Sunteți pe pagina 1din 108

rt

-'

rea
r Esen{iale
T
//

O2018. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei c;rti nu poate fi reprodusi sau transmlsA sub nicio formi sau mi.jloc,
electronic sau mecanic, incluz6nd fotocopierea, inregistrarea sau orice alt sistem, f;r, permisiunea scrisa a detinatorului
drepturilor de autor.
PUAU PA I.
ueebM*
CUPRINS

2. Ce sunt ULEIURILE ESENTIALE?


METODE DE EXTRACTIE
1OO% PURE, CU CRAD TERAPEUTIC

5. De unde iNCrpz
urrlrzARr Sr MAsuRr or srcunaNlA
8. CORPURILE NOASTRE - Orgonisme vii
cE iI FACEM CoRPULUI NOSTRU?
CUM NE A]UTA ULEIURILE ESENTTALE?
PROCESUL DE PURIFICARE

tl. TERMENI UTILIZA|Itn aceostd carte

Ie. REGIMURI ZILNICE RECOMANDATE


ro. ANTIDOTURI
rs. AFECfIUNI Ghid

zr. GHIDUL CASEI tdei de utilizare

zo. ULEIURI ESENTIALE Dic.tionar & Beneficii Posibile

ez. SUPLIMENTE Dictionar & Beneficii Posibile

SI. TABELE CU SISTEMELE CORPULUI f, SCHEME


DE REFLEXOTERAPIE
ULEIURILE
ESENTIALE?
A \

\3
Uleiurile esen{iale sunt compugi aromatici naturali, ce se gdsesc in seminle,
coaj[ de copac, tulpini, rdddcini, flori Ei alte pd(i ale plantelor. Ele pot avea un
parfum puternic qi minunat. Dacd te-ai bucurat vreodatd de un trandafir primit
cadou, de o plimbare pe un cAmp de lavandd sau de aroma mentei proaspdt tdiate,
inseamnd cd ai experimentat calitAlle aromatice ale uleiurilor esenliale. Uleiurile
esenliale pot imbunltSli dispozilia, calma simlurile qi dau rispunsuri emolionale
putemice. Totugi, utllizarea uleiurilor esenliale merge dincolo de farmecul lor
frumos mirositor.

Uleiurile esenliale au fost folosite de-a lungul istoriei in multe culturi, datorit6
calitSlilor lor medicinale Ei terapeutice. Tendinfele modeme implicd aborddri mai
holistice Ei de autoingrijire, iar validarea qtiinliflcd in creqtere a practicilor medicinei
altemative conduce la redescoperirea beneflciilor profunde pentru sdn6tate ale
uleiurilor esen{iale. Multe au proprietii(i de purificare gi sunt antimicrobieni naturali.
Structura lor chimicd unicd le permite sd treac[ direct prin piele, declanqdnd un
rSspuns sistemic imediat la aplicare topicS. Unele uleiuri pot fl chiar folosite ca
ajutor in diete, pentru a conferi vitalitate qi optimism.

-2-
&*
U
METODE DE
EXTRACTIE

L leiurile esenfiale cu grad terapeutic sunt


.'el mai adesea extrase printr-un proces de
irstilare cu vapori de apd la temperaturd
scazuta. in care vaporii sunt circula{i sub
presiune prin plante, eliberand uleiurile
t-rdatd cu vaporii de apd. Pe misurS ce
amestecul se rdce;te, uleiul se separd de
apd in cea mai purd formd. Pentru a asigura cea maiinaltd calitate a compoziliei
.-himice corecte, temperatura qi presiunea trebuie sd fie monitorizate foarte atent.
Temperatura gi presiunea prea scizute nu vor elibera uleiul valoros; dacd sunt prea
mari, pot fractura compozilia chimicd delicatd a extractului Ei ii pot altera tdria.
La fel de importante in procesul de extracfie, controlat cu grij5, sunt selectarea
meticuloasd a speciilor qi pdr{ilor de plante, precum qi recoltarea la momentul
potrivit, cAnd compuqii uleiului esenlial sunt cei mai concentrafi. Acest proces
complex este in egala mdsurd o formf, de arta qi qtiinta, bazat pe experienla
cultivatorilor de plante qi distilatoriloq care conlucreazd pentru a

asigura un produs superior.


lOOo/o PURE,
CU CALITATI TERAPEUTICE
Existd din ce in ce mai multe produse
ce pretind fie cd sunt uleiuri, fie cd au in
compozilie uleiuri esenliale. Ele vaiazd
ca pre! qi calitate qi se glsesc in articole de
ingrijire a pielii, cosmetice, aromaterapie,
etc.

Oricum, multe dintre acestea nu utilizeazd


uleiuri esenliale pure, ci mai degrabd
inlocuitori aromatici chimici sintetici,
pentru diluarea sau inlocuirea extractelor
de ulei esenlial mai scumpe. In plus, nu existd standarde actuale de reglementare
pentru utilizarea descriptivd a termenului "grad terapeutic" in ceea ce priveEte
produsele etichetate ca uleiuri esenliale.
Cdnd cdutali uleiuri esen{iale 100% pure, terapeutice, asigurafi-vd cd le alegeli pe cele
garantate ca fiind pure, naturale Ei fbrd compuqi sintetici sau contaminanli. Uleiurile
esenliale trebuie s[ fle supuse unei analize riguroase de spectrometrie de masl qi
testErii cromatograflei de gaz, pentru a asigura compozilia qi activitatea extractului.
Uleiurile esenliale 1000% pure, terapeutice, reprezintAcele mai sigure qi mai benefice
uleiuri esenfiale disponibile astilzi.

.#

.1.. .l

"*, rir,tl
'i$r. <
INCEP?
Utilizarea uleiului esenlial este intuitivf,, simpld
Ei foarte satislicdtoare. Cu toate acestea, poate fi
un pic copleqitor pentru incepdtori sd aleagd din
gama largd de uleiuri disponibile qi nenumdratele
combinalii qi aplicalii de sdndtate.
Ca un prim pas simplu in cdlStoria cu uleiuri
esenliale, trio-ul Lavender, Lemon qi Peppermint
este un minunat punct de pornire. Considerate
ca fiind trei dintre cele mai populare uleiuri,
ele vd vor oferi, atAt lie cAt qi familiei tale, o
experien!5 convingdtoare gralie proprietSlilor
de imbundtdlire a vie(ii, caracteristicd uleiurilor
esenliale 100% pure qi terapeutice.

'l
h
itriiii
NOTIUNI DE RA-ri
O O aplicare normald de uleiuri esenliale este de 2-4 picd,f.tri.
OAplicali ulei de cocos fraclionat, ulei de mdsline sau ulei din seminle de
susan pe piele inainte de a utiliza uleiurile cu avertismente "Sensitive" sau
"Dilute" cu un raport l: l, adic6 I parte ulei de nuc6 de cocos gi I parte ulei
esenfial. (Vezi schema de aplicare de mai jos).
O Ldsali uleiul sd picure din sticluld. Nu apdsafi picurdtorul pe piele.
ONu puneli uleiurile in ochi sau direct in urechi.
ONu adiugati apd dacl uleiurile esen{iale sunt deja pe piele sau in ochi,
deoarece apava intensifica efectele. Pentru diluare folosifi ulei de cocos.
0 Pdstrafi sticlulele de ulei ferite de ruzele soarelui gi departe de cdldur6.
0 Folosili uleiurile intern doar dacd sticlufa are specificat acest lucru pe

eticheti

O Utilizare aromatici (O Poate fi utilizat topic firi diluare (NEAT)

O Aplicare topicd O Diluati pentru copii sau piele sensibilS (SENSITIVE)

O Utilizare interni (O Diluati inainte de aplicare topic5 (DILUTE)

-6-
UTILIZARI SI MASURI DE t

SIGURANTA
-trurile esenliale sunt folosite pentru o gaml largd de aplicalii de sSndtate, emolionale
: i-ace. Utilizarea uleiurilor esenliale poate fi pur qi simplu o experien{i profundd sau
: :rprerienli care vd va schimba viala. Lucrdnd cu cineva care a folosit deja uleiuri
incepdtorilor le va fi mult mai uqor s5 aibd experienle pldcute qi benefice'
-rdale.
-t:unle esentiale pot fi utilizate singure sau in amestecuri complexe, in funclie de
:r:erienp utilizatorului beneficiul dorit. Uleiul esenlial este de obicei
Ei
prin una din cele trei metode: aromatic, topic (local pe piele) sau intem,
-rinistrat
>upliment alimentar.
=
L--<iurile esenliale sunt sigure qi au in puline cazuri reaclii adverse nedorite, atunci cdnd
s;;1r urilizate conform instrucfiunilor. De relinut cd sunt foarte concentrate Ei ar trebui
:...i.rrire cu grija. Asigurafi-va cd utilizali numai uleiuri esen(iale 100%o pure, de calitate
Ereprsuliga urmafi toate avertismentele qi instrucliunile de pe etichet6. Uleiurile
;i
nu trebuie niciodatd sd fle aplicate in ochi sau in interiorul canalului urechii.
:.
=<niale
h .zzul inroSirii sau iritaliei apdrute la folosirea topic6, aplica(i pur 9i simplu pe zona
r:-ilraa ulei de cocos fracfionat. Apa nu va dilua uleiurile esenliale, ci va intensifica
iur ete6ul. Consultali medicul inainte de a utiliza uleiuri esenliale dacd sunteli
hircinata sau sub ingrijire medicalS.

F.-Lxi!i schema de aplicare de pe pagina anterioarS, precum Ei diclionarul de la pagina


-t - tEntru alegerea eficientd a uleiurilor.

-7 -
CORPUL NOSTRU
{ir"grmsxdsrcp *"s sr

corpurile noashe sunt organisme vii, compuse in propo(ie de 50-65% din apd in
cazul adullilor, in timp ce la sugari vaiazd,intreT5-79%. Similar, plantele, copacii
Ei
florile sunt organisme vii qi au o compozilie corporald aproape identicd. AsemdnEri
se regdsesc qi in modul de funclionare a sistemului imunitar, procesul digestiv sau
rdspunsul la infec,tii bacteriene. Plantele, copacii gi florile s-au dezvoltat
Ei au evoluat
odati cu omul gi au fost folosite din cele mai vechi timpuri in scopuri medicinale,
tocmai datorit5 echivalenfei organice. Folosind substan,te naturale, cum ar fi uleiuri
esenliale de calitate terapeuticd l}Oyo,este foarte probabil ca acestea sd reaclioneze
intr-un mod mai rapid Ei mai coerent cu procesele fiziologice ale organismului
uman.

-8-
CE FACEM II
CORPULUI NOSTRU?

]a: suntem obiqnuili sd consumdm alimente


r-.=e in conservan!, substanle chimice, zahanri
= .:Julcitori artificiali, aditivi qi materiale de
::::iurura. corpurile noastre nu sunt capabile sd le
--r- =.l.reze Si sI le digere, deoarece nu le recunosc

-' :.uterie organicd. Pur gi simplu nu vor qti cum sd


'-r--r3Ze cu asemenea substante.

.:.::i introduse in organism, materiile artificiale pot duce la aparilia alergiilor,


<:s::ilitatilor pielii, infec{iilor bacteriene qi infecliilor fungice, pentru a numi
: ,: .'ateva. De exemplu, dacd aveli tendinla de a consuma carne in cantitali
-=:. si tractul digestiv este inflamat sau nu dispune de suficiente enzime pentru
. . ilsera. aceasta rdmdne in intestine. in timp, resturile nemetabolizate incep
i -:mrenteze, crednd bacterii qi aciditate in organism, fapt care duce la aparilia
-.::rdei. Existd numeroase boli gi afecfiuni cauzate de lucruri la fel de simple
:--- lm consumul abundent de came.

.: -:zul in care a(i luat decizia de a incepe sd utilizali uleiuri esen{iale 100%
r -r3. v'u calitAti terapeutice, nu uitali cd dieta joacd un rol important in bundstarea
- ::.ilui. Trebuie sd firn conqtienli in permanenld nu numai de cantitatea de
:-r >i.rflt€ chimice qi deaditivii consuma(i din produsele alimentare qi bduturi, ci
, :: it-r1iuni, parfumuri gi alte articole care dduneazd corpului nostru, deoarece
- -::n. de asemenea, aditivi chirnici.

-9-
-t,

5 t 'f "
{
'"-J ,. -', "-J
Gy3 ;{ ;
eH.J HO
=-r I
:4i

I
\

CUM NE AIUTA ULEIURILE


ESENTIALE?
CAnd decidem s[ tratim bolile cu substan{e chimice sau substanle striine, corpurile
noasfe nu qtiu cum sd le proceseze. Cele mai multe medicamente fabricate de om
lucreazd pentru a bloca zonele receptorilor din organism, fapt care ajuti la eliminarea
simptomelor. Dezavantajtl este cd acelezole de receptori nu mai rdspund cu timpul.

Dacd alegem sI folosim substanle organice, cum ar fi uleiurile esenfiale, corpurile


noastre sunt mult mai familiarizate cu procesul de descompunere qi absorbqie, intruc6t
sunt recunoscute de cdtre organism qi il ajut5 sE revin[ la starea sa naturald qi neutrd.
Prin eliminarea substanlelor sintetice, gansele de a regla zonele de receptori cre$te,
elimin6nd simptomele in unele caant.

l00olo pure, uleiurile esentiale de calitate terapeutic[ ajut5 la curdlarea corpului de


impuriti,ti Ei substanfe artificiale. Deoarece sunt uleiuri esenliale exffase direct din
plante, copaci qi flori, organismul le proceseazd qi le foloseEte cu uqurin(i. Procesele
de metabolism Ei asimilare devin mult mai simple qi mai echilibrate.

-10-
PROCESUL DE PURIFICARE
--
in care incep sd utllizeze uleiuri esen{iale, majoritatea oamenilor vor
=t'rmentul
s:enmenta un proces general de purificare; unii intr-o mai mare m[surd dec0t
r:- Deoarece utilizdm uleiuri esenliale l00o% pure, cu grad terapeutic, cu potenlial
r.cr'.at- este normal ca unii si se confrunte la inceput cu sensibiliti{i minore, cum
r: rntarea pielii sau diareea. Pielea este cel mai mare organ al corpului qi unele
procesului de detoxifiere vor apirea pe piele. De asemenea, poate exista
=:zl:ate ale
s :ldbire a intestinelor catzatlde curd{area organelor inteme. inlelege{i cd aceste
-.
::e.-:e secundare sunt temporare, iar corpul dumneavoastri doar incearcd s6 elimine
sitantele artificiale pe care le-a ad[postit.

]r: ali decis sd incepeli uttlizarea uleiurilor esenliale, dumneavoastrd sau cineva
:ra.a-ul este necesar s d, analiza$situafla flecdrei persoane in mod individual. inlelegefl-i
- -:a zilnica, dieta, simptomele, obiectivele, condi{iile, vArsta gi condiliile generale
- iirnatate. Un adult normal Ei sdndtos ar incepe cu aproximativ 2-4 picituri pentru
:e--:re aplicare de ulei esenfial. Chiar dacd folosili impreund cdteva uleiuri diferite,
generalS nu trebuie sE se schimbe.
=-:.-area

-11 -
Odati ce afi depaqit prima fazi a folosirii uleiurilor esenfiale qi corpul este familiaizat
cu funcgia lor, aplicarea qi frecvenla de aplicare pot incepe sd creasc6 sau s[ se schimbe,
ca rdspuns la reacfla qi nevoile organismului.

Este puf;n diferit pe mdsuri ce inaint5m in v6rsti. Un lucru important este sd inlelegem
cI suntem ceea ce m6ncdm, bem qi aplicdm pe piele qi scalp, etc. Corpul nostru se
deterioreazd intr-un ritrn mai rapid, in functie de capacitatea organismului fiecdruia
de a funcfiona, procesa qi elimina deqeurile. Pe zi ce fece, devenim un depozit pentru
substanlele chimice, zaharurile, aditivii qi alte alimente pe care le consumlm, ceea
ce va incepe sd incetineascd sau sI diuneze funcfiilor noastre fiziologice normale.

Pentru copii sau vdrstnici, o aplicare inifiald ar trebui sd fie de numai l-2 piclturi.
Relineli cd un utilizator in vdrsti, are 60, 70, 80+ ani de uzurd asupra corpului, ceea
ce il va determina sd experimenteze un proces de curdlare mai lung gi suslinut. in
schimb, bebeluEii qi copiii sunt mult mai organici decdt un adult normal, deoarece in
corpurile lor nu s-au acumulat atit de multe toxine qi substanle chimice, prin urmare
nu vor avea nevoie de apliciri at6t de mari pentru a se bucura de beneficii.

Cel mai important lucru de refinut este ci procesul de purificme necesiti timp. Majoritatea
adullilor normali au petrecut 20-30 de ani cre6nd aceste boli Ei afecfluni in corpurile
lor qi va fi nevoie de timp pentru vindecare, mai ales dacl existi o incdrcare toxicl
semnificativ6. Pentru fazainiliald, se recomandd apliclri progresive qi consecvente,
evitAnd astfel suprasolicitarea organismului.

-12-
i.
TERMENI UTILTZ/f,I

i\ \IPHO\Y OF THE CELLSTM (SOC):


i -:::'rr of the CellsrM este o coleclie de l6 protocoale de masaj, formulate de

= :
', - :lman. Fiecare proces const6 in tehnici diferite, impreund cu progresia naturald

:r .::.:gere a originii bolilor, sistemelor corpului gi modului in care acestea sunt


-='j:. -::rre. precum qi informa{ii referitoare la puterea uleiurilor esenliale si a altor
:€-:.:.:e nutritive naturale care vor contribui in cdlStoria cdtre sdnf,tate. Mai multe
::, r:::ii despre aceastd abordare eflcientd pentru aplicarea uleiurilor esenliale pot
: :i.:: in cartea Symphony of the CellsrM gi online la
.r.E.s\ mphonyofthecells.com.

LI_\:
- . i.i :et'era la Lifelong Vitamins. LLV conline trei suplimente: Cellular Vitality
-- .::.er. Essential Oil Omega Complex gi FoodNutrient Complex. Aceste suplimente
; . :,--mpozilie bogatd in substanle nutritive esen{iale qi factori metabolici puternici
tt.::-- rr sanatate optimS, energie qi longevitate gi, in mod natural, sprijinl vitalitatea
:.,-:-,.ri ;i perspectiva unei viefi indelungate.

V]LL TII PENTRU COPII:


, \laturi de afecliunile copiilor ve{i regdsi simbolul "mdnd", pentru a vd aminti

ir' JA ace;tia sunt mai sensibili la tratament. Fi{i intotdeauna prudenfi qi respectali
:nstrucfiunile din aceastS carte: numai 1-2 picdturi de ulei esen{ial diluate cu
-. :3 nuca de cocos sunt suflciente pentru flecare aplicare. Pentru mai multe
: - , -.arii privind metodele de aplicare la copii, consultali "Procesul de purificare"
-c = :agina 11 aacestei c54i.

-13-
:_
t

RECOMANDARI -

ADULTI
Utilizafi Lifelong Vitamins (LLV) pentru a ardta qi a va sim[i
mai tineri.
Utlliza+i Digestive Enzyme Complex ca suport digestiv.
s L:ua,ti 3-4 picdturi de Lemon intr-o capsuld sau beli cu apd
pentru a echilibra pH-ul.
Lua[i 2 Detoxiflcation Blend Soft Gels zilnic pentru
sprijinul flcatului qi al Sistemului Endocrin.
Utllizati 3-4 picdturi de Protective Blend pe talpi pentru F
imunitate.
Aplicali 3-4 picdturi de Frankincense sau Grounding Blend pe
gAt qi umeri la nevoie, in caz de stres.
!
T
Pentru a Creqte Energia:
Utilizati Energy & Stamina Complex.
Luali 3-4 picdturi de Cinnamon Ei Peppermint intr-o capsul6
zilnic. d

Pentru a Cre;te Imunitatea:


I
*
ll Utiliza].,i Protective Blend Softgels.
Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory or Infectious
Disease o datd pe sdptdmdni.
<1
--
>;J

-- COPII
Combina{i de 2-3 ori pe zi urmltoarele:
Digestive Enzyme Complex
Essential Oil Omega Complex
Food Nutrient Complex

I Cellular Vitality Cornplex


= 2 Daily Multi-Vitamin Chewable Tablets
- Ornega 3 Fish Oil _- _^1
-
-r:
f-
=-_=\
Pentru a calma: Aplicali 2-3 picdturi de Grounding Blend,
Lavender, Frankincense sau Vetiver pe cealE, umeri sau tdlpi.
inainte de culcare: Aplicafi 2-3 pic[turi de Protective Blend
pe talpi.

SUGARI
Aplica{i l-2 picdturi de Melaleuca,
Massage Blend qi Peppermint pe spate Ei coloand, de l-2 ori
pe sdptdminS.
Pentru a calma: Aplicali l-2 picdturi de Grounding Blend,
Lavender, Frankincense sau Vetiver, pe ceafr, umeri sau tdlpi.
inainte de culcare: Aplicali l-2 picdturi de Protective Blend
pe tllpi.
AI{TIdoturi

o Aplicafi 3-4 picehri de Clove, Black Pepper, Cinnamon


sau Cardamom pe tilpi de 2-3 ori pe zi
ANTIBACTERIAN O Utilizafi Protective Blend Softgels
o Efectuafi Symphony of the CellsrM Infectious Disease,
Cellular sau Respiratory Protocol de l-2 ori pe siptimdn5
o Aplicafi 3-4 picEturi de Oregano, Clove, Basil gi Thyme pe tilpi
o Utilizali GI Cleansing Formula
ANTIBIOTIC o Luafi 3-4 picituri de Lemongrass, Melaleuca Thyme intr-o
Ei
capsuld de I -2 ori pe zi
o Utilizali Protective Blend Softgels
o Utilizati suplimentele LLV
o Aplicali 2-3 picituri de Frankincense, Bergamot gi
Roman Chamomile la baza craniului, la nevoie

ANTIDEPRESIV
o Lua1i3-4 picituri de Frankincense, Melissa qi Wild Orange intr-o
capsul6, la nevoie
o incearc5: Joyful Blend qi orice ulei de citrice
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Forgiveness, Emobic sau
Neurological Protocol, la nevoie
o Aplicali 3-4 pic5turi de Melaleuca, Clove, Oregano
sau Cardamom pe zona de interes de 2-3 ori pe zi
o Utilizali GI Cleansing Formula
ANTIFUNGIC o Luafi 3-4 picituri de Clove, Thyme qi Melaleuca intr-o capsulE de
l-2 oipe zi
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Digestive
sau Maxim Protocol la nevoie
o Luali 3-4 picdturi din fiecare: Lavender, Melaleuca
qi Cilantro intr-o capsuli de 2-3 ori pe zi
ANTIHISTAMINIC O Utilizali Seasonal Blend Softgels
o Aplicafi 4-5 picnturi de Lavender, Cleansing Blend qi Melaleuca
pe t.iilpi de 2-3 oi pe zi

-16-
O Aplicali 2-3 picdturide Birch, Wintergreen, Peppermint,
Massage Blend, Soothing Blend, Marjoram, Basil, Cypress
sau Lavender pe zona de interes de 2-3 ori pe zi

O Utiliza{i suplimentele LLV


.'L\TIN{FLAMATOR
O Luali 3-4 piclturi de Clove, Frankincense gi Peppermint intr-o
capsuli de l-2 ori pe zi
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Chi sau
Digestive Protocol de l-2 ori pe sdpt6mdni
O Utiliza(i suplimentele LLV
O Luafi 3-4 picituri din fiecare: Clove, Wild Orange
Ei Juniper Berry intr-o capsuli de l-2 ori pe zi
f\TIOXIDANT
O Utiliza{i Essential Oil Cellular Complex
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Cellular,
Lymphatic sau Solar Protocol de l-2 ori pe slptdmdni
O Aplicali 3-4 picituri de Marjoram, Basil, Massage Blend sau
Ginger pe zona de interes de 2-3 ori pe zi

.T\TISPASMODIC
O Lua{i 3-4 picituri de Lime, Basil qi Bergamot intr-o capsuli la
nevoie
O Efectua[i Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Chi sau
Inflammatory Protocol de 1-2 ori pe siptimdnd
O Aplicali 3-4 picituride Oregano, Arborvitae, Thyme, Clove,
Cinnamon sau Melissa pe zona de interes de 1-2 ori pe zi
O Luali 3-4 picdturi de Oregano, Thyme, Clove, Cinnamon sau
.{\TT1'IRAL Melissa intr-o capsuli, zilnic
O Utilizali GI Cleansing Formula
0 Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Cellular
sau Cardiovascular Protocol de l-2 ori pe slptdmdnd
AFECTIUNI ,

Acestea sunt posibilele Utilizdri ale Uleiurilor Esen{iale qi altor nutrienli


pentru afecliuni comune gi sunt etapizate astfel incit sd incepeli cu primele l-2
sugestii, iar in cazul in care efectele nu sunt cele scontate, treceli progresiv la
urmdtoarele.
Consecvenla in aplicareazilnicd a programului va juca un rol major in depdqirea
afecliunilor gi a bolilor.

O Luafi 4-5 picdturi din fiecare: Frankincense, Thyme qi Ctou. irt -o !


capsuld zilnic t
O Luafi 4-5 picituri din fiecare: Melissa, Wild Orange Ei Patchouli
intr-o capsul6 zilnic
rt Aplicali 2-3 picdturi de Arborvitae pe tnlpi Ei/sau gdt gi umeri zilnic
0 Amesteca{i 2-3 picituri de Frankincense qi Copaiba intr-o lingurilE
ACCIDENT de Liquid Omega 3 Supplement qi ingerali de 2 oi pe zi
VASCULAR O Utilizati Essential Oil Cellular Complex
CEREBRAL O Luali 4-5 picnturi din fiecare: Oregano, Melaleuca qi Lemon intr-o
capsuli zilnic
O Efectuali Synphony of the CellsrM Neurological, Cellular sau Chi
Protocol de 2-3 ori pe sdptlmdn6
* Utilizati GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
O Utilizali Detoxification Blend Softgels
O Utilizali Digestive Enzyme Complex

* Luali 3-4 picdturi de Lemon, Rosemary qi Fennel intr-o capsull


zilnic
t
o Utllizali suplimentele LLV Ei Digestive Enzyme Complex
Beli 5-6 piclturi de Lemon Ei 2-3 pic6turi de Peppermint in 250 ml
ACIDITATE de apd zilnic n
o Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic sau Digestive ;
I
Protocol de 2-3 ori pe sAptemani &
0 iNCfnCall gI: Lime, Wild Orange, Grapefruit, Petitgrain,
T
Eucalyptus, Protective Blend sau Metabolic Blend

-18-
Aplicafi 3-4 pic6turi de Melaleuca, Lemon sau Cleansing Blend pe
zona de interes de l-2 oi pe zi
o Utilizali Topical Blend Facial Kit
o Utilizali suplimentele LLV (Cellular Vitality Complex, Essential
Oil Omega Complex)
Utilizali Detoxification Blend Supplement qi Digestive Enzyme
Complex
ACNEE o Aplicali 4-5 pic[turi de Digestive Blend pe abdomen zilnic
o Utilizali Probiotic Defense Formula
o Be[i 5-6 picdturi de Lemon, Grapefruit sau Lime in 250 ml de ap[
zllnic
Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Lymphatic
Protocol de 1-2 ori pe sdptiim6ni
iNCfnCalf gl: Topical Blend, Melissa, Spikenard, Sandalwood
sau Geranium

o Utilizali LLV qi Digestive Enzyme Complex


o Aplicali 1-2 picdturi de Frankincense sub limbi de l-2 ori pe zi
o Luafi 3-4 picIturi de Frankincense, Ginger gi Rosemary intr-o
.{DDISON capsulE zilnic
(BOALA) Efectua[i Symphony of the CellsrM Cellular sau Hormone Balance
Protocol de l-2 ori pe sf,ptimdnd
iNCrnCeg gI: Metabolic Blend, Cassia, Cinnamon, Lemon,
Protective Blend sau Cellular Vitality Softgels

O Aplicali Focus Blend la baza craniului, coloand, g6t gi/sau tilpi de


2-3 ori pe zi
O Aplicali 3-4 picnturi de Vetiver sau Patchouli pe tllpi qi/sau gdt de
2-3 oripe zi
O Utilizali LLV
AIXil)
0 Efectuafi Symphony of the CellsrM Emobic, Neurological sau
Hormone Balance Protocol de l-2 ori pe siptdmdni
O Difuza{i Frankincense, Vetiver sau Grounding Blend in aer sau
punefi l-2 picdturi pe incheietura m6inii qi inhala{i
O Utilizali Liquid Omega 3 Supplement

-19-
** -- o.ir r,urillr.,rtillltlll
hh..
{ . cardamom sau
f3j;'*f,'#:i?il[;?"";:1;;"r::i'copaiba'
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Digestive Blend Softgets
O Luafi 4 piclturi din fiecare: Digestive Blend, Ginger qi Peppermint t
AFECTIUNI
DIGESTIVE
rl I
rl
intr-o capsu16 zilnic
Puneli 2-3 picituri de Peppermint pe limbd sau beli in 250 ml de
aod la nevoie
I\
\&' o Utilizali Detoxification Blend Softgels
O Utilizali GI Cleansing Formula
*
qi Probiotic Defense Formula
Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive Protocol 2-3 ori pe
I
siptdm6ni

Dituzali Lavender Ei/sau Calming Blend sau aplicali 2-3 picituri pe


t5lpi inainte de culcare
Aplicali 3-4 picaturi de Cedarwood Focus Blend, Vetiver sau
Patchouli pe tllpi sau coloand la nevoie
AJUTOR
Aplicali 2-3 piclturi de Grounding Blend pe ceaf6 9i pe tdlpi la
PENTRU SOMN
nevoie
.'.\.1J
,
t Efectuafi Symphony of the CellsrM Neurological sau Emobic
Protocol cu l-2 ore inainte de culcare
[NCEnCalt gI: Arborvitae, Patchouli sau Sandalwood

o Utilizali Seasonal Blend Softgels


o Luali 3-4 picSturi din fiecare: Melaleuca, Lavender qi Cilantro
intr-o capsuli de 2-3 ori pe zi (mai pufin pentru copii)
o Utiliza{i LLV qi Detoxification Blend Softgels
o Punefi 2-3 picdturi de Respiratory Blend sau Peppermint pe piept qi
inhalali din palme la nevoie
ALERGII
0 Utilizali Digestive Enzyme Complex
* Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Lymphatic
Protocol de 2-3 ori pe s[ptlmdnd
Difuzali Lavender, Respiratory Blend sau Protective Blend
Beli 2-3 picituri de Lemon, Wild Orange sau Petitgrain in 250 ml
de api
O Utilizali Essential Oil Cellular Complex

t {LZHEIMER
(DO.{LA)
O Luali 4-5 picdturi din fiecare: Clove, Frankincense

O
capsuli zilnic
O Utilizali LLV
Complex)
gi Melissa

(Cellular Vitality Complex, Essential Oil Omega

Efectuafi Symphony of the CellsrM Neurological, Cellular sau Chi


intr-o

!
Protocol de 2-3 ori pe s6ptf,mdn6
* Lua(i z1-5 piclturi din fiecare: Clove, Thyme qi Vetiver intr-o
capsuli zilnic
O Aplicali 3-4 picituri de Frankincense, Copaiba, Arborvitae qi

I tl
Patchouli la baza craniului, pe gdt Ei umeri de 2-3 ori pe zi

O Beli 2-3 picdturi


de 3-4 ori pe zi
de Lemon, Protective Blend sau Cinnamon in apd

Faceli gargard cu 2-3 picituri de Lemon, Oregano sau Protective


Blend in apd, apoi ingerali l-2 ori pe zi
r\IIGDALITA O Aplicali 2-3 picaturi de Eucalyptus Ei Peppermint pe gat qi piept

\\\l , 0 Utilizali Protective Blend Lozenges sau Respiratory Btend


r, 0
Lozenges
INCERCATI $I: Respiratory Blend, Wild Orange, Petitgrain,
Rosemary Melissa sau Protective Blend

O Utilizali LLV (Essential Oil Omega Complex)


O Amestecali l-2 picituri de Frankincense cu I lingurf, de Liquid
Omega 3 Supplement qi ingerafi-le de 2-3 ori pe zi

ITEVRISM
O Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological sau Cellular
Protocol de l-2 ori pe strptlmdni
O Aplicafi 3-4 picdturi de Frankincense, Helichrysum qi Bergamot la
baza craniului, zilnic
e
O Utilizali
O
Essential Oil Cellular Complex
TNCERCATI $I: Cypress, Basil, Arborvitae, Neroli, Douglas Fir,
Copaiba sau Marjoram b
\
O Aplicali 2-3 picdturi de Frankincense, Siberian Fir Ei Respiratory
Blend pe piept la nevoie
ll,tr
r\Gr\.i (CRUP)
0
O
Aplicafi 2-3 picaturi de Lemon qi Protective Blend pe tdlpi zilnic
Efectua{i Symphony ofthe CellsrM Respiratory Protocol de 2-3 ori
[f*-
\tl
f,v
,
0
pe sdptdmdnd
INCERCATI $l: Eucalyptus, Rosemary Bergamot, Neroli, Black
Pepper sau Cardamom

v-
-21,-
o Utiliza{i Protective Blend Softgels
o Utiliza(i LLV

ANGINA
* Efectuali Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sdptimdnE f
Luafi 3-4 picituri de Frankincense, Protective Blend qi Lemon
PECTORALA intr-o capsulI zilnic
Aplicali 3-4 picituri de Rosemary qi Frankincense in zona inimii ffi
de l-2 oi pe zi
I iNCEnCelt $I: Basil, Cinnamon, Lavendeq Copaiba, Neroli,
Marjoram, Thyme sau Respiratory Blend

Difuzali/inhala(i Frankincense, Bergamot, Roman Chamomile sau


ir Cedarwood sau aplica{i pe g6t qi t6mple
o Utilizali LLV
o Efectua[i Symphony of the CellsrM Emobic, Neurological sau
ANXIETATE Hormone Balance Protocol de 1-2 ori pe slptimdnd
. t\l Aplica(i 3-4 pic[turi de Frankincense, Grounding Blend,
\-f
t Cedarwood, Lavender sau Wild Orange pe tilpi, gdt qi umeri la
nevoie
iNCenCAlr gI: Spikenard, Petitgrain, Copaiba, sau Douglas Fir

o Aplica[i 2-3 piclturi de Frankincense pe zona inimii la nevoie


o lJtllizati Essential Oil Cellular Complex Softgels
o Llerli3-4 picituri din fiecare: Marjoram, Lavender qi Frankincense
intr-o capsulS zilnic
o tJtilizati LLV Ei Essential Oil Omega Complex
ARITMIE o Amesteca{i l-2 piclturi de Frankincense intr-o linguriJE de Liquid
Omega 3 Supplement qi ingera[i de2-3 oipe zi
Efectuafi Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau
Inflammatory Protocol de 1-2 ori pe slptdmdn[
iNCnRCelI $I: Spikenard, Copaiba, Neroli, Petitgrain, Ma{oram
sau Rose

Aplicali 4-5 piclturi de Lavender, Frankincense, Melaleuca,


ARSURI Peppermint, Myrrh sau Anti-Aging Blend in zona de interes de 2-3
$! , ori pe zi
\i,
O Beli l-2 picnturi de Peppermint in 200-250 ml api la nevoie
O Aplica{i ,t-5 picituri de Digestive Blend pe abdomen de 1-2 ori pe
zi
ARSURI LA O Utilizati Digestive Blend Softgels
STOMAC O Beli 4-5 picdturi de Lemon in 250 ml de apd zilnic pentru a reduce
aciditatea din stomac Ei refacerea mucoasei gatului $i a esofagului
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive sau Lymphatic
Protocol de 2-3 ori pe siptdmdni

S Aplicali 3-4 picdturi de Lavender qi Frankincense pe zona de


interes de 2-3 ori pe zi
ARSURI SOLARE * Aplicali 2-3 picdturi de ulei de cocos Ei Peppermint pe zona de
interes, pentru a r6cori, de 2-3 ori pe zi sau la nevoie
\Ul ,
t S Aplicali Anti-Aging Blend la nevoie

O Aplicali 4-5 picSturi de Birch, Soothing Blend, Wintergreen,


Peppermint, Massage Blend, Cypress, Ginger, Lemongrass,
Marjoram, Basil, Helichrysum, Siberian Fir, Lavender sau Copaiba
de 2-3 ori pe zi. Utilizali 2-3 uleiuri impreuni pentru cele mai bune
rezultate.

/ ARTTCULATII O Utilizafi Polyphenol Complex


DI.JREROASE s utilizati LLV
* Efectuafi Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi Protocol
de 2-3 ori pe s6pt6m6nd
* Aplicali 3-4 picituri de Soothing Blend, Peppermint sau Copaiba
pe zona de interes de 2-3 ori pe zi sau la nevoie
O Utilizali Soothing Blend Rub

* Aplicali 4-5 piclturi de Massage Blend, Copaiba Ei Wintergreen pe


regiunea musculard completl care aparline zonei de interes de 3-4
ori pe zi
* Utilizali Polyphenol Complex
o Lua{i 3-4 picituri de Lemon, Ginger qi Basil intr-o capsulS zilnic
Utilizati LLV qi Digestive Enzyme Complex
.{RTRITA Utilizali Detoxification Blend Softgels, GI Cleansing Formula qi
Probiotic Defense Formula
/
Efectuali Symphony of the CellsrM Chi, Digestive sau
Inflammatory Protocol de 2-3 ori pe s6ptim6n6
/
o iNcrncelI gI: Helichrysum, Lemongrass, Siberian Fir, /
Cypress, Rosemary Basil, Douglas Fir, Blue Tansy, Frankincense,
Peppermint sau Marj oram
t} Aplicali 4-5 piclturi de Massage Blend sau Wintergreen pe
regiunea musculari adiacentd zonei de interes de 3-4 oripe zi
O Luali 3-4 pic[turi de Lemon, Cinger qi Basil intr-o capsuld zilnic
O Utilizali LLV Ei Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Polyphenol Complex
ARTRITA O Utilizali Detoxification Blend Softgels, GI Cleansing Formula gi
REUMATOIDA Probiotic Defense Formula
O Efectua{i Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sdptimAni
O INCERCAJI gl: Helichrysum, Lemongrass, Copaiba, Siberian Fir,
Cypress, Rosemary Basil, Douglas Fir, Frankincense, Peppermint
sau Marjoram

$ Luali 3-4 pic[turi din fiecare: Rosemary Lemon qi Frankincense


intr-o capsuld
* Amestecali 2-3 picdturi de Cinnamon sau Cassia qi 2 3 picituri de
Lemon gi Myrrh intr-o lingura de ulei de cocos sau Liquid Omega
3 Supplement gi ingerali de 2-3 ori pe zi (utilizafi mai mult ulei de
ASTM cocos la nevoie)

\!\"1 , O Aplicali 3-4 picaturi de Respiratory Blend, Eucalyptus, Siberian


tJ, Fir, Douglas Fir sau Rosemary in jurul nasului qi pe piept/zona
getului la nevoie; puteli, de asemenea, difuza
O Efectua{i Symphony of the CellsrM Respiratory, Chi sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sipt6mAnd

O Luafi 3-4 piclturi de Lemon, Marjoram gi Cinnamon intr-o capsuli


de l-2 oi pe zi
O Utilizali LLV gi Digestive Enzyme Complex
t Utilizali Protective Blend Softgels
ATERO- O Utilizati GI Cleansing Formula Ei Probiotic Defense Formula
scr.rRozA 0 Efectua(i Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sdptlmdn6
g iNCERCAII gI: Basil, Lemongrass, Thyme, Copaiba, Spikenard,
Cinnamon, Cassia, Rosemary Protective Blend sau Metabolic
Blend

O Difuzafi sau aplicali 2-3 picaturi de Frankincense, Cedarwood qi


Patchouli pe gdt gi spate in fiecare zi
O Utilizali Liquid Omega 3 Supplements
AUTISM
O Utiliza(i Essential Oil Cellular Complex
O Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological, Solar sau Cellular
Protocol de l-2 ori pe saptlmAna

-24-
o Aplicali 3-4 picaturi de Peppermint, Gingeq Spearmint sau
Digestive Blend pe abdomen la nevoie
BALONARE
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Utilizali LLV

o Utilizali Digestive Enzyme Complex


o utilizati LLV
o Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Cellular Protocol
BOALA de 2-3 ori pe s[ptdmdnd
CELIACA * Luali 3 4 picituri de Digestive Blend, Ginger qi Peppermint intr-o
capsuld de 1 -2 ori pe zi
o iNCfnCelt $l: Lemongrass, Cilantro, Black Pepper, Basil,
Spearmint, Cardamom sau Detoxification Blend

o utilizati LLV
* Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Luali 3-4 picituri de Petitgrain, Spikenard qi Copaiba zilnic
o Luali 3-4 picdturi de Basil, Cinnamon gi
BOALA Rosemary intr-o capsuld zilnic
CORONARIANA o Beli 5-6 picdturi de Lemon in 250 ml de apd de 2-3 ori pe zi
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Cardiovascular,
Digestive sau Cellular Protocol de 2-3 ori pe s[ptlmdna
o iNCEnCalt gl: Marjoram, Lavendeq Protective
Blend, Neroli, Thyme sau Lemongrass

o Utilizali Protective Blend Softgels


o Beli 2-3 picituri de Lemon in 250 ml de ap5 de 2-3 on pe zi
s Luali 3-4 picdturi de Basil, Lavender Ei Copaiba intr-o capsul5
zllnic
o Aplicali 2-3 picituri de Protective Blend qi/sau Arborvitae qi/sau
BOLI DE INIMA Basil pe talpi de 2-3 ori pe zi
Efectuali Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau Cellular
Protocol de l-2 ori pe sdpt6m6n6
Aplicali 3-4 picdturi de Frankincense Ei/sau Massage Blend pe zona
inimii 9i a pieptului de 2-3 ori pe zi
iNCfnCelt gl: Rose, Cinnamon, Spikenard, Petitgrain sau Neroli

BOLI DE INIMA
Vezi Boli de Inimi
CO\GENITALE

-25-
I

o Aplicali 3-4 picdturi de Eucalyptus, Cardamom sau Respiratory


Blend pe piept de 2-3 ori pe zi
Luali 3-4 piclturi de Melissa, Protective Blend gi Peppermint intr-o
capsu16 zilnic
\: Lua{i 3-4 picituri de Siberian Fir, Copaiba gi Spikenard intr-o
-4 BRON$rTA capsuli zilnic
{ o Beqi 3-4 piclturi de Lemon in 250 ml de ap[ de mai multe ori pe zi
o Efectuali Symphony of the CellsrM Respiratory Chi sau Cellular

t}.-t
Protocol de 2-3 ori pe sdptimdn6
Utilizali Respiratory Blend Lozenges la nevoie

\
O Utilizafi LLV pentru crampele menstruale
O Aplicali 34 piclturi de Cypress, Soothing Blend, Wintergreen sau
Peppermint pe partea inferioarl a spatelui sau abdomenului, cu
comprese calde la nevoie
O Utilizati Ph5rtoestrogen Multiplex sau Women's Monthly Blend
pentru a ajuta la reducerea crampelor
!i BUFEUR] O Aplicali 3-4 picituri de Peppermint pe partea inferioar[ a spatelui
,l/.- gi pe tilpi la nevoie
O Aplicali 3-4 piclturi de Blend for Women pe g6t qi umeri la nevoie
O Luali 3-4 picdturi de Clary Sage, Lavender qi Peppermint intr-o
capsuld zilnic, in timpul menstrualiei
O Efectuali Symphony of the Cellsru Hormone Balance protocol de
2-3 ori pe sEptiimdoi

u
O Aplicpli 3-4 picituri de Massage Blend qi Wintergreen pe zona de
interes de 2-3 ori pe zi
O Utilizali Polyphenol Complex
O Luafi 3-4 picituri de Lemon, Rosemary qi Thyme intr-o capsuld
zilnic

BURSITA O Luali 3-4 pic[turi de Copaiba. Siberian Fir gi Lemongrass intr-o


capsuld zilnic
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
tl Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi protocol
de l-2 ori pe sdptdmdnd
0 INCERCATI gl: Soothing Blend, Lemongrass, Copaiba, Blue
Tansy, Ginger, Siberian Fir sau Birch

-26-
* Utilizati LLV, Digestive Enzyme Complex qi Detoxification Blend
Softgels
o Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Luali 34 piclturi de Lemon, Lemongtass qi Rosemary intr-o
C.{\DIDA capsuld de I -2 ori pe zi
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive sau Infectious
Disease Protocol del-2 ori pe s6pt6mdni
o iNCrncalr gl: Thyme, Oregano, Grapefruit, Melaleuca,
Arborvitae sau Cinnamon

o Luali 3-4 picdturi de Basil, Rosemary and Protective Blend intr-o


capsul6 de 1-2 ori pe zi
o Aplicali 3-4 piclturi de Digestive Blend and Massage Blend pe
zona vezicii urinare Ei pe osul pubian de I -2 ori pe zi
0 Utilizali Protective Blend Softgels
o Luali 3 pic[turi din fiecare: Oregano, Melaleuca Ei Lemon intr-o
C{\DIDOZA capsuld de 1-2 ori pe zi
\-{GINALA Utilizali GI Cleansing Formula and Probiotic Defense Formula
g Aplicali 3-4 picaturi de Basil, Cinnamon, Cassia sau Oregano pe
tilpi zilnic
o Utilizati Detoxification Blend Softgels
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
s Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic sau lnf'ectious
Disease Protocol de 2-3 ori pe sdptdm6nd

o Luafi 8-10 picdturi de Metabolic Blend sub limbi sau 2-3 picaturi
in 250 ml de ap6 zilnic sau cum dorili
o Utilizali Metabolic Blend Softgels
o Aplicali 3-4 picituri de Grapefruit pe zona de interes de 2-3 ori pe
CE.ULITA zi
o Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic sau Digestive
Protocol de 2-3 ori pe slpt6mdn[
o Luafi 3-4 picdturi de Grapefruit, Ginger qi Lemon intr-o capsuld
zilnic

T'- NN€K= r/
L.:\:-
O Luali 3-4 picituri de Lemon, Frankincense qi Peppermint intr-o
capsuld zilnic
tt Lua{i 3-4 picaturi de Thyme, Rosemary qi Black Pepper intr-o
capsuld zilnic
O Utilizali Essential Oil Cellular Complex
CHISTURI
O Utitizali LLV gi Digestive Enzyme Complex
O Beli 3-4 picituri de Lemon, Grapefruit sau Wild Orange in 250 ml
de apd zilnic
O Aplicali 3-4 picaturi de Frankincense, Rosemary Basil sau
Massage Blend pe zona de interes de 2-3 ori pe zi
O Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic, Digestive sau
Inflammatory Protocol 2-3 ori pe s5ptlmdnd
O Luali 3-4 picdturi de Frankincense, Lemon Ei Peppermint intr-o
capsuli zilnic
O Utilizali Essential Oil Cellular Complex Softgels, LLV qi Digestive
Enzyme Complex
CHISTURI O Beli 4-5 piclturi de Lemon, Grapefruit sau Wild Orange in 250 ml
FIBROMATOASE de apd zilnic
0 Efectuali Symphony of the CellsrM Hormone Balance, Lymphatic
sau Digestive Protocol de 2-3 ori pe siptdmAnd
0 Aplicali 2-3 pic[turi de Frankincense, Rosemary sau Massage
Blend pe zona de interes de 2-3 oi pe zi
O Aplicali 2-3 picEturi de Lavender, Frankincense sau Helichrysum
/ CICATRICE pe zona alectatd de 2-3 ori pe zi
O 1NCERCATI gl:Anti-Aging Blend, Sandalwood sau Myrrh

O Aplicali Lavendeq Frankincense, Spikenard sau Anti-Aging Blend


pe zona de interes de I -2 ori pe zi
CICATRICE
PROVOCATE O Utilizali Topical Blend Facial Kit
DEACNEE O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O iNCERCATI gI: Roman Chamomile, Helichrysum sau Mynh

O Aplica(i 2-3 picEturi de Detoxification Blend gi Frankincense in


zona flcatului Ei pe t6lpi de 2-3 ori pe zi
O Utilizafi Detoxification Blend Softgels
O Beti 3-4 pic6turi de Wild Orange, Lemon sau Petitgrain in 250 ml
de api zilnic
CIROZA
O Utilizali Protective Blend Softgets
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive sau Solar Protocol de
2-3 ori pe s6ptimdnh
O iNCERCAII $I: Geranium, Rosemary Copaiba, Helichrysum sau
Lemongrass

-28-
o Utilizati Protective Blend Softgels qi Detoxification Blend Softgels
o Lua[i 3-4 picdturi din fiecare: Basil, Cinnamon Ei Juniper Berry
intr-o capsulE de l-2 ori pe zi
o Aplica{i 3-4 pic[turi de Metabolic Blend, Coriander sau
Lemongrass pe abdomenul inferior de 2-3 ori pe zi
CISTITA
o Aplicali 3-4 pic[turide Basil, Oregano, Bergamot, Cinnamon,
Protective Blend, Cilantro sau Massage Blend pe tdlpi zilnic
s Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive Protocol la nevoie
o tNCfnCall gI: Eucalyptus, Rosemary Sandalwood sau Cleansing
Blend

o Aplicali 2-3 picaturi de Oregano, Arborvitae, Clove, Lemon sau


Melaleuca direct pe zona de interes de mai multe ori pe zi
CIf PERCI o Utilizali GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
\ll\y , o Luali 3-4 picituri de Thyme, Rosemary qi Petitgrain intr-o capsuli
zilnic

0 Utiliza+i 4 pic6turi din fiecare: Marjoram, Cinnamon qi Lemon


intr-o capsuli zilnic
* Utilizali 4 pic5turi din fiecare: Basil, Copaiba qi Melaleuca intr-o
capsul[ zilnic
0 Utilizati Digestive Enzyme Complex
+ Utilizali Protective Blend Softgels
o Utilizali LLV
o Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
* Efectua{i Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau Lymphatic
Protocol de 2-3 ori pe siptimdnl
[*''TEROL
0 iNCenCag $I: Protective Blend, Cinnamon, Cassia, Ginger,
Lemongrass, Spikenard, Petitgrain sau Metabolic Blend

o Aplicafi 2-3 picituri de Dill diluat cu ulei de cocos pe tllpi sau


cItUo stomac
tNCenCal gI: Fennel, Ginger, Digestive Blend sau Spearmint

- -29-
O Aplicali 4-5 picdturi de Digestive Blend qi Peppermint pe abdomen
de l-2 ori pe zi
O Utilizali Digestive Blend Softgels
O Luali 3-4 picdturi din fiecare: Peppermint, Ginger gi Thyme intr-o
capsuli zilnic
O Lua{i 3-4 picituri de Black Peppeq Copaiba qi Lemongrass intr-o
capsuli zilnic
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
COLITA O Utilizali Detoxification Blend Softgels
O Aplica{i 2-3 picdturi de Fennel, Ginger, Spearmint, peppermint,
Coriander sau Cilantro pe punctele reflexogene ale tdlpii,
corespunzStoare tractului intestinal inferior sau stomacului, de 2-3
ori pe zi
O Utilizafi GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
O Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Cellular protocol
de 2-3 ori pe sdptlmdnd
O Utilizali LLV

\
0 Aplicali 4-5 picituri de Digestive Blend Ei Peppermint pe abdomen
de 1 -2 ori pe zi
O Utilizafi Digestive Blend Softgels
O Luafi 3-4 picituri din fiecare: Peppermint, Ginger qi Thyme intr-o
capsul6 zilnic
O INCERCATI gI: 3-4 picaturi de Copaiba, Black pepper qi
Petitgrain intr-o capsul5
COLON O Utilizati Digestive Enzyme Complex
IRITABIL O Utilizati Detoxiflcation Blend Softgels
(STNDROM)
O Aplica(i 2-3 picituri de Fennel, Ginger, Spearmint, Peppermint,
Coriander sau Cilantro pe punctele reflexogene ale tilpii,
corespunzatoare tractului intestinal inferior sau stomacului. de 2-3
ori pe zi
* Utilizati GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
O Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive sau Chi Protocol de
2-3 ori pe slptdmdni
O Utilizali LLV

-30-
o Aplicali 4-5 picituri de Frankincense pe umeri, g6t Ei cap de 2-3 ori
pe zi
o Utilizafi Digestive Enzyme Complex
o Utilizati Essential Oil Omega Complex
coMoTrE o Aplica{i Focus Blend pe gdt, umeri qi picioare de 1-2 ori pe zi
ilu, o Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological, Emobic sau
f, Cellular Protocol de l-2 ori pe sdptdmdnd
o iNCOnCep gI: Bergamot, Myrrh, Anti-Aging Blend, Spikenard,
Sandalwood, Roman Chamomile sau Cedarwood

o Aplicali 3-4 pic[turi


de Respiratory Blend, Peppermint, Eucalyptus
sau Melaleuca pe piept qi gdt la nevoie
o Begi 2-3 piclturi de Lemon in 250 ml de api de 2-3 ori pe zi
o Efectuali Symphony of the CellsrM Respiratory sau Lymphatic
CONGESTIE Protocol de l-2 ori pe sdptim6n6
\AZALA o Utilizali Protective Blend Softgels
\!\.! , o Utilizali Protective Blend Lozenges sau Respiratory Blend
f, Lozenges la nevoie
o iNcEncalt gI: Fennel, Clary Sage, wild Orange, Ginger sau
Grapefruit

o Aplicali zl-5 picituri de Digestive Blend pe abdomen de 2 ori pe zi


o U tiliza,ti Di gestive Blend Soft gels
o Utiliza{i Digestive Enzyme Complex
, o Luali34 picituri din fiecare: Digestive Blend, Ginger gi
Cardamom intr-o capsuli zilnic
i, o Utilizali Detoxifl cation Blend
CONSTIPATIE
o Beli 3-4 picnturi de ulei de citrice in 250 ml de apd de mai multe
.\J ,
t O
ori pe zi
Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive, Inflammatory sau
lnfectious Disease Protocol de l-2 ori pe siptimAni
o iNCERCAII gl: GI Cleansing Formula, Lemongrass, Copaiba,
Ginger, Geranium sau Cilantro

O Aplicali l-2 pic6turi de Frankincense sub limbd de 2-3 ori pe zi


O Aplicali 2-3 picdturi de Frankincense, Bergamot, Cedarwood sau
Siberian Fir la baza craniului/gdtului qi inhalali de 2-3 ori pe zi
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
CONV ULSII
tt Lua(i 1-2 picituri de Frankincense, Bergamot Ei Copaiba intr-o
\!l capsulS zilnic
\i,, O Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sdpt6mdnl

- 31-
O Aplicali 3-4 pic6turi de Cypress, Massage Blend, Copaiba, Blue
Tansy, Wintergreen sau Soothing Blend pe partea de jos a spatelui
la nevoie
O Utilizafi Women's Monthly Blend la nevoie pe zonele cu lesut gras,
cum arfi abdomenul inferior, piept etc.
CRAMPE O Luali 3-4 picituri de Clary Sage, Copaiba Ei Marjoram intr-o
capsulS la nevoie
O Utilizali LLV
O Luali Polyphenol Complex
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Hormone
Balance Protocol la nevoie

0 Aplicali 2-3 picituri de Digestive Blend pe abdomen


0 Utilizali Digestive Blend Softgels
CRAMPE O Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de l-2 ori pe
ABDOMINALE s6ptimdnd sau la nevoie
O iNCERCATI gI: Peppermint, Ginger, Cardamom, Spearmint,
Cilantro, Detoxification Blend sau Metabolic Blend

TQ

O Utilizati LLV pentru crampele lunare


O Aplicali 3-4 piclturi de Cypress, Soothing Blend, Wintergreen
I
sau Peppermint pe zona inferioari a spatelui sau abdomenului cu T
comprese calde la nevoie l1
CRAMPE O Utilizafi Phytoestrogen Multiplex sau Women's Monthly Blend
MENSTRUALE pentru a ajuta la reducerea crampelor
(PMS) O Aplicali 3-4 picituri de Peppermint pe zona inferioard a spatelui qi
pe tAlpi la nevoie
O Aplicali 3-4 piclturi de Blend for Women pe gdt qi umeri la nevoie
0 Efectua{i Symphony of the Cellsru Hormone Balance Protocol de
l-2 ori pe s6ptim6nd qi la nevoie

Ys 7 { r xrE
# e,."Hr--
* -#
-32_
o Utilizali LLV
o Lu;a[i 3-4 picituri de Thyme, Copaiba qi Spikenard intr-o capsuld
zilnic
s Utilizali Protective Blend Softgels
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Utilizali Digestive Blend Softgels
0 Utilizali Detoxification Blend Softgels
o Aplicali 3-4 pic6turi de Frankincense sau Grounding Blend pe gdt
Ei umeri de 1-2 ori pe zi
CR.ESTEREA
[uuNrTATrr o Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Lymphatic
sau Digestive Protocol o dati pe lund
.u! , o Utilizali Detoxification Blend Supplement 1 lund din 3
t o Aplicali 3-4 pic6turi de Protective Blend gi/sau Arborvitae pe tilpi
2 ori pe zi
o Be{i 1-2 picituri de Peppermint qi Lemon in 250 ml de api de 2 ori
pe zi
o Utilizali Protective Blend Lozenges
o iNCnnCell gI: Melaleuca, Clove, Cinnamon, Coriander,
Cardamom, Basil, Neroli sau Copaiba

E
o Utilizati Essential Oil Cellular Complex Softgels
o Efectuafi Symphony of the CellsrM Cellular, Neurological sau
Infectious Disease Protocol de 2-3 oi pe zi
CREUTZFELDT- o Utilizali LLV
JAKOB (BOALA) o Luali 3-4 picdturi de Clove, Thyme gi Rosemary intr-o capsuli
zilnic
O Aplicali 3-4 pic[turi de Clove, Thyme, Arborvitae Ei/sau Rosemary
pe tiilpi de2-3 oripe zi

q'f, D
"S
-33-
Aplicali 4-5 picSturi de Digestive Blend qi Peppermint pe abdomen
de l-2 oipe zi
o Utilizali Digestive Blend Softgels
o Luali 3-4 picdturi din fiecare: Peppermint, Ginger Ei Thyme intr-o
capsulE zilnic
o Lua[i3-4 picdturi de Spearmint, Copaiba gi Lemongrass intr-o
capsuld la nevoie
CROHN o Utilizali Digestive Enzyme Complex
(BOALA) o Utilizali Detoxiflcation Blend Softgels
t Aplicali 2-3 piclturi de Fennel, Ginger, Peppermint, Coriander
sau Cilantro pe punctele reflexogene ale t6lpii, corespunztrtoare
tractului intestinal inferior sau stomacului, de 2-3 ori pe zi
o Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive sau Cellular protocol
de 2-3 ori pe s6pt6mdn6
o Utiliza{i LLV

Lua{i 3-4 pic6turi de Sandalwood, Rosemary qi Frankincense intr-o


capsulI zilnic
Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic, Cellular sau
Neurological de 2-3 ori pe slptimdnl
CUSHINGS
(STNDROM) Aplicafi 3-4 piclturi de Frankincense, Melissa, Anti-Aging
Blend, Rosemary, Vetiver sau Copaiba la baza craniului qi in jurul
urechilor de 2-3 oipe zi
O Utiliza[i LLV
O Utilizati Digestive Enzyme Complex
:
i4
O Utilizati LLV
O Aplicali Anti-Aging Blend in jurul ochilor de 2-3 ori pe zi
O Utiliza{i Digestive Enzyme Complex
O Luafi 3-4 picituri de Copaiba, Helichrysum Ei Spikenard intr-o
DEGENERARE capsuld zilnic
MACULARA O Aplicafi 3-4 pic6turi de Melaleuca, Frankincense Ei/sau
Helichrysum in jurul ochilor de 2-3 ori pe zi
O Efectua(i Symphony of the CellsrM Digestive, Inflammatory sau
Neurological Protocol de 2-3 ori pe sdptimAn6
O INCERCAJI gl: Rosemary qi/sau Sandalwood
o Utilizati Essential Oil Cellular Complex
o Utilizati LLV qi Essential Oil Omega Complex
o Luali 3-4 picdturi de Frankincense, Copaiba Ei Spikenard intr-o
capsul6 zilnic
o Amestecali l-2 picdturi de Frankincense, Clove sau Bergamot cu o
lingurild de Liquid Omega 3 Supplement Ei ingerali zilnic
DEMENTA o Efectuali Symphony of the CellsrM Cellular, Inflammatory sau
Neurological Protocol de 2-3 ori pe s6pt6mdn6
o Aplicali 2-3 picdturi de Frankincense, Bergamot qi Melissa [a baza
craniului de 2-3 ori pe zi
o Difuzali Frankincense, Bergamot sau Melissa
o iNCenCaTt gI: Sandalwood, Cedarwood, Siberian Fir sau
Patchouli

o Lua{i 4-5 piclturi din fiecare: Ylang Ylang, Melissa si


Frankincense intr-o capsuli zilnic
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Hormone Balance, Forgiveness
sau Emobic Protocol de 2-3 ori pe sipt[mind
o Utilizali LLV Ei Energy & Stamina Complex
DEPRESIE 0 Lua{i 4-5 picdturi din fiecare: Melissa, Wild Orange gi Copaiba

r
L
\\\l
6),
,
o
intr-o capsul5 la nevoie
Difuzali/inhala!i 2-3 picdturi din fiecare: Bergamot, Roman
Chamomile qi Frankincense sau aplicali pe t[lpi
* Difuzali/inhalali Joyful Blend, Calming Btend, Rose, Jasmine,
Bergamot, Grounding Blend sau orice ulei de citrice
t
-.\
*
b o
g
Utilizali Digestive Enzyme Complex
Utilizati Detoxification Blend supplement
Utilizati LLV qi Probiotic Defense Formula
o Beli 4-5 picEturi de Lemon in 250 ml de apd zilnic
o Aplicali 3-4 picituri de Digestive Blend pe abdomen de l-2 ori pe
DERMATITA zi
I ,t,l - o Aplica{i 2-3 picaturi de ulei de cocos sau Roman Chamomile
pentru calmarea pielii la nevoie
t\ri '
Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic sau Digestive
Protocol de l-2 ori pe s[ptimdnd
iNCenCall $l: Melaleuca, Lavendeq Myrrh sau Frankincense
)

-35-
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Detoxification Blend supplement
O Utilizali LLV qi Probiotic Defense Formula
O Beli 4-5 picituri de Lemon in 250 ml de apI, zilnic
O Aplicali 3-4 pic6turi de Digestive Blend pe abdomen de l-2 ori pe
DERMATITi zi
ATOPICA
O Aplicali 2-3 pic6turi de ulei de cocos sau Roman Chamomile
pentru a calma la nevoie
.!}l ,
t O Efectua(i Symphony of the CellsrM Digestive sau Lymphatic
Protocol de 1-2 ori pe siptimdnd
O INCERCATI gl: Melaleuca, Lavender, Myrrh, Frankincense,
Spikenard sau Neroli

O Beli 3-4 pic[turi de uleiuri de citrice cu 250 ml de ap5 de mai multe


ori pe zi
O Utilizali Detoxification Blend Softgels
DESHIDRATARE
o utilizati LLV
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
rlu ,
t O iNCERCAII $I: Metabolic Blend sau protective Blend

0 Aplicali 3-4 pic[turi de Detoxification Blend pe zona ficatului de


2-3 ori pe zi
O Utilizafi Detoxification Blend Softgels
0 Lua(i 4-5 pic6turi din fiecare: Geranium, Rosemary Grapefruit Ei
Clove intr-o capsul5 de I -2 ori pe zi
O Aplicali 2-3 pic5turi de Cilantro, Copaiba qi Geranium pe zona
abdomenului gi pe cea a ficatului sau luali 5 picituri din fiecare
DETOXIFIERE intr-o capsuld de l-2 ori pe zi
FICAT O Be{i 4-5 pic5turi de uleiuri de citrice in 250 ml de api de 2-3 ori pe
zi
0 Utilizali Digestive Enzyme Complex
;.
O Utilizali LLV *
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive sau Solar Protocol de
2-3 ori pe slptimdnd il
O iNCERCATI gI: Ginger, Cinnamon, Cassia, Helichrysum, t
Frankincense sau uleiuri de citrice

_36_ryrc
o utilizati LLV
o Aplicali 2-3 picituri de Cinnamon sau Protective Blend pe t6lpi
zilnic
o Beli I -2 picdturi de Protective Blend in 250 ml de apd de 1-2 ori pe
zl
DIABET o Lluali2-3 picituri de Cinnamon, Rosemary qi Coriander intr-o
capsulS zilnic. De asemenea, puteli aplica aceste uleiuri pe tdlpi de
2-3 ori pe zi
o Utilizali Protective Blend Softgels
o Efectua(i Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau Lymphatic
Protocol de 2-3 ori pe siptimdni

o Aplicali 3-4 pic6turi de Digestive Blend pe abdomen la nevoie


o Utilizali Digestive Blend Softgels
o Luati 3-4 picituri de Digestive Blend 9i Peppermint intr-o capsuld
DIAREE zilnic
illt , o Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de 2-3 ori pe
slptimini
o iNcnncelr gI: Ginger sau Fennel

o Aplicali 3-4 picituri de Helichrysum qi Melaleuca pe exteriorul


urechii de 2-3 ori pe zi
o Aplicali 2-3 piclturi de Basil pe exteriorul urechii de l-2 ori pe zi
DIFICULTATI
DEAUZ
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Lymphatic Protocol de 2-3 ori

\u, o
pe sipt6mdn6
Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Beli 2-3 picdturi de Lemon Ei Cinnamon in 250 ml de api zilnic

o Aplicali 4-5 picituri de Digestive Blend pe abdomen de I -2 ori pe


zi
o Utilizati Digestive Blend Softgels
o Luali 3 picituri din fiecare: Peppermint, Ginger gi Digestive Blend
intr-o capsuld zilnic
o Utilizati Digestive Enzyme Complex la fiecare masd
DIvER-
TICULITA
o Utilizati Detoxification Blend Softgels
o Aplicali 2-3 picdturi de Fennel, Ginger, Peppermint, Coriander
sau Cilantro pe punctele reflexogene ale tllpii, corespunzAtoare
tractului intestinal inferior sau stomacului
o Utilizali GI Cleansing Formula Ei Probiotic Defense Formula
o Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Cellular Protocol
o utilizati LLV
o Utilizari LLV
o Utilizali Polyphenol Complex
o Aplicali 2-3 piclturi de Soothing Blend, Birch, Helichrysum,
Copaiba, Wintergreen, Massage Blend, Lemongrass, Siberian Fir,
Peppermint sau Cypress pe zona de interes la nevoie
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi protocol I
de 2-3 ori pe saptlmAna I
DURERE o Lua{i 3-4 picdturi de Marjoram, Frankincense qi Oregano intr-o \
capsuld la nevoie
o Luali 3-4 picdturi de Marjoram, Copaiba Ei Siberian Fir intr-o
capsuld la nevoie t
o Utilizali Essential Oil Cellular Complex :

o Aplicali 3-4 picaturi de Soothing Blend, Birch, Helichrysum, I


Wintergreen, Cypress, Basil, Massage Blend, Peppermint, Siberian
I
Fir, Lemongrass, Ginger, Lime sau Marjoram la nevoie. pentru cele
I
mai bune rezultate, utiliza{i 2-3 uleiuri in acelaqi timp.
I
o Utilizali LLV
o Luali 3-4 picEturi de Marjoram, Copaiba si Frankincense intr-o
capsuld Ia nevoie
o Uti liza{i Polyphenol Complex

DURERE DE o Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi protocol


de 2-3 ori pe sdptamdnE
SPATE
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Apticali 4-5 picituri de Soothing Blend, Massage Blend, Siberian
Fir, Copaiba, Blue Tansy, Douglas Fir, Wintergreen, Birch sau
Peppermint pe zona de interes la nevoie
o iNCfRCaft $l: Cypress, Basil, Marjoram sau Lavender

O Aplicali 2-3 picituri de Basil, Helichrysum sau Melaleuca pe


a
exteriorul ambelor urechi de 3-4 ofi pe zi
O Beli 3-4 picituri de Lemon in 125 ml apd, de 2-3 ori pe zi
O Puneti 2-3 picdturi de Basil pe o bucElici de vatd gi plasali-o in
DURERE DE interiorul urechii, departe de timpan
URECHE O Efectuali Symphony of the CellsrM Basic sau Lymphatic protocol
de 2-3 ori pe siptAmana
\\}l , O Pentru tinitus (!iuit), utilizali 2-3 picaturi de Basil, Helichrysum,
t Lavender qi/sau Grounding Blend pe o bucEticd de vath in interiorul
urechii

-38-
o Utilizali suplimentele LLV
o Utilizali Polyphenol Complex
g Capsule de 3-4 picaturi Copaiba, Siberian Fir gi Marjoram
DURERI o Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi Protocol
de 1-2 ori pe sdptdmdnd
o Aplicali 4-5 pic[turi de Soothing Blend, Birch, Copaiba, Neroli,
Wintergreen, Massage Blend, Peppermint sau Lemongrass pe zona
de interes, la nevoie

DURERI
CRONICE
O Vezi Durere

I o
o
Aplicafi Tension Blend pe frunte, tdmple
U t;lizali Polyphenol Compl ex
Ei baza craniului la nevoie

o Pentru migrene, utiliza{i 3-4 picaturi de Lavender, Frankincense qi


Peppermint pe t6mple qi baza craniului la nevoie
DURERI DE CAP
\ o Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Neurological

'U/ o
Protocol de 2-3 ori pe septAman5 gi la nevoie
Aplicali 3-4 picituri de Peppermint sau Wintergreen pe frunte sau

il tdmple la nevoie

0 Aplicafi 4-5 picaturi de Ginger sau Digestive Blend pe abdomen de


2-3 ori pe zi sau la nevoie
o Utilizali Digestive Blend Softgels
o Utilizafi Digestive Enzyme Complex

DURERI DE
o Beli I -2 picdturi de Peppermint in 250 ml de api la nevoie
STOMAC o Aplicali 3-4 picdturi de Detoxification Blend pe abdomen la nevoie
o Luali 4-5 picdturi din fiecare: Peppermint, Ginger gi Digestive
Blend intr-o capsuld la nevoie
'U/ o Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive Protocol la nevoie
o iUCfnCalt gl: Fennel, Cilantro, Black Pepper, Coriander,
Geranium sau Spearmint

-39-
o Luafi 3 4 picaturi de Melissa, Protective Blend si Lemon intr-o
capsulE la nevoie
o Faceli gargard cu 2-3 picdturi de Lemon, Protective Blend sau
Oregano. ad6ugate in ap6, de 2-3 ori pe zi
o Aplicali 2 3 picituri de Respiratory Blend pe zona gatului de 2-3
ori pe zi

DURERT iN cAr o Efectua{i Symphony ofthe CellsrM Respiratory sau Infectious


Disease Protocol la nevoie
.\}l , o Beli 3-4 picdturi de Lemon sau Wild Orange in 250 ml de ap5 de
t, mai multe ori pe zi
o Utilizali Protective Blend Lozenges sau Respiratory Blend
Lozenges
o Aplicafi 2-3 picaturi de Protective Blend pe talpi Ei l-2 picdturi pe
limbd de 2-3 ori pe zi

DURERI
MUSCULARE
O Vezi MuSchi/ Febri Musculari

o Utilizali Digestive Enzyme Complex


o Utilizali Detoxification Blend supplement

fi o
o
o
Utilizali LLV gi Probiotic Defense Formula
Beli 4-5 pic6turi de Lemon in 250 ml de api zilnic
Aplicali 3-4 pic[turi de Digestive Blend pe abdomen de 1-2 ori pe
ECZEME
5 zi
o Aplicali 2-3 picdturi de ulei de cocos sau Roman Chamomile
,UJ ,
t o
pentru calmare la nevoie
Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Lymphatic
Protocol de 1-2 ori pe sdptlm6nd
o iNCgRCeft $I: Melaleuca, Lavender, Myrrh sau Frankincense

o Aplicali 3-4 picaturi de Cypress gi Massage Blend pe tilpi de 2-3


ori pe zi
o Utilizali Detoxification Blend Soft Gels
o Luafi 3-4 picituri de Rosemary Lemon qi Ginger intr-o capsulE
zilnic
o Utilizali LLV
o Aplicali 3-4 picituri de Digestive Blend pe abdomen de 1-2 ori pe
zi
o Beli 3-4 picituri de uleiuri de citrice in 250 ml de ap6 zilnic
o iNCenCalt $l: Metabolic Blend, peppermint, Detoxification
Blend, GI Cleansing Formula sau Probiotic Defense Formula

-40-
o Aplicali 2-3 picEturi de Melaleuca qi Lemon pe zona de interes de
2-3 ori pe zi
o Luali 2-3 piclturi din uleiurile de mai sus qi Thyme intr-o capsuli
EDEMLIMFATIC zilnic
(TROMBO- o Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic sau Digestive
FLEBITA) Protocol de 2-3 ori pe sdptdmdn6
o UtilizatiLLV
o iNCenCalI gI: Uleiuri de citrice, Rosemary Metabolic Blend,

t
Neroli sau Protective Blend

o Aplicali 3-4 pic[turi


de Eucalyptus, Melissa, Siberian Fir sau
Respiratory Blend pe piept de 2-3 ori pe zi
t o Luafi 3-4 piclturi de Melissa, Protective Blend qi Peppermint intr-o
EMFIZEM capsul6 zilnic
PULMONAR o Beli 3-4 picituri de Lemon in 250 ml de apd de mai multe ori pe zi
o Efectuati Symphony of the CellsrM Respiratory sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sdptimdnd

r o Utilizali Respiratory Blend Lozenges la nevoie

, o
o
Beli 3-4 piclturi de Lemon in 250 ml de ap[ de 3-4 ori pe zi
Luafi 3-4 piclturi de Frankincense, Clary Sage gi Rosemary intr-o
capsuli zilnic
rT
I. o Aplicali 3-4 picdturi
de Ginger, Geranium, Massage Btend, Thyme
ENDo- sau Basil pe abdomenul inferior qi talpi de 2-3 ori pe zi
METRIOZA
o UtilizatiLLV
o Utilizali Digestive Enzyme Complex ii:: - ,t
o Efectuali Symphony of the CellsrM Hormone Balance, Solar sau
Digestive Protocol de 1-2 ori pe sdpt6mAnd

I o Utilizali LLV
*_-
Dg"uq,
o Utilizafi Polyphenol Complex
o Utilizali Energy & Stamina Complex
o Utilizali Meal Replacement Shake
o Lua{i 6 piclturi de Metabolic Blend qi 3 picituri din fiecare:
ENERGIE Peppermint Ei Melissa intr-o capsuli zilnic
o Utiliza{i GI Cleansing Formula Ei Probiotic Defense Formula
o Difuzali/inhalali Joyful Blend, Peppermint, uleiuri de citrice,
7 o
Cinnamon sau Metabolic Blend sau aplicali pe tilpi de 2-3 ori pe zi
Efectuafi Symphony of the Cellsr^a Inflammatory Solar sau
) Digestive Protocol de 2-3 ori pe s6pt6mAni

- 41-
o Utilizati Essential Oil Omega Complex qi LLV
o Amesteca{i 2 picituri de Frankincense intr-o linguri de Liquid
Omega 3 Supplement gi ingera(i de 1-2 ori pe zi
o Utiliza(i Digestive Enzyme Complex
o Aplicali Focus Blend sau 1-2 picituri de Arborvitae la baza
craniului sau inhalali de 2-3 ori pe zi
EPILEPSIE
0 Efectua(i Symphony of the CellsrM Neurological sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sApt[mand
O Aplicali 1-2 picaturi de Frankincense sub limb6 qi aplicali pe gAt qi
umeri de 2-3 ori pe zi
O INCERCATI $I: Sandalwood, Myrrh, Patchouli, Copaiba, Siberian
Fir, Neroli sau Vetiver

O Luafi 3-4 picituri de Thyme, Frankincense qi Rosemary intr-o


capsuli zilnic
O Utiliza{i Essential Oil Cellular Complex
EPSTEIN BARR O Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Cellular sau
Inflammatory de l-2 ori pe sdptdm6nd
O Utilizali LLV
O Utilizali Energy & Stamina Complex

O Utilizali LLV
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Energy & Stamina Complex
O Luali 2-3 Metabolic Blend Softgels
O Aplica{i 3-4 pic5turi de Peppermint pe t6lpi, g6t Ei umeri la nevoie
EPUIZARE O Lua{i 3-4 picdturi de Cinnamon, Copaiba qi Siberian Fir intr-o
capsuli la nevoie
O Beli 3-4 picdturi de uleiuri de citrice cu 250 ml ap6 sau difuzafi gi
inhalali la nevoie
0 Efectuafi Symphony of the CellsrM Inflammatory Solar sau
1
Cellular Protocol de 2-3 ori pe slpt[mdn5

O Aplica{i l-2pieltuti ile Clove amestecat cu ulei de cocos, direct pe


ERUPTII ginpr qi masati cqds&i!*kilevoie
DENTARE O Aplicali 2-3 picdturi de Soothing Ble_nd sau Helichrysum pe t6lpi
{U, sau pe exteriorul obraaului la nevoie
f,
o Aplicali 3-4 pic[turi de Massage Blend, Wintergreen qi Lemongrass
pe laba piciorului qi pe gambd de 2-3 ori pe zt
FASCIITA
PLANTARA
o Utilizali LLV, Digestive Enzyme Complex gi Cellular Complex
s iNCeRCell $l:Aplicali Cypress, Basil, Soothing Blend, Birch gi
Siberian Fir pe zona de interes

0 Aplicali 4-5 picdturi de Peppermint pe coloand, zona gdtului si pe


tdlpi la fiecare 2-3 ore
o Luali 3-4 picdturi din fiecare: Peppermint. Melissa qi Lavender
intr-o capsuli la nevoie
o Ad[ugafi 5-6 piclturi de Lavender sau Pepperrnint in cada de baie,
FEBRA pentru a ajuta la sclderea febrei
o Difuzali Cassia sau Protective Blend
r,\tll , o
tv Efectua{i Symphony of the CellsrM Basic sau Inflammatory
Protocol la nevoie
o iNCEnCelt $l: Eucalyptus, Basil sau Melaleuca pentru a ajuta ta
reducerea infecliei

Utilizali LLV
Utilizati Detoxification Blend
Efectuati Symphony of the CellsrM Inflammatory, Cellular sau
Digestive Protocol de 2-3 ori pe siptdmdnd
* Lua{i 3 4 picSturi din fiecare: Melissa, Thyme si Copaiba intr-o
capsula zilnic
I o Utilizali Polyphenol Complex
FIBROMIALGIE S Utilizali GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
o Utilizali Energy & Stamina Complex
I o Utilizali Meal Replacement Shake

I
f AplicaJi 2-3 piclturi de Massage Blend, Soothing Blend, Birch sau
Wintergreen pe zona de interes de 2-3 ori pe zi
* Utilizali Digestive Enzyme Complex
o iNCenCalt $I: Rosemary Lemon, Lemongrass, Arborvitae,
Melaleuca sau Siberian Fir
o Aplicali 2-3 picituri de Massage Blend gi Wintergreen pe zona de
interes de 2-3 oi pe zi
o Luati2_3 picituri de Lemon, Marjoram qi Lavender intr-o capsul6
de l-2 ori pe zi
FLEBITA o Utilizali LLV
o Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Protocol de 2-3
ori pe siptdmdni
o iNCenCelt gI: Cypress, Lemongrass, Copaiba, Spikenard, Birch
sau Basil

o Aplica{i 3-4 picdturi de Frankincense sau Rose in zona inimii de


2-3 ori pe zi
o Aplicali 3-4 picituri de Detoxification Blend in zona ficatului de
l-2 ori pe zi
FURIE
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Neurological, Forgiveness sau
Emobic Protocol de l-2 ori pe sdptimdnl
o iNCfnCall gl: Geranium, Helichrysum, Rosemary Spikenard,
Douglas Fir, Siberian Fir, Petitgrain sau Grounding Blend
o Aplicali ,1-5 piclturi de Digestive Blend Ei Peppermint pe abdomen
de 1-2 ori pe zi
o Utilizali Digestive Blend Softgels
o Luafi 3 pic6turi din flecare: Spearmint, Ginger qi Thyme intr-o
capsulS zilnic
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Utilizai'i Detoxifi cation Blend Softgels
GASTRITA o Aplicafi 2-3 pic[turi de Fennel, Ginger, Peppermint, Spearmint,
Coriander sau Cilantro pe punctele reflexogene ale tSlpii,
corespunzetoare tractului intestinal inferior sau stomacului, de 2-3 I
ori pe zi
o Utilizati GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de 2-3 ori pe
siptimAnE
o Utilizali LLV
0 Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Luali 3-4 picdturi de Thyme, Coriander qi Clove intr-o capsuld
zilnic
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
CIARDIA o Utilizati LLV
o Aplicali 2-3 picdturi de Digestive Blend pe abdomen de 2-3 ori pe
zi
O Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de l-2 ori pe
sdptlmini
o Utilizali past6 de dinfi Protective Blend
o Aplicali 2-3 picituri de Clove, Grapefruit sau Myrrh direct pe
GINGIVITA gingii zilnic
o Face{i gargarl cu 3-4 picituri de Protective Blend Ei Lemon
amestecate cu apd, de 2 oi Pe zi

,, o Be{i l-2 picituri de Ginger qi Peppermint in 250 ml de apd la


nevoie
o Aplicali 2-3 picituri de Digestive Blend qi Cardamom pe abdomen
la nevoie
o Difuzali Ginger, Spearmint sau Inspiring Blend
GREATA o Luali 3-4 picdturi din flecare: Digestive Blend, Ginger qi

il\l , Peppermint intr-o capsuld la nevoie


t o Aplica(i 2-3 picdturi de Ginger qi Bergamot pe tllpi sau luali 3-4
piclturi din fiecare intr-o capsuld la nevoie
o Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Solar Protocol de
2-3 ori pe septAman5

o Aplica{i 2-3 picituri de Digestive Blend Ei Ginger pe abdomen la


nevoie
o Lua[i 3-4 picdturi de Melissa, Basil qi Protective Blend intr-o
capsul6 de l-2 oi pe zi
GRETURI
MATINALE
o Luali 3 picituri de Digestive Blend gi Peppermint intr-o capsulI la
nevoie
o Utilizali LLV
o Aplicali 3-4 picdturi de Ginger qi Bergamot pe tilpi sau lua{i cdte
3-4 picituri din fiecare intr-o capsuli la nevoie

O Luali 3-4 picaturi din fiecare: Melissa, Protective Blend qi


Frankincense intr-o capsuld de mai multe ori pe zi pdni c6nd
simptomele dispar
O Utilizali Protective Blend Softgels
O Efectua(i Symphony of the CellsrM lnfectious Disease sau
GRIPA Respiratory Protocol o dat6 pe zi
O Beli 2 pic6turi de Clove in 250 mt apd sau suc natural de portocale
de l-2 ori pe zi
\u! ,
\, 0 Aplicali 2-3 picdturi de Protective Blend gi Oregano pe talpi de 2-3
ori pe zi
O Utilizali Protective Blend Lozenges

*r ".#

-45-
o Luali Protective Blend Softgels
o Aplicali 2-3 picdturi de Protective Blend gi Oregano pe tllpi de 3-4
ori pe zi
o Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease Protocol de
2-3 ori pe slptimdni
o Luali 3-4 picdturi de Siberian Fir, Copaiba qi Rosemary intr-o
GRIPA capsulE zilnic
SEZONIERA
0 iNCfnCelf gl: 3-4 picrturi de Thyme, Melissa Ei Clove intr-o
\\}! , capsulS zilnic
f/ o Luali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Utilizati Protective Blend Lozenges
o iNCenCAlt gl: Thyme, Clove, Melissa, Neroli, Eucalyptus, Black
Pepper sau Arborvitae

Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological sau Cellular


Protocol de 2-3 ori pe sdptdm6nd
Utilizali Essential Oil Celtular Complex Softgels
6
'a,

GUILLAIN- Aplicali 2-3 picdturi de Frankincense, Arborvitae qi Bergamot la


BARRE baza craniului de 2-3 ori pe zi 3
(STNDROM) Utiliza(i Digestive Enzyme Complex
Utilizali LLV
Luali 3-4 picituri de Helichrysum, Clove, Copaiba, Spikenard gi
Melissa intr-o capsuld zilnic

o Aplicali o picStur6 de Frankincense sub limb[ de2-3 ori pe zi


o Aplicali 2 piclturi de Frankincense gi Rosemary pe g6t gi zona
Ii tiroidei de 2-3 ori pe zi
! ",,^
rxorralurcA o utilizati LLv
I lnolu o Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological sau Hormone
Balance Protocol de l-2 ori pe sdpt6m6n6
"( "**' o tNCnnCelt gI: Ginger, Myrrh, Rosemary, Copaiba, Neroli sau
Lemongrass

-F
-46-
O Aplicali 4-5 picaturi din fiecare: Massage Blend, Lemon,
Cardamom gi Wintergreen pe zona afectatA de l-2 ori pe zi
o Utilizali Polyphenol Complex
o Luali 4-5 picaturi din fiecare: Lemon, Thyme qi Basil intr-o capsuli
zilnic
o Utilizali Detoxifi cation Blend
GUTA
o Beli 4-5 picituri de Lemon sau Protective Blend intr-un litru de
apd zilnic
o Utilizali LLV
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Efectuati Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Digestive
Protocol de 2-3 ori pe sdptlmdni
O INCERCATI $l: Peppermint, Basil, Cypress, Copaiba, Lavender,
Ginger, Clove sau Cinnamon
O Aplicali 2-3 picdturi de Massage Blend qi Wintergreen pe zona de
interes de 2-3 ori pe zi
rl Luali 2-3 picaturi de Lemon, Marjoram si Lavender intr-o capsuld
HEMATOM de l-2 ori pe zi
O Utilizali LLV
O iNCERCAJI gl: Cypress, Lemongrass, Birch sau Basil

* Aplicali 4-5 picdturi de Digestive Blend pe abdornen de 2-3 ori pe zi


rl Lua{i 3 4 picaturi de Digestive Blend Si Lemon intr-o capsulS zilnic
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
HEMOROIZI S Aplicali 2-3 picdturi de Helichrysum sau Myrrh pe zona de interes
de 2-3 ori pe zi
tl Electuali Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de 2-3 ori pe
saptamAnl

O Aplicali l-2 picaturi de Geranium gi Frankincense in zona ficatului


de 2-3 ori pe zi
o Utllizali Detoxifi cation Blend Softgel s
o Luali2-3 picituri de Detoxification Blend. Geranium gi
Frankincense intr-o capsuld zilnic
o Aplicali Detoxification Blend pe abdomen si ficat de l-2 ori pe zi
HEPATITA o Lua{i 3-4 picituri de Cinnamon, Rosemary qi Ginger intr-o capsuld
de l-2 ori pe zi
o Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive sau Solar Protocol de
2-3 ori pe s6ptlmdni
O INCERCAII $I: Metabolic Blend, Thyme, Copaiba, Melaleuca sau
Cassia
o Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi Protocol
de 2-3 ori pe sdpt[mdni
o Utilizali LLV
HERNIE 0 Utilizali Polyphenol Complex
DE DISC * Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Aplicali 5-6 picituri de Soothing Blend, Copaiba, Siberian Fir,
Helichrysum, Birch, Wintergreen, Lemongrass, Peppermint sau
Massage Blend de 2-3 oi pe zi

o Aplicali I -2 picaturi
de Topical Blend, Melaleuca, Sandalwood sau
Protective Blend direct pe herpes de 1-2 ori pe zi
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
HERPES
o Aplica(i 1-2 picdturi de Clove diluate cu ulei de cocos, direct pe
herpes, de l-2 ori pe zi
o Beli 3-4 picdturi de Lemon sau Wild Orange in 250 ml de apd

o Luali 3-4 picdturi din fiecare: Basil, Copaiba qi Marjoram intr-o


capsuld zilnic
o Luali 3-4 picaturi de Lavender qi Marjoram intr-o capsuld zilnic
HIPER- g Utilizali LLV
TENSIUNE o Aplicali 2-3 picdturi de Massage Blend, Cypress, Basil sau
Marjorarn pe tdlpi de 2-3 ori pe zi
tl Efectuali Symphony of the CellsrM Cardiovascular, Emobic sau
lnflammatory Protocol de 2-3 ori pe sipt[mdnd

rl Lua{i 3-4 picdturi de Clove. Thyme si Lemon intr-o capsuli de 1-2


ori pe zi
O Aplicali 3-4 picdnrri de Digestive Blend sau Cinger pe abdomen de
mai multe ori pe zi
HOLERA * Efectuali Symphony ofthe CellsrM Digestive Protocol de 2-3 ori pe
sdptarnAnd
. r\l ,
\ ;.,, O Utilizali GI Cleansing Forrnula si Probiotic Def-ense Fonnula
w O iNCERCATI gl: Detoxification Blend, Ginger, Basil, Oregano,
Geraniurn. Black Pepper, Spikenard sau Copaiba

O Aplicali 2-3 picdturi de Geranium gi Detoxification Blend pe tllpi


qi in zona ficatului de 2-3 ori pe zi
ICTER S Utitizali Detoxification Blend Softgets

\t}J , O Beli 3-4 picdturi de Lemon, Wild Orange sau Grapefruit in 250 ml
t apd de 1-2 ori pe zi

INDIGESTIE O Vezi Reflux Gastric

-48-
o Luali 3-4 picituri din fiecare: Protective Blend, Melissa si Thyme
intr-o capsul5 zilnic
s Utilizati Protective Blend Softgels
* Efectuali Symphony of the CellsrM lnfectious Disease Protocol de
3-4 ori pe s6ptEmdnd
o Luali 3 picituri din fiecare: Oregano, Basil qi Melaleuca intr-o
capsulS zilnic
o Utilizati GI Cleansing Formula si Probiotic Defense Formula
0 Aplicali Oregano, Protective Blend, Arborvitae sau Thyme pe tllpi
de2 3oripezi
s iNCeRCalt gI: Cassia, Cinnamon, Clove, Arborvitae sau Neroli

O Extem: Aplicali 3-4 picituri de Clove, Melaleuca, Oregano sau


Thyme pe zona de interes
C INCERCATI $l: Arborvitae, Basil, Patchouli, Neroli, Cedarwood
sau Protective Blend
0 Intem: Luali 3-4 pic6turi de Thyme, Melaleuca, qi Lemon intr-o
capsuli de 2 ori pe zi
O Luafi Protective Blend Softgels la nevoie
O iNCERCATI $I: GI Cleansing Formula sau Protective Blend
Softgels

O Utilizali Detoxification Blend Softgels


O Lua{i 4-5 picdturi din fiecare: Lemon, Rosemary qi Thyme intr-o
capsuld zilnic
O Beli 4-5 picituri de Lemon si Protective Blend intr-un litru de apl
zilnic
t} Aplicali 3-4 picituri
de Detoxification Blend. Juniper Berry si/sau
Cardamom in zona rinichilor si pe talpi de 2-3 ori pe zi
O Utilizali LLV (Essential Oil Omega Cornplex)
O Efectuali Symphony ofthe CellsrM Digestive Protocol de 2-3 ori pe
sdptdrn6nd
O iNCERCATI Sl: Grapeliuit, Petitgrain, Cinnamon sau Wild Orange

-49-
,a
O Utilizali Protective Blend Softgels gi Detoxification Blend Sotg.f, I
O Luali 3-4 picituri din fiecare: Basil, Cinnamon Ei Juniper Berry
intr-o capsuld de 1-2 ori pe zi
O Aplicali 3-4 piclturi
de Metabolic Blend, Coriander sau
INFECTIILE Lemongrass pe abdomenul inferior de 2-3 ori pe zi
TRACTULUI O Aplicali 3-4 pic6turi de Basil, Oregano, Bergamot, Cinnamon,
URINAR Protective Blend, Cilantro sau Massage Blend pe tilpi zilnic

\.u, O Efectuafi Symphony of the CellsrM Lymphatic sau Digestive


Protocol la nevoie
O INCERCATI $l: Eucalyptus, Rosemary Cardamom, Petitgrain,
Sandalwood sau Cleansing Blend

O Utilizali LLV
O Luali 2-4 picituri de Frankincense, Lemon, Clary Sage qi Rosemary
intr-o capsulf, l-2 ori pe zi, de asemenea aplicali pe tilpi qi
abdomen
INFERTILITATE O Lua{i 2-3 picituri de Lemon sau Fennel in 200-250 ml apl de 2-3
ori pe zi
I
O Utilizali Phytoestrogen Multiplex
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Hormone Balance sau
Lymphatic Protocol la nevoie

O Utiliza{i LLV
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Polyphenol Complex
0 Efectua{i Symphony of the CellsrM Chi, Inflammatory sau Digestive
Protocol de 2-3 ori pe slptimina
INFLAMATII
O Utilizaqi GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
O Luali 3-4 pic6turi de Copaiba, Thyme qi Bergamot intr-o capsuli
zilnic
O Aplicali 3-4 picdturi de Massage Blend, Douglas Fir Ei Wintergreen
pe tilpi ;i picioare de -2 ori pe zi
1

O Utilizali Appetite Suppressant Powder


INHIBITOR S Utilizali Metabolic Btend Softgels
AL POFTEI DE O Beli 1-2 picituri de Cinnamon sau Metabolic Blend in 250 mt de
MANCARE apd la nevoie
O Utilizali LLV qi Digestive Enzyme Complex

-50-
O Luali Restful Complex Softgels
O Luali 3-4 picdturi de Lavender qi Marjoram intr-o capsuld inainte de
culcare sau la nevoie
O Aplicali 3-4 pic6turi de Frankincense sau Lavender pe tilpi qi piept

O Utilizati LLV
INSOMNIE
.u O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Emobic, Neurological sau
Hormone Balance Protocol, la nevoie
O iNCERCATI $I: Grounding Blend, Focus Blend, Petitgrain, Neroli,
Calming Blend sau Vetiver

INTOLERANTA O Utilizali Digestive Enzyme Complex

li"tori.$, O UtilizaliLLV

O Aplicali 2-3 pic6turi de Roman Chamomile, Lavender sau


Melaleuca pe zona de interes de l-2 oipe zi
O Utilizali Detoxification Blend Softgels
O Utilizati Seasonal Blend Softgels
TRITATE
O Utilizali Digestive Enryme Complex
O Aplicali 3-4 picdturi de Digestive Blend pe abdomen Ei

'$/ Q
Detoxification Blend pe zona ficatului de 2-3 ori pe zi
Be1i2-3 picdturi de Lemon in 250 ml de api de mai multe ori pe zi

O Aplicali 2-3 pic[turi de Lavender diluatl pe zona de interes


IRJTATIE DE O INCERCATI gI: Melaleuca, Roman Chamomile, Sandalwood,
scurEc Essential Ointment, Myrrh sau Frankincense **diluafi toate
rU uleiurile inainte de aplicare*+

O Aplicali 3-4 pic6turi de Grounding Blend sau Lavender pe ceaf6 gi


pe tnlpi la nevoie
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Emobic, Forgiveness sau
forconolnr Neurological Protocol la nevoie
O iNCnnCelI $I: Resttul Blend, Patchouli, Vetiver, Steadying
Blend, Ylang Ylang, Cedarwood, Wild Orange, Rose, Renewing
Blend sau Blue Tansy

hlneAru_na I Yezi Muqcituri Insecte


DEALBINA

hr1epArum I Yezi Muqclturi Insecte


DE INSECTE

-51 -
O Beli 2-3 picdturi de Lemon, Protective Blend sau Cinnamon in apd
de 3-4 ori pe zi
O Faceli gargard cu 2-3 picdturi de Lemon, Oregano sau Protective
Blend in api qi apoi ingerali de l-2 ori pe zi
0 Aplicali 2-3 picituri de Eucalyptus;i Peppermint pe zona gatului Qi
a pieptului
LARINGITA
O Utilizali Protective Blend Lozenges sau Respiratory Blend
Lozenges
O Efectuali Symphony of the CellsrM Respiratory sau Lymphatic
Protocol de l-2 ori pe sdpt5mdnl
O INCERCATI gl: Respirarory Blend, Rosemary, Siberian Fir,
Melissa sau Protective Blend

O Utilizali LLV
O Utilizali Detoxification Blend
O Efectuali Symphony of the CellsrM Chi, Cellular, lnflammatory sau
Digestive Protocol de 2-3 ori pe siptimdni
O Luafi 3-4 piclturi din fiecare: Melissa, Thyme qi Clove intr-o
li-
capsuli zilnic
t& O Utilizali GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
I LUPUS
O Utilizali Energy & Stamina Complex
I
O Utilizali Meal Replacement Shake
O Aplica{i 2-3 picEturi de Massage Blend, Copaiba, Soothing Blend,
Birch sau Wintergreen pe zona de interes de 2-3 ori pe zi
) O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O INCERCATI gl: Rosemary, Lemon, Neroli, Blue Tansy,
Lemongrass, Melaleuca sau Spikenard

\ O Luali 3-4 picdturi de Frankincense, Rosemary si Thyme intr-o


capsuld zilnic
O Utilizali Polyphenol Complex
O Aplicali 2-3 piclturi de Arborvitae, Thyme qi Black Pepper pe ralpi
{ de I -2 ori pe zi
LYME O Utilizali Cellular Complex
(BOALA) O Efectuali Symphony of the CellsrM Cellular sau Inf-ectious Disease
Protocol de 2-3 ori pe sdptamand
O Utilizali LLV
",-v O Utilizali Digestive Enzyme Complex
I O Utilizali Protective Blend Softgels
O Utilizali GI Cleansing Fomula
h
si Probiotic Def-ense Fomula
O Aplicali 2-3 picituri de Lavender sau Roman Chamomile pe zona
de interes la nevoie
O Utilizati Seasonal Blend Softgels
MANCARIMI
O Luali 2-3 picituri de Melaleuca, Lavender gi Cilantro intr-o capsulS
la nevoie
O iNCERCATI $I: Detoxification Blend Softgels

O Luafi 3-4 picituri de Thyme, Melissa qi Bergamot intr-o capsuli de


2 ori pe zi
O Utiliza{i LLV
MENINGITA O Utiliza(i Essential Oil Cellular Complex
.\u , O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Cellular sau
f, Maxim Protocol de 2-3 ori pe siptim6ni
O Utilizati GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
O Utiliza{i Phytoestrogen Multiplex
O Luafi 3-4 picituri de Spikenard, Copaiba gi Marjoram intr-o capsulS
la nevoie
O Luafi 2-3 picituri de Clary Sage, Thyme, Frankincense, Geranium,
intr-o capsuld zilnic
MENOPAUZA
O Aplicali 3-4 piclturi de Clary Sage, Geranium, Reassuring Blend
Cypress sau Soothing Blend pe zona abdomenului sau pe tilpi de
2-3 oipe zi
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Hormone Balance Protocol de
2-3 ori pe sipt6m6ni

O Aplicali Tension Blend la nevoie


O Aplicali 2-3 picituri de Frankincense, Peppermint qi Lavender pe
gat $i frunte la nevoie
O Luali 3-4 picituri de Copaiba, Frankincense qi Petitgrain intr-o
capsuli la nevoie
T O Utilizali Polyphenol Complex
}tIGRENE
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utiliza{i LLV
O Aplicali 3-4 picdturi de Sandalwood, Cedarwood sau Vetiver la
baza craniului la nevoie
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Neurological, Inflammatory sau
Maxim Protocol de 1-2 ori pe sdpt6mdni qi la nevoie

0 Pentru a preveni: Utilizafi 3-4 picituri de Repellent Blend la nevoie


IUSCATURI O Pentru tratare: Utilizali 3-4 picSturi de Cleansing Blend,
xsicrn r$, Frankincense, Melaleuca, Spikenard sau Lavender direct pe zona

rt_
afectati. la nevoie
i

-53-
O Aplicali 3-4 picituri de Marjoram, Bergamot, Lime, Massage
Blend, Roman Chamomile, Soothing Blend, Lavender, Birch sau
Wintergreen pe zona de interes la nevoie
O Utilizali Polyphenol Complex
S Utilizali Digestive Enzyme Complex
MUSCHI/FEBRA O INCERCATI $l: 3-4 pic6turi de Majoram, Copaiba Ei Siberian Fir
MUSCULARA intr-o capsulI la nevoie
O Utilizali LLV
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Protocol la nevoie
O Utilizali Meal Replacement Shake
O iNCERCATI gl: Cypress, Siberian Fir, Lemongrass, Clove,
Frankincense, Rosemary Tension Blend sau Coriander

O Aplicali 1-2 picaturi de Lemongrass sau Oregano cu 1-2 picdturi de


ulei de cocos pe zona de interes de 2-3 ori pe zi
NEGI
O iNCERCATI gl: Lemon, Black Pepper, Thyme, Topical Blend Ei/
.ql ,
t sau Protective Blend

NEGI PLANTARI A \Vezi Negi


lt ialPil o
,,l tpe

NELINI$TE/
O Vezi Ajutor pentru Somn
INSOMNIE

O Apticali 5-6 picituri de Massage Blend qi Wintergreen pe tnlpi 9i


picioare de l-2 ori pe zi
O UtilizaliLLV
O Utilizali Polyphenol Complex

NEUROPATIE S Apticali 3-4 piclturi de Essential Oit Cellular Complex pe tnlpi gi


picioare de I -2 ori pe zi
O Aplicali 3-4 picaturi de Lemongrass, Marjoram, Cypress, Basil,
Soothing Blend sau Rosemary pe zona de interes la nevoie
tl Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Cellular sau
Neurological Protocol de l-2 ori pe sdptim6nE

-54-
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Chi sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe slptimdn6
O Luali 3-4 picaturi de Frankincense, Clove qi Copaiba intr-o capsuld
de I -2 ori pe zi
\EVRALGIE O Utilizali Digestive Blend Softgels
O UtilizaliLLV
O Utilizali Essential Oil Cellular Complex
O Utilizali Detoxification Blend

* Efectuali Symphony of the CellsrM lnflammatory Cellular sau


Neurological Protocol de 2-3 ori pe saptdm6ni
tl Luali 3-4 pic[turi de Frankincense, Clove qi Copaiba intr-o capsulE
de l-2 ori pe zi
\EVRITA * Utilizali Digestive Blend Softgels
*

I
Utilizati LLV
* Utilizali Essential Oil Cellular Complex
tt Utilizali Detoxification Blend

-
\D

O Luafi Metabolic Blend Softgels


= O Beli 5-6 picdturi de Metabolic Blend in 250 ml de apI
O tNCenCalI gI: Altlugafi l-2 piclturi de Grapefruit, Lemon sau
Cinnamon in aptr
O Utilizati Dieestive EnzJxne Complex

O Utilizali LLV
O Util'ua1i Detoxification Blend Softgels
O Aplicali 5-6 piclturi de Grapefruit qi Metabolic Blend pe zonele cu
celulit[
O Utilizali GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
tl Efectua[i Symphony of the CellsrM Lymphatic Protocol de 2-3 ori
pe siptimdnE

-55-
* Utilizati LLV
O Utilizali Polyphenol Complex
* Utilizali Detoxification Blend
* Efectuali Symphony of the CellsrM Solar, Cellular sau Inflammatory
de 2-3 ori pe sAp6manA
O Luali 3-4 picaturi din fiecare: Melissa, Thyme gi Copaiba intr-o
capsul6 zilnic
OBOSEALA
(CRONICA)
O Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
* Utilizali Energy & Stamina Complex
* Utilizali Meal Replacement Shake
S Aplicali 2-3 picaturi de Massage Blend, Soothing Blend, Birch sau
Wintergreen pe talpi de 2-3 ori pe zi
S Utilizati Digestive Enzyme Complex
* iNCERCATI $l: Rosemary, Lemon, Copaiba, Lemongrass sau
Melaleuca

O Efectua(i Symphony of the CellsrM Inflammatory Cellular sau Chi


Protocol de 2-3 ori pe s[ptimdnd
O Luati 3-4 picituri de Siberian Fir, Copaiba qi Marjoram intr-o {
capsul6 zilnic
O Utilizali LLV
{ O Utilizali Polyphenol Complex
O Utiliza;i Detoxiflcation Blend Softgels
O Utilizali Energy & Stamina Complex

I*l
OBOSEALA
O Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
CRONICA
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Meal Replacement Shake
O Aplicali 4-5 piclturi de Digestive Blend pe abdomen in fiecare
noapte
O Aplicali 2-3 picituri de Massage Blend, Wintergreen qi Peppermint
pe telpi de 2-3 ori pe zi
O Beli 4-5 picdturi de Lemon intr-un litru de api de 2-3 oi pe zi
O iNCERCATI $I: Lime, Wild Orange sau Grapefruit

O Aplicali 2-3 picaturi de Ginger gi Geranium pe abdomen la nevoie


* Utilizati Detoxification Blend Softgels
OBOSEALA 0 Utilizali LLV
SUPRARENALA O Utilizati Cellular Vitality Complex
* Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive, Chi, Solar sau
Cardiovascular Protocol de 2-3 ori pe sdptdmdn6

-56-
o Lua[i 3-4 picituri de Frankincense, Lemon qi Siberian Fir intr-o
capsulS zilnic
o Utilizali Polyphenol Complex
o Beli 4-5 pic5turi de Lemon sau Wild Orange in 250 ml de apd de
1-2 ori pe zi
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
OSTEOARTR]TA O Utilizafi Essential Oil Cellular Complex
o Efectuafi Symphony ofthe CellsrM Osteo Protocol de 2-3 ori pe
sdptim6nE
o Utilizali Bone Support Complex
o Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
o Aplicali 2-3 piclturi de Helichrysum, Siberian Fir, Birch,
Wintergreen, Lemongrass sau Massage Blend pe zona de interes

o Lua{i 3-4 pic[turi de Frankincense, Lemon qi Siberian Fir intr-o


capsuli zilnic
o Beti 4-5 picituri de Lemon sau Wild Orange in 250 ml de ap6 de
1-2 ori pe zi
o Utilizali Polyphenol Complex
o Utiliza(i Digestive Enzyme Complex
OSTEOMIELITA O Utilizafi Essential Oil Cellular Complex
o Efectuafi Symphony ofthe CellsrM Osteo Protocol de 2-3 ori pe
s[ptdm6nI
o Utilizali Bone Support Complex
0 Utiliza(i GI Cleansing Formula si Probiotic Defense Formula
o Aplicafi 2-3 piclturi de Helichrysum, Siberian Fir, Birch,
Wintergreen, Lemongrass sau Massage Blend pe zona de interes

o Utilizati Bone Support Complex


o Utilizati Digestive Enzyme Complex
o utiliza(i LLV
o Utilizali Polyphenol Complex
o Aplicali 3-4 piclturi de Helichrysum, Lemongrass qi Massage
OSTEOPOROZA
Blend pe tilpi qi picioare zilnic
o Utilizati Essential Oil Cellular Complex
o Efectuali Symphony of the CellsrM Osteo Protocol de 2-3 ori pe
sdpthmdnd
o Lua{i 3-4 picdturi de Helichrysum, Lemon gi Frankincense intr-o
capsuli zilnic
o iNCenCalt SI: Cypress, Lavender, Siberian Fir, Birch sau Ginger

-57-
O Aplicali 4-5 piclturi de Melalceuca pe zona afectati de 2-3 ori pe zi
O INCERCATI $I: Rosemary sau Eucalyptus
PADUCHI
O Preventiv: Adlugali 5-10 picdturi de Melaleuca in Protecting
.!u ,
\, Shampoo

O Utilizali Essential Oil Cellular Complex


g Utilizali Digestive Enzyme Complex
PAGET (BOALA)
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Inflammatory Protocol de l-2
ori pe slptimdnd

O Lua{i 4-5 pic6turi din fiecare: Rosemary, Protective Blend qi Lemon


intr-o capsul6 zilnic
O Aplicali 4-5 picdturi de Rosemary Juniper Berry gi Digestive Blend
pe abdomen de 2-3 ori pe zr
O Utilizali Protective Blend
O Aplicali 3-4 picdturi de Helichrysum, Cinnamon, Ginger, Geranium
sau Metabolic Blend pe tilpi sau pe punctele reflexogene de l-2 ori
PANCREATITA pe zi
0 Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive sau Solar Protocol de
',1
2-3 ori pe sdptim6nl
O Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
O Utilizali Detoxification Blend
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Utilizali LLV

0 Efectuali Symphony of the CellsrM Neurological sau Cellular


Protocol de 2-3 ori pe slPtdmdni
O Luali 3-4 picdturi de Thyme, Frankincense qi Bergamot intr-o
capsul6 zilnic
PARALIZIE 0 Utilizali LLV
FACIALA
O Utilizati Essential Oil Cellular Complex
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O INCERCATI $I: Melissa, Patchouli, Myrrh, Rosemary Copaiba
sau Neroli

7
-58-
O Luafi 3-4 picituri de Thyme, Melaleuca, Lemongrass Ei Clove
intr-o capsuld de 2 ori pe zi
O Luali 3-4 pic6turi de Digestive Blend, Ginger qi Cinnamon intr-o
capsul6 zilnic
0 Efectuafi Symphony of the CellsrM Infectious Disease Protocol de
PARAZITI 2-3 ori pe sipta-ana
\t\l ,
fJl O Utilizali GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Aplicafi 3-4 picdturi de Oregano, Arborvitae, qi Clove pe tdlpi de
2-3 ori pe zi

O Luali 4-5 picituri din fiecare: Frankincense, Thyme qi Clove intr-o


capsul[ zilnic
O Luafi 4-5 picituri din fiecare: Melissa, Wild Orange qi Patchouli
intr-o capsulS zilnic
O Aplicali 2-3 picdturi de Bergamot, Arborvitae Ei Frankincense la

I mnxrxson "
H:##)-'i'r',.'.ff:5lffifiiintr-oringuril,cuLiquid
omega 3 Supplement Ei ingerali de 2 ori pe zi
/
I (BOlLAl O Utilizali Essential Oil Cellular Complex
O Luafi zt-5 picSturi din fiecare: Copaiba, Melaleuca Ei Lemon intr-o
capsull zilnic
/ O Efectuafi Symphony of the CellsrM Neurological sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe siptimdnd
O Utilizali GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
( O Utilizati Detoxification Blend Softgels
O Utilizati Digestive Enzyme Complex

! PECINGINE Q Yezi Infeclie Fungic5

O Utilizali Anti-Aging Blend pe zona de interes de 1-2 ori pe zi


PETE O Aplicali 1-2 pic6turi de Lavender Ei Frankincense de l-2 ori pe zi
?IGMENTARE O Utilizali All Natural Skin Care Collection
O Utilizali LLV Ei Detoxification Softgels

-59-
O Aplicali 5-6 picdturi de Massage Blend qi Wintergreen de la t6lpi
spre genunchi de 2-3 ori pe zi
O Utilizali LLV qi Digestive Enzyme Complex
PICIOARE
NELINISTITE O Utilizali Polyphenol Complex
(SINDROM\\r O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Protocol de 2-3
, ori pe sdptimdni
t, g INCERCATI gl: Lemongrass, Ginger, Marjoram, Copaiba, Birch,
Cypress, Basil, Soothing Blend sau Rosemary

O Aplicali 3-4 picEturi de Melaleuca, Clove sau Oregano pe zona


afectat6,, zilnic
O Utilizafi GI Cleansing Formula gi Probiotic Defense Formula
O Utilizati Protective Blend Softgels
I
PICIORUL O Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic, Digestive sau
ATLETULUI Inflammatory Protocol de l-2 ori pe siptEm6n6
O Luali 3-4 picituri de Lemon, Melaleuca qi Basil infi-o capsultr
zilnic
O INCERCATI gl: Thyme, Ma{oram, Cypress, Eucalyptus,
Arborvitae sau Spikenard

O Aplicali 2-3 picEturi de Helichrysum pe ambele pe4i ale nasului de


2-3 oripezi
O Luali 2-3 pic6turi de Helichrysum, Frankincense qi Lemon intr-o
PIERDEREA capsulS zilnic
MIROSULUI O Beli 3-4 picituri
de Lemon sau Wild Orange in 250 ml de ap5 de
2-3 oripe zi
O INCERCATI gI: Melissa gi/sau Respiratory Blend pe ambele pa4i
ale nasului la nevoie

O Aplicali 2-3 picituri de Frankincense qi Bergamot la baza craniului


zilnic
O Utilizafi LLV
O Utilizali Energy & Stamina Complex
O Efectua[i Symphony of the CellsrM Neurological sau Emobic
PIERDERI DE Protocol de 2-3 ori pe slptdm6ni
MEMORIE
O Utiliza{i Essential Oil Cellular Complex Softgels
O Inhalali/difuzafi Peppermint sau Spearmint
O Aplicali 2-3 pic[turi de Patchouli sau Vetiver pe gdt, umeri gi tilpi
de l-2 ori pe zi
O Utiliza{i Focus Blend pe tilpi qi la baza craniului de 2-3 ori pe zi

-60-
{

tl Luali 4 5 picituri din fiecare: Lemon, Rosemary gi Cinnamon intr-o


capsuld de 2-3 ori pe zi
O Beli 4-5 picaturi de Lemon sau Grapefruit in 250 ml de apa de 3-4
ori pe zi
PIETRE LA O Aplicali 2-3 picituri de Rosemary Ginger si Metabolic Blend pe
RINICHI abdomen de 2-3 ori pe zi
O Aplicali 2-3 pic6turi de Rosemary, Ginger qi Digestive Blend pe
punctele reflexogene din tatpa sau pe zona rinichilor de 2-3 ori pe zi
O Efectuali Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de 2-3 ori pe
sdptimAnl

O Utilizali Phytoestrogen Multiplex


O Aplica{i Women's Monthly Blend pe incheieturile mdinilor, t6lpi qi
piept de 2-3 oripe zi
O Utilizafi LLV
PMS
(SNDROMPRE- O Utilizafi Polyphenol Complex
IIENSTRUAL) O Efectua{i Symphony of the CellsrM Hormone Balance Protocol de
2-3 oipe zi
O Aplicafi 34 piclturi de Ylang Ylang, Frankincense, Grounding
Blend, Lavender, Siberian Fir sau Roman Chamomile, pe piept Ei
gdt la nevoie

O Efectuali Symphony ofthe CellsrM Respiratory sau Infectious


Disease Protocol de 2-3 ori pe siptimdnl
0 Luali 3-4 picdturi de Melissa, Thyrre si Peppermint intr-o capsuld
de l-2 ori pe zi
O Lua{i Protective Blend Softgels
O Aplicali 3-4 picaturi de Protective Blend, Melissa, Thyrne, Oregano
P\EUMONIE
sau Eucalyptus pe talpi de 2-3 ori pe zi
O Apticali 2-3 picaturi de Respiratory Blend, Siberian Fir si
.\tl , Eucalyptus pe piept de 2-3 ori pe zi
t, O Beli 2-3 picituri de Protective Blend Ei Lemon in 250 ml de apd de
2-3 ori pe zi
O Utilizali GI Cleansing Formula si Probiotic Defense Formula

-61-
o utilizali LLV
o Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Aplicali 2-3 picaturi de Arborvitae Ei Massage Blend pe tilpi zilnic
o Luali 3-4 picEturi de Basil, Cinnamon qi Rosemary intr-o capsuli
zilnic
PROBLEME
CARDIO- o Luali 3-4 picdturi de Copaiba, Spikenard qi Marjoram intr-o capsuld
VASCULARE zilnic
o Beli 5-6 pic[turi de Lemon in 250 ml de apd zilnic
o Efectuali Symphony of the CellsrM Cardiovascular sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe sAptdmana
o iNCenCelf $l: Marjoram, Lavender, Protective Blend, Thyme
sau Lemongrass

O Aplicali 1-2 picdturi de Respiratory Blend, Siberian Fir sau


Cardamom in jurul nasului gi pe piept de 2-3 ori pe zi
,J.
O Aplicali 3-4 picaturi de Rosemary Eucalyptus, Melissa sau
Peppermint pe piept sau tAlpi de 2-3 ori pe zi
O Luali picituri din fiecare: Cinnamon, Lemon
PROBLEME
3
capsulf, la nevoie
gi Melaleuca intr-o
f,
RESPIRATORII O Utilizali Seasonal Blend Softgels sau la nevoie H
O Beli 2-3 picdturi de Lemon gi Protective Blend in 250 ml de ap6 de
\!1,! , l-2 ori pe zi
f/ O Efectua{i Symphony ofthe CellsrM Respiratory Protocol de 1-2 ori
pe siptdmdnd
O Utilizali Respiratory Blend Lozenges

O Aplicali 2-3 pic6turi din fiecare: Massage Blend Ei Lavender cu


pulin ulei de cocos intre scrot gi anus de 2-3 ori pe zi
O Aplicali 4-5 pic6turi de Digestive Blend sau Massage Blend pe
abdomen qi zona osului pubian de 2-3 oripezi
O Utilizali LLV
, PROSTATA O Utilizali Polyphenol Complex
I
O Luali 3-4 picituri de Marjoram, Basil qi Rosemary de l-2 ori pe zi
t O Aplicali Helichrysum, Cypress, Massage Blend, Wintergreen,
Oregano sau Peppermint pe talpi de 2-3 ori pe zi
0 Efectuafi Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Digestive
Protocol de 2-3 ori pe s6ptimdnd

T$1 trl il

\
tl Luafi 4-5 pic5turi de Ceranium, Detoxification Blend 9i Melaleuca
intr-o capsuli zilnic
O Aplicali 3-4 picituri de Detoxification Blend pe zona ficatului de
2-3 ori pe zi
0 Utilizali Detoxification Blend supplement
S Aplicali 4-5 picituri de Geranium, Copaiba gi Digestive Blend
pe abdomen, zona ficatului qi pe zona reflexogend din talp6,
corespunzatoare ficatului, de 2-3 ori pe zi
0 Beli 4-5 picituri de uleiuri de citrice intr-un litru de apa, zilnic
ato*rorttaul O Aplicali 2-3 picaturi de Helichrysum, Frankincense, Roman
,
\, Chamomile sau Lavender pe zona de interes de 2-3 ori pe zi
S Utilizali Digestive Enzyme Complex
f Utilizali GI Cleansing Formula qi Probiotic Defense Formula
* Utilizali LLV (Essential Oil Omega Complex)
S Amestecali 2-3 piclturi de Frankincense sau Rosemary cu o
lingurila de Liquid Omega 3 Supplement qi ingerali de l-2 ori pe zi
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Digestive, Solar sau Lymphatic
Protocol de 2-3 ori pe s[pt[mAn5

O Luali 4 picdturi din fiecare: Protective Blend, Melissa qi Lemon


intr-o capsulE zilnic
O Aplicali 3-4 picituri de Respiratory Blend, Melaleuca, Rosemary
sau Eucalyptus pe piept sau pe coloani de 2-3 ori pe zi
O Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease sau
Respiratory Protocol de 2-3 ori pe sEpt6mani
nAcn.lr,A O Aplica[i 3-4 picfturi de Protective Blend pe tilpi de 2-3 ori pe zi
.u O Utilizafi l-2 p-icdturi de Lemon sub limbd sau beli cu api pe
parcursul lntregii zile
O Utilizafi Proteciive Blend Lozenges sau Respiratory Blend
Lozenges la nevoie
O Difuzati Respiratory Blend, Siberian Fir, Wild Orange, Protective
Blend sau Eucalyphrs
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory Cellular sau
Lymphatic Protocol de 2-3 ori pe sEptdmdni
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O Aplicafi Massage Blend, Wintergreen qi Lemongrass pe zona de
interes de 2-3 ori pe zi
RAYNAUD
(STNDROM) O Luali 3-4 pic[turi de Clove, Rosemary gi Basil intr-o capsull de 1-2
ori pe zi
O Utiliza+i Essential Oil Cellular Complex Softgels
O UtilizaliLLV
O INCERCATI gI: Copaiba, Neroli, Spikenard, Basil, Helichrysum,
Lemongrass sau Birch

O Beli l-2 picdturi de Peppermint sau Spearmint in 250 ml de ap6 la


nevole
O Aalicali 4-5 picituri de Digestive Blend pe abdomen de 1-2 ori pe 4
REFLUX
GASTRIC
O Utilizali Digestive Blend Softgels jI
O Beli 4-5 piclturi de Lemon in 250 ml de api zilnic pentru reducerea t{
aciditilii din stomac qi refacerea mucoasei gdtului qi a esofagului
0 Efectua{i Symphony of the CellsrM Digestive protocol de l-2 ori pe
siptimdnd F
fl
O Utilizali Cellular Complex Softgels
O Lua! 3-4 picituri din fiecare: Frankincense, Sandalwood, Lavender
qi Rosemary intr-o capsuli zilnic
O Luali 3-4 picdturi de Spikenard, Copaiba qi Clove intr-o capsulI
zilnic
REPARARE O Utilizali Polyphenol Complex
CELULARA O Efectuafi Symphony of the CellsrM Maxim sau Cellular protocol de
2-3 ori pe slpt6mdnd
O Aplicali 3-4 picituri de Frankincense, Sandalwood, Lavender qi/sau
Arborvitae pe gdt,baza craniului, zona umerilor gi pe t6lpi, l-2 ori
pe zi
O INCERCATI gI: Neroli, Petitgrain, Douglas Fir sau Siberian Fir

O Utilizali Digestive Enzyme Complex


REPARAREA
O Utilizali LLV
TESUTULUI O Aplica{i 4-5 picituri de Helichrysum, Anti-Aging Blend, Basil,
Sandalwood, Spikenard, Lavender, Lemongrass sau Myrrh de 2-3 :
ori pe zi

- 64-
O Aplicali Anti-Aging Blend
O Utilizali All Natural Skin Care Collection
O Utilizali LLV
O Utilizali Essential Oil Cellular Complex
RIDURI O Utiliza{i Digestive Enzyme Complex
O Beli 3-4 picdturi de Lemon sau alte uleiuri de citrice in apd,de2-3
ori pe zi pentru o mai bund hidratare a pielii
O Utilizali Detoxification Blend supplement
C tNCfnCelI gI: Spikenard, Rose, Jasmine, Myrrh sau Sandalwood

sc.{ornr ix O Vezi Obezitate


GREUTATE

O Aplicali 3-4 picituri de Patchouli, Calming Blend sau Cedarwood


pe tilpi sau la baza craniului
scumrAnr on O Luali 3-4 picituri de Frankincense, Copaiba qi Petitgrain intr-o
DISPOZITIE capsuld la nevoie
O UtilizatiLLV
O Difuzali Grounding Blend sau Joyful Blend la nevoie

O Luafi 3-4 pic[turi de Copaiba, Siberian Fir gi Ma{oram intr-o


capsulS la nevoie
O Utilizati LLV gi Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Polyphenol Complex
scnrrcA O Efectuafi Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi Protocol
de 2-3 ori pe sdptimdn6 sau la nevoie
O Aplicali 2-3 picEturi de Soothing Blend, Helichrysum, Basil,
Massage Blend, Cypress qi/sau Lemongrass pe zona de interes in
func1ie de necesitate. Aplicali 2-3 uleiuri pentru a obline cele mai
bune rezultate

O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Lymphatic


Protocol de 2-3 ori pe sdptimdn6
O Utilizati Digestive Enzyme Complex
O Aplicali Massage Blend, Wintergreen gi Lemongrass pe zona de
SCLERO- interes de 2-3 ori pe zi
DER]VIIE
O Lua(i 3-4 picEturi de Clove, Rosemary Ei Basil intr-o capsuld de 1-2
ori pe zi
O Utilizali Essential Oil Cellular Complex Softgels
O UtilizaliLLV

-65-
O Luali 3-4 piclturi de Melissa, Clove Ei Frankincense intr-o capsuld
zilnic
SCLEROZA O Utilizali Essential Oil Celtular Complex Softgels
LATERALA O Utilizali Essential Oil Omega Complex (LLV)
AMIOTROFICA O Efectua(i Symphony of the Cellsrtlt Cetlular sau Neurological
(LOU GEHRIG) Protocol de 2-3 ori pe s6ptdmdn6
O Aplicali 2-3 picdturi de Frankincense gi Melissa pe tilpi, baza
craniului qi cregtetul capului de 2-3 ori pe zi
-l
tl
*
Efectuagi Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi protocol
de 2-3 ori pe saptAmana
I
1
Utilizali LLV qi Digestive Enzyme Complex
O Utilizali Polyphenol Complex
SCOLIOZA
\!}] ,
\v
S

*
Lua(i 3-4 picaturi de Melissa, Frankincense gi Marjoram intr-o
capsuld de l-2 ori pe zi
Utilizali Essential Oil Cellular Complex Softgels
IY
O Aplicali 4-5 picituri de Helichrysum, Birch, Copaiba, Frankincense,
Soothing Blend, Cypress, Siberian Fir, Wintergreen sau peppermint
pe zona de interes

O Aplica{i 3-4 picituri de Respiratory Blendpe piept, gat sau sub nas,
inainte de culcare zilnic
SFORAIT O Difuzali Respiratory Blend
O INCERCATI gI: Eucalyptus, Lavender, Rosemary, Siberian Fir sau
Douglas Fir

O Aplicali l-2 picaturi de Rosemary Siberian Fir, Cardamom sau


Melissa pe pi4ile laterale ale nasului de 2-3 ori pe zi sau la nevoie
O Luali 3-4 picituri de Melissa, Black Pepper Ei Prorective Blend
intr-o capsulI zilnic
t} Aplicali 3-4 piclturi de Respiratory Blend gi Eucalyptus pe piept qi
SINUZITA nas la nevoie
O Beli 4-5 picEturi de uleiuri de citrice in 250 ml de api zilnic
0 Efectuali Symphony of the CellsrM Respiratory protocol la nevoie
l} Utilizali Respiratory Blend Lozenges sau Protective Blend
Lozenges

.7F: ?
t*-

-66-
O Luati 3-4 picituri de Helichrysum, Lemon Ei Siberian Fir intr-o
capsuld de 1-2 ori pe zi
O Utilizali Polyphenol Complex
SPRIJIN O Utilizali Digestive Enzyme Complex
PENTRU OASE O UtilizaliLLV
O Utilizali Cellular Complex Blend
O Efectuali Symphony of the CellsrM Osteo, Inflammatory sau Chi
I Protocol de I -2 ori pe s6pt5mdni

O Luali 3-4 picIturi de Melissa, Basil gi Protective Blend intr-o


capsuli de I -2 ori pe zi
O Utilizali Protective Blend Softgels
O Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease sau Cellular

e STAFILOCOC
Protocol de 3-4 ori pe sdptim6nd
O Luali 3-4 picaturi de Protective Blend, Thyme qi Rosemary intr-o
capsuld zilnic
.\! ,
t O Utilizali GI Cleansing Formula
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
qi Probiotic Defense Formula

O iNCERCATI gI: Oregano, Basil, Marjoram, Neroli, Arborvitae,


Lemon, Clove, Cassia sau Cinnamon

O Luali 3-4 picituri de Melissa, Basil qi Protective Blend intr-o


capsuli de 1-2 ori pe zi
O Utilizati Protective Blend
O Efectua{i Symphony of the CellsrM Infectious Disease Protocol de
3-4 ori pe siptim6ni
STAFILOCOC
O Lua{i 3-4 picituri de Protective Blend, Thyme Ei Rosemary intr-o
AURIU (MRSA)
capsulS zilnic
O Utilizali GI Cleansing Formula Ei Probiotic Defense Formula
O Utilizati Digestive Enzyme Complex
O iNCrnCell gl: Oregano, Basil, Neroli, Spikenard, Marjoram,
Lemon, Clove, Cassia, Douglas Fir, Cinnamon sau Arborvitae

O Lua{i 4-5 picituri din fiecare: Melissa, Wild Orange qi Peppermint


intr-o capsul6 zilnic
STIMULENT O Aplicali 2-3 pic[turi de Frankincense, Copaiba, Arborvitae qi/sau
PENTRU Bergamot la baza craniului qi pe gdt de 1-2 ori pe zi
SISTEMUL O Efectuafi Symphony of the CellsrM Cellular, Neurological sau
\ERVOS Inflammatory Protocol de 2-3 ori pe siptimini
CENTRAL O Utilizali Essential Oil Cellular Complex
O iNCERCATI $I: Rosemary Patchouli, Basil, Neroli, Spikenard,
Siberian Fir, Cedarwood, Frankincense, Arborvitae sau Clove

-67-
O Facefi gargari cu l-2 picEturi de Lemon
$i
protective Blend sau
Cinnamon intr-o cantitate micE de ap6 gi ingerali de 2-3 ori pe zi
O Utilizafi Protective Blend Softgels
O Luali 3-4 picfturi de Oregano, protective Blend gi Lemon intr-o
capsulE de2-3 ot'lpezi

STR.EPTOCOC
O Efectuali Symphony of the CellsrM Respiratory sau Infectious
Disease Protocol la nevoie
.u, O Aplicali 2-3 picdturi de Eucalyptus, Respiratory Blend sau
Melaleuca pe zona getului de 34 oi pe zi
O Utilizati GI Cleansing Formula
O Utilizali Protective Blend Lozenges sau Respiratory Blend
Lozenges

O Luali 4-5 picdturi din fiecare: Melissa, Wild Orange gi Copaiba i.i
intr-o capsulS la nevoie
O Aplicali 3-4 picituri de Frankincense sau Neroli pe g6t gi la baza
craniului la nevoie
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Forgiveness, Emobic,
Neurological sau Hormone Balance protocol
STRES
O Aplica{i Focus Blend pe gdt gi umeri la nevoie
O Difuzali aplicali 3-4 picdturi de Bergamot gi Roman
sau
Chamomile pe ceafE qi tdmple de 2-3 ori pe zi sau la nevoie
O iNCfnCalI gI: Grounding Blend, petitgrain, Jasmine, Rose, {
Centering Blend, Enlightening Blend, Neroli, Frankincense,
Melissa, Patchouli, Ylang Ylang, Restful Blend sau Lavender

O Aplicali 2-3 picIturi de Lavender, Frankincense sauAnti-Aging


Blend pe ranl de 2-3 oipe zi
O Aplicali Essential Ointrnent la nevoie

TAIETURI O A-plicafi 3-4 piclturi de Cleansing Blend sau Melaleuca pe zona


afectatil pentru curitare de2-3 oipe zi
O Aplica[i 2-3 picEturi de Helichrysum pe zoiade interes de 2-3 ori
'U/ pe zi
O TNCERCATI gI: Topical Blend, Myrrh, Sandalwood sau Spikenard

-68-
o Aplicali 3-4 picdturi de Lemongrass, Basil, Cypress qi Massage
Blend pe o zoni muscularf, mai intinsd de 2-3 oipe zi
g Utilizali Digestive Enzyme Complex
o Utilizali LLV
TENDINITA o U tilizai.;i Polyphenol Complex
o Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi Protocol
de 1-2 ori pe sdptdm6nl
o iNCenCelt $I: Soothing Blend, Marjoram, Ginger, Siberian Fir,
Cilantro, Basil, Cypress, Wintergreen, Douglas Fir sau Copaiba

TENSIUNE
ARTERIALA O Vezi Hipertensiune
CRESCUTA

O Utiliza{i Digestive Enzyme Complex


O Lua{i 3-4 picituri de Lemongrass, Helichrysum gi Frankincense
intr-o capsul6 zilnic
O Lua{i 3-4 picituri de Copaiba, Siberian Fir qi Bergamot intr-o
TESUT capsulE zilnic
CONJI.'NCTIV O UtilizafiLLV
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Chi Protocol
de 1-2 ori pe s[ptdmdnl
O iNCERCATI $I: Soothing Blend, Siberian Fir, Birch, Wintergreen,
Douglas Fir sau Spikenard

O Aplicali 3-4 picdturi de Helichrysum gi Melaleuca pe exteriorul


urechii de 2-3 oi pe zi
O Aplicali 2-3 pic[turi de Basil pe exteriorul urechii de 1-2 ori pe zi
TINITUS (TIUIT
IN URECHI)
O Efectuali Symphony of the CellsrM Lymphatic Protocol de 2-3 ori
pe s6ptim6nd
O Utilizati Digestive Enzyme Complex
O Beli 2-3 picdturi de Lemon qi Cinnamon in 250 ml de apE zilnic

O Aplicali I piclturi de Frankincense sub limbd de 2-3 ori pe zi


O Aplica{i 2 piclturi de Frankincense qi Rosemary pe gdtlzona tiroidei
de 2-3 ori pe zi

TIROIDA
0 Utilizati LLV
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Cellular, Neurological sau
Hormone Balance Protocol de 1-2 ori pe sdptdmdnd
* INCERCATI $l: Ginger, Myrrh, Neroli, Spikenard, Rosemary sau
Lemongrass

-69-
O Aplicali o pic[turE de Frankincense sub limbi de 2-3 ori pe zi
O Aplicafi 2 pic[turi de Frankincense gi Rosemary pe g6t gi zona
tiroidei de 2-3 ori pe zi
TIROIDA
HASHIMOTO
o utilizali LLV
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Neurological sau Hormone
Balance Protocol de I -2 ori pe siptimdnl
o 1NCERCATI gI: Ginger, Myrrh, Rosemary sau Lemongrass

O Aplicali 3-4 picituri de Grounding Blend sau Frankincense in zona


TRAUMA inimii qi pe zona gdtlumeri
PROVOCATA O Difuzali Frankincense, Rose, Grounding Blend sau Cedarwood
DEABUZ O Efectuafi Symphony of the CellsrM Neurological sau Forgiveness
Protocol de 1-2 ori pe s6pt6mind

O Aplicali 2-3 picIturi de Frankincense sau Rose in zona umeriloq


g6tului 9i a pieptului la nevoie

TRAUMA
O Difuzali Frankincense, Rose, Grounding Blend sau Cedarwood t
EMOTIONALA O Efectuafi Symphony of the CellsrM Forgiveness, Emobic sau

.q! ,
Neurological Protocol de l-2 ori pe sdptim6nd
O INCERCATI gl: Lavender, Sandalwood, Helichrysum sau Calming I
t Blend

O Aplicali 4-5 picEturi din fiecare: Cypress, Massage Blend gi


Lemongrass pe incheietura mdinii Ei bra! de 2-3 ori pe zi
TUNEL t Utilizali Digestive Enzyme Complex
CARPIAN
(STNDROM) 0 Efectuali Symphony Of The CellsrM Chi sau Inflammatory Protocol
de 2-3 ori pe s[ptimdnd
* iNCERCATI $l: Basil, Wintergreen sau Soothing Blend
I
O Amestecafi 2 picdturi din fiecare: Cinnamon, Mynh gi Lemon cu
t
ulei de cocos qi ingerali de 2 ori pe zi I
O Aplicali 3-4 picituri de Respiratory Blend, Peppermint, Eucalyptus
sau Melaleuca pe piept qi gdt la nevoie I
TUSE
O Beli 2-3 picituri
O Efectuali Symphony of
de Lemon in 250 ml de api de 2-3 ori pe zi
the CellsrM Respiratory sau Lymphatic
I
.ul , Protocol de 2-3 ori pe sdptimdn[
t O Utilizali Protective Blend Softgels

TUSE
CONVULSIVA
* Vezi Tuse

-70-
O Aplicali I -2 piclturide Clove pe ulceralie sau tamponati u$or cu
Protective Blend sau Clove Ei ap6 la nevoie
O Be{i 2-3 pic[turi de Lemon in 250 ml de api, zilnic
ULCERATII O Lua{i 3-4 picdturi de Lemon, Peppermint qi Clove intr-o capsuli
zilnic
O Utilizali Digestive Enzyme Complex
O iNCERCATI gl: Helichrysum sau Protective Blend

O Utilizali Digestive Blend Softgels


O Luali 3-4 picituri din fiecare: Digestive Blend, Clove gi Peppermint
intr-o capsuld zilnic
O Luali 4-5 picdturi din fiecare: Thyme qi Lemongrass intr-o capsulS
zilnic
O Efectuati Symphony of the CellsrM Digestive Protocol de I -2 ori pe
sdpt6m6nI
ULCERE
O Luali 3-4 pic[turi din fiecare: Copaiba, Basil Ei Lemon intr-o
capsul6 zilnic

II O Aplicali 3-4 picdturi


O Aplicali 3-4 picituri
de Digestive Blend pe abdomen la nevoie
de Frankincense,
sau Ginger pe abdomen qi t[lpi zilnic
O Beli l-2 picituri
Myrrh, Bergamot, Cinnamon

de Peppermint sau Lemon in 250 ml de ap6 de 2-3


ori pe zi

O Utilizali Seasonal Blend Softgels


0 Luali 3-4 picEturi din flecare: Lavender, Melaleuca Ei Cilantro
intr-o capsuli zilnic
O Luali Detoxification Blend Softgels
URTICARIE/
IRITATIE O Aplicali 4-5 picdturi de Digestive Blend qi Ginger pe abdomen de
2-3 ori pe zi
O Aplicali 2-3 picituri de Lavender sau Roman Chamomile pe zona
de interes de 2-3 ori pe zi
O iNCenCell gl: Melaleuca, Cleansing Blend sau Sandalwood

VAGINITA O Vezi Candidoz6 Vaginali

O Utilizafi Digestive Enzyme Complex


O Aplicali 3-4 picdturi de Siberian Fir, Helichrysum, Roman
vAxArAr Chamomile, Lavender, Lime sau Soothing Blend de mai multe ori
(ECHIMOZE) pe zi
O Efectuafi Symphony of the CellsrM Chi sau Inflammatory Protocol
de l-2 ori pe s6ptiim6n6

-71-
O Aplicali 4-5 picdturi de Helichrysum pentru calmarea durerilor de
2-3 oripezi
O Aplicali 3-4 picdturi de Soothing Blend, Massage Blend, Birch,
Wintergreen, Lemongrass, Basil sau Coriander de 2-3 ori pe zi.
VARICE Pentru cele mai bune reanltate, utilizali l-2 dintre aceste uleiuri
impreun5.
O Utilizali LLV
O Efectuali Symphony of the CellsrM Inflammatory sau Cellular
Protocol de 2-3 ori pe siptimdni

O Aplicali 3-4 pic6turi de Frankincense, Sandalwood, Lavender qi/sau


Anti-Aging Blend de l-2 ori pe zi
VERGETUR]
O TNCERCATI gI: Myrrh, Rose, Spikenard sau Jasmine
O Utilizafi Digestive Enzyme Complex
O Utilizali LLV
ttLuali 3-4 picituri de Clove, Melaleuca, Coriander qi Digestive
Blend intr-o capsuld zilnic
VEZICA O Aplicali 3-4 picdturi de Clove, Melaleuca, Coriander gi Digestive
BILIARA Blend pe abdomen zilnic
A O Utilizali Detoxification Blend qi Detoxification Blend Softgets
,u
O INCERCATI gl: Rosemary, Cassia, Copaiba, Grapefruit, Geranium
-$ sau Basil

O Aplica{i 2-3 picdturi de Lavender, Frankincense sau Anti-Aging


Blend pe ranl de 2-3 ori pe zi
O Aplicali 3-4 picituri de Cleansing Blend sau Melaleuca pe zona
ZGARIETURI afectatd, pentru cur5Fre , de 2-3 ori pe zi
O Aplicali 2-3 picaturi de Helichrysum pe zona de interes de 2-3 ori
pe zi
O INCERCATI SI: Topical Blend, Myrrh sau Sandalwood

rt Luali 3 4 picdturi de Oregano. Rosernary qi Frankincense intr-o


capsuld zilnic
O Aplicali 2-3 picaturi de Arborvitae, Mynh qi Black Pepper pe t6lpi
de 2-3 ori pe zi
* Luali 3-4 picaturi de Mynh, Thyme gi Black Pepper intr-o capsul5
ZONAZOSTER zilnic
* Utilizali Essential Oil Cellular Complex
* Efectuali Symphony of the CellsrM Infectious Disease, Cellular sau
Inflammatory Protocol de l-2 ori pe s6ptEmdnd
* Utilizali Digestive Enzyme Complex
*
,7
Utilizali GI Cleansing Formula si Probiotic Defense Formula

-72-
CHIDUL CASEI

O Topili % de ceagcd de ulei de cocos intr-un borcan de sticli qi lasali


Creml pentru la ricit timp de 5 min. Ad6ugali 15 picEturi de Lavender Ei lisali la
Irita{ia de Scutec ricit p6ni cdnd devine solid. Depozitali crema intr-un recipient de
sticli gi aplicali la nevoie.
0 Pulverizali un amestec de bicarbonat de sodiu Ei Lavender
Cur5(are Covoare sau uleiul preferat pe covoare, inainte de a le aspira, pentru
improspf,tare gi indepirtarea mirosurilor de animale de cas6.

O Aplicali 2-3 pic6turi de Lemon pe o lavetS qi qtergefi obiectele din


Curi{are Inox
inox, pentru a elimina amprentele qi petele.

O in loc de a folosi substan(e chimice ddunltoare, utilizati Lemon 9i


CurI(are Tocltor
apd caldi pentru curilarea tocAtoarelor.

O Amestecafi l-2 picituri de Lemon sau Wild Orange cu sipun de


Degresant m6ini pentru a cur5ta gr5simea de pe mdini sau aplicafi pe o lavetI
pentru suprafe(e.

O Amesteca{i 2 cdni de s6pun Castilia (sipun fabricat din ulei de


mdsline) neparfumat, 20 de picdturi de Lime, 8 picituri de Lemon
Detergent de Vase qi 6 picituri de Invigorating Blend. Depozitali intr-un recipient de
sticli qi agitali-l inainte de fiecare utilizare. Adduga{i doar api si
veli avea un detergent de vase IErE chimicale!
O Pregltifi o sticl6 cu roll-on sau spray, adiuga{i ap6, Protective
Dezinfectant Blend, Melaleuca, Lemon sau Cleansing Blend gi utilizali ca
dezinfectant pentru mese, birouri gi mAini.

O Amestecali uleiul preferat cu ulei de cocos, sare Epsom qi ulei


Exfoliant
fraclionat de cocos pentru un exfoliant uEor de frcut acas6.

imbuntrtlfirea O Ad6ugali 2-3 pic6turi de Peppermint in qampon qi balsam pentru un


$amponului plus de energie gi pentru a ajuta la combaterea m6trelii.

indepirtarea O Utilizali 1-2 picituri de Lemon pentru indepdrtarea zgdrieturilor de


Zgirieturilor pe podele, panouri qi alte suprafe[e.

-73-
O Aplicali 2-3 picnturi de Lemon pe o cirpd Ei utilizali la curElarea
Lustruirea
argintului sau altor metale care s-au mEtuit. Funclioneazi, de
Argintului
asemenea, pe brilnri, cercei qi coliere.
O Amestecali 2%ceqti de bicarbonat de sodiu, I o ceaEc5 de ap5 9i 15
Odorizant pentru picdturi de Purify, Lemon, Wild Orange sau uleiul preferat qi lisafi
Frigider si se intf,reascl intr-o form[ de silicon, timp de 2-3 zile. Plasa{i
odorizantul in frigider pentru a elimina mirosurile nepldcute.

O Cind schimbali lenjeria de pat, puneli 2-3 piclturi de Lavender pe


peme.

Odorizant pentru O Stropilisalteaua cu Eucalyptus, Protective Blend sau Cleansing


Lenjerie Blend pentru a omori agentii patogeni sau acarienii.
O Amestecali 2-3 picfturi din uleiul preferat cu ap6, intr-o sticli cu
pulverizator gi aplicali pe lenjerie gi saltea.

O Amestecali 2-3 picdturi de Lavender, Lemon sau uleiul preferat cu


apd intr-o sticli cu pulverizator gi folosili in zone precum bucitdrie
Odorizant de Ei baie.
Cameri O Amestecali bicarbonat de sodiu gi cdteva picituri de Lavender
sau uleiul preferat, intr-un borcan. Gdurili capacul borcanului si
plasali-l l6ng6 coEul de gunoi, de rufe, etc.
Odorizant O Ad6ugali 2-3 picnturi de Lemon in maqina de sp6lat, pentru a avea
pentru Rufe rufe cu un miros proaspdt Ei curat.

O Amestecati lz de ceaqcd de amidon, lz de ceagcd, de fEind de arorut,


Pudri pentru 1 piciturl Roman Chamomile, 1-2 piclturi de Lavender qi % de
BebeluEi ceagci de ovaz micinat fin. Se amestecd bine Ei se pune intr-o sticll
de tip shaker pentru utilizare uEoar6.

O Amestecafi 8-10 picEturi de Protective Blend, 5 linguri de Aloe


S5pun de M6ini Vera Gel,4 linguri de api qi
% de lingurili de vitamina E uleioas6
Dezinfectant pentru un slpun de m6ini dezinfectant, care nu usuci mdinile, ideal
de utilizat in cildtorii.
O Amestecati 2-3 picituri din fiecare: ulei de citrice, Peppermint gi
Protective Blend intr-o sticli cu pulverizator plini cu apd. Utiliza{i
Solu(ie de Curi{at
solulia pentru a curAfa mdnerele uEilor, intreruptrtoare, interioare de
vehicule, etc.

O Amestecali Lemon sau orice combinalie de uleiuri de citrice (5


Solu{ie de Curtrfat
picdturi) cu apd, intr-o sticli cu pulverizator. Stropili fructele sau
Fructe qi Legume
legumele Ei lasali-le I minut, apoi cl6ti1i.

-74-
0 Amesteca{i I Y, ceaqcd de ofet alb, Yz de ceaqcd, de api distilatii
Solu{ie de qi 8-10 picEturi din uleiul de citrice preferat sau combinate,
Curi(at Sticla intr-o sticli cu pulverizator. Utilizali solulia la curf,larea sticlei,
ferestreloq oglinzilor, etc.

0 Amesteca(i 10-20 picdturi de Rosemary Peppermint, Cassia,


Solu(ie impotriva Cinnamon, qi Protective Blend cu api intr-o sticld cu pulverizator.
Diunitorilor Pulverizali de-a lungul perelilor qi l6ngi uEi, pentru a preveni sau
indepirta diundtorii.
O Amestecali 2-3 picAturi de Lemon, Wild Orange, Invigorating
Blend, Cassia, Cinnamon, Lemongrass sau Protective Blend
Solu(ie pentru
intr-o sticlI cu pulverizator plin6 cu apd sau pe o laveti. Folosili
Curtr{area
la curiJarea blaturilor din bucdtdrie sau baie. iNCEnCelf
Blaturilor
$I: Amestec de 2-3 uleiuri impreund pentru a crea combinalia
preferatii.

Solu{ie pentru
rl Amestecali I picaturi de Lemon, Wild Orange sau Invigorating
Blend cu l0 picaturi de ulei de cocos. Utiliza{i pe o c6rpd curati
\ Curi(area Prafului
pentru $tergerea prafului.

Solu{ie pentru
O Utilizali l-2 picaturi de Lemon pentru a indepirta guma din p6r,
indepirtarea
tatuajele temporare, etichetele greu de dezlipit, etc.
Gumei de Mestecat
O Tiiali ojumdtate de prosop de hdrtie gi aqeza{i prosoapele de hdrtie
intr-un recipient de depozitare etanq / rezervor gol. Combinali 2
cani de api caldd,,2 linguri de ulei de nuci de cocos fraclionat,
Serve(ele Umede
3 picaturi de Lavender qi 3 piclturi de Melaleuca qi turnali peste
pentru Bebeluqi
prosoapele de hirtie. Permiteli absorblia timp de l0 minute, apoi
rdstumali recipientul qi l5sa1i-l sA stea pentru inci 10 minute.
(Utilizafi panzA pentru qervetele reutilizabile!)
Trusi de Prim- O Preparali sticlule mici de Digestive Blend pentru dureri de stomac,
.{j utor Melaleuca pentru tdieturi gi zgdrieturi, Lemon pentru dureri in gdt.

O Adlugati I -2 piclturi de Lemon in detergent pentru a avea vase


\ase FdrI Pete
strdlucitor de curate.
ULEIURI ESENTIALE
Dictionar &, Beneficii Posibile
ULEIURI SIMPLE
Arborvitae OOO
BronSitd, Crup, Prubleme Respiratorii, Sinuzitd, Anxietale, Depresie, Post-Traumatic, Probleme Neurologice,
Traume Emolionale, Insecticid, Gripd, Rdceli, Suport Imunitar, Como1ie, Calmant, Antifungic, Antiviral, Echilibra
Emoyional, Calmarea Pielii, Antibacterian

Basil OOOO
Antiinfeclios, Antispasmodic, Dureri de Urechi, Dureri de Cap, Crampe Menstruale, Calmarea Sistemului Nervos,
Dureri Articulare, Durere Artriticd, imbundtd1irea Circulatiei, Scdderea Colesterolului, Tbnsiune Musculard,
Spasme Musculare, Tendinitd, BronSitd, Rdceli Si Gripd, Depresie, MuScdturi de Insecte, Stes, Respiralie USoard,
Rdcorirea Pielii, Bursitd, Ulcere, Probleme Digestive

Bergamot OOOO
Sistemul Endocrin, Echilibrare Hormonald, Antidepresiu Calmant,
Greald, Suport Digestiu Vomd, E Coli, Spasme Musculare, Crampe,
Suport Imunitar Infamalii, Infecqi i (Fotosens ibile),
Suport Emolional, Stres, Boli Respiratorii (lnfec1ii), Infec1ii Urinare,
Anxielate, Infeclii cu Candida, Artrild

Birch @ O O
Antiinframator Antispasmodic, Analgezic, Probleme Osoxe, Arlritd, Neuropatie, Disconfort Articular Dureri
Mreculare, Bursitd, Rigiditate, Dureri de Cap, Tbnsiune, Diminuarea Durerii, Gutd, Tendinitd, Osteoporozd,
Suport Limfatic, Suport Respirato4 Hernie de Disc, Bolile Nerwlui Sciatic, Osteopenie, Osteomielitd, Boli
Neurumusculare

BtackPepper OOOg
Antiinfamator Antiviral, Infec\ii, Probleme Respiratorii, Suport Digestiy Gripd, Meningitd, Renunlare la Fumat,
Suport Imunitar, Reduce Pofia de Mdncare, Anxietate, Rigiditatea incheieturilor Antimicrobian, Antispasmodic,
Constipalie, Holerd, Refiux Gastro-Esofagian, Dizenterie, Artrild, Infecyii Sinusuri

BlueTansy OOO
Durere de Spate, Hemie de Disc, Neuropatie, Artritd, Sciaticd, Durere, Crampe Abdominale, Anxietate, Piele
Iritatd, Probleme ale Pielii, Depresie, Infamalii, Articulalii, Artrild Reumatoidd, Analgezic, Nevritd, Boala de fesut
Conj unctiv, Calmarea Febrei Mus culare

Cardamom OOOO
Suport Dige*iv, Suport Respirator, Rdu de MiScare, Antioxidant, Astm, Sinuzitd, Greald, Congestie, Rdceli, Gripd,
Constipalie, Dureri de Stomac, Sindromul Colonului Iritabil, Indigestie, Infecqii Sinusuri, Durere in Gdt, Respiralie,
BronSitd, Crup, Gripd, Alergii

-76-
cassia OOOO
Calmant, Omoard Infecliile Si Agenlii Patogeni, Inhibd Bacteriile Si E Coli, MRSA,
Regleud lnsulina, Infec1ii Urinare, Gingivite, Curd1d Suprafeye, Accelereazd
Metabolismul si Digestia, Stimuleud Circulayia, Candida, Febrd Tifoidd, Reduce
Coleslerolul, Durerea Artrilicd, Diminuarea Durerii, Rdceli Si Gripd, Constipayie,
Tuse, Hipertensiune, Durere de Stomac, Inimd, Boli Metabolice

Cedarwood OOO
Antifungic, Calmant, Sedatiu Mdtreald, Nervozitate, Anxietate, ADHD, Concentrare, Probleme
IJrinare, lnsecticid, Antiseptic, Congestie, Diurelic, Stres, Tensiune, Suport Respiratot BronEitd, Como|ie, Piele
lritatd

Cilantro OOOO
Prubleme Digestive, Detoxifanl, Intoxicore cu Metale Grele, Alergii, Stimulator Nervos, Curdlare Fical,
Colesterol, Vene Varicoase, Antibacterian, Durere de Stomac, Constipalie, Expectorant, Tendinitd, Cistild, Cirozd,
Hipertensiune, Suport Urinar Insuficienld Renald

Cinnamon OOOO
Omoard Infecyiile Si Agenlii Patogeni, lnhibd Bacteriile Si E Coli, MRSA, Pneumonie, Regleazd lnsulina, Infeclii
L'rinare, Gingivite, Curd1d Suprafeye, Accelereazd Metabolismul Si Digestis, Stimuleazd Circulalia, Candida,
Febrd Tifuid,i, Reduce Nivelul de Zahdr din Sdnge, Reduce Colesterolul, Ulcere Stomacale, Inhibilor de COX-2,
Antifungic, Durerea Artriticd, Diminuarea Durerii, Rdceli Si Gripd, Constipayie, Tuse, Hipertensiune, Durere de
Stomac, Inimd, Ajutd la Stoparea Vomei Si Diareei, Boli Metabolice

ClarySage OOOO
lnfeclii, Curdyd Mucusul din Ochi, Calmarea Sistemului Nervos, Depresie, Awietate, Stres, Calmarea Pielii,
Echilibrare Hormonald, Piele (tonus, purificare), Reduce lnfamayiite, Ridicd Moralul, imbundtdleSte Starea de
Spirit, Ciclul Menstrual, Crampe, PMS, Suport al Sistemului Endocrin, Infertililate, Oboseald

Clove oooo
.lntibacterian, Antiviral, Antifungic, Dureri de Din1i, Gingivite, Antioxidant, Tiruidd, Proteclie Impotiva
Cancerului, imbundtdlirea Circula1iei, Suport Digestiv, Probleme ale Stomacului, Hipertensiune, Scdderea
Glicemiei, Candida, Ciuperci ale Picioralui, Metabolism, Gutd, Antiinfiamator, Stimulator Nervos, Parazili, Arlritd,
Herpes, Gripd, Diverticulitd, Boala Crohn, Holerd, Colesterol, Boli de lnimd, Oboseald Suprarenald, Gingivite,
Lupus

copaiba OOOO
Fibromialgie, Durere de Spate, Hernie de Disc, Inflama1ii, Dureri Articulare, Dureri Musculare, Boli de Ficat,
Suport Digesliv, Boli Autoimune, Cirozd, Hepatitd, Detox Fical, Suport Imunitar, Energie, Traume Emolionale,
Boala Stresului PostTraumatic, Anxietate, Depresie, Suport Cardiovascular, Tbnic Neruos

Coriander OOOO
.lntioxidant, Suport Digestiu Rdspuns la Insulind (Diabet de tip 2), Reduce Zaharul din Sdnge, Antiinfamato4
Spume Musculare, Detoxifiant, Antioxidant, Tendinitd, Bursitd, Artritd,
Constipayie, Alergii, Colesterol, Congestie, Cistitd, Sindromul Colonului Iritabil,
Hipertensiune, Suporl Urinar

-77 -
Cypress OOO
Inflamalii, Fluidizeazd Circula\ia Sanguind, Curdyd Rdnile, Spasme Musculare, BronSitd, Vene Varicoase, Crampe
Menstruale, Astringent Piele, Astm, Hemoroizi, Rdni Deschise, O6e de Sticld, Boala de Tunel Carpian, Tendinitd,
Artritd, Dureri, Enurezis, Suport Proslatd, Chisturi, Osteoporozd, Boli de Inimd, Antispasmodic, Sindromul
Picioarelor Nelini;tite, Neuropatie, Boli Neuromusculare

Dil oooo
Antispasmodic, Suport Digestiv Arsuri la Slomac, Deshidratare, Dureri de Stomac, Colitd, Constipayie, Flatulenld,
Sindromul Colonului Iritabil, Refux Gasto-Esofagian, Echilibrarea pH-ului, Congestie, IJlcere, GERD, Suport
Limfatic

DouglasFir @ OO
Prubleme Respiratorii, Grounding, Infiamalii, Sdndtatea Oaselor, BronSitd, Dureri Articulare, Antiseptic, Suport
lmunitar imbundtdlirea Dispoziliei, Purirtcabr Piele, Astm, Crup, Suport Endocrin, Antibacterian, Antifungic,
Calmarea MuSchilor qi Articulaliilor, Cre$terea Concentdrii Mentale, Ajutd la Purificarea Aerului qi la Respirayia
USoard, Artritd

Eucalyptus OOO
Antiviral, Tuse, Infama\ii, USureud Respira\ia, Astm/Congestie, Prubleme Respiratorii, Febrd, Sinuitd, Brontitd,
Alergii, Artritd, Gripd, Dureri de Urechi, Pneumonie, Amigdalitd, Streptococ, Durere in Gdt, Dureri Articulare,
C histuri, Laringitd, Gutd, Bufeuri

Fennel OOOO
Antioxidant, Suport Digestiu Cre$te Activitatea Limfaticd, Echilibrare Hormonald, Antiinfiamator Cre$te Lactalia,
Greald, Antispasmodic, Mucolitic, Spume Intestinale,
Amigdalitd, PMS, Suport pentru Ficat, Congestie, Glande Inflamate

Frankincense OOOO
Anl iinfamatof Antidepres iv, Antitumoral, Convuls ii,
Probleme de Tiroidd, Probleme ale Pielii, Dureri de Cap, BronSitd,
Pneumonie, Astm, Ulcere, Boala Parkinson, Reluare,
Suport Imunita,i imbundtdlirea Stdrii de Spirit, Calmarea
Sistemului Nervos, Traume, Icteti Insomnie, Hipertensiune,
Sindromul Eps tein-Barr, Wndecarea Rdnilo4 Comoyie,
Paralizie Faciald, Tdieturi, VAndfii, Hepatitd, Vindecarea Pielii,
Wnde c area fes utu r i I o r, Sedat iv

Geranium OOOO
Ingrijirea Pielii, Acnee, Echimoze, Arsuri, Hemoroizi, Glezne Ltuate (Reduce Fluidele), Ulcere, Funclionarea
Ficatului, Suport pentru Articulalii, Icler Calculi Biliari, Colesterol Mdrit, Tonic Nervos, Suport Hormonal, Suport
Cardiovascular, Intoxicare, Pancreatitd, Boli de Ficat, Cirozd, Suport pentru Suprarenale, Hepatitd, Colangitd

Ginger OOOO
Scdderea Colesterolului, Reducerea Durerii prin Aplicare Topicd, Rdu de Miqcare, Indigestie, Bursitd, Tbndinitd,
Inimd, Indigestie, Echilibrare Metabolism, Regleud Insulina, Greyuri Matinale, Diaree, Artritd, Crampe, Lwalii,
Colicd, Angind, Ulcere, Aciditate, Tbnic Nervos, Boala de Tunel Carpian, Colesterol, Suport Limfatic, Glande
Infiamate

-78-
Grapefruit OOOO
lntiseptic, Antioxidant, Mucus, Arde Grdsimile, Stimulent Limfalic, Retenyie de Apd,
Prutejarea Celulelor din Interior imbunotaleSte Dispozilia, Sldbire, Probleme Digestive,
Snes. Depresie, Stimulator, Tbnsiune, Diuretic, Probleme ale Pielii

Helichrysum OOOO
lntiinfamotor, Anti-coagulant, Anticataral, Hematoame, Protecyie Solard,
[kroxifian4 Flebite, lesut Fibros, Hemoroizi, Vene Varicoase, Leziuni Tisulare, Ajutd la
()orirea Sdngerdrii, Probleme ale Ficatului, Regenerator, Colesterol, Suport Pancreatic,
Emla Parkinson, Tonic Nenos, Vindecarea fesuturilor

Jasmine OOO
lntidepresiv, Anticataral, Antispasmodic, Suport Endocrin, Echilibrare Emolionald,
Energie, Suport pentru Ficat, Sindromul Asperger PMS, Tonic al Pielii, Calmant, lmbundtdleqle Dispozilio,
R:duri, Icter Atacuri de Panicd, Creeazd Sentimente de Bucurie/Speranld, Hipertensiune, Poslpartum, Sprijind
\ o rmal izarea C ic lu lui Me ns trua I

JuniperBerry OOOO
lqrioxidant, Suport Urinar, Infeclii, Insufcien\d Renald, Suport pentru Ficat, Suport pentru Rinichi, Ulcere,
1nrifi, Gutd, Alergii, Reumatism, Expectorant, Diuretic, Suport Respirator Tbnic al Pielii, Suport Digestiu Tonic
\en'os, Suport Emolional, Noduli Limfatici, Edem Limfatic, Pancreatitd, Anemie, Infeclii Urinare, Suport pentu
Canalul Biliar

Lavender OOOO
tntiinfec\ios, Antiinflamator, Antihistaminic, Arsuri, Tdieturi, Calmant Nervos, Reloxant, Allrietate, Hipertensiune,
PltS, lritalie de Scutec, Mdtreald, Crampe, Tensiune, Mu;cdturi de lnsecte, Sclerodermie, Arsuri Solare, Sedotiv,
Sindromul Picioarelor Nelini$tite, Insomnie, Rdni, Wndecorea Tesuturilor Alergii, Vergeturi, Astm, Suport
Respirator, Febra Fdnului, Urticarie, Mastitd, Neutropenie, Dureri de Cap (Considerat Ulei Universal)

Lemon OOOO
lnt{ungic, Antiseptic, Echilibrarea pH-ului, Mucus, Probleme Respiratorii, Tuse, Arsuri la Stomac, Ulcere, Alergii,
lnrioridant, Aciditate, Calculi Renali, Calculi Bitiari, Streptococ, Suport Imunitar, Purificd Apa, imbundtd\eSte
Dispozilia, Afte, GERD, Osteopenie, Tuse Convulsivd, Rinitd, Laringild, Deshidratare, Limfom, Insuficienld Renald,
Gutd, Amigdalitd, Suport Respirator, Astm, Anemie, Durere in Gdt, Angind, Cmp, Sinuzitd, Emfizem, Endometriozd,
Suport pentru Tubul Falopian, Febrd, Chisturi, lndigestie, Edem Limfotic

Lemongrass OOOg
Dureri de Slomac, Diaree, Vomd, Gripd, Acnee, Circulalie, Tendinitd, Nevralgie, Colesterol, Boala de Tunel
Carpian, Dureri Musculare, Ficat, Candida, Tonic Neruos, Vene Varicoase, Probleme ale Ligamentelor Boli
* Rinichi, Spasme Stomacale, imbundtdleSte Circulalia Limfaticd, Parazili, Negi Plantari, Boola Raynaud,
fubxirtail, Antispasmodic, Suport Urinar, Diuretic, Excrescenle pe Piele, Amigdalitd, Infeclii, Endometriozd,
C h is tur i, I ns ufic ienld Renald

Lime OOOg
tntiseptic, Antibacterian, Energie, Curdld Limfa, Calmeazd Durerile Musculare, Congestie, Curdld Ficatul,
inbundtdle{te Dispozilia, Amietate, Detoxifant, Rdceli, Durere in Gdt, GERD, Infeclii, Stimulent Digestiv,
Ec h i I i brarea p H-u lui, Fe brd, Diuret ic

-79 -
Marjoram OOOO
Antibacterian, Antispasmodic, A ntiviral, H ipertens iune,
Reluare Musculard, Circulalie, Oase de Sticld,
Stimulent Digestiv Colicd, Artritd, Zona Zoster Luxalii,
BronSild, Furuncule, Suport Respirator Si al Sistemului
Neruos, Insuficienld Renald, Sindromul Picioarelor
NeliniStite, Nevralgie, Flebite, Staflococ, Streptococ,
Probleme Osoase, Neuropatie, Probleme ale
Articulaliilo4 Gutd, Diuretic, Suport Cardiovascular,
* Congestie, Angind, Aritmie, Aterosclerozd, Infeclii
Urinare,Bronqitd, Bursitd,Cdrcei

Melaleuca OOOO
Antibacterian, Antifungic, Piciorul Atletului, Candida, Vaginitd, Herpes, Iritayie de Scutec, Acnee, MuScdturi
de Insecte, Eczemd, Dureri de Urechi, Sistem Respiratot; Tuse Si Rdceald, Stimulent Imunitar Bron;itd, Tractul
Urina4 Gripd, Alergii, Curdyd Si Regenereazd Pielea, Rinitd, Scabie, RSV Sinuzitd, Herpes, Gripd, Edem Limfatic,
Conjunctivitd, Fumncule, Cmste de Lapte la BebeluSi, Pdduchi, Infeclii Fungice, Febra Fdnului, Psoriazis, Infecyii
cu Candida, Zona Zoster, Bron;itd, Emfzem, MRSA, Alergie la Mucegai

Melissa OOOO
Probleme Respiratorii, Infeclii Sinusuri, Crup, Congestie, Antiviral, Antibacterian, Antifungic, Antioxidant,
Neurotonic, Brontitd, Candida, Gripd, Rdceli, Sindromul Aspergea Alergii, Emfaem, Pneumonie, Febrd Reumaticd,
Zono Zostet Stafilococ, Streptococ, ingrijirea Rdnilor Boala Alzheimer, Traume Emolionale, Virusul Epstein-Barr,
Gripd, Pdduchi, Melanom, MRSA, Alergie la Mucegai, Rotavirus, RSV Sinuzitd, Infeclii cu Candida

Myrrh OOOO
Videcarea fesuturilor, ingrijirea Rdnilori Durire tn Gdt, lgiend
Orald, Probleme ale Gingiilor, Ulcere, Tiroidd, Fibromialgie, Tuse,
Infec1ii Fungice, Hemoroizi, Rdni Deschise, Riduri, Vergeturi,
Picioml Ailealui, Tuberculozd, Gripd, Suport Emolional,
Cheloide, ingrijire Orald, Tuse Convulsivd, Fumncule

Neroli O O O
Antiinfeclios, Antibacterian, Antispasmodic, Boli de Ficat,
Depresie, Suport Imunitar, OCD, Infeclii Sinusuri, Calmant,
Probleme Respiratorii, Infeclii Bacteriene, Infeclii Wrale, Amietate, Calmarea Pielii, imbundtdleqte Srarea de
Spirit, Gripd, Colangitd. Sclerozantd Primitivd, Antioxidant, Suport Glandular, Induce Sentimente de LiniSte Si
Intimilate, Suport Digestiv Infeclii ale Rinichilor, Tonic Neruos

oregano OOOO
Antiviral, Antibacterian, Antifungic, stafilococ, streptococ, Infeclii Respiratorii, Candida, Infeclii, Mucus,
Alergii, Probleme ale Stomacului, Inflamalii, Rdceald;i Gripd, Fibromialgie, Lupus, Curdyd Sdngele, Pneumonie,
Antioridant, Rotavirus, RS(, Excrescenle pe Piele, Alergie la Mucegai, Parazgi, ulcer peptic, Negi plantari,
Herpes, Hepatitd, Gripd, Melanom, MRSA, Tuberculozd, Diverticulitd, Emfizem, Encefalitd, Virusul Epstein-Ba4
lnfeclii Fungice, Infeclii cu Candida

Patchouli OOOO
Riduri, Calmant, Reluant, Probleme Digestive, Acnee, Dermatitd, ADHD, Greald, Fumncule, Sindromul Aspergel
Sedativ, Hemoroizi, Hiperactivitate, lnfec\ii Fungice, Boala Alzheimen Diuretic, lreecticid, Febrd, Tonic al Pielii,
MuScdturi de Insecte, Rdni, Atacuri de Panicd, Polipi, Sclerodermie, Arsuri Solare, Rdni Deschise

-80-
Peppermint OOOO
Antiinfamator, Probleme Respiratorii, Artritd, Disconfort Articular Si Mrcculari Scade Tbmperatura Corpului,
Probleme ale Stomacului, Sindromul Colonului lritabil, Dureri de Cap, Circula\ie, Sdnge, Arsuri la Stomac,
Rdceli Si Gripd, Memorie, Febrd, Probleme ale Ficatului, Gutd, Tendinitd, Respiralie USoard, Oboseald, Gastritd,
GERD, Accident Vascular Cerebral, Rinitd, Woiciune, Boala Crohn, Bufeuri, Indigestii, Crampe Menstruale, Tuse
Conwlsivd, Sinuzitd

Petitgrain OOOO
Calmant, Anxietate, Reluare, Suport Imunita4 Antibacterian, Suporl Digestiu Ficat, imbundtdleSte Slarea de
Spirit, Tonic Neruos, Depresie, Tensiune, Suport Emolional, Insomnie, SedatiU Probleme ale Pielii, Antioxidant,
Suport Cardiovascular Gutd, Hipertensiune, Calmant Neruos, Antiseptic, Suport Limfatic, Pancrealitd, Suporl
pentru Rinichi

Ravensara @OOO
Gripd, Rdceli, BronSitd, Antifungic, Antiinfecyios, Calmeazd MuSchii Si lesuturile, Probleme Respiralorii, Tuse
Convulsivd, RSV Neruozitate, Echilibrarea Emoliilor, Stimulent Imunitar, Suport Endocrin, Sinuzitd, Pneumonie,
Streptococ, Tu berculozd

RomanChamomile OOOO
Calmant, Rdspuns Inflamatof Piele lritatd, Psoriazis/Eczemd, Greald, Vomd, Arsuri la Stomac, Gaze Intestinale,
Spasme Musculare, Probleme Emolionale, Insomnie, Stres, Echilibrare Hormonald, Suport Glandular Tdieturi,
.4,mietale, ADHD, Dermatitd, Hepatitd, Urticarie, Icter, Eczemd, Sclerodermie, Arsuri Solare

Rose (DOO
Echilibrare Emolionald, Iertare, Antidepresiv, Antibacterian, ImbundtdyeSte Starea de Spirit, Calmant, Amietale,
ingrijirea Pietii, Antiinfeclios, Boli de Ficat, Furie, Supdrare, Indignare, Speranld, Oboseald Psihicd, Teamd,
Truume Emolionale, Boala Stresului Post-Traumatic, Suport Imunilar, Antispasmodic, Cicatrice, Riduri, intristare,
Boli Neuromusculare

Rosemary OOOO
-4ntiinfeclios, Antibacterian, Antispasmodic, Candida, Sinuzitd, Reumatism, Hepatitd, Suport Tiroidd, Tonifiere
kalp, Mdtrea1d, Pdr Deteriorat, Circulalie, Rdceald Si Gripd, Infeclii Wrale, Probleme Digestive, Dureri
Musculare, Neuropatie Autonomd, Gripd Aviard, Infec\ii Urinare, BronSitd, Holerd, Colesterol, Angind, Astm,
.ltemsclerozd, Cistitd, Stafilococ, Steptococ, Vaginitd, Ciruzd, Colicd, Chisturi, Insuficienld Renald, Rinitd, RSV
Tiroidd Hashimoto, Hepatitd, Pancreatitd, Conjunctivitd, Pneumonie, Polipi, Psoriazis, Febrd Reumaticd, Infecyii
cu Candida, Coniunctivitd, Constipalie, Emfizem, Endometriozd

Sandalwood OOOO
Piele Grud, imbundtdyeSte Circula1ia Limfaticd Si Congestia Venoasd, inldre;te lnima, Stimulator Neruos, Cistild,
Regenerarea Pielii, Tonic Muscular Infeclii IJrinare Si ale Traclului IJrinar Boala Parkinson, Oase, imbundtdleSte
Dispozilia, Acnee, Dermatitd Atopicd, Fumncule, Vdndtdi, Comoyie, Vene Varicoase, Congestie, Tuse, Fibrozd
Chisticd, Sclerodermie, Arsuri Solare, Eczema, Emfizem, Tiroidd Hashimoto

SiberianFir OOOO
Durere, Dureri Articulare, Dureri Musculare, Anlitumoral, Antiseptic, Sinuzitd, BronSitd, Oase, Antioxidanl,
I'dndtdi, Artritd, Calmant, Calmeazd Cdile Respiratorii Uscate, Suport Imunitar, Gutd, Infamalii, Oboseold
Ilusculard, Spasme Musculare, Distrofie Musculard

-81 -
Spearmint OOOo
Sindromul Colonului lrilabil, Antiinfromator Probleme Respiratorii, Durere, probleme
ale Stomacului,
Concentrare, imbundtdleSte Dispozilia, Calmeazd Durerile Musculare
Si ale Articulaliilor GERD, Reflur Gastro-
Esofagian, Gastrild, Suport Digestiv, Balonare, Dezinfecrant, Stres Anxietate
Si

Spikenard OOO
Antispasmodic' Suport Digestiv, Antibacterion, IJlcere, PMS, Suport Glandular, Suport Emolionol, purifcare,
Amietate, Crampe Slomacale, Suport Urinar, Tonic Neruos, Boala de
lesut Conjuictiv, Neuropatie, Colesterol,
Probleme Cardiovasculare, Laringitd, Reparare Cartilagii

Tangerine OOOO
Antioxidant, Nelini$te, Congestie, Artritd, Mucolitic, Stimulator al Glondelor Salivare
Si Limfatice, Aciditate,
Candida, imbundtdleste Dispozilia, suport pentru Ficat, purificarea organeror, Depresie,
Detoxirtant

rhyme OOOO
Antiinfec|ios, Antibacterian, Oboseald, Gripd, Meningitd, Congestie Respiratorie, parazili
Intestinali, Igiend
Orald, Pneumonie, Protejeazd lesuturile Grase, Candida, Fibromiolgie, Lupus, Infecliili Tractului
IJrinar
Scdderea Glicemiei, Gripd Aviard, Holerd, Oboseald Cronicd, Cirozd, Colii,i,
Ca;di;a, Astm, Constipolie, Fibrozd
Chistic,i, Boala Parkinson, Fibromialgie, polipi, pneumonie, Infeclii cu Candida, Emfzem,
cistitd, Tiroidd
Hashimoto, Hepatitd, Febrd Reumaticd, Rinitd, RSII Rotavirus, Excrescenle pe piele,
Stafilococ, Sleptococ,
Vaginitd, Encefalitd

vetiver OSOO
Sedativ, Ajutd la Concentrare, Calmant, Antiseptic
;i Astringent pentru Piele, hndecd Rdni, Amelioreazd Durerea
Musculard, Rdni Deschise, oxigeneazd Cerurele Rosii din sdnge, Fumncure, sindromur
Asperger Acnee, Coricd,
Comolie, Hemoroizi, Sclerodermie. Arsuri Solore

wildorange OOOO
Depresie, Probleme Digestive, Mucus, Rdceli
si Gripd, suport Limfatic, Diabet, Mdreste pulsul, Antioxidant,
Ene,gizant' Aciditale, Aterusclerozd, Diuretic, Colesterol, Candida, lnfeclii cu Candiia,
Suport pentru l.icat,
Celulitd, oboseald Cronicd, Cirozd, Colicd, Congestie, Tuse, Crup, Chisturi Fibroase, intiirtro

Wintergreen OOO
Amelioreazd Durerea, Articulalii si Muschi, Circulalie, Dureri de Spate, Gutd, IJlcere,
Stimulant al Silngelui,
Tendinitd, Oase de Sticld' Boala de Tunel Carpian, Neuropatie, Artritd, Neuropatie
Autonomd, Fracruri, Bronsitd,
Vioiciune, Astm, Osteopenie, Flebite, Sindromul Picioarelor Nelinistite, Bursii,i, Oboseald
Cronicd, Colitd, Hernie
de Disc

YlangYlang OOOO
Stimulator al Sistemului Endocrin, Anxielate, Hipertensiune, Afrodiziac, Oboseald Mentald, piele,
Insomnie,
Depresie, Relaxare, Acnee, Functionarea lnimii. inbundtdpsre Dispozilia, Eczema, schimbd
Dispozilia

& \-
82-
BLEND-URI (aursrucuRl DE uLEIUFIH-
i

Anti-Aging Blend g;.


!!rtinircct.si Proteiurad Piclii, Arsuri Solore, Prohlantc ule Pialii, Tdiluri, Zg(iriclttri. Rdni, I'uba Gi,stei, Ridurl

Tt,.\illurilor, Cultnunl. Pcru tfu lu Fittt. lenc LZrrictttra

Blend for Women O

! lrdnastc Pielaa. Rdni

Cellular Blend
\rtytrt Cunliotttst,ulur', Lupus, F-ihroniulgie. Suput Glundulor'. /lt1libu(teriun. Normqli:etEd Nivclul
t- olcstextlului, Anenio t'tt Cttule in Sctard (Si<lemic). Hipertansiuttc. Boli dc Inimd, Mcningild, Suport L'ndocrin

Centering Blend O
l rionului Irituhil. Coliti. Colnureu |vlttsthilor ;i fesulurilot', Delo.r F itttl, Suytrt L'rinor

Cleansing Blend O
llcrgii. Curdlute Suprtlele. Antisepti(, lrito!ii, itlu.luiluri de In.secle, Difi:ure pentru Purifcureu AerLtlui..'1tnce,
,Diciorul ,4tlcnilui. intepiituri tla.llbine, Pdcfuthi. Et:enii, Suport Digestiv, Suyrt Lim/Ltic, Antihoderiqn,
!)c:inletrLtnt, lnletlii L'rirutre, lgieni:unt. Conge.\tie, Dureri tlc L'reclti, Suport Re.spiroktr. Anlio.ridtut

Comforting Blend O
!utrisrore. Colnt;i Spcrtnlti, Et'hilihrure,.lDHD,,1n.tietutc. C-onto!ie. Stre.v, Tensiuna, Suport Enoliulol. Suport
ilunthlttr, Sils!ine Sentimentalt J,'Sigurrtnr,i.,i in,riJctc. l)trhlerne ttle Tixtidei, Tonic ul Piclii, Comolie, Traumt

Detoxification Blend O
)t,tox F-itut, Icter, Prubleme ale Rinithilor, Anliosiclunt. AntihuL'leriun. F itul Grus, Probleme Digestive, ln/bclii
'- rinurc, ln/bt1ii ate Rinichibr Balonure, Cirozo, Colitd, Congt'lttt. Cun.\tiltd!iL'. Et$Setrioza, Hepatild, Herpes,

Lrpus. Boli de Ficat, Edem Linfdti(, Greulti, Ulcere, Psoriu:is, ln/cL1ii Lrinurt

Digestive Blend o
i-'olitd, Rrxtlo Crohn. Diverticulitd, tnfamalia tntestinelor, Stimuleazti Coltnul, Elintind Gazele Si Balon
iindrumul Colonului lritabil, Probleme ale Slomacului, Arsuri la Slomut, lndigestie, Constipalie, Reflux
!,,olugion. GERD, Boolu Caliacd, Oboseald Cronicd, Cirozd, Colica, Congestie, Constipalie, Tuse, Intoxicdlid
1 I inulurii, Gdstritd. I ndigcstia. Greluri Malinale, Ulcere

-'
Enlightening Blend O {}
:t,ri<ira. Clttritttte, Inspir<i ('urcrf , Pxtblenrt Respiratorii, incuraieazd inspirayia, Motivarc,ffiiilibrare,
1ntio.ti.lut1t, .lt itlitutt. E< hilibrurett pll-ului, Suport Respiratori Suport Glandular, Infeclii Sittusuri, Suport pentru
lrti<trlttlii. Cttlnureu Tc.stiurilor 1i Llu,;chilot', Anlibacterian, Anliseptic, Antiviral ,!
L,-
*-*ED
-83-
EncouragingBlend OOO
Susyine Sentimente de Curaj Si incredere, Suport Digestiv, Suport Respirator Stimuleud Funclionarea
Corectd a
Neruilor Broryitd, Crup, Crampe Intestinale, Infama\ii, Clarirare Menrald, Antispasmodic, Antioxidant, indoiald,
Fricd

FocusBtend OOO
Concentrare, ADHD, Memorie,Gdnduri Clare, Ajutd la Menyinerea Atenyiei, Sedatiu Sindromul Asperger,
Comolie,
Aulism, Hiperactivitate, Anxietate, Stes, Confuzie, Depresie, Tensiune, lnfeclii, Antiseptic, Obiseald Mentald

GroundingBlend OOO
Ajutor in Insomnie, Ne,liniSte, Mdnie, Furie, Echilibru, Emolii, Anrietate, Sindromul Asperger Comolie, Fricd,
lntristare, Traume, Schimbd Dispozilia, Calmant, Suport Glandular, Sedativ, Concentrire, Convulsii,
Suport
Limfatic

HolidayBlend OOO
Imbundtdle;te Starea de Spirit, Energizant, Purtficator, Echilibrare, Purificd Aerul, Suport Imunitar Antibacterian,
Suport D^igestiv, Sprijind Metabolismul, Boald Coronariand, iurere de Cap, Echilibreazd Nivelul de
1*.to-b1!:
Zahdr din Sdnge, Sprijind Nivelul Normal de Insulind

InspiringBlend OOO
Sus\ine Sentimente de incdntare, imbundtdleSte Dispozilia, Antibacterian, Antifungic, Antiviral,
Creste lmunitatea,
Suport Digestiv, Calmant, Depresie, Suport Cardiovascular, Antioxidant, Stimulair Neruos, tnfecyii
ale Rinichilor,
Gripd, Crampe Stomacale, Intoxicalie Alimentard, Infeclii Gastroenterice

Invigorating Blend . O OO
Stimuleazd Mintea, Antiseptic, imbundldle$le Starea de Spirit, Aciditate, Angind, Astm, Bronsitd, Celulitd,
Oboseald
Cronicd' Congeslie, Crup, Depresie, Deshidratare,Chisturi Fibroase, Tensiune, Suport Imunirar, Energizant,
Awierate, suport Limfatic, Diuretic, Calculi Renali, calculi Biliari, Infeclii Bacreiiene

JoyfulBlend OOO
imbundtd\eSte Dispozilia, Circulalie, Stimulant, Inimd, Furie, Depresie, Fricd, intristare, Anxietate,
Stres,
Echilibrare Hormonald, suport Endocrin, Calmant, sedativ, Mdreste Energia, Abuz, singurdtate, Tristele,
Oboseald Cronicd, Fibromialgie, Congestie, Sclerodermie, Suport Limfatic

Massage Blend O O
Antiinframator, Sindromul de Tunel Carpian, Neuropatie, Sindromul Picioarelor NeliniStite, Stimulare Newoasd,
Circula|ie, Artrild, Articulalii Si MuSchi, Tbndoane, Ligamente, Hipertensiune, Bursitd, Hepatitd, Hernie de
Disc,
Anemie, Angind, Aritmie, Aterosclerozd, Neuropatie Autonomd, Bacterii, VAndrdi, Oboseaid Cronicd,
Cirozd,
, Colitd, Conjunctivitd, Constipalie, Durere de Urechi

MetabolicBlend OOOO
Echilibreud Metabolismul, Probleme Digestive, Arsuri la Stomac, Sldbire, Echilibreazd Nivelul de Zahdr din
Sdnge, Curdld Ficatul, Infiamalii, Antioxidant, Boli Metabolice, Colesterol, Oboseald Cronicd,
Cirozd, Colitd,
Congestie, Dependenld Alimentord, Refw Gastro-Esofagian, Angind, Reduce Aperitul, Asrm, Aterosclerozd,
Celulitd, Constipalie, Tuse, Cistitd, Endometriozd, Hepatitd

-84-
ProtectiveBlend OOOO
Protejeud impotrivo lnfecliilor, Probleme Cardiovasculare, Echilibreazd Nivelul de Zahdr din S,1nge, HlNl, Congestie,
Luptd impolriva Bacteriilor Yimsuri, Alergii lo Mucegai, Dezinfectant, Prubleme ale Gdtului $i Respiratorii, Mdre$te
lmunitatea, Brcn$ild, Pneumonie, Hipertensiune, Gripd, Gripd Aviard, lnfeclii Urinore, Colesterol, Congestie, Trce,
Piciorul Atletului, Neurcpatie Autonomd, Cmp, Abca Dentaf Gutd, Angind, Aritmie, Aslm, Aterosclerczd, Holerd, Fibrczd
Chisticd, Cistild, Emfuem, Encefolitd, Hepatild, Herpes

ReassuringBlend OOO
Susline Sentimente de Pace Si Mullumire, Suport Endocrin, Suport Glandular NeliniSte, Postpartum, Reluant
Muscular, Crampe Menstruale, Amietate, Suport Tiroidd, Antiinframator ADHD, Calmarea Pielii, Gaze, Balonare,
Traume

RenewingBlend OOO
Furie, Mdnie, Susline Sentimente de Relaxare Si Mulyumire, Antioxidanl, Antibacterian, Antiviral, Suport Celulan
Suport lmunitar Calmant, Suport Urina4 Infeclii ale Rinichilor, Suport Endocrin, Suport Glandular Suport
Digestiv

RepellentBlend O O ()
indepdrteazd lnsectele, MuScdturi de Insecte, Arsuri, Vdndtdi, Tdieturi, Zgdrieturi, Rdni, Piciorul Atletului,
inlepdturi de Atbine, Tbnic al Pielii, Ciuperci, Scabie, Cicatice, Pete de la Ficat, Calmant, Arsuri ale Pielii,
Relmanl Muscular Calmare, Eczemd, Rozacee

RespiratoryBlend OOO
Congestie, Apnee, Sfordit, Dureri Musculare, Revigorare, Dirtcuhdli de Respiralie, Sinuzild, Astm, Refiux Gastro'
Esofagian, Alergii, Infeclii Sinusuri, Woiciune, Artritd, Piciorul Atletului, Bacterii, Gripd Aviard, BrunSild,
Pdduchi, Conjunctivitd, Tuse, Cmp, Fibrozd Chisticd, Emfzem

RestfulBlend (@ O O
Pace, Calmant, Tonic al Pielii, Furie, Depresie, Nelin$te, Tensiune, Sedatiu Neruozilate, Insomnie, Hiperactivitate,
A D H D, Tens iune Musculard, incredere

Soothing Blend O O
lnfamalii, Tbnic Neruos, Crampe Musculare, Bursitd, Fracturi, Lwalii, Echimoze, Dureri de Cap, Artritd, Dureri
-lrticulare Comolii, Constipalie, Dureri de Urechi,
Si Musculare, Tbndinitd, Gutd, Neuropatie Autonomd, Vdndtdi,
Hernie de Disc, Sciaticd, Ilmfdturi, Sindromul de Tunel Carpian, Spume Musculare, Febrd, Hernie de Disc

SteadyingBlend OOO
Echilibrare, Calmant, Asigurd incredere, Suport lmunitar. Anriseptic, Antibacterian, Antioxidant, Gripd, Probleme
ale Stomacului, Suport Digestiv Suport Glandular

TensionBlend OOO
Dureri de Cap, Migrene, Tensiune, Stres, Dureri Musculare, Crampe, Artritd, Inflamalii, Vdndtdi, Colesterol, Gutd,
Tonic Nervos, Suporl Respirator, Dureri Arliculare, Spasme Musculare, Umfdturi, kndinitd, Comolie

-85-
I
I

ropicalBlend @O
Antibacterian, Acnee, Piele, Tbnic Nervos, Antiseptic, Dermatitd Atopicd, Eczemd, Infecsii,
I

lnfanalii, Rdni,
Ciuperci, h.ndecarea luuturilo4 Tendinitd, Ulcere ale pielii, Furuncule l

UpliftingBlend OOO
Susline Bucuria si Optimismul, Alttioxidanl, Suport Digestiv, Suport Imunita,i Curdld Ficatul,
Antibacterian, Gripa.
Sindromul Colonului lritabil, Colitd, Echitibreazd Merabolismul, Infeclii ale Rinichilor, Balonare,
Suport IJrinar

Women's Monthly Blend O O O


Echilibrare Hormonald, PMS, Menopauzd, Endometriozd, Tiroidd Hashimoto, Hipertiroidism,
Suport Endocrin,
Elimind Stresul, Tonic al Pielii, Suport pentru Ficat, Pete de la Ficar, Echilibreazd Schimbdrile
di Dispozilie,
crampe, sprijind sdndtatea Pielii, Premenopauzd, perimenopauzd, Bufeuri, calmare,
suport Digestiv

-86-
SUPLIMENTE
' Dictionor & Beneficii Posibile

Cellular Vitality Complex


Antioxidant, Antiinfiamaot; Suport Cardiovascular, Suport Cogniliu, Suport Digestiv, Energie, Boala Alzheimer
Boala Parkinson, Dureri Articulare, Oboseald, Artritd, Gutd, Suport pentm Ficat, Suport Limfatic, Suport Neruos,
9imulent Imunitar, Concentrare, Encefalitd, Alergii, Hipertensiune, Lupus,Degenerare Maculard, Crampe
Menstruale, Prostatd

Chewable Tablets
Indigestie, Refiux Gastro-Esofagian, Suport Digestiu Arsuri la Stomac, Dureri de Stomac, Gaze Si Balonare,
khilibrarea Aciditdlii Stomacale, Sindromul Colonului lritabil, GERD

Children's Chewable Tablets


Suport Imunitat Suport Digestiu Suport al fesunlui Conjunctiv Suport Cardiovascular, Suport Neruos, Rdceli,
Tus e, A lergi i, Antiox idant

Detoxification Blend Softgels


Antioxidant, Antiinflamator, Boli de Ficat, Icter Cirozd, Suport Urina4 Infeclii ale Rinichilor Ficat Gras, Psoriazis,
Aleryii, Suport Digestiv, Suport Limfatic, Angind, Colitd, Sindrcmul Colonului lritabil, Leucemie, Ulcere,
huuficienqd Renald, Calculi Renali

Detoxification Complex
Detoxfiant, Suport pentru Ficat, Suport Digestiu Cirozd, Suport pentru Rinichi, Agent de Curd\are Si Purificare,
Suport pentru Pldmdni, Antioxidant, Suport Imunilat Canal Biliar lcter Aletgii

Digestive Blend Softgels


Sindrcmul Colonului lritabil, Colitd, Boala Crohn, Arsuri la Stomac, Inflamalia Intestinelor Reflux Gastro-
Esofagian, Indigestie, Diverticulitd, Constipalie, Diaree, Gaze Intestinale, Balonare, Stimuleazd Colonul,
Dcrmatitd, GERD, Gmtrild, Aleryii, Greaqd, Dureri de Stomac

Digestive Enzyme Complex


Sindromul Colonului lritabil, Diverticulitd, Colitd, Boala Crohn, Boala Celiacd, Inflamalia Intestinelori
C.onstipalie, Boala de fesut Conjunctiv, Dermatitd Atopicd, Eczemd, Alergii, Febra Fdnului, Iritalie, Piele
brsibild, Suport Nemos, Suport Cardiovascular, Psoriuis, Ligamente Deterioratu, nndecarea Rdnilor Si
lesuurilor

-87-
I
Reduce Stresul, Demoltare Musculard, Suport C)gnilw, Stlporr,prostatd, Boala pirkinson,
Boala Alzheimer
Mireqte Libido-ul, CreSte Rezistenla, Reducelnfiamaliile ' ,
!

Essential oil Cettuta. Co-)bx


Antioxidanl Antiinfiamato4 Antiinfeclios, Antifungic, Colesterol, Suport Glandular, protecyie
celulard,
Suport Cardiovasculat Suport Cognitiu Claritate, Suport Digestiu
Tesut Deteriorat, Supo;fi pentru Ficat,
Boala Parkinson, Demenld, Boala Alzheimer, Antitumoral, Aiticanceros, Boala Addison,
inidtranire, Aleryii,
Anevrism' Sindromul Asperger Oboseald, Concenlrare, Comolie, Endometriozd,
Epstein-Borr Boala Graves
(Gusd Exoftalmicd), Limfom, Boala Lou Gehrig, Boala Lyme, Nevralgie,
orteop"iie, Boala paget, ulcer peptic,
Polineuropatie, Boala Raynaud, Insuficienyd Renald, Zona Zoster Atac Cerebral

Essential Oil Omega Complex


Antioxidant, Anliinfiamato4 Suport Neurologic, Suporr Cognitiv, Suport Cardiovascular,
Suport pentm Ficat,
sup,ort pentru Piele, Funclionarea Creierurui, Coresteror, suport Digestiv, vedere,
concentrare, ADHD,
Imbdtanire, Alergii, Boala Alzheimer, Anevrism, Anxietate, Aritmie, Artritd, Sindromul
Asperger Dermatitd,
Candida, Paralizie Cerebrald, Cirozd, Comolie, Insuficienld Cardiacd Congestivd, Boala'Coionariand,
Sindromul
Cushing, Demenld, Depresie, Eczemd, Epilepsie, Congestie Venoasd, Supoit pentru
Oase, Osteoporozd, Boala de
lesut Conjunctiv

Food Nutrient Complex


Antioxidant, Energie, Suport pentru Piele, Suport Digestiv, Cre;terea Funcliei Metabolice,
Suport Tesut Conjunctiu
suport Imunitar, Energie Celulard, suport Neruos, Comunicare Celurard, suport Cardiovxcular
suport Endocrin,
Absorblia Nutrienlilor

Fruit and Vegetable Supplement Mix


Suport Imunita4 Suport Digestiu Managementul Greutdlii, Sindromul Colonului Iritabil,
Antioxidant, Colesterol,
Suport pentru Tractul Urinar, Aciditate, Inframalia Intestinelor, Alergii, Colitd,
Suport Cardiovascular,
Hipertensiune, Suport pentu Articulalii, Suport pentru Ficat, Supori pentm Riniihi,
Congestie, Arsuri la Stomac,
Suport pentru SAnge

GI Cleansing Formula
Anliinframator Antibiotic, Antiviral, Antibacterian, Antiparuitar Candida, Infecyii cu Candida,
Diverticulitd,
Gripd, Artritd, Piciorul Atletului, Infecyii Urinare, Infeclii ale Rinichiloa Grijd iviard,
Gripd porcind, HlNl,
Ebola, Colesterol. Oboseald Cronicd, Cirozd, Constipayie, Crup, Suporr Respirator Rdceli,
Gripd, EmJizem, Lupus,
F i brom ialgie, I nfecy ii Fungice

Metabolic Blend Shake


Masd Corporald, Stres, Infama\ii, Suport pentru Oree, Energie, Echilibrare Hormonald, probleme
de Greutate,
Suport Digestiv, Poftd de Mdncare, Energie Celulard, Echiliireazd Nivelul Zahdmlui din
Sdnge, Merabolism,
Hiperlens iune, Suport Cardiovasculari Anxietate, Colesterol

-88-
Kr, -rl:,4'
,<) -(4'
MetabolicBlendSoftgels a .\
Echilibreaza Merabolismul, Probleme Digestive, Arruri b ffac, Slo-bik, Dclilibreazd Nivelul Zahdrutui
din St)nge, Curdtd Ficarul, lnflamalii. Antioxidant, Colesterolpboseala Cron*6tCiruzd, Colit,iKgngestie,
Dependintd Alinenrard. Rfiux Gastro-EsofagiapAn:gina. Reduce Apetitul. Astm. Ateroscterai. telutira,
ConstipdliQ, Tuse. Cistita, Erdomerriozd. Hepafia :

Omega 3 Fish Oil


.4ntiinfamator, Tonic Cardiac, Boald Coronariand, Detox Ficat, Congestie Venoasd, Aritmie, Hipertensiune,
Colesterol, Alergii, Suport pentru Oase, Tonic al Pielii, Congestie, Acnee, Boala Alzheimer, Boala Parkinson,
Demenld, Claritote Mentald, Suport Cognitiv, Suport Neurologic, Anemie, Artritd, Sindromul Asperger, Dermatitd,
-Yeuropatie, Cirozd, Comoyie, Insuficienyd Cardiacd Congestivd, Degenerare Maculard, Suport Proslatd, Anevrism,
imbdtrdnire, Boala de lesut Conjunctiv

Polyphenol Complex
Durere, Artritd, Spnjind Rdspunsul Infamator Disconfort Articular Dureri Musculare, Fibromialgie, Difcultdli
Autoimune, Artritd Reumatoidd, Oboseald Cronicd, Durere de Spate, Sindromul de Tunel Carpian, Scoliozd, Fascie
Planlard, Calmeazd Durerile qi Discodortul

Probiotic Defense Formula


Sprijind Flora lntestinald, Suport Digestiv, Suport Imunitor, Infeclii cu Candida, Bacterii, Durere de Stomoc,
Candida, Respiralie Urdt Mirositoare, Reduce Infamaliile Intestinale

Protective Blend Softgels


-4ntibacteriqn, Antibiotic, Antiinfeclios, Hipoglicemie, Stafilococ, Streptococ, Amigdalitd, Gripd, Ebola, H I N I ,
Diabet, Ciuperci, Crup, Suport Cardiovascular, Suport Respirator BronSitd, Congestie, Cistild, Echilibreazd
\ivelul Zahantlui din Sdnge, Pneumonie, Hipertensiune, Stimulent lmunitar, Boala Coronariand, Infeclii ale
Rinichilor Angind, Aritmie, Infec1ii Urinare, lnfeclii cu Candida, Holerd, Colesterol, Raceli, Gripd, Fibrozd
Chisticd

Seasonal Blend Softgels


.4ntihistaminic, Alergii, Febra Fdnului, lnfeclii Sinusuri, Suport Respirator Suport Limfatic, Arsuri la Stomac,
Durere in GAt, Antiinflamator Antioxidant, Urticarie, Dureri de Cap, Amigdalitd, Laringitd, Febrd, Emfzem,
Bufeuri, lndigestie, GERD, Tuse Convulsivd, Sinuzitd, Congestie, Suport Renal, Astm, Oboseald, Respiralie UrAt
Itirositoore, Balonare, Colesterol, Rdceli, Gripd, Tuse, Cmp, Gastritd, lnsolalie, Sindromul Colonului lrilabil

Womenos Bone Nutrient Complex


Osteoporozd, Osteomielitd, Degenerarea Oaselor, Sprijind Masa $i Densitotea Oaselor Osleocondrild, Rahilism,
Fracturi, Osleomalacie

Women's Estrogen Complex


Suport Endocrin, Echilibrare Hormonald, Premenopauzd, Postmenopauzd, Perimenopauzd, Antioxidanl, Suport
al Sdngelui, Colesterol, PMS, Echilibrore Estrogen, Sprijin Reproductiv, Suport pentru Oase, Suporl penlru lnimd,
Suport pentru fesutul Sdnilor

-89-
NOTE
bi
I
SISTEMELE
CORPULUI
T, SCHEME DE
REFLEXOLOCIE
- 91-
SI STEMUL CARDI OVAS CULAR
(Inimi, artere, vene, sAnge, timfl)

Boli Asociate
Anevrism Boli de Inim5
Angind Hipertensiune
Aritmie Hipotensiune
Aterosclerozi Leucemie
Cardiomiopatie Edem Limfatic
Probleme Colesterol Limfom
Boal6 Coronarianl Mielom
Trombozi Venoasd Flebitd
Endocardit[ Boala Raynaud
Infarct Vene Varicoase

Uleiuri & Blend-uri

Arborvitae Sandalwood
Helichrysum
Basil Spikenard
Juniper Berry
Cardamom Thyme
Lavender
Cassia Wild Orange
Lemon
Cinnamon Lemongrass
Cilantro Cellular Blend
Lime
Clove Detoxification Blend
Marjoram
Copaiba Encouraging Blend
Melaleuca
Coriander Massage Blend
Oregano
Cypress Metabolic Blend
Petitgrain
Ginger Protective Blend
Rosemary
qe-

Digestive Enzyme Complex


Cardiovascular Protocol
Lymphatic Protocol Cellular Complex Softgels
Cellular Protocol
Lifelong Vtamins
Omega 3 Fish Oil
Protective Blend Softgels
SISTEMUL DICESTIV
(intestin grosisub{ire, ficat,
stomac, esofag,
rect, pancreas, vezica biliarl)

Boli Asociate
Aciditate
Arsuri la Stomac
Candida
Hemoroizi
Holerd
Hepatita
Ciroz[
Indigestie
Colita
Sindromul Colonului Iritabil
Constipalie
Icter
Boala Crohn
Greala
Diverticulitl
Ulcere
Gastrita
Infec(ie Fungici
GERD

Uleiuri & Blend-uri


Basil Frankincense
Peppermint
Bergamot Geranium
Spearmint
Black Pepper Ginger
Wild Orange
Cardamom Grapefruit
Tangerine
Cilantro Helichrysum
Cinnamon Jasmine
Cleansing Blend
Clove Juniper Berry
Detoxification Blend
Copaiba Lemon
Digestive Blend
Coriander Lemongrass
Massage Blend
Cypress Lime
Metabolic Blend
Dill Neroli
Renewing Blend
Fennel Oregano

Chewable Tablets
Detoxification Blend Softgels
Digestive Blend Softgel***,..,,*.*
Digestive Protocol -"*
Digestive Enzyme Compler.
Lymphatic Protocol
GI Cleansing Formula' '
Maxim Protocol
Lifelong Vitamins
Probiotic Defense Formule
Protective Blend Softgels:
SISTEMUL EMOTIONAL
Boli Asociate
Abuz
Insomnie
ADHD
Oboseald Mentald
Anorexie
Arrxietate Nervozitate
Tulbr-rrare Obsesiv-Compulsivd
Boala Bipolara
Atacr"rri de Panicd
Bulimie
Boala Stresrrlui Post-Traunratic
Confuzie
Depresie Schizofienie
Traume Ernotionale Stres
Fricd
Abuz de Medicarrente
Traume
intri stare

Uleiuri & Blend-uri


Melissa Wild Orange
Bergamot
Neroli Ylang Ylang
Cedarwood
Patchoul i
Clary Sage
Peppermint Anti-Aging Blend
Copaiba
Petitgrain Blend for Women
Frankincense
Roman Chamomile Calming Blend
Grapefiuit
Jasmine
Rose Detoxification Blend
Sandalwood Focus Blend
Lavender
Spikenard Grounding Blend
Lemorr
Vetiver Invigorating Blend
Lime
white Fir Joyfirl Blend

-{*' Symphony of the Cells rM Suplimente


Cellular Complex Softgels
Digestive Enzyme Complex
Emobic Protocol
Energy & Stamina Complex
Forgiveness Protocol
Hormone Balance Protocol Lifelong Vitamins
Restful Complex
Women's Estrogen Complex

-Y-*
*..ti._ I
s4_ l'
SISTEMUL ENDOCRIN
tiroidi, paratiroide,
(rinichi,hipotalamus, glanda pituita16,
glande suprarenale, glanda pineall, glande reproductive)

Boli Asociate
Boala Addison Hipotiroidism
Cancer Suprarenale Hiperglicemie
Boala Cushing Testosteron Scdzut
Diabet Menopauzi
Boli Tub Falopian Boli Metabolice
Boala Graves Obezitate
Deficienla Hormoni de Creqtere Postpartum
Tiroidi Hashimoto Sindrom Post Menstrual
Hipoglicemie Sindrom Pre Menstrual
Hipopituitarism Cancer Tiroidian

Uleiuri & Blend-uri


Arborvitae Helichrysum Tangerine
Basil Jasmine Thyme
Bergamot Lavender Wild Orange
Cinnamon Melissa Ylang Ylang
Citrus Oils Myrrh
Clary Sage Neroli Anti-Aging Blend
Clove Oregano Blend for Women
Copaiba Peppermint Restful Blend
Coriander Petitgrain Detoxification Blend
Cypress Roman Chamomile Focus Blend
Fennel Rose Grounding Blend
Frankincense Rosemary lnvigorating Blend
Geranium Sandalwood Joytul Blend
Ginger Spikenard Women's Monthly Blend
(r.
f
15

Symphony of the Cells rM Suplimente


Cellular Complex Softgels
Detoxification Blend Softgels
Hormone Balance Protocol
Digestive Enzyme Complex
Emobic Protocol
Lifelong Vitamins
Neurological Protocol
Omega 3 Fish Oil
Women's Estrogen Complex
tff SISTE
(miduva timus, splini.

Boli Asociate
Boala i\ddison L. ( oli
SIDA F.pstci n-Barr
,\ lc-rgir Ir iblttrn ialgie
r\strrr Sinch'ontuI CiuilIain-[]an c
Bolr Autointune Lupr.ts
Inl'ectii Bitctericnc \,lalarie
('anccr \lonon trcleozli
( irozrl I)ncurnonie
l)iabct Stafi lococ
*{ \-"
Uleiuri & Blend-uri
Arbon ita.' (irape liu i t Spikcrrarcl
Basil l'le lichlvsurn Tangeri ne
Bertanrol Le rr.tor.t l hvnrc
Black Pcppcr I- enrongt'ass \\ ild ( )rrrnuc'
C'lrclantonr Lirre
( assn Nlarj ora nt ( lcansing Blcnd
( iIantro \'lelaleuca Detoxilication Blend
C'innanton l\l slissa Discsrive Blencl
(llovc Nc'roli Irrvi-uoratrng Biencl
C'opaiba ( )regant'r \,lassage Blend
E Lrcalyptus Pr,'titurrin \,letabolic Blend
l:cnrtcl [{osetllr rt Protcctivc BIr'nd
lrrankinccnsc Siberian I- ir Ilespiratorv Blcnd

Symphony of the Cells rM Suplimente


( t llttl:rt ( ,)rttl)lr'\ Srrljlelr
('ir*ilhlc lairlcts
( ltildren's ( -fablcts
ht-ri able
Detorilication []lcnd Solist.ls
[)igcstir c l]lcnd Soliscls
l)iscstir e Protocol [)iscstir c l:nzr ntc C ontpler
I n lc'ctious l)iscasc I)rotocol [:ncrgr & Stantina ( onrplcr
l-r nrphatrc Protocol I:sscntial Oil C'cllular ( ornplcr
('ellular [)rotocol (iI ( lcrnsirrLr [.'orntrla
l-iIr'lon_g Vitarnins
Onrcga -1 lrish Oil
Probiotic I)clcnsc l:ornttrla
Protectir c []lcnd Soligcls
Seasonal []lcncl Soltsels
SISTEMUL TECUMENTAR
Boli Asociate
Acnee Melanonr
Acnee Cicatrice Psoriazis
VAndtdi lritalie
Dern-ratiti Rozacee
Eczemh Zona Zostet
Herpes Excrescen{e pe Piele
Ulticarie Arsuri Solare
?i t
lrnpetigo
Chcloide
viriligo
Riduri
\

t.
i Uleiuri & Blend-uri
Arborvitae Lerlcln
i Ylang Ylang
Blue Tansy Melaleuca
lr Cedanvood
Clary Sage
Myrrh
Neroli
Anti-Aging Blend
Restfirl Blend
Frankincense Patchoul i
Cleansing Blcnd
Geranium Roman Chamomile
Comtbrting Blend
Helichrysr.ur Rose
Detoxification Blend
Jasmine Sandalwood
Focus Blend
Juniper Berry Spikenard
Repellent Blend
I -avendc'r Vetiver

;
Symphony of the Cells rM Suplimente
Chcu able Tablets
Detoxifi cation Blend Soligels
Digesti\"e Protocol I)igestire Blend Soligcls
Emobic Protocol Digestive Enzynre Complex
Ilormone Balance Protocol Lit-elong Vitamins
t Lymphatic Protocol Omega 3 Fish Oil
Y Probiotic Def'ense Formula
Seasonal Blend Sofigc-ls
SISTEMUL MUSCULAR/O SOS/
CON]UNCTTV
(mugchi netezi, cardiac Ei scheletici, cartilaje, tendoane, Iigamente, oase)

BoliAsociate
tutrit5
Osteomielit.ii
Cancer Osos
Osteoporoz6
Oase de SticlS
Boala Paget
Bursiti
Sindrom de Tunel Carpian
Artriti Reumatoidd
Fibromialgie Scoliozl
Spina Bifida
Gutii
Meningiti Spondilit5
Miotonie Tendiniti

Uleiuri & Blend-uri


Basil
Lavender
Birch
Lemon Anti-Aging Blend
Blue Tansy
Lemongrass Focus Blend
Cedarwood
Lime Grounding Blend
Copaiba
Ma{oram Massage Blend
Coriander
Peppermint Renewing Blend
Cypress
Siberian Fir Repellent Blend
Douglas Fir
Spearmint Respiratory Blend
Frankincense
Vetiver Soothing Blend
Geranium
Wintergreen Tension Blend
Helichrysum

Chewable Tablets
Digestive Enryme Complex
Inflammatory Protocol Energy & Stamina Complex
Chi Protocol Food Nutrient Complex
Osteo Protocol Lifelong Vitamins
Pollphenol Complex
Women's Bone Nutrient Complex
SISTEMUL NERVOS
(creier,mlduva spinirii, nervi, neuroni, cerebel)

Boli Asociate
Boala Alzheimer
Boala Lou Gehrig
Afazie
Meningitl
Paralizie FacialI
Sclerozf, Multipl6
Paralizie Cerebrald
Boala Parkinson
Comolie
Polineuropatie
Boala Creutzfeldt-Jakob
Sciaticd
Demenli
Convulsii
Epilepsie
Tremor/Ticuri
Insomnie

Uleiuri & Blend-uri


Siberian Fir
Lemongrass
Basil Spikenard
Marjoram
Bergamot Thyme
Melaleuca
Cedarwood
Melissa
Cilantro Anti-Aging Blend
Mynh
Clove Cellular Complex Blend
Neroli
Copaiba Focus Blend
Patchouli
Frankincense Grounding Blend
Petitgrain
Ginger Invigorating Blend
Rose
Helichrysum Massage Blend
Rosemary
Lavender Repellent Blend
Sandalwood
Soothing Blend

,ir -
Symphony of the Cells rM &"
Suplimente
Cellular Complex Softgels
Digestive Enzyme Complex
Energy & Stamina Complex
Neurological Protocol
Cellular Complex Softgels
Chi Protocol
Lifelong Vitamins
Cellular Protocol
Omega 3 Fish Oil
Polyphenol Complex
Protective Blend Softgels
SISTEMUL RESPIRATOR
(nas, faringe, laringe, cornete nazale, plimeni, trahee)

Boli Asociate
Astm Pneumonie
Bronsitd Rinita
Congestie Virusul Sincitial Respirator
C.up Sinuzitd
Fibrozi Chisticd Infectii Sinusuri
Errfizem Streptococ
GripI Amigdalita
Laringitd Tuberculozi
Cancer Pulmonar Tuse Convulsivd

Uleiuri & Blend-uri


Fennel
Arborvitae Siberian Fir
Grapefruit
Basil Thyme
Lemon
Bergamot Wintergreen
Lemongrass
Birch
Black Pepper Lime
Cleansing Blend
Marjoram
Cardamom DigestivJ Blend
Melaleuca
Cassia Encouraging Blend
Melissa
Cilantro Invigorating Blend
Cinnamon
Mynh
Protective Blend
Cypress
Neroli
Repellent Blend
Peppermint
Douglas Fir Respiratory Blend
Ravensara
Eucalyptus Uplifiing Blend
Rosemary

---1. - 1
t-.4+---f.
Symphonli
!r-
Digestive Enzyme Complex
Cellular Complex Softgels
Respiratory Protocol GI Cleansing Formula
Lymphatic Protocol Lifelong Vitamins
Cellular Protocol Probiotic Defense Formula
Seasonal Blend Softgels
Respiratory Vapor Stick
; *r- ,",I
,t
-100-
SISTEMUL IN
(rinichi, pelvis renal, ureter, vezicl ry *,
'#*
Boli Asociate
Cancer Suprarenale
Boli de Ficat
Cancer de Vezici Urinari
Cancer de Prostati
Infec!ii Urinare
Insuficien16 Renali
Ciroz1
Boala Vascular6 Renal6
Infertilitate
Cancer de Tract Urinar Superior
Cistita Interstitiala
UretritA
Boli de Rinichi
Incontinenl6 Urinard
Insuflcien!5 Renald

t.ffi
Infeclii ale Tractului Urinar
Calculi Renali

Uleiuri & Blend-uri


Basil
Bergamot
Geranium
Ginger
Peppermint
Petitgrain /a
Black Pepper Grapefruit Rosemary "\\
Cassia Juniper Berry Tangerine
Cilantro Lemon Thyme
Cinnamon Lemongrass Wild Orange

i-{
Clary Sage Lime
Clove Marjoram Detoxification Blend
Copaiba Melaleuca Digestive Blend
Coriander Melissa Massage Blend
Cypress Neroli Metabolic Blend ,
Frankincense Oregano Protective Blend '-*l
(
h(
3
Symphony of the Cells rM
Cellular Complex Softgels
Detoxifi cation Blend Softgels
Digestive Blend Softgels
Digestive Enzyme Complex
Cardiovascular Protocol
Energy & Stamina Complex
Digestive Protocol
GI Cleansing Formula
Lymphatic Protocol
Lifelong Vitamins
Omega 3 Fish Oil
Protective Blend Softgels
Seasonal Blend Softgels
q,\
t
*, ,4
gJror
)
A
o EC' EH =o
cr>
c
o
13
EC
o U) 6,E ,(E cD o, (!co
-'(o= o) c
d) x
= Eo)
o5 .E
.E €s
oaJ
.:==e
.L C"- E
(!
=
(J
E
o)
o
crt
c,
oc or=
6.=
o
\
-9 6E
oo E
,E
(!G
c-ct
,(! *5
OE
C"
E
r(E
J >€
()E
dE
!, 6.q
z.E

c)EL
bo
o
X
(.)
q=
o '= ,(E

& .!p
c,
att
E N
' /c,
orlb
(Dr!= e
tE
(,
.E
EE
() (J
oc) FEA.
itE K8e (D
!) E (9 _E
7 ,(! C) €$E
8E o>=
o CL
o .=
G'
o \
Ur. .:i .E
F No
(E

t-{
) I
\
o{
I

t-{
<CB ,(E

aE !,
>€
i5.E
2a)
.E
E ,g
.E (! (u
CL c-cr
oe
Nb
J
o) o)
bE E=
(E.Y
,P* ,E
Eb 5E
-s
o EC
,(O O)
.E
(! oo o q) 8<*
t, E
sSs
ct) (E O)
c) (E (s
x @ iE .F(J co
o)
E oa I
E =
.!2
L
oo

-to2-
E
_= E =E E
.E-E f; f'HF.e=
s e Fs E -Hs E
gs
BHe E Eux EEs

o
F4
t-'{
o)
b0
o
X
(l) \
Eo \

t\
\
\ r(U
g(tr
& tr(o
'= E
(J :=
.EE -E -g
(! lt(u
\
o,
(5
.ct
;\
(E\
.9
oU'
LL
o o
c)
{-)
() =
o,
(L .s
E6 6E
gH arrxE
(5 g c)
F Eo o,rE oc
E
6 Jo €oc, a
=
(U ,(lt
(s

g (E
E .(U
I
EE uI o, .g U' CL o- (u E
o E 8E 5al, -cr
E
c (Uc, o-o -ct 'Fi
o o
-g C,
(9
OE
o.-
C)
=U)
I
o,
ts I J
(U
co
O.{ N
I
(l)
L{
cd
o
.tr'l
()
. tr{
o.{ CL
at
!,

u
E **u g** = gEgEfiE
BAE i5 d E
fie
€EE-a-
-103-
/
Ureche - Puncte Reflexogene
,rr.. Picior gord
T!|y' ,*1T1, Degete

Nerv Sciatic

Anus AMomen
Oroane indreietura
Ge-nitale Miinii
Ureter
tutebral
Prostati Cot
Vezica
Urinari BiE
Red Piept
lntestine Br4
Pancreas Clavicul6
Stomac Umir
Esofag Coloand

Trahee Splini
Ficat Ger

lnimi MaxilarSuperior

Pl6m6ni Limbi
cap Maxilar lnferior
Nas GurE
Ochi lntamE

Obnaji Amigdale

-to4-
NOTE
TJL IUR[, -+

ESE E
Avdnd labazd, peste 20 de ani de cunoagtere ;i
folosire practic[ a uleiurilor esenfiale pure, cu grad
terapeutic, soseqte edilia de Uleiuri Esenliale -
Extinsd!

Gdsegte o list[ ldrgitd de remedii recomandate in


condilii normale, o secliune introductivd mai mare,
un dicfionar de suplimente addugat, dicfionar extins
de uleiuri, tabele cu sistemele corpului ;i scheme
ale punctelor refl exogene !

Acesta este ghidul de referinld SUPREM


tilizarea uleiuri lor esentiale.

t.i, .