Sunteți pe pagina 1din 3

Numar de inregistrare: din 14.07.

2021
Anexa
(Anexa nr. 1 la protocol)

ACORD
de consultare, transmitere i prelucrare a informaiilor din bazele de date ale Ministerului
Finanelor Publice, Agenia Naional de Adminstrare Fiscal
precum i a Datelor cu Caracter Personal, apartinând Clientului

Subsemnatul/a Andreea Adnana Voaza, cu domiciliul/sediul in , Str. Stefan cel Mare, Nr. 11,
Bl.c, Ap. 18 , Sector/Jude , identificat/a cu BI/CI nr ZC426705 CIF/NIF(CNP, CUI pentru
persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) 2940329270019, în
calitate de Client
Sau
Subscrisa _________________ (denumire client persoan juridic sau entitate asimilat), CUI
_______________ înregistrat la _______________ (denumirea registrului/autoritii unde este
înregistrat clientul) sub nr ______________/_______________, prin _____________________
în calitate de reprezentant legal având CNP _______________declar in mod expres
urmatoarele:
A. Declaraii referitoare la consultarea informaiilor din bazele de date ale Ageniei Naionale
de Adminstrare Fiscal
Am fost informat c Societatea HORA CREDIT IFN S.A. (denumit în cele ce urmeaz
„Destinatarul”) dorete s consulte pe o durat maxim de 5 zile lucrtoare de la data semnrii
prezentului acord i s prelucreze informaiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai
jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenele Ministerului
Finanelor Publice, Agenia National de Administrare Fiscal (denumit în cele ce urmeaz „ANAF”) în
scopul:
(i) iniierii sau derulrii relaiilor contractuale specifice activitii de creditare a Destinatarului, (ii)
realizrii intereselor legitime ale Destinatarului i/sau (iii) îndeplinirii obligaiilor legale ce îi revin
Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte
administrative emise de autoritile competente în aplicarea legii:
a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercit o activitate autorizat: numele i
prenumele, adresa de domiciliu/reedina, codul numeric personal/cod unic de identificare/
numarul de identificare fiscal (NIF), serie si numr act de identitate în cazul persoanelor
nerezidente;
b) denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare
fiscal a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de
exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si
prenumele, codul numeric personal/cod unic de identificare;
d) veniturile realizate din orice fel de activiti (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurri
sociale, închirieri, etc);
e) orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica);
Page 1 of 3
B. Declaraii referitoare la transmiterea ctre i prelucrarea de ctre Agenia Naional de Adminstrare
Fiscal a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/ei, respectiv ale reprezentanilor
subscrisei, deinute de ctre instituia financiar nebancar.

Îmi exprim în mod expres consimmântul ca, în msura în care m voi regsi în una sau mai multe
dintre situaiile de mai jos, Destinatarul s transmit lunar ctre ANAF:
a) informaiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele
subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenele Destinatarului, în scopul de a rspunde tuturor
solicitrilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna
anterioar, respectiv identitatea contribuabilului / clientului, tipul contractului de credit, cerere de
creditare aprobat sau refuzat i informaii privind creditul i tranzaciile;
b) informaiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele
subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenele Destinatarului, în scopul de a rspunde tuturor
solicitrilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioar, respectiv informaii
despre persoana fizic/persoana juridic i informaii despre bunul care face obiectul leasingului,
respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice,
identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing,
durata contractului de leasing (dat iniiere – termen), valoare rezidual, soldul contribuabilului /
clientului la data raportrii ctre ANAF, numrul zilelor de întârziere la plat;
c) date referitoare la scrisorile de garanie, respectiv suma garantat, identitatea beneficiarului,
identitatea solicitantului, termen de valabilitate – data expirarii;

d) copia dosarelor de creditare, cu toat documentaia aferent depus;


e) în msura în care m voi regsi în una sau mai multe dintre situaiile de mai sus, Destinatarul s
transmit oricând ctre ANAF informaiile prevzute la lit.B, lit.a); b) si c) corespunztoare perioadei
începand cu 1 ianuarie 2013 si pân la data semnrii prezentului acord;

DA NU
Înteleg si accept ca dezacordul meu (rspunsul NU), conduce la imposibilitatea instituiei
financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informaiile de la
lit.A. În consecin, înteleg si accept s fac dovada veniturilor în modalitile prevzute de lege, aa cum
îmi sunt solicitate de ctre institutia financiar nebancar.
C. Declaraii referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declaraiile de mai sus

C1. Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul
(UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecia
persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera
circulaie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit i Regulamentul general
privind protecia datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din
04.05.2016, în condiiile i limitele prevzute de legislaia în materia proteciei datelor cu caracter
personal, astfel:
(i) dreptul la informare i acces la datele cu caracter personal:
(ii) dreptul la rectificare
(iii) dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul la portabilitatea datelor
(vi) dreptul de opozitie;
Page 2 of 3
(vii) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care le-au
fost incalcate;

Pentru exercitarea drepturilor prevzute la lit.C1 pct.(vii), Clientul va adresa o cerere ctre
Destinatar (de completat datele de contact) întocmit în form scris, datat si semnat, în care se vor
meniona datele asupra crora se solicit opoziia i motivul întemeiat i legitim legat de situaia
particular a persoanei.

Am luat cunotin de prevederile Regulamentului general privind protecia datelor (RGPD) i despre
drepturile mele în contextul prelucrrii datelor cu caracter personal drepturi care pot fi exercitate în
limitele legii, trimiând o adres scris, datat i semnat ctre Destinatarul IFN, însotit de o copie a
actului de identitate, dreptul de a m adresa Autoritaii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii
Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

Semnat electronic la
Data 14.07.2021 09:23 Semntura clientului

Voaza Andreea Adnana


37.251.221.133

Sau

Semntura reprezentantului legal

Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și