Sunteți pe pagina 1din 86

Nume și prenume student, facultatea Dănescu Andra, Facultatea de

Administrarea Afacerilor cu
predare in limbi straine
(engleza)
Unitatea de învățământ – bază de Colegiul Economic A. D.
practică pedagogică Xenopol
Profesor îndrumător din baza de Prof. Marius Ciurtin
practică (nume)

Nota propusă (cifre și litere)


/data notării / semnătura

Profesor - coordonator practică Conf. Univ. dr. Monica


pedagogică DPPD – ASE (nume) Păduraru
Nota propusă (cifre și litere)
/data notării / semnătura
ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Academia de Studii Economice din Bucureşti


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Caiet de practică pedagogică, anul III, semestrul I


Nivelul I de pregătire psihopedagogică

Coordonatori: Autori:
Conf. univ. dr. Daniela Dumitru Prof. univ. dr. Corina Cace
Conf. univ. dr. Maria Liana Lăcătuş Conf. univ. dr. Olga Ciobanu
Conf. univ. dr. Camelia Stăiculescu Conf. univ. dr. Mihai
Diaconu
Lect. univ. dr. Elena Ramona Richiţeanu Năstase Conf. univ. dr. Daniela Dumitru
Conf. univ. dr. Maria Liana Lăcătuş
Conf. univ. dr. Monica Elisabeta Păduraru
Conf. univ. dr. Camelia Stăiculescu
Lect. univ. dr. Marin-Aurel Drămnescu
Lect. univ. dr. Vladimir Aurelian Enăchescu

Dumitru, D-E et al., 2020 2


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Lect. univ. dr. Alexandru Robert Mihăilă


Lect. univ. dr. Elena Ramona Richiţeanu Năstase

Bucureşti, 2020
 Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate, pentru originalitatea materialului şi pentru sursele bibliografice menţionate.
Cuprins:
Secţiunea I - Aspecte generale privind practica pedagogică

1. Dragă studentule practicant


2. Sarcinile studentului practicant pentru stagiul de practică pedagogică
3. Planificarea activităţilor de practică pedagogică
3.1. Orarul săptămânal al profesorului îndrumător
3.2. Evidenţa prezenţei studentului practicant în şcoala de aplicaţie (activităţi de cunoaştere a şcolii, de asistenţă la lecţiile demonstrative, de
susţinere a lecţiilor de probă şi finale, de documentare)

Secţiunea a II-a Activităţi de învăţare proiectate

4. Viziunea mea ca educator


5. Chestionar de autoevaluare iniţială a gradului de coresondenţă cu profilul de competenţă al unui profesor
6. Descrierea şi analiza activităţilor didactice şi nedidactice
6.1 Fişă de descriere a activităţilor didactice (de cunoaştere a şcolii, de observare a procesului de învăţământ şi de analiză a
documentelor şcolare, şedinţe ale catedrei, consiliu profesoral etc.)
6.2 Fişă de descriere a activităţilor nedidactice (şedinţe cu părinţii, parteneriate cu reprezentanţii comunităţii, activităţi de
consiliere/dirigenţie etc.)
7. Fişe de observare pentru lecţiile demonstrative
7.1 Fişa de observare a Lecţiei nr.1 (demonstrativă)
7.2 Fişa de observare a Lecţiei nr.2

Dumitru, D-E et al., 2020 3


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7.3 Fişa de observare a Lecţiei nr.3


7.4 Fişa de observare a Lecţiei nr.4
8. Planificarea calendaristică
9. Proiectul unităţii de învăţare
10. Proiectele didactice ale lecţiilor de probă şi finale
11. Proiectul activităţii extracurriculare
Secţiunea a III-a Secţiunea profesorului tutore - evaluarea activităţilor de practică

12. Metodologia de evaluare a portofoliilor de practică pedagogică


12.1. Evaluarea de către profesorul îndrumător
12.2. Evaluarea realizată în cadrul colocviului de practică pedagogică
13. Fişe de evaluare pentru lecţiile de probă şi finală
13.1 Fişa de evaluare a lecţiei de probă nr. 1
13.2 Fişa de evaluare a lecţiei de probă nr. 2
13.3 Fişa de evaluare a lecţiei de probă nr. 3
13.4 Fişa de evaluare a lecţiei de probă nr. 4
13.5 Fişa de evaluare a lecţiei finale
14. Centralizatorul notelor obţinute de student la practică pedagogică – Semestrul I

Dumitru, D-E et al., 2020 4


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Student (nume şi prenume): Dănescu Andra

Anul de studiu: Anul 3 IF

Anul universitar: 2020-2021

Facultatea: Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (engleza)

Specializarea: Administrarea Afacerilor

Unitatea de învăţământ – bază de practică pedagogică: Colegiul Economic A. D. Xenopol

Profesor îndrumător din baza de practică (tutore): Ciurtin Marius

Dumitru, D-E et al., 2020 5


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

1. Dragă studentule practicant,


Cu siguranţă te-ai gândit până acum la practica pedagogică pe care urmează să o derulezi. Probabil ai simţit o emoţie deosebită legată de
competenţa şi aptitudininle tale în acest domeniu și te-ai întrebat cum o să te descurci în faţa unor ochi întrebători şi analitici sau cum o să-ţi
pregăteşti materialele necesare (deja ştii diferenţa dintre conţinut, obiective şi strategii didactice).
Ca să ştii că nu eşti singur în acest drum trebuie să-ţi spunem un secret: cu toţii am simţit asta! Fiecare nouă întâlnire ne provoacă emoţii, dar
sunt emoţii necesare, stimulative şi constructive!
Acest caiet îţi va înregistra progresul, debutul tău ca profesor, va fi un martor fidel al eforturilor tale şi al competenţelor pedagogice pe care ţi
le-ai format. În el găseşti activităţile de învăţare care te vor aduce cu un pas mai aproape de cariera didactică.
Ce competenţe îţi vei forma la Practică pedagogică?
 Îţi vei consolida şi aprofunda pregătirea de specialitate, dar şi pe cea psihopedagogică, metodică, managerială şi de comunicare didactică.
 Vei exersa şi îți vei forma abilităţi şi comportamente necesare exercitării profesiei didactice.
 Te vei familiariza cu documente şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic.
 Vei aplica, la disciplinele de învăţământ specifice specializării tale, componentele procesului general de predare-învăţare-evaluare
(principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, formele de organizare și de evaluare a rezultatelor şcolare).
 Îţi vei dezvolta abilităţile practice de proiectare didactică.
 Vei efectua şi vei exersa acţiuni specifice procesului de învăţământ pe baza pregătirii tale teoretice în domeniile: psihologia educaţiei,
pedagogie, didactica specializării, managementul clasei de elevi, instruire asistată de calculator.
 Îţi vei forma capacitatea de a cunoaşte, într-o manieră sistematică, elevii (individual şi ca grup şcolar), în vederea abordării diferenţiate a
acestora.
 Îţi vei cultiva abilităţile şi capacităţile de autoevaluare şi de integrare a rezultatelor autoevaluării în practica personală specifică oricărei
dezvoltări profesionale.

Dumitru, D-E et al., 2020 6


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Dar, ce vei face efectiv la Practica pedagogică?

Într-o primă etapă, de început a practicii, se va realiza primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se va asigura cunoaşterea tuturor
elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-zisă a activităţilor practice (structura şcolii, elemente de
cultură organizaţională).
Apoi, va urma practica observatorie, care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de
învăţământ, precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al diferitelor forme de
activităţi didactice (tipuri de lecţii, activităţi educative şcolare şi extraşcolare în cadrul fişelor de observare pe care le vei completa); cunoaşterea şi
analiza documentelor curriculare (planuri de învăţământ, programe şcolare, planificări calendaristice orientative, proiecte ale unităţilor de învăţare,
proiecte didactice, ghiduri metodologice, manuale şcolare etc.); catalog, orar etc.
După ce te-ai familiarizat cu şcoala, cu profesorul îndrumător (tutore) şi ai observat deja cum se desfăşoară 2-3 lecţii, urmează faza de
proiectare didactică, concretizată în realizarea următoarelor documente şcolare: planificarea calendaristică, proiectarea unei unităţi de învăţare,
proiectarea principalelor tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare, identificarea obiectivelor
cadru/competenţelor generale/unităţilor de competenţă şi a obiectivelor de referinţă/competenţe specifice/rezultatelor învăţării, diagnoza nivelului de
pregătire a elevilor, ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei.
Dacă ai trecut cu bine şi de această etapă (pentru că ştiai deja cum se face şi acum doar ţi-ai reamintit), vei trece la desfăşurarea efectivă a
lecţiilor de probă, a lecţiilor finale şi a activităţilor extracurriculare, care presupun construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de
strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte componente ale
procesului didactic; exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii, motivaţiei, interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor şi comunicării
educaţionale.
Chiar dacă eşti mulţumit de cum „a ieşit” lecţia, de prestanţa avută în faţa elevilor, deschide larg urechile la feedback-ul primit. După
fiecare lecţie predată întreabă-ţi profesorul îndrumător cum i s-a părut lecţia susţinută de tine. Acceptă şi aspectele negative ale feedback-ului
său deoarece te vor ajuta să devii un profesor mai bun.
Trebuie să ştii că în demersul tău de a deveni profesor vei fi îndrumat, consiliat şi orientat de către o serie de profesionişti. Mai jos, ai
sarcinile lor, ca să ştii cui îi ceri ajutorul. Şi încă un lucru: CERE-L!

Dumitru, D-E et al., 2020 7


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

2. Sarcinile studentului practicant pentru stagiul de practică pedagogică

În calitate de student practicant, vei realiza un Portofoliu de practică pedagogică, respectiv vei completa toate documentele incluse în caietul
de practică pedagogică (propriu-zis, acesta este portofoliul tău de practică pedagogică) şi vei elabora materialele solicitate, după cum urmează:

În SEMESTRUL I:
1. Activităţi de cunoaştere a şcolii de aplicaţie, de observare a procesului de învăţământ şi de analiză a documentelor şcolare (orar, catalog,
registru matricol etc.). Vei avea de analizat:
● profilului şcolii şi managementul şcolar;
● organigrama şcolii;
● structura anului şcolar;
● programul de activitate al comisiei metodice din profilul studentului practicant si a documentelor curriculare;
● continutul portofoliul profesorului (CV, Fisa postului, programele disciplinelor, planificari, proiecte ale unitatilor de invatare, lista
activitatilor extrascolare si extracurriculare, dovezi ale participarii la activitati extrascolare si extracurriculare, modele de teste de
evaluare, evidenta materialelor de specialitate, orarul consultatiilor cu parintii, orar etc.);
● exemple de activităţi educative desfăşurate în şcoală;

2. Vei participa la patru lecţii realizate de către profesorul îndrumător (min. o lecție cu caracter demonstrativ) și/sau colegi - studenți
practicanți -, conform graficului de asistenţă întocmit. Pentru fiecare lecție la care ai asistat vei completa:
● câte o fişă de observare a lecției (în total patru fișe);
3. Vei realiza planificarea calendaristice orientative pentru disciplina de practică pedagogică;

Dumitru, D-E et al., 2020 8


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

4. Vei realiza proiectul unei unităţi de învăţare, din planificarea calendaristică elaborată;
5. Vei pregătirea (te vei documenta), proiecta şi susţine (preda), conform programării realizate, una-două lecţii de probă la disciplina
(disciplinele) de practică pedagogică.
● Vei elaborarea a două proiecte de lecţie (câte unul pentru fiecare lecție de probă), avizate de către profesorul îndrumător.
6. Vei pregătirea (te vei documenta), proiecta şi susţine (preda), o lecţie finală, conform programării:
 Vei elaborarea proiectul didactic al lecţiei finale, avizat de către profesorul îndrumător.
7. După caz, vei proiecta şi implementa un proiect de activitate extracurriculară/activitatea de dirigentie (consiliere), sub directa îndrumare
a profesorului îndrumător.
8. Vei completa caietului de practică la toate rubricile specificate.
9. Vei preda caietul de practică pentru evaluare/notare. Îl vei preda profesorului îndrumător din școala unde ai efectuat practica pedagogică,
la data stabilită conform calendarului activităților.
10. Vei participa la colocviul de practică pedagogică în Semestrul I.

NOTĂ: Toate documentele şi materialele elaborate de către studentul practicant în Semestrul I vor fi evaluate de către profesorul
îndrumător din şcoala de aplicaţie, corespunzător documentelor de evaluare incluse în caietul de practică pedagogică (a se vedea punctul 13
din cuprins). În urma colocviului de practică, coordonatorul din DPPD poate menține, crește sau descrește nota propusă de către profesorul
îndrumător.

Practica pedagogică va continua și în SEMESTRUL AL II-LEA, cu sarcini corespunzătoare.

Dumitru, D-E et al., 2020 9


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Îndrumarea practicii pedagogice

Practica pedagogică, în ansamblul său, este coordonată de către Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE), Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) şi se efectuează în şcolile de aplicaţie, stabilite de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București
(ISMB) și agreate de DPPD. Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:
a. de personalul didactic al DPPD, care:
● asigură legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-îndrumători (tutori) care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor;
● asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice;
● analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor;
● analizează şi evaluează împreună cu profesorii-îndrumători rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică;
● înscrie în documentele şcolare de evidenţă activităţile fiecărui student, efectuate în perioadele de practică pedagogică.
b. de către profesorii-îndrumători1 din şcolile de aplicaţie care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii pedagogice
asigurând:
● planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică;
● repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-îndrumători;
● îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor, pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se realizează pe toată
durata practicii pedagogice;
● analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute de către studenţi la practica pedagogică.

1
Termeni echivalenţi: tutori, mentori de practică pedagogică

Dumitru, D-E et al., 2020 10


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi
responsabilă a studenţilor la toate acţiunile, proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componenta organică şi
esenţială a pregătirii pentru cariera didactică.

1. Primirea studenţilor în şcoala de aplicaţie şi prezentarea şcolii


Profesorul îndrumător din şcoala de aplicatie va contacta, în prealabil, responsabilii principalelor compartimente şi sectoare ale şcolii, care
vor fi vizitate (direcţiunea, secretariatul, sectorul administrativ, atelierele şcolare, laboratoarele etc.) şi va stabili cu aceştia conţinutul prezentărilor
care le vor fi făcute studenţilor, astfel încât să se asigure cunoaşterea atribuţiilor şi activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui sector, precum şi modul
lor de colaborare. Direcţiunea şcolii va repartiza o sală în care, după vizită, grupa de studenţi practicanţi se va retrage, împreună cu profesorul
îndrumător, pentru discuţii şi pentru a li se face instructajul necesar desfăşurării practicii pedagogice în şcoala de aplicaţie respectivă.
Responsabilii compartimentelor care vor fi vizitate vor desemna un reprezentant care le va prezenta studenţilor compartimentul vizitat şi va
răspunde la eventualele întrebări.
Primirea studenţilor şi însoţirea studenţilor la compartimentele vizitate se va face de către profesorul îndrumător, pentru grupa de studenţi pe
care o îndruma, la data şi ora stabilită anterior.
După vizitarea şcolii, grupa de studenţi, împreună cu profesorul îndrumător, se va retrage în sala anterior desemnată pentru a purta discuţii
(legate de structura şi funcţionarea şcolii de aplicaţie, factorii de decizie şi competenţele acestora, raporturile şi modalităţile de conlucrare cu familia
şi comunitatea locală, organizarea serviciilor şcolare) şi pentru a fi instruiţi în legătură cu obligaţiile care le revin în activitatea de practică
pedagogică.

2. Instruirea studenţilor în legătură cu responsabilităţile (obligaţiile) care le revin în timpul practicii pedagogice, la nivelul şcolii de
aplicaţie, de către cadrele didactice ale DPPD şi de către profesorii îndrumători:
2.1 Profesorul îndrumător va comunica studenţilor practicanţi:

Dumitru, D-E et al., 2020 11


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

■ scopul şi obiectivele specifice ale practicii pedagogice;


■ sarcinile studenţilor practicanţi;
■ tematica activităţilor demonstrative la care urmează să asiste, cu indicarea datei orei, clasei, sălii;
■ aspectele esenţiale pe care trebuie să le observe şi modul de consemnare a observaţiilor în caietele de practică;
■ cerinţele legate de conţinutul proiectelor didactice pentru lecţiile de probă şi finale;
■ primele informaţii despre elevii cărora urmează să le întocmească fişa psihopedagogică.
2.2 Profesorul îndrumător şi studenţii practicanţi vor stabili, de comun acord, datele, orele, clasele şi sălile în care vor avea loc activităţile
demonstrative, luând în consideraţie orarul claselor la care preda profesorul respectiv şi orarul grupei respective de studenţi.

3. Participarea studenţilor la activităţi didactice demonstrative în şcoala de aplicaţie


3.1 La o activitate demonstrativă participă eşalonat întreaga grupă de studenţi practicanţi, potrivit planificării stabilite.
3.2 Direcţiunea şcolii, prin personalul administrativ, va amplasa în sălile în care se vor ţine activităţile demonstrative, locuri suplimentare
pentru asistenţă, precum şi o sală în care, ulterior, se vor purta discuţii pe marginea activităţilor asistate.
3.3 Activitatea demonstrativă va fi susţinută de către profesorul îndrumător al studenţilor practicanţi.
3.4 Accesul studenţilor în sala de clasă nu este permis după începerea activităţii demonstrative.
3.5 Studenţii vor înregistra într-o fişă de observaţie din caietul de practică constatările personale privind conţinutul şi desfăşurarea
activităţii la care asistă.
3.6 După încheierea activităţilor demonstrative, studenţii practicanţi, însoţiţi pe profesorul îndrumător se vor deplasa în sala repartizată
unde vor analiza demonstraţiile la care au asistat. Şedinţa de analiză va avea următoarea structură:
■ prezentarea de către profesorul îndrumător a principalelor momente ale activităţii demonstrate şi justificarea pedagogică a soluţiilor
adoptate, a problemelor care au apărut pe parcurs şi a modului în care au fost soluţionate;
■ prezentarea de către studenţi a aspectelor consemnate în fişa de observaţie şi completarea acesteia cu aspectele omise;

Dumitru, D-E et al., 2020 12


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

■ discuţii pe marginea altor variante posibile de soluţionare pedagogică a problemelor specifice apărute în activitatea demonstrativă
analizată;
■ confirmarea în caietele de practică pedagogică, de către profesorul îndrumător, a participării fiecărui student prezent la activitatea
demonstrativă respectivă.
În cazul lecțiilor on-line, analiza se va realiza, pe platformă, după delogarea elevilor - în continuarea lecției sau la finalul zilei (la o oră
comunicată de profesorul îndrumător).
3.7 Asistență/interasistență la lecții susținute de profesorul îndrumător și/sau la colegi – studenți practicanți. După fiecare klecție de
asistență/interasistență, studenţii practicanţi, însoţiţi pe profesorul îndrumător se vor deplasa în sala repartizată unde vor analiza demonstraţiile
la care au asistat. În cazul lecțiilor on-line, analiza se va realiza, pe platformă, după delogarea elevilor - în continuarea lecției sau la finalul
zilei (la o oră comunicată de profesorul îndrumător).

4. Desfăşurarea de către studenţi a activităţilor de cunoaştere a elevilor


4.1 Profesorul îndrumător va mijloci întâlnirea fiecărui student practicant cu elevul/a căruia acesta trebuie să-i întocmească fişa
psihopedagogică;
4.2 Activitatea de cunoaştere a elevului se va desfăşura pe tot parcursul perioadei de practică pedagogică, după un program individual
fixat de fiecare student practicant, de comun acord cu elevul, prin metode studiate la psihologia educaţiei (observaţii, convorbiri, analiza
documentelor şi a produselor activităţii etc.) şi recomandate în caietul de practică pedagogică.

5. Pregătirea şi susţinerea de către studenţi a lecţiilor de probă


5.1 Profesorul îndrumător va stabili cu fiecare student practicant în parte temele lecţiilor de probă şi datele susţinerii acestora.
5.2 Profesorul îndrumător va comunica studenţilor locul, ziua şi ora din săptămâna când poate fi contactat pentru consultaţii şi îndrumări
metodice în legătură cu pregătirea lecţiilor de probă.

Dumitru, D-E et al., 2020 13


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

5.3 Fiecare student practicant va elabora câte un proiect didactic pentru lecţia încredinţată, pe care îl va prezenta profesorului îndrumător
cu cel puţin o săptămână înaintea susţinerii lecţiei, iar în cazul în care i s-au solicitat modificări ale proiectului iniţial, varianta finală va fi
prezentată profesorului îndrumător cu cel puţin trei zile înaintea susţinerii. Proiectele lecţiilor de probă sunt părţi componente ale portofoliului
personal al studenţilor pentru practica pedagogică.
5.4 În cazul în care studentul planificat să susţină o lecţie de probă nu se prezintă la ora stabilită şi la locul stabilit, lecţia respectivă va fi
susţinută de către profesorul îndrumător, iar studentul practicant va fi reprogramat, cu o nouă temă, fiind penalizat cu un punct din nota finală
la practica pedagogică, dacă absenţa nu poate fi motivată în conformitate cu Regulamentul ASE (dovedită cu documente).
5.5 Lecţiile de probă ale studentului practicant se desfăşoară sub supravegherea profesorului îndrumător şi în prezenţa colegilor din
aceeaşi grupă de practică.
5.6 Pe durata asistenţei la lecţiile de probă a unui coleg, studenţii practicanţi prezenţi consemnează în caietele de practică pedagogică
aspectele observate, în vederea participării la analiza critică ale fiecărei lecţii de probă.

6. Participarea studenţilor practicanţi la analiza lecţiilor de probă


6.1 După încheierea tuturor lecţiilor de probă planificate a fi susţinute într-o zi de practică pedagogică, se organizează o şedinţă de analiză
a desfăşurării lor, cu durata de aproximativ o oră. Responsabilitatea organizării acestei şedinţe revine profesorului îndrumător.
6.2 Direcţiunea şcolii de aplicaţie va constitui orarul profesorului îndrumător în aşa fel încât în ziua în care acesta îndrumă orele de
practică pedagogică, după trei ore consecutive de predare la clasele cu care lucrează, să dispună de o oră destinată analizei lecţiilor şi de un
spaţiu adecvat purtării discuţiilor cu grupa de studenţi.
6.3 Analiza unei lecţii de probă susţinută de către un student practicant presupune un moment în care studentul respectiv îşi autoevaluează
practica didactică prin raportare la obiectivele pedagogice urmărite, un moment în care participanţii la analiză formulează întrebări şi aprecieri
critice pe marginea lecţiei la care au asistat şi un moment în care profesorul îndrumător formulează concluzii şi propune o notă pentru lecţia
respectivă.

Dumitru, D-E et al., 2020 14


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7. Pregătirea şi susţinerea de către studenţi a lecţiilor finale


Pregătirea şi susţinerea de către studenţi a lecţiilor finale se face după aceeaşi procedură ca şi în cazul lecţiilor de probă.

8. Participarea studenţilor practicanţi la analiza lecţiilor finale


Participarea studenţilor practicanţi la analiza lecţiilor finale se va face după aceeaşi procedură ca şi în cazul lecţiilor de probă (a se vedea
punctul 6.3).

9. Evaluarea practicii pedagogice a studenţilor


9.1 Evaluarea practicii pedagogice a studenţilor se realizează prin:
■ evaluarea lecţiilor de probă, finale, a materialelor didactice rezultate;
■ evaluarea caracterizărilor psihopedagogice ale elevilor;
■ evaluarea caietelor de practică – sub aspectul corectitudinii şi completitudinii înregistrărilor;
■ colocviul final de practică pedagogică.
9.2 În urma evaluării fiecăruia dintre aceste aspecte, se acordă o notă de către profesorul îndrumător. Pentru fiecare student şi pentru fiecare
semestru în parte, profesorul îndrumător va calcula o medie a notelor obţinute, medie ce va fi consemnată în caietul de practică.
9.3 Profesorul îndrumător depune toate caietele grupei, însoţite de catalogul semnat de către acesta.

Dumitru, D-E et al., 2020 15


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

3. Planificarea activităţilor de practică pedagogică


3.1. ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI ÎNDRUMĂTOR – Semestrul I
Interval orar LUNI MARŢI MIERCUR JOI VINERI
I
Disciplina Clas Disciplina Clas Disciplina Clas Disciplina Clas Disciplina Clasa
a a a a
11:40 Firma de XI C Economia IX A 7:30 IX B 7:30 XII C
exercitiu intreprinderii Economia Politici de
intreprinderii marketing
Economia IX A Economia IX B 8:20 XI E 8:20 XII C
12:30 intreprinderii intreprinderii Firma de exercitiu Politici de
marketing-
Firma de
exercitiu
Etica si X C Protectia XC 9:10 IX C 9:10 XII C
13:20 comunicare consumatorului si Economia Negociere si
profesionala a mediului intreprinderii contractare

Etica si X C Protectia XC 10:00 XC 10:00 XII C


14:10 comunicare consumatorului si Etica si Negociere si
profesionala a mediului comunicare contractare –
profesionala firma de
exercitiu
Economia IX C Protectia XC 10:50 IX A
15:00 intreprinderii consumatorului si Economia
a mediului intreprinderii
Economia IX C 11:40 XC
intreprinderii Protectia
15:50 consumatorului si
a mediului
Economia IX B 12:30 XC

Dumitru, D-E et al., 2020 16


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

16:40 intreprinderii Dirigentie

3.2 Evidenţa prezenţei studentului practicant în şcoala de aplicaţie (activităţi de cunoaştere a şcolii, de asistenţă la lecţiile demonstrative, de
susţinere a lecţiilor de probă şi finale, de documentare, participarea la şedinţele cu părinţii/reprezentanţii comunităţii, şedinţe ale catedrei,
activităţi de consiliere/dirigenţie etc.)
SEMESTRUL I

Dumitru, D-E et al., 2020 17


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Data Interva Locul Tipul de activitate (cunoaşterea şcolii / asistenţă/ susţinere Descrierea conţinutului Semnătura
l orar desfăşurării de lecţii, documentare, participarea la sedintele cu activităţii profesorului
activităţii părinţii /reprezentanţii comunităţii şedinţe ale catedrei, îndrumător2
activităţi de consiliere/dirigenţie etc.)
Aplicatia Analiza documentelor scolare in cadrul intalnirii de Au fost puse la dispoziția
18:00- online Zoom organizare a practicii pedagogice cursanților documentele
27.1 18:50 școlare. Au fost informați cu
0 privire la oferta Colegiului
A.D. Xenopol - liceu și
postliceu-filiera tehnologică,
profilul servicii - tehnician
în activități economice,
tehnician în activități de
turism. Există clase de
turism dar și clase de
economic - comerț și
contabilitate. Am fost
informat cu privire la
structura anului școlar în
curs 2020-2021, orarul
școlii, cataloage, registrul
fiecărui elev. S-a pus la
dispoziție organigrama
unității școlare, planul de
acțiune al școlii(PAS). S-au
prezentat comisiile formate
pe diferite activități în cadrul
colegiului. Au fost discuții
cu privire la programele
școlare, planurile cadrul,
trunchi comun, instruire
2
Caietul de practică pedagogică va fi predat pentru semnare profesorului îndrumător la fiecare prezenţă în şcoala de aplicaţie a studentului practicant

Dumitru, D-E et al., 2020 18


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Data Interva Locul Tipul de activitate (cunoaşterea şcolii / asistenţă/ susţinere Descrierea conţinutului Semnătura
l orar desfăşurării de lecţii, documentare, participarea la sedintele cu activităţii profesorului
activităţii părinţii /reprezentanţii comunităţii şedinţe ale catedrei, îndrumător
activităţi de consiliere/dirigenţie etc.)
practică, planificare
(conținut),procese verbale
ale catedrelor de specialitate.
11.1 13:00- Aplicatia Graficul de asistență Stabilirea graficului de
1 13:50 online Zoom asistență la lecțile
demonstrative susținute de
profesorul îndrumător,
stabilirea programului de
susținere a orelor de
asistență și interasistență
colegi
Google Asistenta lectiei sustinute de profesorul indrumator Profesorul sustine lectiile de
12.1 10:50- Classroom „Intreprinderea, veriga de baza a economiei” zi pe parcursul carora
1 11:40 realizeaza mai multe
activitati, si anume: prezenta
elevilor la ora, recapirularea
lectiei anterioare, predarea
noii lectii si rezolvarea
aplicatiilor.

16.1 12:30- Google Urmărirea unei lecții


1 13:20 Classroom Interasistenta colegi prezentate de colegii noștri
„Mediul extern al intreprinderii” și observarea modalității de
lucru a acestora cu clasa de
elevi.
23.1 12:30- Google Verificarea cunoștiințelor
1 13:20 Classroom Sustinerea lectiei de proba dobândite anterior prin

Dumitru, D-E et al., 2020 19


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Data Interva Locul Tipul de activitate (cunoaşterea şcolii / asistenţă/ susţinere Descrierea conţinutului Semnătura
l orar desfăşurării de lecţii, documentare, participarea la sedintele cu activităţii profesorului
activităţii părinţii /reprezentanţii comunităţii şedinţe ale catedrei, îndrumător
activităţi de consiliere/dirigenţie etc.)
„Societatea cu raspundere limitata” –lectie mixta intermediul intrebarilor
orale, predarea unei noi
lecții și verificarea
cunoștiințelor predate prin
aplicații
13:20- Google Interasistenta coleg-lectie finala Urmărirea unei lecții
23.1 14:10 Classroom „Forme de comunicare” prezentate de colega noastra
1 și observarea modalității de
lucru a acesteia cu clasa de
elevi.
23.1 14:10- Google Interasistenta colegi Urmărirea unei lecții
1 15:00 Classroom „Relatii externe ale intreprinderii” prezentate de colegii noștri
și observarea modalității de
lucru a acestora cu clasa de
elevi.
12:30- Google Sustinerea lectiei finale –lectie mixta Verificarea cunoștiințelor
7.12 13:20 Classroom „Organizarea structurala a unitatii economice” dobândite anterior prin
intermediul unui test de
evaluare scurt, predarea unei
noi lecții și verificarea
cunoștiințelor predate prin
aplicații
9:30- Aplicatia Activitate nedidactica – consiliere si orientare, prin Asistarea si interventia la
20.1 1130 Zoom intermediul programului BIG BROTHER discutia din cadrul orei de
1 consiliere pentru studentii
din anul I ai Academiei de
Studii Economice.

Dumitru, D-E et al., 2020 20


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Data Interva Locul Tipul de activitate (cunoaşterea şcolii / asistenţă/ susţinere Descrierea conţinutului Semnătura
l orar desfăşurării de lecţii, documentare, participarea la sedintele cu activităţii profesorului
activităţii părinţii /reprezentanţii comunităţii şedinţe ale catedrei, îndrumător
activităţi de consiliere/dirigenţie etc.)

Dumitru, D-E et al., 2020 21


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Secţiunea a II-a Activităţi de învăţare proiectate pentru Semestrul I

4. Formulează propria viziune despre ce înseamnă si fii profesor și care este rolul educației, poziționându-te în calitate de educator. Răspunde în scris
la următoarele întrebări:

Ce înseamnă pentru tine să fii profesor?

Pentru mine, a fi profesor inseamna sa ai o suficienta pregatire intelectuala, psihica si emotionala astfel incat sa fii capabil sa ghidezi generatii intregi de elevi. A
preda o materie unor elevi presupune atat trasmiterea informatiilor noi intr-un mod cat mai eficient, dar si modalitatile prin care elevii sa devina captivati, atrasi
si curiosi fata de noile subiecte. Desi fiecare copil are inclinatiile sale catre anumite materii, domenii etc., consider insa, ca este de datoria profesorului ca macar
sa il determine pe student sa aprecieze si sa isi arate interesul fata de orice subiect. Mai mult decat atat, pe langa materia predata, obiectivele atinse si informatiile
teoretice noi aduse, un profesor va fi nevoit intotdeauna sa fie si un bun pedagog: astfel, elevii ar trebui sa simta sustinere, indrumare, empatie si intelegere din
partea profesorului. Un bun profesor va cunoaste mereu importanta de a reprezenta atat o sursa de informatie pentru elevii sai, cat si una de inspiratie, situandu-
se in ipostaza de compas moral pentru acestia.

Care este viziunea ta asupra rolului educaţiei?

„Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.” – Immanuel Kant: astfel definea marele filosof rolul incontestabil
al educatiei. Asadar, consider, de asemenea, ca educatia este unealta cea mai de pret in lupta cu definirea unei gandiri vizionare, indreptate spre dezvoltare si o
continua actualizare de sine. O educatie aleasa, diversa, structurata, ce contine atat elemente teoretice cat si practice, si care se impleteste armonios cu
respectarea normelor etice, va conduce negresit la formarea unui om cu o viziune aparte asupra lumii, cu idealuri frumos conturate, oferindu-i in consecinta,
posibilitatea de a aduce ceva inovator in cadrul societatii.

Dumitru, D-E et al., 2020 22


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

5. Chestionar de autoevaluare iniţială a gradului de corespondenţă cu profilul de competenţă al unui profesor


Realizează o autoevaluare sinceră a măsurii în care corespunzi profilului de competenţă al unui profesor, bifând căsuța care consideri ca ți
se potriveste3.

2 - În 3 - În 4 - În 5 - În foarte
1 - În foarte
Unitatea de competenţă Indicatori mică măsură mare mare
mică măsură
măsură potrivită măsura măsură

Competenţe în domeniul Îmi sunt cunoscute conceptele, principiile,


specialităţii (ştiinţifice) teoriile.

Competenţe metodologice Îmi sunt cunoscute :

- finalităţile educaţiei (scop, competenţe,


obiective)

- strategiile de predare (metode şi mijloace,


forme de organizare a activității)

- metodele şi mijloacele folosite pentru a


stimula dezvoltarea capacităţilor cognitive
( inclusiv gândirea critică şi creativitate);

- modalităţi de individualizare a instruirii.

Competenţe de comunicare Sunt capabil:

- să comunic asertiv;

3
Adaptare după profilul de competenţă propus de E. Păun

Dumitru, D-E et al., 2020 23


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

2 - În 3 - În 4 - În 5 - În foarte
1 - În foarte
Unitatea de competenţă Indicatori mică măsură mare mare
mică măsură
măsură potrivită măsura măsură

- să ascult activ;

- să pun întrebări pertinente;

- să captez auditoriul;

- să mă fac înţeles.

Competenţe de evaluare Sunt capabil:

- să concep instrumente de evaluare;

- să aplic instrumentele de evaluare


concepute.

- să folosesc strategii şi metode de evaluare


diverse.

- să analizez rezultatele evaluărilor


rezultate şi să apreciez performanţa
şcolară.

Competenţe de consiliere şi Sunt capabil:


orientare
- să identific nevoile individuale şi de
grup;

- să fac sugestii privind orientarea şcolară


şi profesională;

Dumitru, D-E et al., 2020 24


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

2 - În 3 - În 4 - În 5 - În foarte
1 - În foarte
Unitatea de competenţă Indicatori mică măsură mare mare
mică măsură
măsură potrivită măsura măsură

- să ofer suport elevilor/ studenţilor în


probleme personale;

- să informez şi să consiliez părinţii


elevilor;

Competenţe de management al Sunt capabil:


clasei de elevi
- să organizez eficace spaţiul clasei;

- să gestionez situaţii conflictuale;

- să distribui roluri şi sarcini în clasă


adaptate personalităţii elevilor;

- să asigur un climat suportiv.

Competenţe de manager al Am disponibilitatea de a profesa în cariera


propriei cariere didactică

Sunt capabil:

- să reflectez asupra propriilor practici


educaţionale;

- să evoluez în carieră

Propune 3 strategii prin care să îţi dezvolți competenţele la care le-ai evaluat cu 1 și 2.

Dumitru, D-E et al., 2020 25


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

6. Descrierea şi analiza activităţilor didactice şi nedidactice

6.1 Fişă de descriere a activităţilor didactice (de cunoaştere a şcolii, de observare a procesului de învăţământ şi de analiză a documentelor şcolare,
şedinţe ale catedrei, consiliu profesoral etc.)

Descrierea activităţilor didactice (de cunoaştere a şcolii, de observare a procesului de învăţământ şi de analiză a documentelor şcolare,
şedinţe ale catedrei, consiliu profesoral etc.)
STUDENTUL VA PARTICIPA ŞI VA DESCRIE MINIMUM O ACTIVITATE/SEMESTRU

Data 27.10.2020

Denumirea activității Analiza documentelor scolare in cadrul intalnirii de organizare a practicii pedagogice

Descrierea activității

Au fost puse la dispoziția cursanților documentele școlare.


 Au fost informați cu privire la oferta Colegiului A.D. Xenopol - liceu și postliceu-filiera tehnologică, profilul servicii - tehnician în activități
economice, tehnician în activități de turism. Există clase de turism dar și clase de economic - comerț și contabilitate.
 Am fost informat cu privire la structura anului școlar în curs 2020-2021, orarul școlii, cataloage, registrul fiecărui elev.
 S-a pus la dispoziție organigrama unității școlare, planul de acțiune al școlii(PAS).
 S-au prezentat comisiile formate pe diferite activități în cadrul colegiului.
 Au fost discuții cu privire la programele școlare, planurile cadrul, trunchi comun, instruire practică, planificare (conținut),procese verbale ale
catedrelor de specialitate.
 S-a explicat importanța ședințelor de catedră, respectiv a consiliilor profesionale.

6.2 Fişă de descriere a activităţilor nedidactice (şedinţe cu părinţii, parteneriate cu reprezentanţii comunităţii, activităţi de consiliere /
dirigenţie etc.)

Dumitru, D-E et al., 2020 26


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Descrierea activităţilor nedidactice (şedinţe cu părinţii, parteneriate cu reprezentanţii comunităţii, activităţi de consiliere/dirigenţie etc.)
STUDENTUL VA PARTICIPA ŞI VA DESCRIE MINIMUM O ACTIVITATE/SEMESTRU

Data 20.11.2020

Denumirea activității Activitate nedidactica – consiliere si orientare, prin intermediul programului BIG BROTHER

Descrierea activității

 Le-am prezentat studentilor din anul I programele de liceta, master si doctorat existente in cadrul Academiei de Studii Economice, cat si cladirile,
birourile, salile importante.
 Am descris experientele de voluntariat din diferitie asociatii ale ASE, dar si cea Erasmus.
 Am oferit sfaturi legate de managemntul timpului in timpul sesiunii.
 Am descris cateva metode eficiente de invatare.
 Au fost mentionate si informatii referitoare la procese interne din timpul ciclului de licenta, de exemplu, metode de a plati si a promova o restanta.
 Le-am prezentat studentilor cateva opinii personale legate de desfasurarea activitatilor la facultate, oferindu-le indrumari si informatii.

Dumitru, D-E et al., 2020 27


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7. Fişe de observare a lecţiilor

7.1. Fişa de observare a Lecţiei nr. 1 (demonstrativă)

Şcoala: Colegiul Economic „A.D. XENOPOL” Numele şi prenumele cadrului didactic: Ciurtin Marius
Clasa: IX a A Data 12.11.2020 Disciplina: Economia intreprinderii
Tema/subiectul lecţiei: „Intreprinderea, veriga de baza a economiei” Tipul lecţiei: mixta

NOTE:
1.Pentru indicatorii de observare de mai sus marcaţi cu semnul *, studentul va repartiza ponderi astfel încât suma per indicator (punctele 1-7, 11) să
fie 100%.
2. Pentru ceilalţi indicatori de observare (nemarcaţi) se va realiza o descriere în spaţiul repartizat fiecărui indicator.

INDICATORI DE OBSERVARE OBSERVAŢII PROCENTE %


I. Studiul programei şi al manualului
1. Cum sunt organizate cunoştinţele din manual*: 100%
1.1 Conţinutul conduce la formarea şi dezvoltarea gândirii critice 70%
1.2 Asigură asimilarea cunoştinţelor necesare prin activarea 30%
memoriei
2. Compatibilitatea programei şcolare cu manualul Majoritatea informatiilor prezentate elevilor in cadrul 100%
aceastei lectii, au avut ca sursa manualul.
II. Observaţii asupra profesorului
3. Forma de organizare a lecţiei*: 100%
3.1 frontală 70%
3.2 microgrupală 20%
3.3 individuală 10%
4.Metode folosite în cadrul lecţiei*: 100%
4.1 expunerea 50%
4.2 problematizarea 15%
4.3 conversaţia 20%

Dumitru, D-E et al., 2020 28


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

4.4 exerciţiul didactic 15%


4.5 joc de rol 0%
4.6 studiu de caz 0%
4.7 alte metode (specificaţi) 0%
5.Mijloace de învăţământ folosite*: 100%
5.1 iconice 30%
5.2 audiovizuale
5.3 mijloace „Gutenberg” (cărţi, culegeri, cursuri, fișe de lucru 20%
tipărite)
5.4. platforme de e-learning/aplicații IT4 Prezentare PowerPoint, pe Google Classroom 50%
6. Ponderea în lecţie a următoarelor momente*: 100%
6.1 momente teoretice 60%
6.2 momente aplicative 40%
7. Evaluarea continuă a elevilor 100%
7.1 Modalităţi de măsurare a performanţei elevilor*: 100%
7.1.1 prin întrebări (chestionare orală) 70%
7.1.2 prin fişe de muncă independentă 0%
7.1.3 prin muncă cu manualul (culegere) 0%
7.1.4 prin observare continuă 30%
7.1.5 alte forme 0%
7.2 Tipurile de performanţă care fac obiectul aprecierii*: 100%
7.2.1 capacitatea reproductivă a elevilor 30%
7.2.2 reformularea răspunsului folosind propriile cuvinte 15%
7.2.3 capacitatea de analiză în profunzime a subiectului 10%
7.2.4 creativitatea răspunsurilor formulate 20%
7.2.5.capacitatea de argumentare şi susţinere a răspunsului 10%
7.2.6 atitudini şi comportamente constatate a. proactive 10%
b. conformiste 5%
7.2.6 alte aspecte 0%
4
Se vor menționa platformele de e-learning si/sau aplicațiile IT utilizate de către profesor la lecție

Dumitru, D-E et al., 2020 29


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7.3 Modalităţile de apreciere a performanţei elevilor*: 100%


7.3.1 prin notă 20%
7.3.2 prin aprobare şi încurajare 75%
7.3.3 prin dojană/ameninţare 0%
7.3.4 prin critică stimulatoare 5%
7.3.5 alte aprecieri (Specificaţi) 0%
8. Coerenţa parcursului didactic/lecţiei Informatiile au fost prezentate urmand o succesiune logica, 100%
fiecare etapa a fiscursului didactic fiind respectata.
9. Particularităţile de personalitate şi profesionale ale cadrului 100%
didactic asistat:
9.1 experienţa Un cadru didactic ce da dovada de o vasta experienta in
domeniu, stapaneste cunostintele specifice si abordeaza
metode diverse de predare, in functie de fiecare situatie.
9.2 stilul didactic Exigență moderată, autoritar în relația cu elevii, preocupare
pentru dezvoltarea elevului.
9.3 caracteristici personale: Ca si caracterisitici personale, cadrul didactic s-a remarcat
- calm, echilibrat, comunicativ, apropiat elevilor, sociabil, uşor printr-o atitudine apropiata, calma, echilibrata si in acelasi
abordabil, cu umor etc. timp serioasa fata de elevi.
- atitudine distantă, rece, nervos, irascibil, ameninţător , indiferent
- alte caracteristici (persuasiune, empatie, permisivitate)
10. Modalităţi de captare a atenţiei Printre astfel de metode se numara: exemplul, studiul de 100%
caz, intrebari directe adresate elevilor (conversatia).
III. Observaţii asupra elevilor
11. Comportamentul în timpul lecţiei (ponderea)*: 100%
11.1 sunt atenţi, răspund corect la întrebări 40%
11.2 răspund la întrebări cu ajutorul profesorului 20%
11.3 răspund la întrebări simple ca dificultate şi cu sprijin din partea 10%
profesorului
11.4 sunt neatenţi şi întârzie cu răspunsul 10%
11.5 sunt neatenţi şi deranjează profesorul şi pe ceilalţi elevi 0%
11.6 sunt pasivi, nu participă la lecţie 10%

Dumitru, D-E et al., 2020 30


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

11.7 sunt deosebit de activi, creativi, atenţi, interesaţi 10%


11.8 alte manifestări 0%
12. Alte observaţii (reacţiile elevilor în timpul etapelor de Elevii au aratat interes si implicare in majoritatea etapelor de
desfăşurare a lecţiei) desfasurare ale lectiei.

7.2 Fişa de observare a Lecţiei nr. 2


Interasistenta lectie de proba

Şcoala: : Colegiul Economic „A.D. XENOPOL” Numele şi prenumele studentului asistat: Kajanto Andreea-Diana, Pana Lavinia Aba-Maria
Clasa: IX-a A Data 16.11.2020 Disciplina: Economia intreprinderii
Tema/subiectul lecţiei: Mediul extern al intreprinderii Tipul lecţiei: mixta.
NOTE:
1.Pentru indicatorii de observare de mai sus marcaţi cu semnul *, studentul va repartiza ponderi astfel încât suma per indicator (punctele 1-7, 11) să
fie 100%.
2. Pentru ceilalţi indicatori de observare (nemarcaţi) se va realiza o descriere în spaţiul repartizat fiecărui indicator.

INDICATORI DE OBSERVARE OBSERVAŢII PROCENTE %


I. Studiul programei şi al manualului
1. Cum sunt organizate cunoştinţele din manual*: 100%
1.1 Conţinutul conduce la formarea şi dezvoltarea gândirii critice 70%
1.2 Asigură asimilarea cunoştinţelor necesare prin activarea 30%
memoriei
2. Compatibilitatea programei şcolare cu manualul Majoritatea informatiilor prezentate elevilor in cadrul
aceastei lectii, au avut ca sursa manualul.
II. Observaţii asupra profesorului
3. Forma de organizare a lecţiei*: 100%
3.1 frontală 70%
3.2 microgrupală 20%

Dumitru, D-E et al., 2020 31


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

3.3 individuală 10%


4.Metode folosite în cadrul lecţiei*: 100%
4.1 expunerea 60%
4.2 problematizarea 5%
4.3 conversaţia 25%
4.4 exerciţiul didactic 10%
4.5 joc de rol 0%
4.6 studiu de caz 0%
4.7 alte metode (specificaţi) 0%
5.Mijloace de învăţământ folosite*: 100%
5.1 iconice 60%
5.2 audiovizuale 5%
5.3 mijloace „Gutenberg” (cărţi, culegeri, cursuri, fișe de lucru 15%
tipărite)
5.4. platforme de e-learning/aplicații IT5 Google Classroom, prezentare PowerPoint, platforma online 20%
Mentimeter.com
6. Ponderea în lecţie a următoarelor momente*: 100%
6.1 momente teoretice 70%
6.2 momente aplicative 30%
7. Evaluarea continuă a elevilor
7.1 Modalităţi de măsurare a performanţei elevilor*: 100%
7.1.1 prin întrebări (chestionare orală) 70%
7.1.2 prin fişe de muncă independentă 10%
7.1.3 prin muncă cu manualul (culegere) 0%
7.1.4 prin observare continuă 20%
7.1.5 alte forme 0%
7.2 Tipurile de performanţă care fac obiectul aprecierii*: 100%
7.2.1 capacitatea reproductivă a elevilor 10%
7.2.2 reformularea răspunsului folosind propriile cuvinte 50%
5
Se vor menționa platformele de e-learning si/sau aplicațiile IT utilizate de către profesor la lecție

Dumitru, D-E et al., 2020 32


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7.2.3 capacitatea de analiză în profunzime a subiectului 20%


7.2.4 creativitatea răspunsurilor formulate 5%
7.2.5.capacitatea de argumentare şi susţinere a răspunsului 5%
7.2.6 atitudini şi comportamente constatate a. proactive 10%
b. conformiste 0%
7.2.6 alte aspecte 0%
7.3 Modalităţile de apreciere a performanţei elevilor*: 100%
7.3.1 prin notă 0%
7.3.2 prin aprobare şi încurajare 90%
7.3.3 prin dojană/ameninţare 0%
7.3.4 prin critică stimulatoare 10%
7.3.5 alte aprecieri (Specificaţi) 0%
8. Coerenţa parcursului didactic/lecţiei Colegele au avut coerenta in ceea ce au predat, au comunicat
informatiile si au colaborat eficient.
9. Particularităţile de personalitate şi profesionale ale cadrului
didactic asistat:
9.1 experienţa Din punct de vedere al experientei, colegele se pot incadra la
nivelul de incepator.
9.2 stilul didactic Exigență moderată, permisivitate, preocupare pentru
dezvoltarea elevului.
9.3 caracteristici personale: Colegele au avut o atitudine prietenoasa, calma fata de elevi
- calm, echilibrat, comunicativ, apropiat elevilor, sociabil, uşor si au demonstrat empatie, permisivitate.
abordabil, cu umor etc.
- atitudine distantă, rece, nervos, irascibil, ameninţător , indiferent
- alte caracteristici (persuasiune, empatie, permisivitate)
10. Modalităţi de captare a atenţiei S-au folosit constant de metoda conversatiei.

III. Observaţii asupra elevilor


11. Comportamentul în timpul lecţiei (ponderea)*: 100%
11.1 sunt atenţi, răspund corect la întrebări 50%
11.2 răspund la întrebări cu ajutorul profesorului 30%

Dumitru, D-E et al., 2020 33


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

11.3 răspund la întrebări simple ca dificultate şi cu sprijin din partea 5%


profesorului
11.4 sunt neatenţi şi întârzie cu răspunsul 5%
11.5 sunt neatenţi şi deranjează profesorul şi pe ceilalţi elevi 0%
11.6 sunt pasivi, nu participă la lecţie 5%
11.7 sunt deosebit de activi, creativi, atenţi, interesaţi 5%
11.8 alte manifestări 0%
12. Alte observaţii (reacţiile elevilor în timpul etapelor de Elevii au dat dovada de interes, participand la etapele lectiei.
desfăşurare a lecţiei)

Dumitru, D-E et al., 2020 34


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7.3. Fişa de observare a Lecției nr. 3


Interasistenta lectie finala

Şcoala: Colegiul Economic „A.D. XENOPOL” Numele şi prenumele studentului asistat: Kajanto Andreea-Diana
Clasa: a X-a C Data 23.11.2020 Disciplina: Etica si comunicare profesionala
Tema/subiectul lecţiei: „Forme de comunicare” Tipul lecţiei: mixta
NOTE:
1.Pentru indicatorii de observare de mai sus marcaţi cu semnul *, studentul va repartiza ponderi astfel încât suma per indicator (punctele 1-7, 11) să
fie 100%.
2. Pentru ceilalţi indicatori de observare (nemarcaţi) se va realiza o descriere în spaţiul repartizat fiecărui indicator.

INDICATORI DE OBSERVARE OBSERVAŢII PROCENTE %


I. Studiul programei şi al manualului
1. Cum sunt organizate cunoştinţele din manual*: 100%
1.1 Conţinutul conduce la formarea şi dezvoltarea gândirii critice 50%
1.2 Asigură asimilarea cunoştinţelor necesare prin activarea 50%
memoriei
2. Compatibilitatea programei şcolare cu manualul Majoritatea informatiilor prezentate elevilor in cadrul
aceastei lectii, au avut ca sursa manualul.
II. Observaţii asupra profesorului
3. Forma de organizare a lecţiei*: 100%
3.1 frontală 70%
3.2 microgrupală 5%
3.3 individuală 25%
4.Metode folosite în cadrul lecţiei*: 100%
4.1 expunerea 40%
4.2 problematizarea 10%
4.3 conversaţia 30%
4.4 exerciţiul didactic 20%
4.5 joc de rol 0%
4.6 studiu de caz 0%

Dumitru, D-E et al., 2020 35


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

4.7 alte metode (specificaţi) 0%


5.Mijloace de învăţământ folosite*: 100%
5.1 iconice 50%
5.2 audiovizuale 10%
5.3 mijloace „Gutenberg” (cărţi, culegeri, cursuri, fișe de lucru 10%
tipărite)
5.4. platforme de e-learning/aplicații IT6 Google Classroom, Prezentare PowerPoint, Aplicatia 30%
Mentimeter.com
6. Ponderea în lecţie a următoarelor momente*: 100%
6.1 momente teoretice 60%
6.2 momente aplicative 40%
7. Evaluarea continuă a elevilor
7.1 Modalităţi de măsurare a performanţei elevilor*: 100%
7.1.1 prin întrebări (chestionare orală) 70%
7.1.2 prin fişe de muncă independentă 0%
7.1.3 prin muncă cu manualul (culegere) 0%
7.1.4 prin observare continuă 30%
7.1.5 alte forme 0%
7.2 Tipurile de performanţă care fac obiectul aprecierii*: 100%
7.2.1 capacitatea reproductivă a elevilor 30%
7.2.2 reformularea răspunsului folosind propriile cuvinte 30%
7.2.3 capacitatea de analiză în profunzime a subiectului 20%
7.2.4 creativitatea răspunsurilor formulate 20%
7.2.5.capacitatea de argumentare şi susţinere a răspunsului 0%
7.2.6 atitudini şi comportamente constatate a. proactive 0%
b. conformiste 0%
7.2.6 alte aspecte 0%
7.3 Modalităţile de apreciere a performanţei elevilor*: 100%
7.3.1 prin notă 0%
6
Se vor menționa platformele de e-learning si/sau aplicațiile IT utilizate de către profesor la lecție

Dumitru, D-E et al., 2020 36


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7.3.2 prin aprobare şi încurajare 70%


7.3.3 prin dojană/ameninţare 0%
7.3.4 prin critică stimulatoare 30%
7.3.5 alte aprecieri (Specificaţi) 0%
8. Coerenţa parcursului didactic/lecţiei Colega a avut coerenta in ceea ce au predat si comunicat
informatiile eficient.
9. Particularităţile de personalitate şi profesionale ale cadrului
didactic asistat:
9.1 experienţa Din punct de vedere al experientei, se poate incadra la
nivelul de incepator.
9.2 stilul didactic Exigență moderată, permisivitate, preocupare pentru
dezvoltarea elevului.
9.3 caracteristici personale: Colega s-a remarcat prin atitudinea sociabila, calma,
- calm, echilibrat, comunicativ, apropiat elevilor, sociabil, uşor comunicativa fata de elevi, totdata dand dovada de empatie.
abordabil, cu umor etc.
- atitudine distantă, rece, nervos, irascibil, ameninţător , indiferent
- alte caracteristici (persuasiune, empatie, permisivitate)
10. Modalităţi de captare a atenţiei Aplicatii online ce stimuleaza conversatia, exemple,
exercitii didactice, fise de lucru.
III. Observaţii asupra elevilor
11. Comportamentul în timpul lecţiei (ponderea)*: 100%
11.1 sunt atenţi, răspund corect la întrebări 40%
11.2 răspund la întrebări cu ajutorul profesorului 20%
11.3 răspund la întrebări simple ca dificultate şi cu sprijin din partea 5%
profesorului
11.4 sunt neatenţi şi întârzie cu răspunsul 20%
11.5 sunt neatenţi şi deranjează profesorul şi pe ceilalţi elevi 0%
11.6 sunt pasivi, nu participă la lecţie 15%
11.7 sunt deosebit de activi, creativi, atenţi, interesaţi 0%
11.8 alte manifestări 0%
12. Alte observaţii (reacţiile elevilor în timpul etapelor de Elevii au avut nevoie de stimulari continue pentru a se
desfăşurare a lecţiei)

Dumitru, D-E et al., 2020 37


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

implica in cadrul lectiei; odata cu acestea, ulterior s-au aratat


interesati si implicati.

7.4 Fișa de observare a lecției nr. 4


Interasistenta lectie de proba

Şcoala: Colegiul Economic „A.D. XENOPOL” Numele şi prenumele studentului asistat: Manolache Stefania, Paduraru Iuliana
Clasa: a X-a C Data 23.11.2020 Disciplina: Economia intreprinderii
Tema/subiectul lecţiei: Relatii externe ale intreprinderii Tipul lecţiei: mixta

NOTE:
1.Pentru indicatorii de observare de mai sus marcaţi cu semnul *, studentul va repartiza ponderi astfel încât suma per indicator (punctele 1-7, 11) să
fie 100%.
2. Pentru ceilalţi indicatori de observare (nemarcaţi) se va realiza o descriere în spaţiul repartizat fiecărui indicator.

INDICATORI DE OBSERVARE OBSERVAŢII PROCENTE %


I. Studiul programei şi al manualului
1. Cum sunt organizate cunoştinţele din manual*: 100%
1.1 Conţinutul conduce la formarea şi dezvoltarea gândirii critice 50%
1.2 Asigură asimilarea cunoştinţelor necesare prin activarea 50%
memoriei
2. Compatibilitatea programei şcolare cu manualul
II. Observaţii asupra profesorului
3. Forma de organizare a lecţiei*: 100%
3.1 frontală 70%
3.2 microgrupală 5%
3.3 individuală 25%
4.Metode folosite în cadrul lecţiei*: 100%

Dumitru, D-E et al., 2020 38


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

4.1 expunerea 50%


4.2 problematizarea 0%
4.3 conversaţia 30%
4.4 exerciţiul didactic 0%
4.5 joc de rol 15%
4.6 studiu de caz 5%
4.7 alte metode (specificaţi) 0%
5.Mijloace de învăţământ folosite*: 100%
5.1 iconice 50%
5.2 audiovizuale 5%
5.3 mijloace „Gutenberg” (cărţi, culegeri, cursuri, fișe de lucru 5%
tipărite)
5.4. platforme de e-learning/aplicații IT7 Google Classroom, prezentare PowerPoint 40%
6. Ponderea în lecţie a următoarelor momente*: 100%
6.1 momente teoretice 70%
6.2 momente aplicative 30%
7. Evaluarea continuă a elevilor
7.1 Modalităţi de măsurare a performanţei elevilor*: 100%
7.1.1 prin întrebări (chestionare orală) 60%
7.1.2 prin fişe de muncă independentă 5%
7.1.3 prin muncă cu manualul (culegere) 0%
7.1.4 prin observare continuă 35%
7.1.5 alte forme 0%
7.2 Tipurile de performanţă care fac obiectul aprecierii*: 100%
7.2.1 capacitatea reproductivă a elevilor 60%
7.2.2 reformularea răspunsului folosind propriile cuvinte 30%
7.2.3 capacitatea de analiză în profunzime a subiectului 5%
7.2.4 creativitatea răspunsurilor formulate 5%
7.2.5.capacitatea de argumentare şi susţinere a răspunsului 0%
7
Se vor menționa platformele de e-learning si/sau aplicațiile IT utilizate de către profesor la lecție

Dumitru, D-E et al., 2020 39


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

7.2.6 atitudini şi comportamente constatate a. proactive 0%


b. conformiste 0%
7.2.6 alte aspecte 0%
7.3 Modalităţile de apreciere a performanţei elevilor*: 100%
7.3.1 prin notă 0%
7.3.2 prin aprobare şi încurajare 95%
7.3.3 prin dojană/ameninţare 0%
7.3.4 prin critică stimulatoare 5%
7.3.5 alte aprecieri (Specificaţi) 0%
8. Coerenţa parcursului didactic/lecţiei Colegele au avut coerenta in ceea ce au predat, au comunicat
informatiile si au colaborat eficient.
9. Particularităţile de personalitate şi profesionale ale cadrului
didactic asistat:
9.1 experienţa Din punct de vedere al experientei, colegele se pot incadra la
nivelul de incepator.
9.2 stilul didactic Exigență moderată, permisivitate, preocupare pentru
dezvoltarea elevului.
9.3 caracteristici personale: Colegele s-au remarcat printr-o atitudine apropiata de elevi,
- calm, echilibrat, comunicativ, apropiat elevilor, sociabil, uşor calma, comunicativa, fiind foarte empatice.
abordabil, cu umor etc.
- atitudine distantă, rece, nervos, irascibil, ameninţător , indiferent
- alte caracteristici (persuasiune, empatie, permisivitate)
10. Modalităţi de captare a atenţiei Conversatia, exemplul.

III. Observaţii asupra elevilor


11. Comportamentul în timpul lecţiei (ponderea)*: 100%
11.1 sunt atenţi, răspund corect la întrebări 50%
11.2 răspund la întrebări cu ajutorul profesorului 20%
11.3 răspund la întrebări simple ca dificultate şi cu sprijin din partea 5%
profesorului
11.4 sunt neatenţi şi întârzie cu răspunsul 5%

Dumitru, D-E et al., 2020 40


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

11.5 sunt neatenţi şi deranjează profesorul şi pe ceilalţi elevi 0%


11.6 sunt pasivi, nu participă la lecţie 10%
11.7 sunt deosebit de activi, creativi, atenţi, interesaţi 10%
11.8 alte manifestări 0%
12. Alte observaţii (reacţiile elevilor în timpul etapelor de Elevii au dat dovada de interes, participand la etapele lectiei.
desfăşurare a lecţiei)

8. Planificarea calendaristică 8

Semestrul I

Şcoala: Colegiul National „A.D.Xenopol” Profesor îndrumător: Ciurtin Marius


Clasa: A IX-a A,B,C
Disciplina: Economia intreprinderii
Nr.de ore/săptamână: 2 DIN CARE: T: 72 , L: 1
Nr. total de ore (conform planului de învăţământ): 108/AN
An şcolar: 2020-2021

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ECONOMIA INTREPRINDERII
AN ŞCOLAR: 2020-2021

URÎ 4 ECONOMIA INTREPRINDERII

CUNOȘTINȚE
4.1.1. Descrierea fenomenelor, proceselor și operațiilor economice prin raportare la diferite
evenimente contemporane din istoria națională, europeană și internațională;
8
Studentul va realiza planificarea calendaristică pentru una din disciplinele predate, atât pentru simestrul I cât şi pentru semestrul II

Dumitru, D-E et al., 2020 41


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

4.1.2. Descrierea tipurilor de unității economice după criterii date;


4.1.3.Prezentarea organizării procesuale a întreprinderii;
4.1.4. Prezentarea componentelor structurii organizatorice;
4.1.5. Descrierea spațiilor la nivelul unității economice;
4.1.6. Prezentarea fluxurilor de circulație într-o unitate economică;
4.1.7. Descrierea resurselor la nivelul unității economice;
4.1.8. Clasificarea proceselor tehnologice la nivelul unei unități economice;
4.1.9. Prezentarea noțiunilor legate de: productivitate muncii, motivația muncii, managementul
timpului, managementul proiectului.

ABILITĂȚI
4.2.1 Aplicarea unui comportament civic în situații date privind fenomenele, procesele și operațiile
economice;
4.2.2. Diferențierea tipurilor de unități economice, după criterii date;
4.2.3. Identificarea efectelor organizării procesuale în cadrul întreprinderii;
4.2.4. Identificarea funcțiunilor la nivelul întreprinderii;
4.2.5. Stabilirea poziției proprii într-o structură organizatorică dată;
4.2.6. Identificarea elementelor de bază a structurii organizatorice: post, funcție, pondere ierarhică, compartiment, nivel ierarhic, relații
organizatorice;
4.2.7. Diferențierea fișelor de post pe domenii de activitate.
4.2.8. Identificarea spațiilor la nivel de unitate economică;
4.2.9. Diferențierea fluxurilor de circulație într-o unitate economică;
4.2.10 Aplicarea principiilor și proceselor matematice de bază în determinarea spețiilor aflate la nivelul unei unități economice;
4.2.11. Descrierea resurselor la nivelul unei unități economice;
4.2.12. Clasificarea proceselor tehnologice la nivelul unei unități economice;
4.2.13. Prezentarea noțiunilor de: productivitatea muncii, motivația muncii, managementul timpului,
managementul proiectului.

ATITUDINI
4.3.1. Adoptarea cu responsabilitate, înțelegere și respect a fenomenelor, proceselor sau
operațiilor economice;
4.3.2. Argumentarea avantajelor și dezavantajelor diferitelor tipuri de unități economice,

Dumitru, D-E et al., 2020 42


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

într-un mod independent și responsabil;


4.3.3. Asumarea poziției proprii în cadrul unei structuri organizatorice;
4.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită în concordanță cu fișa
postului;
4.3.5. Implicarea activă în monitorizarea fluxurilor în cadrul unităților economice;
4.3.6. Adoptarea unui comportament independent și responsabil în alegerea resurselor necesare realizării proceselor economice;
4.3.7. Respectarea etapelor de realizare a unui proces economic;
4.3.8. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul
de muncă;
4.3.9. Asumarea, în cadrul echipei, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR: 2020-2021
Rezultate ale învăţării
(codificare conform SPP) Conținuturile învățării
Unitatea de
Cunoștințe

Abilități

Atitudini

Nr.
rezultate ale
crt Nr. Ore
învățării
alocate
Saptamana Observatii

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (13)


4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. Fenomene și procese economice
URÎ 4 4.1.2. 4.2.2. 4.3.2. § Descrierea fenomenelor, proceselor și operațiilor
1. Economia 4.1.3. 4.2.3. 4.3.3. economice;
intreprinderii 4.1.4. 4.2.4. 4.3.4. § Influența evenimentelor contemporane în economia de 3 S1
4.2.5. piață.
4.2.6. Tipuri de unități economice
4.2.7. § Delimitări terminologice; întreprindere, societate, firmă, 3 S2
unitate economică;
§ Caracteristicile şi rolul unităţii economice în economia de S3
piaţă: 3
6 S4,5
§ Mediul întreprinderii;
§ Tipologiile unităţii economice:
- forma de proprietate;

Dumitru, D-E et al., 2020 43


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

- forma juridică;
- modul de asociere; 6 S6,7
- obiectul de activitate;
- structura operativă.
Particularităţile constituirii unei unităţi economice din 6 S8-S9
domeniul distribuţiei cu amănuntul

Organizarea structurală a unităţii economice:


§ conceptul de structură a întreprinderii;
18
§ tipuri de structuri organizatorice; S10-S15
§ elemente de bază (postul, fișa de post, funcția, ponderea
ierarhică, compartimentul, nivelurile ierarhice, relațiile
organizatorice).
§ Recapitulare 2
1 S16
§ Evaluare S16
2 URÎ 4 4.1.5. 4.2.7. 4.3.5. Spațiile la nivelul unității economice
Economia 4.1.6. 4.2.8. § Spațiile la nivel de depozit:
intreprinderii 4.2.9. -spațiul privind recepția mărfurilor, a materiei prime; 3 S17
4.2.10 -spațiul privind depozitarea, păstrarea, condiționarea
ambalajelor și a stocului de marfă.
§ Spațiul de contact cu clienții: raioane, culoare de circulație, 6 S18-19
spații de prezentare, spații de așteptare;
§ Fluxurile de circulație într-o unitate economică: S20
informațiilor, mărfurilor, personalului, clienților.
3
scoala altfel
2 S21
§ Recapitulare S21
Evaluare 1

Dumitru, D-E et al., 2020 44


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

3 URÎ 4 4.1.7. 4.2.11. 4.3.6. Tipuri de resurse:


Economia 4.1.8. 4.2.12. 4.3.7. § Resurse umane;
intreprinderii § Resurse materiale;
§ Resurse financiare; 3 S22
§ Resurse informaționale;
§ Resurse de timp.
Organizarea procesuală
§ Elemente componente;
§ Efecte (funcțiunea, activitatea, sarcini, atribuții); 9
§ Procese economice (aprovizionare, depozitare, producție, S23-S25
comercializare) rentabilitatea și eficiența proceselor
economice;
4 URÎ 4 4.1.9. 4.2.13. 4.3.8. Resurse umane la nivelul unității economice:
Economia 4.2.14. 4.3.9 § Productivitatea muncii;
intreprinderii § Motivația muncii; 18 S27-31
§ Managementul timpului;
§ Managementul proiectului.

Recapitulare finală 6 S32-33

Dumitru, D-E et al., 2020 45


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

9. Proiectul unităţii de învăţare9

Şcoala: Colegiul National „A.D.Xenopol” Profesor îndrumător: Ciurtin Marius


Clasa: a IX-a A, B, C
Disciplina: Economia intreprinderii
An şcolar: 2020-2021
Semestrul: 1

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1. PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII ECONOMICE NR. ORE ALOCATE: 26


Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. 1.1.Fenomene şi procese Cunoștințe (C)- 4.1.1. Descrierea - activităţi de definire a termenilor: fenomen - activități/fișe de
economice: fenomenelor, proceselor şi operaţiilor economic, proces economic si operatie evaluare inițială, observarea
economice prin raportare la diferite economica; sistematică
● Descrierea fenomenelor, evenimente contemporane din istoria
proceselor şi operaţiilor - exerciții de înțelegere a influenţei material
naţională, europeană şi internaţională;
economice ; evenimentelor contemporane în economia de bibliografic, fişe evaluare curentă
Abilități(Ab)- 4.2.1. Aplicarea unui
piaţă; de lucru, orală
● Influenţa evenimentelor comportament civic în situaţii date
privind fenomenele, procesele şi - activități de prezentare de catre elevi a
contemporane în economia influenţei evenimentelor contemporane în
operaţiile economice; - explicaţia, evaluare curentă
de piaţă. economia de piaţă prin exemple, referate,
Atitudini (At)- 4.3.1. Adoptarea,cu conversaţia, orală
responsabilitate, înţelegere şi respect studii de caz, etc; exerciţiul, autoevaluarea
a fenomenelor, problematizarea, evaluare scrisă
proceselor sau operaţiilor economice - exerciții de utilizare corectă a termenilor: studiul de caz,
; fenomen, proces si operatie economica în presa de
diferite contexte și de interpretare corectă; specialitate,
internet

9
Studentul va realiza câte un proiect al unei unităţi de învăţare în fiecare semestru al anului şcolar

Dumitru, D-E et al., 2020 46


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1.2. Tipuri de unităţi - activităţi de definire a termenilor de bază:


economice: intreprindere, societate, firma, unitate economică;
C-4.1.2. Descrierea tipurilor de - exerciții de înțelegere a semnificației și a
● Delimitări terminologice: unităţi economice după importanței termenului ”intreprindere”;
- material observarea
întreprindere, societate, criterii date;
bibliografic, fişe sistematică
- activități de prezentare a caracteristicilor de lucru, fișe de
firmă, unitate economică; intreprinderii: unitate tehnico-producativa, unitate
organizatorico-administrativa si unitate economico-
evaluare,
sociala; presa de
- exerciții de utilizare corectă a termenilor cu specialitate,
● Caracteristicile si Ab- 4.2.2. Diferenţierea semnificație similară conceptului ”intreprindere” în retroproiector, PC evaluare curentă
definirea întreprinderii în tipurilor conectat la
diferite contexte și de interpretare corectă; orală
economia de piaţă. de unităţi economice, după - exerciții de înțelegere a semnificației și a Internet
● Mediul întreprinderii; criterii date; importanței termenului ”mediul intreprinderii”;
-exerciții desfășurate pe grupe de lucru de
identificare a mediului intreprinderii pentru cazuri
concrete din zona sau regiune;
- exercitii de clasificarea a unităţii economice dupa - explicaţia,
criterii diferite: conversaţia,
- forma de proprietate; exerciţiul,
problematizarea, autoevaluarea
- forma juridică;
At-4.3.2. Argumentarea
● Tipologiile unităţii - modul de asociere;
avantajelor şi dezavantajelor - obiectul de activitate;
economice: diferitelor tipuri de unităţi - structură operativă -referat
- forma de proprietate; economice, într-un mod -exerciții de identificare a tipului de intreprindere
- forma juridică; independent şi responsabil; dupa criteriiile mentionate pe cazuri concrete din
- modul de asociere; zona geografica de proximitate si de a nivel -portofoliu
- obiectul de activitate; national si international; studiul de caz
- structură operativă. - exerciții desfășurate pe grupe de lucru de
comparare a orientărilor existente în definirea ,munca in echipa,
calității produselor și serviciilor; evaluare scrisă
munca
independentă;

Dumitru, D-E et al., 2020 47


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1.3.Organizarea structurală: C-4.1.4.Prezentarea componentelor - exerciţii de identificare a a elementelor - observarea


● Conceptul de structură a structurii organizatorice. structurii organizatorice folosind o - material sistematică
întreprinderii; organigrama data; bibliografic,
● Tipuri de structuri Ab-4.2.5.Stabilirea poziţiei -activități de prezentare a elementelor mărci fișe de
organizatorice proprii într-o structură structurii organizatorice folosind o lucru, fișe de
-Structura organizatorica organizatorică dată organigrama data; evaluare, -evaluare curentă
ierarhica - acțiuni de precizare a caracteristicilor, videoproiector, orală
-Structura organizatorica Ab-4.2.6.Identificarea elementelor de avantajelor si dezavantajelor celor trei tipuri de PC conectat la
bază a
funtionala structuri organizatorice; Internet;
structurii organizatorice: post,
-Structura organizatorica funcţie, pondere ierarhică, - exerciții de constuire a organigramei pe baza
ierarhic functionala compartiment, nivel ierarhic, unei liste cu subdiviziunile organizatorice - explicația, -portofoliu
● Elemente de bază ale relaţii organizatorice. pentru fiecare tip de structura organizatorica; observația,
structurii organizatorice - exerciţii de diferențiere a celor trei itpuri de problematizrea,
-postul At-4.3.3.Asumarea poziţiei structuri organizatorice; discuţii de grup;
- fişa de post proprii în cadrul unei structuri - exerciţii de identificare a elementelor de
-funcţia, organizatorice. codificare a produselor; -evaluare
-ponderea ierarhică, -acțiuni de asumarea poziţiei prin test
-compartimentul, proprii în cadrul unei structuri
-nivelurile ierarhice organizatorice;
-relaţiile organizatorice

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” Avizat,


Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire generală: Comerţ
Modulul: M2 – ECONOMIA INTREPRINDERII
Clasa: a IX- A,B,C
Profesor: CIURTIN MARIUS Avizat,

Dumitru, D-E et al., 2020 48


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4457 din 05.07.2016 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4457 din 05.07.2016
An școlar 2020-2021

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2.Fluxurile tehnologice in unitatile economice NR. ORE ALOCATE: 24
Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. 2.1.Spaţiile la nivelul C- 5.1.7. Prezentarea elementelor de - activități de prezentare a elementelor de


unităţii economice: definire a mărcilor; definire a mărcilor; , fișe de lucru, fișe de
● Spaţiile la nivel de C- 5.1.8. Precizarea funcțiilor mărcii; - acțiuni de precizare a funcțiilor mărcilor; evaluare, -
depozit: C- 5.1.9. Clasificarea mărcilor; - exerciții de clasificare a mărcilor; videoproiector, Pc sau observarea
C- 5.1.10 Prezentarea elementelor de
- Spaţiul privind recepţia - activități de prezentare a spaţiilor la laptop conectat la sistematică
codificare a produselor;
mărfurilor, a materiilor C-4.1.5. Descrierea spaţiilor la nivelul unităţii economice; Internet;
prime; nivelul unităţii economice. - exerciţii de identificare a fluxurilor
- Spaţiul privind C-4.1.6. Prezentarea fluxurilor de circulaţie într-o unitate - explicația, evaluare
depozitarea, păstrarea, de circulaţie într-o unitate economică pe baza planselor si studiilor de curentă orală
condiţionarea ambalajelor economică. caz; discuţii de grup;
şi a stocului de marfă. Ab-4.2.8.Identificarea spaţiilor la - exerciţii de identificare de bază în
●Spaţiul de contact cu nivel de unitate economică. determinarea spaţiilor aflate la nivelul
Ab-4.2.9.Diferenţierea fluxurilor portofoliu
clienţii: raioane, culoare de unei unităţi economice;
circulaţie, spaţii de de circulaţie într-o unitate - exercitii de aplicare a proceselor
prezentare, spaţii de economică.
matematice de bază în determinarea
Ab-4.2.10. Aplicarea principiilor
aşteptare. spaţiilor aflate la nivelul unei unităţi
şi proceselor matematice de evaluare
●Fluxurilor de circulaţie bază în determinarea spaţiilor economice;
într-o unitate economică: - acțiuni de asumare a responsabilității prin test
aflate la nivelul unei unităţi
informaţiilor, mărfurilor, economice.; pentru monitorizarea fluxurilor în cadrul
personalului, clienţilor. At-4.3.5. Implicarea activă în unei unităţi economice pe baza machetelor
monitorizarea fluxurilor în cadrul u si/sau planselor;
unei unităţi economice..

Dumitru, D-E et al., 2020 49


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” Avizat,


Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire generală: Comerţ
Modulul: M2 – ECONOMIA INTREPRINDERII
Clasa: a IX-A,B,C
Profesor: CIURTIN MARIUS Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4457 din 05.07.2016 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 4457 din 05.07.2016
An școlar 2020-2021

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 3. ORGANIZARA PROCESUALA A INTREPRINDERII NR. ORE ALOCATE: 16

Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. 3.1.Tipuri de resurse: C-4.1.7. Descrierea resurselor la - exerciţii de prezentare a tipurilor evaluare


nivelul unei unităţi de resurse la nivelul unităţii curentă orală
economice; economice; -material bibliografic;
Ab-4.2.11. Identificarea tipurilor - acțiuni de clasificare a proceselor observarea
de resurse la nivelul unităţii tehnologice la nivelul unei
● resursele umane; economice;
sistematică
unităţi economice;
● resurse materiale; At-4.3.6. Adoptarea unui - exerciţii de identificarea tipurilor
comportament independent şi de resurse la nivelul unităţii

Dumitru, D-E et al., 2020 50


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
responsabil în alegerea economice; - planse, fișe de lucru,
resurselor necesare realizării - actiuni de asumare a responsabilitatii fișe de evaluare,
proceselor economice; in vedrea adoptarii unui material bibliografic,
● resurse financiare;
● resurse comportament independent in alegerea videoproiector, PC
resurselor necesare realizării conectat la Internet;
informaţionale;
proceselor economice
● resurse de timp.

C-4.1.3. Prezentarea organizării


procesuale a întreprinderii; portofoliu
-activităţi de definire a organizarii
Ab-4.2.3 Identificarea efectelor
procesuale;
organizării procesuale în cadrul -exercitii de clasificarea a proceselor
Organizarea întreprinderii tehnologice la nivelul unei
procesuală: Ab-4.2.4. Identificarea funcţiunilor unităţi economice;
● elemente la nivelul întreprinderii - activități de prezentare a efectelor - explicația, evaluare
componente; Ab-4.2.7.Diferenţierea fişelor de organizarii procesuale; observația, curentă orală
● efecte (funcţiunea, post pe domenii de activitate. -exercitii de diferenţiere a fişelor de conversaţia,
activitatea, sarcini, At-4.3.4.Asumarea responsabilităţii post pe domenii de activitate; observarea
atribuţii); - activități de prezentare a proceselor
pentru sarcina de lucru primită în sistematică
● procese economice economice (aprovizionare, depozitare,
concordanţă cu fişa postului
(aprovizionare,
C-4.1.8. Clasificarea proceselor producţie, comercializare),;
depozitare, producţie, tehnologice la nivelul unei - acțiuni de aplicare a proceselor
comercializare), unităţi economice; tehnologice la nivelul locului
rentabilitatea şi Ab-4.2.12.Aplicarea proceselor de muncă; evaluare
eficienţa proceselor tehnologice la nivelul locului - actiuni de verificare a respectarii prin test
economice; de muncă; etapelor de realizare a unui proces
At-4.3.7. Respectarea etapelor de economic; -
realizare a unui proces
economic.

Dumitru, D-E et al., 2020 51


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 4. RESURSE UMANE LA NIVELUL UNITATII NR. ORE ALOCATE: 6


Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. Resurse umane la C-4.1.9. Prezentarea noţiunilor legate -exerciţii de prezentare a importantei evaluare
nivelul unităţii de: productivitatea muncii, motivaţia strategige a resurselor umane intr-o curentă orală
economice: muncii, managementul timpului, intreprindere; -material bibliografic;
managementul proiectului. -activităţi de definire a termenilor care observarea
Ab-4.2.13. Calcularea productivităţii au legautra cu productivitatea muncii,
muncii la nivelul unităţii economice.
sistematică
motivaţia muncii, managementul timpului,
Ab-4.2.14.. Utilizarea managementului managementul proiectului;
● productivitatea timpului în aplicarea procedurilor
- exerciții de utilizare corectă a
muncii; operaţionale la nivelul unui loc de
muncă. termenilor: productivitatea muncii, - planse, fișe de lucru,
At-4.3.8.Colaborarea cu motivaţia muncii, managementul timpului, fișe de evaluare,
membrii echipei de lucru, în managementul proiectului; material bibliografic,
● motivaţia muncii; - Exercitii de calculare a productivitatii videoproiector, PC
scopul îndeplinirii sarcinilor
de la locul de muncă. muncii la nivelul intreprinderii. conectat la Internet; portofoliu
At-4.3.9. Asumarea, în cadrul - acțiuni de identificare a modalitatilor
● managementul echipei, a responsabilităţii de motivare la nivelul unităţii -
timpului; pentru sarcina de lucru economice; - explicația,
primită. - actiuni de verificare a r espectarii observația,
regulilor de utilizare a timpului în conversaţia.
aplicarea procedurilor operaţionale la
nivelul unui loc de muncă.
-actiuni de asumare în cadrul echipei, a evaluare
● managementul responsabilităţii pentru sarcina de lucru prin test
proiectului. primită.
5. Recapitulare și Sistematizarea și evaluarea - exerciţii de recapitulare şi consolidare - scheme, fişe de
evaluare finală cunoştinţelor acumulate a competenţelor evaluare, portofolii
- problematizarea, evaluare
sumativă

Dumitru, D-E et al., 2020 52


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Dumitru, D-E et al., 2020 53


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

10. Proiectele didactice ale lecţiilor de probă şi finale – Semestrul I

Şcoala de aplicaţie: ………………………. Student practicant: ………………….………….


Disciplina: ………………………………… Profesor îndrumător: ……………….…………..
Clasa: …………….
Data: …………………..

PROIECT DIDACTIC
MODEL

Unitatea de învăţare:…………………………………
Subiectul lecţiei: ……………………………………..
Tipul lecţiei: …………………………………………
Competenţe specifice vizate:…………………………………………………………………………….

Obiective operaţionale ale lecţiei:


O1:
O2:
O3:
.
.
.
On

Locul de desfăşurare a lecţiei: ………………………………


Bibliografie: ………………………………………………….

Dumitru, D-E et al., 2020 54


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Desfăşurarea lecţiei
EVENIMENTELE INDICATIVUL TIMP ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE, PROCEDEE MODALITĂŢI DE
INSTRUCŢIONALE / OBIECTIVULUI ALOCAT PROFESORULUI ELEVILOR (ce vor DIDACTICE ŞI EVALUARE (tipul de
etapele lecţiei (OBIECTIVELOR) fiecărei (activităţi şi acţiuni iniţiate face concret în MIJLOACE DE evaluare, metoda,
OPERAŢIONAL(E) etape şi realizate în fiecare etapă fiecare etapă) ÎNVĂŢĂMÂNT instrumentul de evaluare
VIZAT(E) (minute) a lecţiei) UTILIZATE ÎN FIECARE folosit în fiecare etapă a
ETAPĂ A LECŢIEI lecţiei)
1 2 3 4 5 6 7

ANEXE (schema lecției/conținutul prezentat în formă schematică, inclusiv PPT, fișe de lucru, fișe de documentare, fișe de evaluare/autoevaluare)
x
NOTĂ:
- Proiectele realizate de studentul practicant se notează în caietul de practică şi vor avizate înainte ca studentul să realizeze predarea (avizul va fi
dat de profesorulu îndrumător din şcoala de aplicaţie şi de profesorul coordonator de practică pedagogică din DPPD - ASE)
- Acest model de proiect se utilizează pentru toate tipurile de lecţii (lecţie de comunicare şi asimilare de cunoştinţe; lecţie de formare a deprinderilor şi
abilităţilor; lecţie de recapitulare, sistematizare şi consolidare a achiziţiilor; lecţie de evaluare; lecţie mixtă/combinată).
EVENIMENTELE INSTRUCŢIONALE / etapele lecţiei (lecţie mixtă):
- Moment organizatoric, Captarea atenţiei - Se menţionează sub ce formă se realizează. Nu există proceduri standardizate.;
- Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale;
- Reactualizarea cunoştinţelor anterioare necesare învăţării care urmează (eventual, aprecierea şi notarea răspunsurilor elevilor) - Se precizează ce cunoştinţe vor fi
reactualizate şi sub ce formă (prin întrebări puse de profesor, pe baza unei scheme de recapitulare, printr-o probă scrisă, al cărei conţinut va fi prezentat etc.;
- Predarea-învățărea noilor conţinuturi: organizarea şi dirijarea învăţării (în funcţie de situaţiile de învăţare construite) - Se precizează: cunoştinţele esenţiale, situaţia/
situaţiile de învăţare (inclusiv modul de lucru cu elevii: frontal, pe grupe, individual) şi cum se realizează dirijarea învăţării;
- Obţinerea feed-back-ului şi realizarea de precizări, completări etc. - Se menţionează modalităţile de obţinere a feedback-ului (prin întrebări, prin sarcini de lucru în clasă, prin
teste etc.);
- Evaluarea performanţei - Evaluarea nu se va face doar într-o secvenţă distinctă a lecţiei, ci pe tot parcursul acesteia (în toate etapele) pentru a permite realizarea conexiuniii
între cunoştinţe şi menţinerea atenţiei elevilor în întreaga oră;
- Fixarea cunoştinţelor - Se precizează conţinutul activităţii (ce anume se „fixează”, ce sarcini se dau pentru studiul individual şi ca teme pentru acasă, sub ce formă)
- Stabilirea sarcinilor pentru activitatea independentă a elevilor - Se precizează conţinutul activităţii (ce anume se „fixează”, ce sarcini se dau pentru studiul individual şi ca
teme pentru acasă, sub ce formă).

Dumitru, D-E et al., 2020 55


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

După ce ai întocmit proiectul lecției, verifică-l cu ajutorul fișei de verificare de mai jos și, după caz, revizuiește-l.

Fișă de verificare a proiectului de lecție

Lectia de proba
Lecția „Societatea cu raspundere limitata” Data 23.11.2020 Student Danescu Andra
Da/Nu Explicație
Există informații clare despre conținutul lecției ? Da Fiecare notiune noua este clar exprimata si diferentiata
de celelalte.
Există trimiteri la aspecte de interdisciplinaritate? Da Sunt prezentate de asemenea si aspecte legale ce vor fi
respectate in cadrul unei S.R.L.
Sunt prezentate în mod clar obiectivele urmărite? Da Sunt 8 obiective operationale ce acopera lectia noua in
intregime.
Obiectivele lecției sunt centrate pe elev? Sunt măsurabile? Sunt Da Obiectivele sunt centrate pe elevi si pe cunostintele
descrise în termeni operaționali? Sunt clare și lipsite de ambiguitate? exacte ce vor fi asimilate de acestia; sunt descrise in
Descriu rezultatele învățării? mod specific, in termeni operationali.
Timpul este estimat în mod realist? Da Fiecare activitate are atribuita o perioada de timp
realista.
Sunt menționate materialele didactice necesare? Fișele de lcuru și Da Sunt mentionate: prezentarea PowerPoint ca si suport
prezentările video sunt incluse în proiectul lecției? de lectie, fisele de documentare si evaluare.
Desfășurarea lecției (scenariul didactic) este explicată pas cu pas? Da Este inclus fiecare moment al lectiei.
Activitățile propuse conduc spre atingere obiectivelor stabilite? Da Sunt folosite diferite metode in functie de obiectiv,
precum: expunerea, observarea, conversatia.
Activitățile propuse sunt interesante? Sunt variate? Da Sunt folosite metode creative pentru prezentarea
informatiilor: prezentare vizuala prin intermediul PPT-
ului si o aplicatie online interactiva (Mentimeter.com)

Dumitru, D-E et al., 2020 56


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Conținutul lecției este corect din punct de vedere științific? Problemele Da Sursele din care au fost extrase informatiile sunt
sunt complet explicate? oficiale, verificate.
Întrebările cu ajutorul cărora sunt discutate problemele vizează Da Intrebarile vizeaza diferite niveluri de gandiri, fiecare
diferitele niveluri de gândire descrise de taxonomia lui Bloom? Sunt avand si un raspuns.
date și răspunsuri la întrebări?
Sunt prevăzute activități de evaluare/ verificare? Da Atat la inceputul lectiei noi (verificare a cunostintelor
din lectia anterioara), cat si la finalul acesteia exista
activitati de evaluare.
Există activități de fixare a cunoștințelor și deprinderilor la finalul Da Dupa finalul activitatii de evaluare, sunt atribuite 3
lecției? minute cu scopul fixarii cunostintelor.

Fișă de verificare a proiectului de lecție

Lectia finala
Lecția „Organizarea structurala a unitatii economice” Data 7.12.2020 Student Danescu Andra
Da/Nu Explicație
Există informații clare despre conținutul lecției ? Da Fiecare notiune noua este clar exprimata si diferentiata
de celelalte.
Există trimiteri la aspecte de interdisciplinaritate? Nu
Sunt prezentate în mod clar obiectivele urmărite? Da Sunt 5 obiective operationale ce acopera lectia noua in
intregime.
Obiectivele lecției sunt centrate pe elev? Sunt măsurabile? Sunt Da Obiectivele sunt centrate pe elevi si pe cunostintele
descrise în termeni operaționali? Sunt clare și lipsite de ambiguitate? exacte ce vor fi asimilate de acestia; sunt descrise in
Descriu rezultatele învățării? mod specific, in termeni operationali.
Timpul este estimat în mod realist? Da Fiecare activitate are atribuita o perioada de timp
realista.

Dumitru, D-E et al., 2020 57


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Sunt menționate materialele didactice necesare? Fișele de lcuru și Da Sunt mentionate: prezentarea prin Prezi.com ca si
prezentările video sunt incluse în proiectul lecției? suport de lectie, fisele de documentare si evaluare.
Desfășurarea lecției (scenariul didactic) este explicată pas cu pas? Da Este inclus fiecare moment al lectiei.
Activitățile propuse conduc spre atingere obiectivelor stabilite? Da Sunt folosite diferite metode in functie de obiectiv,
precum: expunerea, observarea, conversatia.
Activitățile propuse sunt interesante? Sunt variate? Da Sunt folosite metode creative pentru prezentarea
informatiilor: prezentare vizuala prin intermediul
prezentarii cu Prezi.com si o aplicatie online
interactiva (Mentimeter.com)

Conținutul lecției este corect din punct de vedere științific? Problemele Da Sursele din care au fost extrase informatiile sunt
sunt complet explicate? oficiale, verificate.
Întrebările cu ajutorul cărora sunt discutate problemele vizează Da Intrebarile vizeaza diferite niveluri de gandiri, fiecare
diferitele niveluri de gândire descrise de taxonomia lui Bloom? Sunt avand si un raspuns.
date și răspunsuri la întrebări?
Sunt prevăzute activități de evaluare/ verificare? Da Atat la inceputul lectiei noi (verificare a cunostintelor
din lectia anterioara), cat si la finalul acesteia exista
activitati de evaluare.
Există activități de fixare a cunoștințelor și deprinderilor la finalul Da Dupa finalul activitatii de evaluare, sunt atribuite 3
lecției? minute cu scopul fixarii cunostintelor.

Dumitru, D-E et al., 2020 58


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Spaţiu pentru proiectele de lecţie


Unitate de învățământ: Colegiul Economic A. D. Xenopol Profesor: Ciurtin Marius
Disciplina de studiu: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Clasa: a IX a A Data: 23.11.2020

PROIECT DE LECȚIE
Lectie de proba

Subiectul lecției: Societatea cu raspundere limitata


Tipul de lecție: mixtă
Durata: 50 de minute
Scopul lectiei: însuşirea cunoştinţelor privind caracteristicile unei S.R.L.
Obiective operaționale:
O1: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să explice notiunea de S.R.L.
O2: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să enumere caracteristicile asociatilor unei S.R.L si tipurile de contributii ale asociatilor.
O3. La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să definească actul constitutiv, firma si emblema, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social al unei S.R.L..
O4: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să explice cine se ocupa de conducerea societatii.
O5: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să defineasca notiunea de cenzor.
O6: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să recunoasca elementele actului constitutiv.
O7: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să identifice metodele de fuziune si diviziune ale unei S.R.L
O8: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să diferentieze dizolvarea si lichidarea unei societati.
Strategia didactica:
-metode didactice: conversatia, explicatia, demonstratia,exercitiul
-mijloace si materiale didactice: prezentare PowerPoint, aplicatia online quizz.com.
Bibliografie: Dan Vasile, Mitran Daniela - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – Ed. ALL EDUCATIONAL, Bucureşti 2004
Locul de desfășurării lecției: online, Google Classroom.

Dumitru, D-E et al., 2020 59


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Desfășurarea lecției

Activitatea Activitatea
Momentele lecției Timp Strategia didactica Evaluare
profesorului elevilor
Momentul organizatoric
2 min Verificarea prezentei elevilor
Verificarea cunostintelor din Se pun intrebari din mediul extern al
3 min Raspund la intrebari Conversatia Orala, frontala
lectia anterioara intreprinderii.
Sunt reamintite ideile de baza nece-
Reactualizarea ideilor ancora sare pentru o buna intelegere a
2 min Participa la discutii Conversatia euristica
lectiei ce urmeaza a fi prezentata.

Captarea atenției 5 min Prezentarea unei situatii reale Asculta povestirea -Conversația -Observarea
referitoare la cateva generalitati legate și rețin ideea de -Studiu de caz sistematică
de S.R.L. bază.
Captarea atenției
bazată pe curiozitate și
interes pentru ce
va urma.
Anunțarea titlului lecției 2 min Se prezintă titlul lecției: -Notează titlul lecției pe - Explicația -Observarea
și precizarea obiectivelor „S.R.L.-ul” caiete - Conversația sistematică
operaționale de atins Profesorul trece in revistă obiectivele
operaționale.
Comunicarea noului conținut 23 min C.O1 Definirea S.R.L.-ului. O1 Să înțeleagă conceptul Explicația, -Observarea
si dirijarea învățării de S.R.L. problematizarea, sistematică
conversația

Dumitru, D-E et al., 2020 60


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

C.O2 Enumerarea caracteristicilor O2 Să găsească


asociatilor unei S.R.L si tipurile de exemple de caracteristici ale Explicația,
contributii ale asociatilor. asociatilor. problematizarea,
C.O3 Definirea actului constitutiv, O3 Să înțeleagă conversația
firma si emblema, sediul social, noile definitii.
obiectul de activitate, capitalul social Explicația,
al unei S.R.L O4 Sa incerce sa ofere problematizarea,
C.O4 Explicarea modalitatilor prin exemple de persoane care se conversația
care se exercita conducerea societatii. ocupa de conducerea
C.O5 Definirea notiunii de cenzor societatii. Explicația,
C.O6 Recunoasterea elementelor O5 Sa inteleaga conceptul problematizarea,
actului constitutiv de cenzor. conversația
C.O7 Identificarea metodele de O6 Sa ofere exemple de
fuziune si diviziune ale unei S.R.L elemente care se ragsesc in
C.O8 Diferentierea dintre dizolvarea actul constitutiv Explicația,
si lichidarea unei societati O7 Sa intelaga metodele problematizarea,
explicate. conversația
O8 Sa ofere argumente
proprii prin care sa explice Explicația,
diferentierea problematizarea,
-Să fie atent, să noteze, conversația
să întrebe.
Explicația,
problematizarea,
conversația

Explicația,
problematizarea,
conversația

Dumitru, D-E et al., 2020 61


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Asigurarea feedback-ului 5 min Se testează -Răspund la întrebările -Conversație


sistematic dacă elevii de recapitulare puse -Explicatie
înteleg noțiunile predate. oral. -Descriere Observare
-Cer explicații sistematică
referitoare la noțiunile
pe care nu le-au
înțeles.
-Rezolvă testul.
Evaluarea performanței 5 min Se foloseste un test de evaluare - Elevul va răspunde -Exercițiu
formativa prin intermediul unei la întrebări. Evaluare formativa
aplicatii online. (quizz.com)
-Cine poate forma si asocia o S.R.L.?
-Firma si emblema unei societati pot
fi folosite separat. Adevarat sau fals?
-Capitatlul social nu poate fi mai mic
de... lei?
-De catre cine se realizeaza
conducerea societatii?
-Cum se numesc persoanle care
exercita controlul unei societati?
Fixarea cunoștințelor 3 min Sunt esențializate ideile - Construiește schema - Conversație -Observare
principale referitoare finală împreună cu sistematică
la lecția predată. profesorul.
- Pune ultimele
întrebări.

Dumitru, D-E et al., 2020 62


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Suport Prezentare PowerPoint: (pentru accesare, apasati dublu-click pe PPT)

Dane scu And ra


C ucu Ale xand ra-Mad alina

Fisa de documentare:

Caracteristici S.R.L
 
          In cele ce urmeaza voi prezenta informatii, structurate pe capitolele din Legea 31/1990, despre principalele caracteristici ale societatilor comerciale cu raspundere limitata:
1. ASOCIATII
Se pot asocia si forma o S.R.L.:
a) persoane fizice, cetateni romani sau straini;
b) persoane juridice romane sau straine.
2. NUMARUL DE ASOCIATI
Regula generala:

Dumitru, D-E et al., 2020 63


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

a) minim 2 asociati;
b) maxim 50 asociati.
Exceptie:
a) o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce urmeaza;
b) o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;
c) o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.
3. ACTUL DE INFIINTARE
O societate S.R.L. se constituie prin:
a) contract de societate si statut;
b) numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic;
c) atat in cazul a) cat si in cazul b) se poate intocmi un inscris unic denumit ACT CONSTITUTIV.
          Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
          Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune,
delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
4. FIRMA
a) Orice societate trebuie sa aiba o firma.
b) Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
c) Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
d) Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime
“societati cu raspundere limitata” sau S.R.L.
e) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente
f) Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.
5. EMBLEMA
a) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.
b) Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
c) Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde
comerciantul isi desfasoara activitatea.

Dumitru, D-E et al., 2020 64


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

d) Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.


6. SEDIUL SOCIAL
a) Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative.
b) Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, natio nalitatea societatii, locul unde trebuie
indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare.
c) Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, etc.)
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
a) In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii,
intermedieri, etc.
b) Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare.
c) Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN , aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997.
d) Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral.
8. CAPITALUL SOCIAL
a) Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor.
b) Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.
c) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
d) Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti asociati.
e) Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.
9. APORTUL ASOCIATILOR
a) Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional);
b) Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social;
c) La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate;
d) In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale;
e) Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii;
f) Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA ;
g) Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale;
h) Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.
10. CONDUCEREA SOCIETATII

Dumitru, D-E et al., 2020 65


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

a) Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.
b) Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:
-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;
-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;
-sa modifice actul constitutiv.
c) La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.
d) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.
e) Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara.
f) Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.
11. CONTROLUL SOCIETATII
a) Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea generala a asociatilor.
b) Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.
c) In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori.
d) Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L.
12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDER
a) Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor.
b) Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend.
c) Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
d) Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil.
e) Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
          Actul constitutiv al unei societati comerciale cu raspundere limitata va cuprinde in principal:
a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in
comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
b) forma, denumirea, sediu si, daca este cazul, emblema societatii;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

Dumitru, D-E et al., 2020 66


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va
varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite
fiecarui asociat pentru aportul sau:
e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separat;
f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea
lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
h) durata societatii;
i) modul de divolvare si de lichidare a societatii.
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

a) Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute pentru incheierea lui.
b) Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv.
c) Daca se face mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi.
15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR
a) Poate fi exclus din societate:
-asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
-asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora;
b) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
c) Asociatul exclus are dreptul la beneficii si raspunde de pierderi pana in ziua excluderii.
d) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la suma de bani care sa reprezinte valoarea acestei parti stabilita de asociati sau de un expert.
e) Un asociat se poate retrage din societate:

- in cazurile prevazute in actul constitutiv;


- cu acordul tuturor celorlalti asociati;

- prin hotarare a tribunalului, cand actul constitutiv nu prevede retragerea si nici nu exista acordul celorlalti asociati.
f) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc de asociati ori de un expert, iar in caz de neintelegere de tribunal.

Dumitru, D-E et al., 2020 67


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII.


a) Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente.
b) Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati rezultand o societate noua.
c) Divizarea societatii poate avea loc:
- prin deprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;
- prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.
d) In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta.
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
         Societatea se dizolva prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acesteia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) hotararea adunarii generale;
e) hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, cum ar fi: neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f) falimentul societatii;
g) incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unor asociati cand, datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv
exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma unei S.R.L. cu asociat unic.
h) pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.
Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la minimum legal
sau cand societatea se transforma intr-o forma de societate la care capitalul social corespunde.
Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea C.C.I. sau a oricarei persoane interesate in cazurile in care:
i) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
j) societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, portivit legii, se depun la O.R.C.;
k) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.
         Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si inscrisa in O.R.C., iar durata incetarii nu depaseste trei ani.
18. LICHIDAREA SOCIETATII
        Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile de fuziune ori divizare totala sau in cazul dizolvarii unei S.R.L. cu asociat unic

Dumitru, D-E et al., 2020 68


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Modalitate evaluarea performantei: Test online prin aplicatia quizz.com.

Dumitru, D-E et al., 2020 69


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Unitate de învățământ: Colegiul Economic A. D. Xenopol Profesor: Ciurtin Marius


Disciplina de studiu: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
Clasa: a IX a A Data: 7.12.2020

PROIECT DE LECȚIE

Subiectul lecției: ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A UNITĂȚII ECONOMICE


Tipul de lecție: mixtă
Durata: 50 de minute
Scopul lectiei: însuşirea cunoştinţelor privind organizarea structurala a unitatii economice.
Obiective operaționale:
O1: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să explice explice rolul organizării structurale.
O2: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să definească o structură organizatorică.
O3. La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să clasifice structurile organizatorice.
O4: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să enumere elementele sistemului de management.
O5: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să prezinte elementele de baza ale structurii organizatorice.
Strategia didactica:
-metode didactice: conversatia, explicatia, demonstratia,exercitiul
-mijloace si materiale didactice: prezentare prin intermediul website-ului Prezi.com, aplicatia online mentimeter.com.
Bibliografie: Dan Vasile, Mitran Daniela - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – Ed. ALL EDUCATIONAL, Bucureşti 2004
Locul de desfășurării lecției: online, Google Classroom

Dumitru, D-E et al., 2020 70


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Desfășurarea lecției

Activitatea Activitatea
Momentele lecției Timp Strategia didactica Evaluare
profesorului elevilor
Momentul organizatoric
2 min Verificarea prezentei elevilor
Se pun intrebari din capitolul ce
descrie infiintarea firmei. Exercitiul
Verificarea cunostintelor din
3 min Intrebarile sunt adresate prin Raspund la intrebari Conversatia Orala, frontala
lectia anterioara
intermendiul aplicatiei online
mentimeter.com.
Sunt reamintite ideile de baza nece-
Reactualizarea ideilor ancora sare pentru o buna intelegere a
2 min Participa la discutii Conversatia euristica
lectiei ce urmeaza a fi prezentata.

Captarea atenției 5 min Prezentarea importantei organizarii Asculta povestirea -Conversația -Observarea
structurale a unei unitati economice și rețin ideea de -Studiu de caz sistematică
prin utilizarea exemplelor. bază.
Captarea atenției
bazată pe curiozitate și
interes pentru ce
va urma.
Anunțarea titlului lecției 2 min Se prezintă titlul lecției: -Notează titlul lecției pe - Explicația -Observarea
și precizarea obiectivelor „Organizarea structurala a unitatii caiete - Conversația sistematică
operaționale de atins economice”
Profesorul trece in revistă obiectivele
operaționale.
Comunicarea noului conținut 23 min C.O1 Explicarea rolului organizării O1 Să exemplifice situatii Explicația, -Observarea
si dirijarea învățării structurale. care sa demonstreze problematizarea, sistematică
importanta organizarii conversația
C.O2 Definirea o structurii structurale.

Dumitru, D-E et al., 2020 71


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

organizatorice. Explicația,
C.O3 Clasificarea structurilor O2 Să inteleaga conceptul problematizarea,
organizatorice. de structura organizatorica. conversația
C.O4 Enumerarea elementelor O3 Să diferentieze
sistemului de management. structurile organizatorice Explicația,
C.O5 Prezintarea elementelor de baza prezentate. problematizarea,
ale structurii organizatorice. conversația
O4 Sa inteleaga rolul si
scopul fiecarui element din Explicația,
sistemul de management. problematizarea,
O5 Sa retina importanta si conversația
scopul fiecarui element al
structurii organizatorice.
-Să fie atent, să noteze, Explicația,
să întrebe. problematizarea,
conversația

Asigurarea feedback-ului 5 min Se testează -Răspund la întrebările -Conversație


sistematic dacă elevii de recapitulare puse -Explicatie
înteleg noțiunile predate. oral. -Descriere Observare
-Cer explicații sistematică
referitoare la noțiunile
pe care nu le-au
înțeles.

Evaluarea performanței 5 min Elevii vor fi evaluati oral pe baza - Elevul va răspunde -Conversatie
urmatorului set de intrebari la întrebări. -Explicatie Evaluare formativa
recapitulative:
-Care este rolul principal al structurii
organizatorice?
-Prin ce este reprezentata grafic o

Dumitru, D-E et al., 2020 72


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

structura organizatorica?
-Care sunt cele 3 tipuri de sisteme de
management?
-Cum se numesc componentele
structurii functionale?
-Ce curpinde postul si care sunt
trasaturile acestuia?
Fixarea cunoștințelor 3 min Sunt esențializate ideile - Construiește schema - Conversație -Observare
principale referitoare finală împreună cu sistematică
la lecția predată. profesorul.
- Pune ultimele
întrebări.

Suport lectie: Prezentare prin Prezzi.com


Acces catre prezentare prin urmatorul link: https://prezi.com/olsxjs5ohxgz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Fisa de documentare: (urmatorul PPT; pentru accesare, apasati dublu-click)

ORGANIZAREA
STRUCTURALĂ A
UNITĂȚII ECONOMICE

Dumitru, D-E et al., 2020 73


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Fisa de evaluare a cunostintelor din lectia anterioara: ( prin aplicatia online Mentimeter.com)

Dumitru, D-E et al., 2020 74


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Fisa de evaluare din lectia predata: (discutie orala pe baza urmatorului set de intrebari recapitulative)
-Care este rolul principal al structurii organizatorice?
-Prin ce este reprezentata grafic o structura organizatorica?
-Care sunt cele 3 tipuri de sisteme de management?
-Cum se numesc componentele structurii functionale?
-Ce curpinde postul si care sunt trasaturile acestuia?

Dumitru, D-E et al., 2020 75


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

11. Proiectul activităţii extracurriculare10

Titlul activităţii extracurriculare: Locul de desfăşurare:


Programul „BIG BROTHER” Online, via Zoom

Clasa: anul I, licenta


Data: 20.11.2020

1. Finalităţi educative:
a. Valori şi atitudini dezvoltate:

Comunicare, cunostinte legate de Academia de Studii Economice, schimb de idei, experiente, opinii.

b. Interese şi talente activate/dezvoltate:

10
Din săptămâna „Școala altfel”, în cazul în care școala a decis ca aceasta s-ă aibă loc în Semestrul I. Dacă săptămâna „Scoala altfel” este programată în Semestrul al II-lea, se va raporta
în caietul de practică pentru Semestrul al II-lea.

Dumitru, D-E et al., 2020 76


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Curiozitatea, deshiderea catre activitati noi precum voluntariatul, programul Erasmus.

c. Obiective cognitive:

Conversatia, explicatia.

2. Tipul activităţii extracurriculare (activitate desfăşurată în şcoală, experienţe de muncă, serviciu comunitar)

Conversatie libera, dezbatere, schimb de idei.

3. Coordonare şi supervizare (profesori participanţi, alte persoane coordonatoare):


Profesori coordonatori:
Profesor DPPD: Paduraru Monica
Reprezentant CCOC: Osiceanu Iulian

Dumitru, D-E et al., 2020 77


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

4. Implicarea părinţilor (dacă participă la activităţi, în ce constă implicarea acestora):

Studentii de anul I s-au implicat activ in discutie, au pus intrebari pe baza carora conversatia a curs liber.

5. Transport (dacă este necesar, cine îl asigură, condiţii speciale de transport):


-

6. Comportament şi disciplină:
Participantii au fost disciplinati, respectuosi, politicosi.
7. Activităţi specifice previzionate
Nr. crt. Activităţi principale Resurse necesare
Materiale Umane
a) Prezentarea studentilor din ani mai mari. Profesori Coordonatori
b) Moment introductiv, au fost prezentate generalitati despre structura Prezentare
organizationala a Academiei de Studii Economice. PowerPoint
c) Impartasirea de experiente personale din partea studentilor mai mari, legate
de programul Erasmus, voluntariat, perioada sesiunii.
d) In final, sesiune de intrebari initiata de studentii din anul I.

Dumitru, D-E et al., 2020 78


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

8. Modalităţi de evaluare/valorificare a activităţii propuse:


Cererea feedback-ului la final, din partea studentilor de anul I.

9. Sugestii de continuare a activităţii (extracurricular, în cadrul disciplinei/ariei curriculare):


Se pot folosi si alte metode mai interactive (din mediul online) pentru a spori implicarea si atentia studentilor de anul I (de exemplu, aplicatia
Mentimeter.com)

Dumitru, D-E et al., 2020 79


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Dumitru, D-E et al., 2020 80


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Secţiunea a III-a Secţiunea profesorului tutore - evaluarea activităţilor de practică

12. Metodologia de evaluare a portofoliilor/caietelor de practică pedagogică


12.1. Evaluarea de către profesorul îndrumător

Evaluarea practicii pedagogice se va face pe baza portofoliului de semestru/caietului de practică completat de către fiecare student. Fiecare
portofoliu de semestru/caiet de practică va fi evaluat, separat, de profesorul îndrumător şi va primi o notă.

Portofoliul de semestru/caietul de practică va fi evaluat astfel:


● Fiecare material/categorie de materiale, lucrare, document etc. ce trebuie să se regăsească în portofoliu/caiet de practică va primi o notă de la
10 la 1.
● Nota finală pentru portofoliu/caiet de practică realizat va fi media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare material/categorie de materiale,
lucrare, document etc. solicitat.
● Notele vor fi consemnate în centralizatorul notelor obţinute de către student (vezi punctul 14).

● Criteriile de evaluare a produselor/materialelor din portofolii vor fi:


a. validitatea (adecvare la cerinţă; modul de concepere);
b. completitudinea/finalizarea;
c. elaborarea şi structura (acurateţe, rigoare, logică, coerenţă etc.);
d. calitatea materialului utilizat;
e. creativitatea/originalitatea;
f. redactarea (respectarea convenţiilor, capacitatea de sinteză);
g. corectitudinea exprimării (calitate, ortografie, punctuaţie)

Dumitru, D-E et al., 2020 81


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

12.2. Evaluarea realizată în cadrul colocviului de practică pedagogică

În fiecare semestru este organizat un colocviu de practică pedagogică. Acesta urmărește analiza critică a competențelor dobândite în
cadrul activității de practică. Dincolo de aspectele evaluate de către profesorul îndrumător, în cadrul colocviului de practică pedagogică,
coordonatorul DPPD-ASE va mai lua în considerare următoarele criterii:
a. motivaţia/lipsa de motivaţie a studentului pentru activitatea de practică pedagogică;
b. progresul sau regresul în pregătirea studentului, în dobândirea competenţelor generale şi specifice;
c. raportul efort/rezultate;
d. implicarea studentului în alte activităţi specifice, complementare celor solicitate în mod explicit.
Notă:
Coordonatorul de practică DPPD-ASE poate menține, crește sau micșora nota studentului în funcție de aceste aspecte.

Dumitru, D-E et al., 2020 82


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

13. Fişe de evaluare ale lecţiilor de probă şi finale – Semestrul I


13.1 Fişa de evaluare a Lecţiei de probă nr. 1- Semestrul I

Data: Clasa: Disciplina: Subiectul lecţiei:


Nr. crt. Indicatori Note
4 5 6 7 8 9 10
1. PROIECTAREA LECŢIEI
Documentare metodico-ştiinţifică (studierea planurilor de invatamant, programe scolare, continuturi, metodologii etc.)
Calitatea proiectiilor didactice (unitatea de invatare, planificarea calendaristica, proiectele de lectie etc.) - formularea
obiectivelor operaţionale, unitatea competente -obiective-conţinut-itemi de evaluare.
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat, interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a conţinutului, a
aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc.); individualizarea, motivarea, activizarea
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect, expresivitate,
accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: microdecizii luate în situaţii de
feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE
Formele de evaluare folosite; conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective
pentru lecţia viitoare;
Spirit autocritic; capacitatea de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite.
Feedback cadru didactic
4.

Profesor îndrumător (semnatură) ………………………………

Nota finală în cifre și litere (media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 )……………………

Dumitru, D-E et al., 2020 83


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

13.2 Fişa de evaluare a Lecţiei de probă nr. 2 - Semestrul I

Data: Clasa: Disciplina: Subiectul lecţiei:


Nr. crt. Indicatori Note
4 5 6 7 8 9 10
1. PROIECTAREA LECŢIEI
Documentare metodico-ştiinţifică (studierea planurilor de invatamant, programe scolare, continuturi, metodologii etc.)
Calitatea proiectiilor didactice (unitatea de invatare, planificarea calendaristica, proiectele de lectie etc.) - formularea
obiectivelor operaţionale, unitatea competente -obiective-conţinut-itemi de evaluare.
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat, interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a conţinutului, a
aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc.); individualizarea, motivarea, activizarea
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect, expresivitate,
accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: microdecizii luate în situaţii de
feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE
Formele de evaluare folosite; conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective
pentru lecţia viitoare;
Spirit autocritic; capacitatea de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite.
Feedback cadru didactic
4.

Profesor îndrumător (semnatură) ………………………………

Nota finală în cifre și litere (media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 )……………………

Dumitru, D-E et al., 2020 84


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

13.3 Fişa de evaluare a Lecţiei finale – Semestrul I

Data: Clasa: Disciplina: Subiectul lecţiei:

Nr. crt. Indicatori Note


4 5 6 7 8 9 10
1. PROIECTAREA LECŢIEI
Documentare metodico-ştiinţifică (studierea planurilor de invatamant, programe scolare, continuturi, metodologii etc.)
Calitatea proiectiilor didactice (unitatea de invatare, planificarea calendaristica, proiectele de lectie etc.) - formularea
obiectivelor operaţionale, unitatea competente -obiective-conţinut-itemi de evaluare.
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat, interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a conţinutului, a
aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc.); individualizarea, motivarea, activizarea
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect, expresivitate,
accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: microdecizii luate în situaţii de
feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE
Formele de evaluare folosite; conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective
pentru lecţia viitoare;
Spirit autocritic; capacitatea de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite.
Feedback cadru didactic
4.

Profesor îndrumător (semnatură) ………………………………

Nota finală în cifre și litere (media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 )……………………


14. CENTRALIZATORUL NOTELOR OBŢINUTE DE STUDENT LA PRACTICA PEDAGOGICĂ – Semestrul I

Dumitru, D-E et al., 2020 85


ASE – DPPD Caiet de practică pedagogică 1
Nivelul I de pregătire psihopedagogică - IF

Student practicant: ………………………………… Profesor îndrumător:……………………………….

Nr.
crt. ELEMENTELE COMPONENTE ALE Note acordate
PORTOFOLIULUI
4 5 6 7 8 9 10
1 Activitate de practică observatorie şi de analiză
2 Activitate de proiectare (planificare calendaristică,
proiectul unei unităţi de învăţare)- semestrul I
3 Lecţia de probă nr.1 – semestrul I
4 Lecţia de probă nr.2 – semestrul I
5 Lecţia finală – semestrul I
6 Activităţi extraşcolare/consiliere
7 MEDIA GENERALĂ (în cifre şi litere)

Semnătura profesorului – îndrumător de practică


pedagogică

Alte observaţii ale profesorului – îndrumător de practică pedagogică sau/şi ale coordonatorului de practică pedagogică din ASE – DPPD:

Data: ..................................... Director (semnătura și ștampila școlii) ...........................................

Dumitru, D-E et al., 2020 86