Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ-SINTEZĂ

Procesul de instruire

Definiţie:
Ca principal subsistem al sistemului de învăţământ, procesul de învăţământ reprezintă o activitate
instructiv-educativă complexă, desfăşurată în mod conştient, organizat şi sistematic în cadrul diferitelor
instituţii de învăţământ, în vederea atingerii finalităţilor educaţiei şcolare.
Procesul de învăţământ reprezintă, în esenţă, un mod particular de comunicare interumană.

Caracterizarea procesului de învăţământ:

Trăsături caracteristice ale Explicitare


procesului de învăţământ
Caracter sistemic Este alcătuit dintr-un ansamblu de subsisteme interdependente, care îi asigură
funcţionalitatea şi eficienţa.
Caracter complex Are o multitudine de componente şi subcomponente între care se stabilesc
relaţii.
Caracter dinamic Este un sistem complex, care evoluează şi se restructurează continuu.
Caracter bilateral În cadru lui participă educatorii, care realizează activitatea de predare, şi
educaţii, care realizează activitatea de învăţare.
Caracter axiologic În cadrul lui se vehiculează valori, în conformitate cu idealul educaţional şi cu
finalităţile generale ale educaţiei
Caracter planificat, Se desfăşoară pe baza unor documente curriculare oficiale: planuri de
organizat şi sistematic învăţământ, programe şcolare, acte normative, manuale şcolare, ghiduri,
pachete educaţionale, etc.
Caracter normativ Nu se desfăşoară la întâmplare, ci pe baza unor principii, norme, reguli,
recomandări, etc.
Caracter informativ Presupune procese de instruire, în cadrul cărora se realizează acţiuni de
informare a educaţilor, de înzestrare a lor cu cunoştinţe.
Caracter formativ Presupune procese de educare, în cadrul cărora se realizează acţiuni de
transformare calitativă a întregii lor personalităţi.
Este un sistem de În desfăşurarea lui se realizează două tipuri de relaţii informaţionale:
autoreglare - relaţia informaţională directă, echivalentă cu transmiterea
cunoştinţelor de la educator la educat;
- relaţia informaţională indirectă (conexiunea inversă, feed-back),
orientată de la educat la educator. Ea vizează controlul eficienţei
subsistemelor şi a sistemului în ansamblul său şi oferă informaţii
despre rezultatele activităţilor instructiv-educative. În funcţie de aceste
informaţii sunt reglate, ajustate, modificate unele subsisteme, se
realizează ameliorări, optimizări şi inovaţii.

Abordările procesului de instruire


Perspectiva de Întrebări fundamentale Componente Subcomponente
abordare
1. Funcţională - De ce se organizează? 1.1. Obiective 1.1.1. Diferitele tipuri de
(din puncul de -De ce predau profesorii? educaţionale obiective educaţionale
vedere al modului - De ce învaţă elevii? 1.2. Rezultate 1.2.1. Prestaţii,
de funcţionare, de performanţe, competenţe
realizare a
funcţiilor)
2. Structurală -Cine participă? 2.1. Resurse umane 2.1.1. Cadre didactice
(din punctul de 2.1.2. Elevi
vedere al 2.1.3. Părinţi
componentelor şi a 2.1.4. Personal didactic şi
subcomponentelor auxiliar
majore) -Cu ce resurse? 2.2. Resurse materiale 2.2.1.Edificii
2.2.2. Dotări
2.2.3.Mijloace de
învăţământ
2.2.4. Spaţiul şcolar
-În ce condiţii? 2.3.Resurse de timp 2.3.1. Timpul şcolar
2.4. Resurse procedurale 2.4.1.Legislaţie şcolară
2.4.2.Documente
2.5. Resurse financiare curriculare oficiale
-Cu ce constrângeri? 2.5.1.Alocaţii bugetare
2.5.2. Venituri
2.6. Curriculumul şcolar extrabugetare
2.6.1.Ansamblul
experienţelor de învăţare
directe şi indirecte, trăite
în contexte de învăţare
formale, nonformale şi
2.7. Conţinutul informale
învăţământului 2.7.1.Sistemele de valori:
-Ce şi cât se însuşeşte? (componentă a cunoştinţe, priceperi,
curriculumului) deprinderi, capacităţi,
competenţe

3. Operaţională -Cum se desfăşoară? 3.1. Predare -Principii didactice


(din punctul de 3.2.Învăţare -Strategii
vedere al realizării 3.3. Evaluare -Metode didactice
concrete prin -Forme de organiz.
sisteme de -Relaţii interumane
activităţi didactice)
-Cum se controlează şi cum se 3.4. Conexiuni inverse 3.4.1 Feedback
reglează? 3.4.2. Feed-forward

Bibliografie: Potolea, D., Nacşu, I, Iucu, R., Pânişoară, I.O (coord) Pregătirea psihopedagogică – Manual
pentru definitivat şi gradul didactic II, Ed. Polirom, 2008