Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA-SINTEZĂ

Predarea-Învăţarea-Evaluarea
PREDAREA ÎNVĂŢAREA EVALUAREA
D  Predarea este o activitate de transmitere de  Învăţarea şcolară este o activitate intelectuală şi  Evaluarea este un proces de stabilire a
e cunoştinţe, unidirecţională, îndreptată de la fizică desfăşurată în mod sistematic în vederea relevanţei şi a valorii demersurilor de
f educator spre educat (viziune tradiţională) însuşirii unor informaţii şi formării de abilităţi predare şi învăţare, a performanţei şi
i  Predarea presupune acţiuni şi operaţii necesare dezvoltării continue a personalităţii comportamentelor educaţilor, prin
n sistematice întreprinse în vederea  Învăţarea presupune un aspect informativ, care raportarea acestora la un sistem de
i organizării, desfăşurării şi îndrumării constă în reţinerea şi stocarea unui conţinut indicatori de performanţă
ţ optime a activităţii de învăţare desfăşurate informaţional util şi unul formativ, care se prestabilite, în vederea luării unor
i de educaţi (viziune modernă) referă la dezvoltarea sistemului cognitiv- decizii de îmbunătăţire a lor
e  Predarea nu are sens, decât în măsura în operaţional al individului care învaţă  Este integrată organic în procesul de
care determină un efort corespunzător de învăţământ, se raportează la
învăţare din partea elevilor obiectivele educaţionale şi are efecte
 Predarea înseamnă a organiza experienţe (auto) reglatorii asupra conţinuturilor
de învăţare care să provoace schimbăr instruirii şi asupra strategiilor
dezirabile în comportamentele lor educaţionale
E  A proiecta producerea schimbărilor dorite  Ca proces, are următoarele etape:  Colectarea unui ansamblu de
t  A preciza natura schimbărilor dorite - inducerea unei stări de atenţie, de activitate informaţii pertinente, valide şi
a (formularea obiectivelor) cerebrală fiabile, ţn legătură cu activitatea de
p  A determina conţinutul acestor schimbări - receptarea informaţiei învăţare şi formare
e  A organiza, a conduce, a monitoriza - prelucrarea informaţiei (analiză, sinteză,  Examinarea gradului de
producerea schimbărilor generalizare, etc.) adecvare între acest ansamblu şi
 A evalua nivelul la care se realizează - înţelegerea informaţiilor indicatorii de performanţă, stabilite
schimbările -condensarea informaţiei în noţiuni, legi, în prealabil
principii, etc.  Interpretarea rezultatelor
-fixarea în memorie/stocarea cunoştinţelor obţinute din punctul de vedere al
-actualizarea cunoştinţelor (reproducere, educatului (progres/regres/stagnare)
recunoaştere şi din punctul de vedere al calităţii
- operarea cu cunoştinţele/ transferul în noi predării
contexte  Luarea de decizii cu privire la
 Sub aspect motivaţional, mobiluri care: modalităţile în care vom îmbunătăţii
-declanşează activitatea de
-susţin activitatea de învăţare predare/învăţare/evaluare
-direcţionează
Variabile informativ-formative ale procesului de învăţământ

1. Cunoştinţele:
- reprezintă o variabilă cognitivă (cu valenţe informative) a procesului de învăţământ;
- ele sunt rezultatul oglindirii în conştiinţa noastră, sub formă de reprezentări, noţiuni a obiectelor,
fenomenelor precum şi a raporturilor dintre acestea, care evidenţiază caracterul sistemic al raelităţii
înconjurătoare;
- Tipuri de cunoaştere:
 Cunoaşterea declarativă (knowing what) este legată în principal de stocarea în memorie a datelor
factuale, a informaţiilor despre lucruri, fapte, etc. Ea este demonstrată atunci, când elevul reproduce
din memorie informaţii, imagini, etc.;
 Cunoaşterea procedurală (knowing how) implică proceduri, demersuri, procese, pe care
elevul trebuie să le înveţe pentru a efectua anumite acţiuni, pentru a reyolva probleme, pentru a
procesa şi a trasnfera informaţii; ea este demonstrată atunci, când elevul poate să asimileze
cunoaşterea declarativă, să o utilizeze procedural, în cursul acţiunii;
 Cunoaşterea strategică (knowing how to know) presupune concepere de strategii de învăţare şi
motivare a modului de dezvoltare a cunoştinţelor declarative şi procedurale; ea este demonstrată
atunci când elevul cunoaşte momentul şi modul în care trebuie folosit declarativul şi proceduralul
pentru a construi un rezultat al învăţării;
2. Faptul:
- reflectă un fenomen sau un proces, care are loc într-un anumit interval de timp şi în
anumite condiţii, de care ţinem seama şi pe care le înregistrăm;
- se referă la înţelegerea (inter)relaţiilor dintre părţile lui, la memorarea celor esenţiale
şi la aplicarea lor;
3. Priceperile:
- reprezintă o variabilă formativ-acţională a procesului de învăţământ;
- ele sunt considerate capacităţi ale omului de a efectua în mod conştient, cu rapiditate şi eficient
operaţii intelectuale şi practice; !!!exerciţiul are un rol important!!!!
4. Deprinderile:
- reprezintă variabile formativ-acţionale, automatizate a activităţii, elaborate iniţial în mod conştient şi
care funcţionează după aceea automat, dar sub controlul conştiinţei;
5. Obişnuinţele:
- la fel ca şi deprinderile, sunt componente automatizate ale activităţii; se formează ca răspuns la anumite
cerinţe repetate în condiţii identice. În plus, obişnuinţele implică faptul că acţiunile automatizate devin o
trebuinţă internă, un impuls interior, care determină executarea acţiunii ori de câte ori se repetă condiţiile
externe;
6. Abilităţile:
- constituie o variabilă formativ-acţională şi reprezintă însuşirile de a efectua cu uşurinţă, cu precizie,
fineţe şi eficienţă operaţii sau acţiuni intelectuale sau practice;
7. Aptitudinile:
- reprezintă un sistem de componente senzo-motorii, cognitive, afectiv-motivaţionale şi voliţionale, care
asigură desfăşurarea cu succes a unei anumite activităţi; există aptitudini generale şi speciale;
8. Capacităţile:
-reprezintă o variabilă formativ-acţională şi sunt însuşiri psiho-individuale, care permit obţinerea rapidă
de performanţe bune în desfăşurarea activităţilor practice şi mintale, cu consum energetic mic;
-este o aptitudine îmbogăţită şi consolidată graţie deprinderilor şi cunoştinţelor;
9. Competenţele:
- sunt variabile informativ-formative, definite drept ansambluri integrate de cunoştinţe, capacităţi şi
abilităţi de aplicare, operare şi transfer al achiziţiilor, care permit desfăşurarea cu succes a unei activităţi,
rezolvarea eficientă a unei probleme;
Bibliografie: Potolea, D., Nacşu, I, Iucu, R., Pânişoară, I.O (coord) Pregătirea psihopedagogică – Manual
pentru definitivat şi gradul didactic II, Ed. Polirom, 2008