Sunteți pe pagina 1din 11

22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

Curs de o zi pentru aplicarea GDPR: Cum să începi conformarea. Vreau mai multe detalii

(http://oferte.avocatnet.ro/gdpr?sursa=meniu).

Reminder: Ce drepturi și obligații au


elevii, profesorii și părinții în anul
școlar 2017-2018?
în Noi și statul (/articole_noisistatul/Noi-%C8%99i-statul.html), 11 Septembrie 2017
INTRĂ ÎN
Simona Voiculescu COMUNITATE
(/autor-Simona-
(/CONT/AUTH?REDIRECTTOURL=%2FARTICOL_43903%2FCE-DREPTURI-%25C8%2599I-OBLIGA%25C8%259BII-AU-ELEVII-
(/autor-Simona-Voiculescu-544.html) Redactor-șef adjunct,
PROFESORII-%25C8%2599I-P%25C4%2583RIN%25C8%259BII-IN-ANUL-%25C8%2599COLAR-2017-2018.HTML)

PUNE GRATUIT O ÎNTREBARE avocatnet.ro (https://www.avocatnet.ro/) 637


Voiculescu-544.html)
avocatnet.ro
în comunitatea avocatnet.ro
AZI

EX P L I C Ă M L EGI SL A ȚI A

(https://www.avocatnet.ro/)

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 1/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

N oul an școlar a început astăzi, potrivit calendarului stabilit la


începutul acestui an de autorități. În acest context, merită
să readucem în atenție ce prevăd legile noastre cu privire la
drepturile elevilor, ale profesorilor și ale părinților, când vine
vorba de școală. Spre exemplu, folosirea telefonului mobil în
timpul orei e interzisă, dar asta nu înseamnă că elevul nu poate
veni cu el la școală. Profesorii nu pot fi înregistrați în timpul
cursurilor, iar părinții iresponsabili pot fi obligați să muncească în
folosul comunității sau să plătească o amendă de până la 1.000 de
lei.

Articolul continuă mai jos


Acest site folosește cookies. Informații aici (/Con den%C8%9Bialitate*2.html)
 

Structura noului an școlar (https://www.avocatnet.ro/articol_44786/Anul-


%C8%99colar-2017-2018-Cand-sunt-programate-vacan%C8%9Bele-elevilor-
%C8%99i-ce-s-a-schimbat-la-%C8%98coala-altfel.html) a fost stabilită prin
Ordinul Ministerului Educației Naționale (MEN) nr. 3382/2017 privind
structura anului școlar 2017-2018 și aceasta include 35 de săptămâni de
cursuri (167 de zile lucrătoare). Anul acesta, elevii încep școala la 11
septembrie și vor intra în vacanța de vară la 16 iunie 2018.

Anul școlar este mai scurt însă pentru elevii claselor a XII-a, pentru care
cursurile se vor încheia în data de 25 mai 2018 (32 de săptămâni), precum și
pentru elevii claselor a VIII-a, care vor termina cursurile în data de 8 iunie
2018 (34 de săptămâni). Un regim diferențiat au și elevii din învățământul
special, pentru care ordinul prevede 37 de săptămâni de cursuri.

Concret, anul școlar este structurat în două semestre, după cum


urmează:

 Semestrul I (18 săptămâni):

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 2/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

 cursuri: 11 septembrie 2017 – 22 decembrie 2017;


 vacanța pentru preșcolari: 28 octombrie - 5 noiembrie 2017;
 vacanța de iarnă: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018;
 cursuri: 15 ianuarie - 2 februarie 2018
 vacanța intersemestrială: 3 februarie - 11 februarie 2018;

 Semestrul al II-lea (17 săptămâni):

 cursuri: 12 februarie - 30 martie 2018;


 vacanța de primăvară: 31 martie - 10 aprilie 2018;
 cursuri: 11 aprilie - 15 iunie 2018;
 vacanța de vară: 16 iunie - 9 septembrie 2018.

Cât privește programul național „Școala altfel”, acesta se va desfășura într-un


interval de cinci zile consecutive lucrătoare. Pentru anul școlar 2017-2018
însă nu s-a mai prevăzut și o listă cu perioade recomandate, școlile trebuind doar
să programeze intervalul astfel încât el să nu coincidă cu perioada tezelor
semestriale și să se încadreze între 2 octombrie 2017 și 31 mai 2018.

Elevii pot avea telefoane, dar nu le pot folosi în


timpul orelor
Statutul elevului
(https://www.avocatnet.ro/content/articles/id_43841/Statutul-elevului-Ce-
drepturi-obliga%C8%9Bii-%C8%99i-interdic%C8%9Bii-vor-avea-din-
septembrie-elevii.html) stabilește un nou tablou al drepturilor și îndatoririlor pe
care elevii le au la școală și a fost noutatea anului școlar precedent, pentru că
actul fusese adoptat în 2016. Calitatea de elev se dobândește, potrivit statului,
prin înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează până la încheierea
studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar
non-universitar.

Elevii pot cere, în cadrul unităților de învățământ, să le fie recunoscut dreptul


la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii, precum și la
protecția datelor personale. În consecință, sancționarea elevilor sub forma
mustrării în fața colectivului clasei este o practică interzisă expres prin statut.

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 3/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care


predau la clasă, prin intermediul unor fișe anonime, fără ca aceasta să le afecteze
în vreun fel raporturile cu cadrul didactic evaluat. Ei pot solicita comunicarea
rezultatelor de la evaluările scrise de la clasă în maximum 15 zile
lucrătoare, rezultate pe care le pot contesta, personal sau prin intermediul
părinților, tutorelui ori susținătorului legal. Nici notele din catalog nu mai pot fi
consemnate de profesori înainte ca elevul să fie informat cu privire la acestea.

Deținerea unui telefon mobil de către elev nu este sancționată de statut. Cu toate
acestea, atât elevii, cât și părinții trebuie să știe că folosirea telefonului mobil
în timpul orelor de curs, fără permisiunea cadrului didactic, este interzisă. Mai
mult decât atât, elevii n-au dreptul să înregistreze activitatea didactică fără
permisiunea expresă a profesorului, iar multiplicarea unor materiale rezultate
din activitatea de înregistrare nu este permisă fără acordul lui.

Curios sau nu, dreptul la protest este recunoscut și elevilor. Singura condiție
impusă de statut este ca organizarea și desfășurarea protestelor elevilor să nu
stânjenească desfășurarea cursurilor. Continuând în spiritul constituțional,
statutul prevede, de asemenea, că accesul la educație trebuie să fie gratuit
și garantat, în mod nediscriminatoriu. Procesul educativ trebuie să se
desfășoare în condiții de siguranță și igienă, în toate unitățile de învățământ
din oraș sau de la țară.

Actul normativ menționat face referiri și la reducerile de care beneficiază elevii:


50% pentru transportul local în comun și cel național, 75% la muzeu, teatru,
operă și film. De asemenea, elevii care provin din grupuri socio-economice
dezavantajate au dreptul la bani de liceu, iar cei din învățământul profesional,
la bursa profesională.

Participarea la jocurile de noroc, consumul și deținerea de droguri, țigări,


băuturi alcoolice sau substanțe interzise se numără printre interdicțiile
principale ale elevilor.

Sancțiunile ce pot fi aplicate elevului sunt: observația individuală, mustrarea


scrisă, retragerea temporară ori definitivă a bursei de care beneficiază, mutarea
disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de educație, preavizul de
exmatriculare și, în final, exmatricularea.

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 4/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

Totodată, elevii care nu frecventează cursurile sunt sancționați cu scăderea


notei la purtare. Astfel, la fiecare zece absenţe nejustificate pe semestru,
din totalul orelor de studiu, sau la 10% absenţe nejustificate, din numărul de ore
pe semestru la o disciplină sau modul, este scăzută nota la purtare cu câte un
punct. Este important de știut faptul că absența ca mijloc de sancționare a
elevului este strict interzisă prin statut.

Profesorii nu pot fi înregistrați în timpul cursurilor


Personalul didactic din învățământul preuniversitar are drepturile și
obligațiile prevăzute, în principal, în Legea educației naționale nr. 1/2011, în
Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și în
contractul individual de muncă și în contractele colective aplicabile.

În timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de a nu fi deranjate de nicio


autoritate școlară sau publică, cu excepțiile prevăzute de lege. Tot în spiritul
dreptului la securitate al profesorului, acesta are dreptul de a nu fi
înregistrat audio și/sau video în timpul activității didactice. Cu atât mai puțin,
multiplicarea unor înregistrări nu este permisă fără acordul profesorului, chiar
dacă a existat consimțământul pentru înregistrare.

Pe lângă obligația principală de instruire și educație, cadrele didactice trebuie să


vegheze asupra siguranței elevilor pe tot parcursul activităților școlare și
extrașcolare. Ele nu pot aplica pedepse corporale și nu pot agresa
verbal, fizic sau emoțional elevii. Calitatea prestației didactice și evaluările
de la clasă trebuie să rămână independente de orice tip de avantaje primite în
aceste scopuri. În plus, profesorii au, de asemenea, și obligația de sesizare a
instituțiilor de asistență socială/educațională specializată și de protecția copilului
în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului de care află.

Cei care ocupă posturi în afara localității de domiciliu au posibilitatea să ceară


decontarea cheltuielilor de transport. De asemenea, pot beneficia de
fonduri extrabugetare sau de sponsorizări pentru a participa la manifestări
științifice organizate în străinătate.

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 5/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

Pentru profesori, legea prevede un concediu anual cu plată de 62 de zile,


numai în perioada vacanțelor școlare. În plus, cei care redactează teza de doctorat
sau lucrări în interesul învățământului, pe bază de contract de cercetare ori de
editare, au dreptul la șase luni concediu plătit, o singură dată, însă numai cu
aprobarea consiliului de administrație al școlii. În vederea continuării
studiilor/specializării, profesorii pot beneficia de concediu fără plată pe o
perioadă de maximum trei ani într-un interval de șapte ani.

În fine, personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu


vinovăție a îndatoririlor ce îi revin potrivit CIM, precum şi pentru încălcarea
normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului
unităţii/instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 1/2011. Sancțiunile
disciplinare prevăzute de lege sunt: observația scrisă, avertismentul,
diminuarea salariului de bază, suspendarea, pe o perioadă de trei ani, a dreptului
de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice, de conducere,
de îndrumare sau de control, destituirea din funcția de conducere, de îndrumare
sau de control și, în final, desfacerea disciplinară a CIM.

Părinții iresponsabili pot fi obligați să muncească în


folosul comunității
Drepturile și obligațiile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai
elevilor se regăsesc, de asemenea, în Ordinul MENCS nr. 5079/2016. Cu ocazia
înscrierii elevului în registrul matricol unic, părinții încheie cu școala un
contract educațional, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce
ale acestora.

Actul normativ sancționează părinții care aleg să nu-și înscrie copiii la școală
pentru perioada învățământului obligatoriu. Aceștia riscă să fie amendați cu o
sumă între 100 și 1.000 de lei sau să fie obligați să muncească în folosul
comunității. Tot părinții sunt cei care trebuie să se asigure și că elevul
frecventează orele de curs.

Printre obligațiile pe care un părinte le are față de copilului său găsim și faptul că
acesta trebuie să-și însoțească micuțul până la intrarea în unitatea de
învățământ și să-l preia la terminarea orelor de curs. Părinții care nu se

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 6/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

pot achita de această obligație în mod personal trebuie să împuternicească pe


cineva în acest scop.

Trebuie știut, de asemenea, faptul că părinții au dreptul, în limitele legii, să


decidă cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul lor. Aceștia au
dreptul și, totodată, obligația să se intereseze periodic (măcar o dată pe lună) de
situația școlară a copilului. Cu toate acestea, accesul părinților în unitățile
de învățământ nu se poate face decât în anumite situații: atunci când părintele
a fost convocat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității;
atunci când desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; dacă a depus o
cerere în acest sens la secretariatul unității; atunci când participă la întâlnirile
programate cu un cadru didactic. În plus, consiliul de administrație al școlii mai
poate stabili pentru procedura de acces în unitate și alte situații decât cele
menționate anterior.

Cât privește formele de asociere a părinților la clasă și la nivelul școlii,


ordinul menționat prevede următoarele aspecte:

 toți părinții elevilor dintr-o clasă formează adunarea generală a


părinților, care hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor
didactice și a echipei manageriale a școlii respective și în cadrul căreia se
discută cele mai importante probleme ale clasei (și nu ale unui elev în mod
individual);
 la nivelul fiecărei clase se înființează comitetul de părinți, ales de către
adunarea generală a părinților, și care se ocupă cu punerea în practică a
deciziilor luate la nivelul adunării, precum și cu diverse proiecte, programe
etc.;
 la nivelul fiecărei școli se constituie consiliul reprezentativ al părinților
/ asociația de părinți, care se ocupă de chestiunile ce vizează întreaga
unitate școlară, precum propunerea de proiecte, atragerea de finanțări,
promovarea unor inițiative noi ș.a.m.d.

Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul


primar, gimnazial și primii doi ani ai învăţământului secundar superior. Cu toate
acestea, obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 11 clase încetează la
vârsta de 18 ani.

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 7/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

Notă: Analizele medicale nu sunt necesare pentru înscrierea copiilor la


școală. Singurele documente necesare la înregistrarea copiilor sunt adeverința
medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic. Analize
suplimentare pot fi cerute de medicul de familie doar în cazul în care există
simptome de boală infecțioasă la copil.

Citește mai mult despre obligatii profesori (/t12374/obligatii-profesori.html),


obligatii parinti (/t9220/obligatii-parinti.html), obligatii elevi (/t9948/obligatii-
elevi.html)

COMENTARII ARTICOL (42)

Nume utilizator

Spune-ți părerea

 Comentează

CELE MAI RECENTE | CELE MAI APRECIATE

Bertalan Julia (utilizator neînregistrat)


Acum o săptămână

Buna ziua.
A-si vrea s-a a u daca un copil poate s-a primeasca nota 3 ca pana acuma de cand a inceput
scoala din septembrie a primit 3 minusuri.Pentru .ca odata si-a uitat sa-si faca tema de casa,a
doua oara si-a uitat caietul acasa si a treia oara nu si-a dus cartea.Minusurile au tecut dintr-un
semestru in alta...Ma intreb este corect legal???Poate primi note pe neatentie???Cu
multumire. pentru raspuns.
Bertalan Julia

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 3

Roxana (utilizator neînregistrat)


Acum 2 săptămâni
https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 8/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

Are voie Invatatorul sa trimită copilul acasa ca nu este atent?

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 0

Vasile (utilizator neînregistrat)


Acum o lună

Noul regulament e ok, pe mine ma intereseaza daca pot sa lmez o sedinta cu parinti in
scoala, multumesc.

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 0

Mihaela (utilizator neînregistrat)


Acum o lună

S-a ingamplat un accident la scoala iar copilul meu este sanctionat pe nedrept as putea zice.
Un coleg de-al ei s-a impiedicat si a cazut cu mana de tabla si a crapat-o iar fata mea
atinsese tabla si daduse usor cu palma in ea pentru a vedea cat de tare este sparta si ce sa
zica doamnei diriginte. Tin sa mentionez ca tot ea a sunat-o pe diriginta si i s-a zis ca i se vor
scadea 2 puncte la purtare ca a spart tabla. Eu am platit pentru o tabla nou, cu marker in
urma cu cateva luni si se va pune abia la vara. De ce sa mai plateasca inca o tabla daca deja
se va pune una? Pe care am platit-o deja. Iar pe tabla se poate scrie, nu este crapata in mod
exagerat. Doamna diriginta nu vrea sa accepte faptul ca tabla a fost sparta din greseala, ci
sustine ca a fost sparta intentionat, ceea ce e nedrept. Am sunat si cativa colegi de a ei si au
zis ca a fost din greseala, iar diriginta imi comunica faptul ca s-au batut 2 baieti pentru ea, ea
s-a batut, ea s-a enervat si a dat cu pumnu in tabla. De unde pana unde?e normal asa ceva?

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 5

Lex (utilizator neînregistrat)


Acum o lună

când un elev e defavorizat de un profesor si îi da numai note mici in lucraii (3/4) cu toate ca
acel elev a facut lucrarea de peste nota 5 ...Ce se poate face ? elevul nici macar nu primeste
lucrarea acasa sa e vazuta si analizata de catre patinți sau alt profesor ...

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 5

Elena (utilizator neînregistrat)


Acum o lună

Mia fost fata trasa de par la școală de către o profesoara pe motiv ca fata se juca cu o colega
in pauza si a dat peste dansa fara sa vrea si as vrea sa stiu de ce li se permite profesorilor sa
dea in elevi atata timp cat părinților li sa luat dreptul asta .Ce pot face in situația asta ? Ce
https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%99… 9/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?

masuri se pot lua ?

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 7

Nemo (utilizator neînregistrat)  Elena


Acum o lună

[ link extern ] (https:\/\/www.facebook.com/PentruRomani/videos/1748231158523350) /

  1

Nume Utilizator (utilizator neînregistrat)


Acum 2 luni

Liviu Pop este și va i întotdeauna în șobolan ordunar

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 2

Nume utilizator (utilizator neînregistrat)


Acum 2 luni

Mda, frumoase reguli... Dar tot nu o sa schimbe scoala din ziua de azi (din romania)...

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 4

Fataanonima (utilizator neînregistrat)


Acum 2 luni

Sunt chiar bune

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 0

Fataanonima (utilizator neînregistrat)


Acum 2 luni

Mie îmi plac noile reguli

Răspunde (/articles/articles/display_add_answer) 1

 A șează mai multe

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%9… 10/11
22.03.2018 Ce drepturi și obligații au elevii, profesorii și părinții în anul școlar 2017-2018?


(https://www.facebook.com/Avocatnetro)

Despre noi (/Despre-noi*4.html) | Publicitate (/Publicitate*3.html) | Termeni și condiții (/Termeni-


%C8%99i-condi%C8%9Bii*1.html) | Con dențialitate (/Con den%C8%9Bialitate*2.html)
Copyright © 2001-2017 Inteligo Media SA

https://www.avocatnet.ro/articol_43903/Ce-drepturi-%C8%99i-obliga%C8%9Bii-au-elevii-profesorii-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bii-in-anul-%C8%9… 11/11