Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială nr.

24 „Ion Jalea”, Constanţa


Profesor: Ipo Ildiko Avizat director, Avizat Comisie pentru curriculum,
Clasa: a VI-a
Nr. ore/săpt.: 1

PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAŢIE SOCIALĂ


EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Se N Domenii de Competenţe Conţinuturi Nr ore/ Observaţii


m r conţinut specifice săpt.
cr
t
I Recapitulare şi evaluare iniţială 3h/ S1-S3
I 1 Caracteristici ale 1.1., 1.2., Identitate și diversitate culturală 1h/S4
societății 1.3.,2.3., Diversitatea culturală - o caracteristică a societății contemporane 1h/S5
contemporane 3.1. Complexitatea identității personale în prezent. Identitatea culturală 2h/S6-S7
proprie și identitatea culturală a celorlalți
- patrimoniul cultural/moștenirea culturală 2h/S8-S9
- tradiții și obiceiuri comune/diferite ale culturilor 2h/S10-S11
- patriotismul și manifestările sale 1h/S12
Raportul „eu” – „ceilalți”, „noi” – „ceilalți” în societatea 1h/S13
multiculturală și în societatea interculturală
Evaluare 1h/S14
II 2 Persoana şi 1.1., 2.3., Principii și valori ale societății interculturale 1h/S15
societatea 3.1., 3.2. Principiile și valorile unei societăți interculturale (dezvoltarea 1h/S16
interculturală identității culturale proprii, acceptarea și respectarea diversității,
valorizarea pozitivă a diferențelor, tratamentul egal al persoanelor,
solidaritate, promovarea incluziunii sociale, dialogul intercultural)
Abateri de la valorile și principiile societății interculturale:
- forme de intoleranță (discriminare, segregare, rasism, xenofobie) 1h/S17
II - manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate (marginalizare, 1h/S18
excludere, izolare)
Persoana în societatea interculturală 1h/S19
Trăsături ale persoanei în societatea interculturală (spirit deschis, 1h/S20
flexibilitate, cooperare, abilități relaționale și comunicaționale)
Comunicarea interculturală 2h/S21-S22
- specificul comunicării interculturale
- bariere ale comunicării interculturale (stereotipuri și prejudecăți) 1h/S23
- reguli și principii pentru facilitarea comunicării interculturale
Evaluare 1h/S24
II 3 Proiectul 2.1., 2.2., Elaborarea și derularea unui proiect educațional pentru
educațional promovarea unui/unor drepturi ale copilului
- Alegerea temei 1h/S25
- Elaborarea fișei de proiect 1h/S26
Şcoala altfel 1h/S28
- Derularea proiectului propus 5h/S27-S32
- Evaluarea proiectului propus 1h/S33
- Recapitulare şi evaluare finală 1h/S34

Întocmită în conformitate cu programa şcolară aprobată prin O.M.E.N. nr.3393/28.02.2017 şi O.M.E. nr. 3243/05.02.2021.