Sunteți pe pagina 1din 10

Avizat, director Avizat, șef catedră

Școala Gimnazială, sat.Strejnicu


Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a I-a
Nr.ore/sapatamana: 1
Manual: Comunicare în Limba Engleză 1, Ed. Didactica și Pedagogică

PLANIFICARE ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Crt. ore
1. Revision 1 S1 (13.09-
17.09

2. Revision 1 S2 (20.09-
24.09)
3. Unit 1: Hello! 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 4 S3-S6
adecvate la o întrebare/ Numbers1-10
instrucţiune scurtă şi Colours 28.09-02.10
simplă rostită clar şi foarte The alphabet 05.10-09.10 S7=Vacanta
rar, adresată cu atenţie de Structures: 12.10-16.10
către interlocutor Hello!/ Hi!/ Hey! I’m 19.10-23.10
1.2 Recunoaşterea localizării Jake. I’m a boy/girl.
elementare (stânga, My favourite colour
dreapta, aici, acolo) a unor is…
obiecte din universul Greeting
imediat, în mesaje classmates/the
articulate clar şi rar teacher/ family
2.1 Reproducerea unor members:
cântece / poezii scurte şi Good morning!
simple Hey John! Have a
2.2 Formularea unor mesaje good day. / Thanks!
scurte de prezentare You too.
personală (hobby-uri, Hello children! I’m
adresa), cu sprijin din your teacher. Good
partea interlocutorului afternoon, teacher!
2.4 Exprimarea unei cereri Good evening mom,
simple pentru a obţine un dad, sister! / Hello
obiect din universul imediat son! Please pass me
3.1 Manifestarea curiozităţii the salt. / Hello
pentru decodarea unor brother!
mesaje scrise simple şi Good night!
scurte din universul imediat Skills:
4.1 Participarea la proiecte de - listen and repeat
grup/ la nivelul clasei în - listen and point
care elaborează cu sprijin - listen and sing
scurte mesaje scrise - identifying colours
- greeting people
- introducing
himself /
herself in terms of
age,
place of living,
hobby

4. Unit 2: Animals 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 4 S8-11


adecvate la o întrebare/ Farm animal names
instrucţiune scurtă şi Wild animal names 02.11-06.11
simplă rostită clar şi foarte Structures: 09.11-13.11
rar, adresată cu atenţie de The tree is green. 16.11-20.11
către interlocutor The sheep is white. 23.11-27.11
1.2 Recunoaşterea localizării
elementare (stânga, Listen to the story of
dreapta, aici, acolo) a unor Red Riding Hood in
obiecte din universul order to answer true /
imediat, în mesaje false questions
articulate clar şi rar Skills:
1.3 Manifestarea curiozităţii - listen and point
faţă de sesizarea - listen and match
semnificaţiei globale a - naming colours
unor filme şi a unor cântece - answer true / false
pentru copii în limba Qs
modernă respectivă - counting the
2.1 Reproducerea unor animals
cântece / poezii scurte şi - matching colours
simple with
3.1 Manifestarea curiozităţii animals / animals
pentru decodarea unor with
mesaje scrise simple şi their names
scurte din universul imediat

5. Unit 3: Body Parts 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S12-13


adecvate la o întrebare/ Parts of the body
instrucţiune scurtă şi Names of clothes 31.11-04.12
simplă rostită clar şi foarte Structures:
rar, adresată cu atenţie de The boy / girl is 07.12-11.12
către interlocutor wearing
1.2 Recunoaşterea localizării a T-shirt / overalls,
elementare (stânga, etc.
dreapta, aici, acolo) a unor The boy / girl is
obiecte din universul wearing
imediat, în mesaje a T-shirt / overalls,
articulate clar şi rar etc.
2.1 Reproducerea unor on his / her body.
cântece / poezii scurte şi
simple Skills:
3.1 Manifestarea curiozităţii - listen and point
pentru decodarea unor - identifying parts of
mesaje scrise simple şi the
scurte din universul imediat body and what you
can
do with them
- naming parts of the
body
- naming cloth items
- matching clothes
with
body parts
- matching colours to
parts of the body
- answer true / false
questions about the
body
6. Unit 4: Hobbies 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S14-16 Vacanta de iarna=23.12-
adecvate la o întrebare/ Names of hobbies 10.01
instrucţiune scurtă şi Spelling names of
simplă rostită clar şi foarte hobbies S14=
rar, adresată cu atenţie de Structures: 14.12-18.12
către interlocutor I like football. 21.12-22.12
1.2 Recunoaşterea localizării Anna’s hobby is
elementare (stânga, painting. Vacanta
dreapta, aici, acolo) a unor Skills:
obiecte din universul - listen and point S15=11.01.15.0
imediat, în mesaje - matching colours 1
articulate clar şi rar with
2.2 Formularea unor mesaje the corresponding S16=18.01-
scurte de prezentare number from the 22.01
personală (hobby-uri, colour
adresa), cu sprijin din list
partea interlocutorului - matching pictures to
3.1 Manifestarea curiozităţii the
pentru decodarea unor hobbies
mesaje scrise simple şi - filling in the missing
scurte din universul imediat
letters
4.1 Participarea la proiecte de
grup/ la nivelul clasei în - reorder letters from
care elaborează cu sprijin
names of hobbies
scurte mesaje scrise

7. Revision UNITS 1, 2, 1 S17


3, 4 25.01-29.01
SEMESTRUL II
8. Unit 5: Sports 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S1-3
adecvate la o întrebare/ Names of sports
instrucţiune scurtă şi Structures:
simplă rostită clar şi foarte The boy / girl with 08.02-14.02
rar, adresată cu atenţie de the black T-shirt / 15.02-19.02
către interlocutor with the pink helmet 22.02-26.02
1.2 Recunoaşterea localizării is (playing) tennis /
elementare (stânga, biking.
dreapta, aici, acolo) a unor The left boy’s T-shirt
obiecte din universul is green.
imediat, în mesaje Skills:
articulate clar şi rar - listen and point
2.3 Participarea la jocuri de - describe and colour
comunicare în care a
reproduce sau creează picture
rime / mesaje scurte - matching pictures to
3.1 Manifestarea curiozităţii the
pentru decodarea unor words
mesaje scrise simple şi - filling in the
scurte din universul imediat missing
letters
- answer true / false
questions about a
picture
- solve a maze to
discover the name
of the
winter sport in the
image

9. Unit 6: Feelings 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S4-6 S4-MARȚSOR


adecvate la o întrebare/ Names of feelings ACTIVITY AND
instrucţiune scurtă şi Structures: MOTHER’S DAY
simplă rostită clar şi The boy is sad because 01.03-05.03
foarte his cat is not here.
rar, adresată cu atenţie de The children are happy 08.03-12.03
către interlocutor because they are playing
1.2 Recunoaşterea together. 15.03-19.03
localizării How many angry
elementare (stânga, children / sad girls /
dreapta, aici, acolo) a happy boys are there?
unor Skills:
obiecte din niversal - guess the feeling
imediat, în mesaje - counting boys / girls
articulate clar şi rar - answer true / false
1.3 Manifestarea questions about a
curiozităţii story
faţă de sesizarea - finding words
semnificaţiei globale a describing feelings in
unor filme şi a unor the crossword
cântece
pentru copii în limba
modernă respectivă
3.1 Manifestarea
curiozităţii
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul
imediat

10. Unit 7: My home 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S7-10


adecvate la o întrebare/ Names of the rooms in a
instrucţiune scurtă şi house
simplă rostită clar şi Things found in rooms S7=
foarte Household activities 22.03-26.03
rar, adresată cu atenţie de Structures: S8=
către interlocutor Prepositions of place 29.03-01.03
1.2 Recunoaşterea My bed is blue. Vacanta de
localizării A plant freshens the air. Vacanta primavara=
elementare (stânga, A lamp gives off light. 02-11 aprilie
dreapta, aici, acolo) a The family is cooking in
unor the kitchen. S9=Sc. Altfel S9-ȘCOALA
obiecte din universul Skills: ALTFEL
imediat, în mesaje - listen and repeat 12.04-16.04
articulate clar şi rar - listen and point
1.3 Manifestarea - colour and describe S10=19.04-
curiozităţii one’s room 23.04
faţă de sesizarea - matching rooms to the
semnificaţiei globale a appropriate activities
unor filme şi a unor - getting the gist of a
cântece popular English lullaby
pentru copii în limba - answer true / false
modernă respectivă questions about a
2.1 Reproducerea unor kitchen picture
cântece / poezii scurte şi
simple
2.2 Formularea unor
mesaje
scurte de prezentare
personală (hobby-uri,
adresa), cu sprijin din
partea interlocutorului
scurte din universul
imediat
3.1 Manifestarea
curiozităţii
pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi
scurte din universul
imediat

11. Unit 8: Holidays 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S11-13


adecvate la o întrebare/ Holidays word list: rabbit,
instrucţiune scurtă şi eggs, Christmas carols, S11=26.04-29.04
simplă rostită clar şi Christmas tree, Christmas
foarte bells, present, sleigh, Vacanta Vacanta de
rar, adresată cu atenţie de snowman primavara=30.04-
către interlocutor Holiday activities: egg S12=10.05-14.05 09.05
1.2 Recunoaşterea painting, make a cake, S13=17.05-21.05
localizării write a letter to Santa,
elementare (stânga, decorate the Christmas
dreapta, aici, acolo) a tree, open presents, sing
unor Christmas carols
obiecte din universul Structures:
imediat, în mesaje Everyone loves Easter.
articulate clar şi rar Grandma is baking
2.1 Reproducerea unor cookies.
cântece / poezii scurte şi Skills:
simple - listen and repeat
2.2 Formularea unor - listen and point
mesaje - counting holiday objects
scurte de prezentare - filling in the words
personală (hobby-uri, - matching words with
adresa), cu sprijin din numbers in the picture
partea interlocutorului
scurte din universul - listening to and singing
imediat a Christmas carol
3.1 Manifestarea - answer true / false
curiozităţii questions about the
pentru decodarea unor Easter and the Christmas
mesaje scrise simple şi holidays
scurte din universul
imediat
4.1 Participarea la
proiecte de
grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise

12. Unit 9: My School 1.1 Oferirea unei reacţii Vocabulary: 3 S14-16


adecvate la o întrebare/ Names of school
instrucţiune scurtă şi objects
simplă rostită clar şi Structures:
foarte Adverbs: here, there, 24.05-28.05
rar, adresată cu atenţie up, down, right, left 31.05-04.06
de Skills: 07.06-11.06
către interlocutor - listen and repeat
1.2 Recunoaşterea - listen and point
localizării - identify school
elementare (stânga, objects in
dreapta, aici, acolo) a the classroom
unor - counting school
obiecte din universul objects
imediat, în mesaje - matching names of
articulate clar şi rar school objects with
3.1 Manifestarea numbers in the picture
curiozităţii - answer true / false
pentru decodarea unor questions about
mesaje scrise simple şi pictures
scurte din universul
imediat

13. Revision UNITS 5, 1 S17


6, 7, 8, 9, 14.06-18.06
Planificare anuală și pe unități
Clasa I