Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi

PROIE
la unitatea de curs: Sisteme electrice auto

Subiectul: Lucrare de laborator nr. 4 „Verificarea stării tehnice a bateriei de acumulatoare”

CT DE
Profesor de
Discipline tehnice speciale
__________/Carp Vasile

Coordonat
la catedra de
Coordonat Discipline tehnice speciale
la Centrul metodic Şef de catedră____________/Păduraru Vitalie
Metodist____________/Nirones Angela ______________________
_________________________
Evaluator:
_________________________
_________________________
_________________________

Chişinău
PROIECT DE LECŢIE
I. DATE GENERALE:
Titular/profesor: Carp Vasile
Instituţia de învăţământ: Centrul de Excelenţă în Transporturi
Unitatea de curs: Sisteme electrice auto
Tema lecţiei: Verificarea stării tehnice a bateriei de acumulatoare
Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi (abilităţi)
Tipul lecţiei:
practice
Timpul: 90 minute
gr. ________________________________________________
Grupa/calificarea:
71630 Echipament electric şi electronic auto
Auditoriul/laboratorul: Nr.24
Locul,data: Laborator/________________

II. UNITĂŢI DE COMPETENŢE:


CS.1. Identificarea componentelor echipamentului electric şi electronic al
automobilului.
III. OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil să:
O1 – identifice caracteristica bateriei de acumulatoare ;
O2 – stabilească starea tehnică a bateriei de acumulatoare;
O3 – detecteze defectele bateriei de acumulatoare şi natura apariţiei acestora;
O4 – execute operațiile de diagnosticare a bateriei de acumulatoare;
O5 – completeze documentaţia necesară.
IV. STRATEGII DIDACTICE:
 Metode didactice: explicaţia, conversaţia euristică, observaţia dirijată şi
independentă, comparaţia, experimentul, studiul de caz, învăţarea prin descoperire.
 Forme de activitate: frontal, pe grupe, individual.
 Metode de evaluare: orală, practică.
V. MATERIALE DIDACTICE: fişe de documentare, fişe de lucru, standuri de
simulare.
VI. MIJLOACE TEHNICE: baterie de acumulatoare 12 V, areometru cu gradaţia de
1,10... 1,30 g/cm3, refractometru, tub de sticlă cu Ø = 5...8 mm, termometru cu
gradaţia 0ºC...100ºC, multimetru digital, furcă voltmetrică TELWIN, tester pentru
baterii de acumulatoare SPIN BT222, soluţie apoasă de amoniac de 10 %, materiale
de şters, mijloace individuale de protecţie, etc.
VII. BIBLIOGRAFIA:
1. Sterian Samoilă, Gheorghe Tocaiuc, Gabriel Cordonescu, „Instalaţii şi echipamente
auto”, Editura didactică şi pedagogică-R.A. Bucureşti, -2001. -381p.
2. Хернер А. - Автомобильная электрика и электроника, М.: Издательство «За
рулем», 2013.- 624стр.: ил.
3.
2
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Timpul Metode Mijloace
1. EVOCARE - Verifică prezenţa - Răspund solicitărilor profesorului Conversaţia euristică Suport de curs
- Verifică mijloacele didactice
- Creează atmosfera de lucru. - Semnează în registrul pentru Explicaţia Instrucțiune pentru
- Adresează întrebări din normele de protecție și protecția și sănătatea în muncă lucrare de laborator
sănătate în muncă ce trebuie respectate într-un Expunerea nr.4 (Anexa 4.1)
laborator tehnologic.
- Adresează întrebări recapitulative despre - Răspund la întrebări Problematizarea Pix
diagnosticarea şi mentenanţa bateriei de
acumulatoare efectuate în laboratorul - Se completează cu răspunsuri între
electrotehnic: ei
 Ce simptome pot apărea la bateria de
acumulatoare în timpul exploatării
automobilului? 20 min
 Care sunt operaţiile efectuate la controlul
vizual al bateriei de acumulatoare?
 Ce defecte pot apărea la bateria de
acumulatoare?
 Descrieți caracteristica unei baterii de
acumulatoare ?
 Cu poate fi verificată starea tehnică a unei
baterii de acumulatoare?
 Ce parametri trebuie verificaţi la
diagnosticarea unei baterii de acumulatoare?
 Ce instrumente şi aparate pot fi utilizate la
diagnosticare bateriei de acumulatoare?
2. REALIZAREA - Anunță tema lucrării de laborator: „Verificarea - Ascultă cu atenție informațiile 45 min Conversaţia euristică Instrucțiune pentru
SENSULUI stării tehnice a bateriei de acumulatoare” transmise de profesor lucrare de laborator
- Descrie obiectivele lucrării: - Completează individual fişa de nr.4 (Anexa 4.1)
 Execută controlul vizual al bateriei; lucru
 Măsoară nivelul de electrolit; - Analizează fișele de documentare, Explicaţia Pix
 Măsoară densitatea şi temperatura le discută și adresează întrebări
electrolitului; profesorului, dacă este cazul. Baterie de
 Determină F.E.M.–ul bateriei de - Primesc echipamentele de măsurare acumulatoare 12 V,
acumulatoare; - Execută operaţiile de măsurare Studiu de caz Areometru cu
3
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Timpul Metode Mijloace
 Determină gradul de descărcare a - Completează rezultatele obţinute în gradaţia de 1,10...
bateriei de acumulatoare; tabelele de date 1,30 g/cm3,
 Măsoară tensiunea sub sarcină Refractometru,
 Determină capacitatea reală a bateriei Tub de sticlă cu Ø =
5...8 mm,
de acumulatoare;
Termometru cu
 Determină curentul de pornire la rece; gradaţia 0ºC...100ºC,
 Realizează concluzia privind starea Multimetru digital,
tehnică a bateriei de acumulatoare. Observația dirijată şi Furcă voltmetrică
- Solicită elevii să completeze în instrucţiunea independentă TELWIN,
lucrării de laborator; Tester pentru baterii
- Solicită elevii să identifice caracteristica Demonstrația de acumulatoare
bateriei şi să completeze în tabel; SPIN BT222.
- Explică modalităţile de utilizare a Experimentul
instrumentelor şi aparatelor pentru efectuarea
măsurărilor; Învăţarea prin
- Demonstrează elevilor şi trasează sarcinile de descoperire
lucru;
- Solicită elevii pentru argumentarea acţiunilor
ce se efectuează;
- Solicită elevii să completeze datele obţinute în
tabelul de date;
- Urmăreşte activitatea elevilor şi dacă este
cazul se implică;
3. REFLEXIE - Verifică dacă toţi elevii au completat tabelele - Prezintă profesorului tabelele de Problematizarea Instrucțiune pentru
de date date Demonstrația lucrare de laborator
- Îndrumă elevii să compare rezultatele obţinute - Compară rezultatele obţinute Observaţia dirijată şi nr.4 (Anexa 4.1)
17 min
cu cerinţele tehnice recomandate - Analizează rezultatele obţinute independentă
- Solicită elevii să analizeze rezultatele obţinute - Completează concluziile Comparaţia Pix
şi să traseze concluziile.
4. EXTINDERE - Pune întrebări elevilor cu referire la defectele şi Răspund la întrebări Studiu de caz Instrucțiune pentru
abaterile descoperite în timpul executării Prezintă lucrarea de laborator Explicaţia lucrare de laborator
8 min
măsurărilor completată definitiv profesorului Expunerea nr.4 (Anexa 4.1)
Notează elevii cu calificativul admis sau respins