Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 943 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Sâmbătă, 2 octombrie 2021

SUMAR

Nr. Pagina

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


1.050. — Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3
la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19.............................................................. 2–10

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
5.082. — Ordin al ministrului educației privind acordarea
autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea
de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic
Baptist din municipiul Caransebeș ............................ 11–12
7.636. — Ordin al șefului Departamentului pentru Situații de
Urgență privind instituirea carantinei zonale pentru
orașul Amara, județul Ialomița .................................... 12–15
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 76/2021 privind
stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru aprobarea majorării cantităților stocurilor
de urgență medicală cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva
virusului SARS-CoV-2,
având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2
pe teritoriul României la data de 30.09.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19,
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru cu modificările și completările ulterioare.
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, (5) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
9 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
modifică după cum urmează: dovada situațiilor prevăzute la alin. (1)—(3) se face prin
1. La anexa nr. 2, articolul 4 va avea următorul cuprins: intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format
„Art. 4. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este de infecția cu virusul SARS-CoV-2.”
permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa 2. La anexa nr. 3, articolul 1 va avea următorul cuprins:
nr. 3 art. 1 pct. 3—5, 10, 12—14, 17, 27—29, 31, 37, 42 și 47, „Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
art. 6 pct. 2 și 5, precum și art. 9 pct. 4, 7, 14, 19 și 23 numai nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
persoanelor care se află în una dintre următoarele situații: combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de
de 48 de ore; divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și
d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi desfășurate potrivit pct. 2—49;
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. 2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor
(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului
modificările și completările ulterioare, este permisă participarea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând
la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 6, 11, în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate
15, 16, 18, 24, 32, 38, 43 și 48, art. 6 pct. 3 și 6, precum și art. 9 pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile
pct. 5, 8, 15, 20 și 24 numai persoanelor care sunt vaccinate stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 3. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor
(3) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea
modificările și completările ulterioare, este permisă participarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă
la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 30, incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare
33, 36 și 41, art. 6 pct. 11—13, art. 9 pct. 2, 21 și 22 numai de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
complete de vaccinare. au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
(4) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
prevăzute la alin. (1)—(3) prin intermediul certificatelor digitale test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 3

perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară populare de artă și meserii, precum și evenimentele culturale în
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul
prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; cu modificările și completările ulterioare;
4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se 9. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității în
pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70%
unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de
incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate
sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 10. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50%
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
și completările ulterioare; certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
5. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar 11. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50%
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite
sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
completările ulterioare; cu modificările și completările ulterioare;
6. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se 12. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde
pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor,
măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor
județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție.
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de
cu modificările și completările ulterioare; ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
7. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
permise în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului și completările ulterioare;
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul 13. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde
art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
și completările ulterioare; 2/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a
8. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a
cinematografelor, studiourilor de producție de film și altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel
audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
și completările ulterioare; din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
14. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde 18. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul
organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul
concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până
evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele
1.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, cu modificările și completările ulterioare;
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între 19. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din
și completările ulterioare; Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
15. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității 20. în condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii
instituțiilor publice sau private de cultură care administrează infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni
spații special destinate activităților cultural-artistice în aer liber și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea
sunt permise cu participarea publicului până la 50% din regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al
capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte;
minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de 21. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate
protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 50 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite agriculturii și dezvoltării rurale;
prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, 22. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în
cu modificările și completările ulterioare; județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
16. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților, mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu
concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor locuiesc împreună, în condițiile stabilite prin ordin comun al
evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului,
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii
măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în și dezvoltării rurale;
județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. 23. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 24. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate
și completările ulterioare; în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară în
17. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu mare de 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult
6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este
de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 5

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate
după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
25. se permite organizarea de evenimente private (nunți, complete de vaccinare;
botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de 31. se permite organizarea de evenimente private (nunți,
maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de botezuri) cu un număr de participanți de maximum 200 de
persoane în interior în județele/localitățile unde incidența persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de 2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde
locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori
stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este
sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
16 ani; virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
26. se permite organizarea de evenimente private (nunți, finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
persoane în interior în județele/localitățile unde incidența virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
de protecție sanitară. La stabilirea numărului de persoane în 32. se permite organizarea de evenimente private (nunți,
exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din
au vârsta mai mică de 16 ani; capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de
27. se permite organizarea de evenimente private (nunți, persoane, în interior sau în exterior, în județele/localitățile unde
botezuri) cu un număr de participanți de maximum 400 de incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei infectării cu virusul SARS-CoV-2;
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 33. se permite organizarea de evenimente private aferente
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane,
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele sau în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare
28. se permite organizarea de evenimente private (nunți, persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
botezuri) cu un număr de participanți de maximum 300 de virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum finalizarea schemei complete de vaccinare;
2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde 34. se permite organizarea de cursuri de instruire și
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva număr de participanți de maximum 250 de persoane în interior
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la și de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății, dacă
incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
sau egală cu 2/1.000 de locuitori;
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv 35. se permite organizarea de cursuri de instruire și
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un
29. se permite organizarea de evenimente private (nunți, număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior
botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior în și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate
suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 36. se permite organizarea de cursuri de instruire și
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau număr de participanți mai mare de 250 de persoane în interior
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară și mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate
30. se permite organizarea de evenimente private (nunți, persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de complete de vaccinare;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021

37. se permite organizarea de cursuri de instruire și SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior 43. se permite organizarea de conferințe cu participarea
și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în
suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum
purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și
sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății, dacă cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul
incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în
de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test SARS-CoV-2;
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 44. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; unui medic epidemiolog;
38. se permite organizarea de cursuri de instruire și 45. se permit organizarea și desfășurarea activităților
workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel
participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru
spațiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafețe fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de
de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii protecție sanitară;
de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică 46. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind
stabilite prin ordinul ministrului sănătății, dacă incidența organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,
cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru participanți de maximum 500 de persoane, dacă incidența
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei cu 2/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
cu 3/1.000 de locuitori și cu respectarea următoarelor măsuri:
39. se permite organizarea de conferințe cu un număr de
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
participanți de maximum 300 de persoane în interior, cu
și gura, de către toți participanții;
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul
sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate sau demonstrația;
este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori; c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între
40. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum
participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie
persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului demonstrației;
sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru
este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului
cu 3/1.000 de locuitori; SARS-CoV-2;
41. se permite organizarea de conferințe cu un număr de 47. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991, republicată,
participanți mai mare de 300 de persoane în interior, cu organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, participanți de maximum 100 de persoane, dacă incidența
dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
schemei complete de vaccinare; Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
42. se permite organizarea de conferințe cu un număr de vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 și cu respectarea următoarelor măsuri:
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul și gura, de către toți participanții;
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul sau demonstrația;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 7

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
4 mp/persoană, acolo unde este posibil; vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
demonstrației; 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
SARS-CoV-2; de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor,
48. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea
organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—24,00 în
participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
49. se permite desfășurarea activităților de prevenire și 4. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la
care pot participa cel mult 20 de persoane.” terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a
3. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), punctele 4 și 5 spațiului în intervalul orar 5,00—2,00, în județele/localitățile unde
vor avea următorul cuprins: incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
„4. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1 și 2 nu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul
se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului acestor unități în județele/localitățile unde este depășită
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se 5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în
îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de interiorul centrelor comerciale este permisă în județele/
vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori
5. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1 și 2 nu numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului
se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror public și amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum
autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
ateste vaccinarea acestora.” care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
4. La anexa nr. 3, articolul 6 va avea următorul cuprins: ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
„Art. 6. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea 6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
stabilesc următoarele măsuri: produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
interiorul centrelor comerciale este permisă în județele/
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, 6/1.000 de locuitori până la 50% din capacitatea maximă a
precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă zonelor de consum delimitate față de restul spațiului public și
a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în județele/localitățile amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele care
cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
de 6/1.000 de locuitori; au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, infectării cu virusul SARS-CoV-2;
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, 7. măsurile prevăzute la pct. 1—6 se aplică și operatorilor
precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea economici care desfășoară activități în spațiile publice închise
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de
mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de caracterul temporar sau permanent;
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care 8. în situația în care activitatea operatorilor economici
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care prevăzuți la pct. 1—6 este restricționată sau închisă, se permit
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai respective;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021

9. operatorii economici prevăzuți la pct. 1—6 vor respecta 6. La anexa nr. 3, articolul 9 va avea următorul cuprins:
obligațiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și „Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și stabilesc următoarele măsuri:
completările ulterioare; 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
10. prepararea, comercializarea și consumul produselor desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile
liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 7, cu respectarea este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului 2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile
completările ulterioare; este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
11. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă
a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
orar 5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau schemei complete de vaccinare;
egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
locuitori; incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
12. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă până locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
complete de vaccinare; incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de
13. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu
a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare
orar 5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
egală cu 6/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
este interzisă la depășirea incidenței de 6/1.000 de locuitori.” vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
5. La anexa nr. 3, articolul 7 va avea următorul cuprins: antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
„Art. 7. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, 5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de
activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
orar 5,00—22,00, în toate localitățile unde incidența cumulată capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
egală cu 7,5/1.000 de locuitori. locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru
(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru
modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
operatorii economici care desfășoară activități de comerț/ și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
în intervalul orar 5,00—22,00, în toate localitățile unde incidența confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori. 6. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în intervalul domeniul jocurilor de noroc este permisă până la capacitatea
orar 22,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată
cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din
cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplică capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
cu 7/1.000 de locuitori. locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), unitățile Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
normelor de protecție sanitară.” sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 9

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
SARS-CoV-2; află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din 16. se instituie obligația operatorilor economici care
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada completările ulterioare;
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 17. se instituie obligația operatorilor economici care
infectării cu virusul SARS-CoV-2; desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele
9. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod completările ulterioare;
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a 18. activitatea operatorilor economici care administrează
mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71
orar 5,00—24,00;
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare; 19. activitatea operatorilor economici care administrează
10. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a
cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în orar 5,00—24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau
completările ulterioare; egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar
11. se instituie obligația operatorilor economici care pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia își pot care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
desfășura activitatea; ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
12. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri 20. activitatea operatorilor economici care administrează
de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a
restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul
Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport orar 5,00—24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată
tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile
unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2; a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
13. activitatea cu publicul a operatorilor economici care 21. activitatea operatorilor economici care administrează săli
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este de jocuri este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în
permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului intervalul orar 5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
14. activitatea cu publicul a operatorilor economici care virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este finalizarea schemei complete de vaccinare;
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului
22. activitatea operatorilor economici care administrează săli
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu de jocuri este permisă fără a depăși 70% din capacitatea
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ finalizarea schemei complete de vaccinare;
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul 23. activitatea operatorilor economici care administrează săli
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
15. activitatea cu publicul a operatorilor economici care mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021

test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai (11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test se urmărește de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai și Ministerul Afacerilor Interne.
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în (12) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară Ministerul Afacerilor Interne.
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; (13) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 9 se pune în aplicare de
24. activitatea operatorilor economici care administrează săli către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei,
de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea Națională Sanitară
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00 în Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai măsurilor prevăzute la art. 6 se urmărește de către Ministerul
mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului (14) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 7
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se (15) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.” Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
7. La anexa nr. 3, articolul 14 va avea următorul cuprins: măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
„Art. 14. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. (16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2—7 se pun în aplicare pct. 1—5, 12 și 17—24 se urmărește de către Ministerul Muncii
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către (17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6—8 se pun în aplicare de
Ministerul Afacerilor Interne. către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 8—18 se pun în aplicare
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
(18) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 9, 10 și 16 se pun în
Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 19 se pune în aplicare de aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne. (19) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 11 se pun în aplicare de
(5) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 20 către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și
se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 21—24 se pune în aplicare art. 9 pct. 11 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
de către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul (20) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 13—15 se pun în aplicare
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei de către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.
măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
(7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
pct. 25—45 și 49 se urmărește de către Ministerul Afacerilor (21) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către
Interne. Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 46—48 se urmărește acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii
de către Ministerul Afacerilor Interne. și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 (22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 11 se
se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale
(10) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 și Ministerul Afacerilor Interne.
se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor (23) Măsurile prevăzute la art. 12 se pun în aplicare de către
Interne. Ministerul Muncii și Protecției Sociale.”

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne, p. Ministrul muncii și protecției sociale,


Lucian Nicolae Bode Mihnea-Claudiu Drumea,
p. Ministrul sănătății, interimar, secretar de stat
Vass Levente, p. Ministrul culturii,
secretar de stat Camelia Veronica Marcu,
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului secretar general
și turismului, interimar, p. Ministrul tineretului și sportului,
Daniela Nicolescu, Kacsó-Doboly Izabella-Mária,
secretar de stat secretar de stat
București, 2 octombrie 2021.
Nr. 1.050.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 11

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ
preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist din municipiul Caransebeș
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 14
din 10.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar
de stat și particular evaluate în perioada 24 mai—6 august 2021,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acordă autorizația de funcționare provizorie (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată în care se
pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul desfășoară activitățile de învățământ are obligația de a asigura
Teologic Baptist din municipiul Caransebeș, cu sediul în condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea
municipiul Caransebeș, Aleea Alunișului nr. 1, județul Caraș- autorizației sanitare de funcționare și autorizației de securitate la
Severin, pentru nivelul de învățământ „primar”, forma de incendiu.
învățământ „cu frecvență”, limba de predare „română”, începând (3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
cu anul școlar 2021—2022, conform anexei care face parte Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
integrantă din prezentul ordin. Caraș-Severin, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor
Art. 2. — Autorizația de funcționare provizorie conferă prezentului articol.
calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul
și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de
Teologic Baptist din municipiul Caransebeș este monitorizată și
învățământ „primar” din cadrul unității de învățământ
controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de
preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist din municipiul
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de
Caransebeș, menționat la art. 1.
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, în vederea
Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării
Liceul Teologic Baptist din municipiul Caransebeș are
următoarele obligații: autorizației de funcționare provizorie.
a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, Art. 5. — Direcția generală management resurse umane și
cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, rețea școlară din Ministerul Educației, unitatea de învățământ
cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist din municipiul
celorlalte reglementări legale în vigoare; Caransebeș, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și
b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2028—2029, pentru ordin.
nivelul de învățământ „primar”, sub sancțiunea ridicării Art. 6. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
autorizației de funcționare provizorie. Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 26 august 2021.


Nr. 5.082.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021
ANEXĂ
Județul Caraș-Severin

Limba de predare

număr de elevi
evaluare/data

Nr. de clase
ARACIP de

învățământ
Hotărârea

Forma de

solicitate/
Denumirea Nivelul de Domeniul Calificarea
Nr. Denumirea unității Adresa unității de învățământ, Domeniul/
persoanei juridice învățământ/ pregătirii profesională/
crt. de învățământ tel./fax, e-mail Profilul
inițiatoare Nivelul de calificare de bază Specializarea
14/13.07.2021

Cu frecvență
Municipiul Caransebeș,

Română
Liceul Teologic
Liceul Teologic Aleea Alunișului nr. 1,

1/22
Baptist din Primar
Baptist tel.: 0255/514885,
Caransebeș
1. ltb@resitabaptista.ro

Capacitate maximă de școlarizare*) — 7 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1) și maximum
2 formațiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 5 formațiuni de studiu

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete
(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Amara, județul Ialomița
Luând în considerare situația epidemiologică pentru orașul Amara, județul Ialomița, generată de virusul SARS-CoV-2,
având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 6,30 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul
epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița nr. 171 din 1.10.2021 emisă pe baza
Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Ialomița nr. IL — 11.629 din 1.10.2021 și a Avizului Institutului Național
de Sănătate Publică nr. 17.609 din 1.10.2021,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din
Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se instituie măsura de carantină zonală, administrativă a unităților administrativ-teritoriale cuprinse între
începând cu data de 4.10.2021, ora 00,00, pentru o perioadă următoarele coordonate geografice:
— latitudine N 44°37'46.31532'', longitudine 27°17'31.77225''
de 14 zile, pentru orașul Amara, județul Ialomița.
(nord maxim);
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit — latitudine N 44°35'59.73774'', longitudine 27°21'23.40774''
în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita (sud maxim);
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 13

— latitudine N 44°37'41.45405'', longitudine 27°21'27.57420'' i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea


(est maxim); de produse agroalimentare;
— latitudine N 44°36'04.59521'', longitudine 27°17'27.72194'' j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă
(vest maxim). localitate;
Art. 2. — (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona k) participarea la programe sau proceduri în centrele de
carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise tratament;
circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
și forestiere. operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării efectuate în localitatea de domiciliu;
persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean drepturi prevăzute de lege;
Ialomița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, după n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea
caz. copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a
Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor
persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru
pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și de familie;
de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de o) participarea la activități religioase;
angajator. p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau
Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada
persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată sau care interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare
se află din orice motiv în zona carantinată prevăzută la art. 1 sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit
alin. (2): prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința q) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva
ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2); virusului SARS-CoV-2;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și 4. în intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor în
monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele
persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n) și p);
declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau 5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă
adeverință eliberată de angajator, după caz; intrarea/ieșirea pentru:
3. în intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al
menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea
excepții: populației;
a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii
finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de
îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției
vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii,
COVID-19; alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității activitatea profesională în afara zonei carantinate;
profesionale și înapoi; d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă comercializarea de produse agroalimentare;
necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri e) deplasarea din alte motive justificate, precum
necesare desfășurării activității profesionale; îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere,
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități,
achiziționarea de medicamente; decesul unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu amânată și nici realizată de la distanță;
excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și g) urgențe medicale;
pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 6. pentru verificarea motivului deplasării în interes
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
de transfuzie sangvină; personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu,
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; răspundere;
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021

7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, Art. 7. — În zona carantinată se interzic următoarele
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului activități:
autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, 1. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
completată în prealabil; copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-
8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă school etc.;
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ 2. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate, cu
prevăzute în prezentul articol, data completării și semnătura. excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri
Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie și lozuri, conform Adresei Institutului Național de Sănătate
următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în Publică nr. 19.941/2020 și Hotărârii Comitetului Național pentru
tranzit: Situații de Urgență nr. 60/2020;
1. tranzitarea orașului Amara, pentru cetățenii care nu au 3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu
domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea/staționarea în excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes
localitate; profesional;
2. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului 4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
de Poliție al Județului Ialomița s-a stabilit drept cale de circulație festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
pentru tranzitarea zonei orașului DN 2C și va fi adusă la 5. organizarea și desfășurarea de activități în cadrul
cunoștința populației prin intermediul mass-mediei. cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
Art. 6. — În zona carantinată se instituie următoarele măsuri 6. organizarea și desfășurarea activităților culturale,
suplimentare: științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau
1. slujbele religioase se desfășoară cu participarea deschise;
credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană,
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice,
cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin
de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea
interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea
produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) și/sau
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
catering;
2. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii,
8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
înmormântări etc.) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu
respectarea normei de 4 mp/persoană și o distanță de minimum
excepția celor organizate sub egida federațiilor de specialitate;
2 m între persoane, cu respectarea regulilor de protecție
9. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
sanitară;
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.
3. accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni
Art. 8. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al
cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată
o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri
distanță de minimum 2 m între persoane, cu respectarea alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția
regulilor de protecție sanitară; farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea
4. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a program non-stop.
maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor
participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de
regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței
temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu de 2 m între persoane.
modificările și completările ulterioare; Art. 9. — Operatorii economici publici și privați care
5. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează
protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru
sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va
și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun
completările ulterioare; în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție
6. se interzic circulația persoanelor în grupuri mai mari de sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea
6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:
asemenea grupuri; — administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după
7. se suspendă activitatea operatorilor economici fiecare cursă efectuată;
desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau — pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul
fitness. călătoriei;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 943/2.X.2021 15

— numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente ulterioare.
în fiecare mijloc de transport; (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus
— se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea
transport; accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
coborârea pe ușa din spate. Art. 13. — Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea
Art. 10. — În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor
educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/2021 pentru probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță (telefon 0243.251.112, e-mail: comandament@isujialomita.eu).
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS- Art. 14. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu
CoV-2, cursurile unităților de învățământ se vor desfășura în Catargiu” al Județului Ialomița asigură transmiterea mesajelor
zona carantinată, în sistem online. de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona
Art. 11. — Direcția de Sănătate Publică Ialomița va carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate.
întreprinde următoarele: Art. 15. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale Ialomița, care va informa președintele Comitetului Județean
sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de pentru Situații de Urgență Ialomița, Direcția de Sănătate Publică
Sănătate Publică/Ministerul Sănătății; Ialomița și autoritatea publică locală competentă, și spre
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul
spațiilor publice la un interval de 48 de ore și urmărirea Sănătății — Direcția generală de asistență medicală, medicină
îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul
cauză; General al Poliției Române și Inspectoratul General al
3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza Jandarmeriei Române.
localității în monitorizarea din punct de vedere medical a Art. 16. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data
persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea de 4.10.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data
asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei de 17.10.2021, ora 23,59, măsurile stabilite în aplicarea acestui
gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți ordin urmând a fi raportate până în data de 4.10.2021, ora 16,00,
oncologici etc.); la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul Art. 17. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe
contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
respectării normelor specifice acestei activități. Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului
Art. 12. — (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de General pentru Situații de Urgență.
prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, Art. 18. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,


Raed Arafat,
secretar de stat,

București, 2 octombrie 2021.


Nr. 7.636.
ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2021 —
Valoare
Nr. (TVA 5% inclus) — lei
Denumirea publicației
crt.
12 luni 3 luni 1 lună
1. Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55
8. Colecția Legislația României 500 130
9. Colecția Hotărâri ale Guvernului României 800 75
NOTĂ:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2021 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Produs Lunar Anual

Online/ Rețea Rețea Rețea Rețea Online/ Rețea Rețea Rețea Rețea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220
ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Produs Lunar Anual

Online/ Rețea Rețea Rețea Rețea Online/ Rețea Rețea Rețea Rețea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540
ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.


Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|328834]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943/2.X.2021 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495

S-ar putea să vă placă și