Sunteți pe pagina 1din 4

Void Moon a cursului

Definition Definitie
The term VOID OF COURSE refers to the condition of the Moon between the moment i
t performed the last major aspect with another planet in its current sign and th
e moment of stepping into the next sign. VOID termen lung a cursului se refera l
a conditia de Luna între momentul în care a efectuat ultimul aspect major cu o alta
planeta, în semn sa actuala si în momentul de intensificarea în semnul urmator.
The abbreviation of "void of course" is VOC. Abrevierea de "vid de curs" este CO
V.
No aspects, no events Nu aspectele, nu evenimente
The old rule is this: "no aspects, no events". Regula veche este aceasta: "nu as
pecte, nici evenimente". It is commonly considered in the traditional astrology
that the Moon carries the signification of the upcoming events, but only when sh
e relates to other planets by a major aspect. Acesta este de obicei luate în consi
derare în astrologie traditionale care Luna poarta semnificatia de evenimente viit
oare, dar numai atunci când ea se refera la alte planete de un aspect major. The n
ature of the other planet and of the aspect, the position by sign and house of b
oth the Moon and the other planet, will determine the kind of event to expect. D
e natura alta planeta si de aspect, pozitia de semn si casa atât Lunii si alta pla
neta, va determina tipul de eveniment sa se astepte. When there are no further a
spects to perform in Moon's current sign, no relevant events may happen. Atunci
când nu exista alte aspecte pentru a efectua în semn curent Lunii, nu se poate întâmpla
evenimente relevante.
Psychological influence Influenta psihologica
The void of course Moon periods are characterized by inconsistency, a weird feel
ing of being somehow detached of reality and immersed into the cosmos, into the
interplanetary space, floating somewhere among the rings of Saturn or the hoard
of asteroids. Nule, desigur, perioadele de Luna sunt caracterizate de inconsecve
nta, un sentiment ciudat de a fi oarecum desprinse de realitate si scufundate în c
osmos, în spatiul interplanetar, plutind undeva între inelele lui Saturn sau tezaur
de asteroizi. Evidently, this is very beneficial for the spiritual oriented peop
le who will find this time as most auspicious for their spiritual endeavors. Evi
dent, acest lucru este foarte benefic pentru persoanele orientate spre spiritual
, care vor gasi acest timp ca fiind cele mai de bun augur pentru eforturile lor
spirituale.
Benefits of this period Beneficiile acestei perioade
Everyone can benefit from this moments, the void of course Moon periods are trul
y great for taking a break from the common activities, for relaxing, for listeni
ng to music or reading literature, for catching up with house work or other rout
ine activities that do not require much focus. Oricine poate beneficia de acest
momente, vidul de curs perioadelor de Luna sunt cu adevarat mare pentru a lua o
pauza de la activitati comune, pentru relaxare, pentru a asculta muzica sau citi
nd literatura, pentru a prinde cu treburile casei sau alte activitati de rutina
care nu necesita mult accent.
What not to do during this time Ce sa nu faci in aceasta perioada
The void of course Moon periods are most unfavorable to do anything that require
a specific desired outcome, with a very wide range of actions that include send
ing emails or faxes, applying for a job or contest, asking for favors, getting m
arried or going out to date someone for the first time, starting a lawsuit or a
business, announcing anything, buying important items such as a car, a property,
etc. Nule de curs perioade Lunii sunt cele mai nefavorabile pentru a face ceva
care necesita un rezultat specific dorit, cu o gama foarte larga de actiuni, car
e includ e-mailuri sau trimiterea de faxuri, care se aplica pentru un loc de mun
ca sau concurs, solicitând pentru favoruri, casatoria sau sa iasa la cineva data p
entru prima data, începe un proces sau o afacere, anuntând nimic, cumpararea element
e importante, cum ar fi o masina, o proprietate, etc
The basic rule is: when you want something to happen, if you want to be successf
ul, avoid the void of course Moon periods, at all costs. Regula de baza este: at
unci când doriti sa se întâmple ceva, daca vrei sa fi de succes, evita golul desigur p
erioade Moon, de la toate costurile.
However, if you wish something not to happen, then choose this moment. Cu toate
acestea, daca nu doriti sa se întâmple ceva, atunci alege acest moment. Example: sup
pose that you want to avoid a conflict with someone, but you have to visit him/h
er, go there during a void of course Moon period. Exemplu: Sa presupunem ca dori
ti sa evite un conflict cu cineva, dar trebuie sa-l viziteze / ei, acolo în timpul
unei perioade de vid desigur Moon.
Technical details Detalii tehnice
These periods occur every two days and a half, which is the average time of the
Moon's passing through a sign. Aceste perioade apar la fiecare doua zile si juma
tate, care este durata medie de Luna trece printr-un semn. They last usually a c
ouple of hours, the range being from a few minutes to even the entire two days a
nd a half period, when the Moon makes no major aspects to other planets from its
current astrological sign. Acestea dureaza de obicei cateva ore, gama fiind de
la câteva minute chiar si la întregul doua zile si o perioada de jumatate, atunci când
Luna nu face nici aspectele majore pe alte planete din semnul sau astrologic ac
tual.
The void of course Moon period is only interrupted by Moon's aspects to the Part
of Fortune (Pars Fortunae), a virtual point calculated by the formula Ascendant
+Moon-Sun during the day (from sunrise to sunset) and Ascendant+Sun-Moon during
the night (from sunset to sunrise). Nule perioadei desigur Lunii este întrerupta d
oar de aspectele Lunii la partea de Fortune (Pars Fortunae), un punct virtual ca
lculat prin formula Ascendent + Luna-Soare în timpul zilei (de la rasarit pâna la ap
us) si Ascendent + Soare-Luna in timpul noapte (de la apus spre rasarit). These
ephemeral aspects last usually a few tens of minutes and are "astrologer's honor
saviors", as they allow selecting a decent moment for a client to perform an ac
tion, during an otherwise negative period for action. Aceste aspecte efemera tre
cut, de obicei, câteva zeci de minute si sunt "salvatorii astrolog de onoare", deo
arece permit selectarea unui moment decent pentru un client pentru a efectua o a
ctiune, în cursul unei perioade altfel negativ pentru actiune. Of course, this app
lies to the positive aspects of the Moon to the Part of Fortune (conjunction, se
xtile and trine). Desigur, acest lucru se aplica la aspectele pozitive ale Lunii
la partea de Fortune (conjunctie, sextil si trigon).
William Lilly, a most reputed medieval astrologer, said that when the Moon is vo
id of course in Taurus, Sagittarius, Pisces, and Cancer, it "performs somehow",
that is when the Moon currently occupies a sign where a benefic planet (Venus or
Jupiter) is exalted or ruler, it can lead to a favorable outcome in selected ca
ses. William Lilly, un astrolog mai reputati medieval, a spus ca, atunci când Luna
este gol, desigur, în Taur, Sagetator, Pesti, si Racul, aceasta "desfasoara într-un
fel", care este atunci când Luna ocupa în prezent un semn în cazul în care o planeta be
nefic (Venus sau Jupiter) este înaltat sau conducator, poate duce la un rezultat f
avorabil în cazuri selectate.
Right now: Moon at 10° 18' Taurus, Sun at 15° 42' Aries Chiar acum: Luna la 10 ° 18 'T
aur, Soarele la 15 ° 42' Berbec

More on the VoC Moon Mai multe pe Luna COV


More on Void of Course Moon Mai multe despre Void Moon a cursului

I'd like to share some more thoughts and observations on this influence, which s
eems to have a great importance in our life. As dori sa va împartasesc câteva gânduri
si mai multe observatii cu privire la aceasta influenta, care pare a avea o mare
importanta în viata noastra. (previous article: here ) (Articol precedent: aici )

First, it is to be mentioned that the void of course Moon occurs very often. În pr
imul rând, este de mentionat ca golul a cursului Luna apare foarte des. This only
increases its relevance: every two days and a half there is a void of course Moo
n period that lasts for several hours. Acest lucru creste doar relevantei sale:
la fiecare doua zile si jumatate nu exista un vid de perioade desigur Moon care
dureaza de mai multe ore. It could be during the working hours, seriously interf
ering with our daily activities, or it could be during the night with little to
no importance at all. Ar putea fi în timpul orelor de lucru, serios interfera cu a
ctivitatile noastre de zi cu zi, sau ar putea fi în timpul noptii cu foarte putina
importanta, la toate.
As I'm writing during a void of course Moon I hope that this article will just g
ive you the narration of a first-hand experience with this influence, rather tha
n be a failure by itself. Asa cum am scris în timpul unui gol de curs Moon Sper ca
acest articol sa va dau doar naratiunii de o experienta de prima mâna cu aceasta
influenta, mai degraba decât sa fie un esec de la sine.
It is generally known that when the Moon is void of course it is not a good time
to start anything because it will eventually fail. Este cunoscut faptul ca, în ge
neral, atunci când Luna este nul de Desigur, nu este un moment bun pentru a începe c
eva, pentru ca nu va reusi în cele din urma. It is especially a bad time to plan t
hings, but also to try to reach concrete goals, to materialize ideas. Acesta est
e mai ales un moment prost de a planului de lucruri, dar, de asemenea, pentru a în
cerca sa ajunga la obiective concrete, pentru a materializa ideile.
I think it happens by altering our mental perception. Cred ca se întâmpla, prin modi
ficarea perceptiei noastre mentale. I've noticed many times how the same idea th
at occurred to me to be great during a void of course Moon period, would seem to
be actually to be dull afterwards. Am observat de mai multe ori modul în care ace
easi idee care a avut loc pentru mine sa fie mare în timpul unei perioade de vid d
esigur Lunii, pare a fi de fapt, sa fie plictisitoare ulterior. Even more, this
period seems sometimes to be very prolific in ideas that proved to be very incon
sistent and useless. Chiar mai mult, aceasta perioada pare a fi, uneori, foarte
prolific în idei care sa dovedit a fi foarte inconsistente si inutil.
In time, I've learned not to trust any new idea that came to me during this time
. În timp, am învatat sa nu aiba încredere nici o idee noua care a venit la mine în aces
t timp. I just check the current astrological chart and keep in mind that the Mo
on is void of course and postpone any plans and ideas until it is over. I a veri
fica doar graficul actual astrologic si sa pastreze în minte faptul ca Luna este n
ul de curs si amâne orice planuri si idei pâna când este de peste.
It is not easy to accept that our lives are so greatly influenced by the "stars"
, but it is wise to accept it and live with it the best we can. Nu este usor sa
accepte ca vietile noastre sunt atât de mult influentate de "stele", dar este întele
pt sa-l accepte si sa traiasca cu ea tot ce putem. I feel that it is very import
ant for us to be very aware of this influence, more than any other transiting as
trological influence. Simt ca este foarte important pentru noi sa fim foarte con
stienti de aceasta influenta, mai mult decât orice influenta care tranziteaza alte
astrologic.
It is all about efficiency. Este vorba despre eficienta. In the time we will lea
rn how to use effectively this period for maintaining operations and other less
important activities. În timp, vom învata cum sa utilizeze în mod eficient aceasta per
ioada pentru operatiunile de mentinerea si alte activitati mai putin importante.
Some businesses should even close their doors during this time, if the nature o
f their activity doesn't allow them to slow down. Unele companii ar trebui sa înch
ida usile, chiar în aceasta perioada, în cazul în care natura activitatii lor nu le pe
rmite sa încetineasca.
Deci, ce este bun pentru aceasta perioada, atunci?
If you're at home, use this time in order to get some sleep or to rest, you'll h
ave a very good and deep sleep. Daca sunteti acasa, folosesc acest timp, în scopul
de a dormi sau sa se odihneasca, vei avea un somn foarte bun si profunda. Clean
the house, eat, watch television, pay a visit to someone you don't particularly
like but you have to visit. Curat în casa, manânca, ceas de televiziune, o vizita l
a cineva pe care nu le place în mod special, dar va trebui sa vizitati. Do those t
asks and activities that you usually don't have the patience to perform; you'll
find out that you can work quite diligently. Face acele sarcini si activitati ca
re de obicei nu au rabdare sa le presteze; vei afla ca aveti posibilitatea sa lu
crati cu sârguinta destul. You can even schedule them to be done only during a voi
d of course Moon. Puteti programa chiar ca ele sa fie efectuata numai în timpul un
ui gol de curs Moon.
Pray, meditate or study a spiritual matter. Rugati-va, medita sau de a studia o
problema spirituala. The mind is naturally turned inside; very little disturbing
thoughts will come up. Mintea este natural intoarsa pe dos; gânduri foarte putin
deranjant va veni. This is a great tip for a successful spiritual life in our ti
mes when everything is done in haste and one doesn't have the patience to just s
it and pray. Aceasta este o mare sfat pentru o viata spirituala de succes în vremu
rile noastre cand totul se face în graba si nu are rabdare sa stea doar si sa se r
oage.
It is not a proper time to do astrology, at least not those branches of astrolog
y that require one to reach a very specific goal: electional astrology or rectif
ication of the birth time. Acesta nu este un timp adecvat pentru a face astrolog
ie, cel putin nu acele ramuri de astrologie, care necesita o pentru a ajunge la
un obiectiv foarte specific: astrologia electional sau rectificarea timpul de na
stere. You might study a natal chart, though, your understanding of it will bene
fit from your intuition or some spiritual meditative approach. S-ar putea studia
o diagrama natale, desi, întelegerea dumneavoastra de acesta va beneficia de intu
itia ta sau o abordare spirituala meditativa.
Check on a daily basis the void of course periods . Verifica pe o baza de zi cu
zi gol perioadelor de curs . Follow the above recommendations. Urmati recomandar
ile de mai sus. Carefully observe what happens. Observa cu atentie ceea ce se întâmp
la. You will notice an important improvement in your overall efficiency. Veti ob
serva o îmbunatatire importanta în eficienta generala.