Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COLABORARE

Nr._________ din _________2009

Incheiat, astazi data de mai sus la sediul Primariei comunei ………………, judetul Neamt

I. PARTILE CONTRACTULUI

Primaria comunei ……… reprezentată legal prin ………….. - primar si …………….. -


contabil-şef şi _____________________________________________________ legitimat cu BI/CI
seria____nr.________________,in calitate de _________________________________________,
s-a incheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta intervenţia cu mijloacele din dotare, la solicitarea


administraţiei locale, în cazul producerii unor dezastre naturale (inundatii, alunecari de teren,
cutremure, caderi masive de zapada,incendii de pădure etc.) precum şi evacuarea persoanelor
afectate.

III. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

Primaria comunei ............ se obliga in a deconta cheltuielile ce decurg din aceste


intervenţii.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract are o durata de 2(doi) ani de la semnarea acestuia, daca partile nu
convin altfel.

PRIMARIA ……….………….. _______________________

PRIMAR, CONTABIL-SEF, __________________________


………………………. ……………………………