Sunteți pe pagina 1din 2

Competența Descriere Contribuția geografiei la dobândirea

competențelor cheie
1. Comunicare în Este abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, - utilizarea unei terminologii specifice,
limba maternă sentimente, fapte și opinii atât în formă orală și scrisă realizarea unor texte scrise cu conținut
(ascultare, vorbire, citire și scriere) și de a interacționa geografic, exprimarea orală corectă,
lingvistic într-un mod adecvat și creativ într-un gamă de înțelegerea diversității lingvistice a lumii
contexte sociale și culturale; în educație și formare etc.
profesională, la locul de muncă, acasă și în petrecerea timpului
liber
2. Comunicarea în Această competență se obține prin identificarea unor informații, - Pronunțarea corectă a numelor geografice
limbi străine opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise într-o limbă existente în manuale, atlase, cărți și reviste
străină și prin participarea la interacțiuni verbale, pe diverse geografice;
teme. - Înțelegerea unui text cu conținut
geographic din bibliografia internațională;
3. Competențe Îi ajută pe elevi să gândească și să raționeze matematic, să - Înțelegerea raporturilor numerice între
matematice și utilizeze instrumente și informații ajutătoare, să-și dezvolte realitate și hartă;
competențe de capacitatea de argumentare. Competențele de bază în științe și - Realizarea unor operații matematice
bază în științe și tehnologii îi vor ajuta să înțeleagă fenomenele studiate. simple cu elemente reprezentate pe hartă;
tehnologii - Explicarea fenomenelor geografice;
4. Competența Această competență se dezvoltă prin utilizarea unor dispozitive - Utilizarea calculatorului pentru accesarea
digitală și aplicații digitale moderne, relevante pentru învățare, prin informației și manipularea unor baze de
dezvoltarea și chiar inovarea unor continuturi digitale multi- date;
media, prin respectarea normelor și regulilor specifice navigării - Prelucrarea și prezentarea informațiilor cu
în spațiul virtual. caracter geogarfic;
5. A învăța să înveți Această competență stimulează copiii să fie curioși și să - Deprinderea unor metode de analiză a
continue procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Antrenarea realității înconjurătoare;
ei se realizează prin formularea unor obiective și planuri simple - Înțelegerea utilizării metodelor de analiză
de învățare, prin gestionarea timpului alocat studiului, prin cartografică a realității înconjurătoare ca
monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini de lucru, abilitate de bază în învățarea pe tot
prin aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, parcursul vieții
a orientării școlare și profesionale.
6. Competența Pentru că în societatea noastră se pune un accent deosebit pe - Înțelegerea specificului elementelor de
socială și munca colaborativă și pe asumarea responsabilităților de geografie socială și culturală în contextual
competențe cetățeni, școala va dezvolta aceste competențe prin promovarea diversității lumii contemporane;
civice unor valori și norme de conduită relevante pentru viața - Manifestarea interesului pentru dezvoltarea
personală și pentru interacțiunea cu ceilalți, prin relationarea durabilă;
pozitivă în contexte școlare și extrașcolare, prin exercitarea
unor drepturi și asumarea unor responsabilități, prin valorizarea
diversității (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.).
7. Spirit de Această competență se antrenează prin manifestarea interesului - Cunoașterea unor elemente de bază ale
inițiativă și pentru găsirea unor soluții noi în rezolvarea unor sarcini de unor activități economice;
antreprenoriat învățare, prin manifestarea inițiativei în rezolvarea unor - Atitudine pozitivă pentru inovație și
probleme specifice din comunitatea locală, prin autocunoastere inițiativă;
în vederea orientării școlare și profesionale.
8. Sensibilizare și Această competență are în vedere aprecierea unor elemente - Localizări geografice cu semnificație
exprimare definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului culturală;
culturală național și universal prin participarea la proiecte si evenimente - Atitudine pozitivă față de cultură și
culturale organizate în contexte formale sau nonformale. civilizație;