Sunteți pe pagina 1din 16

Programa școlară aprobată prin OM Nr. 3393/28/02/2017.

Avizat, director Avizat, șef catedră


Școala Gimnazială, sat.Strejnicu
Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a V-a
Nr.ore/sapatamană: 2
Manual: Limba Modernă Engleză 1, Ed. Art

PLANIFICARE ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A V-A
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Semestrul I

Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații


învățare ore
Revision 4 S1-2

14.09-18.09
21.09-25.09
Starter Unit 1.1. Identificarea sensului Vocabulary(V): the alphabet, colours, numbers, 6 S3- S5
p. 10 global al unor mesaje și time, seasons, classroom objects, personal
dialoguri uzuale, clar possessions and adjectives, plurals
articulate Language Focus (LF): Prepositions of place,
1.2. Identificarea semnificaţiei this/that/these/those, possessive adjectives my, 28.09-02.10
unor schimburi verbale uzuale yours /possessive pronouns, vb. to be-
și clar articulate, în situaţia în affirmative, negative, question words, 05.10-09.10
care interlocutorul oferă ajutor imperatives 12.10-16.10
pentru a facilita înţelegerea Speaking and Listening (S/L): greetings
1.3. Manifestarea curiozităţii Read Talk: What’s your name? Where are
faţă de unele elemente you from? Asking for clarification
specifice spaţiului cultural al
limbii studiate

2.2. Stabilirea de contacte


sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.2. Extragerea informaţiilor


dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte

1. Unit I 1.1. Identificarea sensului V: Countries and nationalities (p. 144) 6 S6- S8
We are from global al unor mesaje și Language Focus: adjectives describing places
the UK dialoguri uzuale, clar LF1: Subject pronouns, Present Simple of the 19.10-23.10
p. 20 articulate vb. to be, Affirmative form 26.10-01.11
1.2. Identificarea semnificaţiei Listening and Vocabulary (L/V): describing 02.11-06.11
unor schimburi verbale uzuale people, learning words in pairs
și clar articulate, în situaţia în LF2: possessive adjectives, articles
care interlocutorul oferă ajutor Discover Culture – The united nation
pentru a facilita înţelegerea Speaking(S): Teenagers introducing themselves:
1.3. Manifestarea curiozităţii What’s your phone number? What’s your e-mail
faţă de unele elemente address?
specifice spaţiului cultural al Writing (W): Giving personal information
limbii studiate Useful language (UL): Capital letters

2.2. Stabilirea de contacte


sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor

3.2. Extragerea informaţiilor


dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte

2.Unit II 1.1. Identificarea sensului V: Daily routines, family (p.146-147), 6 S9- S11
Are they twins? global al unor mesaje și occupations
p. 32 dialoguri uzuale, clar LF1: Present simple of the vb. to be & negative 09.11-13.11
articulate form 16.11-20.11 S9:
1.2. Identificarea semnificaţiei L/V: After school activities, A conversation 23.11-27.11 Evaluation
unor schimburi verbale uzuale Get it right! Activities ending in –ing, learning Test
și clar articulate, în situaţia în words in categories Unit 1&2
care interlocutorul oferă ajutor LF2: Present simple questions, adverbs of p.43-45
pentru a facilita înţelegerea frequency, the possessive, question words
S: What do you do after school?
2.1 Prezentarea simplă a unei Asking for information about your family
persoane/a unui personaj R: Famous brothers and sisters
2.2. Stabilirea de contacte
sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea informaţiilor


de pe panouri și indicatoare
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor
dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
2. Unit III 1.1. Identificarea sensului V: Pets 6 S12-S14
Have you got a pet?global al unor mesaje și R: We have got a cat, Explore: Present Simple
p. 46 dialoguri uzuale, clar of the vb. have got, demonstrative adjectives 31.11-04.12
articulate and pronouns
1.2. Identificarea semnificaţiei LF1: can for ability and permission, 07.12-11.12
unor schimburi verbale uzuale Say It Right: can/can’t
S14
și clar articulate, în situaţia în L/V: describing people & pets/favourite
14.12-18.12
care interlocutorul oferă ajutor possessions
21.12-22.12
pentru a facilita înţelegerea LF2: (don’t) like, don’t mind, love, hate + -ing
S: My pet Vacanta de
Vacanta
2.1 Prezentarea simplă a unei UL: informal language iarna=23.12-10.01
persoane/a unui personaj CLIL: Science (p. 128-129)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog
3.1. Identificarea informaţiilor
de pe panouri și indicatoare
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor
dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
Round up! 1.1. Identificarea sensului global Grammar/Vocabulary: Recycling previous 6 S15- S17
al unor mesaje și dialoguri notions
uzuale, clar articulate Reading/Writing Activities: Describe your
1.2. Identificarea semnificaţiei holidays 11.01.15.01
unor schimburi verbale uzuale și  A World of Magic: food, presents,
clar articulate, în situaţia în care family 18.01-22.01
interlocutorul oferă ajutor pentru  Story time (p. 124-125) 25.01-29.01
a facilita înţelegerea  Culture: The Royal grandchildren (p.
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă 136)
de unele elemente specifice
spaţiului cultural al limbii
studiate

2.1 Prezentarea simplă a unei


persoane/a unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale
pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea disponibilităţii
pentru participarea la dialog

3.1. Identificarea informaţiilor de


pe panouri și indicatoare aflate în
locuri publice pentru facilitarea
orientării
3.2. Extragerea informaţiilor
dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje simple


și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
SEMESTRUL AL II-LEA

3. Unit IV 1.1. Identificarea sensului V: rooms in a house, furniture 6 S 1-3


There is a huge global al unor mesaje și R : What is your flat/ house like ?
garden! dialoguri uzuale, clar LF1 : there is/there are, Is there…?/Are there…? 08.02-14.02
p. 58 articulate LF2: the articles a/an; some and any;
1.2. Identificarea semnificaţiei prepositions of place 15.02-19.02
unor schimburi 8spect uzuale și L/V: Describing your bedroom 22.02-26.02
clar articulate, în situaţia în care S: What do you usually do when you are home?
interlocutorul oferă ajutor pentru W:a Describe your favourite part of the house
facilita înţelegerea UL: time connectors
C: Autumn Festivals & Christmas
2.1 Prezentarea simplă a unei
8spect8e/a unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte
sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.2. Extragerea informaţiilor


dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare
4.1. Redactarea de mesaje
simple și scurte
4.2. Descrierea unor 9spect ale
vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple

4. Unit V 1.1. Identificarea sensului V: Daily routines (p. 73 & 152), school subjects6 S4-6
I usually get up earlyglobal al unor mesaje și (p. 153)
p. 72 dialoguri uzuale, clar R: I usually play computer games, Explore- 01.03-05.03
articulate Adverbs of movement
1.2. Identificarea semnificaţiei LF1: Prepositions of time (p. 77) 08.03-12.03
unor schimburi verbale uzuale L/V: A conversation, action verbs 15.03-19.03
și clar articulate, în situaţia în LF2 : Present simple vs. Present continuous (p.
care interlocutorul oferă ajutor 76)
pentru a facilita înţelegerea Get it Right! verbs that don’t take present
1.3. Manifestarea curiozităţii Continuous
faţă de unele elemente Explore: Adverbs of frequency (p. 78)
specifice spaţiului cultural al S: Talking about school
limbii studiate R: A description of a future champion
W: Your best friend’s daily routine
2.1 Prezentarea simplă a unei C: Schools in the UK (p. 138)
persoane/a unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte
sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.2. Extragerea informaţiilor


dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
5. Unit VI 1.1. Identificarea sensului V: Free-time activities, places in town (p. 154- 4 S7-9
What do you global al unor mesaje și 155)
do on Saturdays? dialoguri uzuale, clar R: An information text 10 S7
p. 84 articulate Explore: extreme adjectives 22.03-26.03
1.2. Identificarea semnificaţiei LF1: Using verb & noun collocations (p. 94)
unor schimburi verbale uzuale L/V: Places in a town S8
și clar articulate, în situaţia în LF2: Articles: definite, indefinite & zero; 29.03-01.03
care interlocutorul oferă ajutor question words, personal pronouns
pentru a facilita înţelegerea DCV/R: Crossing cities Vacanta
1.3. Manifestarea curiozităţii S: Read Talk: Where do you usually go S9-ȘCOALA
faţă de unele elemente with your friends?, Sequencing/frequency (p. S9=Sc. Altfel ALTFEL
specifice spaţiului cultural al 91)
limbii studiate W: A description of a place 12.04-16.04
UL: adding information
2.1 Prezentarea simplă a unei CLIL: A day out in London (p. 92-93; 134-135);
persoane/a unui personaj music (p. 130-131 & 140)
2.2. Stabilirea de contacte
sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea informaţiilor


de pe panouri și indicatoare
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor
dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
=7. Unit VII 1.1. Identificarea sensului 6 S10- S12
I can cook global al unor mesaje și
very well! dialoguri uzuale, clar V: Abilities, sports (p. 156) and activities S10=19.04-
p. 98 articulate Get it right! play/do 23.04
1.2. Identificarea semnificaţiei Explore: Adverbs
unor schimburi verbale uzuale LF1: demonstratives, prepositions of S11=26.04-
și clar articulate, în situaţia în movement, can – affirmative & negative 29.04
care interlocutorul oferă ajutor form Vacanta Vacanta de
pentru a facilita înţelegerea L/V: He cannot cook at all!
1.3. Manifestarea curiozităţii LF2: Imperative, asking for and giving/refusing primavara=30.04-
faţă de unele elemente permission 09.05
specifice spaţiului cultural al Get it right! Questions in the present simple S12=10.05-
limbii studiate Explore: irregular plurals 14.05
S: What’s your favorite sport
2.1 Prezentarea simplă a unei and why? Expressing interest.
persoane/a unui personaj W: A biography of a sports star
2.2. Stabilirea de contacte UL: prepositions of time and place
sociale pe baza unor formule CLIL: outdoor sports and activities (p. 132-133
conversaţionale simple (salut, & 140)
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea informaţiilor


de pe panouri și indicatoare
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor
dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
8. Unit VIII 1.1. Identificarea sensului V: Clothes; seasons and weather, food and 6 S13- S15
They are global al unor mesaje și drinks
looking as dialoguri uzuale, clar R: We are getting a birthday present… 17.05-21.05
trainers! articulate Explore: whose? (p. 116)
p. 110 1.2. Identificarea semnificaţiei LF1: be going to, Present Continuous 24.05-28.05
unor schimburi verbale uzuale L/V: A conversation (shopping for clothes)
și clar articulate, în situaţia în LF2: Future with will/won’t, possessive 31.05-04.06
care interlocutorul oferă ajutor pronouns
pentru a facilita înţelegerea Explore: adjectives, dressing up for special
1.3. Manifestarea curiozităţii occasions
faţă de unele elemente (p. 118-119)
specifice spaţiului cultural al S: Where do you like going on holidays?
limbii studiate Making suggestions.
UL: starting and finishing an email
2.1 Prezentarea simplă a unei CLIL: Geography (p. 126-127)
persoane/a unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte
sociale pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut,
bun rămas, prezentare,
mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea informaţiilor


de pe panouri și indicatoare
aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor
dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte
ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-
uri), folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
Final Revision 1.1. Identificarea sensului Final Evaluation, p. 144-158 4 S16- S17
global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar 07.06-11.06
articulate
1.3. Manifestarea curiozităţii 14.06-18.06
faţă de unele elemente
specifice spaţiului cultural al
limbii studiate

2.3. Exprimarea preferinţelor

3.2. Extragerea informaţiilor


dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor
din mesaje scrise simple de la
prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje


simple și scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
Planificare anuală și pe unități
Clasa a V-a