Sunteți pe pagina 1din 818

CORNELIU I. NĂSTASE VIORICA V.

NĂSTASE
ION V. NĂSTASE VASILE T. BEJENARI

DICŢIONAR MEDICAL
ENGLEZ - ROMÂN

EDITURA MEDICALĂ
Bucureşti 1998
Coperta şi supracoperta de: Ionel NICOLAEV

Toate drepturile editoriale aparţin în exclusivitate Editurii Medicale.


Publicaţia este marca înregistrată a Editurii Medicale, fiind protejată
integrai de legislaţia internă şi internaţională. Orice valorificare a
conţinutului în afara limitelor acestor legi şi a permisiunii editorilor este
interzisă şi pasibilă de pedeapsă. Acest lucru este valabil pentru orice
reproducere, integrală sau parţială, indiferent de mijloace (multiplicări,
traduceri, microfilmări, transcrieri pe dischete etc.)

ISBN: 973-39-0332-9
NOTA EDITORULUI

Necesitatea obiectivă a impus editarea unui


dicţionar medical englez-român.
Scopul evident este de a oferi un instrument de
lucru util şi eficient în activitatea cotidiană.
Demersul nostru editorial este complex, dificil şi
mult perfectibil în acest sens, orice observaţie sau
sugestie este binevenită.
Indicaţii pentru consultarea
dicţionarului

Termenii în limba engleză sunt prezentaţi în


ordinea alfabetului englez. Termenii ce se scriu prin
cratimă se socot ca termeni scrişi împreună. Cuvintele
principale engleze sinonimice, care urmează în ordine
alfabetică imediat unul după altul, se despart prin
virgulă.
în cadrul cuibului, enumerarea alfabetică a
noţiunilor compuse s-a făcut după cuvântul principal,
fiind înlocuit printr-o tildă. Dacă cuvântul principal este
precedat de cuvintele determinate, după tildă urmează
virgula.
Variantele sinonimice ale termenilor din cuib
sunt date în paranteze pătrate [ ]. Partea facultativă a
termenului este încadrată în paranteze rotunde ().
La traducere sinonimelor se despart prin virgulă,
cele mai depărtate ca sens - prin punct şi virgulă,
diferite sensuri se indică prin cifre arabe.
Lista prescurtărilor

alerg. - alergotogie lat. - termen latin


amer. - termen american med. leg. - medicină legală
anat. - anatomie micr. - microbiologie
anat. pat. - anatomie patologică nefr. - nefrologie
anest. - anesteziologie neur. - neurologie
arg. - argou obst. - obstetrică
bact. - bacteriologie oft. - oftalmologie
b. inf. - boli infectjoase onc- oncologie
biol. - biologie opt. - optică
biochim. - biochimie ortop. -ortopedie
biofiz. - biofizică oto. - otorinolaringologie
cadr. - cardiologie parazitol. - parazitologie
chim. fiz. - chimie fizică ped. - pediatrie
chir. - chirurgie pi. - plural
citol. - citologie proci - proctologie
de/m. - dermatologie prof. - profesionalism
de ex. - de exemplu psih. ~ psihiatrie
embr. - embriologie pulm. - pulmonologie
end. - endocrinologie radiol. - radiologie
engl. - englez, britanic roentg. - roentgenologie
etc. - etcetera, şi aşa mai departe sexopatol. - sexopatologie
farm. - farmacologie sing.- singular
fiziol. - fiziologie stat. - statistică
gastr. - gastroenterologie stom. stomatologie
gen. - genetică the. - termen tehnic general
gen. imun. - genetică imunologica t. înv. - termen învechit
gen. mol. - genetică moleculară t(eh). med. - tehnică (utilaj, instrumentar)
germ. - termen german medical
ginec. - ginecologie terat. - teratologie
helm. - helmintologie toxicol. - toxicologie
hemat. - hematologie transpl. - transplantologie
ig. - igienă traum. - traumatologie
imun. - imunologie uroi. - urologie
ist. - istoric v. - vezi
jarg.- jargon venerol. - venerologie
lab. - echipament de laborator virusol. - virusologie
8
int-

abacterial - aseptic, steril; amicrobian, fără abdomen - pântece, abdomen; cavitate


bacterii. abdominală;
abactio, abactus venter - avort provocat. -, accordion - pseudotimpanie (neurogenă),
abaisement - prolaps; ptoză. dilatare abdominală care apare şi dispare în specia!
abalienated - care suferă de o tulburare psihică, în timpul anasteziet;
alienat. -, acute - abdomen acut, sindrom abdominal
abalienatio mentis, abalienation - tulburare caracterizat prin semne locale şi generale;
psihică (a capacităţilor intelectuale), alienaţie -, boat-shaped - abdomen scafoid (navicular, "în
mintală. corabie");
abanet - bandaj circular. -, bulging - abdomen bombat;
abapicai - abapical, orientat de la apex; aşezat -, burst - abdomen acut;
la polul inferior. -, carinate - abdomen scafoid (navicular, "în
abaptiston - teh. med. trepan conic. corabie"), aspect excavat al abdomenului a cărui
abarognosîs - incapacitate de a aprecia prin regiune centrală apare deprimată;
tact greutatea unui obiect, pierdere a simţului -, frog - abdomen de batracian;
greutăţii, (a)barognozie. -, navicular - v. carinate abdomen;
abarthrosis -1. articulaţie, diartroză, diarthrosis, -, obstipum - deformaţie a abdomenului în urma
joncţiune sinovială; 2. articulaţie balanţă. contractării muşchilor drepţi abdominali; .
abart!eu!ar-1. extraarticular, care nu afectează -, pendulous - abdomen ptozat ("în desagă*),
o articulaţie; 2. luxat aspect particular al abdomenului datorat măririi şi
abarticulation - 1. luxaţie, dislocare de hipotoniei peretelui anterior;
articulaţie; 2. articulaţie, diartroză, joncţiune -, protuberant - abdomen balonat; protuberant
sinovială. -, retracted - abdomen retractat; abdomen
abasement - 1. ptoză, prolaps, herniere; excavat;
coborâre; 2. degradare; 3. scădere, reducere; -, scaphoid - v. carinate abdomen;
micşorare. -, surgical - abdomen acut; abdomen chirurgical.
abasia - incapacitate dea merge [de ex. datorată abdominal - abdominal;
crampelor (spasmelor) musculare, paraliziei etc], - bând - bandaj ombilical;
abazie; - bandage - bandaj abdominal;
-, choreic - abazie coreică, abazie asociată cu - belt - bandaj abdominal; bandaj aplicat pe
manifestări coreice ale membrelor inferioare; articulaţia şoldului;
-, trembling [trepidant] - abazie trepidantă (prin - binder - bandaj abdominal;
tremor). - brain - plexul celiac (solar);
abasic - care suferă de abazie. - breathing - respiraţie diafragmatică (abdomi-
abate - a (se) atenua, a (se) potoli, a calma, a nală);
slăbi, a micşora, a diminua (manifestările unei boli, - canal - canal inghinal;
în special durerea). - delivery - naştere prin (operaţie) cezariană;
abatement - calmare, micşorare, descreştere, - distention - meteorism abdominal;
reducere, atenuare, slăbire (de ex. a unei dureri); - dropsy - ascită;
-, notice - prescripţia controlului igienico-sanitar - gestation - sarcină extrauterină (ectopică);
asupra înlăturării condiţiilor nocive de muncă; - line - linia albă a abdomenului;
-, pollution - curăţare, purificare, epurare; - murmur - garguiment abdominal;
asanare. - pain - v. abdorninalgia;
abatic - relativ la abazie. - ring - inel abdominal (inghinal);
abating - atenuare. - section - laparotomie; celiotomie;
abaxiai, abaxile - 1. care se află în afara axului; - supported - bandaj abdominal;
2. care se află la extremitatea superioară/opusă a - tapping - puncţie abdominală, laparocenteză;
unui ax. - tension - presa abdominală;
abbrevtated - i. prescurtat, redus (de ex. despre - touch - palpare abdominală.
o serie de tratament); 2. atenuat, diminuat; abortiv abdorninalgia - durere abdominală, abdomi-
(despre evoluţia unei boli). nalgie; celialgie, celiodinie;
abbreviation - 1. abreviere, prescurtare; 2. -, periodic - abdominalgie periodică, peritonită
prescurtare a ontogenezei. benignă paroxistică.

9
abd
abi abo
-, man's - capacităţi/aptitudini umane; ablate - a extirpa, a amputa, a îndepărta. ablatlon -
-, man's high monitoring - capacitate (aptitu- extirpare, ablaţi(un)e, amputare, arnputaţie; rezecţie;
dini) de operator superioară (a unei persoane); îndepărtare;
-, man's poor monitoring - capacitate (apti- -, lymphoid - degenerescenta ţesutului limfoid;
tudini) de operator inferioară (redusă) (a unei - of pyloris - pilorectomie;
persoane); -, pituitary - distrucţie a hipofizei.
-, perceptual - capacitatea de a percepe, posi- ablator - instrument pentru amputare.
bilitatea perceperii; able - 1. capabil, îndemânatec; 2. apt (pentru);
-, resolution - putere rezolutivă; - for duty - apt pentru serviciul militar.
-, static balance - capacitate de menţinere a able-bodied - 1. apt pentru serviciul mfl:!ar;
echilibrului; 2. sănătos, teafăr.
- ies, test subject's - capacităţile (aptitudinile) ablepharia, abiepnaron, ablephary - ablefarie,
unei persoane testate; absenţă congenitală (parţială sau totală) a
-, thinking - capacitatea de gândire; pleoapelor şi a fantei palpebrale.
- to combat infection - capacitatea de a com- ablepharous - fără pleoape.
bate (lupta cu) o infecţie; ablepsia, ablepsy -1. cecitate, incapacitate de a
- to conceive - capacitatea de a concepe; vedea; 2. percepţie scăzută.
- to recognlse - capacitatea de a identifica; abluent - 1. dezinfectant; 2. de curăţire; de
-, unique - capacitate unică (extraordinară). purificare.
abtochemistry - chimie anorganică. ablution - spălare, curăţare, irigare; spălâtară,
abiogenesis - abiogeneză, generare pe cale irigaţie,
abiologică; originea substanţei vii; apariţia vieţii. abiutomania - abiutomanie, preocupare morbidă
abiogenetic, abiogenous - abiogenetic. de a spăla frecvent mâinile.
abiologicai - abiologic, ce nu se referă la abnervai - care merge de la nerv, care trece de Ia
biologie, nerv (a fibra musculară, extraneurai.
abiology - anorganologie, ştiinţa despre abrtet - banda] circular.
substanţe anorganice. abnormal - anormal, atipic, care nu corespunde
abionarce - letargie datorată unei infirmităţi. normei; patologic;
abionergy - degenerare precoce; hipotrofie; - psychology - psihopatologie, psihiatrie
absenţă a rezistivităţii. generală.
abiophysiology - studiu despre procesele abnormality - 1. stare anormală, anomalie,
anorganice în organism. tulburare, dereglare, deviere (abatere) de la normal;
abiosis -1. pierdere a capacităţii (forţelor) vitale, defect; 2. malformaţie, monstruozitate;
nonviabilitate, devitalizare, debilitate; 2. moarte, -, arteriovenous - fistulă arteriovenoasă;
abioza, absenţă a vieţii; 3. abiotrofle. -, cytotoxic - afectare a mecanismelor de cito-
abiotic - 1. abiotic, neviabi!, inapt de viaţă; 2. toxicitate, defect citotoxic;
devitalizat. -, occlusion - muşcătură incorecta:
abroirophia - 1. abiotrofse, anomalie ascunsă -ies, reversible - tulburări reversibile;
(ocultă, latentă) a unui organism sau sistem; -, speech - defect al vorbirii;
hipotrofie, atrepsie; 2. pierdere treptată a forţelor -, steroid - tulburare a excreţiei de sterotzî.
capacităţii) vitale. abocclusion -1. inv. muşcătură deschisă.
abiotrophic degeneratlon - degenerescentă abode - domiciliu, locuinţă; sediu;
primară. - of predilectlon - localizare preferabilă/
abiotrophy - v. abiotrophia. preferenţială.
-, retinal - degenerescentă tapeto-retiniană, aboiement - producere involuntară de sunete
abfo&cffe retiniana. lătrătoare.
abirrîtant - 1. care înlătură iritarea, calmant; 2. aboiish - 1. a aboli, a anula, a desfiinţa; 2, a
care micşorează excitabilitatea reflexă. lichida, a stârpi, a extermina; 3. a calma durerea.
abirritate - a micşora (a atenua, a diminua, a abolition -1. abolire, desfiinţare; 2. înlăturare,
reduce) iritaţia/excitabilitatea. lichidare;
abirritation - diminuare a iritaţiei/excitabilităţii. - of function - pierderea unei funcţii.
abiuret - reacţia biuretului negativă. abominable - abominabil, respingător.
ablactate - a înţărca, a îndepărta de sân, a dezgustător; oribil; îngrozitor.
înceta alăptarea copilului. abomination - 1. aversiune, repulsie; 2. lucru
ablactation - 1. ablactaţie, încetarea secreţiei dezgustător.
laptelui; 2. înţărcarea copilului. aborad - din gură.
ablast - biol. suprimare completă (totală) a unui aboral - originar din gură, care provine din gură.
organ. abort -1. avort; 2. arieraţie, întârziere în creştere
abîastous - ablastic, care nu formează sau dezvoltare; 3. jugulare (cupare) timpurie a unei
primordiu. boli; 4. a avorta.

11
abo abs
aborticide, abortient, abortifacient, abortigenio - abruption - eliminare, desprindere, detaşare,
(substanţă) care provoacă avortul. descuamare, smulgere, rupere, ruptură; amputare;
abortion - 1. avort; 2. avorton, fiinţă născută expulzare; fiziune; decolare, dezlipire, întrerupere.
înainte.de termen; 3. stoparea evoluţiei unui proces abscess - abces.
sau a dezvoltării unui organ; hipoplazie, dezvoltare -, apical - abces apical (periapical, parahilar),
incompletă, stare rudimentară a unui organ; abces situat la apexul unui organ;
-, accidental - avort spontan (accidental); -, anorectal - abces perirectal (anorectal), abces
-, ampullar - avort tubar; situat în porţiunea anală a rectului ;
-, artificial - avort provocat (artificial); -, appendiceal - abces apendicular, formă
-, attempted - avort incomplet; evolutivă a apendicitei acute;
-, cervical - avort cervical; -, arthrifluent - abces osifluent produs într-o
-, clonal - delege a unui clon (în prezenţa celu- articulaţie;
lelor B imature); -, Bartholin's - abces al glandei Bartholin;
-, fabricated - avort simulat; -, Bezold"s - abces amplasat în adâncimea
-, iilega! - avort criminal (Ilegal, delictual); gâtului, asociat cu supuraţla rnastoidiană;
-, inevitable - avort incipient; avort iminent -, blind - abces neerupt;
- In progress - avort incipient; -, bone - osteomielită, panosteită; periostită
-, justlfiable [legal] - avort terapeutic; supurantă;
-, missed - avort incomplet; -, bursa! - bursită supurantă;
-, natural - avort spontan (accidental); -, canalicular - abces erupt în lumenul canalelor
- of epidemic - încetare sau lichidare a galactofore;
epidemiei; -, caseous - abces cazeos, necroză cazeoasă,
-, recurrent - avort recurent; abces rece tuberculos, plin cu substanţă cazeoasă
-, spontaneous - avort spontan (accidental); semilichidă;
-, threatened - avort iminent. -, circumscribed [circumtonsillar] - abces
abortionist - persoană ce efectuază un avort periamigdalian (paratonsilar, peritonsiiar);
Segal. -, cold - abces rece, colecţie purulentă fără
abortive -1. prematur, înainte de termen (despre semne inflamatorii acute (de etiologie tuberculoasă);
naştere); 2. care provoacă avortul; 3. abortiv, care -, collar-button - abces în "buton de cămaşă",
stopează rapid evoluţia bolii (de ex. despre o abces bilocular (în desagă), abces format de două
metodă de tratament); 4. rudimentar; imatur. cavităţi care comunică printr-un orificiu strâmt;
abortus - avorton, făt avortat. -, congestive - abces osifluent;
abouchement - anastomoză între un vas -, emphysematous -abces gangrenos (putrid);
sanguin mic şi unul mare. -, encysted - abces închistat (incapsulat);
aboulia - abulie, pierdere sau slăbire a voinţe:. -, endamebîc [entamebic] - abces amibian
abrachiaftism] - abrahie, absenţă congenitală a (dizenterie, solitar, tropical), colecţie purulentă
braţelor. provocată de propagarea metastatică a amibei;
abrade - 1. a chiureta, a racla; 2. a realiza o -, epidural - abces extradural (epidural), abces
excoriaţie; 3. a şterge; 4. a roade. localizat între dura mater şi craniu;
abrasion - t. excoriaţie; fisură, eroziune. -, gas - abces gangrenos (putrid);
zgârietură; 2. radare, chiuretare; 3. curăţire, -, gastric - gastrită flegmonoasă;
purificare, asanare; 4. abraziune a dinţilor; -, glandular - adenopatie (adenită) supurată;
-, gingival - eroziune gingivală; -, gummatous - abces sifilitic;
- of epicardium- scarificare a epicardului pentru -, hematie - hefnatom abcedat;
formarea aderenţelor; -, hot - abces cald (acut);
-, surgical - dermobraziune, abraziune dermică. -, hypostatic - abces osifluent, abces rece de
abrasor - răzuşă; decoiator; chiureta. origine tuberculoasă rezultând dintr-o necroză
abreaction - reacţionare (descărcare) afectivă. osoasă;
abridgement - rezumat; conspect. -, lacunar - abces parauretral, abces situat la
abrin - abrina, lectină extrasă din seminţe de nivelul lacunelor uretrei;
Abrusprecatorius care aglutinează eritrocitele. -, lateral - periostită odontogenă;
abrogation of tolerance - abrogare (suprimare, -, lateral alveolar - abces paradentar;
neutralizare) a toleranţei. -, lung - abces pulmonar;
abrosia - 1. inaniţie, foame; 2. înfometare, -, mammary - mastită abcedată, abces mamar,
fiămânzire; 3. post; 4. caşexie; 5. epuizare, abces care complică o infecţie a glandei mamare;
extenuare, istovire. -, mastoid - mastoidită supurată (purulentă);
abrosupression - abrosupresiune, fenomen -, migrating - abces osifluent, abces rece de
similar contrasupresiunii. origine tuberculoasă rezultând dintr-o necroză
abruptio placentae - desprindere precoce a unei osoasă;
placente normai inserate.

12
abs abs
-, milk - mastită de lactaţie (de alăptare, ţilor;
puerperală); -, wandering - abces migrator (osifluent), abces
-, mother - abces primar, colecţie purulentă rece de origine tuberculoasă rezultând dintr-o
situată în acelaşi loc cu infecţia; necroză osoasă.
-, mura! - abces intramural; abscessed - abcedat, afectat de abces.
-, mycotic - abces provocat de ciuperci pato- abscession -1. metastază, metastazare; 2. su-
gene; puraţie, abces.
-, omental - abces epiploic (omental); abscission -1. amputaţie, amputare, extirpare,
-, ossifluent - osteomielită progresivă; abces înlăturare; retezare; rezecţie, excizie, ablaţie; 2.
osifluent, abces rece de origine tuberculoasă întrerupere, încetare, suspendare.
rezultând dintr-o necroză osoasă; absconsio - cavitate.
-, paranephric - paranefrită purulentă; abces abscopal - inhibitor (de ex. despre acţiunea
paranefretic (perinefritic), abces situat în ţesutul razelor X).
celular din jurul rinichiului; abscure - 1. latent, ocult (de ex un edem);
-, periodontal - abces alveolar, abces situat într- 2. asimptomatic, fără simptome.
o alveolă dentară; absence - 1. absenţă; 2. lipsă; 3. pierdere a
-, perisin[uo]us - abces perisinuzal; cunoştinţei de scurtă durată (caracteristică pentru
-, pilar - abces cauzat de implementarea unui fir epilepsie).
de păr; absenteeism - absenţă de la serviciu (în special
-, root - stom. abces (dentar) apical (periapical, nemotivată); chiul.
parahilar); absentia - v. absence, 3.
-, satellite - abces satelit, abces-fiică, abces care absent-mindness - neatenţie, distracţie.
provine de la alt abces, situat în vecinătatea absinth[e] - 1. pelin alb, Artemisia absin-înium
acestuia; L.; 2. absint, băutură (alcoolică îare) de pelin.
-, scrofulous - abces rece (de etiologie absinthism - absintism, intoxicaţie acută cu
tuberculoasă), abces scrofulos, colecţie purulentă absint.
formată prin cazeificarea ganglionilor limfatici absinthium - v. abs!nth[e], 1.
afectaţi de tuberculoză; absolute - 1. absolut; 2. pur, curat, fără impu-
-, secondary - abces metastatio (embolie, rităţi; 3. complet, perfect; incontestabil, cert, sigur,
secundar), abces produs prin localizarea unui embol evident, neîndoelnic.
infectat; absorb - 1. a absorbi; 2. a amortiza.
-, shirt-stud - abces în "buton de cămaşă", abces absorbability - capacitate absorbantă (de
bilocular ("în desagă"), abces format de două cavităţi absorbţie); higroscopicitate.
care comunică printr-un orificiu strâmt; absorbable - care (uşor) se absoarbe, absor-
-, stercoral - flegmon fecaloid (sîercoral); abces babii; resorbtîv (de ex. despre catgut).
care comunică cu intestinul gros; absorbefacient - care provoacă sau facilitează
-, subcranîal - abces epidural, intradural sau absorbţia.
subdural; absorbent -1. absorbant; 2. pi. vase limfatice;
-, subdiaphragmatic - abces subfrenic (subdia- 3. de absorbţie, higroscopic; hidrofil;
fragmatic); -, antigen-coupled - imunoabsorbant cu antigen
-, subperitoneal - abces retroperitoneal (subpe- imobilizat.
ritoneal), abces situat între peretele abdominal şi absorber -1. absorbant; 2. amortizor;
peritoneul parietal; -, acoustic shock - amortizor de undă acustică.
-, subphrenic - abces subfrenic (subdiafragma- absorbifacient - v. absorbefacient;
tic), abces abdominal situat dedesubtul diafrag- absorption -1, (procesul de) absorbţie; 2. (pro-
mului; cesul de) resorbţie; 3. epuizare a serului imun;
-, subungual - supuraţie sub unghiile de la mâini -, alveolar - stom. resorbţia apofizei alveolare;
sau picioare; -, cross - absorbţie încrucişată (a anticorpilor
-, thecal - tendovaginită purulentă, tenovaginită din ser);
supurată; -, cutaneous [dermal] - absorbţie transcutanată
-, Thornwaldt's - infecţie cronică a bursei faringi- a substanţei aflată în contact direct cu pielea;
ene; permeabilitatea pielii;
-, thymus - abcesul Dubois, abces timic, forma- -, disjunctive - absorbţia unui ţesut viu din
ţiuni chistice multiple ale timusului piine cu un lichid imediata apropiere a unei zone necrozate;
seropurulent; -, dose-dependent - absorbţie a unui medica-
-, tonsillar - abces amigdalian: ment în dependenţă de doză;
-, tropical - abces amibian (dizenterie, solitar, -, intrabasin - absorbţie produsă într-o alveolă cu
tropical), colecţie purulentă provocată de propa- gel;
garea metastatică a amibei; - of proteins - absorbţia proteinelor (alimentare);
-, verminous - abces cauzat de larvele helmin- - of radîation - absorbţia energiei radiante;

13
abs aca
-, pathologic - absorbţia parenterală a oricărei anticorpi site-specifici, a căror energie de cuplare
materii patologice în circuitul sanguin (de ex. puroi, (de conjugare) cu ţintele sunt folosite în cataliză.
urină, bilă etc). acalcerosis - insuficienţă (deficit) de calciu in
absorptive - absorbant; higroscopic. organism.
absorptivity - 1. capacitate de absorbţie; 2. acalculia - acalculie, incapacitate de a efectua
coeficient de absorbţie. calcule matematice simple.
abstain - a se abţine. acampsia - anchiloză; rigiditate (redoare) a unei
abstainer - abstinent, persoană care se abţine de extremităţi.
la unele alimente, băuturi, de la satisfacerea unor acantha - 1. apofiza spinoasă a unei vertebre; 2.
necesităţi fiziologice. coloana vertebrală, şira spinării; 3. spină.
abstemious - cumpătat, moderat (în special la acanthaceous - spinos.
mâncare şi băutură). acanthesthesia - acantestezie, senzaţie de
abstention - abţinere, abstinenţă. junghi (împunsătură), halucinaţie tactilă.
absterge - a spăla, a curăţa. acanthion - spina nazală anterioară.
abstergent -1. dezinfectant; 2. purgativ, laxativ. acanthocheilonemiasls - parazitei, acanto-
abstersion - 1. curăţare, purificare; rafinare; 2. cheilonematoză, dipetalonematoză, acanto-
purgaţie, purgare. cheilonemiază, parazitoză cauzată de
abstersive - 1. de curăţare, de epurare, de Acanthocheilonema perstans.
purificare, de rafinare; 2. purgativ, evacuator (despre acanthocyte - hemat. acantocit, eritrocit cu
clisme). multiple proiecţii citoplasmatice.
abstinence -1. abstinenţă; abţinere de la unele acarsthccytosis - acantocitoză, prezenţă în
alimente, băuturi, de la satisfacerea unor necesităţi sânge a acantocitelor.
fiziologice etc; 2. moderaţie, cumpătare; sobrietate; acantholysis - acantoliză, modificări (leziuni)
- from food - i. post; 2. înfometare, flămânzire; degenerative ale straiului malpighian ai epidermuiui.
- symptoms - stare de deprivare, sindrom de acanthoma - acantom, tumoare benignă a
abstinenţă, colaps parţial datorat abstinenţei de la epiteliului malpighian;
alcool, morfină etc. - adenoides cysticum - tricoepiteliom papulos
abstract- 1. extract (formă medicamentoasă); 2. multiplu, epiteliom chistic benign multiplu, boala
referat, conspect, rezumat; 3. abstract, teoretic; 4. a Brooke; tumoare Ancell;
scoate, a extrage; 5. a rezuma. -, Degos' - placă roşietică sau brună, care apare
abstracted - 1. distrat, neatent; 2. separat, de obicei ca o leziune singulară pe un braţ sau picior;
distinct - verrucosum - cheratom seboreic (senil),
abstractedness -1. neatenţie, distracţie; 2. ab- verucă senilă, cheratopapiiom.
senţă, detaşare. acanthosis - acantoză, îngroşarea stratului
abstraction - 1. extragere, extracţie; 2. sân- malpighian al epidermuiui sau a epiteliului
gerare, curgere de sânge; flebotomie; 3. distilare sau membranelor mucoase.
separare a elementelor volatile dintr-o substanţă; 4. acapnia - acapnie, absenţă a bioxidului de
concentrare mintală excesivă; neatenţie, distracţie; carbon în sânge.
5. dinţi mai coborâţi faţă de planul ocluzal normal; acarbia - reducere pronunţată a bicarbonatului
odontoptoză. în sânge.
abterminal - aferent; centripet(al). acardia - acardie, absenţă congenitală a inimii;
abulia - abulie, disbulie, scădere maximă a forţei - acephalus - făt fără inimă şi fără cap;
voliţionale şi pierderea aproape totală a iniţiativei şi - acarmus - făt fără inimă şi cu pronunţate de-
capacităţii de acţiune. formaţii ale trunchiului;
abuse - 1. întrebuinţare incorectă (de ex. a - anceps - făt fără inimă şi cu cap şi membre
medicamentelor); abuz; 2. a întrebuinţa incorect; a rudimentare.
abuza (de); acardiacus - făt fără inimă.
-, cathartic - abuz de purgative; acardiotrophia - atrofie a miocardului.
-, drug - abuz de medicamente, toxicomanie; acariasis - acariază, acarioză, acarodermatită,
- of alcohol - alcoolism; scabie, parazitoză cauzată de acarieni.
- of morphin - morfinism, morfinomanie; acaricides - acaricide, preparate acaricide,
- of narcotics - narcomanie, toxicomanie. preparate pentru lichidarea căpuşelor.
abut -1. a se învecina, a fi adiacent; a se sprijini acarinosis - v. acariasis.
(de); 2. a proemina. acarodermatitis - acarodermatită, erupţie
abuîment -1. dinte de sprijin, dinte-stâlp, dinte- provocată de căpuşe.
pivot; 2. contiguitate, vecinătate; 3. margine; acarology - studiu al paraziţilor acarieni şi al
-s, overdenture - ţesuturile de sprijin, care susţin bolilor produse de aceştia.
proteza dentară. acarophobia - acarofobie, scabiofobie, teamă
abuttal - v. abutment, 1. morbidă de a se îmbolnăvi de scabie.
abzymes - anticorpi catalitici (catalizatori), acarotoxic - care acţionează toxic asupra

14
aca ace
paraziţilor acarieni. 6. anexial; 7. secundar; 8. pi. rechizite; dispozitive
acarus - acarus, căpuşă, gen de paraziţi din auxiliare; accesorii; 9. al Xl-lea nerv cerebral la
ordinul Acarina. mamiferele superioare.
acatalasemia - acatalazie, acatalazemie, boala accident - 1. accident, traumatism; 2. com-
Tacahara, enzimopatie ereditară la baza căreia stă plicaţie; evoluţie rapidă şi neaşteptată, imprevizibilă,
insuficienţa de catalaze sanguine şi tisulare. ce apare pe parcursul unei boli; 3. rupere, dete-
acatalepsia, acatalepsy - 1. demenţă, anoia, rioare; stricăciune, avarie; pană;
afronezie, debilitate mintală; 2. inexactitate, -, anaphylactie - v. serum accident;
imprecizie, incertitudine, nesiguranţă (de ex. în -, cardiac [cardiovascular] - infarct miocardic;
diagnostic sau prognoză). -, cerebral [cerebrovascular] - ictus, accident
acataleptic -1. dement, debil mintal; 2. dubios, vascular cerebral, apoplexie;
incert, nesigur, inexact, neprecis. -, electrica! - electrotraumatism, accident
acataphasia - acatafazie, lipsă a capacităţii de electric, leziuni determinate de trecerea unui curent
formulare corectă a unei afirmaţii. electric prin organism;
acatastatîc - anormal; atipic; vicios. -, factory - accident de muncă, accident survenit
acathexia - reducere anormală a secreţiilor. în timpul muncii;
acathexix - pierderea capacităţii de a reacţiona -, fatal - accident cu sfârşit letal;
emoţional adecvat. -, home - traumatism comun (curent, habitual);
accelerant - accelerator; catalizator. -, industrial - accident de muncă;
acceleration -1. dezvoltare rapidă (accelerată), -, pedestrian - accident rutier (pietonal, de cir-
apariţie a unor structuri caracteristice adultului în culaţie), traumatism de stradă;
perioade din ce în ce mai timpurii ale dezvoltării -, professional - traumatism profesional (de
ontogenice; 2. accelerare (de ex. a pulsului, a muncă);
respiraţiei). -s, road [traffic] - accident rutier;
accelerator-1. v. accelerant; 2. "nervul acce- -, serum - şoc anafilactic rezultat al injectării unui
lerator al inimii"; nerv simpatic; 3. teh. med. banc de ser necorespunzător scopului terapeutic;
probă la accelerări; -s, vehicle - traumatism de circulaţie.
-, C3b - proteină activatoare a subcomponentului accident[al] - 1, accidental, întâmplător; spontan;
C3b a unui complement; 2. auxiliar, neesenţial; 3. traumatalogic; 4. element
-.linear-accelerator linear (pentru radioterapie); neesenţial (auxiliar); particularitate (trăsătură,
-, prothrombin - factorul V, proaccelerină; caracteristică, nesemnificativă).
-, serum prothrombin-converting - factorul VII, acclpiter - bandaj pentru nas.
antifibrinolizină, proconvertină. acclima[tiza]tion - aclimatizare; adaptare.
accelerin - factorul V, proaccelerină. acclimatize - a (se) aclimatiza; a (se) adapta.
accentuator - amplificator al selectivităţii sau acelivity - pantă, urcuş.
intensităţii coloraţiei. accommodate - 1. a adapta; a acomoda; a
accept - transpl. a se prinde (despre grefă). aranja; a facilita; a deservi; a primi; a găzdui; a caza;
acceptability - 1. toleranţă (de ex. la vaccine); 2. a interna (în spital), a spitaliza; a aproviziona.
capacitatea de prindere a transplantului. accommodation -1. acomodare, acomodaţie;
acceptance -1. acceptare, admitere, aprobare; 2. adaptare; aclimatizare; facultate de acomodare; 2.
prindere (a grefonului); 3. sens, accepţie. reglaj al ochiului pentru distanţe variabile; aco-
acceptor - substanţă care poate fi oxidată sau modare, acomodaţie; 3. încăpere locativă (locuibilă,
redusă doar în prezenţa altei substanţe implicată în de locuit);
aceeaşi reacţie; acceptor. - of eye - v. accommodation, 2.;
access - 1. acces, abord, cale de acces; - of nerve - capacitatea nervului de a răspunde
2. acces; criză, atac, ansamblu de fenomene la stimuli electrici;
morbide survenind brusc şi reproducându-se - reflex - modificare a pupilei la îndepărtarea şi
periodic. apropierea obiectului examinat;
accessible - accesibil, abordabil. -, histoiogic - acomodare histologică (tisulară);
accessiflector - muşchiul flexor accesoriu, -, hospital - 1. numărul paturilor de spital; 2.
muşchiul accesor al lungului flexor al degetelor. adaptare la condiţiile de spital;
accession -1. cale de acces (operatorie), cale de -, ill-sustain - slăbire a acomodaţiei (ochiului).
abordare (chirurgicală); 2. atac, criză, acces, puseu. accommodative - de acomodare, acomodativ.
accessorius - 1. muşchi accesor; 2. glandă accommodometer- acomodometru, instrument
accesorie (supranumerară, aberantă); 3. al Xl-lea pentru cercetarea acomodaţiei (ochiului).
nerv cerebral; 4. accesoriu; suplimentar; adiţional; aceompaniment -1. biochim. produs de însoţire
complimentar; supranumerar; anexial. (accesoriu, secundar); 2. simptom (semni de
accessory - 1. accesoriu; 2. suplimentar; însoţire.
3. adiţional; 4. complimentar; 5. supranumerar; aceompany - a însoţi.
accomplish - 1.a realiza, a îndeplini, a săvârşi:
ace _____________________________ ____________________________ ach
2. a finaliza, a termina. acentric - marginal, periferic; acentric (despre
accomplishment- 1. realizare, îndeplinire; 2. un fragment cromozomial).
cunoştinţe, studii; talent, aptitudine; 3. amenajare (a acephalia, acephalism - acefalie, acefalism,
oraşului). absenţă a capului.
aceordance - 1. acord, consimţământ; 2. con- acephalobrachia - abrahiocefalie, absenţă a
cordanţă, corespundere, conformitate. braţelor şi a capului.
accouchement- naştere, parturiţie; acephalocyst - acefalochist, hidatidă sterilă (fără
- force - naştere forţată, extracţie manuală a scolexuri).
fătului. acephalostomus - malformaţie de făt, practic
accoucheur - fr. obstetrician, mamoş, medic fără cap, dar cu o deschidere asemănătoare gurii la
specialist în obstetrică. partea superioară.
accoucheuse - fr. moaşă, lucrător medical cu acerate -1. ascuţit; 2. pătrunzător.
studii medii speciale care acordă asistenţă aceratosis - cheratinizare insuficientă a
obstetricală. ţesutului.
account-1. socoteală, calcul; cont;2. descriere, acerb - astringent, care produce strîngerea
dare de seamă, relatare, raport; 3. apreciere; 4. ţesuturilor.
motiv, cauză; acerbity -1. astringenţă; 2. duritate, asprime.
-, of no - neînsemnat; acervuline - îngrămăgit, aglomerat, adunat în
-s, of death - informaţii asupra mortalităţii. grup (despre glande).
accountability - responsabilitate, imputabilitate. acervuloma - psamom, acervulom.
accountable - 1. responsabil; 2. explicabil. acervulos cerebri - nisip cerebral, corpusculi
acerementation - proliferare a unui ţesut. psamomatoşi.
acerete -1. a se suda, a se consolida, a fuziona; acescence -1. hipoaciditate; 2. înăcrire, acrire.
a adera; a concreşte; a se alipi; 2. concrescut; acescent - i. cu aciditate scăzută; acrişor; 2.
consolidat. substanţă acidulantă.
aceretion -1. concrescenţă; sinechie; aderenţă; acesodune - anestezic; analgetic, analgezic.
consolidare; 2. depunere, tartru (dentar); acetabular - care se referă la cavitatea cotiloidă.
- in cells - acumulare a unei substanţe în celule. acetabuloplasty - operaţie destinată refacerii
acerochage - sincronizare tranzitorie a două cavităţii cotiloide.
ritmuri cardiace inerent independente, produse de acetabulum - 1. cavitate cotiloidă; 2. helm.
elemente cardiace învecinate. ventuză abdominală.
accui -1. a spori, a creşte , a se mări; 2. a pro- acetaldehyde - acetaldehidă, aldehidă acetică,
veni, a rezulta. etanal.
accubation - ctinostatism. acetanilide - chim. acetanilidă antifebrilâ.
accumulate - a aduna, a colecta, a acumula; a acetification - fermentaţie acetică; fermentaţie
se acumula, a se aglomera. acidă.
accumulation - 1. acumulare, adunare, acetify - chim. a oţeti.
tezaurizare, îngrămădire, aglomerare, colecţie; 2. acetocyte -celulă migratorie (mobilă), amibocit.
cumulare (de ex. a unei medicament); acetometer - acetometru, dispozitiv pentru
-, plaque -1. acumulare de plăci; 2, tartru dentar. estimarea acidităţii.
accumulator - 1. acumulator; 2. dispozitiv cu acetomorphine - heroină.
memorie (de memorizare); 3. colector; acetone - acetonă, dimetilcetonă, propanonă.
aceuracy - exactitate, precizie; corectitudine, acetonemia - acetonemie, cetonemie, prezenţă
justeţe; veracitate; autenticitate; minuţiozitate, a acetonei în sânge.
meticulozitate, acurateţe; acetonuria - acetonurie, cetonurie, eliminare
-, clinical - coincidenţă a datelor clinice; prin urină a acetonei (în acidoză diabetică).
-, diagnostic - exactitate a diagnosticului. acetophenetidin - fexacetin.
aceurate - exact, precis, corect, veridic; minu- acetose - acetat.
ţios, meticulos; infailibil. acetosoluble - solubil în acid acetic sau
accustom -1. a antrena, a obişnui, a deprinde acetonă.
(de ex. muşchii); 2. a se deprinde, a se obişnui, a acetous -1. acetic; 2. acru, ca oţetul; 3. acidu-
se acomoda, a se adapta. lant.
ace - 1. cantitate foarte mică; 2. distanţa cea acetyl - acetil, etinil (radical).
mai mică; 3. excelent, de prima calitate. acetycellulose - acetilceluloză, acetat de
acebutolol - acebutolol, activator policlonal al celuloză.
limfocitelor B, sectral, beta-blocant. acetylcholine - acetilcolin(ă), acecolin(ă).
acedia - melancolie, stare deprimată, acetilization - acetilare.
depresiune, apatie. achalasia - acalazie, afectare a capacităţii de
acenesthesia - absenţă a senzaţiei existenţiei relaxare a sfincterelor cu musculatură netedă;
fizice sau a conştiinţei realizării funcţiilor viscerale. -, sphincteral - contracţia sfincterelor asociată

16
ach aci
cu absenţa relaxării acestora. fi fără de aberaţie cromatică.
ache - 1. durere (de lungă durată, surdă, dar achromatistous - acromatic, incolor; nepig-
deloc intensă); suferinţă; 2. ţelină, Apium mentat.
graveolens, 3. a durea; achromatocyte - v. achromacyte.
-, dull - durere surdă (sâcâitoare). achromatolysis - plasmoliză; protoplasmoliză;
acheilia - acheilie, absenţa congenitală a acromatoliza, liza acromatinei unei celule.
buzelor. achromatophil - acromatofil, care se colorează
acheiria - 1. acheiria, achiria, absenţa con- foarte greu (despre structuri microscopice), rezistent
genitală a braţelor; 2. lipsă a reacţiei la un stimul în la acţiunea coloranţilor.
unul sau ambele braţe; 3. formă de modificare a achromatophilia - acromatofilie, rezistenţă la
sensibilităţii, pacientul neputînd preciza pe care coloranţi.
parte a corpului s-a aplicat un stimul. achromatosis - acromatoză, acromie, absenţă a
acheless - nedureros, indolor. pigmentului pielei, depigmentaţie a pielii;
achievement - realizare, dobândire; -, congenital - albinism, leucopatie congenitală,
- age - corespunderea intelectului unui copil leuchism;
nivelului mediu al capiilor ia această vârstă. - parasitica - acromie parazitară.
achilia - v. acheilia. achromatous - v. achromatistous.
achillabursitis - achilobursită, inflamarea bursei achromaturia - acromaturie, eliminare de urini
sub tendonul Achille şi calcaneu. decolorate.
achillodynia - achilodinie, ahilodinie, durere în achromia - v. achromatosis.
locul de inserţie (fixare) a tendonului Achille. achromic - acromatic, necolorat, decolorat,
achlllo[teno]torny - achilotomie, tenotomie incolor.
ahiliană, tăierea (secţionarea) tendonului Achille. achromoderma - leucopatie, leucodermie,
achiria - v. acheiria. leucodermă.
achiorhydria - gastr. aclorhidrie din sucul gastric. achromophilous - care se colorează greu.
achloride - fără clor. achromotrlcia - acromoiriehie, ieucotrichie,
acholia - acolie, oprirea secreţiei biliare. absenţă de pigment în păr.
acholic, acholous - acolie, fără bilă. achromous - 1. v. achromic; 2. nepigmentat.
acholuria - acolurie, absenţa pigrtienţilor biliari în achroodextrin - dextrină cu greutate moleculară
urină (în anumite cazuri de icter). redusă, formată prin digestia amidonului şi nu se
achondroplasia, achondroplasty colorează la reacţia cu iodină.
condrodistrofie, condrodisplazie, aplazie diafizară, achylia - achilie: 1. absenţă a sucului gastric; 2.
acondroplazie (fetală), boala Parrot-Marie, absenţă a chilului;
condrodistrofie congenitală. - gastrica - achilie gastrică, secreţie redusă a
achor - pustulă. sucului gastric asociată cu atrofia structurii
achorsis - contracţie permanentă a unor viscere musculare a stomacului;
goale (de ex. stomacul, vezica urinară) cu reducerea - pancreatică - achilie pancreatică, secreţie
capacităţii funcţionale a acestora. pancreatică redusă.
achroacyte - limfocit. achylous - 1. relativ la secreţia deficitară a
achromacyte - acromacit; "umbra" eritrocitului glandelor digestive; 2. fără chil.
(eritrocit fără hemoglobina), globul Hayem. acicular - 1. în formă de ac, aciform, acicular; 2.
aehromasia -1. acromatoză, acromie, absenţă a chim. cristal aciform.
pigmentaţiei pielei; 2. acromatopsie, acromazie, acid-1. acid; 2. acidic; 3. acru;
acromatopie, monocromazie, cecitate cromatică; 3. -, abiet[in]ic - acid abietic;
paloare (paliditate) caşectică, datorată unei stări de -, acetic - acid acetic (etanoic);
şoc, boli cronice etc; 4. pierderea de către nucleul - acetoacetic - acid acetil acetic;
celular a capacităţii cromatofile (de a fi colorat). -, acetylsalicylic - acid acetilsalicilic, aspirină;
âchromat - 1. teh. med. obiectiv acromatic; 2. -, acroleic [acrylic] - acid acrilic;
bolnav cu cecitate cromatică. -, adenylic - acid adenilic (adenozin-3-fosforic),
achromatic -1. acromatic, care nu este colorat vitamina Bs;
de coloranţi nucleari; incolor; care conţine -, adipic - acid adipic (hexandioic);
acromatină; 2. care suferă de cecitate cromatică. -, agaric[ic] - acid agarioic;
achromatin - acromatină, linină, substanţă -, algînic - acid alginic, algin;
acromatică a nucleului celular ce nu se colorează -, aliphatic - acid alifatic (gras);
cu coloranţi celulari. -, amino - aminoacid, acid aminat;
achromatism - 1. acromatopsie, acromazie, -, aminocaproic - acid alfa-aminocaproic,
acromatopie, monocromazie, cecitate cromatică; 2. norleucină;
acromatism, proprietate a unui sistem optic de a -, anisic - acid anisic (p-metoxibenzoic) (eterul
metilic al acidului p-hidroxibenzoic);
-, arsenous - acid arsenios;

17
aci aci
-, asparaginic [aspartic]] - acid aminosuccinic gentizinic, 2, 5-dihidroxifenilacetic);
(asparagic, aspartic); -, hydantoic - acid hidantoic (ureoacetic);
-, barbituric - acid barbituric, maloniluree; -, hydracrylic - acid hidracrilic (beta-hidroxipro-
-, behenic - acid behenic (docosanouc); pionic);
-, benzoic - acid benzoic (fenilformic); -, hydrazoic - azotură de hidrogen, acid azot-
-, bile - acid biliar; hidric;
-, binary - acid care conţine doar două elemente -, hydrobromic - bromură de hidrogen, acid
chimice (de ex. acidul clorhidric); bromhidric;
-, boracic [boric] - acid boric (ortoboric, -, hydrochloric - clorură de hidrogen, acid clor-
monoboric); hidric;
-, borophenylic - acid fenilboric (benzenboric); -, hydrocyanic - cianură de hidrogen, acid cian-
-, butyrlc - acid butiric (butanoic); hidric;
-, camphoric - acid camforic (trimetilcidopentan- -, hydroiodic - iodură de hidrogen, acid iodhidric;
dicarboxilic); -, hydrosulfuric - sulfura de hidrogen, acid sulf-
-, capro[n]ic - acid caproic (hexanoic); hidric, hidrogen sulfurat;
-, carbamic - acid carbamic (aminoformic); -, hydroxyacetic - acid glicoiic (hidroxiacetic);
-, carbolic - fenol, acid carbolic (fenic); -, hypochlorous - acid hipocloros;
-, cavitamic - acid ascorbic, vitanina C; -, hyponitrous - acid hiponitros (hiponitric, hipo-
-, chinic - acid chinic (1,3,4,5-tetrahidroxiciclo- azotos);
hexancarboxilic, 1,3,4,5-tetrahidroxihexahidro- -, hypophosphorous - acid hipofosforos (fos-
benzoic); finic);
-, cho[la]lic - acid colic (3,7,12-trihidroxicolanic); -, indoiacetic - acid 3-indoiiiacetic, heteroau-
-, cînnamic - acid cinamic; xină;
-, complementary ribonucleic - acid ribon.u-cieic -, indolebutyric - acid 3-indolilbutiric;
complementar; -, isovaler[ian]ic - acid izovalerie (beta-metil-
-, cyanhydric - cianură de hidrogen, acid cian- butiric);
hidric; -, keto - acid cetonic, cetoacid;
-, cysteic - acid cisteinic;
-, ketoglutaric - acid cetoglutaric;
-, decanoic - acid carpic (decanoic);
-, ketonic - acid cetonic, cetoacid;
-, deoxycholic - acid dezoxicolic; -, kinic - acid chinic (1,3,4,5-tetrahidroxicicio-
-, deoxyribonucleic - acid dezoxiribonucleic,
hexanarboxilic, 1,3,4,5-tetrahidroxihexahidro-
ADN;
benzoic);
-, dialuric - acid dialuric (5-hidroxibarbituric), ta-
troniluree; -, lactic - acid lactic (alfa-hidroxipropionic);
-, dlbasic [dihydric] - acid bibazic (dîcarboxilic); -, laricic - acid agaricic;
-, dodecanoic - acid dodecanoic (lauric); -, lauric - acid lauric (dodecanoic);
-, elaidic - acid elaidic (trans-9-octadecanoic); -, levulinic - acid levulic (oxopentanoic);
-, enanth[yl]ic - acid enantic (hertanoic); -, linoleic - acid linoleic;
-, erucic - acid erucic (cis-13-decosenoic); -, lithîc - acid uric, 2,6,8-trihidroxipurină;
-, ethanol - acid glioxilic (glioxalic, oxietanoic); -, maleic - acid maleic (cis-butendioic);
-, ethanoic - acid acetic (etanoic); -, malic - acid malic (hidroxisuccinic);
-, fluorhydric - fluorură de hidrogen, acid -, malonic - acid malonic (propandioic);
fluorhidric; -, mandellc - acid mandelic (alfa-hidroxi-
-, folie - acid folie (pteroiiglutamic); fenilacetic);
-, formic - acid formic (metanoic); -, methylsuccfnic - acid piruvic (2-oxopro-
-, fumărie - acid fumărie (trans-1, 2-etilendi- panoic);
carboxilic); -, mucic - acid mucic (tetrahidroxiadipic);
-, gluconic - acid gluconic (giicogenic); -, muriatic - t. înv. clorură de hidrogen, acid
-, glutaric - acid glutaric (pentandioic); clorhidric;
-, glyceril - acid gliceric (dihidroxipropionic); -, myristic - acid miristic (tetradecanoic);
-, glycocholic - acid glicocolic (compus al aci- -, nervonic - acid aceterucic;
dului colic cu glicocolul); -, nicotinic - acid nicotinic (3-piridincarboxilic),
-, glycolic - acid glicoiic (hidroxiacetic); vitamina PP;
-, glyoxytic - acid glioxilic (glioxatic. oxietanoic); -, nitrilmalonic - acid cianacetic;
-, halogen - halogenură de hidrogen, acid halo- -, nitrohydrochloric [nitromuriatic] - apă regală
genat; 1HNO, + 3HCI;
-, hexuronic - acid ascorbic, vitamina C; -, nitrous - acid nitros (azotos);
-, hippuric - acid hipuric, benzoilglicir-â. benzoil- -, nitroxanthic - acid picric, 2,4,6-trinitrofenol;
glicocol; -s, nonesential amino - aminoacizi neesenţiali
-, homogentisic - acid homogentîsic (homo- (sintetizaţi în organism);
-, oleic - acid oleic (cis-9-octadecenoic);

18
aci aci
-, opianic - acid opianic (5,6-dimetoxifta- benzoilglicocol;
laldehidic); -, valerianoic - acid pentanoic (valeric);
-, ornithuric - acid ornituric, N, N'-dibenzoil- -, vanillic - acid vanilie (4-hidroxi-3-metoxi-
ornitină; benzoic);
-, orotic - acid orotic (uracilic); -, xylloascorbic - t. înv. acid ascorbic, vitamina
-, oxaloacetic - acid oxal(il)acetic; C;
-, oxaluric - acid oxaluric (carbamiloxalic) -, yeast nucleic - acid ribonucleic, ARN.
(monoureida acidului oxalic); acidaminuria - (hiper)aminoacidurie, eliminarea
-, palmitic - acid palmitic (hexadecanoic); prin urină a unor mari cantităţi de aminoacizi.
-, pantothenic - acid pantotenic, vitamina B3; acidate - a acidula.
-, parabanic - acid parabanic, 2,4,5-trioxo- acid-base - acidobasic.
imidazolidină, oxaliluree; acid-cell - celulă adelomorfă (zimogenă, princi-
-, pelagronic - acid pelagronic (nonanoic); pală) gastrică.
-, perttanoic - acid pentanoic (valeric); acidemia - acidemie, prezenţa în sânge a unor
-, phen[il]ic - v. -, carbolic; acizi ce nu se întâlnesc în mod normal sau sunt
-, phrenosinic - acid cerebronic (alfa-hidroxilig- prezenţi în cantităţi vestigiale.
noceric); acld-fast - acidorezistent, antiacid.
-, phthalic - acid ftalic (benzen-o-dicarboxilic); acid-forming - acidopoietic, generator de acizi.
-, picric - acid picric, 2,4,6-trinitrofenol; acidic -1. acid; acidic; 2. acru.
-, pimelic - acid pimelic (heptandioic); acidiferous - 1. cu proprietăţi de acid; care
-, propionic - acid propionic (propanoic); conţine acid; care elimină acid; 2. acid; acidic.
-, prussic - cianură de hidrogen, acid cianhidric; acidifiable - capabil să aciduleze sau să
-, pteroylglutanic - acid pteroilglutamic (folie formeze acizi; care poate fi acidulat.
sintetic), foiacină; acidification - acidulare; transportare în acid.
-, 3-pyridinecarboxylic - acid nicetinic, vitamina acidify -1. a acidula; 2. a mări aciditatea;
PP; - with - a acidula (cu).
-, 4-pyridinecarboxylic - acid izonicotinic; acidifying - acidulare.
-, pirogallic - acid pirogalic, pirogalol; acidimeter - acidometru, areometru pentru
-, piroligneous - ojet de lemn, "acid pirolignos" măsurarea densităţii acizilor; aparat pentru dozarea
(produs obţinut prin distilarea uscată a lemnului cu unui acid.
până 10% CH3COOH); acldimetry - acidimerie, măsurare a acidităţii,
-, pyroracemic [piruvic] - acid piruvic (2-oxo- titrare a unui acid cu o soluţie alcalină standard.
propanoic); acidism - intoxicaţie cu acid.
-, quinic - acid chinic (1,3,4,5-tetrahidroxiciclo- acidity - 1. aciditate; 2. cantitatea acidului
hexancarboxilic, 1,3,4,5-tetrahidroxihexahidro- prezent, valoarea pH; 3. pirozis, arsuri, jegăraie;
benzoic); -, actual - aciditate activă (reală);
-, quinolinic - acid chinolinic (2,3-piridindicarbo- -, titratable - aciditate totală (titrabilă);
xilic); -, total - v. titratable acidity;
-s, racemic - acid d-tartric (racemic); -, true - aciditate activă (reală).
-, ribonucleic - acid ribonucleic, ARN; acidize - a acidula.
-, ricinoleic - acid ricinolic; acidocyte - eozinofil, granulocit eozinofil,
-, saceharic - acid zaharic (tetrahidroxiadipic); leucocit eozinofil.
-. salicilic - acid salicilic (o-hidroxibenzoic); acidocytosis - eozinofilie, eozinofilemie,
-, santoninic - acid santonic; granulocitoză eozinofilă.
-, sorbic - acid sorbic (2,4-hexadienoic); acidogenic - acidopoetic, acidogen, care
-, stearic - acid stearic (octadecanoic); produce acizi.
-, succinic - acid succinic (butandioic); acidometer- v. acidimeter.
-, sulfovinic - 1. acid alchilsulfuric; 2. acid acidophile, acidophilic, acidophilous -
etilsulfuric; acidofil, oxifil: 1. care are afinitate pentru coloranţi
-, tartaric - acid tartric; acizi; 2. care se dezvoltă în medii acide.
-, thioctic - acid lipoic; acidoresistant - acidorezistent, antiacid.
-, transfer ribonucleic - ARN de transport; acidosic - care suferă de acidoză.
-, trifluoromethane sulfonîc - acid trifluorme- acidosis - acidoză, acumulare a acizilor în
tansulfonic; organism, tulburarea echilibrului acido-bazic.
-, tropic - acid tropic (3-hîdroxi-2-feni!propanoic); acidotic - relativ la acidoză.
-, tungstic - acid wolframic; acidozis - v. acidosis.
-, undecenoic [undecylenic]- acid undecilenic -, carbon dioxide - acidoză respiratorie (gazoa-
(uncecenoic); să);
-, uric - acid uric, 2,6,8-trihidroxipurină; -, compensated - acidoză compensată;
-, urobenzoic - acid hipuric, benzoilglicină, -, hypercapnic - v. carbon dioxide acidosis;

19
aci- 't\ '% - ____________________ _____________ aco
-, metabolic - acidoză metabolică, reducere a sebacee/sudoripare Moli ale pleoapelor, acnee
pH-ului şi a bicarbonaţilor în fluidele corpului; ciliară, orgelet extern;
-, outlying - acidoză tisulară; -, common - acnee vulgară (juvenilă);
-, respiratory - acidoză respiratorie (gazoasă); - conglobata - acnee conglobată, dermatită
-, uncompensated - acidoză cu pH-ul sub nivel foliculară (perifoliculară Lang), pseudoscro-
normal. fulodermă, boala Hoffman;
acidproof, acid-resistant, acid-seal - acidore- - erythematosa - acnee rozacee (eritematoasă);
zistent, antiacid. -, excoriated - acnee urticariană (excoriată);
acid-treated - prelucrat cu acid. - hypertrophica - erupţii care după vindecare
acidulae - ape minerale carbogazoase. lasă cicatrici hipertrofice;
acidulate - a acidula. - keloidea - foliculită cheloidă, acnee cheloi-
acidulated, acldulous - acidulat; acid; acrişor. diană;
aciduria - 1. excreţie a unei urine acide; 2. - medicamentosa - acnee medicamentoasă
excreţie a unei cantităţi anormale de elemente (datorată administrării excesive de medicamente
acide. antiepileptice, halogeni steroizi, tuberculostatice);
aciduric - capabil să crească într-un mediu acid. - neonatorum - acnee a nou-născuţilor, milium
acinaciform - xifoid(ian), în formă de sabie. coloid al nou-născuţilor;
acinar -1. acinos, relativ la acin; 2. în formă de - sebacea - seboree, hipersteatoză;
ciorchine, racemos (despre glande). - syphilitica - acnee sifilitică, sifilide pustuloase;
acine - v. acînus. - tarsi - erupţii foliculare implicând glandele se-
acinetia - 1. imobilizat, paralizat; 2. activitate bacee ale pleoapelor;
musculară redusă. - urticata - acnee urticariană (excoriată);
acinic - acinos, relativ Sa sein. - vulgaris - acnee vulgară (juvenilă).
aciniform - în formă de ciorchine, racemos (des- acne"[i]form - acneiform, asemănător cu pustule
pre glande). (coşuri, bubuliţe).
acinose - granular; granulos. acnemia -1. atrofie a muşchilor gastrocnemieni;
acinous - v. aciniform. 2. absenţa congenitală a picioarelor.
acinus - acin; 1. unitate structurală a plămânului; acnitis - tuberculide papulo-necrotice, tubercu-
2. porţiunea terminală a unei glande; loid Hamburger, tuberculoză cutanată papulo-
-, liver - lobului hepatic. necrotică, tuberculoid papuionecrotio.
aclacinomycin - aclacinomicină, stimulator de acolasia - senzualitate morbidă.
fagocitoză. acology - terapeutică.
acladiosis - dermatomicoză (dermatofitoză) acolous - fără membre.
ulceroasă. acomania - supunere servilă faţă de superiori şi
aclasia, aclasis - aclazie: 1. conglomerat de dominare exacerbată în familie.
ţesuturi normale şi schimbate patologic; 2. frag- acomia - t. înv. alopecie, calviţie, căderea
mentare; părului.
-, diaphysial - aclazie (displazie) diafizară, acomplementimia - insuficienţă (deficit) a unui
exostoze osteocartilaginoase multiple, condro- complement.
distrofie hiperplastică, boala Erenfrid. aconative - fără dorinţa de a acţiona.
aclinal - orizontal. aconite - aconit, omag, Aconitum Napellus L.
aclusion - contactul insuficient (imperfect) al aconuresis - enurezis, incontinenţă de urină,
suprafeţelor opuse ale molarilor şi premolarilor. micţiune (urinare) involuntară.
acme -1. vârf, culme; 2. acmee: a] punct critic, acoprous - caracterizat prin absenţa materiilor
perioadă critică, punct culminant al unei boli; criză; fecale.
paroxism; perioada intensităţii/manifestării maxime acor - acid.
a unui simptom; b] punctul superior (maximal) al acorea - acorie, absenţă a pupilei în aniridie.
curbei termice; 3. stare adultă; maturitate. acoria -1. absenţa senzaţiei de saţietate după
acmesthesia - senzaţie de aplicare pe piele a alimentaţie; 2. lăcomie, diferită de bulimie la care
unui vârf ascuţit. foamea persistă.
acne - acnee, comedoane, boală de piele carac- acoumeter- v. acumeter.
terizată prin apariţia unor coşuri (bubuliţe, pustule). acoumetru - v. acumetru.
- albida - milium coloid, degenerescentă coloidă acousma - acoasmă, halucinaţie auditivă.
a dermului, pseudomilium coloid, hyaloma; acousmatagnosia - surditate corticală.
-, bromide - acnee bromică, bromodermie acousmatamnesia - amnezie auditivă.
acneiformă pustuloasă; acoustic - acustic, auditiv; sonor.
- cachecticorum - erupţie ce se produce la acousticophobia - acusticofobie, fonofobie,
persoane suferinde de boli constituţionale debi teamă morbidă de sunete.
litante; acoustimeter - instrument de măsurare a
-, ciliary - inflamaţie circumscrisă a glandelor intensităţii sunetului.

20
acq aer
acquire -1. a procura, a dobândi; 2. a realiza, a (dermatoză cu dereglarea funcţiei intestinelor la
atinge (rezultate), a căpăta deprinderi (dexterităţi). prunci);
acquired - câştigat, dobândit. -, infantile papular - v. acrodermatitis lichenoides
acquirement -1. dobândire, însuşire, asimilare; infantilis;
2. pi deprinderi; cunoştinţe. - lichenoides infatilis - reticuloendoteliozâ
acquistive - receptiv; sensibil. eruptivă a extremităţilor, boala Gianotti-Crosti;
aerai - relativ la/sau afectînd părţile periferice -, papular - acrodermatită papuioasă alergică;
(de ex. degete, urechi etc). - perstans - v. acrodermatitis continua;
acrania - acranie, viciu congenital caracterizat - perstans levis - psoriazis pustulos, boala
prin lipsa oaselor boitei craniene. Barber.
acranius - făt fără craniu. acrodolichomelia - creştere disproporţionat a
acratia -1. incontinenţă; 2. pierdere de putere, mâinilor şi picioarelor.
slăbiciune; indispoziţie; 3. lipsă a controlului. acrodynia - acrodinie, eritrodermie poli-
acraturesis -1. incontinenţă de urină; 2. urinare neuropaticâ, boala Selter-Swift-Feer.
redusă datorată atoniei vezicale. acrodysesthasia - senzaţie anormală şi ne-
acrid - caustic, corosiv; Iritant. plăcută în părţile periferale ale extremităţilor
acridlty -1. causticitate; 2. gust acru, acreală. corpului.
acriflavine - flavacridină (colorant luminescent acroedema - edem al mâinii sau labei piciorului.
utilizat în microscopie). acroesthesia -1. stare gravă de hiperestezie; 2.
acrimony - iritabilitate (irascibilitate) sporită; hiperestezia unuia sau mai multor extermitâtj în
causticitate. porţiunile distale.
acrisia - f. înv. nesiguranţă, incertitudine în acrogeria - reducere sau absenţă congenitală a
diagnostic şi prognoză. grăsimii subcutanate şi a colagenului la mâini şi
acritical - 1. litic, acritic, fără crize (despre picioare.
evoluţia unei boli); 2, obscur, nesigur, incert, neclar acrohyperhidrosis - acrohiperhidroză, hiper-
(despre prognostic). hidroza extermităţilor.
acritochromacy - cecitate cromatică, acroma- acrohypothermy - acrohipotermie, sensibilitate
topsie. morbidă a extremităţilor la frig.
acroanesthesia - acroanestezie, insensibilitate acrokinesla - acrocinoză, acrochinezie.
(anestezie) a uneia sau a mai multor membre în acromacria - arahnodactilie, dolicostenomelie,
porţiunea distală. acromacrie.
acroarthritis - inflamaţie a articulaţiilor mâinilor acromastitis - acromastită, inflamaţie a mame-
şi picioarelor. lonului glandei mamare.
acroasphyxia - acroasfixie, semnul "degetelor acromegalia, acromegaly - acrornegalie, sin-
moarte". dromul Mărie, boala (Pierre) Mărie, sindromul von
acroataxia - acroataxie, ataxie ce afectează Recklinghausen, pahiacrie.
mâinile, picioarele şi degetele. acrometagenesis - dezvoltare anormală a
acroblast - acroblast, formaţiune în spermatidă extremităţilor, dând naştere unor diformităţi.
din care apare acrozomul spermatozoidului adult. acromicria - acromicrie, hipoplazie (dezvoltare
acrobrachycephaly - craniostenoză cu osificare incompletă) a oaselor craniului facial şi extremi-
precoce a suturii coronare. tăţilor, sindromul Brugsch;
acrobystitis - postită, inflamare a prepuţului. -, congenital - acromicrie congenitală, boala
acrocephalia, acrocephaly - acrocefalie, Down, displazie generalizată fetalâ, embrioidie,
oxicefalie, hipsocefalie, craniu în turn. acromion - acromion, capătul lateral al sp>-ei
acrocinesia, acrocinesis - acrocineză; mişcare omoplatului.
excesivă. acroneuropathy - neuropatie cu afectarea
acrocontracture - contracţia articulaţiilor de la extremităţilor.
mâini sau picioare. acroneurosis - acropevroză, orice tulbulare. de
acrocyanosis - acrocianoză, boala Crocq, obicei de natură vasomotorie, ce se manifestă la
coloraţie cianotică a părţilor distale ale corpului extremităţi.
datorată unei staze venoase. acronix - unghie încarnată.
acrodermatitis - acrodermatită, inflamaţie a acro-osteolysis - acroosteoliză, liza ţesut jlui
pielii extremităţilor în porţiunile distale; osos a extremităţilor în porţiunile distale.
- chronica atrophicans - eritromelie, dermatită acropachiderma - sindromul Uehlinger;
cronică atrofiantă, atrofodermatită Herxheimer; îngroşarea pielii capului (inclusiv a feţei), a vârfurilor
- continua - boala Hallopeau, acrodermatită degetelor de la mâini şi picioare.
pustuloasă abacteriană la degetele mâinilor şi acroparalisis - paralizia muşchilor extremităţilor.
picioarelor; acroparesthesia - acroparastezie, senzaţie de
- enteropathica - acrodermatită enteropatică, amorţeală, de furnicături în porţiunile distale ale
sindromul Brandt, sindromul Danbolt-Closs extremităţilor;
aer act
- idiopathica - sindromul Wartenberg, brachi- actinocymography - actinochimografie, radio-
algia statica paraesthetica, neuralgiaparaesthetica. chimografie.
acropathology - patologie a extremităţilor; actinodermatitis - 1. dermatltă actinică (de
studiu al modificărilor patologice în afecţiuni orto- radiaţie); 2. actinodennatoză, fotodermatoză; reac-
pedice. ţie adversă a pielii la terapia cu radiaţii (ultraviolet,
acropetal - care se dezvoltă (desfăşoară) de jos raze Roentgen etc).
în sus. actinogen - 1. element radioactiv; 2. sursă de
acrophobe - bolnav de acrofobie. radiaţie.
acrofolia - acrofobie, hipsofobie, teamă morbidă actinogenesis - generarea energiei radiante.
de înălţime, însoţită de ameţeli. actinogram - 1. roentgenogramă, radiogramă,
acropigmentation - acropigmentaţie, acrome- clişeu (film) radiografie; 2. gammagramă.
ianoză, hiperpigmentaţia suprafeţelor dorsale ale actînography - 1. radiografie, roerttgenografie,
degetelor de la mâini şi picioare. schiagrafie; 2. gammagrafie.
acroposthitis - postită, inflamaţie a prepuţului. acfinokymography - actinochimografie,
acropustulosis - erupţii recurente ale mâinilor şi radiochimografie, radiografie a organelor în mişcare.
picioarelor. actinology - radiologie, actinologie, studiu
acroscleroderma - sclerodactilie, afectare a despre acţiunea chimică a luminii sau a energiei
degetelor mâinilor în sclerodermia generalizată. radiante.
acrosclerosis - acroscleroză, formă progresivă actinometer - actinometru, instrument pentru
de sclerodermie generalizată cu afectarea în spectal măsurarea intensităţii radiaţiei (solare, roentgen
a porţiunilor distale ale extremităţilor. etc).
acrosin - acrozină, antigen acrozomic. actinometry - determinare a acţiunii fotochimice
acrosome - acrozom, perforatoriu, corpuscul a razelor de lumină.
apical (al spermatozoidului). actinomyces - actinomicete, grup de micro-
acrosphacelus - gangrena a extremităţilor. organisme cu caractere intermediare între bacterii
acrosphenosyndactylia - acrosfenosindactilie, şi ciupercile inferioare.
acrocefalosindactilie, acrocraniodisfalangie, actinomycosis - actinomicoză, boala Rivalta,
sindromul Apert. actinobacterioză, infecţie cronică provocată de
across - 1. de-a curmezişul; prin; 2. cruciş; 3. actinomicete.
dincolo, de partea cealaltă. actinoneuritis - actinonevrită, nevrită produsă
acrostealgia - inflamaţie dureroasă a oaselor de expunerea prelungită şi repetată la raze
mâinilor şi picioarelor. Roentgen sau radium.
acrotic - acrotic, relativ la suprafaţa corpului, în actinophage - actinofag, fag care afectează
special la glandele cutanate. acttnomicetele.
acrotism - asfigmie, acrotism, absenţă sau actinopraxis - utilizare a radiaţiei radioactive în
imperceptibilitate a pulsului. diagnosticarea şi tratamentul bolilor.
acrotrophodynia - acrotrofodinie, nevrită a actinoscopy - radioscopie, actinoscopie,
extremităţilor, apărută ca sechelă a macerării studiere a unei structuri profunde cu ajutorul razelor
ţesuturilor la picioare, după o şedere îndelungată în Roentgen.
tranşee umede. actinostereoscopy - radiostereoscopie,
acrotrophoneurosis - acrotrofonevroză, cercetare cu raze roentgen.
suferinţă a uneia sau mai multor extremităţi datorată actinotherapy - actinoterapie, tratare a bolilor
unor tulburări nervoase (v. trophoneurosis). cu energie radiantă (raze ultraviolete, infraroşii etc);
act - 1. acţiune; faptă; 2. lege, decret; 3. docu- radioterapie, tratament cu raze chimic active.
ment, act; 4. a acţiona, a lucra, a funcţiona; actinotoxemia - radiotoxemie, schimbări în
- of deiivery - parturiţie, naştere, procesul sânge datorate razelor roentgen sau radium.
naşterii; action -1. influenţă, efect; 2. activitate, acţiune;
-, complex reflex - reacţie. 3. proces patologic (morbid); 4. factor cantitativ al
actin - actină, proteină a fibrelor musculare. energiei radiante; 5. mecanism (al unei maşini);
acting - activ, în funcţie; cu acţiune (efect); ■ • and reaction - acţiune şi contracţiune;
-, long - cu acţiune prelungită. -, ball-valve - efect de supapă {de ex. în pneu-
acting-out - manifestarea externă a proceselor motorax);
psihice subconştiente. -, brake - inhibiţie: frânare;
actinie - actinie, fotochimic; relativ la razele -, calorlgenie - acţiune de termogeneză (de
chimic active ale spectrului electromagnetic. termoproducţie), efect caloric (termic);
actinism - actinism, acţiune fotochimică. -, control - reg(u)lare, reglaj; efectuarea unui
actinobacillosis - actinobaciloză, pseudoac- control; acţiune de dirijare;
tinomicoză, paraactinomicoză, "limba de lemn". , delay[ed] - 1. acţiune prelungită; 2. efect
actinochemistry - radiochimie; acţiune chimică întârziat (îndepărtat);
a energiei radiante. -, emergency -1. acţiuni (măsuri) extraordinare;

22
act acu
2. asistenţă de urgenţă; -, antiserum - titrul anticorpilor; titrul serului imun;
-, harmful - acţiune (secundară) nocivă; acţiune -, bacterial growth Inhibitory - acţiune
vulnerantă (traumatizantă); bacteriostatică;
- of arrest - inhibiţie, frânare; -, bremsstrahlung - intensitatea radiaţiei de
- of saliva, detergent - umezirea produselor frânare a betatronului;
alimentare cu saliva; acţiune inactivantă (neutra- -, burst-feeder - intensitatea/capacitatea acţiunii
lizantă, dezinfectantă) a salivei; substratului burst-susţinător într-o cultură celulară:
- of the bowels - scaun, fecale; -, carcinogenic - acţiune cancerigenă (blasto-
-, poisonous - acţiune toxică, efect toxic; modenă, oncogenă);
-, potenţial - potenţial bioelectric (de acţiune); -, clotting - acţiune coagulantă;
-, pulling - acţiune de presare (de forţare); -, cytophilic - acţiune citotropă;
-, sait - efect osmotic; -ies, dental - asistenţă stomatologică;
-, salf-tapering - reducere a eficienţei (unui me- -ies, educative - activitate de educaţie sanitară;
dicament); deprindere, obişnuinţă; acţiune auto- -, electrobiological - activitate bioelectrică;
diminuantă; -, germicidal - activitate bactericidă;
-, sparing - acţiune inhibitoare, inhibiţie; -, habitual - activitate naturală;
- time - perioadă latentă; interval între stimulare -, heteroclitic - activitate heteroclitică, reactivitate
şi reacţia de răspuns; (capacitate de reacţie) cu antigen proteic de
-, time-iag - acţiune încetinită (întârziată); heteroantiser superioară celei cu aloantiser;
-, trigger - acţuine declanşatoare; acţiune reac- -, "HLA common" - B2-microglobulină;
tivantă. -, induced - radioactivitate artificială;
activate -1. a activa; 2. a stimula; a genera, a -. Nfe - activitate vitală (biologică);
provoca, a produce; 3. a face radioactiv. -, milk-ejecting - lactaţie;
activation - 1. activare, excitare, stimulare; -, natural killer [ICK-cell] - activitate (capacitate) a
2. radioactivare; 3. eliberarea unui ferment activ din celulelor ucigaşe naturale;
substanţe inactive; 4. transformarea unor forme -, of water in urine - presiunea osmotică a urinei;
inactive biologic sau catalitic de fermenţi, virusuri -, physical - 1. activitate fizică; 2. efort fizic;
şi alţi catalizatori în forme active; -, promoting - activitate stimulatoare (fortifiantâ);
-, antibody-mediated - activare anticorp-depen- -, template - activitate de matrice;
dentă (anticorp-mijlocită, anticorp-mediată) a lim- -, tumoricidal - activitate antitumorală;
fociţilor; -, uniform linear - activitate lineară într-un singuri
-, bypass - activare pe o cale alternativă, acti- plan;
vare printr-un semnal auxiliar; -, unit - acţuine unică (impulsare a unui neuron);
-, cognate - activarea mecanismelor autoimune; -, uterine - activitatea contractilă a uterului;
- local complement - activare locală a unui com- -, vital - activitate vitală (biologică);
plement; -, whole - activitate totală a complementului
- of immunoglobulin genes, sequential -formare seric.
a unor gene imunoglobuiinice funcţional active ca actomyosin - actomiozină, element contracţii al
rezultat a rearanjării în mai multe etape şi fibrei musculare, format din miozină şi actină.
asamblării ulterioare a unor segmente genice actual -1. real, adevărat, efectiv, factic; 2. actual.
izolate. actuate - 1. a stimula, a înboldi; 2. a pune în
activator- 1. activator, excitant; 2. substanţă mişcare (în funcţiune).
excitantă; substanţă stimulatoare (tonifiantă); pi. a- acuciosure - hemostază realizată prin apăsarea
naleptice; stimulant al activităţii secretorii; cu un vârf ascuţit, similară cu acupresură.
-, alternative pathway - activator al unei căi acufilopressure - ligatură transfixiantă.
alternative de activare a unui complement; acuition - amplificare (potenţare) a acţiunii unui
-, leukoagglutinating - leucoaglutinină, activator medicament datorată acţiunii altui medicament.
de aglutinare a leucocitelor; acuity - 1. acuitate (vizuală, olfactivă etc);
-, nonspecific lymphocyte - activator nespecific 2. caracter sau perioadă acută (a unei boli);
de iimfocite (de ex. un mitogen policlonal). 3. claritate, certitudine.
active -1. activ, energic, vioi; 2. eficace, eficient; aculeate - acuminat, cu vârf ascuţit (despre
3. activ (despre un ingredient în forma medica instrument).
mentoasă); 4. radioactiv. acumen - agerime, perspicacitate, clarviziune;
activin - activină, factor de creştere T-celuiar. putere de pătrundere;
activity - 1. activitate, acţiune; capacitate; -, diagnostic - intuiţie diagnostică.
intensitate a acţiunii; 2. energie; 3. activitate acumeter - acumetru, instrument de măsurare a
biologică (vitală); 4. radioactivitate; acuităţii auditive.
-, anti-idiotype - activitate (capacitate) andi- acumetry - acumetrie, audiometrie, măsurare a
idiotipică (cfe ex. capacitate generatoare de anticorpi acuităţii auditive.
a unui hibridom);

23
acu add
acuminate - v. aculeate, posibilitatea aplicării; putinţa de a fi întrebuinţat
acupression,acupressure - 1. acupresură, (aplicat); adaptabilitate, capacitate de adaptare;
metodă de reflexoterapie; 2. ligatură transfixiantă. utilitate, folos;
acupuncture - 1. acupunctura; 2. puncţie; - of clone - stabilitatea adaptivă a unui clon (pe
-, transmyocardial - puncţie cardiacă, cardio- fondul mutaţiilor somatice accidentale).
centeză. adaptable - aplicabil, adaptabil.
acuş - ac; ac chirurgical. adaptation -1. adaptare, adaptaţie; 2. acomo-
acusection - secţionare cu ac electrochirurgical. dare; 3. îmbunătăţire, cizelare, perfecţionare;
acusector - ac electrochirurgical. -, dark - adaptare la întuneric (a ochiului);
acusis - auz normal. -, light - adaptare la lumină (a ochiului);
acute - 1. acut, violent; 2. urgent, de urgenţă; 3. -, marginal - formarea plombei după conturul
ascuţit; 4. pătrunzător, perspicace, ager; 5. simptom marginii gingivale;
grav. -, restrain - adaptare la mişcări reduse.
scUisnscuiurîi - portac. adapter -1. picup, dispozitiv de cupiare (de co-
acuteness-1. acuitate (de ex. vizuală, auditivă); nectare); 2. vârf, canulă, freză, ambou; bornă,
2. pătrundere, agerime a minţii; 3. ascuţime. papuc; 3. casetă;
acuticostal - cu coastele extrem de proeminente. -, tube -1. suport pentru eprubete (în centrifugă);
acutorsion - torsionare a unei artere prinzând şi 2. stativ, suport.
unele ţesuturi apropiate pentru oprirea hemoragiei. adapting - ajustare, adaptare; potrivire, punere la
acyanofblejpsia - tritanop(s)ie, absenţa capa- punct.
cităţii de percepere a culorii albastre. adaptive -1. care se adaptează;2. uşor cuplabil;
acyanotic - acianotic. palid. - enzyme system - sistem enzimatic adaptiv,
acyclic - 1. aciclic, aperiodic; 2. unipolar. sistem ce ^roduce fermenţi în dependenţă do
acyesis - 1. sterilitate feminină; 2. incapacitate prezenţa în celule a anumitor substanţe biochimice;
de a naşte normal; 3. absenţă a gravidităţii. -, inducible - v. inductor;
acyetic - steril, infertii. -, repressible - v. repressor.
acylase - acilază, aciitransferază, transacilază, adaptometer - adaptometru, instrument pentru
enzimă care catalizează transferul unui radical acil. măsurarea gradului de adaptare.
acylation - acilare, introducerea unui grup acil în adaptor - v. adapter.
moleculă. adaxial - orientat spre ax.
acystia - acistie, absenţă congentială a vezicii addendum [pi. addenda] - adendă, adaos,
urinare. supliment.
ad - prefix care înseamnă: "adiacent, învecinat, addephagia - adefagie, bulimie, chinorexie,
care se află lângă" (de ex. adorai - care se află senzaţie de foame extrem de mare.
lângă gură). adder - 1. zoo/, viperă; amer. şarpe de casă; 2.
ad - sufix care indică direcţia: "spre, către" (da dispozitiv de sumare.
ex. cephalad - spre creier; dorsad - spre spinare). addict - toxicoman; alcoolic;
adactyl - adactil, fără degete. -, drug - toxicoman, persoană obişnuită cu con-
adactylia, adactyiism - v. adactyly. sumul excesiv de medicamente;
adactylous - v. adactyl. -, rnorphia - morfinoman, narcoman.
adactyly-adactilie, adactilism, lipsă congenitală a addicted to drink - alcoolic.
degetelor. addiction -1. toxicomanie, narcomanie; 2. pati-
adamantine - relativ la smalţul dentar. mă, viciu, obişnuinţă cu unele practici considerate
adamantinocarcinoma - adamantinocarcinom, dăunătoare individului;
adamantinom malign. -, alcohol - alcoolism;
adamantinoma - adamantinom, (adeno)ame- -, drug - farmacopsihoză; toxicomanie;
loblastom, adamantoblastom; -, opium - opiomanie, narcomanie de dpiu;
- of long bones - tumoare rară a oaselor - state - stare de dependenţă; stare de privare,
membrelor (în special a tibiei); sindrom de abstinenţă.
-, pituitary - craniofaringiom. addictology - narcologie.
adamantoblast - amsloblast, adamantoblast, addiment - complement, alexina.
celulă producătoare de smalţ. addition -1. adăugire; spor, creştere; 2. amestec.
adamantoma - adamantom, emaloid, amelo- adaos; 3. adunare; 4. cumulativ, aditiv.
blastomă. additive - 1. adaos, supliment, spor, amestec; 2.
Adam's-flannel - varga ciobanului, Dipsacus conservant; 3. cumulativ, aditiv;
silvestris. - property - proprietate aditivă care reprezintă
Adam's-rod - lumânărica, Verbascum thapsus. în esenţă suma (totalitatea) proprietăţilor părţilor
adaptability - domeniul/ramura de aplicare: componente.
addle - 1. confuz, încâlcit; 2. a se strica, a se
aitera;

24
add _____________________________ _____________________________ ade
- egg - ou limpede (clocit) (fără bănuţ). -, clear cell - adenocarcinom clarocelular;
addle-brained - alienat; arierat; debil mintal. -, papillary - adenocarcinom papilar, epiteliom
address; glandular cu structură papilară;
-, tissue - "adresă tisulară", "homing"- zonă a -, polypoid - adenocarcinom polipoid (polipos),
limfocitelor; adenocarcinom vegetant constituit din excrescenţe
addressin; in formă de polipi;
-, vascular - proteina peretelui vascular care -, renal - hipernefron, tumoare Grawitz.
participă la migrarea şi "homing"-u! limfocitelor. adenocele - chist glandular.
adducent - în aducţie. adenocellulitis - adenocelulită, inflamaţie a unei
adductiort - aducţie; 1. deplasare a unui glande şi a ţesutului care o înconjoară.
membru spre axul central al corpului; 2. deplasare a adenochondroma - adenocondrom, neoplasm
ochiului spre nas; 3. poziţia ce rezultă după o astfel benign cu proliferare adenomatoasă şi con-
de deplasare. dromatoasă.
adductive - în aducţie. adenocuiture - floră microbiană din gangiion
adductor - muşchi aductor. limfatic, cultură limfobacteriană; însămânţare pe
adelocodonlc - relativ la fiinţe vii care formează mediu adecvat prelevat din ganglioni limfatici.
o colonie indivizibilă. adenocyst[oma] - adenochistom, adenom
adelomorphic, adelomorphous - care are o chistic, chistadenom, tumoare chistică proliferată
formă sau structură incertă (neclară) (de ex. despre dintr-o glandă.
un embrion). adenocyte - adenocit: 1. celulă secretoare a unei
adelphosite - gemene parazit. glande; 2. celulă glandulară a antehipofizei (a lobului
adelphotaxis - grup de celule sau organisme anterior al hipofizei).
înrudite. adencdiastasis - separare sau deplasare a unui
ademonia- melancolie, depresiune endogenă. ţesut glandular faţă de poziţia sa anatomică nor-
adenalgia - adenodinie, durere într-o glandă. mală.
adenallene - adenalen, derivat al adeninei adenodynia - v. adenalgia.
capabil să blocheze infectarea limfocitelor-T helpere adenoepithelioma - epiteliom care conţine
cu virusul HIV-I şi să împiedice acţiunea citopatică a elemente glandulare.
virusului. adenofibroma - adenoftbrom, fibroadenom,
adenasthenia - insuficienţa funcţională a unei adenom fibros.
glande. adenogenesis - dezvoltare a unei glande.
adendri[ti]c- hlst. adendritic, fără dendrite. adenogenic, adenogenous - de geneză glan-
adenectomy - extracţie a unei glande sau a dulară, derivat dintr-o glandă, care-şi are originea
unor vegetaţii adenoide. într-o glandă.
adenectopy - amplasare anormală a unei adenography - 1. ştiinţă ce tratează despre
glande. glande; 2. radiografie a unei glande.
adenemphraxis - obstrucţie a unui canal adenohypersthenia - hiperfuncţie a unei sau
glandular. unor glande.
adenic - glandular. adenohypophysis - adenohipofiză, antehi-
adeniform - adenoid, de aspect glandular. pofiză, prehipofiză, lobul anterior al hipofizei.
adenin - adenină. adenoid - 1. adeniform, limfoid; 2. pi. boala
adenitis - adenită, inflamaţie a unei glande sau adenoidă, boala Mayer, vegetaţii adenoide, polipi
ganglion limfatic; nazali;
-, mesenteric - adenită (adenopatie, limfadenită) - disease - boala Hodgkin; v. adenoid, 2.;
mezenterică; - facies - facies adenoidian, faţă adenoidiană;
-, phlegmonous - adenofiegmon, adenită - growth - adenom.
flegmonoasă, inflamaţia unui ganglion limfatic şi a adenoidectomy - adenoidectornie, îndepărtare
ţesutului conjunctiv care-l înconjoară. a adenoizilor.
adenization - degenerescentă adenoid(ian)ă. adenoidism - adenoidism extern.
adenoacanthoma - adenoacantom, adeno- adenoiditis - adenoidită, angină retronazală
cancroid. (retrocoanală).
adenoameloblastoma - v. adamantinoma. adenoleiorhyofibroma - adenoleiomiofibrom,
adenoblast-1. celulă embrionară proliferantă, cu tumoare benignă constituită din structuri glandulare
potenţial de formare a parenchimului glandular; 2. adenomatoase şi din fascicule musculare netede
celulă activă (secretoare) a unei glande. hiperplastice cu o parte fibroblastice.
adenoeareinoma - adenocarcinom, adeno- adenology - ştiinţa ce tratează despre glande şi
cancer, cancer glandular, epiteliom glanduliform ganglioni limfatici.
(glandular), epiteliom cu celule cilindrice constituite adenolymphitis - limfadenită, adenită, adeno-
de formaţiuni tubulare care amintesc structura unei patie, inflamaţie a ganglionilor limfatici.
glande; adenolymphocele - degenerescentă chistică a

25
ade adh
unui ganglion limfatic, ca urmare a obstrucţiei adenotome - v. adenomatome.
vaselor limfatice aferente, adenolimfooel. adenotorny - excizie de amigdale.
adenolymphoma - adenolimfom. branhiom, adenotonsillectomy - adenoamigdalectomie,
oncocitom, limfom branhiogen, limfadenom adenotonsilectomie.
limfomatos papilar, tumoare Warthin. adenous - adenoid, glandular.
adenoma - adenom, tumoare benignă a unei adephagia - adefagie, bulimie.
glande; adeps - seu, grăsime de porc (pentru prepararea
-, acidophilic - adenom acidofil (oxifil); unguentelor);
-, Hurthle cell - adenom oxifil al tiroidei, adenom - lanae - lanolină.
derivat din celulele Hurthle; adept - specialist; expert.
-, islet [langerhansian] - insulom. adenom al adequacy - 1. potrivire, similitudine, identitate,
ţesutului insular, nesidioblastom insular, nesi- corespundere, concordanţă, caracter adecvat; 2.
dioblastom; competenţă; 3. compatibilitate;
-, malignant - 1. adenocarcinom; 2. adenom -, immunologic - competenţă imunologică.
malign; adequation - echivalent.
- of pineal giand - pinealom, pineocitom; adermia - adermie, defect congenital al pielii.
-, oxyphillc - v. acidophilic adenoma; adermin - adermină, piridoxină, vitamina B6.
-, pleomorphic - epiteliom recidivant, tumoare adermogenesis - regenerare insuficientă a pielii.
mixtă; adhere -1. a se lipi; a fuziona, a se suda, a se
-, villous - tumoare viloasă, polip pilos (vilos). prinde; 2. a adera; 3. a urma indicaţiile (medicului).
adenomammectomy - adenomamectomie, adherence - 1. lipire, fuzionare, sudare;
îndepărtare a fibradenomului glandei mamare. joncţiune strânsă; adeziune, aderenţă; 2.
adenomatoid - care se aseamănă cu un concrescenţă; 3. urmarea indicaţiilor medicului;
adenom. -, active - adeziune specifică la suprafaţa
adenomatome - instrument pentru excizia de celulelor ce metabolizează activ la t - 37°C;
amigdale. -, nonspecific - adeziune nespecifică; adeziune
adenomatosis - adenomatoză, hipertrofie spontană (a celulelor în cultură);
glandulară multiplă. -, physical - adeziune fizică, metodă de separare
adenomatous - adenomatos; chistic. a limfocitelor pe mărgele de sticlă;
adenomectomy - adenomectomie. prostatec- -, specific - adeziune specifică (anticorp-
tomie, extirpare a adenomului prostate. dependentă).
adenomere - adenomer, porţiune terminală a adherent- 1. lipit, fuzionat, sudat, concrescut,
unei glande. inserat; 2. cleios, lipicios.
adenomyometritis - (adeno)miometrită, adhesin - adezină, proteină-component
adenomiozită, afecţiune uterină caracterizată prin structural al membranei celulare care participă la
hiperplazie musculară asociată cu hiperplazia procesele de adeziune intercelulară.
glandelor. adhesion - 1. aderenţă, adeziune, concrescenţă;
adenomyosarcoma - adenomiosarcom, coalescenţă; alipire; 2. aglutinare; 3. aderenţă; bridă;
adenosarcom renal, tumoare Wilms, nefroblastom, simfiză; sinechie; 4. vindecare (a unei răni);
nefrom embrionar, adenomiocistosarcom. cicatrizare; 5. atracţie moleculară;
adenomyosis - adenomioză, encometrioză -, amniotic - bride (benzi) amniotice;
(genitală internă). -, celi-cell - adeziune intercelulară, adeziune a
adenoncus - mărire a uneia sau a mai multor celulelor (într-o cultură);
glande . -, lineage-specific - adeziune linie-specifică a
adenoneural - relativ la o glandă şi un nerv.
adenopathy - adenopatie, afecţiune 3 gangli- - oi piateiets - adeziune a trombocitelor;
onilor iirr.îaiiCi. -, pleural - simfiză pleurală;
adenopharingitis - adenofaringită, infîamaţie a -, primary-cicatrizare "per primam intentionem";
ţesutului limfoid al faringelui. -, secondary - cicatrizare "per secundam
adenophlegmon - adenoflegmon, adenltă intentionem";
flegmonoasă, inflamaţia unui ganglion limfatic şi a -, serological - adeziune imună;
ţesutului conjunctiv care-l înconjoară. -, stage-specific - adeziune stadiu-specifică a
adenosarcoma - adenosarcom, sarcoadenom, celulelor în embriogeneză.
adenom a cărui stromă conjunctivă s-a transformat adhesion-cutting, adhesiotomy - secţionare
în sarcom. chirurgicală a aderenţelor.
adenose - relativ la o glandă; glandular. adhesive -1. substanţă adezivă; 2. clei (de ex.
adenosis - ader.oză, afectare a ganglionilor pentru fixarea transplantului de piele); substanţă
limfatici; cleioasă; bandă adezivă (lipicioasă); 3. cleios,
-, fibrosing - fibroadenomatoză; lipicios, adeziv; aderent; aderenţial; comisural.
-, sclerosing - v. fibrosing adenosis.

26
adh adj
adhesiveness - 1. adezivitate; viscozitate; adipose - 1. grăsime, untură, seu; 2. gras,
proprietăţi adezive; 2. capacitate de a gândi grăsos, adipos; 3. relativ la ţesutul adipos.
asociativ; adiposis -1. lipomatoză, obezitate; adipozitate;
-, baseline - 1. proprietăţi adezive naturale; 2. îngrăşare; 2. perturbare lipidică a unui organ sau
capacitate adezivă minimă, adezivitate joasă. ţesut;
adhesiotomy - secţionare chirurgicală a - cardiaca - cor adiposum.
aderenţelor. - cerebralis - obezitate produsă de o boală intra-
adhibite - a administra un medicament. craniană (a hipotalamului sau a hipofizei);
adhyoid - adiacent (învecinat, limitrof) osului - dolorosa - boala Dercum, lipomatoză nevritică;
hioid. - orchica - distrofie adiposo-genitală;
adiactinic - opac la radiaţia activă fotochimică. - tuberosa simplex - adipoză tuberoasă simplă,
adiadochoclr.es ia, adiadochocirtesis, boalaAnders, afecţiune caracterizată prin formarea,
adiadochokinesia - inabiiitate de a executa mişcări în ţesutul subcutanat, de noduli adipoşi mici pe
alternative rapide. abdomen şi extremităţi;
adiaphoresis - absenţă sau reducere a - universalis - depunere excesivă de grăsimi în
transpiraţiei. toate părţile corpului, inclusiv viscerele.
adiaphoretic - care inhibă (suprimă) sudoraţia. adipositas, adiposity - v. adiposis, 1.
adiaphoria - fază refractară; stare refractară, adiposuria - lip(id)urie, adipozurie, eliminare de
perioadă refractară faţă de stimulii posteriori. substanţe grase prin urină.
adiaphorous - neutru, inofensiv, nevătămător. adipsia - v. adipsy.
adiastol© - absenţă sau imperceptibilitate a adipsous - care potoleşte setea.
diastolei inimii. adipsy - aposia, lipsa setei.
adiathermanced, adiathermancy - impermea- adjacent - adiacent, contiguu, învecinat, limitrof,
bilitate la căldură. apropiat.
adiatheîic - care nu e legat de diateza. adioln - a (se) alătura (învecina^' 3 fi adiacent
adicity - valenţă; (limitrof).
-, antibody - valenţa anticorpilor. adjoining - v, adjacent.
adiemorrhysis - oprire a circulaţiei capilare, adjunct - 1. adjunct, ajutor, asistent; 2. agent
capilaro-stază; hemostază, stază sanguină. adjuvant; 3. anexă, supliment, accesoriu; 4. pro-
adipectomy - lipectomie, îndepărtare a ţesutului prietate sau circumstanţă întâmplătoare,
adipos. nesemnificativă; 5. auxiliar, ajutător, adjuvant;
adipic - lipidic; gras; adipos. accesoriu;
adipocele - lipocel, hernie care conţine ţesut -s, neuroanesthetic - dispozitiv de neuro-
adipos. anestezie.
adipoceilular - relativ la ţesuturile celulo-adi- adjust - 1. a aranja, a ajusta; a compensa, a
poase. corecta; 2. a acomoda; a adapta; 3. a regla.
adipoceration - producere de adipoceară. adjustable -1. reglat, dirijat, controlat; ajustabil,
adipocere - adipoceară, grăsime cadaverică. adaptabil; compatibil; 2. mobil; ambulant, volant.
adipogenesis - iipogeneză, adipopoieză, adjuster - instrument pentru prinderea capetelor
adipogeneză, producere de grăsimi în organism. de sârmă la aplicarea suturilor.
adipogenic, adipogenous - lipogenic, adjustment - 1. reglare, corectare, ajustare,
adipogen, care produce grăsime sau ţesut adipos. acordare; calibrare, calibraj; 2. instalare, ajustare,
adipohepatic - adipohepatic, caracterizat prin adaptare; potrivire, punere la punct; 3.
degenerescentă grăsoasă a ficatului. adaptabilitate, capacitate de adaptare, facultate de
adipoid - lipoid, asemănător grăsimii. acomodare;
adipokinetic - relativ la un agent care produce - of dressing - aplicare a pansamentului.
adjustor - 1. organ de reglare; 2. neuron care
adipokinin - hormon adipochinetic. reglează reacţia in arcui reflector.
adipolysis - adipoliză, lipoliză, scindare (liză, adjustage - tub prelungitor (pentru microscop);
digestie, hidroliză) a grăsimilor. ajustaj.
adipolytic - care scindează grăsimile, lipolitic. adjuvant - 1. adjuvant: a] substanţă care
adipoma - lipom. sporeşte imunogenitatea (sau capacitatea
adiponecrosis - adiponecroză, necroză a gră- imunogenă a anticorpilor; b] substanţă auxiliară
similor. folosită pentru prepararea formei medicamentoase;
adipopectic - lipopectic, relativ la adipopexie. sinergist; 2. adjuvant, auxiliar; ajutător; util;
adipopexia, adipopexis - adipopexie, lipopexie, -, depot-forming - adjuvant care păstrează
acumulare de grăsimi în anumite ţesuturi sau îndelungat într-un organism un material hiper-
organe. imunogen.
adiposalgia - zonă dureroasă de grăsimii adjuvanticity - imunogenitate; capacitate
subcutanate. imunogenă; proprietăţi adjuvante;

27
adl adr
-, built-in - proprietăţi adjuvante dobândite, solup parenterale gata preparate.
potenţial adjuvant câştigat, potenţial creat prin adnasal - adiacent nasului, învecinat cu nasul;
implementarea (inserarea) în molecula imuno- spre nas.
genului a grupării adjuvante. adnata - strat al conjunctivei adiacent globului
ad libitum - lat. după dorinţă. ocular.
admaxillary - perimaxilar. acsnate - aderent, concrescut; consolidat.
admeasure - 1. a măsura; 2. a stabili limitele: 3. adnation - sinechie; aderenţă, simfiză, bridă;
a distribui, a împărţi. concrescenţă; alipire, aderenţă.
admedial, admedian - care se află în imediata adnerval, adneural - 1. care e adiacent unui
apropiere a planului median sau axului central ai ner»; 2. spre nerv, în direcţia unui nerv.
unui corp (de ex. despre un organ). acnexa - 1. anexe, apendice; 2. organe sau
administer - 1. a indica, a da, a administra: a strucr_îri învecinate; 3. structuri extraembrionare
introduce în organism; 2. a acorda ajutor (unui (placentă, membrană fetală).
bolnav). adnexal - anexial.
adminisiration - 1. indicare; administrare sau adnsxectomy - anexectomie, îndepărtare a
luare a unui medicament; aplicare, instituire {de ex. anexsior.
a unei diete); 2. acordarea ajutorului (asistenţei) unui adnexitis - anexită, inflamare a anexelor.
bolnav; adnexopexy - suturare a trompei Fallopius şi
-, acute - luare unică (o singură dată) a unui ovarufesi de peretele abdominal.
medicament; adnexum - v. adnexa.
-, chronic - luare permanentă a unui medicament adopt -1. a adopta; 2. a accepta.
-, dietary - ingestia împreună cu produse alimentare: ac-opter - copil adoptiv.
-, drop-by-drop - administrare picătură cu pică- adoption - 1. adopţie, înfiere; 2. adoptare.
tură, perfuzie; însuşire; 3. acceptare/deţinere a unei funcţii (a unui
-, nealţii -1. conducere administrativă a ocrotirii post)_
sănătăţii; 2. organ al ocrotirii sănătăţii; adora! - adorai, spre gură, lângă gură.
-, hospital -1. organizarea asistenţei spitaliceşti: adorbital - spre orbite, lângă orbite.
2. administraţia spitalului; atSpressed - foarte strâns, foarte aproape.
-, intermittent - 1. administrare (introducere) adxectal - pararectal, perirectal.
intermitentă (întreruptă, discontinuă); acrenal -1. glandă suprarenală; 2. care se află
-, intrajejunal - administrare pe cale enterală; lângă sau deasupra rinichiului;
-, medical - 1. administrare (managementul) -, sccessory - glandă suprarenală accesorie,
ocrotirii sănătăţii; 2. administraţia unei instituţii organul Marchand;
medicale; -, butterfly - glandă suprarenală;
-, nonparenteral- administrare pe cale enterală: -. Marchartd's - v. accessory adrenal.
-, oral - administrare perorală (pe cale bucală); aiirenalectomy - adrenalectomie, suprarenal-
-, repeated - administrare repetată; ectomie. excizie (rezecţie) a unei glande
-, single-and-infermittent - administrare unica suprsrsnafe.
acrsnaîinje] - adrenalină, epinefrină, suprarenină,
administrator - administrator; norma- a! medulosuprarenalei şi mediator simpatic.
-, lay hospital - administrator de spital (fără studii adrenalinemia - adrenalinemie, prezenţa
medicale). adrersiinei în sânge.
admissible - admisibil, acceptabil, maxim posibil. acrenalinuria - adrenalinurie, prezenţa
admission - 1. primire (internare) în spital. adrera'inei în urină.
spitalizare; 2. acces, intrare liberă; 3. aflux (de aer): adrenalism - adrenalism, stare patologică
-, original - internare primară; cauz=::ă de perturbarea funcţională a glandelor
-, postpartum - spitalizare după naştere; suprarenale.
- slip - fişă de internare; acrenalitis - adrenalită, inflamare a glandei
-, surgical - internare într-o secţie chirurgicală: suprarenale.
- to sick report - informaţii despre bolnavi.
acrenalopathy - adren(al)opatie, afecţiune a
admit - 1. a primi (la spital); a se' interna, a fi glandei suprarenale.
spitalizat; 2. a permite accesul. asirenarche - 1. pubertate precoce datorată
admix - a (se) amesteca, a (se) adăuga prin
hiperuncţiei stratului cortical al glandei suprarenale;
amestec.
2. maru-are fiziologică.
admixture - 1. amestec, adaos, ingredient
acrenemia - v. adrenalinemia.
supliment, spor; 2. amestecare, adăugare prin acrenic - relativ la glanda suprarenală.
amestec;
adrsnoceptive - adrenergic, adrenomimetic.
-, admissible - adaos permis, impuritate. ac-«nocortical - corticosuprarenal, adreno-
permisă; cortica:.
-s, parenteral - substanţe sterile, adăugate la
acrenocorticotrop[h]in - adrenocorticotropină.

28
aer
adrenocorticotrofină. Aequorea.
adrenocorticotrop[h]ic - adrenocorticotrofîc, care aelurophobia - aelurofobie, galeofooie,
afectează creşterea sau activitatea cortexului gatofobie, teamă morbidă de pisici.
suprarenal. aerasthenia - aerastenie, psihastenie cu
adrenogenic, adrenogenous - adrenogen, de pierderea încrederii în sine.
oriaine suprarenală. aeration -1. aerare, aeraţie; 2. ventilaţie; 3. oxi-
"adrenokinetio - care stimulează funcţia glandelor genare; 4. saturare a unui lichid cu gaze.
suprarenale. aeremia - 1. aeroemboiie, embolie gazoasă; 2.
adrenomegaiy - mărire a glandelor suprarenale. boala chesonierilor, boala de decompresiune
adrenopathy - v. adrenalopathy. bruscă.
adrenoprival - indicând o pierdere a funcţiei aerendocardia - aeroemboiie a inimii;
suprarenale. aerendocardie, prezenţa aerului în cavităţile
adrenotoxin - substanţă toxică pentru glandele cardiace.
suprarenale. aerial - aerian, transmis pe cale aerogenă {de
adrenotrop[h]ic - adrenocorticotropic. ex. despre o infecţie).
adromia - perturbare a inervaţiei musculare. aeriferous - aerifer, pneumatic; aerat.
adsorbability - capacitate adsorbantă (de aeriform -1. gazos, în stare gazoasă; 2. v. aeri-
adsorbţie); adsorbabilitate. proprietate caracteristică ferous.
a unui corp care poate fi adsorbit. aeroallergen - aeroalergen, alergen aerian (al
adsorbate - substanţă adsorbată, adsorbat, aerului).
substanţă care se adscarbe la suprafaţa unui aeroatelectasis - aeroatelectazie.
adsorbant. aerobe - aerob;
adsorbent - 1. adsorbant; de adsorbţie; 2. -, facultative - aerob facultativ;
substanţă adsorbantă; corp pe suprafaţa căruia se -, obligate - aerob strict, aerofil.
fixează o substanţă prin adsorbţie; aerobian, aerobic - aerob.
-, thtophiiic - substanţă adsorbantă. aerobioscope - instrument pentru determinarea
adsorbtion - adsorbţie; conţinutului de bacterii din aer.
-, cell monolayer - formare a unui monostrat aerocele - aerocel, chist aerian; cavitate
(într-o cultură de celule). pneumatică.
adsorbtivity - v. adsorbability. aerocolia - meteorism; aerocolie, pneumocolie,
adsternal - adiacent sternului. distensia colonului cu gaze.
adterminal - orientat spre periferie. aerocyst - aerocel, chist aerian.
aduiterant - impuritate, adaos nedorit. aerocystography - pneumocisto(radio)grsfie,
adulteration - amestecare; falsificare. radiografia vezicii urinare după distensia ei eu aer.
adulthood - 1. perioada maturării sexuale; 2. aerocystoscope - aerocistoscop, cistoscop cu
maturitate (a unui organism). dispozitiv pentru insuflarea aerului în vezica urinară
advance - 1. înaintare, avansare; 2. succes, pentru a o dilata în timpul examenului.
progres, realizare; 3. progresare (a unei boli); 4. a aerodermectasia - aerodermectazie, distensia
avansa, a înainta; a împinge înainte. pielii prin emfizem subcutanat.
advancement - înaintare; deplasare; aerodontalgia - aerodontalgie, aerodontodinie,
-, meatal - lărgire a orificiului extern {de ex. a barodontalgie, durere dentară datorată creşterii sau
uretrei). coborârii bruşte a presiunii atmosferice.
adventitia - tunica adventiţială, adventice, aeroembolism - v. aeremia.
acventiţie, tunica externă. aeroemphysema -1. emfizem gazos (în boala
adventitious, adventive - 1. adventiţial, aato"al chesonierilor); 2. emfizem pulmonar cronic al
suplimentar; 2. extern. aviatorilor.
adverse - nefavorabil, dăunător, nociv; secundar aerogastria - aerogastrie, dilataţie a stomacului
(cespre acţiunea unui medicament). cu aer, aerogastrectazie, pneumatoză gastrică.
advice - sfat, recomandare (a unui medic); aerogen - microorganism aerogen (producător
consuit(aţie) (a medicului). de gaz).
advisabiiity - utilitate, oportunitate; caracter aerogenesis - formare (degajare) de gaz.
raţional, caracter recomandabil. aerogenic, aerogenous - aerogen, care
advisable - recomandabil, oportun, util. formează (produce, degajă) gaz.
advise - a consulta, a recomanda. aerogram - pneumo(radio)gramâ, clişeu
adviser - consultant consilier. radiografie a unui oraan după insuflarea de aer în el.
advisory-1. consult(aţie) (a medicului); 2. aeroionotherapy - aeroionoteraple, trata-nent cu
consultativ. aer conţinând ioni.
adynamia - adinamie, slăbiciune, neputinţă, aeromammography - pneumografie mamară,
moieşeaiă; lipsă de viîa.'itate, debilitate; astenie. pneumomamografie, radiografia glandei mamare
aequorin - ecvorină. fotoproteină din celule

29
aer aft
după injecţia unui gaz în spaţiul retromamar. -, mental - boală psihică, psihoză;
aeroneurosis - v. aerastlienia. -, overal - afectare totală;
aeroodontodynia - v. aerodontalgia. -, resplratory - tulburări de respiraţie; dispnee;
aerootitis - aerootită, barootită, otită aeriană, -, valvular - viciu valvular (cardiac); leziune
otita aviatorilor. vaivulară, valvulopatie.
aeropack - aerocoagulator, bazin de sedimen- affective - afectiv; emoţional; sensibil.
tare, construcţie pentru curăţarea biochimică a affectivity - excitabilitate, emotivitate, stare
apelor de scurgere. emoţională, afectivitate, timie, stare afectivă,
aeropathy - orice stare morbidă cauzată de o sensibilitate.
modificare pronunţată a presiunii atmosferice. affecfomotor - privind manifestări musculare
aeroperitoneurn, aeroperitonia - pneumoperi- legate de o stare afectivă/emoţională; caracterizat
toneu, aeroperitoneu, prezenţă a unui gaz în printr-o activitate afectivă şi motorie intensă.
cavitatea abdominală. afferent - aferent, centripet(al); care afluează
aerophagla, aerophagy - aerofagie, înghiţire a (despre limfă).
unei cantităţi excesive de aer. affiliate - 1. a înfia, a adopta; 2. a stabili
aerophil - aerofil, aerob strict. paternitatea (cuiva).
aerophobia - teamă morbidă de curenţi de aer. afflliation -1. înfiere, adopţi(un)e; 2. stabilire a
aeropiesotherapy - baroterapie; tratament cu paternităţii.
aer comprimat sau rarefiat. affinify - 1. afinitate, înrudire, legătură; conexi-
aeropleura - pneumotorax, prezenţă a aerului în une; 2. asemănare, simulacru; similitudine,
cavitatea pleurală. analogie, potrivire, afinitate;
aeroscope - aeroscop, dispozitiv pentru -, Chemical - afinitate chimică, tendinţa atomilor
cercetarea poluării aerului. şi radicalilor chimici de a atrage şi intra în reacţie cu
aerosialophagy - sialoaerofagie, aerosialofagie, unul sau mai mulţi electroni;
înghiţire de aer şi salivă. -, elective - afinitate electivă, în homeopatie,
aerosinusitis - barosinuzită, sinuzită localizare specifică a acţiunii unui medicament;
barotraumatică, barotraumă a sinusurilor paranazale. - of aggregation - atracţie moleculară;
aerosis - formare de gaze în ţesuturi. - of composition - capacitatea dea forma com-
aerosol - aerosol, aerodispersie, aerosuspensie; binaţii;
-, nebulized - aerosol pulverizat. -, pathological - afinitate morbidă, tendinţa unor
aerotank - v. aeropack. boli de a apărea în acelaşi timp;
aerotherapeutics, aerotherapy - aeroterapie, -, Rh - apartenenţă Rh.
cură de aer, tratament cu băi de aer. afflict - a afecta; a ataca; a atinge; a leza.
aerothorax -v. aeropleura. affliction - boală, afecţiune, morb; defect fizic.
aerotitis - v. aerootitis. afflux[ion] - aflux de sânge; aglomerare
aerotonometer - 1. manometru; 2. dispozitiv (acumulare) activă a unui lichid într-o anumită
pentru măsurarea presiunii parţiale a gazelor în regiune a corpului.
sânge. affusion - abluţiune, stropire, afuzîune.
aerotropic - aerotropic (despre microorganisme). afibrinogenemia - afibrinogenemie, scăderea
aerotropism - aerotropism (a! microorganismelor), sau dispariţia fibrinogenului din sânge.
tendinţă a microorganismelor din mediile de cultură afterbirth - obst. placentă.
de a se grupa în jurul unei bule de aer. afterbrain - romencefalul, creierul posterior,
aerourethroscope - aerouretroscop, aparat destinat metencefalul.
aeroureteroscopiei. aftercare - 1. îngrijirea convalescenţilor;
aerumna - stare depresivă asociată cu o îngrijirea şi tratarea bolnavului după o intervenţie
suferinţă/indispoziţie fizică. chirurgicală sau în perioada de reconvalescenţă
afebrile - apiretic, afebril, atermic, care n-are după o boală grea; 2. reabilitare.
febră. aftercataract - cataractă secundară.
afetal - care nu conţine făt sau embrion; steril. aftercontraction - contracţie musculară ce
affect -1. afect, reacţie emoţională; 2. leziune, persista un timp după îndepărtarea stimulului.
afecţiune; lezare, afectare; 3. a afecta, a influenţa. afterdischarge - reacţie vesfigială după încetarea
affectability -excitabilitate; irascibilitate. stimuiaţiei.
affected - afectat, lezat, atins; suferind, care aftereffect - posiacţiune, efect întârziat;
suferă (de o boală). - s of head injury - sechele ale unei traume
affection - boală, morb; afecţiune; leziune, trau- craniocerebrale.
matism; lezare, afectare; afterhearing - senzaţie subiectivă a unui sunet
-, adnexal - boală (afecţiune) a anexelor uterine; care deja a încetat.
-, focal-cicatrical - leziune cicatriceală de focar afterhistory - rezultate depărtate ale tratamen-
(deex. a miocardului); tului.
-, glomerular - afecţiune glomerulară; afterîmage - oft. imagine consecutivă.

30
aft age
afterimpression - reacţie vestigială. agar - geloza, agar-agar, algă din Java, gelatină
afterload -1. încărcare cu o sursa radioactivă ; 2, din China, clei din Japonia;
efortul realizat de un muşchi în timpul contracţiei; -, beef-extract - geloză peptonată;
-, ventricular- fază refractară a ventriculilor inimii. -, beer-wort - geloză-malţ;
afterloader - preparat radioactiv pentru -, bismuth-sulfite - geloză-sulfit de bismut;
întroducere succesivă. -, blood - geioză-sânge;
afterloading ; -, chocolate - geloză-ciocolată, mediul Lowenthal;
-, remote - întroducere a unui preparat radioactiv ■» egg yolk - mediu cu gălbenuş de ou;
la distanţă; -, Endo [fuchsin[-sulfite]]- geloză-sulfit de
-, simple - întroducere manuală succesivă a unui fucsină, mediu! Endo;
preparat radioactiv. -, glucose - geloză glucozată;
aftermath - 1. consecinţă, urmare; 2. contracţii -, glycerin - geloză glicerinată;
puerperale. -, iron[-sulfite] - geloză-sulfit de fier, mediul
aftermovement- mişcare întârziată, fenomenul Wiison-Blair;
(semnul) Kohnstamm, semn al contracţiilor idiopatice -, laked blood [lysed blood] - geloză cu sânge
ale muşchilor: dacă apeşi puternic mâna persoanei hemolizat (lizat, lacăt);
examinate, de o suprafaţă tare şi apoi o eliberezi, -, meat infuslon - geloză peptonată;
mâna involuntar se ridică. -, milk double-digest - geloză-lapte de dublă
afterpains - contracţii puerperale dureroase, digestie enzimatică;
contracţii uterine dureroase după naşteri, dureri -, noble - geloză purificată (nobilă, rafinată);:
postnatale. -, plain -1. geloză peptonată; 2. geloză simplă;
afterpotential - potenţial vestigial (de ex. pe -, potato - cartof gelozat;
ECG), potenţial de post-acţiune; post-potenţial. -, refîned - v. nobie agar;
afterş.ensation - reacţie vestigială, senzaţie ce -, serum - geloză-ser;
persistă după încetarea acţiunii stimulului. -, slant [slope] - geloză înclinată;
aftersound - v. afterhearing. -, soft - geloză moale, strat superior de geloză
afterstain - coloraţie suplimentară; coloraţie de în metoda de însămânţare în două straturi;
contrast {de ex. pentru decelarea incluziilor -, sugar - geloză peptonată cu zahăr;
citoplasmatice). -, wort - geloză-malţ;
aftertaste - gust particular ce rămâne în gură -, yeast extract - geloză cu extract de drojdii.
după mâncare, fumat etc. agarose - biochim. agaroză;
aftertouch - persistenţa senzaţiei de atingere -, beaded - agaroză granulată;
după încetarea stimulului. -, isogel[low-electroendosmotic flow] - agaro-
aftertreatment -1. tratament ulterior; 2. reabilitare. ză cu electoendoosmoză joasă;
aftertrouble - complicaţie, consecinţă, sechelă. -, low-gelling temperature [low-melt-point] -
aftervision - v. afterimage. agaroză care se topeşte uşor;
aftosa - febră aftoasă. -, molten - agaroză topita;
afunction - nefuncţionalitate, suspendare -, seaplaque - v. low-gelling temperature
(încetare) a unei funcţii. agarose.
agalactia - agalactie, absenţa secreţiei de lapte agar-tube - eprubetă cu geloză, eprubetă pentru
după naşteri. reacţia de imunodifuziune în gel de agar.
agalactous - relativ la agalactie sau hipogalactie. agastric - agastric, gastropriv, fără stomac .
agalaxia, agalaxy, agalorrhea -v. agalactia. agastroneuria - agastroneurie, diminuarea
agamcytogeny- schizogonie. tonusului pereţilor musculari ai stomacului.
agamete - formă de protozoare care se dezvoltă age -1. vârstă; 2. majorat; 3. a determina vârsta;
pe cale asexuată. -, achievement - corespundere a nivelului de
agamic - asexuat. dezvoltare intelectuală al unui copil nivelului mediu
agammaglobullnemia - agammtnagtobuli-nemie, de dezvoltare la aceeaşi vârstă;
hipogammmaglobulinemie, absenţă sau scădere -, anatomical - vârstă anatomică (osoasă), gra-
însemnată a gammaglobulinelor plasmatice; dul de dezvoltare a unui individ apreciat pe baza
-, acquired - hipogammmaglobulinemie dobân- stării de dezvoltare a sistemului osos; vârsta
dită în cursul vieţii; morfologică;
-, Bruton type - hipogammaglobulinemie congenitală;
-, bone - radiol. vârstă anatomică (osoasă),
-, transient - hipogammaglobulinemie tranzitorie.
gradul de dezvoltare a unui individ apreciat pe baza
agamogenesis - agarnogeneză, agamogonie,
stării de dezvoltare a sistemului osos;
înmulţire asexuată (nesexuată).
-, childbearing - vârsta maturităţii sexuale (la
agamy - absenţa congenitală a organelor genitale.
femei), vârsta reproducerii;
aganglionosis - aganglionoză, dispariţia sau
-, chronological - vârstă cronologică, vârsta
absenţa celulelor ganglionare ale plexurilor şi
măsurată în ani de viaţă;
ganglionilor nervoşi.
-, culture - vârsta unei culturi; densitate celulară

31
age aga
a unei culturi; specifică într-o anumită fază a ciclului celular;
-, extreme old - adânci bătrâneţe, senilitate -, phylactic - substanţă imună {de ex. un
extremă; alergen);
-, fetal [gestational] - vârstă intrauterină (a unui -, priming - factor sensibilizant, priming-tector
embrion/făt); vârsta gestaţională; (de ex. un antigen);
-, lawful - majorat civil; -, reducing - (agent) reductor;
-, military - vârsta de recrutare; -, remove sealing - material provizoriu pentru
- of bloodstain - med. leg. vechimea petei de plombare;
sânge; -, soothing - calmant, sedativ;
- of consent - majorat; -, surface-active - farm. detergent;
- of buman life - durata medie a vieţii omului; -, swelllng - farm. substanţă care contribuie la
- of majority -majorat; edemaţiere;
- of teething - perioadă de erupţie (a dinţilor), -, thickening -farm. substanţă de îngroşare;
vârsta (erupţiei) dentiţiei; -s, topical - substanţe care se aplică local (de
-, physicai - vârsta monologică (somatică); ex. unguente, anestezice locale etc);
-, physiologic[al] -vârstă biologică, vârsta care -, transmitting - v. carrying agent;
corespunde gradului de uzură a ţesuturilor şi -, urinary acidifying - substanţă care sporeşte
organelor organismului; vârsta fiziologică, gradul de aciditatea urinei;
dezvoltare a unui individ determinat în funcţie de -, virus inactivating - substanţă antivirală;
starea de dezvoltare a părţilor moi şi a caracterelor -, wetting - v. moistening agent.
sexuale secundare; age-specifie - conform vârstei, care depinde de
-, retirement - vârstă de pensionare. vârstă.
agenesia, agenesis -1. agenezie, aplazie, ageusia -ageuzie, pierdere a sensibilităţii
aheanta r*r,nnonifală st untt't nrnan caii o un*%! r,ortl -,
organismului; 2. sterilitate, incapacitatea de a agglutinability - capacitate de aglutinare;
procrea; 3. homogenezie (hibriditate) agenezică. agglutination - 1. aglutinare, aglomerare, alipire;
agenitalism - agenitaissm, absenţă a organelor 2. adeziune, aderenţă; 3. formarea unor grupuri sau
genitale; anomalie eunucoidă legată de tulburarea aglomeraţii de microorganisme;
secreţiei interne a testiculelor. -, cold - crioaglutinare, aglutinare la rece;
agenosomia - absenţa congenitală sau formarea -, cross [group] - aglutinare în grup;
defectuoasă a organelor genitale şi eventraţia părţii -, "H" - aglutinare flagelară;
inferioare a abdomenului. -, head-to-tail type - spermaglutinare "cap la
agent - agent, factor care dă naştere unei acţiuni; flagel";
-, activaţi ng - agent activator; -, high-titer - aglutinare nespecifică;
-, adrenoceptor bloeking - adrenoblocant, -, imediate - cicatrizare "per primam intentionem";
adrenostatic, adrenolitic; -, mediate - cicatrizare "per secundam
-, anti-infective - substanţă dezinfectantă, intentionem";
dezinfectant; -, "O" - aglutinare somatică:
-, calcium mobilizing - agent mobilizator de Ca; -, mixed antigen [mixed-fîeld] - aglutinare mixtă,
calciuionofor; reacţie de aglutinare pseudopozitivă la
-, carrying - vector transmiţător, transportor (de determinarea grupurilor de sânge;
ex. vector al unei boli ir.fecţioase); purtător (de -, parţial - aglutinare incompletă (la tipizarea
izotop); antigenilor ABO pe eritrocite în caz de imuno-
-, causative -1. agent patogen; 2. factor etiologic; genitate scăzută a unuia din cei doi aglutinogeni;
-, cooling - agent refrigerent; -, slide - aglutinare pe lamă;
-, coopling -1. agent de suturare (de cuplare), - -, tail-to-tail type - spermaglutinare "flagel la
linker; 2. biochim. factor de conjugare; flagel".
-, disease-producing - factor patogen; agglutinator - anticorp blocant (incomplet),
-, fusing - factor care provoacă fuziunea celulară; particulă aglutinantă (deex. un eritrocit sensibilizat).
-, germicidal - substanţă bactericidă; agglutinin - aglutinină: 1. anticorp aglutinant a
-, immune response-modulating - factor imu- cărui combinare cu antigenul corespunzător de pe
nomodulator; suprafaţa unor particule microscopice duce la
-, induction - agent (pentru narcoză) de inducţie aglutinarea acestora; 2. hemaglutinină, anticorp al
(de pornire); serului uman care reacţionează cu aglutinogenul
-, initiating - agent declanşator; agent primar; fixat pe suprafaţa globulelor roşii, provocând
-, linking - agent de suturare (de cuplare), linker, aglutinarea acestora;
-, mernbrane-acting - agent membranotrop; -, anti-tail - aglutinină antiflagelară (a spermato-
-, moistening - substanţă umezitoare; zoizilor);
-, offending - alergen; -, blocked - aglutinină incompletă, anticorp blo-
-, phase-specific - substanţă cu o activitate cant (incomplet);

32
agg aar
-, cold - crioaglutinină, aglutinină (hemolizină) aglosia-1. aglosie, absenţă congenitală a limbii;
la rece, anticorp antieritrocitar care aglutinează 2. mutism.
eritrocitele la 4°C şi provoacă hemoglobinuria aglutition - disfagie; aglutiţie, adeglutiţie,
paroxistică nocturnă; imposibilitate de a înghiţi.
-, head - to - head - aglutinină contra capului agmatoploidy - agmatoploidie, creşterea
spermatozotdal; numărului de cromozomi datorată fragmentării lor.
-, minor [parţial] - coaglutinină; agmert -1. mers, curs; desfăşurare; 2. mulţime,
-, T - T-aglutinină - anticorp seric natural capabil şir, aglomeraţie, aglomerare.
să aglutineze eritrocite umane prelucrate cu agmina (pi. de la agmen) :
neuraminidază. - peyeriana - plăci Peyer, foliculi limfatici în grup,
agglutometer - aglut(in)ometru, instrument aglomerare de foliculi limfatici.
pentru efectuarea testului Widal fără microscop. agnail - 1. paronichie; 2. panariţiu subunghial.
aggravate - a se agrava, a se acutiza, a se agnathia, agnathy - agnaţie, absenţă congenitală
exacerba (despre boală). a maxilarului inferior.
aggravation - 1. agravare, acutizare, exacer- agnation - agnaţie: 1. înrudire din partea tatălui;
bare, puseu acut; 2. exagerare, simulare de către 2. jur. naştere după moartea tatălui sau după
pacient a simptomelor unei boli. încheierea testamentului, naştere postumă.
aggregability - capacitate de agregare. agnea - v. agnosia.
aggregate - 1. totalitate, masă, acumulare; agnogenic - idiopatic, esenţial, genuin, de
2. adunat, ingrămădit, grupat; 3. a aduna într-un tot etiologie neclară, de origine necunoscută.
întreg, a acumula, a uni, a agrega; agnosia - agnozie, tulburări de recunoaştere a
- of favorable conditions - totalitatea condiţiilor unor obiecte sau fenomene;
favorabile; -, auditory - agnozie auditivă (acustică);
= of symptoms - sindrom. -, oifactory - agnozie olfactivă;
aggregation - agregare; unire; alipire, aderenţă, -, verbal-auditory - agnozie verbală şi auditivă;
combinaţie; unificare; -, visua! - agnozie vizuală (optică).
-, basophilic - granulaţie bazofilă. agomphiasis - 1. cădere a dinţilor; 2. adentie,
aggressin -1. agresinâ, factor al unui organism anodonţie, absenţă a dinţilor.
virulent; 2. lipopolizaharidă de capsulă (a agonad - fără (privat, lipsit) de glande sexuale
bacteriilor). (de gonade).
aggression - 1. agresiune, atac neprevăzut agonadism - agonadism, absenţă a glandelor
asupra organismului de către agenţi fizici, chimici, sexuale.
psihici sau biologici; 2. operaţie, intervenţie agonai - agonic, premortai.
chirurgicală; 3. reacţie citotoxică celulară; agonist- 1. (muşchi) agonist; 2. substanţă cu
-, "catch tentacle" - reacţie de "captare (prin- afinitate faţă de receptor.
dere) cu tentacule" (tip de răspuns imun celular agony - 1. agonie, stare patologică a orga-
primitiv la animale nevertebrate); nismului care precedă moartea; 2. durere, suferinţă,
-, slow - reacţie de agresiune de inerţie (tip de chin;
răspuns imun primitiv la animale nevertebrate); -, death - agonie.
-, surgical - v. aggression, 2. agoraphobia - agorafobie, kenofobie, teamă
aging - 1. îmbătrânire; 2. învechire, perimare; morbidă de spaţii deschise.
uzură, uzare; 3. determinare a vârstei; agraffe - agrafă chirurgicală (de sutură), plăcuţă
-, abnorma! - îmbătrânire patologică; din metal, prevăzută cu doi dinţi pentru apropierea
-, immunologic- îmbătrânire a sistemului imun, buzelor unei plăgi.
proces apreciat (estimat) fenomenologic după agrammatism - agramatism, agramafazie,
gradul de involuţie a timusului; disgramatism, incapacitate de a exprima într-o
- of fciiler cells - schimbări dinamice ale formă gramaticală cuvintele în propoziţii şi fraze.
specificităţii antigenice a celulelor-T ucigaşe donate agranulemia - v. agranulocytosis.
in vitro. agranulocyte - agranulocit, leucocit agranular
agitation - 1. agitaţie; tulburare; excitaţie (negranulat), leucocit lipsit de granulaţii,
anxioasă; 2. excitaţie, activare, stimulare; mononuclear.
3. scuturare, amestecare, agitare (a unei mixturi). agranulocytosis - agranulocitoză, aleuchie,
agitator - agitator, dispozitiv pentru agitarea unui aneutrofiloza, granuloftizie, angină agranulocitară,
lichid; malaxor; neutropenie malignă, agranulemie;
-, intermittent - agitator periodic (pentru cultura -, Schultz's - agranulocitoză alergică;
de ţesut). -, terminal - agranulocitoză în stadiu terminai de
aglanduiar - lipsit de glande. leucoză.
aglia - opacitate corneană. agraphia - agrafie, afazie grafomotorie (motorie
aglobulia - aglobulie, eritropenie extremă. grafică), perturbarea capacităţii de exprimare în
aglomerular- aglomerular, fără glomeruli. scris.
agr air
agretop - determinantă antigenică procesată. vederea slabă şi cei orbi);
identificată de un receptor T-celular. -, safe diagnostic - metodă inofensivă de diag-
agria - 1. erupţie pustuloasă; 2. lichen. nosticare;
agromania - agromanie, năzuinţă spre o viaţă -, sanitary - asistent sanitar secundar;
solitară în sânul naturii; manie de a rătăci singur în -, surgical - aparat chirurgical, instrument chirur-
câmp. gical;
agrypnia - agripnie, insomnie, disomnie. -, to give [to render] first - a acorda primul ajutor.
agrypnocoma - 1. anormie, apatie, atimoho-rmie, aiding - care contribuie (înlesneşte, ajută);
indiferenţă morbidă; 2. comă de veghe, declanşator; reactivant.
agripnocomă, comă vigilâ. aidman - sanitar; infirmier.
agrypnode, agrypnotic - 1. substanţă care AIDS - SIDA, sindrom de imunodeficienţă
stimulează starea de veghe (de ex. cofeina); 2. care câştigată;
stimulează starea de veghe. -, fuil-blown - SIDA cu tablou clinic desfăşurat
ague -1. malarie, febra palustră (paludică), palu- (complet).
dism, friguri de baltă; acces de malarie; 2. frison aii - 1. a fi bolnav, a boli, a suferi de; a se simţi
febril, acces de malarie; 3. frison; 4. a lua cu frig, a bolnav, a fi indispus; 2. a chinui, a cauza suferinţă.
avea frisoane, a avea febră; ailing -1. patologic, morbid; 2. slab, bolnăvicios,
-, brow - nevralgie alternantă (alternă, alternati- debil, plăpând, suferind, bolnav.
vă, intermitentă, periodică) a nervului supraorbitar; aliment -indispoziţie; insalubritate, îmbolnăvire,
-, cake - mărire malarică (paludică) a splinei; boală, stare proastă.
-, dumb - malarie subacută; ainhum - ainhum, dactiloliză spontană, boală
-, face - nevralgie facială (trigeminală); tropică caracterizată prin schimbări degenerative
-, quartan - maiarie (febră) cuartă; aie degetelor. _^'
-, shaking - frison febril; air-1, aer, atmosferă;2. aerifer, pneumatic; aerat
-, tertian - maiarie (febră) terţă, malarie terţă 3, a aerisi, a ventila; 4, a zvânta, a usca, a desica;
benignă. -, ambient - aerul atmosferic;
aguish - 1. malarie, paludic, febril; predispus la -, breathable [breathîng] - aerul inspirat (inhalat)
malarie; 2. altern(ant), alternativ, intermitent, şi expirat (exhalat);
periodic (despre febră); -, complemental [complementary] - volum de
agyria - agirie, lisencefalie, absenţă congenitală rezervă inspiratorie; aer complimentar;
a circumvoluţiunilor cortexului cerebral. -, dead - aer cu conţinut înalt de bioxid de
ahaptoglobinemia - ahaptoglobinemie. carbon;
ahistidasia - histidinemie, boală ereditară de -, forcing - aer sub o presiune sporită; aer
metabolism. pompat;
ahypnia, ahypnosis - v. agrypnia. -, foul - aer contaminat;
ald - 1. ajutor, concurs, sprijin; 2. dispozitiv -, funcţional residual - volum rezidual funcţional
auxiliar; 3. proteză, aparat (ce ex. acustic); 4. ad- (al plămânilor);
junct, asistent, ajutor; 5, a aju'.a, a acorda sprijin, a -, minimal - aer rezidual;
contribui; -, "phlogisttcated" - aerul folosit (pentru respiraţie);
-, blind - dispozitiv tiflotehnic (pentru citire sau -, pollutant-loaded [polluted] - aer poluat;
călăuzire a persoanelor oarbe); -, rarefîed - aer rarefiat;
-, diagnostic - criteriu diagnostic; -, reserve - v. complemental air;
-, domiciliary - asistenţă medicală la domiciliu; -, return - aer recurent (recirculant);
-, guidlng - dispozitiv de călăuzire (ghidare, -, stationary - volum pulmonar rezidual;
orientare) a orbilor -, supplemental - volum de rezervă inspiratorie;
-s, health - mijloace sanitaro-igienice; -, tidal - volum respirator;
-, hearing - dispozitiv (aparat) acustic; -, trapped - aer "captat", semn al perigastritei.
-s, home health - persoane care acordă airborne - 1. transmis prin aer, aerogen,
asistenţă medicală bolnavilor la domiciliu şi transmis prin picături Flugge (despre o infecţie); 2.
îndeplinesc cele mai simple tratamente/manopere prezent în aer (despre un poluant).
medicale; air-cooled - cu răcire cu aer.
-, maternity-1. asistenta moaşei; 2. ajutor (sub- aireraft- avion;
venţie) de naştere; -, hospital - avion sanitar;
-, nursing - asistenţă medicală; soră medicală; -, litter - avion pentru transportarea bolnavilor şi
infirmieră; femeie de serviciu; răniţilor la targa.
-, obstetric - asistenţă obstetricală; aircystography - pneumocisto(radio)grafîe, ra-
-, pocket hearing - aparat acustic de buzunar; diografie gazoasă a vezicii urinare.
-s, protinur diagnostic - test de determinare a air-dried - uscat la aer (despre un preparat
proteinelor în urină, test colorimetric "uscat"; medicamentos).
-, reading - dispozitiv de citire (pentru cei cu airflow - ig. flux (curent) de aer;

34
air 010

-, unobstructed - permeabilitate liberă a căilor actinie (de radiaţie);


respiratorii. -, Visual - semnal vizual de alarmă. alastrim - alastrim,
airf ugs - ultracentrifugă cu aparat de transmisie variola albă (minor), vărsat de Samoa (de Sanaga).
alba - substanţa albă (cerebrală şi medulară).
de aer. albication - albire, căpătarea unei coloraţi; albe.
airiifting - transportare pe calea aerului (a răni- albiduria - coloraţie albă a urinei. albinism - albinism,
ţilor, bolnavilor). leuchism, leucopatie congenitală, absenţă congenitală
air-locked - impenetrabil (impermeabil) pentru a pigmentaţiei. albino - albinos, leucopat. albinoism -
aer, ermetic. v. albinism. albinotic - care se referă la albinism.
airmyelography - rad. pneumomielografie. albuginea - 1. scleră, scleroticâ, membrană sclerală;
air-permeable - permeabil pentru aer. 2. membrană de ovalbumină; 3. membrană proteică.
air-proof- v. air-locked. albuginitis - albuginită, inflamaţie a albugineei
testiculului.
airsîck - bolnav de rău de avion, care suferă de albugo - leucom, albeaţă, opacifîere a corneei.
boala aviatorilor. albumimeter - v. albuminometer. albumin -
aîrsickness -boala aviatorilor, rău de avion. albumina;
airstrlp - pansament impermeabil pentru apă şi -, delîpidated - preparat de albumina delipidlzată
permeabil pentru aer. (deg rasată);
air-tester - dispozitiv pentru determinarea -, dinitrophenylated - albumina prelucrată cu
concentraţiei de C02 în aer. dinitrofenol;
airtight- v. air-locked. -, egg - ovaibumină, aibumină de ou; -, floating -
air-viva - balon de respiraţie (la inhalatorul de cantitatea de aibumină într-un fluid (biologic);
oxigen), burduf respirator pentru reanimare. -, milk - lactalbumină;
aîrway -1. căi respiratorii; 2. tub conductor de -, normal serum - serumalbumină nativă, aibu-
aer (de ex. tub de intubaţie); mină serică nativă;
-, adequate - v. unobstructed airflow; -, serum - serumalbumină, aibumină serică.
-, anatomica! - v. airway, 1.; albuminaturia - albuminaturiă, prezenţa albuminatului
-, artificial - v. airway, 2.; în urină.
-, conducting - căile respiratorii în care nu are albuminiferous - care conţine aibumină; care
loc schimbul de gaze (căile respiratorii superioare, produce (formează) albumina, proteogenic.
albuminoid -1. albuminoid, de felul albuminei,
traheea, bronhiile);
care prezintă caracterele albuminelor; 2. sciero-
-, mouth-to-lung - tub de intubare orotraheal;
proteină.
-, nasopharyngeal - tub conductor de aer nazo- albuminolysis - albuminoliză, descompunerea
faringian; albuminelor; proteoliză.
-.rseonatal - căile respiratorii ale nou-născutului; albuminometer - albuminometru, instrument pentru
-, oropharyngeal - tub conductor de aer oro- estimarea cantitativă a albuminei în unnâ.
faringeu (bucofaringian); albuminosis - hiperproteinemie, cantitate sporită de
-, patent - v. unobstructed airflow; aibumină în sânge.
-, respiratory - căile respiratorii în care se pro- albuminous - aibuminic, de aibumină; proteic;
duce schimbul de gaze (bronhiile respiratorii, azotat.
alveolele); albuminuria - albuminurie, proteinurie,
-, Safar - tubul Safar (pentru respiraţia artificială concentraţie sporită de aibumină în urină.
gură la gură). -, orthostatic [postural] - albuminurie juvenilă
ajar- beant, dehiscent (despre rană); întredeschis. (ortostatică); albuminurie ciclică;
akaryote -1. acariocit, celulă anucleată; 2. anu- alcohol - alcool, spirt; alcool etilic, etanol; -,
cleat, fără nucleu. allyl - alcool alilic;
akathisia - psih. acatizie, năzuinţă constantă a -, anisyl - alcool anisic (p-metoxibenzilic), alcool
bolnavului de a efectua mişcări, imposibilitatea anisilic;
bolnavului de a păstra mai mult timp aceeaşi poziţie. -, dehydrated - alcool absolut (anhidru); -, ethyl -
akinesia, akinesis - achinezie, imposibilitate de alcool etilic, etanol; -, mellissyl - alcool miricilic
a executa mişcări, paralizie parţială. (melisilic); -, methyl - alcool metilic, metanol: -,
akinetîc - care suferă de achinezie; care se monoatomic [monohydric] - alcool rno^o-valent
referă la achinezie. (monohidroxiiic), monoalcooi;
aiaiia-alalie, logoplegie, absenţă sau deficienţă
a vorbirii active sau a perceperii ei.
alanine - alanină, acid alfa-aminopropionic. alarm -
1. alarmă; semnal de alarmă; 2. a alarma, a
nelinişti;
-, apneic - semnalizator de alarmă în caz de
stop respirator;
-, audible - semnal sonor de alarmă;
-, radiation - semnalizator (monitor) de pericol

35
__________________________________al[
-, polyvinyl - alcool poliviniiic, poliviol, vinarol; aleze - cearşaf împăturit în câteva straturi care
-, pyroligneous [wood] - alcool metiiic, metanol. protejează aşternutul bolnavului de excreţii.
alcoholate - 1. tinctură; 2. alcoolat. algefacient-1. factor refrigerent; 2. refrigerent,
alcoholemia - alcoolemie, prezenţă temporară a împrospătant.
alcoolului în sânge. algesia - hiperalgezie, hiperalgie, sensibilitate
alcoholic -1. alcoolic, de alcool; 2. pus în spirt dureroasă.
(pentru conservare); 3. alcoolic, persoană care algesic - dureros; sensibil; algic; algezic, referitor
consumă continuu sau episodic cantităţi excesive de la algezie.
alcool, prezentând dependenţă alcoolică şi semne algesimeter - algezi(o)metru, instrument pentru
de deteriorare fizică şi mintală; determinarea pragului de recepţie al excitaţiei
-, skid row - alcoolic social degradat. dureroase.
alcoholism -1. alcoolism, etilism, toxicomanie algesthesia - algie, sensibilitate dureroasă, sen-
alcoolică, alcoolism cronic; 2. beţie acută, intoxicaţie sibilitate la durere; sensibilitate nociceptivă.
alcoolică acută; algetic - v. algesie.
-, acute - v. alcoholism, 2.; alginuresis-disurie, parurie, micţiune dureroasă.
-, alpha - alfa-alcoolism, dependenţă psihologică algiomotor - care provoacă o contracţie muscu-
de alcool; lară dureroasă.
-, beta - beta-alcoolism, consum frecvent de al- algogenesia, algogenesis - formarea sau
cool impus de anumite obiceiuri; originea durerii.
-, chronic - v. alcoholism, 1.; algogenic-1. care provoacă durere; dureros;
-, gamma - gamma-alcoolism, dependenţă fizică 2. care coboară temperatura corpului mai jos de
şi psihologică de alcool. nivelul normal.
alcoholize -1. a prelucra sau impregna/îmbiba cu algolagnia - algolagnie, algofilie, tip de perver-
alcool: 2. a transforma în alcool. siune sexuală caracterizată prin obţinerea satis-
alcoholomania - 1. atracţie morbidă către alcool; facţiei sexuale prin durere;
alcoolism, consum excesiv de alcool; 2. delir alcoolic -, active - algolagnie activă, sadism, perversiune
acut, delirium tremens, tromomanie. sexuală manifestată prin plăcerea de a provoca
alcoholometer- alcoolmetru, instrument pentru partenerului suferinţe fizice sau morale;
determinarea concentraţiei de alcool dintr-o soluţie. -, passive - algolagnie pasivă, masochism,
alcoholmetry - determinarea concentraţiei de algomanie, algofilie, pasivism, obţinerea plăcerii
alcool dintr-o soluţie. sexuale numai când subiectul este supus de către
alcoholophilia - alcoolism, consum excesiv de partener Ia un comportament umilitor şi devalorizat.
alcool. algomenorrhea - algo(dis)menoree, dismeno-ree,
alcoholysis - alcooliza, nidroliză alcoolică. menstruaţie dureroasă.
aldehyde - aldehidă, compus organic obţinut prin algometer- v, algesimeter.
oxidarea unor alcooli; algophilia - v. passive algolagnia.
-, acetic- acetaldehidă, aldehidă acetică, etanal: algoscopy - criometrie, crioscopie.
-, acrylic - acroleină, aldehidă acrilică; algospasm - spasm dureros; spasm produs de
-, angular - aldehidă ciclică; durere.
-, formic - formaldehidâ, aldehidă formică, metanal. atgovascular - care se referă la un vasospasm
alder: (angiospasm) cauzat de durere.
-, black -1. aninul negru, arin, Alnus glutinosa; 2. alias - rezultat secundar (auxiliar, nedorit) al unei
cruşin, Rhamnus frangula L; investigaţii.
-, spreckled [white] - aninul alb, Alnus incana L alible -1. nutritiv, hrănitor; 2. asimilabil; absorbit.
aldosteronoma - aldostero(no)m, tumoare alienation - psihoză; boală psihică; alienaţie
hormonal-activă a zonei glomerulare a substanţei mintală, stare psihopatologică gravă (cauzată de
corticaie a glandelor suprarenale. boli infecţioase, intoxicaţii, leziuni encefalice etc.)
alembic - distilator, alambic. care face ca bolnavul să devină inconştient prin
aletocyte - celulă nnigratorie (mobilă), amibocit. raport cu el însuşi şi inadaptabil din punct de vedere
aleukemia - leucoză (leucemie) aleucemică. social.
aleukia, aleukocytosis - agranulocitoză. alienia - alienie, asplenie, absenţă congenitală a
aleuchie, aneutrofiloză, granuloftizie, angină splinei;
agranulocitară; aleuc(h)ie, ateucocitoză. aliform - pterigoidian; alar.
aleurone - aleuron, strat superior al endosper- aligned - aliniat, care se află pe o linie,
mei seminale. alignment - 1. îndreptare, aliniere; reglare,
alexia - neur. alexie, cecitate verbală, incapa- atribuire a unei poziţii corecte ( de ex. fragmentelor
citate de a înţelege limbajul scris, afazie vizuală. osoase); reducere, repoziţie; 2. linie; şir; rând; serie;
alexin - alexină, complement. 3. arcadă dentară;4. analiză comparativă a structurii
alexipyretic - substanţă antipiretică, medicament primare a macrdmoleculeior;
care face să scadă febra, antipiretic, febrifug. -s, cardiac - contururile inimii;

36
aii aii
-, foot - corecţie a poziţiei incorecte a labei piciorului; allantiasis - alantiazis, botulism.
-, orthopedic - corecţie ortopedică; allantoid -1. alantoidian, care are vezică urinară;
-, tooth - v. alignment, 3. 2. botulitorm (despre spor bacterian).
aliment- hrană; aliment, produs în stare naturală allaxis - metamorfoză, transformare.
sau prelucrat care conţine substanţe nutritive şi allay - a atenua, a micşora, a slăbi, a diminua, a
serveşte ca hrană. calma (de ex. durerea).
alimentary - alimentar, privitor la alimente sau la allele - alelă, alelomorf, genă alelă (alelomorfă);
alimentaţie; nutritiv, hrănitor; digestiv. (pi. - s) variate forme de structură a unei gene care
alimentation - alimentaţie, hrănire, faptul de a ocupă alternativ locusuri identice în cromozomi o-
(se) alimenta; mologi, fapt ce determină diversitatea manifestată
-, artificial - alimentaţie artificială; a unuia şi aceluiaşi caracter;
-, forced - alimentaţie forţată; -, blank- alelă nulă;
-, oral - alimentaţie perorală. -s, Ir gene - alelele genelor de răspuns imun;
alimsntotherapy-dietoterapie; dietetică, regim -, nonrearranged - segment alelic iniţial al unei
dietetic. gene;
alinasal - relativ la aripile nasului. -s, potency - izoalele, alele potenţiale;
alipotropic - care nu acţionează asupra meta- -, self-MHC - autoalelă a complexului principal
bolismului lipidic. de histocompatibilitate;
alive - 1. viu, în viaţă; 2. viu, activ, iute, vioi; 3. -, silent- alelă nulă;
care este plin de paraziţi; 4. existent, în vigoare. -, true - alelă adevărată.
alkalemia - alcaloză. allelie - alelic, alelomorf, relativ la genă alelă.
alkalescence - 1. alcalinitate redusă; hipoal- allelism - alelism, dependenţă a caracterelor de
calinitate; 2. formare (generare) de alcaliu; alcali- interacţiunea genelor localizate în locusuri identice
nizare. ale cromozomilor omologi.
alkali - hidroxid alcalin, alcaliu, bază; allelomorph - v. allele;
-, caustic - bază caustică; -, multiple - alelomorfi multipli, membrii unui
-, fixed - alcaliu care nu se evaporă în condiţii grup de alelomorfi ai unei gene.
normale (obişnuite); allelicaly determined - determinat genetic.
-, mineral - carbonat de sodiu; allelotaxis, allelotaxy -alelotaxis, alelotactism,
-, standard - soluţie alcalină titrată; dezvoltare/derivare a unui organ din diferite
-.volatile-compus volatil cu proprietăţi de bază primordii embrionare.
(de ex. hidroxid de amoniu). allenthesis - pătrundere sau introducere în
alkalify - a alcaliniza. organism a unui corp străin.
alkaline - alcalin, bazic, care are proprietăţile allergen - alergen, substanţă care provoacă
unei baze; alergie;
-, weakly - hipoalcalin. -, airbome - alergen de inhalaţie.
alkalinity - alcalinitate, proprietăţi alcaline; allergen-challenged - alergizat, sensibilizat de
cantitatea de substanţă bazică aflată in masa unui un alergen.
material. allergenicity - alergenicitate, stare de alergie;
alkalinization - alcalinizare. -, cross - alergenicitate încrucişată.
alkalinize - a alcaliniza. allergic - alergic, de alergie.
alkalipenia - 1. deficit de alcaline (în plasma allergid - alergid, erupţie alergică, manifestare
sanguină); 2. acidoză metabolică (frecvent com- cutanată a alergiei.
pensată). allergist - alergolog(ist), medic care se ocupă de
alkalization - v. alkalinization. boli alergice.
alkalize - v. alkalinize. allergization - sensibilizare activă (cu un aler-
alkalosis - alcaloză, perturbarea echilibrului gen); alergizare, proces similar imunizării ce duce
acido-bazic din organism; la formarea sensibilităţii. ■
-, acapnial - alcaloză gazoasă (respiratorie); allergodermia - dermatită alergică de contact.
-, altitude - alcaloză de înălţime (de altitudine); allergoid - alergoid, alergen modificat pe cale
-, C02 - v, acapnial alkalosis; chimică.
-, contraction - alcaloză excretorie; allergologist - v. allergist.
-, gaseous [respiratory] - v. acapnial alkalosis; allergology - alergologie, ramură a medicinei
-, uncompensated - alcaloză decompensată. care studiază alergiile.
alkalotherapy - alcaloterapie, alcaliterapie, allergometry - alergometrie, estimare cantitativă
tratament cu soluţii alcaline. a unei reacţii alergice cutanate.
alkalotic - v. alkaline. allergopathy, allergosis - boală alergică, alergoză.
alkaluretic - care contribuie la alcalinizarea allergotest - probă alergică, test alergic;
urinei. -, Noguchi's - test alergic utilizat în diagnosticul
alkaluria - alcal(in)urie; reacţie alcalină a urinei. seroiogic al sifilisului tardiv.

37
aii all
allergy - alergie, reacţie alergică; intern sau extern.
-, atopic - atopie, alergie atopică; allocate - 1. a aloca, a repartiza, a distribui; 2. a
-, bacterial - alergie bacteriană (microbiană); localiza.
-, bee sting - alergie la înţepătură de albină; allocation - 1. alocare, repartizare, distribuire; 2.
-, bronchial - alergie bronşică, astm bronşic; localizare.
-, cockroach - alergie la gândaci; allocheiria - neur. aloch(e)irie, aloestezie,
-, cold - alergie la frig; heterocheirie.
-, corttact-type - alergie de contact v. allergodermia; allochetia, allochezia -1. eliminare a fecalelor prin
-, delayed - reacţie alergică de tip întârziat; fistulă; 2. trecere a unui corp străin prin intestine.
alergie întârziată; allochthonic, allochthonous - 1. achiziţionat,
-, dermatologic - v. allergodermia; câştigat, dobândit; 2. extern, exterior; 3. care a
-, dietary - alergie alimentară; suferit deplasări faţă de locul iniţial de formare.
-, drug - alergie medicamentoasă (la medica- allocytotoxicity - citotoxicitate alogenă.
mente); allodetermlnant - alodeterminantă, determinantă
-, egg-white - alergie la albuş de ou; aloantigenică, aloepitop.
-. egg-yolk - alergie la gălbenuş de ou; allodiscrimination - discriminare alogenică; tipaj
-, familial nonreaginic food - idioplapsis; cu seruri alogenice.
-, food - alergie alimentară; allodromy - aloritmie, extrasistolie aloritmică.
-, grass-polen - polinoză, coriză spastică sezonieră; alloeosis - t. inv. 1. schimbare, modificare,
-, hereditary - alergie ereditară (moştenită); variaţie (de ex. a caracterului bolii); 2. vindecare;
-, immediate - reacţie alergică de tip imediat; convalescenţă; însănătoşire.
-, inhalant - alergie aerogenă (pulmonară), alloepitope - v. allodeterminant.
alergie a căilor respiratorii; alveolită alergică allogamy - alogamie, fecundaţie încrucişată,
exogenă; heterofecundare.
-, irîseet-sting - reacţie alergică la înţepătură de allogene - genă recesivă.
insectă; allogenesis - alogeneză, generarea unor forme
-, lichen - alergie micotică, lichen alergic; sexuate şi asexuate în procesul de înmulţire.
-, multiple - reacţie polialergică, reacţie de allogenic - alogen(ic), referitor la un alt specimen
răspuns la câţiva alergeni; care aparţine aceleiaşi specii biologice.
-, nasal - rinită alergică, coriză de fân, rinită allograft - alotransplant, homotransplant,
spastică sezonieră, febră de fân, polinoză; transplant alogen;
-, occupationa! - alergie profesională; -, cadaver - alotransplant cadaveric;
-, physical - alergie fizică (la cald, la rece, la -, fetal - 1. alotransplant fetal (embrionar); 2. făt,
lumină); fetus, embrion;
-, pollen - v. nasal allergy; -, first-set - alotransplant primar grefat;
-, polyvalent - alergie încrucişată; -, secondary-set - alotransplant grefat secundar.
-, workplace - alergie profesională. ailografting - alotransplantare, alogrefare,
allergy-predisposed, aliergy-prone - predispus la aloplastie, homotransplantare;
alergie; alergosensibil. -, combined organ - alotransplantare combinată
aiieviate - a uşura, a micşora, a diminua, a (comună) a două sau mai multor organe;
calma, a alina (durerea). -, marrow - alomielotransplantare, aiomielo-
alleviation - uşurare, alinare, micşorare, plastie, transplantare a măduvei osoase alogene.
diminuare (a durerii); allogroup - cluster (totalitate) de alele pentru
- of spasm -jugulare (cupare) a unui spasm. markerii catenei grele de imunoglobuiină.
ailied -1. înrudit, apropiat, învecinat, adiacent, alloheteroploid - aloheteroploid, organism ce
tangenţial; asemănător; similar; 2. legat, unit, conţine complexe cromozomice a două sau mai
conexat. multor specii iniţiale (produs al hibridizării).
alligation - amestecarea diferitor soluţii alloimmunization - aloimunizare;
medicamentoase. -, fetus-maternal - aloimunizare transplacen-tară,
ali-in insurance - asigurare de toate tipurile ( de aloimunizare în sistemul mamă-făt;
boală, de invaliditate ele). -, neonatal - aloimunizare a nou-născuţilor;
alloaggression - 1. reacţie aloimună, răspuns -, reciproca! - aloimunizare reciprocă în sistemul
aloimun;aloagresiune;2. agresiune alogenă, tip de mamă-făt.
răspuns imun primitiv la animale nevertebrate. alloimmunize - a imuniza cu aloantigen.
alloalbummemia - hem&t. aloalbuminemie, alloimmunoglobulin - alolmunoglobulină,
prezenţă în sânge a unei albumine care se preparat aloimunogtobulînic.
deosebeşte de cea obişnuită. alloincompatibility - incompatibilitate alogenică.
alloantibody - anticorp aiogen(ic). alloiogenesls - succesiune de generaţii.
allobiosis - alobioză, modificare a caracterului allokinesis- alochinezie: 1. mişcare reflexă a
reacţiilor unui organism la schimbarea mediului

38
all alo
corpului în partea opusă; 2. mişcare pasivă. allosyndesis - alosindeză; conjugarea cromo-
allokinetic - mişcare provocată de forţe externe. zomilor omologi proveniţi de la părinţi diferiţi ia
allolalia - alolalie, tulburări de vorbire. poliploizi.
allometry - alometrie: 1. variabilitate a părţilor allotetraploid - alotetraploid, amfidiploid, orga-
unui corp în perioada de creştere a organismului; 2. nism hibrid ce combină în nucleele celulelor sale
parte a medicinei care studiază variabilitatea părţilor genomurile diploide a două specii - hibrid interspecie
unui corp în perioada de creştere a organismului. cu număr dublat de cromozomi.
allomorphosis - aiomorfoză, relaţie între allotope - alotop, determinantă alotipică.
dimensiunile unei părţi a unui organism la o vârstă allotopia - alotopie, atopie, distopie, sediu
anumită şi o parte a unui organism din altă grupă ia anormal al unui organ, ţesut sau a unor celule izolate.
aceeaşi vârstă. aliotransplantation - v. aiiografting.
allomyelotransplantation - v. matrow allografting. allotype - alotip;
allongement - lungire pe cale chirurgicală a unui -, Am - alfa-marker, determinantă alotipică loca-
organ [de ex. a unui tendon). lizată în alfa-catenă a IgA umane;
allopathrjst] - alopat, medic care tratează prin -s, Gm - gamma-markeri, determinante alotipice
alopatie. localizate în fragmentele Fc şi Fd a gamma-catenei
allopathy - ist. alopatie, tratament medical IgG umane;
constând în administrarea unor medicamente în -, Km - i-marker, InV-alotip, determinantă
doze care, la omul sănătos, ar produce efecte alotipică localizată doar într-o zonă constantă a i-
contrare simptomelor bolii ce trebuie tratată. catenei a imunoglobulinei;
alloplasm - aloplasmă, derivat citoplasmatic, -, latent - alotip inexpresabii (de ex. ai treilea
parte structurală a citoplasmei, diferenţiată, care nu alotip supranumerar depistat în locusul hetero-
formează organe concrete. zigotelor după două alele alotipice).
atloplast - unitate morfologică alcătuită din allotipically maîched - compatibil alotipic.
câteva ţesuturi. allotyping - tipizare (tipare, tipaj) alogenic.
alloplastics - materiale aloplastice. aliotypy - alotrpie, fenomen alotipic.
alloplasty- 1. aloplastie, homoplastie, operaţie allovariant - variantă alotipică a unui locus genic.
reparatorie cu utilizare a ţesuturilor unui alt om; 2. t. all-overishness - arg. indispoziţie generală.
înv. operaţie reparatorie cu utilizarea unor materiale allow - 1. a permite, a da voie, a aproba; 2. a
artificiale. admite, a recunoaşte.
allopolyploid - alopoliploid; organism ce allowable - îngăduit, permis, admisibil (de ex.
alternează mai mult de două serii de cromozomi, despre doză de medicament).
originare de la două şi mai multe specii iniţiale allowance - 1. permisiune, încuviinţare;
(frecvent produs de poliploidizare a hibrizilor). aprobare; autorizare; 2. admitere, recunoaştere; 3.
alioproliferatfon - proliferare a celulelor alocaţie; 4. raţie de alimente; 5, a lua în vedere.
antigenice (într-o cultură). alloxuremia - cantitate sporită de baze xantinice
allopsychic - alopsihic, referitor la relaţiile eului în sângele circulator.
cu lumea înconjurătoare. allozygote - alozigot, homozigot după gena
allopsychosis - alopsihoză, psihoză caracterizată recesivă (cu două alele recesive).
prin prelucrarea morbidă a stimulilor externi. allozygous - homozigot (fenotipic).
allopurinol - alopurinol, derivat xantinic cu allude - a face trimitere (la ceva); a remarca.
proprietăţi de inhibitor de (hipo)xantinoxidază. almond -1. migdală; 2. anat. amigdală, tonsilă;
alloresistance - rezistenţă alogenică. - of the throat - amigdală faringiană (Luschka).
alloresponse - răspuns aloimun (imun alo- almond-shaped - amigdalifortn, amigdaloid;
genic), reacţie imună la aloantigen. migdalat.
alloresponsiveness - reactivitate alogenică. almoner- funcţionar în resortul căruia e plata tra-
allorhythmia - aloritmie, extrasistolie aloritmică, tamentului şi asistenţa socială a bolnavilor (în spital).
aritmie cadenţată. almshouse - azil de binefacere (de săraci).
allorhytmic - aloritmie, neregulat, aritmie; cu alochia - absenţa lohiilor (după naştere).
extrasistole cadenţate. aloctin - aloctină.
allosensitization - sensibilizare alogenică. aloe - aloe, sabur, Aloe L.
alloserum - antiser alogen(ic). alopecia - alopecie, atrichie, atricoză, calviţie,
allosomal - alozomic, relativ la alozom. cădere a părului;
ailosome - alozom, alosom; cromozom care se - adnata - alopecie congenitală;
deosebeşte prin ceva de cromozomii obişnuiţi; - areata - alopecie areată, peladă. -,
heterocromozom; cromozom sexual, cromozom cicatrical - alopecie cicatriceaiă; -,
care are un rol esenţial în determinarea sexului. eyebrow - cădere a sprâncenelor;
allostoses - hist. os format din ţesut conjunctiv. - prematura [presenilis] - alopecie presenilă; -,
allosupression - supresiune alogenă. senile - alopecie senilă;

39
alo ama
-, symptomatic - alopecie simptomatică; -, intrinsic - alveolită endogenă (imunocomplexă);
-, syphilitic - alopecie sifilitică; -, lymphocytic - alveolită autoimună.
-, traumatic- alopecie traumatică (groenlandică); alveoloclasia - resorbţie osoasă alveolară,
- universalis - alopecie generalizată; resorbţie osoasă a alveolei dentare.
-, X-ray - alopecie radioiogică. alveolodental - alveolodentar, relativ la dinţi şi
aloud - cu glas (voce) tare. alveole dentare.
alphosis - albinism. alveotolabial - alveololabial, relativ la buze şi
alter -1. a schimba, a modifica, a transforma, a alveole dentare.
reface; 2, amer. a castra, alveoiolingual - alveololingual, relativ la limbă şi
alterant - care acţionează favorabil (benefic), alveole dentare.
alteration - alterare, schimbare, modificare, trans- alveoiopalatal - alveolopalatin, relativ la bolta
formare; restructurare, reorganizare, remaniere; defor- palatină şi alveole dentare.
mare; alveolotomy - alveolotomie, secţionare a pe-
-, antibody-induced conformational - modificare retelui unei alveole dentare.
conformaţională indusă de anticorp într-o moleculă alveolus [pi. alveoli] - anat. 1. fosetă, gropiţă,
de antigen. foveolă; alveolă; 2. alveolă dentară; 3. alveolă
alterative - 1. farm. tonic, substanţă fortifiantă pulmonară; 4. impresiuni în membrana mucoasă a
(tonifiantă); 2. remediu curativ care schimbă spre stomacului care conţin celule areolare; S. folicul în
bine procesele de nutriţie; substanţă care sporeşte glande racemoase.
metabolismul; 3. care produce o schimbare sau alveolysis - parodontoză, amfondontoză, para-
modificare. dentită, parodontoclazie, periodontoză, pioree
alternant- 1. v. alterative, 1,; 2. alternant. alveolară, poliafveoliză, boala Fauchard.
alternating - altern; alternant; alternativ, inter- alveus - canal, duet; cavitate.
mitent; periodic. alvine - intestinal, abdominal;
alterrtation - alternanţă, alternare; succesiune; - concretîon - enterolit, calcul intestinal;
tură, schimb; - discharge - scaun, materii fecale;
-, cardiac - alternanţă cardiacă, perturbarea - flux - diaree.
funcţiei contractile a inimii; alvus -1. abdomen; cavitate abdominală;2, vis-
- of the heart, electrical - alternanţă electrică a cere, organe interne ale cavităţii abdominale; 3. uter.
ritmului cardiac. alymphia - alimfie: 1. insuficienţă a cantităţii
altherm - termofor electric pentru ochi şi sinusuri. totale de limfă într-un organism; 2. absenţă a limfei
altichamber - barocameră. într-un organ sau ţesut.
altricious - care necesită o îngrijire îndelungată alymphocytosis - alimfocitoză, aplazie limfo-
(despre pacient). citară, disgenezie limfocitară;
alttuberculin - alttuberculină, tuberculină veche, -, Nezeloff-type - sindromul (alimfocitoză)
lichidul suprasedimentar concentrat, căpătat din Nezeloff, deficit ereditar autozomic a imunităţii
culturile ucise ale M. tuberculosis. celulara, datorat insuficienţei funcţionale a timo-
alum[en] - alaun, piatră acră; citelor şi care se caracterizează prin diminuarea
-, burnt [dried, exsiccated] - alaun ars ; sintezei de anticorpi.
-, iron - alaun de fier (şi amoniu), sulfat (dublu) alymphopiasia - alimfoplazie, aplazie a ti-
de amoniu-fier; musului.
-, potassium - alaun de aluminiu şi potasiu. ama - dilataţie în canalul osos al labirintului ure-
aluminated - care conţine alaun. chii interne.
alvajel - unguent pentru arsuri radiologice amaas - v. alastrim.
(preparat din cactuşi). amalgam - amalgam (pentru plombă dentară);
alveary - conductul auditiv extern. -, tarnished - amalgam care şi-a pierdut luciul.
alveococcosis - alveococoză, echinococoză amalgamate -1. a (se) amalgama; a combina cu
alveolară (multiloculară, bavaro-tiroliană), hida- mercur.
tidoză alveolară. amalgamator - dispozitiv pentru pregătirea
alveolalgic - alveolalgie, durere alveolară (după amalgamului (pentru plomba dentară).
extracţie dentară). amanitotoxin - amanitotoxină, toxină de
alveolar - alveolar, vezicular, parenchrmatos. Amanita (gen de ciuperci toxice).
alveole - alveolă; lunulă; acin; celulă; cavernă. amarii - toxina agentului patogen al febrei
alveolectomy - alveolectomie, îndepărtare a galbene.
marginilor alveolei dentare şi septurilor inter- amariilosis - amariloză, febră galbenă, tifos
aiveolare. amarii (nautic, tropical).
alveolitis - alveolită: 1. pneumonie alveolară; 2. amarines - farm. substanţe amare, amăreală.
inflamaţia pereţilor alveolei dentare; amaroid - farm. principiu activ al amărelii.
-, cryptogenic - alveolită endogenă (imunocomplexă); amarthritis - artrită multiplă, poliartrită.
-, extrinsic-allergic - alveolită alergică exogenă; amasesis - incapacitate de a mesteca

40
ama ame
mâncarea. -, to caii in a - a chema autosanitara.
amass - a strânge, a acumula. ambulant - 1. care se deplasează dintr-un loc în
amassment - 1. strângere, acumulare; 2. în- altul; alternant; altern; alternativ; intermitent;
grămădire, aglomerare, mulţime, grămadă. periodic (despre dureri); 2. ambulator, de am-
amastia - amastie, absenţă congenitală a uneia bulatoriu (despre pacient); 3. care nu necesită
sau a ambelor glande mamare. repaus la pat (despre boală).
amastigote - parazitei, amastigotă, stadiu ambutation - capacitate de a se deplasa (după o
leishmanial. intervenţie chirurgicală);
amathophobia - amatofobie, teamă morbidă de -, earller -1. adresare timpurie la medic; 2. ridi-
praf. care timpurie (după operaţie).
amativeness - afrodizie, erotism. ambulatory - 1. bolnav ambulator; ambulator
amaurosis - amauroză, cecitate; (despre bolnav).
-, albuminuric - retinopatie nefritică, retinită al- ambus - autobus sanitar.
buminurică; amauroză albuminurică, amauroză ambustial - de arsură, prin arsură.
consecutivă unei nefropatii; ambustion - arsură.
-, cat's eye - "ochi de pisică amaurotic" (semn de amebiasis, amebios'is - amibiază, dizenterie
gliom retinian); amibiană;
- fugax - amauroză (cecitate) tranzitorie; -, hepatic - amibiază hepatică;
amauroză temporară cauzată de spasme vasculare; -, intestinal - v. amebiasis.
-, hysteric - amauroză isterică, ambliopie isterică, arnebocyte - amibocit, celulă amiboidă;
cecitate psihogenă. -, circulating - hemocit.
amaxophobia - (h)amaxofobie, teamă morbidă de ameboid - amiboid, în formă de amibă.
vehicule. ameboma - amibom, granulom amibian.
amaEla - v. amastia. ameiosls - ameioză, absenţa meiozei în cursul
ambidexterity, ambidextrisrn - ambidextrie, ca- diviziunii celulare.
pacitate de a folosi cu aceeaşi îndemânare ambele amelanotic - apigmentar, fără pigment.
mâini. amella - amelie, lipsa unuia sau mai multor
ambient - circumflex, înconjurător; mucilagiu; membre.
care învăluie. amelification - formare de email (de smalţ).
ambiguous - incert, neclar, echivoc, dubios amelioration - îmbunătăţire; scădere (diminuare)
(despre diagnostic). a intensităţii simptomelor unei boli.
ambilateral - bilateral. ameloblast - enameloblast, adamantoblast,
ambilevous - cel care foloseşte mâna stângă tot ameloblast.
atât de abil ca şi cea dreaptă (dar nu stângaci). ameloblastoma - ameloblastom, adamantinom,
ambiopia - diplopie, dedublare. amelom, tumoare epitelială dezvoltată în maxilare
ambisexual - ambisexual, bisexual, hermafrodit. din ameloblaşti.
arnbisexuality - ambisexualitate; 1. bisexuali-tate; amelodentinal - de email (smalţ) şi dentină.
2. hermafroditism. amelogenesis - amelogeneză, histogeneza
ambivalence - ambivalenţă, ambitimie. smalţului din ameloblaşti.
ambloma - avort. amelogenic - formator de smalţ (email).
amblyacousia - hipoacuzie, surditate, bradi- amelogenîns - amelogenine, proteine bazice
acuzie, scădere a auzului (a acuităţii auditive). care intră în componenţa smalţului dentar.
amblyopia - ambliopie, scădere a vederii (a amelus - persoană care prezintă lipsa unui
acuităţii vizuale); membru.
-, nocturnal - hemeraiopie, nictalopie, cecitate amenable - 1. predispus (la boli), maleabil; re-
nocturnă, "orbul găinilor". ceptiv; sensibil (la boli); 2. care cedează (tratamen-
amboceptor - amboceptor, substanţă bacteri-ană tului); 3. corespunzător; pasibil (de a fi tratat);
serică activatoare de complement în teoria imunităţii - to surgery - care urmează a fi supus unui tra-
a lui Erlich (de ex. anticorpii); tament chirurgical.
-, bacteriolytic - amboceptor de bacterioliză; amenorrhea - amenoree, lipsă a menstruaţiei;
-, hemolytîc - amboceptor de hemoliză. -, emoţional - amenoree psihogenă;
ambomalleal - care se referă la nicovală şi -, physiological - amenoree fiziologică, ameno-
ciocan. ree fără caractere morbide (sarcină, alăptare, vârstă
ambosexual - v. ambisexual. înaintată).
ambulance -1. spital militar de campanie; 2, mijloc ament - bolnav de amenţie (de confuzie mintală).
de transport sanitar, autosanitară; 3. dispensar; amentia - amenţie, confuzie mintală, stare con-
-, army - v. ambulance, 1.; fuzională, sindrom amenţial, obnubilare psihică cu
-, jack-lift - autosanitară dotată cu dispozitiv de idei delirante, halucinaţii, dezorientare, incoerenţa
încărcare a răniţilor în avion: gândirii, vorbirii şi activităţii;
-, medical - transport sanitar auto; -, nevoid - amenţie nevoidă, angiomatoză ence-

41
ame amp
falotrigeminală, sindromul Sturge-Weber-Krabbe; tribadism, homosexualitate feminină.
-, Stearns' alcoholic - psihoză alcoolică, ase- amorph - amorf; genă mutantă recesivă, com-
mănătoare cu delirul alcoolic, dar depăşindu-l prin plet/total neactivâ.
gravitate. amorphia - stare amorfă.
ametria - aplazie (agenezie) uterină. amorphous -1. amorf, fără structură; 2. anhist.
ametrohemia - ischemia uterului. amotio - 1. separare, despărţire; 2. detaşare,
ametropia - ametropie, ecmetropie, viciu de descuamare; dezlipire; desprindere.
refracţie, anomalie a refracţiei oculare. amount - 1. cantitate; sumă; 2. importanţă,
amianthosis - azbestoză, pneumoconioză pro- semnificaţie, sens;
vocată de inhalarea îndelungată a particulelor de - of hospital accomodation - capacitate de
azbest. ruiaj; capacitate de lucru a unui spital;
amîcroblc - amicrobian, steril, aseptic; v. - of error - mărimea (valoarea) erorii.
abacterian. ampeiotherapy - ampeloterapie, cură de
amicyamn - amicianină, proteină care conţine struguri.
cupru şi care intră în componenţa lanţului de transfer amphiarthrosis - amfiartroză, articulaţie plană;
al electronilor. articulaţie cu mişcări limitate.
amitosis - amitoză, diviziune directă (acinetică, amphibaric - care scade sau ridică tensiunea
amitozică, amitotică, Remak). arterială în dependenţă de doză (despre medicament).
amixia - amixie, sterilitate încrucişată; repro- amphiblestrodes - retină.
ducere amictică (asexuată). amphibolic, amphibolous - echivoc, cu două
amiexanox - amiexanox, inhibitor de secreţie a înţelesuri, dubios, nesigur, îndoielnic; incert, vag,
histaminei. neclar.
ammism - tratament prin băi de nisip, psamo- amphicelous - biconcav.
terapie, ammoterapie. amphichronic - amfoter.
ammonemia - v. ammoniemia. amphîcyte - celulă satelită.
ammonia - amoniac; amphicaryon - amficarion, sincarion, amfinucleu.
-, liquid - soluţie de amoniac, Liquor ammonii amphidiploid - v. allotetraploid.
caustici. amphigenesis - înmulţire sexuată.
amrnoniac : amphimict - organism apărut în urma înmulţirii
-, sal - clorură de amoniu, amoniac, ţipirig. sexuate.
ammoniemia - (hiper)amoniemie. amphomlxis -amfimixie, înmulţire sexuată prin
amnemonlc - care se referă la înrăutăţirea me- fuziunea a doi gârneţi.
moriei sau la amnezie. amphithymia - psihoză maniacodepresivă
amnesia - amnezie, pierdere parţială sau totală (afectivă bipolară, intermitentă, maniacome-
a memoriei; lancolică, circulară, alternantă), ciclofrenie.
-, auditory - agnozie auditivă (acustică); amphitrichate - amfitrihial (despre bacterii).
-, tactile - astereognozie; amphochromatophil - amfofil.
-, visual - agnozie vizuală (optică). amphodonlosis - amfodontoză, parodontoză,
amnes[t]ic - care se referă la amnezie; care paradentită, parodontoclazie, periodontoză,
provoacă amnezie. paradentoză, periodontoliză, pioree alveolară,
amniocentesis - amniocenteză, amniopuncţie, polialveoliză, boala Fauchard.
puncţie amniotică. amphoîyte - amfolit, electroîd amfoter;
amniochorial, amniochorionic - care se referă la -, cartier - amfolit vector, amfolit purtător.
amnion şi horion. amphophilic, amphophitous - amfofil, care
amnioclepsis - scurgere treptată a lichidului fixează în acelaş timp coloranţi acizi şi bazici.
amniotic. amphorophony- amforofonie. suflu amforic.
amniography - amniografie, radiografie cu sub- amphoteric-1. amfoter; 2. bilateral; ambiguu.
stanţă de contrast a amniosului. amphotonia, amphotony - amfotonie, coexis-
amnion - amnios, amnion, membrană amniotică. tenţa unei simpaticotonii şi a unei vagotonii.
amnionitis - amnionită, infiamaţia amniosului. amphotropic - amfotrop.
amniorrhea - amnioree, scurgere a lichidului ampin - şiretă.
amniotic. ample - 1. suficient (de ex. despre incizie); 2.
amniorrhexis - amniorexis, amniorexie, rupere abundent (despre irigaţie).
a amnionului. amplexation - fixare a claviculei fracturate cu
amniotomy- amniotomie, secţionare a amniosului. aparat irnobilizator.
amok - amoc, stare crepusculară de geneză amplification - 1. dilatare; lărgire; 2. întărire;
epileptică sau psihogenă. amplificare; 3. sporire a numărului de gene; re-
amor - iubire; dorinţă pătimaşă; duplicare excesivă aADN-ului într-o porţiune a unui
- insanus - hiperafrodizie, erotomanie; cromozom cu ieşirea lui în citoplasmă; amplificare,
- leisbicus - lesbianism, ginecofilie, safism, extracopiere a unei gene; 4. complicare, sofisticare

42
amp amp
(a unei funcţii sau structuri); 5. multiplicare a unei extracţie; retezare; rezecţie, excizie
plasmide; 6. reacţie anamnestică, răspuns imun -, Alanson's - amputaţie circulară;
secundar, efectul booster; -, Alouette's - amputaţie femurală (trohanterică);
-, clone - amplificare (expansiune, multiplicare) -, amniotic - amputaţie amniotică (congenitală,
a unui clon; intrauterină);
-, immune - v. amplification, 6. -, aperiosteal - amputaţie aperiosteală (Bunge);
amplifier-1. amplificator; 2. lentilă suplimentară -, Bier's - amputaţie osteoplastică a gambei;
pentru obiectivul microscopului; 3. ferment indicator -, bloodless - amputaţie nesângeroasă/nesân-
(în analiza imunofermentativă); gerândă;
-, alternating current coupled - amplificator de -, Callander's - amputaţie lendoplastică femu-
curent alternativ; rală;
-, audlo[-frequency] - amplificator de frecvenţă -, Carden's - amputaţie transcondiliană a femu-
acustică; rului;
-, balanced - amplificator simetric; -, chop - amputaţie circulară;
-, bloelectrical [biologica!] - amplificator de -, ciosedo - amputaţie cu iambou;
potenţiali biologici; -, coat-sleeve - amputaţie cu croirea lamboului
-, cytotoxic - celulă amplificatoare citotoxică; sub formă de manşetă;
-, differentlal - amplificator diferenţial; -, complete - v. amputation în contiguity;
-, direct coupled - amplificator cu legătură directă; -, congenital - v. amniotic amputation;
-, direct current - amplificator de curent continuu; -, consecutive - reamputare;
-, DNA - dispozitiv automat de sinteză a ADN- -, doubie-flap - amputaţie cu două larnbouri;
ului, ADN-sintetizator; -, dry - amputaţie nesângerândă;
-, electric puise - amplificator de impulsuri elec- -, flap - amputaţie cu Iambou;
trice; ~, forecţuartef - amputaţie a umărului cu o rezec-
-, feedback - amplificator cu legătură inversă; ţie masivă a centurii scapulare;
-, image - amplificator de imagine electrono- -, guiilotine - amputaţie în ghilotină;
optică, amplificator radiologie electronooptic; -, incomplete - amputaţie parţială (incompletă);
-, T - celulă promotoare, T-amplificator; - in contiguity - exarticulaţie, dezarticulaţie,
-, X-ray image - amplificator de imagine amputaţie în contiguitate;
radiologică (radiologie electronooptic). - in continuity - amputaţie în limitele (cadrul)
amplify - a amplifica, a lărgi, a mări, a spori. segmentului membrului (în afara articulaţiei),
ampligen - ampligen, preparat farmacologic amputaţie în continuitate;
recombinant având la bază ARN bispiralat, utilizat -, interilioabdominai - amputarea membrului
în tratamentul anti-SIDA. inferior cu rezecţie masivă a centurii pelviene;
amplitude - 1. amploare; 2. amplitudine (a -, Interscapulothoracic-amputaţie a mem-brului
oscilaţiei); 3. plinătate (a pulsului); 4. abundenţă (a superior cu rezecţie masivă a centurii scapulare;
irigării); 5. raza acţiunii; -, intrapyretic - amputaţie întârziată;
-, accommodation - amplitudine de acomodare, -, intrauterine - v. amniotic amputation;
amplitudinea acomodaţiei; -, Jaboulay's - amputaţie a femurului cu o parte
-, movement - amplitudinea mişcărilor (în arti- din bazin;
culaţie); -, kineplastic - amputaţie cineplastică (cine-
- of adaptation - plinătatea adaptării; matică);
-, ripple - amplitudinea undelor (pulsaţiilor). -, Kirk's - amputaţie tendoplastică a femurului;
ampoule, ampul[e] - 1. fiolă; 2. ampuiă; -, Langenbeck's - amputaţie a piciorului;
-, Bryant's - segment arterial trombozat proximal -, Larrey's - amputaţie a membrului superior
de ligatură; lângă articulaţia humerală (brahială);
-, duodenal [hepaticopancreaticj - ampuiă -, linear ■ amputaţie ce ghilotină;
hepatopancreatică (Vater); -, midleg - amputaţie la nivelul treimii medii a
- of the deferent duet- ampula canalului deferent gambei;
- of the uterine tube - ampula trompei uterine; -, natural - amputaţie amniotică (intrauterină);
-, phrenic - dilatâţie supradiafragmatică a eso -, open - amputaţie de ghilotină;
fagului; -, pathologic - amputaţie în legătură cu o boală
-, storage - fiolă de păstrare (a mostrelor); -, (dar nu cu traumatism);
vacuum-sealed - fiolă vacuum-etanşată; -, yater"s - -, periosteoplastic - amputaţie subperiostală;
v. duodenal ampoule. ampullaceal, ampullaceous, -, pulp - depulpara coronară;
ampullarţy] -ampuliform. -, quadruple - amputaţie a mâinilor şi picioarelor;
amputate - a amputa; a extirpa; a îndepărta. -, root - hemisecţiune a rădăcinilor unui dinte;
amputating - de amputaţie. -, spontaneous - mutilare, detaşare a părţii ne-
amputation - amputaţie, amputare; extirpare, crotizate a unui corp sau organ.
amputee - persoană ciuntă.

43
amu ana
amuck -v. amok. boala Andersen.
amusia - amuzie, pierdere patologică a facul- amyloplastic - care formează amidon.
tăţilor muzicale. amylapsin - alfa-amilaza pancreatică.
amychophobia - amihofobie, teamă morbidă de amylorrhea - amiloree, eliminare a amidonului
a fi zgâriat. nedigerat împreună cu materiile fecale.
amyctic - 1. care provoacă iritaţie, inflamaţie sau amylum - amidon.
prurit; iritant; caustic, corosiv; 2. cauterizant (despre amyluria - amilurie, prezenţa amidonului în urină.
un medicament). amyocardia - arniocardie, miocardiastenie,
amyelencephalic, amyelencephalous - slăbiciunea contracţiei muşchiului cardiac.
amieiencefalic, fără creier şi măduva spinării. amyoesthesia, amyoesthesis - pierdere a chi-
amyeiencephaiy - amielencefalie.'anencefalo- nesteziei (simţului muscular).
mielie, monstruozitate caracterizată prin absenţa arnyotaxia, amyotaxy - ataxie dinamică (loco-
congenitală a creierului şi a măduvei spinării. motorie\
amyelia - amielie, monstruozitate caracterizată amyotonia - amiotonie, rniatonie, absenţă a
prin absenţa măduvei spinării. tonusului muscular.
amyelination - demielinizare. amyotrophia, amyotrophy - amiotrofie, mia-trofie,
amyelinic - amieiinic, lipsit de mielină. atrofie musculară, atrofie a ţesutului muscular.
amyelonic - terat. 1. fără măduva spinării; 2. fără amyous - care se referă la insuficienţa con-
măduva osoasă. genitală a ţesutului muscular.
amyelotrophy - amielotrofie. Tabes dorsalis, amyxîa - absenţa sau insuficienţa secreţiei de
Sabes, scleroză spinală posterioară, ataxie mucus.
locomotorie progresivă. amyxorrhea - amixoree, absenţa secreţiei de
amygdala -1. amigdală, tonsilă; 2. corp(nucleu) mucus de către glandele gastrice şi intestinale.
amigdaloid. anabasis - anabază, perioadă de intensificare a
amygdalectomy - tonsilectomie. amigdalec- unei boli.
tomie, extirpare a amigdalelor palatine. anabatic - care se referă la evoluţia nefavorabilă
amygdaline - 1. tonsilar, amigdalian, relativ la a bolii.
amigdală; 2. amigdaliform, amigdaloid, în formă de anabiosis - anabioză, suspendare a activităţii
migdală. vitale a unui organism cu o posibilă restabilire
amigdaiitis - amigdaiita, tonsilită, inflamaţie a succesivă (posterioară) a ei.
amigdalelor palatine. anabiotic - 1. care este reanimat, care este
amygdaloid - amigdaloid, amigdaliform, în formă readus în cunoştinţă; 2. factor fortificant (fortificator,
de migdală. stimulator, tonic), factor care restabileşte forţele;
amygdalopathy - amigdalopatis, orice boală a anabolic - anabolic, care sporeşte sintetizarea
amigdalelor. proteineior.
amygdalotome - t. med. tonsilotom, amigdalo- anabolism - anabolism, asimilare, asimilaţie,
tom, instrument pentru amigdalectomie. procese chimice constructive într-un organism viu.
amylaceous - care conţine amidon, cu amidon; anaboiite - anabolit, substanţă care participă
amilaceu. în/la anabolism.
amylasuria - amiiazurie, excreţie sporită de ami- anabrosis - eroziune, ulcer superficial; excoriaţie.
lază cu urină. anacamptometer - instrument pentru măsurarea
amyloclastic - amilolitic, care scindează (diso- reflexelor.
ciază) amidonul. anacatharsis - hiperemeză, vărsătură incoercibilă.
amylodyspepsia - incapacitate de a digera ali- anacathartic - vomitiv, emetic; de vornitare; care
mente care conţin amidon. provoacă vărsături.
amylogenesis - amilogeneză, formare a ami- anacholia - acolie, stopare sau diminuare a se-
donului. creţiei biliare.
amyloid - 1. amiloid; amiloidicamiiaceu; 2. de anachoresis - anacoreză: 1. acumulare de
amidon, amidonat. microorganisme într-un focar inflamator (de ex. în
amyloidosis - amiloidoza, distrofie amiloidă; tuberculoză); 2. acumulare de particule (de ex. de
-, hereditary - amiloidoza ereditară (genetică); elemente figurate ale sângelui) în ţesuturi.
-, Indian-type - amiloidoza indiană (cu evoluţie anacidity - gastr. aclorhidrie, anaciorhidrie.
relativ benignă); anaomesis - v. anakmesis.
-, Portuguese-type - amiloidoza portugheză (cu anacousia - v. anacusia.
evoluţie nefavorabilă); anacrotism - anacrotism, undă anacrotă, pre-
-, primary - amiloidoza idiopatică (genuină); zenţă a unei unde suplimentare pe panta ascen-
-, secondary - amiioidoză secundară. dentă a undei pulsatile.
amylolitic - amilolitic, care scindează amidonul. anacusis - anacuzie, surditate absolută (totală),
amylopectinosis - amilopectinozâ. glicogenozâ cofoză.
tipul al IV-lea, glicogenoză difuză cu ciroză hepatică,
ana ana
anadicrotism - anadicrotism, prezenţă a două -, cell-cycle - analiză a ciclului celular;
unde suplimentare pe panta ascendentă a undei -, check - analiză de control;
pulsatile. -, cluster - analiză de grup;
anadîdymus - gemeni concrescuţi în partea -, colorimetric - analiză colorimetrică, decsr-
inferioară a trunchiului. narea unei substanţe dizolvate prin compa-a.-
anadipsia - polidipsie, sete excesivă. culorii soluţiei cu soluţii colorate de concerra
anadrenalism - acorticisrn, absenţă congenitală cunoscută;
sau afectare totală a substanţei corlicale a glandei -, compositional - analiză compoziţiona ă a . ei
suprarenale. substanţe);
anaerobe - (germen) anaerob, germen micro- -, eontinuous-flow - analiză continuă irs'-
bian care se dezvoltă în absenţa oxigenului liber; eruptă);
-, putrefactive - anaerob de putrefacţie. -, deletion - analiză (a mutanţilor) de dele.e
anaerobic - anaerob, anoxibiotic; 1. care se -, dot-blot - analiză prin metoda de hibnc z.-. a
produce fără aer; 2. care trăieşte lipsit de aer. macromoleculelor utilizând difuziunea prin cr^z
anaerobiosis - anaerobioză, anoxibioză, modul punctiforme în matrice;
de viaţă în absenţa oxigenului liber. -, electrone microprobe - analiză prin >-~-;
anaerogenic - care nu produce gaz (despre microsondei electronice;
microorganisme). -, end group - analiza grupurilor termer;
anaeroplasty - tratarea plăgilor în afara con- (finale);
tactului cu aerul. -, error - analiza erorilor;
anagen - anagen, fază de creştere în ciclul de -, filter-paper - analiză în picătură;
evoluţie a firului de păr. -, gastric aspirate - analiza sucului gastr;
anahormone - anahormon, derivat de hormon. -, gravimetric - analiză gravimetrică (ponosră
i»-,!^*»».*^;^,,

™ rjgmur»! concrescu a.ssi gravimetrie;


-, househotd - analiză a componenţei fa~
la linia mediană.
-, idiotypic - analiză a spectrului idiotipic
anafcmesis - inhibiţia maturării granulocitelor în
-, immune marker - analiză imunochim.câ > r
măduva osoasă.
nofenotipioă);
anal - anal, referitor la anus.
-, immunogenotypic - 1. analiză imu"1^;»-tică;
analeptic-1. analeptic; substanţă tonică (toni-
2. transpl. HLA-tipaj, HLA-tipizare;
fiantă, fortificantă), tonic; 2. analeptic, reductor;
-, immunometric - imunoanaliză cantitac.â
întăritor, tonifiant, fortifiant.
-, immunophenotypic - v. immune rrs-v
analgesia - analgezie, analgie: 1. anestezie;
analysis;
2. absenţă a sensibilităţii dureroase/nociceptive;
-, in-depth - analiză amplă (profundă);
-, gas-air - stadiu analgezic de narcoză;
-, integrated - analiză amplă;
-, intradural spinal - anestezie rahidiană intra-
-, measure - analiză volumetrică;
durală, anestezie subarahnoidiană intraduraiă, rahi-
-, microvolumetric - microanaliză volurr.-r-(a
anestezie intraduraiă.
gazelor);
anaigssic, analgettc - 1. analgezic, substanţă
analgezică; 2. insensibil la durere. -, minute - microanaliză, analiză miefocr1™.:
-, multiple isotype - screening izotipic;
analgta- v. analgesia.
-, multivariance - analiză în mai multe pţ-,
analgie- 1. analgezic; 2. nedureros, indolor;
-, occlusal - examen al ocluziei dentare;
3. insensibil la durere.
analgize - a anestezia. - of puise, force-velocity - analiza datelor os
anallergic - nealergic. pre viteza şi forţa pulsului;
analog; - of variance - stat. analiza dispersiei (varia;
-, transition-state - analog al stării de tranziţie (a fluctuaţiei);
unui compus). -, Ouchterlony - analiză prin imunodifuziur»
analysartt - bolnavul supus psihanalizei. -, PAGE - analiză prin metoda de electrofcrs
analyse - v. analyze. într-un gel poliacrilamid;
analyser - v. analyzer. -, partition -1. analiză prin metoda de dr. -=
anatysis - 1. analiză; probă; experienţă; reacţie; repartiţie prin difuziune printr-o membrană s«-
test; examen; cercetare; investigaţie;2. psihanaliză; permeabilă; 2. cromatografie de repartiţie;
-, association - analiza caracterului conjugat, -, plaque - analiză a numărului de piacr.s
analiză asociativă; reacţie de hemoliză în gel;
-, backeross - analiză prin metoda de retro- -, proximate - analiză aproximativă; ara.
încrurişare (încrucişare inversă); rapidă (expres);
-, bite - examen al ocluziei dentare; -, restriction enzyme digest - analiză restrer. (a
-, bradykinetic - analiză bradicinetică, studiul unui genom);
unei activităţi motorii cu ajutorul unei filmări lente; -, run-on - analiză cinetică;
-, buîk - analiză globală; -, sequential - analiză consecventă;
ana ana
-, self-displacement- analiză prin metoda de de modificări intermediare.
autosubstituţie (de autoexpulzare); anangioplasia - aplazie (ageneză) vasculară.
-, snap - analiză rapidă; anaphalantiaşis - absenţă congenitală a sprân-
-, spectroscopie [spectrum] - analiză spectrală; cenelor.
-, spot - analiză în picătură; anaphase - anafază, a lll-a fază a diviziunii
-, stratographic - analiză cromatografică, analiza celulare prin mitoză;
elementelor constitutive dintr-o soluţie cu ajutorul - lagging - întârzierea mitozei.
cromatografiei; anaphla - pierdere sau diminuare a tactului.
-, trace - analiză a microelementelor; anaphoria - anaforie, anatropie, heteroforie cu
-, tracer- 1. autoradiografie, radioautografie; 2. tendinţă spre deviaţie în sus a axei vizuale.
cercetare prin metoda atomilor marcaţi; anaphrodisia - frigiditate; anestezie sexuală.
-, tubeless - metodă de cercetare atraductorie anaphrodisiac - 1. substanţă care inhibă
(fără sondă); excitaţia sexuală; 2. care inhibă excitaţia sexuală.
-, two-dimensional - analiză bidimensională; anaphylactic - 1. anafilactic; 2. care se află în
-, ultimate - analiză elementară, determinarea stare de hipersensibilitate (acroestezie, oxiesiezie).
unui element într-un compus sau amestec; anaphylactogen - factor anafiiactogen.
-, variance - analiza dispersiei (variaţiei, fluctuaţiei); anaphylaxis - anafilaxie, reacţie anafilactică;
-.volumetric-analiză volumetrică, analiza unei -, acute - şoc anafilactic;
substanţe în soluţie prin titrare cu ajutorul unui reac- -, aggregate - anafilaxie imunocomplexă;
tiv lichid etaionat; -, local - fenomenul Arthus, anafilaxie locală;
-. X-ray - analiză radiografică; -, sexual Intercourse-provoked - anafilaxie (re-
-, X-ray crystallographic - analiză cristalogra-fică acţie alergică) provocată de coitus.
cu ajutorul razelor Roentgen; anaplasia - anaplazie, cataplazie, pierderea
u
_ x-ra diffractlors - analiză radiologlcă a capacităţii celulelor de diferenţiere normală şi de
structurii cristaline; încadrare în mecanismul normal de reglaj.
-, X-ray picture - analiza clişeului radiografie. anaplastic - 1. care se referă la chirurgie
analyst -1. chimist analitic, chimist de laborator; reparatorie (plastică); 2. anaplastic.
2. specialist în psihanaliză. anaplasty - chirurgie reparatorie (plastică).
analyte - substanţa analizată . anaplerosis - închidere plastică a unui defect.
analytic[al] - analitic. anapnotherapy - 1. ventilaţie pulmonară arti-
analyze - a analiza, a supune analizei, a face ficială, respiraţie artificială; 2. administrare inha-
analiză, a cerceta (investiga) minuţios. latoare a unei substanţe medicamentoase.
analyzer-1. persoană care efectuiază analiză; 2. anaptic - bolnav care prezintă pierdere sau
analizator; 3. analizor; 4. prisma Nicol; diminuare a tactului.
-, acoustic - 1. analizator acustic (auditiv); 2. anarthria - anartrie, disartrie corticală (Bax),
analizator de spectru acustic; sindrom de disintegraţie fonetică, afazie ataxică,
-, blood gas - analizator de echilibru acidobazic imposibilitatea de articulare a cuvintelor.
(ai sângelui); anarthrous - abarticular.
-, breath - tub indicator [pentru decelarea alco- anasarca - anasarcă, edem generalizat.
olului în aerul expirat (exhalat)]; anaspadias - epispadias, anaspadias, anomalie
-, gas - gazoanalizator, analizator de gaze; congenitală constând din deschiderea uretrei pe faţa
-, infrared - analizator infraroşu; dorsală a penisului.
-, mass - mas-spectrometru; anastalsis -1. antiperistaltism; mişcare inversă;
-, motor - analizor motor; 2. contracţie; retracţie; comprimare, compresiune,
-, olfactory - analizor olfactiv; constricţie; efectul (acţiunea) substanţelor astrin-
-, polarographic - polarograf; gente.
-, pulse-height - analizator de amplitudine a im- anastaltîc - 1. antiperistaltic; 2. reductor; întă-
pulsurilor; analizator de histograme; ritor, tonifiant, fortifiant; 3. astringent, cu acţiune
-, reaction-rate - reflexometru; astringentă; hemostatic.
-, speech motor - analizor verbomotor; anastomat- aparat pentru instituirea unei anas-
-, taste - analizor gustativ; tomoze.
-, Visual - analizor optic (vizual). anastomose -1. a uni cu ajutorul anastomozei;
anamnesis -1. anamneză; 2. memorie imuno- 2. a se suda; a se consolida; a se împleti, a se
logică; întreţese, a se întretăia; a anastomoza, a institui o
-, cellular - reacţie anamnestică celulară, tip de anastomoză.
memorie imunologică la animale nevertebrate. anastomoslng - anastomotic; care se ramifică.
anamnestic - 1. anamnestic; 2. care întăreşte anastomosis - anastomoză; 1. intercomunicaţie
memoria; care uşurează memorizarea, mnemonic. naturală între două conducte; 2. crearea prin
anamorphosis - anamorfoză: 1. imagine trans- metode chirurgicale a unei comunicaţii între două
figurată; 2. evoluţie de la un tip la altui printr-un şir orgare cavitare;

46
ana _____________________________ _________________ ane
-, arteriovenous - anastomoză arterio-venoasă, anconeus - muşchiul anconeu.
sunt arterio-venos; ancylostoma - anchilostoma.
-, end-to-end - anastomoză terminoterminală; ancylostomiasis - parazitei, anchilostomoză,
-, end-to-side - anastomoză terminolaterală; anchilostomiază, anchilostomidoză.
-, heterocladic - sunt între ramurile diferitor artere; ancyroid - în formă de gheară de ancoră; v.
-, intestinal - anastomoză intestinală, entero- ankyroid.
anastomoză.enterostomie; andrase - substanţă ce determină sexul
-, mammary coronary artery - anastomoză ma- masculin.
maro-coronariană; andriatrics, andriatry - andrologie, ramură a
-, posterior Polya - gastroenteroanastomoza medicinei ce tratează funcţiile şi bolile organelor
posterioară; genitale masculine.
-. side-to-end - anastomoză latero-terminală; androblastoma - androblastom, arenoblastom,
-, side to side - anastomoză latero-laterală. adenom tubular testicular.
anastomositis - anastomozită, inflamaţie în androcyte - spermatozoid, spermatozoon,
regiunea unei anastomoze artificiale. spermie, celulă spermatică.
anatomic[al] - anatomic; morfologic, structurai. androgen - hormon androgen; agent care
anatomicopathological - anatomicopatologic. stimulează activitatea organelor sexuale masculine.
anatomist - 1. anatomist; 2. prosector. androgenesis - androgeneză, dezvoltare a
anatomization - disecţie, disecare. ovulului care are doar cromozomi paternali;
anatomy -1. anatomie; 2. disecţie, disecare; partenogeneză masculină.
-, applied - anatomie aplicată; androgenous - care dă naştere la masculi.
-, gross - anatomie macroscopică; androgyne - androgin.
-, minute - anatomie microscopică; androgynism, androgynity - androginie,
n n
- pnrxrWiri - anatomie stolo !Că morfologie andro^lnlsm bisexualism hsrmafroditism feminin
patologică, morfopatologie, patomorfologie; spurius, preudohermafroditism feminin.
-, regional - anatomie topografică; androgynoid - masculul ce seamănă cu o femelă
-, surface - anatomia plastică. sau are elemente hermafrodite.
anatricrotism - anatricrotism, prezenţa la androgynous - 1. androginoid, bisexual,
sfigmogramă a trei mici unde suplimentare pe hermafrodit, relativ la pseudohermafroditismul
partea ascendentă a undei principale. feminin; 2. care întruneşte în sine proprietăţi
anatripsis - 1. fricţiune; 2. triturare. contrare (opuse).
anatriptic - 1. substanţă medicamentoasă pentru androgyny - v. androgynism.
fricţiune; 2. anatriptic, care se referă la anatripsie. android - android: 1. cu înfăţişare de bărbat
anavaccine - anavaccin, vaccin ucis (inactivat). (despre femeie); 2. asemănător cu omul ca formă şi
anaxial - anaxial, asimetric. structură.
anaxon - celulă nervoasă fără cilindru axial. andrology - v. andriatrics.
ancestor - strămoş; andromanla - andromanie, nimfomanie.
-, common - predecesor (precursor) comun. andromorphous - v. android.
ancestral - ereditar, moştenit. andropathy - orice boală specifică sexului
ancestry - strămoşi; origine. masculin.
anchone - laringospasm, spasm laringian androphany - înfăţişare de bărbat, conformaţie
(frecvent isteric). masculină (la femeie).
anchor - 1. ancoră, cârlig, fixaton 2. a fixa, a androphobia - teamă morbidă de oameni sau de
reţine, a uni, a prinde; bărbaţi.
-, membrane-secking - fragment membrano- androsome - androzom, cromozom întâlnit doar
cuplator (de ex. a moleculei de imunoglobulină);
la organisme de sex masculin.
-, transmembrane - zonă (domain) trans-
androsterone -androsteron, hormon androgen.
membranică a unei molecule imunoglobulinice.
anectasis - atelectazie congenitală (primară).
anchorage -1. fixare, unire, prindere; cuplare,
anedeous - lipsit de organele genitale externe.
legare; fixaţie chirurgicală; 2. porţiune de sprijin;
anelectrode - electrod pozitiv al bateriei electrice.
-, cervical - bandă elastică cervicală (pentru
anelectrotonus - anelectrotonus, excitabilitate şi
tracţiune ortodontă extraorală).
conductivitate diminuată a unui ţesut in apropierea
anchoring - fixare, imobilizare, reţinere, unire,
anodului pe durata trecerii unui curent galvanic.
fortificare; pexie.
anematize - 1. a ischemia; 2. a anemiza.
anchilosis - anchiloză.
anematosis - 1. anemie generală; 2. anemie
ancillary - adjuvant, auxiliar, ajutător; accesoriu.
pernicioasă.
ancipital, ancipitate, ancipitous - bicipital;
anemia - anemie;
bidentar.
-, achlorhydrîc - sindromul Faber;
ancon[e]al - ulnar, cubital, al cotului.

47
ane ane
-, acquired hemolytic - anemie nonereditară -, hyperchrornatic - anemie hipercromă;
asociată cu/sau produsă de factori extracorporali (de -, hypoferric - v. asiderotic anemia;
ex. agenţi infecţioşi, substanţe toxice etc); -, icterohemolytic - anemie (hemolitică) micro-
», Addison-Biermer - anemie pernicioasă; sferocitară, anemie microcitară (sferocitară),
-, agastric - anemie rezultată în urma rezecţiei sferocitoza ereditară;
gastrice; -, iron deficiency- v. asiderotic anemia;
-, alimentary - anemie nutriţională; -, local - ischemie, anemie locală;
-, ankylostome - anemia minerilor, cloroză egip- -, malignant- v. Addison-Biermer anemia;
teană, anchilostomiază: -, Mediterranean - v. Cooley's anemia;
-, antiglobulin test-negative autoimmune -, megaloblastic - anemie B12-dificitară, boală
hemolitic - anemie hemolitică autoimună cu Biermer;
sindromul de crioaglutinine; -, megalocytic - anemie macrocitară (hemolitică
-, aplactic - anemie hiporegenerativă (aplastică, ereditară nesferocitară, hemolitică congenitală
hipoplastică, aregenerativă); Dyke-Young);
-, asiderotic - cloroză; anemie sideropenică -, miner's - v. ankylostome anemia;
(feriprivă, asiderotică); -, negative - anemie caracterizată prin eritro-
-, atrophic - v. aplastic anemia; blastie în sângele circulator fără o reducere a
-, autoimmune hemolytic - anemie datorată eritrocitelor;
autoanticorpiior ce reacţionează cu eritrocitele din -, neonatal - v. anemia of newborn, congenital;
sângele pacientului; testul Coombs este pozitiv; -, of newborn, congenital - eritroblastoză a nou-
-, bleeding - anemie posthemoragică; născuţilor, boală hemolitică a nou-născuţilor,
-, chlorotîc - cloroză; eritroblastoză fetaiă;
-, chronic normochromic normocytîc - anemie -, osteosclerotic - anemie produsă de o formaţie
noimocromă cronică (gamapatie monoclonală); patologică osoasă şi un ţesut fibros dens cu
-, congenital hemolitic - sferocitoza ereditară; distrugerea măduvii osoase;
-, Cooley's - talasemie majoră, anemie eritro- -, pernicious - v. Addison-Biermer anemia;
biastică, anemie Cooley, anemie mediteraneană, -, pure red cell - anemie hipoplastică conge-
anemie cu hematii în ţintă; nitală;
-, Coombs positive hemolitic - anemie hemo- -, sickie cell - v. crescent cell anemia;
litică autoimună cu aglutinine la cald incom-piete; -, sideropenic - v. asiderotic anemia;
-, crescent cell - anemie drepanocitară, anemie -, spherocytic - sferocitoza ereditară;
cu hematii falciforme, drepanocitoză; -, tapeworm - v. diphyllobothrium anemia;
-, cytogenic - anemie pernicioasă progresivă -, traumatic - v. hemorrhagic anemia;
primară; -, warm-antibody autoimmune hemolytic - a-
-, deficiency - anemie alimentară (nutriţională); nemie hemolitică autoimună cu sindromul aglu-
-, dîlution - hidrernie, pletoră seroasă, hemo- tininelor la cald;
diluţie; anemic - 1. anemie; 2. ischemie,
-, diphyllobothrium - anemie botriocefalică, a- anemise - v. anematize.
nemie helmintică B12-deficitară; anemometer - anemomet.ru, instrument folosit
-, drepanocytic - v. crescent cell anemia; la măsurarea vitezei vântului (mişcării aerului, unui
-, erythroblastic - v. Cooley's anemia; gaz).
-, erythronormoblastic - anemie hipocromă; anemopathy - anemopatie; 1. stare morbidă
-, essential - anemie idiopatica (esenţială, primară); datorată acţiunii unui vânt puternic (variantă a me-
-, Faber's - anemie aclorhidrică (clorotică), clora- teopatiei); 2. tratament cu inhalaţii.
nemie achilică; anemophobia - anemofobie, teamă morbidă de
-, false - pseudoanemie, anemie falsă; vânt.
-, familial erythroblastic - talasemie; anemotrophy - anemia hiporegenerativă
-, Fanconi's - anemia (sindromul) Fanconi, (aplastică, hipoplastică, aregenerativă).
anemie hiporegenerativă congenitală cu pancito- anencephalemia - ischemie cerebrală.
penie şi alte anomalii; anencephalia - v. anencephaly.
-, fetal hemolytic - anemie hemolitică a nou- anencephalic - făt fără creier.
născuţilor, eritroblastoză fetaiă; anencephalohemia - ischemie cerebrală.
-, general - anemie ce afectează volumul total anencephalous - v. anencephalic.
de sânge şi toate ţesuturile corpului; anencephaly - anencefalie, viciu de dezvoltare
-, globular - oligocitemie, hipocitemie, hipo- a craniului şi absenţa a creierului.
g'obulie; anenteric, anenterous - care nu are intestin.
-, globe cell - sferocitoza ereditară; anenzymia - absenţă congenitală a unei enzime
-, hemorrhagic - anemie posthemoragică, specifice.
anemie rezultând direct din pierderea de sânge; anephric - fără un rinichi.
-, hookworm - v. ankylostome anemia; anepia - afazie, disfazie. afrazie (tulbulare a
ane ane
vorbirii). -, hypnosis - anestezie hipnotică;
anepithymia - psih. lipsă a dorinţelor. -, ice - anestezie locală cu gheaţă;
anergasia - diminuare a funcţiei psihice; -, independent lung - narcoză cu ventilaţie
inactivitate funcţională. pulmonară autonomă;
anergic -1. anergic, cu imunitate scăzută; 2. a- -, Infiltration - anestezie prin infiltraţie, anestezie
patic, indolent, inert. în planuri etajate;
anergy - anergie: 1. absenţă a reacţiilor unui -, Infusion - anestezie intravenoasă;
organism la stimuli; antianafilaxie; toleranţă; 2. di- -, inhalation - anestezie prin inhalaţie;
minuare a activităţii psihice, motorii şi verbale; -, intraspinal - anestezie rahidiană (subarah-
inerţie, aparie, indolenţă; noidiană), rahianestezie;
-, clonal - toleranţă clonală; -, intravenous - anestezie intravenoasă;
-, negative - anergie nespecifică; -, Kulenkampffs - blocaj troncular al plexului
-, positive - anergie specifică; brahial;
-, skin test - insensibilitate la alergeni aplicativi -, local - anestezie zonală, anestezie prin infiltraţii;
(aplicabili), absenţă a reactivităţii cutanate la -, rnixed -1. narcoză mixtă, narcoză în care se
alergeni. utilizează un amestec de diferite substanţe
aneroplasty - imersiune (scufundare) a plăgii anestezice; 2. narcoză combinată, narcoză în care
pentru îndepărtarea aerului. sunt folosite diferite modalităţii de administrare a
anerythrocyte - eritrocit matur fără hemoglobina. substanţelor anestezice;
anerythroplastic - lipsit de eritrocite. -, no-relaxant - narcoză fără utilizarea miore-
anerythropoiesis - generare insuficientă de laxantelor;
eritrocite. -, one-lung - narcoză unipulmonară;
anesis - reducere a semnelor unei boli sau a -, open-circuit - narcoză în circuit deschis;
acuităţii lor. -, open-drop - narcoză în picătură prin mască;
anesthekinesia - paralizie asociată cu pierdere -, permeation - anestezie terminală (superficială);
a sensibilităţii. -, refrigeration - v. frost anesthesia;
anesthesia - anestezie: 1. absenţă a sensibi- -, reinforcing - narcoză potenţializată;
lităţii; 2. calmarea durerilor prin administrare a unui -, saddle block - blocaj "în şa" (a perineului);
medicament sau a unui factor fizic/psihic; narcoză; -, semiclosed circuit - narcoză în circuit semi-
-, balanced - narcoză (anestezie) balansată, închis;
anestezie echilibrată, narcoză mixtă cu utilizare a -, sensory - pierdere a sensibilităţii, anestezie;
substanţelor analgezice; -, sexual - frigiditate;
-, Bier's local - anestezie locală i.v. Bier, -, spinal - v. intraspinal anesthesia;
-, block - anestezie tronculară (regională); -, surface - v. permeation anesthesia;
blocadă a unui nerv; -, surgical - al lll-lea stadiu al narcozei;
-, caudal - anestezie caudală (sacrală); -, synergistic - narcoză potenţializată;
-, chart - bilet/fişă unde sunt notate toate infor- -, thoracic - anestezie în operaţii toracale;
maţiile relativ ia narcoză; -, topical - anestezie locală;
-, closed circuit - narcoză în circuit închis; -, transverse section - anestezie locală după
-, conduction - v. block anesthesia; Vişnevski;
-, continuous spinal - anestezie rahidiană -, twilight - narcoză superficială (de ex. în anal-
(subarahnoidiană) prelungită; gezia naşterii);
-, crossed - hemianestezie alternantă (încru- -, unilateral - hemianestezie, pierdere a sensi-
cişată), anestezie a unei părţi a corpului datorată bilităţii într-o jumătate a corpului.
unei leziuni a părţii opuse a creierului; anesthesiologist - anestezist.
-, electric - electroanestezie, electronarcoză, anesthesiology - anesteziologie.
galvanonarcoză; anesthetic -1. anestezic, substanţă anestezică;
-, endotracheal - narcoză intratraheală (endo- 2. anestezic; analgetic, analgezic;
traheală), narcoză cu intubaţie traheală; -, general - anestezic pentru narcoză;
-, epidural - anestezie peridurală; -, short-acting - anestezic cu durată scurtă de
-, feeble - analgezie insuficientă; acţiune;
-, field block - anestezie regională; -, topical - anestezic local.
-, fractional - anestezie spinală sau epidurală anesthetist - anestezist.
continuă; anesthetization - administrare a narcozei.
-, frost - cri(o)anestezie (anestezie la frig) locală; anesthetize - a narcotiza.
-, gauntlet - anestezie polinevritică; pierdere a anestrum - anoestrus, perioadă de calmitate
senzaţiilor în mână, de la vârful degetelor la înche- sexuală; dioestrus.
ietura mâinii; anethopath - persoană fără inhibiţii morale.
-, general - anestezie generală, narcoză; anetic - sedativ; analgezic; care atenuează
-, girdle - anestezie circulară (în centură); (calmează) durerea.

49
ane ang
anetus - febră intermitentă (palustră), malarie. -, cultivated - angelică, Angelica archangelica L,
aneuploidy - aneuploidie, heteroploidie, Archangelica officinalis Hoffman,
perturbare a numărului de cromozomi în genom. angel's wing - scapula alata, scapulă "în
aneuria - deficienţă de energie nervoasă. aripioară", omoplat foarte proeminent.
aneuric - neurastenic. angenesis - regenerare a ţesuturilor.
aneurine - aneurină, tiamină, vitamină B,. anger-1. mânie, furie; 2. a irita; a trezi furia, a
aneurism - aneurism, dilatare a unui vas sanguin mânia.
sau a unei cavităţi cardiace datorată schimbărilor angialgia - angialgie, durere de-a lungul (pe
patologice ale pereţilor lor; traiectul) unei artere.
-, ampuliar - anevrism sacciform; angiasthenia - fragilitate vasculară.
-, anastornotic - anevrism al unui vas operat, angiectasia, angiectasis - angiectazie, dilatare a
anevrism anastornotic; vaselor (sanguine sau limfatice);
-, bacteria! - anevrism septic (micotîc); -, congenital dysplastic - nev varicos osteo-
-, benign bone - chist osos anevrismal, anevrism hipertrofic, sindromul Klippel-Trenaunay.
osos benign, hematom osificat, chist osos angiectomy - excizie a unei părţi dintr-un vas
hemangionnatos (osos hemoragie, osos simplu, sanguin.
osos solitar); angiectopy - ectopie vasculară, amplasare
-, cirsoid - anevrism cirsoid (racemos, serpiginos); anormală a unui vas sanguin.
-, compound - anevrism aortic disecant (intramurai); angiitis - angeită, vasculită, vascularită,
-, consecutive - anevrism difuz (fusiform); inflamaţie a pereţilor unui vas (limfatic, sanguin);
-, dissecting - v. compound aneurism; -, hypersensitivity - vascuiită alergică (de ex.
-, faise - anevrism fals, pseudoanevrism; vasculită hemoragică).
-, fusiform - anevrism difuz; angileucitis - limfangită.
-, herniaî - anevrism sacciform (circumscris, angină - angină: 1. stenocardie, angină
herniform}; pectorală, boală Heberden; 2. amigdalită;
-, laterai - anevrism periferic; -, abdominal - angină abdominală;
-, medical - anevrism care nu poate fi tratat -, cardiac - stenocardie, coronarism; angină pec-
chirurgical: torală;
-, mural - t înv. anevrism cardiac; -, decubitus - stenocardie de repaus (posturală);
- needle - ac de ligatură; -, dyspeptica - angină asociată cu gastroenterită;
-s, Park's - anevrisme arteriovenoase ale unui -, epiglottidea - inflamare a epiglotei;
membru inferior, sindromul Park Weber; -, false - cardialgie, anginăpectoris vasomotoria,
-, phantom - anevrism fantomă, anevrismul durere în piept datorată unor cauze necoronare;
studentului (aortă pulsatilă diagnosticată eronat de -, fusospirochetal - angină ulceromembra-noasă,
novici ca anevrism); angină Plaunt-Vincent;
-, primary - anevrism adevărat (propriu-zis); -, Henoch's - angină necrotică (ulceronecrotică);
-, pseudornyocardial - pseudoanevrism cardiac; -, hippocratic - abces retrofaringian;
-, racemose - v. cirsoid aneurism; -, hypercyanotic - durere anginoasă la pacienţi
-, saceuiar [sacculated] - anevrism sacciform; cianotici cu boli de inimă congenitale sau boli
-, serpentine - anevrism serpiginos; pulmonare cronice;
-, spurious - v. false aneurysm; -, intestinal - v. abdominal angină;
-, student's - v. phantom aneurism; -, Ludwig's - angină Ludwig, adenofiegmon putred;
-, surgical - anevrism care urmează a fi operat; -, limphatîc - mononucleoză infecţioasă, ade-
-, true - anevrism adevărat (propriu-zis). noză multiglandulară, adenolimfoidită acută
aneurosis - 1. deficienţă a sensibilităţii/ benignă, boaia Pfeifer, angină monocitară (limfo-
receptivităţii nervoase; 2. diminuare a funcţiei unui idocelulară):
nerv. -, lymphomatosa - angină agranulocitară,
aneurysm - v. aneurism. agranulocitoză;
aneurysmal - anevrismal, anevrismatic. -, mock - v. false angină;
aneurysmectomy - excizare a sacului unui -, monocytic - v. lîmphatic angină;
anevrism. -, neutropenic - angină agronulocitară, agranu-
aneurysmoplasty - endoanevrismorafîe. locitoză;
aneurysmorraphy - anevrismorafie, suturare -, notha - angină vasomotoare;
chirurgicală a sacului unui anevrism. - of effort - stenocardie de efort;
aneurysmotomy - incizie în sacul unui anevrism. - pectoris - v. cardiac angină;
anfractuous - 1. sinuos; 2. şerpuit, încolăcit, -, Plaut's [pseudomembranous] - fusospirochetal
întortocheat, contort. angină,
angeitis - v. angiitis. -, septic - angină alimentaro-hemoragică, aleu-
angelica: chie toxialimentară;
- sine dolore - simptome de insuficienţă

50
ang ang
coronarinâ fără durere; radionuclizi; (radioizotopică);
- spuria - v. false angina; -, spinal - radiografie rahidiană.
-, ulceromembranous - v. fusospirochetal angiohemophylia - angiohemofilie, boală
angina; Willebrand.
-, vasomotor- stenocardie angiomotorie (falsă), angiohyalinosis - deteriorare hialină a vaselor
pseudostenocardie; sanguine.
-, Vmcent's - v. fusospirochetal angina. angiohypertonia - spasm vascular.
anginal - anginos; stenocardie, de stenocardie. angiohypotonia, angiohypotonus - vaso-
anginoid - care se aseamănă cu o angina (în pareză, vasoparalizie.
special cu angina pectorală). angioid - 1. angiomatos, angioid, care se
anginophobia - anginofobie, teamă morbidă de aseamănă cu vasele sanguine; 2. (hem)angiomatos;
atac de angina pectorală. -, Kaposi's - angiomatoza Kaposi, formă
angioarchitecture - angioarhitectonie: 1. dis- vasculară a sarcomului Kaposi.
tribuţie a vaselor sanguine în orice organ; 2. reţea angiokeratoma - derm. angiokeratom.
vasculară a unui organ sau ţesut. angiokeratosis - apariţie a mai multor angio-
angioblast- angioblast, celulă a mezenchimului. keratome.
angioblastoma - angioblastom, angiosarcom. angiokinesis - reacţie vasomotorie.
angiocardlography - angiocardiografie, angiokinetia - vasomotor.
cardioangiografie, radiovasocardiografie; angiolopofibroma - angiolopofibrom.
-, biplane - angiocardiografie sincronă în 2 proiecţii. angiolipoma - angiolipom, lipom vascular.
angiocardiokinetic - angiocardiocinetic, Care angiolith - angiolit (calcul în lumenul unui vas
produce dilatarea sau contracţia inimii şi a vaselor sanguin); 1. flebolit, calcul venos; 2. depozit
sanguine. calcaros în peretele unei artere.
angiocardiopathy - boală ce afectează atât angiologia, angiology - angiologie, ştiinţă
inima cât şi vasele sanguine, angiocardiopatie. despre vase.
angiocarditis - angiocardită, inflamaţie a inimii angiolupoid - angiolupoid, leziune tuberculoasă
şi a vaselor sanguine. a pielii.
angiochiloscope - instrument utilizat în studiul angiolymphoma - angiolimfom.
circulaţiei sanguine în buze. angiolysis - involuţie sau obliterare a unui vas
angiocholecystitis - angiocolecistită, colecisto- sanguin.
colangită, inflamare a canalelor biliare şi a veziculei angioma - angiom;
biliare. -, cerry - hemangiom senil;
angiocholitis - angiocolită, colangită, inflamaţie -, encephalic - fascicul de artere dilatate în creier; '
a canalelor biliare. -, limphaticum - limfangiom;
angioclast - pensă hemostatică. -, serpiginosum - sindromul (boala) Hutchinson,
angiodermatitis - inflamaţie a vaselor cutanate. nev infecţios;
angiodiathermy - tratament al glaucomului prin -, spider - hemagiom stelat (arahnoid);
coagulare, prin aplicarea diatermiei pe arterele -, telanglectatic - angiom format din vase dilatate.
ciliare posterioare lungi. angiomatoid - aseamănător cu o tumoare de
angiodynia - v. angialgia. origine vasculară.
angiodystrophy - angiodistrofie. angiomatosis - angiomatoza, hemangiomatoză;
angioedema - edem angioneurotic (acut - of retina - angiamatoză retiniana;
circumscris), edem Quincke. -, cerebroretinal - angiomatoza cerebroretiniană,
angioelephantiasis - creştere puternică a boala Hippel-Lindau;
vascularizării ţesutului subcutanat. -, congenital dysplastic - andiodisplazie con-
angiofibroma - angiom sclerozant. genitală;
angiogenesis - dezvoltare a vaselor sanguine, -, encephalatrigeminal - angiomatoza encefalo-
angiogeneză. trigeminală, amenţie nevoidă, sindromul Sturge-
angiogenic- 1. relativ ia angiogeneză; 2. de Weber-Krabbe.
origine vasculară. angiomegaly - angiomegalie, angiectazie.
angiogenin - angiogenină, factor produs de angiometer - angiometru.
macrofagi în inflamaţie sau hipoxie şi care stimu- angiomyofibroma - angiomiofibrom.
lează vascularizarea ţesuturilor afectate. angiomyoma - angioieiomiom, angiomiom,
angiogeny - v. angiogenesis. leiomiom vascular.
angiography -1. radioangiografie; 2. descriere angiomyoneoroma - angiomîoneurom, angiom
a vaselor sanguine sau limfatice;
glomic, glomangiom, tumoare glomică, tumoare
-, cerebral - radic-angiografie (angiografie) cere- Barre-Masson.
brală; angiomyopathy - angiomiopalie.
-, intravenous - flebografie, venografie; angioneoplasm - angiom, hemangiom, tumoare
-, radionuclide coronary - coronarografie cu vasculară.

51
ang ani
angioneuro[my]oma - giomangiom, tumoare -, stemal - unghiul sternal (Louis, Ludwig); -,
glomică, tumoare Barre-Masson; Visual - unghi vizual (optic). angor - angină;
angioneurosis - angionevroză, distonie vegetativă - abdominalis - angină abdominală, sindrom ab
vasculară, vazonevroza, nevroză vasculară, labilitate dominal ischemic.
vasomotorie, sindrom angioneurotio. - pectoris - stenocardie, angină pectorală.
angioparalysls, angioparesis - angiopareză, angry - hiperemiat, congestionat; inflamat.
pareză vasculară, angioplegie, vasoplegie. angulsh - durere; suferinţă, chin.
angiopathy - angiopatie, vasopatie. angular - 1. angular, unghiular; genicuiat; 2.
angioplany - distopie (ectopie) vascula-ă. ciolănos, costeliv; scofâlcit; slab, uscăţiv.
angloplasty - angioplastie. angulation - formarea unghiului; incurbare; flexie;
angiopneumography - angiopneumoc'afie. deviaţie; cudură; aflare sub unghi.
angiopsathyrcsis - angiopsatiroză. anhelous - astmatic.
angioreticuloma - angioreticulom, ang ogliom, anhepatogenic - care nu este produs de ficat.
angiorn capiiar hiperpiastic, anglom epiteiiai, arthidrosis - anhidroză.
hemangioblastom. anhidrotic - (agent) care micşorează sudoraţia.
angiorrhaphy - angiorafie. anhistic, anhistous - 1. anhist; 2. amorf.
angiorrhexis - angiorexis. anhormonia - insuficienţă hormonală.
angiosarcoma - angiosarcom, angiobiastom. anhydration - hipohidratare, deshidratare,
angioscope - angioscop, capilaroscop. hlpohidrie.
angioscotoma - angioscotom. anhydrochlorie - care nu conţine acid clorhidric.
angiosialltis - sialodochită, sialoductită. anhydrous -1. anhidnj, lipsit de apă; 2. alichidian.
angiosls - angiopatie, vasopatie. anhypsosis - agripnie, insomnie, disomnie.
angiosîaxls - hemogenle, hemofilie, diateză anianthinopsy - cecitate cromatică violetă.
hemoragică, tendinţă la hemoragii. anicteric - anicteric, fără icter (de ex. despre
angiostenosis - angiostenoză, stenoză vasculară. hepatită).
angiosteosis - calcinoză vasculară. anldrosis - v. anhidrosis.
angiostrophy - metodă de hemostază prin anilinophilous - anilinofil, cu afinitate la anilină.
răsucirea capetelor vasului sanguin. anilism - anilism, intoxicaţie cronică cu anilină.
angiotelectasia, angiotelectasis - telangiectazie. anility - imbecilitate.
angiotensin - angiotensină, hipertensină, animal - animal;
angiotonină. -, control - animal martor;
angiotomy - angiotomie. -, convenţional - animal de laborator standard;
angiotonic - vasopresor. -, germfree - animal aseptic, animal steril, animai
angiotonin - angiotensină, hipertensină. angio- ce laborator fără germeni patogeni;
tonină. -, grafted - animal cu un organ transplantat;
angiotribe - angiotrib. -, prîmed - animal sensibilizat;
angiotripsy - angiotripsie. -, reservoir- animal purtător de germeni în natură;
angitis - v. angtitis. -, surveillanoe - animal indicator;
angle -1. unghi; 2. punct de vedere; -, untreated - animal intact;
-, anterior chamber - v. angle of iris; -, whole - animal intact.
-, distoincisal - unghi distal al margini: incizale animal-borne - transmisibil de către animale
a incisivului; (despre germeni).
-, filtration - v. angle of iris; animation - animaţie;
-, donial - unghi mandibular; -, suspended - torpoare; sincopă; stare de
-, iridocorneal - v. angle of iris; inconştienţă.
-, lumbosacral - unghiul lombosacral (s=crover- aniridia - aniridie, irideremia, absenţă a irisului.
tebral); anisate - sare de acid anisic.
-, mandibular- unghi mandibular; anise - Anisum vulgare Gaerth.
-, mesioincisal - unghi medial al margirif incizale aniseikonia - anizeiconie, inegalitate a mărimilor
a incisivului; imaginilor unuia şi aceluiaşi obiect de pe retina ochiului
-, meter - oft. metrounghi, unitate de măsură a stâng şi a celui drept.
convergenţei; anisochromasia - anizocromazie, anizocromie.
-, occipital - unghiul occipital al osului parietal; anisochrom[at]ic - anizocromatic, neuniform
- of deviation - unghi de strabism, unghi strabic; colorat (despre celule).
unghi de deviaţie; anisocoria - anizocorie, inegalitate a diametrului
- of iris - unghiul camerei anterioare, unghiul pupilelor.
camerular; unghiul iridocomean; anisocytosis - hemat. anizocitoză.
-, rotation -unghi de rotaţie (a globului ocular); anisodactyly - anizodactilie, lungime diferită a
-, sacrovertebral - v. lumbosacral angle; -, aegetelor corespunzătoare;
squint - unghi de strabism (strabic):
______________________________ano
anisodont - anizodont, cu dinţi de lungime diferită. -, intra-articular [intracapsular] - anchiloză
anisogamete - anizogamet, heterogamet, unul intraarticulară;
din gârneţii ce se conjugă, care se deosebesc după -, ligamentous [spurious] - anchiloză fibroasă;
formă sau mărime; -, true - anchiloză osoasă.
anisogamy - anizogamie, heterogamie, fuziune a ankylostomiasis - anchilostomoză, anchilo-
2 gârneţi ce se deosebese vădit unul de celelalt. stomiază, anchilostomidoză.
anisogeny - anizogenie, caracter variat de ankylotia - anchilotie, atrezie congenitală a con-
moştenire în încrucişare reciprocă. ductului auditiv extern.
anisognathous - cu maxilare neproporţional ankylotomy- anchilotomie, secţionare a frâului
dezvoltate. limbii.
anisomastia - asimetrie a glandelor mamare. ankylyretria - strictură uretrală, uretrostenoză.
anisomelia - anizomeiie, lungime asimetrică a ankyrin - proteină a membranei celulare,
membrelor. participantă la fixarea celulei de substrat în cultivare.
anisomerogamy - v. anisogamy. ankyroid - uncinat, unciform, cu cârlig.
aniscmery - caracter diferit al acţiunii genelor anlage - 1. primordiu, rudiment (de organ sau
polimere. ţesut); 2. acumulare de celuie precursoare
anisometrie - anizometric, cu părţi asimetrice. embrionare.
anisometropia - anizornetropie, heterometropie, annealing - denaturare a acidului dezoxiribo-
caracter diferit al refracţiei oculare. nucleic;
anisopia - anizopie, vedere diferită ia ambii ochi. annectent - conjunctiv, de unire, de legare.
anisopiesis - tensiune arterială diferită la organe annexa - v. adnexa.
pare. annexal - v. adnexal.
anîsorhytmia - aritmie. annexitis - v. adnexitis.
anisosphygmia - anizosfigmie, diferenţă în announcer - anunţător;
pulsaţia arterelor corespunzătoare. -, cal! - dispozitiv de chemare.
anisoploidy - anizoploidie. annular - 1. inelar, anular; 2. circular.
anisotropie, anisotropous - anizotrop; inegal; cu annulocyte - sferocit, microsferocit.
caracteristice fizice diferite. annuloplasty - anuloplastie (a valvulei mitrale).
anisuria - anizurie, emisia unor cantităţi diferite annulus - v. anulus.
de urină în intervale de timp egale. annunciator - dispozitiv de semnalizare; dispo-
anitrogenous - neazotat, care nu conţine azot. zitiv de numerotare luminos, stand de chemare a
ankle - 1. articulaţie tibio-tarsiană, articulaţie talo- personalului medical cu numărul salonului.
cruraiă; 2. gleznă; 3. maleolă; 4. astragalul, osul anociassociation, anocithesia - premedicaţie.
astragal. anoderm - acoperământul epitelial al canalului
anklet - brăţară pentru gleznă; anal.
-, Identification - brăţară de marcare a nou- anodontla - anodontie, anodonţie, adenţie,
născutului. absenţă a dinţilor;
ankyloblepharon - anchiloblefaron, concreştere a -, parţial - hipodonţie, oligodonţie, micşorare faţă
marginilor palpebrale. de normal a numărului de dinţi.
ankylocheiiia - anchilocheilie, adeziune a buzelor, anodontous - edentai, fără dinţi.
obliterare a orificiului bucal. anodyne - analgezic; substanţă analgetică.
ankylocolpos - conglutinarea pereţilor vaginali; anodynia - analgezie; anestezie.
atrezie a vaginului. anogyny - sterilitate feminină.
ankylodactylia, ancylodactyly - sindactilie, anoia - demenţă, anoia, afronezie, debilitate
dactilosimfiză, malformaţie congenitală constând în mintală.
lipirea a două sau a mai multor degete de la mâini anoint - a unge, a badijona; a masa, a fricţiona.
ori de la picioare. anoinment - 1. ungere, badijionare; 2. masaj,
ankyloglossia - anchiloglosie, scurtare a frâului fricţiune; 3. triturare.
limbii. anomaloscope - anomaloscop, instrument
ankylomele - sondă cu cârjă. pentru cercetarea vederii cromatice.
ankylopoietic - care se datorează anchilozei. anomalotrophy - tulburări de nutriţie.
ankyloproctla - 1. atrezie anală, imperforaţie anomalous - anomai, anormal.
anală, anus imperforat; 2. stenoză anală. anomaly - anomalie (de dezvoltare), malfor-
ankylosis - anchiloză, absenţă a mobilităţii într-o maţie, viciu; abatere de la normal.
articulaţie; anomia - afazie nomimală, afazie arnnestică.
-, artificial - anchiloză artificială, artrodeză; anonychia, anonychosis - anonichie, absenţă a
-, bony - anchiloză osoasă; plăcilor unghiale.
-, extra-articular [extracapsular] - anchiloză anopheles - anofel, gen de ţânţari; unele specii
extraarticulară; transmit malaria şi filarioza.
-, false [fibrous] - anchiloză falsă (fibroasă); anophthalmos - anoftalmus, anoftalrnie, lipsă
ano ant
congenitală a unuia sau a ambilor ochi. antecubital - care se află în faţa articulaţiei cotului.
anoplasty - anopiastie, operaţie reparatorie antehypophysis - antehipofiză, adenohipofiză,
asupra sfincterului anal. lobul anterior al hipofizei.
anopsia - anopsie, lipsă sau deficienţă a vederii. ante mortem - înainte de moarte.
anorchia, anorchi[di]sm - anorhie, anorhidie, antenatal - 1. intrauterin (despre perioada de
anorhism, lipsă congenitală a testiculelor. dezvoltare a fătului); 2. antenatal, prenatal, care
anorectal - anorectal, relativ la anus şi rect. există sau care survine înainte de naştere.
anorectic -1. anorectic, care se referă la anorexie; antepartum - v. antenatal, 2.
2. medicament ^substanţă) anorecticâ. anteposition - antepoziţie, deplasarea unui organ
anorexia - anorexie, lipsă a poftei de mâncare. înainte.
anorthogenesls - anortogeneză, evoluţie cu antepyretic - antefebril, care survine înainte de
modificări spre adaptare (evoluţie în zig-zag). febră.
anoscope - anoscop, rectoscop (specul rectal) anteriors - grupul anterior de dinţi (dinţii incisivi şi
luminos. canini).
anosigmoidoscopy - rectoromanoscopie, anterocfusion - progenie, anterocluzie, mezi-
rectosigmoidoscopie, rectoscopie, proctosig- ocluzie, ocluzie prenormală, poziţie anterioară a
moidoscopie, proctoscopie. danturii inferioare în raport cu dantura superioară.
anosmia - anosmie, absenţă a simţului olfactiv anteroventral - care se referă la peretele ab-
(mirosului). dominal anterior.
anosognosia - psih. anozognozie, sindromul antesepsis - dezinfecţie, dezinfectare.
Anton-Babinski. antetope - antetop, receptor imunogiobulinoid a
anosteoplasia - tulburări de osteogeneză. celulelor-T.
anostosis - tulburări de osificare (de calcifiere). anteversion -1. anteversie, îndoire sau deplasare
anotia - anotie, iipsă congenitală a paviiionuiui anterioară a unul organ; 2. anteversie uîerină,
urechii. înclinaţie înainte a corpului uterin.
anovaria, anovarism - anovarie, agenezie anthelix - antehelix, proeminenţă curbă a pavi-
ovarlană, lipsă congenitală a ovarelor. lionului urechii.
anovulation - anovulaţie, absenţă a ovulaţiei. anthelmint[h]ic - antihelmintic, vermifug, care
anoxemia - hipoxernie, concentraţie diminuată distruge viermii intestinali.
de oxigen în sângele circulator. anthelone - antelonă, urogastronă, hormon care
anoxia - anoxie, hipoxie, foame de oxigen, inhibă secreţia gastrică.
insuficienţă de oxigen. anthelone E - enterogastronă, hormon care inhibă
anoxiate - a cauza hipoxie. secreţia gastrică.
ansa - ansă, structură ansiformă; laţ. anthelotic - 1. substanţă contra bătăturilor; 2.
ansate - ansiform, în formă de ansă; în formă de eficient contra bătăturilor.
urechiuşă. anthemorragic - hemostatic.
antacid - v. antiacid. anthocyanin - antocian(in)ă, pigment vegetal.
antagglutinîn - antaglutinină, aglutinina plasmei anthracoid - asemănător cu un carbuncul
seminale (spermatice) care inhibă autoaglutinarea (antracoid) sau pustulă malignă.
spermatozoizilor spălaţi. anthracometer - antracometru, instrument pentru
antagonizer- antagonist (de ex. a unui hormon, măsurarea cantităţii de oxid de carbon conţinut în
factor). aer.
antagonism - antagonism (al unor microorganisme, anthracosilicosis - antracosilicoză, silicoantra-
medicamente etc). coză, pneumoconioză datorată inhalării pulberilor de
antagonist-1. muşchi antagonist;2. substanţa cărbune şi bioxid de siliciu.
antagonistă; 3. dinte antagonist; anthracosis - antracozâ, ftizie melanotică,
-, competitive - antimetabalit; pneumomelancză, pneurnoconioză datcrstă
-, enzime - inhibitor enzimatic, antienzimă, anti- inhalaţiei prafului de cărbune.
ferment; anthracytidine - antracidină, antibiotic imuno-
-, metabolic - antimetabolic. depresiv.
antalkaline - bază neutralizantă. anthrax - 1. antrax, cărbune, pustulă malignă,
antanemic - antianemic; substanţă antianemică. carbuncul cărbunos; 2. carbuncul, furuncul antracoid.
antasthenic - tonic; reductor de forţe; care uşu- anthropogenesis - antropogeneză, antropo-
rează durerea. genie, originea omului, proces de formare istorico-
antasthmatic - antiastmatlc, substanţă anti- evolutivă a omului.
astmatică. anthropogenie - antropogen(ic), referitor la an-
antecedent- 1. prodrom, simptom prodromal, tropogeneză sau care se datorează activităţii omului.
semn premonitor; 2. prodromal; anthropology - antropologie, ştiinţă care studiază
-, plasma tromboplastin - factorul XI, globulina omul, originea, procesul de formare istorico-
antihemofilică C. evolutivă şi rasele umane.

54
ant ______________________________ ___________anţ
anthropometer - antropometru, instrument pentru -, anaphylactic - anticorp anafilactogen;
determinarea unor măsuri antropometrice. -ies, antiadhesive - anticorpi antiadezivi, anti-
anthroponosis - b. inf. antroponoză. corpi ce împiedică procesul de adeziune intercelulară;
anthropophagy - canibalism, antropofagie. -, antianti-idiotypic - anticorp antiidiotipic de al 3-
anthropophobia - antropofobie, exantropie, lea ordin;
teamă morbidă faţă de oameni. -, antiantiself - antianticorp antiidiotipic;
anthroposomatology - antroposomatologie, -, anti-B - anticorp B-celular;
antropomorfologie, antropologie morfolgică, parte a -, anticarrier - anticorp contra purtătorului (care
antropologiei fizice care studiază forma corpului intră în complexul haptenă-vector);
uman şi a diferitelor sale părţi. -, anticlass - anticorp contra unei anumite clase
anthropotechnics, anthropotechnology - de imunoglobuline;
psihofiziologie de inginer, antropotehnică, ansamblu -, anticlonotypic - anticorp contra determinantei
de tehnici proprii asigurării dezvoltării biologice antigenice clonotipice;
optime a omului. -, anti-DNP - anticorp contra complexului ADN-
anthropotomy - anatomia umană. proteic;
anthropozoonosis - antropozoonoză, boală -, anti-dsDNÂ - anticorp contra ADN-ului bisptraiat;
infecţioasă care se transmite de la animale la om. -, antiforeign - anticorp contra unui antigen stră-
anthropurgic - antropurgic, referitor la un focar in/heterogen;
natural de infecţie datorat activităţii omului. -, anti-Forssmann - anticorp contra haptenei
anthypnotic - 1. antihipnotic, care combate Forssman;
somnul; 2. substanţă care combate somnul. -, antifusion - anticorp care blochează fuziunea
antiacîd - substanţă antacidă, ant(i)acid, celulelor;
medocament care reduce aciditatea sucului gastric. -, antikidney - anticorp antirenal (nefrogen);
antiadhesins - anticorpi antiadezivi (v. -, antinative DNA[anti-nDNA] - anticorp contra
antiadhesive antibodies). ADN-ului nativ",
antiaggeressin - antiagresină, anticorp anti- -ies, antipan T cell - anticorpi contra populaţiei
agresinic. sumare a celuielor-T;
antialexin - antialexină, anticomplement, factor -, antipilus - anticorp contra antigenului timbral;
care fixează complementul. -, antiself - autoanticorp;
antiallergic - antialergic, care previne sau supri- -, antiviral - anticorp virus-neutralizant;
mă o reacţie alergică. -, arming - soluţie imunoglobulinică B-celulară,
antiantibody - antianticorp, substanţă formată în apariţia cărei în ontogeneza marchează maturitatea
organism după injectare de anticorpi şi care celulei;
neutralizează acţiunea acestora; -, attached - anticorp conjugat;
-, complementary - anticorp antiidiotipic (com- -, autoreactive - autoanticorp;
plementar). -, bifunctional - anticorp heterovalent;
antianxiety - tranchilizant minor. -, blocking - anticorp blocant, anticorp incomplet;
antiasthmatic - v. antasthmatic. -, capture - anticorp imobilizat;
antibacterial - antibacterian, antimicrobian. -, cell-bound [cell-fixed] - anticorp celular;
antibechic - substanţă antitusivă; antitusiv, -, chimeric - anticorp cu antideterminante de
antitusic. specificitate diferită;
antibiogram - antibiogramă, diagrama rezistenţei -, circulatory - anticorp circulator (de ex, anticorp
microbilor patogeni faţă de antibiotice. al sângelui periferic);
antibiosis - antibioză, interacţiunea antagonistă a -, classical - anticorp natural (normal);
unor organisme. -, cold - autoanticorp (bemolizină, agiutinină) la
antibiotic - 1. antibiotic; 2. care se referă la rece, crioautoanticorp;
antibioză; 3. dăunător pentru viaţă ; -, complement-fixing - anticorp fixator de com-
-s, preventive - antibioticoprofilaxie. plement;
antibiotic-resistant - rezistent la antibiotice. -ies, fiber-entrapped - anticorpi absorbiţi pe
antiblastic - antiblastic, care opreşte dezvoltarea fibrile, anticorpi absorbiţi;
tumorilor. -ies, FITS-labelled [FIŢS-conjugated] - anticorpi
antibodinemia - nivel crescut de anticorpi în marcaţi cu fluorescenizotiocianatifluorescină;
sângele circulator. -ies, free - anticorpi normali, anticorpi naturali;
antibody - anticorp, substanţă specifică formată -, framework monoclonal - anticorp monoclonal
în organism ca răspuns la un stimul antigenic; orientat către carcasa moleculei antigenice;
-, aborter's [abortifacient] - anticorp contraceptiv; -ies, germline -anticorp de tip gametic (embrionar);
-ies, adhesion-blocking - v. antiadhesive -, hemolyţic - anticorp hemolitic, hemolizină;
antibodies; -, heteroligating - anticorpi heteroimuni, anticorpi
-, albuminic - anticorp albuminic; anticorp blo- heterospecifici;
cant (incomplet); -, house keeping - autoanticorp;

55
ant ant
-ies, hybridoma - anticorpi monoclonali; acid(ic)ă terminală de tetaină cu acţiune antimitotică
-, incomplete [inhibiting] - anticorp incomplet, şi antitumorală.
anticorp blocant; anticardium - regiune epigastrică.
-, in-saline aggiutinating - anticorp complet; anticariogenic, anticarious - anticarios, contra
-, isophile - anticorp care reacţionează doar cu cariei dentare.
antigenul corespunzător ai eritrocitelor autologe; anticathode - anticatod, piesă de frânare a
-ies, killer - anticorpi citotoxici; fasciculului catodic în tuburile radiogene.
-, labelled - anticorp marcat; anticephalalgic - anticefaleic, anticefalalgic,
-, late - anticorp al fazei secunde a răspunsului contra durerilor de cap.
imun; anticheirotonus - antich(e)irotonus, contractură
-, mature - anticorp cu structură tridimensională reflexă a policelui ca semn prodromic al crizei epi-
formată; leptice.
-ies, minute - anticorpi vestigiali; antichoiagogue - factor care micşorează secreţia
-, molecular - anticorp umoral; biliară.
-ies, multivalent - anticorpi polivalenţi; anticholinergic - 1. substanţă anticolinergică; 2.
-, natural - anticorp normal, anticorp natural; anticolinergic, care blochează structurile nervoase
-ies, nonavid - anticorpi cu specificitate joasă, colinergice.
anticorpi cu aviditate joasă; anticholinesterase - anticolinesterază, sub-
-, nonprecipitating - anticorp incomplet, anti- stanţă anticolesterazică.
corp blocant; anticipate -1. a recidiva; 2. a anticipa; a preveni,
-, precipitating - precipitinâ; a preîntâmpina; a prevedea; a depăşi.
-, protective - anticorp protector {de ex. anticorp anticipation -1. anticipare (manifestarea sem-
virus-neutralizant); nelor bolii în generaţiile următoare la o vârstă mai
-, radloiabelied - anticorp marcat; timpurie); 2. precocitate.
-ies, reaginic - reagine, anticorpi atopici; anticlonotype - set de anticorpi anticlonotipici.
-, recall - anticorp contra ţesutului transplant; anticlotting - anticoagulant, care împiedică
-, red-cell - anticorp antieritrocitar; coagularea sângelui.
-ies, restricted - anticorpi cu specificitate anticnemion - gambă.
imunochimică îngustă; anticoagulant, anticoagulin - anticoagulant,
-, saline [aggiutinating] - anticorp complet; substanţă anticoagulantă, substanţă care împiedică
-, screening - 1. anticorp diagnostic; anticorp- coagularea sângelui;
sondă; 2. anticorp pentru screening-u\ unui număr -, lupus - anticoagulant lupic, anticorp cu
mare de probe; proprietăţi anticoagulante, luate la un bolnav de
-ies, serum sickness - v. reaginic antibodies; lupus eritematos.
-, short - anticorp inconstant, care dispare repede; anticodon - porţiune de moleculă t-RNA, ce
-, short-term sensitizing - anticorp anafilacto- identifică codonul de pe m-RNA în procesul de
gen de tip IgG; biosinteză a proteinelor.
-ies, species-specific - anticorpi specifici de anticomplementar[it]y - anticomplementaritate,
specie; caracter anticomplementar.
-ies, strain-specific - anticorpi specifici de anticomplementary - 1. orientat contra com-
tulpină; ponentelor unui complement; 2. anticomplementar,
-, tagged - anticorp marcat; relativ la cafenele polinucleotide în molecula de
-ies, test tube - anticorpii în reacţiile in vitrv, ADN.
-, tissue-fixed - anticorp sesil (fixat pe celulă); anticonceptive - anticoncepţional, care
-, unblocking - anticorp complet; împiedică fecundarea ovulului de către spermatozoid.
-ies, warm[-reactive] - anticorpi la cald. anticoncipient - remediu anticoncepţional,
antibody-negativ - seronegativ (relativ la anticoncepţional;
persoane ce nu au anticorpi la agenţi imunogeni în anticontagious - antiinfecţios.
sângele circulator). anticonvulsant-1. substanţă anticonvulsivantă,
antibody-positive - seropozitiv, relativ la anticolvusivant, medicament care inhibă convulsiile
persoane ce au anticorpi la un agent imunogen de natură centrală; 2. anticonvulsiv, anticonvul-
oarecare {de ex. virus) în sângele circulator. sivant, care calmează sau previne convulsiile.
antibody-producing - generator de anticorpi, antidepressant -1. antidepresiv, timoanaleptic,
anticorpogenerator. energizant psihic, substanţă antipsihotică,
antibromic - dezodorizant, substanţă dezodo- antidepresor; 2. antidepresiv, contra depresiei.
rizantă. antideterminant - centrul activ al anticorpului,
antibubonic - antipestos, contra pestei bubonice. zonă receptoare, paratop, antideterminantă.
antlcalculosis - 1. care previne formarea antidigestiv - antidigestiv, care inhibă digestia.
calculilor; 2. care dizolvă calculi. antidinic -1. substanţă contra ameţelei; 2. care
anticapsin - anticapsină, porţiune epoxiamino- previne sau înlătură ameţeala.

56
ani ant
antidiuresis - antidiureză, inhibiţia diurezei, -, M - antigen M: 1. antigen al streptococului he-
reducerea debitului urinar până la suprimarea lui. molitic din grupa A; 2. antigen de înveliş la micro-
antidiuretic -1. substanţă antidiuretică; 2. anti- organisme mucoide;
diuretic, care inhibă diureza. -, major - antigen compatibil tisular;
antidotary - antidotariu, culegere de reţete de -, mixed - antigen complex;
antidoturi. -, O - antigen O, antigen somatic, antigen termo-
antidote - antidot, contraotravă, substanţă care stabil conţinut în corpul bacteriilor;
neutralizează efectele unei substanţe toxice. -, oncofetal - antigen carcinoembrionar;
antidotism - acţiune (neutralizantă) a antidotului. -, particulate - antigen corpuscular;
antidromic - antidromic, care se propagă în -, reference - antigen etalon, antigen standard;
sens opus căii obişnuite {de ex. despre impulsul -, sequestered - antigen organospecific (v. inac-
nervos). cessible antigen);
antidynamic - relaxant, de relaxare, de decon- -s, shed - antigenii lichidului de cultură;
tracţie. -, species-common[species-specific]- antigen
antîedematous, antiedemic - 1. substanţă specific de specie;
antiedematoasă; 2. antiedematos. -, speckled - antigen de nucleu celular;
antiemetic -1. substanţă antiemetică, antiemetic, -, Vi - antigen de virulenţă (a bacteriilor), antigen Vi;
antemetic; 2. antiemetic, antiemetizant, cu acţiune -, viral - antigen virotic (viral).
preventivă sau curativă în greţuri sau vărsături. antigen-boosted - supus unei stimulări ant>-
antîenzyme - antiferment, antienzimă, inhibitor genice repetate.
enzimafic. antigen-challenged - sensibilizat cu un antigen.
antifat - substanţă care micşorează depunerea antigenemia - antigenemie, depistarea ănti-
de grăsime. genului în sângele circulator.
antifebrUe -1. substanţă antipiretică, antipiretic, antigeniciţy - antigenicitate, antigenie, propri-
febrifug.antiterrnic, antifebrii; 2. care scade etate specifică a antigeniior de a induce formarea de
temperatura crescută a corpului. anticorpi.
antiferment - v. antienEyme. antigenome - antigenom, filament pozitiv
antifertility -1. care cauzează avortul; 2. anti- suplimentar de ARN.
concepţional. antigenuria - antigenurie, apariţia a antigenuiui
antifiatulent -1. substanţă carminativă; 2. car- în urină.
minativ; care înlătură rneteorismul. antigeny -1, dimorfism sexual; 2. care se referă la
antifungal - antimicotic, antifungic, care distruge caractere sexuale secundare.
ciupercile sau inhibă dezvoltarea lor. antihelix - v. anthelix.
antigalactic - care micşorează lactaţia (secreţia antihemolytic - antihemolitic, care împiedică
laptelui). hemoliza.
antigen - antigen, substanţă care, introdusă în antihistaminic - substanţă anihistaminică,
organism, poate produce anticorpi; antihistaminic, substanţă care tinde să neutralizeze
-, Australia - antigenul Australia, antigenul sau să antagonizeze acţiunile histaminei.
hepatitei seroase, antigen al hepatitei B; antihydropic - 1. substanţă antiedematoasă: 2.
-, capsular - antigen capsular, antigen K; antiedematos, contra edemelor.
antigen heterogenetic, antigen heterofil, antigen antihypertensive - 1. substanţă hipotertsosre; 2.
care determină formarea de anticorpi care hipotensiv, care coboară tensiunea arteriala.
reacţionează nu numai cu antigenul omolog, ci şi anti-ld, antiidiotope - anticorp antiidiotopic
cu alţi antigeni; anticorp de al ll-lea ordin;
-s, enhancement - antigenii locusului H-2, -, paratope-associated - antiidiotop contra cen-
antigenii sistemului principal de oompabilitate trului fixator de antigen al unui anticorp.
histologicâ; anti-idiotype - set de determinante antiidiotipics.
-, enveiope - antigen capsular, antigen K; anti-infective -1. substanţă antibacteriană, sub-
-, flagellar - antigen flagelar, antigen ciliar, stanţă antimicrobiană; 2. antibacterian, antimi-
antigen H, antigen microbian termolabil din cili sau crobian, antiinfecţios.
flageli ai unor microorganisme; anti-inflammatory - antiinflamator, antiflo-gistic,
-, HLA - antigen HLA, antigen mucocitar uman, care combate infiamaţia.
antigen mucocitar comun, antigenul locusului antilactic - care micşorează lactaţia.
principal; antiligand - anticorp antiligand.
-, inaccessible - antigen inaccesibil (organo- antilithic -1. substanţă antilitică; 2. antilitic. care
specific), substanţă potenţial antigenică prezentă previne formarea de calculi.
normal în ţesuturi; antilobium - tragus.
-, K - antigen K, antigen de înveliş, antigen care antiluteogenlc - care inhibă evoluţia sau
se găseşte la suprafaţa bacteriilor; accelerează involuţia corpului galben.
-, L - antigen L (al enterobacteriilor); antilysin - antilizină, antihemolizină.
ant ant
antilyssis -1. vaccinare antirabică; 2. antirabic, stimulul nervului motor;
care previne sau combate turbarea. -, transforming - mitogen.
antilytic - care neutralizează acţiunea lizinelor, antiputrescent - antiputrid, care combate putre-
care previne fenomenul de liză. facţia; antiseptic.
antimer - antipod optic. antipyogenie - antipiogen, care împiedică supu-
antimetropia - oft. antimetropie, anizopie, raţia.
anizometropie compusă, anizotropie mixtă. antipyretic - v. antifebrile.
antimicrobial - antimicrobian, antibacterian, antipyrotic -1. substanţă care uşurează durerea
antiinfecţios. şi ajută vindecarea arsurilor superificiale; 2. anti-
antimitotic - antimitotic, carioclazic, care flogistic, antiinflamator.
preîntâmpină sau inhibă mitozele. antirabic - v. antilyssis.
antimonial - de antimoniu. antiradiation - anfiactinic.
antimoniosis - pneurnoconioză de antimoniu. antirheumatic - 1. substanţă antireumatică; 2.
antimorph - antimorf, genă mutantă, acţiunea antireumatic, antireumatismal, contra reuma-
căreia e opusă acţiunii aleiomorfului normal iniţial. tismului.
antimycotic - v. antifungal. antiribonucleoprotein - anticorp antiribonu-
antineoplastic - 1. substanţă antiblastică, cleoproteic.
substanţă antineoplazică; substanţă antitumorală; 2. antiscabietic - 1, substanţă antiscabioasă; 2.
antiblastic, antineoplazic, antitumoral. antiscabios, contra scabiei.
antinion - polul frontal al craniului, antinion, antiscabious - antiscabios, contra scabiei.
punct glabelar, punctul cei mai proeminent al antiscorbutic - antiscorbutic, care previne sau
glabelei. combate fenomenele scorbutice.
antioxidant - antioxidant, inhibitor al proceselor antisecretory - inhibitor de secreţie, indicând
mai ales anumite medicamente ce renroduc sau
antipaludian - antimalaric, care previne sau reduc secreţia de suc gastric.
combate paludismul. antisensitizer - substanţă antialergică, substanţă
antipathlc - antagonistic. desensibilizantă.
antipathy - antagonism: 1. opoziţie a două ac- antisepsis - antisepsie, ansamblu de măsuri
ţiuni una faţă de alta; 2. acţiune a organelor cu folosite pentru distrugerea microbilor.
funcţie diferită. antiseptic - 1. antiseptic, substanţă antiseptică;
antiperiodic - care previne recidivele regulare 2. antiseptic, dezinfectant, care distruge germenii
(ale unei boli). patogeni.
antiperspirant - antiperspirant, medicament care antiserum - ser antiimun, antiser, ser specific;
inhibă sudoraţia. -, to coliect [to harvest, to take] - a lua (a
antiphagocytic - antiîagocitar, care se opune colecta) ier antiimun (în urma imunizării);
fagocitozei. -, anthrax - ser antiimun anticărbunos;
antiphlogîstîc - 1. substanţă antiinflamatoare, -, exhausted - ser antiimun adsorbit;
substanţă antiflogistică; 2. antiinflamator, anti- -, foreign - ser antiimun heterogen;
flogistic. -, multispecific - ser antiimun polivalent, ser
antiphthisic - antituberculos. antiimun polispecific.
antiplasmin - antiplasmină, antifibrinolizină, antishock - agent folosit în reducerea simpto-
substanţă care inhibă fibrinoliza prin acţiunea melor de şoc sau de hipotensiune.
asupra plasminei. antisialogogue - agent ce diminuează sau
antiplastic - antiplastic, defavorabil procesului de opreşte secreţia salivară.
cicatrizare sau de formare a granulaţiilor. antislalic - care reduce secreţia salivară.
antipoison - v. antidote. antisideric - care neutralizează acţiunea
antiproxia - simptome opuse unul altuia. fiziologică a fierului.
antipregnancy - anticoncepţional. antispasmodic - 1. antispastic, spasmolitic,
antiprotein-antiproteină, proteină a animalelor anfispasmodic, medicament care previne sau
nevertebrate care în mod specific împiedică combate spasmele şi convulsiile; 2. substanţă
multiplicarea în celulele simbionţilor. anticonvulsivantă, anticonvulsivant.
antipruritic - 1. substanţă antiprurigionasă; 2. antispermatoxin - un anticorp ce inhibă sau
antipruriginos, contra pruritului. previne efectele unei spermatoxine.
antipsychotic - neuroleptic antipsihotic, antistalsis - antiperistaltism, peristaltism
neuroplegic, medicament psihotrop cu efect sedativ; contrar, antistaltism, retrostaltism.
-, immunosupperesive - imunodepresor; antistaphylolysin - substanţă ce neutralizează
-, lissive - agent terapeutic sau chimic ce elimină acţiunea stafilolizinei.
spasticitatea, fără a produce stare de neputinţă; antisubstance - anticorp.
-, mutagenic - mutagen; antisudorific - care diminuează sudoraţia.
-, neuromuscular blocking - compus ce inhibă antisuppression - contra supresiune, anulare

58
ant _____________________________ - anu
a efectului de supresiune a răspunsului imun de antodontalgic - substanţă care înlătură durerea
către o anumită populaţie de limfodte-T contra- de dinţi; care înlătură durerea de dinţi.
supre soare. antracele - v. antrocele.
antitetanic - anticonvulsivant, anticonvulsiv. antral - antral, relativ la antrum.
antithenar - hipotenar, eminenţă hipotenară. antrectomy - 1. rezecţie a pereţilor antrului
antithermic - antipiretic, febrifug. mastoidian; 2. extirpare a antrumului gastric,
antithrombin - antitrombină, substanţă capabilă combinată cu extirparea nervului vag.
de a inactiva trombina. antritis - antrită, otoantrită, osteomastoidită.
antitromboplastin - antitromboplastină, inhibitor antrocele - acumulare de lichid în antrul masto-
natural al coagulării sanguine. idian.
antitonic - antispasmodic, antispastic, spas- antrodynia - antrodinie, durere în sinusurile
moiitic, care diminuează tonusul muscular sau paranazale.
vascular. antromastoidotomy - antromastoidotomie,
antitoxin - antitoxină, anticorp antitoxic, sub- deschidere operatorie a antrului mastoidian şi a
stanţă pe care o produce organismul pentru a se celulelor mastoidîene.
apăra împotriva toxinelor. antror.algia - durere într-un antrum.
antitoxi[rto]gen - antitoxinogen, antigen ce antronasal - relativ Ia un sinus maxilar şi la fosa
stimulează formarea antitoxineî. nazală corespunzătoare.
antitragus - antitragus, proeminenţă a lobului antroneuralysis - disecţie de antrum cu între-
urechii, opusă şi posterioară tragusului. ruperea elementelor nervoase prezente în
antitreponemal - treponemicid. submucoasă.
arrtitrope -1. pereche simetric opusă de organe antrophore - bujie (sondă) cu substanţă medica-
sau anexe; 2. t. înv. anticorp. mentoasă.
antitropic - 1. orientat în sens opus; 2. fără antrophose - senzaţia subiectivă de lumină sau
afinitate, care nu posedă tropism. culoare care îşi are originea în centrii vizuali ai
antitrypsic - antitriptic, antitripsi(ni)c, care creierului..
neutralizează acţiunea tripsinei. antropyloric - relativ la antrul pilone şi la pilor.
antitrypsin - antitripsină, anticorp antitriptic. antroscope - antroscop, aparat pentru exa-
antitumorigenesis - inhibare a dezvoltării unui minarea prin trabsiiuminaţie a unei cavităţi.
neoplasm. antrostomy - antrostomie, deschiderea unui antru
antitussic, antitussive - substanţă antitusivă, în vederea drenării.
antitusiv, antitusic, remediu care calmează tuşea. antrotomy - antrotomie, deschidere chirurgicală a
antityphoid - antitific, care previne sau combate unui antru.
tifosul exantematic sau murin. antrotonia - tonus al unui antru; creşterea tonu-
antluratlc - care împiedică precipitarea uraţilor sului pereţilor antrului pilone.
sau care previne formarea ior. antrotympanlc - relativ la antrul mastoidian şi la
sntiurease - substanţă ce inhibă sau previne cavitatea timpanică.
hidroliza ureii. antrum -1. orice cavitate aproape închisă; sinus;
antivenene - 1. antivenin, antidot; 2. ser imun antru, cavitate naturală osoasă sau viscerală; 2.
antitoxic (contra veninului de şarpe). antru gastric, porţiunea pilorică a stomacului, parţial
antivenin - anticorp contra antigenilor din veninul închisă pe durata digestiei;
de şarpe; - ethmoidale - sinus ethmoidalis, antru etmoidal;
-, snake - ser antitoxic contra antigenilor veni- - of Highmore - sinusul maxilar, cavitate pneu-
nului de şarpe. matică anexată foselor nazale ocupând aproape
antivenorrt - antitoxină contra veninului de şarpe. întreaga grosime a apofizei piramidale a maxilarului;
antivenomous - care neutralizează veninul de - mastoideum - antrum mastoideum, antrul
şarpe. mastoidian (petros, timpanic, urechii), duetul tim-
antivermicular - antihelmintic. panomastoidian;
antiviral - antivirotic, antiviral, care combate sau -, maxillary - v. antrum of Highmore;
distruge virusurile. - piloricum - antru pilone (gastric), porţiunea
antivirals - preparate antivirotice. orizontală a stomacului, regiunea antrală, mica
antivirus - ser antivirotic. tuberozitate gastrică, micul reces al stomacului,
antivirulent - 1. antivirulent; 2. substanţă anti vestibulul pilone;
virulentă. -, Valsalva's - v. antrum mastoideum.
antixenic - contra unui ţesut străin; relativ la antuitarism - stare rezultând din hiperactivitaîea
reacţia unui ţesut viu la acţiunea unor substanţe lobului anterior al glandei pituitare; gigantism sau
străine. acromegalism.
antizymotic -1. inhibitor enzimatic, antienzimă, anuclear - anucleat, anuclear, fără nucleu.
antiferment; 2. care inhibă acţiunea enzimelor. anulus - inel, structură de formă anulară;
antlia - seringă. - femoralis - inel femural;

59
anu ape
- fibrocartilagineus - porţiune îngroşată a nervos periaortic.
membranei timpanului; aortar[c]tia - coarctaţie aortică, stenoza istmului
- fibrous - 1. tendon coronarian; inelul Lower; aortic.
unul din cele patru inele fibroase ce înconjoară aortectasis, aortectasia - aortectazie, dilataţia
orificiile atrioventriculare şi arteriale ale inimii; 2. inel aortei.
fibros care formează circumferinţa discului aortic - relativ la aortă sau la orificiul aortic al
intervertebral; ventriculul stâng al inimii.
- of conjunctiva - inel conjunctiva!; aoititis - aortită, inflamaţia aortei;
- urethralls - musculus sphincter vesicae; -, abdominal - aortită abdominală, aortită
-, Vicusen's - limbus fossae ovalis. ateromatoasă cu localizare abdominală;
anuresis-1. anurie, nefroplegie, anurezie; stare -, syphilltic - aortită sifilitică (Heller-Dohle,
patologică caracterizată prin absenţa de urină în Welch), afecţiune aortică sifilitică cu lezarea celor
vezică; 2. retenţie urinară. trei tunici.
anuretic, anurie - anurie, referitor ia anurie. aortoclasia - aortoclazie, aortorexie, ruptura aortei.
anuria - v. anuresis, 1. aortoeoronary - relativ la aortă şi arterele coronare.
anus - anus, orificiu anal, orificiul distal al ter- aortogram - radiogramă a aortei, aortogramă .
minaţiei rectului; aortography - aortografie, radiografie a aortei
-, artificial - anus artificial, anoproctie, entero- după injectarea unei substanţe de contrast;
proctie, anus contra naturii, deschiderea artificială a -, translumbar - aortografie translornbară,
intestinului la piele; aortografie lombară, aortografie paralombară,
- cerebri - intrare în canalul cerebral, imediat aortografie perirenală.
inferior celui de al treilea ventricul; aortoiliac - relativ la aortă şi la arterele iliace.
-, covered [imperforate] - anus imperforat, im- aortopathy - aortopatie, afecţiune a aortei.
perforaţie anală atrezie anală; aortorrhaphy - sutură a aortei, aortorafie.
-, preternatural - v. artificial anus; aortosclerosis - aortoscleroză, scleroza pere-
-, skin-covered - v. rmperforate anus; telui aortic.
-, vestibular [vulvovaginal] - fistulă rectoves- aortostenosis - aortostenoză, îngustarea aortei.
tibulară, anus vulvar (vulvovaginal, vaginal), atresia aortotomy - aortotomie, incizia peretelui aortic.
ani vaginalis, anomalie în care anusul este apancreatic - fără pancreas; consecutiv lipsei
neperforat, iar rectul se deschide în vulvă. de pancreas.
anvil - nicovală. apandria - aversiune maladivă faţă de bărbaţi.
anxiety - anxietate, nelinişte; teamă morbidă, fobie; apanthropia, apanthropy - aversiune faţă de
-, death - senzaţie de moarte iminentă; om, de societatea umană, faţă de orice tip de relaţii
-, free-floating - nelinişte vagă, fără legătură cu sociale.
un concept sau obiect clar identificat; aparathyreosis - aparatireoză, aparatiroidism,
-, preoperative - agitaţie anxioasă preoperatoare; aparatiroidie, lipsă a glandelor paratiroide.
-, reparation - teamă a copilului de a fi despărţit aparathyroidism - v. aparathyreosis.
sau de a-şi pierde părinţii. apareunia -1. imposibilitate sau incapacitate a
anxiolytic - 1. tranchilizant anxiolitic, tranchi- executării coitului; 2. lipsa coitului.
lizant minor, ataraxic; 2. care suprimă teama mor- aparthrosis -1. dezarticulare: 2. inserţia membr-
bidă, tensiunea şi agitaţia; care acţionează sedativ. anei sinoviale.
anxious - anxios, care se află într-o stare de apastia - refuz de a mânca (la unii bolnavi psihici).
teamă morbidă. apathetic - apatic, indiferent; caracterizat prin
aorta - aortă, trunchi de origine al tuturor arterelor apatie.
corpului; apathism - apatie, anormie, indiferenţă morbidă,
-, angusta - îngustare congenitală a aortei, atimohormie; inerţie.
stenoza istmului aortic, coarctaţie aortică; apectomy - apicoectomie, apicectomie, apec-
-, buckled - pseudocoarctaţie aortică; tomie, apicotomie, rezecţie apicală, ablaţia porţiunii
-, dynamic - aorta abdominală pulsatilă deosebit apicale a unei rădăcini dentare.
de puternic; apeidosis - îndepărtare de la imaginea histo-
-, kinked [kinking] - aortă contortă (sinuoasă): logică normală sau de la semnele caracteristice ale
-, overring - aortă "călare"; unei boli.
-, primitive - aortă primitivă, fiecare din cele două apelleus -1. fără piele; 2. fără prepuţ; circumcis.
artere simetrice formate începând cu a treia apepsia - apepsie, încetarea sau diminuarea
săptămână a embrionului prin fuziunea porţiunilor proceselor de digestie; dispepsie gravă.
dorso-laterale ale arterelor branhiaie; apepsinia - apepsinie.
-, thoracic - aortă toracică, segment toracic al aperient - purgativ uşor.
aortei. aperistalsis - aperistaltism, absenţa peristal-
aortalgie - aortalgie, durere violentă în regiunea tismului, lipsa mişcărilor peristaltice.
aortei datorată unei leziuni aortice sau a plexului aperitive -1. purgativ uşor; 2. aperitiv, substanţă

60
ape ________________ _________________________________api
care stimulează pofta de mâncare. aphemesthesia - incapacitatea de a articula
apertognathia - muşcătură deschisă. cuvinte; imposibilitate de înţelegere a cuvintelor
apertura [pi aperturae] - deschidere; orificiu. exprimate de pacientul însuşi.
aperture - 1. deschidere, orificiu; fisură; fantă; 2. aphemia - 1. afazie motorie subcorticală,
diametrul obiectivului unui microscop. afemie, anartrie; 2. f. înv. pentru afazie.
apex - vârf, apex, extremitatea unui organ; apheresis - afereză, proces de îndepărtare
- of fang - apexul dintelui, vârful rădăcinii dintelui; (extragere) a plasmei sanguine sau a elementelor
- of urinary bladder - vârful vezicii urinare; -, open figurate ale sângelui din organism.
- apexul neformat al dintelui; aphllophany - nedorinţă/teamă morbidă de a
-, root - vârful rădăcinii dintelui. munci.
apexcardlogram - apexcardiogramă, înregistrare aphonia - afonie, anaudie, pierderea vocii.
grafică a şocului apexian. aphonogelia - imposibilitatea de a râde în glas.
aphagia - disfagie, afagie, neputinţă de a înghiţi. aphoria - sterilitate feminină.
aphagopraxia- afagopraxie, apractofagie, inca- aphose - senzaţie subiectivă de existenţă a unei
pacitate de a înghiţi. pete întunecate în linia vizuală,
aphakia - afachie, absenţă a cristalinului. aphoteshesia - descreştere a sensibilităţii la
aphakial, aphakic - afac, relativ la afachie; fără lumină a retinei, cauzată de expunerea exagerată
cristalin. la soare.
aphalangia - afalangie, absenţa congenitală a aphrasia - afrazie, afazie semantică, dificultate
degetelor sau a unor falange. de însuşire corectă, gramaticală a cuvintelor în
aphanisis - teamă de pierdere a potenţiei frază.
sexuale, teamă morbidă de a deveni impotent. aphrenia - 1. demenţă, anoia, afronezie,
aphasia - afazie, disfazie, pierderea capacităţii debilitate mintală; 2. inconştienţă ; 3. apoplexie.
de a vorbi sau de a înţelege limbajul vorbit sau scris; aphrodisia - afrodizie, erotism, exagerare mor-
-, amnesic [amnestic] - afazie amnestică (am- bidă a instinctului sexual.
nezică, nominală, letologică, de intonaţie), auto- aphrodisiomania - afrodiziomanie, erotomanie,
nomazie; obsesie sexuală.
-, acoustic - afazie acustică, surditate verbală; aphronesia - 1. demenţă, anoia, afronezie; 2.
-, anomic - afazie nominală, tulburarea înţelegerii prostie, neghiobie.
semnificaţiei cuvintelor şi a denumirii obiectelor aphronia - gândire defectuoasă.
familiare; aphta [pi. aphtae] - aftă, ulceraţie superficială
-, associative - afazie centrală (de conducere dureroasă localizată la nivelul mucoaselor;
asociativă); -, Bednar's - aftă Bednar, ulceraţie pterigoidiană,
-, ataxic [auditory] - afazie anartrică, afazie placă pterigoidiană Parrot, leziune ulceroasă
motorie caracterizată prin mutism la sunetele vorbirii; albicioasă situată pe bolta palatină la copii;
-, Broka's - afazie motorie (verbală, expresivă, -, epizootie - febră aftoasă.
fronto-corticală); aphtongia - aftongie, afazie datorată unui spasm
-, conduction - afazie fronto-lenticulară (de funcţional al limbii şi buzelor.
conducere, transcorticală motorie); aphthosis - aftoză, afte cutaneo-mucoase gene-
-, expressive - afazie motorie; ralizate.
-, global - afazie totală (globală, combinată, mix- aphylactic - lipsit de imunitate, caracterizat prin
tă), pierdere a oricăror forme de comunicare; afiiaxie.
-, graphic - afazie grafică, pierdere a capacităţii aphylaxis - afiiaxie, insuficienţă imunologică,
de a se exprima prin scris; absenţă a imunităţii antiinfecţioase.
-, impressive - afazie senzorială; apical - apical, apexian, mucronal, situat în vârful
-, jargon - parafazie; jargonafazie; (la extremitatea) unei formaţiuni anatomice.
-, Kussmaul's - mutism datorat unei psihoze, apiceotomie - apicotomie, apicectomie, apec-
mutism isteric; tomie, rezecţie apicală, ablaţia unei porţiuni apicaie
-, mixed - afazie mixtă (totală, combinată); a unei rădăcini dentare.
-, motor - v. Broka's aphasia; apices - pi. pentru apex.
-, nominal - v. anomic aphasia; apicitis -1. apexitâ, apicită, infiamaţie a apexu'ui
-, pathematic - mutism produs de emoţii foarte oricărei formaţiuni anatomice; 2. periodontită
puternice, în special furie (mânie); apicală.
-, psyhosensory - afazie psihosenzorială; apicoectomy - v. apiceotomy.
-, receptive - afazie senzorială; apicolysis - apicoliză; 1. operaţie care realizează
-, sensory - afazie senzorială; turtirea vârfului unui plămân, prin decolarea pleuro-
-, syntactial - afazie sintactică; parietală; 2. leziune resorbtivă a procesului apical
-, total - v. global aphasia. al rădăcinii dentare.
aphasiac, aphasic - care suferă de afazie; relativ apicostome - canulă înzestrată cu un trocar
la afazie. utilizat în apicostomie.

61
api apo
scop).
apiectorny - apicoectomie, apicectomie, apec- apocleisis - repulsie faţă de alimente, aversiune
tomie, apicotomie, rezecţie apicală, ablaţia unei faţă de alimente.
porţiuni apicale a unei rădăcini dentare. apocope - amputaţie.
apicurrettage - curetaj apical după extragerea apocoptic - legat de/sau rezultat al unei amputaţii.
unui dinte cu infecţie. apocrine - apocrin (despre glande sudoripare).
apinealism - apinealism, anepifizie, lipsa epifizei apocrusiic - astringent şi repulsiv.
sau a secreţiei ei. apocynein - principiu activ extras din Apocynum
apiotherapy - apiterapie, meiisoterapie, tratament cannabium, cu acţiune similară digitalei.
cu produse apicole. apodal - fără picioare, apod.
apiphiobia - apifobie, melisofobie, teamă morbidă apodemiaigîa - dromomanie, poriomanie,
de albine. apodemomanie, iendinţă patologică la vagabondaj.
apisination - acţiune toxică a înţepăturilor de albină. apodia - absenţă congenitală a picioarelor, apodie.
apitoxin - toxină conţinută în venin de albine; apoenzyme - v. apoferment.
venin de albină. apoferment - apoenzimă, apodiastază, apofer-
ap'rtuitarism - apituitarism, Ipsa secreţiei hipofizei. ment, feron.
aplacental - aplacentar, aplacental, fără placentă. apoferritin - apoferitină, proteină din mucoasa
aplanatism - lipsa aberaţiei sferice (la lentilă). intestinală.
aplasia - aplazie, agenezie, oprirea sau dezvol- apogamia, apogamy - apogamie, partenogeneză.
tarea incompletă a unui organ sau ţesut; apogyny - sterilitate feminină.
- cutis congenita- absenţă congenitală sau stare apoiar - apoiar, referitor la o celulă nervoasă lipsită
deteriorată a unei zone localizate de piele, aplazie de prelungiri.
cutanată congenitală; apolepsis - apolepsie, încetarea funcţiei, înce-
-, Freikorn's - agammagiobuiinemie alimfocitarâ tarea secreţiei.
congenitală, aplasie limfocitoză Freikorn; apolexis -1. procesul de descompunere (meta-
-, germinai - aplazie germinativă (germinală), bolică); 2. apolexie, decrepitudine, stare de adâncă
sindromul Del Castillo, azoospermie observată la bătrâneţe.
oameni normal diferenţiaţi, legată de absenţa apomict - organism care a apărut pe cale asexuată.
completă a celulelor liniei genminale; apomixia, apomîxis - apomixie, partenogeneză,
-, pure red-cell - aplazie eritrocitară pură; formare a embrionului fără fecundaţie.
-, thymic - alimfoplazie, apiazia timusului, sindromul aponeurectomy - aponevrectomie, excizie a unei
Di George. aponevroze.
aplasmic - fără protoplasma. aponeurosis - aponevroză, membrană fibroasă
aplastic -1. relativ la/sau care se caracterizează care înveleşte muşchii;
prin aplazie; 2. aplastic, amorf. -, Denonvillier's - aponevroză peritoneo-perineaiă;
apleuria-1. absenţă congenitală a uneia sau a -, epicranial - aponevroză epicraniană, calota
mai multor coaste; 2. absenţă congenitală de pleură. aponevroticăTheile, Galea aponeurotica, epicraniu;
apnea -1. apnee, oprirea temporară a respiraţiei; - of insertion - structură anatomică prin care se
2. asfixie, sufocare; astm; face inserţia unui muşchi, aponevroză de inserţie,
-, deglutition - apnee de deglutiţie, oprirea tendon aponevrotic;
respiraţiei în timpul deglutiţie:; - of rectus abdominis muscle, falciform -coasă
-, sieep - accese de apnee în timpul somnului. inghinală, aponevroză falciformă, ligamentul Henle;
apneumatic - colabat, apneumatic, lipsit de aer -, temporal - fascia temporală, aponevroză
(despre plămân). temporală;
apneumatosis - apneumatoză, atelectazie con- - palmaris - ţesut conjuctiv palmar (în special
genitală. aponevroză palmară superficială).
apneumia - apneumie, agenezie pulmonoară aponeurositis - aponevrozită, inflamaţia unei
congenitală, monstruozitate caracterizată prin lipsa aponevroze.
plămânilor. v aponeurotomy - aponevrotomie, secţionarea
apneusis - mod anormal de respiraţie cu inspir unei aponevroze.
prelungit şi expir scurtat. aponia - analgezie, analgie, absenţa durerii.
apobiosis -1. moarte; 2. recrozare, mortificare, aponic - 1. analgezic; 2. tonic, tonifiant, care
gangrenare, sfacelare; apobioză, pierderea sau înlătură oboseala.
diminuarea activităţii vitale a unui ţesut sau a unei apopathetic - ce caracterizează un mod de
părţi din organism. comportament în care o persoană îşi schimbă
apobiotic - apobiotic, care inhibă activitatea vitală. modul de manifestare în prezenţa altor persoane.
apocarteresis - sinucidere prin înfometare. apophysary, apophyseal - apofizar, al apofizei.
apocathartic - substanţă purgativă. apochromatic - apophyseal, apophysial - legat de/sau asemă-
apocromatic, care nu prezintă aberaţii cromatice nător cu o apofiză.
(despre obiectivul unui micro-

62
apo app
practică medicina şi poate prescrie sau distribui
apophysis [pi. apophyses] - apofiză, proces,
medicamente, cu diplomă eliberată de către Society
proeminenţă a unui os în apropierea epifizei;
- hellcis - tuberculul auricular, tuberculul Darwin. of Apothecaries ofLondon.
apothem, apotheme - precipitat realizat în urma
apophysitis - 1. apofizită, osteită apofizară,
fierberii îndelungate a unei infuzii vegetale sau prin
inflamaţie a unei apofize osoase; 2. apendicită.
expunerea acesteia la aer,
apoplasmia - reducere a volumului de plasmă
apoxesis - curetaj subgingival. apozem[a] - decoct,
sanguină. fiertură, zeamă. apparatotherapy - mecanoterapie.
apoplectic- apoplectic, de apoplexie, predispus apparatus - 1. aparat; dispozitiv; mecanism; instalaţie ;
la apoplexie. 2. sistem, grup de organe sau ţesuturi implicate în
apoplectiform, apoplectoid - apoplectiform, realizarea aceleiaşi funcţii;
apoplectoid, asemănător apoplexiei. - Abbe-Zeiss - aparat Abbe-Zeiss, celulă Abbe-
apoplexy - apoplexie: 1. suprimare subită a Zeiss (Thoma-Zeiss), instrument pentru calcularea
activităţii cerebrale, ictus cerebral (apoplectic), atac elementelor figurate ale sângelui;
-, analgesia [anesthesia] -1. aparat de narcoză;
cerebral; 2. orice hemoragie parenchimatoasă a unui
2. dispozitiv pentru autonarcoză;
organ; -, basal metabolism - metabolimetru; -, bronchial -
-, abdominal - hemoragie mezenterică subperi- arbore bronşic; -, callpertraction - aparat în balama (cu
toneală, apoplexie abdominală; şamieră) de extensiune (în fracturi);
-, adrenal - hemoragie sau tromboză a venelor -, canaiicuiar - aparat reticular intern, organit
suprarenale; citoplasmatic, aparat (complex) Golgi; -, ciliary - corpul
ciliar;
-, capillary - apoplexie datorată unor leziuni ale
-, cryotherapy - criodistructor, aparat de crioierapie; -,
capilarelor, apoplexie capilară; dental - sistemul masticator; -, diathermy -1. aparat de
-, embolie - blocare a unei artere cerebrale de diatermie; 2. aparat de electrochirurgie;
către un emboius, ictus embolie; -, digestarius, -, digestive - sistem (aparat)
-, funcţiona! - tulburare dinamică a circulaţiei
digestiv;
cerebrale (formă de isterie);
-, dispensing a. - dozator; -, Golgi - v. canaiicuiar
-, heat - şoc caloric (hipertermic); apparatus; -, Haldane - dispozitivul Haldane, utilizat
-, neonatal - hemoragie intracraniană la nou- în analiza gazelor de respiraţie; -, hatching -
născuţi; incubator; -, încubation - cuveză, incubator medical; -,
-, ovarian - apoplexie ovariană, infarct ovarian, oxygen breathing - respirator; -, Potter-Elvenheim
ruptura corpului galben; type - omogenizatorul Potter-Elvenheim;
-, pontile - apoplexie bulbară; -, pulmonary - infarct -, rocking - pat balansator (pentru respiraţie
hemoragie al plămânului, apoplexie pulmonară, artificială);
hemoragie parenchimatoasă pulmonară produsă -, roller culture - aparat pentru baloane (retorte)
prin efracţie traumatică sau infiltraţie difuză; rotabile, aparat pentru culturi de tip roller;
-, spasmodic - apoplexie spastică; -, thrombotic - -, Roughton-Scholander - seringa Roughton-
ictus trombotic; -, urethral - hemoragia a uretrei ce Scholander;
se manifestă ocazional în hipertensiune excesivă; -, segregation - v. canaiicuiar apparatus; -, stapling -
-, uterine - necroză hemoragică a endometrului. suturator, aparat de sutură; aparat pentru suturare;
apoptosis - apoptoză, pierderea celulelor. -, suction - aspirator; -, Van Slyke - dispozitivul Van
aporepressor - represor inactiv. aporioneurosis -1. Slyke; -, volumetric - dispozitiv de titrare; -, ward
stânjeneală, ezitare; 2. nevroză de anxietate. mobile - aparat mobil de salon. appearance - 1.
apositia - dezgust faţă de alimente. apositic - care exterior, aparenţă, înfăţişare, aspect; 2. semn;
reduce pofta de mâncare. apospory - formă de simptom; indiciu; 3. apariţie, formare, organizare;
apomixis, în care funcţia de ovul este îndeplinită de -, chalky white - pete cretoase de email (în
celule somatice nespecializate. fluoroză);
apostasis -1. criză a unei boli; 2. abces, colecţie -, cobble-stone - simptomul "pavajului de
purulentă, focar purulent; 3. exfoliere. apostaxis - bolovani" (în duodenită);
exsudaţie excesivă. apostemfa], aposteme - abces, -, gross - tablou (aspect) macroscopic;
colecţie purulentă, focar purulent;
aposthia - apostie, absenţă congenitală a
prepuţului.
apothanasia - apotanazie, prelungire a vieţii,
amânare a morţii.
apothecary -1.1. Înv. pentru farmacist (droghist,
proprietarul farmaciei); 2. în Anglia, persoană ce

63
app app
-, radiographic - semn radiologie; imagine
radiologică. appendiculoradiography - radiografie a apen-
appease -1. a calma (durerea); 2. a satisface. dicelui vermiform.
appendage - appendice; derivat (de ex. al pielii); appendix-1. apendice; anexă; 2. frecvent apen-
proces; anexă; dicele vermiform;
-s of the eye - anexe oculare; -, auricular- v. atrial appendage;
-s of the fetus - placentă, ombilicul şi membra- - ceci - apendice vermiform;
nele fetale; - epididymus - apendicele epididimului;
-, atrial [auricular] - urechiuşă a atriului, auricul - epiploica - apendice epiploic;
atrial, auricul cardiac; -, perforated [ruptured] - apendicită perforantă,
-, cecal - apendice vermiform, apendicită acută;
-s, epiploic - apendice epiploic. ■ vesicular a. - chist tubouterin;
appendagitis - infiamaţie a unui apendice/a unei - ventriculi laryngis - sacculus laryngis;
anexe. -, xlphoid a. - apendicele xifoid, procesul xifoid.
appendalgia - apendicalgie, colică apendiculară apperception - apercepţie: 1. percepţie con-
durere în regiunea apendicelui. ştientă; 2. capacitatea de a percepe şi interpreta
appendectomy - apendicectomie, extirpare a stimulii senzoriali; percepţie, percepere.
apendicelui vermiform; appersonation - manie a unui subiect de a-şi
-, incidental - apendicectomie accidentală. însuşi caracterul unei alte persoane.
appendical, appendlcear - apendicular, relativ appestat - mecanism cerebral (localizat posibil
la apendicele vermiform. în hipotalamus), care controlează pofta de mâncare
appendicism - apendicită cronică. şi cantitatea de alimente consumată.
appendlcitis - apendicită, inflamaţia apendicelui appetite -1. apetit, poftă de mâncare; 2. apetiţie,
ileocecal; chef, înclinaţie către ceva; 3. necesitate instinctivă
-, lumbar - apendicită retrocecală, apendicită (fiziologică) (în hrană, apă etc);
cu simptomatologie lombară; -, depraved - parorexie, picacism;
-, obstructive - apendicită obstructivă, inflamaţia -, excessive - bulimie, chinorexie;
apendicelui consecutivă obstrucţiei lumenului -, perverted - parorexie, picacism;
apendicular (corpi străini, materii fecale etc); -, sexual -apetitsexual, atracţie sexuală, libido.
-, stercoral - apendicită stercorală, apendicită appetizer - substanţă apetisantă.
datorată obstrucţiei lumenului apendicular prin applanation - turtire (aplatisare) patologică (de
concremente fecaloide; ex. a comeei).
-, syncongestive - infiltraţie seroasă a apen- applanometer-aplanometru, aparat pentru mă-
dicelui vermiform; surarea tensiunii intraoculare.
-, verminous - apendicită cauzată de viermi apple:
paraziţi; apendicită helmintică (verminoasă). -, Adam's - mărul lui Adam, tuberculul laringian;
appendiclausis - atrofiere sau obstrucţie a -, bitter - Citrvllus colocynthis Schrad,
apendicelui. -, May - Podophyllum L;
appendicocele - apendicocel, hernie inghinală - of Peru - laur, ciumăfae, Datura stramoniurtr,
sau crurală a cărei sac conţine apendicele. -, thorn - v. apple of Peru.
appendicoenterostomy - 1. apendicoentero- appiiance - instrument; dispozitiv;
stomie, anastomoză între apendice şi intestinul -, active orthodontic - activator ortodontic;
subţire; 2. apendîcostomie, crearea unui drenaj al -, coiostomy - obturator intestinal;
conţinutului cecal către exterior prin intermediul -, craniofacial - dispozitiv utilizat pentru imo-
lumenului apendicular. bilizare şi/sau reducerea fracturilor mandibulei;
appendicolithiasis - apendicolitiază, prezenţă -, dental - instrument stomatologic;
de calculi în apendicele vermiform. -, gastric suture - suturator pentru bont gastric:
appendicolysis - apendicoliză, eliberarea -, prosthetic - proteză;
apendicelui de aderenţe care-l fixează de organele -, Roger-Anderson pin fixation - aparat de
din jur. imobilizare extraorală a eschilelor mandibulare;
appendicopathia - apendicopatie, proces pato- -, sanitary - utilaj sanitar-tehnic; echipament
logic apendicular; sanitar- tehnic;
- oxyurica - leziune a mucoasei apendicelui, -, setting - atelă Cramer.
presupusă a fi produsă de viermii paraziţi Enterobius applicatlon -1. aplicare, utilizat, întrebuinţare,
vermicularis. folosire; 2. medicament lichid (pentru comprese);
appendicoprostasis - staza conţinutului compresă; 3. pi. aplicaţii;
intestinal în apendicele vermiform. -, cast - aplicare a unui pansament ghipsat;
appendicular -1. apendicular, referitor la apen- - of dressing - aplicare a unui bandaj;
dice; 2. anexial. -, plaster - v. cast application;
appendiculate-apendiculat. prevăzut cu apendice. -, practicai - introducerea în practică;

64
app aqu
-, temperament - estimarea temperamentului. apractognosia - apractognozie, incapacitate de
appHcator - 1. aplicator, dispozitiv aplicat pe a se servi de un obiect.
suprafaţa corpului în calitate de sursă de un anumit apraxia - apraxie, dispraxie, incapacitate de a
tip de energie; 2. container ermetic cu substanţă executa mişcări coordonate şi adaptate unui scop;
radioactivă; 3. instrument pentru aplicarea locală a -, akinetic - apraxie achinetică (psihomotorie);
unei substanţe medicamentoase; instrument pentru -, amnestic - apraxie amnestică, achinezie am-
introducerea unui medicament; nestică, pierderea posibilităţii de reprezentare
-, sample - pipetă pentru introducerea speci- ideativă a mişcărilor ce urmează a fi efectuate;
menelor în gel; aplicator; -, cortical - apraxie motorie [de inervaţie (Kleist),
-, sandwich-moid - aplicator în două straturi. chinetică, melocinetică, corticală], apraxie localizată
apply -1. a aplica, a utiliza, a folosi, a întrebuinţa; la membrul superior sau la extremitatea cefalicâ,
2. a solicita, a se adresa după (ajutor); 3. a aplica, a interesând toate formele de praxie;
pune (de ex. garou, ligatură). -, ideatiortal [ideatory] - apraxie ideatoare
appose - a uni, a asocia, a combina; a închide. (asociativă Bonhoeffer), perturbarea succesiunii
apposltlon -1. apozlţie, modalitate de creştere (a logice a diverselor acte elementare;
osului prin periost şi a membranei celulare -, ideokinetlc [ideomotor] - apraxie ideochi-
vegetale) în care părţile noi se dezvoltă pe părţile netică (ideomotorie, transcorticală);
deja formate; 2. coaptare; 3. repoziţie, reducere, -, innervatlon - v. cortical apraxia;
reducţie; 4. opoziţie, contrapunere, opunere (a -, limb-klnetic - apraxie motorie;
marginilor plăgii); 5. contact, atingere; -, transcortical - v. ideokinetic apraxia.
-, dentin - formare de dentină; apraxic - apraxic, relativ la apraxie.
- of chromosomes - legătură intercromozomială; aproctia - atrezie anală, anus imperforat,
-, periosteal - depozit periostal, îngroşare a imperforaţie anală.
Perlostului. apron - şorţ;
appreciable - 1. considerabil, esenţial; (destul -, lead-rubber - şorţ roentgenoproîector;
de) mare, (de) mult; simţitor, însemnat; 2. estimabil. -, protective - şorţ roentgenoprotector;
appreclate - a aprecia; a preţui; a înţelege; a lua -, pudental - "şorţul hotentotelor", hipertrofia
în vedere; a simţi; a deosebi. labiilor mici.
apprehension - 1. presimţire rea; temere; aprophoria - afazie ce include agrafia.
senzaţie de frică; nelinişte, anxietate, teamă vagă, aprosexia - aprosexie, incapacitate de a-şi
nelămurită; 2. percepere, percepţie, capacitatea de concentra atenţia.
a memoriza; aprosody - aprozodie, monotonie a vorbirii.
- state - psihoză de reacţie. aprosopia - aprosopie, aprozopie, deformaţie
apprehensive -1. inteligent; receptiv; 2. chinuit congenitală a feţei; absenţa ei parţiala sau totală.
de aprehensiune, cuprins de frică, înspăimântat, apseiaphesia, apselaphesis - anestezie tactilă,
înfricat, înfricoşat. pierderea sensibilităţii tactile.
approach - 1. mod, metodă; 2. acces, abord, apsithrya - pierdere a capacităţii de a şopti.
cale de acces; apsychia - pierderea cunoştinţei; sincopă,
-, agressive - metodă invazivă; lipotimie.
-, cut-down -1. cale de acces operatorie, cale de aptitude -1. utilitate, valabilitate; concordanţă,
abordare chirurgicală; 2. incizie; corespundere; 2. aplicaţie, aptitudine; predispoziţie.
-, idiographic - examinare multilaterală a aptyalia, apţyalism - aptialism, aptialîe, asialie,
individului ca o bază a înţelegerii comportării omului; xerostomie, diminuarea sau lipsa secreţiei salivare.
-, management- mod raţional de abordare; apus - individ fără picioare, olog, apod.
-, metabolic - cercetarea metabolismului; pi. apy[et]ous - nepurulent, nesupurant, care
aspecte metabolice; decurge fără supuraţie.
-, team - examinare complexă; metodă de bri- ' apyretic - afebril, apiretic, de aperixie, atermic,
gadă (de ex. în tratament); fără febră.
- to the patient, comprehensive - examinare apyrexia - apirexie, absenţa febrei.
complexă a bolnavului (multilaterală, detaliată); aquaphobla - hidrofobie, acvafobie, teamă
-, trap door - incizie sub formă de trapă. morbidă de apă.
appropriate -1. corespunzător, potrivit, adecvat; aquapuncture - injectare hipodermică de apă,
2. caracteristic, specific, propriu. proiectarea unui jet puternic de apă pe o zonă
apţîroximation - 1. aproximaţie; 2. coaptare, dureroasă în scop revulsiv.
apropiere. aqueduct - duet, meat, conduct, apeduct, canal
approximator: prin care trece un fluid;
-, rib - instrument de apropiere a coastelor; -, cochlear - canal periotic, apeductul cohleei,
-, sternal - instrument de coaptare a marginilor duet perilimfatic;
stemale. -, Fallopian - canalul nervului facial, canalul
apractic - apraxic, referitor la apraxie. facial, canalul Fallop;

65
aqu arc
- of Cotunnius -1. apeductul vestibulului; 2. ape- cartilaginoasă fetală (la făt) în regiunea occipitală;
ductul melcului, apeductul cohleei, duetul peri- -, carpal - arcadă palmară;
lirnfatic, canal periotic; -, crural - ligament inghinal;
-, Sylvian [ventricular] - apeductul Sylvius, -, dental - arcadă dentară;
apeductul cerebral, aqueductus cerebri. -, double aortic - cârja aortică dublă (care com-
aquerous - apos; hidric, de apă; umed; asemă- primă traheea);
nător cu sau conţinând apă. -, expansion - arc ortodontic dilatator;
aquiparous - care secretă un fluid apos. -, femoral - ligamentul inghinal, ligamentul ilio-
aquosity - consistenţă apoasă. pubian Fallopus, ligamentul Poupart;
arabinosuria - eliminare de arabinoză în urină. - gill a. - arc bronhial;
arachnephobia - arahnefobie, teamă morbidă - glossopalatine a. - stâlp anterior al vălului palatin;
de păianjeni. - hyoid a. - cel de-al doilea arc visceral sau arcul
arachnidism - arane(id)ism, arahnidism, stare branhia!;
morbidă datorată intoxicaţiei cu venin de păianjeni. -, labial - arc ortodontic labial;
arachniditis - v. arachnoiditis. -, iingual - arc ortodontic lingual;
arachnodactylia, arachrtodactyly - arahno- -, lower tarsal - anastomoză arciformă a arterelor
dactilie, dolicostenomelie, acromacrie, boala pleoapei inferioare; arcul arterial al pleoapei
Marfan, malformaţie congenitală caracterizată prin inferioare, arcul palpebral inferior;
alungirea şi subţierea excesivă a degetelor, care -, malar - arcadă zigomatică;
apar asemănătoare picioarelor unui păianjen. -, mandibular - 1. arc mandibular; 2. primul arc
arachnogastria - "cap de meduză", dilatare a visceral sau arc branhial;
venelor subcutanate ale peretelui abdominal -, nasal - dorsum nasr,
anterior cu ramificare serpiginoasă (cirsoidă) în jurul - of foot - boită plantară;
ombilicului. - of pelvis - centură pelviană, dngulum membri
arachnoid - (membrană) arahnoidă, membrană superiorisr,
mijlocie care acoperă creierul şi măduva spinării. • of the foot, longitudinal - boltă plantară longi-
arachnoidal - arahnoidian, relativ la arahnoidă. tudinală;
arachnoidea, arachnoides - v. arachnoid. - of vertebra, neural - arc vertebral;
arachnoidism - v. arachnidism. -, oral [palatal] - bolta palatină;
arachnoiditis - arahnoidită, arahnomeningită, - es, palatine - stâlpi palatini, stâlpi ai vălului
leptomeningitâ externă; palatin;
-, adhesive - arahnoidită adezivă (seroasă, -, palatomaxillary - boltă palatină;
chistică), meningită chistică (seroasă închistată), -, pectoral - centura scapulară, dngulum membri
meningopatie adezivă circumscrisă, fetraj superiorisr,
arahnoidian, arahnoidită localizată cu tendinţa de -, pharyngeal - v. hyoid arch;
a se închista; -, postaural a. - v. hyoid arch;
-, neoplastic - meningită neoplazică; -, ribbon - arc ortodontic tentiform din sârmă;
-, obliterative - v. adhesive arachnoiditis. -, Shenton's - linia Shenton;
arachnolysin - arahnolizină, hemolizină de -, superciliary - arcada supraorbitală;
venin de păianjen. -, tarsal - arc palpebral, arc arterial al unei pleoape;
arachnophobia - v. arachnephobia. -, thyroid - al lll-lea arc visceral;
araneism - v. arachnidism. -, of the foot transverse - boltă plantară trans-
arbitrary - spontan, voluntar; accidental, în- versală;
tâmplător, arbitrar. -, upper - arcadă dentară superioară;
arbor- structură arborescentă, structură dendritică. -, wire - arc ortodontic din sârmă.
arborization - ramificare; arborizaţie; archenteron - arhenteron, arhigaster, coelen-
-, terminal - arborizaţie terminală. teron, gastrocel, intestin primitiv.
arboviruses - arbovirusuri, virusuri transmise archeocyte - amibocit, celulă amiboidă.
prin intermediul artropodelor. archeology;
arc - arc, arcadă; -, serologic - cercetările (căutările) seroepide-
-, reflex - arc reflex; miologice ale tulpinei (suşei) care a provocat
-, senile - arc cornean senil, gerontoxon. epidemia, "retroserologie".
arcade - formaţiune anatomică în formă de arc archiater-1. medic şef al unei instituţii; 2, medic
sau serie de arce, arcadă; al membrilor unei familii regale.
-, Riolan - anastomozeie vaselor intestinale în archiblast - arhiblast, embrioblast.
mezenter. archicortex - cortex al hipocsmpusului;
arch - structură anatomică de forma unui arc arhipalium, cortex arhipalial, allocortex, arhicortex,
sau bolţi; arc, arcadă; boltă, fornix; centură; porţiune filogenetică cea mai veche a cortexului
-, alveolar - arc alveolar; cerebral, corespunzând în parte cortexului rinen-
-, aortic -1. cârja aortei, arcul aortei; 2. pi. arcada cefalului.

66
arc _ _______________ ; _________ __ _____________________________ are
archigaster - v. archenteron. -, effective disease - focar de infecţie;
archinephron - mezonefros, rinichi primitiv, -, embryonal [germinai] - disc embrionar,
pronephros, corpul Wolff. blastodisc;
architectonics - arhitectonică (arhitectonie) -, Fc - zonă (site) de fixare a IgG pe suprafaţa
cerebrală, parte a cerebrologiei care studiază zonele unei celule bacteriene;
omogene ale creierului; structură. -, high-incidence - zonă de morbiditate înaltă;
architecture - arhitectură; -, impression - lojă a protezei, matrix protetic;
-, chain - modul de aşezare a catenelor (în -, infected local - localitate infectată, localitate
proteină); contaminată;
-, glngival - forma gingiei (gingivală). -, intercolony - zonă între colonii, sector liber de
archocele - arhocel, rectocel, hernie rectală. aglomeraţii de celule într-o cultură;
archocystosyrinx - fistulă vezicorectală, fistulă -, interproxima! - spaţui interdentar;
retravezicaiă. -, iandenture - baza modelului tehnic dentar;
archoptoma, archoptosia, archoptosis - prolaps al -, mitral - punctul de auscultaţie a valvulei mitrale
rectului, arhoptoză. (la apexul cordului);
archorrhagia - pierdere de sânge prin anus. - nuda hepatis - zona liberă a ficatului pe supra
archorrhea - t. înv. pentru eliminare de puroi (de faţa posterioară a acestuia, neacoperită de peri-
lichid) prin anus. toneu; <
archostenosis - t. înv. pentru stenoză rectală sau -, nurse's - post de infirmieră;
anală. - of brim - planul strâmtorii superioare;
archosyrinx - /. înv. pentru fistulă rectală. - of cardiac dullenes - zona matitâţii cardiace
archwire - arc ortodontic din sârmă. absolute;
arctation - 1. stenoză, strictură, îngustare, - of pelvic outlet - planul strâmtorii inferioare;
strâmtoare; coarctaţie, stenoză; 2. contracţie (a unui - of retinal papilia, cribriform - placă ciuruită
organ cavitar).
arcual - 1. arciform, arcuat, arcuit, arcat; 2. cu -, oifactory - zonă olfactivă, substanţă perforată
arc; 3. semilunar. anterioară, spaţiu perforat anterior;
arcuation - cotitură, îndoitură, flexiune, flexură, -, pear-sharped - zonă retromolară;
unghi, curbură; arcuaţie, curbură anormală a oaselor -, perifollicuiar - zonă perifoliculară a pulpei
(la rahitici). lienale roşii;
arcula - orbită, cavitatea orbitară. -, pressoreceptive - zonă de percepţie tactilă;
arcuş senilis - arc cornean senil, gerontoxon. -, public acces - zonă de uz public;
ardanesthesia - termanestezie, anestezie -, reception - secţia reţete (la farmacie);
termică. -, recreation - zona de odihnă;
ardent - 1. ardent; 2. febril. -s, relief - stom. zone de sprijin ale mucoasei
ardor - senzaţia de căldură sau de arsură; căl- lojei protetice;
dură; febră. -, retromolar pad - regiunea triunghiului retromolar;
area - 1. regiune, zonă; spaţiu; 2. întreaga zonă -, rocket - suprafaţă (spaţiu) de gel limitat de
alimentată de o anumită arteră sau inervată de un zona de precipitat antigen-anticorp, având forma
anumit nerv; rachetei (cosmice) în metoda de imunoelectroforeză
-, acoustic - arie acustică, arie vestibulară; "rocket";
-, active - zonă de hemoliză; -s, saddle - stom. lojă protetică a şeii terminale
-, affected - 1. aria afectatată; 2. zona primej- şi a celei intermediare (a unei proteze dentare
dioasă; parţială mobilă);
-s, association - zone de asociaţie; -, sick - focar endemic;
-, auditory - v. acoustic area; -, silent - zonă mută;
-, basal seat - matrix protetic intraoral, lojă a -, skip - segment intact;
protezei intraorală; -, subcallosal - v. Broca's area;
-, body - segment al corpului; -, thymus-dependent - zonă a organelor cu
-, Broca's - arie subcaloasă, zona olfactivă Broca; structură limfoidă secundară populată de limfocite-T
-, catchement - circumscripţia (sectorul) deservit {de ex. substanţa paracorticală a ganglionilor
(asistat) de instituţia medicală; limfatici);
-, cultivation - zonă de cultivare a celulelor pe -, traffic - zonă de tranzit, zonă de ţesut limfoid
microgranule; periferic lipsit de limfocite, la persoane cu aplazie
-, denture-bearing - loja de suport pentru proteză congenitală a timusului;
dentară mobilă; -, thymus-independent - zonă a organelor cu struc-
-, dispensing - secţia (departamentul) de eliberare tură limfoidă secundă repopulată de limfocite-B {de ex.
a medicamentelor conform reţetei; foliculul ganglionilor limfatici);
-s, edentulous - porţiuni edentate; -, tricuspid - punct de auscultaţie a valvulei tri-
cuspide;

67
are arr
-, ulcer-bearing - zonă de predispoziţie pentru -, cord - braţ al bormaşinii;
leziune ulceroasă gastrică; -, cross-linker - polimer scurt cu două grupări
-, underdoctored - sector cu deficit de cadre reactive terminale, capabil să formeze o sutură
medicale; transversală stabilă între două macromolecule;
-, under the cytotoxic curve - spaţiu sub curba -, Fab - domain antigen-fixator al unui anticoip;
citotoxică care reflectă nivelul de citotoxicitate a -, lawn tennis - bursită radiohumerală, epicon-
populaţiei de celule ucigaşe (killere) în procente în dilită traumatică;
raport/faţă de cel controlat (eşantion). -, spacer- v. arm, 6.;
areactive - areactiv, inert. -, tube-carrler - suport de tub roentgen;
areatus, areata - care apare în pete sau zone -, upper - umăr.
circumscrise. arma[menta]rium - toate mijloacele aflate la
areflexia - areflexie, lipsa reflexelor. dispoziţia medicului sau chirurgului (instrumente,
arenaceous, arenarious - nisipos, care conţine aparate, medicamente etc);
nisip. -, surgeon - instrumentar chirurgical.
arenation - psamoterapie, ammoterapie, aplicaţii arming:
de nisip cald, baie de nisip. • of T-cells, passive - transferarea receptorilor
areocardia - bradicardie. imunoglobulinici de clasa M de pe B- peT-limfocite
areola -1. suprafaţă de mici dimensiuni; 2. inter- la etapa iniţială a răspunsului imun.
stiţiu sau spaţiu mic într-un ţesut; 3. suprafaţă armpit - fosă axilară.
inelară hiperemiată sau pigmentată în jurul unei arnlca;
formaţiuni anatomice, a unui focar inflamator sau -, mountain - amicamontanal., gălbănări, cuj-bă,
tumori; 4. areolă mamară, arie papilară, arie pig- podbal, podbal-de-munte, tabacul-câmpului.
mentată în jurul mamelonului. aromatic - 1. aromatic; 2. compus aromatic.
cai cwiai - ai CUIOI . g. i ci ci HUI ia ci cmc, «.. coci i ia~ arcrncrpn - semn sau Siruciurs aparui^a^ in
nător unei areole. urma aromorfozei.
argentaffin, argentaffine - argentofil, argentafin, aromorphosis - modificare morfofiziologică a
argirofil, care are afinitate pentru sărurile de argint. unui organism pentru sporirea energiei vitale, fapt
argentaffinoma - argentafinom, carcinoid, care duce la o adaptare mai bună şi la evoluţia biolo-
tumoare carcinoidă, neoplasm din celule argentafine. gică a speciei.
argentation - argentare, impregnaţie argentică, arousal - 1. excitaţie; 2. activare; 3. activator,
impregnare cu o sare de argint. care activează; stimulent; de trezire (despre medi-
argentic - care conţine argint. camente);
arginine - arginină, aminoacid care participă la -, behavioral - activare de comportament;
sinteza ureii în ficat. -, emoţional - excitaţie afectivă;
argininosuccinicaciduria - aminoacidurie ar- -, sexual - excitaţie sexuală.
ginino-succinică, arginino-succinurie, prezenţă de arouse - 1. a activa; 2. a stimula; 3. a excita; 4.
acid arginino-succinic în urină. a trezi din somn.
argyria, argyriasis, argyrism - argiriază, argirie, aroyl - radical al unui acid aromatic.
argiroză, argirism, intoxicaţie cu săruri de argint. arrachement - I. înv. pentru întinderea capsulei
argyrophil - argentofil, argentafin, argirofil, care cristalinului prin cheratotomie.
are afinitate pentru sărurile de argint. arrange -1. a aranja, a rândui; a sistematiza; a
argyrosiderosis - pneumoconioza cauzată de reglementa; 2. a lua măsuri; a instrui; 3. a monta; a
fier în amestec cu argintul. plasa, a instala.
aristocardie - dextrocardie. arrangement - 1. reglementare, sistematizare;
aristogenesis - concepţie conform căreia aranjare, rânduire;2. (pi) măsuri; pregătiri;3. sediu;
evoluţia se produce fără implicarea selecţiei, şi pe -, anatomical - proporţiile anatomice;
baza unui stimul creativ intern şi independent de -, food - repartizarea alimentară; prescripţie die-
modificările mediului înconjurător. tetică;
aristogenics - eugenie, termen desemnând -, medical - asistenţă medicală;
aplicaţiile practice ale biologiei eredităţii la - of teeth - punerea dinţilor artificiali;
ameliorarea fondului genetic al populaţiilor umane. -s, sanitary - măsuri sanitaro-profilactice;
arm - 1. mână, membru superior (fără palmă); 2. -, screen - ecran protector; dispozitiv protector,
braţ, parte a membrului superior între umăr şi cot; mecanism de apărare;
3. apofiză; proces; prelungire; ramură, ram; arrest -1. oprire, reţinere, suspendare, retenţie,
excrescenţă; 4. braţ (cromozomiai); S. arcul de stop, inhibiţie, frânare, bloc, blocare ; 2. a opri, a
fixare a unui croşet (a unei dame); 6. grupul spacer, reţine; a inhiba, a frâna, a suprima.
structură moleculară necesară pentru construirea to-decau - a preîntâmpina caria dentară;
imunoabsorbanţilor; -, circulatory - oprire a circulaţiei, stop circulator;
-, bird - mână "în grifă" ("în gheară"); -, diastolic - stop cardiac în diastolă;
-, brawny - braţ deformat de limfedem; -, epiphyseal - consolidare timpurie a epifizei

68
an art
cu diafiză; arsonvalization - arsonvalizare, d'arsonvalizare.
-, maturation -1. oprirea maturaţiei; 2. inhibiţie a teslaizare, aplicarea curenţitor de înaltă frecvenţă
diferenţierii celulare la etapa intermediară (de după principiile şi aparatura stabilită de D'Arsonvaî.
tranziţie); art - artă; iscusinţă, dibăcie; îndemânare, pri-
-, sinoatrial[sinus] - încetarea activităţii no-dului cepere;
sinuzal, oprire sinuzală, bloc sinuzal (sinoauricular); -s, medical - deprinderi medicale, dexterităţi
-, systolic - stop cardiac în sistolă; medicale;
-, total - stare de inhibiţie (psihică) totală [de -s, nursing - deprinderi de îngrijire a bolnavilor;
înţepenire (totală)]. - of healing - arta de a lecui.
arrested - oprit; întârziat; inhibat; suspendat. artefact - artefact; 1. modificare citomorfoiogică
arresting - jugulare. sau tinctorială în diferite celule, produsă artificial; 2.
arrhaphia - arafie, lipsa cuplării tubului neural fenomen artificial apărut în cursul unei investigaţii; 3.
embrionar. leziune cutanată provocată artificial, în special prin
arrhsnlc - relativ la arsenic grataj, dermatită factice.
arrhsno[blasto]ma - arenoblastom, arenom, arteria - arteră;
andr{ei)oblastom, tumoare ovariană cu celule - centralis retinae - arteră centrală a retinei;
Leydig. - e ilei - artere ileale; artere intestinale. arteriactia
arrhenogenlc - arenogen, care produce numai - îngustare a arterelor, vasocon-
masculi. stricţie; arterio-stenoză; arteriospasm.
arrhenoid - organism genetic feminin ce arterial -1. arterial, relativ la artere; care cirouiă
manifistă semne de sex masculin. prin artere; 2. magistral.
arrhsrtotoky - producere partenogenetică de arterialization - 1. arterializare, oxigenare a
masculi. sângelui; 2. vascularizaţie.
arrhigosis - lipsă de percepţie a frigului, a arteriarctia -1. înv. arteriostenoză; arteriospasirs.
senzaţiei de rece. arteriasis - arterioscleroză generalizată.
arrhinencephaly - absenţă sau stare rudimen- arteriectasia, arterisetasis - arteriectazie, dilatare
tară a lobului olfactiv al creierului, din una sau din a arterelor.
ambele părţi ale acestuia. arteriectomy - arteriectomie, rezecţie arterială.
arrhima - aplazie nazală, absenţă a nasului. arterioatony - stare de relaxare a pereţilor arteriaS.
arrhithmia - aritmie: 1. iregularitate; lipsa arteriocapiilary - care include atât arteriolele cât şi
ritmului; 2. anomalia ritmului cardiac; capilarele.
-, ciliary - fibrilaţie atrială (auriculară); arteriogram - arteriogramă: L-clişeu radiografie
-, ominous - aritmie iminentă vieţii; obţinut prin arteriografie; 2. sfigmogramă.
-, respiratory - aritmie respiratorie, fenomenul arteriography -1. arteriografie: a] sfigmografie: b]
Hering, aritmie sinuzală consecutivă variaţiilor radiografia arterelor după injectarea unei substanţe
respiraţiei; de contrast; 2. descriere a arterelor;
-, ventricular - extrasistolie ventriculară. -, biplane - arteriografie în două proiecţii;
arrhithmogenic - capabil a produce aritmii, -, cerebral - arteriografie (angiografie) cerebrală'
aritmogen. -, spinai - angiografie (arteriografie) a coloanei
arrhtthmokinesis - inabilitate de a păstra ritmul vertebrale.
unei mişcări voluntare alternative. arteriola, arteriole - arteriolă, ramificaţie terminală
arrosion -1. ulceraţie, exulceraţie; 2. eroziune. a arterelor.
arrowgraph - diagrama legăturilor asociative. arteriolith - concreţiune calcară în peretele unei
arsenale - sare a acidului arsenic. artere sau într-un trombus.
arseniasis - otrăvire cronică cu arsenic. arterlolitis - arteriolită, inflamaţia arteriolelor.
arsenic - 1. arsen(ic); 2. care conţine arsenic, arteriolonecrosis - arteriolonecroză, necroză
de arseniu; arteriolară, arteriolită necrotizantă.
-, white - arsenic alb, anhidridă arsenică, şoricioaică. arferiolosclerosis - arterioloscleroză, scleroza
arsenical -1. arsenic; 2. arsenical. arteriolelor.
arsenicalism - v. arseniasis. arteriolovenous - care include atât arterialele cât
arsenic-cured - prelucrat (dezinfectat) cu ar- şi venele (venulele).
senic. arteriolovenular - care include atât arterialele cât
arsenic-fast - rezistent la efectele otrăvitoare şi venulele.
ale arsenicului. arteriomotor - vasomotor; care condiţionează
arsenium - arsenic. modificarea lumenului arterial.
arsenization - arsenoterapie, întrebuinţare arteriomymotosis - arteriomiomaiozâ, proliferare
terapeutică a compuşilor arsenicali. şi îngroşare a peretelui muscular al urs: artere.
arsenous - arsenios. arterionecrosis - necroză a uneia sau a ms:
arsenotherapy - arsenoterapie, întrebuinţare multor artere.
terapeutică a compuşilor arsenicali.
art art
arterionephrosclerosis - arterionefroscleroză, arthrifluent - artrifluent, care este însoţit de
nefroscleroză arterială. destrucţie articulară.
arteriopalmus - senzaţie subiectivă de palpitaţii arthrifuge - remediu împotriva gutei.
a unei artere. arthritic - 1. relativ la artrită; gutos; 2. bolnav de
arteriopathy - arteriopatie, afecţiune a pereţilor artrită.
arterelor. arthritide - leziune reumatică sau gutoasă a pielii.
arteriophlebotomy - preluare de sânge din arthritis - artrită, inflamaţie a unei articulaţii;
arteriole şi venule prin scarificare. -, acute rheumatic - reumatism articular acut;
arterioplania - t. înv. pentru distopie arterială; -, antigen-induced - artrită autoimună;
prezenţă a unei anomalii în traseul unei artere. -, atrophic - artrită atrofică, poliartrită reuma-
arterloplasty - 1. arterioplastie, operaţie la toidă, artrită cronică infecţioasă, artrită reumatoidă,
arteră; 2. operaţia Matas în caz de anevrism. artrită însoţită de formarea unor mase conjunctive
arteriopressor - substanţă care măreşte şi de metaplazie osoasă; artropatie neuropatică;
presiunea tensiunii arteriale. -, biennorrhagic - artrită gonococică (gonoreică,
arteriorrhaphy - arteriorafie, sutura unei artere. blenoragică), artrită provocată de gonococi;
arteriorrhexis - arteriorexis, ruptură a arterei. -, chronic absorptive - artrită asociată cu o ma-
arteriosclerosis - arteriosoleroză, îngroşare şi nifestă resorbţie a osului, cu scurtare şi deformare
sclerozare a pereţilor arterelor şi a arteriolelor. a acestuia, în special la mâini;
arteriostenosis - îngustare a calibrului unei -, chronic infectîous - artrită reumatoidă, (infec-
artere: 1. arteriospasm; 2. arteriostenoză. ţioasă nespecifică, deformantă evolutivă), poliartrită
arteriosteogenesis - calcinoză arterială, reumatoidă;
arteriosteoză, arteriosteogeneză, arteriostoză, -, chronic proliferative - v. chronic Infectious
caicifierea pereţilor arteriali; osîficare a arterelor. e
3rthr!ts '
arterlostrepsis - hemostază prin răsucire a -, chylous - artrită de filarioză;
extremităţii unei artere secţionate ; arteriotripsie, -, deformans - v. chronic infectious arthritis;
angiotripsie. -, degenerative - artrită degenerativă;
arteriotome - bisturiu pentru executarea unei -, gouty - artrită gutoasă (urîcă), artrită din dia-
arteriotomii. teza urică;
arteriotomy - arteriotomie, deschidere operatorie -, hemophiiic - artrită hemofîlică, hemoragie
a unei artere. intraarticulară survenind la hemofilici, cu conse-
arteriotony - tensiune arterială. cinţele sale;
arterioversion - v. arteriostrepsis. -, Juvenile - boala Still, sindromul Still, poliartrită
arteriovenous - relativ la artere şi vene. cronică evolutivă infantilă;
arteritis - arterită, inflamaţia peretelui arterial; -, juvenil rheumatoid - artrită reumatoidă juvenilă;
-, cranîal [giant-cell, temporal] a. - arterită tem- -, mixed - artrozoartrită;
porală (granulomatoasă, cranială, giganto-celulară, -, mutilans - artrită deformantă (mutilantă), forma
cu celule gigante), mezarterită granulo-matoasă ge- de artrită reumatoidă în care apare osteoporoză, cu
neralizată, sindromul Horton-Magath-Brown; distrugerea cartilajelor articulaţiei, asociată cu deformaţii
- obliterans - (end)arterită obliterantă, endar- puternice;
terită cronică cu obstrucţia lumenului arterial; - nodosa - artrită reumatoidă; gută;
-, Takayasu's - boală fără puls, sindrom de arc -, proliferative - v. chronic infectious arthritis;
aortic, sindromul Takayasu; -, psoriatic - artrită psoriatică;
artery - arteră; -, rheumatic -1. artrită reumatică; 2. v, chronic
-, arcuate - arteră arcuată (arciformă), arcadă infectious arthritis;
arterială (suprapiramidală); -, suppurative - artrită supurată (purulentă),
-, cephalic [common carotid] - arteră carotidă artroempieză, inflamaţie articulară cu formare de puroi;
comună (carotidă primitivă); -, uratic - gută, podagră.
-, conducting [elastic] - arteră de tip elastic; arthrocace - tuberculoză articulară, artrită
-, freeze-dried - arteră liofilizată; tuberculoasă.
-, nutrient- arteră nutritivă (a osului); arthrocele-artroceM. hernie articulară, hernia a
-, perforating - arteră perforantă; unei membrane sinoviale; 2. umflătură articulară,
-, Wilkie's - artera colică dreaptă în cazul când tumefacţie a unei articulaţii; 3. epanşament articular.
întretaie atipic duodenul; arthrocentesis -1. puncţie evacuatorie a unui
-, Willis - cercul arterial cerebral, poligonul epanşament intraarticular; incizie într-o articulaţie;
arterial, poligonul Willis. 2. artrotomie.
arthragra - gută'(articulară), podagră. arthrochortdritis - artrocondrită, inflamaţia arti-
arthral - articular, relativ la articulaţie. culaţiilor articulare.
arthralgia- artralgie, artrodinie, durere articulară. arthroclasia - artroliză; artroclazie, anaciazie,
arthrectomy - artrectomie, rezecţie artriculară. ruperea unei anchiloze.
arthrempyesis - artrţo)empieză, artrită purulentă. arthrodesia, arthrodesis - artrodezâ, suprimare

70
art ary
chirurgicală a mobilităţii unei articulaţii. arthroplasty- artroplastie, operaţie plastică pentru
arthrodia - artrodie, articulaţie sferoidă, enartroză. restabilirea mişcărilor unei articulaţii anchilozate;
arthrodinia - v. arthralgia. -, gap - artroplastie cu lăsarea unui spaţiu între
arthrodysplasia - artrodisplazie, displazie capetele articulare ale oaselor;
articulară, dezvoltare anormală a unei articulaţii, -, hip-mold - artroplastie amniotică a articulaţiei
caracterizată prin deformităţi articulare multiple; şoldului;
arthroempyesis - artrită supurată (purulentă), -, interposition - artroplastie de interpoziţie (cu
artroempieză, inflamaţie articulară cu formare de includerea unei fascii, unei plăci metalice sau din
puroi. masă plastică;
arthroendoscopy - artroendoscopie. -, knee - restabilirea mişcărilor în articulaţia
arthrogenous -1. de origine articulară; 2. care genunchiului.
formează o articulaţie. arthropneumography - artropneumografie, ar-
arthrogram - artrogramă, clişeu radiografie trografie gazoasă, examen radiologie a unei cavităţi
obţinut prin artrografie. articulare după injecţie de gaz.
arthrography - artrografie, radiografia unei arthropod-borne - transportat de artropode.
articulaţii după introducerea unei substanţe de arthropyosis - supuraţie într-o articulaţie.
contrast. arthrorisis - artroriză, limitare chirurgicală a mo-
arthrogryposis - artrogripoză: 1. contracturâ bilităţii patologice a unei articulaţii.
urmată de anchiloză a unei articulaţii; 2. artrogripoză arthrosclerosis - artroscleroză, scleroză arti-
congenitală (multiplă), amioplazie congenitală, ar- culară, scleroza ţesuturilor capsulei articulare.
tromiodispiazie congenitală, anchiloză congenitală arthroscope - artroscop, endoscop pentru
fibroasă a articulaţiilor cu contracţia membrelor su- artroscopie.
perioare şi inferioare, hipoplazie musculară şi a arthrosîs -1. artroză, osteoartroză, osteoartrită
mandibulei. Hipertrouca uegerierativa; 2. articulaţie, diartroză,
arthrokatadysis — boala Otto, ieşirea cavităţii joncţiune sinovială.
cotiloide în bazin. arthrosteitis - osteomielită epifizară, epifizită.
arthrolith -1. calcul articular, artrofit; nod gutos arthrostomy -formarea a unui orificiu provizoriu
într-o articulaţie; 2. artremfit, "şoarece" articular. într-o capsulă articulară (pentru drenare).
arthrolîthfasis - artrolitiază, gută articulară. arthrosynovîtîs - artrosinovită, inflamaţia sino-
arthrolysis - artroliză, secţionarea ţesutului fibros viaiei articulare.
dintr-o anchiloză fibroasă laxă. arthrotome - artrotom, capsuiotom, bisturiu folosit
arthromeningitis - sinovită. în artrotomie.
arthrometer - artrometru, goniometru pentru arthrotomy - artrotomie, capsulotomie, incizia
artrometrie. unei articulaţii.
arthrometry - artrometrie, măsurarea unghiului arthrotopic - care afectează o articulaţie.
de mobilitate a unei articulaţii. arthrotyphoid - relativ la afectare articulaţiilor
arthroncus - 1. umflătură a unei articulaţii, asociată febrei tifoide.
tumefacţie a unei articulaţii;2. tumoră a unei articulaţii. arthrous - articular.
arthronosos - boli articulare. arthroxesis - artroxesis, chiuretaj articular.
arthroonychodysplasia - artro-esteo-onico- articulate -1. a lega; a uni; a încheia; 2. a articula,
displazie ereditară, onicartroza ereditară, onico- a pronunţa; 3. a angrena dinţii, a închide arcadele
artro-osteodisplazie ereditară, sindromul Turner- dentare.^
Kieser. articulatio, articulation - 1. articulaţie, încheietură,
arthro-ophtalmopathy - boală ce afectează diartroză, joncţiune sinovială; 2. angrenare a dinţilor,
articulaţiile şi ochii; contact al arcadelor dentare; 3. articulare; 4. racord;
-, hereditary progresive - sindromul Stickler, nod;
artro-oftalmopatia Stickler, sindrom ereditar cu -, prosthetic - proteză articulară;
manifestări oro-faciale, oculare, scheletice si articulare. -, pubic - simfiză pubiană;
arthropathia, arthroipathy - artropatie, afecţiune a - sellaris - articulaţie în şa;
unei articulaţii; -, trochoidal - articulaţie trohoidă, articulaţie în
-, inflammatory - artrită; pivot.
-, neurogenie - artropatie neurogenă, articulaţia articulator - articulator, aparat cu ajutorul căruia
Charcot, artrită neurogenă (neuropaticâ. neurotrofică), se realizează o articulare.
artropatie observată în leziunile medulare;
aryepiglotic - relativ la cartilajul aritenoid şi la
- psoriatlca - artropatie psoriazicâ.
epiglotă.
arthropathology-artropatologîe. studiul bolilor
arytena - orice structură având forma unei cupe/
articulaţiilor. linguri.
arthrophlysis - erupţie eczematoasă la bolnavi de
arytenoepiglottidean - v. aryepiglotic.
gută sau reumatism.
arytenoideus - muşchiul aritencidian.
arthrophyma - tumoră sau umflătură articulară.
arytenoidectomy - aritenoîdectomie, excizia

71
ary asp
askiatia - absenţă a umbrei sau a contrasticităţii
cartilajului aritenoid. (pe roentgenogramă).
arytenoiditis - aritenoidită, infiamaţia cartilajului asleep - 1. care doarme; 2. aton; 3. flasc; 4. adi-
aritenoid. namic; 5. indolent; 6. leneş, torpid; 7. apatic; 8. amorţit
arytenoldopexy - aritenoidopexie, fixarea (despre o extremitate comprimată).
cartilajului sau a muşchiului aritenoid. asomus - făt cu corp rudimentar.
asanguinous -1. ischemic; 2. nesângerând. aspalasomus - făt cu malformaţii, prezentând
asaphia - pronunţare indistinctă (neclară, eventraţie în partea inferioară a abdomentului, cu
neinteligibilă). deschideri separate pentru organele sexuale,
asarcia - 1. epuizare, extenuare; slăbiciune intestinale, vezicale.
fizică; 2. caşexie. asparagine - asparagină, monoamida acidului
asbestosis - azbestoză, pneumoconioză pro- asparagic.
vocată de inhalarea particulelor de azbest. aspartyldlycosaminuria - aspartilglicozaminurie.
ascarlasls - ascaridoză, ascaridiază, asca- aspect - 1. aspect; opinie, punct de vedere; 2.
ridioză, boală parazitară determinată de infestarea aspect, înfăţişare, exterior; 3. parte a suprafeţii,
cu ascarizi. latură;
ascaricide - substanţă ascaricidă, substanţă -s, clinical - aspecte clinice; manifestări (semne)
care distruge ascarizii. clinice;
ascaris - ascarid, vierme parazit din genul Ascaris. - of disease - tabloul clinic (al bolii).
ascending - ascendent. asper- aspru.
ascertain - a se asigura despre. aspergilloma - aspergilom, micetom aspergilozic.
to - the cause of death - a stabili cauza morţii. aspergillomycosis, aspergillosis - aspergi-
aschistodactylîa, aschistodactyly - sindactilie, loză, aspergiiomicoză, boala crescătorilor de porci;
dactiiosimfiză. -, acute bronchopulmonary - aspergiloză bronho-
ascltes - ascită, acumulare de lichid în cavitatea pulmonară alergică;
peritoneală; -, aural - otomicoză.
-, chyliform [chylous, fatty] - ascită chiloasă aspermatism, aspermia - aspermatism, asper-
(chiliformă), prezenţă de chil în cavitatea peritoneală; mie, imposibilitate de producere sau de evacuare a
-, gelatinous - ascită pseudomucsiaginoasă; spermei.
-, immune - lichid de ascită de ia un animal aspermatogenesis - aspermatogeneză, absenţa
imunizat, ascită imună; formării de spermatozoizi.
-, milky a. - ascită chiloasă (chiliformă), prezenţă aspersion - formă de hidroterapie prin pulverizare
de chil în cavitatea peritoneală. a corpului cu apă de o anumită temperatură.
ascorbate - sare al acidului ascorbic. aspheric - indicând o lentilă sau o oglindă cu
ascosin - antibiotic produs de Streptomycos suprafaţă paraboidală.
canescus. asphistic - 1. relativ la/sau suferind de asfixie; 2,
asecretory - fără secreţie. fără puls.
asepsis - asepsie, absenţă de microorganisme asphygmia - asfigmie, acrotisrn, absenţă tem-
într-un mediu determinat. porală a pulsului;
aseptic - aseptic, steril, lipsit de microorganisme. asphyxia -1. asfixie.sufocare; 2. cianoză; 3. ab-
asepticism - practicare a chirurg'ei aseptice. senţă a pulsului;
asepticize - a steriliza; a dezinfecta. -, blue - asfixie albastră; asfixie albastră a nou-
asequence - tulbulare a conductibilităţii cardiace; născutului, asfixie cu cianoză tegumentară şi
lipsă a succesiunii normale între contracţiile atriaîe şi absenţă aproape totală a respiraţiei;
ventriculare. -, fetal - asfixie fetală, asfixie intrauterină;
asexual - asexual; asexuat, fără sex. -, local - asfixie locală, ischemie;
asexualezation - sterilizare; castrare. -, white - asfixie albă; asfixia albă a nou-năs-
ashen - 1. cenuşiu, pământiu; 2. palid, galben ca cutului, asfixie cu tegumente ischemice, reci, pa-
ceara (despre culoarea pielii). loare cadaverică, abolirea totală a mişcărilor res-
asialadenism - insuficienţa secreţiei glandelor piratorii şi încetarea bătăilor inimii.
salivare. asphyxial - asfixie, provocat de asfixie.
asialia, asiaiism - asialie, aptiaJie, aptialism, as-jphyxiant - 1. factor sau substanţă care
acrinie salivară, absentă sau scădere accentuată a provoacă asfixia; 2. care provoacă asfixie; sufocant.
secreţiei salivare. asphyxiation - asfixie; sufocare.
asiderosis - diminuare a conţinutului de fier (în aspirate -1. material căpătat prin aspirare (celule,
organism). ţesuturi); punctat, produs obţinut prin puncţie; 2. a
asitia - anorexie; repulsie (aversiune) faţă ce aspira;
alimente. -s, bone marrow - punctat medular;
asjike - beri-beri, boala de Ceiio.n. polinevrită -, fine needle - punctat obţinut prin puncţie cu
aii—entară. un ac subţire (fin) (de ex.punctat medular);
asp _______________________ ast
-, node - punctat de ganglion limfatic. -, medical for the aged - asistenţă medicală pentru
aspiration - aspiraţie, aspirare (a conţinutului cei în etate;
unei cavităţi sau a unui focar patologic); assistant - asistent (ajutor de medic);
-, needle - biopsie prin puncţie, puncţie biopsică; -, chairside - asistent de stomatolog;
-, penile - aspirare din corpul cavernos; -, doctor's - ajutor de medic; felcer;
-, percutaneous hepatic - biopsie transcutanată -, health a. - asistentul medicului sanitar;
a ficatului; -.medical [physician's] - asistent de medic, felcer,
-, suprapubic bladder - puncţie suprapubiană -, spinal - corset (pentru fixarea coloanei ver-
a vezicii urinare, paracenteză suprapubiană a vezicii tebrale).
urinare. associated -1. asociat, combinat; satelit; 2. ca-
aspirator - aspirator; 1. dispozitiv pentru înde- uzat, condiţionat, provocat.
părtarea prin aspiraţie a unui lichid din orice cavitate association:
a corpului; 2. dispozitiv pentru luarea probelor de -, subunit - asamblare a subunităţilor (de ex. de
aer sau altă substanţă gazoasă. proteină);
asplenia - asplenie, alienie, apiazie a splinei. associus - asociat cu.
assanation - ameliorarea condiţiilor sanitare. assort - a tria; a sorta; a clasa; a selecţiona; a
assault-1. agresiune, asalt; viol, violare; 2. a alege.
agresa; a viola; a ameninţa cu recurgere la forţă; assortment - 1. triere, triaj; sortare; clasare;
- and battery - jignire prin acţiune, viol. selecţionare; alegere; 2. disjuncţia genelor sau a
assay - 1. analiză; analiză in vitro; experienţă cromozomilor în meioză; 3. asortiment; set, trusă;
(biologică), test, probă; analiză cantitativă;2. probă; -, nonrandom - disjuncţie dependentă a genelor
test; experienţă; reacţie; 3. mostră, eşantion; 4. în- sau a cromozomilor în meioză;
cercare; 5. a supune analizei; a experimenta; a pune -, random - disjuncţie independentă (întâmplă-
la probă; a examina; toare) a genelor sau cromozomilor în meioză;
-, adherent phagocytosis - analiză fagocitozei -, variable-diversîty-joining - rearanjare a seg-
prin metoda monostratului adeziv (utilizând în mentelor V-D-J.
calitate de particule ţinte fagocitate a microsferelor assuage - a calma, a micşora (durerea).
sintetice, aplicate în monostrat pe un film de neutrofili; assuagement- 1. substanţă analgetică, anal-
-, ANA - analiza factorului antinuclear; gezic; 2. calmarea, atenuarea, micşorarea (durerii).
-, anti-C3 - metodă de determinare a complexelor assume -1. a presupune, a admite; 2. a lua (a
imune circulante; căpăta) un anumit caracter {de ex. despre boală).
-, antigen-b'mdlng - reacţia de imobilizare a anti- astasia - astazie, imposibilitate de a păstra
genului; poziţia verticală, în lipsa unui deficit motor.
-, biological - determinare cantitativă a activităţii astasla-abasia - astazie-abazie, astazoabazie,
biologice; boala Blocq, incapacitate de a sta în picioare şi a
-, complement-activatiort [complement- merge.
comsuption] - reacţie de fixare a complementului, astatic - relativ ia astazie, astatic.
reacţie de deviere a complementului, reacţia Bordet- asteatodes, asteatosis - asteatoză, xero-
Gengou; dermie, absenţa secretei glandelor sebacee.
-, double-antibody - metoda anticorpilor dubli. aster - poziţie steliformă a cromozomilor (în
assembler - dispozitiv de sinteză automatizată stadiul de metafază).
a polinucleotidelor. astereognosia, astereognosis - astereognozie,
assembly - 1. complet, trusă, set; totalitate; 2. în- agnozie (asimbolie) tactilă, incapacitate de a
grămădire, aglomerare, colecţie (de celule, micro- recunoaşte obiectele prin explorarea lor tactilă.
organisme); 3. asamblare (a unei macromolecule); asterixis - tremurături anormale, cu gesturi
- of immunoassay - succesiune a operaţiilor bruşte, în special la mâini (frecvent la bolnavi de
canonice în efectuarea imunoanalizei. encefalopatie hepatică).
assessment -1. determinare, stabilire; 2. esti- astemal -1. fără legătură cu sternul; 2. fără stern.
mare, apreciere; astemia - condiţie de a nu avea stem.
-, immunologic - estimare a stării imune. asthenia - astenie, sindrom astenic, slăbire
assessor. generală a organismului; adinamie, neputinţă,
-, medical - expert medico-judiciar. moleşală; slăbiciune, istovire; impotenţă;
assident - satelit, asociat; supraadăugat. -, neurocirculatory - distonie neurocirculatorie.
assîmilable - asimilabil; capabil de a fi asimilat. asthenocoria - astenocorie, reacţie înceată a
assimilation - asimilare, asimilaţie; pupilei la lumină, semnul Arroyo.
-, genetic - asimilare genetică, canalizare a asthenope - bolnav de astenopie.
caracterului. asthenopia - astenopie, copiopie, oftalmocopie,
assimiiative - care (se) asimilează. oboseală oculară ce survine rapid în timpul unei
assistance - asistenţă, sprijin, ajutor; activităţi vizuale;
-, breathing - respiraţie auxiliară; -, reflex - astenopie simptomatică;

73
ast ata
-, tarsal - astenopie datorată presiunii anormale astrocyte - astrocit, astrogliocit, celulă Cajal;
exercitată de către pleoape pe globul ocular. -, fibrous - nevralgie fibroasă, astrocit cu radiaţii
asthenopyra - febră slabă. lungi;
asthma - astm (1. dispnee expiratorie; 2. astm -, protoplasmic - astrocit plasmatic, astrocit
bronşic); asfixie; sufocare; protoplasmatic.
-, acute severe - stare astmatică; astrocytoma - astrocitom, astrom, gliom cu
-, aliergie - astm bronşic alergic; celule stelate;
-, atopie - astm bronşic atopic; -, anaplastic - astrocitom atipic, astrocitom he-
-, Elsner's - stenocardie, angină pectorală, boala terotipic, astrocitom anaplastic, astrocitom nedi-
Heberden; ferenţiat, astrocitom malign, astrocitom malignizat;
-, exercise-induced - astm la efort; -, pilocytic a. - astrocitom piloid.
-, humidifier - sindrom astmatic în încăperi cu astrocytosis - astrocitoză.
aer condiţionat; astm la umiditate; astrophobia - astrofobie: teamă morbidă de stele
-, nasai - rinită vasomotorie, rinită spasmodică, şi cer înstelat.
astm nazal, rinită neurovegetativă, rinită neuro- astyclinic - policlinic; instituţie medicală gratuită.
reflexă; astysia - impotenţă sexuală.
-, nocturnal - astm nocturn; asuprarenalism, asurrenalism - stare de ab-
-, seasonal - astm sezonier; senţă a suprarenalei sau insuficienţă adreno-
-, spasmodic a. - astm bronşic; corticală.
-, stone - astm bronşic cauzat de bronholitiază. asyîlabia - asilabie, incapacitatea bolnavului de
asthmogenic - care generează astmul. a uni fonemele în silabe.
astigmagraph - dispozitiv pentru determinarea asylin -1. spital de psihiatrie; 2. cămin de invalizi;
prezenţei astigmatismului. i. înv. azil de bătrâni; orfelinat;
astigmatic - relativ la' astigmatism, astigmat, -, deaf-and-dumb - cămin de surdo-muţi;
astigmatic. -, lunatic - spital de psihiatrie.
astigmatism, astigmia - astigmatism, stigmie, asymbolia - asimbolie, asemie: 1. formă de afa-
efracţie inegală în diferite meridiane ale sistemului zie în care nu se pot aprecia unele semne, gesturi;
dioptrie ocular, sau ale unui sistem optic; 2. pierdere a capacităţii de apreciere a formei şi
-, yper[metr]opic - astigmatism hipermetropie; naturii unui obiect.
-, lenticular - astigmatism cristalian; asymmetry - asimetrie, lipsă de simetrie: nere-
-, mlxed -astigmatism mixt, stigmatism miopo- gularitate;
hiperrnetropic, astigmatism în care un meridian -, chromatic - asimetrie cromatică (tulburare a
principal este miop şi celălalt hipermetrop. perceperii culorilor);
astigmometer- astigmatometru, stigrnatoscop, -, encephalie - asimetrie funcţională a encefalului.
aparat pentru măsurarea gradului de astigmatism. asymphytous - neconsolidat.
astomatous - fără gură. asymptomatic - asimptomatic, fără simptome.
astomia - atrezie a orificiuiui bucal. asynapsis - asinapsă, asinapsis, absenţă a
astomus - nou-născut cu astomie. conjugării de cromozomi în meioză.
astragalar - astragalian, talar relativ la astragal. asynclitîsm - asinclîtism, angajare asinclitică,
astragalocalcanean - relativ la astragal şi calcaneu. mod asimetric de angajare şi coborâre a craniului
astragalofibular - relativ la astragal şi flbulă fetal în bazin.
(peroneu). asyndesis - dereglare mintală în care idei sau
astragalus - astragalul, talus, osul astragal, os gânduri separate nu pot fi îmbinate într-un concept
tarsian. coerent.
astrapophobia - astrapofobie, cheraunofobie, asynechia - discontinuitate a unei structuri.
teamă morbidă de fulgere. asynergia, asynergy - asinergie, dissinergie,
astrict - 1. a cauza constipaţie; 2. a acţiona descompunerea mişcărilor, tulburarea proceselor de
astringent; 3. a comprima (a apăsa) pentru oprirea coordonare a mişcărilor care stau la baza actelor
hemoragiei. complexe.
aştriction -1. constipaţie; 2. acţiune astringentă asynesia, asynesis - mărginire intelectuală, iipsă
(a medicamentului); 3. comprimare pentru oprirea a înţelegerii rapide.
hemoragiei. asynetic - dement, debil mintal.
astringent - 1. care produce o contractare a asynodia -1. impotenţă sexuală; 2. lipsă a coin-
ţesuturilor organismului; constrictiv; 2. care inhibă cidenţei de orgasm.
secreţia sau opreşte hemoragia; 3. substanţă as- asyntaxia - asintaxie, pierderea sintaxei limbii (în
tringentă. unele afazii).
astroblast - astroblast, neuroblast, astrocit asystole, asistolia - asistolie, stop cardiac.
juvenil Cajal; atactie - 1. necoordonat; 2. suferind de ataxie;
astrocele - centrozom, centrosferă, centru ataxie.
celular, citocentru, centru de diviziune; centriol. atactilia - pierdere a sensibilităţii tactile.

74.
_____________________________ aţh
ata -, compresslon - atelectazie compresivă, colaps
ataractic - 1. tranchilizant, anxiolitic; 2. care pulmonar.
inhibă fobia, care are efect sedativ. -, linear - atelectazie lamelară (discoidală). -, lobular
ataralgesia - ataralgezie, neuroleptanalgezie, - atelectazie lobulară (acinoasă). -, patchy - v. lobular
stare realizată prin asocierea unui neuroleptic şi a atelectasis. -, primary - anectazie, atelectazie
unui analgezic. congenitală, atelectazie primară (fetală), atelectazie
ataraxia - ataraxie: 1. imperturbabilitate; neuro-lepsie, acută a nou-născutului, pneumonie marginală, stare
tranchilitate morală; indiferenţă; 2. înlăturarea fetală a plămânului;
anxietăţii (fricii, încordării, stressului) prin utilizarea -, secondary - atelectazie dobândită (câştigată,
substanţelor psihotrope. ataraxic - v. ataractic. secundră), atelectazie provocată de obstrucţia căilor
atavism - atavism, ereditate ancestrală, reversie, respiratorii sau de compresiunea parenchimului
pulmonar.
reapariţie la urmaşi a semnelor caracteristice ateleiosls - nanism hipofizar (cerebrohipofizar,
strămoşilor îndepărtaţi. pituitar), microsomie hipofizară, infantilism hipofizar,
ataxia - ataxie, amiotaxie, imposibilitatea coor- ateiioză, tip generalizat de subdezvoltare.
donării mişcărilor; atelia, ateliosls - atelie, dezvoltare embrionară sau
-, Briquent's - ataxie isterică, slăbire a muşchilor fetală insuficientă ori defectuoasă a unuia sau a mai
şi creştere a sensibilităţii pielii în isterie; multor organe, membre sau părţi ale corpului.
-, Brown's - ataxie Brown, ataxie spino-cere- ateliotic - rudimentar; infantil, de copil. atelocardia
beloasă, formă clinică în cadrul ataxiei spino-cere- - atelocardie, viciu cardiac congenital, dezvoltare
beloase cu lezare piramidală puţin severă şi tendinţă incompletă a inimii.
spre atrofie optică marcată; atelocephaly, atelocephalia- dezvoltare incom-
-, Brun's - dificultate de a începe mişcări ale pletă a capului.
picioarelor când laba piciorului este în contact cu atelochelia - atelochelie, dezvoltare incompletă
labială (a buzei).
terenul; atelocheiria, atelochiria - atelochirie, dezvol-
-, cerebellar - ataxie cerebeloasă, ataxie deter- tarea incompletă a mâinilor.
minată de leziuni cerebeloase, caracterizată prin ateloencephaly, ateloencephalia - formare
disimetrie, adiadococinezie, asinergie; incompletă a structurilor cerebrale.
-, Friedreich's - ataxie ereditară Friedreich, atelodonia - atelodonţie, dezvoltare imperfectă a
eredotaxie spinală; sistemului dentomaxilar.
-, intrapsychic - ataxie intrapsihică, discordanţă, ateloglossia - ateloglosie, dezvoltare imperfectă a
lipsă de coordonare, unitate şi consecvenţă în limbii.
desfăşurarea proceselor psihice; atelognathia - atelognaţie, formare defectuoasă a
-, kinetic - ataxie statico-locomotorie; -, locomotor - maxilarelor.
ataxie dinamică (locomotorie), asinergie motorie, atelomyelia - atelomielie, dezvoltare imperfectă a
ataxie care apare la mers; măduvei spinării.
atelopodia - atelopodie, dezvoltare incompletă a
-, Marie's - eredotaxie cerebeloasă Pierre Mărie, picioarelor.
afecţiune ereditară caracterizată prin tulburări ateloprosopia - ateloprosopie, dezvoltare im-
cerebeloase asociate cu leziuni piramidale; perfectă a feţei.
-, ocular - nistagmus; ataxie oculară, tulburare atelorrhachidia - atelorahidie, dezvoltare imper-
latentă a coordonării mişcărilor oculare; fectă a coloanei vertebrale.
-, pseudotabic - ataxie pseudotabetică, ataxie atelostomia - atelostomie, dezvoltare incompletă
cauzată de pierderea sensibilităţii posturale, a gurii.
observată în cazuri grave de polinevrită; athelia - atelia, absenţă congenitală a mamelonului.
-, truncal - ataxie statică (posturală), ataxie care athermancy - impermeabilitate la căldură. athermal -
apare în cursul menţinerii unei poziţii. atermal, referitor la apele minerale reci.
ataxiadynamia - ataxoadinamie, stare în care athermic - aferbil, apiretic, de apirexie; calorifug.
faze de adinamie alternează cu faze de mişcări athermosystaltic - care nu suferă contracţii ia variaţii
necoordonate. normale de temperatură (despre anumite ţesuturi).
ataxiaphasia - ataxiafazie, ataxoafazie, impo- atherocheuma - abces ateromatos, placă atero-
sibilitatea de a forma propoziţii din cuvinte care altfel sclerotică macerată.
se pot pronunţa corect. atherogenesis - aterogeneză, dezvoltare a ate-
ataxia-telangiectasia - ataxie-telangiectazie, rosclerozei.
sindromul Louis-Barr, boală ereditară caracterizată atherogenic - aterogen, care facilitează dez-
prin ataxie progresivă, cu mişcări corioatetozice, voltarea aterosclerozei.
telangiectazii cutaneo-mucoase şi deficit imunitar.
atax[î]ophemia-disartrie, ataxofemie, tulburare de 75
coordonare a musculaturii aparatului fonator.
ataxy - v. ataxia.
atelectasis atelectazie turtirea alveolelor pulmo
ath atr
atheroma -1. placă aterosclerotică; 2. aterorn. atocie - sterilitate feminină.
atheronecrosis - ateronecroză, necroză se- atokous - steril, infertil.
cundară degenerescentei ateromatoase a arterelor. atomization -1. pulverizare; 2. aeroionizare.
atherosclerosis - ateroscleroză, degenerescentă atomizer -1. pulverizator, atomizor; stropitoare;
grasă sau îngroşarea pereţilor arteriali. 2. aeroionizator, inhalator de aerosoli.
atherothrombosis - tromboză a unei artere, atonia - v. atony.
afectată de ateroscleroză. atonic - aton, atonic; flasc; adinamic; indolent;
athetoid, athetosic - atetozic, atetoid, asemă- torpid.
nător atetozei. atony - atonie; adinamie; astenie; indolenţă;
athetosis - atetoză, hiperchinezie atetoidă, ate- neputinţă: moleşală.
zie, hiperchinezie musculară, mişcări involuntare atopic -1. atopic; translocat; 2. alergic, de alergie.
spasmodice, lente, aritmice, ondulante cu predo- atopognosia, atopognosis - atopognozie,
minare la extremităţi; inabilitate de a localiza sediul unei senzaţii.
-, uoubîe - atetoză dubla (bilaterala^, smuromut 3tOpornsrîGîTu£a - rnensiruajie vicarianta,
Hammond (Vogt). menoxemte.
athrepsia, athrepsy - atrepsie, atrofie Parrot, atopy - atopie, boală atopică, tip de sensibilitate
decompoziţie, algiditate progresivă a nou-născuţilor. caracterizată printr-o predispoziţie familială la unele
athrombia - atrombie, hipocoagulare; trornbo- afecţiuni ca febra de fân, asrnul bronşic, urticaria,
citopenie. eczema infantilă etc.
athymia -1. amenţie, confuzie mintală, stare con- atoxic - netoxic, neveninos.
fuzională; 2. atimie, absenţă a emotivităţii; 3. ab- atrablliary- deprimat; inhibat, frânat; melancolic;
senţă congenitală a timusului sau a secreţiei acestei holeric; iritabil.
glande. atraugrip - pensă atraumatică.
athymism - absenţă a timusului. atremia - 1. absenţă a tremorului; 2. atremie,
athyroidemia - atiroidemie, absenţă sau scădere incapacitate de a merge, de origine isterică, fără
a produselor de secreţie ale glandei tiroide şi leziuni anatomice.
efectele asupra sângelui. atrepsy - imunitate antitumorală.
athyrosis - atiroidism, atireoză; 1. starea orga- atresia - atrezie, absenţă congenitală sau
nismului lipsit de tiroidă; anomalie congenitală astupare a unui orificiu sau a unui canal natural;
constând din absenţa glandei tiroide. aplazie, agenezie;
atlantad - îndreptată spre atlas. -, anal - atrezie anală;
atlantal - relativ la atlas. -, aortic - absenţă congenitală a orificiului valvular
atlantoaxial - atlanto-axoidian, atlanto-epistrofic; aortic;
relativ la prima şi a doua vertebră cervicală. -, biiiary - atrezie a canalului coledoc;
atlantodidymus - v. atlodidymus. -, congenital thymic - alimfoplazie congenitală,
atlantooccipital - atlantooccipital, referitor la aplazie congenitală a timusului;
atlas şi occipital. -, esophageal - atrezie a esofagului;
atlas - atlas, prima vertebră cervicală. -, intestinal - atrezie intestinală;
atlodidymus - făt cu două capete articulate la un -, iridis - ocluzie pupilară;
singur gât şi corp. -, laryngeal - nereuşită congenitală a dezvoltării
atmiatrics - aerosoloterapie. deschiderii laringelui;
atmocausis - 1. tratament cu aburi fierbinţi; 2. -, pulmonary - absenţă congenitală a orificiului
cauterizare cu vapori supraîncălziţi (de ex. a valvular ai arterei pulmonare;
mucoasei uterine). -, tricuspid - absenţă congenitală a orificiului
atmograph - pneumograf, atmograf, aparat valvular tricuspidian;
pentru înregistrarea mişcărilor respiratorii. -, vaginal - atrezie a vaginului.
atmolysis - extragerea fracţiei uşoare dintr-un atresic, atretic - relativ la atrezie.
amestec de gaze. atretocystîa - lipsă a orificiului unei vezici;
atmometer - atm(id)ometru. instrument pentru atretocistie. atrezia vezicii urinare.
măsurarea vitezei de evaporare a apei în aer. atretogastria - atretogastrie, imperforaţia cardiei
atmosphere - atmosferă, aer; mediu gazos, sau a orificiului pilone.
conţinut într-un spaţiu dat; atreturethria - lipsă a orificiului uretrei, imper-
-, artificial - aer condiţionat: foraţia uretrei, atreturetrie.
-, controlled - mediu gazos reglat; atrial - atrial, referitor la atriu.
-, simulated - atmosferă modelată; atmosferă cu atrialized - încorporat în atriu, ca parte a
climă artificială; ventriculului drept (în anomalia Ebstein).
-, tenuous - atmosferă rarefiată. atrichia, atrichosis -1. absenţă a părului; alo-
atmospherization - arterisiizare, oxigenare a pecie; atricie, atricoză; calviţie, căderea părulu; 2.
sângelui. absenţă a genelor.
atmotherapy, atmiatrics - aerosoloterapie. atrichous - care nu are păr; chel. pleşuv.

76
atr atr
atriomegaly - atriomegalie, mărire accentuată a -, Dejerine-Thomas - atrofie olivo-ponto-
atriului stâng. cerebeloasă, distrofie olivo-ponto-cerebeiară, boală
atrionector - nodul sinuzal, nodul Keith-Flack. Dejerine-Thomas;
atrioseptopexy - atrioseptopexie, operaţia Bailey, -, Erb's - miopatie juvenilă Erb, atrofie musculară
suturarea peretelui atriului drept la marginea juvenilă, boala Erb, miodistrofia Erb-Rot, miopatia
defectului septal interatrial. Erb-Rot, miopatie scapulo-humerală Erb, distrofie
atrioseptostomy - realizare a unei comunicaţii musculară progresivă;
între cele două atrii ale inimii. -, exhaustion - atrofie în special a celulelor glan-
atriotome - instrument pentru deschiderea unui dulare, ca urmare a unei activităţi funcţionale exce-
atriu; instrument pentru incizia valvulei mitrale. sive sau a unei suprastimulări;
atriotomy - atriotomie, deschidere chirurgicală a -, facioscapulohumeral - distrofia Landouzy şi
unuia din atrii. Dejerine;
atrioventricuiar - atrioventicular, auriculo- -, gray - degenerare a discului optic ce capătă o
ventricuiar, referitor la atrii şi ventricule. culoare gri sau gri-albăstrie;
atrium -1. cavitate; pungă; sac; sinus; 2. atriu; -, healed yeliow - ciroză posthepatică, ciroză
3. orificiul bronhiolei (care se deschide în alveolă); nodulară postnecrotică, ciroză postnecrotică;
4. vestibul; 5. poartă de intrare (a unor germeni, a -, Hoffmann's - boala Werdnig-Hoffmann, atrofie
infecţiei); musculară spinală infantilă, amiotrofie spinală
- cordis - cavitate superioară a fiecărei jumătăţi infantilă (ereditară spinală), poliomielită cronică
de inimă; infantilă;
- of the heart - v. atrium cordis. - infantum - tabes mesenterica;
atrochelocephalus - făt cu capul şi gâtul siab -, ischemic muscular - contractură ischemică
dezvoltate sau absente. Volkmann;
atrophedema - edem angioneurotic, edem acut -, Jadassohn macular - anetodermie atrofică
circumscris, edem Quincke. jadassohn (eritemaioasă), atrofie cutanată macu-
atrophied -1. atrofiat 2. epuizat; 3. caşectizat. , loasă;
atrophoderrna - atrofodermie, atrofodermatită, -, juvenile muscular - v. Erb's atrophy;
atrofodermatoză. -, Leber's optic - atrofia nervului optic, atrofie
atropholysis - leziune trofică a ţesutului, necroză optică Leber, boală Leber;
trofică tisulară. -, lobar - demenţă Pick, boala Pick;
atrophy -1. atrofie, reducere volumetrică a unui -, macular- v. Jadassohn atrophy;
organ, ţesut sau celulă; atrofiere; 2. atrepsie; 3. di- -, neural [neuritic, neuropathic, neurotlc] - amio-
minuare (a funcţiei unui organ sau ţesut); sus- trofie, miatrofie, atrofie musculară;
pendare a dezvoltării, oprirea evoluţiei; 4. epuizare; - of brain, circumscribed - demenţa Pick, boala
5. a se atrofia; Pick;
-, acute yeliow- atrofie galbenă acută a ficatului, - of disuse - atrofie disfuncţională, atrofie prin
distrofie toxică acută a ficatului, boala Rokitansky; inactivitate;
-, bone - distrofie osoasă; - of the skin - v. atrophoderrna;
-, brown - atrofie brună, distrofie brună, atrofie - of the skin, roentgen - radiodermită cronică,
însoţită de depunerea de lipofuscină în citoplasmă atrofie radioactivă a pielii;
celulară; - of the skin, striate - striaţiuni lineare roşietice ce
-, Buchwald's - atrofie cutanată progresivă; apar pe pielea pacienţilor debilitaţi, ce stau la pat;
- bulborum hereditaria - boala Norrie; -, Parrot's - atrofie Parrot;
-, Charcot-Marie - amiotrofie de tip Charcot-Marie, -, pressure - atrofie prin compresiune, atrofie
amiotrofie ereditară neurală, amiotrofie progresivă consecutivă exercitării prelungite a unei compresiuni
de tip peronier, boala Charcot-Marie-Tooth; asupra unui ţesut sau organ;
-, compression - atrofie prin compresiune, atrofie -, red - atrofie a unui organ asociată cu congestie
consecutivă exercitării prelungite a unei compresiuni pasivă cronică observată uneori la ficat în legătură
asupra unui ţesut sau organ; cu o afecţiune cardiacă;
-, convolutional [cerebral] - demenţa Pick, boala -, reversionary - anaplazie, catapiazie;
Pick; -, splenic - atrofie a splinei, hiposplenism, hipo-
-, correlated - atrofie după extirparea sau splenie;
afectarea unei părţi de organ; -, trophoneurotic - atrofie legată de pierderea
- cutis-atrofie cutanată (a pielii), subţierea pielii inervaţiei;
datorată reducerii elementelor sale constitutive; -, villous - atrofie a vilozităţilor intestinale:
-, cyanotic - ciroză congestivă, ciroză cardiacă; -, Vulpian's - atrofie scapulo-humerală. atrofie
-, Dejerine-Sottas type - nevrită hipertrofică spinală progresivă musculară, începând din umăr.
Dejerine-Sottas, boală Dejerine-Sottas, neuropatie -, yeliow - v. acute yeliow atrophy;
hipertrofică familială, polineurită hipertrofică -, Zimmerlin's - formă de atrofie progresivă ere-
interstiţială progresivă;

77
atr att
ditară ce începe înjumătăţea superioară a corpului. bral, ictus apoplectic, apoplexie cerebrală; ictus he-
atrophoderma - atrofodermie, atrofie cutanată; moragie, hemoragie cerebrală;
- biotripticum - atrofie cutanată senilă; - breath-holding a. - acces de reţinere a res
- diffusum - atrofie cutanată difuză idiopatică. piraţiei;
atrophodermatosis - atrofodermie, atrofoder- -, drop - sindromul vertebral sincopai, pierdere
matoză, orice afecţiune cutanată, în care semnul bruscă, neaşteptată de cunoştinţă, condiţionată de
principal este atrofia pielii. osteocondroza cervicală;
atropic - dislocat, deplasat, ectopic, heterotop. -, febrile - acces febril;
atroplne - alcatoid obţinut din Atropa belladona; -, surgical - operaţie, intervenţie chirurgicală;
antispasmodic, antisudorific, anticolinergic, midri- -, transient ischemic - scurtă disfuncţie neuro-
atic. logică datorată Ischemiei cerebrale tranzitorii;
atropinism - sindromul intoxicaţiei cu atropină. - vaga! [vasovagal] a. - criză vaso-vagală, criză
atropinize - a utiliza atropină, a acţiona cu atro- vagală, sindromul Gowers.
pină. attacker- celula "atacantă" (deex. celulă-T uci-
atroscine - scopolamină. gaşă activată).
attach -1. a ataşa; a anexa; a fixa; a implanta; attemperation - reglare a temperaturii. attend -
2. a invada, a infiltra; a se extinde. 1. a îngriji (un bolnav), a acorda ajutor;
attachment - 1. ataşare, alăturare; anexare; 2. a vizita (bolnavul).
fixare; inserţie, implantare; cuplare; 2. dispozitiv; attendance - 1. îngrijire; supraveghere; ajutor;
adaptor; ajustaj; accesoriu; 3. dispozitiv mecanic deservire, asistenţă; 2. vizită, vizitare (a bolnavului):
de fixarea părţilor componente ale protezei dentare; 3. gardă; primire, consultaţie;
-, angle - freză angulară; -, medical - ajutor medical; asistenţa medicală:
-, connective tissue - ligament conjunctiv (al îngrijire a bolnavului;
pungii glngivaie); atteridant - 1. îngrijitoare (de bolnavi^; pi. per-
-, epithelial - ligament epitelial (al pungii sonal îngrijitor; 2. satelit, asociat;
gingivale); -s, medical - personal medical inferior;
-s, externai - croşete, aplicaţii ocluzale (ale unei -, sick - îngrijitoare (de bolnavi), infirmieră;
proteze cu arcuri); -, ward - sanitar, infirmier.
-, frictionai - v. precision attachment; attention - îngrijire (de bolnavi).
-, gingival - ajustarea marginală a gingiei faţă attenuant - 1. diluant; 2. care diluiază; 3. orice
de dinte; agent, mijloc sau metodă folosită în reducerea viru-
-, internai - v. precision attachment; lenţei microorganismelor sau a acţiunii unui medi-
-, irrigation - Exator pentru sistemul de irigare; cament sau drog.
-, key - v. precision attachment; attenuate -1. a dizolva, a dilua; 2. a epuiza; 3. a
-, keyway - v, precision attachment; atenua, a micşora, a calma (durerea); 4. a reduce
-, multivaient - 1. cuplare a antigenului cu virulenţa microorganismelor sau acţiunea unei
anticorpul prin fixarea determinantei antigenice în substanţe chimice.
diferite subsituri în cadrul centrului antigen fixator; attenuation -1. diluare; dizolvare; 2. atenuare,
2. chim. absorbţie polivalentă (a unui ligand); calmare (a durerii); 3. reducere a virulenţei unui
-, muscle-tendort a. -joncţiune muşchi-tendon; microorganism sau a acţiunii unei substanţe chi-
- of implantat to bone - fixarea implantului de os; mice.
-, paradei - v. precision attachment; attenuator - atenuator (de transcripţie).
-, periodontai - ligamentul periodontal, mem- attîc - atică, epitimpan, recessus epitympanicus,
brană periodontalâ; reces epirjmpanic, loja oscioarelor.
-, pin-type - fixare prin ştifturi (a unei punţi den- attitude -1. poziţie; atitudine, fel de a fi sau de a
tare); se comporta; 2. poziţie (a fătului în uter); 3. poziţie
-, precision - dispozitiv de fixare la proteze den- adoptată faţă de cineva sau ceva; 4. ţinută a
tare fixe sau amovibile; corpului;
-, single-site - fixare într-o singură zonă (a anti- -, crucifixion - poziţie crucificată {de ex. în
genului cu celula); istero-epiiepsie);
-, tomography - adaptor tomografie. -, defence - poziţie forţată, poziţie antalgică.
attacin - atacir.ă, proteină ce participă în reacţiile poziţie protectoare;
primitive de imunitate la insecte. -, forced - poziţie forţată;
attack - 1. criză, acces, atac, ansamblu de -, iUogicai - poziţie bizară (stranie) (de ex. în
tulburări clinice instalate brusc în stare de sănătate istero-epiiepsie);
aparentă sau pe un fond patologic şi care se repetă -, pugilistic - atitudine de boxer;
la intervale variate; 2. a afecta; a ataca; a atinge; a -, stereotyped - păstrare îndelungată a unei
leza; a distruge; a coroda; poziţii (în tulburări psihice).
- acute a. - puseu acut, criză acută; attractîon -1. atracţie, înclinaţie; pasiune; 2. a-
- apoplectic a. - ictus, accident vascular cere- tracţie, mişcare a extremităţii, orientată către trunchi:

78
att __________________________ aus
-, erotic - atracţie sexuală, libido; -, partide - centriol, augmentation - mărire, creştere, sporire; ampli-
parte centrală a unui cen-triozom; ficare;
- sphere - centriosferă. - of antibody response - stimulare a genezei de
attributable - caracteristic, atributiv (bolii anticorpi.
respective). augmentor -1. stimulator al mitozei sau al creş-
attribute - 1. caracteristică, semn caracteristic terii; 2. ist. nerv întăritor al inimii.
(distinctiv), trăsătură distinctivă; 2. a atribui, a pune augnatus - augnat, făt cu mandibulă dublă, făt
pe seamna sau în socoteala cuiva, a explica prin teratologic dublu, parazitar, caracterizat prin
ceva; a raporta, a clasa printre; implantarea pe mandibula autozitului a unui
-, temperamental - trăsătură a caracterului. rudiment de maxilar reprezentând parazitul.
attrition -1. abraziune, erodare; uzare; tocire; aula -1. /. înv. partea anterioară a ventriculului al
-, dental - abraziune a dinţilor; lll-lea ai creierului; 2. focar de hiperemie (în locul
- of enamel - erodare a smalţului. introducerii vaccinului).
atypia - stare atipică, atipism. auliplexus - /. înv. plexul vascular al ventriculului
audibility - audibilitate, inteliglbilitate. al lll-lea al creierului.
audible - audibil, inteligibil, desluşit. aullx - şanţul hipotalamic, şanţul Monro.
audile - care posedă o bună memorie auditivă, aura - aură: 1. senzaţie de suflu pe care o pot
care percepe auditiv uşor. avea unii subiecţi înaintea crizei epileptice; 2. an-
audioanalgesla - audioanalgezie, analgezie samblu de tulburări senzoriale, vegetative, psihice
produsă de sunete. sau motorii, trecătoare, care preced criza epileptică
audîogenic -1. cauzat de sunet; 2. care produce sau unele manifestări patologice sub formă de crize
sunete. paroxistice;
audiogram - audiogramă, înregistrare grafică a -, intellectual - stare de visare, detaşare mintală
limitelor de audibilitate, grafic pe care se înregis- ce precede un atac de epilepsie;
trează rezultatele unui examen audiometric; -, kinestetic - percepere a mişcării unei părţi a
-, pure tone - audiogramă tonală; corpului, care însă nu execută mişcarea respectivă.
-, speech - audiogramă verbală. aural -1. auricular, otic, acustic, auditiv; 2. relativ
audioiogy - audiologie, parte a ORL-ului care la aură.
studiază auzul şi tulburările lui. auranofin - complex lipofil cu aur (regulator al
audiometer - audiometru, instrument pentru metabolismului în limfocite).
cercetarea auzului. auricle - 1. pavilionul urechii, urechea; 2. ure-
audiometry -1. audiometrie, acumetrie, examen chiuşa (auricula) atriului, auricul atrial, auricul car-
funcţional al auzului; 2. audiometrie pragală; diac, apendice atrial;
-, behavioral - audiometrie de comportament; -, cervical - fistulă branhiogenă ectodermală,
-, pure-tome - audiometrie tonală. fistulă branhială ectodermală.
audiphone - audiofon, tip de aparat acustic folosit auricular- 1. relativ la pavilionul urechii, auri-
de hipoacuziei pentru amplificarea sunetelor. cular, otic; acustic; 2. relativ la urechiuşa atrială.
audit; auriculare - punct craniometric, care corespunde
-, medical - evidenţă medicală; centrului de foramen al conductului auditiv extern.
-, nursing - vizita bolnavului de către infirmieră. auriculotherapy - auriculoterapie, auriculopunc-
audition - 1. auz, simţul auzului; 2. audiere, tură, acupunctura a punctelor active ale pavilionului
ascultare; urechii.
-, chromatic - fonopsie, sinopsie, audiţie colorată auriform - în formă de ureche.
(cromatică), senzaţii vizuale colorate la audiţia unor aurilave - aparat pentru spălătură auriculară.
sunete; aurin - acid rosolic, acid pararosolic, aurină.
-, gustatory - audiţie gustativă, senzaţie gustativă auripuncture - timpanopuncţie, puncţie a
la audiţia unor sunete. membranei timpanice, paracenteza timpanului.
auditive - persoană care învaţă sau îşi aminteşte auris - ureche.
mai uşor pe cale auditivă decât pe cale vizuală. auriscalp[ium] - mică chiuretă pentru extragerea
audiotognosis -1. înţelegerea şi interpretarea corpilor străini din ureche; pensă auriculară.
sunetelor; 2. diagnosticul bolii cu ajitorul percuţiei şi auriscope - otoscop, specul auricular.
auscultaţiei. aurocoecus - stafilococ auriu.
auditory - auditiv, acustic; relativ la organul aurometer - v. audiometer.
auzului. aurotherapy - auroterapie, crisoterapie, trata-
auditus - simţ al auzului, auz, audiţie. ment cu preparate care conţin săruri de aur.
augment -1. sporire, creştere, mărire; periodâ auscultate - a ausculta, a asculta zgomotele din
(de) invazie {de ex. a unei boii acute); 2. exacerbare, interiorul corpului.
creşterea intensităţii simptomelor unei boli; 3. a spori, auscultation - auscultaţie, examen al organelor
a creşte, a (se) mări, a se amplifica. interne făcut prin ascultare cu urechea sau cu

79
aus aut
stetoscopul; celulele proprii ale organismului;
-, direct [immediate] - auscultaţie directă (ime- -, cold - autoanticorp la rece, crioautoanticorp;
diată), auscultaţie prin aplicarea urechii direct pe -s, Donath-Landsteiner cold - hemolizine bi-
peretele toracic; fazice Donath- Landsteiner;
-, mediate - auscultaţie indirectă, auscultaţie -, pathogenic - autoanticorp ce joacă un rol
mediată, auscultaţie instrumentală, auscultaţie important în evoluţia bolii;
practicată cu ajutorul stetoscopului. -, precipitating - anticorp precipitant;
auscultoscope - stetoscop, stetofon; fonendoscop. -, warm - autoanticorp ia cald, anticorp activ
autacoid - substanţă fiziologic activă, asemă- asupra celulelor proprii la temperaturi în jur de 37°C;
nătoare hormonilor; -ies, polyreactlve - autoanticorpi polireactivi (ce
-, chalonic - chalonă; reacţionează cu diferite organe sau ţesuturi ale unui
-, duodenal - secretină. organism);
autarcesis - imunitate congenitală (ereditară, -, sperm-induced - autoanticorp antispermic.
naturală, înnăscută, constituţională, de specie), autoantigen - antigen autolog, autoantigen.
rezistenţă naturală, autarceză, ansamblu de pro- autoblood - sânge propriu (autogen, autolog),
cese nespecifice de apărare a organismului contra sângele bolnavului utilizat de exemplu în auto-
infecţiilor. hemoterapie.
autecology - autoecologie, studiul interacţiunilor autocholecystoduodenostomy - fistulă colecisto-
între un organism sau specie cu mediul înconjurăor. duodenală.
autemesla - autemezie, vomitare idiopatică sau autochthonous - autohton, care se află în locul
funcţională, vărsătură fără cauză evidentă. formării şi dezvoltării (de ex. despre tromb).
authentication of sample - verificarea (stabilirea autocinesia, autocinesis - v. autokinesia.
autenticităţii) unui preparat (specimen). autoclase - autoclazie, deteriorare progresivă a
authorit / y; unui ţesut sau organ prin fermenţi proprii.
-ies, health - 1. comisie medicală; 2. serviciul autoclasis - ruptură datorată unor cauze
ocrotirii sănătăţii; intrinseci.
- Ies, hygiene - organele de control igienico- autoclave -1. autoclav(ă), sterilizator cu aburi; 2.
sanitar; a steriliza în autoclav (materiale şi instrumente
-, public health - organul ocrotirii sănătăţii. medicale);
autism - autism, trecerea în prim plan a vieţii -, double-ended - sterilizator cu aburi cu uşi pe
psihice interioare, însoţită de desprinderea gândirii părţile opuse;
de realitate; -, high vacuum - autoclav care lucrează în regim
-, infantile - autism infantil, sindromul Kanner, de vid înalt;
psihopatie Asperger, incapacitate a copilului de a -, steam - autoclav, sterilizator cu aburi.
realiza raporturi normale cu membrii anturajului. autocondensation, autoconduction - utilizarea
autoactivation - autocataliză, autoactivare, terapeutică a curenţilor de frecvenţă înaltă; dia-
cataliză a unei reacţii datorită chiar produşilor de termie generală, termopenetraţie generală,
reacţie. transtermie generală.
autoagglutination - 1. autoaglutinare a eritro- autocytolysis - v. autolysis.
citelor (de către propria plasmă sau ser); 2. auto- autocytotoxicity - autotoxicitate;
aglutinare nespecifică a unor celule, bacterii etc, -, allergic - autocitotoxicitate de reagine (anti-
datorată unor factori fizico-chimici. corpi atopici).
autoaggression - reacţie autoimună celulară, autocytotoxin - autocitotoxină, autotoxină
autoalergie, autoagresivitate, autosensibilizare, endogenă; citotoxină care provine din celule dege-
sensibilizarea organismului provocată şi întreţinută nerescente.
de compoziţia (structura) autoantigenilor. autodecompositlon - autodecompoziţie,
autoallergy - autoalergie, autoagresivitate, fragmentare spontană (de ex. a pastilelor cu termen
endoalergie, autoimunitate, autosensibilizare, expirat).
sensibilizarea organismului provocată şi întreţinută autodermic -1. referitor la propria piele; 2. der-
de compoziţia (structura) autoantigenilor. matoautoplastie.
autoamputatîon - mutilare, detaşare a părţii autodigestion - autodigestie, autoliză, auto-
necrozate a unui organ. citoliză, autopepsie, autoproteoliză, digestie
autoanalysis - introspecţie, observaţia propriilor patologică realizată la nivelul unui organ sub
trăiri psihice; autoobservare; autoanaliză, analiză a acţiunea fermenţilor proprii.
propriilor calităţi şi defecte. autoecholalie - autoecoialie, repetare a ultimelor
autoanalyzer - autoanalizor, autoanalizator, silabe, cuvinte, părţi de fraze.
dispozitiv automatizat utilizat în investigaţii autoecic - (parazit) care infestează acelaşi
biochimice, morfologice, electrofiziologice etc. organism din care a fost eliminat; care trăieşte tot
autoantibody- autoanticorp, anticorp autoimun, timpul într-un singur organism.
antiendogen, anticorp faţă de substanţele sau autoepilation - autoepilare, autodepilare,

80
ctui ____ ______ _________________________ _____ aut
tricotilomanie, pierdere spontană a părului. ale propriilor ţesuturi; autoimunogenicitate (a
autoepitope - determinantă autoantigenică, idiotipului).
autoepitop. autoimmunogîobulin - imunoglobulină a
autoeroticism, autoerotism - autoerotism, sângelui propriu (autogen), autoimunoglobuiină.
autofilie, narcisism, automonosexualism, autosexu- autoinfection - autoinfecţie, infecţie autogenă.
alism, autoerastie, plăcere sexuală la autoexcitarea infecţie endogenă.
zonelor erotogene. autoinfusion - redistribuirea sângelui din ex-
autofluorescence - fluorescentă endogenă. tremităţi în organele de importanţă vitală prin
autofluoroscope - scintigraf, gamma-topograf, aplicarea unor bandaje de tip Esmarch.
instrument radiometric pentru înregistrarea autointoxicatlon - autointoxicaţie, nozotoxi-
repartizării izotopului radioactiv în organism. coză, autotoxicoză, autotoxemie, intoxicaţie prin
autofundoscope - autooftalmoscop, autofundo- produşi de metabolism ai propriului organism,
scop, oftalmoscop pentru examinarea fundului de autokeratoplasty - autokeratoplastie, grefă
ochi propriu. corneană cu grefon prelevat de la celălalt ochi al
autogersous - autogen; 1. endogen, care se bolnavului.
formează în organism; 2. căpătat din cultura de autokinesia, autoklnesls - mişcare voluntară.
microorganisme, izolate la bolnav; 3. care se pro- autolavage - spălătură gastrică, efectuată de
duce fără intervenţie străină. bolnavul însuşi.
autoheteroploid - autoheteroploid. autolesion - automutilară, mutilare voluntară
autognosis - autognozie, autocunoaştere, produsă asupra propriei persoane.
cunoaştere de sine însuşi. autologous -1. autogen, propriu, autolog; 2. care
autograft - autotransplant, autogrefon, trans- apare natural şi normal într-un anumit tip de ţesut
plant (grefon) autogen. sau de structură specifică; 3. cu referire la un trans-
autografting - autotransplantare, autografă, plant în care zona de prelevare şi cea de primire se
autoplastie, grefă autogenă (autoplastică, autoiogă). află pe aceiaşi Individ.
autogram - teziune pustulară a pielii. autologous-reactive - autoreactiv.
autographism - autografism; dermografism, autolysate - complex de substanţe rezultate din
modificare a coloraţiei pielii la excitarea cutano- autoliză, autolizat.
mecanică. autolysis - autoliză, autocitoliză, autopepste,
autohemagglunation - autohemaglufjnare, auto- autoproteollză, autodigestie, izofagie.
aglutinare a eritrocitelor cu plasmă sau ser autogen. autoiytic - autolitic, referitor la autoliză.
autohemagglutinin - autohemaglutinină, auto- autolyze - a supune autolizei; a fi supus
anticorp hemaglutinant. autolizei.
autohemic - preparat din sânge propriu. automatic -1. automat(ic);2. maşinal, spontan;
autohemolysin - autohemolizină, autoanticorp 3. involuntar.
hemoiitic (antieritrocitar), hemolizină care acţio- automatism - automatism, proces fiziologic a
nează împotriva propriilor hematii. cărui desfăşurare are loc fără participarea conşti-
autortemolysis - hemoliză autoimună, auto- entei;
hemoliză, distrugerea globulelor roşii de către -, ideational - automatism ideator (mnezicc-
propriul ser al bolnavului. ideator).
autohemotherapy - autohemoterapie, tratament automatograph - dispozitiv pentru înregistrarea
prin injectare de sânge provenit de la acelaşi individ. grafică a mişcărilor involuntare.
autohemotransfusion - autohemotransfuzie, auto- automutilation - automutilare, mutilare vo-
transfuzie, transfuzie la bolnav a sângelui autogen. luntară produsă asupra propriei persoane.
autohistoradiography - histoautoradiografie, automnesia - reamintire spontană a ur.ei
autohistoradiografie, metodă de studiere a dis- perioade anterioare de viaţă, automnezie.
tribuţiei topografice a unui radioizotop la nivelul automysophobia - automizofobie, teamă
celulei. morbidă de mirosuri neplăcute de Ia propria
autohypnosis - autohipnoză, hipnoză provocată persoană.
prin autosugestie. autonephrectomy - autonefrectomie, suspen-
autoimmunity - reacţie autoimună (la autoantigeni). darea funcţiei unui rinichi în urma obliterării
autoimmunity-prone - cu risc înalt (sporit) de ureterului; atrofie totală a unui rinichi consecutiva
dereglări (tulburări) autoimune (despre organism). unei tuberculoze renale.
autoimmunizatton - imunizare cu autoantigen autonomie, autonomous - 1. autonom, func-
(pentru producerea unei patologii autoimune spe- ţional independent; 2. relativ la sistem nervos
cifice); autoalergizare, autosensibilizare (a unui or- vegetativ (sau autonom).
ganism). autonomotropic - care acţionează asup'a
autoimmunize - a imuniza cu autoantigen. sistemului nervos autonom.
autormmunogen - anticorp anti-idiotipic. autonomy - autonomie, independenţă fu ra-
autoimmunogenoicity - proprietăţi imunogene ţională, independenţă faţă de un control exterior sau

81
aut aut
faţă de controlul centrelor nervoase cerebro-spinaie. autoreproduction - autoreproducere, autosinteză;
autoophthalmoscope - oftalmoscop destinat autoduplicare.
examinării fundului de ochi propriu. autoreconstitutiort - autorestabilire, autorecon-
autooxidation - autooxidare: 1. combinare di- stituire (de ex. a funcţiei unui sistem).
rectă, lentă a unei substanţe cu oxigenul molecular, autoresponse - răspuns autoimun, reacţie auto-
la temperaturi normale; 2. fenomen în care o imună.
substanţă acţionează simultan ca oxidant şi ca autoresponsiveness - reactivitate (capacitate de
dezoxidant. reacţie) autoimună.
autoparthenogenesis - autopartenogeneză, autorrhaphy - t. înv. pentru închiderea plăgii cu
dezvoltare a unui ovul nefecundat în urma unui ţesuturile din zona plăgii.
stimul chimic sau fizic. autosampler- 1. aplicator automat de speci-meni
autopathic - idsopatic, de origine neclară. (probe); 2. pipetă automată.
autopathography - descrierea propriei anam- autoscope - autoscop, instrument pentru
neze. inspecţia (examinarea) cavităţii laringiene şi a căilor
autopathy - autopatie, boală idiopatică, boală respiratorii subiacente.
fără cauză externă aparentă. autosensitization - autoalergizare, autosen-
autophagia - v. autophagy. sibilizare provocată şi întreţinută de compoziţia
autophagosome - autofagozom, autolizozom, (structura) autoantigenilor.
citolizozom, vacuolă autofagică. autoserotherapy - autoseroterapie, autohemo-
autophagy - auiofagie: 1. consumarea propriilor terapie, infuzarea la pacient a serului propriului său
ţesuturi ale unui organism supus inaniţiei; 2. frag- sânge.
mentare a unor componente celulare sau a unor autoserum - ser folosit pentru autoseroterapie;
celule întregi cu Szozemii acestor (sau a altor) celule. ser autogen.
autopepsia - autodigestie; v. autolysis. autosexualism - v. autoeroticism.
autophilia - v. autoerottcism. autosite - (făt) autozit (pe suprafaţa sau în corpul
autophobia - autofobie: 1, teamă patologică de căruia există unul sau câţiva gemeni paraziţi).
singurătate; 2. ură morbidă faţă de sine însuşi. autoslipper - dispozitiv automat pentru aco-
autophony - autofonie, timpanofonie, rezonanţă perirea specimenilor cu lamelă.
penibilă şi obsedantă a propriei voci. autosomatognosis - senzaţie fantomă, fantoma
autoplast - autotransplant, autogrefon. amputaţilor, fenomenul "membrului-fantomă",
autoplastic - autoplastic: 1. autogenic, auto- autosomatognozie, senzaţie de a mai poseda încă
morfic; 2. referitor ia autoplastie. membrul amputat sau o parte din el.
autoplasty - autoplastie, autogrefă, grefă auto- autosome - autozom, eucromozom, cromozom
genă (autologă). care nu determină sexul.
autopneurrtonectomy - întreruperea funcţiei autosplenectomy - întreruperea funcţiei splinei în
plămânilor (în urma obstrucţiei bronhiei principale). urma perturbării afluxului sanguin.
autopoisonous - autotoxic. autosuggestibility - autosugestibilitate, pre-
autopolymerization - polimerizare spontană a dispoziţie către autosugestie, stare mintală
proteinei la congelare. caracterizată printr-o mare receptivitate ia auto-
autopolyploid -1. autopolipioid, autoploid, poli- sugestie.
ploid ai cărui cromozomi aparţin unei singure specii; autosuggestion - autosugestie, sugestie
2. autopoliploidsc. îndreptată asupra propriei persoane.
autoproteoîysis - v. autolysis. autosuppression - supresiune spontană a
autoprothrornbin - factorul V, proaccelerină. răspunsului imun.
autopsy -1. autopsie, necropsie, necroscopie, autosyndesis - autosindeză, împerecherea în
examen post-morîenr, 2. a efectua necropsia; meioză a cromozomilor de la acelaşi părinte într-un
- in vivo - biopsie; poliploid sau alopoliploid.
-, medicolegal - necropsie medico-judiciară. autosynnoia - autosinoia.
autopyotherapy - autopioterapie, tratament cu autotherapy - 1. vindecare spontană; 2. auto-
injecţii de puroi provenit de la pacientul însuşi. terapie, autotratament, autolecuire, tratament dirijat
autoradiogram - autoradiogramă, imagine obţi- de bolnavul însuşi; 3. v. autoserotherapy; 4. v.
nută pe o peliculă sensibilă după injectarea şi loca- autopyotherapy.
lizarea selectivă într-un organ sau ţesut a unui izotop autotomography - tomografie, biotomie,
radioactiv. planigrafie, laminografie, stratigrafie.
autoradiograţshy - autoradiografie, radioautografie; autotomy - diviziune spontană; autocecom-
-, mounted a. - autoradiografia secţiunilor încli- poziţie; autotomie, separare voluntară a unei părţi
nate (declive); din corp (la şopârlă etc).
-, whole-body a. - autoradiografie totală. autotopagnosia - autotopagnozie.
autoregulation - autoreglare, reglare automată. autotoxemia - autointoxicaţie, intoxicaţie
autoreinfusîon - reinfuzie de sânge. endogenă.

82
aut axi
autotoxicosis - v. autointoxication. avascular - avascular, fără vase.
autotoxicus: avascularization - anemiere; ischemiere.
., horror - groază, spaimă , "oroarea autoin- avens - Geum urbanum L.
toxicării" (autoidentificarea după Erlich). average value - valoare medie; medie.
autotransfusion - 1. reinfuzie; 2. autohemo- aversfve - care trezeşte repulsie.
transfuzie. avidity - aviditate: 1. grad de afinitate a
autotransplant - autotransplant, autogrefon. anticorpilor faţă de un antigen; 2. proprietatea unei
autotransplantation - autolransplantare, substanţe, unui ţesut sau organ de a absorbi un
autogrefă, grefă autogenă, autoplastie. lichid sau gaz.
autotroph - autotrof, care îşi produce singur avirulent - avirulent, fără virulenţă.
substanţele nutritive. avivement - avivare, excizie a marginilor unei
autotyphyzation - manifestare de simptome plăgi, în vederea suturării lor.
asemănătoare celor ale febrei tifoide ce apar ca avoidance - evitare;
rezultat al autointoxicării. - of hypoxic damage - profilaxie a leziunii
autovaccine - autovaccin, vaccin autogen, hipoxice.
vaccin preparat din microbi luaţi chiar de la boinavui avulsion - avulsie, exereză, rupere, extracţie,
căruia i se administrează. îndepărtare prin smulgere a unei formaţiuni
autoxidation - autooxidare: 1. combinare anatomice;
directă, lentă a unei substanţe cu oxigenul mole- - of epiphysis - epifizioliză;
cular, la temperaturi normale; 2, fenomen în care o - of tooth - luxaţie traumatică a dintelui;
substanţă acţionează simultan ca oxidant şi ca -, complete scalp - scalpare totală;
dezoxidant. -, phrenic - frenicectomie, frenicoexereză,
autoxidator - autooxidator. freniconeurectomie;
auxanography - determinare mediului optim award -1. hotărâre; 2. premiu;
pentru cultivarea microorganismelor. -, physician's recognition - certificat eliberat
auxanometer - dispozitiv pentru studierea medicilor care au trecut cursurile de perfecţionare.
creşterii (proliferării) microorganismelor. awareness - stare de conştientă.
auxesis -1. creştere în dimensiuni sau greutate; awareness-Inducing - psihostimulant, psiho-
2. hipertrofie. stimulator.
auxetic - substanţă chimică ipotetică care awkward -1. incomod; 2. dificil, greu de realizat.
provoacă diviziunea celulară. awry - strâmb; greşit; denaturat.
auxiliary - 1. asistent, ajutor; 2. mijloc sau axanthopsia - inabilitate de a distrunge nuanţele
dispozitiv auxiliar, mecanism auxiliar; 3. auxiliar, de galben.
secundar; subsidiar; suplimentar, accesoriu; de axenic - steril (despre cultură).
rezervă, de schimb; axenization - purificarea (culturii) de micro-
-, dental - asistent stomatolog; personal sto- organisme accesorii (asociate).
matologic auxiliar; axerophtol - vitamina A, retinol.
-, nursing - personalul medical auxiliar. axial -1. axial: care se referă la o axă; situat pe o
auxilimotor - care ajută mişcarea. axă, în raport cu o axă; 2. relativ la epistrofeu (a
auxilytic - care favorizează liza. doua vertebră cervicală);
auxin - auxină, hormon vegetal, fitohormon. - skeleton - capul şi trunchiul;
auxocardia - 1. diastolă cardiacă; 2. dilatare a - stream - flux axial (central) (de eritrocite). axially
inimii. - în direcţie axială.
auxocyte - auxocit, gonotocont, meiocit, ovocit axifugal - eferent, centrifug.
primar. axilla - axila, fosă (groapă) axilară, subsuoară.
auxoflore - moleculă fluorescentă. axillar[y] - axiiar, care se referă la axilă.
auxology - f. înv. embriologie. axiom - axiomă, principiu;
auxotherapy - alopatie, auxoterapie, terapie de -, Burnet's - principiul Burnet, fenomenul de
substituţie. toleranţă faţă de propriile ţesuturi.
ava -1. băutură otrăvitoare; 2. medicament din axion - creierul şi măduva spinării, axa cerebro-
plante. spinală, sistemul nervos central.
availability- 1. accesibilitate; 2. prezenţă, axioversion - înclinare anormală a axei lungi a
disponibilitate; 3. utilitate, folos; unui dinte.
-, bed - prezenţa paturilor libere (ia spital); axipetal - aferent, centripet, centripetal.
-, drug biological - accesibilitatea biologică a axis[p/. axes] -1. ax, axă; 2. coloana vertebrală;
medicamentului; 3. sistemul nervos central; 4. epistrofeu, axis, a doua
-, myocardial oxygen - asimilarea oxigenului vertebră cervicală; 5. apofiza odontoidă a epis-
de către miocard. trofeului; S. arteră ce se ramifică, imediat după
available - 1. accesibil; 2. util, folositor. punctul de origine, în mai multe ramuri;
avalvular - avalvular, fără valve. -, anatomical - axa anatomică-(a inimii);

83
axi azy
-, brain - trunchi cerebral; axopetal - spre cilindrax.
-, celiac - trunchi celiac; axophage - celulă glială din cavitatea mielinică
-, cerebro-spinal - axa cerebrospinal, sistemul (în mielită).
nervos central; axoplasm - axoplasmă, protoplasma axonului,
-, condylar - linie ce trece prin cei doi condili parte a citoplasmei neuronului, care intră în com-
mandibulari; ponenţa axonului.
-, craniofacial - linie dreaptă ce trece prin oasele axosomatic - axosomatic.
etmoid, sfenoid, occipital; axospongium - axospongiu, reţea fină de fibre
-, encephalomyclonic - axa cerebrospinalâ; ale cilindraxului celulei nervoase.
-, frontal - linie ce trece prin centru! globului axotomy - incizie sau secţionare a unui axon.
ocular; azalein - fucsină, colorant roşu de trifenilmetan.
-, helic - axul spiralei ADN; azathyoprine - azatioprine (imunosupresor);
-, hinge - v. condylar axis; Imuran.
-, lens - axa lentilei; azidothimidine - azidotîmidină, preparat anti-
- lentis - axa cristalinului; virotic uthizat in tratamentul snti-o!DA.
- of body long - axa cefalo-caudală; azoamyly - absenţă sau reducere.
- of clasp, fulerum - stom. zonă de croşetă azoospermia - azoospermie, absenţa spermato-
cervicală de retenţie; zoizilor în spermă.
-, mandibular - v. condylar axis; azoproteins - azoproteine, proteine ale serului
-, neural - axa cerebro-spinală; cabalin.
-, opening - linie imaginară în jurul căreia condiiii azotate - azotat, nitrat, sare a acidului azotic.
se pot roti în mişcări de deschidere şi închidere ale azote - azot, nitrogen.
mandibulei; azotemia - azotemie: 1. prezenţă în sânge a
-. pupillary - ax pupilar: compuşilor azotaţi; 2, acumulare anormală de
-, sagittal - ax antero-posterior al ochiului; compuşi azotaţi neproteici în sânge.
-, thyroid - trunchiul tireo-cervical; azotenesis - tulburări legate de azotemie.
-, visual - axă vizuală, axă de fixaţie. azothermia - hipertermie condiţionată de
axite - fibre marginale ale axonului. azotemie.
axoaxonic - referitor la contactul sinaptic al azotize - a combina cu azot.
axonilor a două celule nervoase. azotized - nrtrificat, care conţine azot.
axodendrite - axodendrită, prelungire derivată de azotorrhea - azotoree, excreţie sporită de azot şi
la un axon. compuşii săi împreună cu urina şi materiile fecale.
axodendritic - referitor la legătura sinaptică a azoturia - azoturie, excreţie sporită de substanţe
unui axon cu o dendrită. azotate împreună cu urina.
axoid - relativ la eplstrofeu. azure - azur (colorant).
axolemma - axolemă, membrană celulară a unui azurophile - azurofil, care se colorează cu
axon. albastru de anilină.
axolysis - axoliză, degenerescenta cilindraxului azygography - azigografie, radiografia venei
unei celule nervoase. azigos după injectarea unei substanţe de contrast.
axon[e] [pi, axones] - 1. (neur)axon, filament azygomerphous - asimetric.
axial, cilindrax, prelungire cilindraxială, prelungire azygos - organ nepereche, organ unic, organ
principală a unui neuron, prelungirea Deiters;2. axă impar.
cerebro-spinaiă; 3. axa corpului. azygote - organism care apare în urma parteno-
axoneme - filament cromozomia! axial, cromo- genezei hapioide.
fibrilă axială. azygous - unic, impar, solitar.
• axoneuron - axoneuron, celulă nervoasă a sis- azymia - absenţă de enzime.
temului nervos central. azymic, azymous - 1. care nu poate provoca
axonometer - axonometru, instrument pentru fermentarea; 2. care nu conţine enzime; 3. nefer-
determinarea axei astigmatismului sau a axei unei mentat, care nu este produs prin fermentare.
lentile asferice.

84
bab_____________________________________________________________ oac

b
babble - bâiguială, bolboroseală; gângurit. -, Abel's - bacilul Abel-Loewenberg, clebsiela
babe - v. baby. ozenei;
Babesia - Babesia, gen de protozoare parazite. -, anthrax - bacilul antraxului, bacteridie cărbu-
noasă, bacii cărbunos;
babesiasis, babesiosis - babesioză, babesie- -, blue pus - bacilul piocianic;
loză, piroplasmoză. -, colon - bacii coli, coiibacil;
babish - infantil; pueril. -, drumstick - bacilul tetanosului, bacii tetanic;
babies'-breath - ipcarige, Gypsophila paniculata L. -, dysentery - bacii disenteric;
bab/y - nou-născut; copil mic, prunc; -, Friedlănder's Klebsiella pneumoniae -
-, blue - nou-născut cianotic (cu viciu cardiac pneumobacitul Friedlănder;
congenital); -, Gas-producing - bacilul gangrenei gazoase,
-, bottle - sugar alimentat artificial; Clostridium perfringens;
-, collodion - nou-născut cu ihtioză congenitală; -, glanders - bacilul morvei;
-, sleepy - asfixia nou-născutului; -, hay - bacillus subtilis;
-, smail-for-gestationai-age - hipotrofie a nou- -, Koch's - 1. bacii tuberculos, bacilul Koch,
născutuiui; micobacteria tuberculozei; 2. vibrionul Koch, vibri-
-, test-tube - copil născut în urma fecundării onui hoierei;
artificiale; - of black leg [of black quarter] Clostridium
-ies, wheezy - bronşită asmatică a nou-năs- perfringens - bacilul gangrenei gazoase;
cutului. - of chancroid - bacilul şancrului moale, bacilul
baby-craft, baby-farm - creşă. Ducray;
baby-farmer - persoană care creşte (pentru - of symptomatic antrhax - v. - of black leg;
plată) copii mici. -, plague - bacilul pestos.
babyish - pueril. bacillus-carrier - purtător de germeni.
baby-linen - scutec, faşă. bacitracin - bacitracină.
baby-nursery - v. baby-craft. back - 1. spate; spinare; 2. parte dorsală,
baby-scale - cântar pentru copii. dorsum, faţă dorsală, dos, partea din spate a unui
baby-talk - vorbire indinstinctă (neclară, nein- obiect; 3. spătar; 4. posterior; 5. întârziat; 6. a
teligibilă). împinge înapoi; a susţine, a sprijini.
baby-teeth - dinţi de lapte. to be/lie on one's - a fi bolnav, a sta ia pat;
bacciform - baciform, care seamănă cu o bacă. -, flat - spate paralitic;
bachelor -1. licenţiat; 2. celibatar, burlac. -, hollow - lordoză patologică;
bacillac - produs lactat fermentat cu Lactobacillus -, hum [hunch] - cifoză patologică; gibozitate;
acidophilus. - injury - traumatism al coloanei vertebrale;
bacillar[y] - microbian, bacterian, bacilar, refe- - of the eye - ceafă, occiput;
ritor la bacii; baciliform în formă de bacii, în formă - of the foot - regiunea dorsală a labei piciorului,
de nuia. dorsui piciorului;
baciiiemia - bacteriemie, bacilemie, prezenţa - of the hand - regiunea dorsală a mâinii;
baciiiior în sânge. - of the head - ceafă, occiput;
bacillicarier - purtător de germeni. - of the nose - dorsum nasi, marginea anteri-
bacillicidâl, bactllicidic - bacilicid, bactericîd, oară a nasului extern;
care distruge bacilii. - of the throat - vestibul faringian;
bacililn - bacilină, antibiotic produs de Bacillus - of the tongue - faţa dorsală a limbii;
subtilis. -, pocker- spondilartrită anchilopoietică, pelvi-
bacilliparous - care produce bacili. spondilită reumatismală, boala Bechterew-Marie-
baciliogenic, bacillogenous - 1. de geneză Strumpell;
bacilară; 2. v. bacilliparous. -, saddle - iordoză patologică.
bacillophobia - v. bacteriophobia. backache - durere în spate; lumbago, mialgie
bacillosis - baciloză, infecţie bacteriană; tuber- lombară.
culoză. backbone -1. coloana vertebrală, şira spinării;
bacilluria -bacteurie, bacilurie, prezenţa baciiiior 2. carcasă/schelet a(l) unei macromolecule;
în urină. -, primitive - coardă dorsală, notocord.
bacillus [pi. bacilli] - bacii, bacterie în formă backcross - retroîncrucişare, încrucişare
de bastonaş;

85
bac bac
înapoi, încrucişarea unui hibrid cu unul din părţi. bactericide - substanţă bactericidă, bactericid,
backflow - 1. reflux; 2. circulaţie retrogradă, substanţă care distruge bacteriile; substanţă
circulaţie de întoarcere; 3. ieşire a substanţei de dezinfectantă, dezinfectant.
contrast în parenchimul renal (în urografîe bactericidin - bacteriolizină, bactericidină.
retrogradă); bacterid - bacteridă: 1. erupţie de pustule sterile,
-, pyelolymphatic - reflux pieloiimfatic; recurentă sau persistentă, pe palme şi tălpi, datorată
-, pyelovenous - reflux pielovenos. alergie! provocată de bacterii; 2. diseminare a unei
background-1. fond, fundal; 2. fond de radiaţie infecţii de origine bacteriană a pielii.
ionizantă; bacteriemia - v. bacteremia.
-, B-ceil - repartizare a markeriîor nespectfici pe bacîerln - bacterină, vaccin bacterian.
suprafaţa unei celule S; bacterination - vaccinare în scop de profilaxie
-, genetic - fond genetic; sau tratament al infecţiilor bacteriene.
-, matrix-induced fluorescent - fluorescentă bacterinia - reacţie sistemică la injectarea unui
endogenă, autofluorescenţă; vaccin bacterian.
-, T-celi - repartizare a markeriîor nespecifici pe bacterioagglutinin - anticorp al serului sanguin
suprafaţa celulelor T, ce aglutinează bacterii, bacterioaglutinină, aglutinină
backing - 1. carcasă metalică (a faţetei dentare); bacteriană.
2. proptea; 3. sprijin; 4. mişcare înapoi. bactericidal - v. bactericidal.
backlash - consecinţe nefaste, urmări negative. bacteriocidin - bacteriocidină, anticorp cu acţiune
backrest - spătar; suport pentru a sprijini spatele bactericidă.
unui bolnav semişezând. bacterioclasis - fragmentare a bacteriilor.
backset - recidivă, recurenţă. bacteriodiagnosis - bacteriodiagnostic, diag-
backstitch - punct de sutură. nostic bacteriologic.
backwardness - întârziere în dezvoltare, rămâ- bacteriofluorescein - bacteriofluoresceină, sub-
nere în urmă, arieraţie. stanţă colorantă fluorescentă, produsă de unele
bacteremia - bacteriemie, prezenţă a bacteriilor în bacterii.
sânge; bacteriogenic, bacteriogenous - bacteriogen,
-, puerperal - septicemie puerperaiă, febră produs de bacterii de origine microbiana.
puerperaiă, septicemie post-partunr, bacteriemie bacteriohemolysîn - bacteriohemolizină,
puerperaiă. hemotoxină bacteriană, hemolizină bacteriană.
bacteria - pi. de la bacterium; bacterioid - bacterioid, asemănător bacteriilor.
-, acid-fast - bacili acidorezistenţi; bacteriologist - bacteriolog, microbiolog(ist).
-, aerobic - bacterii aerobe; bacteriology - bacteriologie, microbiologic.
-, antibody-coated - bacterii încărcate cu anticorpi; bacteriolysin - bacteriolizină, bactericidină,
-, autotrophic - bacterii autotrofe; anticorp specific care sensibilizează bacteriile faţă
-, coryneform - bacterii difteriforrne; de acţiunea litică a complementului.
-, filamentous - trihobacterii, bacterii filamen- bacteriolysis - bacterioliză, liză a bacteriilor,
toase; dezintegrare/dizolvare a bacteriilor.
-, mesophilic - bacterii mezofiie, mezofili; bacterioiytic - bactenolitic, referitor ia bac-
-, mouldlike - bacterii mucegaiforme; terioliză.
-, nitrite- bacterii nitrifiante, nitrobacterii, bacterii bacteriolyze - liza bacteriilor.
fixatoare de azot; bacteriopathology - bacteriopatologie, studiu
-, nonreceptîve - bacterii care nu pot adsorbi fagii; despre bolile cauzate de microbi sau toxinele lor.
-, osmophilic - bacterii osmofile; bacteriopexy - bacteriopexie, imobilizare a
-, photogenic - bacterii luminescente; bacteriilor de către celulele fagocite.
-, psychrophilic - bacterii psicrofile; bacteriophage - bacteriofag, virus bacteriofag,
-, purple - bacterii purpurii; fag;
-, putrefaction [putrefactive] - bacterii de putre- -, tablet-form - bacteriofag tabletat, tablete din
facţie; bacteriofag.
-, pyogenic - bacterii piogene; bacteriophage-infected - bacteriofag-infectat,
-, rod - bacili; infectat de bacteriofag;
-, round - coci; - treatment - fagoterapie, tratament cu ajutorul
-, spore-bearing - bacterii purtătoare de spori; bacteriofagilor.
-, spore-forming - bacterii sporulate; bacteriophagology- care studiază bacteriofagii.
-, sporing - v. spore-bearing bacteria. bacteriophobia - bacteriofobie, bacilofobie, frică
bacteria-contaminated - contaminat de bacterii. morbidă de bacterii.
bacterial - bacterian, microbian, referitor la bacterie. bacteriophytoma - bacteriofitom, tumoare
bacteriaproof - impenetrabil pentru bacterii. inflamatorie.
bactericidal - bactericid: dezinfectant. bacteriosis - bacterioză, infecţie provocată de
bacterii.

86
bac bal
bacteriosolvent - bacteriosolvent, substanţă -, latex - balon/pungă de cauciuc; -, medicine - trusă
bacterilitică. sanitară; -, obstetrical - 1. trusă obstetricală; 2.
bacteriostasis - bacteriostază, inhibiţia creşterii metre-urinter, histereurinter;
şi multiplicării bacteriilor. - of bones - slăbănog, "numai pielea şi oasele";
bacteriostat - bacteriostat, factor bacteriostatic, - of waters - pungă amniotică, punga apelor; -,
factor care împiedică dezvoltarea bacteriilor. oxygen - balon de oxigen;
bacteriostatic - bacteriostatic, care împiedică -, Petersen's - pungă de cauciuc introdusă în
dezvoltarea şi multiplicarea bacteriilor. rect şi apoi umflată pentru a ridica vezica urinară şi
bacteriotherapeutic[al] - bacterioterapeutic, a uşura execuţia cistotomiei suprapubiene;
referitor la tratamentul cu bacterii. -, physician's - trusă medicală;
bacteriotherapy - bacterioterapie, tratament cu -, pooling - conieiner-colecior;
microbi. -, rubber - balon de cauciuc;
bacteriotoxemia - bacteriotoxemie, toxemie -, surgical - trusă sanitară; trusă chirurgicală;
bacteriană, prezenţa de toxine în sânge. -, urine [- collecting] - urinar, urinai.
bacteriotoxic - bacteriotoxic: 1. toxic pentru bagasosis - bagasoză, conioză determinată de
microorganisme; 2. determinat de acţiunea toxinelor inhalarea prafului de trestie de zahăr, sindromul
bacteriene. Jamison-Hopkins.
bacteriotoxin - bacteriotoxină, toxină bacte- bagged - încapsulat.
riană. bagging - încapsulare;
bacterlotropin - bacteriotropină, opsonină - of uterus - metreuriză. baggy,
specifică, anticorp specific ce stimulează fago- baglike - sacciform. baker - baie
citoza; component termorezistent al unui ser imun. de aer cald;
bacteriotripsin - bacteriotripsină, tripsină - legs - genu valgum, picioare în X. balance -1.
bacteriană. echilibru, bilanţ, balanţă; 2. cântar;
bacterioviridin - bacterioviridlnă (pigment). 3. echilibru sufletesc; calm, linişte; 4. factor decisiv;
bacteritic - bacterian, microbian. 5. a echilibra; 6. a cântări;
bacterim - bacterie. -, acid-alkali - echilibru acido-bazic;
bacteriuria - bacteriurie, bacilurie, prezenţa -, analytical - balanţă analitică;
bacteriilor în urină; -, baby - cântar pentru sugari;
-, covert - bacteriurie latentă. -, body - constituţie proporţională;
bacterized - infectat cu bacterii, însămânţat cu -, caloric - bilanţ (echilibru) termic;
bacterii. -, carbohydrate - bilanţ glucidic;
bacteroides - bacteroizi, bacterii saprofite. -, chemical - v. acid-alkali balance;
bacteroidosis - bacteroidoză, infectare cu -, counter - cântar de masă;
bacteroizi. -, eye- echilibru oculomotor, echilibrul muşchilor
baculiform - baciliform, în formă de bacii (de ex. oculari care păstrează paralelismul axelor oculare;
despre cromozom). -, fluid-and-electrolytic - echilibru hidroelec-
bad - 1. bolnav, nesănătos, insalubru; 2. grav trolitic (hidromineral);
(despre starea pacientului); puternic (despre tuse); -, genetical - echilibru genetic;
3. alterat; necalitativ; defectuos; -, genic- echilibru genic, stare datorată totalităţii
- to be taken - a se îmbolnăvi; armonice a genelor într-un genom;
- to feel - a se simţi prost (nu prea bine). -, heat - bilanţ (echilibru) termic;
badge -1. semn', simbol; 2. insignă; -, immunoregulatory - indice imunoregulator,
-, film - dozimetru plat de peliculă. coraport între celulele -T helper şi celulele -T
baffle - ecran. supresoare;
bag - 1. pungă; sac; receptacul; 2. glandele -, intra-chromosome - echilibru intracromo-
mamare; 3. conteiner, 4. cavitate; pungă; reces, zomial, poziţie anumită a genelor în cadrul unui
diverticul; cromozom care asigură controlul lor normal asupra
-, brething - balon de respiraţie (la inhalatorul de evoluţiei caracterelor corespunzătoare;
oxigen), burduf respirator; -, nitrogen - echilibru azotat, balanţă de azot;
-, centrifuge - eprubetă de centrifugă, tub de -, oculomotor - v. eye balance;
centrifugă; celulă de centrifugă; -, polygenic- bilanţ poligenic, stare condiţionată
-, dilatable - balon pneumatic (de ex. dilatator al de coraportul între poligene şi efectele opuse;
cardiei); -, sedimentation - gradul de sedimentare (într-o
-, douche - balon pentru spâiătură gastrică; suspensie de substanţă medicamentoasă);
-, Douglas - receptacul Douglas (pentru cer- -, torsion - balanţă de torsiune.
cetarea aerului expirat; balanced -1. liniştit, echilibrat, calm; 2. armonic,
-, hot-water - termofor; armonios, proporţional, conform, corespunzător;
-, ice - pungă de gheaţă; raţional.
-, incontinence -1. urinar; 2. recipient de fecale;

87
bal ban
balaneutics - balneologie. . balanic - relativ la de rachete.
glandul penisului sau la cel al clitorisului. balloon -1. balon; 2. balon pneumatic, introdus
balanism - tratamentul afecţiunilor ginecologice într-o cavitate a corpului (de ex. un cateter-balonaş);
cu pesari sau supozitoare. -, Shea-Anthony [sinus] - balon de cauciuc
balanitis - balanită, iflamaţie a mucoasei glan- pentru repoziţionarea fragmentelor osoase ale
dului penisului; sinusului maxilar.
-, phagedenic - balanită gangrenoasă (fage- ballooning - 1. dilatare a unei cavităţi cu aer
denică), infecţie necrozantă care provoacă o dis- (în investigaţii); 2. balonare.
trucţie rapidă a glandului penian. baltottemenţ - balotare, balotament; legănare,
balanoblennorrhea- balanoblenoree, inflamaţie balansare; oscilaţie;
gonocodcă a glandului penian. -, abdominal - balotare abdominală;
balanochlamyditis- balanohlamidită, inflamaţie -, fetal - balotament fetal;
hlamidiană a glandului şi a prepuţului clitorisului. -, indirect - balotament indirect, balotament fetal,
balanoplasty - balanoplastie, operaţie plastică depistat prin peretele abdominal;
la glandul penian. - of the knee-cap [of the patella] - mobilitate
balanoposthitis - balanopostită, inflamaţie con- a patelei;
comitentă a glandului şi prepuţului. -, renal - balotare renală.
balanoposthomycosis - balanopostomicoza, balm -1. balsam; substanţă curativă; substanţă
balanopostită oidiomicotică. analgezică; 2. unguent; 3. roinită," iarba stupului",
balanorrhagia - balanoragie: 1. hemoragie din Melissa officinalis, 4. a alina, a calma, a atenua
gland penian; 2. inflamaţie gonoreică a glandului (durerea); 5. a îmbălsăma;
penian. -, bastard - dumbravnic, Melittis melisso-
balanorrh[o]ea - balanoree, balanită purulentă puynum i _ ,
(supurantă). - for insect stings - unguient contra înţepăturilor
balantidiasis, balantidosis - balantidiază, de insecte;
balantidioză, dizenterie balantidianâ. -, garden - v. balm, 3.;
balanus - glandul penisului. - of Gileand - balsam din Commiphora
balbuties - bâlbâială, gângăveală (idiopatică). opobalsamum;
bald - alopecie, chel, fără păr sau cu păr rar. -, sweet - v. balm, 3.
bald-head - chelie. balmy - curativ, terapeutic, tămăduitor; sedativ,
baldness - alopecie, atrichie, atricoză; calmant aromat, îmbălsămat.
-, male pattern - alopecie ereditară. balneary - 1. stabiliment balnear, instituţie de
ball - sferă, glob, bilă, bolus, bol, minge; hidroterapie, sanatoriu hidroterapic, staţiune bal-
-, back-pressure - balonaş pentru contrapulsaţie; neară; secţie balneară; 2. izvor curativ, sursă mi-
-s, chondrin - boluri de condrină, grupuri izo- nerală curativă.
gene de celule în cartilaj; balneation - balneoterapie, tratament balnear,
-, cotton - tampon de vată; tratament cu ape minerale şi nămoluri.
-, " fluff " - mior. "bule pufoase"; balneology - balneologie, ştiinţă care se ocupă
-, food - fitobezoar; de studiul apelor minerale şi al nămolurilor terapeutice.
-, hair - tricobezoar; balneotherapeutics, balneotherapy - v.
- in the throat - globus hystericus; balneation.
- of Bichat, fatty - bula Bichat, corpul adipos al balneum, balnea -1. baie; 2. stabiliment balnear;
obrazului; - arenae - baie de nisip;
- of the foot - bolta plantară; - calidum - baie fierbinte;
- of the knee - rotulă, patelă; - mariae - baie sărată, baie cu apă sărată;
- of the thumb - tenar, eminenţă tenară; - maris - baie de mare;
-, touch - pulpa degetului (mâinii); - tepidum - baie caldă.
-, wool - tricofitobezoar. balsam -1. balsam; 2. unguient; 3. balsamină,
ballism - baiism: 1. hiperchinezie a membrelor; Impatiens, 4. a unge cu balsam; -, Canada -
2. paralizie agitată, boala Parkinson. balsam de Canada;
ballistocardiogram - balistocardiogramă, - of fir - v. Canada balsam;
înregistrare făcută de balistocardiograf. - of Peru - balsam de Peru;
ballistocardiograph - balistocardiograf, instru- -, yellow - slăbănog, Impatiens noli-tangere.
ment pentru înregistrarea oscilaţiilor transmise balsam-herb - balsamină.
corpului de contracţiile inimii şi propulsia sângelui balsamic - balsamic; 1. legat de balsam; 2. aro-
prin vasele mari. matic, frumos mirositor.
ballistocardiography - balistocardiografie, me- balsamiferous - balsamlfer, care conţine balsam.
todă de cercetare a funcţiei hemodinamice cardiace. balsam - scent - miros balsamic, miros de balsam.
baliistophobia - balistofobie, teamă morbidă bancroftiasis, bancroftosis - vuchererioză,
infecţie cu Wuchereria bancrofti.

88
ban han
band -1. pansament, bandaj; faşă; 2. hemat. fago- -, compressing [compressive] - pansament com-
cit sanguin; 3. ligament, fascicul lung şi subţire; 4. presiv;
cordon; traveu; filament, aderenţă, bridă, ban- -, cravat - bandaj triunghiular; -, crepe - bandaj
deletă; tract; fascie, aponevroză; 5. bandă cro- elastic; -, cross - bandaj în 8, bandaj spicâ, bandaj
mozornială, disc; 6. inel ortodontic dentar; 7. a pan- în cruce;
sa, a bandaja; -, demigauntlet- bandaj ce acoperă numai mâna,
-, A - banda A, striaţiune de culoare închisă în lăsând degetele libere;
fibrele muşchilor; -, Desault's - bandaj Desault, bandaj (mobi-
-, abdominal- bandaj abdominal, centură abdo- lizator (în fracturi de claviculă);
minală, bandaj folosit pentru înfăşurarea abdome- -, Esmarch's - bandaj Esmarch, bandaj din
nului după celiotomii; cauciuc;
-, absorption - spectru de absorbţie, bandă de -, extension - bandaj cu extensie;
absorbţie; -, fenestrated - pansament ghipsat fenestrat,
-, amniotic - aderenţă (bridă) amniotică; aparat ghipsat cu fereastră;
-, anchor - dispozitiv fixator ortodontic; -, figure-of-eight - v. cross bandage;
-, anogenitai - prima indicaţie privind perineul -, first-aid - pansament primar;
la embrion; -, four-tailed - bandaj căpăstru;" frondă"," praştie";
-, atrioventricular - fasciculul atrioventricular His; -, Fricke's - bandaj Fricke, bandaj adeziv ce
-, Baillarger's - linia Baillarger, stria Baillarger, înveleşte scrotul;
bandă de substanţă albă în cortexul cerebral; -, gauntlet - bandaj în mănuşă, bandaj pentru
-, Bechterew's - linia Bechterew; mână şi degete;
-, Belly - bandaj abdominal; -, gauze - faşă de tifon; bandaj de tifon;
-, Clado's- ligamentul Clado, ligamentul suspensor -, g!ue • imobilizare cu cleol,
al ovarului acoperit de peritoneu; -, Hamilton's - bandaj Hamilton, bandaj în
-, clamp - nod supradentar fixator cu clemă (pen- fracturile mandibulei;
să); -, hammock - bandaj fixator;
-, compression - pansament compresiv, bandaj -, Hippocrates' - v. capeline bandage;
care exercită o presiune continuă asupra regiunii -, immovable - pansament imobilizator;
unde e aplicat; -, many-tailed - bandaj triunghiular; bandaj poli-
-, fibrous - ligament; gonal,
-, Gennary's - linia Gennary; -, plaster - pansament ghipsat; aparat ghipsat;
-, His* - v. atioventricular band; -, provisional - pansament provizoriu;
-, H - linia Hensen; discul Hensen; -, recurrent - bandaj în spirală, bandaj spiraiat
-, iiiotibial - tractul iliotibial; (aplicat pe bont);
-, Lane's - bucla Lane, bandă congenitală pe -, retaining - pansament imobilizator;
ileum; -, retentive - pansament fixator;
-, Matssiant's- tractul iliotibial, bandeleta Maissiant -, roller•- faşă făcută sul;
-, matrix - matrice metalică pentru plombe de -, sanilastic - imobilizare cu leucoplast;
contur; • -, scarf - bandaj triunghiular;
-, molar - inel ortodontic de sprijin pentru molari; - scissors [shears] - foarfece pentru pansamente;
- of fibrous tissue - cordon fibros; -, sling - v. four-tailed bandage;
- of larynx, ventricular - plica ventriculară a la- -, spica - v. cross bandage;
ringelui, coarda vocală falsă (vocală superioară), -, spiral - bandaj spiralat (în spirală);
plica vestibulară; -, spiral reverse - v, cross bandage;
- of the colon Taenia coli - bandeleta muscu- -, starch - pansament amidonat, bandaj cu amidon;
lară longitudinală a colonului; -, suspensory - bandaj suspensor,
-, orthodontic- guleraş ortodontic, inel ortodontic; -, T - pansament în T;
-s, osteoid-fascicule osteoide (osteale) (semn al -, tight - pansament compresiv;
osteosarcomului); -, triangular - bandaj triunghiular; eşarfă;
-, zonular - zona orbicuiară. -, Velpeau's - bandajul Velpeau, care imobili-
bandage -1. pansament; bandaj; faşă; material de zează braţul pe piept.
pansament; 2. bandaj suspensor, suspensor. 3. a bandager-specialist în aplicarea pansamentelor.
bandaja, a pansa, a aplica un bandaj/pansament; to bandaging - aplicare a pansamentului, pan-
apply a - - v. bandage, 3.; sare, bandajare.
-, adhesive [plaster] - imobilizare cu leucoplast; bandy - cu picioarele strâmbe; cu picioarele în O.
-, Barton's - bandajul Barton, atelă în formă de bane -1. otravă, toxină, substanţă toxică, toxic.
8, dublă, aplicată în fractura mandibulei; venin; 2. f. înv, omor, moarte; 3. Soianum;
-, belly - bandaj abdominal; -, lleopard's [wolfs] - amică, Amica montana L.
-, capeline- (bandaj) capelină, boneta Hippocrates; baneberry - orbalţ, Actaea spicata.
-, cohesive - imobilizare cu leucoplast;

89
ban bar
baneful - dezastruos; fatal; nefast; funest; într-o limbă străină.
dăunător, vătămător; ucigător. barbei - febră aftoasă.
banewort - mătrăgună, Atropa belladonna L bar-bell - halteră.
bang -1. lovitură; pocnitură; trosnet; 2. cânepă barber-chair- scaun ajustabil, pentru atribuirea
indiană, Cannabis; haşiş. unei poziţii verticale sau orizontale.
bank - bancă de organe şi ţesuturi (pentru barberry - drăcilă, Barberis vulgaris L.
transplantare); bancă de sânge (staţie de recep- barbiers - beri-beri; polinevrită alimentară.
ţionare şi conservare ale sângelui); barbital - barbital, veronal, dietilmaloniluree, acid
-, blood -1. rezervă de sânge conservat; 2. bancă dietilbarbituric.
de sânge; 3. fiola cu sânge; barbitalisrn, barbitu[r]lsrrii - barbituratism,
-, bone - laboratorul de colectarea şi conser- barbiturism, barbituromanie, intoxicaţie cronică cu
varea transplantelor osoase; veronal şi derivaţii săi.
-, eye - bancă de cornee: barbiturate - barbiturant, sare a acidului barbituric.
-, health date - arhiva introdusă în calculator, barbs - v. barbel.
privind fiole de observaţie clinică sau concluziile barbone - t. înv. septicemie hernoragică.
făcute în urma examinărilor medicale; barbotage - metodă de anestezie spinală.
-, institutional - bancă centralizată (de organe); bare - denudat, dezgolit, dezbrăcat; descoperit;
-, memory - bancă de date; gol.
-, milk - depozit de lapte de femeie colectat de bare-bone - persoană uscăţivă; persoană ca-
la donatoare; şectizată, "numai piele şi oase".
-, ordered clone - clonotecă sistematizată; barefoot - desculţ.
-, semen - bancă de spermă, spermofond; bare-handed - fără mănuşi, cu mâinile goale.
-, serum reference - serie completa de seruri baresthesîa - barestezie.
aglutinante. baresthesiometer - baresteziometru.
banking -1. conservarea organelor şi ţesuturilor bariatrics - ramură a medicinii, care se ocupă cu
(pentru transplantare); 2. colectarea şi conservarea prevenirea şi tratamentul obezităţii.
sângelui. baric - baric: 1. care conţine bariu; 2. relativ la
bant - tratament al obezităţii după Banting. presiunea barometrică, sau, în general, la greutate.
baptorrhea - baptoree, secret infectat al unei baricîty - greutatea unei substanţe comparată cu
membrane mucoase. un volum egal al altei substanţe, ambele aflate la
bar -1. placă; lamă; carcasă (metalică), schelet aceeaşi temperatură.
metalic; arc de proteză mobilă; 2. barieră, obstacol; barilla - carbonat şi sulfat de sodiu.
3. dungă, linie; bering - denudare, descoperire, dezgolire,
-, anterior palatal - arc palatin anterior al pro- punere în evidenţă;
tezei ortodontice; -, blind spot's - descoperirea petei oarbe
-, arch -1. bară arcuată pentru proteze dentare; (Mariotte) (în glaucom).
2. atelă metalică supradentară pentru tratamentul baritosîs - bari(in)oză, pneumoconioză produsă
fracturilor maxilare; de praful de bariu.
-, connecting - verigă conectantă a protezei barium - bariu;
arcuate; - chloride - clorură de bariu;
-, hot - dispozitiv pentru determinarea tempe- - hydroxide - hidroxid de bariu;
raturii de topire a unui medicament; - oxide - oxid de bariu, utilizat ca agent deshi-
-, median - sept median; dratam;
-, metal - lamă metalică folosită pentru osteo- -, opaque - suspensie barică radioopacă;
sinteză; suspensie baritată, utilizată ca substanţă de
-, occlusal rest - verigă conectantă suplimentară contrast:
pentru sprijinul ocluzal; - sulfate - sulfat de bariu;
- of blandder - plica interureterală, bară inter- - sulfide - sulfura de bariu (utilizată ca depilator).
ureterală, bară vezicală pe mucoasa vezicii; bariumize- a utiliza bariu sau suspensie baritată.
- of soap - calup de săpun; bark-1. scoarţă, coajă; 2. coajă de China, Cortex
-, palatal - arc ortodontic palatin; chinae; 3, a tuşi tare;
-, petroalar - creasta pietrealară (pterigo- -, cinchona [Jesuits'] - v. bark, 2.;
pietroasă), marginea găurii ovale; -, oak - coajă de stejar, Cortex Quercus;
-, traction - agrafă de extensie. -, Peruvian - v. bark, 2.;
baragnosis - baragnozie, abaragnozie, lipsă a -, pomegranate-coajă de rodie, Cortex Cranatf,
capacităţii de determinare (deosebire) a greutăţii -, rasping - tuse lătrătoare;
unui corp. -, scap - soartă de odegaci (săpunariţă).
baralime -amestec din bariu şi calciu (absorbant barking - tuse lătrătoare, puternică.
de anhidridă carbonică). barley - 1. orz, Hordeum vulgare L; 2. oft.
barbaralalia - dislalie în încercarea de a vorbi hordeolum, urcior, orjelet.

90
bar _____________________________ bas
baroceptor - v. baroreceptor. baryesthesia - barestezie.
baroelectroesthesiometer - baresteziometru. baryglosia - bariglosie, pronunţare înceată şi
barognosis - barognozie, capacitate de a deter- neinteligibilă.
mina greutatea unui corp. barylalla - barilalie, vorbire neinteligibilă, răguşită.
barograph - barometrograf. barymazia - hipertrofie a sânilor.
baromacrometer - baromacrometru, dispozitiv baryomia - fetiditate; miros greu, neplăcut.
pentru măsurarea şi cântărirea nou-născuţilor. baryodynia - durere acută.
barometric - 1. presiune barometrică (atmos- baryphonia - barifonie: 1. voce de joasă tona-
ferică); 2. barometric. litate; 2. dificultate în vorbire.
baroreceptor - baroţre)ceptor, presoreceptor; barythymia - baritimie, depresiune mintală,
-, ventricular - baro(re)ceptor (intra)ventricular (al melancolie.
inimii). basad - orientat spre bază, în direcţia bazei.
baroscope - baroscop, instrument ce măsoară basal -1. bazai, de la bază; 2. la fundul cavităţii
modificările survenite în presiunea atmosferică. dentare,
barosinusitis - barosinuzită, areosinuzitâ. basai[i]oma - bazaliom, canceroid cutanat,
barospîrator - respirator de boxă (de cabină), carcinoid cutanat, carcinom (epiteliom) bazacelular.
plămân de oţel. basculation - basculare: 1. corecţia retroflexiei
barostat - barostat, baroreleu, traductor baro- uterine; 2. recul; sistolic al inimii.
metric de contact. base -1. bază; 2. substanţă bazică, bază, sub-
barotaxis - barotacsis, barotactism, reacţie a stanţă alcalină; 3. bazai, fundamental; 4. alcalin,
protoplasmei la presiunea atmosferică. bazic;
barotitis - barotrauma, traumă datorată schim- -, cardiac - baza inimii, basis cordis;
bării bruşte a presiunii barometrice; -, cement - bază protectoare de cement a plom-
-, otitic - barootită, aerootitâ;
-, sinus - aerosinuzită, barosinuzită. -, denture - baza protezei dentare; -,
barrack -1. baracă; 2. pi. cazarmă; 3. a înca- eye - distanţă interpupilară;
zarma; a plasa (un spital etc.) în barăci. - for filling - baza protectoare a plombei dentare;
barrage - baraj, bloc; blocaj; - of blader - fundul vezicii urinare;
- of sensory signals - blocajul semnalelor sen - of brain - baza creierului;
zoriale. - of hair - rădăcina părului;
barrel-1. cilindrul seringei; 2. cavitate timpanică, - of heart - baza inimii, basis cordis:
casa (cutia) timpului; 3. măsură de capacitate (amer. • of kidney - bazinet, pelvis renal;
119 I, brit. 163,65 I); 4. emftzematos, " în butoi" - of skull - baza craniului;
(despre torace); • of tongue - rădăcina limbii, baza limbii;
- of the ear - v. barrel, 2. -, ointment - bază a unui unguient;
barren - steril, infertil. -, permanent denture - bază permanentă a unei
barrenness - sterilitate; proteze dentare;
- of intellect [of mind] - mediocritate, mărginire -, record [temporary] - baza provizorie a unei
intelectuală. proteze dentare;
barrier-1. barieră, obstacol, impediment; 2. ecran -, tinted denture- bază dentară, care dă dinţilor
protector; paravan; 3. agent conflictual ce blochează culoare şi nuanţă;
manifestările corecte de comportament; -, total - suma cationilor (Na, K, Ca, Mg) din sânge;
-, blood-air - barieră aiveolaro-capilară; -, trial - bază provizorie a unei proteze dentare;
-, blood-aqueous - barieră hematooftalmică; -, vaccine - componente neimunogene ale unui
-, blood-brain - barieră hematoencefalică; vaccin.
-, blood-gas - barieră alveolocapilară; basedoid - bazedoid, bazedoviform, stare
-, blood-testis - barieră hematotesticulară; asemănătoare bolii Basedow, dar fără simptome
-, protective - barieră protectoare; ecran protector; tireotoxice.
-, resisting - barieră biologică protectoare. basedowian - bazedovian, bolnav de boala Base-
barrow -1. targa, brancardă, litieră; 2. cărucior; 3. dow (Graves-Basedow).
cărucior-targă. basedowiform - v. basedoid.
bartholinitis - bartolinită, inflamaţie a glandei baseline - linia zero, nivel iniţial.
vestibulare mari. baseplate - material plastic pentru confecţio-
bartonellosis - bartoneloză, boala Carrion, febra narea plăcilor dentare de probă.
de Oroya, verucă peruviana. bas-found - fund (al unui organ).
baruria - hiperstenune. basialveolar - referitor la distanţa dintre basion şi
barycentrum - centru de greutate. punctul alveolar (despre zona incisivilor superiori
baij-^_ --- - "Me. brad'acuzie. centrali).
baryencephaiia - demenţă, anoia, afronezie, basiarachnitis, basiarachnoiditis - aranno-idită
debilitate mintală. bazală, inflamaţie a arahnoidei bazale.

91
bas bat
basic -1. principal, bazai, fundamental; 2. bazic, basocytopenia - bazocitoză, leucocitoză bazofilă,
alcalin; 3. simplificat. bazofilie.
basichromatin - cromatină (mitoplasmă) bazică, basoerythrocyte - bazoeritrocit, celulă roşie din
substanţa reţelei de cromatină, care se colorează sânge ce prezintă modificări de degenerare
puternic cu coloranţi bazici. bazofilă.
basicranial - bazicranial, referitor la baza craniului. basoerythrocytosis - bazoeritrocitoză, creşterea
basicyte - bazicit, corpuscui conjunctiv ovoid numărului de bazoeritrocite în sânge.
umplut cu granulaţii bazofile. basograph - podometru, pedograf, instrument
basidiobolomycosis - bazidiobolomicoză, pentru înregistrarea grafică a anomaliilor mersului.
ficomicoză subcutanată. basopenia - bazopenie, leucopenie bazofilică.
basidiomycetes - bazidiomicete. basophil - bazofil; 1. celulă bazofilă; 2. bazofil,
basifacial - bazifacial, referitor la partea infe- granulocit bazofil, leucocit bazofil; 3. adenocit ba-
rioară a feţei. zofil (al hipofizei).
basifixed - fixat la bază. basophliia - bazofilie: 1. leucocitoză bazofilă; 2.
basihyal, basihyoid - baza sau corpul osului hioid. apariţia granulaţiilor bazofile în eritrocite;
basil - Ocimurrr, -, pituitary - bazofilism hipofizar, bazofilie
-, sweet - busuioc, Ocimum basilicum L. hipofizară, bazofilism pituitar, boala Cushing;
basilad - în direcţia bazei, spre bază. -, basophilic - bazofil, cu afinitate la coloranţi
basilar - bazilar, bazai, relativ la/sau aflat lângă bazici.
bază; spre bază. basophilism - v. basophilia;
basilateral - bazilateral, relativ la bază şi supra- -, Cushing's [pituitary] - bazofilism hipofizar,
faţa laterală. bazofilie hipofizară, bazofilism pituitar, boala
basiîemrrîa - bazusma, msrfwrsna bazaia. Cushing.
basiloma - v. basal[i]oma. basophilous - bazofil, cu afinitate la coloranţi
basilysîs - craniotomie, cefalotomie. bazici.
basilyst - craniotom. basophobis - 1. bazofobie, teamă morbidă de a
basin -1. pelvis.ţfoazin; 2. ventriculul al lll-lea al merge; 2. incapacitate de a sta în picioare sau a
creierului; 3. tăviţă renală; merge.
-, dropping - picurător, instilator, picător; bastard - 1. hibrid; 2. bastard, copil din flori,
-, kidney - tăviţă renală. copil născut în afara căsătoriei.
basinshaped - pelviform. batch -1. probă (pentru analiză); 2. serie; partidă
basioglossus - porţiune a muşchiului hipoglos • ce (de ex. de medicamente); 3. serie experimentală;
incepe de pe osul hioid. serie de experienţă.
basion - bazion, punct craniometric: cel mai jos batcher - dozator, dispozitiv dozator.
punct al marginii anterioare a găurii occipitale pe bate -1. a diminua, a micşora; 2. a scădea; 3. a
linia mediană. slăbi, a descreşte.
basiotic - referitor la baza urechii. bath -1. baie; 2. cameră de baie; cadă; 3. pi. sta-
basiotribe - baziotrib, cranioclast. ţiune balneară; 4. cuvă.
baslotripsy - baziotripsie, craniotomie, cefalotomie. - to have/take a - a face baie;
basioriptor - v. basiotribe. -, acid -1. baie acidă; 2. soluţie acidă;
basiphil - v. basophil. -, actinotermal - baie de lumină şi căldură.
basiphilic- v. basophilic. -, air - dulap pentru uscare; termostat;
basiophobia - v. basophobia. -, alternating - baie de contrast (alternanţă);
basis - bază; fundament; -, bed - baie prelungită;
- cranii - baza craniului. -, blanket - împachetare umedă;
basisphenoid - relativ la corpul osului sfenoid. -, bog - baie de nămol;
basitripsy - v. basilysis. -, boiiing-water - baie de apă;
basivertebral-referitor la corpul vertebrei; care -, bubble - v. gas-bubble bath;
se află pe suprafaţa posterioară a unei vertebre. -, cabinet - baie de aer cald;
bask in the sun - a face plajă ( băi de soare), a -, carbon dioxide - baie carbogazoasă;
se bronza. -, chalybeate - baie feruginoasă;
basket - 1. arborizaţje de forma unui coş ai -, constant-temperature - baie cu temperatură
axonului celulelor cortexului cerebral, înconjurând constantă; termostat;
celulele Purkinje; 2. condensaţie a neurofibrinelor -, contrast - v. alternating bath;
intracelulare în boala Alzheimer; -, cool - baie răcoroasă (= 20°C);
- case - invalid de război care şi-a pierdut şi -, dialysis - baie pentru dializă (de dializă);
mâinile şi picioarele. -, douche - duş;
basocyte - bazocit, bazofii. granulocit bazofil, -, earth - baie de nămol;
leucocit bazofil; -, effervescent - baie carbogazoasă;
-, antigenically responsive - bazofil imunoreactiv. -, foam - baie cu spumă;

92
bat bea
-, four-cell - baie cvadricelulară; bathycardia - baticardie, poziţie joasă a inimii.
-, full - baie generală (cu imersia întregului corp); bathyesthesia - batiestezie, sensibilitate pro-
-, gas-bubble - baie cu bule de aer; fundă (proprioceptivă).
., gratuated - baie generală cu scăderea treptată bathygastry - gastroptoză.
a temperaturii apei; bathyperesthesia - batihiperestezie, creştere a
-, gymnocolon - spălătură intestinală; sensibilităţii proprioceptive.
-, hafussi - baie carbogazoasă de mâini şi bathypnea - batipnee, respiraţie profundă.
picioare; batophobia - teamă de înălţime.
-, half - baie de şezut; batrachophobia - batracofobie, teamă morbidă
-, hot - baie fierbinte (mai mult de 40°); de broaşte.
-, hot -and -cold - v. alternating bath; batrachoplasty - batracoplastie, extracţie a ra-
-, immersion - v. full bath; nulei (la chistul siblingual de retenţie),
-, light - baie de lumină; bats-in-the-belfry- clopotul caprei, Campanula
-, medicated - baie medicamentoasă, baie de trachelium.
apă cu adaos de substanţe medicamentoase; battarism - gângăveală, bâlbâială.
-, moor - v. bog bath; batter - a se contracta (despre inimă); a răni, a
-, mud - v. bog bath; traumatiza.
-, mustard - baie de muştar; battery -1. trusă serie; 2. baterie; 3. sistem de
-, Nauheim - baie carbogazoasă; lentile;
-, needle - baie în care apa este ejectată spre - of teste - serie de teste.
corp în Jeturi mici; batty - alienat, dement.
-, pearl- v. gas-bubble f« îh; Baume [scale] - scara Baum (a greutăţii spe-
-, peaty mud - baie de turbă; cifice a lichidelor).
-, pine needle - baie cu extract de brad; bay - nişă conţinând un lichid; -, lacrima! - sac
-, sand - baie de nisip; lacrimal. bdellometer - lipitoare artificială.
-, sea-water - baie de mare; bdellotomy - bdeloterapie, hirudoterapie.
-, sedative - baie sedativă; bdelygmla - 1. vărsătură; vomitare; greaţă;
-, sheet - împachetare umedă; 2. repulsie (aversiune) faţă de alimente.
-, sitz - baie a coapselor, picioarele fiind în afara bead -1. bilă, mărgea; 2. şirag de mătănii; 3. pi-
căzii; cătură; bulă de aer; 4. granulă, granulaţie;
-, stimulating - baie tonifiantă; -s, allergen-coated - granule încărcate cu alergeni;
-, sulfurated hydrogen - baie sulfuroasă; -s, antibody-coupled - granule încărcate cu
-, sun - baie de soare; anticorpi;
-, sweating - baie diaforetică; -s of sweat - broboane de sudoare;
-, thermal - v. hot bath; -s, rachitic - mătănii costale rahitice;
-, transcutan - baie medicamentoasă; -, terminal - olivă terminală (a sondei).
-, vapor - baie de aburi; beaded - monoliform, în formă de mătănii,
-, water - baie de apă; beading - neregularitate în coloraţia bacteriilor
-, wax - aplicaţii de parafină; (alternarea zonelor deschise şi întunecate);
-, Whirlpool - 1. baie turbionară (cu valuri); 2/ - of the ribs - mătănii costale rahitice.
baie vibratoare; beady - acoperit cu noduli mici.
-, whole-body light - baie generală de lumină, beaked -1. cu vârf ascuţit; 2. cu cioc; 3. coracoid.
bath-blanket - ştergar de baie. beaker[-glass] - mensură, cilindru gradat; cupă.
bath-cabin - cameră de baie. beak-forceps - cleşte " în cioc".
bath-chair - cărucior pentru transportarea beaks - feţele cleştelui dentar, ciocul cleştelui
bolnavilor. stomatologic.
bathe -1. a spăla, a îmbăia, a scălda; 2. a spăla, beam - 1. rază, radiaţie; fascicul de raze; 2. a
a face spălaturi, a face lavaj, a iriga. străluci, a radia, a emana, a emite.
bather - persoană care face baie. beaming - 1. radiaţie; 2. emisiune de radiaţii;
bathesthesis - v. bathyesthesis. 3. iradiere; 4. care emană raze.
bathmism - batmism, forţă vitală ce comandă beamless - care nu emană raze.
funcţia de nutriţie. bean - bob; fasole.
bathmotropic - batmotrop, care sporeşte reac- bean-sized - de mărimea unui bob.
tivitatea, care măreşte excitabilitatea ţesuturilor. bear [bore, borne] - 1. a purta, a duce, a
bathmotropism - batmotropism, modificare a transporta; 2. a avea, a purta (o marcă, un semn);
reactivităţii. 3. a suporta, a îndura, a suferi; 4. a da naştere
bathophobia - batofobie, teamă morbidă de (unui copil).
adâncimi. bearberry - strugurii-ursului, Arctosisphylos
bathyanesthesia - batianestezie, lipsa sensibi- uva-ursi Spr.
lităţii proprioceptive.

93

mm.
bea bed
bearing - 1. comportament, purtare; 2. ţinută; 3. -, fracture - pat traumatologie;
direcţie; -, hydrostatic - v. Arnott's bed.
- down - durerile facerii, contracţii expulzive, -, Klondike pat pentru somn la aer liber;
scremete, travaliu. -, labor [lying -in] - pat pentru parturiente;
bear's-breech - brânca ursului, Heracleum -, nail - lojă unghială;
sphondyliurn. -, obstetric - pat de obstetrică (de maternitate)
beastliness - gândire primitivă. (în staţionarul de obstetrică);
beat- 1. bătaie, lovitură, şoc, pulsaţie; contracţie; -, operating - pat bugetar (în state);
impuls; 2. sistolă; 3. suflu sistolic; 4. puls, ritm; 5. a -, original - pat (lojă) de donor (în transplantarea
bate, a pulsa; de ţesuturi);
-, ipex - şoc apexian (cardiac); -, oscillating - stand vibrator; lojă/pat vibrator;
-, atrioventricular nodal - extrasistolă atrio- -, pay - pat cu plată (într-un spital de stat);
ventriculară; -, placental - lojă placentară;
-, capture - restabilirea ritmului sinuzal după o - rest - repaus la pat;
perioadă de disociere atrioventriculară; -, surgicai - pat funcţional;
-, cardiac - sistolă, contracţie cardiacă; -, tilting - pat cu unghi mobil de înclinare;
-, dropped - o bătaie de inimă ce nu se produce -, ulcer - loja ulcerului;
datorită unui blocaj atrioventricular; -, ward - pat spitalicesc (de staţionar);
-, ectopic - sistolă eotopică; -, Yatch - v. tilting bed.
-, escape[d] - sistolă ventriculară întârziată; bedable - a păta, a mânji, a stropi (cu murdărie,
-, forced -1. extrasistolă; 2. extrasistolă produsă cu sânge).
prin stimularea artificială a inimii; bedbug - ploşniţă, Cimex lectularius, Cimex
-, heart - sistolă, contracţie cardiacă; communis.

beaten - obosit, istovit, extenuat. paturilor.


beating -1. pulsaţie, bătaie (contracţie) ritmică; 2. bedclothes - albituri (rufărie, lenjerie) de pat.
care pulsează, pulsatil; care se contractă ritmic. bedcradle - cort pentru arşi (pentru micşorarea
beautician - cosmetician, cosmetolog. presiunii aşternutului, accesoriilor de pat exercitată
bechesthesis - iritaţie în gât, care provoacă tuse. asupra corpului în arsuri imense).
bechic - substanţă antitusivă. bedding - 1. aşternut de pat; 2. fundament;
becloud -1. a obnubila; 2. a înceţoşa; 3. a voala. -, hospital - patrimoniul de rufărie de pat al
bed -1. pat, banchetă; 2. lojă, pat; 3. ţesut sus- spitalului.
pensor; bedfast - bolnav în repaus la pat, bolnav imo-
- brought to - parturientă; femeie care naşte; bilizat la pat.
- to be brought to - a (se) naşte; bed-foot - parte a patului pe care se pun picioarele.
- to keep one's - a sta (a zace) la pat (despre bed-gallows, bed-gibbet - dispozitiv de sus-
bolnav); pendare (la pat).
- to leave one's -ase vindeca, a se însănătoşi; bed-head - căpătâi, parte a patului pe care se
- to take one's - a se îmbolnăvi, a cădea la pat; pune capul.
-, air - saltea pneumatică; bedlam -1. spital de psihiatrie; ospiciu de alienaţi;
-, air-ffuidized - saltea fluidopneumatică; -, amenity - 2. zgomot, larmă.
pat cu asistenţă îmbunătăţită (cu plată bedlamism - stare de mare nelinişte sufletească.
suplimentară); bedlamite - bolnav psihic, dement.
-, Arnott's - saltea hidrostatică; bedpan - ploscă.
-, bacteria - filtru biologic (bacterian); bed-quilt - plapumă.
- capacity - numărul de paturi în spital; -, bed-rid[den] - ţintuit la pat (despre un bolnav). *
capillary - reţea capilară, pat capilar; bed-screen - paravan de lângă pat.
- care - repaus; bedside -1. margine a patului; căpătâi; 2. clinic;
- case - clinomanie: 1. tendinţă morbidă de a -, at the - la patul bolnavului;
păstra patul; 2. bolnav imobilizat la pat, bolnav în - diagnosis - diagnostic clinic;
repaus la pat; - manner - comportament al unui medic la patul
-, charcoal - filtru absorbant din cărbune activat; bolnavului;
-, cognate vascular - o -parte a corpului, ali- - nursing - îngrijirea unui bolnav imobilizat la pat;
mentat de artera respectivă; - to sit [to wachtj at a person's - a sta lângă un
-, contact - filtru de contact; bolnav;
-, filter - filtru de contact; strat filtrant; corpul - to have a good manner - a se purta frumos (a fi
filtrului; cu tact) faţă de bolnav.
-, filtration - câmpuri de filtrare; bedslipper - ploscă. bedsore -
-, flat -1. strat plat; 2. suport plat; celulă cu fund decubit(us), escară.
plat;

9A
bed_____________________________ ben
bedspace - fond de paturi. zătură largă.
bedstand - noptieră, măsuţa de lângă patul belle indifference - lipsă de anxietate; atitudine
bolnavului. de fericire nejustificată.
bedstraw - Galium (turiţă, plantă); bellflower - Campanula.
-, catchweed - turiţă lipicioasă, Galium aparine; -, nettle-leaved - clopotul caprei, Campanula
-, hedge [withe] - sânziene albe, Galium mollugo; trachelium.
-, yellow - sânziene galbene, Galium verum L. bellows - tub gofrat; silfon; membrană gofrată;
bedwetting - enurezis; incontinenţă de urină. foaie.
beef heart - cord bovin, inimă hipertrofiată. belly - 1. abdomen; 2. pântece (muscular);
beestings - colostru. 3. arg. stomac; 4. a se umfla, a se balona;
beech - fag, Fag us; - button - ombilic;
-, copper [European, weeping] - fag, Fagus -, drum - meteorism abdominal; -, frog -
silvatica. abdomen "de batracian";
beeswax - ceară de albine; - of muscle - pântece muscular;
-, bleached - ceară albă; -, prune - abdomen ptozat (" în desagă ");
-, unbleached - ceară galbenă. -, spider - abdomen bombat (" de păianjen");
beggar's-Iice - lipici, Lappula echinata (plantă -, wooden - abdomen " de lemn ".
belly-ache - colică intestinală; durere abdominală.
lipicioasă).
belly-band - bandaj abdominal.
begma- 1. tuse; 2. spută. belly-bound - constipat, care suferă de constipaţie.
behaviorism - behaviorism, curent metodologic belly-button - ombilic.
care şi-a propus să studieze comportamentul belly-pinched - care a pierdut brusc în greutate;
animalelor şi al omului recurgând la noţiunile slăbit, caşectizat.
reacţiilor secretorii şi neuromotorii condiţionate.
belly-worm - ascarid.
behavio[u]r - 1. comportare; reacţie; acţiune; 2.
belonephobia - belonofobie, teamă morbidă de
bioch. proprietate; 3. regim, condiţii de lucru; 4.
obiecte ascuţite.
funcţionare;
belonoid - în formă de ac, aciform, acicular.
-, appetitive - reacţie de năzuinţă la ceva;
belt - 1. cordon; curea; bandaj; 2. zonă;
-, avoidance - reacţie de evitare;
-, biomedical - zonă biomedicală;
-, chain - reacţie de comportament în serie; -, body- centură abdominală, bandaj pe abdomen;
-, choice[-point] - reacţie de alegere (de dife-
-, engine - cordon de transmisie (la bormaşină).
renţiere);
bemegride - medicament stimulant al SNC.
-, defensive - comportament de apărare;
bench - masă de lucru;
-, elastic - stare de elasticitate (de ex. a plă-
-, clean - locul de muncă în farmacie pentru prepa-
mânului transplantat);
rarea aseptică a medicamentelor;
-, language - activitate verbală; comportament
-, laboratory - masă de lucru în laborator, masă
verbal;
de laborator;
-, feng-time - timp îndelungat; -, laminar clean - boxă laminară.
-, operant - capacităţi funcţionale;
bend -l.îndoitură; plică; flexiune, flexură, unghi,
-, pathologic - patogenă, patogenie; evoluţia
curbură; cotitură; 2. pi. dureri de decompresiune
(desfăşurarea) unui proces patologic;
bruscă; 3. a îndoi, a curba, a încovoia, a flecta;
-, sexual - comportament sexual;
-, of elbow, - of arm - plica cotului;
-, smoking - deprindere (obişnuinţă) de a fuma;
- of knee - fosa poplitee;
-, ward - comportament la spital.
-.first order - element orizontal al arcului ortodontic;
beheading - decapitare a fătului.
behindfese - regiune fesieră, dos.
-, second order - element vertical al arcului
bejel - bejel, sifilis endemic al arabilor, sifilis
ortodontic;
neveneric. -, third order - element de torsiune al arcului
bei - bel, nivel al presiunii acustice. ortodontic.
belch -1. eructaţie, râgâială; 2. a eructa, a râgâi. bending - 1. îndoire, flexie, curbare, cotire,
belcher - individ care suferă de eructaţie. încovoiere; 2. v. bend.
belching - eructaţie, râgâială. beneceptor - t. tnv. receptor care recepţionează
belemnoid -1. cu vârf ascuţit; acuminat; spinos; şi transmite excitanţi curativi.
2. apofiza stiloidă. beneficial - benefic, binefăcător, folositor, salutar,
belladonna - mătrăgună, beladona, Atropa util ; curativ, terapeutic.
belladonna L. benefit -1. beneficiu, folos, câştig, utilitate, profit;
belladonine - beladonină, alcaloid artificial 2. pensie; subvenţie, alocaţie, indemnizaţie, ajutor
derivat din atropină. (în bani); 3. a aduce folos, a influienţa favorabil;
beii-crowned - care are suprafeţe oclusive (den- 4. a profita, a trage foloase;
tare) disproporţionate. -, maternity - ajutor de naştere; -,
belled -dilatat, care are pâlnie, care are deschi- sickness - ajutor de boală.

95
ben big
benevolence - binefacere. biarticular - biarticular, referitor la două articulaţii.
benign - 1. benign; 2. cu o acţiune slabă (des- bias - eroare sistematică în aprecierea,
pre medicamente); 3. dulce (despre climă). condiţionată de factori subiectivi sau inexactitatea
benne - susan, Sesamum indicum L. dispozitivului; înclinaţie (spre ceva).
benumb - 1. a cauza o hipoestezie; 2. a pro- biaxial - biaxial, cu două axe.
voca rigiditate, a înţepeni; a paraliza. bib - bavetă, bărbiţă, şerveţel de pânză/muşama
benumbed -1. rigid, înţepenit; amorţit; 2. rebe- care se leagă la gâtul copiilor mici când mănâncă.
git, ţeapăn, înlemnit de frig. bibber - alcoolic.
benzoate - benzoat. bibliophobia - bibliofobie, teamă morbidă de cărţi.
benzolism - benzoiism, intoxicaţie cu benzol. bibliotberapy - biblioterapie.
berbine - Verbena (verbină - plantă); bibulous -1. higroscopic; hidrofsl; 2. absorbant
-, European - sponci, Verbena officinalis. de absorbţie; 3. de rebsorbţie.
berdache - persoană predispusă la travestire. bibulousness - alcoolism.
beriberi - beri-beri, polinevrită alimentară, boală bicameral - bicameral, bilocular, cu două
de Ceylon; compartimente.
-, dry - beri-beri paraplegic, afectând în special bicapsular - bicapsular, cu capsulă dublă.
nervii periferici; bicardiogram - bicardiogramă, curbă dublă a
-, wey - beri-beri edematos. unei cardiograme prezentând efectele combinate
beriberic - bolnav de beri-beri. ale ventriculilor stâng şi drept.
berserk - stare emoţională explozivă, în afara biceps - (muşchiul) biceps.
controlului. bicho - proctită epidemică gangrenoasă.
bertitlonage - măsurare antropologică pentru bicipital -1. bicipital, cu două capete; 2, referitor
determinarea identităţii oamenilor. la muşchiul biceps.
berylliosis - berilioză, intoxicaţie cronică cu bicornuate - bicom.
beriliu. bicuspid -1. bicuspid; bivalv; bidentar, cu două
besmear - a lăsa un frotiu pe lamă. vârfuri; 2. valvulă bicuspidă (mitrală); 3. dinte
besom - iarbă neagră, Calluna vulgaris. bicuspid, premolar;
bestiality - bestialitate, zoofilie, sodomie. -, permanent - premolar permanent.
beta-adrenergic - betadrenergic (despre si- bidactyly - bidactilie, didactilism.
napse). bidermoma - bidermom, bigerminom, teratom
betacism - betacism, defect de vorbire în care bigerminal.
alte consoane sunt pronunţate "b". bidet - baie de şezut.
betel - frunze uscate de Piber betle, stimulant şi bidirecţionallty - bidirecţionalitate a reacţiei unei
narcotic. culturi mixte de limfocite.
betony - Betonica; biduous - cu o durată de 2 zile.
-, common - vindecea, creţişor, Betonica offi- biennial - bienal 1. care durează doi ani; 2. care
cinalis L. are loc sau apare o dată la doi ani.
-, mouse-ear-jales, pavăză, Stachys germanica, biermerin - gastromucoproteidă, mucoproteidă
-, whitespot - bălbuşă, Stachys silvatica; gastrică, factorul intrinsec Castle.
-, wood - v. common betony. bifid - bifid, împărţit în două părţi.
betweenbrain - diencefalul, creierul intermediar, - spine - spina bifida, malformaţie congenitală a
Diencephalon. coloanei vertebrale.
bevel -1. ascuţire a cuţitului de microtom; 2. te- bifocals - ochelari bifocali.
şîrea smalţului cavităţii de carie; biforate - cu două orifîcii.
- of needle - bizou al acului de seringă. bifurcate -1. a se bifurca, a se împărţi în două: 2.
bewitch - a lecui cu descântece sau alte pro bifurcat, dedublat.
cedee magice. bifurcation - bifurcaţîe.
bex - tuse. big-bodied - corpolent.
beyond -1. dincolo de; fără, în afară de; 2. de bigeminal - bigeminal, dublat, dublu; îndoit;
partea cealaltă; împerecheat; cuplat, jumelat; cu structura formată
- endurance - insuportabil, de neîndurat (despre din perechi duble.
durere); incoercibil (despre prurit); rezistenţă; bigeminum - unul din pereche; unul din gem.eri.
- measure - peste măsură, foarte mare; bigeminy - 1. împerechere, cuplare, îngemănare;
- recovery - disperat, incurabil, cu prognostic 2. bigeminism, puls bigeminat, ritm bigemina:
sumbru. (cuplat).
bezoar - bezoar, corp străin format din particule bigeneric - relativ la un hibrid căpătat în urma
alimentare nedigerabile cu sediu în stomac. încrucişării speciilor de diferite genuri.
bhang - v. bang. bigerminal - bigerminal, care se referă la două
biacuminate - biacuminat, ascuţit la ambele
capete.

96
bio
biliptysis -1. eliminare de bilă cu spută; 2. spută cu
celule ovulare. bilă.
biggen - a se întrema după naştere. bigwig - arg. bilirachia - bilirahie, prezenţa de pigmenţi biliari în
medic vestit. "bijou" - fiolă-flacon, minuscul. bilabe - lichidul cefalorahidian. bilirubin - bilirubină;
forceps pentru îndepărtarea calculilor vezicali sau -, conjugated - bilirubină conjugată (directă); -,
uretrali. indirect - bilirubină indirectă [liberă]; -,
bilabial, bilabiate - bilabial. bilaminar, bilaminate - unconjugated - v. indirect bilirubin. bilirubinemia-
bilaminar, format din două straturi sau plăci. bilirubinemie, hiperbilirubinemie.
bilateral - bilateral, cu două laturi. bilateralism - bilitherapy - biliterapie, tratament cu bilă sau cu
bilateralitate, simetrie bilaterală. bilayer - strat săruri ale bilei.
dublu. biliuria - biliurie, prezenţă de bilă în urină.
bilberry - afină, Vaccinium myrtillus L.; biliverdin - biliverdină, pigment biliar.
Empetrum nigrum. bilk - simulant.
bile -1, bilă, fiere; 2. iritabilitate, irascibilitate; bill;
-, A - bilă duodenală; -, acid - acid biliar; -, B - of health - ceruîica! ae caranunci,
- bilă veziculară; -, C - bilă hepatică; - of mortality - act de deces.
- cyst - la veziculă biliară; -, billeting - cazare, plasare, instalare (a bolnavilor).
cystic - v. B. bile; bilobate - bilobar.
- duet - canal (duet) biliar; bilobular - bilobuiar.
-, inspissated - bilă de stază, bilă condensată; bilocular - bilocular, bicameral, bicelular.
- passages - canale biliare; căi biliare; bimanual - bimanual, cu amândouă mâinile (de
ex. despre examen).
- pigments - pigmenţi biliari; bimastoid - bimastoidian, care se referă la
- salt - sare a acizilor biliari; ambele procese mastoide.
- tract disease - colecistită, colangită, litiază bimodal - bimodal, relativ la o curbă de frec-
biliară; venţă caracterizată prin prezenţa a două vârfuri.
- trouble - afecţiune a căilor biliare. binary - binar, dublu, dublat; care constă din
bile-expelling - colagog. două elemente.
bile-stained, bile-tinged - icteric. binaural -biauricular, binaural, relativ la ambele
bile-stone - calcul biliar. urechi;
biiharziasis - bilharţiozic, relativ la bilharţioză. - stethoscope - fonendoscop.
bilharzioma - bilharţiom, granulom provocat de bind -1. a lega; 2. a pansa (o rană); 3. a con-
paraziţi din genul Bilharzia. biliary - biliar; stipa; 4. a fixa; 5. faşă; pansament, bandaj;
- acid - v. bile acide; - to - up - a bandaja, a pansa.
- calculus - v. bile-stone; binder - 1. bandaj (în special cel abdominal);
- colic - colică biliară; centură; 2. liant pentru prepararea tabletelor;
- drainage - eliminare de bilă; -, obstetrica! - bandaj obstetrical (pentru
- duet - v. bile duct; gravide).
- engorgement - stază biliară; . binding -1. legătură; conexiune; legare; fixare; 2.
passage - canal biliar; care leagă, liant; 3. bandaj; pansament aglutinant; -,
- pigment - v. bile pigments; competitive - legare competitivă, fixare con-
- radicles - canale biliare; curentă;
- tract - căile biliare. -, domplement - fixare a complementului. bindweb
biliation - biligeneză, colereză, colepoiezâ. - 1. ţesut conjunctiv; 2. neurologie. bindweed -
bilicianin - bilicianină, colecianină. bilifaction, Convolvulus; -, field -volbură; rochiţa-rândunicii,
bilification - v. biliation. bilificia - prezenţa bilei în Convolvulus arversis L.;
fecale. bilifiavin - biliflavină, pigment biliar galben. -, hedge - cupa vacii, Calystegia sepium L.; -,
bilifulvin - bilifulvină, amestec de bilirubină cu trailing - v. field binweed. binocular -
alte substanţe ale bilei. bilifuscin - bilifuscină. binocular. binotic - v. binaural. binovular -
biligenesis - v. bilification. bilingulate - care are bivitelin. blnoxlde - bioxid.
două excrescenţe lin- binucleolate - binucleolat, care are doi nucleoli.
guiforme. bioacustics - bioacustică. bioassay - bioanaliză,
bilious - 1. icteric; 2. care suferă de disfuncţie bioprobă, biotest, determinare cantitativă a
activităţii biologice (a unui preparat farmaceutic);
a ficatului. -, crude - bioprobă prealabilă.
biliousness - icter.
97
bio bio
bioastronautics - bioastronautică, studiu al - dose - doză biologică;
efectelor biologice date de parcurgerea unor trasee - effect - acţiune biologică; efect biologic;
spaţiale. - response - reacţie biologică;
bioavailability -1. valoare biologică (a hranei); - waste treatment - epurare biologică a apelor
2. accesibilitate biologică (a unui medicament); radioactive.
3. biodisponibilitate. biology - biologie;
biocatalysis - biocataliză. -, ceil - citologie;
biocatalyst, biocatalyzer - ferment, enzimă; -, germ-free - gnotobiologie;
biocatalizator, catalizator organic cu mare speci- -, molecular - biologie moleculară;
ficitate de acţiune şi de substrat, alcătuind "uneltele" -, radiation - biologie de radiaţie;
indispensabile desfăşurării proceselor biochimice. -, space - biologie spaţială, studiu al problemelor
biochemical - biochimic. biologice legate de navigaţia prin cosmos.
biocidal - biocid, activ contra vieţii, privind în biolysis - bioliză, distrucţie a unei substanţe
special microorganismele. organice datorată acţiunii unor organisme vii.
biociimatics, bioclimatology - bioclimatologie, biolytic - biolitic, care poate distruge viaţa.
ştiinţa despre influenţa climei asupra vieţii. biomass - biomasă, masă biologică, masă totală
biocoenosis - biocenoză, comunitate de plante şi de organisme pe o unitate de spaţiu; substanţă vie
animale cu fizionomie caracteristică. înmagazinată într-un organism vegetal sau animal,
biocybernetics - biocibernetică. într-o populaţie sau biocenoză.
biocycle - biociclu, ciclu biologic (vital). biomechanics - biomecanica, cercetare a staticii,
biocytoculture - biocitocultură, cultură de celule. cinematicii şi dinamicii organismelor vii (inclusiv a
biodegradation - biodegradare, descompunere părţilor sale) cu conceptele şi metodele mecanicii
biologică, dezintegrare biologică. fizice.
biodernography - biodemografie, ştiinţă care se biometer - biorneiru: i. dispozitiv pentru cer-
ocupă de ecologia şi genetica populaţiilor. cetarea respiraţiei tisulare; 2. indicator biologic.
biodisposition - biodispoziţie, toponimie, loca- biometric - antropometric, biometric.
lizare în organism (a organelor). biometrics, biometry - 1. biometrie, aplicare a
biodlstribution - biodistribuţie a unei substanţe procedeelor matematico-statistice asupra obiectelor
după introducerea ei în organism, căutarea ţesu- şi fenomenelor biologice; 2. calculare a duratei
lurilor-ţintă. probabile a vieţii.
biodynamics - biodinamică, ştiinţa despre forţele biomicroscopy -1. biomicroscopie, microscopie
motrice ale proceselor vitale ce se produc în intravitală (in vivo); 2. biomicroscopia ochiului.
organism. biomimetism - bioimitaţie, biomimetică.
biodyneb - secreţie celulară care acţionează biomonitoring - biomonitoring, examinarea
stimulant asupra creşterii şi metabolismului celulelor concentraţiei substanţelor toxice şi metaboliţilor lor
vecine (limitrofe). în ţesuturi şi fluide biologice.
bioecology - bioecologie, ecologie a plantelor şi biomotor - aparat de respiraţie artificială, aparat
a animalelor. respirator, respirator, plămân de oţel.
bioenergetics - studiu e supra transformării bionecrosis - necrobioză.
energiei în organisme vii. bionergy - energie/forţă vitală.
biogen - 1. biogenă; 2. protoplasma. bionics - bionică.
biogenesis, biogeny - biogeneză, teorie despre bionomic - ecologic, relativ la mediul ambiant.
geneza materiei vii din materie vie. bionomics - ecologie;
biogenetic - biogenetic. -s, vector - factori ecologici de transmitere a
biogenic - biogen. bolilor.
biogravics - biogravitaţie, studiu asupra efectelor bionomy - bionornie, cercetare a felului de viaţă
forţelor gravitaţionale anormale (accelerări sau a! unui organism sau al unei populaţii în raport cu
cădere liberă) asupra organelor vii. alte organisme sau cu factori abiotici.
bioimmunosorbertt - bioimunosorbent, imuno- bionosis - bionoză, orice boală provocată de
sorbent cu ligant biologic activ. agenţi patogeni vii.
bioinstrumentation - bioinstrumentar, bioapa- bion[t] - organism viu izolat, individ aparte.
ratură, aparatură medico-bîologică, aparatură de bîontic - individual, ontogenetic.
măsurare şi control pentru cercetări biologice. biophilia - instinct de autoconservare.
biokinetics - biocinetică. biophore - biofor, structură moleculară care
biological - biologic; condiţionează fenomenele vitale.
- agent - agent biologic, agent patogen bacterian; biophylaxis - biofilaxie, reacţii de apărare
- assay - experienţă biologică; probă biologică; nespecifice ale organismului.
- chemistry - biochimie, chimie biologică; biophyte - parazit vegetal.
- contamination - contaminare biologică, infec- bioplasm - bioplasmă; protoplasma; substanţă
tare cu agenţi patogeni bacterieni;

98
bir
bioplast - cantitate minimă de protoplasma vie produse biologice.
aptă de a se reproduce; celulă. biotransformation - biotransformare.
biopsy - biopsie; biotron - biotron, salon climatologic (cu climă
- of the lining of the uterus - chiuretaj diagnostic; artificială).
-, aspiration - biopsie prin aspiraţie (prin sucţiune); biotropism - biotropism, exaltarea virulenţei
-, biochemical - biopsie biochimică, cercetare unor microorganisme care parazitează organismul
biochimică a bioptatului; şi care devin patogene.
-, blind - biopsie cifrată, oarbă; biotype - biotip, totalitate a indivizilor unuia şi
-, brish - biopsie prin cateterism; aceluiaşi genotip.
-, cone - conizaţie, conizare (a colului uterin); biovar - biovar, taxon biologic.
-, diathermy - biopsie prin diatermie; bipara - secundipara, femeie care a născut de
-, excisional - biopsie prin excizie; două ori.
-, frozen section - biopsie de secţiuni congelate, blparasite - hiperparazit, parazit care parazi-
examinarea bioptatului prin metoda secţiunilor tează pe alt parazit.
îngheţate; biparasitic - hiperparazitic, relativ la parazitul
-, guided - biopsie ghidată (necifrată, sub unui parazit.
control); biparental - biparental, relativ la ambii părinţi;
-, incisional - biopsie prin incizie; moştenit de la ambii părinţi.
-, needle - biopsie prin puncţie, puncţie biopsică; biparietal -1. biparietal; 2. interparietal;
-, open - biopsie deschisă (operatorie); - suture - sutură sagitală.
-, punch - trepanobîopsie, biopsie prin trepa- biparous - gemelipară, care a născut gemeni.
naţie; v. needle biopsy; birbinia - nasoschizis, fisură congenitală a
-, snare - ansobiopsie, prelevarea unei porţiuni nasului," nas de dog".
dintr-un ţesut cu ajutorul unei anse; birch-rods - vanătăi asemănătoare cu cele
-, sponge - biopsie prin scarificare; datorate loviturilor de nuia.
-, suction - v. aspiration biopsy; " bird " - varietate a balonului de respiraţie.
-, target - biopsie ţintită; bird-arm - scurtare atrofică a antebraţului.
-, trephine -trepanobiopsie, biopsie prin trepanaţie. bird-face - micrognaţie, brahignaţie, dezvoltare
bioptic - v. biopsie. insuficientă a mandibulei cu deformarea feţei.
bioptome - bioptom. bird's-eye - stejărel, Veronica chamaedrys;
bioradiology - radiobiologie. Primula farinosa.
biorhythm - bioritm, ritm biologic. birefringence - dublă refracţie, birefringentă.
bioroentgenography - bioroentgenografie, birimose - cu două rime (fante).
realizare a clişeelor cu raze X privind subiecte în birostrate - înzestrat cu două apofize coracoide.
mişcare. birth - naştere, parturiţie;
bios - bios, factori bacîerieni de creştere. - two a* a - gemeni;
biosensor - biosensor (de ex, bioelectrod); -, cross - naştere în prezentaţie transversa; -, dead
-, on-line - biosensor care funcţionează în regim - naştere a unui făt mort; -, head - naştere în
de timp real. prezentaţie cefalică (în prezentaţie craniană);
biosomes - biozomi, unităţi structurale şi func- -, illegitimate - procreare extraconjugală; -,
ţionale ale citoplasmei (condriozomi, cromidii, plastide). injury- traumatism obstetrical;
biospectrometry - biospectrometrie. - in time - naştere ia timp, parturiţie matură;
biostatic - biostatic, care inhibă creşterea şi -, live - viviparitate;
dezvoltarea. -, multiple - naştere multiplă;
biostatistics -1. biostatistică; 2. statistică me- - palsy [paralysis] - paralizie obstetricală (în
dico-sanitară; 3. aplicare a metodelor statistice la urma unui traumatism obstetrical);
studiul fenomenelor biologice. -, postmature [post-term] - v. retarded birth; -,
biosynchronized -biosincronizat; dirijat biologic. premature - naştere prematură (înainte de termen);
biosynthesis - biosinteză, sinteză biologică. - rate - natalitate; coeficientul (rata) natalităţii;
biosystematics - biosistematică, taxonomie. -, retarded - naştere întârziată;
biotelemetry - biotelemetrie, telemetrie biologică. -, still - v. dead birth; -, term - v. birth in time; -,
biotelescanner - biotelescaner, dispozitiv triplet - naştere trigemelară; -, twin - naştere
pentru biotelemetrie. gemelară (a gemenilor). birth-canal - filieră
biotherapy - bioterapie, tratament cu preparate genitală. birth-certificate - certificat de naştere.
biologice. birthmark -1. nev pigmentar congenital; 2. semn de
biotic - vital, biotic, relativ la viaţă. traumatism obstetrical;
biotin - biotină, vitamina H.
biotomy - biotomie: 1. vivisecţie; 2. disecţie, ,
disecare.
biotoxication - biointoxicaţie, intoxicaţie cu

99
bir bla
-, vascular - nev vascular, hemangiom. amăreală; 3. amar, rânced.
birth-throes - contracţii uterine, durerile facerii. bitter-cress - Cardamine;
birthwort - Aristolochia serpenteria L., remf, -, meadow - stupitul cucului, Cardamine
mărul lupului. pratensis L.
bisection - bisecţiune: 1. excizie bilaterală: 2. di- bittersweet -1. lăsnicior, Solanum dulcamara L;
secţie în două jumătăţi; hemisecţiune. 2. Celastrus.
bisector - linie mediană. bitterworm - trifoişte de baltă, Menyanrhes
bisexual - care are organe de reproducere mas- trifoliata.
culine şi feminine, hermafrodit, androgin, bisexual, bivalent - bivalent;
bisexual -, ring - bivalent inelar (închis), pereche de
bisferious - dicrot (despre puls). cromozomi omologi care au chiasme la ambele
bishydroxycoumarin - bishidroxicumarină, capete;
discumarină. -, rod - bivalent deschis, pereche de cromozomi
bismuthal - bismutlc, de bismut, omologi care au chiasmă doar la un capăt;
bismuthosis - bismoteză, intoxicaţie cronică -, unequal - bivalent format din doi parteneri de
prin bismut. diferite dimensiuni.
bissabol - răcuşor, Polygonum bistorts L. bivalve - bivalv; bicuspid.
bistoury - bisturiu. biventer - muşchiul digastric.
bite -1. muşcătură, ocluzie dentară; 2. amprenta biventral - digastric (despre muşchi).
arcadei dentare sau a crestei alveolare a unui maxilar bizarre - ano(r)mal; atipic; neregulat; vicios;
edentat; 3. durere acută; 4. muşcătură, urmă de ciudat, straniu, extravagant, bizar.
muşcătură; înţepătură; 5. mâncare, îmbucătură; 6. a bizygomatic - bizigomatic, relativ la ambele
pricinui durere; 7. a mişca, a rupe cu dinţii, a ţine cu oase malare.
dinţii. black - 1. negru; 2. sumbru, obscur; disperat,
-, balanced - ocluzie balansată (de balans); desnădăjduit; 3. odios;
-, bilateral-posterior open - muşcătură des- - "and blue" - echimoze, sufuziuni sanguine,
chisă în regiunea dinţilor masticatori; vânătăi;
-, closed - muşcătură adâncă, ocluzie dentară - blood - sânge venos;
adâncă; - cancer - melanocarcinom;
-, cross - muşcătură laterală (încrucişată), oduzie - death - pestă (bubonicâ); ciumă în Europa (aa.
dentară laterală (dentară încrucişată); 1348-1349); .
-, deep over-v. closed bite; suprapunere dentară - dot ringworm - tondantă tricofitică, herpes
profundă a maxilarului superior; tonsurans (a pielii capului);
-, dual - angrenare dublă a dinţilor, - fever -1. febră neagră (caşectică, dum-dum),
-, edge-to-edge [end-to-end] - muşcătură kala-azar; 2. febra pătată a Munţilor Stâncoşi, febra
ortogenică (dreaptă), ocluzie dentară ortogenică; albastră;
-, locked - muşcătură închisă a dinţilor canini - henbane - măsălariţă, Hyoscyamus niger L;
(cu mişcări laterale limitate ale mandibulei); - Iyer of the eye - coroidă.
-, open - muşcătură deschisă; - measles - rujeolă neagră (hemoragică), vărsat
-, over - v. closed bite; negru;
-, raised - muşcătură ridicată (după protezare); - phthisis - antracoză;
-, wax - tipar/şablon de ocluzie din ceară; - smallpox - variolă neagră (hemoragică);
-, working - contact funcţional al dinţilor antagonişti. - spit - antracoză pulmonară, pneumoconioză
bite-block - val de ocluzie (pentru determinarea provocată de inhalarea îndelungată a prafului de
raportului oclusal al maxilarelor). cărbune;
biteboard - piesă bucală. - urine - melanurie, prezenţa pigmenjilor mela-
bitegage - tipar (şablon) de ocluzie (cu val de nici în urină;
ocluzie). - vomit - vărsătură ca "zaţul de cafea".
bitelock - teh. med. ocludator. blackberry - mură, Rubus.
bitemporal - bitemporal, relativ la ambele tâmple black-box - model de sistem caracterizat prin
sau oase temporale. intrări, ieşiri şi relaţii între ele, specificate prin funcţii
biteplate - lamă palatină ortodontă. logice şi matematice (funcţii de transfer), eventual
biterim - placă (iarnă) de ceară folosită pentru şi prin funcţii de stare.
luarea amprentelor. blackening - opacitate, umbră.
bitewing - amer. dispozitiv ocluzal (pentru blackhead - 1. derm, comedon, coş, punct
radiografia dinţilor). negru (pe faţă); 2. vet. tricomoniază.
biting - muşcare; blackish stools - melenă, scaun "negru ca
-, cheek - muşcare a mucoasei bucale; păcura".
-, tongue - muşcare a limbii. blackout - 1. obnubilare vizuală; cecitate
bitter- 1. gust amar; 2. pi. substanţe amare, tranzitorie, "văl negru în faţa o'chilor"; 2. amnezie,

100
ble
pierdere temporală a cunoştinţei. segmentare).
blackthorn - porumbar, Prunus spinosa L. blastochyle - blastochil, lichid în cavitatea
blackwater fever - febră hemoglobinurică (bili- morulei.
oasă hemoglobinurică), hemoglobinurie malarică. blastocyst - blastocist, blastulă, vezicuiâ
bladder- 1. vezică; 2. vezica urinară; 3. cavitate; germinală (blastodermică, embrionară).
4. veziculă, bulă; 5. blastulă; blastocyteb - blastocit, celulă embrionară
-, atonic - vezică (urinară) atonă; nediferenţiată.
-, contracted - vezică ratatinată (zbârcită); blastoderm - blastoderm, membrană germinativă.
-, cord - malfuncţie neurogenă a vezicii datorată blastodermal, blastodermic - blastodermic.
parezei nervilor vezicii; blastodisc - blastodisc, disc (scut) embrionar.
-, double - vezică (urinară) dublă; discoblastulă.
-, dwarf - hipoplazie a vezicii urinare; blasiogenesis - blastogeneză, blastogenie.
-, fasciculate - vezică fasciculată; blastogenic - blastogen.
-, gali - veziculă biliară, colecist; blastolysis - blastoliză, distrucţie a unei celule
-, germ - veziculă germinală (blastodermică, germinale.
embrionară), blastocist, blastulă; blastoma - blastom, neoplasm, tumoare, neofor-
-, hour-glass - vezică urinară "în clepsidră"; maţiune.
-, ileal - vezică ileală, vezică realizată chirurgical blastomatosis - blastomatoză, blastomo-geneză,
pentru tulburări în absorbţie; oncogeneză, cancerogeneză.
-, nervous [neurogenic, neuropathic] - vezică blastomere - blastomer, celulă de clivaj (de
(urinară) neurogenă; segmentare).
-, rectal - vezică rectală, vezică urinară realizată blastomerotomy - blastotomie, separare
chirurgical din rect; artificială a unui blastomer.
-, stammering of the - micţiune intermitentă. blastom'yces - blastomicete.
biadder-controt - învăţarea (deprinderea) copiilor biastomycetic - blastomicetic, relativ la/sa a
mici să se ceară la oliţă. produs de blastomicete.
bladder-trouble - tulburare a veziculei. blastomycosis - blastomicoză, ascomicoză;
bîade - tăiş, lamă, limbă (de bisturiu, de laringo- -, brazilian - blastomicoză braziliană (sud-
scop); americană), paracoccidioidoză, boala Almeida-Lutz-
-, surgical - tăiş de bisturiu. Splendore, granulom paracoccidian;
bladebone - omoplat, scapulă, aripă. -, cutaneous - blastomicoză cutanată;
blain -1. furuncul; abces; pustulă; 2. umflătură; -, European - blastomicoză europeană. toruloză,
tumoare. criptococ, blastomicoză Busse-Buschke;
blanching - 1. pălire; paloare; 2. decolorare; -, keloidal - blastomicoză amazonică (cheloică).
- test - fenomenul de stingere Schultz-Carlton. boala Lobo;
bland -1. moderat, uşor (despre dietă); 2. uşor, -, North American - blastomicoză nord-ameri-
slab (despre acces); 3. sedativ, calmant, liniştitor; 4. oană (profundă) (Gilchrist);
blând (despre climă). -, South American - v. brazilian blastomycosis.
blank -1. formular, blanchetă, imprimat, hârtie cu blastoneuropore - blastoneuropor, deschidea
antet; 2. control, probă de control; 3. experienţă temporară la embrion.
oarbă; blastophthoria - blastoftorie, degenerare a
-, prescripton - formular de reţetă. celulelor embrionare.
blanket- 1. strat de protecţie (protectiv, de blastophyllum - foiţă embrionară.
apărare); 2. înveliş; 3. pătură; blastopore - blastopor, gastropor, gură primitivă,
bath - împachetera umedă (sub plapumă); archistoma.
-, hyper/hypothermia - plapumă pentru încălzire blastosphere - veziculă blastodermică (gerrn;-
şi răcire. nală), blastocist, morula veziculară, blastosferă.
blankness -1. confuzie; 2. gol.vid; blastotomy - blastotomie, separare artificiaiâ a
-, fleeting mental - pierdere a cunoştinţei de unui blastomer, separare a celulelor unei blastu'e în
scurtă durată. embriogeneză timpurie.
blast - blast: 1. celulă blastică/embrionară, blastulă - v. blastosphere.
blastemală, elementară, formativă, primordială; blastulation - blastulare, proces de formare s
celulă de origine, imatură, nediferenţiată de la care blastulei.
pornesc diferite serii celulare; 2. undă de şoc. blaze - izbucnire, explozie (de mânie etc.).
blastema - blastem(a). bleaching - 1. decolorare; 2. albire;
blastid[e] - nucleu vitelin. - of the visual purple - decolorare (scindarea)
blastin - blastină, substanţă ce stimulează fotopigmenţilor retinieni sub acţiunea luminii.
creşterea celulelor. blear - tulbure, împăienjenit (despre priviri).
blast-injury - leziune prin undă de explozie. blear-eye - blefarită ulceroasă; ochi care lăcrt-
blastocele - blastocel, cavitate de clivaj (de mează/supurează.
ble bli
blear-eyedness - lăcrimare. blennothorax - blenotorax, acumulare de se-
bleat - egofonie, voce de capră; bronhofonie cu creţie mucoasă în bronhii.
sunet vibrant. blennotorrhea - blenotoree, eliminare de mucus
bleb - 1. placă (papulă) urticariană; 2. bulă; 3. din ureche.
pi. pemfigus. blennurethria - v. blennorrhagia.
blebby - bulos, cu băşici. blennuria - blenurie, prezenţă a mucusului în
bleed - 1. a sângera; a pierde sânge; 2. a se urină.
prelinge; bfepharsdenitis - blefaradenită, meibomită,
- to - to death - a pierde mult sânge, a muri de orgeiei intern.
pe urma hemoragiei; blepharal - palpebral, relativ la pleoapă.
- to - white - a muri prin pierdere de sânge. blepharectomy - blefarectomie, rezecţia
bleeder -1. hemofilic, bolnav de hemofilie; boala pleoapei.
Osler; 2. vas care sângerează; 3. f. înv. persoană blepharedema - blefaredem, edem palpebral.
care execută lăsarea de sânge; blepharism - v. blepharoclonus.
-, s'jolnt - hemartroză ţîa hemofilici); blepharitis - blefarită, infiamaţie a marginilor
-, uncontrolled - bolnav cu hemoragie profuză. palpebrale;
bleeding - 1. hemoragie, hemoree; 2. sânge- - angularis - blefarită angulară;
rând; hemoragie; 3. sângerare, emisie de sânge; - parasitica, - phthiriatica - blefarită parazitară;
recoltare de sânge; - squamosa - blefarită scuamoasă.
-, concealed - hemoragie ocultă; blepharoadenoma - blefaroadenom, adenom
-, delayed - hemoragie tardivă; palpebral.
-/dysfunctional uterine - metroragie disfunc- btepharochalasis - blefarocalazis, dermatoliză
ţională; palpebrală.
-, hidden [ocuitj - v. concealed "bleeding; uiepriarocionus - blefarocionus, blefarospasrn
- pen - lanţetă, bisturiu, stilet; clonic, spasm palpebral.
- sickness - hemofilie; tendinţă la hemoragii, blepharoconjunctivitis - blefaroconjunctivită,
diateză hemoragică; infiamaţie a pleoapelor şi a conjunctivei.
- time - timp de sângerare; blepharomelasma - culoare închisă a pielii
-, troublesome - hemoragie primejdioasă; pleoapelor.
-, uncontrollable - hemoragie incoercibilă; blepharon - pleoapă, palpebral.
-, varical - hemoragie varicoasă (din varice). blepharoncus - tumoare a pleoapei.
blend - 1. amestec; 2. amestecare; 3. a (se) biepharophimosis - blefarofimoză, îngustare a
amesteca, a (se) combina. fantei palpebrale.
blender - omogenizator. blepharophryplasty - operaţie plastică de
blendling - hibrid. înlăturare a unui defect la pleoapă sau sprânceană.
blenna - mucus. biepharophyma - blefarofimă, tumoare a pielii
blennadenitis - blenadenită, infiamaţie a pleoapelor.
glandelor mucoase. blepharoplast - blefaroplast, granulaţie bazală,
blennemesis - blenemeză, vomitare de mucus. corpuscul bazai.
blennenteritis - blenenterită, enterită catarală. bîepharoplasty - blefaroplastie, operaţie plas-
blennisthmia - faringită. tică la pleoape.
blennocystitis - blenocistită, infiamaţie a vezicii blepharoplegia - blefaroplegie, paralizia pleoapei.
urinare, cistită. biepharoptasia, blepharoptosis - blefaro-ptoză,
blennogenic- mucogenic, care produce mucus. ptoză palpebrală, coborâre a pleoapei superioare
blennoid - asemănător cu mucusul. ca urmare a tulburării funcţiei muşchilor.
blennometritis - blenometrită, metrită purulentă. blepharorrhaphy - blefarorafie, tarsorafie,
blennophthalmla - blenoftalmie: 1. blenoree, suturare a pleoapelor.
blenoragie, oftalmoblenoree, conjunctivită bleno- blepharospasm - blefarospasm (tonic), spasm
reică (catarală); 2. gonoblenoree, conjunctivită palpebral.
gonococică. blepharostat - ten. med. blefarostat, oftalmo-
blennoptysis - blenoptizie, expectoraţie stat, depărtăfor de pleoape.
mucoasă. blepharosphincterectomy - blefarosfinc-
blennorrhagia, blennorrhea - blenoragie; 1. se- terectomie, excizie a unei părţi din muşchiul
creţie mucoasă patologică; 2. gonoree, uretrită orbicular palpebral.
gonococică, gonococie. blepharostenosis - îngustare a pleoapelor.
blennorrhinia - blenorinie, rinită, guturai, coriză. blepharosynechis - blefarosinechie, simblefaron.
blennosis - blenoză, catar al membranelor blepharotomy - blefarotomie, incizie palpebrală,
mucoase. tarsotomie.
blennostasis - blenostază, retenţie a secreţiei blepsopathy - încordare excesivă a ochilor.
mucusului. blighty - rană uşoară.

102
bli bio
blind- 1. orb; 2. diafragmă; 3. stor; paravan; 4. a blistered - bulos, veziculos, acoperit cu băşici.
orbi; 5. invizibil, ascuns vederii; blistering - 1. formare de băşici; 2. care provoacă
- to go [to become] - a orbi, a-şi pierde vederea; băşici.
- abces - granulom dentar; blistery - urticarian, acoperit cu băşici (bule).
-, color- bolnav de cecitate cromatică (de acro- bloat[ing] -1. distensie; umflare; balonare; 2. fla-
matopsie); tulenţă; 3. meteorism.
- headache - migrenă, cefalee; block -1. bloc, astupare, obturare, înfundare, ob-
- piles - hemoroizi interni, noduli hemoroidali struare, obliterare; baraj, obstacol, frână;2. blocadă;
interni; 3. bloc, nod (în dispozitiv); 4. a bloca, a obstrua, a
-soc - sac orb, apendiceie vermicular, app"dice; astupa, a oblitera; a frâna; a împiedica;
- spot -1, pată oarbă; 2. zonă mută, punct orb. -, advanced heart - bioc cardiac evolutiv;
biirtd-gut - cec. -, air - pneumotorax valvular (cu supapă);
biind-ended - care se termină orb, care nu -, antegrade - bloc atrioventricular;
-, anterior palatine nerve - anestezie palatină;
străbate de la un capăt la altul (despre un canal).
-, arborization - bloc intraventricular (de arbo-
blindness - cecitate absolută (totală), amauroză; rizajie);
-, blue - tritanop(s)ie; -, biochemical - bloc biochimic (toxic);
-, color - cecitate cromatică, acromatopsie, -, bite - şablon de ocluzie;
monocromazie; -, bundle-branch - bloc de ramură (cardiologie);
-, concussion - cecitate postcontuzională, -, caudal - blocaj medular, rahianestezie, anes-
înrăutăţire tranzitorie a vederii datorată contuziei; tezie rahidiană;
-, cortical - cecitate corticală, agnozie optică; -, comparator- comparator, instrument pentru
-, day - cecitate diurnă, acromatopsie completă determinarea colorimetrică a reacţiei unui mediu;
tipică, cecitate a conurilor, acromatopsie congenitală - CO"dycMnn - QnoctoTλ trnnn ilară rr^ninnKÎăV
completă cu ambliopie; -, digestor - bloc digestor, aparat pentru deter-
-, flash - orbire provizorie prin izbucnire de minarea azotului organic;
lumină (fulgerare); -, dual - bloc dublu (la acţiunea miorelaxanţilor);
-, green - deuteranopic, acloropsie; -, exit - bloc de ieşire (cardiologie);
-, legal - cecitate practică; -, field - anestezie locală;
-, letter - cecitate literară, afazie în care subiectul -, heart - bloc la inimii (cardiologie);
nu recunoaşte semnificaţia literelor; -, inferior alveolar nerve - anestezie mandi-bulară;
-, mind-cecitate psihică, agnozie vizuală (optică);
-, infraorbital - anestezie infraorbitală;
-, night - cecitate nocturnă, hemeralopie,
-, intermittent heart- bloc (cardiac) intermitent;
nictalopie, "orbul găinilor";
-, lung - ecran de protecţie pentru plămân (în
-, note - pierdere a abilităţii de a înţelege notaţia
radioterapie);
muzicală;
-, mental - inhibiţie mentală, blocaj al gândirii;
-, partial-color - discromatopsie; discromato-psie
-, mental nerve - anestezie mentonieră;
prin deficienţa perceperii unei culori fundamentale;
-, nerve - v. conduction block;
-, psychic - v. mind blindness;
-, peri-infarction - bloc periinfarctal (cardiologie);
-, psychogenic - ambliopie (amauroză) isterică, -, posterior superior alveolar nerve - anestezie
cecitate psihogenă; tuberală;
-, red - protanop(s)ie; -, postural - bloc cardiac datorat poziţiei corpului;
-, sing - asemie, asimbolie; -, prolonged -1. bloc de lungă durată; 2. anestezie
-, snow - oftalmie "de zăpadă", nifoblepsie; locală prelungită;
-, sou! - v. mind blindness; -, pyloric - bioc piloric, ocluzie pilorică;
-, text - v. word blindness; -, second-degree atrioventricular - bloc atrio-
-, tropic river - cecitate prin oncocercoză. ventricular de gradul II;
blister -1. placă (papulă) urticariană; 2. pustulă; atrial;
băşică, vezicaton 3, emplastru; 4. leziune buloasă; -, splanchnic - bloc al nervilor splanhnici;
5. a se acoperi cu pustule; 6. a aplica un emplastru; -, sympathetic - blocajul lanţului (simpatic)
- beetle [bug] - cantaridă, Cantharis vesicatoria; paravertebral.
-, fever - herpes simplu, febră herpetică; lichen blockade -1. blocadă, întrerupere (suspendare) a
plan bulos; conductibilităţii (conducerii); 2. impermeabilitate,
-, fly - v. blister beetle; astupare, obturare, înfundare, obstruare, obliterare;
-, friction-made -1. calozitate, calus, bătătură, ocluzie; 3. supraîncordare; saturare, saturaţie.
tyloma; 2. hipercheratinizare; blockader - 1. embol; dop; 2. substanţă de
- tetter - pemfigus; blocare.
-, water - bulă apoasă (cutanată). blocked pleurisy - pleurezie închistată.

103
bio bio
blocker - 1. blocator, instrument utilizat în -, overdue - sânge păstrat mult timp; -,
chirurgie pentru blocarea unei treceri; 2. inhibitor. oxygennated - sânge arterializat;
blocking - 1. blocare, astupare, obturare, - picture - tablou sanguin, formula sângelui;
înfundare, obstruare; 2. bloc, blocadă; 3. includere a - pigment - hemoglobina;
preparatului histologic în celoidină etc.; 4. întrerupere - poisoning - toxemie, septicemie;
neaşteptată a vorbirii; 5. întrerupere a asociaţiilor de -, pooted - sânge amestecat (de la câţiva donatori);
idei, blocarea gândirii; -, poor - v. impoverished blood; «
-, antibody - supresiune anticorp-dependentă (a - plasma - plasmă, ser sanguin;
răspunsului imun); inhibiţie cu anticorpi. - plantelet - plăcuţă sanguină, trombocit;
blood - 1. sânge; 2. neam, origine, obârşie, viţă; -, predeposited [preserve] - sânge conservat;
3. temperament, caracter; 4. a lua (recolta) sânge; - pressure - presiune sanguină, tensiune arterială;
- to let - a preleva (recolta) sânge; - pressure apparatus - tensiometru, aparat pentru
- to splint - a expectora sânge; -, măsurarea tensiunii arteriale;
aerated - sânge arterial; -, puzzles - corpi străini sau celule sanguine
- agar slant - geloză-sânge înclinat (mediu de deformate;
cultură); - quotient - indice de culoare;
-, aged - sânge păstrat mult timp; -, • sedimentation rate [sedimentation test] -reacţia
ampuled - sânge conservat; -, de sedimentare a hematiilor;
autologous - sânge propriu; -, banked - - serum - ser sanguin;
sânge conservat; -, black [blue] - sânge «, siudged - sânge cu eritrocite agregate, sânge
venos; "înnoroiat";
- boii - hematom; - spitting - hemoptizie;
-, brighî-rsd - sânge arterial; -, store - v. preserve blood;
-, buffy coat-poor - sânge leucopenic; -, strawberry-cream - sânge chilos;
-, cadaveric - sânge de cadavru; - substitute - substituent al sângelui;
- cell - celulă sanguină; -, supersatured - sânge suprasaturat cu oxigen; -,
- cell casts - cilindru urinar din eritrocite, cilindru transfusion - transfuzie de sânge;
hematie; - tumour - hematom;
-, citrated - sânge citratat; -, ciot - cheag de - type - grupă sanguină;
sânge, tromb; -, clotted [whole] - sânge - typing - determinare a grupei sanguine;
coagulat; -, coagulation - coagulare a - vessel - vas sanguin;
sângelui; - virus-positive - 1. sânge virus-infectat; 2. vi-
- colour matter - hemoglobina; rusernîe;
-, contained - sânge conservat; - wtsole - sânge integral (stabilizat).
-, cord - sânge al cordonului ombilical; blooded - însângerat, hiperemic, pletoric.
- corpuscule - celulă sanguină; blood-fîlm - frotiu de sânge.
- count - hemogramă, numărarea celulelor bloodflow - v. bloodstream.
sanguine, analiza sângelui, formula sângelui, tabloul blood-flux - hemoragie.
sanguin; blood-forming - hematopoietic.
- culture - hemocultură; blood-inhabiting - biol. care locuieşte în
-, dark[-red] - sânge venos; sânge.
-, defibrinated - sânge defibrinat; bloodless -1. ischemic, fără sânge; 2. anemic;
- disc - 1. trombocit; 2. eritrocit; fără viaţă: inert.
- drawing - prelevare de sânge; bloodletter - persoană care îndepărtează sânge,
- dust - hemoconii, pulbere sanguină; fiebotomist.
-, eariobe - sânge din lobul auricular; bloodletting - sângerare, îndepărtare (emisie) de
-, fecal - melenă, scaun cu sânge; sânge;
-, fingertip - sânge prelevat din deget; -, local [topical] - 1. scarificare; 2. utilizare a
- fluke - Schistosoma haematobium; lipitorilor.
- formation - hematopoieză; blood-making - hematopoietic.
-, fresh [freshly drawn] - sânge proaspăt colectat; bloodozing - diapedeză, pătrundere a celulelor
- group - grupă sanguină; sanguine prin peretele vascular în ţesuturi.
- grouping - determinarea grupei sanguine; -, blood-poisoning - toxemie, septicemie.
impoverished - anemie; blood-pool - depozit de sânge.
-, laky - sânge lactat hemolizat, lizat; -, bloodrelationship - consanguinitate.
matched whole - sânge compatibil; blood-shadow - umbră eritrocitară.
- mole - molă sanguină (hematom); bloodshot - hiperemiat, înroşit, eritematos;
- motes - v. blood dust; conges-onat (despre ochi) inflamat.
- murmur - suflu anemic; bloodhunting - stază venoasă; sunt venos
-, occult - hemoragie ocultă; conge!*-'tal.

104
bio bod
blood-stanching, blood-stopping - hemostatic. bluestone - piatră vânătă, sulfat de cupru. bluet -
bloodstreaks - striuri de sânge (de ex. în spută). albăstrele, Centaurea cyanus L. blueweed - iarba
bloodstream -1. pat vascular; 2. torent circular, şarpelui, Echium vulgare L. bluishness - cianoză.
flux (curent) sanguin; circulaţie sanguină. blunt-edged - cu margini neregulate. blunt-pointed
bloodstroke -1. hemoragie; 2. ictus apoplectic - bont, cu vârful bont. blunt-witted - care înţelege
(hemoragie), apoplexie cerebrală, hemoragie greu. blurring -1. înceţoşare, obnubilare; 2. caracter
cerebrală; 3. apoplexie, ictus. confuz (vag, obscur, neclar, estompat, şters);
blood-sucker - lipitoare. - of vision - înceţoşarea vederii, vedere neclară.
bloodsucking - hematofag. blush - 1. îmbujorare, roşeaţă, înroşire, rume-
blood-tinged - sanguinolent. neală; eritem; congestie a feţei; 2. niperemie; 3. aflux
blood-warm - care are temperatura sângelui. de sânge;
bloodworm - parazit hematofag [de ex. -, inflammatory - niperemie inflamatorie;
Schistosoma) board;
bloodwort - Sanguinaria canadensis. -, arm - braţ (al fotoliului);
-, mouse - vulturică, Hieracium pilosejla t. -, head - rezemătoare (suport) pentru cap;
bloody - sanguin, sanguinolent; hemoragie; - medical - 1. comisie medicală; 2. consiliu
- expectoration - hemoptizie; medical (spitalicesc);
- flux - diaree sanguinolentă, dizenterie; - of doctore - consult medical;
- sweat - hemathidroză, Sudor sanguineus-, - of health - secţie sanitară;
- urine - hematurie; - of pharmacy - direcţia sanitară;
- vomit - hematemeză; - of trustees - consiliul tutorilor (spitalului);
- weeping - echimoză subconjunctival!. blotch - -, pili - placă de pilule;
1. pată; aspect pătat; 2. erupţie, exan- -, sounding - ecran reflector de sunete.
tem; 3. excrescenţă; 4. furuncul; comedon; acnee. boat - nacelă (pentru analize prin calcinare).
blotting - metodă de estimare a cantităţii de boatshaped - navicular, scafoid.
macromolecule în specimeni prin hibridizarea bobbin - bobină, mosor (c/e ex. de la suturâtor).
conţinutului specimenilor cu sondele (de ex. cu bobbing;
anticorpi). -, head - spasmus nutans, tic "salaam"
blowball - păpădie, Taraxacum officinale. body - 1. corp, trunchi, tors, trup; 2. organism;
blower - ventilator; 3.corpuscul;4. substanţă; 5. cantitate mare; masă;
-, air - 1. ventilator; 2. compresor, 8. cadavru; 7. corp, batiu, carcasă;
-, cannula - dispozitiv de curăţare prin insuflare -, adrenal - glandă suprarenală;
a canulei; -, anococcygeal - ligamentul anococcigeal;
-, powder - insuflator, aparat de insuflaţie, -, anti-immune - anticorp ce inhibă acţiunea
pulverizator. lizinei;
blowgun - 1. pulverizator; atomizor; 2. aparat -, anti-intermediary - antianticorp, antiambo-
folosit pentru stropire. ceptor;
blowing - suflu, suflare; -, aortic - paraganglion aortic lombar, organ
-, gentle - efort moderat la executarea probei cromafin aortic, organul Zuckerkandl;
Valsalva. -, apical - perforatoriu, corpuscul apical,
blow-out - reflux sanguin. acrozom;
blue - 1. albastru; 2. cianotic; -s, Arnold's - corpi Arnold, fragmente eritrocitare;
- baby - copil cu boală cardiacă congenitală; -, Aschoff's - granulom Aschoff;
- devils - delir alcoolic; -, Barr - corpuscul Barr, cromatină de sex X
- disease -1. cianoză; 2. febra pătată a munţilor (sexuală feminină);
Stâncoşi, febra albastră. -, basal - corpuscul bazai, granulaţie bazală,
-, methylen[e] - albastru de metilen, methylenum chinetozom;
coeruleum; -, carotid - corpuscul (glomus) carotidian;
-, Prussian - albastru de Prusia, ferocianură - cavity - cavitate abdominală;
ferică; - cell - celulă cromatică;
-, Victoria - colorant trifenilmetanic (cu proprietăţi -, central - 1. centrozom, centrosferă, centru celular
bacteriostatice). (de diviziune), citocentru; 2. centriol; -, chromaffin -
blueberry - 1. Vaccinium uliginosum L.; 2. glomus, paraganglion; -, ciliary - corpul ciliar; -,
Myrtillus L. coccygeal - glomus coccigian; -, conoid - epifiza; -,
bluebottle - 1. albăstrele, Centaurea cyanus L; Z dead - cadavru; -, Deetjen's - trombocit, plachetă
muscă de cadavre albastră, Colliphora sanguină,
erythrocephalsr, pi. muşte de cadavre, Calliphoridae.
bluepipe - liliac, Syringa vulgaris L.
blues - stare depresivă, ipohondrie.
blue-sailors - cicoare, Cichorium intybus L.

105
bod bol
plăcuţă sanguină; -, pituitary - hipofiză;
-, demilune - acromacit; -, polar - v. directing body;
-, dentate - nucleu dinţat, olivă cerebeloasă; -, protective - anticorp;
-, directing - corpuscul reducţional, glob -ies, psammoma - corpusculi psamomatoşi,
(corpuscul) polar, polocit; "nisip cerebral";
-, elementary -1. corpuscul elementar; 2. trom- -ies, quadrigeminal - lama cvadrigemenă,
bocit, plachetă (plăcuţă sanguină); Lamina tecti, coliculii cvadrigemeni;
-, endoglobuiar - nucleoid; -, receptive - receptor;
-, epithelial - corpuscul epitelial; -, restiform - pedunculul cerebelos inferior,
-, falciform - sporozoit; corpul restiform;
-, fat - 1. corp adipos; 2. bulă grăsoasă; -, rice - */ melon-ssed body*
-, foreign - 1. corp străin; 2. antigen; -ies, Russel - corpusculi fucsinofili (Russel);
- frame - constituţie, conformaţie a corpului; -ies, sand - v. psammoma bodies;
-ies, Garnna-Favre - incluziuni ciioplasmatice, -, segmanting - schizont;
corpusculi Gamna-Favre; -, sense -1. organ de simţ; 2. receptor;
-, geniculate - corpul genioulat; - snatcher - sanitar, infirmier; persoană care
- Goigi - aparatul Golgi, aparat reticular intern; exhumează cadavre pentru autopsie;
-ies, Guamieri's - corpii Guarnieri, incluziuni -, spongy - corp spongios/ spongioid;
virale; -, stem - partea ecuatorială a fusului acromatic
-ies, Henderson-Paterson - corpusculii Henderson- (în telofază);
Paterson incluziuni intracelulare în ■ moluscumul -, striate - corpul striat;
contagios; -, thlroyd - glandă tiroidă;
-, Highmore's - corpul Highmore, mediastinul -ies, tigroid - substanţă tigroidă Nissl, granu-
tesucuîuiui; lâjiiie cromstoiiie INÎSSI, tigroid;
-, immune - corp imun, anticorp; -, turbinated - cornetul nazal;
-ies, inclusion - incluziuni virale, corpuscuiii - type - v. body fram;
Guarnieri; -, underweight - deficit de masă a corpului (unui
-, infundibular - neurohipofiză, lobul posterior al nou-născut);
hipofizei; -, vertebral - corpul vertebrei;
-, intercarotid - corpuscul (glomus) carotidian; -ies, viral inclusion - incluziuni virale;
-, lateral geniculate - corpul geniculat lateral; -, vitelline - embr. nucleu vitelin;
-, living - organism viu; -, vitreous - oft. corp vitros;
-, loose - artrofit, artrolit, artremfit, "şoarece" -, Wolffian - mezonefros, corpul Wolff;
intraarticular; -, yellow - corpul galben;
-, Malpinghian -1. folicul limfatic splenic, nodul -, Zuckerkandl's - v. aortic body.
limfatic; 2. glornerulul Maipighi, glomerul renal; boggy -1. moale (la palpare); 2. lax; 3. lipsit de
-, mamillary - corp marnilar; elasticitate; flasc.
-, mandibular - corpul mandibulei; boii - 1. furuncul; abces; 2. punct de fierbere; 3.
-, medial geniculate - corpul geniculat medial; a fierbe, a clocoti;
-, melon-seed -corpuscul riziform; v. loose body; -, Aleppo [Bagdad, Biscra] - leishmanioză
- metabolism - metabolism; cutanată, boala Borovski, buton de Bombay (de
-ies, metaplasmic - granulaţii citoplasmatice; -, Cairo, de orient);
mulberry - ernbr. morula; -, blind - furuncul (încă nedeschis);
- of cell - corp celular; -, cat - mic furuncul;
- of interest - obiect studiat; -, Madura - maduromicoză, micetom, boala
- of the nail - corpul (limbul) unghiei; Ballingall, picior de Madura;
-ies of the optic nerve, hyaline - druze ale papilei -, Oriental - v. Aleppo boil;
nervului optic; -, pian - pian, framboesia, polipapilom tropical,
-s of the prostate, amyloid - materii coloidale în granulom tropical, leishmanioză mucocufanată de
prostată; Guyana.
- of womb - corpul uterului, corp uterin; boiling of blood - boala chesonierilor, eliberare
-, olivary - olivă (a bulbului rahidian); rapidă sub formă de bule a gazelor dizolvate în
-ies, Pacchionian - vilozităţi arahnoidiene, sânge la o decornpresiune bruscă.
granulaţii arahnoidiene, granuiaţiile Pacchioni; bolometer - bolometru: 1. dispozitiv pentru
-, perineal - centrul tendinos al perineului, determinare forţei contracţiilor cardiace; 2. dis-
nucleul fibros al perineului; pozitiv pentru determinarea intensităţii energiei
-, pheochrome - glomus, paraganglion; radiante.
- physician - medic personal; medic particular; boloscope - boloscop, aparat pentru depistarea
-, pineal - epifiză; corpilor străini din ţesuturi.
boit -1. bulon, şurub; tijă; 2. a fixa prin bulon/tijă

106
boi bon
(în fracturi osoase); 3. a cerceta minuţios; - corpuscle - v. bone cell;
-,Barr - şurubul Barr, şurub de fixare a frag- -, cortical - strat cortical (al osului); -,
mentelor osoase costal - os costal, coastă; -, crazy -
bolting - 1. cernere (prin sită); 2. fixare cu condilul humeral intern; -, cribriform -
buloane. osul etmoid; -, cuneiform - osul
bolus - 1. bolus, bulin, pilulă; 2. ovul vaginal piramidal; -, cylindrical - os tubular
(formă medicamentoasă); 3. bolus alimentar. (lung);
bomb - 1. container de substanţe radioactive - cyst - chist osos;
(pentru radioterapie); 2. butelie, balon (pentru aer -, dermal - osificare a pielei;
comprimat). - destruction - distrucţie osoasă;
bond - 1. legătură, relaţie, îmbinare, cuplare, - disease - orice boală a osului; -, ear
racord, combinaţie; angrenare; ambreiaj, coeziune; - osişor al urechii;
asociere; 2. material de legătură; 3. a lega; a împre- -, elbow - cubitus, ulna; -, epactal - osul epactal
una, a coopta, a racorda, a uni, a asocia, a combina; (interparietal, incarial, inca);
-, olefinic - dublă legătură. -, facial - os facial, os al craniului facial;
bonding; -, finger - falangă a degetului mâinii;
-, direct - compensarea defectului de arcadă -, flank - ilionul;
dentară nemijlocit în cavitatea bucală; -, flat - os (p)lat;
- in orthodontics - fixare (retenţie, reţinere) a -s, fontanel - oase vormiene;
aparatelor ortodontice. - forceps - cleşte de os;
bone -1. os, apofiză, proemineţă osoasă; 2. pi. - formation - osteogeneză, formare a osului; -,
schelet; sistem osos; 3, pi. oseminte, rămăşiţe funny - condilul humeral intern;
pământeşti; - graft - transplant osos, grefon osos;
-, acetabular - os acetabular, os cotiloid, os al - grafting - transplantare de os, grefă osoasă: -,
cavităţii cotiloide; hamate - v. unciform bone;
., acromiac - os acromial; -, hammer - ciocan (oscior al urechii medii);
-, alar - osul sfenoid; -, hounch - osul coxal;
-, alveolar - os alveolar, apofiză alveolară (a -, healing - os regenerator;
maxilarului superior); -, heel - osul calcaneu;
-, ankle -1. astragalul; osul astragal; 2. gleznă; -, hip - osul coxal;
-, anvii - nicovală; -, homologous - alotransplant (homotrans-plant)
-, autogenous - autotransplant (autogrefon) osos;
osos; -, hooked - v. unciform bone;
-, back - coloana vertebrală; -, iliac - ilionul;
-, basidigital - os metacarpian; -, inca[rial] - osul incarian (inca, interparietal);
-, basihyal - corpul osului hioid; -, incisive - osul incisiv (maxilar superior);
-, basioccipita! - osul bazioccipital, partea -, innominance - v. hip bone;
bazilară a osului occipital; -s, instep - oase metatarsiene;
-, blade - scapula; -, investing - os al calotei craniene;
-, breast - sternul; -, ischial - ischionul;
-, bregma - osul parietal; -s, ivory - osteopetroză congenitală sistemică,
-, brittle - osteogeneză imperfectă, osteo- boala oaselor de marmură, boalaAlbers Schonberg;
psatiroză (idiopatică); -, jaw - v. lower jaw bone;
-, bundle - peretele osos ai alveolei dentare -, jugal - v. yoke bone;
împreună cu fibrele penetrante (Sharpey); -, lenticular - apofiză lenticulară a nicovalei;
-, calf - osul peroneu, fibula; -, lingual - osul hioid;
-, cancellous - substanţă spongioasă a osului; -, long - v. cylindrical bone;
-, capitate - osul capitat (mare); -, lower jaw - mandibulă, maxilarul inferior;
-, cartilage - osul format în locul cartilajiului; -, lunate - osul semilunar;
-, cavalry - miozită osificantă a oaselor; -, malar - osul malar (zigomatic);
- cavity - cavitate osoasă; -, marble - v. ivory body;
- cell ■ osteoblast, osteoplast, osteocit, celulă - marrow - măduva oaselor;
osoasă; -, mastoid - apofiza mastoidă a osului zigomatic; -,
-, chalky - osteoporoză; -, maxilloturbinal - cornetul nazal inferior; -,
cheek - v. malar bone; -, membranous - os provenit din mezencnim; -,
coccygeal - coccis; -, collar metaplastic - os provenit din periost; -, mosaic - os
- claviculă; "în mozaic" (osteoporoză neo-
-, compact - os compact, strat compact al unui mogenă/neuniforrnă); -, nail - falangă distală;
os;
-, convoluted - comet nazal;

107
bon UUI

-, navicular - os navicular (scafoid); -, neoformed - -, tooth - dentină, ivoriu;


os novum (neoformat, format din nou); -, trabecular - os spongios;
- nippers - v. bone forceps; -, transplantation - transplantare (grefă) osoasă,
-, nonlamellated - os nelamelar, stadiu fibrilar de osteoplastie;
osteogeneză; -, triquetrous - 1. osul preinterparietal; 2. osul
-, nuchal - apofiza spinoasă a vertebrei pro- piramidal;
eminente/ a vertebrei a Vll-a cervicală; -, turbinate - cornet nazal;
-, odontoid - apofiză odontoidă a vertebrei a ll-a -, unciform - osul uncinat (unciform, cu cârlig);
cervicală; -, upper jaw - maxilarul superior;
- of face - v. facta! bone; -s, wormian - oase vormiene;
-s of the forearm - oasele antebraţului; -, yoke [zygomatic] - osul malar/ zigomatic.
- of heel - v. heel bone; boneache - durere în os.
-s of the limbs - oasele membrelor bone-dry - antialcoolic.
-s of the pelvic girdle - oasele centurii scapulare; bonelet - oscior.
- of upper arm - humerus, bone-salt - hidroxiapatită, componentă minerală
-, orbital - osul orbital (malar, zigomatic); de bază a substanţei ţesutului osos.
- pain - durere osteocopă; bone-seeking - osteotropic.
-, palatal [palatinei - osul palatin; bonesetter - ortoped fără diplomă.
-, periotic - osii periotic, piramida osului tem- book;
poral, partea pietroasă a osului temporal; -, accident - registru de accidente;
-, peroneal - osul peroneu, fibula; -, order - registru de prescripţii medicale;
-, petrosal - v. periotic bone; -, self-assessment - carte ce conţine întrebări
», pipe - v. cylindrical bone; pentru autotestare;
-, plowshare - vomer, os plat impar al craniului -, slck - registru de bolnavi;
facial; -, weigt - registru în care sunt introduse rezul-
-, postulnar - osul pisiform; tatele cântăririi pacienţilor.
-, premaxillary - osul incisiv; boomerang legs - tibie "în sabie" ("în iatagan").
-, pterygoid - apo&ă pterigoidă a osului sfenoid; boopia - "ochi de bou" (în isterie, în guşă exof-
-, pubic - os pubis; talmică).
-, resurrection - osul sacral; sacrum; boortree - socul roşu de munte, Sambucus
-, reticulated - v. nonlameliated bone; racemosa L.
-, rider's - v. cavalry bone; booster -1. amplificator, activator; 2, imunizare
-, ridge - creasta apofizei alveolare a maxilarului; activă; injectare repetată/ secundară a unui antigen;
-, scroll - comet nazal; reimunizare (în ciduri multiple de imunizare);
-, shank - tibia; "-" heart - inimă artificială.
-, share - v. public bone; boosting - revaccinare.
-, shield - omoplat, scapula; borage - limba mielului, Borage officinalis L.
-, shin - tibia; borate - borat sare a acidului boric;
-, short - os scurt; -, glyceryn - glicerina boricată.
-, sieve - osul etmoid; borax - borax, tetraborat de sodiu.
- softening - osteomalacia; borborygmus - borborigm, garguiment (intes-
., "soup" - transplant osos "în bulion", cui "în tinal), ghiorăit, chiorăit.
bulion"; border- 1. hotar, limită; 2. margine, lizereu, limb;
-, sphenoturbinai - cornetul sfenoidal; muchie; dreastă;
-, splinter -1. os fixat în atelă; 2. osul peroneu, -, brush - margine "în perie" (a ţesutului epitelial);
fibula; -, denture - limita bazei protezei mobile;
-, spoke - radîus; -, gingivale - margine gingivală, margine festo-
-, spongy - 1. strat spongios, spongioasă, os nată a gingiei;
spongios; 2. cornet nazal; -, vermilion - marginea roşie a buzelor.
-, stirrup-shaped - scăriţă (oscior ai urechii bordered - marginat; cu lizereu.
medii); Bordetslla - Bordetella, bacterii gramnegative.
-s, sutural - oase suturate; borecole - varză, Brassica oleracea L.
- suture - sutură osoasă; borer - burghiu; freză; bor; bormaşină;
-, tail - coccis; -, dental - freză dentară.
-, tarsal - osul ta-sian; - boric - 1. boric; 2. boricat.
, thigh - femur; boring -1. forare, sondare, perforare; 2. a sfre-
- tissue - ţesut csos; deli, a fora, a sonda, a găuri;
-, toe - falangă a degetului de la picior; -, - pain - durere sfredelitoare.
tongue - osul hioid; borism - borism, intoxicaţie cu bor.
boroglycerol - glicerina boricată.

10S
hor box
Borellia - Borellia, gen de microorganisme bottom - 1. esenţă, bază; cauză; motiv, temei;
hematofite din familia TreponemaTaceae. 2. fund, partea de jos, partea inferioară; 3. rezervă
boworring-lending - fenomenul de împrumutare a de forţe vitale; toleranţă; rezistenţă; 5. a ajunge la
sângelui, deplasare compensatoare a sângelui dintr- esenţă; a căuta cauza, a intra în fondul chestiunii;
o parte a corpului în alta. a argumenta, a motiva; 6. inferior, de jos.
boss - 1. tubercul; 2. tuberozitate, creastă, botulism - botulism, alantiazis.
apoflză; 3. proieminenţă; 4. convexitate; 5. bom- bouba - leishmanioză cutanată, boala Borovski,
bare; 6. nodul; 7. protuberantă rotunjită (rotundă). buton de Bombay (de Cairo, de orient).
bossed, bosselated - 1. acoperit cu tuberculi; 2. bougie - bujie; 1. sondă dilatatoare, dilatator,
tuberos, mamelonat. sondă; 2. bastonaş medicamentos asemănător unui
bosselation -1. tubercul; nodul; cucui; 2. tube- supozitor;
rozitate. -, acem-tipped - bujie olivată, bujie în formă de
bossy - bombat, cucuiat. ghindă;
botch - ulceraţie, abces. -, armed - sondă de cauterizare;
botcher - chirurg cu faimă proastă. -, bellied = sonda butonată* bu'ie fusiformă'
bothria - helm, botrii (ventuze). -, bulbous[-end] - sondă butonată; bujie cu
bothriocephaliasis - parazitol botriocefaloză. gămălie, bujie Guyon;
botryoid[al] -1. în formă de ciorchine, racemos; 2. -, esophageal - 1. bujie esofagiană; 2. bujie
cu ciorchine mari sau multiple. gastrică;
botryomycoma - botriomicom, granulom pio- -, filiform - bujie filiformă;
cocic/telangiectazic. -, olive-tipped - sondă cu olivă; bujie olivară;
botryomycosis - botriomicoză, boală provocată -, probe-point - v. bulbous[-end] bougie.
de Botryomyces. bougi[e]nage - dilatare (cu bujii, cu dilatatoare
botryotherapy - ampeloîerapie, tratament cu Hegar).
struguri. bolind - 1. hotar; limită; 2. ascensiune termică;
bots-bal! - termometru utilizat în estimarea 3. care suferă de constipaţie.
influenţei microclimei. boundary - 1. limită; prag; hotar, strat limitrof; 2.
bottle -1. sticlă, damigeana; balon; butelie; vas; umbră, opacitate (pe radiogramă).
flacon, sticluţă; eprubetă mare; biberon; 2. a îm- bouquet - aglomerare de structuri, mal ales de
butelia, a tuma în sticle; vase sanguine, având forma unui buchet.
-, air - butelie cu aer condensat; bout - atac, criză, acces;
-, baby - flacon minicultural; -, drinking - dipsomanie, acces de beţie;
-, carry-arround oxygen - balon portativ de oxigen; - of diarrhea - diaree periodică;
-, density - picnometai; - of endocarditis - exacerbare a endocarditei; -,
-, dropping - 1. dozator în perfuzie; 2. vas de repeated - recidivă.
spălare; boutons terminaux - fr. butoane terminale,
-, feeding - biberon; terminaţii sinaptice în formă de buton.
-, fermenting - rezervor pentru fermentare; bow -1. arc, arcadă; 2. inel; 3. ramă, cadru;
-, glass-stoppered - flacon cu dop şlefuit; -, Birnberg - inel contraceptic intrauterin, pesar;
-, hot-water - termofor, -, face - arc ortodontic facial;
-, measuring - balon cotat; -, Logan - arcul Logan (care împiedică desfa-
-, medicine - flacon pentru substanţe medica- cerea suturilor în cheiloplastie);
mentoase lichide; - of articulator - stom. ramă a articulatorului.
- nose - 1. acnee rozacee localizată la nas; bowel -1. intestin; pi. tract, intestinal, intestine;
2. alcoolic (nas roşu); 2. viscere, organe interne;
-, nursery [nursing] - biberon cu amestec nutritiv -, infarcted - infarct intestinal; -, large - intestinul
(pentru sugari); gros; -, small - intestinul subţire. bowel-training -
-, reagent - flacon de reactivi; deprinderea copilului cu defecarea la o anumită oră,
-, screw-top - flacon cu dop ce se înşurubează; după dejun.
- sound - sunet amforic; bowel-trouble - orice boală a intestinelor;
-, specimen - borcănaş de colectare a probelor; - of tibia, anterior - tibie "în sabie" ("în iatagan").
-, standard - flacon standard (pentru sânge con- bowl -1. ceaşcă, cupă; 2. adâncitură, cavitate;
servat); 3. creuzet, oală de turnare; rezervor; 4. bilă, sferă;
-, three-necked - flacon cu trei gâturi; -, drinking - gaveuză. bowl, mastoid - antrul
-, water - batometru. mastoidian. bowleg - genunchi var, genu varum,
bottlebrush -1. coada calului, Equisetum arven-se deformare în O a picioarelor, picioare curbate în
L; 2. ruşinea ursului, Equisetum silvaticum L. afara. bowl-fire - sursă de radiaţie infraroşie. box -1.
bottle-fed - alimentat artificial (despre sugar). ladă; cutie; casetă; toc; teacă, manşon,
bottle-feeding - alimentaţie artificială.
bottler- maşină de turnare, folosită în farmacie.

109
box bra
învelitoare; 2. recipient, vas, rezervor; 3. salon brachymeiosis - brahimeioză, meioză redusă,
boxat, salon boxe, boxă; constând doar dintr-o diviziune.
-, ambulance - trusă farmaceutică de prim-ajutor, -, brachymetapody - brahimetapodie.
dressing -1. cutie de material de pansament; 2. brachymorphic - brachimorf, brevilin, picnic,
casoletă; picnomorf (despre tipul constituţional).
-, dry - 1. nişă; 2. boxă de mănuşi (pentru brachyodont - brahiodont, cu dinţi scurţi.
manipulaţii de substanţe radioactive); brachyonectin - brahionectină, glicoproteină
-, fracture - atelă în formă de jgheab pentru extraceluîară care asigură contactul neuronilor şi a
imobilizarea piciorului; celulelor gliale.
-, lead-lined - casetă de plumb (Roentgen); brachypodous - brahipod, cu picioare scurte.
-, light-tight - ladă opacă (pentru autoradiografie); brachyprosopic - brahiprosop, cu faţa scurtă.
-, problem - celulă pentru studierea comportamen- brachystaphyline - brahistafilin, cu palat scurt, cu
tului animalelor; index palato-maxilar peste 85.
-, puzzle - celulă pentru studierea comportamen- brachyuranic - brahiuranic, cu hipoplazie a maxi-
tului animalelor; larului superior, cu maxilarul superior rudimentar.
-, Skinner - lada Skinner (pentru formarea reflexelor bracing - 1. imobilizare, fixare; 2. rezistenţa
condiţionate); opusă mişcărilor masticatoare orizontale; 3. tonic
-, sterilizer dressings - casoletă; general, cu acţiune tonică generală, tonificant,
-, X-ray view - negatoscop. stimulator, stimulant;
boxing -1. izolarea bolnavului (în boxă); 2. lingură -, funcţional - metodă funcţională de tratament.
de ceară pentru luarea modelelor dentare. bracken - Pteridium aquilium L.
boxe-note - timpanism (în emfizem pulmonar); bracket - agrafă; clamă; braţ; consolă;
boy's-love - pelin alb, Artemisia absinthium L.; -. edgewise - agrafă epidentală de fixaţie;
lemnul domnului, Artemisia abrotanum L -, orthodontic - agrafă epidentală ortodontică,
brace - 1. bandaj; corset; dispozitiv fixator, consolă, suport ortodontic.
aparat ortopedic; 2. agrafă; 3. pi. agrafă ortodontică; bradyacusia - bradiacuzie.
4. a fixa, a uni; a prinde, a lega; a strânge; bradyarthria - bradiartrie, vorbire încetinită
-, bone-driiling - burghiu pentru sfredelirea oaselor. (înceată).
bracer - tonic, stimulent, fortificat. bradycardia - bradicardie, frecvenţă scăzută a
brachial -1. brahial; 2. numeral. contracţiilor cardiace;
brachialgia - brahialgie, durere de umăr; -, cardiomuscular - bradicardie cardiomusculară;
- statistica paresthetica - brahialgie parestezică -, central - bradicardie centrală;
nocturnă. -, sinus - bradicardie sinuzală.
brachiate, brachiferous - brahifer, ramificat. bradycardic - bradicardie.
brachicyrtosis - brachicirtoză, deformaţie a braţului. bradycrotic - bradicrotic, caracterizat printr-un
brachiform - brahiform, în formă de braţ. puls încetinit.
brachiocephalic - brahiocefalic. bradydiastole - bradidiastolă, distolă încetinită.
bracbiocubital - humeroulnar, humerocubital, bradyefeocinesia - oprire bruscă a unei mişcări
relativ la umăr şi la cot. înainte de terminare.
brachiocyllosis - curbură a umărului. bradyesthesia - bradiestezie, percepere lentă a
brachiogram - arteriogramă brahială, sfigmo- senzapor exteroceptive.
grama arterei radiale. bradygenesis - bradigeneză, dezvoltare înce-
brachiofomy - brahiotomie, amputaţie a braţului. tinită (în onto- şi filogeneză)
brachiplex - plexul brahial. bradyhemarrhea - stază sanguină, stagnare
brachii>m ■■ 1. brsţ: 2. umăr; 3, structură sna- a curentului sanguin, în~-f'-i" „ ' >.' : -
tomică asemănătoare unui braţ. bradykinesia - bradic(h)inezie
brachybasia - brahibazie. bradykinetic - bradic(h)inezie.
brachycardia - bradicardie, frecvenţă scăzută a bradyfclnin - bradichinină, hormon polipeptid.
contracţiilor cardiace. bradyiexia - bradilexie.
brachycephalic - brahi(o)cefalic. brsdyphagia - bradifagie.
braehycheilia, brachychily-brachicheilie, scur- bradyphasîa - bradifazie.
tare congenitală a porţiunii mijlocii a buzei superioare. bradyphrenia - bradifrenie, bradipsihie, inerţie
brachycnemie - brachicnemic, cu picioare scurte. mintală.
brachydactylia - brachidactilie, scurtare bradypnea - bradipnee, respiraţie rară.
congenitală a degetelor de ia mâini şi picioare. bradypsychia - v. bradyphrenia.
brachydactylic, brachydactylous - brachidac- bradyrhythmia - v. bradycardia.
til(ic), cu degete scurte. bradyspermatism - bradispermie, producţie
brachygnathia - brahignaţie, rnicrognaţie. încetinită de lichid seminal.
brachygnathous - brahignat, eurignat, care are bradysphygmia - bradisfigmie.
o mandibulă anormal de mică. bradysystole - bradisistolă, sistolâ îndelungată.

110
bra bre
bradytocia - braditocie, travaliu încetinit. (observate la unii copii).
bradytrophia - braditrofie, încetinire a proceselor brassard - brasardă;
trofice. -, Cross [Geneva] - brasarda Crucii Roşii.
braidism - hipnotism. braunula - branulă, canulă din masă plastică cu
brain - 1. creier, encefal. Encephalon; 2. pi. in- ac de metal, utilizată în puncţie venoasă.
telect, minte, spirit, inteligenţă; capacităţi mintale; brawny - puternic; musculos;
raţiune, judecată; - induration - îngroşare patologică a ţesuturilor;
-, abdominal - plexul celiac (solar); - tetter - seboreea scalpului/pielii capului. brazilin
- case - craniu; - brazilină, colorant bazic natural, similar
-, great - creierul mare, Cerebrum, hematoxilinei.
-, little - cerebelul, creierul mic, Cerebellum, bread-and-butter - linarltă, Linaria vulgaris L.
• pan - craniu; break- 1. ruptură, spărtură; aipere, spargere; 2.
-, red softening of the - stadiu primar congestiv al distrugere, degradare; 3. a se deschide; a se rupe;
encefalitei acute supurative; a plesni; a se deschide spontan {de ex. despre un
-, smell - rinencefaiul, scoarţa olfactivă, abces); 4. a opri, a stopa (un aparat); 5. a împărţi, a
Rhinencephalorr, subîmpărţi, a subdiviziona, a clasifica, a clasa;
- storm - violenţă, excitaţie maniacală temporală; - in the skin - ruptură cutanată (de ex. în
-, thalamic - diencefalul, creierul intermediar, fractură deschisă);
Diencephalorr, to - out - a izbucni, a erupe (despre exantem); a
- tire - encefaloastenie, epuizare a facultăţilor se acoperi cu pete roşii, cu başicuţe;
mintale; -, chromosome - ruptură cromozomială;
-, visceral - creierul visceral (vegetativ), hipo- -, vaccine - inactivare spontană a unui vaccin.
talamus, regiunea hipotalarrtică, regiunea infundibulo- breakage - 1. ruptură; 2. formarea rupturilor,
tuberiană; rupere;
-, wet - edem cerebral -, deferred - ruptură întârziată a cromozomilor.
brainfag - neurastenie, nevroză astenică. breakdown - înrăutăţire a sănătăţii; depresiune
brailess - decerebrat. nervoasă; descompunere, dezagregare, dezinte-
brailet - cerebel, creierul mic; creieraş. grare, scindare, segregare; disociere; putrezire,
brainpan -1. craniu; 2. calotă (boltă) craniană. putrefacţie;
brainpower - capacităţi mintale (intelectuale). -, cellular - dezintegrare celulară;
brainsick - bolnav psihic, alienat mintal, nebun. -, nervous - depresiune nervoasă; manifestări
brainstem - trunchi cerebral. psihotice;
brain-storm - acces de nebunie, psihoză acută. - of duodenal stump - Insuficienţa bontului
brain-tire - epuizare (extenuare, suprasolicitare) a duodenal;
creierului. - of organic matter - descompunerea substr-
brainward - orientat spre creier. atului organic;
brain-wave - psihoză acută. - of tolerance - pierdere a toleranţei;
branch - 1. ramură, ram; ramificaţie, ramură -, protein - descompunerea albuminelor;
laterală; 2. filială; 3. linie de rudenie (de înrudire); 4. -, tissue - detaşare tisulară, desprindere a
ramură a unei ştiinţe; sector (de activitate); 5. a se ţesuturilor.
ramifica; a se bifurca; breaker -1. concasor; 2. întrerupător (de circuit);
-, dead - "ramură moartă", "ramură de copac -, plaster cast - cleşte pentru tăierea pansa-
uscat" (simptom roentgenologic). mentelor ghipsate.
branchial - branhiogen, de origine branhială. breaking -1. ruptură; rupere; 2. distrugere; des-
branching -1, ramificaţie; ramificare; bifurcare; compunere, dezintegrare, scindare; 3. fragmentare;
ramură laterală; 2. excrescenţă, apofiză; proces; fracţionare; segmentare;
prelungire; 3. care se ramifică; ramificat; rămuros, - load - efort pragal;
stufos; bifurcat. - of voice - schimbare a vocii (la pubertate);
branchioma - branhioin, tumoare branhiogenă, - of wasters - rupere a membranelor fetale.
cancer branhiogen. breaking-out- eaipţie, apariţie a erupţiei; exantem.
branchlet - ramură rnicâ (a arterei, a nervului). breakoff - sentiment al despărţirii de pământ
branchy - ramificat. încercat de piloţii avioanelor de mari altitudini.
branchycephalic - cu craniu aplatizat. breakout - izbucnire a unei infecţii.
brady-bottle - nufăr gaiben, Nuphar luteum L. break-through of pus - deschidere spontană a
branks - parotldită. unui abces.
brany - furfuraceu. breast - 1. suprafaţa anterioară a toracelui;
brash - 1. pirozis, arsuri, jegăraie; dispepsie; piept; 2. glandă mamară; sân; 3. cutie toracică;
acces uşor de greaţă; 2. erupţie cutanată; - accesory - glandă mamară accesorie (ma
-, water - v. brash; mară supranumerară, mamară aberantă);
-, weaning - manifestai dispeptice la taţârcare -, broken - mastopatie;

111
bre Dre
-, caked - mastită congestivă (de stază); to ~ one's last - a muri, a deceda, a-şi da
-, chicken - torace în carenă; suflarea de pe urmă;
-, cystic - pastopatie chistică; boala Redus to ~ out - a expira;
(chistică a sânului), mastoză chistică, mastopatie to - with comfort - a respira liber (nestingherit).
fibrochistică; breather -1. aparat respirator; 2. exerciţiu res-
- engotgement - tumefierea sânilor; pirator;
-, funnel - torace infundibuliform ("în pâlnie"); -, -, "beaver" - respirator pentru ventilaţia artifi-
gathered - mastită flegmonoasă; cială a plămânilor la bolnavii de poliomielită.
- growth - neoplasm mamar, tumoare mamară; breathing -1. respiraţie; 2. respirator, relativ la
-, hysterical - mastopatie isterică (tireotoxică); respiraţie;
• inflammation - mastită; -, abdominal - respiraţie diafragmatică (abdo-
-, keeled - v. chicken breast; minală);
- milk - lapte de femeie (matern, de mamă); -, "all-or-nothing" - respiraţie de tipul "totul sau
- pang - angina pectorală; stenocardia; -, nimic", respiraţie de o profunzime maximală;
pendulous - glandă mamară ptozată; -, -, automatic - respiraţie controlată;
pigeon - v. "chicken breast; -, even - respiraţie regulată;
- pump - pompă "trage lapte"; -, glassopharyngeal - respiraţie glosofarin-
-, sagging - v. pendulous breast; giană ("de batracian");
- shadow - umbra (conturul) glandei mamare (pe -, goose - v. stredulous breathing;
radiogramă); -, grouped - respiraţie Biot, grupuri de respiraţii
-, shotty - mastopatie fibrochistică; cu amplitudini crescute şi egale, separate între ele
- tea - ceai pectoral, tizană pectorală, specii prin perioade de apnee;
pectorale; -, harsh - respiraţie aspră;
-, thrush - distrofie grăsoasă a migcardului. breast- -, hurried - tahipnee, respiraţie accelerată;
bone - sternul. breast-fed - alimentai la sân, -, indeterminate - respiraţie nedeterminată
alăptat. breast-feeding - alăptare, alimentaţie (care nu se determină);
naturală. breast-glass - v. breast pump. breast -, intermittent - 1. respiraţie sacadată (inter-
nipple - mamelon. breastpang - stenocardie, mitentă); 2. ventilaţie pulmonară intermitentă; . -,
angină pectorală. breath -1. respiraţie; inspiraţie (de labored - dispnee;
aer); 2. aerul inspirat şi expirat; -, luxus - inspiraţie forţată adâncă;
- to be out of - a se sufoca, a se asfixia; gâfâi; -, mouth - respiraţie pe gură;
- to be short of - a suferi de dispnee; -, periodic - respiraţie Cheyne-Stokes, respi-
- to catch one's - a-şi ţine răsuflarea; raţie intermitentă (periodică);
- to draw - a respira; -, prolonged - respiraţie prelungită;
-, acetone - miros de acetonă din gură (în aceto- -, quiet - respiraţie liniştită;
nemie); -, rough - respiraţie dispneică, dispnee;
-, apneustic -1. apnee; 2. respiraţie adâncă şi -, scraping - v. stertorus breathing;
rară; -, shallow - respiraţie superficială;
-, assisted - respiraţie asistată; -, smooth - v. even breathing;
-, bad [fetid, foul] - miros fetid din gură, halenă -, stertorous - respiraţie şuierătoare;
fetidă, respiraţie fetidă; halitoză; foetor ex ore; -, thoracb - respiraţie toracică (costală superioară);
-, luxus - inspiraţie excesiv de adâncă; - tone - murmur vezicular;
-, mouth - respiraţie pe gură; -, tubular - suflu bronşic;
-, offensive - v. bad breath; -, ventral - v. abdominal breathing.
-, out of - dispneic; breathlessness - dispnee. bredouillement -
-, positive-negative pressure - ventilaţie pulmo- bâlbâială, pronunţare precipitată. breech - fese,
nară artificială prin presiune pozitiv-negativă; regiune fesieră, regiune gluteală;
-, shallow - respiraţie superficială; - delivery - naştere în prezentaţie pelviană;
-, shortnes of - dispnee; - presentation - prezentare pelviană decom-
-, single - respiraţie unică (inspiraţie-expiraţie); pletă - modul feselor.
-, uniferous - halenă fetidă de urină (în uremie). breeze - care foşneşte, freamătă, fâşie (despre
breathalyzer - tub indicator (pentru depistarea zgomot cardiac);
alcoolului în aerul expirat). - buster - anemometru.
breathe -1. a respira, a răsufla; 2. a şopti, a vorbi bregma - bregma, fontanelă bregmatică;
încet; - bone - osul parietal.
- a vein - a lua sânge; bregmatic - parietal;
- eventiy - a respira liniştit; - fontanelle - fontanelă bregmatică (mare, ante
to - for victim - a practica respiraţia artificială; rioară, frontală).
brei - porţiune de ţesut subţire cu cete mai multe
celule intacte, utilizată în investigaţia biochimică.

112
bre bru
brenneroma - brennerom, ooform, adenofibrom - to - to consciousness - a readuce în cunoştinţă.
coloidal (ovarian), tumoare Brenner. a-l face conştient, a face să-şi revină din leşin, a
brephie - brefic, referitor la un stadiu de dez- face să-şi vină în fire;
voltare primitiv. - to - up the phlegm - a provoca eliminarea de
brephoplastic - brefoplastic: 1. originar din ţesut mucus.
■ embrionar; 2. format în timpul vieţii embrionare; bringing;
3. care se referă la un transplant din ţesut embrionar. - down an arm - coborârea mâinii fetaie.
brevicolis - gât scurt. brisement force - ruperea forţată a aderenţelor
bridge - 1. punte intercelulară; 2. rădăcina în anchiloză.
nasului, partea superioară la dorsum nasi; 3. punte brisket - stern.
dentară; 4. configuraţie cromozomială specifică în bristle - fir de pai, ţep;
anafaza şi telofaza meiozei, care se produce în -s, nylon - fire de nailon (a periuţei de biopsie).
urma ruperii cromozomului sau a cromatidei cu doi brittle - fragil, friabil, casant, şubred, sfărâmidos.
centromeri; brittleness - fragilitate, casabilitate, friabiiitate,
-, arteriolovenular - reţea arteriolo-venulară; şubrezime, şubrezenie;
-, cantilever - punte dentară de consolă; - of bone - fragilitate osoasă, osteopsaîirozâ:
-, cel! - v. bridge 3.; - of nails - onicorexie, friabiiitate a unghiilor.
-, cementum - strat neoformat de cement dentar broach - 1. pulpextractor, puipotom, extractor
(în jurul liniei de fractură a rădăcinii dentare); pulpar; 2. sonda dentară (pentru examinarea'
-, chromatid - punte cromatidică; lărgirea canalului radicular al unui dinte);
-, dental- v. bridge 3.; -, barbed - v. broach, 1.;
-, filter - paner-fitil de hârtie, utilizat în electro- -, smooth - ac radicular, ac pentru canalul
foreză; rădăcinii dentare.
-, fixed - punte dentară fixă (dentara conjuncta!); broad - larg, lat, imens, vast, enorm; întins;
-, intercellular- v. bridge, 1.; - ligament - ligamentul larg;
-, jugai - arcada zigomatică; - tapeworm - Botriocephalus latus, DiphyS'O-
-', matrix - pseudopunte, formată în urma ade- bothrium latum.
renţei matricelor cromozomilor, broaden - a lărgi.
- of the nose - v. bridge, 2.; broad-chested - cu perimetru toracic mare.
-, partial - punte dentară parţială; broccoli Brassica olerace - var. cymosa;
-.removable - punte dentară mobilă (dentara -, asparagus - sparanghel, Asparagus offhinafss-
amovibilă); broken -1. rupt, stricat, sfărâmat, frânt; 2. obosit,
-, stationary - v. fixed bridge. istovit; slăbit, astenic, debilitat; zdruncinat şubred
bridgework-1. protezare, compensare a unui (despre sănătate); 3. tulburat, cu întreruperi (despre
defect Z punte dentară; 3. executarea unei punţi somn); 4. suspendat, stopat, juguiat (despre acces);
dentare. - back - fractură a coloanei vertebrale;
bridging of the sella - şaua turcească închisă, - compensation - decompensare;
brida deasupra şeii turceşti. - leg - fractură a piciorului.
bridle-1. frâu, fren;2. filament, aderenţă, bridă, brocken-barked - cu fractură a coloanei ver
bandeietă; cordon fibros, traveu. tebrale.
brtdou - zăbăluţă, perleş, angulită, stomatită broken-bellied, broken-bodied - care suferă de
(cheilită) angulară. hernie.
brier - măceş, Rosa canina. broken-down -1. epuizat, istovit, debilitat, siâcr.
bright-eyed - cu o privire conştientă; în con- (de boală); ruinat (despre sănătate); 2. stricat, avariat
ştientă, conştient. (despre un aparat).
brightic - bolnav de glomerulonefrită. broken-hearted - zdrobit de durere; indispus:
brightism - boala Bright, glomerulonefrită. zdruncinat emoţional.
brim- 1. marginea superioară; 2. marginea broken-winded - care suferă de dispnee.
strâmtorii superioare a bazinului. bromatology - studiu despre substanţe nutritive;
brine -1. saramură naturală (apa de lacuri şi de dietetică.
limanuri), apa de salină; 2. apa de mare; 3. soluţie bromatotherapy - 1. tratament cu preparata de
de săruri; 4. a cufunda într-o soluţie de săruri. brom; 2. dietoterapie.
bring - 1. a aduce; 2. a produce, a cauza, a bromatotoxicon - orice toxină formată în
provoca; 3. a acorda ajutor; alimente alterate.
- to - about the diuresis - a spori secreţia broma[to]toxism - bromatotoxism, toxicoin-fecţie
urinară; (bacteriotoxicoză) alimentară.
- to - back to life - a reanima, a resuscita; bromble - 1. mura, mura de murişte, Rubus
- to - forth - a genera; a stimula creşterea; caesius L; 2. mura, Rubus fruticosus L.; 3. Rubus
- to - round - v. to - to consciousness; chamaemorus; 4. Rubus saxatiiis.
- to - through - a vindeca (un bolnav);

113
bro bro
bromhidrosiphobia - bromhidrozifobie. bronchoalveolar - bronhoalveolar.
brom[h]idrosis - bromhidroza, melanhidroza, bronchoalveolitis - bronhoalveolită, bronho-
osmhidroza, parhidroza, sudoare fetidă. pneumonie, pneumonie focală.
bromi[ni]sm - bromism, intoxicaţie cronică cu bronchocavernous - bronhocavernos.
brom. bronchocele - bronhocel, chist bronhopulmonar.
bromoderma - bromoderma, bromid-a. bronchocephalitls - tuse convulsivă.
bromohyperhidrosis - v. bromhidrosis. bronchoclysis - bronhociiză, perfuzie intra-
bromania - bromomanie, delir de bromurâ. bronşică, lavaj bronşic.
bromomenorrhea - bromomenoree, menstre bronchoconstrictîon - bronhostenoză, stenoză
fetide. bronşică, îngustare a lumenului unei bronhii.
bromopnea - bromopnee, miros neplăcut din bronchodilator - bronhodilatator, substanţă
gură, halenă fetidă. bronholitică (bronhodilatatoare).
bromurated - bromurat; cu brom. bronchoedema - bronhoedem, edem bronşic.
- asthma - astm bronşic; bronchogenic - v. bronchiogenic.
- breathing - suflu bronşic; bronchogram - roentg. bronhogramă.
- crises - acces de tuse; bronchography - bronhografie, radiografie a
- fluke - Paragonymus ringeri, Paragonymus bronhiilor.
Westermanr, broncholith - bronholit, bronşiolit, calcul
■ gland - ganglion limfatic bronşic; bronhial (bronşic).
- mucosa - mucoasa bronhiilor (bronşică); broncholithiasis - bronholitiază, boală a bron-
- mucus - mucus, mucozitate bronşică; hiilor şi a plămânilor datorată prezenţei bronşioliţilor.
- obstruction - obturare bronşică, obturare a bronchology - bronhologie, parte a pulmologiei
bronhiei; care studiază aspectele profilaxiei, diagnosticului şi
- respiration - v. bronchial breathing; tratamentului bolilor bronhiilor.
- stenosis - stenoză bronşică; bronchomotor - bronhomotor, factor ce pro-
- tree - arbore bronşic. voacă modificarea lumenului bronşic.
bronchiarctia - bronhostenoză, stenoză bronşică. bronchomycosis - bronhomicoză, micoză
bronchiectasia, bronchiectasis - bronşiec-tazie, bronşică.
dilataţie bronşică; brortchopathy - bronhopatie, afecţiune a bronhiilor.
-, cystic - bronşiectazie saculară (saceiformă); bronchophony - bronhofonie.
-, dry - bronşiectazie uscată; bronchoplasty - bronhoplastie, operaţie plastică
-, sacculated - v. cystic bronchiectasia. la bronhie.
bronchiloguy - bronchiiocvie, pectoriiocvie cu bronchopleural - bronhopleural.
rezonanţă profundă, vibraţie vocală, freamăt vocal bronchopleurisy - bronhopleurezie, bronşită cu
(pectoral). pleurezie.
bronchio-alveolitis - v. bronchoalveolitis. bronchopneumonia, bronchopneumonitis -
bronchiocele - v. bronchocele. bronhopneumonie, pneumonie focală.
bronchogenic - bronhogen, originar din bronhie. bronchoradîography - bronhoradiografie, ra-
brorţchicsi© - bronhiolă. diografie a bronhiilor.
bronchiolitis - bronşiolită, bronşiolită capilară; bronchorrhagia - bronhoragie, hemoragie din
-, exsudative - bronşiolită exsudativă; vasele bronşice.
-, obliterating - bronşiolită obliterantă; bronchoscope - bronhoşcop, endoscop pentru
-, vesicular - bronhopneumonie, pneumonie examenul vizual al traheei şl bronhiilor;
focală. -, fiberoptic - fibrobronhoscop, bronhoşcop
bronchismus - bronhiolospasm, bronhospasm. fibrooptic (cu fibră optică);
bronchitis - bronşită; -, respiration - bronhoşcop respirator.
-, capillary - bronşită capilară, bronşiolită; bronchoscopy - bronhoscopie;
-, cheesy - bronşiolită cazeoasă; -, therapeutic [toilet] - bronhoscopie terapeutică;
-, croupous (fibrinous) - bronşită fibrinoasă (mem- asanare a bronhiilor.
branoasă, polipoidă); bronşită pseudomembra- broncbospasm - bronhospasm, spasm bronşic.
noasă (plastică); bronchospirometry - bronhospirometrie.
-, mechanic - bronşită coniotică (mecanică); bronchostaxis - bronhostaxls, bronhoragie,
-, membranous - v. croupous bronchitis; hemoragie din vasele (sanguine) bronşice.
-,phthinoid - bronşită tuberculoasă purulentă; bronchostenosis - v. bronchoconstriction.
-, productive - bronşită productivă (plastică broncnotomy - bronhotomie, deschidere ope-
primitivă), bronhoree; ratorie a lumenului unei bronhii.
-, pseudomembranous - v. croupous bronchitis; bronchovascular - bronhovascuiar.
-, putrid - bronşită putridă (fetidă, Castellani}. bronchovesicular - bronhoalveolar, bronho-
vezicuiar:
- breathing - respiraţie bronhoveziculară.

114
bro bub
bronchus [pi. bronchi] - 1. bronhie; 2. bronhie septicemia Bruce.
principală; bruise - 1. hematom, echimoză, sufuziune
-, blind - bronhie oarbă, aplatizarea unui lob sanguină, vânătaie; 2. contuzie; 3. a contuziona, a
lovi;
pulmonar, -, externai - hematom extern; hemoragie;
-, distal - bronhie lobară inferioară; -, local - contuzie locală.
-, eparteriat - bronhie eparteriaiă (infraarterială); bruising - strivire, zdrobire.
-, extrapulmonary - bronhie principală; brulssement - freamăt catar.
-, hyparterial - bronhie hiparterială (infraarterială); bruit- 1. zgomot; 2. suflu; 3. murmur;
-, main [primary] - bronhie principală; -, aneurysmal - suflu anevrismal;
-, proximal - bronhie lobară superioară; -, carotid - zgomot carotidian;
-, segmentai - bronhie segmentară; -, cracling - cracment, senzaţie auditivă sau pal-
-, tracheal - bronhie traheală, bronhie accesorie patorie de crepitaţie, ral subcrepitant;
sau bronhie lobară superioară dislocată ieşind din - de clapotement - clapotaj;
trahee. - de craquement - v. cracling bruit;
brontophobia - brontofobie, teamă morbidă - de diable - zgomot de titirez (de vârtelniţă);
de tunet - de frottement - frecătură, murmur;
brooch-bone - osul peroneu, fibula. brood- - de galope - ritm de galop;
capsule, brood-cust - chist-fiică, vezi- - de pot felie - zgomot de oală spartă;
culă-fiică. - de rape - suflu aspru;
brooklime - bobornic, Veronica beccabunga L. - de soufflet - suflu aspirativ (dulce);
-, thyroid - suflu vascular deasupra glandei tiroide;
brook-mint - izmă proastă, izmă calului, Mentha
-, vascular - suflu vascular.
longifolia. brush -1. perie; 2. pensulă;3. periere, curăţare,
broom Cytisus; lustruire; 4. escoriaţie, julitură, zdrelitură, zgârietură;
-, base-drobita - uenisia tincloria L; 5. atingere uşoară;
., Butcher's - ghimpe, Ruscus aculeatus L; -, bronchial - perie de biopsie bronşică;
-, scaly - Lepidosparturrr,
- burn - escoriaţie ;
-, Spanish - bucşău, Spartium junceum L;
-, sweet - iarba neagră, Ca/luna vulgaris. -, denture - perie de curăţit şi şlefuit proteze dentare;
broth - micr. bulion, mediu nutritiv lichid; -, faradic - perie faradică, perie - electrod;
-s, Haindinger's - oft. periile Haindinger; feno-
-, brilliant-green, bile bulion - bilă cu verde menul Haindinger;
briliant; -, hand -1. perie de spălat mâinile; 2. perie de
-, cyanide - bulion cu cianură de potasiu, mediu dinţi manuală;
Muller; -, prophylactic- periuţă pentru prelucrarea profi-
-, dextrose phosphate - bulion glucozofosfatic; lactică a camerei pulpare a unui dinte;
-, Fildes's peptic blood - bulion cu extract -, screw stem - periuţă de şlefuit pentru bormaşină;
Fildeş (pentru clostridii); -, test - perie de curăţat eprubete;
-, glucose serum - bulion glucozoseric; -, tooth-cleaning - perie pentru curăţarea şi
-, glycerol - bulion glicerinat; şlefuirea dinţilor cu bormaşină.
brushing - 1. radare, chiuretare; 2. biopsie prin
-, Hartley's - bulion Hartley (obţinut prin digestie
perie.
triptică); brixism - bruxism, odonterism, scrâşnire a din-
-, infusion - bulion; extras apos de came; ţilor în timpul somnului.
-, Lemco - bulion Lemco, extract apos de carne; bruxomania, brycomania - bruxomanie, brico-
-, nutrient - bulion nutritiv; manie, scrâşnet nervos, scrâşnire nervoasă a dinţilor.
-, Schaedler's anaerobic - bulion Schaedler brygmus - 1. abraziune a dinţilor; 2. scrâşnire a
pentru germeni anaerobi; dinţilor.
-, selenite "F" - bulion de seienit (sulfat de bryony - Bryonia;
calciu hidratat) (pentru salmonele); -, red - mutatoare, Bryonia dioica Jacq:,
buaki - buaki, boală nutriţională frecventă In
-, serum - buiion-ser;
Congo.
-, Todd-Hewift - bulion Todd-Hewitt (pentru buba - framboesia, granulom tropical, framboesie
streptococul hemolitic); tropicală, pian, sifilis tropical (neveneric).
-, tube - eprubetă cu bulion; bubble - băşică, bulă;
-, whey - lapte peptonizat. "- double" - două nivele de lichid (semn radiologie
brow - 1. sprânceană; frunte; 2. arcada caracteristic pentru ocluzie duodenală congenitală);
supraorbitară; 3. migrenă. - fever - pemfigus.
brucellar - brucelos. bubbling rales, bubbly sounds - raluri buloase.
brucelliasis - v. brucellosis. bubo - bubon, inflamaţie a unui ganglion limfatic
brucellin - brucelină, melitină, alergen brucelos.
brucellosis - bruceloză, febră ondulată (remitentă
simplă, sudorală, mediteraneană, de Gibraltar, de 115
Malta, sudoroalgică), boala Bang, melitococie.
bub bul
(în special inghinal sau axilar); buckweat - hrişcă, Fagopyrum esculentum L.
-, bullet - v. indolent bubo; bucnemia - elefantiazis al piciorului; proces
-, climatic - bubon climatic (tropical), limfogranulc- inflamator pe picior.
matoză inghinală, limfogranulom venerian; bud - mugure, corpuscul, rudiment, primordiu;
-, Frei's - v. tropical bubo; -, bronchial - rudiment pulmonar;
-, indolent - bubon indolor (sifilitic), adenopatie -, end - mugure terminal;
(lîmfadenită, scleradenită) sifilitică; -, farcy - nodul morvos, tumoare morvoasă;
-, parotid - bubon parotiditic, tumefiere a glandei -, gustatory - corpuscul( mugure) gustativ,
parotide datorată unei infecţii septice secundare; calicul gustator;
-, pestilential - bubon pestos; -, limb - mugure al unui membru;
- ,primary - bubon primar, tumefiere ce apare -, liver - mugure hepatic;
ca prim semn al unei infecţii venerice; -, lung - v. bronchial bud;
-, tropical - limfogranulomatoză veneriană -, taste - papilă gustativă a limbii;
(inghinală subacută), limfogranulom inghinal, boala -, tooth - mugure dentar.
Durand-Nicolas-Favre, limfopatie veneriană, boala a budding - 1. înmugurire, îmbobocire; 2. inva-
patra veneriană, bubon tropical, poradenită dare, infiltrare, infiltraţie.
inghinală subacută. budget - buget; raţie; echilibru, bilanţ, balanţă;
bubonadenitis - limfadenitâ (adenopatie) -, heat - bilanţ (echilibru) termic;
inghinală. -, nutrient - raţie alimentară.
bubonalgia - bubonalgie, durere în zona buffer -1. tampon; 2. amortizor; 3. soluţie-tampon;
inghinală. amestec-tampon; 4. genă-tampon; 5. zonă-tampon,
bubonic - bubonic, relativ la bubon; zonă de protecţie; 6, a crea zona de protecţie;
- plaque - pesta bubonică. -s, circulatory - sistemul-tampon sanguin.
bubonocele - bubonocel, hernie inghinală. buffered - de tampon; care conţine soluţie-
bubonulus - 1. abces pe traseul unui vas tampon sau substanţă-tampon.
limfatic; 2. şancrul Nisbet. buffy-coat - crusta Hamatoria; crusta phlogistica.
bucardia - "cord bovin", hipertrofie manifestă a bug -1. ploşniţă; 2. gândac; 3. acarian; 4. căpuşă;
inimii. -, assasin [barber, Kissing] - ploşniţa-vector al
bucea - obraz. tripanozomiazei americane (al bolii Chagas).
buccal - bucal; jugal; transbucal; intrabucal; bugbane - Cimicifuga foetida L.
- respiration - respiraţie pe gură. buggery - zoofilie, sodomie, bestialitate.
bucceilation - hemostaxă prin tamponament, buggy - cărucior;
oprire a hemoragiei cu ajutorul compreselor/tam- -, to wheel a pacient on a - a duce bolanvul cu
poanelor din material pentru pansamente. căruciorul;
buccinator - muşchiul buccinator. bughouse - 1. ospiciu de alienaţi; 2. anormal
bucco - bucal, jugal. (dement).
buccoclination - bucoversiune, poziţie jugală a bug-hunter - bacteriolog.
unui dinte. bugle[-weed] - vineţica, Ajuga reptans L.
buccoclusion - deviere jugală a arcadei dentare. bugloss - Anchusa,
buccogingival - bucogingival. -, common - limba boului, Anchusa officinalis L.;
buccolabial - bucolabial, relativ la obraz şi buze. -, viper - iarba şarpelui, Echium vulgare L
buccolingual - bucolingual. build - 1. constituţie, conformaţie a corpului; 2.
buccoversion - v. buccoclination. a întări sănătatea, a fortifica;
buccula - bărbie dublă. -, body - v. build, 1.
buck-bean - trifoişte de baltă, Menyanthes builder - component, parte componentă.
trifoliata L. built-in - 1. înserat; montat; implantat; 2. con-
buck-eye - castan porcesc, Aesculus hippo- genital, codificat genetic.
castanum. bulb - 1. anat. bulb; 2. proieminenţă; convexi-
bucking - reacţie motorie la introducerea tate; bombare; umflătură în formă de bulb; 3. balon;
canutei endotraheale. vas; balonaş; flacon; 4. bilă;
buckram - muşama. -, blue incandescent - bec electric de culoare
buckthorn - 1. cruşin, verigar, paţachină, albastră;
RhamnusL.; 2. verigariu, spinul cerbului, Rhamnus -, boiling - alambic;
cathartica L; -, dental - papila dentinoformatoare a mugurelui
-, aider - cruşin; paţachină; Rhamnus fran-gulaL.; dentar;
-, common [European purging] - v. buckthorn, 2.; -, drip - instilator, picurâtor;
-, sea - cătina, Hippophae rhamnoides L. -, end -1. corpuscul nervos terminal; 2. corpus-
bucktooth - dinte care iese în afară. cul terminai Krausse;
-, force - balon de injectare;
-, glass - balon, retortă; fiolă de sticlă;

116
but _____________________________ _____________________________ bur
-, hair - bulbul părului; băşică; umflătură.
-, insufflation - baton pneumatic de cateter; -, bullace - prun, Prunus insititia.
irrigation - baton de spălătură, irigator; -, Krause bullate - 1. acoperit cu băşici; 2. veziculos, cu
terminal - corpuscul terminal Krause; -, lighting - băşici; 3. cu excrescenţe emisferice; 4. zbârcit,
lampă de iluminare; -, nerve - bulb nervos, bombare ratatinat.
a terminaţiei nervului motor (din sarcolemă); bullation -1. formare a unor băşici mari; 2. um-
- of aorta - bulb aortic (arterial), bulbul aortei; flare, balonare; tumefacţie.
- of eye - globul ocular; bulldog-clip - pensă arterială.
- of jugular vein - bulbul venei jugulare; bullet-bubo - mărire a ganglionilor limfatici
- of internal jugular vein, inferior- bulbul inferior al inghinali.
venei jugulare interne, sinusul venei jugulare bullet-draw - pensa "tire-balle".
interne; bullet-hole - orificiu de intrare a plăgii produse
- of interna! jugular vein, superior - bulbul de glonţ.
superior al venei jugulare interne, golful venei bullet-shaped - baciliform, în formă de bacii, în
jugulare; formă de glonţ.
- of lateral ventricle - bulbul cornului posterior al bundle - fascicul; ligament; cordon, traveu; fila-
ventriculului (cerebral) lateral; ment, aderenţă, bridă;
- of penis - bulbul uretrei; bulbul penian, bulbul - [branch] block - bloc de ramură, bloc intra
corpului cavernos a! uretrei; ventricular;
- of vestibule - bulbul vestibular, bulbul vaginal; -, fibrovascular - fascicul fibrovascular;
-, olfactory - bulbul olfactiv; -, ground - fascicul fundamental (spinotalamic,
-, pulsating - intumescenţa pulsatilă; -, rachidian - anterolateral ascendent);
bulbul rahidian; -, sediment - bazin de sedimentare; - -, His' - fascicul atrioventricular His.
, sensory - bulbul terminal (senzitiv); -, spinal - bulbul -, KUilaiVs - fascicul Killian, fibrele inferioare sie
rahidian; -, taste - mugure gustativ; corpuscul constrictorului inferior al faringelui;
gustativ; -, urethral - v, bulb of penis. bulbar - bulbar - of Vicq d'Azyr - fascicul mamiiotalamic (taiamo-
1. relativ la bulb; 2. referitor la bulbul rahidian; mamilar).
- palsy [paralysis] - paralizie bulbară. bung - lab. dop cu orificii.
bulbiform - v. bulboid. bunion - 1. bursita halucelui; 2. degerătura
bulbitis - inflamaţie a bulbului ureterei. bulboid - halucelui.
bulboid, bulbiform, în formă de bulb. bulbonuclear - bunionectomy - bursectomie.
bulbonuclear, referitor la bulbul rahidian şi nucleii bunodont - cu coroana rotundă sau conică
nervilor cranieni; bulbous - bulbar, în formă de bulb; (despre molari).
- bougie - sondă butonată; buphthalmia, buphthalmos - buftalmie, hidro-
- fingers - degete în formă de beţe de tobă, ftalmie, glaucom infantil (congenital).
degete hipocratice. bur- 1. freză dentară; 2. trepan; 3. spin;
bulesis - voinţă; manifestare a voinţei; -, ball-shaped - freză rotundă;
bulge -1. proieminenţă; convexitate; bombare; -, bone-drilling - freză osoasă, freză pentru
prolabare, herniere; tumefiere, tumefacţie, umflă- găurirea osului;
tură, edem; 2. vasodilataţie varicoasă; 3. a proie- -, cross-cut fissure - freză ianceolată;
mina, a bomba; a hernia; a prolaba. -, dentate - freză cu crestătură (cu creste
bulging -1. bombare; herniere; prolabare; fla- ascuţite, chirurgicală);
tulent, umflare, balonare; formare a bulelor/băşi- -, diamond - freză de diamant;
cilor; 2. umflat, tumefiat; bombat; convex; prolabat; -, finishing - freză de lustruit;
hemiat; răsfirat (despre degete); înfoiat; -, fissure plain - freză cilindrică fisurată;
- eyes - "ochi bulbucaţi", protruzia globilor -, great - brusture, Arctium lappa L;
oculari, exoftalmie; - in the throat - senzaţie de "nod în gât", glob
- of mitral valve - prolapsul valvei mitrale. isteric;
bulimia - bulimie, chinorexie, hiperorexie, senzaţie -, inverted cone - freză conică inversată;
de foame excesivă. -, nerve canal - freză pentru prelucrarea cana-
bulk - 1. volum; cantitate; masă; 2. conţinutul lului dentar;
intestinului gros; 3. cantitate mare (principală, de -, round - v. ball-shaped bur;
bază); 4. substanţă medicamentoasă nepreamba- -, sheep - scaietele popii, Xanthium strumariurrr,
lată ("angro"). -, small shep - lipici, Lapulla echinata;
bulla - bulă, veziculă; placa (papula) urticariană, -, stright-fissure cross-cut - v. fissure plain bur;
-, surgical - v. dentate bur;
-, tapered-fissure cross-cut - freză conică
fisurată.
burden - povară, greutate;

117
bur but
-, genetic - predispoziţie congenitală. -, branched - buzdugan de baltă, capul ariciului,
burdock - 1. brusture Arctium L; 2. Xanthium; Sparganium ramosum.
-, common - brusture, Arctium lappa L; Arctium burrow -1. tunel subcutanat produs de un para-
minus, zit; 2. sinus; fistulă.
-, medical - Lappa officinalis^ • burrowing - 1. formare a unui tunel subcutant de
burette - lab. biuretă; către un parazit; 2. formarea unui sinus sau a unei
-, dispensing - biuretă de dozare; fistule care să conţină puroi.
-, stopcock - biuretă cu robinet; bursa - 1. bursă, capsulă; reces, sac; trusă; 2.
-, volume - biuretă gradată. bursă sinovială (mucoasă);
buried suture - sutură înfundată (cu înfundare). - anserina - bursa labei de gâscă, bursa anserină;
bur-marigoid - dentită, iarbă roşie, Bidens L. - cubicaiis interossea - bursa cubilaiă interosoasă;
burn - 1. arsură (cu excepţia celei provocate de - iiiopectinea - bursa iliopectinee;
apa fierbinte); 2. senzaţie de arsură (de usturime); 3. - mucosa - v. bursa, 2.;
a (se) arde, a căpăta arsură; a cauteriza; - sublingualis - bursa Fleischman, bursa sub-
to - with fever - a se afla în stare febrilă, a avea lingual.
febră, a febricita; bursal - referitor la bursa sinovială.
-, alkali -1. arsură produsă prin alcaiii; 2. caute- bursapoietin - bursapoietina, hormon al bursei
rizare prin substanţă caustică; Fabritius.
-, Becquerel's - arsura Becquerel, arsura cuta- bursectomy - bursectomie, rezecţie a bursei
nată profesională la roentgenoiogi; sinoviale.
-, brush - arsură prin frecare; bursitis - bursită, higroma, inflamaţie a unei
-, circular [circumferential] - arsură circulară; burse sinoviale;
-, corrosive - arsură chimică, arsură produsă prin -, Achilles [tendon] - bursita tendonului Achile,
substanţe corozive; achilobursita;
-, flame - arsură produsă prin expunere la -, calcareous - bursita caicară;
căldura radiantă intensă; -, knee join - bursita articulaţiei genunchiului;
-, full-thickness thermal - arsură termică profundă; -, prepatellar - bursita prepatelară (prero-
-, heat - arsură termică; tuliană);
-, inhalation - arsură a căilor respiratorii; -, radiohumeral - bursita radiohumerală; epicon-
-, lightning - arsură produsă prin fulger; dilita traumatică;
-, lime - arsură de var nestins; -, subacromial - bursita subacromial, periartrita
-, radiation [radioactive] - arsură de radiaţie, humeroscapulă (scapulohumeral), periartroza
arsură actinică; scapulohumeral, umăr dureros, sindromul Duplay.
-, solar - arsură solară; bursolith - bursolit, calcul format în cavitatea
-, thermal - arsură termică; unei burse sinoviale.
-, thermoelectrical - arsură diatermică. bursopathy - bursopatie, afecţiune a bursei.
burned - ars. bursotomy - bursotomie.
burned-out - degerat; distrofic. burst-1. izbucnire; impuls; impulsiune, imbold; 2.
burnet - Sanguisorba L; rupere, spargere, perforare; perforaţie; 3. a se
-, greater [salad] - sorbestrea, Sanguisorba rupe, a plesni, a răbufni; a se deschide, a se sparge
officinalis L. (despre abces); a izbucni, a exploda;
burning -1. cauterizare; electrocoagulare; 2. ar- bursting - 1. ruptură; ruptură incompletă; 2,
dere, combustie; 3. fierbinte, arzător, caustic, aprins, perforare, perforaţie;
care frige, care arde; care ustură; - fracture - fractură cu deplasare a fragmentelor;
-, epigastric - pirozis, arsuri, jegăraie; - injury - traumatism însoţit de ruptura unui organ;
-feet- acrodinie, boala roză, boala Selter-Swift- - of the waters - scurgere a lichidului amniotic.
Feer, eritredem australian (potineuropatic); bursula - sac sau pungă mică;
- forehead - frunte fierbinte (la un bolnav); - testium - scrot.
- pain - cauzalgie, sindrom cauzalgic, durere vie; bury -1. a introduce acul în grosimea ţesuturilor;
- poison - substanţă caustică; 2. a înmormânta, a îngropa, a înhuma.
- tongue - glosalgie, glosc-dinie, durere în limbă; butcher- 1. măcelar; 2. arg. medic chirurg.
-, urethral - senzaţie de arsură (usturime) ia butcher*s-broom - ghimpe, Ruscus aculeatus L
emisia de urină; butt- 1. capăt gros; 2. coloana mediului poli-
- urination - v. urethral burning. glucidic în eprubetă; 3. marginea atârnată a unei
burnisher - finisar-freză dentară, instrument plombe dentare (care contactează cu gingia).
pentru şlefuirea unei plombe dentare. butter - unt; margarina.
burnishing - preparare (disecţie) a unui dinte. -, mineral - vaselină;
burr - v. bur; -, palm - ulei de palmier;
- hole - orificiu de trepanaţie. -, petroleum - vaselină;
bur-reed - Sparganium, - tooth - incisiv superior mijlociu.

118
but byt
butter-and-eggs - lânăriţă, Linaria vulgaris L. culaţie artificială (extractorporală); 4. aparat de
butter-bur - captalan, Petasites officinalis L. circulaţie artificială; 5. pontaj sau grefe în punte;
buttercup - Ranunculus. - with an oxygenator - aparat de circulaţie
-, bulbous - picioruşul cocoşului; Ranunculus artificială cu oxigenator;
bulbosus I. -, aortocoronary saphenous vein - şuntare
butterfly - orice structură, aparat sau leziune aortocoronariană prin vena safenă;
asemănătoare cu un fluture cu aripi întinse; -, aortoiliac - şuntare aortoiliacă; anstomoza
- disease - lupus eritematos; colaterală aortoiliacă;
- vertebra - vertebră cu corpul biconcav. -, cardia [cardiopulmonary] -1. circulaţie artifi-
buttermilk - babeurre; zer. cială (extracorporală);2. aparat de circulape artificială;
buttock[s] - buton; 1. structură sau leziune în -, complete - circulaţie artificială (extracorporaiă);
formă de buton; 2. aparat sau parte a unui aparat -, esophageal - esofagogastroanastomoza (eso-
de forma unui buton; 3. brusture, Arctium, fagogastrostomie) de derivaţie; şuntare a esofagului;
.. Aleppo - v. Bagdad button; -, femoropopliteal - anastomoza colaterală fe-
- anastomosis - anastomoza prin buton (Murphy); muropoplitee;
-, bachelor's -1. piciorul cocoşului, Ranunculus; -, heart-lung - v, complete bypass;
2. albăstriţa, albăstrea, Centaurea cyanus L; -, -, intestinal - şuntarea intestinului subţire;
Bagdad [Biskra] - leishmanioza cutanată; -, -, left and right heart - şuntare intracardiacs
dog - nuca vomica, Strychnos nux vomica L; -, bilaterală;
farcy - nod morvos (în piele); -, gustatory - -, mammary-coronary - anastomoza cu artera
papila gustativă (a limbii); -, oriental - mamară internă;
leishomanioză (cutanată); -, quaker - v. dog -, nonreversed saphenous vein - şuntare (de
button; -, reset - buton de reglare; -, scram - derivaţie) fără reversie a venei safene;
buton de securitate; -, stick - brusture, Arctium - of the esophagus, colon - esofagoplastie cu
lappa L; intestin gros;
- suture - sutura cu fire separate, sutura în buton. -, partial - circulaţie colaterală auxiliară;
buttonhole - butonieră: 1. tăietură scurtă, -, pulsatile cariopulmonary - circulaţie extra-
dreaptă, executată în peretele unei cavităţi sau al corporaiă pulsatilă;
unui canal; 2. contracţia unui orificiu până devine o -, vein - şuntare colaterală venoasă.
crestătură de forma unei butoniere; bypath - cale de derivaţie, cale colaterală.
- method - masaj direct al inimii; by-product- 1. produs secundar; 2. rezultat
-, mithral - stenoza mitrală în fantă; secundar;
- fracture - fractura fenestrală. -, metabolic - produs intermediar metabolic.
buzzing - vâjâituri în urechi, zgomote auriculare, by-reaction - reacţie secundară; reacţie nespe-ciflcă.
acufene, tinnitus. bysma - dop, tampon.
buzzler - instrument pentru testarea auzului.
byssinosis, byssophthisis - bisinoza, bisoftizis,
by-effect - fenomen secundar, accident. pneumoconioza produsă de inhalarea scamelor de
bypass -1. deviaţie; 2. anastomoza colaterală bumbac.
(de derivaţie), sunt, şuntare, scurtcircuitare; 3. cir- byssus - creşterea părului în regiunea pubiană.
bythus - partea inferioară a regiunii abdominale.

H9
cab cae

cabbage- şuntare de derivate a arterei coronariene. - suprarenalis - caşexie suprarenală;


cabinet -1. r. înv. cabinet; cameră; 2. dulap cu - thyropriva - caşexie strumiprivă, caşexie tireo-
sertare; 3. cutie; 4. conteiner; S. vitrină; privă;
-, deep freeze - cameră pentru congelare profundă; -, urinary - caşexie condiţionată de insuficienţă
-, disinfection - etuvă; renală cronică.
-, drying - dulap pentru uscare; cachinnation - râs isteric, râs fără motiv, adesea
-, environmental - cameră de ciimă artificială, întâlnit în schizofrenie.
biotron, salon climatologic, cameră de microclimat, cacocholia - cacocolie, compoziţie patologică a
cameră climatică; bilei.
-, firsî-aid - trusă farmaceutică de prim-ajutor; cacochylia -1. compoziţie anormală a sucului
• for dressings - dulap pentru material de pan- gastric; 2. dispepsie.
sament; cacochymia -1. compoziţie anormală a sucului
-, glove - boxă de mănuşi (pentru manipulaţii cu gastric, indigestie; 2. tulburări metabolice care pot
substanţe radioactive); duce la caşexie.
-, instrument - dulap pentru instrumente; cacodemonomania - demonornanie, delir în care
-, oxygen - cameră de oxigen (pentru nou-născuţi bolnavul se crede stăpânit de diavoli.
şi sugari); cacodorus - fetid, care exală un miros urât.
-, pneumatic - cameră pneumatică, barocameră; cacoethes - deprindere dăunătoare, viciu,
-, poison - dulap pentru păstrarea medicamen- predilecţie pentru viciu.
telor toxice; cacoethic - patoiog, morbid, care se agravează
-, Sauerbruch's -cameră etanşă la aer, permiţând treptat, malign.
operaţii ia torace sub presiune negativă de aer, paci- cacogenesis -1. creştere sau dezvoltare pato-
entul având capul în afara aparatului. logică; 2. monstruozitate.
cabinet-bath - baie de aer cald; baie de lumină. . cacagenic - relativ la creşterea sau dezvoltarea
cacaerometer- instrument pentru determinarea patologică.
gradului de poluare a mediului ambiant. cacogenics - grup de factori ce tind la deterio-
cacation - defecaţie, defecare. rarea rasei, datorită relaţiilor sexuaie adverse.
cacatory -însopf de diaree sau hiper-peristaltism. cacogeusia - parorexie; cacogeuzie, senzaţie
cacergasia - merergazie, cachergazie. falsă a unui gust neplăcut.
cacesthesia -1. tulburare de sensibilitate; 2. indis-
cacolet - targa de povară; targa pentru răniţi
poziţie.
(accidentaţi) şezînd.
cache - conteiner din ptumb pentru păstrarea
cacomeiia - deformarea congenitală a unuia sau
substanţelor radioactive.
a mai multor membre.
cachectic - caşectic, care suferă de caşexie.
cacorhythmia - aritmie, ritm neregulat.
cachexia - caşexie, atrofie generală progresivă;
cacosmia - cacosmie, disestezie olfactivă, per-
-, aphthous - sprue, afte maligne, afte tropicale,
cepere a unui miros fetid.
diaree tropicală, psilozis;
cacotrophy - malnutriţie, (stare de) subnutriţie,
- aquosa - formă edematoasă de anchilostomiază;
hipotrofie; alterarea proceselor de nutriţie.
-, cancerous -caşexie tu morală, caşexie cance
cacuminal - apical, apexian.
roasă;
cadaver - cadavru.
-, hypophyseal - caşexie hipofizară, caşexie dien-
cadaveric - cadaveric, de cadavru.
cefalohipofizaxă, panhipopituitarism, boala Simmonds;
caduca - membrana deciduală, caduca, Decidua,
- hypophyseoprtva - stare după hipofizectomie,
membrana Hunter, membrana externă a oului, deri-
caşexie hipofizoprivă (cerebrohipofizară);
vată din mucoasa uterină.
-, mercurial - mercurialism, caşexie mercurială,
caduceus - caduceu, sceptrul zeului grec Hermes,
stare de denutrijie gravă datorată unei intoxicaţii
reprezentat printr-un baston cu două aripioare în
cronice cu mercur;
vârf şi înconjurat de doi şerpi (unul din simbolurile
- ovariopriva - caşexie ovariprivă (ovariană),
medianei).
sindrom caşectic atribuit insuficienţei ovariene;
-, pachydermia - mixedem, boaia Gull; -, pituitary- v. caducity - decrepitudine, stare de adâncă bă-
hypophiseal cachexia; -, suprarenal - caşexie trâneţe.
suprarenală, sindrom de denutriţie întâlnit în caducous - caduc, care cade spontan (despre un
insuficienţa surparenală cronică; organ).
caecostomy - cecostomie, tiflostomie, cecode-

120
cae CBi
rivaţie externă, deschidere operatorie a cecului la piele. -, heavy - calcificat dens(dur);
caecum [pi. caeca] - cec, cecum, prima parte a - of pancreas - calcinoză a pancreasului, pan
intestinului gros. creatită calculoasă;
caenogenetic - cenogenetic, de origine recentă. -, vesical - calcinoză a vezicii urinare, litiază
cafard - stare psihotică acută cu tulburări de renală, nefrolitiază. calcified - calcificat;
conştiinţă, agitaţie psihomotorie şi agresivitate. - foci - focare calciftcate; focare petrificate; focare
caffeine - cafeina, teină, guaranină, metilteo- cretîficate.
bromină. calcify - a fi supus calcinozet
caffeiţni)sm - cafeinism, cafeism, cafeinifagie, catcimeter - dispozitiv pentru estimarea nivelului
intoxicaţie datorată abuzului de cafea. calciului în sânge sau alte fluide.
cage - 1. structură asemănătoare cu o cuşcă, calcinosis - calcinoză, calcifiere, petrificare, im-
spaţiu închis; 2. lift, ascensor; cabină; cameră; pregnare calcarâ sistematizată a unor organe/ţesuturi;
-, airtight metabolism - cameră ermetică pentu - cutis - depozit de calciu în piele; calcinoză
cercetarea metabolismului; cutanată. '
-, bony - schelet, osatură; calcipexis, calcipexy - calcipexie, depozitarea
-, check - încăpere în care se cresc animalele calciului în ţesuturile organismului.
de control; calciphilta - calcifilie, afinitate a unor ţesuturi
-, Faraday - cameră ecranată; pentru calciu.
-, jiggle - "cuşcă dansatoare" (pentru înregis- calciphylaxis - calcifilaxie, stare de hipersen-
trarea activităţii motorii a animalelor de experienţă sibilitate a organismului faţă de calciu.
de mici dimensiuni); calciprivia - absenţa calciului în dietă.
-, thoracic - cutia toracică. calcodynia - v. calcaneodynia.
cake - 1. cheag de sânge; 2. bucată, calup, calcoglobule - incluzii ce caiciu în dentina în
brichetă; 3. a se întări, a se consolida, a se închega, curs de formare.
a se coagula; calcoid - tumoare a pulpei dentare.
-, uterine - placentă. calculable - calculabil, care poate fi calculat.
caked -1. consolidat, închegat, coagulat; 2. con- calculary - calculos, litiazic; referitor la calcul.
densat, învârtoşit, îndesit, sedimentat; "-" kidney - calculated - calculat; premeditat; chibzuit, socotit.
rinichi "în potcoavă". calculation - 1. numărarea pulsului; 2. calcu-
calamitous - dezastruos; incurabil. late; 3. analiză, chibzuială.
calcaneal, calcanean - calcanean, referitor la calculator - instalaţie sau aparat cu care se efec-
calcaneu. tuează automat operaţii matematice şi logice; ma-
calcaneoapophysitis - inflamaţia osului cal- şină de calcul; aritmometru; calculator, ordinator,
caneu în locul fixării tendonului Achille. computer,
calcaneodynia - calcaneodinie, durere în re- calculifragous - care fragmentează (fărâmi-
giunea calcaneului. ţează) calculii (în vezică).
calcaneum, calcaneus - calcaneul, osul calculous - calculos, litiazic; referitor la calcul.
calcaneu. calculus -1. calcul, concrement, concreţiune pie-
calcanodynia - v. calcaneodynia. troasă formată în orice parte a organismului; 2. tartru
calcar - osteofit, pinten osos, exofit, spină (calcul) dentar, odontolit;
osoasă, pinten calcanean, exostoză calcaneană, -, alternating - calcul coloidocristalin, calcul com-
apofiză, proces, prelungire; binat, calcul mixt (complex), calcul urinar alcătuit din
- avis - hipocampusul minor; straturi alternante (suprapuse) de diferite substanţe;
- femorale - septul Bigelow; -, alvine - concrement fecaloid, coprolit;
- pedis - călcâi. -, arthritic - tof gutos, nodul gutos; calcul artritic
calcareous -1. calcarificat; 2. calcaros, de var. (articular);
calcariuria - calcariurie, calciurie, eliminare -, aural - dop de cerumen;
urinară a calciului. -, biliary - calcul biliar, calcul format în vezicula
calcergen - substanţă care provoacă calcifierea biliară sau în căile biliare;
ţesuturilor în locul de injecţie. -, blood - calcul venos, flebolit, tromb;
calcergy - calcificarea ţesuturilor în locul de in- -, coral [dendritic] - calcul coraliform (dendritic),
jecţie a substanţei calcergene. calcul urinar mulând cavităţile intrarenale şi luând
calcicosîs - pneumoconioză datorată inhalaţiei în ansamblu forma de coral;
prafului de marmură. -, dental - tartru dentar, odontolit, placă dentară
calcifames - foame de calciu. microbiană mineralizată;
calciferol - calciferol, vitamina Dr -, extragingival - tartru extragingival;
calcification - calcinoză, calcifiere, petrificare; -, fusible - calcul urinar solubil, urolit solubil;
-, artery - arterioscleroză; calcificare arterială, -, hemic - calcul venos, flebolit, tromb;
calcificarea unei artere; mediocalcoză; -, hempseed - calcul de mici dimensiuni (care
-, enamel - calcifiere a smalţului;

121
cal cam
formează nisipul urinar); -, provisional - calus osos provizoriu.
-, intestinal - calcul intestinal, enterolit; calmative -1. substanţă sedativă, sedativ; 2. cal-
-, lacrimal - calcul lacrimal, dacriolit; mant, sedativ.
-, nonopaque - calcul neopac la razele Roentgen; calorescence - încălzirea unui corp fizic cu lentila.
. of urates - calcul uratic; caloricity - valoare calorică.
-, serumal - tartru dentar seros; caiorie - calorie, calorie mică, grarn-calorie;
-, staghorn - calcul coraliform (dendritic), calcul unitate de măsură a căldurii;
urinar mulând cavităţile intrarenale şi luând în an- -, to watch one's - a urmări (a respecta, a se
samblu forma de coral; ţine de) dieta, a nu se alimenta excesiv.
-, urinary - calcul urinar, urolit, calorifacient - caiorigen, care produce energie
calef - încălzit. calorică.
calefacient - de încălzit; care încălzeşte; care calorific -1. calorific, referitor la căldură;2. v. calori-
provoacă o senzaţie de căldură. facient.
calefiat - de încălzit. calorification - emanare de căldură; producere
calendula - gălbenele, Calendula officinalis. de căldură; încălzire.
calenture -1. febră tropicală slabă efemeră sau calorifics [pi. întreb, ca sing.]- termotehnică.
continuă; 2. insolaţie. calorigen(et)lc - v. calorifacient.
calf - pulpa piciorului, gambă. calorimeter - calorimetru, aparat pentru măsu-
calf-bone - fibulă. rarea cantităţii de căldură produsă de organism.
calibrator- bujie de măsurare, bujie-calibratoare. caloripuncture - cauterizare termică, termocau-
caliceai - relativ la calcul renal. terizare, termocoagulare.
calicectasis - calicoectazie, dilatare a calicelor calorization - utilizarea procedurilor curative
renale. termice.
caliculus - calicul renal rnic, calice renal mic. calorstat - termostat.
caligation, caligo - înceţoşare a unui câmp vi- calvaria - boltă craniană, calotă craniană.
zual; opacifîere a corneei, cristalinului sau a corpului calvities - alopecie idiopatică, calviţie, cădere a
vitros. părului.
caliper(s) - 1. compas; 2. dispozitiv cu şarnieră calx -1. var; 2. călcâi.
(în balama); calyceal - relativ la calicele renale.
-, skinfold thickness - instrument pentru deter- calycectasis - calicectazie, dilatare a unui
minarea grosimii pliuiui cutanat. calicul renal.
calix (pi. calices] -1. structură "în farfurie"; 2. ca- calyculus - v. caliculus.
licul renal, calice renal; 3. peretele folicului ovarian calyx - v. calix.
veziculsr. camber - bombare; curbură.
caii - 1. chemare, sunarea medicului; 2. a face o camera -1. cameră; 2. cavitate;
vizită pacientului; - anterior bulbi - camera anterioară a ochiului;
-, emergency -1. chemare de urgenţă (a medi- - cordis - cavitate pericardică;
cului); 2. chemarea autoambulanţei salvării; -, retinal - aparat de fotografiat retina;
-, sick -1. chemarea medicului, vizită făcută de -, thermovision - termograf.
medic; 2. consultaţia medicală a bolnavilor. camerated - despărţit prin pereţi, disociat în
caller - vizitator. camere, formicat.
calling -1. profesiune, meserie; 2. vocaţie. camisole - cămaşă de forţă, cămaşă cu mâneci
callîsection - vivisecţie sub narcoză. lungi care se înnoadă la spate servind ca mijloc de
callisthenics [pi. întreb, ca sing.] - practica imobilizare a bolnavilor psihici agitaţi.
exerciţiilor de menţinere a sănătăţii şi a puterii fizice; camphene - terebentină, t. înv. esenţa de
gimnastică ritmică, aerobică. terebentină.
callosal - relativ la corpul calos. camphol - farm. borneol.
callose - îngroşat, întărit calos, dur, rugos. camphor - camfor, terpenă biciclică, obţinută din
callosftas, callosity -1. caiozitate, calus, tyloma, lemnul de Cynnamomum camphora.
îngroşare localizată a tegumentelor; 2. hîperchera- camphorism - intoxicaţie cu camfor.
tinizare; 3. cheloid; campimeter - campimetru, ecran plan centrat de
-, cardiac - cicatrice de postinfarct vast. un punct alb destinat măsurării câmpului vizual
callosum - anat. corpul calos. central în scopul depistării scotoamelor centrale.
callous - 1. calos, dur, rugos; 2. condensat, campotomy - campotomie, distrucţie stereo-
indurat, indurativ. taxică a câmpurilor Forel.
callus - 1. caiozitate, csiustyloma, îngroşare camptocormia - camptocormie, camptospasrrt,
localizată a tegumentelor; 2. calus osos; încovoierea spatelui ca urmare a unei contracturi
-, central - calus osos endostal (intern); musculare (reumatism psihogen).
-, definitive - calus osos definitiv; camptodactylia, camptodactyly - camptodac-
-, ensheathing - calus osos extern; tiiie, flexie permanentă şi ireductibilă a degetelor,

122
cam can
localizată la nivelul articulaţiei interfalangiene proximate. manda) (indicaţia medicului).
camptospasm - v. camptocormia. cancellation - 1. structură reticulară, structură
canal -1. canal, meat, conduct; 2. canal excretor, spongioasă; 2. stingere reciprocă, amortizare,
şanţ, sulcus; 3. tub, ţeava; stingere, atenuare; 3. ştersătură, omitere, tăiere; 4.
-, alimentary - tubul digestiv; anulare; contramandare.
-, arterial - canalul arterial Botal, canalul Botal, cancellous - relativ la ţesutul reticular sau spon-
ductus arteriosus; gios al osului.
-, Bernard's - duct pancreatic accesoriu, canalul cancer -1. cancer, carcinom, carcinoma; 2. tu-
Santorini, duct pancreatic minor; moare malignă, neoformaţiune malignă;
-, ciliary - canalul Schlemm, sinusul venos al sclerei; - aquaticus - noma, stomatită gangrenoasă,
-, Corti's - tunelul intern, tunelul Corii, canalul Corti; cancrum oris;
-, Cotunnius' - duct endoiimfatic, canalul otic, -, Aran's - cancer Aran, clorom, cancer verde,
apeductul vestibulului; cloroleucoză;
-, ear - conductul auditiv extern; - atrophicans - cancer schiros, schir;
-, ganglionic - canalul cohlear; -, betel - carcinom al mucoasei jugaie;
-, Haversian - canal Havers, canalul osteonului; -, black - melanom, melanocarcinom, melano-
-, Hensen's - canalul Hensen, duct reunient, blastom, tumoare pigmentară;
canalul saculocohlear; -, borderline - paraneoplazie;
-, Hirschfeld's - canalicule interradiculare ale -, breast - cancer mamar, cancer al glandei mamare;
incisivilor; -, Butter's - cancer al unghiului hepatic al colo-
-, His's - canal tireoglos, duct tireoglos; nului, tumoare Butter;
-, Hoyer's - anastomoze arteiovenoase, şunturi -, buyo - carcinom al mucoasei jugaie;
arteriovenoase; - carrier - bolnav de cancer
-, incisive - canalul incisiv, canalul paiatinonazai; «, cellular [cerebrlform] - cancer medular, car-
-, inferior dental - canalul mandibular, canalul cinom encefaloid;
maxilar inferior; -, clay pipe - cancerul fumătorilor de pipă;
-, medullary -1, canalul vertebral, canalul cranio- -, conjugal - carcinom ce apare în aceiaşi peri-
vertebral; 2. canalul spinal; 3. canalul medular, oadă Ia două persoane ce trăiesc împreună;
cavitate medulară; -, contact - cancer de contact;
-, nasal - 1. canalul lacrimonazal; 2. canal - en cuirasse - v. -, conjugal;
accesoriu în partea posterioară a osului nazal; -, dendritic - cancer papilar, carcinom papilar, papilo-
- of Aranthus - canalul (venos)Arantius, Ductus carcinom;
venosus, -, dermoid - cancer pavimentos, cancer spino-
- of Schlemm - canalul scleral (Schlemm, Lauth), celular, cancer epidermoid, carcinom epidermoid;
sinusul circular al irisului; -, duct - carcinom derivat din epiteliul canalelor;
- of Skene - canalul parauretral (juxtauretral); -, encephaloid - v. -, cellular;
-, parturient - căile de naştere, filiera genitală; -, environmental - cancer provocat de factorii
-, pelvigenital - canal pelvigenital, filieră pelvi- mediului înconjurător;
genitală; -, glandular - cancer glandular, adenocarcinom;
-, root - canalul radicular (al dintelui); -, green - v. -, Aran's;
-, van Hoorne's - canal toracic, Ductus thoracicus, -, hard - v. - atrophicans;
-, ventricular - canal gastric, calea gastrică; -, hematoid - neoplasm puternic vascularizat,
-, vestibular - rampă vestibulară; ale cărui canale vasculare sângerează cu uşurinţă;
-, vitelline - canal ombilical, canal vitelin, canal -, Kang(ri) - cancer Kangri;
omfalomezenteric; -, melanotic - v. -, black;
-, zygomaticotemporal - orificiul zigomatico- -, mule-spinner's - cancerul torcătorilor de bumbac;
temporal. -, oat cell - carcinom " în bob de ovăz ";
canaliculate - canaliculat, cu şanţuri longitudinale. -, Pagef s - boala Paget, dermatită malignă papilară;
canaliculi - pi. de la canaliculus. -, penile - cancer al penisului;
canaiiculization - formarea de mici canale înt-un -, pitch-workers' - cancerul răşinarilor, cancerul
ţesut oarecare. gudronariior;
canaliculus - canalicul, canal mic, tub; -, pultaceous - cancer mucogenetic, cancer coloid,
- cochleae - canalicul cohlean cancer mucoid, cancer mucos, carcinom mucipar;
- reuniens - duet reunient, canal saculocohlear, -, rodent - cancer bazocelular, carcinoid cutanat,
canalul Hensen; cancroid cutanat, bazaliom, epiteliom bazocelular;
- tympanicus - canalicul timpanic. -, scirrhous - v. -, atrophicans;
canalization -1. recanalizare, permeabilizarea -, soft - v. -, cellular;
unui vas sanguin obstruat;2. formarea arcului reflex; -, spider - cancer cu teiangiectazii;
3. formarea unui canal, natural sau patologic. -, stage zero - carcinom preinvaziv, carcinoma in
cancel -1. a şterge, a tăia; 2. a anula (a contra- situ.

123
can cap
cancerate - a se maligniza. diferite intervenţii chirurgicale sau pentru spălaturi
canceration-dezvoltare a unei tumori maligne; interne, pentru introducerea sau extragerea de aer
malignizare, cancerizare, transformarea unui ţesut sau lichide din organism;
sănătos sau patologic necanceros în ţesut canceros. -, artery - canulă arterială;
canceremia - canceremie, prezenţa celulelor -, blunt - canulă cu vârf bont;
canceroase în sânge. -, suction - canulă de aspiraţie;
cancericidal - cancericid, capabil de a distruge -, trachea - canulă de traheotomie.
celulele canceroase. cannulate - a introduce o canulă.
cancerigenic - cancerigen, blastomogen, onco- cannulation - canulare, cateterism, sondaj.
gen, carcinogen, care provoacă cancerul. cantaxin - acid ascorbic, vitamina C.
cancerism - cancerism, predispoziţie consti- canthal - relativ la comisura palpebrală (la
tuţională către degenerare malignă. unghiul fantei palpebrale).
cancerogenic - v. cancerigenic. canthectomy - cantectomie, excizia cantusului
canceroiogy - .'. înv. oncologie, cancerologie, (palpebral).
carcinologie, ramură a medicinii care se ocupă cu cantholysis - cantoliză, secţiune chirurgicală a
studiul tumorilor maligne. unui ligament palpebral sau a unei comisuri
cancerous - malign, canceros, carcinomatos. palpebrale.
cancerphobia - cancerofobîe, teamă morbidă canthoplasty - cantoplastie, operaţie destinată
de cancer. alungirii fantei palpebrale.
cancer-register - registru cancer, sistem de înre- cartthorrhaphy - canforafie, sutură marginală a
gistrare a bolnavilor oncologici. pleoapelor la nivelul cantusului extern.
cancroid -1. canceriform, care are forma unui canthotomy - cantotomie, secţionarea can-
cancer; 2. tumoare canceriformă; 3. epiteliom tusului extern.
spinocelular ulceros; cancer cutanat; 4. cheloid, canthus - unghi al fantei palpebrale (pleoapelor),
neoformaţiune tumoraiă fibroasă a pielii. cantus, angulus oculi lateralis, unghi palpebral,
cancrology - oncologie, cancerologie, carcino- unghi de joncţiune a pleoapelor;
logie, ramură a medicinii care se ocupă cu studiul cap -1. bonetă; 2. calotă, pesar, capac; 3. pesar
tumorilor maligne. anticoncepţional^, căptuşeală protectoare aplicată
cancrum - ulceraţie canceroasă; pe pulpa dentară descoperită, 5. a acoperi pulpa
- oris - noma, stomatită gangrenoasă, cancrum descoperită a dintelui;
oris. -, bishop's - bulbul duodenal;
candidiasis - candidomicoză, candidoză, -, chin - dispozitiv de împiedicare a creşterii spre
moniliază, oidiomicoză; înainte a bărbiei;
-, disseminated - candidoză diseminată; -, cradle - dermatită seboreică la nou-născut;
- of glans - balanită candidozică; -, Hippocrates' - boneta Hippocrat, capelină;
- of mouth - stomatită candidozică, mărgăritărel. -, ice - pungă pentru gheaţă;
candle-1. lumânare; 2. bujie; -, immunoglobulin - concentrarea complexelor
-, bacteriological flfter- filtru-bujie bacteriologică. antigen-receptor pe suprafaţa limfocitului B;
candlelight - 1. iluminat artificial; 2. amurg, -, knee - rotulă, patelă;
asfinţit, crepuscul. -, peel-off - capac protector care se rupe de pe
canebrake - febră bilioasă hemoglobinurică, flaconul cu medicament;
febră hemoglobinurică, hemogiobinurie malarică. -, pyloric - v. -, bishop's;
canities - caniţie, tricopolioză, cărunţeală, -, skull - boltă craniană, calotă craniană;
cărunteţe; - to be taken - a îndeplini, a executa, a realiza.
-, unguium - leuconichie, leucom unghial. capabilit/y -1. capacitate; 2. pi. talent;
canker -1. leziune ulceroasă (a buzelor sau a -, overload - capacitatea de a rezista supra-
mucoasei cavităţii bucale); stomatită aftoasă, aftoid; solicitărilor;
mărgăritărel, muguet, stomatită candidozică; 2. a -, performance -1. capacitate de muncă, capa-
se exulcera, a se ulcera, a se eroda, a coroda; citate funcţională; 2. corespundere cu menirea.
- of the mouth - noma, stomatită gangrenoasă, capable of binding - de legătură.
cancrum oris. capacious -1. încăpător; 2. vast.
cankering - exulceraţie, ulceraţie, corodare, capacitance - capacitanţă, reactanţă capacitivă.
coroziune, erodare, eroziune. capacit/y - 1. capacitate, volum; 2. capacitate de
cannabism - canabism, haşişism, intoxicaţie cu rulaj; 3. putere, productivitatea, conductibilitate;
haşiş sau alte preparate din cânepa indiană. -, absorbing - capacitate de absorbţie, capa-
canned - conservat (despre produse alimentare). citate absorbantă;
cannibalisme - canibalism, antropofagie la om; -, allergenic - alergenicitate, stare de alergie;
devorare de către animale sau păsări a părţilor pro- -, antiserum -titru! anticorpilor, titrul serului imun,
priului corp. activitatea antiserului;
cannula - canulă, instrument tubular folosit în -, bed - numărul de paturi în spital;

124
C3p cap
-, blotting - capacitate de absorbţie, capacitate capitatum - osul capitat, osul mare.
absorbantă; capitellum - osul humeral, capul humerusului.
-, breathing - volum respirator, capacitate capitium - bandaj-capelină (v. capeline).
respiratorie; capitonnage - capitona), acolare chirurgicală a
-, calorific -1. putere calorică; Z capacitate calorică; planurilor tisulare şi menţinerea lor în această situaţie.
-, crying vital - capacitate respiratorie ia sugarul capitular - relativ la capul osului.
ce ţipă; capttulum - cap sau orice extremitate expandată
-, equilibrium - capacitate funcţională reziduală a sau rotundă a unei structuri anatomice.
plămânilor; caponise - a castra.
-, exercise - capacitatea de a suporta efortul fizic; capotement - clapotaj, zgomot de clipocit care
-, filter - productivitatea filtrului; se aude la mişcările de sucusiune în cazurile când
-, maximum breathing - ventilaţie pulmonară există lichid în diferite cavităţi ale organismului; 2.
maximă; clapotaj gastric, clapotaj produs de sucusiunea
-, mental - capacitate intelectuală; stomacului dilatat.
-, normal bed - numărul bugetar de paturi, numărui capping - acoperire, înveliş, membrană,
de paturi în state; capsulă, tunică.
- of earning his living - capacitate de muncă; caprizant - care sare, care saltă (despre puls).
- of the lungs - v. lung capacity; capsid - capsidă, învelişul proteic al unei
-, patient - capacitate de rulaj, capacitate de lucru particule virale.
a unei instituţii medicale (sanitare), numărul de paturi capsitis - inflamaţia capsulei cristalinului.
la spital; capsomere - capsomer, subunitate morfologică
-, pulmonary - v. lung capacity; proteică care constituie capsida.
-, residual lung - capacitate pulmonară reziduală; capsulation - încapsulare, includerea unui medi-
-, residual pouch - capacitate rezsduaia s micului cament în capsulă.
stomac izolat; capsule -1. capsulă, înveliş, membrană, tunică,
-, suction - capacitate de aspirare sau vacuurn- înveliş conjunctiv, tambur; 2. capsulă gelatinoasă,
extragere; caşet, capsulă amilacee; 3. rezumat;
-, timed inspiratory - apnee voluntară, proba -, adipose - capsula adipoasă (peri)renală,
Stânge; capsula grăsoasă, capsula adiposa renis, ţesutul
-, vectorial - capacitatea de a fi vector al unei boli. conjunctiv care înconjoară rinichiul;
capeline -1. capelinâ, bandaj care acoperă toată -, baby fixing - capsulă (cutioară) de fixare a
calota craniană; 2. ciorap pentru un membru amputat. sugarului pentru examinarea Roentgen;
capiat - instrument folosit în îndepărtarea unui -, blood - strat germinativ;
corp străin dintr-o cavitate a corpului sau a frag- - bulbi - vagina bulbi,
mentelor placentare din uter. - cordis - pericard;
capillaceous - capilar, subţire, fin; referitor la -, Crosby - dispozitiv ataşat la capătul unui tub flexibil
capilaritate. utilizat în biopsia orală;
capillarectasia - capilarectazie, dilataţia capilarelor -, dental - periodonţiu;
sanguine. -, environmental - capsulă (cabină) cu micro-
capiliaritis - capilarftă, inflamate a vaselor capilare. climă reglabilă (dirijată);
capillariasis - nematodoză intestinală. -, Gerota's - fascia renală, fascia perirenală, capsulă
capillarity - capilaritate, proprietate a lichidelor renală;
de a urca sau de a coborî în tuburi foarte subţiri. -, Glisson's - capsula Glisson, capsula fibroasă
capillary -1. (vas) capilar, tub capilar, mic vas perivasculară a ficatului;
sanguin; 2. v. capillaceous; -, joint - capsulă articulară;
-, arteriolar- metarteriolă, capilar arteriolar, capilar -, lax - capsulă articulară întinsă;
joncţional, precapilar; -, Muller - capsulă glomerulară, capsulă Bowmen,
-, venous - venulă postcapilară, capilar venos, capsula Muller;
postcapilar. -, Tenon's - capsula Tenon, vagina bulbi, mem-
capillator- instrument pentru determinarea colo- brană conjunctivă alcătuită din două foi, care aco-
rimetrică a pH. peră toată porţiunea sclerală a globului o.cular.
capilliculture - 1. îngrijirea părului; 2. tratamentul capsuliferous - care are capsulă, încapsulat,
alopeciei şi altor boli ale părului. închis într-o capsulă.
capiltiform - capilar, subţire, fin. capsulitis- 1. capsulită, inflamaţie a unei
capillurgy - epilaţie, epilare, depilare. capsule/membrane; 2. tenonită, inflamaţia capsulei
capistration - fimoză. Tenon;
capitate - 1. capitat, măctucat, cu gămălie, cu -, hepatic - perihepatltă;
măciulie; 2. caracterizând o elevaţie semisferică a - of the labyrinth - otoscleroză, otodistrofie,
unei culturi bacteriene;3. oscapitatum, osul capitat, otospongioză.
osul mare. capsulize - a încapsula.

125
cap car
capsulogenous - mict care formează o capsulă tumori canceroase.
sau spor. carcinelcosis - exulceraţie a tumorii canceroase.
capsule-lenticular - relativ la cristalin şi capsula carcinoembryonic - canceroembrionar (despre
lui. antigen).
capsuloplasty - capsuloplastie, intervenţie carcinogen - cancerigen, carcinogen, substanţă
plastică practicată pe o capsulă articulară. oncogenă, substanţă blastomogenă;
capsuiorrhaphy-capsulorafie, sutura capsulei -, suspected - procancerogen, cancerogen
articulare. potenţial.
capsulotome - capsulotom, instrument pentru carcinogenesis - cancerogeneză, oncogeneză,
incizia capsulei cristaliniene. blastomogenezâ, carcinogeneză, proces de
capsulotorny -1. capsulotomîe, artrotomie; 2. des-
chidere (operatorie) a capsulei Tenon; 3. cistotomie; carcinogenic - cancerigen, blastomogen, onco-
-, renal - decapsulare a rinichiului. gen, carcinogen, care provoacă cancerul.
captation - stadiu primar de hipnoză. carcinogenicity - cancerigenicitate, oncogeni-
capture -1. capturare, prindere, fixare; 2. captură; citate, capacitate cancerigenă.
3. a captura, a prinde, a fixa. carcinoid - carcinoid, argentafinom, entero-
caput - cap sau orice extremitate expandată sau cromafinom, tumoare cu celule enterocromafine,
rotundă a unei structuri anatomice. carcinom Kulchitsky.
- planum - osteocondrită deformantă juvenilă; carcinology - oncologie, cancerologie, carci-
- quadratum - cap de mari dimensiuni şi de formă nologie, ramură a medicinii care se ocupă cu studiul
pătrată, urmare a îngroşării eminenţelor parietale şi tumorilor maligne.
frontale, observate la copii rahitici. carcinolysis - carcinoliză, destrucţia celulelor
car - maşină, autovehicul; vagon; canceroase.
-, ambulance - salvarea, auioarnbuianţă a carcinoma - cancer, carcinom, carcinoma;
salvării, autosanitară; -, acinar [acinous] - cancer glandular, adeno-
-, hospital - vagon sanitar; carcinoma
-, hospital ward - vagon de răniţi; -, adenoid cystic - carcinoid adenochistic, adenom
-, medical - vagon sanitar. cilindromatos;
caragheen - cartilaj, chondrus. -, alveolar cell - tumoare alveolocelulară, cancer
caravan - caravană, furgon, casă remorcă, alveolocelular, adenomatoză pulmonară;
casă-furgon; -, anaplastic - cancer anaplazic, cancer nedi-
-, mobile - instalaţie mobilă (cu utilaj medical). ferenţiat, epiteliom anaplazic;
carboangiocardiography - capnoangiografie, -, apocrine - cancer extramamilar Paget, derma-
pneurnoangiografie, angiografie gazoasă. toză extramamilară Paget;
carbohemia - methemoglobinemie. -, argentaffin - v. carcinoid;
carbohydrates - hidraţi de carbon, glucide. -, basal cell - cancer bazocelular, carcinoid cutanat,
carbohydraturia - glicozurie, dextrozurie, glicurie. cancroid cutanat, bazaliom, epiteliom bazocelular;
carbolism - intoxicaţie cu fenol. -, bronchiolar - v. -, alveolar cell;
carbolize - a prelucra cu fenol. -, chorionic - coriocarcinom, corioepiteliom;
carboiuria - fenolurie. -, dear-cell - hipemefrom, cancer renocelular,
carbon - 1. carbon; 2. cărbune fără impurităţi carcinom renal, carcinom clarocelular;
chimice, cărbune pur; -, columnar cell - v, -, acinar;
-, absorbent [activated] - cărbune activat, căr- -, cortical - cancer al corticosuprarenalei;
bune medicinal, cărbune adsorbent; -, cutaneum - cancer cutanat, cancer al pielii;
-, recovered - cărbune regenerat, cărbune activat. -, diffuse lung - cancer bronşiolar;
carbonaceous -1, carbonic, carbonatat; 2. care -, embrional - cancer embrionar, teratocarcinom,
conţine cărbune. teratoblastom;
carbonization -1. carbonizare; 2. distilare uscată, -, extramammary Paget's - v. -, apocrine;
rectificare uscată. -, gelatinous - cancer coloid, cancer mucoid,
carbonometer - carbo(no)tnetru, aparat pentru cancer mucos, carcinom mucipar;
măsurarea cantităţii de bioxid de carbon conţinut în -, gili cleft - cancer branhiogen;
aer sau în sânge. -, Rair-matrix -v.-, basal cell;
carboxylation - carboxilare, proces chimic de -, hepatocellular - cancer hepatocelular, hepatom
formare a grupului carboxil. malign, adenom hepatic malign, epiteliom hepatic;
carbuncle - 1. carbuncul, furuncul, antracoid; 2. -, induced - cancer experimental;
antrax, cărbune, pustulă malignă; -, intraepithelial - carcinom preinvaziv, carcinoma
-, malignant- cărbune, antrax, carbuncul cărbunos. in situ, cancer intraepitelial;
carbuncular - caracteristic pentru carbuncul. -, mucinous - v. -, gelatinous;
carbunculosis - carbunculi multipli. -, mucoepidermoid - cancer mucogenic pavi-
carcinectomy - cancerectomie, extirpare a unei mentos;

126
car _________________________ CSf
-, papuliferous - cancer papilar, carcinom papilar, angiografie, radiovasocardiografie.
papilocarcinom; cardiocentesis - v. cardicentesis.
-, renal cell - v. -, clear cell; cardioachalasia - insuficienţa sfincterului cardial.
-, seminal - seminom, disgerminom, seminom cardiocinetic - v. cardiac 1.
testicular sau ovarian, spermatogoniom, spermato- cardioclasia - cardioclazie, cardiorexă, cardio-
cistom; rexis, ruptură cardiacă.
-, simplex- v. -, anaplastic; cardiodiiator - ten. med. cardiodîlatator, instrument
-, small cell - cancer microcelular, carcinom cu pentru dilatarea cardiei (în stricturi, cardiospasm).
celule mici; cardiodiosis - cardiodilatare, cardiodilataţie,
-, spindle cell - cancer fusoceiular; dilatare a cardiei.
-, squamous cell - cancer pavimentos, cancer cardiodynia - cardialgie, cardiodinie, durere în
spinocelular; regiunea inimii.
-, superficial spreaded [surface] - cancer su- cardiogenic - cardiogen, de provenienţă cardiacă.
perficial (formă timpurie de cancer); cardiogram -1. cardiogramă, traseu obţinut prin
-, syncytia! - v. -, chorionic; înregistrarea grafică a bătăilor inimii; 2. electro-
-, transitional cell - carcinom tranzitoceluiar; cardiogramă;
-, verrucous squamous - cancer pavimentos -, impedance - reocardiogramă;
papilar. -, ultrasonic - sonocardiogramă.
carcinomelcosis - /. Înv. exulceraţie carcino- cardiography -1. cardiografie, înregistrarea bă-
matoasă, exulceraţie a tumorii canceroase. tăilor inimii cu ajutorul cardiografului; 2. electro-
carcinosarcoma - cardnosarcom, sarcocarcinom; cardiografie;
-, embryonal - adenomiosarcom, adenomio- -, impedance - reocardiografie, cardiografie de
cistosarcom, adenosarcom renal, nefroblastom, impedanţă;
nefrom embrionar, tumoare renală mixtă, tumoare -, ultrasonic- ecocardiografie, sonocardlografie;
Birch-Hirschfeld, tumoare Wilms. -, vector - vectorelectrocardîografie, vectocar-
carcinosis - carcinomatoză, carcinoză, boală diografie.
canceroasă. cardiohemothrombus - tromboză a inimii.
card - carte, fişă, formular, blanchetă; cardioinhibitor - agent cardioinhibitor, medi-
-, medical -1. foaie de temperatură; 2. foaie de cament sau factor nervos/umoral care inhibă acti-
observaţie clinică; 3. fişă medicală; vitatea cardiacă.
-, request - fişă-interpelare; cardiolnhibitory- care inhibă activitatea inimii.
-, result - fişă-răspuns. cardioklnetic - v. cardiac 1.
cardia - cardie, orificiul superior al stomacului, cardiolipin - cardiolipină, difosfatidiiglicerol,
ostium cardiacum. extract din miocardul bovinelor.
cardiac -1. substanţă cardiotonic!, cardiotonic, cardiolith - t. înv. cardiolit, calcul cardiac,
tonicardiac; 2. bolnav cardiac; 3. cardiac; 4. cardial, calcificat al valvelor inimii.
al cardiei; cardiologist - cardiolog, medic specialist în bolile
-, black - bolnav cu sindromul hipertensiunii de inimă.
pulmonare. cardiology - cardiologie, ştiinţă care studiază
cardiac-phase-controlled - sincronizat cu fazele aparatul cardiovascular.
inimii. cardiolysis - pericardioliză, cardîoliză, înlăturare
cardiagra -1. afecţiune gutoasă a inimii; 2. angina a aderenţelor pericardice.
pectoris.
cardiomalacia - miocardoliză: miocardomalacie.
cardialgia -1. cardialgie, cardiodinie, durere în
cardiornegaly -cardiomegalie, mega(lo)cardie,
regiunea inimii; 2. /. înv. pirozis, arsuri, Jegăraie,
mărire importantă de volum a inimii.
senzaţie de arsură sau durere în epigastru.
cardiomensurator - cardiomensurator, instru-
cardîanastrophe - dextrocardie.
ment pentru corelarea diametrului transversal al
cardiant - stimulent cardiac.
inimii, lungimii şi greutăţii corpului.
cardiatelia - dezvoltare incompletă a inimii.
cardiometry - cardiometrie, determinare a di-
cardicentesis - puncţie cardiacă, cardiocenteză.
mensiunilor inimii sau a forţei ei de contracţie.
cardiectasis - cardiectazie, dilatare congenitală a
cardiomuscular - relativ la miocard.
inimii.
cardiomyoliposis - distrofie adipoasă a mio-
cardiectomy - rezecţie cardiogastrică, rezecţie a
cardului.
cardiei.
cardiomyopathy - cardiomiopatie, mîocardiopatie,
cardiectopia - amplasare anormală a inimii.
afecţiune cardiacă datorată alterării miocardului;
eardioacceleration - electrostimularea inimii,
-, beer-drinker's - cardiomiopatia cauzată de
stimularea electrică a inimii, cardlostimulare.
consumul excesiv de bere;
cardioaccelerator- v. cardiac, 1.
-, congestive - cardiomiopatie congestivă,
cardioactive - cardiotonic, tonicardiac.
cardiomiopatie de stază, cardiomiopatie neobstruc-
cardioangiography-angiocardiografie, cardio-
tivă; cardiomiopatie dilatativă;

127
car car
-, restrictive - cardiomiopatie restrictivă, boala cardiovalvulotomy -corecţie chirurgicală a valvelor
Becker, cardiomiopatie africană, sindromul Loftier, inimii.
endocardită Loffler. cardiovasology - cardioangiologie.
cardionecrosis - cardionecroză, necroză sau cardioversion - cardioversiune, terapie cu curent
gangrena a inimii. de impulsuri, contraşoc.
cardionector - sistemul de conducere al inimii. cardioverter - defibrilator (cardiac) electric.
cardionefropathy - hipertensiune renală. carditis - cardită, inflamaţie a structurilor cardiace.
cardlopalmus -1. tahicardie, palpitaţie; 2. fibrilaţie care - 1. atenţie, grijă, minuţiozitate, meticulo-
(cardiacă). zitate; 2. grijă, supraveghere, îngrijire, asistenţă,
cardiopaludism - aritmie a inimii de origine malarică deservire, solicitudine;
(paludică). -, bed -1. tratarea bolnavilor de staţionar; 2. repaus
cardiopathy - cardiopatie, afecţiune cardiacă; la pat;
cardioscleroză aterosclerotică; -, child health - asistenţă pediatrică;
cardiophobia - cardiofobie, teamă morbidă de a -, convalescent - îngrijirea convalescenţilor;
se îmbolnăvi de inimă. -t critica! - terapie intensivă şi reanimatorie;
cardiophonography - fonocardiografie. -, district pediatric day - staţionar pediatric de zi
cardiophone - cardiofon, aparat pentru înregis- local (de district);
trarea sunetelor produse în cursul revoluţiei cardiace. -, emergency - tratament de urgenţă;
cardiophony - 1. auscultaţie a inimii; 2, repro- -, expert - tratament specializat, asistenţă de
ducerea sunetelor (zgomotelor) cardiace. specialitate;
cardiophymîa - tuberculoză a inimii. -, extended - tratament în staţionar asociat cu
cardioplegia - cardioplegie, paralizie a inimii, stop reabilitarea, asistenţa de tratament şi restabilire;
cardiac (frecvent indus); -, follow-up - 1. supravegherea în afara spi-
-, ice-chip - criocardioplegie, cardioplegie !a rece. talului, tratament poststaţlonar: 2. reabilitare; urmă-
cardiopneumatîc - cardiopulmonar, cardio- rirea unui (unor) boinav(i);
pneumatic, care interesează inima şi respiraţia. - for casualties - îngrijirea răniţilor;
cardiopneumograph - cardiopneumograf, aparat -, free - asistenţa medicală gratuită;
pentru înregistrarea mişcărilor cardiace şi respiratorii. -, health - asistenţa medicosanitară;
cardiopsychoneurosîs - distonie neurocirculatorie. -, holding -îngrijirea răniţilor, evacuarea cărora e
cardioptosia, cardioptosis -1. inimă de astenic, suspendată temporar;
cord "în picătură", cord verticalizat; 2. cardioptoză, -, immediate - asistenţa de urgenţă;
cor mobile, boala Rumrno, mobilitate excesivă a -, infant - îngrijirea copiilor de vârstă preşcolară,
inimii cu deplasarea sa în jos. ocrotirea sănătăţii copiilor;
cardiopyloric - relativ la porţiunile cardiacă şi -, initial - primul ajutor;
pilorică ale stomacului. -, inpatient - asistenţă spitalicească, tratament în
cardiorrhapfy - cardiorafie, sutură a peretelui inimii. spital;
cardiorrhexis - cardiorexis, cardioclazie, ruptură -, long-term - tratamentul bolnavilor cronici, tra-
cardiacă externă. tament îndelungat, asistenţă medicală de lungă
cardioscope-cardioscop, instrument pentru explo- durată;
rarea vizuală a cavităţilor cardiace; electrocardioscop. -, medical -1. asistenţă medicală; 2. asistenţă
cardiospasm - cardiospasm, acalazia cardiei, medicală extraspitalicească;
frenospasm, megaesofag funcţional. -, metabolic - corecţia tulburărilor metabolice;
cardiostimulator- cardiostimulator, electrocardio- -, mobile medical - ambulatoriu medical, poli-
stimulator. clinică mobilă;
cardiostimulatory - cardiotonic, tonicardiac. -, nutritional - dietă, regim alimentar, regim ali-
cardiosynchronized - sincronizat cu fazele ciclului mentar de cruţare;
cardiac. - of instruments - tratarea/prelucrarea instru
cardiotachometer - cardiotahometru, aparat pentru mentelor;
înregistrarea continuă a frecvenţei contracţiilor cardiace. -, outpatient - tratament ambulator, tratament am-
cardiothyrotoxicosis - cord tireotoxic, inimă bulatoriu, asistenţă de ambulator;
basedowianâ, cardiotireoză, cardiotireotoxicoză, -, periodontal - înlăturarea depunerilor dentare şi
hipertiroidie cu tulburări cardiace. gingivale, chiuretaj al pungilor gingivale;
cardiotocography - electrocardiografie fetală. -, precoronary - tratamentul stării de preinfarct;
cardiotomy-1. cardiotomie, incizia inimii; 2. ex- -, predoctor - primul ajutor;
cizie a extremităţii cardiale a stomacului. -, prenatal - 1. igiena gravidelor; 2. supra-
cardiotonic - cardiotonic, tonicardiac, (medi- vegherea gravidelor, asistenţa medicală a gravidelor;
cament) care stimulează activitatea inimii. -, rescue emergency - v. -, emergency;
cardiovalvulitîs - cardi(o)valvulită, endocardită -, respiratory - ventilaţie pulmonară artificială,
vaivulară, inflamaţie a endocardului care acoperă respiraţie artificială;
valvulele inimii. -, scaling - v. -, periodontal;

128
car car
-, skin - îngrijirea pielii; 2. stuporos, letargic; somnolent.
-, spinal-fusion - spondilodeză; carotigram - diagramă a pulsaţiei arterei carotide.
-, stroke - tratamentul ictusutui, tratamentul carotinemia - v. carotenemia.
accidentului vascular cerebral; carotodynia - dureri ce apar la compresiunea
-, supportive - terapie de substituţie, terapie arterei carotide.
substitutivă; carpal-1. oscarpian;2. carpian, referitor la carp.
-, team - tratament (asistenţă) de echipă a carphologia, carphology - carfologie, crocsaisr-,.
bolnavilor; mişcări involuntare de prindere sau culegere a unor
-, tertiary - asistenţă medicală terţiară, asistenţa fire sau insecte imaginare, observate în stări
medicală superioară (medicală specializată); delirante, boli febrile grave.
-, under the - sub supravegherea (medicului). carpoptosia - carpoptozie (în urma paraiiasi
cafeteria - (senzaţie de) greutate sau bares- nervului radial).
carpus - carp, masiv carpian, ansamblu de 8 oase
tezie în cap.
scurte dispuse în două rânduri.
careful- 1. grijuliu, atent, prevenitor; 2. con-
carreau -r. înv. tuberculoză a aparatului cioestv.
ştiincios, corect; 3. îngrijit, ordonat.
carriage -1. transport, transportare; 2. stare ce
careless- 1. neglijent; neatent; 2. nepăsător,
purtător de germeni; 3. ţinută;
indiferent.
-, babies - cărucior pentru nou-născuţi;
caribi - proctită epidemică gangrenoasă.
-, cassette - culisor de casetă (de ex. la aparatul
caries - 1. carie, leziune distructivă care evo-
roentgenologic);
luează spre producerea unei cavităţi; 2. t. înv. dis-
-, invalid - scaun-caleaşcă, caieaşcă, cărucior de
trucţie osoasă;
invalid.
-, dentei - carie dentară, odontonecroză, sapro-
donţie, dezorganizare şi distrugere progresivă a carriageable - 1. transportabil; 2. carosabil.
substanţelor dure ale dintelui ducând la producerea carried ;
unei cavităţi; - to full time - născut la termen, dus la termen.
-, extensive - carie dentară complicată; carrier -1. vector, purtător de germeni, vector Sare-
-, interproximal - carie a suprafeţei proximale miţător, transportor; 2. purtător de alele recesiva,
dentare; "conductor" (de hemofilie); 3. gemenele -transportor
-, necrotic - sechestru osos într-o cavitate cu (cel mai dezvoltat din gemenii concrescuţi); 4. suport,
puroi/supurată; susţinător, mandren, braţ, consolă; 5. container
- of petrosus bone - osteomielita a părţii pe- pentru transportarea substanţelor radioactive; S. de
troase a osului temporal; transport (de ex. despre funcţia eritrocitelor);
-, Pott's - morbul Pott, spondilită tuberculoasă; - -, amalgam - instrument utilizat pentru umplerea
, rampant dental - carie dentară generalizată; -, cu amalgam triturat a unei cavităţi (dentare);
spinal- v. -, Pott's. carina - carenă, chilă; -, cancer - bolnav de cancer;
- of trachea - pintenele traheal. -, gamete - garnetofor, purtător de gârneţi;
carinate -" în carenă ", navicular, scafoid. -, healty - purtător de germeni, care e'îm.'nă
cariogenesis - cariogeneză, patogeneză a microbi patogeni cu materiile fecale;
cariei, ansamblu de fenomene care generează caria -, intestinal - purtător de germeni, care eiimirtă
dentară. microbi patogeni cu materiile fecale;
cariogenic - cariogen, care generează caria -, isotope - 1. container pentru transportarea
dentară. izotopilor; 2. purtător de izotop;
cariosity - stare de carie. -, ligature - ac de ligatură;
carious - cariat, de carie, carios, referitor la carie. -, litter - cărucior cu două roţi pentru targa:
carminative -1. substanţă carminativă; 2. carmi- -s, mineral - componente(constituente) mir.efsie;
naSv, care favorizează expulzarea gazelor intestinale. --, object - lamă;
carmine - carmin, pigment roşu. -, oxygen - transportor de oxigen;
carneous - cărnos. -, patient - mijloc de transport sanitar;
carniftcation - carnificare, alterare patologică a -, virus - purtător de virus, purtător de germeni.
ţesutului pulmonar cu modificarea culorii, carry-down - sedimentare, precipitare.
consistenţei, luând un aspect de carne crudă. carry out - a face analiză(investigaţii) experienţe.
carnosity - proliferare patologică a granulaţiei. carry-over - transport, transfer (de ex. ai radio-
caronamide - agent depresor al excreţiei de activităţii), transmitere (de ex. a unei boli).
penicilină, mărind concentraţia acestui antibiotic în car-sickness - rău de automobil.
sânge. cart - cărucior cu două roţi;
carotene - caroten, provitamina A. -.crash - cărucior pentru transportare bolnavi: ar
carotenemia - carotenemie, prezenţa caro- gravi;
tenului în sângele circulator. -, dressing - măsuţă mobilă de pansament.
carotic -1. carotidian, referitor la artera carotidă; cartilage - cartilaj, ţesut conjunctiv alb. elastic,
semiopac, avascular;

129
car cas
-, accessory - carti'aj sesamoid, cartilaj ac- -, true - cartilajul hialin;
cesoriu al nasului; -, tubal - cartilajul trompei Eustachio, cartilajul
-, accessory quadrate - cartilajui mic al aripii tubei auditive;
nasului, cartilajul pătrat al aripii nasului, cartilajul -, tympanomandibular - v. -, Meckel's;
sesamoid al aripii nasului, cartilagines aiares minores, -, ¥ - v. -, hypsiloid;
-, alar - cartilaj al arioCi nasului, cartilage alaris; -, yeilow - cartilaj elastic, cartilaj galben.
-, annular - cartilajul cricoid, cartilajui bazai cartiiaginification - formare a cartilajului.
Ludwig, cartilajul inferior. în formă de inel cu pecete, cartjlaginoid - condroid, cartilaginoid, cartila-
al laringelui; giniform, asemănător cartilajului.
-, aortic - cartilajul ce ei de a doua coaste drepte, cartilaginous - cartilaginos, format din cartilaje.
în spatele căreia se afiâ arcul aortei: carton -1. carton; 2. cutie sau păhărel de carton;
-, articular - cartilaj articular, cartilaj artrodial, -, wax - păhărel parafinat (de ex. pentru colec-
cartilaj diartrodial, disc articular, fibrocartilaj tarea maselor fecale).
interarticular; cartridge - cartuş, încărcătură, tub, bucşă,
-, bone - oseină; bucea, cămaşă;
-.cellular-stadiu emircnicsau imatur al cartilajului; -, dyalizer- casetă pentru dializă, tub de dializă.
-, central - capacitate foarte mică în centrul caruncle, caruncula - carunculă, mică protu-
cristalinului; beranţă'cărnoasă, mică formaţie anatomică,
-, ciliary - tarsus; proeminenţă de culoare roşie;
-, conchal - cartilajui pavilionului urechii externe, -, Morgagni's - lobul mediu (mijlociu) al prostatei;
fibrocartilajul pavilionului urechii externe; -, myrtrformis - una din protuberantele ce încon-
-, crescentic - menise articular; joară orificiul vaginului după ruperea himenului;
-, dentinal - dentins decaîcificată; -_ sailvaris - canjnculă salivară, nsnllă situată
-s, epactile - cartilaj epactale Huschke, mici la nivetti unui canal salivar în gură;
noduli cartilaginoşi situaţi pe marginea superioară -, Santorîni's major- papila mare a duodenului,
a cartilajelor alare ale rasului; amputa Vater;
-, floating - artremfii "şoarece" articular, parte -, sabiinguale - carunculă sublinguală, papilă
liberă a unui cartilaj într-o articulaţie: mică situată în lungul pliului sublingual.
-, greater - cartilajul mare al aripii nasului, carver - instrument dentar, de o mare varietate
(fibro)cartilajul aripii nasului, cartilajui narinei (alar); de forme, utilizat în conturarea materialelor de
-, hypsiloid - cartilaj în forma literei Y, cartilaj plombai;
triradiat (al oaselor coxaie, ischionuluf, osului pubis -, amalgam - instrument pentru modelarea unei
şi al ilionului), cartilaj la fjndul acetabuiului, formând plombe de amalgam.
conexiunea cu ilionul, ischionul şi osul pubis; carving - exereză, rezecţie, excizie.
-, innominate - v. -, annular; caryocinesia, caryocinesis - diviziune mitotică,
-, intervertebral - disc intervertebral; mitoză. cariochineză; diviziune indirectă.
-, investing - v. -, articular; caryogenesis - cariogeneză, formarea nucleului
-, loose - v. -, floating; celular,
-, Luschka's - nodj'i ca. tilagincşi mici de pe caryofysis - carioliză, dizolvarea nucleului
suprafaţa anterioară a>= coardelor vocale; celular 1- citoplasmă (fenomen degenerativ).
-, mandibular - seg-r.ent ventral a! primului arc caryorrhexis - cariorexis, cariorexă, cromatino-
branhia! al embrionului; rexă, fragmentarea nucleului celular în particule
-, meatal - cartilajui meatului acustic; cromatir.ce.
-, Meckel's - cartilajj* arcului mandibular al em- caryotype - cariotip, numărul, mărimea şi morfo-
brionului; logia cromozomilor dintr-o celulă în metafază.
-, Morgagni's - ca-rajul cuneiform, cartilajul cascade-în cascadă, cu buzunare (despre stomac).
Wrisberg; cass -1. caz (de boală); 2. persoană care se află
-, precursory - cartiiaj temporar, cartilaj fetal; sub supraveghere (a medicului), bolnav, pacient,
-, premordial - cârti =j embrionar; rănit; 3. trusă de instrumente medicale; 4. cutie,
-, Santorîni's - cartilaj comiculat carSajul Santorini; container; 5. teacă, manşon, toc, învelitoare, husă;
-, secondary- cartiiaj .care se transformă în ţesut -, advansed - caz de boală avansat, caz de
osos; boală neglijat;
-, Seller's - nodul cartilaginos de pe procesul -, ambulant - bolnav ambulator, rănit uşor;
vocal al cartilajului arite-oid; -, arrested - caz de suspendare a evoluţiei bolii;
-, semilunar - v. -, crescentic: -, bed - 1. bolnav în repaus la pat, bolnav imo-
-, septal - cartilajui septului nazai; bilizat Sa pat, bolnav la pat; 2. clinomanie;
-, shield-like - carti.aijl tiroid; - ferein - craniu;
-, slipping rib - 1. s.âbirea articulaţiei sterno- -, cartridge - tub pentru luarea materialului
costal; 2. coaste flota-te: (probei) oiologice;
-, triradiate - v. -, hypsiloid; -, cot - v. -, bed, 2.;

no
cas CSI

., dental - rănit la maxilar; -, hair - tricobezoar;


-, depressed - stare de şoc, şoc; -, hanging - pansament ghipsat suspendat; -, leg -
-, dispensary - v. -, ambulant; pansament ghipsat aplicat pe gambă; -, master -
-, dressing -1. casoletă de sterilizare, casoletă; model ghipsat de lucru pentru proteze dentare;
2. ladă (cutie) cu material de pansament; -s, mucous - pseudocilindri, cilindroizi;
-, fatal -1. pacient grav, bolnav incurabil; 2. sfârşit - of bronchial tube - dop bronşic;
letal, caz letal, caz mortal; - out - a vărsa, a vomita;
-»lying-down - v. -, bed, 2.; -, plaster - pansament ghipsat;
-, mild - formă uşoară, neacută de boală; -, stone - model ghipsat;
-, missed - caz de boală neidentificată la timp; -, study - v. -, diagnostic;
-, neglectd ■ v. -, advanced; -s, tube - cilindri urinoşi;
- of emergency- boală care necesită asistenţă -s, waxy - cilindri ciroşi, cilindri coloizi.
de urgenţă; casting-off - eliminare, desprindere, detaşare,
-, pocket - trusă de buzunar (de ex. de instrumente); descuamare.
-, pocket medicine - trusă farmaceutică de castling -1. naştere prematură, naştere înainte de
buzunar; termen; 2. avorton, copil născut prematur.
-, postmortem - trusă de instrumente pentru castrate - 1. castrat, individ care a fost supus
secţionare; castrării; 2. a castra; 3. a expurga.
-, priority - caz de boală care necesită asistenţă castration -1. castrare, suprimare sau extirpare a
de urgenţă; glandelor genitale; 2. expurgare;
-, sterilizing • '/ -, dressing, 1.; -, functional - castrare hormonală;
-, terminal - bolnav în stadiu terminal de boală, -, parasitic - castrare parazitară;
bolnav pe patul de moarte, muribund, agonic; -, X-rays - castrare prin iradiere cu raze Roentgen.
-, waiking - v. -, ambulant. casualt/y - 1. accident, avarie, stricăciune, de-
caseate - a fi supus necrozei cazeoase. zastru; 2, moartea survenită în urma unui accident;
caseation -1. necroză (degenerescentă) caze- 3. rană, leziune; 4. rănit, accidentat, lezat, atins,
oasă, cazeificare; 2. precipitarea/sedimentarea afectat, ucis, răpus, asasinat, căzut (în război); 5. pi.
cazeinei (la coagularea laptelui). pierderi sanitare;
casein(e) - cazeină, macromoleculă proteică, -, in case of - în caz de moarte subită;
componentă principală a laptelui. -ies, to administer - a conduce operaţiile de
caselook - jurnal de înregistrare a bolnavilor, colectare, tratare şi evacuare a răniţilor;
registru de patronaj, jurnal de laborator. -ies, to hold - a îngriji de bolnavi sau răniţi.
caseogenous - care coagulează. casuistry - examinare a modului în care principiile
caseous - 1. cazeos, cazeiform, cu aspect de generale ale eticii se aplică unui caz particular.
brânză; 2. din brânză. catabasial - referitor ia craniu la care basionul
casework - patronaj, dispensarizare, dispen- este mai jos decât opistionul.
sarizare activă. catabolergy - catabolergie, energie cheltuită de
caseworm - echinococ, echinococcus; organism în decursul unui proces catabolic.
cast- 1. atelă, proteză mobilă, proteză amovibilă, catabolism - catabolism, dezasimilare, totalitatea
aparat de imobilizare, aparat imobiilzator, proceselor de descompunere a substanţelor
pansament ghipsat, aparat ghipsat; 2. mulaj, model organice în organismele vii.
ghipsat; 3. proteză sau dinte turnat; 4, tip, formă, catabolite - catabolit, catabolină, produs de degra-
model, mostră, eşantion; 5. gen, fel, fire; 6. a pierde dare metabolică.
(de ex. dinţi); 7. a vomita, a vărsa; 8. pi. cilindri catacrotic - catacrot, dicrot.
observaţi în secţiuni histologice spută/urină; catadidymus - gemeni concrescuţi în partea supe-
to ~ one's teeth - a pierde (de ex. dinţii). rioară a trunchiului.
to take a - a lua amprenta; catadrome - criză/acces sau înrăutăţire în evo-
-, air - coloana de aer în sistemul de transfuzie a luţia bolii, agravarea bolii.
sângelui; catagen - catagenă, fază de evoluţie regresivă în
-s, blood - cilindri hematiei, cilindri eritrocitari; ciclul de dezvoltare a părului.
-, dental - model ghipsat al dintelui, model ghip- catagenesis - catageneză, catamorfoză, evoluţie
sat al cavităţii bucale; re(tro)gresivă, involuţie.
-, diagnostic - model ghipsat diagnostic al ar- catagmatic - care contribuie la consolidarea
cadei dentare; fracturii.
- down - a descuraja, a deprima; catalepsy - catalepsie, flexibilitate ceroasă, rigi-
- in the eye - strabism neînsemnat; ditate, înţepenire, perseveraţia atitudinilor, stupoare
-s, fatty - cilindri grăsoşi, cilindri granulo-grăsoşi; cu flexibilitate ceroasă.
-, fibrinous - dop fîhrjnc-s; -s, finely granular - cataleptic - cataleptic; 1. referitor la catalepsie; 2.
cilindri granuloşi fini/mici; -, flexible - bandaj care suferă de catalepsie.
elastic;

13 1
cat cat
catalysis - cataliză, fenomen fizico-chimic prin evolutiv al cataractei senile nucleare;
care se modifică viteza de desfăşurare a unei reacţii -, green - glaucom;
chimice în prezenţa unui catalizator. -, hard - facoscleroză;
catalyst - catalizator, substanţă care produce o -, lacteal - v. -, fluid;
cataliză; -, lamellar- cataractă lamelară, cataractă zonulară,
-, negative - inhibitor, catalizator negativ, cata- cataractă stratiformă (perinucleară, supranucleară);
lizator care diminuează viteza unei reacţii chimice; -, milky [morgagnian] - v. -, fluid;
-, positive - catalizator pozitiv, catalizator care -, overripe - v. -, fluid;
accelerează reacţia chimică; -, perinuclear- v. -, lamellar;
-, versatile - catalizator multilateral. -, ripe - cataractă matură;
catalyzer - catalizator, substanţă care produce o -, secondary - cataractă secundară, opacifierea
cataliză. capsulei care apare după extracţia incompletă a
catamenia - menstruaţie, flux menstrual. cristalinului;
catamenial - menstrual, catamenial, care se -, siliculose [siliquose] - cataractă cu capsulă
produce în timpul sau imediat înaintea menstrelor. uscată;
catamenogenic - catamenogen, care favori- -, soft - cataractă moale, cataractă caracterizată
zează apariţia menstruaţiei. prin ramolismentul straturilor corticale ale cris-
catamnesis - catamneză, studiul evoluţiei unei talinului;
boli după datele obţinute de la bolnav după ieşirea -, spindle - cataractă (capsulară) fusiformă,
din spital. cataractă capsuio-lenticulară în combinaţie cu o
cataphasia - catafazie, tulburare de vorbire. cataractă nucleară şi cataractă polară posterioară;
constând în repetarea mecanică a aceleiaşi fraze -, total - cataractă totală (completă), opacifiere
sau aceloraşi cuvinte. totală a cristalinului;
cataphora - letargie cu perioade de trezire -, zonular - v. -, iameiiar.
incompletă (parţială), catafora, comă intermitentă. cataract-extraction - extracţie a cataractei.
cataplasia - cataplazie, anaplazie, de diferenţiere cataract-knife - bisturiu pentru secţiunea
a unor celule sau ţesut. corneei în operaţia de cataractă;
cataplasm -1. înv. cataplasmă, compresă caldă, cataract-needle - ac de cataractă.
prişniţ, oblojeală, aplicaţie de substanţe variate la cataractogenic - cataractogen, care favorizează
anumite temperaturi, pe diverse regiuni ale corpului. sau provoacă cataracta.
în scopuri terapeutice. cataractous - de cataractă; cataractat, afectat
cataplexy - cataplexie, adinamie afectivă, astenie de cataractă.
emoţională, sindromul Loewenfeid-Henneberg. cataract-spoon - chiuretă de căţărată.
cataract- cataractă, albeaţă, opacifierea crista- catarrh -1. catar, inflamaţie catarală (seroasă);
linului sau capsulei sale; 2. catar al căilor respiratorii superioare;
-, adherent - cataractă aderentă, cataractă aso- -, atrophic - catar atrofie, rinită atrofică;
ciată aderenţelor dintre cristalin şi structurile adiacente: -, autumn - polinozâ, coriza spastică sezonieră,
-, after - cataractă secundară, opacifierea capsulei febră de fân;
care apare după extracţia incompletă a cristalinului: -, bronchial - bronşită catarală;
-, axial - cataractă centrală (axială); -, febrile - t. înv. catarrh, 2.;
-, black - cataractă brună (neagră), cataracta nigra, -, hay - v. -, autumn;
-, blue - cataractă coronară albăstrie; -, laryngeal - laringită catarală;
-, brown [brunescent] - v. -, black; -, nasal - rinită catarală;
-, contusion - cataractă contuzivă; -, pituitous - bronşită mucopurulentă;
-, copper - chalcosis lentis, cataractă calcozică, -, postnasal - rinofaringită cronică, nazofaringită
cataractă în floarea-soarelui; cronică, epifaringită cronică;
-, cupuliform - cataractă cupoliformă, cataractă -, respiratory - t. înv. catarrh, 2.;
în farfurie; -, Rostock's - v. -, autumn;
-, embryonal - cataractă congenitală, cataractă -, suffocative - astm bronşic;
datorată unui viciu de dezvoltare a embrionului; -, summer-catar văratic, rinită spsmodică (vaso-
-, floriform - cataractă în rozetă; motoria), febra de fân, catar Bostock;
-, fluid - cataractă morganiană, cataractă hipe- -, vasomotor - rinită vas-omotorie, rinită spas-
rmatură, cataractă lactescentă (lichefiată), facomalacie: modică, rinită neurovegetativă, rinită neuroreflexă.
-, general - cataractă globală, opacifierea tuturor catarrhal - cataral, care se datorează sau se
straturilor cristalinului; referă la un catar, de catar.
-, glassworker's - cataractă ce apare la muncitorii catastalsis - contracţie intestinală descendentă
fabricilor de sticlă, presupusă a se datora strălucirii nedesluşită, asemănătoare cu peristaltismul (fără
acesteia; unda premergătoare de inhibiţie).
-, gray - cataractă de culoare cenuşie, stadiu catastaitic - 1. agent calmant {de ex. un as-
tringent sau antispasmodic), agent inhibitor; 2. se-

132
cat _____________________ cau
dativ, calmant, inhibitor, care reţine, restrânge; 3. cauterizantă (a substanţei medicamentoase);
impuls nervos care se propagă de sus în jos; -, bag [baloon(-tipped)] - cateter-balonaş Fogarty
catastasis -1. stare, poziţie; 2. revenire la stare [pentru înlăturarea trombilor, concre-mentelor (
normală, restabilirea poziţiei iniţiale; 3. întindere a calculilor)];
unei extremităţi pentru reducerea unei fracturi sau -, Bozemann-Fritsch - cateter uterin uşor curbat
dislocări. cu dublu curent şi mai multe deschideri la vârf;
catastate - catabolit, catabolinâ, produs de -, cardiac - sondă cardiacă, cateter pentru cate-
degradare metabolică. terism cardiac;
catastatic - catabolic, catastatic, care rezultă -, Carlen's - cateter cu dublu lumen, flexibil;
dintr-un proces catabolic. -, curved elastic - cateterThiermann (sondă ure-
catathermorneter- catatermometru, instrument trală elastică);
pentru măsurarea căldurii pierdute de corp. - â demeure - sondă "â demeure", sondă
catatonia - catatonie, sindrom psihomotor al permanentă;
schizofreniei caracterizat printr-o stare de fixare a -, eustachian - sondă auriculară, sondă acustică;
corpului în anumite poziţii. -, faucial - cateter pentru dilatare (cu bujil) a
catatonie - catatonie; 1. referitor ia catatonie; 2. conductului Eustachio;
care suferă de catatonie. -, female - sondă uretrală metalică pentru femei;
catatony - v. catatonia. -, Fogarty - v. -, bag;
catch -1. capturare, prindere, capcană, dispo- -, Foley - cateter-balonaş Foley (pentru drenarea
zitiv de capturare; 2. reţinere, încetare, suspendare, vezicii urinare);
sistare, oprire a respiraţiei; 3. opritor, zăvor, piedică, -, heart - v. -, cardiac;
clichet, siguranţă, frână; 4. a agăţa, a prinde, a -, indwelling - v. - â demeure;
captura; 5. a lua, a se molipsi (de o boală); -, loop - cateter-ansă, cateter ansiform Zeiss,
- a cniii - a raci; ensă Zeiss, cateter uretral cu ansă;
- a cold - a răci; -, Nelaton's - cateter flexibil Nelaton cu cauciuc
- a disease - a se îmbolnăvi; roşu;
-, sliding -1. pensă; 2. clemă, bomă. -, Pezzer - cateter Pezzer (dilatat la vârf);
catching - 1. molipsitor, contagios, infecţios; 2. -, plastic - cateter de înregistrare a tensiunii intra-
capturare, prindere. cavitare, cateter înregistrator;
catelectrotonus - catelectroton, creştere a excita- -, self-retaining - v. -, ă demeure;
bilităţii şi a conductibilităţii ţesutului din jurul cato- -, sling - v. -, loop;
dului la închiderea circuitului electric şi scăderea lor -, suction - cateter cu aspiraţie;
la deschidere. -, Thiermann - v. -, curved elastic;
catenabacterium - catenabacterii, gen de -, two-way - cateter utilizat în irigări;
bacterii anaerobe condiţionat-patogene. -, woven - cateter.
catenarian, catenary - catenar, în lanţ. catheterization - cateterism, sondaj, Introdu-
catenate - a uni, a lega, a cupla, a împreuna, a cerea unui cateter în anumite organe cavitare sau
coapta, a racorda. canaliculare în scop explorator sau terapeutic;
catenating - care se produce în lanţ sau în serie. -, cardiac - cateterism cardiac, cateterismul ini-
catenation - 1. cromozomi aranjaţi în lanţ sau în mii, Introducerea unei sonde radioopace flexibile
cerc; 2. legătură. endovascular până în cavităţile inimii;
catenulate - aşezat în lanţ. -, chronic - cateterism de lungă durată.
catering -1. organizarea alimentaţiei; 2. alimen- cathexis - concentrare a activităţii mintale sau
taţie spitalicească. emotive asupra unei anumite idei sau obiect.
catgut - catgut; catho(da)graphy - roentgenigrafie, radiografie,
-, i.k.i. - catgut sterilizat într-o soluţie de 1 parte schiagrafie.
iod şi 100 părţi soluţie de iodurâ de potasiu; catholicon - panaceu, remediu bun pentru orice
-, silverized - catgut sterilizat într-o soluţie colo- boală.
idală de argint. catholysis - cataliză, electroliză exercitată de
catharometer - dispozitiv pentru determinarea catod.
termoconductibiiităţii aerului. catlinjg) -1. cuţit chirurgical, cuţit (cu două tăişuri)
catharsis -1. purgare condiţionată prin laxative; pentru operaţii; bisturiu de amputaţie; 2. catgut fin.
2. catarsis, psihocatarsis, metodă de psihoterapie. catoptric - biofiz. catoptric, referitor la lumina
cathartic - 1. purgativ, laxativ, cu o acţiune reflectată.
purgativă; 2. relativ Ia catarsis. catoteric - purgativ, evacuator (despre clisme).
cathepsins - catepsine, enzime (mixtură de cauda - coadă.
proieinaze şi peptidaze) intracelulare, care caudad - (orientat) caudal, orientat spre partea
catalizează degradarea proteinelor. inferioară a corpului.
catheresis - 1. stare de slăbiciune sau de caudal - caudal, din regiunea cozii; inferioară.
prostraţie produsă de medicamente; 2. acţiune caudation - prezenţa unei cozi.

133
csu cav
caudatolenticular - referitor la nucleul caudat şi vanocauter, cauter galvanic;
la nucleul lenticular. -, actual - termocauterizare, cauterizare termică,
caudatum - anat. nucleul caudat. termocoagulare;
caudiferous - cu coadă sau cu o formaţie caudală. -, cold - crioterapie;
caudle - şodou, băutură condimentată fierbinte -, electric -1. cauterizare cu ajutorul curentului
pentru bolnavi, preparată din vin, ouă, terci, pâine şi electric, electrocauterizare, galvanocauterizare; 2.
zahăr. galvanocauter;
caul -1. amnion, membrană amniotică; 2. orice -, inherent - cauterizare profundă;
membrană seroasă; 3. marele epiploon. -, potential - cauterizare cu ajutorul unor sub-
cauma - febră, hipertermie; stanţe caustice;
- enteritis - catar intestinal acut. -. solar - cauterizare solară (cu ajutorul lentilelor);
causal - cauzal, etiologic. -, straight-loop - cauter cu ansă dreaptă;
causaigia - cauzalgie, sindrom cauzalgic, boala -, virtual - cauterizare cu ajutorul unor substanţe
Pirogov-Mitchell; 1. sindrom dureros cu bogată caustice.
componentă vegetativă, hiperestezie cu senzaţie de cava - vena cavă.
arsuri; 2. senzaţie de arsură a mucoaselor eso- caval - relativ la vena cavă.
fagiene şi gastrice; 3. algii difuzante posttraumatice. cavascope - endoscop.
causality - cauzalitate, raport obiectiv necesar, caveoia - foveolă pe suprafaţa celulei.
între cauză şi efect; legătură cauzală. cavern -1. cavitate, excavat, depresiune, fosă;
causation - 1. etiologie, rolul etiologic; 2. v. 2. cavernă, excavaţie formată într-un parenchim
causality; (frecvent pulmonar) după evacuarea ţesutului necrozat
-, obscure - cauză necunoscută, origine ocultă (a -, osteal - cavernă osoasă.
unei boli); cavem-cheecks - obraji supţi.
cayerniloquy - sunet de tonalitate joasă, aus-
causative - care provoacă boală, care este cauza cultat deasupra cavernei pulmonare.
bolii, cauzal. cavernitis - cavernită, inflamaţie a corpilor ca-
cause -1. cauză, factor, agent, motiv; 2. a cauza; vernoşi ai penisului;
a produce, a pricinui; a determina; -, fibrous - cavernită fibroasă, boala Peyronie.
-, contributory - factor predispozant, cauză cavernoma - cavemom, hemangiom cavernos.
secundară; cavernoscope - endoscop.
-, first - cauză primă, cauză iniţială; cavernositis - v. cavernitis.
-, immediate - cauză nemijlocită; cavernostomy - cavernostomie, incizia şi dre-
-, internai - factor endogen; narea unei caverne sau a unui abces pulmonar.
-, natural - cauză naturală (firească) (de ex. a cavernosum - corp cavernos.
morţii); caverno(s)us -1. cavernos, cavitar (a. referitor la
-, precipitating - 1. factor accelerator; factor o cavitate/cavernă; b. cu cavităţi/caverne); 2. surd
împovărător; 2. factor precipitant, factor care favo- (despre sunet);
rizează precipitarea; - body - corp cavernos;
-, predisposing - factor predispozant; - breathing, - breathsound - suflu amforic;
-, proximate - cauza nemijlocită; - rhonchus - raluri buloase mari;
-, ultimate - cauză primă; - tumor - v. cavernoma.
-, unspecified - cauză nedeterminată. cavitary - 1. cavitar, care formează sau are
cause-and-effect - cauză şi efect. cavităţi; 2. nematodă.
causeless - fără cauză, fără motiv; nemotivat, cavitation -1. cavitaţie, formare de cavităţi sau
neîntemeiat; nefondat; lipsit de temei; de bule într-un lichid cu degajare de gaze dizolvate;
caustic - 1. sodă caustică, sodă de rufe, sub- 2. disecţie (preparare) a cavităţii dintelui.
stanţă caustică, substanţă corosivă; 2. caustic, cavity -1. cavitate, spaţiu gol în interiorul corpului
corosiv, cauterizam, erodant;
sau într-un organ; 2. cavitate a cariei; 3. alveolă a lamei;
-, local - agent/substanţă cauterizantă locală;
-, abdominal - cavitate abdominală (perito-
-, lunar - nitrat de argint, azotat de argint;
neală), abdomen;
-, strong - bază caustică. -, abscess - cavitatea abcesului;
causticity - causticitate, aicalinitate. -, arachnoid - spaţiu subarahnoidian;
causticize - a cauteriza cu o substanţă caustică.
-, axillary - fosă (cavitate) axilară, axilă;
cauter - cauter, aparat pentru efectuarea caute- -, body - cavitate splanhnică, cavitate a corpului
rizării; termocauter; galvanocauter, cauter galvanic.
ocupată de viscere;
cauterization - cauterizare, distrugere a ţesutu-
-, buccal -1. vestibulul cavităţii bucale; 2. carie a
rilor cu ajutorul cauterului sau a unor substanţe caustice.
suprafeţei bucale a dintelui;
cauterodyne - bisturiu electric. -, cerebral - ventriculul cerebral;
cautery- 1. v. cauterization; 2. cauter, aparat -, cleavage - blastocel, cavitate de clivaj, cavitate
pentru efectuarea cauterizării; termocauter; gal-
de segmentare;

134
cav______________________________ cel
-, complex - afectare carioasă a trei sau mai cavy - cobai.
multe suprafeţe ale coroanei dentare; cease - a in'.' .a a se opri, a se curma.
-, compound - afectare carioasă a două supra- ceasmic - c t .ante/fisuri care au existat în stare
feţe ale coroanei dentare; embrionară şi nu au dispărut după naştere.
-, cotyloid [cup-like] - cavitate cotiloidă; cebione - vitamina C cristalină.
-, digestive - cavitate a tubului digestiv; cecal - referitor la cec.
-, glenoid - cavitatea glenoidă a scapulei, glenă a cecectomy - tiflectomie, cecectomie, îndepărtare
omoplatului, care se articulează cu capul osului a cecului.
humerus; cecitis - tiflită, inflamaţia cecului.
-.heart - cavitate cardiacă, compartiment al inimii; cecocele - cecocel.
-, hip joint - cavitatea articulaţiei a şoldului; cecofixation-tiflopexie, cecopexie, cecofixaţie,
-, infraglottic - cavitate infraglotică, zona sub- fixare a cecului de peritoneul parietal;
gloticâ, spaţiu subglotic; cecoileostorny - cecolleostomie, realizarea unei
-, nerve - cavitate (pulpară) dentară; comunicaţii între cec şi ileus.
- of decay - cavitate a cariei; cecopexy - v. cecofixation.
- of skul! - cavitate craniană; -, cecostomy - v, typhlostomy.
oral - cavitate bucală; cecum -1. cec; 2. trunchi intestinal (la trematode).
-, orbital - cavitate orbitală, orbită; cecutient - persoană cu vedere slabă.
-, pelvic - cavitate peivlană, excavatje a bazinului; ceiling -1. plafon, tavan; 2. nivel maxim.
-, pericardial - cavitate pericardică, spaţiu virtual celation - ascundere a sarcinii sau a naşterii
cuprins între lama parietală şi cea viscerală a peri- unui copil.
cardului seros; celectome - instrument pentru biopsie în formă
-, peritoneale - cavitate peritoneală, cavitate vir- de harpon.
tuală cuprinsă între lamele viscerală şi parietală ale celenteron - arhenteron, arhigaster, coelenteron,
seroasel peritoneale; gastrocel, intestin primitiv, celulă primitivă, celulă
-, pha'ryngonasal - nazofaringe, rinofaringe, embrionată.
epifaringe; celiac - celiac, splanhnic.
-, pit - hipoplazie a smalţului dentar în formă de celiaca - boală a organelor cavităţii abdominale
gropiţe (fose); (preponderent la copii).
-, pleural - cavitate pleurală, spaţiu virtual cuprins celiadelphus - gemeni concrescuţi prin abdomen.
între lama parietală şi lama pulmonară a seroasei celiagra - afecţiune gutoasă viscerală.
pleurale; celialgia - durere abdominală, abdominalgie,
-, prepared - cavitate a cariei preparată; celialgie, celiodinie.
-, pulp - cavitate (cameră) (pulpară) a dintelui; celiectomy - celiectomie: 1. extirpare a unui
-, Retzius's - spaţiu retropubian, spaţiu pre- organ visceral (abdominal); 2. rezecţie a unui organ
vezical, spaţiul Retzius, fosa uracală; visceral (abdominal).
-, sap - vacuolă; celiocentesis - paracenteză abdominală, laparo-
-, segmentation - v. -, cleavage; centeză, puncţie abdominală, iaparocenteză
-, serous - spaţiu limfatic; cavitate seroasă, punctiformă.
cavitate a organismului căptuşită de mezoteliu; celiocolpotomy - colpoceliotomie, celiotomie
-, simple - afectare carioasă a unei suprafeţe a vaginală.
coroanei dentare; celiodynia - v. celialgia.
-, splanchnic - v. -, body; celioelytrotomy - v. celiocolpotomy.
-, tension - pneumotorax valvular, pneumotorax celiogastrotomy - gastrotomie transperitoneală.
cu supapă; celiohysterectomy - histerectomie abdominală,
-, tooth - cavitate dentară: 1. camera pulpară a extirpare abdominală a uterului.
dintelui; 2. cavitate săpată în dinte de caria dentară; celiohystero-oothecectomy - histerectomie
-, tympanic - cavitate timpanică, casa timpa- abdominală cu ovarectomie bilaterală.
nului, cutia timpanului; celiohysterotomy - histerotomie abdominală.
-, visceral - v. -, body. celioma - celoteliom, mezoteiiom.
cavogram - cavogramă, angiogramă a venei cave. celiomyomectomy - celiomiomecîomie, mio-
cavography - cavografie, venocavografie, flebo- mectomie abdominală.
cavografie, radiografia venei cave. celiomyositis - celiomiozită, miozită a peretelui
cavum - v. cavity; abdominal.
-, Douglasi - fundul sacului Douglas, fundul celioparacentesis - v. celiocentesis.
sacului retrouterovezical, excavatio retrouterine); celiopathy - ştiinţa sau studiul despre bolile abdo-
- verage - ventriculul al Vl-lea. menului.
cavus - 1. cav; excavat; gol, deşert; 2. boltă celiorrhaphy - laparorafie, celiorafie, sutură a
plantară înaltă; peretelui abdominal.
- foot - picior echin, picior strâmb, picior cav. celioscope - laparcscop, peritoneoscop.

135
cel cel
celioscopy - laparoscopic, celioscopie, perito- intestinale;
neoscopie, splanhnoscopie, ventroscopie, abdo- -, association - celulă amacrină;
minoscopie, organoscopie. -, attacker-1. celula efectoare; 2. celulă killer,
celiotomy - laparotomie, celiotomie; -, atypical lymphoid - limfocit atipic (patologic
-, exploratory - laparotomie diagnostică; modificat);
-, vaginal - laparotomie transvaginal. -, auditory receptor - v. -, acoustic hair;
cell -1. celulă, alveolă, acin; 2. cameră, secţie; 3. -, autoaggressive T - celulă-T autoagresivă {de
cavitate închisă sau parţial închisă (alveole, în ex. limfocit T efector auforeactiv cu funcţii dtotoxice);
plămâni, în ţesutul osos, etc.); -, autosensitized - celulă sensibilizată de
-, A - celulă A, celula alfa, insulocit acidofil; autoantigen;
-s, accessory - celule (frecvent macrofagi sau -, band - celulă bazală, epidermocit bazai;
monocite) care realizează interacţiunea cooperantă -, basket-1. mioepiteliocit, celulă "în coşuleţ",
cu limfocitele T şi B în anticorpogeneză); celulă mioepitelială; 2. neuron al cărui fibre axonice
-, acid - glandulocit parietal, celulă parietală; formează o reţea în jurul corpului unei alte celule;
-, acidophilic - celulă acidofilă, celulă oxifilă, celuia 3. pi. corpusculii Gumprecht;
eozinofilă; -, beaker - celulă caiiciformă;
-, acoustic hair - celulă ciliată, celulă sensori- -, Betz[Bevan-Lewis] - celulă Betz, celulă pira-
epitelială piloasă, celula Corti; midală mare, neuron piramidal gigant;
-, adelomorphous - celulă adelomorfă, celulă -, binucleate - celulă binucleată, celulă cu două
zimogenă, celulă principală; nuclee;
-, adipose - celulă adipoasă, celulă grasă, lipo- -, blast - celulă blastică, celulă embrionară, celulă
blast, lipocit; elementară, celulă formativă, celulă primordială;
-, adventitional - celulă adventitial, periat, celulă -, blast-like - celulă blastoidă;
perivasculară, celulă Marchand; -, blood - hemocit, celulă sanguină, element
-.afferent supressor -celulă-T supresoare care figurat al sângelui;
inhibă permanenta reînnoire a pooAuiui de celule -, body - celulă somatică;
imunocompetente; -, bone - celulă osoasă, osteocit;
-, aged killer - celulă killer care şi-a modificat -, B-progenitor - celulă B precursoare;
fenotipul antigenic superficial în urma cultivării -, bristle - v. acoustic hair cell;
îndelungate in vitrcr, -, bronchic - celulă bronşică;
-, air- 1. alveolă pulmonară; 2. sinusul para- -, brood - celulă-marnă, celulă de origine;
nazal, sinusul nazal; 3. una din cavităţile pneumatice -, burr - acantocit;
ale craniului; 4. una din celulele pneumatice ale -, Cajal - 1. celulă orizontală Cajal; 2. astrocit,
trompei Eustachio; astrogliocit;
-, albuminous - 1. pancreocit exocrin, pan- -, cameloid - ovalocit, eliptocit;
creatocit exocrin, celulă zimogenă, celulă pan- -, capsule - celulă satelită, gliocit palia);
creatică; 2. serocit, serozocit; -, carrier - fagocit;
-, algoid - celulă algoidă (depistată în fecale şi -, castration - celulă de castraţie, celulă cricoidă;
caracteristică pentru enterită cronică); -, Caterpillar-miocit Amitschow, histocit cardiac;
-, allogenerated - celulă alogenă; -, central - celulă adelomorfă, celulă zimogenă,
-, alveolar- celulă alveolară; celulă principală;
-, amacrine - celulă amacrină; -, centroacinar - celulă centroacinoasă, epi-
-, ameboid - celulă migratorie, celulă mobilă, teliocit centroacinos;
amibocit; -, chalice - celulă caiiciformă;
-, amplifier- celulă promotoare,T-amptificaîer; -, chief -1. v. central cell; 2. celulă cromofobă,
-, antibody-produced - celulă plasmatică, adenocit cromofob; 3. celulă principală a glandei
plasmocit; paratiroidiene;
-, antigen-educated [antigen-experienced, -, chromatophore - cromatofor, cromofor, cro-
antigen-pulsed] - imunocit determinat (comitat, matoblast, pigmentofor;
unipotenţial), celulă " instruită " de antigen {de ex. -, Clara - celulă secretorie a bronhiolei;
limfocit comitat care a contactat un antigen); -, Clarke's - celulă pigmentată din coloana Clarke;
-, antigen-primed - imunocit comitat după -, clear - 1. v. chief cell, 3.; 2. celulă paren-
contactul primar cu un antigen; chimatoasă de neoformaţii (de ex. a rinichiului); 3.
-, antigen-processing - celulă (frecvent un ma- celulă hormonal-activă a epiteliului intestinului
crofag) care procesează un antigen; subţire;
-, antigen-recognized - proimunocit; -, cleavage - blastomeră;
-, antigen-sensitive - celulă având pe suprafaţa -s, clumped - celule aglutinate;
sa receptori imunoglobulinici de antigeni; -, coelomic - celomocit, celulă a celomului;
-, argentaffin - celulă argentafină, celulă argen- -, collagen-producing - fibroblast;
tafilă, celulă enterocromafină, argentafinocite -, columnar - celulă columnară, celulă cilindrică,

136
C6i ce!
epiteliocit spinos; monocit patologic modificat al rinichiului transplantat;
-, comissura! - celulă comisurală, celulă hetero- -, foot - celula Sertoli, sustentocit;
merică; -, formative - celulă germinală, genocit;
-, committed - celulă precursoare comitată (uni- -s, freeze/thaw lysed - celule supuse lizei în
potenţială, determinată); urma congelării şi dezgheţării;
-s, concentrated red - masă eritrocitară; -, ganglion - 1. celulă ganglionară, gangliocit; 2.
-, cone - celulă vizuală cu con; neuron, neurocit, celulă nervoasă;
-s, connective tissue - celule conjunctive; -, gemistocytic - astrocit plasmatic, astrocit
-, convoluted - rnacrolimfocit cu nucleu "zbârcit" protoplasmatic;
(de ex. în reticulomatoză cutanată); -, generative - gamet;
-, Corti's - celulă ciliată, celulă sensoriepitelială -s, genetica! storage - celule genetice ale
piloasă.celula Corti; memoriei;
-, counting - cameră de numărat celule; -, germ - celulă sexuală (ovul sau spermatozoid);
-, couple - zigot; -, ghost -1. umbră celulară;2. umbra eritrocituiui,
-, crescent - drepanooit, meniscocit, celulă în umbra eritrocitară;
seceră, celulă falciformă; -, Giannuzzi's - semilunile seroase Giannuzzi;
-, Crooke's - granulocit bazofil a! adenohipofizei; -, giant - celulă gigantă;
-, cubaid(al) - celulă cubică, epiteliocit cubic; -, gitter - celulă rotundă sau ovală, cu aspect de
-, cycling - celulă mitotic activă; reţea;
-, cytotoxic-educated - limfocit ototoxic, celulă -, gland - celulă glandulară, glandulocit;
cu funcţie citotoxică; -, Gley's - celulă interstiţială a testiculului, glan-
-, daughter - celulă-fiică; dulocit testicular, celulă Leydig;
-, deep - celulă mezangială, mezangiocit; -, glia - celulă glîală, gliocit, celulă nevroglică,
-s Dsitsrs' - celula Dslters celule falanoisne celula nevro^lială'
externe; -, goblet - celulă caliciformă;
-, delomorphous - glandulocit parietal, celulă -, granule - mastocit, celulă Ehriich, labrocit,
parietală, celulă marginală, celulă delomorfă; heparinocit;
-, dentinal - odontoblast, odontoplast, celulă -, granulosa - celulă granuloasă;
dentinală; -, gustatory - celulă gustativă;
-, distorted - celulă deformată; -, hair - v. acoustic hair cell;
-s, dormant - celule anabiotice; -s, heart disease [heart failure] - celule de viciu
-s, Downey - celule Downey (limfocite modifi- cardiac, celule de insuficienţă cardiacă, celule
cate, de ex. în rnononucleoza infecţioasă); cardiace;
-, Drasch's - celulă cuneiformă a mucoasei traheale; -, hepatic - celulă hepatică, hepatocit;
-, drug-resistant - celulă farmacorezistentă; -, heteromeric - neuron al măduvei spinării cu
-s, durable [durative] - celule anabiotice; axonul pe partea opusă;
-, dust - celulă cu "praf, celulă coniofagă, coniofag, -, hilus - celule din hil, celulele Buerger, celule cu
celulă tnacrofagă a alveolelor pulmonare; sediul în regiunea hilului ovarian şi care formează
-, early- celulă nediferenţiată, celuia precursoare; androgeni;
-, egg - ovul nefertilizat, celulă nefecundată; -, host -1. celula "gazdă"; 2. celula "gazdei", celula
-, electroluminiscent - panou electroluminiscent; organismului purtător (de ex. de parazit);
-, elementary [embrionic] - celulă germinală, -, inclusion-bearing - celulă cu incluziuni;
genocit; -, interstitial -glandulocittesticular, celulă Leydig:
-, enamel - amelobiast, enametobiast; -, iris - celulă pigmentară a irisului;
-, end - celulă în stadiu final de diferenţiere; -, irritation - celulă de iritaţie, celulă Turck;
-, enterochromaffin [enteroendocrîne] - v. -, islet - insulocit, celulă insulară;
argentaffin cell; -, juvenile - granulocit tânăr, metamielocit;
-, enucleated - citoplast, celulă anucleată (fără -, juxtaglomerular - celulă juxtaglomerular,
nucleu); celulă Goormaghtigh;
-, ependymal - ependimocit, celuia ependimală; -, Kupffer's - celulă stelată, celulă Kupffer,
-, epithelial - celulă epitelială, epiteliocit; reticuloendoteliocit stelat, celulă sinusoidă, celulă
-, ethmoidal air - celulă etmoidală (pneumatică); endotelială stelată;
-, F- - celulă bacteriană lipsită de factorul F; -, late - celulă diferenţiată;
-, P - celulă bacteriană care conţine factorul F; -, leukemia - celulă ieucemicâ;
-, fat - celulă adipoasă, celulă grasă, lipoblast, -, Leydîg's - v. interstitial cell;
lipocit, adipocit; -, lining [littoral] - celulă a cămăşii reticulo-
-s, filling - g'iocite în curs de degenerare (dege- endoteliale a sinusurilor limfatice;
nerescente); -, Loevit - normoblast, eritrobiast;
-, flat-angulated - ovalocit; -, lymph - limfocit;
-,foam-celulăxantomatoasă, celulă spumoasă, -, limphoid - celulă limfoidă;
Util

-, macroglia - astrocit, astrogliocit, celula Cajal; -, prop - celulă Purkynje;


-, major mastoid air - antrul rnastoidian; -, pulpar - macrofag lienal, macrofag al splinei:
-,malignant-celulă tumorală, celulă neoplazică; -, pus - piocit, corpuscul de puroi, leucocit
-, marrow - celulă a măduvei osoase; neutrofilic, granulocit neutrofil, neutrofil;
-, memory - timus limfocit, limfocit timus depen- -, pyramidal - neuron piramidal;
dent, limfocit limfoc'itar, limfocit T; -, pyrr(h)ol - histofagocit, macrofag, macrofagoctt,
-, Mexican hot - eritrocit în formă de ţintă; megalofag; celulă "gunoier";
-, microglia(l) - celulă Hortega, macrofag glial, -, quiescent -celulă în faza Go;
histiocit medular, celulă microglială, microgliocit; -, red [blood] - eritrocit;
-, midget bipolar - neurocit bipolar al stratului -, Reed-Sternberg - celulă Reed-Sternberg;
nuclear intern (al retinei); -, resting -1. celulă pasivă, fără mitoză; 2. pi. ceiuie
-, migratorv - celulă migratorie, celulă mobilă, anabiotice;
amibocit; -, reticulum - celulă reticuiară, reticuiocit;
-, mirror-image - 1. celulă binucleată, celulă -, rod - celulă vizuală în baston;
Reed-Strenberg; 2. pi. celule cu caracteristici -, rod nuclear - leucocit nesegmentat, polinuclear
(parametri) similare ale nucleelor; nesegmentat, granulocit neutrofil nesegmentat,
-, mossy - v. gemistocytic cell; granulocit polinuclear nesegmentat;
-, mother- 1. celulă-mamă, celulă de origine; 2. -, rosette-forming - celulă rozetoformativă;
celulă cromofobă, adenocit cromofob; -, sarcogenic - sarcoblast, celulă sarcogenică,
-, motile phagocytic - poliblast, macrofag liber; mioblast;
-, motor - celulă motorie, motoneuron; -, satellite -1. gliocit palial, celulă satelit; 2. mic-
-, mucous - celulă mucoasă, mucocit; satelitocit; 3. v. pericapillary cell;
-, multinucleate - celulă multinucleată, celulă -, scavenger- v. pyrr(h)ol cell;
-, Schwann - ceiulă Schwann, iemocit;
-, naked - celulă lipsită de plasmolemă; -, nobbie -, segmentated - granulocit neutrofil, segmentat,
- t. înv. celulă diferenţiată; -, nontreated - celulă granulocit polinuclear segmentat, leucocit seg-
intactă; -, nucleated - celulă nucleată, celulă cu mentat, polinuclear segmentat;
nucleu; ,-, nurse - sustenocit, celulă Sertoli; -, segmentation - blastomeră;
- of retina, horizontal - neurocit orizontal al -, sensitized - celulă sensibilizată;
retinei; -, sensory - 1. neuron aferent, neuron receptiv,
- of stomach, theca - celulă superficială mu- neuron senzitiv; 2. celulă neuroepitelială;
coasă ?•... .-, -, Sertoli - celula Sertoli, sustentocit;
-, olfactory receptor - celulă olfactivă, celulă -, sessile phagocytic - macrofag stabil, histiocit;
neurosenzorială olfactivă, celulă Schultze; -, sex - celulă sexuală;
-, osseous - celulă osoasă, osteocit; -, Sezary - celula Sezary, mononuclear atipic
-, osteogenic - celulă osteogenă, osteoblast; Sezary;
-, oxyntic - v. -, delomorphous; -, shadow-1. v. ghost cell, 2.; 2. pilomatrixom.
-s, packet red blood - masă eritrocitară; celula epiteliomului cutanat Malherbe; 3. pi. cor-
-, pairing - gamet; pusculii Gumprecht (umbre Gumprecht);
-, parent - celulă-mamă, celulă de origine; -, sickle - v. crescent cell;
-, parietal - v. delomorphous cell; -, signet ring - celulă cricoidă;
-, pavement- celulă (epitelială) pavimentoasă; -, skein - reticuiocit, proeritrocit, pronormocit;
-, pericapillary [peritelial] - celulă adventitial, -, smudge - 1. leucocit în curs de degenerare; 2.
pericit, celulă perivasculară, celula Marchand; v. shadow cell, 3.;
-, phantom - eritrocit hemolizat; microsc. umbra -, somatic - celulă somatică;
eritrocituiui, umbră eritrocitară; -s, sonicated - celule care au fost supuse acţiunii
-, pheochrome - celulă feocromă, celulă ultrasunetului;
crornafină, feocromocit, cromofinocit; -, sperm - spermatozoid, spermatozoon, spermie,
-, physaliphorous - celulă mare vacuolizată în celulă spermatică;
tumori (de ex. în condrom); -, spider- 1. astrocit, astrogliocit, celula Cajal; 2.
-, pillar- celulă columnară (al organului Corti); v. pericapillary cell; 3. v. shadow cell, 3.;
-, pineal - pinealocit, pineocit; -, spindle - celulă fusiformă în straturile adânci
-, plasma - celulă plasmatică, plasmocit; ale cortexului cerebral;
-, polar - polocit, corp polar, globul polar; -, spine-1. eritrocit anormal în formă de seceră;
-, prickle - epidermocit spinos; 2. epidermocit spinos;
-, primary [primitive] - celulă germinală, genocit; -, squamous epithelial - celulă (epitelială) pavi-
-s, primitive sperm - spermatogonie; mentoasă;
-, primordial germ - gonocit, celulă germinală; -, stal [staff] - leucocit nesegmentat, poli-nuclear
-, progenitor - celulă precursoare (nediferenţiată); nesegmentat, granulocit neutrofil neseg-menta*.
granulocit polinuclear nesegmentat;

138
cel cern
-, stem -1. celulă germinală genocit; 2. hemato- cellulicidal - citocid, celulicid, care distruge
citoblast; celulă stern; celulele.
-s, storage - celule conservate; cellulitis - celulita, paniculită, inflamaţie a
-, strap - celulă tumorală elongată de lăţime uni- ţesutului celular subcutanat sau a ţesutului
formă; conjunctiv lax;
-s, sustentacular-celule sustentaculare, celule -, acute scalp - celulita acută a scalpului;
de suport; -, crepitant - celulita gazoasă, infecţie anaerobă,
-, tactile - celulă tactilă, celulă Merkel; gangrena gazoasă;
-, target - celulă (hematie) "în ţintă", celulă prezentă -, panfacial - inflamaţie difuză a ţesutului celular
în boala Cooley; subcutanat al feţei;
-, tart - monocit care fagocitează nucleul altei -, pelvic - parametria; celulita pelviană, infla-
celule; maţie difuză a ţesutului celular peivian;
-, taste - celulă gustativă; -, phlegmonous - celulita flegmonoasă, flegmon
-, theca lutein - celulă din corpus luteurn; difuz, flegmon celulitic, celulita difuză cu simptome
-, totipotent(ial) - celulă pluripotentă, celulă nedi- septice.
ferenţiată care se poate dezvolta în orice tip de cellulotoxic - citotoxic: 1. toxic pentru celule; 2.
celulă; produs de toxinele celulei.
-, touch - v. tactile cell; cellulous - celular, alcătuit din celule.
-s, transformed - celule cu semne de dege- celology - herniologie.
nerare tumorală; celom - celom, cavitate celomică, cavitatea
-, transitional - celulă aflată în stadiul tranzitor al corpului, metacelom;
diferenţierii imunologice; -, extraembryonic - celom extraembrionar, cavitate
-, triggered - celulă stimulată; corială, celom extern, exocelom, extracelom;
-, tropoc-hroms - celulă mucoseroasă: -, intraembryonic - celom intraembrionar,
-, tumor - celulă tumorală, celulă neoplazică; endocelom.
-, Turk's - celulă Turk, celulă de iritaţie: 1. his- celonychia - coilonichie.
tioblast, celulă reticulară, histiocit; 2. plasmocit, celophlebitis - inflamaţie a venei cave.
celulă plasmatică, plasmocit limfocitar; celoschisis - celoschizis, gastroschizis, defect
-, type A - fagocit al membranei sinoviale; muscular congenital al peretelui abdominal.
-, unipotential - celulă unipotenţială, care se celoscope - endoscop.
poate dezvolta doar într-un singur tip de celulă; celosom(i)a - fisură congenitală a peretelui
-, vasoformative - angioblast; toracic sau abdominal asociată cu evenţraţie,
-, Virciow's - celulă leproasă, celulă Virchow; anomalii ale extremităţilor, ale aparatului genito-
-, visual receptor - celulă fotosensibilă, celulă urinar, ale tractului intestinal.
fotosenzorială, celulă fotoreceptoare; celotomy - herniotomie.
-, wandering - celulă migratorie, celulă mobilă, cement-1. ciment dentar, ciment pentru obturaţii;
amibocit; 2. cementum, substantia ossea, crustapetrosa, ţesut
-, white blood - ieucocit; mineralizat de origine mezodermică situat de-a
-, wtng -1. celulă poligonală; 2. celulă spinoasă, lungul rădăcinilor dentare, în jurul dentinei; 3. ţesut
epidermocit spinos; sau substanţă de legătură între structuri;
-, yolk - celulă vitelină; -, bridge - ciment de fixare a punţii;
-, zymogenic - celulă zimogenă. -, crown - ciment de fixare a coroanelor dentare;
cella media - partea centrală a ventriculului -, muscle - mioglie;
cerebral lateral. -, nerve - neuroglie.
cell-consumption - dezintegrare celulară. cementation - aplicarea stratului izolator de
celi-free - acelular, fără celule. ciment sub plombă.
cell-growth - proliferare celulară. cementîcle - cementicul, parodontolit, cemento-
cellicolous - intracelular, endocelular. exostoză, neoformaţie dură localizată în paradonţiu.
celiifugal - celulifug, care se îndepărtează de cementification - cementificare dentară, for-
celulă. mare a cementului dentar.
cellipetal - celulipet(al), care se mişcă spre celulă. cementoblast - cementoblast, celulă care par-
cell-organ - parte specializată a protoplasmei ticipă la formarea cementului dentar.
celulare. cementoblastoma - cementoblastom, cementom
cellular -1. celular, citologic; 2. celular, alveolar, adevărat, tumoare formată prin proliferarea celulelor
areolar; 3. reticular, poros. cementoblastice ale parodonţiului.
cellularity -saturaţie cu ceiule; ceiularitate; -, eementoeyte - cementocit, celulă matură a
reduced - stare hipocelulară. cementului dentar.
cellulate - 1. celulat, care este constituit din cementogenesis - cementogeneză, proces de
ceiule; 2. celular, alveolar, areolar. dezvoltare a cementului dentar.
cellule - celulă, alveolă, acin. cementoma - cementom, cementoblastom adult,

139
cern cen
odontom, dentom, hiperplazie a cementului dentar; -, first-aid - post de prim-ajutor; centru de prim-
-, true - cementoblastom, cementom autentic. ajutor;
cementopathia - cementopatie, degenerare a - for health education, National - amer. Centrul
cementului paradentar (frecvent în parodontoză). Naţional de Educaţie Sanitară;
cementosis - hipercementoză, periodontia -, germinai - centru germinai, centru germinativ,
osificantâ. nodul limfocitopoetic, centrul Flemming, nodul
cenesthesia - cenestezie, timie somatică, simţ secundar Ehriich;
general al existenţei corporale. -, gustatory - centru gustativ, centrul nervos al
cervesthopathy - cenestopatie, senzaţie de gustului;
stare rea. -, health - centrul sănătăţii, instituţie în incinta
cenogenesis - cenogeneză, apariţie la embrion a căreia se acordă asistenţă medicală consultativă şi
unor caractere absente la adulţi (de ex. a mem- policlinică; *
branelor fetale). -, heat-regulating - centru termoreglator, centru
cenophobia - chenofobie, agarofobie. teamă reglator al temperaturii corpului, situat în hipo-
morbidă de spaţii deschise. talamus;
cenosite - ectoparazit facultativ. -, inspiratory - centru inspirator, centru nervos
censoring - control şi selecţie (în timus); care reglează inspiraţia;
-, self-reactive - eliminare a clonurilor autoreactive. -, maternity welfare - serviciu de consultaţii
censorship - autocontrol. pentru femei, serviciu de consultaţii ginecologice;
census - recensământ; -, medical - centru medical, dispensar, punct
-, average daily - numărul mediu de bolnavi pe sanitar;
zi; -, medical concentration - orăşel medical;
-, in-patient - recensământul bolnavilor internaţi. -, mobil health - brit. punct sanitar mobil;
centenarian -1. care datează de o sută de ani; -, newborn - secţie de nou-nâscuţi, centru
2. persoană care a împlinit (şi a depăşit) vârsta de neonatologic;
o sută de ani. -, nursing - serviciu de consultaţii pentru copii,
centennial - care se întâmplă o dată într-o sută serviciu de consultaţii pediatrice;
de ani. - of lens - centrul optic al lentilei sau al cristalinului;
center -1. centru; 2. punctul central al corpului; -, ossification - centru (punct) de osificare, regi-
3. un grup de celule nervoase, care exenătă o anu unea în care apare pentru prima dată ţesut osos în
mită funcţie; 4. focar celular; cursul osificării encondrale;
-, blood donor-centru de transfuzie a sângelui, -, plastic - centru de chirurgie reconstructivă
punct de colectare a sângelui; (reparatorie, plastică);
-, Broca's-centrul Sroca, centrul motor al vorbirii -, poison [control] - centru toxicologic;
(al limbajului), centrul fonaţiei; -, primary care - post de prim-ajutor, centru de
-, cardîoinhibitory - nucleu motor dorsal al prim-ajutor;
nervului vag de la care pornesc fibre care inhibă -, reconditioning - centru de reabilitare;
activitatea inimii; -, sanitation and epidemiological - centru sani-
-, cell - centrozom. centrosferă, centru celular, taro-epidemiologic;
citocentru, v. centrosoma; -, senior - cămin de bătrâni; centru geriatrie;
-, child health - serviciul de consultaţii pentru -, speech - v. -, Broca's;
copii, serviciul de consultaţii pediatrice, policlinică de -, swallowing - centru de deglutiţie: 1. arie cor-
copii, policlinică infantilă; ticală motorie situată în partea inferioară a cortexului
-, crisis intervention - centru de asistenţă în precentral; 2. nucleus ambiguus;
situaţii critice psihoemoţionale; -, Wernicke's - centrul (zona, regiunea) Wernicke,
-, deglutition - centru de deglutiţie (în sistemul centru al imaginilor auditive ale cuvintelor, situat în
nervos central): 1. arie corticală motorie situată în regiunea circumvoluţiilor temporale superioare şi
partea inferioară a cortexului precentral; 2. nucleus mijlocii;
ambiguu?, -, word - v. -, Broca's.
-, drug monitoring - centru de colectare şi centesis - puncţie; Înţepătură, perforaţie.
inventariere a informaţiei despre efectele secundare centre - v. center.
nedorite ale medicamentelor; centriciput - porţiunea craniului între creştet şi
-, epiotic - centru de osificare a piramidei osului ceafă.
temporal; centrifugal -1. eferent, centrifug; 2. de centrifugă.
-, erection - centrul erecţiei, centru medular centrifugation - centrifugare, separare cu
parasimpatic situat în măduva sacrală; ajutorul forţei centrifuge a substanţelor cu densitate
-s, expiratory -centri expiratori, regiune a bulbului diferită dintr-un amestec;
rahidian care înconjură centrii apneustici şi care cu -, high- speed - ultracentrifugare.
centrul pneumotaxic inhibă inspiraţia; centrifuge -1. centrifugă, maşină centrifugă, sepa-
-, facial - centrul ce coordonare a! mimicei; rator. aparat care permite separarea substanţelor

140
cen UZ?i

dintr-o suspensie; 2. a centirfuga. ansamblu de procedee de măsurare a craniului


centriols - centriol, corpuscul central, micro- uman;
centru, corpuscul în formă de bastonaş sau de gra- -, laminographic [radiographic] - tomografie a
nulă, aflat în centrozom. craniului.
centripetal - centripetal, centripet, aferent, care cephalonia - cefalonie, macrocefalie cu hiper-
tinde să se apropie de centru. trofie a creierului.
centrocyte - centrocit, celulă care conţine gra- cephalopagus - v. cephalodymus.
nulaţii solitare sau în perechi. cephalopathy - cerebropatie, encefalopatie,
centrodesmose, centrodesmus - centro- pseudoencefalitâ, encefaloză.
desmoză, bandă clară, filamentoasă, care leagă doi cephalopelvimetry - cefalopelvimetrie, măsurare
centrozomi şi dă naştere fusului central în diviziunea roentgenologică a pelvisului gravidei şt a capului
celulei. fetal.
centrokinesia - centrocinezie, orice mişcare cephalopyosis - abces cerebral.
având la bază stimularea sistemului nervos central. cephalothoracic - relativ la cap şi torace.
centron - neuron. cephalothoracopagus - cefalotoracopag, gemeni
centrosome - centrozom, centrosfera, centru concrescuţi în regiunea capului şi a toracelui.
celular, citocentru: 1. formaţiune citoplasmică cephalotome - cefalotom, craniotom, instrument
constituită din centriol şi regiunea imediat pentru deschiderea craniului.
înconjurătoare; 2. ovocentru, oocentru, centrozomul cephalotomy - 1. craniotomie, operaţie de
oului în timpul fecundaţiei. deschidere a craniului; 2. (en)cefaiotomie, des-
centrotherapy - centroterapie, tratament care chiderea craniului fetal în cursul naşterii.
acţionează asupra centrilor nervoşi. cephalotractor - cranioclast; forceps.
centrum - 1. centru; 2. corpul vertebrei; cephalotribe - cefalotrib, instrument folosit pentru
- corfirfiune - plexul celiac ^sOiar). ceiaiotnpsie.
cephalad - spre cap; lângă cap. cephalotripsy - cefalotriţie, intervenţie
cephalalgia - cefalee, durere de cap, cefaialgie. obstetrioală constând în zdrobirea craniului fetai.
-, histamine - cefaialgie histaminică, sindromul cephalotrypesis - craniotomie, cefalctcmie,
Horton. trepanaţia craniului.
cephalea - cefalee, durere (puternică) de cap, ceptor - receptor;
difuză sau localizată, care se exacerbează sub influ- -, chemical - chemoreceptor, chemoceptor.
enţa luminii, zgomotului, efortului fizic, emoţiilor etc. cera - ceară.
cephaledema - edem cerebral. ceraceous - ceros.
cephalhematoma - cefalhematom, hematom ceramics - porţelan.
cefalic. cerclage - cerclaj: 1. metodă de fixare a frag-
cephalic - cefalic, al capului, referitor la cap. mentelor osoase; 2. tip de operaţie în dezlipire de
cephalitis - encefalită. retină; 3. aplicare a unei suturi circulare neresor-
cephalization - cefalizare, dezvoltare progresivă babile în jurul orificiului uterin în insuficienţă istmtco-
a structurilor şi funcţiilor cerebrale. cervicală.
cephalocathartic - 1. care produce evacuarea cerebellar - cerebelar, cerebelos, care se referă
mucusuiui din nas şi din sinusurile învecinate; 2. la cerebel.
agent ce are această însuşire. cerebellopontine - pontocerebelos, cerebeio-
cephalocele - cefalocel, craniocel, encefaiocel, pontin.
hernie a ţesuturilor intracraniene (meninge, sub- cerebellum - cerebel, creierul mic, creieraş.
stanţă intracraniană). cerebral - cerebral, referitor la creierul mare.
cephalocentesis - cefalocenteză, puncţie cerebralgia - v. cephalalgia.
chirurgicală a craniului şi a creierului. cerebration - activitate encefalică (mintală),
cephalodiprosopus - făt cu un cap adăugător ansamblul funcţiilor cerebrale.
(parazit). cerebrifugal - eferent, centrifugal, care se
cephalodymus - cefalopag, craniopag, v. îndepărtează de creier (despre fibre nervoase).
cephalopagus. cerebripetal - aferent, centripet, care conduce
ceprtaiodynia - v. cephalagîa. impulsurile la creier (despre fibre nervoase).
cephalogyric - relativ la rotaţia capului. cerebritis - encefalită, cerebrită, inflamaţie a
cephaiohernometer- cefalohemometru, instru- creierului.
ment pentru determinarea presiunii sanguine cerebromedullary - cerebrospinal, cerebro-
intracraniene. rahidian, cerebromedular.
cephalomenîa - rinoragie vicariantă, epistaxis cerebromeningitis - meningoencefalită.
care apare în fiecare perioadă menstruală. cerebropathia - cefalopatie, encefalopatie. boală
cephalometer - cefalometru, craniometru. in- a creierului mare.
strument pentru măsurat dimensiunile craniului. cerebrophysiology - fiziologie a encefalitei.
cephaiometry - cefalometrie, craniometrîe, cerebropontile, cerebropontine - cereb'o-

141
cer cha
pontin, cerebroprotuberanţial, relativ la creierul cervicofacial - cervicofacial, referitor la gât şi la
terminal şi puntea Varolio. faţă.
cerebrorrhachidian - cerebrospinal, cerebro- cervicomuscular - relativ la muşchii gâtului.
rahidian, cerebromedular, referitor la cap şi la cervicoplasty - cervicoplastie, intervenţie
coloana vertebrală. chirurgicală plastică practicată pe gât.
cerebroscope - encefaloscop. cervicovaginal - cervicovaginal, referitor la colul
cerebrose - 1. cerebroză, afecţiune cerebrală; 2. uterin şi la vagin.
galactoză. cervicovesical - relativ la colul uterin şi vezica
cerebrospinal - v. cerebromedullary. urinară.
cerebrosuria - cerebrozurie, excreţie de cere- cervimeter - cervicometru, aparat pentru măsu-
rarea colului uterului.
broză în urină. cervix [pi. cervices] - 1. gât; 2. col, colet;
cerebrotomy - cerebrotomie, incizia creierului. - of the axon - parte îngustată a axonului la
cerecloth - material (antiseptic) de pansament. originea stratului mielinic.
ceroma - cerom. cesarean - operaţie cezariană;
ceroplasty - confecţionarea mulajelor de ceară -, low-section - operaţie cezariană retrovezicală.
ale leziunilor pielii. cestodes - cestode.
certifiable -1. pasibil de înregistrare obligatorie chafe - 1. escoriaţie, julitură, zdrelitură, zgârie-
(de ex. despre o boală infecţioasă sau profesională); tură; 2. excitare, excitaţie; 3. iritare, iritaţie; 4. a se
2. pasibil de spitalizare forţată (despre bolnav). irita, a se înfierbânta, a se mânia; 5. a freca, a
certificate - certificat, adeverinţă, act; fricţiona; 6. a încălzi (pielea) prin frecare; 7. a pisa,
-, birth - certificat (extras) de naştere; a măcina, a răzui, a tritura.
-, de-ath - certificat de deces; chagoma - chagom, "şagom", nodul subcutanat,
- of disability for discharge - certificat eliberat de o leziune primară în boala Chagas.
comisie medicală în vederea incapacităţii unui recrut chain - 1, lanţ, catena; 2. conexiune liniară a
de a face serviciul militar ca urmare a unei infirmităţi; două sau mai multe celule;
- of heath - adeverinţă de stare a sănătăţii; -, heavy - lanţ greu;
- of incapacity of work - v. sickness certificate; -, light - lanţ uşor;
- of vaccination, international - certificat de -, long - lanţ format din mai mult de 8 celule;
vaccinare; -, short - lanţ format din 2 la 8 celule;
-, premarriage [prenupţial] - certificat medical -, side - lanţ lateral.
prenupţial, certificat eliberat de un medic viitorilor soţi chair -1. scaun; 2. locul ocupat de persoana care
despre starea generală a sănătăţii după un examen prezidează; 3. preşedinţie; 4. catedră universitară;
medical general, radiologie şi serologic; 5. funcţie de profesor universitar; 6. scaun electric;
-, sickness - adeverinţă de boală; certificat -, bath - fotoliu cu rotiţe; scaun-caleaşcă;
medical. caleaşca (cărucior) de invalid;
certification -1. anunţarea instituţiilor medicale de -, damped - fotoliu cu amortizare;
existenţa bolilor pasibile de înregistrare obligatorie; -, days - bătrânefe;
2. internare forţată în spital psihiatric. -, dental - scaun dentar (stomatologic);
certified -1. aprobat, verificat, controlat; 2. atestat -, invalid's wheel - cărucior de invalid;
drept iresponsabil sau incapabil; 3. internat la spitalul -, net support - scaun cu sistem fixator în plasă;
psihiatric. -, restraining - dispozitiv de fixare a animalelor
certify - 1. a certifica; a atesta; a confirma, a experimentale;
adeveri; a legaliza; 2. a elibera certificat de boală (în -, tilt(ing) - scaun cu unghi de înclinare variabil;
special psihică): 3. a interna la spitalul psihiatric. chalasia - calazie, relaxare a unui grup de
cerumen - cerumen, secreţia glandelor ceru- muşchi.
minoase ale conductului auditiv extern; chalazodermia - şalazodermie, şalodermie,
-, impacted - dop de cerumen. piele flască, dermatoliză, cutis laxa.
ceruminoma - ceruminom, tumoare a unei glande chalcosis -1. intoxicaţie cronică prin cupru; 2. cal-
ceruminoase. coză, depunere de particule fine de cupru în organe
ceruminosis - formare excesivă de cerumen. şi ţesuturi;
cervical - cervical: 1. referitor la gât; 2. al colului - lentis - calcoză cristaliniană, cataractă în
uterin; 3. referitor la coletul dintelui. floarea-soarelui.
cervicectomy - trachelectomie, cervieeetomie, chalicosis - calicoză, silicoză, pneumoconioză
excizie a colului uterin. provocată de bicarbonatul de calciu.
cervicitis - trachelită, cervicită: 1. infiarnaţia chalinaplasty - corecţia defectelor gurii sau ale
coiului uterin; 2. infiarnaţia colului vezical. buzelor.
cervicocolpitis - endocervicocolpită, inflamaţie a chalk - carbonat de calciu; cretă;
colului uterin şi a vaginului. -, French - talc; silicat de magneziu.
chalkstone - tofus gutos.

142
cha _____________________________ cha
challenge- 1. simptom; simptomatologie, se- cutanată sau mucoasă, apărând la locul de inoculare
miotică, semiologie; 2. probă declanşatoare; a unui germen microbian;
introducerea unor substanţe (în special a unor -, eating - şancru moale, şancroid, şancru simplu;
antigeni) cu scop de a provoca o reacţie de răspuns -, hard [indurated] - şancru tare, şancru sifilitic,
a organismului; sifilom primar, şancru indurat, şancrul Hunter;
-, glucose - hiperglicemie provocată. -, mixed - şancru mixt, şancru Rollet, ulceraţie
chalone - halonă, chalonă, antihormon, termen datorată unei duble infecţii sifilitice şi şancreloase;
propus de Schaffer pentru hormonii inhibitori. -, monorecidive - recidivă a şancrului tare la locul
chamaecephalic - camecefal, platicefal, cu turtit, fostului sifilom primar;
având indicele vertical scurt, mai puţin -, redux - şancru redux, reinduraţie Fournier,
de 57,7; eroziune sau ulceraţie care apare pe acelaşi ioc
chamber- 1. cameră, spaţiu închis; compar- unde evoluase anterior sifilornul primar;
timent 2. salon; 3. cavitate; -, soft - v. eating chancre;
-, air-1. cameră de vid; 2. cameră de decom- -, true - v. hard chancre;
primare; 3. cameră de sucţiune palatină (a protezei -, trypanosome - şancru tripanosomic.
dentare mobile); chancriform - şanoriform, asemănător şancrului.
-, attitude - barocameră; chancroid - şancroid, şancru moale, şancru
-s, agueous - camerele anterioară şi posterioară simplu.
ale ochiului; ehancrous - relativ la şancru tare.
-, barrel - cameră de ionizare mare; change - 1. schimbare, înlocuire; 2.transfor-mare;
-, Boyden - camera Boyden (pentru studierea alterare;
chimîotactismului); -, Crooke's [hyaline] - distrofie hialinică şi hidro-
- chîcrination f contact] - rezervor de clorinare (a pică a citopiasmei granulocitelor bazofîle ale
apei), etuvă de clorinare; hipoflzei;
-, climatic - blotron, camera cu clima artificială; -, fatty - degenerescentă grasă, distrofie
-, drip - instilator, picurător; adipoasă, lipidoză, lipofanerozâ;
-, drying - dulap pentru uscare; camera pentru -, intergenic-transformare intergenică, mutaţie
uscare; cromozomială;
-, filter-and-drip - instilator cu filtru; - into bone - 1. a se osifica; 2. a se caicifica;
-, health-protection - cameră dozimetrică; 3. a se anchiloza;
-, heated - cameră de dezinfecţie cu aer fierbinte; - of life - climacteriu, menopauză;
-, hemocytometer - hemocitometru; -.malignant - malignizare, degenerare malignă;
-, ionization - camera de ionizare, camera Wilson; -s, rnan-made - schimbări antropogene ale me
-, metabolism - camera de studiere a meta- diului înconjurător;
bolismului; -, mental - schimbarea stării psihice;
-, pocket - dozimetru de buzunar; -, submortem - modificări premortale;
-. pressure - camera de presiune, barocameră; -, sitemic - leziune sistemică, afecţiune de sistem.
-, pulp - cavitatea coroanei dentare, camera changeability - variabilitate.
pulpară; changer - comutator, întrerupător;
-, suction - cameră de sucţiune palatină (a -, film [rapid film, serial] - seriograf.
protezei dentare mobile); channel - canal; cale;
-, Thoma's counting - hemocitometru Thoma- -, blood - (vas) capilar;
-s, diploic - canalele substanţei spongioase;
Zeiss; - of infection - cale de infecţie, cale de transmi
-, X-ray - dozimertru de ionizare. tere (a infecţiei);
chambered - împărţit în camere sau compar- -, lymphatic - canal limfatic;
timente. -, sprue - stom. canal de turnare;
chamecephalic, chamecephalous - cu cap plat -, vascular - şanţ vascular.
camecefal, platicefal, cu capul turtit, având indicele chap - 1. a (se) crăpa, a (se) desface; 2. cră-
vertical scurt, mai puţin de 57,7. pătură a pielii (din cauza frigului); 3. escoriaţie.
chamfer- şanţ (pe un dinte preparat). character - 1. trăsătură distinctivă, trăsătură
chamomile - Anthemis nobilis, românită de caracteristică, simptom; caracter; particularitate;
gradină; proprietate; 2. persoană excentrică, ciudată; 3. tip,
-, wild - Matricarie chamomille, muşeţel. individ; personalitate; 4. "a caracteriza";
champ - 1. a mesteca, a clefăi; 2. mestecare. -, constellation - caracter condiţionat de ereditate
chance- 1. întâmplare; ocazie; posibilitate; 2. şi mediu;
hazard; risc; 3. eventualitate; 4. întâmplător; 5. a se -, continuous - caracter poligenic;
întâmpla; a risca; -, discontinuous - caracter oligogenic;
- of recovery - probabilitatea unui final favorabil. -, distinguishing - semn distinctiv;
chanceful - riscant, primejdios.
chancre - şancru, ulceraţie sau eroziune

143
cha che
-, heritable - caracter ereditar; chaude-pisse -senzaţie de usturime în momentul
-, holandric - caracter transmis doar pe linia urinării.
masculină; check -1. control, verificare; 2. obstacol, piedică;
-, hologynle - caracter transmis doar pe linia 3. reţinere; 4. a controla, a verifica; 5. a împiedica, a
feminină; opri; a reţine; a suspenda;
-s, primary sex - caractere sexuale primare; -, health - examen medical.
-s, secondary sex - caractere sexuale secundare; check-bite - val de ocluzie sau bordură.
-, sex-controlled - caracter controlat de sex; checking :
-, sex-limited - caracter limitat de sex; -, clinical - experiment clinic;
-, sex-linked - caracter legat de sex. - of blood films, cross - control încrucişat al
characteristic- 1. caracteristică; 2. trăsătură frotiurilor sanguine.
distinctivă, trăsătură caracteristică, simptom; check-up - examinare, examen, control.
caracter; particularitate; proprietate; 3. caracteristic; cheek - obraz;
tipic; -, cleft - despicătură congenitală a obrazului.
-s, dose survival - dependenţă "supravieţuire- cheekbiting - muşcare a obrazului.
doză", rezistentă biologică; cheek-bone - zigoma, osul molar.
-, performance - caracteristică a capacităţii de cheek-tooth - (dinte) molar.
muncă/funcţionale; cheeper - prunc; copilaş care ţipă întruna.
-, psychosocial - factori psihosociali. cheesecloth - tifon.
characterology - ştiinţă care studiază caracterul. cheiiectomy -1. excizie parţială a buzei, cheilec-
charbon - antrax, cărbune, pustulă malignă, tomie; 2. rezecţie a procesului osos care împiedică
boală contagioasă acută determinată de bacilul mişcarea în articulaţie.
cărbunos. cheilectropion - eversiunea buzei.
charcoal - 1. mangal; 2. cărbune; cheilion - cheilion, punct al unghiului gurii.
-, bone - cărbune (negru) animal, cărbune (negru) cheilitis - cheilită, labialită, inflamaţia buzelor;
de os; -, actinie - cheilită actinică (solară, estivală,
-, wood - cărbune vegetal. exfoliativa cronică actinică), lucită solară labială,
charge- 1. sarcină; solicitare; 2. responsabilitate; cheilită consecutivă unei expuneri prelungite la
tutelă; îngrijire; supraveghere, control; 3. om dat în razele ultraviolete;
grija cuiva, persoană tutelată; 4. a da instrucţiuni; a -, angular - cheilită angulară (comisurală), im-
indica; petigo comisural, anguiită, perleş, zăbăluţă, sto-
-, free of - gratis; matită angulară;
-, sterilization - partidă de schimb a materialului -, impetiginous - cheilită purulentă (supurată).
care se sterilizează. cheiloalveoloschisis - cheiloalveoloschizis,
chargar- 1. dispozitiv de încărcare (pentru despicătură a buzei şi a gingiei.
dozimetre); 2. casetă (pentru filmul fotografic sau cheilognathipalatoschisis - cheilognatopalato-
pelicula roentgenică). schizis, despicătură a buzei cu despicătură palatului.
Charley horse -durere sau rigiditate musculară, cheilognathouranoschisis - cheilognato-
urmare a unei răniri sau unor eforturi excesive. uranoschizis, gură de lup.
charm - a calma durerea. cheiloncus - tumoare a buzei.
chart - 1. tabelă; tabel grafic, diagramă; curbă cheilophagia - cheilofagie, tic caracterizat prin
grafică, schemă; fişă; 2. a alcătui un grafic sau o muşcarea buzelor.
diagramă; a introduce în fişă date clinice; 3. simboluri cheiloplasty - cheiloplastie, restaurare plastică a
de pe tabelele utilizate în determinarea acuităţii buzelor.
vizuale; cheilorrhaphy - cheilorafie, sutura unei plăgi a
-, barr - diagramă în coioniţă; buzei.
-, clinical - foaie de observaţie clinică; cheiloschisis - cheiloschizis, buză de iepure,
-, growth - fişa de dezvoltare fizică; despicătură buzei superioare, fisura buzei
-, hospital - fişă de staţionar; foaie de observaţie superioare.
clinică: cheilosis - cheiloză, cheilită (eczemă) exfoliativa,
-, visual - tabel pentru determinarea acuităţii pitiriazis al buzelor, eritem cu descuamarea
vizuale. buzelor.
charta -1. foaie de hârtie îmbibată sau acoperită cheilostomatoplasty - cheilostomatoplastie,
pe o parte cu o substanţă medicinală; 2. plic de plastie a buzelor şi a gurii.
hârtie conţinând un praf medicinal pentru o singură cheilotomy - cheilotomie, excizie parţială a buzei.
folosinţă. cheimophobia - chelmofobie, psicrofobie, teamă
charting - înregistrare a datelor clinice. morbidă de frig.
chasm - 1. fisură; 2. goi, lacună; 3. lărgire, ex- cheirarthritis - inflamare a articulaţiilor mâinii,
pansiune. chirartrită.
chatting-up - dezinsecţie. cheirology - dactilologie, dactilogie, dactilofazie,

144
che ____________ , _____ _____________________________________ C/W

mod de comunicare a surdo-muţilor prin intermedilui chemoprophylaxls - chimioprofilaxie, profilaxia


bolilor infecţioase cu ajutorul chimioterapicelor
qesturilor.
antimicrobiene.
cheiromegaly - cheiromegalie, macrocheine, chemoreceptor - chemo(re)ceptor, receptor
dimensiuni anormale ale unei sau ambelor mâini. chimic, terminaţie nervoasă sensibilă la modificările
cheiroplasty - cheiroplastie, operaţie reparatorie
chimice ale mediului intern.
la mână. chemoresistance - rezistenţă la acţiunea chimică.
cheiropompholyx - dishidroza, erupţie vezicu- chemosensitivity - sensibilitate la preparate chi-
loasă a mâinilor şi picioarelor pe fondul unei hiper- mioterapeutice.
secreţii sudoripare. chemoserotherapy - combinare a chimiote-rapiei
cheirospasm - crampa scriitorilor, grafospasm. şi seroterapiei.
chelate - chelat, complex cheiatic. chemosis - chemozis, infiltraţie edematoasă a
chelidon - foseta cubitală. conjunctivei bulbare.
chemexfoliation - exfoliere a epidermului prin chemostat - chemostat, aparat pentru cultivarea
acţiunea agenţilor chimici. continuă a bacteriilor.
chemical -1. substanţă chimică; 2. pi. chimicale; chemosterilarvt - sterilizator chimic.
3. chimic; chemosterilization - sterilizare chimică, chemo-
-s, allergenic - alergen chimic; sterilizare.
-, environmental - poluant chimic al mediului chemosynthesis - chimiosinteză, sinteză
înconjurător; chimică, sinteza substanţelor organice graţie unei
-s, fine - chimicale pure; surse de energie chimică.
-, regulated - substanţă chimică cu normativ chemotaxis - chemotaxie, chernotactism,
igienic stabilit; chimiotactism, chimiotaxie, reacţie de locomoţie
-s, X-ray - reactive pentru prelucrarea peliculelor orientată şi obligatorie a organismelor mobile,
roentgenologice. declanşată de o substanţă chimică.
chemicalization - prelucrare cu chimicale. chemothalamotomy - chimiotalamectomie,
chemicocautery - v. chemocautery. distrugerea unor nudei din talamus prin injectarea
chemiluminescence - chemoluminescenţa, unei substanţe chimice.
chimipluminescenţă, emisiune de lumină în cursul chemotherapeutic - chimioterapie, chimio-
unei reacţii chimice. terapeutic, referitor la chimioterapie.
cheminosis - boală provocată de agenţi chimici. chemotherapeutics, chemotherapy - chimio-
chemiotaxis - v. chemotaxis. terapie, terapie prin substanţe chimice;
chemise - tampon cu cateter în centru (pentru -, maintenance - chimioterapie de întreţinere;
meşarea plăgilor adânci). -, total body - chimioterapie totală.
chemistry - chimie; chemotropism -1. chemotaxie, chernotactism,
., clinica! - biochimie clinică, chimie medicală chimiotactism, chimiotaxie, reacţie de locomoţie
{farmaceutică}; orientată şi obligatorie a organismelor mobile,
-, forensic - chimie judiciară (toxicologică); declanşată de o substanţă chimică; 2. chimio-
-, histological - chimie histologică; tropism, chemotropism, orientare a unei plante sau
-, medical - v. clinical chemistry; a unui animal fixat în direcţia unei substanţe chimice
-, pharmaceutical - v. clinical chemistry; sau în direcţia opusă.
-, radiation - chimie de radiaţie. cherubism - heruvism, cherubism, boală
chemobiotic - combinarea unui antibiotic cu un polichistică familială, displazie fibroasă familială.
agent chimioterapeutic. chest - torace, cutie toracică;
chemocarcinogenesis - chemocarcinogeneză, -, alar - torace astenic;
oncogeneză chimică. -, barrel - torace "în butoi", torace emfizematos;
chemocautery - cauterizare chimică, chimio- -, blast - traumatism al toracelui şi plămânilor
cauterizare. produs de o undă de şoc;
chemoceptor - chemo(re)ceptor. -, cobbler's - torace infundibuliform, torace "în
chemodectoma - chemodectom, chemore- pâlnie";
ceptom, paragangliom necromafin. -, flail - pierdere a stabilităţii cutiei toracice ca
chemodifferentîation - chemodiferenţiere, urmare a fracturii sternului şi/sau a coastelor;
schimbări chimice premărgătoare diferenţierii -, flat - torace plat;
morfologice a celulelor. -, foveated [funnel] - v. cobbler's chest;
chemoimmunity - imunochimie. -, keeled - torace în carenă;
chemoimmunotherapy - chimioimunoterapie. -, phthinoid (phthisical) - torace astenic;
chemokinesis - chemochineză, stimulare a unui -, pigeon - v. -, keeled;
organism cu un agent chimic. -, pterygoid - v. -, alar,
chemoluminescence - chemoluminescenţa, -, rachitic - torace rahitic.
chimioluminescenţă, emisiune de lumină în cursul chiasm - chiasmă, încrucişare, decusaţie,
unei reacţii chimice.

I 45
chi chl
întretăiere; bărbiei, agnatie;
-, optic - chiasmă optică; -, galoche - protruzie congenitală a bărbiei.
-, reversed - chiasmă ranversată. chine - coloana vertebrală, şira spinării.
chickenpox - varicelă, vărsat de vânt. chink - 1. acces de tuse convulsivă, criză de
chignon - boala Beigel. tuse chintoasă, acces de tuse măgărească, acces
chikungunia - (febra) cicungunie. de tuse spasmodică, acces de tuse albastră; 2. a
chilagia - durere în buză. tuşi convulsiv; a se sufoca de tuse.
chilblain -1. degerătură; 2. locul degerat; 3. eritem chinrest - suport pentru bărbie.
pernio, degerătură cronică. chionablepsia - oftalmie "de zăpadă", nifo-
child - copil; blepsie, orbire provocată de zăpadă strălucitoare.
-, backw