Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2021-2021


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________


Data susţinerii testului: _________________________________________________________________

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de
puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
Când ies de dimineață din casă, o trăsură din trap mare intră pe strada mea; în trăsură madam
Caliopi Georgescu, o bună prietină. O salut respectuos. Cum mă vede, oprește trăsura, înfingând cu putere
vârful umbreluței în spinarea birjarului.
‒ Sărut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mă.
‒ La dumneata veneam, răspunse cucoana emoționată.
‒ La mine?
‒ Da... Te rog să nu mă lași! Să nu mă lași! Trebuie să-mi faci un mare serviciu amical... La nevoie se
arată amiciția: să vedem cât ne ești de prietin!
‒ Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot...
‒ Poți!... să nu zici că nu poți!... știu că poți!... trebuie să poți!
‒ În sfârșit, ce e? De ce e vorba?
‒ Dumneata cunoști pe... Știu că-l cunoști!
‒ Pe cine?
‒ Ți-este prietin... știu că-l cunoști!
‒ Cine?
‒ Popescu, profesorul de filosofie.
‒ Suntem cunoscuți, ce e drept; dar chiar așa buni prietini, nu pot să zic.
‒ Las’ că știu eu...
‒ Ei?
‒ Ei! Trebuie numaidecât să te sui în birje cu mine, să mergem la el, să-i vorbești pentru Ovidiu.
‒ Închipuiește-ți, zice mama emoționată. Să-l persecute pe băiat! Să-i zdrobească băiatului cariera!...
Cum este el simțitor, e în stare să se prăpădească... Știi ce mi-a zis? „Mamițo, dacă pierz un an, mă
omor!...” E în stare, cum e el ambițios... închipuiește-ți, să-i dea nota 3, și lui îi trebuie 6... Și la ce?
Tocmai la Morală... Acu, dumneata îl cunoști pe Ovidiu de când era mic... Știi ce creștere i-am dat!...
(Ion Luca Caragiale, Bacalaureat)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Subliniază, din seria de mai jos, cuvintele ce conțin diftongi: 6 puncte

prietină, respectuos, cucoana, emoționată, băiatului, cariera, tocmai

2. Menționează trei termeni care fac parte din familia lexicală a substantivului prieten. 6 puncte
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. Motivează folosirea ghilimelelor în enunțul: Știi ce mi-a zis? „Mamițo, dacă pierz un an, mă omor!...”.
6 puncte
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

1
4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele
subliniate în enunțul: Acu, dumneata îl cunoști pe Ovidiu de când era mic... 6 puncte

Valoarea morfologică
dumneata
(pe) Ovidiu
mic

5. Alcătuiește un enunț în care substantivul băiat să aibă funcție sintactică de complement în caz acuzativ.
6 puncte
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

B.
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte
Modul de expunere predominant în textul dat este:
a. descrierea; b.dialogul; c.narațiunea

2. Transcrie două fragmente de text din care reies trăsăturile morale ale lui Ovidiu Georgescu. 6 puncte
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. Explică, în 3 rânduri, în ce constă serviciul amical pe care i-l cere doamna Georgescu naratorului-
personaj. 6 puncte
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează un dialog, de 8-10 replici (70-100 de cuvinte), în care să-ţi imaginezi o posibilă continuare
a textului dat la Partea I, incluzându-l pe profesorul de filosofie, pe lângă cele două personaje existente.

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).
2
sau

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Redactează un dialog, de 8-10 replici (70-100 de cuvinte), în care să-ţi imaginezi o posibilă continuare
a textului dat la Partea I, incluzându-l pe profesorul de filosofie, pe lângă cele două personaje existente, în
care să se vorbească despre necesitatea de a învăța la toate materiile.

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

3
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2021-2022
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru sublinierea corectă a fiecărui cuvânt ce conține diftongi (cucoana, băiatului,
tocmai)
3x2p=6 puncte
2. câte 2 puncte pentru menționarea corectă a fiecărui termen care face parte din familia lexicală a
substantivului prieten (prietenos, prietenie, prietenesc etc.) 3x2p=6 puncte
3. explicarea rolului ghilimelelor din enunțul dat – 6p / explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte
4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi al fiecărui caz pentru cuvintele din coloana
din stânga (de exemplu, dumneata-pronume personal de politețe, nominativ; Ovidiu-substantiv propriu,
acuzativ; mic-adjectiv propriu-zis, nominativ). 6x1p=6 puncte
5. construirea enunțului în care substantivul indicat să aibă funcţia sintactică de complement în caz acuzativ
6 puncte
B.
1. b. 6 puncte
2. câte 3 puncte pentru transcrierea corectă a fiecărui fragment de text din care reiese câte o trăsătură
morală a personajului Ovidiu Georgescu (Cum este el simțitor..., cum e el ambițios...) 2x3p=6 puncte
3. explicarea nuanţată a serviciului amical pe care i-l cere doamna Georgescu naratorului-personaj – 6p /
explicare superficială, ezitantă – 2p 6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

• folosirea dialogului, ca mod de expunere predominant; 5 puncte


• includerea a două motive clare referitoare la necesitatea învățării la toate materiile – 10 puncte /
includerea unui motiv fără referire la necesitatea învățării la toate obiectele – 5 puncte; 10 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei (păstrarea spiritului limbajului din textul suport și folosirea personajelor
indicate) – 10 puncte / tratare ezitantă, superficială a cerinţei – 5 puncte; 10 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei; 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)

4
Test iniţial – Limba şi literatura română
Clasa a VI-a – An şcolar 2018-2019

În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic şi prognostic, se au în vedere


competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra îmbinării
echilibrate a proceselor de receptare şi a proceselor de producere a mesajului.
Se au în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate
cu cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele cunoştinţe, abilităţi
/ deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor elevilor şi, mai ales, facilitează proiectarea
activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter
remedial sau stimulativ.
Selecţia temelor / conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a competenţelor de evaluat ţine
seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un nivel mediu de
dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările de la ieşirea dintr-un
ciclu de învăţământ (evaluare naţională).

Competenţe specifice:
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un
text liric;
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare);
4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse;
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

Instrumentul care conferă validitate testului iniţial este matricea de specificaţii.


De exemplu, matricea de specificaţii pe care se bazează modelul de test iniţial pentru clasa a VI-a
este următoarea:

COMPETENŢE 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3

CONŢINUTURI
Grupurile fonetice X

Familia lexicală X X

Semnele de punctuație X

Categorii morfologice X
specifice părţilor de vorbire
Sintaxa propoziției X

Autor, narator, personaj X

Portretul literar X

Motivarea unei opinii, pornind X X X


de la un text dat
Scrierea imaginativă X X X