Sunteți pe pagina 1din 375

abandon v.t. 1. a abandona (nova,încărcătura etc.) 2. (asig.

) a ceda
(o proprietate asigurată în caz de
pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală)
3. a
renunţa la (o acţiune judiciară)
abandoned adj. abandonat
~ goods - mărfuri abandonate (fară
proprietar)
~ ship/vessel - navă abandonată
abandonee s. (asig. mar.) agent de
asigurare (căruia i se cedează un bun
asigurat)
abandonment s. abandon
~ clause - (asig. mar.) clauza
abandonului
- of action - renunţare la o acţiune
judiciară
abate v.t. 1. a reduce, a micsora
(preţuri, impozite etc.) 2. (dr.) a anula,
a desfiinţa
abattoir s. abater
abbreviation s. abreviere
abeyance s. (dr.) stare de suspendare;
suspendare temporară; situaţie neclară
to be in ~ - a ft pendinte
abeyant adj. (dr.) 1. vacant, fară stăpân
(despre bunuri) 2. in suspensie,
nerezolvat
ability s. 1. capacitate, posibilităţi,
resurse 2. solvabilitate 3. (dr.)
capacitate legală
~ to pay principle - principiul
posibilităţilor de plată (impozite
proportionate cu veniturile)
able adj. 1. capabil; competent, calificat 2. solvabil
- (- bodied) seaman - marinar brevetat
- in estate - avut, bogat
~ to pay - solvabil
aboard adv. la/pe bord prep, la/pe
bordul
aboardship adv. (mar.) la bord, pe
navă
abode s. domiciliu, reşedinţă
above adv. deasupra prep, deasupra,
peste adj. mai sus menţionat/amintit, de
mai sus
~ - mentioned - menţionat/amintit mai
sus
~ - named - sus-numit
~ par - (bur.) supra pan, peste
paritate/valoarea nominală (despre
acţiuni)
~ the line - deasupra liniei (termen
contabil care se referă la anumite
articole din contul de profit şi pierderi
şi care apar deasupra liniei profitului
net în declaraţia de profit şi pierderi;
pane a bugetului de marketing pe care
compania o cheltuieşte pentru a-siface
publicitate in mass media)
abrasion s. frecare, şlefuire
~ of coin - frecare/şlefuire a monedei
(ca urmare a circulaţiei, rezultând o
diminuare a greutăţii)
abroad adv. în străinătate
abrogate v.t. a abroga (o lege)
absence s. absenţă; lipsă
absentee s. 1. absent 2. absenteist
~ landlord - absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe
care l-a dat în arendă)
-ownership - proprietate a unui
absenteist
absenteeism s. absenteism
-rate - rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o
anumită zi; procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor
lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. absolut, total;
necondiţionat
- advantage - avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu
altele datorită resurselor naturals, forţei de muncă etc., fapt care deter-
mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement - andosare necondi-
ţionată
- interest - (dr.) drept absolut
- liability - (dr.) obligaţie necondi-ţionată
- majority - majoritate absolută
- monopoly - monopol absolut
- ownership - proprietate absolută
- risk aversion - (fin.) aversiune faţă
de riscul absolut (sumă de bani la care
un investitor poate renunţa ca
alternative la o investiţie cu rise
ridicaf)
~ title - (dr.) titlu absolut de
proprietate
- total loss - (asig.) pierdere totală
reală
~ value - valoare absolută/intrinsecă (a
unei monede, a unui produs)
absolve v.t. a elibera, a absolvi, a
dispensa de (datorii, obligaţii)
absorption s. absorbţie, preluare (a unei societăţi de o alta mai mare)
abstinence s. abstinenţă ~ theory - teoria abstinenţei abstract s. extras;
rezumat, sumar v.t.
1. a rezuma, a extrage esenţialul din 2.
a sustrage, a fura
~ of account - extras de cont
abundance s. 1. abundenţă, belşug;
surplus 2. bogăţie, prosperitate
aburton adv. transversal pe navă (mod
de stivuire)
abuse s. 1. abuz, întrebuinţare excesivă
2. abuz, practică ilegală v.t. a abuza de
- of administrative authority - abuz de putere
- of confidence/trust - abuz de
încredere
~ of office - abuz de functie
acceleration s. accelerare, urgentare
~ clause - clauză de urgentare (care
prevede că, dacă o datorie nu este
achitată la timp, toate plăţile viitoare
devin imediat scadente)
~ premium - primă pentru mărirea
producţiei (acordată muncitorilor)
-principle - principiul accelerării
(conform căruia nivelul unei investiţii
variază proportional cu rata pro-
ducţiei)
accept v.t. a accepta (o cambie, o
ofertă etc.)
acceptable adj. acceptabil
- quality level - nivel acceptabil de
calitate
acceptance s. 1. acceptare 2. accept
(cambie acceptată/andosată de o
banco.)
~ account - cont de accepte
ACC
17
- against documents - acceptare
contra documente
~ bank/house - bancă/oficiu de scont
-certificate - certificat de recepţie
- credit - accept
~ delivery test - probă de recepţie-
-predare
- for honour - acceptare pentru onoare
- in case of need - acceptare îrt caz de
necesitate
~ in blank - acceptare în alb
~ market - piaţa acceptelor
- sampling - eşantionare la recepţie, control statistic de calitate
- specifications - norme de recepţie ~ supra protest - acceptare sub
protest
- trial - probă de recepţie (a unei nave
noi); probă de accept (al unei cambii
de către tras)
accepted adj. acceptat
~ bill - accept, cambie acceptată
acceptor s. acceptant
~ for honour - acceptant pentru
onoare (al unei cambii)
~r supra protest - acceptant sub protest
(al unei cambii)
accession s. creştere, adaos, supli-
mentare; acumulare
~ rate - rata creşterii (forţei de muncă,
exprimată ca procent al numărului
mediu de muncitori într-o perioadă
determinate de (imp)
accident s. accident
- frequency rate - rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-
-muncă într-un an)
- insurance - asigurare împotriva accidentelor
~ prevention - norme de tehnica
securităţii muncii
~ - prone - predispus la accidente
~ - repeater - persoană care a avut
multe accidente
accidental adj. accidental
- collision - (asig. mar.) coliziune
accidentală
accommodate v.t. 1. a caza, a gazdui 2.
a ajusta, a potrivi 3. a amenaja (o navă
pentru o anumită clasă de pasageri sau
pentru transportul de mar/a) 4. a
împrumuta (bani)
accommodation s. 1. cazare; pi.
amenajări (la bordul navei); loc (la
hotel, pe o navă etc.); birou 2. ajustare,
potrivire 3. împrumut
~ acceptance/bill/note - cambie de
complezenţă
- endorsement - andosare de
complezenţă
~ train - (SUA) tren personal
account s. 1. calcul, socoteală 2. cont
3. factură, notă de plată 4. client 5.
siruatie, raport, dare de seamă
~ balance - bilanţ
~ book - registru contabil
~ current - cont curent
~ day - (bur.) zi de lichidare
~ director - director de echipă (unul
dintre principalii manageri ai unei
agenţii de publicitate, care conduce
echipa însărcinată cu deservirea unui
client)
-holder - titular de cont
- management - management al contului
- manager - administrator de cont
- of expenses - situaţie a cheltuielilor
18
ACC-ACQ
I
~ payee - în contul beneficiarului
(formula pe un cec)
~ period - exerciţiu financiar
~ reconcilement service - serviciu de
reconciliere a conturilor (cu evidentele
clientului unei band)
~ rendered - cont remis
- sales - cont de vânzări ~ s department - contabilitate, serviciu contabil
- s payable - (cont.) conturi de datorii;
creditor
~ s receivable - (cont.) conturi de
creanţe; debitor
- s receivable financing - finanţare
prin conturile de creanţe
~ s receivable turnover - viteză de
rotaţie a debitorilor
accountable adj. răspunzător, respon-
sabil
accountancy s. contabilitate
accounting s. 1. evidenţă contabilă 2.
contabilitate
~ cost - preţ de cost contabil
~ currency - unitate monetară de cont
~ department - contabilitate, serviciu
contabil
~ equation - egalizare contabilă
~ information processing cycle -
ciclu de prelucrare a informatiei
contabile
~ machine - maşină contabilă de
calcul; maşină de facturat şi conta-
bilizat
~ period/year - exerciţiu financiar
~ standards - standarde contabile
~ system - sistem contabil
accretion 5. creştere, acumulare
(mărirea valorii unui activ prin
creştere naturală)
accrual s. (cont.) 1. creştere (continuă), acumulare 2. pi. posturi
tranzitorii
~ basis/concept - metoda posturilor tranzitorii
accrue v.i. a creste, a se acumula accumulation s. acumulare ~ of capital -
acumulare de capital accumulative adj. cumulativ ~ dividends - dividende
cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă)
accurate adj. corect, exact -description - descriere corectă/exactă (a
unuiprodus într-o reclamă) achiever s. realizator (categoric de
consumatori) acid adj. acid
~ test ratio - (fin.) rata testului acid (raportul active lichide - pasive
curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme)
acknowledgement s. 1. confirmare (de primire) 2. recunoaştere, acceptare
3. (dr.) declaraţie autentificată; cer-tificat
~ of debt - recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor
a sumeipe care o datorează) ~ of receipt - confirmare de primire
acquaintance s. cunoştinţă; relaţii (de afaceri)
acquisition s. achiziţie ~ cost - cost de achiziţie (al unei societăţi)
~ management - managementul achiziţiei
acquisitive adj. acaparator, strângător; animat de dorinţa de câştig
acquisitiveness dorinţă de acaparare, sete de câştig

acquit a achita (o datorie, o persoană)

acquittal (acquittance) 1. achitare, scoatere de sub acuzaţie


2. achitare (de datorii); chitanţă de plată (integrate)

acre acru (unitate de suprafaţă)

acreage suprafaţă (calculată în acri)

across peste, deasupra


~ the-board - general, pe toată linia

~ the-board tariff reductions - reduceri liniare de taxe vamale


(reducerea cu acelaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor
participante la o rundă de negocieri comerciale)

~ the-counter - oficial, legal; vândut în magazin / cu amănuntul

~ the-counter sales - vânzări cu amănuntul

act 1. act; acţiune


2. act, document
3. lege

~ and deed - document juridic

~ in law - act legal

~ of God - forţă majoră; (mar.) calamitate naturală (termen


contractual de navlosire şi conosament)

~ of grace - amnistie; graţiere

~ of Parliament - lege

~ of war - act de război

acting (adj) interimar


~ manager - administrator delegat; director interimar
~ member - membru supleant
~ order - delegaţie, mandat
~ partner – comanditat

action (s) 1. acţiune


2. acţiune judiciară, proces

~ at law - acţiune judiciară

~ for damages - acţiune judiciară pentru daune

~ in rem - (mar.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave)

active adj. activ


~ account - cont activ (de operaţiuni)
~ assets - (fin.) active productive (care
aduc dobândă)
~ balance - balanţă (comercială, de
plăţi) activă
- bond - obligaţiune activă (CM
dobândăfixă)
~ capital - capital activ (active
păstrate sub forma de bani sou sub
oricare altă forma care poate fi rapid
transformată m numerar)
~ circulation - circulaţie activă (bani
aflaţi efectiv m circulate)
~ file - dosar activ/în folosinţă
~ income - venit activ/din salariu
~ law - lege m vigoare
- market - (bur.) piaţă activă
~ money - bani activi (aflaft efectiv m
circulatie)
~ partner - comanditat
~ population - populaţie activă
~ shares - acţiuni active (frecvent
tranzacţionate)
~ trust - (dr.) tutelă activă
actual adj. real; efectiv s. pi. actuals,
contracte actuale (ca opus al
contractelor futures')
~ cost - preţ de cost efectiv
~ delivery - predare reală/definitivă
- loss - (asig.) pierdere reală ~ possession - (dr.) posesie de fapt ~ price
- (bur.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor)

~ tare - tara efectiva (greutatea reald


a ambalajului)
~ total loss - (asig.) pierdere totala
reala
actuarial adj. actuarial
~ calculation - calcul/evaluare
actuarial(a)
actuary s. actuar, expert Tn calcule
statistice de asigurari
adaptive adj. flexibil
~ expectations - perspective/asteptari
flexibile (referitbr la valoarea viitoare
a unei variabile, estimatd in functie de
mai multi factori)
add v.t. 1. a adauga 2. (in) a include; a
pune la socoteala 3. (up) a totaliza v.i.
1. a aduna, a face o adunare 2. (to) a se
adauga la, a contribui la
added adj. adaugat
- value - valoare adaugata (diferenta
dintre cheltuielile efectuate de o
companie pentru achizifionarea de
materiale din exterior si ceea ce
primeste ca urmare a vdnzdrii
produselor sale finite)
~ value tax - taxa • pe valoarea
adaugata
additional adj. aditional, suplimentar
~ duty - taxa vamala suplimentara
~ funds needed - fonduri supli-
mentare necesare (pe care o firmd
trebuie sd Ie obtind din exterior prin
imprumut sau vdnzare de actiuni)
~ insurance - asigurare suplimentara
~ postage - suprataxa postala/de
francare
~ premium - prima suplimentara de
asigurare
~ risk - (asig.) rise suplimentar
~ security - garantie suplimentara
address s. adresa v.t. a adresa
~ book - camet de adrese
~ commission - (mar.) comision de
adresa (platit de navd in portui de
descdrcare)
~ label - eticheta cu adresa
addressee s. destinatar
addresser s. expeditor
adequate adj. adecvat, corespunzator
~ sample - mostra reprezentativa
~ security - garantie corespunzatoare
adhesive adj. adeziv
- label - eticheta colanta
~ stamp - timbru adeziv
adjective adj. accesoriu, anex
- law - (dr.) procedura
adjourn v.t. a amana; a suspenda (o
sedinfd)
adjournment s. amanare; suspendare
~ sine die - amanare sine die
adjudicate v.t. a judeca (un proces); a
da (o sentintd) v.i. fupon) a da o
sentinta cu privire la, a se pronun^a
asupra
adjudication s. judecare (a unui
proces); sentinta, hotarare jude-
catoreasca
~ order - declarare m stare de faliment
adjust v.t. 1. a aranja, a sistematiza 2. a
ajusta, a adapta 3. a corecta, a rectifica
4. (asig.) a determina, a evalua
(daunele)
adjustable adj. ajustabil, variabil
~ currency - moneda elastica
~ rate mortgage - ipoteca cu dobanda
variabila
adjuster s. (asig.) specialist compen-
sator; (asig. mar.) dispasor
adjustments. 1. aranjare, sistematizare
2. ajustare, adaptare 3. rectificare (a

unui cont) 4. (asig.) determinare,


evaluare (a daunelor) 5. (asig. mar.)
dispasa, regulament de avarie comuna
~ account - (cont.) cont de control/
rectificare
~ bond - (SUA) obligatiune de reor-
ganizare (rezultata din reorganizarea
unuiconcern)
~ mechanism - mecanism de echili-
brare (a balanfei comerciale)
~ of average - (asig. mar.) mtocmire a
dispasei (de avarie comuna)
administration s. 1. administrare, con-
ducere; gestionare; gerare 2. admi-
nistratie; guvern
~ costs/expenses - cheltuieli adminis-
trative/de regie
- of estates - (dr.) administrare a
averii (apartindnd unei persoane
decedate)
~ order - (dr.) ordin de administrare (a
unei societati insolvabile, ca
alternativa la lichidarea ei)
administrative adj. administrativ
~ control - control administrativ
~ data processing - informatica de
gestiune
~ expenses/overheads - cheltuieli
administrative/de regie
~ tribunal - tribunal administrativ
administrator s. 1. administrator 2.
(dr.) executor testamentar; tutore;
administrator
admiralty s. amiralitate
~ court - tribunal maritim
-jurisdiction - jurisdictie maritima ~ law - drept maritim ~ mile - mila
marina engleza admission s. 1. intrare, acces 2. acceptare, admitere
- fee - taxa de intrare
- to quotation - acceptare pentru
cotare (a acfiunilor unei societati la
bursd)
adoption 5. acceptare
- curve - curba acceptarii (unui produs nou pe piatd)
adulterate v.t. a falsifica, a contraface adj. falsificat, contrafacut
adulteration s. falsificare, contrafacere
- of coinage - falsificare/depreciere a monedei
advance v.t. 1. a avansa (pe cineva) 2. a creste, a majora (preturi) 3. a
avansa (bani) 4. a promova (interese) v.i. 1. a avansa (in functie) 2. a
creste, a se majora (despre preturi) s. 1. avansare (in functie) 2. crestere,
majorare (de prefuri) 3. avans; imprumut 4. acont, arvuna adj. (platit) in
avans
- against goods - avans in contul marfurilor
- freight - navlu platit anticipat
- money - acont, arvuna
- on bottomry - avans de imprumut
maritim
adventure s. 1. intreprindere/afacere
riscanta 2. (asig. mar.) rise
adverse adj. advers, nefavorabil
- balance of trade - balanta comerciala pasiva/deficitara
- budget - buget deficitar
- possession - (dr.) uzucapiune
advertise v.t. a anunta (in ziar, la radio
etc.) v.i. a face reclama/publicitate; a da
un anunt
advertisement s. reclama; anunt (in
ziar etc.)
~ hoarding - panou publicitar
22
ADV-AGE
~ rates - tarife de publicare a
anunturilor/reclamelor
advertiser s. 1. persoană care publică
un anunţ/o reclamă 2. ziar/revistă de
anunţuri/reclame
advertising s. publicitate
- agency - agenţie de publicitate ~ agent - agent de publicitate
- appropriation - alocare de fonduri pentru publicitate
- budget - buget pentru publicitate
~ campaign/drive •*• campanie de
publicitate
~ character - figură simbolizând
marca de fabrică sau produsul
~ directory - anuar de publicitate
~ manager - şef al departamentului de
publicitate
- media - mijloace publicitare
~ research - cercetări în domeniul
publicităţii
~ standards - standarde publicitare
(ansamblu de norme etice şi legale)
advertorial s. advertorial (articol de
fond, editorial special conceput pentru
a face publicitate unuiprodus)
advice s. aviz
~ note - (com., fin.) notă/scrisoare de
avizare
~ of credit - confirmare a creditului
~ of delivery - aviz de primire (la
poştă)
~ of dispatch - (com.) aviz de
expediţie
~ of shipment - (mar.) aviz de
expediţie
adviser s. consilier; consultant
advisory adj. consultativ
~ committee - comitet consultativ
~ service - serviciu consultativ
advocate s. avocat (pledant)
affair s. afacere, problemă; pi. afaceri
affidavit s. (dr.) afidavit, depoziţie, sub
jurământ
affiliate s. asociat, afiliat; filială v.t. a
afilia, a primi ca membru; a recunoaste
ca filială v.L a se asocia, a se afilia
affix v.t. a pune, a aplica (ştampila,
semnătura, timbrul)
afforest v.t. a împăduri
affreight v.t. (mar.) a navlosi, a afreta
affreighter s. (mar.) navlosi tor
affreightment s. (mar.) navlosire,
afretare
afloat adv. 1. pe mare (referitor la
mărfurile în expediţie) 2. fâră datorii
(despre o afacere)
aforesaid adj. sus-numit
after prep, după
~ date - de la data
~ - hours dealings - tranzacţii neofi-
ciale/după închiderea bursei
- - hours price - preţ neoficial/după închiderea bursei
~ - sales service - service, serviciu postvânzare/de întreţinere
- sight - după prezentare
~ - tax profit - profit impozitat
against prep, contra, împotriva
~ all risks - (asig. mar.) contra tuturor
riscurilor
age s. vârstă
- admitted - (asig.) vârstă admisă (în
cazul unei polite de asigurare de viaţă)
~ allowance/relief - reduced fiscale
pentru vârstă
~ discrimination - discriminare de
vârstă (la angajare)
~ limit - limită de vârstă (pentru
pensionare)
AGE-AGR
23
~ profile - structură a varstei
(angajaţilor dintr-o firmă, un sector
industrial etc.)
agency s. agenţie; reprezentanţă;
reprezentare
~ contract - contract de reprezentaţă
~ costs - costuri de reprezentare/
mandat (costuri asociate cu
monitorizarea acţiunilor administraţiei
pentru a verifica dacă aces tea respecta
angajamentele contractuale dintre
conducere, acţionari şi creditori)
~ fee - comision de repre/entare
~ problem - problemă de reprezen-
tare/mandat (un potential conflict de
interese între acţionarii unei firme şi
conducerea acesteia sau între
obligatari şi acţionan)
agenda s. agenda, ordine de zi
agent s. 1. agent; reprez.entant 2. agent,
factor
~ bank - bancă-agent (desemnată de
un consorţiu bancar să administreze un
împrumut sindicalizat)
~ s of production - factori de pro-
ducţie
aggregate adj. global, total
— analysis - macroeconomie
~ demand - cerere globală
~ output - producţie globală/totală
~ planning - planificare globală
~ rebate - (com.) rabat global (acordat
de furnizor detailistului m anumite
condiţii)
~ supply - ofertă globală
aggressive adj. agresiv; energic, activ
~ asset - (bur.) activ agresiv (activ cu
un coeficient beta mai mare decât eel
al pieţei)
~ portfolio - portofoliu agresiv
(acţiuni păstrate în speranţa creşterii
valorii lor pentru specularea ulteri-
oară)
~ sales policy - politică agresivă de
vânzări
agio s. (fin.) agio
agiotage s. (fin.) agiotaj
agrarian adj. agrar s. adept al
reformelor agrare
- reform - reformă agrară agree v.i. 1. a fi de acord, a consimti, a conveni
2. a corespunde, a se potrivi agreed adj. convenit, stabilit
- and liquidated damages - (asig. mar.) avarii acceptate şi evaluate
- price - preţ convenit/stabilit
- terms - condiţii convenite/stabilite,
termeni contractuali
agreement s. acord, convenţie,
înţelegere
- to sell - convenţie de vânzare la
termen
agricultural adj. agricol
~ area - zonă agricolă
- bank - bancă agricolă
- biology - agrobiologie
- chemistry - agrochimie
- cooperative - cooperativă agricolă
- credit - credit agricol ~ economics - agronomie
- engineer - inginer agronom
- engineering - agrotehnică
- exhibition - expoziţie agricolă
- machinery - utilaj agricol
- unit of account - imitate agricolă de cont
agriculture s. 1. agricultură 2. agronomie agroindustry s. agroindustrie

24
AGR-ALL
agronomist s. agronom
agronomy s. agronomic
aid s. ajutor, sprijin, suport
~ loan - împrumut de asistenţă
~ s to trade - ajutor/sprijin pentru
comert (serviciile bancare, de publici-
tate, asigurări, transporturi)
air s. aer
- cargo - încărcătură transportată cu
avionul
~ carrier - avion de transport
~ consignment note/waybill - fraht
aerian
~ - cushion vehicle - navă pe pernă de
aer
~ mail - poştă aeriană
airborne adj. transportabil pe calea
aerului
airbus s. airbus, avion de transport de
pasageri (de man ditnensiuni)
aircraft s. aeronavă; avion; avioane
airline s. 1. linie aeriană 2. pi.
companie de transporturi aeriene
airliner s. avion de linie
airport s. aeroport
airways s. pi. companie de transporturi
aeriene
airworthy adj. capabil de zbor
aleatory adj. aleatoriu
~ contract - (asig.) contract aleatoriu
alien adj. strain
~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion
alienable adj. alienabil
- property - bun alienabil
alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina
alimony s. pensie alimentară, între-
ţinere
all adj., adv. tot
~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile,
riscurile etc.), general
~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile
rezervate
~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate
riscurile
~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ -
round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul
economisit în ambele porturi (de operare)
alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare,
repartizare 2. alocaţie
~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) reparti-
zare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a
atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2.
parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de
atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor
~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares -
atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se
aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a
acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s.
1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc)
3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a
raţionaliza (alimente)

ALM-AMU
25
almshouse s. azil pentru săraci
alongside (mar.) adv. (acostat) cu
bordul la chei; bord la bord prep, de-a
lungul (bordului)
~ date - zi/data de acostare la dană
~ delivery - predare sotto palanco
~ ship - de-a lungul bordului navei
(referitor la predarea sau primirea
mărfli)
to be ~ - a fi acostat
alpha 5. alfa
- coefficient/factor - (bur.) coeficient/
factor alfa (evaluarea ratei de
rehabilitate a acţiunilor unei societăţi
fărâ raportarea la indicele pieţei
bursiere)
~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi
rentabile)
alternate adj. alternativ v.t., v.i. a
alterna
- demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori
deproducţie interşanjabili) ~ director - înlocuitor (al unui membru dintr-un
consiliu de administrate)
alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~
payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec)
~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia
always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de
plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in
stare de plutire sau eşuat fără pericol
~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură
amalgamate v.t. a unifica (două
societăţi) v.i. a fuziona
amalgamation s. unificare, fuzionare
amass v.t. a acumula, a aduna
amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora;
a corecta, a rectifica 2. a amenda (o
lege)
amendment s. 1. îmbunătăţire, ame-
liorare; corectare, rectificare 2. amen-
dament
amenities s. pi. înlesniri, avantaje
(acordate angajaţilor în afara sala-
riului)
American adj. american
~ clause - (asig. mar.) clauza ame-
ricană
~ depository receipt - certificat
american de depozit (certificat emis de
o bancă americană în contul unor
titluri de valoare străine)
~ option - (bur.) opţiune americană
(care poate fi exercitată oricând
înainte de sfârşitul exerciţiului)
~ ton - tonă americană/scurtă
amidships adj. la mijlocul (navei)
amortization 5. (cont., fin.) amortizare;
amortisment
~ schedule - program de amortizare
amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza
2. a transmite, a transfera (o proprietate
inalienabilă)
amount s. 1. sumă, total 2. cantitate;
cuantum; volum; valoare v.i. (to) a
ajunge la, a se ridica la
~ brought/carried forward - (cont.)
report, sumă reportată
ampersand s. semnul &
amusement 5. distracţie
~ industry - industria distrac-
ţiilor/spectacolelor

26
AMU-APP
- shares - acţiuni ale societăţilor din
industria distracţiilor/spectacolelor
analysis s. analiză, studiu
analyst s. analist, specialist în analize
anchor s. ancoră v.i. a ancora
~ and chain clause - (asig. mar.)
clauza ancorei şi a lantului
~ currency - valuta de referinţă
(valuta forte în funcţie de care se
stabileşte paritatea unei monede mat
slabe)
anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2.
taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj
~ charges/dues - taxe de ancoraj
ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport
- to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ (serviciile bancare,
de publicitate, asigurări, transporturi) and conj. şi
- company - şi compania
~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte
care apar după numele unei companii
care, prin reorganizare, şi-a redus
capitalul)
animal s. animal
~ testing - testare pe animale (a pro-
duselor casnice sau a medicamentelor)
animatic s. animatic (fragmentele in
mişcare dintr-un clip publicitar tele-
vizat)
annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura
announcement s. anunţ, anunţare
~ effect — efectul anunţării (gradul m
care consumatorul realizează că
plăteşte un impozit care este Indus m
preţul de vânzare al unuiprodus)
annual adj. anual
~ accounts - (cont.) conturi anu-
ale/finale
~ general meeting - adunarea generală
anuală (a actionarilor)
~ income - venit anual
~ leave - concediu de odihnă
~ percentage rate - rată procentuală
anuală (a dobanzii)
~ premium - (asig.) primă anuală
~ report - raport anual (trimis de o
societate actionarilor ei)
~ return - situaţie anuală (a unei
societăţi, cerută de registrul comer-
ţului)
~ value - (fin.) valoare anuală (a unui
activ, luată ca baza, de calcul a
impozitelor)
annuitant s. (asig.) beneficiar al unei
anuităţi
annuity s. anuitate
~ bond - obligaţiune perpetuă/fară ter-
men/scadenţă
~ certain - (asig.) anuitate la termen
- insurance - asigurare cu anuitate
antedate s. antedată v.t. a antedata
anticipation s. 1. anticipare 2. plată
anticipată; avans 3. (dr.) exercitare
anticipată (dreptul unei persoane, care
trebuie să primească un venit la o data
viitoare, de a-şi exercita acest drept în
avans)
anticipatory adj. anticipat
~ damage - (asig.) avarie proba-
bilă/anticipată
antidumping s. antidumping
anti-inflationary adj. antiinflaţionist
~ measures - măsuri antiinflaţioniste
~ trends - tendinţe antiinflaţioniste
antitrust adj. antitrust
~ legislation - legislate antitrust
apparent adj. vizibil, evident
~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB
27
appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un
proces) în faţa unei instanţe superioare
v.i. a face apel, a declara recurs
~ court - curte de apel
to allow an ~ - a admite un apel
to dismiss an ~ - a respinge un apel
to hear an ~ - a judeca un apel
appellant s. (dr.) apel ant
appellate adj. de apel
~ court - curte de apel
~ jurisdiction - jurisdicţie de apel
append v.t. 1. a anexa, a atasa (un
document) 2. a pune, a aplica (o
semnătură)
appendix 5. apendice, supliment, anexă
applicant s. solicitant (pentru o
licenţă, un post etc.)
application 5. cerere, solicitare
- for quotation — (bur.) cerere de cotare
- for shares - subscriere la acţiuni
- form - formular de subscriere
- money - vărsământ la subscrierea
acţiunilor
applied adj. aplicat, practic
~ economics - economie aplicată
apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a
cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj
a se adresa, a apela la
appoint v.i. 1. a numi, a desemna
(într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un
termen) 3. a dota, a echipa
appointed adj. 1. numit, desemnat 2.
fixat, stabilit 3. dotat, echipat
~ agent - reprezentant autorizat
appointee s. persoană numită (într-o
funcţie)
appointment s. 1. numire, desemnare
2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire
4. pi. amenajări, dotări; mobilier
apportion v.t. a distribui, a repartiza
(proportional)
apportionment s. distribute, reparti-
zare (proporţională)
~ of valuation - (asig. mar.)
repartizare a valorii de asigurare
appraisal s. evaluare, apreciere
appraise v.t. a evalua, a aprecia
appraisement v. appraisal
appraiser s. evaluator, expert de
evaluare; taxator
appreciation s. (bur., cont., fin.)
apreciere, creştere (a valorii unui activ)
~ surplus - excedent valeric (când
valoarea de piaţă a activelor unei
societăţi este mat mare decât valoarea
contabilă)
apprentice s. ucenic v.t. a da la
ucenicie
apprenticeship 5. ucenicie
appropriation s. 1. apropriere, însuşire
2. alocare, repartizare (defonduri)
~ account - (cont.) cont de alocare/
repartizare (a profitului net)
~ bill - proiect de lege fmanciara
(pentru alocaţii bugetare)
~ in-aid -^subvenţie, subsidiu
approval s. aprobare, confirmare
appurtenances s.pl. accesorii; furnituri
arable adj. arabil s. teren arabil
~ land - teren arabil
arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă,
de schirnb etc.)
~ of exchange - arbitraj de schimb
-syndicate-sindicat arbitrajist
arbitrage(u)r s. specialist în operaţii
de arbitraj
arbitration s. arbitraj (m conflicte de
rnunca etc.)
~ agreement - acord de arbitraj

28
ARE-ASS
~ award - decizie de arbitraj
~ clause - clauză de arbitraj
~ court - curte de arbitraj
~ of exchange - arbitraj de schimb
arbitrator s. arbitru
are s. ar
area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă
~ manager - şef/responsabil de zonă
~ of supply - (com.) zonă deservită
arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2.
restanţă, rămânere în urmă
~ s of wages - restanţe salariale
~ s of work - lucrări restante
arrearage s. arierat
arrest s. arestare, reţinere, sechestrare
v.t. a aresta, a retine, a sechestra
~ of ship - sechestru asigurător asupra
navei
arrival s. sosire
~ condition - stare (a marfurilor) la
sosire
~ notice - avizare a sosirii (marfurilor)
~ platform - peron de sosire
- s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări
- s and sailings - (mar.) sosiri şi
plecări
arson s. (asig., dr.) incendiere
premeditată
article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol,
paragraf, punct; pi. contract 3. articol
(comercial), produs
~ s and conditions - caiet de sarcini
~ s of agreement - contract de
angajare (pe o navă comercială)
~ s of apprenticeship - contract de
ucenicie
~ s of association - statut (al unei
societăţi) >
~ s of partnership - contract de
asociere
artificial adj. artificial
~ harbour - port artificial
~ intelligence - inteligenţă artificială
~ person - persoană juridică
artisan s. artizan, meşteşugar
as adv. la fel, tot atât de prep, ca •
-at-fconr.jladata
~ customary - (com.) conform uzului
~ from - cu începere de la data
~ loan - cu titlu de împrumut
~ per advice - conform avizului
(formula pe o cambie)
~ per contra - (cont.) în contrapartidă
~ seen - (com.) după cum se vede (fară
nici unfel de garanţie pentru mărfurile
vândute)
ashipboard adv. la bord, pe navă
ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat
ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere
~ price - preţ cerut (preţ la care un
dealer va vinde acţiunile pe care le
define)
assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului
v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios)
~ mark - marcă de titru
- master - expert (guvernamental)
care declară un titru
~ office - laborator pentru analize de
titru
assayer s. chimist-analist (care
determine titrul)
assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2.
a asambla, a monta
assembly s. 1. adunare, întrunire 2.
asamblare, montare 3. agregat, grup
~ line - line de asamblare/montaj
~ production - producţie în flux/pe
bandă

ASS
29
~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a
estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a
asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune,
a tax a
assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil
~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s.
1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent
fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare
(a daunelor) 3. (dr.) asesor
asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and
liability statement - (SUA) bilanţ
~ - backed loan - credit garantat cu active
~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea
contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni
comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de
căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta
a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor
(gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a
activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea
activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea
activelor nerentabile şi realizarea de
noi investiţii înfirmă)
~ structure - (fin.) structura activelor
- turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei
societăţi şi activele ei)
- s and drawbacks - avantaje şi
dezavantaje
~ s and liabilities - activ şi pasiv
~ s side - (cont.) coloana activelor
- s value - (cont.) valoarea activelor
assign s. împuternicit, mandatar;
cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a
fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a
numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a
cesiona
assignable adj. cesionabil
~ debt - creanţă cesionabilă
assignee s. (dr.) cesionar
~ in bankruptcy - judecător sindic
pentru administrarea bunurilor falitului
assignment 5. 1. alocare, repartizare 2.
fixare, stabilire (a unei date, a unei
sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.)
cesionare; cesiune
~ clause - (asig. mar.) clauză de
cesiune
~ of copyright - cedare a drepturilor
de autor
~ of debts - cesiune de creanţă
assignor s. (dr.) cedent
assistance s. asistenţă, ajutor
(economic, tehnic etc.)
assistant s. asistent; adjunct adj.
subordonat; adjunct
~ accountant - contabil adjunct
~ manager - director adjunct
associate s. asocial, partener v.i. a se
asocia
association s. asociaţie, societate

30
ASS-AUC
assort v.t. a asorta, a aproviziona (un
magazin) cu mărftiri variate
assortment s. (com.) asortiment
assurance s. asigurare (maritima sau
de viaţă)
asymmetric adj. asimetric
~ information - informaţie asimetrică
(cu distribute inegală între partici-
panţii la o'tranzactie)
at prep, la
~ and from - (asig. mar.) la şi de la
~ arm's length - la distanţă/respect
(despre o tranzacţie care nu se
realizează între două părţi înrudite,
cum arfi o companie şifiliala sd)
~ best - (bur.) la eel mai bun preţ
~ call - la cerere (despre o sumă
depusă în bancă)
~ no charge - gratuit
~ or better - (bur.) la preţul specificat
sau la un preţ mai bun
~ par - (bur.) la paritate/valoarea
nominală
~ risk - (asig.) cu rise
~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul
navigaţiei
~ ship's rail - (mar.) la balustrada
navei (formula dintr-un conosament
care arată că responsabilitatea arma-
torului faţă de caric încetează când
încărcătura poate fl descărcată))
~ sight - la vedere (despre o cambie)
~ (the) market - la preţul pieţei
athwartships adv. transversal pe navă
~ stowage - stivuire transversală (pe
lăţimea magaziei)
atomistic adj. atomist
~ competition - concurenţă atomistâV
perfectă
~ test - testare fracţionată (a elemen-
telor individuale care intră m
componenţa unei reclame sau a unui
ambalaj)
attache s. ataşat (diplomatic)
-case - servietă-diplomat
attachment s. (dr.) arestare; sechestru
attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2.
asistenţă, public 3. îngrijire; servicii
~ book - condică de prezenţă
~ time - timp petrecut la locul de
muncă
attest v.t. a atesta; a autentifica, a
legaliza
attitude s. atitudine, comportament
~ survey - analiză comportamentală
(iniţiată de conducerea unei între-
prinderi pentru a afla cauza relaţiilor
necorespunzătoare dintre patronat şi
salariaţi)
attorney s. 1. avocat 2. împuternicit,
mandatar
~ - at-large - avocat cu drept de acces
la toate instanţele
- - at-law - avocat
Attorney General - procurer general;
(SUA) ministru de justiţie
- - in-fact - împuternicit
- special - avocat cu acces la o
anumită instanţă
attractive adj. atractiv (depre un preţ,
o ofertă etc.)
attributable adj. atnbuibil
- profit - (man.) profit atnbuibil
(profit care poate fi atribuit unui sector
sau unui departament dintr-o orga-
nizafie)
auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde
la licitaţie
~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA
31
~ sale - vânzare la licitaţie
auctioneer s. licitator
audience s. audienţă
~ research - studiu de audienţă (a
emisiunilor de radio şi televiziune)
audit s. audit, revizie contabilă v.t. a
verifica, a revizui (registre contabile)
v.i, a face o revizie contabilă
~ committee - comisie de audit
(organism al consiliului de adminis-
tratie)
auditor s. cenzor, revizor contabil
~ s'report - raport al cenzorilor
austerity s. austeritate
~ budget - buget de austeritate
~ poKcy - politică de austeritate
autarchy s. autarhie
autarky v. autarchy
authority 5. 1. autoritate; drept; com-
petenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai
puterii de stat
~ to sign - drept de semnătură
authorization s. autorizare, autorizaţie
~ in writing - autorizaţie scrisă
authorize v.t. a autoriza
authorized adj. autorizat
- agent - reprezentant autorizat
~ capital/issue/stock - capital auto-
rizat/nominal
~ depository - depozitar autorizat
~ signature - semnătură autorizată
autofinancing s. autofmantare
autograph s. autograf, semnătură
originală
~ signature - specimen de semnătură
automatic adj. automat
- data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine -
automat
~ stabilizers - stabilizatori automaţi
(în teoria economică)
~ standard - (fin.) etalon automat
- teller machine - easier automat (la
banco), bancomat
automation s. automatizare
automobile s. automobil adj. auto; de
automobil
~ insurance - asigurare auto
automotive adj. auto; de automobil
~ engineering - construed e de
automobile
~ industry - industria de automobile
- shares - acţiuni ale societăţilor din
industria de automobile
~ transport - transport auto
~ truck - autocamion
autonomous adj. autonom
~ investment - irivestiţie autonomă
(cheltuieli de investiţie care nu sunt
induse de modificari ale nivelului
producţiei, ci sunt realizate pentru
dezvoltarea infrastructure)
availability s. 1. disponibilitate 2.
valabilitate
available adj. 1. disponibil 2. valabil
~ assets - active lichide, disponibilităţi
average s. 1. (valoare) medie 2. (asig.
mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a
calcula media, a evalua în medie
~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.)
dispaşor, expert de evaluare a avariei,
lichidator de avarie
~ adjustment/statement - (asig. mar.)
dispaşă de avarie comună, repartizare/
reglementare a avariei
~ agent - comisar de avarie
~ agreement - compromis de avarie
~ as customary - despăgubire a
pagubelor de avarie „ca de obicei"

32
AVA-AX
~ bond - contribuţie la avaria comună; compromis de avarie comună ~
certificate - certificat de avarie
- clause - clauza avariei
~ collection period - (fin.) perioadă
medie de colectare (valoarea medie a
conturilor de creanţe exprimată m zile)
~ cost - cost mediu (pe unitatea de
producţie)
~ - cost pricing - determinate a
preţurilor de vânzare pe baza costurilor
medii
~ (due) date - scadenţă medie
~ loss - pierdere in avaria comună
~ output - producţie medie
~ price - preţ mediu
- propensity to consume - înclinaţie
-medie de a consuma
~ propensity to save - înclinaţie medie
de a economisi
- quality - calitate medie
~ revenue - venit mediu (valoarea
totală a vânzărilor împărţită la
numărul de unităţi vândute)
~ sample - probă medie
~ tare - tară medie
~ tax rate - rata medie a impozitului
~ value - valoare medie
averaging s. (bur.) mediere (tranzacţi-
onare treptată/graduală prin cumpăra-
rea sau vânzarea de loturi de acţiuni
din acelaşi packet la date şi preţuri
diferite)
~ down - cumpărare de acţiuni pe o
piaţă în scădere
-in - cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un
anumit nivel)
~ out - vânzare de acţiuni pe o piaţă în
creştere (dacă creşterea atinge un
anumit nivel)
~ up - cumpărare de acţiuni pe o piaţă
în creştere
aviation s. aviaţie
~ broker - agent de transporturi şi
asigurări aeriene
~ insurance - asigurare aviatică
~ shares - acţiuni ale societăţilor din
industria aviatică
aviso s. (mar.) avizo
avoid v.t. a anula, a rezilia (un
contract)
avoidable adj. evitabil, care poate fi
înlăturat
- costs - costuri variabile
avoidance s. anulare, reziliere
~ clause - clauză rezolutorie
avoirdupois s. avoirdupois (sistem
englez de unităţi de măsură pentru
masa)
award s. 1. premiu 2. sentinţă judecă-
torească; decizie arbitrală (a unui
tribunal de arbitraj) v.t. la acorda (un
premiu) 2. a da (o sentinţă); a hotărî (o
penalitate, o plată); a arbitra
awareness s. conştientizare, cunoaştere (a calităţilor unui produs de
către consumatori)
ax(e) s. reducere drastică (a cheltu-
ielilor); restricţii bugetare severe v.t. a
reduce drastic (cheltuieli, bugete)
ANEXA
Unităţi monetare folosite în Marea Britanie
denumire traducere echivalent simbol
tenner tanner 10 lire 10 lire = lOpounds £10
fiver guinea* 51ire guinee =10 pounds £10
= 5 pounds £5
pound (sterling) liră (sterlinâ) lirâ = 21 sh\\\mgssau 21 s. sau £ 1 s.
one pound and one
sovereign (sterlinâ) shilling
= 20 shillings sau £ 1 sau 20 s. sau
lOpence 100 p
quid lirâ (sterlinâ) jumătate = 20 shillings sau £ 1 sau 20 s. sau
half-pound de liră coroană jumătate 100 pence 100 p
crown** half- de coroană = 20 shillings £ 1 sau 20 s.
crown** = 10 shillings 10 s. sau 50 p
= 5 shillings 5 s. sau 25 p
= two shillings and 2 s. 6 d. sau 2/6
six (pence)
= two shillings and 2 s. 6d. sau 2/6
two and six (pence) ** jumătate de coroană six (pence)
= 2 shillings 2 s. sau 21-1 s.
=12 pence sau lf-1 s. sau l/-6
florin** florin =12 pence d. sau -/6 2 d. sau
shilling** şiling = 6 pence -11 1 d. sau -/}
bob** şiling = 2 pence Vid. 'Ad.
sixpence** şase peni = 4 farthings
twopence doi peni = 2 farthings
penny peni
halfpenny jumâtate de peni
farthing sfert de peni

* guinea nu existâ ca monedă, ea fiind folosită pentru exprimarea onorariilor profesionale, a donaţiilor
etc.
** crown, half-crown, two and six (pence), florln, shilling, bob, six pence sunt ieşite din uz.

Unităţi monetare folosite în SUA, Australia şi Canada


denumire traducere echivalent = simbol
double eagle 20 de dolari 20 dollars = $20 $10
eagle 10 dolari 10 dollars = $1 $1
dollar dolar 100 cents =
100 cents = 50 50 c. 25
buck dolar c. 10 c.
cents = 25
half-dollar jumătate de dolar cents = 10 5c. lc.
quarter sfert de dolar cents = 5 cents
dime zece cenţi = 1 cent
nickd cinci cenţi
cent cent
368 ANEXA

Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) cu echivalentul în Sistemul Englez de Unitâţi (SE)*

Unităţi de măsură pentru


lungime

SI 1 millimetre (mm) 1 SE
centimetre (cm) 1 0.0394 in.
10 mm decimetre (dm) 1 0.3937 in.
10 cm 10 metre (m) 1 3.937 in.
dm 10 m decametre (dam) 1 39.370 in.
lOdam hectometre (hm) 1 10.94 yds.
10 hm kilometre (km) 109.4 yds.
0.621 m.

SE SI
1 inch (in.) 25.4 mm
12 in. = 1 foot (ft.) 0.305 m
3ft. = 1 yard (yd.) 0.914 m
2yds. = 6 ft. lfathom(fm.) 1.829m
5.5 yds. = 16.5 ft. 1 rod, pole sau perch 5.029 m
4 perch = 22 yds. 66 ft. = 1 chain 20.12m
10 chain = 220 yds. 660 ft. = 1 furlong (fur.) 0.201 km
8 fur. = 1760yds. 5280 ft. = 1 (statute) mile 1.609 km
(m.)
1 LI.K. nautica) mile = 6080 ft. 1.853km
1 international nautical mile (naut. m.) 1.852km

viteza marină se măsoară în knots:


1 knot = 1 nautical mile per hour

* Terminologia referitoare la unităţile de măsurâ a fost redată în limba engleză, fiecare termen fiind inclus în
DEER.
ANEXĂ

Unităţi de măsură
pentru suprafeţe
SI SE
2 1 square millimetre (mm2) 1 0.0016 sq. in.
100mm square centimetre (cm2) 1 0.1550sq. in. 15.5000
100 cm2 square decimetre (dm2) 1 sq. in. 10.7639 sq. ft.
100 dm2 square metre (m2) (=1.1959sq.yds.)
s 1076.3910sq.ft.
100 m2 100
dam2 100 1 square decametre (dam2) 1 0.0039 sq. m. 0.3861
square hectometre (hm2)* 1 sq. m.
hm2
square kilometre (km')
SI
SE

1 square inch (sq. in.) 6.4516 cm2


144 sq. in. 9 sq. 1 square foot (sq. ft.) 0.0929 m2
ft. 1 square yard (sq. yd.) 0.8361 m2
1 square perch 25.29 m2
30 — sq. yds. 4
40 sq. perch
4 roods sau 4840 sq. yds. 1 rood 0.1012 ha
640 acres 1 acre 0.4047 ha
100 sq. ft. 1 square mile (sq. m.) 2.5900 km2
1 square 9.2903 m2
2
272 -!- sq. ft. 4 1 rod of brickwork 25.2928 m

* hectometrul pâtrat este cunoscut şi sub denumirea de hectar, acesta poate fi subdivizat în ari:
SI SE
100 m2 1000 1 are 10 119.59sq.yds.
2
m 10.000 ares 100 1 dekare 1 1195.9sq.yds.
m2 ares hectare 2.471 acres

Unităţi topografice
de mâsură

Unitâţi topografice pentru lungime SE SI


llink 20.117 cm
1 pole 7.92 in. 5.50 5.029 m
25 links 1 chain yds. 22 yds. 20.12 m
100 links 1 furlong (fur.) 220 yds. 1 0.201 km
10 chains 8fur. mile (m.) 1.609km
80 chains
Unităţi topografice SE SI
pentru suprafaţă
100 x 100 links sau 10,000 sq. links 484 sq. yds. 404.7 m2
= 1 sq. chain
4x4 poles sau 16 sq. poles = 1 sq. chain 22 x 22
yds. sau 484 sq. yds. = 1 sq. chain 100,000 sq. links
sau 10 sq. chains = 1 acre 4840 sq. yds. 0.4047 ha
370 ANEXA

Unităţi de măsură
pentru volum

SI SE
1000 cubic millimetres (mm3)
= 1 cubic centimetre (cm3) 0.0610 cu. in. 1000 cubic
3
centimetres (cm )
= 1 cubic decimetre (dm3) 61.0 cu. in. 1000 cubic
decimetres (dm3)
= 1 cubic metre (m3) 35.3147 cu. ft.

sterul este folosit ca unitate de mâsură pentru cherestea:

1 cubic metre 1 stere 1 stere 35.3147 cu. ft.


10 decisteres 10 1 decastere 35.3147 cu. ft.
steres 353.1467cu.ft. (=
13.0795 cu. yds.)
SE SI
1 cubic inch (cu. in.) = 1 16.39 cm3
1728 cu. in. cubic foot (cu. ft.) = 1 0.0283 m3
27 cu. ft. sau 1 load of earth cubic yard (cu. yd.) = 40 0.7646 m3
cu. ft. = 100 cu. ft. 1.1327m3
1 ton of shipping
1 register ton of shipping 2.8317 m3

Unităţi de măsură de
capacitate pentru cereale şi
mărfuri pulverulente

unităţi britanice şi americane SI (înlitri) M.


2 pints Brit. SUA
4 qt. sau 8 pt. 0.568 0.550
2 gal. sau 16 pt. 1 pint (pt.) = 1 quart 1.136 1.101
4 pk. sau 8 gal. (qt.) = 1 gallon (gal.) = 1 4.546 4.405
2 bu. sau 16 gal. peck (pk.) = 1 bushel 9.092 8.810
4 bu. sau 32 gal. (bu.) = 1 strike** = 1 36.37 72.74 35.24
coomb** = 1 quarter (qr.) 145.47 70.48
8 bu. sau 64 gal.
= 1 chaldron* = 1 wey** 290.94 140.95
36 bu. sau 288 gal. 1309.25
40 bu. sau 5 qrs. sau 320 gal. sau load** = 1 last** 281.90
1454.72 1268.57
2 weys sau 80 bu. sau 640 gal. 2909.44 1409.52
2819.04

echivalente americane şi britanice


SUA M. Brit. 1 pint
0.9689 pt. 1 bushel 0.9689 bu.
* chaldron se foloseşte astâzi numai pentru cărbuni.
** strike, coomb, wey, load şi last sunt astăzi foarte rar folosite.
ANEXA 371
Unităţi de măsură

pentru capacitate

SI M. Brit. SUA

10 millilitres (ml) = 1 centilitre (cl) 0.0176 pt. 0.02 llpt.


10 cl = 1 decilitre (dl) 0.176pt. 0.21 Ipt.
10 dl = 1 litre (1) 1.76pt. 2.11pt.
(= 0.22 gal.) (= 0.264 gal.)
101 = 1 decalitre (dal) 2.20 gal. 2.64 gal.
lOdal = 1 hectolitre (hl) 22.0 gal. 26.4 gal.
10 hl =1 kilolitre (kl) 220.0 gal. 264.0 gal.

unităţi l )fitamce şi amencane M. Brit. SI


60 min. 8 1 minim (min.) = 1 fluid 0.059 cm3 SUA 0.062
H. dr. dram (fl. dr.) = 1 fluid 3.552 cm3 cm3 2.957
ounce (fl. oz.) 28.413 cm3 cm3 29.573
cm3
5 fl. oz. = 1 gill British 142.065 cm3
4 fl. oz. = 1 gill USA 118.291cm3
4 gills = 1 pint (pt.) 568.261 cm3 473.163 cm3
2pt. = 1 quart (qt.) 1.1361 0.946 1
4qt. = 1 gallon (gal.) 4.5461 3.785 1

echivalente americane şi
britanice
SUA M. BriL
1 fluid ounce 1.0408fl.oz.
0.8327 pt.
1 pint 1 gallon 0.8327 gal.
372 ANEXÂ

Unităţi de măsură
pentru masâ
SI avoirdupois
1 milligram (mg) 10 0.015 gr.
mg =1 centigram (cg) 10 cg =1 0.154gr.
decigram (dg) 10 dg =1 gram (g) 10 1.543 gr.
g =1 decagram (dag) 10 dag = 1 15.43 gr. = 0.035 oz.
hectogram (hg) 10 hg =1 kilogram 0.353 oz.
(kg) 1000 kg =1 tonne (metric ton)
3.527 oz.
2.205 Ib.
0.984 (long) ton = 2204.62 Ib.

avoirdupois SI
1 grain (gr.) 64.8 mg 1.772g
1 dram (dr.) 28.3495 g 0.4536
1 ounce (oz.) kg 6.3503 kg
16 drams
1 pound (Ib.) 12.7006 kg
16 oz. (=7000 gr.) 50.8024 kg
14 Ib. 1 stone
; 1 quarter (qr.) ; 1 1.01605 tonnes
28 Ib.
hundredweight (cwt.) : 1 ton
4qrs.sau 1121b. (UK sau long ton)*
20 cwt.

*în SUA, chintalul scurt şi tona scurta sunt mai folosite:

100 Ib. =1 short hundredweight 2000 Ib. SI


45.36 kg 0.9072
= 1 short ton tonnes
ANEXĂ ANEXĂ

Unităţi troy (unităţi de masă pentru metale şi pietre


preţioase)

SE SI
0.065 g
1 grain 0.2592 g
4 grains 1 carat of gold or silver ; l 1.5552 g
6 carats pennyweight (dwt.) ; 1 31.1035 g
20 dwt. ounce (oz.) ; 1 pound (Ib.) 373.242 g
: 1 quarter (qr.) : 1 9.331 kg
12 oz. 25 hundredweight (cwt.) : 1
Ib. 100 37.324 kg
ton of gold or silver 746.48 kg
-- 2204.62 Ib. Ib 20
Unităţi de măsură
cwt.
pentru unghiuri

SI SE
1 microradian (u rad) = 1 0.206 seconds 3.437
lOOO^irad milliradian (m rad) = 1 radian minutes 57.296
1000 m rad (rad) degrees = =
180/ndegrees

SE SI
1second 1 4.860 u rad 0.2909
60 seconds 60 minute 1 ^rad 17.45 urad
minutes degree =n/180rad n / 4 rad
n 1 3 rad TI / 2 rad
45 degrees 60 1 octant 2nrad n /200 rad
degrees 90 degrees 1 sextant
360 degrees 1 1 quadrant sau 1 right angle
grade sau gon
1 circle sau 1 circumference
I/IOO'11 of a right angle

Unităţi de măsură pentru


temperaturâ
ecuaţii pentru conversie
"Fahrenheit =(9/5xJc°C)+32
"Centigrade =5/9x(;c°F-32)
"Kelvin
=;c°C+273.15

Centigrad Fahrenheit
100° C 212°F
90° C 194°F
80° C 176°F
70° C 158° F
60° C 140° F
50° C 122° F
40° C 104° F
Centigrad Fahrenheit
30° C 20° 86° F
C 10° C 68° F
0°C 50° F
-10° F 32° F 14° F
-20° C 4°F -22° F
-30° C

374 ANEXĂ
Mâsuri

pentru hârtie

dimensiuni internaţionale standard

denumire SI SE
(în mm) (în ţoli)
AO 841x1189 33.11x46.81
Al 594 x 841 23.39x33.11
A2 420 x 594 16.54 x 23.39
A3 297 x 420 11.69x16.54
A4 210x297 8.27x11.69
A5 148 x 210 5.83 x 8.27
A6 105 x 148 4.13x5.83
A7 74 x 105 2.91x4.13
A8 52 x 74 2.05 x 2.91
A9 37 x 52 1.46x2.05
A10 26 x 37 1.02x1.46

dimensiuni ale filelor de carte

denumire format in-octavo


mm ţoli
Crown SI 186x123 37
7-x4-
88
SE 184x124 17
7-x4-
48
Large Crown SI 198 x 129 73x5-1

48
SE 197 x 130 31
7-x5-
48
Demy SI 216x138 81x5^

28
SE 216x140 ll
8-x5-
22
Royal SI 234 x 156 9lx6l

48
SE 248 x 156 31
9-x6-
48
A5 SI 210x148 17
8-x5-
48
cantităţi de hârtie

cantităţi tradiţionale standard actual


24 sheets = 1 quire 25 sheets
20 quires (480 sheets) = 1 ream 516 sheets = 1 printer's ream { 500 sheets
34
BAG-BAN
~ room - casa de bagaje
~ sufferance - (mar.) permis vamal de
bagaje
bail 5. 1. cautiune; garantie 2. garant
v.t. (§i -out) 1. a elibera pe cautiune 2.
a depune (mar/a) in garantie
to go/to become ~ for - a chezasui, a
garanta pentru
bailable adj. care poate fi eliberat pe
caufiune
bailee 5. depozitar (de marfuri) pe
baza de contract
bailiff s. portarel
bailment s. 1. eliberare pe cautiune 2.
depunere (de marfuri) pe baza de
contract; act de depozit in garantie
bailor s. deponent (de marfuri) pe baza
de contract
balance 5. 1. balanta, cantar 2. (cont.)
sold v.t. 1. a balansa (un cont) 2. a
echilibra (un buget)
~ book - registru de solduri
~ brought forward - sold reportat
~ due - sold debitor
~ in/on hand - sold creditor
~ of accounts - balanta de conturi
~ of concessions - balanta concesiilor
- of payments - balanta de plati
~ of trade - balanta comerciala
~ sheet - (cont.) bilant
balanced adj. echilibrat
~ budget - buget balansat/echilibrat
~ fund - fond mutual echilibrat (care
investe§te proportional in actiuni
comune, actiuni preferential §i
obligafiuni)
~ growth - crestere echilibrata
~ (issue) load - caric/incarcatura com-
plet(a) .
~ sample - selectie ponderata
bale s. bal, balot v.t. a ambala/a
Tmpacheta in baluri
~ capacity/cubic - capacitate in baluri
(a novel)
~ cargo - caric/incarcatura in baluri
- goods - marfuri in baluri
ballast (mar.) s. balast v.t. a balasta (o
nava), a incarca cu balast
~ declaration - declaratie de plecare in
balast (la vama)
~ draft/draught - pescaj in balast
~ passage/voyage - calatorie/voiaj in
balast
ballastage s. (mar.) 1. balastare,
imbarcare de balast 2. taxa de balastare
balloon s. balon
~ payment - plata majora (raid
substantial^ facuta in contul unui
imprumuf)
ban s. interzicere, interdic|ie v.t. a
interzice; a prohibi
bank s. banca v.t. a depune la banca
v.i. 1. a avea cont la banca 2. a fi
bancher; a mdeplini atributiile unei
banci
~ acceptance/bill - accept/cambie
bancar(a)
~ account - cont bancar
~ annuities - titluri de renta conso-
lidata
~ balance - sold in banca
~ book - carnet/livret de banca
- charges/commission - comision
bancar
~ clearing - cliring bancar
- clerk - easier (de banca) ~ credit - credit bancar ~ deposit - depozit bancar ~ discount - scont comercial ~ draft -
trata bancara
1
BAN-BAR 35
~ examination - control al gestiunii ~'s cheque/draft - trata bancara
bancii ~'s clearing house - oficiu de cliring
~ guarantee - garantie bancara bancar
~ holiday - (SUA) mchidere temporara ~s' deposits - depozite ale bancilor
a bancilor (prin decizie guvema- comerciale (la banca centrala)
mentald pentru a evita retrageri mari ~'s discount - scont comercial
de fonduri de cdtre populatia in ~'s enquiry/reference - referin^a a
panicd) bancii
~ holidays - sarbatori legale ~'s order - ordin de plata la intervale
~ insolvency - insolvabilitate bancara regulate (din cont)
~ interest - dobanda bancara banking s. \. activitate bancara 2.
~ lending policy - politica de creditare afaceri bancare; servicii bancare
a bancii -account - cont bancar
~ liquidity - lichiditate bancara ~ law - drept bancar; lege bancara;
~ loan - tmprumut bancar legislate bancara
~ note - bancnota - structure - structura bancara (distribufia
~ of commerce - banca comerciala bancilor care opereazd pe o anumitd piatd
~ of deposit - banca de depuneri in functie de numdr, amplasare 51
~ of issue - banca de emisiune dimensiune)
~ overdraft - depasire a contului din - support - interventie bancara (pentru
banca, credit prin cont descoperit sustinerea cursului) ~ syndicate - sindicat
~ rate - taxa de scont bancar
~ reserves - rezerve bancare -system- sistem bancar
~ run - cerere de retragere a depu- bankrupt s. falit; debitor insolvabil
nerilor din banca (de cdtre clienfi adj. falit, insolvabil v.t. a duce la
intrafi in panicd) faliment, a falimenta
~ statement - extras de cont ~'s certificate - (dr.) concordat
~ sweep arrangements - instruc^iuni to go ~ - a da faliment
de virare din cont curent in cont de bankruptcy s. faliment, bancruta
depozit (sau invers) ~ level - nivel al datoriei pentru care se
bankable adj. care poate fi acceptat de poate declara falimentui
o banca ~ petition - (dr.) cerere de declarare In
~ asset - activ acceptat (drept garanfie stare de faliment
de o banca) bar s. 1. bara 2. lingou
banker s. 1. bancher 2. director de ~ code - cod de bare (pe un produs)
banca bare adj. 1. gol, nud (despre o nova
~'s acceptance/bill - accept/cambie fora echipaj) 2. neasigurat, fara
bancar(a) asigurare
~s' bank - banca centrala ~ boat - nava nuda (navlositd ford
echipaj)
36 BAR-BAS
~ - boat/- hull/- pole charter - barratry s. (asig. mar.) baraterie (acte
navlosire a navei nude; contract de sdvdrsite de comandant sau echipaj, care
navlosire a navei nude dduneazd navei sau caricului acesteia)
~ trust - (dr.) imputemicire pasiva barrel s. 1. butoi, butoias 2. baril (unitate
(prin care mandatarul nu are nici o de capacitate) ~ cargo - caric/incarcatura
sarcind activa)
in butoaie barrier s. bariera, restrictie ~ to
bargain s. 1. afacere, tranzactie, targ 2.
entry - bariera de intrare (a unei firmepe
invoiala, targuiala 3. cumparare
avantajoasa, chilipir v.t. 1. a negocia, a opiatd)
se targui pentru 2. (away) a vinde tn ~ to exit - bariera de iesire (a unei firme de
pierdere v.i. a mcheia un targ, a cadea pe o piatd, dacd se are in vedere
la invoiala; a face o afacere necesitatea recuperdrii costu-rilor de
- and sale - contract de vanzare-cum- intrare)
parare ~ to trade - bariera comerciala barrister s.
~ basement/counter - raion de solduri avocat (in instantele superioare)
~ hunter - persoana in cautare de barter s. (corn.) barter ~
solduri/ocazii agreement/arrangement - acord de barter
~ maker - intermediar, misit - transaction - tranzactie de barter/in
~ prices - preturi de sold
contrapartida
~ sale - lichidare a stocului, soldare
base adj. obisnuit, nepretios (despre
to be a ~ - a fi o ocazie/un chilipir
to hunt for ~s - a fi in cautare de metale); fals (despre monede) basic adj.
ocazii/chilipiruri fundamental, de baza ~ banking -
to drive a hard — a se tocmi mult servicii bancare principale/de baza
bargaining s. negociere ~ books - (cont.) evidente primare ~
~ power - drept de negociere (a unui earning power ratio - rata puterii de castig
contract) (indicd puterea activelor unei societdfi de a
barge s. slep, baria, mahona, salanda genera venit din exploatare)
~ derrick - slep cu biga; ponton cu ~ industry - industria grea ~ needs -
biga de marfa subzisten^a ~ wage - salariu tarifar/de baza
~ port - port cu alimbare basis s. 1. baza, punct de plecare 2.
~ tank - slep-tanc petrolier
diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un
bargee s. slepar, membru al echipajului
contract la termen si pre^ul spot (la bursa
unui slep
bargeman v. bargee de mdrfuri) ~ of taxation - baza de
barometer s. barometru impunere
~ stock - (bur.) actiuni - barometru
barrator s. persoana vinovata de
baraterie
BAS-BEN 37
~ point - punct de baza (o sutime ~ shares - acfiuni la purtator
dintr-un punct procentual) bearish adj. de scadere, cu tendinta de
~ price/rate - pret/tarif de baza scadere (desprepiafa bursierd)
basket 5. cos before prep. inainte de
~ of currencies - (fin.) cos valutar ~ - tax profit - profit neimpozitat
(grup de volute selectate pentru beforehand adv., adj. anticipat
evaluarea altei valute) beggar s. cersetor v.t. a saraci, a
hatch s. partida, lot, serie (de mar/a) pauperiza
~ production - productie in serie ~ - my-neighbour policy - politica
mica/discontinua ,,cersetorul, vecinul tau" (acfiuni prin
baza(a)r s. 1. bazar (oriental) 2. care o fard incearcd sd reducd somajul
magazin universal 3. bazar de si sd creased venitui intern prin
binefacere retrictii la import, devalorizare
bear (bur.) s. speculant a la • baisse competitivd etc.)
(care mizeazd pe scdderea cursului) belonger s. apar^inator (tip de
adj. in scadere v.t. a cauta sa provoace consumator)
o scadere (a cursului) below prep. sub
- account/position - acoperire ~ par - (bur.) sub pari, sub
insuficienta paritate/valoarea nominala (despre
~ campaign/raid/tack - campanie/ acfiuni)
speculate a la baisse ~ the line - sub linie (termen contabil
~ market - pia^a in scadere care se referd la acele articole ale
~ pool - cartel al speculantilor a la contului de profit si pierderi ce se
baisse inscriu sub cifra profitului net; parte a
- run - presiune a speculantilor a la baisse bugetului de marketing pe care
~ squeeze - constrangere a vanza-torilor compania o cheltuieste pentru toate
descoperiti (care vand la termen fara activitdfile promotionale, cu excepfia
acoperire, obligati sd cumpere in pierdere publicitdfii in mass media)
pentru a face fata anga-jamentelor beneficial adj. profitabil, avantajos
contractate) ~ transaction - tranzactie a la ~ interest -(dr.) uzufruct
~ owner - (dr.) uzufructuar
baisse bearer s. purtator
beneficiary s. beneficiar
~ bond - obligatiune la purtator ~ cheque - benefit s. 1. beneficiu, castig, folos 2.
cec la purtator ~ paper - efect de comert la indemnizatie; ajutor, alocatie v.t. a
purtator ~ scrip - certificat provizoriu (de folosi, a aduce beneficii v./. a beneficia,
acfiuni, obligafiuni) la purtator ~ securities a trage foloase/profit
- titluri de valoare la purtator ~ association/club/society - societate
de ajutor reciproc
~ -cost ratio - (fin.) raport beneficiu-
-cost, indice de profitabilitate
B
baby 5. copil
~ bonds - obligaţiuni cu valaare
nominală redusă (maxim 100 de dolari)
~boomers - baby boomers (generatia
de consumatori născuţi în perioada
următoare celui de-al doilea război
mondial)
back s. verso adj. restant v.t. 1. a
susţine, a sprijini (financiar) 2. a
andosa (un efect de comerţ)
~ charges - speze restante
~ freight - (mar.) navlu de înapoiere
~ letter - (mar.) scrisoare de garanţie
~ load - încărcătură de înapoiere
~ orders - comenzi vechi/restante
~ pay - restanţă (de salariu)
~ - to-back loan - împrumut reciproc
(aranjament financiar prin care două
companii se împrumută reciproc m
vederea operaţiilor de export-import)
backdate v.t. a postdata
backed adj. 1. susţinut, sprijinit
(financiar) 2. andosat
~ bill - cambie andosată
- note - (mar.) bon de livrare
backer s. 1. susţinător; bancher,
financiar 2. andosator, andosant (al
unui efect de comerţ)
backhaul s. transport retur (cu
con traîncărcătură)
backing s. 1. sprijin, ajutor 2. (fin.)
acoperire
- of currency - acoperire a monedei backlog,?. restanţă
- of debts - datorii acumulate
~ of orders - portofoliu de comenzi
neonorate
backward adj. 1. invers 2. înapoiat;
întârziat
~ integration - integrare verticală
(integrarea producţiei cu sursele de
aprovizionare şi cu pieţele de
desfacere)
~ letter - (mar.) scrisoare de garanţie
backwardation s. (bur.) deport
backwardization v. backwardation
bad adj. rău, prost
~ claim - reclamaţie/pretenţie nefon-
dată
~ coin - monedă falsa
- debt - datorie neperformanta
~ debtor - debitor rău platnic
~ debts account - (cont.) cont de
creanţe nerecuperabile
~ delivery - (bur.) transmitere/predare
necorespunzătoare (a actiunilor)
~ paper - efecte de comert necores-
punzătoare (care nu potfi onorate)
~ payer - rău platnic
~ stowage-- stivuire incorectă/ne-
corespunzătoare
bag s. sac; pungă v.t. a însăcui
— cargo - caric/încărcătură în saci
baggage s. bagaj
~ check - recipisă de bagaj e
~ declaration - declaraţie de bagaje (la
vamă)
~ policy - poliţă de asigurare a
bagaj elor
38 BEN-BIL
~ in kind - beneficiu in natura (obfinut - coefficient/factor - (bur.) coeficient/
de un angajat in afara salariului) factor beta (coeficient care aratd mdsura in
bequeath v.t. a testa, a lasa prin care rata de rehabilitate a actiunilor unei
testament societdti variazd in funcfie de rata de
bequest s. 1. testament 2. mostenire rehabilitate a indicelui piefei bursiere)
berth s. 1. dana 2. cuseta v.i. a acosta better adj. mai bun; superior ~ offer -
la dana
supraoferta
~ cargo - caric de linie
~ charge - taxa de dana betterment s. imbunata^ire, amelio-rare;
~ charter - contract de transport cu dezvoltare
condi^ii de linie ~ levy - taxa pe imbunatatiri (publice aduse
~ clause - clauza danei/,,la rand" unei proprietdfi particulare) bid s. oferta,
~ freights/rates - cota navlurilor de licitare; pret oferit (la licitafie) v.t. 1. a da,
linie a oferi (un pre{ la licitafie) 2. (over) a
~ owner - proprietar de nava de linie supralicita 3. fup) a ridica (pretui) prin
~ terms - conditii (contractuale) de supralicitare v.i. a licita, a participa la
linie licitatie ~ -asked spread - plaja de licitatie
~ trade/traffic - transport de linie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful
neregulat cerut)
berthage s. 1. front de dane; spatiu de
-costs - costuri ale ofertei de pre^
receptionare a marfurilor 2. taxa de
- price - pre^ oferit (pref pe care un dealer
stationare la dana
bespoke adj. pe comanda (despre il va plati pentru o actiune) bidder s.
haine) ofertant, licitant
best adj., adv. eel mai bun s. maxim -s'ring - coalitie a hcitan^ilor
~ buy - eel mai avantajos/competitiv bidding s. oferta, licitare; pret oferit (la
articol licitafie)
~ effort - (fin.) efbrtui eel mai ~ ring - coalite a licitan^ilor
avantajos (pentru un investitor bancar bilateral adj. bilateral
care nu-fi asumd nici o responsa- ~ contract - contract bilateraV
bilitate in cazul in care o emisiune de sinalagmatic
actiuni nu se vinde integral) ~ monopoly - monopol bilateral
~ price - (bur.) pretui eel mai bun/ ~ trade agreements - acorduri
avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a comerciale bilaterale
unor actiuni) bilateralism s. (corn.) bilateralism
~ seller - carte de mare succes; articol bill s. 1. proiect de lege 2. lista;
foarte cautat inventar; declarable; certificat 3.
bet s. pariu v.t., v.i. a paria factura; nota de plata 4. cambie 5. (dr.)
beta s. beta cerere, petitie; reclamafie, plangere 6.
(SUA) bancnota 7. afis, anun^ v.t. 1. a
BIL-BLA 39
inregistra, a trece pe o lista 2. a anunta ~ s for discount - cambii pentru scontare
(printr-un afi§) 3. a factura ~ s payable - cambii de platit ~ s receivable
~ book - registru de cambii - cambii de Tncasat billboard s. avizier,
~ - broker - agent de scont panou de afise billing s. 1. facturare 2.
~ market - piata de scont aflsare, anuntare
~ of adventure - (mar.) contract de ~ clerk - facturier ~ machine - masina de
transport al marfurilor pe raspunderea facturat bimetallism s. (fin.) bimetalism bin
proprietarului s. lada, cutie (pentru unele alimente,
~ of costs - nota de cheltuieli de produse)
judecata
~ card - fisa de identificare (a continutului
- of credit - scrisoare de credit,
acreditiv fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.t. 1. a obliga,
~ of delivery - bon de livrare, factura a lega (prin contract, angajamente Ie gale)
- of entry - declaratie vamala la sosire 2. (out) a da la ucenicie 3. (over) a obliga, a
- of exchange - cambie determina, a constrange binder s. contract
~ of exchange in a set - set de cambii de asigurare pro-vizoriu
~ of fare - meniu, lista de mancaruri biodegradable adj. biodegradabil
~ of goods - nomenclator de marfuri biotechnology s. biotehnologie black 5.
~ of health - patenta/certificat de adj. negru v.t. a boicota (a ordona tuturor
sanatate membrilor unui sindicat sd boicoteze
~ of lading - conosament produsele unei intreprinderi ai caret
~ of materials - lista de materiale muncitori sunt in grevd)
- of parcels - factura, act de insotire
• ~ - coated workers - functionari ~
~ of quantities - deviz estimativ
economy - economie subterana ~ market -
~ of sale - contract de vanzare
piata neagra ~ marketeer - speculant pe
~ of sight/view - declaratie vamala
provizorie piata neagra
~ of store - autorizatie de reimport cu ~ money - bani murdari ~ payment - piata
scutire de taxe vamale (a marfurilor neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd
care au fost exportate din Marea contract de muncd)
Britanie cu mai putin de cinci ani blackleg s. spargator de greva blackmail s.
mainte de data reimportului) santaj, extorcare v.t. a santaja, a extorca
~ of sufferance - (mar.) permis de
cabotaj cu scutire de taxe vamale
(pentru provizii)
~ poster - lipitor de afise
~ rate - taxa de scont
~ s for collection - cambii pentru
Tncasare
40 BLA-BOG
blank adj. necompletat, in alb s. 1. blockade s. blocada v.t. a supune unei
spa^iu gol/necompletat 2. fbrmular, blocade
blancheta blue adj. albastru
~ acceptance/bill - cambie In alb ~ chips - actiuni alfa (foarte sigure §i
~ bill of lading - conosament la rentabile)
purtator ~ - collar workers - gulere albastre
~ cheque - cec Tn alb (muncitori manuali/industriali)
~ credit - acreditiv Tn alb (cu suma ~ - sky laws - (SUA) legislatia care
nespecificata) reglementeazd vdnzarea valorilor
~ endorsement - andosare Tn alb mobiliare
~ signature - semnatura Tn alb blurb s. prezentare - reclama (a unei
~ transfer - transfer (de actiuni) Tn alb cdrfi fdcutd pe coperta acesteia)
(numele cesionarului ramd'ndnd board s. 1. scandura, dulap 2. bord (al
necompletat in acte) unei nave etc.) 3. consiliu, comisie;
blanket adj. general; global departament; minister 4. mancare, masa 5.
~ insurance - asigurare globala (care panou; avizier v.t. 1. a urea la bord 2. a tine
acoperd un grup de riscuri multiple Tn pensiune
sau asigurd o proprietate in locuri ~ and lodging - masa si casa, pensiune ~
diferite) chairman - presedinte al consiliului de
~ mortgage - ipoteca globala (care administratie
inlocuie^te un numdr de ipoteci - foot - picior-cherestea ~ measure -
existente); ipoteca generala/totala
masura de cherestea (care folosesjte ca
~ order - comanda generala/nespeci-
unitate piciorul-cherestea) ~ meeting -
ficata
~ price - pref; general/unic sedinta a consiliului de administratie
blister s. blister ~ of directors - consiliu de administratie
~ pack - ambalaj transparent - room - sala de consiliu
bloc s. bloc (economic); grupare body s. -organ, organizatie
(politico) ~ copy - text de baza (textui principal
block s. 1. bloc; (SUA) cvartal 2. (bur.) al unui material publicitar)
pachet de actiuni v.t. a bloca (un cont) ~ corporate - persoanajuridica
~ insurance - asigurare Tn bloc (a ~ language - limbaj corporal
mdrfurilor expediate in loturi mid cu (modalitate de comunicare nonverbald
diferite mijioace de transport) caracterizatd de mi^cdrile trupului)
~ offer - oferta Tn bloc bogus adj. fals; fictiv
~ trading - tranzactie Tn bloc (de ~ cheque - cec fals
pachete man de acfiuni) ~ company - societate fictiva
~ vote - vot reprezentativ (la adundrile ~ signature - semnatura de
sindicale) complezenta
BOG-BOO 41
~ transaction - tranzac^ie necinstita trial, taxele vamale fiind achitate cand
bolshevism s. bolsevism produsele pdrdsesc intreprinderea) ~
bonanza s. 1. mina de aur 2. succes in goods - marfuri in vama ~ stores - provizii
afaceri nevamuite (ale unei nave)
bond s. 1. (fin.) obligatiune; pi. ~ terms - cu livrare din antrepozit vamal
obligatiuni la purtator 2. garanfie; ~ value - valoare a marfurilor nevamuite
angajament formal de plata 3. (asig.)
~ vaults - pivnita vamala ~ warehouse -
contract de garantie v.t. 1. a garanta (un
imprumut) prin obligatiuni 2. a depo- antrepozit vamal bondholder s. detinator
zita (marfuri) in antrepozite vamale de obligatiuni bondsman s. (dr.) garant
~ certificate - certificat (provizoriu) de bondwashing 5'. spalare a obligatiunilor
obligatiuni (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale
~ creditor - creditor garantat prin cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a
obligatiuni evita plata impo-zitelor)
~ dues - taxe de depozitare Tn bonus s. prima, bonus ~ dividend -
antrepozite vamale dividend suplimentar ~ for special risk -
~ financing - finan^are prin emitere de spor de periclitate ~ issue/shares - actiuni
obligatiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti
~ issue - emisiune de obligatiuni, proportional cu actiunile detinute) ~
Tmprumut obligatar scheme - sistem de prime book s. 1. carte,
~ loan - tmprumut obligatar
volum 2. registru (contabil) adj. 1. de carte
~ market - pia^a titlurilor de stat
~ note - permis de scoatere (a 2. care rezulta din registrul contabil,
mdrfurilor) din vama contabil v.t. 1. a inregistra, a trece Tntr-un
~ rating - clasificare a obligatiunilor registru 2. a retine (locuri, bilete) 3. (in) a
(close atribuite obligafiunilor pe baza ponta (un salariat) la venire 4. (off, out) a
probabilitdfii de intrare in incetare de ponta (un salariat) la plecare ~ cost - pret
plata a societdfilor emitente) de cost contabil ~ debt - creanta contabila
~ syndicate - sindicat de subscriere a ~ entry - inregistrare contabila ~ entry
unei emisiuni de obligatiuni system - (cont.) sistem de evident a
bonded adj. 1. garantat prin obligatiuni intrarilor ~ profit - profit contabil ~ s of
2. in vama, depozitat in antrepozit account - registre/evidente contabile
vamal
~ carman - camionagiu autorizat sa
transporte marfuri depozitate in
antrepozite vamale
~ factory/manufacturing warehouse
- fabrica autorizata sa depoziteze
marfuri impozabile (prelucrate indus
42
~ s of first/original/prime entry - boost s. crestere, marire (a preturilor)
jumal; jumal order ~ s of receipts and v.t. 1. a creste, a mari (preturi) 2. a
expenditures - promova, a sus^ine intens (un produs, o
registru de venituri si cheltuieli marcd etc.)
-- trade - industria earth booth s. taraba; chiosc
~ value - valoare contabila border s. frontiera, grani^a
~ value weights - (cont.) structura ~ station - gara de frontiera
valorii de inventar (pondered compo- ~ tax adjustments - ajustari ale
nentelor capitalului in valoarea lui taxelor pe produsele de export
totald conform costului sdu istoric) borrow v.t. a Tmprumuta, a lua cu
to keep the ~ s - a tine contabilitatea Tmprumut
booking s. I. Tnregistrare, trecere in borrower s. persoana care ia cu
registru 2. retinere, rezervare (de imprumut, imprumutat; debitor
locuri, bilete) boss s. sef, boss; patron
~ clerk - easier (la casa de bilete) bottleneck s. gatuire a productiei, timp
~ hall - sala de vanzare de bilete mort tn fluxul tehnologic, gol de
~ note - {mar.} aviz de angajament/ productie
navlosire ~ inflation - inflatie cauzata de golul
~ office - casa de bilete de productie (scdderea ofertei)
bookkeeper s. contabil bottom s. 1. fund, baza 2. (mar.) fund
bookkeeping s. contabilitate de nava, carena; nava adj. minim, eel
booklet s. brosura mat scazut
bookmaker s. bookmaker, agent de ~ price - pre^ul/cursul eel mai scazut
pariuri bottomry s. Tmprumut maritim (cu
bookseller s. librar ipotecarea navei)
bookshop s. librarie ~ bond - contract de Tmprumut
bookstall s. stand de carfi; chiosc de maritim
ziare ~ lien - drept de reten^ie a navei (de
bookstand v. bookstall cdtre creditor)
boom s. 1. avant (economic), prospe- bound adj. 1. (dr.) obligat, constrans 2.
ritate, boom 2. perioada de succes (al (mar.) (for) cu destinatia, Tn drum spre
unui produs) 3. crestere rapida, bounty s. prima, subventie (de
explozie (a preturilor) v.i. 1. a pro- incurajare a exporturilor)
gresa, a prospera 2. a creste rapid boutique s. butic
(despre preturi) boycott s. boicot v.t. a boicota
boomlet s. 1. scurta perioada de avant bracket s. clasa, categorie, grupa (de
economic; conjuctura economica salarizare, impozitare)
favorabila 2. crestere temporara (a ~ creep - alunecare spre o categoric
preturilor) superioara de impozitare (cauzata de
inflafie)
BRA-BRI 43
brainstorming s. brainstorming (down) a imparti, a diviza; a defaica; a
branch s. 1. ramura, bransa; domeniu, clasifica; a analiza 6. (off) a tntrerupe
sfera de activitate 2. filiala, sucursala (relatii); a incaica, a rupe (un contract)
v.i. (out) a se extinde (despre o 7. (up) a ridica (o sedintd) v.i. 1. a da
afacere) faliment 2. feven) a atinge pragul de
~ banking - activitate bancara prin rentabilitate
intennediul sucursalelor ~ - even analysis - (cont. ) analiza
~ manager - director de filiala/ pragului de rentabilitate (metodd de a
sucursala stabili ce nivel al vdnzdrilor este
~ network - retea de sucursale necesar pentru ca un produs nou sd
brand s. marca depdseascd pragul de rentabilitate,
~ acceptance - acceptare a march (de adicd veniturile sd fie mai mari deceit
cdtre consumatori) costurile)
~ development index - indice de ~ - even chart - grafic al pragului de
dezvoltare a marcii (care aratd mdsura rentabilitate
in care un produs pdtrunde pe diferite ~ - even point - punct critic al
zone ale uneipiete) rentabilitatii
~ image - imagine a marcii breakable adj. fragil, casabil
~ loyalty - loialitate/fidelitate fata de breakage s. 1. spargere, deteriorare 2.
marca compensatie sau reducere (pentru
~ management - management al mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.
marcii spatiu mort/nefolosit (pe navd)
~ name - denumire a marcii breakdown s. 1. avarie, defectiune
- valuation - evaluare a marcii (procesul 2. tmpartire, divizare; defalcare; clasifi-
prin care unei mdrci i se ataseazd o care3. analiza
valoare in foaia de bilant a companiei) ~ clause - clauza ineficientei (navei)
~ values - valori ale marcii branding s. ~ of prices - analiza a preturilor
~ service - depanare
branding, creare a marcii breach s.
brew V.L a fabrica bere
incalcare, nerespectare ~ of
brewer s. fabricant de bere
confidence/security - nerespectare a brewery s. fabrica de bere
secretului bribe s. mita v.t. a mitui, a corupe
- of contract - incalcare a contractului bribery s. mituire, luare sau dare de
~ of trust - abuz de Tncredere mita
~ of warranty - incalcare a unei bridge s. pod, punte
clauze contractuale - loan - imprumut-punte/de legatura,
break v.t. 1. a rupe 2. a falimenta, a finantare interimara {imprumut pe
ruina 3. a schimba (bani in unitdti tennen scurt pentru asigurarea unei
subdivizionare) 4. a lansa (o companie, finantdri temporare pdnd cdnd se
un produs) cu multa publicitate 5. obtine un imprumut permanent)
44 BRI-BUL

brief adj. scurt, concis s. 1. rezumat 2. mante cu intenţia de a-i creşte artificîal
(dr.) dosar (aZ MHMÎ' proces); prezentare valoarea)
a dovezilor (pentru a fi studiate de ~ chart - grafic cu baloane (în care
apărare) v.t. 1. rezuma, a expune pe societăţile sau produsele sunt repre-
scurt 2. a încredinţa fMn caz unni zentate prin cercnri/baloane proporţio-
avocat) nale ca mărime cu puterea competitivâ
brisk aJ/. activ, viu exprimată prin volumul vânzărilor,
~ market - piaţă activă active sau cota de piaţâ)
broken adj. 1. rupt, spart 2. încălcat, ~ company - societate-fantomă
nerespectat 3. incomplet 4. falit, minat budget s. buget v.t. a aloca, a repartiza
~ amount/lot - (bur.) pachet incomplet (din buget) v.i. a prevedea în buget
de acţiuni ~ account - cont de buget (cont bancar
~ lots. - articole desperecheate/ din care se achitâ regulat plăţile
dezasortate curente); (com.) sistem de vânzări cu
~ stowage - (mar.) spaţiu nefolosit/ plata în rate
mort (la stivuire); material de ~ line - linie bugetară (grup de
umplutură produse pe care un consumator le
~ time - program/timp (de lucru) cu poate cumpăra în funcţie de venitul
propriu)
întreruperi
broker s. broker, 'curtier; agent (de to pass the ~ - a aproba/a vota bugetul
bursă, asigurări etc.); intermediar budgetary adj. bugetar
~'s lien - drept de retenţie (a poliţei de ~ control - control bugetar
asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ deficit - deficit bugetar
~ 's loan - credit acordat brokerului - policy - politică bugetară
(garantat prin titluri de valoare) budgeting s. întocmire a bugetului
~'s order - (mar.) ordin al agentului de buffer s. tampon
încărcare ~ stock - stoc-tampon
~'s return - (mar.) borderou al building s. construcţie
agentului de încărcare ~ contractor - antreprenor, constmctor
brokerage s. brokeraj, curtaj ~ loan - credit (ipotecar) acordat
brown adj. maro pentru cumpârarea sau construcţia de
~ goods - produse maro (bunuri de locuinţe
consum de folosinţâ îndelungatâ care - society/and loan association - bancă
se fabricau iniţial în carcase de de economii şi societate de construcţii,
culoare maro - radiouri, televizoare societate ipotecară
etc.) bulk s. grămadâ, vrac; marfâ m vrac
bubble s. 1. bulă 2. (bur.) agitare a ~ analysis - analiză globală
pieţei (prin cumpărarea masivâ de ~ cargo/freight - caric/încărcăturâ în
acţiuni ale unei societâfi neperfor- vrac

»
BUL-BUS 45
~ carrier/trader - vrachier, navă de ~ transaction - tranzactie â la hausse
mărfuri în vrac bulldog s. buldog
~ container - container pentru marfa ~ bonds - obligaţiuni-buldog (emise de
în vrac societăţi străine pe piaţa Marii
~ dry cargo - caric/încărcătură Britanii)
uscat(ă) în vrac bullet s. (fin.) glonţ (imprumut ram-
~ goods - mărfuri în vrac bursat într-o singură tranşâ la sfârşitul
~ - grain carrier - cerealier perioadei scadente)
~ - handling cargo dock - chei de bullion s. lingou (de aur sau argint)
mărfuri în vrac ~ reserve - (fin.) rezervă metalică
~ lorry - autocistemă bullish adj. de creştere, cu tendinţă de
~ - oil carrier - tanc petrolier creştere (desprepiaţa bursierâ)
~ - ore carrier - mineralier bunkering s. (mar.) buncherare
~ pile - încărcătură amestecată, marfă ~ agent - agent de buncherare
nesortată ~ port - port de buncherare
~ production - producţie în serie/de burden s. 1. sarcină, greutate;
masă încărcătură 2. obligaţie (contractuală);
~ storage - depozitare în vrac răspundere, responsabiliate 3. (mar.)
~ weight - masă specifîcă în vrac; capacitate de încărcare de marfa 4. (cont.)
densitate în grămadă cheltuieli de regie v.t. a încărca - of proof -
to break ~ - a începe descărcarea, a (dr.) sarcina probatiunii, onusprobandi
dezarima burdensome adj. împovărător, oneros
bulkhead s. perete etanş de bureau s. birou, ofîciu, agenţie;
compartimentare (al unei nave)
departament
bulky adj. mare, voluminos
bureaucracy s. birocraţie
~ goods - marfa voluminoasâ
bureaucrat s. birocrat
bull (bur.) s. speculant â la hausse
burglary 5. furt prin efracţie
(care mizează pe creşterea cursului)
~ insurance - asigurare contra furtului
adj. în creştere v.t. a căuta sâ provoace
bursary s. bursă (universitară, de
o creştere (a cursului) studii)
- account/position - acoperire bushel s. buşel, baniţă (unitate de
excedentară capacitaîe)
~ campaign - campanie/speculatie â la business s. 1. afaceri, activitate comer-
hausse cială 2. afacere; problemă; proiect 3.
~ market - piaţă în creştere firmă, societate comercială 4. profesie,
- pool - cartel al speculanţilor â la ocupaţie, meserie adj. de afaceri,
hausse referitor la afaceri; comercial
~ run - presiune a speculanţilor â la ~ agent - reprezentant comercial
hausse ~ card - carte de vizită
46 BUS-BUY
- centre - centru de afaceri îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi
~ correspondence - corespondenţă viaţă)
comercială to go into ~ - a intra în afaceri
~ cycle - ciclu economic (succesiunea to travel on ~ - a călători în interes de
perioadelor de expansiune şi recesiune afaceri
în activitatea economica) businesslike adj. de afaceri, referitor la
~ data processing - infbrmatică de afaceri; practic
gestiune businessman s. om de afaceri
~ day - zi lucrătoare buy s. cumpărare; cumpărărătură v.t. 1.
~ economics - comert a cumpăra 2. fback) a răscumpăra 3.
~ failure - faliment al firmei (in) a stoca (materiale); a răscumpăra
~ game -joc de simulare/gestiune (la licitaţie) 4. finto) a cumpăra
~ hours - program/ore de lucru (în (acfiuni ale unei societâţi) 5. (off,
magazine şi birouri) over) a mitui 6. (out) a cumpăra (toate
~ house - casă de comert acţiunile unei societăţi); a răscumpăra
~ interruption policy - poliţă de (pe cineva pentru afi scutit de serviciul
asigurare împotriva întreruperii afacerii militar) 1. fturnover) a realiza (vânzâri
(cauzată de un accident major) mari, însâ cu profit minim) 8. (up) a
~ law - drept comercial cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi
~ management - managementul între- încercând să preia controlul acesteia)',
prinderii a acapara (o marfd cu scopul de a
~ manager - director comercial controla fumizarea ei) v.i. a face
~ of the day - ordine de zi cumpărături
~ plan - plan de afaceri buyback s. 1. răscumpărare (de câtre o
~ profit - profit din activitatea curentă societate a acţiunilor pe care le-a
~ risk - (/m.) risc de firmă (riscul de vândut anterior) 2. cumpărare de
bază inerent activităţii de exploatare a produse rezultate (acord de barter prin
firmei) care exportatorul unor utilaje acceptâ
~ savings - economii/rezerve ale contravaloarea acestora în bunuri
firmei produse cu instalaţiile respective)
~ strategy - strategie de afaceri buyer s. cumpărător
~ term - termen comercial - concentration - concentrare/limitare
~ - to - business advertising - publi- a cumpărătorilor (pe o piaţă)
citate industrială ~ credit - credit cumpărător (acordat
~ unionism - (SUA) sindicalism de unui cumpârător străin de câtre banca
sistem (concepţie sindîcală de a exportatorului pentru mărfurile
accepta şi susţine sistemul capitalist, importate)
lupta sindicatelor limitându-se la ~ s no sellers - (bur.) cumpărători fâră
vânzători
BUY-BY

-s' market - piaţâ favorabilă cum-


pârătorilor
~'s monopoly - monopson
~'s option to double - (bur.) opţiune
care îi dă cumpărătorului dreptul de a
cumpâra un pachet dublu de acţiuni
faţâ de cel convenit
- s over - (bur.) cererea mai mare
decât oferta
~'s risk - risc al cumpărătorului
~'s surplus - surplus al cumpărăto-
mlui/consumatorului (diferenţa dintre
preţul pe care cumpărătorul intenţio-
nează sâ-l ofere pentru un anumit
produs şî preţul pe care îl plâteşte în
realitate)
~ s'strike - grevă a cumpărătorilor
buygrid s. grilă de aprovizionare
(model al activitâţii de aprovizionare
industrială)
buying s. cumpărare
~ cycle - ciclu de cumpărare (frecvenţu
cu care este achiziţionat un produs)
~ forward - stocare, depozitare în stoc
(de marfâ, materii prime)
~ long - (bur.) cumpărare â la hausse
~ power - putere de cumpărare
~ round - cumpărare farâ intermediari
(direct de la producâtor sau
importator)
buyout s. cumpărare/preluare a unei
societâţi
by adj. secundar, auxiliar
~ (e) - law - hotărâre a administraţiei
locale; decizie a unei societăţi/corpo-
raţii (în completare la regulamentul
existent)
~ - product - produs secundar/auxi-
liar, derivat
~ - work - muncâ suplimentară/acce-
sorie
cable s. 1. cablu 2. cablogramă;
c
telefon v.i. (on, upon) a soma (un debitor);
telegramă v.i. a telegrafia a face o scurtă vizită (despre un agent
~ address - adresă telegrafîcă comercial) ~ box - cabină telefonică
~ order - comandă telegrafică - deposit - depozit la vedere
~ rate - curs de schimb pentru ~ feature - posibilitate/clauză de
transferurile (valutare) telegrafice revocare (care îi permite emitenîului
~ transfer - transfer telegrafic sâ-şî râscumpere titlurile de valoare, la
cablegram s. cablogramă • un preţ specificat, înainte de
cabotage s. (mar.) cabotaj maturitate)
cadaster v. cadastre ~ letter - scrisoare de apel (adresatâ
cadastral adj. cadastral unui acţionar pentru a plăti acţiunile
~ map - hartă cadastrală deţinute)
~ register - carte funciară ~ loaq. - împrumut rambursabil la
~ survey - ridicare cadastrală cerere
cadastre s. cadastru ~ market - piaţa împrumuturilor
calendar s. 1. calendar 2. (dr.) calendar ramurbsabile la cerere
de termene, rol 3. (fin.) program al ~ - of - more option - (bur.) opţiune
emisiunilor (de titluri de valoare) v.t. a care îi dă drept cumpărâtorului să
înscrie în calendar, a înregistra cumpere un pachet dublu de acţiuni
~ day - zi calendaristică faţă de cel convenit
~ year - an calendaristic ~ on shares - solicitare de achitare a
call s. 1. apel/convorbire telefonică 2. acţiunilor
apel, cerere, solicitare (de platâ a unei ~ option - (bur.) optiune de apel
societăţi ai cărei acţionari sunt (ppţiune de cumpărare a unui activ la
solicitaţi să plătească sumele restante un preţ de exerciţiu specificat)
pentru acţiunile deţinute) 3. revocare - premium - primă de revocare (sumâ
(rambursarea unei emisiuni de peste valoarea nominalâ care trebuie
obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale plătită de o societate cănd revocă o
înainte de scadenţa) 4. (bur.) opţiune emisiune de titluri de valoare) ~ price -
de apel/cumpărare, call 5. vizită preţ de revocare ~ privilege - privilegiu de
(profesională, de afaceri) 5. (mar.) revocare (clauzâ încorporată într-o
escală v.t. 1. a chema 2. a aduna, a obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi
convoca 3. (in) a cere plata (unei dă
datorii); a scoate din circulatie (bani)
4. (oft) a anula, a contramanda 5. (mt)
a chema la grevă 6. (up) a chema la
CAL-CAP 49
emitentului dreptul de a revoca titlul de comandă); a anula, a radia (o datorie, o
valoare la un preţ specificat) ipotecâ); a revoca (a hotărâre) cancellable
~ provision - clauză de revocare adj. anulabil ~ bookings - rezervări
- rate - dobândă pentru depozitele la anulabile ~ contract - contract anulabil
vedere; (com.) număr de vizite facute cannery s. fabrică de conserve
de un reprezentant comercial (clienţilor cannibalization s. canibalizare (situa-ţie în
sau potenţialilor clienţi)
care creşterea volumului de vânzâri pentru
~ s in arrears - restanţe la achitarea
acţiunilor o marcă provoacă scăderea cererii pentru
callability s. (fin.) posibilitate/clauză o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de
de revocare (a unui titlu de valoare) produse) canvass ^. 1. examinare, analiză
callable adj. revocabil (înainte de 2. prospectare (a pieţei) 3. propagandă
scadenţă); plătibil (la cerere) electorală v.t. 1. a examina, a analiza 2. a
~ bond - obligaţiune revocabilă prospecta (piaţa); a vizita, a parcurge (o
~ preferred stocks - (SUA) titluri regiune pentru colectarea de comenzi sau
preferenţiale revocabile strângerea de voturi) v.i. 1 a căuta comenzi
camber s. căuş (bazin portuar mic) 2. a face propagandă electorală canvasser
cambist ^. l.agent de schimb (de s. 1. agent comercial; comis-
cambii) 2. specialist în schimburile -voiajor 2. agent electoral
financiare 3. manual, ghid (care cap s. (fin.) cap, capac, limită
cuprinde unităţile monetare, de măsură superioară (impusă dobânzii, mai ales
ale mai multor ţări) în cazul ipotecii cu dobândă variabila)
campaign s. campanie (publicitară, de capacity s. 1. capacitate, volum 2.
presă etc.) productivitate, randament 3. (dr.)
can s. 1. cutie de conserve 2. bidon, capacitate legală
canistră; cană v.t. a conserva, a pune în ~ factor - factor de capacitate/utilizare
cutii de conserve -- in bales - capacitate în baluri/ baloturi
canal s. canal (artificial)
-- in bulk - capacitate în vrac
~ barge - şlep de canal
~ boat - navă de canal . ~ production - productivitate normală
~ bridge - pod-canal ~ to contract - (dr.) capacitate de a
~ dues/tolls - taxe de trecere prin canal contracta
~ harbour/port - port de canal to work at/to ~ - a lucra la capacitatea
~ lock - ecluză de canal maximâ
~ regulations - reguli de trecere prin capital s. 1. capital 2. capitală (oraş) 3.
canal majusculă, literă mare adj. capital,
cancel v.t. 1. a şterge, a tăia, a bifa 2. a principal, fundamental
anula, a realiza (un act, un contract)', a - account - (cont.) cont de capital
contramanda (o întrevedere, o
50 CAP
~ accumulation/formation - acumu- ~ equipment - fonduri fixe
lare de capital ~ expenditure/outlay - cheltuieli de
~ adequacy - capital adecvat investiţie
(capacitatea capitalului unei bânci de ~ flight - exod al capitalalui (în alîe
a face faţă unei eventuale evoluţii ţări)
negative a activelor sale fară a deveni ~ gains - câştig de capital (profitul
insoîvabilă) obţinut din vânzarea activelor de
~ allowances - facilităţi fiscale de capital)
capitalizare ~ gains tax - impozit pe câştigul de
~ appreciation - creştere a valorii de capital
piaţă a unei investiţii ~ gains yield - randament al câştigului
~ asset - activ de capital (activ pe de capital
termen lung deţinut în special pentru ~ goods - bunuri de capital, mijloace
activitatea normalâ afirmei) de productie
~ budget - buget de capital ~ impairment - deteriorare a
~ budgeting - alocare a capitalului capitalului (situaţia în care capitalul
(criterii de decizie pentru investiţii în unei instituţii financiare scade sub
active fixe care implică compararea nivelul prevăzut de reglementârile
costnlui investiţiei cu beneficiile sale legale)
viitoare) ~ intensity - intensitate a capitalului
~ charges - (cont., fin.) cheltuieli de (valoarea activelor necesare pentru a
capital produce un dolar de vânzâri)
~ cost allowance - cota cheltuielilor de ~ -intensive - consumator de capital
capital (cheltuieli cu amortizarea (despre ramuriîe şi activităţile
pentru scopuri fiscale) industriale care necesită un volum
~ consumption - uzurâ a capitalului mare de capital pentru afuncţiona)
fix (în procesul de producţie) ~ - intensive industry - industrie cu
~ cut-off point - punct până la care se investiţii mari pe unitatea de produs
poate obţine capital (în mod rentabil) ~ invested - capital investit
~ decumulation - reducere a capita- ~ investment'- investiţii în mijloace de
lului producţie
- deepening - creştere a productivităţii - issue - emitere de acţiuni
(mijloacelor de producţie prin cumpâ- ~ lease - locaţie financiară/de capital,
rarea de utilaje performate, făra a leasing financiar
urmări mărirea capacitâţii de ~ levy - impozit pe capital
producţie) ~ loss - pierdere de capital (la vân-
~ depreciation - amortizare zarea activelor de capital)
~ employed/owned - capital angajat ~ market - piaţă de capital
(capitalul utilizat într-o afacSre, activul
net)
CAP 51
~ market line - linia pieţei de capital capitalist s. capitalist
(reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre capitalization s. 1. (bur., fin.) capita-
risc şi rata necesară a rentabilităţii) lizare 2. structură a capitalului (unei
~ movements/transfers - transfer de societâţi)
capital (între două ţari) ~ of reserves - capitalizarea rezervelor
~ - output ratio - raport investiţie- (emisiune de acţiuni gratuite pentru
-producţie acţionarii existenţi)
~ profit - profit de capital (obţinut din ~ rate - rată de capitalizare/actualizare
vânzarea de fonduri fixe) (utilizată pentru a calcula valoarea
~ ratio - rată de capital (raportul prezentâ a unei serii de încasâri
dintre capitalul plus rezervele unei viitoare în numerar)
bânci şi activele sale totale) capitalize v.t. (bur.,fin.) a capitaliza
~ rationing - raţionalizare a capitalului capitation s. 1. calcul pe cap de
(destinat investiţiilor') locuitor 2. capitaţie, impozit pe cap de
~ redemption reserve fund - fond de locuitor
rezervă de rambursare a capitalului ~ fee - taxă/cotizaţie individuală
(subscris de deţinătorii de acţiuni (plătită de fiecare membru al unei
preferenţiale ai unei societăţi) societâţi)
~ reduction - reducere de capital ~ grant - alocaţie individuală/pe cap
(dîminuarea capitalului în acţiuni al de locuitor
unei societăţi) ~ tax - capitaţie, impozit pe cap de
~ requirements - necesar de capital locuitor
~ reserves - rezerve de capital, profit captain s. comandant de navă (în
nedistribuit (acţionarilor) marina comercială)
~ resources - fonduri proprii -'s bounty - primă a comandantului
~ stock - capital fix (al unei economii ~'s copy - copie a comandantului (de
sau al unei ramuri industriale); (SUA) pe conosamentul original)
capital social ~'s entry charges - cheltuieli supli-
~ structure - structură a capitalului mentare de descărcare
~ sum - total al despăgubirii (plâtite ~'s entry craft - mahonă de urgentare
asiguratului de societatea de asigurări) ~'s (imperfect) entry - declaraţie
~ tax - impozit pe capital (care vamală preliminară/provizorie
reprezintă un procent din totalul ~'s liability - răspundere a coman-
activelor) dantului
~ turnover - rotaţia capitalului ~'s protest - protest de mare
~ value - valoare capitalizată captive adj. captiv
~ widening - extindere a fondurilor ~ audience - auditoriu/public captiv
fixe (pentru mărirea capacitâţii de (obligat sâ asculte material publicitar
producţie) în timpul recepţionârii unor programe
capitalism s. capitalism de radio şi televiziune)
- market line - linia pieţei de capital capitalist s. capitalist
(reprezentarea grafică a relafiei dintre risc capitalization s. 1. (bur., fin.) capita-
şi rata necesară a rentabilităţii) ~ lizare 2. stmctură a capitalului (unei
movements/transfers - transfer de capital societăţi)
(între două ţări) ~ - output ratio - raport ~ of reserves - capitalizarea rezervelor
investiţie- (emisiune de acţiuni gratuite pentru
acţionarii existenţi)
-producţie
~ profit - profit de capital (obţinut din ~ rate - rată de capitalizare/actualizare
vânzarea de fonduri fixe)
(utilizată pentru a calcula valoarea
~ ^ratio - rată de capital (raportul prezentă a unei serii de încasâri
dintre capitalul plus rezervele unei viitoare în numerar)
bănci şi activele sale totale) capitalize v.t. (bur„fin.) a capitaliza
~ rationing - raţionalizare a capitalului capitation s. 1. calcul pe cap de
(destinat mvestiţiilor) locuitor 2. capitaţie, impozit pe cap de
~ redemption reserve fund - fond de locuitor
rezervă de rambursare a capitalului - fee - taxă/cotizaţie individuală
(subscris de deţinâtorii de acţiuni (plătită de fiecare membru al unei
preferenţiale ai unei societăţi) societăţi)
~ reduction - reducere de capital ~ grant - alocaţie individuală/pe cap
(diminuarea capitalului în acţiuni al
de locuitor
unei societăţi)
~ tax - capitaţie, impozit pe cap de
locuitor
~ requirements - necesar de capital
captain s. comandant de navă (în
~ reserves - rezerve de capital, profit
marina comercială)
nedistribuit (acţionarilor)
~'s bounty - primă a comandantului
~ resources - fonduri proprii
~'s copy - copie a comandantului (de
- stock - capital fix (al unei economii sau
pe conosamentul original)
al unei ramuri industriale); (SUA) capital
~'s entry charges - cheftuieli supli-
social ~ structure - structură a capitalului
mentare de descărcare
- sum - total al despăgubirii (plătite ~'s entry craft - mahonă de urgentare
asiguratului de societatea de asigurări)
~'s (imperfect) entry - declaraţie
~ tax - impozit pe capital (care
vamală preliminară/provizorie
reprezintă un procent din totalul
~'s liability - răspundere a coman-
activelor)
dantului
~ turnover - rotaţia capitalului
~'s protest - protest de mare
~ value - valoare capitalizată
captive adj. captiv
~ widening - extindere a fondurilor ~ audience - auditoriu/public captiv
fixe (pentru mărirea capacităfii de (obligat să asculte material publicitar
producţie) în timpul recepţionării unor programe
capitalism s. capitalism de radio şi televiziune)
52 CAP-CAR
~ market - piaţă captivă (grup de ~ girl/woman - femeie interesată de
consumatori care nu pot evita reuşita profesională
activitâţile publicitare, de marketing ~ planning - (man.) planificare a
sau nu au de ales între multe oferte) structurii profesionale (a personalului
~ outlet - magazin captiv (care îşi unei companii)
poate desfăşura activitatea într-o careerism s. carierism, arivism
clădire cu condiţia de a vinde numai cargo ^. 1. (mar.) caric 2. încărcătură;
mărfuri furnizate de proprietarii marfa
imobilului respectiv) ~ - and-passenger ship - navă mixtă
car s. 1. automobil, autoturism 2. (de marfă şipasageri)
vagon (de tren, tramvai) ~ barge - şlep de marfă
~ tax - impozit auto (mai ales la ~ battens - fardaj lateral de aerisire
maşinile de import) ~ boat/carrier/ship/vessel - cargou,
carat s. carat cargobot, navâ comercială de transport
carcase v. carcass (de mârfuri)
carcass s. carcasă ~ book - registru de evidenţă a
~ weight - greutate a animalului tăiat mărfurilor încărcate
şi curăţat - capacity - capacitate de încărcare de
card s. 1. cartelă; fişă 2. carte (de marfa
crediî), card 3. camet de membru - carrier - cărăuş, transportator;
~ - carrying - având calitatea de cargobot
membru (al unui partid, al unui ~ coeffîcient - coeficient de încărcare
sindicat) ~ container - container de marfâ
~ catalogue - catalog pe fişe ~ covered by bill - caric încărcat pe
~ index - cartotecă, fişier bază de conosament
~ vote - vot prin delegat/mandat ~ damage report - raport de
cardholder s. 1. membru (al unui avariere/deteriorare a mărfurilor
partid, al unui sindicat) 2. posesor al ~ deadweight - capacitate netă/utilă de
unei cărti de credit încărcare
care s. 1. întreţinere; conservare 2. - deadweight tonnage - tonaj net,
grijă, bunăvoinţă capacitate de încărcare de marfa
~ and maintenance - întreţinere şi ~ draft/draught - pescaj de încărcare;
pază (a unui utilaj aflat în conservare) coţadă de marfa ~ dues - taxe pe
~ of - prin grija/bunăvoinţa mărfurile operate
- of general delivery - (SUA) post- - handling - manipulare de marfuri ~ in
-restant bulk - caric în vrac
career 5'. carieră; profesie
- in good condition - caric în stare bună
~ counselling - (man.) consultanţă în
(la sosirea navei în portul de destinaţie)
sectoml promovărilor (într-ofirmâ)
CAR 53

~ insurance policy - poliţă de ~ turnover - trafic de mărfuri; cifră de


asigurare a caricului afaceri
~ liable to be broached - caric ce s-ar ~ underwriter - asigurător al caricului
putea deplasa în magazie ~ work - operare de mărfuri
~ lien - privilegiu de încărcare; drept ~ - worthy clause - (asig. mar.)
de retenţie asupra mărfii clauza navei apte de a transporta
~ line -- linie de transport maritim (de mârfuri
mărfuri) carload s. (SUA) vagon (ca
~ liner - cargou/navă de linie încărcătură)
~ loading distribution indicator - ~ lot - partidă vagonală de mărfuri
indicator al repartizării încărcăturii (în carman s. 1. şofer, camionagiu 2.
magaziile navei) vatman
~ loading manifold - manifold de carriage s. 1. transport, cărăuşie 2. cost
încărcare al transportului 3. executare, aducere la
~ movement - deplasare a caricului (în îndeplinire; adoptare (a unei
magazie) propuneri), votare (a unui proi'ect de
~ owner - proprietar al mărfii lege) 4. administrare, conducere (a unei
~ passage - voiaj al navei încărcate afaceri)
~ performance - volum de mărfuri ~ docume^its - documente de transport
transportate; trafic de mărfari ~ expenses - cheltuieli de transport
~ plan - cargoplan ~ forward - cu plata taxelor de
~ reception - recepţionare a mărfîi transport la livrare/destinaţie
~ reefer space - magazie frigorifică ~ free - franco taxe de transport
~ sheet - fişă de pontaj (pentru marfa ~ paid - cu transportul plătit (pănă la
încarcată sau descărcată) punctul de livrare)
~ shift - deplasare a caricului (în ~ paid home - cu transportul plătit
magazie datoritâ stivuirii şi amarării până la domiciliul beneficiamlui
incorecte) carrier s. 1. cărăuş, transportator 2.
~ shipping - transport maritim; flotă societate de transport
de transport ~ bag - pungă (de plastic sau hârtie
~ space - spaţiu de încărcare folosită la cumpârături)
~ sweat - sudaţie a mârfii ~ nation - stat cu marină comercială
~ syndicate - sindicat al asigurătorilor dezvoltată (care face transporturi
decaric pentru alte ţări)
~ tank - tanc de marfa (la petroliere) ~'s agent - agent al cărăuşului
~ ton - tonă de navlu/volum ~'s lien - drept de retenţie al cărăuşului
~ tonnage - tonaj de încărcare ~'s risk - risc al cărăuşului
~ train - tren de marfa ~'s statement - declaraţie a cărăuşului
(privind starea mărfii)
54 CAR-CAS
carry v.t. 1. a transporta 2. a ţine, a avea de cash s. numerar, bani lichizi v.t. a
vânzare (despre un magazin) 3. a adopta (o încasa (un cec); a plăti în numerar
propunere), a vota ('MH proiect de lege) 4. ~ account - cont de casă
(forward, ovw) a reporta 5. (oft) a câştiga ~ accounting - contabilitate financiară
(unpremiu) 6. fon^ a conduce, a administra ~ advance - avans în numerar
(o afacere); a continua (tratative, ~ against (shipping) documents -
negocieri) 1. (out, through) a îndeplini, (mar.) plată în numerar pe baza
documentelor de transport
a realiza carry-forward v. carry-over
~ - and-carry - (com.) cash-and-carry,
carry-over s. (cont., bur.) report ~ day - zi plătit în numerar şi transportat de
de report cumpărător
cartage ^. 1. transport, cărăuşie (cu ~ assets - active lichide
tracţiune animală) 2. camionaj 3. cost al - at bank - disponibil de numerar în
transportului bancă
~ contractor - antreprenor de trans-porturi ~ balance - sold de casă
~ note - permis de scoatere a mărfu-rilor - before delivery - plată în numerar
din vamă înainte de livrare
~ port - port cu alimbare ~ ~ bonus - (bur.) bonificaţie în
service - camionaj cartel s. cartel numerar; (asig.) primâ în numerar
cartelist s. 1. membm al unui cartel 2. ~ breakeven point - (fin.) prag de
adept al cartelării cartelization s. cartelare rentabilitate a numerarului (prag de
rentabilitate obţinut când se scad
cartelize v.t. a cartela cascade s. cascadă
elementele nemonetare - cele care nu
~ tax - impozit pe circulaţia mărfurilor reprezintă ieşire de numerar - din
(perceput în fiecare etapă a procesului de costurilefixe)
distribuţie) ~ budget/forecast - buget de numerar
cascading s. cascading (strategie de (plan care prezintă fluxurile de
marketing prin care o companie pâtrunde numerar)
mai întâi pe un segment mic de piaţă, ~ capital/shares - acţiuni emise pentru
lansându-se apoi pe alte pieţe) obţinerea de lichiditâţi
case s. 1. cutie, ladă 2. proces, caz v.t. a ~ conversion cycle - ciclu de
ambala în lăzi/cutii ~ law - jurispmdenţă ~ conversie a numeramlui (perioada
study - (man.) studiu de caz dintre momentul în care o firmă
achiziţionează materiiîe prime şi cel al
vânzârii produselor finite)
~ credit - credit de casă/descoperit
~ crop - recoltă destinată vânzării (,şi
nu consumului personal)
~ customer - client care plăteşte în
numerar
~ department - casierie - on delivery fee - taxâ de ramburs
- (- deposit) ratio - rata de lichiditate ~ order - (com.) ordin cu plata în
(raportul dintre rezerva monetarâ a numerar
unei bânci şi obligaţiile totale faţă de ~ outflow - flux de ieşire de numerar
depozitele clienţilor) ~ paid/received book - registru de
~ desk - casâ casâ
~ discount - rabat comercial pentm ~ price - preţ cu plata în numerar
plata în numerar ~ purchase - cumpârare cu plata în
~ dispenser - bancomat numerar
~ dividends - dividende în numerar ~ receipts journal - (cont.) jumalul
- down - plata la livrare încasârilor în numerar
~ equivalent - echivalentul numera- ~ register - (com.) casă de înregistrare
mlui {investiţie pe termen scurt cu grad ~ reserve - rezervă lichidă (disponibilâ
ridicat de lichiditate şi scadenţă pentru plasamente imediate)
iniţială sub trei luni) ~ sale - vânzare contra numerar
~ flow/generation - flux de numerar ~ settlement - (bur.) lichidare în
(valoarea netă realâ de numerar, numerar
deosebitâ de profitul contabil, care ~ shorts and overs - plusuri şi
intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă minusuri de casâ
determinată) ~ statement - (cont.) situaţie de casă
~ m hand - bani în casâ ~ surrender (value) - valoare de
- - in-transit policy - poliţâ de râscumpârare (a unei poliţe de
asigurare a banilor în tranzit (pentru asigurare)
sumele transportate între douâ bânci) ~ voucher - bon de casâ
~ inflow - flux de intrare de numerar - with order - (com.) plată în numerar
~ issue - emisiune de acţiuni la comandă
preferenţiale (destinate acţionarilor cashbook s. registru de conturi
existenţi) cashbox s. casetâ pentru bani
~ journal - registru de casâ cashier s. casier
~ keeper - casier ~'s cheque - cec; tratâ bancarâ
~ management account - cont ~'s office - casierie
administrat (cont bancar investit pe cashomat s. (SUA) bancomat
piaţa financiară) casing s. învelitoare; ambalaj
~ market - piaţă spot/cu plata în - paper - hârtie de ambalaj cask s. butoi
numerar (folosit mai ales pentru bere şi vin, având
~ note - notă de plată diferite mâsuri) cast v.t. 1. (dr.) a
~ office - casâ, casierie condamna la plata despâgubirilor 2. (away)
~ on delivery - (com.) platâ în numerar a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii
la livrare, livrare contra ramburs critice) 3. (up) a aduna, a totaliza
56 CAS-CEN
casting adj. decisiv ~ lease - arendă de vite !
~ vote - vot decisiv (al preşedintelui unei ~ market - târg de vite
adunări, cănd numârul voturilor pro şi ~ traffic/transport - transport de
contra este egal) casual adj. ocazional, animale vii
temporar 5'. persoană angajată temporar ~ cattleship s. navă pentm transportul
labour - mână de lucru ocazionalâ/ animalelor vii
sezonieră ~ leave - învoire ~ profit - profit cattletruck s. camion sau vagon-
ocazional ~ vacancy - post liber temporar platfonnă pentru transportul animalelor
vii
casualty s. (asig.) accident ~ insurance -
cause s. 1. cauză, motiv 2. caz, proces
asigurare împotriva accidentelor v.t. a cauza, a pricinui
~ loss - daună cauzată de accident ~ beyond control - fortă majoră
catalog v. catalogue ~ list - listă de procese, rol
catalogue s. catalog; listă (de preţuri, caution s. 1. prevedere, precauţie 2.
produse etc.) v.t. a cataloga ~ buying - avertisment (dat unui lucrător) v.t. a
cumpărare pe bazâ de catalog avertiza
~ price - preţ de catalog - store - magazin ~ money - garanţie (sumâ cerută ca
cu vânzare pe bază de catalog avans pentru datorii sau daune posibile
cataloguer s. catalogator cataloguist v. ori pentru îndeplînirea obligaţiilor
cataloguer catchcrop s. cultură contractuale)
altemativă/in-tercalată cease s. încetare, oprire, sistare v.t. a
catchpenny adj. ieftin s. marfă ieftinâ înceta, a opri, a sista v.i. a se opri
catchphrase s. slogan (publicitar) catchy ~ clause - clauză de sistare
adj. captivant, atrăgător ~ adverstisement to ~ payments - a opri plăţile; a da
faliment
- reclamă atrăgă-toare
ceiling s. plafon, nivel maxim, limită
category s. categorie, clasă cater v.i. a superioară
fumiza alimente şi servicii caterer s. ~ price - preţ maxim
fumizor de alimente şi servicii cellar ^. pivniţă; cramă
cattle s. vite; bovine ~ breeding - cellarage 5. 1. păstrare/depozitare în
creştere a vitelor ~ dealer - negustor pivniţe 2, plată pentru depozitare în
de vite ~ food - nutreţ pentru vite pivniţe
census s. recensământ
central adj. central
~ bank - bancă centrală/naţională
- business district - centru comer-cial/de
afaceri
Central European Time - Ora Europei
Centrale
- planning - planificare centralizată
CEN-CER 57
centralism s. centralism ~ of health/pratique - certificat/
centralization s. centralizare (procesul patentă de sănătate
de concentrare a autoritâţii la centrul ~ of incorporation - certificat de
organizafiei respective) înregistrare (a unei societâţi comer-
centre s. centru (comercial, financiar ciale)
etc.) ~ of inscription - certificat de
cereal s. cereale adj. cerealier, de înregistrare (a acţiunilor nominale)
cereale ~ of insurance - certificat de asigurare
- carrier - cerealier, navă/cargou pentru ~ of inward clearance - (mar.) permis
transportul cerealelor ~ crops - graminee, vamal de descărcare
cultură de cereale certificate s. 1. certificat; ~ of manufacture/origin - certificat
adeverinţă; de origine (a mârfurilor'de export)
atestat 2. certificat de actiuni v.î. 1. a ~ of misfortune - certificat de
certifica; a atesta 2. a elibera un accident/ghinion (acordat de instanţă
certificat unui falit prin care se certifică faptul
~ of acceptance - certificat/proces- că falimentul nu a fost cauzat de
proasta conducere a afacerii, ci de un
-verbal de recepţie (a unei lucrări)
accident)
~ of airworthiness - certificat de
navigabilitate (a unui avion) ~ of quality - certificat de calitate
~ of analysis - certificat de analiză (a ~ of registration/registry - certificat
unuiprodus) de naţionalitate (al navei)
~ of classification - certificat de clasă ~ of seaworthiness - (mar.) certificat
(al navei) de navigabilitate
~ of clearance - certificat de ~ of shares - certificat de acţiuni
navigabilitate (pentru navele de ~ of survey - certificat de expertiză
pasageri) ~ of transfer - (bur.) certificat de
transfer (de acţiuni)
~ ofdamage - (asig. mar.) certificat de
avarie ~ of weight - certificat de greutate (a
~ of delivery - dovadă de livrare (a mărfii)
mărfii) certified adj. atestat; autorizat;
~ of deposit - certificat de depozit verificat
~ of enrollment - (SUA) certificat de ~ accountant - contabil atestat/
înregistrare (pentru navele de cabotaj autorizat
şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ bankrupt - falit cu certificat de
~ of existence - certificat de existenţă accident/ghinion (acordat de instanţă,
(certificat eliberat de un fond de pensii care certificâ faptul căfalimentul nu a
care atestă ca beneficiarul stipulat în fost cauzat de proasta conducere a
certificat este în viaţâ) • afacerii, ci de un accident)
~ of guarantee/warranty - certificat ~ cheque - cec acceptat/vizat (de
de garanţie bancâ)
CER-CHA
~ copy - copie legalizată chairmanship s. preşedinţie
~ financial statement - situaţie chaldron s. chaldron (unitate de
financiară certificată de un contabil capacitate)
autorizat chamber s. 1. cameră 2. pl. birouri: I
~ invoice - factură legalizată cabinet al judecătorului
~ mail - (SUA) scrisoare recomandată - of commerce - cameră de comert ~ of
~ management accountant - (SUA) commerce and industry - camerâ de
contabil managerial atestat (care comerţ şi industrie
hicrează în sectorul afacerilor) - of shipping - camerâ de navigaţie
- public accountant - (SUA) contabil - of trade - camera comerciantilor
public atestat/autorizat champerty s. (dr.) vânzare a unui proces
~ transfer - (bur.) transfer (de acţiuni) (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin
autorizat care ofertantul suportâ cheltuielile de
certify v.t. a certifica; a atesta
judecată şi, în caz de câştig, primeşte o
cess s. impozit
cessation s. încetare, oprire, sistare parte din suma disputată)
cesser s. (dr.) încetare (a unei chancellor s. cancelar Chancellor of the
râspunderi) Exchequer -. (Anglia) ministru de finanţe
cession s. cesiune, cesionare chancellorship s. funcţia sau
cessionary s. cesionar demnitatea de cancelar chandler s. 1.
chafe s. (asig.) frecare; uzură/daune lumânărar, fabricant de lumînări 2. negustor,
prin frecarea mărfurilor (în timpul comerciant change s. 1. schimbare 2.
transportului) mărunţiş, bani mămnţi; rest 3. schimb v.t. a
chain s. 1. reţea; sistem 2. lanţ (de schimba (bani) v.i. a se schimba, a se
masurări topografice)
modifica
~ company - societate cu sucursale channel s. 1. canal (natural)-, pasă de
multiple navigaţie; şenal 2. canal, cale, mijloc;
~ of command - (man.) conducere sursă
ierarhică ~ captain - şef de reţea (cel mai
~ of distribution - (com.) linie/canal puternic membru al unei reţele de
de distribuţie distribuţie)
~ of endorsements - şir de andosări ~ conflict - conflict de reţea (apărut
~ store - magazin m reţea între membrii unei reţele de distribuţie)
chairman ^. preşedinte (al unei ~ of distribution - canal de distribuţie
adunâri) (prin care produsul finit ajunge la
~ of the board of directors - preşe- consumatorul final)
dinte al consiliului de administraţie to go through official ~s - a merge pe
~'s report - raport al preşedintelui cale ierarhică
(despre activitatea anualâ a compa-
niei)
CHA 59

chapel s. atelier de tipografie; asociaţie a ~ market - piaţa navlosirilor şi a


muncitorilor tipografi închirierilor
charge s. 1. încărcătură 2. însărcinare, ~ member - membru fondator (al unei
răspundere; misiune 3. preţ; cheltuieli, organizaţii)
speze 4. sarcină; titlu de gaj 5. (cont.) debit ~ money - navlu, preţ al transportului
6. acuzatie (în dreptul penal) 7. discurs al pe mare
judecătorului (adresat juraţilor) v.t. 1. a ~ party - contract de navlosire
~ plane - avion charter
încărca 2. a însărcina 3. a cere, a fixa (un
~ rate - tarif de navlu
preţ); a taxa 4. lcont.) a debita 5. a sfâtui, a ~ tonnage - tonaj navlosit
îndemna (despre un judecător care se charterage s. 1. navlosire, afretare;
adresează jurafilor) 6. (\v\th) a acuza (de) închiriere (a unui avion, a unei maşini)
v.i. 1. a cere plata 2. a trece în cont 1. cost al navlosirii/închirierii chartered
- account - (SUA) cont în credit adj. 1. confirmat, statuat (printr-un decret);
- hand - ajutor de maistru privilegiat; autorizat
~ s account - cont de cheltuieli 2. navlosit, afretat; închiriat (despre un
~ s forward - expedierea/transportul în avion, o maşină)
contul destinatarului ~ accountant - expert contabil
~ s included - inclusiv cheltuielile ~ company - societate înfiinţată prin
~ s on assets - sarcini pe active decret regal
~ s prepaid - expedierea/transportul în ~ contractor - subarmator
contul expeditorului ~ freight - navlu contractual
chargeable adj. impozabil ~ owner - navlositor principal
- gain - profit impozabil - ship/vessel - navă navlosită charterer s.
chart s. 1. hartă marină 2. diagramă,
(mar.) navlositor ~'s agent - agent al
grafic v.t. 1. a trece/a reprezenta pe
navlositorului ~'s freight - navlu
hartă 2. a face graficul
~ of accounts - (cont.) tabloul contractual chartering s. navlosire,
conturilor (din cartea mare) afretare;
charter s. 1. decret; cartă; lege; drept, închiriere
privilegiu 2. (mar.) navlosire; contract ~ agent/broker - agent/curtier de
de navlosire v.t. 1. a decreta; a acorda navlosire
(un drept sau privilegiu) 2. (mar.) a ~ business - afaceri de navlosire
navlosi, a afreta; a închiria (un avion, o - by demise - navlosire a navei nude
maşină) (fărâ echipaj şi materiale)
~ by demise - contract de închiriere a ~ market - piaţa navlosirilor şi a
navei nude (fără echipaj şi materiale) închirierilor
~ commission - comision de navlosire - order - ordin de navlosire
~ freight - navlu contractual ~ terms - condiţii (contractuale) de
navlosire
60 CHA-CHI
chartist s. analist al pieţei bursiere checking s. 1. control, verificare 2.
(care întocmeşte grafice, tabele) înregistrare
charwoman s. femeie cu ziua, ~ account - (SUA) cont curent
servitoare checkoff s. reţinere din salariu (pentru
chattel s. 1. bun mobiliar 2. acareturi sindicat)
~ mortgage - ipotecă mobiliară checkout s. 1. oră de plecare (de la
~ mortgage bond - (SUA) obligaţiune hotel) 2. control, verificare 3. calcul şi
ipotecară mobiliarâ plată la casă (într-un magazin)
~ s personal - bunuri mobiliare checkroom s. garderobă, vestiar
- s real - bunuri imobiliare checkup s. control, verificare
cheap adj. 1. ieftin 2. devalorizat, cu cheque .v. cec
putere redusă de cumpărare (despre o ~ account - cont curent
monedă) adv. ieftin, la preţ convenabil ~ book - camet de cecuri
~ labour - forţă de muncă ieftină ~ cashing machine - terminal de
~ money - credit ieftin/avantajos (cu decontare a cecurilor
dobândă scăzută) ~ clearing - compensare a cecurilor
~ quality - calitate inferioară ~ crossed generally - cu barare
~ ticket - bilet cu preţ redus generală
cheapness s. ieftinătate ~ crossed specially - cu barare
check s. 1. control, verificare 2. specială
ştampilă de control; viză; bifare 3. ~ form - formular de cec
chitanţă (la depunerea bagajelor); ~ rate - curs al cecului (în tranzacfiile
număr (la garderobâ)', contramarcă, cotor cu devize)
4. (SUA) cec adj. de control/verificare ~ signer - persoană cu semnătură
v.t. 1. (şi ~ up) a controla, a verifica 2. (off) autorizată pe cec
a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.i. ~ to bearer - cec la purtător
1. ('m) a se înregistra (la hotel); a se ~ to order - cec la ordin
prezenta (la aeroport, la serviciu) 2. (outJ chief^. şefadj. principal
~ clerk - şef de birou
a pleca (de la hotel etc. achitând nota de
~ contractor - antreprenor general
plată); a face verificări; a încasa un cec (la ~ debtor - debitor principal
bancă) 3. fup on) a controla, a face ~ designer - proiectant-şef
verificări 4. fwith^ a corespunde ~ engineer - inginer-şef
~ list - listă de control; borderou de ~ executive offîcer - (SUA) director
cecuri executiv
~ register - (cont.) registru de cecuri ~ mate/offîcer - ofiţer secund, ofiţer
~ sample - mostră de control, probă- maritim întâi (de navă comercialâ)
-martor ~ operating offîcer - (SUA) director
checkbook s. (SUA) camet de cecuri operativ
CHI-CLA 61

~ ship surveyor - inspector-şef de ~ medium - mijloc de plată/schimb;


registru (naval) unitate monetară
child s. copil circulation s. 1. circulaţie (monetard,
~ allowance - reducere a impozitului de mărfurî) 1. răspândire, difuzare; tiraj
pe venit pentru susţinătorii de copii ~ and readership - tiraj şi grad de
~ benefit - alocaţie pentru copil citire
~ labour - muncă a copiilor, folosire a citizen s. cetăţean
copiilor în activităţi productive citizenship s. cetăţenie
Chinese adj. chinezesc city s. oraş
~ auction - licitaţie chinezească ~ article - articol/rubrică economic(ă)
(licîtaţie la care se coboarâ preţul (în ziar)
pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ council - consiliu municipal
~ walls - ziduri chinezeşti (bariere ~ edition - ediţi^ de dimineaţă (a unui
interne pe care instituţiile financiare le cotidian pentru dîstribuţia locală)
instaleazâ între diferite departamente ~ editor - redactor economic (al unui
pentru a evita transferul ilegal de ziar); (SUA) redactor responsabil cu
informaţii şi apariţia conflictelor de reportajele locale
interese) ~ hall - primărie
choice s. 1. alegere, selecţie 2. ~ planning - urbanism
asortiment adj. ales, selecţionat; civil adj. civil
superior ~ case - proces civil
~ brand - marcă superioară/de calitate ~ code - cod civil
circular adj. circular s. circulară ~ commotion - (asig.) mişcare civilă
~ flow - flux circular (transferul (care provoacă daune)
continuu, în ambele sensuri, de plăţi şi ~ court - tribunal civil
încasâri între consumatori şi ~ embargo - embargou civil
producători) ~ engineer - inginer constructor
~ letter - circulară ~ engineering - constmcţii civile
~ letter of credit - scrisoare de credit ~ law - drept civil
circulară ~ list - listă civilă (alocaţii bugetare
~ ticket - bilet în circuit pentru întreţinerea familiei regale)
~ tour - călătorie în circuit ~ rights - drepturi civile
circularize v.t. a trimite circulare ~ servant - funcţionar public/de stat
circulate v.t. a pune în circulaţie (bani ~ service - administraţie de stat/
etc.)', a răspândi, a difuza v.i. a circula; publică
a avea răspândire ~ status - stare civilă
circulating adj. circulant ~ year - an civil/calendaristic
~ assets - active circulante/curente claim s. (asig.) 1. cerere (de
~ capital - capital circulant/de lucru despăgubire) 1. (dr.) cerere
CVA-CLE
(îndreptâţitâ); drept (de a solicita ceva) 3. ~ society - societate de clasificare,
concesiune (minieră) v.t. a cere, a pretinde, registru naval/maritim
a revendica ~ surveyor - inspector de
~ for damages - (asig.) cerere de registru/clasificare
despăgubire/daune classified adj. clasificat
~ in return - (dr.) cerere ~ advertisement - mica publicitate
reconventională ~ common stock - (SUA) acţiuni cu
~ -jumper - persoană care preia ilegal un sau fâră drept de vot
~ document - document oficial secret
teren
~ telephone directory - pagini
~ release and discharge - (asig.) act de
naţionale (anuar)
lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster - classify v.t. a clasifica
agent de onorare a cererilor de despăgubire clause s. clauză, articol, prevedere,
(în baza poliţelor de asigurare) ~ s and stipulaţie (în contract)
liabilities - creanţe şi angaja-mente claused adj. cu clauze
~ s book - registru de reclamatii to jump a ~ bill of lading - (mar.) conosament cu
~ - a prelua ilegal un teren to make/to put rezerve/menţiuni
in a ~ for damages - a cere/a pretinde clean adj. curat, fară rezerve/menţiuni
despăgubiri to meet a ~ - a contesta o ~ 'acceptance - accept (cambie) curat/
actiune în revendicare fară rezerve/menţiuni
to raise ~ s - a formula pretenţii claimable ~ bill of exchange - cambie curată/fară
adj. exigibil, revendicabil claimant s. rezerve/menţiuni
~ bill of health - patentă de sănătate
solicitant; reclamant claimer v. clairnant
curată/fară rezerve/menţiuni
class s. 1. clasă, categorie 2. clasă socială
~ bill of lading - (mar.) conosament
v.t. a clasifica, a clasa •- action - acţionare curat/fară rezeve/menţiuni
în judecată m numele unui grup de ~ cargo - caric/încărcătură de „produse
persoane cu interese comune albe"; marfă curată
~ struggle/warfare - luptă de clasă ~ charter - (mar.) contract de
classical adj. clasic ~ economics - navlosire curat/fară rezerve/menţiuni
economie clasică ~ unemployment - şomaj ~ credit - credit deschis/fără garanţie
clasic classification s. clasificare ~ (fără documente însoţitoare pentru o
certificate - certificat de clasă (a navei) ~ cambie trasâ asupra nnei bâncf)
of ships - clasificare a navelor ~ receipt - recipisâ de livrare netă
~ ship - navâ curată (după carantină);
petrolier de „produse albe" ~ tonnage -
tonaj curat (la petroliere) clear adj. 1.
curat; liber 2. net s. spaţiu liber v.t. 1. a
lichida (o navâ) în vamâ 2. a lichida, a
solda (mârfuri) 3. a
CLE-CLO 63

compensa (un cec printr-o casă de clerk s. 1. fimcţionar (de birou) 2.


compensaţie) 4. a realiza un beneficiu net (SUA) vânzător
de 5. a plăti (o datorie) 6. a defrişa (un ~ of the court - grefier
teren) v.i. a face formalităţile (vamale) de ~ (of the court)'s offîce - grefa
sosire sau plecare (despre o navă) ~ of (the) works - şefde şantier
- days - zile libere (fârâ prima şi ultima zi client s. client
~ account - (cont.) cont al clientului
a perioadei contractuale) ~ estate -
clientage v. clientele
proprietate neipotecată ~ of debts - fâră
clientele s. clientelă
datorii ~ profit - profit net ~ tare - greutate
~ effect - (fin.) efect de clientelă
reală a tarei clearance s. 1. (mar.) lichidare (atragerea unui anumit tip de
în vamă 2. lichidare, soldare (de mărfuri) ~ investitori în funcţie de politica de
agent - agent de lichidare în vamă ~ dividende)
certifîcate - certificat de lichidare în vamă clinch v.t. a încheia (o afacere)
~ iirwards - lichidare în vamâ \a sosire ~ cloakroom s. 1. garderobă 2. casă de
outwars - lichidare în vamă la plecare bagaje
~ papers - documente de lichidare în vamă clone s. clonă (produs identic cu altul)
close adj. L închis 2. slrâns, apropiat s.
~ sale - lichidare a soldurilor, soldare
încheiere, sfârşit v.t. 1. a închide; a
clearing s. 1. (fin.) cliring, compensaţie 2.
încheia 2. (down) a înceta (activiîatea);
(mar.) lichidare în vamă 3. defrişare ~ a reprima, a lua măsuri represive
account - cont de cliring ~ agent - agent de împotriva 3. (out) a lichida, a solda
lichidare în vamă ~ agreement - acord de (mărfuri) v.i. fwith^ a accepta (o
cliring ~ bank - bancă de cliring ~ house - ofertâ), a încheia (o afacere)
casă de compensaţie, ofîciu de cliring ~ company - societate închisă
~ - out sale - lichidare a soldurilor, soldare (controlată de cinci sau mai puţini
~ system - sistem de cliring ~ transactions acţionari)
- tranzacţii în cliring clerical adj. de birou ~ price - (bur.) preţ strâns (cînd între
~ error - greşeală de copiere ~ staff- preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă
mică)
personal de birou ~ work - muncă de birou
~ substitute - înlocuitor apropiat (al
produsului autentic)
closed adj. închis
~ company - societate închisă (conlro-
lată de cinci sau mai puţini acţionari)
~ economy - economie închisă/
autarhică
~ - end fund - fond mutual închis
(care emite un numâr limitat de
64 CLO-COA
acţiuni, tranzacţionate prin bursâ, pe coal s. cărbune v.i. a face plinul de cărbuni,
care nu le mai răscumpârâ) a bunchera (despre o navă) ~ basin/field -
~ market - piaţă închisă bazin carbonifer, zăcământ de cărbuni ~
~ sea - mare închisă/interioară mine/pit - mină de cărbuni
~ shop - întreprindere închisă (care nu - ship - navă de cărbuni, carbonier
angajează muncitori nesindicalizaţi)
coaler s. navă sau tren pentru
~ union - sindicat închis (care acceptă transportul cărbunilor
în condiţii restrictive noi membri) coast s. coastă, litoral v.i. a naviga de-a
~ - up fund - fond mutual închis (care lungul coastei
nu mai emite acţhmi, ci le răscumpără coastal adj. costier, de coastă; de
pe cele deja vândute) cabotaj
closedown s. încetare a activităţii; ~ fleet - flotă de cabotaj
întrerupere a lucrului (ca unnare a - freight - mărfuri de cabotaj; navlu
închiderii întreprinderii) pentru măriuri de cabotaj
closely adv. strâns, închis ~ hovercraft - navă de coastă pe pemă
~ held corporation - (SUA) corporaţie deaer
îuchisă (deţinută de un număr mic de ~ line - linie de cabotaj
persoane) ~ ship/vessel - navă de cabotaj,
closeout s. lichidare, soldare (de cabotier
mărfuri) ~ shipping - cabotaj; transport de
closing s. închidere; încheiere, sfârşit cabotaj; nave de cabotaj
~ bid - ultimul preţ oferit (la licitaţie), ~ tonnage - tonaj de cabotaj
ultima licitare - trade - comerţ de cabotaj
~ date - termen final ~ traftîc - cabotaj, trafic maritim
~ declaration - declaraţie vamală costier
finală ~ waters - ape costiere
~ - down sale - lichidare a stocului coaster s. navă de cabotaj, cabotier
înaintea închiderii (unei întreprinderi) coasting s. navigaţie costieră, cabotaj
- entry - (cont.) articol de închidere - barge - şlep maritim costier
~ price - preţ la închiderea bursei, ~ cargo - caric/încărcătură de cabotaj
ultimul curs ~ certificate - certificat de cabotaj
~ stock - (conî.) stoc la inventariere - fishery - pescuit costier
~ time - (com.) oră de închidere
~ ship/vessel - navă de cabotaj,
cluster s. gmp
cabotier
~ analysis - analiză de grup ftehnicâ
de analizâ statistică prin intermediul ~ trade - comert de cabotaj
căreia o mostrâ este încadrată într-o - voyage - voiaj de cabotaj coastwise adj.
serie de grupuri cu anumite trăsături costier, de cabotaj adv. de-a lungul coastei
comune)
~ sample - eşantion concentrat
COA-COL 65
~ fleet - flotă de cabotaj collateral adj. colateral, secundar,
~ freighter - cargou de cabotaj auxihar s. garanţie colaterală, colateral
~ sea lane - drum maritim costier, linie (pentru un împrumut)
de cabotaj ~ acceptance - accept/cambie de
- ship/vessel - navă de cabotaj, garanţie colaterală (pentru un
cabotier împrumut)
~ shipping - cabotaj; transport de ~ loan - împrumut cu garanţie
cabotaj; nave de cabotaj colaterală
- trade - comerţ de cabotaj ~ note - (fin.) bilet la ordin de garanţie
~ voyage - voiaj de cabotaj colaterală
code s. l. cod, corp de legi 2. cod; ~ security - garanţie colaterală (pentru
cifru; sistem de semnalizare un împrumut)
~ s of conduct - coduri de conduită ~ trust bond - (SUA) obligaţiune cu
(seturi de reguli pentru comporta- garanţie colaterală detinută de un
mentul din diferite profesiuni) depozitar
coefficient s. coeficient, indice, factor collect v.t. 1. a strânge, a colecta
coemption s. acaparare a mărfii (în (impozite, taxe) 1. a colecţiona adj. cu
vederea controlării preţurilor) taxă inversă (despre o convorbire
coffer-y. seif telefonică)
coin s. monedă v.t., v.i. a bate collection s. 1. strângere, colectare (a
(monedâ) impozitelor, a taxelor); încasare 2.
~ and bullion - (fin.) rezerve metalice colectă, chetă 3. colecjie
în monede şi lingouri ~ advice - aviz de încasare
~ circulation - circulaţie monetarâ/a ~ and delivery - serviciu de ridicare şi
monedelor livrare la domiciliu
~ of legal fîneness - monedă cu titlu - department - serviciu de încasări
legal ~ of payments - incaso
coinage s. 1. fabricare/batere de ~ of samples - colecţie de mostre
monede 2. sistem monetar ~ on delivery - cu ramburs
coiner s. falsificator de bani ~ order - dispoziţie de încasare
coinsurance s. coasigurare - pattern - model al încasării
cold adj. rece s. frig debitorilor
~ carrier - agent frigorific collective adj. colectiv
~ room - cameră frigorifică ~ agreement - acord colectiv
~ storage - conservare prin frig ~ bargaining - negociere a
- storage trade - industria frigului ~ store contractului colectiv de muncă
- antrepozit frigorific collapse s. colaps; ~ contract - contract colectiv
faliment v.i. a intra în colaps; a da faliment ~ farm - gospodărie agricolă colectivă
~ farmer - colectivist
- housing unit - imobil cu locuinţe
66 COL-COM
~ labour agreement - convenţie colectivă ~ advertising - publicitate combativă/
de muncă persuasivă
~ ownership - proprietate colectivă ~ combination s. 1. uniune, asociaţie
policy - poliţă de asigurare colectivă 2. fuzionare; absorbţie, preluare (a unei
collectivism s. colectivism collectivize v.t. societăţi de o alta mai mare)
a colectiviza collector s. 1. agent fiscal, combined adj. combinat
~ carrier - vrachier combinat (mine-
perceptor;
reu - petrol sau cărbune - minereu şi
încasator 2. colectionar minereu - marfă în vrac —petrol)
~ of customs - vameş ~ oil-bulk-ore - navă combinată tip
~ of taxes - agent fiscal OBO (pentru petrol — marfâ în vrac —
collier s. 1. miner (din minele de - minereu)
cărbuni) 2. navă de cărbuni, carbonier come v.i. 1. a veni; a ajunge 2. (do\vn)
colliery s. mină de cărbuni a se ieftini; a fi în criză/jenă fmanciara;
collision s. coliziune, ciocnire; (mar.) a-i merge rău afacerile 3. (in) a intra
abordaj într-o funcţie, a ocupa un post 4. (into)
~ clause - (asig. mar.) clauza aborda- a intra în (vigoare, posesie etc.) 5. (mt)
jului a apărea, a fi publicat (despre cârţi,
~ damage - avarie de abordaj ziare); a intra în grevă 6. (to) a se
~ risk - risc de abordaj ridica la, a se cifra la
collusion s. coluziune, conivenţă comfort s. sprijin, recomandare
(cooperare între firme independente ~ letter - scrisoare de recomandare
pentru a influenţa concurenţa) (pentru înlesnirea unui împrumut)
collusive adj. stabilit prin coluziune command s. comandă, ordin v.t. 1. a
~ oligopoly - oligopol instituit prin comanda, a ordona 2. a aduce (un
coluziune câştig; despre o marfâ) 3. a dispune de
~ tendering - oferte stabilite prin (bani, resurse etc.)
coluziune (care simulează o falsă ~ economy - economie centralizată/
concurenţă) planificată
colonial adj. colonial commerce s. comerţ
~ market - piaţă colonială commercial adj. comercial s. 1. re-
~ trade - comert colonial clamă, anunţ publicitar (la radio şi
colonialism s. colonialism televiziune) 2. pl. acţiuni ale societă-
colony s. colonie ţilor cu profil comercial
column s. 1. (cont.) coloană 2. rubrică, - agency - agenţie comercialâ
articol (de ziar) ~ assets - active comerciale/de
columnar adj. cu coloane exploatare
~ cash book - registru de casă cu ~ agent - agent/reprezentant comercial
coloane ~ attache/counsellor - ataşat comer-
combative adj. combativ cial
)M 67
aviation - aviaţie civilă bank - ~ shipping - flotă comercială; comert
bancă comercială bill - cambie maritim
comercială ~ speed - viteză comercială
car/vehicle - vehicul comercial/ alitar, ~ traffîc - trafic comercial
utilitară - traveller - comis-voiajor
cause - litigiu comercial code - ~ treaty - tratat comercial
cod comercial ~ value - valoare comercială/la preţul
pieţei
correspondence - corespondenţă
comercialism s. 1. spirit comercial,
Mnercială mercantilism 2. practică/uzanţă comer-
court - tribunal comercial credit - credit cială 3. expresie folosită în limbajul
comercial credit company - societate de comercial
credit Mnercial custom/usage - uzanţă commercialize v.t. a comercializa
comercială commission s. 1. comisie 2. împu-
directory - anuar al societătilor temicire, delegare; mandat, delegaţie 3.
xnerciale comision 4. armare (a unei nave) v.t. 1.
dock - doc comercial fleet - flotă a împutemici, a delega, a mandata; a
comercială geography - geografie numi într-o funcţie 2. a arma (o navâ)
comercială grade - calitate comercială ~ agent - comisionar
harbour/port - port comercial house - ~ broker - (SUA) agent de bursă
casă de comerţ invoice - factură ~ contract - contract de comision
comercială hw - drept comercial tetter of ~ house - casă/firmâ de brokeri
credit - scrisoare de credit nmercial ~ merchant - comerciant comisionar
~ past us - comision pentru terti
•load - încărcătură comercială lanager -
~ sale - vânzare pe bază de comision
director comercial ;Barine - marină to carry out a ~ - a îndeplini un
comercială mandat
•lonopoly - monopol comercial to do ~ business - a face afaceri pe
•yaper - efect de comert bazâ de comision
fprecint - (SUA) zonă/spaţiu comer- to put a ship out of ~ - a scoate o navă
cial(ă) din exploatare
to sell on ~ - a vinde pe bază de
risk - risc comercial comision
school - şcoală comercială commissionaire s. curier, comisionar
Services - servicii comerciale comipissioner s. 1. membru al unei
set - (mar.) set de documente comisii (guvemamentale, parlamen-
comerciale tare) 2. comisar; delegat, împutemicit
•ship/vessel - navă comercială ~ s of inland revenue - fisc
committee s. comitet, comisie
~ of management - comitet de direcţie
68 COM
~ of supply - (SUA) comisie financiară ~ cost - (cont.) cost comun (atribuibil
~ of ways and means - (SUA) comisie mai multor produse etc.)
bugetarâ ~ customs tariff - tarif vamal comun
commodity s. marfâ, produs, bun (de (în CEE)
larg consum) ~ external tariff - taxă vamală
~ agreements - acorduri privind comunitară (aplicatâ de o piaţâ
schimbul de mărfuri comunitară sau o uniune vamală)
~ broker - broker la bursa de mărfuri -labour - fortă de muncă necalificată
~ capital - capital-marfâ - law - drept cutumiar
~ circulation - circulaţie a mărfurilor Common Market - Piaţa Comună
~ dollar - dolar-marfă ~ ownership - proprietate socială/ob-
~ exchange - bursă de mărfuri ştească
- futures - operaţii la termen cu - prices system - sistem de preţuri
mărfuri comune
~ market - piaţă de mărfuri (mai ales ~ pricing - stabilire de preţuri comune
de alimente şi materii prime) (pentru a evita concurenţa); oferte
~ money - monedă-marfâ comune (stabilite pentru coluziune,
~ paper - (SUA) documente comer- simulând ofalsâ concurenţâ)
ciale pentru schimbul de mârfuri ~ seal - ştampilă a firmei
(instrumente negociabile ţinute drept ~ shares/stock - acţiuni comune
garanţie pentru împrumuturile desti- ~ stock fund - fond mutual care
nate finanţării importurilor) administrează acţiuni comune
~ production - producţie de mărfuri commonage s. drept de folosinţă în
~ rates - (mar.) navlu diferenţiat comun (a pământului, a păşunilor);
(pentru mârfuri care se transportă pământ/păşune comun(ă); devălmăşie
regulat în cantităţi mari) commonwealth s. comunitate de naţiuni,
~ standard - (fîn.) etalon-marfâ federaţie de state Commonwealth of
common adj. 1. comun; general 2. Nations -Comunitatea Britanică de
obştesc, public s. drept de folosinţă Naţiuni Commonwealth preference -
comună/obştească (a pământului, a facilităţi vamale pentm statele-membre ale
păşunilor); pământ/păşune comun(ă) Comunităţii Britanice de Naţiuni
~ adventure - (asig. mar.) risc comun communal adj. 1. comun, obştesc,
(atâtpentru navâ, cât şi pentru caric)
colectiv; comunal 2. comunitar ~
~ average - (asig. mar.) avarie
particulară agricultural organization - coope-rativă
~ business oriented language - limbaj agricolă
de programare orientat pe probleme communication s. 1. comunicare,
economice transmitere; informaţie, mesaj; legătură 2.
~ carrier - cărâuş comun pl. telecomunicaţii 3. pl. căi de
comunicaţie (căiferate, şosele etc.)
COM 69
- activity - trafic de informaţii, tele- ~ town - oraş dependent de o întreprindere
comunicaţii (pentru locuri de muncă, furnizare de
~ line - linie de telecomunicaţii ~ service - câldurâ etc.) ~ union - sindicat pe
telecomunicaţii ~ strategy - strategie societate; sindicat controlat de patronat
comunicaţională (metode prin care comparative adj. comparativ ~ advantage
comercianţii realizează comunicarea cu - avantaj comparativ (principiu care
pieţele lor) ~ way - cale de comunicaţie consideră că o ţară sau o regiune ar trebui
communism s. comunism community s. 1. sâ se specializeze în producţia şi exportul
comunitate 2. comu-nitate, posesiune în acelor bunuri pentru care eficienţa este
comun ~ chest - (SUA) fonduri de relativ crescută, în comparaţie cu alte
binefacere ~ investment - investiţie bunuri şi servicii)
comunitară/ obştească ~ advertising - publicitate compara-tivă
~ of interest - comunitate de interese ~ economics - economie comparată ~
commutation s. 1. înlocuire (a unui tip statistics - statistică comparată
deplată cu altul) 1. (SUA) navetâ ~ ticket - compassionate adj. plin de
(SUA) abonament (la tren, autobu?.) compasiune, compătimitor - leave -
company s. societate, companie ~ car - învoire/concediu (scurt) pentru motive
maşină de serviciu ~ director - membru al personale compensate v.î. 1. a compensa 2.
consiliului de administraţie a despăgubi
~ equity - capital propriu (al unei societâţî) compesation s. compensaţie; despă-gubire
~ formation - constituire/înfiinţare a unei ~ deal - tranzacţie în compensaţie ~ fund -
societăţi (bur.) fond de compensare ~ stocks -
~ law - legislatia societăţilor acţiuni de compensare (acţiuni ale statului
comerciale oferite în compen-saţie acţionarilor de la
~ meeting - adunarea acţionarilor ~ officer unele societaţi naţîonalizate)
- funcţionar din conducerea unei societăţi ~ trade - comert în compensaţie
~ promoter - fondator al unei societăţi ~ compensatory adj. compensator,
reserves - rezerve ale societâţii (constituite compensatoriu
din profit) ~ seal - ştampilă a firmei ~ store ~ damages - daune compensatorii ~
- magazin al unei întreprinderi (pentru fînance - finanţare a deficitului bugetar
angajaţii acesteia) ~'s risk - risc al ~ tariff reductions - reduceri de
cărâuşului compensaţie ale taxelor vamale
70
compete v.i. a concura, a fi în competitor s. concurent
concurenţă ~ analysis - analizâ a concurenţei (de
competence s. 1. competenţă, price- cătrefirmele rivale)
pere, calificare 2. (dr.) competenţă 3. complaint s. reclamaţie
situatie materialâ bună ~ book - registm de reclamaţii
competition s. concurenţă ~ section - serviciu de reclamaţii
~ policy - politicâ concurenţialâ complementary adj. complementar
(impusâ de guvern pentru a combate ~ demand - cerere complementara
monopolurile) (cerere de două produse care se
to face ~ - a face faţâ concurenţei folosesc împreună)
competitive adj. competitiv, concu- ~ supply - ofertă complementară
rential (ofertă de două sau mai multe produse
~ advantage - avantaj competitiv care sunt rezultatul aceluiaşi proces de
(ideea conform căreia punctele forte şi produc-ţie)
slabe ale unei societăţi se pot complete adj. complet; total v.î. a
determina numai prin comparaţie cu încheia, a termina ,
concurenţa) ~ breakdown - scoatere completă/
~ balance - echilibrul concurenţial definitivă din funcţiune
(într-un sector industrial) ~ disability - invaliditate totală
~ bidding - licitaţie competitivă ~ markets - (fin.) pieţe complete
~ demand - cerere concurenţială (portofolii care cuprind orice tip doril
(situaţie în care două sau mai multe de căştigurî)
produse concurează pentru satisfa- completely adv. complet, în întregime
cerea cererii pieţei) ~ built up - complet asamblat (despre
- examination - concurs, examen prin utilaje care, la vdm.are, sunt gata de
concurs (pentru ocuparea unui post folosinţă imediată)
vacant) ~ knocked down - complet dezasam-
~ market - piaţâ concurenţială blat (despre utilaje livrate deza-
~ need - nevoie de bunuri competitive samblate)
~ pricing - stabilire a preţurilor prin compliance s. conformitate, acord,
concurenţă consimţământ, aprobare
~ situation - situaţie concurenţială ~ examination - inspectare/verificare a
- strategy - strategie de luptâ împotriva respectării legislaţiei în vigoare
concurenţei comply v.i. (with) a se conforma
- supply - ofertâ concurenţială (situaţie în (cerinţelor, regulilor etc.); a consimţi
care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate, să/la, a-şi da consimţământul la
composite adj. compozit, compus;
iar producătorii a două sau mai multe
mixt, combinat s. combinaţie, amestec;
mârfuri concurează pentru utilizarea lor)
pl. date compuse (care grupează
competitiveness s. competitivitate
COM-CON 71

informaţii din mai multe sectoare, comptroller v. controller


domeniî) compulsion s. constrângere compulsory
~ cargo - caric/încărcătură mixt(ă) adj. obligatoriu; fortat, silit, impus ~
~ demand - cerere combinată/ acquisition/purchase/surrender -
alternativă (cerere de produse ori expropriere
factori deproducţie interşanjabili) ~ licence - licenţă obligatorie (asupra
~ supply - ofertă combinată (ofertă a unui brevet de invenţie)
unui produs care provine din două sau ~ sale - vânzare/executare silită (la
mai multe surse ori metode de licitaţie)
fabricaţie; ofertă de două sau mai ~ winding-up - lichidare judiciară
multe produse care satisfac acelaşi tip compute v.t., v.i. a calcula; a evalua, a
de cerere, fiind înlocuitori apropiaţi estima
unul pentru celălalt) computer s. calculator, computer
~ train - tren mixt (de călători şi - - aided/- assisted manufacture -
marfă)
fabricare asistată de calculator ~ - aided/-
composition s. 1. compoziţie; stmctură
assisted trading - (bur.) tranzactii asistate
alcâtuire 2. (dr.) convenţie, concordat
(acord între un debitor şi creditorii sâi de calculator computerize v.t. a
privitor la lichidarea datoriilor prin computeriza concealment s. ascundere,
plata unei sume mai mici decât disimulare (a activelor de catre un falit, a
întreaga datorie angajată); sumă adevărului de câtre un asigurat etc.)
achitată (în baza unei asemenea concentrated adj. concentrat
înţelegeri) - segmentation - segmentare concen-
compound adj. compus, mixt s. trată, marketing al nişelor de piaţă
compus v.î.l. a combina; a compune, a (identificarea şi exploatarea unui
alcătui 2. a retrage (o acuzaţie în segment îngust de piaţâ)
schimbul unei compensaţii materiale) concentration s. concentrare (proces
3. a achita partial (o datorie) v.i. a prin care sectoarele industriale sunt tot
ajunge la un compromis (cu creditorii), mai putemic dominate de câteva firme
a încheia un concordat mari)
~ bonus - (asig.) primă compusă ~ account - cont de concentrare (cont
~ entry - (cont.) articol recapitulativ de depozit în care se virează periodic
~ interest - dobândă compusă sume de bani)
~ tariff - tarif compus/mixt (combi- ~ bank - bancă de concentrare (a
naţie între taxa ad valorem şi o taxă fondurilor din alte bâncî)
vamală specificâ) ~ of industry - concentrare a industriei
comprehensive adj. cuprinzător (concentrarea unor sectoare indus-
~ offer - ofertă cuprinzătoare/ triale în anumite zone în funcţie de
amănunţită
~ policy - poliţă de asigurare generală
72________________________ ~ subsequent - (dr.) condiţi^
rezolutorie
sursele de materii prime, profilul ~ s agreed upon - condiţii convenite
pieţelor etc.) ~ s of contract - condiţii contractuale
~ ratio - rată de concentrare (care ~ s of membership - conditii di
arată procentul în care un sector adeziune
industrial este dominat de câteva mari ~ s of sale - condiţii de vânzare (îi
societăţi sau mâsura concurenţei pe contractele de vânzare de mărfuri)
pieţele bancare) conditional adj. conditional ^
concept s. concept, idee ~ acceptance - (com.) acceptai^
~ testing - (com.) testare a conceptului conditionalâ (a unei oferte de cătri
concern s. 1. legătură, relaţie 2. interes, cumpărător dacâ primeşte unelt
participare (într-o afacere) 3. concem; facilităţi) '•
întreprindere, societate ~ bond - obligaţiune condiţională/du-
concession s. 1. concesie 2. concesiune blă
concessionaire s. concesionar ~ endorsement - andosare condiţio
concessionary adj., s. concesionar nală
conciliation s. conciliere, arbitraj ~ sale - vânzare condiţională
~ board - consiliu de arbitraj conduct s. conducere, dirijare;
conciliator 5'. arbitru, mediator administrare v.t. a conduce, a dirija; l
conclude v.î. 1. a termina, a sfârşi 2. a administra
încheia (o afacere); a semna (un ~ money - (dr.) cheltuieli de deplasan
contract) 3. a conchide, a deduce (pentru un martor)
conclusion s. 1. terminare, sfârşti 2. conductor s. 1. director; administrato)
încheiere (a unei afaceri); semnare (a 2. taxator; conductor 3. ghid, însoţitor
unui contract) 3. concluzie; decizie conference s. 1. conferinţă; congres
fmală convenţie 2. cartel maritim
condition s. 1. condiţie 2. stare, situaţie ~ call - conferinţă telefonică
3. poziţie socială 4. clauză, prevedere, ~ carrier - cărăuş asociat (la un cartd
stipulatie (a unei convenţii) v.t. 1. a maritim)
condiţiona 2. a prevedea, a stipula v.i.a ~ rates - navluri de linie
pune condiţii, a stipula o condiţie ~ ship/vessel - navâ de cartel maritim
~ of cargo - stare a caricului/ ~ terms - condiţii (contractuale) d(
încărcăturii cartel maritim
- of contents unknown - starea confidential adj. confidenţial
conţinutului necunoscută (despre o ~ clerk - funcţionar de încredere
marfâ ambalată) - report - raport confidenţial
~ of the market - situaţie pe piaţă, confidentiality x. confidenţialitate
conjunctură ~ clause - clauza confidenţialitâţi
~ precedent - (dr.) condiţie (într-un contract de angajare)
suspensivă
CON 73
confirm v.t. 1. a confirma; a atesta, a ~ contract - contract consensual
adeveri 2. a ratifica, a valida ~ obligation - obligaţie consensualâ
confîrmed adj. 1. confirmat; atestat, consequential adj. care decurge/
adeverit 2. ratificat, validat rezultă
~ irrevocable credit - (com.) credit ~ damages - daune indirecte (oferite
irevocabil confirmat drept compensaţie pentru. nerespec-
~ letter of credit - acreditiv confirmat tarea obligaţiilor contractuale)
confiscate v.t. a confisca; a sechestra ~ loss policy - poliţă de asigurare
conflict s. conflict; contradiţie; indirectă a pierderii, poliţă de asigurare
incompatibilitate v.i. a fi în conflict/ împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ
contradictie, a fi incompatibil de un accident major)
- of interests - conflict de interese conservative adj. 1. conservator 2. pru-
~ of laws - conflict de legi, dent; moderat
contradictie între legi - accounting - contabilitate pmdentă
congeneric adj. congener ~ estimate - evaluare pmdentă
~ merger - fuziune congeneră (între ~ investment - investiţ-ie cu risc scăzut
firme din aceeaşi industrie în care conservator s. 1. custode, paznic 2.
partenerii de fuziune nu sunt nici lichidator (numit de instanţă pentru a
clienţii, nici furnizorii uneia dintre ele) închide ofirmăfalită) 3. tutore
conglomerate s. conglomerat consideration s. 1. consideraţie, stimă
~ amalgamation/merger - fuziune- 2. considerare, studiere; considerent,
-conglomerat (între societăţi din motiv 3. remuneraţie, plată; compen-
industrii diferite) saţie 4. (dr.) contraprestaţie
congress s. congres ~ for sale - preţ de vânzare
conjoint adj. asociat, combinat consign v.t. 1. a preda, a remite; a
~ analysis - analiză asociată (tehnicâ expedia (mărfuri); a trimite (mârfuri)
de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor m consignaţie 2. a încredinţa, a
produse) consemna 3. a depune (o sumă)
conscience s. conştiinţă consignee s. consignatar, destinatar,
~ money - bani de conştiinţă (sumă primitor (al mărfii)
trimisă anonim de cineva pentru plata ~ 's risk - pe riscul destinatarului
unor impozite de la care iniţial s-a consigner v. consignor
eschivat) consignment s. 1. lot/încărcătură
consecutive adj. consecutiv, succesiv expediat(ă); partidă de mărfuri 2.
~ days - zile consecutive/curgătoare expediere (de marfa) în consignaţie
finclusiv duminicile şi sărbătorile ~ account - (cont.) cont de consignaţie
legale) ~ invoice - factură de consignaţie
~ voyage charter party - contract de ~ note - fraht, scrisoare de trăsură
navlosire pe voiaje consecutive ~ warehouse - antrepozit de consig-
consensual adj. consensual naţie
74 ________________________ ~ prices - preţuri stabile
construction s. 1. construire; construo|
consignor s. consignator, expeditor (al ţie, clădire 2. interpretare (a unei legi)
mărfii) ~ industry - industria construcţiilor
consolidate v.t. 1. a consolida, a ~ management - amenajare de şantied
unifica (societăţi); a aborda în grup (o ~ of ships - construcţii navale
societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy - poliţă de asigurare a navei î
scopuri contabile) 2. a consolida (dato- construcţie
ria publică) ~ site - şantier de construcţie
consolidated adj. consolidat ~ time - termen de execuţie (a une^
-accounts - conturi consolidate lucrâri de construcţie)
- annuities/stock - titluri de rentă constructive adj. 1. constructiv 2
consolidată dedus, prezumat, estimat
~ balance sheet - bilanţ consolidat ~ possession - (dr.) posesie cu titk
(bilanţzil unui grup, întocmit prin legal 1
unificarea bilanţurilor tuturor filialelor - total loss - (asig. mar.) pierdert
componente)
totală prezumată/interpretată '
- financial statpments - (cont.) situaţii ~ trust - (dr.) tutelă prezumatS
financiare consolidate implicită
consolidation ^. 1. fuziune, unificare (a consuetudinary adj. consuetudinar,
unor societăţi); consolidare, abordare în cutumiar
grup (a unei societăţi- ~ law - drept consuetudinar/cutumiar
-mamă cu filialele ei în scopuri consuls. consul
contabile) 2. consolidare (a datoriei ~ general - consul general
publice) 3. (dr.) consolidare (stingere consulage s. taxe consulare
a unui drept de uzufruct prin consular adj. consular
întrunirea, în aceeaşi persoanâ, a ~ agent - agent consular
calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification - legalizare consulară
proprietar) ~ declaration - declaraţie consularâ
consols s. pl. titluri de rentă conso- ~ fees - taxe consulare
lidată - invoice - factură consularâ
consortium s. consortiu - jurisdiction - jurisdicţie consulară
~ agreement - acord de consorţiu ~ office - consulat
~ bank - bancă de consortiu ~ passenger - pasager repatriat (prif
conspicuous adj. ostentativ, vădit consulat)
~ consumption - consum ostentativ ~ visa - viză consulară
(nemotivat de necesităţi, slimulat de consulate adj. consulat
dorinţa confirmării unei poziţii sociale ~ general - consulat general
superioare)
constant adj. constant; stabil
~ capital - capital constant
- cost - cost constant/fix
CON 75
consultant s. consultant; specialist, expert; ~ strike - grevă a consumatorilor,
consilier consultative adj. consultativ ~ boicotare (a unui produs) de către
vote - vot consultativ consulting adj. consumatori
consultant ~ 's sovereignty - suveranitate a con-
- engineer - inginer consultant sumatorilor (alocarea resurselor într-o
consumable adj., s. consumabil consume economie îiberă în funcţie de prefe-
v.t. a consuma consumer s. consumator rinţele consumatorilor)
~ 's surplus - surplus al consuma-
- acceptance - acceptare (a unui
torului/cumpărătorului (diferenţa dintre
produs) de consumatori
preţuî pe care cumpărătorul intenţio-
~ behaviour - comportament al neazâ sâ-l ofere pentru un anumit
consumatorului produs şi preţul pe care îl plăteşte în
~ credit - credit de consum (acordat realitate)
pentru cumpărarea de bunuri' de consumerism s. consumerism
consum şi servicii) consumption s. consum
~ demand - cerere a consumatorilor
~ curve - curba consumului
~ durables - bunuri de folosinţă ~ function - functia consumului
îndelungată
~ goods - bunuri de consum
~ finance company - societate pentru
~ habits - obiceiuri ale consuma-
acordarea de credite consumatorilor/
torilor/în materie de consum
persoanelor fizice
- goods - bunuri de consum ~ rate - normă de consum
~ loyalty - loialitate a consumatorului ~ tax - impozit pe consum
ffaţâ de o marca) - unit - unitate de consum
~ non-durables - produse de folosinţă container s. container
imediată ~ capacity - capacitate în continuare (a
- preference - preferinţă a unei nave portcontainere)
consumatorilor ~ carrier/ship/vessel - cargou-con-
~ price index - indice de preţ al tainer, navă portcontainere
consumatorului (wdicele preţurilor cu ~ cell - celulă de container (pe navele
afnănuntul) portcontainere)
~ profile - profil al consumatorilor - dimensions - dimensiuni (standard)
~ protection - protecţie a consuma- de container
torilor ~ storage - depozitare în containere
~ research - cercetare a preferinţelor containerizable adj. containerizabil
consumatorilor ~ cargo - caric/încărcătură containe-
~ resistance - rezistenţă/pasivitate a rizabil(ă)
consumatorilor containerization s. containerizare
containerize v.t. a containeriza, a
introduce (mârfuri) în containere
76_________________________ ~ interest - (dr.) drept de proprietd
condiţionat
contamination s. (asig. mar.) conta- ~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl
minare (a caricului, în special cu apă eventual I
de mare) continuation s. 1. continuari
contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango
bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i
unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri
pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării 1
de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango
şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun(
~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta
contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent
~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent
(decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa
contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere
concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint
contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt
continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan
- cover - acoperire continentală unor beneficii)
(asigurare auto britanică oferitâ per- ~ (flow) production - producţie m fli
soanelor care se deplasează pe continuu
continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii
~ port - port continental continuă
~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent
contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent
posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^
cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i
~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un
de prevedere zile de tranzacţionare)
contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr
neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten
annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare,
asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri (
condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă
-assets - active eventuale ~ control - control vamal împotrr
~ beneficiary - beneficiar condiţionat contrabandei; combatere a contraba
{beneficiar ale cărui interese sunt dei
condiţionate de producerea unui - goods - mărfuri de contrabandă ~ of
eveniment) war - contrabandă de război
~ expenses - cheltuieli neprevăzute
CON 77
~ trade - comert de contrabandă contractor s. contractant, parte
contrabandist s. contrabandist contract s. contractantă; antreprenor; fumizor
contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contractual adj. contractual
contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a ~ obligations - obligaţii contractuale
face (datorii) 3. a reduce, a restrânge ~ rent - chirie contractuală
(cheltuieli) v.i. a încheia un contract contrarian s. (SUA) contrarian
(persoană care urmează o strategie
- bond - scrisoare de garanţie bancară de
contrară unor opţiuni logice)
bună executare a contractului contravener s. contravenient
- by deed/under seal - contract sub contravention s. contravenţie
sigiliu privat contribution s. 1. contribuţie 2.
~ carrier ~ cărăuş, transportator impozit, taxă
~ date - datâ contractuală ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie
~ department - raion cu vânzare angro (contribuţia la costurile fixe sau venitul
(la un mare ma.gaz.in) rămas după plata costuriîorfixe)
~ for a work - antreprizâ ~ to general average - (asig. mar.)
~ freight - (mar.) navlu contractual contribuţie la avaria comună
~ horizon - durată de execuţie/derulare contributOK. 1. contribuabil 2. colabo-
a unui contract rator (la o revistâ, un ziar)
~ labour - mână de lucru angajată pe contributory adj. contributiv, contri-
termen lung butoriu; cotizant s. acţionar; acţionar
~ law - drept contractual care contribuie la plata datoriilor (în
~ lien - dreptul contractual de retenţie caz de lichidare a societăţii)
~ note - (bur.) borderou (de cumpă- ~ insurance - asigurări sociale din
rare sau vânzare de acţiuni) fonduri salariale
~ of agency - contract de agen- ~ mortgage - ipotecă contri-
ţie/comision butivă/colectivă (ipotecâ datâ unui
~ penalty - penalizare contractuală singur creditor, alcătuită prin contri-
~ price - preţ contractual buţiile mai multor persoane)
~ service - serviciu contractual ~ negligence - (dr.) neglijenţă cul-
~ speed - viteză contractuală pabilă
~ supplies - livrări contractuale ~ pension scheme - plan de pensii
- value - valoare contractuală ~ work - contributiv
lucrare în antrepriză contraction s. 1. control s. 1. control (financiar, vamal
contractare, încheiere pe bază de contract 2. etc.) 2. reglementare 3. control
contractare (a unei obligaţii, a unui (exercitat de acţionarul sau grupul de
împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a acţionari care deţine mai mult de 50%
cheltuielilor) din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a
controla, a verifica 2. a reglementa 3. a
dirija (moneda, piaţa etc.)
78 CON-Cfl
~ account - (cont.) cont de preferenţiale sau a unei obligaţi^
control/rectific are convertibile)
~ stamp - marcă de control ~ table - tabel de transformări {pevA
~ snrvey - expertiză contradictorie unităţi de mâsurâ aparţinând un
controller s'. controlor; revizor; sisteme diferite)
inspector convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.}
conurbation s. conurbaţie converti, a schimba 3. (dr.) &
convene v.t. a aduna, a reuni; a apropria, a uzurpa
convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a convertibility s. (fin.) convertibilitate
se întruni convertible adj. convertibil
convenience s. înlesnire, utilitate, ~ bond - obligaţiune convertih
comoditate (care, la scadenţă, poate fi schimba
~ goods - alimente pentru consum cu alte titluri în loc să fie plătită)
rapid, fast foods (alimente special ~ currency - monedă convertibilă
ambalate şi preparate pentru a fi ~ loan stock/securities - titluri i
consumate imediat) valoare convertibile (obligaţiuni &
~ store - magazin de cartier (care se acţiuni preferenţiale care pot
adresează clientelei dintr-o anumită schimbate, la opţiunea titularului,
zonă şi are program prelungit) acţiuni comune ale societâţii emitentt
conversion s. 1. (fin.) conversie, convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.)
conversiune (schimbarea condiţiilor transmite (o proprietate)
unui împrumut; emiterea de noi titluri conveyance x. 1. transport; transporta
pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d
apropriere, uzurpare transfer (al unei proprietăţi)', act
~ cost - cost de producţie (manoperă şi transfer
cheltuieli indirecte) conveyancer s. avocat (care pregâte^
~ loan - împrumut de conversiune actele în vederea unui transfer
~ price - preţ de conversie (preţul proprietate)
efectiv plătit pentru acţiunile comune conveyer v.conveyor
atunci când sunt obţinute prin conveyor s. conveier, bandă transp<
conversia acţiunilor preferenţiale sau a toare
obligaţiunilor convertibile) coomb s. coomb (unitate de cap
~ privilege - (asig.) privilegiu de citate)
conversie (dreptul unui individ, asigu- cooperate v.t. a coopera, a colabora
rat în grup, sâ încheie o asigurare cooperation s. 1. cooperare, colabon
individuală când asigurarea colectivâ 2. cooperatie
expiră) cooperative adj. 1. comun, de.
~ rate/ratio - rată/raport de conversie colaborare 2. cooperatist s. cooperatii
(numărul de acţiuni comune care poate ~ advertising - publicitate comu
fi obţinut prin conversia unei acţiuni (colaborarea mai multorfirme pentn
reduce cheltuielile în acest sector)
COO-COR '9
- bank - cooperativă de credit core î. interior, miez, inimă
- farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie ~ activity/business - activitate
- marketing - marketing comun (al principală/de bază
unui grup de producâtori care ~ competence - (man.) competenţă de
colaborează pentru lansarea mărfu- bază (a unei societăţi)
rilor lorpepiaţă) ~ equity - capital propriu esenţial (al
~ shop/store - cooperativă de consum unei societăţî)
~ society - societate cooperatistă, ~ workers - (man.) muncitori esenţiali
cooperativă (cu sarcini şi responsabilitâţi
~ system - sistem cooperatist, deosebite)
cooperaţie corkage ^. taxă pentru băuturile
coownership s. coproprietate înfundate (servite în restaurant)
~ of industry - acordare de actiuni corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA)
angajatilor (la societatea în care porumb
lucrează) ~ and dry measure - măsură de
copartner s. coasociat, copartener capacitate pentm cereale şi mărfuri
copartnership s. asociaţie pulverulente
~ of industry - acordare de acţiuni ~ chandler - comerciant de cereale (cu
angajaţilor (la societatea în care amănuntul)
lucrează) ~ dealer - cerealist, comerciant de
copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de cereale (cu ridicata)
aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de ~ exchange - bursă de cereale
exploatare a cuprului ~ market - piaţă de cereale
~ - bottomed - sigur, solid, cu ~ trade - comerţ cu cereale
acoperire (din punct de vedere corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni
financiar) pentru a exercita controlul asupra
copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia preţurilor); monopol, monopolizare v.t.
~ paper - hârtie indigo/carbon a acapara, a monopoliza (mărfuri,
copybook s. registru sau dosar acţiuni) v.i. a forma un monopol
conţinând copii de acte/documente corporate adj. 1. corporativ; constituit,
copyright s. drept de autor (pentru formând o corporaţie 2. corporatist
operele literare, muzicale, artistice) ~ body - organ constituit, persoană
adj. protejat de drepturile de autor, cu juridică
dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi ~ campaign - campanie organizaţio-
rezerva drepturile de autor pentru (o nală (campanie publicitară menită sâ
carte, un disc etc.) cultive imaginea unei companii în
~ reserved - toate drepturile rezervate ansamblu)
copywriter s. redactor (de reclame, ~ culture - (man.) cultură/sistem de
anunţuri) valori a(l) corporaţiei, cultură organiza-
ţională
so_________________ ____________________COR-4

~ customer - persoană juridică (client al ~ stock - obligaţiuni municipale


unei băncî) - tax - impozit pe societate
~ identity - (man.) identitatea corporaţiei corporatism s. corporatism
~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ corporator s. membru (fondator^
income tax - (SUA) impozit pe profitul unei corporaţh
corporeal adj. corporal
societăţii
~ property - bunuri corporale
~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name -
correspondence s. 1. corespondq
nume social ~ planning - planificare poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică (instituţie financiară care prestf
sau juridică ce încearcă să obţină controlul servicii pentru altă organia
asupra unei societăţi (prin cumpărarea financiară)
masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc ~ banking - sistem bancar cu activi
corporativ (la alocarea capitalului, acesta corespondentă
reflectă efectele unui proiect asupra riscului ~ clerk - funcţionar/secretar respoi
firmei, măsurat ca efect asupra bil cu corespondenţa
variabilitâţii profitului finnei) ~ course - curs prin corespondenţă
~ department - serviciu de coresţ
~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector
denţă
- sector corporativ/al corpo-ratiilor (în correspondent s. 1. corespom
economie) ~ state - stat corporatist ~ (bancă ce acţionează ca agent penti
strategy - strategie corporativă/a corporaţiei altă bancă care nu are sucursale^
~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie corespondent, reporter
mandatată corporation s. 1. corporaţie, ~ bank — bancă - corespondent
persoană juridică 2. (SUA) corporaţie corruption s. corupţie
(persoanâ juridică care funcţionează cost s. 1. cost; preţ de cost 2.
separat şi distinct de proprietarii şi cheltuieli de judecată; cheltuieli v.
managerii săi, avănd astfel avantajul unei evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa
existenţe nelimitate, transferabilitatea ~ accounting - contabilitatea costui
simplă a părţilor sociale şi răspundere ~ allocation - alocare a costui
individuale (din costul total)
limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate -
~ and freight - (mar.) cost şi navlu
(dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi
~ - benefit analysis - analiză c
membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă -beneficiu
(titular, cu personaîitate juridică, al uneia ~ centre - centm de cost (um
dintre anumite funcţii publice) căreia i se pot aloca nişte cos
specifice)
~ efficiency - randament/reducere
preţului de cost
- estimate - deviz estimativ
cos-cou 81

~, insurance, freight - cost, asigurare, ~ per thousand - cost la mie (metodă de


navlu calculare a cheltuielilor de publicitate
~, insurance, freight and commission pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori
- cost, asigurare, navlu şi comision ~, etc.) ~ - plus method - metoda adăugării
insurance, freight and exchange - unei cote marginale fixe la preţul de cost
cost, asigurare, navlu şi diferenţă de ~ price - preţ de cost
curs de schimb ~ (- push) inflation - inflatie provocată de
~, insurance, freight, commission creşterea preţurilor de cost
and interest - cost, asigurare, navlu, ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute
comision şi dobândă ~ structure - structură a costului ~ unit -
~ leader - lider de cost (firmă care unitate de cost coster v. costermonger
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj
costermonger s. negustor ambulant (de
important în ceea cepriveşte costul)
fructe, legume, peşte etc.) costing s.
~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele calcul/stabilire a(l) preţului de cost
tipuri de capital al unei companiî) costliness s. scumpete, preţuri ridicate
~ of credit - cost al creditului cottage s. casă ţârănească ~ industry -
(dobândd) industrie artizanală cotton s. bumbac ~
~ of debt - cost al datoriilor (rata bale - bal/balot de bumbac ~ futures -
dobânzii noilor datorii emise) contracte futures cu bumbac
~ of downtime - cost al timpului de ~ market - piaţa bumbacului ~ mill -
întrempere a producţiei fllatură de bumbac coulisse s. grup de
~ of labour - cost al forţei de muncă brokeri neoficiali council s. consiliu ~
~ of living - cost al vieţii
board - şedinţă de consiliu ~ estate -
~ - of-living bonus - spor (salarial)
pentm corelarea veniturilor cu evoluţia cartier de locuinţe aflat în administrarea
indicelui costului vietii autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local
~ - of-living index - indice al costului councillor s. 1. membru al unui consiliu 2.
vieţii consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat
~ of new common equity - cost al ~ - at-law - avocat
noilor acţiuni comune (rata rentabili-
tăţu lafondurile obţinuteprin vânzarea
de noi acţiuni comune)
~ of retained earnings - cost al
profitului nerepartizat/acumulat (rata
rentabilitâţii solicitate de acţionari
pentru capitalurile proprii obţinute de
firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)
j82________________________
cou-cq
counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu
(^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, valoare la purtător) 2. bon, tichet fi
opus cartelă) \ ~ bond -
~ advice - contraaviz
obligaţmne cu cupoane f< dobândă)
~ check - (SUA) cec/formular de
^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ
retragere (de numerar din cont)
counterbid s. contraofertă (la licitaţie) a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet -
counterclaim (dr.) s. cerere recon- foaie de cupoane ;
venţională v.i. a formula o cerere ~ stripping - desfiinţare a cuponul
reconvenţională (transformarea unei obîigaţiu
counterfeit adj. contrafâcut, fals s. obişnuite într-una cu cupon zero)
contrafacere, falsificare; fals v.t. a courier s. curier court s. curte, tribunal
contraface, a falsifica - of appeals - curte de apel
counterfeiter s. falsificator ~ of arbitration - curte/tribunal (
counterfoil s. cotor (de chitanţe, arbitraj
cecuri, bilete); contramarcă, talon, - of competent jurisdiction - tribun
matcă competent
counterman s. tejghetar; barman ~ ofjustice/law - tribunal
countermand s. contramandare v.t. a - of original jurisdiction - tribunal i
contramanda, a anula (o comandă, un prima instanţă
ordin etc.) courtage s. curtaj, brokeraj covenant s.
counteroffer s. contraofertâ
acord, contract; clauză unui contract v.t.
counterpart s. copie, duplicat
a conveni (pf contract), a prevedea, a
countersign s. contrasemnătură v.t. a
contrasemna stipula covenanter s. parte contractantă
countersignature s. contrasemnăturâ cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ
countertrade s. (com.) contrapartidă (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2.
countervail v.t. a compensa, a asigurare, acoperire (a unui risc)
contracara suplinire (a unui muncitor absent) \ 1.
country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura,
provincie a acoperi (un risc) 3. a relata comenta
~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita (ştiri, evenimente; desp ziarişti)
riscului de tara) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm
~ of destination - ţară de destinaţie (a la restaurant)
mărfii) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~
~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii)
note - certificat provizoriu asigurare (cu
~ rating - rating de ţară
valabilitate până emiterea poliţei de
~ risk - (fin.) risc de ţară
asigurare)
COV-CRE 83
coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, cranage s. taxă de macara; drept de
garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui folosire a macaralelor (portuare)
risc) 3. public, acoperire (procentul de crane .y.macara; macara de chei sau
consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel bord
puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj crash 5-. crah, faliment
publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. crate s. crată (lădiţă/cutie din şipci)
crating s. ambalare în crate
reportaje, comentarii (despre un
crawling adj. care se mişcă încet
eveniment) covered adj. acoperit, asigurat
~ P®^ - (fif1-) crawling peg (rată de
~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu schimb prin care cursul de schimb al
acoperire (care deţine suficiente acţiuni unei monede fluctuează într-o marjă
pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind restrânsă)
obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) creative adj. creator, inventiv
~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu ~ accounting - contabilitate creatoare
dobândă acoperitâ credentials s. pl. scrisori de reco-
~ option - (bur.) opţiune acoperită mandare
(contract de opţiune garantat cu acţiunile credit s. 1. credit; împrumut 2.
unui titlu de valoare suport) coverage s. 1. reputaţie de solvabilitate 3. scrisoare de
acoperire, asigurare; credit, acreditiv 4. (cont.) credit
riscuri acoperite/asigurate 2. public (al unei (coloană în partea dreaptă a fiecărui
cont) v.t. 1. a credita, a împrumuta, a
staţii de radio sau televiziune);
deschide un credit 2. (cont.) a credita, a
cititori, ascultători etc. (ai unor înregistra în creditul unui cont
reclame) 3. reportaj, comentariu ~ account - (com.) cont în credit
covering s. acoperire (tranzacţii de - advice - aviz de creditare
acoperire pe piaţa bursieră prin - agency/bureau - agenţie/birou de
contracte la termen) verificare a solvabilităţii (unui client
~ letter - scrisoare de însoţire sau a uneifinne)
craft s. 1. meşteşug, meserie 2. breaslă, ~ balance - sold creditor
corporatie 3. ambarcaţie; ambarcatii, ~ bank - bancă de credit
nave 4. avion; avioane ~ card - carte de credit
~ clause - (mar.) clauză de alimbare - ceiling/limit - limită a creditului,
~ guild - breaslă, corporatie plafon de creditare
~ labour - mână de IUCBLI calificată ~ clearing - compensare {interban-
~ union - sindicat al muncitori- cara) a creditelor
lor/meseriaşilor din aceeaşi specialitate ~ control - control al creditelor
craftsman 5'. meseriaş, meşteşugar; ~ cooperative - cooperativă de credit
artizan craftsmanship s. meşteşug,
- creation - creare de credite (in
artă
economie}
~ department - serviciu de credite
84________________________ __________________CRE-CRI

~ freeze/squeeze - îngheţare/blocare a ~ standards - standarde de credit


creditelor - structure - structură a creditului ~
~ S^P ~ (com.) ecart de credit (formulă terms - termeni (conîractuali) d| creditare
care desemneazâ conflictul dintre - union - cooperativă de credit
interesul vânzătorului de a-şi primi creditor s. creditor
banii cât mai curând şi cel al cumpâ- ~ account - cont creditor
rătorului de a plăti cât mai târziu) ~ nation - ţară creditoare
~ history - evoluţie în timp a creditului ~ position - (cont.) poziţie creditoare
~ insurance - asigurare a creditelor ~ s' meeting - adunarea creditorilor
~ instrument - instrument financiar/de
- s under commission of bankruptc?
credit
- creditori ai unui falit
~ insurance - asigurare a creditelor (de
~ s voluntary winding-up - lichidac
către creditor)
voluntară a creditorilor
~ line - (SUA) limită de credit; notă
creditworthiness s. bonitate, solvabili
care indică sursa unei ilustraţii
tate; reputaţie de solvabilitate
(reproduse într-o carte)
creeping adj. lent
~ losses - pierderi din credite
~ control/takeover - preluare lenta
neperformante
treptată a controlului (asupra uru
~ manager - manager de credit
societăţi)
~ market - piaţa creditelor
~ inflation - inflaţie lentâ
~ memorandum/note - bilet de credit
(prin care clientul este înştiinţat de crew s. echipaj (de navă)
către un furnizor că acesta i-a creditat ~ list - listâ de echipaj, rol de apel a
contul, specificându-se şi suma navei
respectivâ) ~'s customs declaration - declaraţi
~ offîcer - inspector de credite vamalâ a echipajului
~ on mortgage - credit ipotecar crisis s. criză
~ on personal property - credit ~ management - management de cria
mobiliar critical adj. critic
~ on real estate - credit imobiliar ~ cargo - marfă pretenţioasă fî
- period - perioadă de credit privinţa condiţiilor de transport)
- rating/status/standing - evaluare a ~ path analysis - analiza drumuli
bonităţii/solvabilităţii critic (analiza etapelor pentr
~ review - revizuire a creditelor realizarea fiecărei activităfi succesh
(pentru stabilirea provizioanelor) în vederea implementării întreg
~ sale - vânzare pe credit strategii)
~ scoring - punctaj de bonitate crop s. 1. recoltă 2. culturâ agricolă v.
- slip/voucher - borderou de plată ( la 1. a recolta 2. a cultiva v.i. a produc
recoltă (despre pâmânt)
bancâ)
~ m rotation - solă
CRO-CUR 85
- rotation/succession - asolament cross ~ capacity/content - capacitate
adj. încmcişat, combinat; volumetrică (a navelor comerciale)
reciproc v.t. a bara (un cec) ~ contents - cubaj
~ effects - efecte reciproce ~ displacement - deplasament
~ exchange/rate - curs de schimb volumetric
încmcişat (stabilîrea cursului dintre ~ measure - unitate volumetrică
două valute prin raportare la o terţă ~ storage capacity - capacitate cubică
monedă) de depozitare
~ holding - deţinere reciprocă de cumprep. (bur.)cu
acţiuni (de către două sau mai multe ~ all - cu toate beneficiile
societăţi) - capitalization - cu capitalizare
~ liabilities - (mar.) răspunderi/ ~ coupon - cu cupon
obligaţii reciproce (ale armaîorilor în ~ distribution - cu distribuire (de
caz de (*oliziune) dividende etc.)
~ offer - ofertâ încmcişatâ ~ dividend - cu dividend
~ selling - vânzare împerecheată ~ interest - cu dobândă
(plasarea produselor complementare ~ new/rights - cu drepturi (prefe-
unele lăngă altele în magazin) renţiale la o nouâ emisiune de acţiunî)
~ -sectional analysis - analiză în cumulative adj. cumulativ
secţiune transversală (calculul ratelor ~ average residuals - (fîn.) valori
financiare la doua momente diferite de reziduale medii cumulative (însumarea
timp) în timp a excedentului de rentabilitate
~ subsidy - subvenţie încrucişată al unei acţiuni sau al unui portofoliu)
crossing s. barare (a unui cec) ~ dividends - dividende cumulative
crown 5'. coroană (regalâ) (wracteristică deprotectik a acţiunilor
~ debt - creanţă regalâ preferenţiale care impune ca toate
~ jewels defence - apărarea bijuteriilor dividendele resîante cuvenite acestei
coroanei (pîan de măsuri adoptat de o categorii de acţiuni să fie plâtite
societate ameninţată cu preluarea prioritar)
controlului de către un investitor ~ preference/preferred share -
nedorit) acţiune preferenţială cumulativă
~ land - domeniu regal/al coroanei ~ voting - vot cumulativ (metodă de
crude adj. brut, neprelucrat vot,care permite voturi multiple pentru
~ naphtha/oil/petroleum - ţiţei, petrol un singur membru al unui consiliu de
brut administraţie)
~ - oil carrier - petrolier (de ţiţei) curb s. (bur.) piaţâ neoficială v.t. a
~ ore - minereu bmt limita, a ţine sub control (inflaţia)
~ product - produs brut ~ broker - broker neoficial
cruise s. croazierâ - market - piaţă neoficială
cubic adj. cubic, volumefric
S6___________________________ __________________CUR-CU

currency s. 1. valută; devize; instru- ~ ratio - (fin.) rata lichidităţii curefl


ment de plată 2. circulaţie (monetarâ) (raportul dintre pasivele curente a unei
3. scadenţă (a unei cambii) afaceri şi activeîe sale curente) ~
~ appreciation - apreciere a unei settlement - (bur.) lichidare curentă ~
valute (în raport cu altele)
year - an curent
~ bill - cambie trasă în devize
~ yield - (fin.) randament curei (venitul
~ bond - obligatiune plătibilă în
moneda ţării în care a fost emisă; unei obligaţiuni, egal i valoarea cuponului
(SUA) obligaţiune plătibilă în devize împărţit la preţ) curtail v.t. a reduce
~ circulation - circulatie monetară (cheltuieli) curve s. curbâ (a cererii)
~ code - cod al valutei custody s. custodie ~ account - cont de
~ deflation - deflaţie monetară custodie ~ bill of lading - (mar.)
~ depreciation - depreciere a unei conosament d marfâ (în special bumbac) în
monede (în raport cu altele) custodie custom s. 1. uzanţă, convenţie 1
~ devaluation - devalorizare clientelă; vad 3. pl. vamă; taxe vamal adj.
~ notes - bancnote (emise între 1914- făcut pe comandă ~ - built/'make - fâcut
-1918 în Marea Britanie) pe comandă ~ of the port - uzanţâ a
~ option - opţiune (de vânzare sau
portului ~ of trade - uzanţă contractuală ~
cumpârare) pentru devize
s agency - agenţie vamală ~ s agent -
~ rate - rată de schimb
~ risk - risc al cursului de schimb agent de lichidare în vamâ ~ s and excise
(riscul de a înregistra pierderi cauzate duties - taxe vamale 5 de regie
defluctuaţia ratelor de schimb) ~ s area - zonă vamală ~ s authority -
~ swap - swap cu devize autoritate vamală ~ s bill of entry -
~ union - uniune monetară buletin zilnic 2 mişcării navelor şia
current adj. curent mărfurilor ~ s. bond - scrisoare de garanţi
~ account - cont curent - vamală (pentru plata taxelor vamale d
~ assets - active curente/circulante import)
~ balance - sold curent al unui cont; ~ s broker - (SUA) agent de lichidar în
sold al contului curent vamâ
~ capital - (SUA) capital curent/de
~ s classification - clasificare vamal
lucru
(categoria din cadrul unui nomenclatc de
~ cost - (cont.) cost curent
~ cost accounting - contabilitatea taxe vamale în care este introdus u
costurilor curente/de inflaţie produs)
~ debt - datorie curentă ~ s clearance - formalităţi vamali
~ liabilities - pasive curente lichidare în vamă
~ money - monedă curentă
~ price - preţ curent
CUS-CYC 87
- s debenture - certificat de restituire - s value - valoare în vamă
a taxelor vamale (plătite pentru ~ s warehouse - antrepozit vamal
mărfurile importate care au fost ~ s warrant - recipisă vamală
ulterior reexportate sau folosite la ~ s waters - zonă maritimă specialâ
fabricarea mărfurilor de export) ~ s wharf - chei vamal
~ s declaration/entry - declaraţie customable adj. supus taxelor vamale
vamală customary adj. uzual, obişnuit
~ s drawback - restituire a taxelor ~ delivery - livrare uzuală
vamale ~ law - drept cutumiar
~ s duty - taxă vamală '• ~ (quick) dispatch - celeritate uzuală
~ s examination/inspection - inspec- ~ tare - tară uzuală
ţie/control vamal customer s. client; cumpărător; consu-
~ s harmonization - armonizare a mator
taxelor vamale (unifonnizarea nomen- ~ profîle - profil al clientelei
clatoarelor şi a procedurilor vamale în ~ s' ledger - (cont.) registru de vânzări
ţârile care cooperează) cut s. reducere, micşorare v.t. 1. a
~ (s) house - vamă, punct vamal reduce, a micşora (preţuri, salarii etc.)
~ s invoice - factură vamală 2. foff) a tăia, a întrerupe (alirnentarea
~ s nomenclature - nomenclatură va- cu apă, gaze etc.)
mală ~ price/rate - preţ redus (drastic)
~ s offîce - birou de vamă ~ - price shop - magazin cu preţuri
~ s offîcer - vameş reduse
~ s permit - permis vamal cutthroat adj. dur, acerb
~ s regulations - regulament vamal ~ competition - concurenţă dură/
~ s seal - sigiliu vamal acerbă
~ s tare - tară vamală cycle s. ciclu
~ s tariff - tarif vamal cyclical adj. ciclic
~ s territory - jurisdicţie vamală ~ fluctuations - fluctuaţii ciclice
~ s union - uniune vamală ~ unemployment - şomaj ciclic
D
daily adj. zilnic, cotidian adv. zilnic s. ~ done/incurred - pagubă produsă
cotidian, ziar ocazionată
~ consumption - consum zilnic ~ report - raport de avarie
~ flow - prodsucţie zilnică (in flux ~ suit - proces de daune
continuu) ~ survey - expertiză de avarie
~ loans / money - împrumuturi pentru ~ to persons - daună corporalâ
o zi ~ to property - daună materială
~ output / production - producţie ~ to the goods - avariere a mărfurilor
zilnică ~s at large - daune / despăgubn
~ receipts / returns - încasâri zilnice, necontractuale (stabilite de instanţă)
câştig pe zi to be liable for ~s - a fi pasibil d
~ turnover - cifră de afaceri zilnică; plata despăgubirilor
volum de mărfuri operat zilnic damaged adj. avariat, deteriorat
dairy s. 1. lăptărie; fermă de vaci de ~ cargo - caric / încărcătui
lapte 2. magazin de produse lactate deteriorat(ă)
~ cattle - vaci de lapte ~ goods - mărfuri avariate / deteriorah
~ farm - fermă de vaci de lapte dandy s. (mar.) şalupă sau şlep o
~ lunch - lactobar arbore
~ products - produse lactate ~ note - permis de mărfuri antrepc
dairying s. industria laptelui zitate; permis vamal
dairyman s. lăptar; muncitor la o danger s. pericol, risc
fermă de vaci de lapte ~ money - spor de periculozitate
damage s. 1. pagubâ, avarie, dangerous adj. periculos
prejudiciu, daună 2. pl. (dr.) daune, cargo - caric / încârcătui
despăgubiri v.î. 1. a avaria, a deteriora periculo(a)s(â)
2. a păgubi, a provoca pagube ~ goods - mărfuri periculoase ~ oils -
~ by fire - pagubă prin incendiu produse petroliere periculoas (cu
~ by handling - pagubă prin temperatura de aprindere su +23°Q
manipulare date s. 1. dată 2. termen, perioadi
~ by jettison - (mar.) pagubă prin scadenţă v.t. 1. a data (o scrisoare etc 2.
aruncarea peste bord (a bunurilor
(back) a antedata v.i. a data ~ as
navei)
~ certificate - certificat de avarie postmark - data poştei ~ of arrival - data
~ chargeable to - avarie în sarcina sosirii ~ of delivery - data livrării ~ of
~ claim - cerere de daune/despăgubiri departure - data plecării
DAT-DEA 89

~ of dispatch - data expedierii ~s after sight - zile după prezentare


~ of invoice - data facturării (formulă pe o cambie)
~ of loading - data încărcării ~s of grace - zile / termen de graţie
~ of maturity - data scadenţei, (pentru plata unei datorii scadente)
scadenţă ~ - to - day accomodation / loan -
~ of payment - data plăţii (bur.) împrumut pentru o zi / de pe o zi
~ of sailing - (war.) data plecării pe alta
~ of shipment - (mar.) data expedierii ~ - to - day option - (bur.} opţiune
~ stamp - ştampilă cu dată pentm o zi / de pe o zi pe alta
~ stamping - marcare a termenului de ~ - to - day rate - dobândă la
valabilitate (pe produsele perisabile) împrumutul pentru o zi / de pe o zi pe
dated adj. datat alta
~ securities - titluri de valoare daywork s. lucru (plătit) cu ziua
(pbligaţiuni, cambii etc.) la termen dead adj. mort, inactiv
dateless adj. nedatat ~ account - cont inactiv
daughter ^. fiică ~ capital - capital inactiv / neproductiv
~ company - societate-fiică (filială a ~ -end job - activitate fără perspectivă
unui holding) ~ freight - (mar.) navlu mort
dawn s. început ~ load - încărcare prin greutate
~ raid - {bur.) raidul din zori, proprie/moartă; greutate proprie
cumpărare la deschidere (cumpărare ~ loan - împrumut nerecuperabil
neanunţatâ a unui pachet mare de ~ loss - pierdere netâ
acţiuni în primele momente ale ~ market - piaţă inactivă
deschiderii bursei pentru a evita ~ money - bani neinvestiţi
creşterea cursului acestord) ~ rent - chirie moartă (plâtitâ pentru
day s. ziuă, zi; pl. zile consecutive / concesionarea unei mine, indiferent
curgătoare dacă aceasta este în exploatare sau nu)
~ book - (cont.) jumal ~ season - sezon mort
~ labourer - zilier ~ security - garanţie nulă (proprietate
~ of demurrage - (mar.) zi de industrială ce nu poate servi drept
contrastalii garanţie bancară dacă nu este în
~ of entry - zi de depunere a exploatare)
declaratiei vamale ~ time - timp mort
~ of 24 running hours - zi de lucru de deadweight s. greutate proprie (a unui
24 de ore consecutive vehicul), tară; (mar.) greutate moartă
~ off - zi liberă (care nu aduce navlu); capacitate
~ orders - (bur.) ordine zilnice deadweight / brută / totală {de transport
~ plan - plan de activităţi zilnice a naveî)
~ rate - sistem de salarizare cu ziua ~ capacity / all told - capacitate
~ shift - schimb / tură de zi deadweight / bmtă / totală
~ cargo - mărfuri grele / deadweight
90 DEA-I

~ cargo capacity - capacitate utilâ / dealings s.pl. 1. raporturi/relaţii coi


netâ de încărcare ciale 2. tranzacţii/operaţii financiare
~ cargo tonnage - tonaj net ~ for a fall - (bur.) operaţii â la bais^
~ charter - navlosire la greutate ~ for a rise - (bur.) operaţii â \
~ debt - datorie neproductivă (compo- hausse \
nentă a datoriei publice cauzatâ mai ~ for cash - operaţii în numerar \
ales de cheltuielile neproductive legate dear adj., adv. scump
de râzboi) ~ money - credite cu dobânzi ridicato
~ loss - pierdere nerecuperabilă ~ money policy - politică de credite <
(manifestare a ineficienţei economice) dobânzi ridicate
~ plan - plan de încârcare completă a dearness s. scumpete, preţuri ridicatei
navei ~ allowance - indemnizaţie pent
~ scale - diagramă / grafic de încărcare creşteri de preţuri
~ ton - tonă deadweight dearth s. 1. lipsă, penurie 2. scumpeu
deadline s. termen-limită / final ~ of liquidity - lipsă de lichidităţi i
deadstock s. 1. inventar mort (utilaje şi death s. deces
construcţii agricole) 2. (com.) stoc ~ benefît - (asig.) indemnizaţie <
nevandabil deces (plătitâ urmaşilor unui munciu
deal s. 1. afacere; tranzacţie 2. (SUA) decedat din cauw unui accidenî {
politică economică (specifică unei munca}
anumite administraţii) 3. ofertă speci- ~ duty / tax - impozit succesoral /1
ală (in scop publicitar) 4. scândură / moştenire
dulap de brad (cu dimensiuni standard) ~ grant - ajutor de înmormântare
v.t. 1. a da, a distribui 2. (at) a cumpăra ~ rate - rata mortalităţii
la, a fi clientul (unui magazin) 3. debase v.t. 1. a devaloriza, a deprec
(between) a fi intermediar între 4. (in) 2. a falsifica (monede, metale etc.)
a face comert cu 5. (together) a avea debasement s. devalorizare, deprecia
relaţii cu 6. (with) a face afaceri cu, a ~ of the coinage - depreciere
avea legături comerciale cu v.i. a face monedei
comert debenture s. 1. titlu de creanţâ; (5ÎZ
~ on joint account - tranzacţie în obligaţiune generalâ / negaranta
participaţie (instrument de îndatorare pe terrrh
~ porter - docher cherestegiu lung care nu este garantat de o ipot&
dealer ,s. 1. comerciant, negustor; asupra unor active) 2. certificat i
intermediar; detailist 2. (bur.) dealer restituire a taxelor vamale
~ aids - material publicitar ~ bond - obligaţiune cu dobândă fixă
~ buyer - telal debit (cont.) s. debit v.t. a debita
~'s brand - marca distribuitorului / de ~ account - cont de activ (cu so
comert (nume de marcă atribuit unui debitor)
produs de către un intermediar, de ~ balance - sold debitor
obicei un deîailist important) ~ card - carte de debit
DEB-DEC 91
~ column - coloana debitului ~ age analysis - analiza vechimii
~ entry / item - articol debitor debitorilor
~ note - notă de debitare ~ in default - debitor în incapacitate
~ procedure - încasare directă de plată
~ side - debit decade s. deceniu; decadă
to enter / to carry / to put to the ~ of decartelization 5. desfiinţare a unui
an account - a trece (o suma) în cartel
coloana de debit a unui cont decartelize v.t. a desfiinţa un cartel
debt s. datorie decentralization s. descentralizare
~ buy back - răscumpărare a decentralize v.t. a descentraliza
creanţelor (de către debitor) decimal adj. zecimal, decimal
~ capacity - (fin.) capacitate de ~ classifîcation - clasificare zecimală
îndatorare (vaîoarea maximâ a datoriei ~ coinage - sistem monetar decimal
în structura capitaluluî) ~ measure - mâsură metrică / zecimală
~ ceiling / limit - plafon al datoriei ~ system - sistem zecimal (de unităţi
~ - collection / - recovery agency - de mâsură)
agenţie de recuperare a datoriilor decimalize v.t. a transforma în sistemul
~ collector - agent de recuperare a zecimal
datoriiior decision 5'. decizie, hotărâre
~ due - datorie exigibilă ~ beyond / past recall - decizie
~ equity ratio - (fin.) raportul datorie - irevocabilă
- capital propriu ~ maker - factor de decizie
~ equity swap - (fin.) swap de datorii making - luare de decizii;
contra capitalul propriu competenţă de decizie
~ management - managementul / ~ - making costs - costuri ce
gestiunea datoriilor influenţează luarea deciziilor
~ of honour - datorie de onoare ~ - making under certainty - luare de
~ of old standing - datorie veche decizii în condiţii de certitudine
~ ratio - (fin.) rata de îndatorare ~ - making under risk - luare de
(totalul datoriilor împârţit la totalul decizii în condiţii de risc
activelor unei societăţî} ~ - making unit - (man.) unitate
~ service - serviciul datoriei decizională
to be out of ~ - a nu mai avea datorii ~ tree - (man.) arbore de decizie
to get out of ~ - a se achita de datorii (stabilirea graficâ a tipului de relaţie
to run into ~ - a face datorii între deciziile manageriale şi factorii
debtee A'. creditor probabilistici)
debtless adj. fară datorii to make a ~ a lua o decizie
debtor s. 1. debitor, datomic 2. pl. deck A\ (mar.) punte
conturi active ~ cargo - caric de punte
~ account - cont de activ (cu sold ~ - cargo cover - prelatâ de protecţie a
debitor) caricului de pe punte
92 DEC-I
~ - cargo line - tubulatură de punte {la decrease s. reducere, scădere, nuare
petroliere) v.t., v.i. a (se) reduce, a scădea decree s.
~ - cargo space - spaţiu de încărcare 1. decret; ordonanţă ( hotărâre
pe punte judecătorească, sentinţă v.i decreta, a
~ gear - instalaţie de punte hotărî i ~ in bankruptcy -
~ - load capacity - capacitate de hotărâre judeci rească de declarare în
transport pe punte
stare de falima ~ law - decret-lege
~ stowage - stivuire pe punte
declarant s. declarant (yamaî) i deduct v.t. 1. a deduce, a scădeaj
declaration s. declaraţie reţine 2. a defalca; a deconta
~ day - (bur.) zi de declaraţie (ultima deductible adj. deductibil ~ space -
zi în care titularul unei opţiuni poate (mar.) spaţiu deducti (spaţiu impropriu
decide dacă o menţine sau nu) încărcării cu marf. deduction s. 1.
~ inwards - declaraţie (vamalâ) la scădere, reţinere defalcare; decontare
intrare ~s from pay - reţineri din sala (pentni
~ of bankruptcy - declaraţie de plata impozitelor, asigurărilor sociale
faliment etc.) deed s. act,. document; contract; ti
~ of duty - declaraţie vamală (penîru transferarea unui drepî) ~ of
~ of nullity - (dr.) declararea nulităţii
arrangement / assignmenl concordat,
(unui contract)
acord cu creditorii ~ of conveyance -
of solvency - declaraţie de
act de transmil (a proprietăţiî); act de
solvabilitate
cesiune ~ of gift - act de donaţie ~ of
~ of the contents - declaraţie (yamala)
partnership - contract de asocn ~ of
asupra continutului ~ of value - declaraţie
property - act / titlu proprietate
de valoare ~ outwards - declaraţie
~ of transfer - act de transfer i acţiuni)
(yamală) \a ieşire
~ of trust - contract fiduciar ~ poll -
~ policy - poliţâ de asigurare flotantă /
obligaţie unilaterală, simplu
nenominalizată declared adj. declarat ~
deep adj. adânc
value - valoare declarată (în vamâ) decline
~ discount bond - {SUA) obligaţii cu
5'. 1. scădere, diminuare 2. declin (al
reducere mare {a preţului emisiune, dar
activităfii economice) v.t. a declina, a
care oferă dobâi mica)
refuza v.i. a scădea, a diminua
~ draft / draught - (mar.) pescaj mi ~
~ in prices - scâdere a preţurilor ~ of the
load mark - (mar.) marcă de pesc
markets - restrângere a pieţelor
încărcare
decontrol 5. eliberare de sub controlul
statului v.t. a elibera de sub controlul
statului
DEE-DEF 93
~ - sea fishery / fishing - pescuit oceanic / ~ title - (dr.) titlu (de proprietate)
de larg incomplet / imperfect
- - sea navigation - navigaţie de cursă ~ - title policy - poliţă de asigurare
hmgă pentru o proprietate cu titlu incomplet /
~ - sea tug - remorcher maritim imperfect (incheiată de cumpârâtorul
- stowage - stivuire în cală / magazia unei asemenea proprietăţi împotriva
inferioară unei eventuale contestâri înjustiţie)
-• - water line - linie de plutire la încărcare defer v.t. a amâna; a eşalona
maximă defer(r)able adj. care poate fi amânat /
eşalonat
deface v.î. a şterge, a deteriora (faţa unei
deferred adj. amânat; eşalonat
bancnote, a unui cec) defalcate v.t. 1. a ~ annuity - (asig.) anuitate amânată
defalca 2. a delapida, a detuma (fonduri) ~ bond - obligatiune cu dobândă
v.i. a comite fraude defalcation s. 1. eşalonatâ (care creşte graduaî}
defalcare 2. delapidare; sumă delapidată ~ delivery - (bur.) tranzacţionare
defalcator s. delapidator default s. 1. amânată (a acţiunitor cu acordul
(a?r.) neprezentare, lipsă (din instanţă) 2. cumpărătorului)
neîndeplinire (a unui contract) 3. încetare ~ interest certificate / scrip / warrant
de plată v.t. 1. (dr.) a judeca în contumacie - (bur.) certificat pentru dobândă
2. a nu face faţă (angajamentelor); a nu eşalonată
putea plăti (datorit) v.i. 1. (dr.) a nu se ~ liabilities - datorii pe termen lung
prezenta {în instanţa) 2. a nu-şi plăti ~ payment account - cont de plăţi
eşalonate
datoriile
~ payment agreement - (com.) acord
~ risk - risc de încetare de plată defaulter de cumpărare cu plata în rate
s. 1. (dr.) condamnat (m conîumacie) 1. (proprieîatea asupra produsului
persoană care nu-şi îndeplineşte devenind efectivâ în momentul livrârii)
obligaţiile / angajamentele; falit ~ premium - (asig.) primă eşalonată
defeasance s. (dr.} 1. anulare, abrogare 2. ~ rebates - (com.) reduceri cumulate
clauză rezolutorie (care poate implica (acordate de angrosist detailisîului în
anularea unui contract) defeasible adj. anumite condiţii)
anulabil, abrogabil defeat (dr.) s. anulare, ~ shares - acţiuni amânate (cw plata
abrogare v.t. a anula, a declara nul şi dividendelor dupd ce toate celelalte
tipuri de acţiuni aufost achitate)
neavenit defective adj. incomplet,
~ tax - impozit amânat
imperfect ~ delivery - livrare defectuoasă
deficiency s. 1. deficienţă, lipsă 2.
(de tiluri de valoare ale câror caracte- deficit, manco
ristici nu corespund exigenţelor ~ clause - clauza lipsei (de marfâ la
bursiere sau contractuale) predare)
~ in weight - lipsă la greutate
defîcient adj. defectuos; insuficient
94 DEF-DEl

~ packing - ambalaj defectuos ~ commission - comision al agentuli


~ reserves - deficit de rezerve del credere
(rezervele unei bânci care scad sub delegate s. delegat v.t. a delega
nivelul cerut de lege) delinquency s. delict (fînanciar^
deficit s. deficit neplatâ a datoriilor la scadenţă
~ financing / spending - fmanţare a delinquent adj. neachitat {despf
deficitului (bugetar) impozite)
~ spending unit - unitate economică ~ account - cont (de credit) întârzii
cu deficit (care cheltuieşte mai mult faţă de scadenţă
decât produce) ~ tax certificate - (SUA) certificat d
definite adj. hotărât, ferm impozite neachitate (formă d
~ order - comandă fermă investiţie)
deflate v.t. a provoca deflaţia delisting s. eliminare/suspendare
(monedeî) unor acţiuni de pe lista de cotaţ
deflation s. (fin.) deflaţie bursiere
deflationary adj. deflaţionist deliver v.t. 1. a livra, a distribui (
~ g3? - decalaj deflaţionist marfa) 2. a remite, a preda (o scrisoan
~ measure - măsură deflaţionistă un act)
defraud v.t. a defrauda, a delapida to ~ in full - a livra în întregime
defrauder s. defraudator, delapidator delivered adj. 1. livrat, distribu
defray v.t. a plăti, a achita; a rambursa (despre o marfa) 2. remis, predi
(cheltuieli) (despre o scrisoare, un act)
defrayable adj. cu ramburs ~ alongside ship - (mar.) livrare lâng
defrayal s. platire, achitare; rambursare navă / sotto palanco
(a cheltuielilor) ~ at frontier - livrat la frontieră
defrayment v. defrayal ~ docks - (mar.) cu livrare în docuri
defunct 'adj. inactiv; radiat (din ~ duty paid - livrat, taxele vamal
registrul de comert) plâtite
~ company - societate radiată ~ duty unpaid - livrat, taxele vamai
degressive adj. degresiv neplătite
~ tax - impozit degresiv ~ free - livrare franco
dehoarding s. încetare a tezaurizării ~ measure - cantitate livrată / predată
capkalurilor ~ price - preţ de livrare (care inclwi
deindustrialization s. dezindustriali- toate cheltuielile de transport până i
zare punctul de livrare)
delay s. întârziere, amânare; prelungire ~ sound - livrat în bune condiţii
(a termenuluî) v.t. aîntârzia, a amâna; a ~ weight - greutate predată
prelungi (un termen) delivery s. 1. livrare, distribuire (<
del credere 5. (com.) del credere marfa) 2. remitere, predare (de scrisoi
~ agent - agent del credere acte); transfer (de acţiuni, cambii etc.}
~ agreement - acord del credere ~ advice - aviz de livrare
DEL-DEM 95
~ alongside ship - (mar.) livrare lângă ~ loan - împrumut rambursabil la
navă / sotto palanco cerere
~ bill / note - foaie / bon de livrare ~ matching - echilibrare a cererii (cu
~ book - registru de livrare nivelul producţieî}
~ car / van - camionetă, furgonetă ~ note - aviz de plată
(pentru livrârî) ~ pass - permis de ridicare a mărfurilor
~ charges - cheltuieli de livrare (din depozit)
~ clause - (mar.) clauza predării (navei ~ price - preţ cerut
la expirarea perioadei de închiriere) ~ - pull inflation - inflaţie provocată
~ date - data livrării; termen de livrare prin cerere
~ free domicile - livrare franco ~ schedule - graficul cererii
domiciliu ~ variatîon - variaţia cererii
~ manifold - manifold de livrare to be in great ~ - a fi foarte cerut /
~ on acceptance - livrare la acceptare căutat
~ on board - (mar.) livrare / predare la demarcation s. demarcare, delimitare
bordul navei ~ dispute - conflict de delimitare
~ on payment - plata la livrare (dezacord apârut între sindicate cu
~ order - ordin / bon de livrare; privire la ce categorie de munciîori ar
conosament fracţionat trebui să execute anumite tipuri de
~ overside - (mar.) livrare / predare lucrâri)
altei nave (prin îransbordare) demarketing s. demarketing (proces
~ point - punct / loc de livrare prin care cumpărâtorii sunt descurajaţi
~ receipt - recipisă de livrare să cumpere un anumit produs)
~ speed - (mar.) celeritate de livrare demerger s. divizare
~ terms - condiţii de livrare demise s. 1. transmitere (a averii) prin
~ voyage 'î- (mar.) călătorie / voiaj de moştenire 2. cesiune v.t. 1. a transmite
predare (a navei la expirarea (averea) prin deces / moştenire 2. a
termenului de navlosire) cesiona
to take ~ of the goods - a recepţiona ~ charter - (mar.) contract de
marfa navlosire a navei nude
demand s. cerere; comandă v.t. a cere, demonetize v.t. 1. a demonetiza, a
a solicita devaloriza 2. a scoate din circulaţie (o
~ bill - cambie la cerere moneda)
~ charge tariff - preţ de vânzare a demotion ^. {man.) retrogradare (a
energiei electrice unui salariat din cauza rezultatelor
~ curve - curba cererii (într-un grafic') nesatisfăcătoare sau a comportamen-
~ deposit - depozit / depunere la tului)
vedere; (SUA) depozit / depunere la demountable adj. demontabil
cerere (cont de cecurî) - container - container demontabil
~ -induced /-pull inflation - inflaţie demurrage s. 1. (mar.) contrastalii;
datorată cererii plată a contrastaliilor; taxă de amarare
96 DEM-DEP

2. (c./:) depozitare, magazinaj; taxă de ~ at long notice - depozit pe termen


depozitare lung
~ charge - taxă de stationare; locaţie ~ at notice - depozit cu preaviz
de vagoane ~ at short notice - depozit pe termen
~ clause - clauza contrastaliilor scurt
~ days - zile de contrastalii ~ bank - bancâ comercială / ât
~ incurred - contrastalii ocazionate depuneri
~ lien - drept de retenţie pentru neplata ~ book - livret de depuneri
contrastaliilor ~ capital - capital vărsat
denationalize v.t. a privatiza ~ -cum -credit guarantee - garanţit
denomination s. 1. denumire 2. clasă / pe bază de depozit şi credit
categorie de unităţi (pentru bani, ~ currency - (SUA) bani depuşi (H
greutăţi etc.) cont curent)
~ of the goods - denumire a mărfii ~ insurance - garantare a depunerilor
department s. 1. minister 2. ~ liabilities - pasiv sub formă dc
departament; serviciu 3. secţie, sector; depozite
raion ~ money - depozite bancare, bari
~ store - magazin universal depuşi în bănci
departmental adj. departamental ~ receipt - recipisă de depunere (<&
~ charges - cheltuieli speciale / directe titluri la o bancă depozitarâ); chitanţi
~ functions - funcţii pe servicii de consemnare {in vamă)
~ organization - organizare departa- ~ slip - (SUA) borderou de depuneri
mentalâ / pe servicii ~ • taking business - activitate ck
~ store - magazin universal atragere de depozite
departure s. .plecare ~ warrant - recipisă warant
~ ballast - (mar.) balast la plecare depositary s. depozitar; consignatar
~ loading - (mar.) caric de plecare depositor s. depunâtor; consignator
depletion s. 1. epuizare (a resurselor ~'s book - livret de depuneri
etc.) 1. (cont.) epuizare (alocarea depository v. depositary
sistematicâ şi raţională a costului de depot s. 1. depou; parc; garaj 2
achiziţie al resurselor naturale pentru depozit, magazie; antrepozit 3. (SUA\
perioada viitoare în care utilizarea garâ
acestor resurse contribuie la generarea depreciable adj. 1. depreciabil 2
profituluî) amortizabil
deposit s. depozit, depunere (în ~ assets - active amortizabile
bancâ), cont de depuneri v.t. 1. a depreciate v.t. 1. a deprecia, i
depune {la bancă); a consemna 2. a da devaloriza 2. (cont.) a amortiza v.i. a 9
ca acont / avans; a da ca garanţie deprecia, a se devaloriza
~ account - cont de depozit depreciation 5'. 1. depreciere, devalo
~ at call - depozit la cerere rizare 2. (conf.) amortizare
~ account - cont de amortizare :
DEP-DEV 97
- accounting - contabilitate de amortizare desk s. 1. birou, masă de scris 2. casă
- allowance - reducere fiscală pentru (deplatâ) 3. pupitru / masă de comandă ~
amortizare research - cercetare teoretică ~ training -
~ expenses - cheltuieli de amortizare pregătire teoretică despatch v. dispatch
~ fund - fond de amortizare destination s. destinaţie destitute adj.
~ methods - metode de amortizare sărac, nevoiaş the ~ - săracii, nevoiaşii
depress v.t. a reduce activitatea destitution s. sărăcie, nevoie; lipsuri detail
depressed adj. în depresiune; în criză
s. 1. detaliu, amănunt 2. pl. părţi
~ area - zonă afectată de criză (şomaj,
sârâcie etc.)
componente, elemente ~ drawing - desen
~ market — piaţă în depresiune (când tehnic de detaliu detailed adj. detaliat,
oferta este rnai mare decât cerered) amănunţit ~ account - cont detaliat ~ audit
depression s. depresiune, stagnare; - audit detaliat detinue s. (dr.) deţinere
criză (economica} ilegală a unui bun
depute v.t. a delega, a împutemici, a devaluate v.t. a devaloriza, a deprecia
numi (moneda)
deputy s. 1. delegat, reprezentant 2. devaluation s. devalorizare, depreciere
adjunct 3. deputat (monetară)
~ chairman - vicepreşedinte devalue v. devaluate
~ manager - director adjunct devanning s. descărcare a unei furgonete
~ member - membru supleant develop v.t., v.i. a (se) dezvolta developing
derate v.t. a scuti (industria) de adj. care se dezvoltă, m dezvoltare ~
impozite locale country - ţară în curs de dezvoltare
deration v.t. a vinde la liber (un articol - industrial model - model industrial
care se vindea pe cartelă) supus ameliorării
deregulation s. dereglementare, elimi- development s. 1. dezvoltare 2. şantier;
nare a reglementărilor, liberalizare (a lucrare, construcţie 3. exploatare a
unui sector economic)
zăcămintelor de petrol etc. ~ area - zonă
derelict (asig. mar.) adj. abandonat,
specială / de dezvoltare ~ economics -
părăsit s. derelict, navă abandonată
derivative adj. derivat economia dezvoltării
~ lease - subînchiriere; subarendare - mortgage - împrumut ipotecar
descriptive adj. descriptiv pentru îmbunâtăţiri funciare
~ economics - economie descriptivă ~ study - studiu / plan de dezvoltare
design s. proiect, plan; desen, schiţă; ~ well - sondă de exploatare
model (industriat) deviate v.i. a devia, a se abate (din
~ and development phase - fază de drum)
concepţie industrială / în detaliu
~ institute - institut de proiectare
designer s. designer, proiectant
98 DE'\

deviation s. (mar.) deviere (abaterea ~ voting - drept de vot difen


navei de la drumul de navigaţie normal (referitor la acţiunile care oferă St
sau de la cursa contractata} drept de vot)
~ clause - clauza devierii differentiation s. diferentiere
devise s. (dr.) testare, dispoziţie produselor)
testamentarâ, v.t. {dr.) a testa, a lăsa digest s. publicaţie informativă; gt
prin testament (im bun imobiliar) dilution s. diluare, reducere, scăde
devisee s. (dr.) legatar, succesor, ~ of equity - (bur.) diluai
moştenitor (al bunurilor imobiliare) capitalului propriu (mârirea numa
devisor s. (dr.) testator acţiunilor existente fdră creş
diagram s. diagramâ, schemă; grafic; corespunzâtoare a profitului Si
organigramâ activelor societâţii respective)
~ of loading - grafic de încărcare ~ of labour - diluare a fortei de rt
dicker s. 1. comert mâmnt; colportaj 2. (angajarea de muncitori necali
troc v.i. 1. a face comerţ mârunt 2. a pentru lucrări efectuate de obia
face troc personal calificat)
difference s. 1. diferenţă, deosebire 2. diminish v.î., v.i. a (se) diminua,!
diferend, dezacord v.t. a diferenţia, a reduce
deosebi diminution s. diminuare, reducere
~ in price - diferenţâ de preţ direct adj. 1. direct, personal,
~ in quality - diferenţă de calitate intermediar 2. clar, categoric v.t.
~ over or under - diferenţă în plus sau adresa, a trimite 2. a conduce, a dii
în minus ~ action - acţiune directâ (pr<
~ to pay - diferenţâ de platâ exercitate de muncitori a.
to split the ~ - a ceda şi unul şi altul patronatului prin greve etc.)
differential adj. diferenţial; distinctiv ~ answer - râspuns clar / categorii
~ duties - taxe vamale diferenţiale ~ bill of lading - conosament obiş
~ pay - salariu diferenţial ~ charges / expenses - chel
~ prices - (com.) preţuri diferenţiale directe
(pentru acelaşi produs pe pieţe diferite) ~ contact - relaţie directă / person
~ rent - chirie diferenţială (mai mare ~ contract - contract direct /
decât este normal deoarece include intermediar
plata pentru unele avantaje şifacilitâţi ~ cost - cost direct / variabil
speciale) ~ demand - cerere directă
~ sampling - eşantionare diferenţialâ / ~ exchange - schimb direct (intre
ponderatâ ţâri, valuta uneia fiind cotată în i[
~ tariff - tarif diferenţial cu valuta celeilalte ţârî)
~ threshold - prag diferenţial (pragul ~ exporting - export direct
reacţiei cumpârătoruîui la stimulenţi) ~ hand - participare directă
~ labour - muncă directă (fabn
unui produs sau oferirea unui ser\
MR-DIS 9»
~ letter of credit - acreditiv direct ~'s tally - jeton de prezenţă (al unui
- mail - reclamă prin poştă membru în consiliul de administraţie)
-- marketing - marketing direct ~ order - directorate s. 1. directorat, funcţie de
(cow.) comandâ directă director 2. birou al directorului 3. consiliu
- placement - plasament direct {de de administraţie directorship s. 1.
titluri de valoare, fârâ intervenţia directorat, funcţie de director 2. perioadă a
mtermediarilor) directoratului directory s. carte de adrese;
~ quote - curs direct (curs de schimb ghid;
exprimat ca raport între moneda
anuar
naţionala şi una strâină)
dirty adj. 1. murdar 2. inferior, de jos
~ route - mtă directă
~ sale / selling - vânzare directâ / fâră (despre muncâ)
intermediari; marketing direct ~ bill of lading - (mar.) conosament
~ services - servicii directe (altele murdar (cu menţiunea recepţionârii mărfii
decât cele comerciale, îndeplinite de în stare necorespunzâtoare / improprie)
medici, avocaţi, funcţionari etc.) ~ cargo - (mar.) caric prăfos (ciment,
~ skip - (dr.) testare directă (testare în mangal eîc.); caric de produse negre (ţiţei,
favoarea unei persoane care este cu pâcura)
două sau mai multe niveluri de ~ cash - bani murdari (proveniţi din afaceri
generaţie sub testator) ilegale)
~ supply - livrare directâ ~ float - (fin.) fluctuaţie dirijatâ (a
~ taxation - impunere directă
cursurilor de schimb)
~ trade - comerţ angro
~ trader - angrosist ~ money / pay - plată pentru munca
~ -writing company - societate de dificilă
reasigurare -ship / tanker - petrolier de produse negre
direction s. 1. dirijare, îndrumare 2. disability s. invaliditate; incapacitate de
conducere, direcţie 3. pl. instrucţiuni; muncă
ordine, directive ~ pension - pensie pentru incapacitate de
directive 5. directivă, ordin muncâ
director s. 1. director 2. membru în disabled adj. 1. invalid; incapabil / inapt de
consiliul de administraţie muncă 2. scos din uz; avariat (despre
~ general - director general aparate, instalaţii etc.) ~ worker -
~s' report - raport al consiliului de muncitor invalid / fâră capacitate de muncă
administraţie
-s' shares - acţiuni statutare (numâr
disablement s. invaliditate ~ pension -
obligatoriu de acţiuni pe care o persoană
pensie de invaliditate disadvantage s. 1.
trebuie să le deţinâ pentru a candida ca dezavantaj; situaţie nefavorabilă 2. pagubă,
membru în consiliul de administraţie al prejudiciu v.t. 1. a dezavantaja 2. a pâgubi,
societâţii respective) a prejudicia
100
disagio s. (fin.) disagio disagree v.i. a ~ damage - avarie la descărcare ~
diferi, a nu corespunde; days - zile de descărcare (fixate
a fi în dezacord, a nu înţelege contract)
disagreement s. dezacord, diferend ~ permit - permis de descărcare ~
disallow v.t. a respinge, a refuza pipe - tubulatură de descârcan
disallowance s. respingere, refuz disannul petroliere)
v.t. a anula; a abroga disburse v.t. a plăti; a ~ port - port de descărcare ~ quay -
cheltui disbursement s. plată; cheltuială ~s chei de descărcare disclaim v.t. 'a
account - decont de cheltuieli ~s abandona, a renua (un drept)
insurance - asigurare a cheltuielilor disclaimer s. 1. persoană care ra la
extraordinare (un drept) 2. act de renunţare
~ warranty clause - clauză de asigurare a disclosure s. 1. (.asig.) dezvăl oferire
valorilor suplimentare discharge s. 1. de informaţii com (obligaţia
descărcare (a unui vas etc.) 1. destituire, persoanei care înche asigurare de a
concediere 3. plată, achitare (a unei oferi asigurâta toate informaţiile
datoriî}; exonerare (de obîigaţii referitoare bunurile sau interesele
financiare); radiere (a unei ipoteci) 4. propuse pi asigurare) 1. (fin.)
îndeplinire, executare (a unei obligaţiî) v.t. dezvăluire, ol de date confidentiale
1. (c.f., mar.) a descărca; a goli 2. a (de către o b despre conturile unui
destitui, a concedia 3. a plăti, a achita (o client) discount s. 1. scont, discont;
datorie); a exonera (de obligaţii scoi actualizare 2. rabat comercial,
financiare); a radia (o ipotecă) 4. a redi v.t. 1. a sconta (un efect de
îndeplini, a executa (o obligaţie) comerţ vinde cu rabat v.i. a da cu
~ afloat - (mar.) descârcare în stare de împc retinând scontul ~ bank - bancă
plutire (a navei) de scont ~ bond - obligaţiune cu
~ certificate - (mar.) certificat de discont ~ broker - agent de scont ~
descărcare / debarcare credit - credit de scont ~ department
~ of contract - îndeplinire / executare a - serviciu de scont ~ for cash -
contractului reducere pentru pla numerar
~ of mortgage - radiere a ipotecii ~ ~ house - casă de scont; magazi
overside - (mar.) predare peste bord ~ preţuri reduse
tonnage rate - nonnă de descărcare a navei ~ market - piaţă de scorit ~ note -
(fn tone) notă cu discont (imprum tennen scurt)
discharger 5. 1. persoană care descarcă 2. ~ price - preţ cu reducere / rabat ~
descârcător, instalaţie de descărcare rate - taxă de scont ~ store - magazin
discharging adj. de descărcare ~ berth - cu preţuri redus
dană de descărcare ~ contractor - agent de
descărcare--primire
DIS 101

~ terms - condiţii de scont to take on ~ - a disembargo v.t. a ridica embargoul de


sconta, a prelua spre scomare pe/la
discounted adj. 1. scontat 2. actualizat ~ disembark v.t. a debarca, a descărca
cash flow - flux de numerar actualizat disencumber v.t. {dr.') a degreva (de
(metodă de evaluare a opţiunilor de sarcini ipotecare)
investiţii) discounter 5. scontator disencumbrance s. (dr.) degrevare (de
discrepancy s. discrepanţă, eroare (într-o sarcini ipotecare), scoatere de sub ipotecâ
evîdenţâ contabiîâ) discretionary adj. disequilibrium s. dezechilibru - in the
discreţionar ~ income - venit discreţionar ~ balance of payments -dezechilibru al
order - (bur.) comandă discreţio-lîară/la balanţei de plâţi to cure a -- - a elimina un
apreciere (câtre broker de a cumpăra, în dezechilibru dishono(u)r s. neachitare,
limita sumei la dispoziţie, acţiunilepe care neonorare (a unui cec, a unei cambii) v.t. a
acesta le alege) ~ service - (bur.) serviciu nu achita, a nu onora
discreţio-nar/la alegere disincorporation s. desfiinţare, dizol-vare
~ spending power - putere de cumpărare (a unei corporaţiî) disinflation s. (fin.)
discreţionară ~ trust - (dr.) tutelâ deflaţie disinflationary adj. deflaţionist ~
discretionară discriminate v.t. a policy - politicâ defl^tionistă disinherit v.t.
discrimina, a distinge, a deosebi a dezmoşteni disinheritance s.
discriminating adj. discriminatoriu dezmoştenire disintermediation ^. (fin.)
(despre tarife, preţuri etc.) ~ duty - taxâ dezinterme-diere (procesul prin care
vamală discriminatorie / multiplă (la intermediarii fînanciari, de exemplu
import înfuncţie de ţara de origine a băncile, sunt eliminaţi din lanţul care
mârfurilor) transferă banii de la creditoml iniţial către
~ monopoly - monopol discrimi-natoriu, debitorul final)
discriminare în materie de preţuri disinvestment s. investiţie negativă
~ restrictions - restricţii discrimina-torii dismiss v.t, 1. a concedia, a destitui 2. (dr.)
discrimination s. discriminare (comer- a clasa (un proces); a respinge (un recurs)
cială, tarifara) 3. a dizolva (o adunare) dismissal s. 1.
discriminatory v. discriminating concediere, destituire 2. (dr.) clasare (a
diseconomy s. dezeconomie, neecono- unui proces); respingere (a unui recurs) 3.
micitate dizolvare (a unei adunârî)
diseconomies of scale - dezeconomii la ~ compensation / pay / wage -
scară indemnizaţie / salariu de concediere
dismortgage v.t. a elibera de o ipotecă
dispatch s. 1. expediere, trimitere (de
mesaje, colete etc.) 2. depeşă, mesaj,
102
document oficial (trimis prin curier); ~ income - venit disponibil (d
dispoziţie (pficială) 3. întreprindere de achitarea impozitelor) disposal s. 1.
transporturi rapide 4. (mar.) dispatch, aşezare, dispunen dispoziţie; drept de
timp economisit v.t. a expedia, a trimite decizie 3. traa cedare; vânzare 4.
(urgent) înlăturare, evaci eliminare
~ boat - (mar.) avizo disposition s. 1. dispoziţie, ordin; d de
~ box - valiză diplomaticâ
decizie 2. reglementare, rezolva (dr.)
~ clerk - funcţionar expeditor
~ days - (mar.) zile economisite (m legat, dispoziţie testamentară
operarea navei) dispossess v.t. a deposeda, a exprop
~ department - serviciu de expediţii dispossession s. expropriere ~ for
~ discharging only - timp economisit public purposes - expropi pentm
numai în portul de descărcare utilitate publică dispute s. litigiu;
~ fees - cheltuieli de expediţie a conflict v.t. a conl ~ at law - ligitiu
mărfurilor disqualification s. 1. descalifu
~ free - (mar.) fără dispatch / timp pierdere de drepturi / calitâţi
economisit incapacitate, lipsă de calificare
~ loading only - timp economisit disqualify v.t. a descalifica, a lipa
numai în portul de încărcare calitatea / dreptul de disseise v.t. (dr.)
~ money - (mar.) indemnizaţie de
a deposeda ilegal disseisee s. (dr.)
celeritate
~ note - buletin de expediţie persoană depose ilegal
dispatcher s. 1. expeditor 2. dispecer disseisin s. (dr.) deposedare ilegal
displace v.t. 1. a deplasa, a strămuta, a proprietate
transfera 2. a concedia, a destitui 3. disseisor s. (dr.) persoană care i
{mar.) a avea un deplasament de posesiune ilegală
displacement s. 1. deplasare, stră- dissolution s. 1. dizolvare (a
mutare, transferare 2. concediere, adunărî}; lichidare (a unei societâ^
destituire 3. (mar.) deplasament reziliere (a unui contract) dissolve v.t.
~ mark - marcă de pescaj / încărcare 1. a dizolva (o adunar\ lichida (o
~ ton - tonă de deplasament societate) 2. a rezilia contract}
~ volume - deplasament volumetric distance s. distanţâ
~ weight - deplasament brut total ~ freight - (mar.) navlu pe distanţâ ~
display s. expunere, prezentare;
learning - învăţare la distanţă distant
expoziţie v.t. a expune, a prezenta
disposable adj. disponibil s.pl. produse adj. depârtat, de proastă cal ~
de unică folosinţâ substitute - înlocuitor de pra calitate
~ funds - disponibilităţi, fonduri {al produsului autentic) distinctive
disponibile adj. distinctiv, specific
~ goods - produse de unicâ folosinţâ
DIS-DTV 1(B
~ competence - (wan.) competenţă distributor v. distributer
distinctivă district s. district; regiune; sector
distrain (dr.) v.t. a exercita un drept de ~ bank - bancâ regională
retenţie (asupra bunurilor unui ~ council - consiliu districtual /
daîomic); a aplica un sechestru, a regional
sechestra v.i. (upon) a sechestra, a ~ court - tribunal districtual / regional
executa ~ manager - director regional
distrainee s. (dr.) debitor executat, distringas s. (bur., dr.) decizie de
persoană căreia i se aplicâ un sechestm sistare (temporarâ) a tranzacţionării
distrainer 5. (dr.) executor, persoană acţiunilor unei societăţi
care aplicâ un sechestru disutility s. lipsă de utilitate; inutilitate
distrainment s. (dr.) punere a disvalue v.t. a deprecia, a subestima
sechestrului; sechestru ditto s. 1. ditto, cele sus-mentionate 2.
distrainor v. distrainer duplicat, lucru identic / similar adv.
distraint v. distrainment idem, la fel
distress s. 1. sinistru, primejdie; diversification s. diversificare (a liniei
naufragiu 2. (dr.) sechestru, retenţie v.t. de produse, a investiţiilor în titluri de
(dr.) a pune sechestru pe valoare etc.)
~ call - (mar.) apel de sinistru divestiture (bur.) separare (îndepâr-
~ cargo - (mar.) caric în primejdie tarea unei părţi a activelor în
~ freight - (mar.) navlu redus exploatare ale firmei prin vânzarea
~ goods - mărfuri în lichidare / ale unei către o altâ companie, prin emisiunea
firme falimentare către acţionarii existenţi de acţiuni ale
~ sale / selling - vânzare a bunurilor noii firme alcătuite din activele
sub sechestru îndepârtate — spinoff)
~ warrant - ordin de sechestru divestment s. restrângere (a unei
distribute v.t. a distribui, a împărti; a afaceri prin vânzarea sau închiderea
repartiza unor active)
distributee s. persoană câreia îi revine dividend s. 1. dividend 2. (dr.) sumă
o parte {dintr-o moştenire etc.) repartizată între creditori (din bunurile
distributer s. distribuitor unui debitor insolvabil)
distribution s. 1. distribuire, împărtire; ~ - bearing shares - acţiuni purtătoare
repartizare 2. (com.) distribuţie de dividende
~ channel - canal de distribuţie ~ cover - acoperire a dividendelor
~ mix - mix de distribuţie (combinarea (indicator care arată de câte ori pot fi
canalelor de distribuţie) plătite dividendele din profitul net al
distributive adj. de distribuire / unei societăţi)
distribuţie ~ equalization account - cont de
~ costs - cheltuieli de distribuţie egalizare a dividendelor (când se
~ trades - sectorul distribuţiei (de înregistrează mari variaţii ale
bunuri şi servicii) profiturilor anuale)
104 DIV4
~ limitation / restraint - limitare / ~ basin - bazin portuar
restrângere a dividendelor ~ company - companie de andocai
~ mandate - mandat pentru plata ~ dues - taxe de cheiaj / andocare
dividendelor ~ pass - permis de ieşire din doc
~ off- (SUA) fară dividende intrare în doc
~ on - (SUA) cu dividende ~ receipt - recipisă de primh
~ options - (asig.) opţiuni pentru mărfurilor
dividende (pentru încasarea sau ~ rent - taxă de depozitare a mărfii
reinvestirea dividendelor oferite de o în doc
poliţă de asigurare de viaţă) ~ storage - depozit portuar
~ payout ratio - rata de plată a ~ tonnage dues - taxe de chd
dividendelor (procentul din prqfit plătit andocare
subformu de dividende) ~ traffîc - trafic portuar
~ poli'cy - politică de dividende ~ warrant - recipisă de antrepozita
~ - price ratio - (SUA) rata dividend - ~ worker - docher
- preţ (depiaţă al unei acţiuni) dockage s. taxâ de cheiaj / andocan
~ reinvestment plan - plan de ~ penalty - penalizare pentru d
reinvestire a dividendelor (care permite (cand se staţionează la dană f
acţionarilor reinvestirea automatâ a tennenul stabilif)
dividendelor primite în acţiuni ale docker s. docher
societăţii plătitoare) docket s. 1. etichetă, fişă (indu
~s per share - dividende pe acţiune conţinutul unei partide de mărf
~ stripping - lichidare a dividendelor foaie de expediţie; extras
(preluarea controlului asupra unei conţinutului unui document) 1. chi<
companii, exploatarea rezervelor / de plată a taxelor vamale 3. (dr.) ro
dividendelor şi vânzarea acţiunilor, proceselor de judecat) v.t. 1. a etid
operaţii care duc adesea societatea la a înregistra pe o fişâ {conţinutul
falimenî) partide de mărfuri, al unui docun
~ tax - impozit pe dividende 1. (dr.) a trece pe rol (unproces)
~ warrant - cupon de dividende dockyard s. şantier naval
~ yield - randamentul dividendelor document s. document, act v.,
(raportul dintre dividendul actual şi dovedi prin acte / documente
preţul acttial al unei acţiuni) ~ of title - titlu de proprietate
division ^. 1. sector, secţie; divizie 2. ~s against acceptance - docunc
împărtire, repartizare; diviziune contra acceptare
~ of labour - diviziunea muncii -s-against - acceptance bill - cai
divisionalization s. (man.) divizare (a pe bază de documente contra accep
unei companii în unitâţi distincte ~s against cash - documente c<
pentru a acoperi mai bine diferite plată în numerar
sectoare alepieţeî) ~s against payment - docun
dock A'. doc, bazin portuar v.t. a andoca contra plată
DOC-DOO 105

~s - against - payment bill - cambie ~ credits - credite inteme


pe bază de documente contra plată ~ currency - monedă naţională
~s against presentation - documente ~ debt - datorie publică / intemă
contra prezentare ~ industry - industria natională;
~s in proof / support - acte industria casnică
doveditoare ~ investments - investitii private ~ market
documentary adj. documentar - piaţă intemă ~ policy - politică intemă ~
~ collections - încasări documentare / port - port interior ~ rate - tarif casnic ~
pe bază de documente science - economie domestică ~ shipment
~ credit - credit documentar - (mar.) transport de cabotaj
~ draft - trată documentară / ~ subsidies - subvenţii naţionale (măsuri
comercială
prin care un guvern subvenţioneazâ
~ evidence - acte probante
~ letter of credit - acreditiv un produs, o întreprindere sau un sector
documentar economic) ~ trade - comert interior ~
documentation s. 1. documentare; voyage - (mar.) voiaj de cabotaj domicile
documentaţie 2. confirmare a unor s. 1. domiciliu; reşedinţă 2. adresă juridică
documente 3. (mar.) înzestrare a navei 3. loc de plată (al unui efect de comerţ) v.t.
cu documente 1. a stabili / a instala într-un domiciliu 2. a
dodge v.t. a evita (plata impoziîelor), a domicilia, a fixa locul plăţii (unui efect de
se sustrage (pbligaţiilor fiscale) comert) v.i. a se stabili cu domiciliul ~ of
dodger s. evazionist (fiscaî) origin - domiciliu de origine domiciliate
dog s. afacere sau produs fară v.t. 1. a stabili / a instala într-un domiciliu
perspectivă pe piaţă {care implicâ 2. a domicilia, a fixa locul plăţii (unui efect
reducerea investiţiilor')
de comerţ) v.i. a se stabili cu domiciliul
do-it-yourself s. deprinderea de a face
lucrările şi reparatiile casnice singur domiciliation s. 1. stabilire / instalare într-
doldrums s. pl. calm, stabilitate (pe un domiciliu 2. domiciliere, fixare a locului
piaţa bursieră) plăţii (unui efect de comerţ) donatev.r.
dole s. ajutor de şomaj adona donation s. donaţie ~ duty - impozit
dollar s. dolar pe donatie donee s. {dr.) donatar donor s.
~ area - zona dolarului (dr.) donator door s. uşă ~ money - taxă de
~ stocks - titluri de valoare americane intrare
sau canadiene
domestic adj. 1. domestic, casnic 2.
national; intem s.pl. mărfuri fabricate
în ţarâ
~ bill - cambie intemă (plâtibilă în
ţara unde afost emisa}
~ capital - capital autohton
~ consumption - consum intem
106_________________________ ____________________DOO-Dl

~ - to - door service - serviciu „din uşă în ~ client - client dubios


uşă" (serviciu de livrare a mărfii pânâ ~ debt - datorie nesigură
lafiecare destinatar) dormant adj. 1. dower v.dot
inactiv; neproductiv (despre capital) 1. (dr.) down adv. 1. (în) jos 2. jos, peşin,
nerevendicat (despre un bun) numerar (despre bani) adj. red^
~ accounts - conturi inactive ~ balance - coborât; m scădere 1
sold inactiv ~ deed - contract / document ~ market - piaţă în scădere \
inactiv (in care nu au fost trecute numele) ~ ~ payment - acont; plată în numerar i
execution - (dr.) sentinţă care şi-a pierdut ~ price clause - clauza scăda
preţului \
valabilitatea ~ law - lege neaplicată ~
to go ~ - a se ieftini; a se degra
partner - comanditar dot s. zestre (despre calitate)
double adj. dublu v.t. a dubla ~ bond - downmarket s. downmarket
obligaţiune dublă / condiţională downstream adv. în aval
~ dealing - înşelătorie ~ -entry ~ dumping - dumping în aval / (
bookkeeping - contabilitate în partidă dublă fumizare
~ figures - numere cu două cifre (de la 10 la ~ loans - credite în aval (pbţinute de
99) societate-mamă de la propriile filiale}
~ freight - (mar.) navlu dublu ~ insurance - downswing v. downturn
asigurare dublă ~ option - (bur.) optiune downtime s. timp mort
dublă, stelaj (care dă drept deopotrivă downtown s. cartier comercial al un
de cumpărare şi vânzare) ~ -page spread - oraş, centru al oraşului adv. în cartia
comercial al oraşului
reclamă pe două pagini de ziar
downtrend s. tendinţă de scădere
~ pricing - (com.) stabilire de preţuri duble ~ in living standards - tendinţă <
(pe etichetă, cel mai mare fiind tăiat) scădere a nivelului de trai
~ shift - schimb / tură cu efectiv dublu ~ ~ in prices - tendinţâ de scădere
standard - (fin.) etalon dublu / paralel preţurilor
~ taxation relief - degrevare de dubla downturn s. scădere (a activitâ
impunere (evitarea plâţii unui impozit economice)
pentru acelaşi venit în douâ ţărî) doubtful downward adj., adv. descendent
adj. 1. îndoielnic, nesigur 2. dubios, suspect ~ curve - curbă descendentă (intr-\
grafic)
~ tendency / trend - tendinţă i
scădere
dowry v.dot
dozen s. (com.) duzină
draft s. 1. desen, plan 2. proie
concept 3. trată, cambie 4. copie
unui document) 5. reducere (acorda
cumpărătorului pentru pierderi o,
DRA-DUE 107

marfa vândută la greutate) 6. (mar.) ~ rights - {fin.) drepturi de tragere (aîe


pescaj; coţadă de marfa v.t. a concepe, ţărilor-membre ale FMI)
a elabora (un plan); a redacta (un ~s account - cont personal (de
raport) retragere de fonduri al proprietarului
~ articles - proiect de statut unei afaceri)
- budget - proiect de buget ~ contract - dreading s. (mar.) clauzâ de opţiune
proiect de contract pentru portul de încărcare
- law - proiect de lege ~ at both ends - clauză de optiune
~ marks - scară de pescaj pentru ambele porturi (de încărcare şi
~ terms - condiţii de plată a tratei descârcare)
draftsman s. proiectant, desenator droop s. scădere v.i. a scădea
tehnic ~ in prices - scădere a preţurilor
dram s. drahmă (unitate de mâsură drummer s. (SUA) comis-voiajor
pentru greutate) dry adj. uscat
draper s. comerciant de textile ~ bulk carrier - vrachier
drapery s. 1. textile 2. comert de ~ cargo - caric / încărcătură uscat(ă)
textile ~ cargo charter - contract de navlosire
draught s. (inar.) pescaj pentru caric uscat
draw s. 1. tragere la sorţi; loterie 2. ~ dock - doc uscat, bazin de radub
câştig v.t. 1. a emite, a trage (o ~ farming - cultivare a pâmântului
cambie); a completa (un cec) 2. a fără irigaţii
câştiga 3. a lua / a retrage (p sumă) din ~ goods - mărfuri uscate (grâne, textile
(fonduri, economii) 4. (up) a redacta etc.)
(un document) ~ measure - măsură de capacitate
drawback s. 1. dezavantaj, inconve- mărfuri pulverulente
nient 2. rambursare (a taxelor vamale ~ trust - împutemicire pasivă (m care
de impo^ atunci când mărfurile mandatarul nu are nici o sarcinâ
importate sunt reexportate sau folosite activa)
la producerea unor bunuri Ce vor fi dual adj. dublu
exportaîe) 3. reducere (depreţ), rabat ~ banking system - (SUA) sistem
drawee s. tras (persoană asupra câreia bancar dual (cu reglementâri federale
s-a emis o cambie) şi de stat)
drawer s. trăgător (persoanâ care a ~ capacity - (bur.) calitate dublă (a
emis o cambie) brokerilor de a lucra ca intennediari
drawing s. 1. loterie; distribuire de sau pe cont propriu)
câştiguri {la loterie) 2. emitere, tragere dud adj. fară acoperire, fals
(a unei cambiî); completare (a unui ~ cheque - cec fară acoperire
cec) ~ note - bilet de bancă falsificat
~ account - cont curent due adj. 1. datorat, exigibil; scadent 2.
~ authorization - autorizare de datorat, cauzat s. 1. datorie, drept
retragere (de sume din conî)
108 DUE-Dll

cuvenit 2. pl. taxe, impozite; cotizatie ~ goods - bunuri de consum < folosinţă
prep. (to) datorită, mulţumită îndelungată ' duration s. durată
~ bill - (SUA) (com.) notă de ~ of copyright - durată a dreptului (
confirmare / recunoaştere a datoriei autor ' duress s. (rfr.)
~ date / day - scadenţă constrângere, presia (exercitată pentru
dull adj. inactiv semnarea un contract) dust s. praf
~ market - piaţă inactivă
~ allowance - primă de muncă condiţii
~ season - sezon mort
dullness s. inactivitate, stagnare (a de praf (la descârcan cerealelor, a
pieţei) cimentului etc.) ~ damage -
duly adv. 1. corespunzător, în bună contaminare cu praf mârfurilor) Dutch
regulă; legal 2. la timp, în timp util adj. olandez
authorized representative ~ auction - licitaţie olandeză (licitd^ la
reprezentant împutemicit legal dummy care se coboarâ preţul până , găseşte un
adj. fals, fictiv ~ name - nume fals dump ctimpărător) ~ bargain - afacere
v.t. 1. a descărca; a bascula 2. a face olandeză (m ca una din pârţi obţine
dumping cu dumping s. 1. dumping 2. toate avantajele) dutiable adj. supus
descărcare; taxelor vamal impozabil
basculare duty s. 1. datorie, atribuţie ( serviciu) 1.
~ price - preţ de dumping impozit, taxă; taxă vamali ~ -free -
dun s. creditor insistent v.t. a presa scutit de taxe vamale ~ -free
(cerând bani) importation - import cu scuti de taxe
dunnage s. (mar.) material (lemnos) de vamale
protejare şi separare a încărcăturii, ~ -free shop - magazin cu mărfi scutite
fardaj de taxe vamale ~ -paid - vămuit, cu
~ cargo - caric cu fardaj
taxele vama achitate
duopoly s. duopol
duopsony s. duopson ~ -paid entry - declaraţie penl achitarea
duplicate adj. duplicat, dublu s. taxelor vamale ~ -paid price - preţ ce
duplicat, copie v.t. a duplica, a întocmi include tax« vamale
(un act) în două exemplare ~ -unpaid - nevâmuit, cu tax< vamale
~ copies - copii duplicat neachitate
~ of exchange - duplicat al unei
cambii
~ sample - probă-martor
durable adj. durabil s. pl. mărfuri de
folosintă îndelungată
E
early adj. întâi, prim; timpuriu adj. uneifirme atunci cînd asigură el însuşi
devreme managementul acesteid)
~ closing day - zi cu program scurt ~ per share - câştiguri pe acţiune
(cînd magazinele sunt închise după- ~ - related pensions - pensii raportate
-amia.T.d) la salarii
~ vegetables - legume timpurii, ~ statement - declaraţie de venituri
trufandale ~ yield - randamentul profitului
~ warning system - (fin.) sistem de (raportul dintre profitul net distribuibil
prevenire timpurie (sistem de şi valoarea totală a acţiunilor comune
îdentificare a instituţiilor financiare la cursul pieţeî)
care pot dafaliment) ease (bur.) v.z.(off, up) a se reduce, a
earmark v.t. l.a marca (cu un semn se atenua, a se micşora
distinctiv) 2. a aloca (resurse, fondurî) easement s. (dr.) servitute
earn v.t. a cîştiga (prin munca} v.i. 1. a easy adj. 1. uşor, simplu, facil 2.
cîştiga bani prin muncâ; a face o muncă înstărit, avut 3. care nu are căutare;
productivă ieftin (despre o marfa) 4. avantajos,
earned adj. cîştigat (prin munca) favorabil
~ income -venit din salariu; venit din ~ market - piaţă calmă
activitatea curentă ~ money - credit ieftin (cu dobândă
~ surplus - profit reţinut/nedistribuit scăzutâ)
(acţionarilor cu scopul formârii de ~ payment - facilităţi de plată
fonduri de investiţii) ~ terms - contract de vânzare în rate;
earner .s'.persoană care cîştigă bani facilităţi de plată
(prin inuncă); salariat econometrician s. econometrician
earnest s. acont, avans; garantie econometrics s. econometrie
~ money - acont, avans economic adj. economic
earnings s.pl. 1. salariu 2. profit, cîştig ~ adaptiveness - flexibilitate econo-
~ after taxes - profit după impozitare mică
~ available for commons - câştiguri ~ adviser - consilier economic
disponibile pentru acţiunile comune ~ assistance - ajutor economic
~ basis - baza profitului (folositâ la ~ batch/lot quantity - cantitate
calcularea impozituluî) economic comandată pe lot
before taxes - profit înainte impozitare ~ cost - cost economic (din perspectiva
~ of management - salariu pentru economistuluî)
management (cuvenit proprietarului ~ crisis - criză economică
~ cycle - ciclu economic
110 ECO-d
~ development - dezvoltare econo- ~ class - clasa economică (cu cel ii
mică scăzut confort în transporturile aeriS şi
~ flow - flux economic maritime de pasageri) economies of
~ fluctuations - fluctuaţii economice scale - economii 1 scară (creşterea
~ geography - geografie economică cantităţii de bum sau servicii produse
~ goods - bunuri economice determi scăderea costului unitar)
~ growth - creştere economică
economies of scope - economii < gamă
~ history - istorie economică
~ imperialism - imperialism economic {diversificarea gamei de bum sau
~ indicators - indicatori economici servicii oferite determină scâder costului
~ law - lege economicâ unitar)
~ man - omul economic, homo editor s. 1. redactor-şef (de zia
oeconomicus editorialist 2. editor (de carte) ~ - in-
~ ordering quantity - cantitate chief - redactor-şef; editoria}isl editorial
economic comandată (cantitate optimă adj. editorial; redacţional editorial
a stocurilor care trebuie comandată) ~ board - comitet de redacţie ~ office -
~ planning - planificare economică redacţie ~ staff - colectiv de redacţie
~ policy - politică economică editorialist s. editorialist editorship s.
~ profit - profit net conducere redacţională effects.l. efect,
~ recovery - redresare economică
consecinţă, urmare efect, vigoare (a unei
~ rent - rentă economică
~ sanctions - sancţiuni economice le-gî) 3. sc( obiectiv 4. cuprins, conţinut;
~ self - sufficiency - autarhie, sens 5. J 'efecte; bunuri, avere v.t. a
independenţă economică efectua, realiza
~ space - spaţiu economic ~ s not cleared - fond necompen!
~ system - sistem economic (formulâ pe un cec) to come into ~ - a
~ trends - tendinţe economice intra m vigoare effective adj. 1. eficace,
~ union - uniune economică util 2. efect real 3. activ, valabil, în
~ value - valoare economică vigoare (desf o lege) s.pl. lichidităţi,
~ warfare - război economic numerar ~ cover - acoperire efectivă / re,
economical adj. 1. econom, chibzuit 2. (campanie publicitară care reia de <
economic puţinpatru ori un mesaj publicitar) ~
economics s. ştiinţe economice,
date - data intrării în vigoare ~ demand
economie
economist s. economist - cerere reală ~ load - încărcătură
economize v.t. 1. a economisi 2. a utilă/netă ~ money - numerar ~ output -
valorifica v.i. a face economii; a producţie efectivă ~ payload - sarcină
reduce cheltuielile utilă/efectivă
economy s. 1. economie; economisire
2. sistem economic; structură,
organizare
EFF-EME 111
~ rate of interest - rata efectivă a ~ mail - poştă electronică
dobânzii ~ point of sale - punct electronic de
~ value - valoare efectivă/reală vânzare
~ weight - încărcătură/sarcină efectivă eleemosynary adj. filantropic, carita-
to become ~ - a intra în vigoare bil, de binefacere
effectual adj. 1. eficace, util 2. valabil, eligible adj. 1. eligibil 2. acceptabil,
în vigoare (despre un contract) admisibil
effectualness s. 1. eficacitate, utilitate ~ liabilities - pasive accepiabile
2. valabilitate, validitate (utilizate pentru a calcula Uchidităţile
efficiency s. 1. eficienţâ, eficacitate; uneibâncî)
operativitate 2. pregătire, calificare; ~ paper - efect de comerţ acceptabil
capacitate de muncă 3. randament, (pentru reescontare la banca centraîâ)
productivitate embale v.t. a ambala, a împacheta
~ bonus - primă de eficienţă embargo s. embargo v.t. a institui un
~ of capital - randament al capitalului embargo asupra/pe
~ of utilization - randament to lay an ~ on/upon - a institui/a pune
efficient adj. 1. eficient, eficace; un embargo pe
operativ 2. capabil, competent; embark v.t.,v.i. a (se) îmbarca
experimentat 3. productiv, care dă embarkation s. îmbarcare (pe o navă)
randament ~ notive - aviz de îmbarcare
~ frontier - (fin.) frontiera eficienţei ~ order - ordin de îmbarcare
{indicatorii cei mai favorabili din embarrassed adj. m jenâ financiară; cu
punctul de vedere al riscului şi al datorii
rentabilităţii) estate - proprietate ipotecată
~ portfolio - (fin.) portofoliu eficient embarrassment s. jenă financiară,
(de pe frontiera eficienţei)
dificultăţi financiare embassy s. ambasadă
efflux s. scurgere (a capitalului)
embezzle v.t. a delapida, a detuma
elastic adj. elastic, flexibil
~ demand - cerere elastică (fondurî)
elasticity s. elasticitate, flexibilitate (a embezzlement s. 1. delapidare,
cererii etc.) detumare {de fonduri) 2. sumă delapidată
elect v.t. 1. a alege, a vota 2. a numi embezzler s. delapidator emboss v.t.l. a
{într-o funcţie) adj. ales, votat; imprima (prin apăsare cu sigiliul,
desemnat electronic adj. ştampild) 2. a bate (monedă) emend v.t. a
electronic amenda, a îmbunătăţi (un text)
banking - activitate bancară emendate v. emend
electronică emergency s. eventualitate; caz
data interchange - transfer neprevăzut; urgenţă ~ measures - măsuri
electronic de date de urgenţă
~ funds transfer - transfer electronic de
fonduri
112 EME-EMP
~ reserves - fonduri de rezervă pentm ~ share option - participare opţionalâ a
cheltuieli neprevăzute/urgente (la o banca) salariaţilor (metodâ prin care li se oferâ
~ tax - impozit extraordinar emission s. angajaţilor unei societâţi posibilitatea
emisiune (de bancnote) emolument s. de a cumpăra acţiuni ale fespectivei firme
remuneraţie, indemni-zaţie la un preţ mai scăzut decât cursul pieţeî}
employ s. slujbâ, serviciu v.t. 1. a folosi, a ~ share/stock ownership plan - plan de
întrebuinţa 2. a angaja, a da de lucru vânzare de acţiuni salariaţilor unei firme
employable adj. 1. care poate fi ~ shareholding - (fnan.) deţinere de
folosit/întrebuinţat 2. capabiVapt de muncâ acţiuni de către salariaţi {recompen-sarea
employee s. salariat salariaţilor cu acţiunî) ~ turnover -
~ benefit plan - plan de beneficii al fluctuaţie a numărului de salariaţi
salariaţilor (participare la profit, pensii, employer s. 1. întreprinzător, antre-prenor
asigurări de sanătate etc.) ~ buyout - 2. patron
cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni ~ s' liability policy - poliţă de asigurare
ale unei firme de către salariatii acesteia ~ pentru răspunderea patronilor în caz de
counselling - activitate de consilier în accidente de muncă ~ s' organization -
problemele salariaţilor ~ involvement - sindicat patronal employment s. 1.
(man.) participare a salariaţilor (tennen folosire, întrebu-inţare 2. serviciu,
general pentru a defini modalităţile prin ocupaţie; angajare ~ agency/bureau -
care angajaţii pot participa la conducerea oficiul forţelor de muncă, agenţie de
societâţii în care lucrează'); cointeresare plasare ~ contract - contract de angajare ~
finan-ciară a salariaţilor (in performanţele discrimination - discriminare a fortei de
societăţii în care lucreazâ) ~ participation muncă
- (man.) participare a salariaţilor (termen ~ exchange - birou de plasare ~ protection
general pentru a defini modalităţile prin - protecţia locurilor de muncă {legislaţia
care angajaţii pot participa la conducerea referîtoare la păstrarea locurilor de
societâţii în care lucrează) ~ relations - munca) ~ report - {man.) raport (social)
relaţii cu salariaţii asupra locurilor de muncă emporium s. 1.
representation - reprezentare centru comercial 2. magazin universal
sindicală/a salariaţilor empower v.t. aîmputemici, a autoriza
~ s'amenities - înlesniri/comodităti pentru empty adj. gol; neocupat; neîncărcat ~
salariaţi (transport gratuit, bonificaţii etc.) haul - parcurs gol / fară încărcâtură ~
nesters - singuri în cuib (familii an căror
copii „şi-au luat zborul din cuib",
stabilindu-se la propria lor
EMP-ENG 113
casă; reprezintâ un segment interesant endorse v.t. 1. a andosa (un efect de
depiaţă) comerf) 2. a semna pe verso 3. (over) a
enabling adj. care permite / • transmite prin andosare
împutemiceşte endorsee s. andosatar
payment - (man.) plată / endorsement s. andosare (a unui efect
indemnizaţie pentru cointeresare / stimulare de comerţ)
~ in blank - andosare în alb
(acordatâ conducerii unei societăţi)
~ in full - andosare completă
enact v.t. 1. a legifera; a promulga, a adopta endorser s. andosant
(o lege) 1. a decreta, a hotărî enactment s. endow v.t. 1. a înzestra, a dota 2. a lăsa
1. legiferare; promulgare, adoptare (a unei ca moştenire
legi) 2. decret; endowment s. 1. înzestrare, dotare 2.
ordonanţă 3. pl. prevederi (ale unei fdndaţie, aşezământ
legi) ~ capital - capital de dotare (capital
encase v.t. a ambala (în lăzi, cutiî) social pus la dispoziţia unei sucursale
encasement s. 1. ambalare (in lâzi, de societatea-mamă)
cutiî) 2. ambalaj ~ mortgage - ipotecă asiguratorie
encash v.t. a încasa (un cec) '- of life insurance policy - dobândire
enclose v.t. a anexa, a alâtura (intr-un a unei poliţe de asigurare de viaţă (tip
plic) de contract de asigurare)
encumber v.t. a greva enforce v.î. 1. a aplica (o lege} 2. a
encumbrance s. datorie; sarcinâ; executa (o garanţie)
ipotecă enforceability s. (dr.) posibilitate de
encumbrancer s. creditor ipotecar aplicare (a unei legî)
end s. 1. sfârşit, terminare; expirare 2. enforceable adj. (dr.) executoriu
obiectiv, scop v.t., v.i. a (se) sfârşi, a ~ contract - contract executoriu
(se) termina ~ judgement - hotărâre judecătorească
~ game - (man.) joc final (straîegia executorie
finală adoptatâ pentru un produs sau o enforcement s. 1. aplicare (a unei legi)
unitate economică) 2. executare (a unei garanţiî)
~of a risk - (asig.) terminare a unui engineer s. 1. inginer 2. mecanic,
risc maşinist v.t. a construi; a proiecta
~ - of - season sale - vânzare / soldare/ engineering s. 1. inginerie tehnicâ;
la sfârşit de sezon tehnologie 2. industria constructiilor de
~ product - produs final / fin^ maşini
~ use - utilizare finală (utilizarea unui ~ department - serviciu tehnic
produs de către beneficiar) ~ education - învăţământ tehnic
~ -user - utilizator final, beneficiar, ~ insurance - (asig.) asigurare pentru
consumator sectorul tehnic
endorsable adj. andosabil ~ standards - standarde tehnice
114 ENG-EQU
~ works - uzină constmctoare de entrepreneur s. antreprenor
maşini entruck v.t. a încărca într-un camion
engross v.t. 1. a copia; a redacta {un entrust v.t. a încredinţa; a însărcina
document) 2. a acapara, a monopoliza entry s. 1. intrare 2. înregistrare,'
(piaţa) înscriere; declaratie vamalâ 3. articol
enter v.t. 1. a intra în 2. a înscrie, a contabil 4. (dr.) intrare în posesie
înregistra 3. a depune (o declaraţie ~ inwards - declaraţie vamală de
vamaîă), a înainta (im protest etc.) 4. a intrare / sosire
încheia (o convenţie) v.i. 1. (into) a ~ of goods - declarare a mărfurilor (la
stabili legături cu; a deveni parte (la o vamă); înregistrare, intrare
afacere) 1. (upon) a intra în posesia ~ outwards - declaratie vamală de
to ~ inwards - a depune declaraţia plecare
vamală de intrare ~ visa - viză de intrare
to ~ outwards - a depune declaraţia ~ environment s. mediu înconjurător
vamală de plecare environmental adj. ambiant; ecologic
enterprise s. 1. spirit întreprinzător, ~ audit - audit ecologic
iniţiativă 2. întreprindere, antreprizâ 3. ~ design - design de mediu (designul
fabrică, uzină fabricilor şi al clâdirilor administra-
~ management - gestiunea întreprin- tive)
derii ~ liability - obligativitatea de protectie
~ zone - zonă de dezvoltare a mediului înconjurător
entertainment s. distracţie, amuza- ~ scanning - studiu de mediu {analiza
ment; ospitalitate (pentru clienţi şi mediului economic pentru identificarea
parteneri, în interes de afacerz) oportunităţilor de marketing)
~ allowance - (man.) indemnizaţie de environmentalist s. ecolog
reprezentare envoy s. trimis (diplomatic); repre-
~ expenses - cheltuieli de reprezentare zentant
~ shares - actiuni ale societăţilor din extraordinary and minister
industria distracţiilor / spectacolelor plenipotentiary - trimis extraordinar şi
(cinema, televiziune, teatru) ministru plenipotenţiar equal adj. egal v.t.
entrance s. 1. intrare 2. (dr.) intrare în a egala, a fi egal cu ~ opportunities -
posesie şanse egale (pe piaţa muncii)
~ duty - taxă vamală de import ~ pay - salariu egal
~ fee - cotizaţie de înscriere {intr-o equalitarianism s. egalitarism, princi-pii
asociaţie)
egalitare equality s. egalitate ~ of rights -
~ visa - vizâ de intrare
egalitate în drepturi ~ of sacrifice -
entrepot s. antrepozit; d&pozit {de
tranzit) egalitatea sacrificiului (fn teoria
~ port - port de transbordare impozităriî)
~ trade - comert de tranzit; reexport
~ warehouse - depozit de tranzit
EQU-ESS 115
equalization s. egalizare; regularizare; ~ • to - Hxed assets ratio - raportul
compensare capital propriu - active fixe
- fund - fond de regularizare / compensare ergonometrics ^.ergonometrie
valutară ergonomics s. ergonomie
equalize v.t. a egaliza; a regulariza; a erosion s. 1. eroziune (a solului) 2.
compensa (fondul valutar) equate v.t. a eroziune (a capitalului)
egala, a egaliza equation s. egalare, errand s. comision
egalizare ~ of payments - scadenţă ~ boy - curier; comisionar
error s. eroare, greşeală
comună (a mai multor titluri de valoare.)
~s and omissions excepted - erorile şi
equilibrium s. echilibru ~ price - preţ de omisiunile sunt exceptate (formulă pe o
echilibru equip v.t. a echipa, a dota; a utila facturâ)
equipment s. 1. echipament; utilaj; escalate v.i. a creşte, a spori
instalatii 2. (c./) material rulant ~ leasing - escalator s. escalator, scarâ rulantă
leasing de echipament equitable adj. ~ bond - obligaţiune cu dobândă
echitabil ~ lien - drept de retenţie echitabil variabilă
~ mortgage - ipotecă echitabilă (ipotecă ~ clause - clauza salariilor variabile;
neînscrisă pentru garantarea unui credit) (com.) clauza variaţiei preţurilor
~ tax - impozit echitabil / progresiv contractuale
equity s. 1. echitate 2. (dr.) drept natural 3. escape s. degrevare v.t. a degreva ~ clause
capital propriu, capitalul acţionarilor - (dr.) clauza degrevării (de o obligaţie
(definători de acţiuni comune) 4. pl. titluri contractuală); (com.) clauză de salvare /
de valoare (care reprezintă capitalul siguranţă (prevedere a unui acord
propriu) 5. valoare a unei proprietăţi comercial care îi permite unei ţări
imobiliare (minus suma ipotecilor) ~ semnatare sâ suspende concesiile vamale
capital - capital propriu ~ fund - fond acordate atunci când nivelul importurilor
mutual cu plasamente în acţiimi comune afecteazâ grav producţia intemâ); (fin.)
~ -linked policy - poliţă de asigurare de clauzâ de evadare (într-un conîract de
viaţă condiţionată de profitul acţiunilor subscriere, care îi permite bâncii de
comune (pepiaţa bursierâ) ~ of a investiţii să se elibereze de râspunderea de
company - capitalul acţionarilor a cumpăra şi distribui acţiunile companiei)
(deţinători de acţiuni comune) escrow s. (dr.) angajament scris (depus în
of redemptitfn - drept de custodia unei terţe persoane care
răscumpărare (al unui bun ipotecat) ~ of acţionează conform uneî înţelegeri
taxation - echitate a impozitării ~ shares - prealabile)
actiuni comune essence s. esenţă, fond ~ of a contract -
esenţa unui contract essential adj. esenţial;
indispensabil s. pl. articole de primâ /
strictă necesitate ~ data - date esenţiale
116 ES;
~ goods - mărîuri de primă necesitate euro s. euro (unitate mone
establish v.t. 1. a stabili {relaţiî) 2. a europeană)
fonda, a înfiinţa (o societate) 3. a Eurobond s. euroobligaţiune
institui (o taxă) 4. a instala, a numi Eurocapital s. eurocapital
(intr-o funcţie) Eurocard s. eurocard
to ~ oneself in business - a se lansa în Eurocheque s. eurocec
afaceri Eurocrat s. eurocrat (funcţionai
establishment s. 1. stabilire 2. fondare, organismelor europene)
înfîmţare (a unei societăţî) 3. instituţie; Eurocurrency s. eurovalută
sediu; întreprindere 4. schemâ (de Eurodollar s. eurodolar
personal) 5. venit; salariu ~ charges - Euromarket s. europiaţă
cheltuieli generale estate s. 1. clasă socială; Euromoney v. Eurocurrency
stare / poziţie socială 2. avere, bunuri; European adj. european
~ Currency Unit - unitate mon<
patrimoniu 3. proprietate funciară
europeană
~ agency / offîce - agenţie imobiliară ~
~ option - (bur.) opţiune europ
agent - agent imobiliar ~ duty / tax - {carepoatefi exercitată de cumpca
impozit succesoral / pe moştenire numai la sfârşitul exerciţiului)
free from encumbrances proprietate Europort s. europort
liberă de sarcini / neipotecată Eurosterling s. euroliră (sterlinâ)
~ in tail - proprietate cu drept de moştenire evade v.t. a eluda, a evita; a se susl
limitat de la {îndeplinirea obligaţiilor, {
~ manager - administrator funciar impozitelor etc.)
estimate s. 1. estimare, evaluare 2. sumă evaluate v.t. a evalua, a estima
evasion s. evaziune
sau cantitate evaluată 3. deviz 4. pl. proiect
~ of tax - evaziune fiscală
de buget v.t. a estima, a evalua v.i. a alcătui
even adj. 1. egal 2. par, cu sc
un deviz ~ of costs - deviz estimativ ~ of lichidat, încheiat (despre socoteli
the risk - (asig.) evaluare a riscului întreg, rotund (despre sume de 1
estimative adj. estimativ ~ cost - cost v.t. (up) a balansa (un conf)
estimativ / după deviz estimator s. ~ deal - operaţie fară profit
estimator, preţuitor, calculator pierdere
ethical adj. etic, moral ~ advertising - ~ money - sumă rotundâ
publicitate etică ~ goods - produse to break ~ - a atinge pl
(medicale) etice ~ investment - investiţie rentabilitătii \
etică evict (rfr.) v.t. 1. a evacua 2. a rec«
legal
eviction (dr.) s. 1. evacuare 2, reu(
în posesie ,
ex prep. 1. (bur„ fin.) faî-ă 2. (<
(yânduf) din (despre mdrfwî) \
EX-EXC in
- all - fară profit - CMk flow - flux de numerar
- bond - vămuit suptnnextfar (pe care o societate îl pocae
- bonus / capitalization / scrip - fară ckdtmpentru dezvoltare) ~ clause - (asig.)
capitalizare clauza surplusului (prin care prana parte a
~ claim / new / rights - fără drepturi daunei este suportată de asigurat} ~
(preferenţiale la o nouă emisiune de
demand - cerere excedentarâ ~ fare -
acţiuni)
(c.f.) supliment de bilet ~ freight - (mar.)
~ coupon - fară cupon
~ dividend - fâră dividend navlu excesiv ~ of assets over liabilities -
~ dock / quay / wharf - din doc / chei excedent al activului faţâ de pasiv ~ offer -
~ factory / mill / works - din uzină ofertă excedentară ~ of free board - (mar.)
~ interest - fărâ dobândâ surplus de bord liber
~ ship - din navâ (in portul de livrare) ~ price - suprapreţ ~ profit - supraprofit ~
~ warehouse - din depozit profits tax - impozit pe supraprofit ~
exact adj. exact v.t. a cere, a reclama reserves - rezerve excedentare (ale
(plata unei taxe etc.) uneibăncî)
exactable adj. exigibil (despre un
~ retention tax - impozit pe profitul
impozif)
excedentar nedistribuit (impozit pe
exacter s. încasator (de impozite)',
agent fiscal dividendele nedistribuite primite de o
exaction s. 1. cerere, pretenţie (de bani societate de investiţii financiare) ~ shares -
etc.) 2. pretentie nelegală (de bani)', acţiuni excedentare (acţiuni preferenţiale
impunere (fiscală) nejustificată necumpârate la emisiune de acţionarii
exactor v. exacter existenţî} ~ ticket - (c.f.) supliment pentru
exceed v.t. a depăşi (un îermen etc.) diferenţa de clasă ~ weight - surplus de
except prep. cu excepţia, în afară de greutate exchange s. 1. schimb 2. bursâ v.t.
v.t. a excepta, a exclude (for) a schimba (pe, pentru) v.i. (for) a avea
exception s. 1. excepţie 2. (dr.) valoarea de, a valora {despre banî)
rezervă, excepţiune ~ arbitrage - arbitraj valutar ~ at parity -
~ principle - principiul excepţiei,
schimb la paritate ~ broker / dealer - agent
management prin eliminare (reţinerea
de schimb valutar
aspectelor critice în deîrimentul celor
neesenţiale de către manager) ~ clause - clauzâ valutară ~ contract -
exceptional adj. excepţional borderou de schimb valutar
~ clause - clauză excepţională
~ items - (cont.) articole excepţionale
excess s. exces, excedent, surplus adj.
excesiv, excedentar
~ capacity - capacitate excedentară
118 EXC-EXE
~ control - reglementare a schimbului exchangeability s. posibilitate de
valutar schimb
~ department - serviciu valutar exchangeable adj. care poate fi
~ economy - economie de schimb schimbat; de schimb
~ equalization fund - fond de ~ value - valoare de schimb
regularizare a schimbului valutar exchanger s. agent de schimb valutar
~ fluctuations - fluctuaţii ale cursului exchequer s. trezorerie
~ for forward / future delivery - excisable s. impozabil
operaţii de schimb la termen ~ goods - mărfuri supuse accizelor
~ for spot delivery - operatii de excise s. 1. acciz 2. organ însărcinat cu
schimb în numerar colectarea accizelor v.t. a impune plata
~ fund - fond .mutual de schimb (al accizelor
titlurilor de valoare deţinute de ~ duty / tax - acciz
investitori pentru acţiuni în fondul ~ permit - certificat de plată a
respectiv) accizelor
~ jobber - intermediar de schimburi exciseman s. accizar, agent de
valutare colectare a accizelor
~ law - drept de schimb; drept cambial excited adj. (bur.) agitat, foarte activ
~ market - piaţa devizelor (despre piaţâ)
~ office - birou de schimb valutar exclusive adj. exclusiv; unic
~ of ratifications - schimb de ~ agent - reprezentant unic
instrumente de ratificare ~ economic zone - zonă economică
~ of shares - schimb / transfer de exclusivă (in largul coastei maritime
actiuni (intre douâ sau mai multe aparţinând unei ţâri)
companii care fuzionează) ~ jurisdiction -jurisdicţie exclusivă
~ order - ordin de bursă ~ right - drept exclusiv
~ parity - paritate de schimb ~ sales agreement - acord exclusiv de
~ premium - (fin.) agio vânzări (intre furnizor şi comerciantul
~ quotations - cotaţii bursiere locat)
~ rate - rată de schimb execute v.t. 1. a executa, a îndeplini
~ rate exposure - expunere la riscul {un contract) 1. a aplica (o lege) 3. a
fluctuaţiei unei valute, risc valutar sancţiona, a valida (un act, o lege)
~ rate mechanism - mecanismul ratei execution s. 1. executare, îndeplinire (a
de schimb unui contract) 1. (dr.) sancţionare,
~ ratio - rată de schimb (inîr-o fuziune, validare 3. (dr.) sechestru executor
numărul de acţiuni pe care socîetatea ~ creditor - creditor în favoarea cămia
achizitoare trebuie să îe dea pentru s-a dat o sentinţă executorie
fiecare acţiune a firmei-ţintă) executive s. 1. organ executiv;
~ restrictions - restdcţii valutare conducere 2. director, administrator (al
~ risk - risc de schimb, risc valutar unei fîrme) adj. 1. executiv 2.
~ value - valoare de schimb administrativ
EXE-EXP 119
- agreement (SUA) acord prezidenţial poate dobândi sau ceda activul în
(incheiat de preşedinte cu un stat cauzâ)
străin, care nu necesită aprobarea exhaust v.t. a epuiza (resurse, fonduri
senatuluî} etc.)
~ authority - putere executivă exhibit s. exponat v.t. a expune, a
~ body - organ executiv prezenta
~ committee - comitet executiv exhibition s. 1. expunere, prezentare 2.
~ director / manager - director expoziţie; târg de mostre
executiv ~ room - sală de expoziţie
~ offîcer - funcţionar superior ~ stand - stand expoziţional
~ order - decret-lege exhibitor s. expozant
executor s. 1. executant 2. executor existing adj. existent, actual
testamentar 3. agentjudecătoresc ~ -use value - valoare în uz (yaloarea
~ 's year - (dr.) anul executorului unui teren sau a unei clădiri pe piaţă
(perioada de un an în care executorul dacâ se pâstrează aceeaşi destinaţie şi
trebuie sâ execute testamentul) aceleaşi dotări ca în momentul
executory adj. 1. executiv 2. (dr.) vinderiî)
executoriu exonerate v.t. a exonera
~ consideration - compensaţie / exoneration s. exonerare
contraprestaţie executorie ~ clause - clauză de exonerare
~ contract - contract executoriu expand v.t., v.i. a (se) extinde, a (se)
~ trust - tutelă executorie dezvolta
exemplary adj. exemplar expansion s. expansiune, dezvoltare
~ damages - (dr.) daune exemplare / expatriate s. expatriat (persoană
agravate / punitive trimisâ de firma unde este angajat sâ
exempt adj. scutit; absolvit s. persoană lucreze în străinătate)
scutită de impozite etc. v.t. a scuti expectancy s. (man.) expectativă,
~ from taxation - scutit de impunere aşteptare {nivel al efortului pe care un
~ personnel - personal care nu salariat considerâ că trebuie să-l
beneficiază de vechimea în muncă; depună pentru a-şi îndeplini sarcinile
personal care nu are dreptul la ore şi obiectivele de lucru)
suplimentare expectation s. 1. expectativă, aşteptare
exemption s. scutire; absolvire 2. pl. aşteptări, perspective (in
~ clause - clauzâ de exonerare (de economie)
răspundere în cazul încălcârii ~ of life - durata medie de viaţă
obligaţiilor contractuale) expel v.t. a exclude (dintr-o organi-
exercise s. exercitiu, exercitare v.t. a zaţie)
exercita expendv.r. acheltui
~ price - (bur.) preţ de exerciţiu expendable adj. consumabil; nerecupe-
{cursul la care cumpărătorul unei rabil
opţiuni de cumpârare sau vânzare expenditure s. cheltuială; cheltuieli
120 EXP
~ capital plan - plan / program de investiţii ~ credit - credit la export
~ tax - impozit pe consum expense 5. 1. ~ credit agency - agenţie de garantare
cheltuială 2. pl. cheltuieli constante (ale a creditelor de export
unei întreprinderi) ~ account - decont ~ credit insurance - asigurare a
~ ratio - (asig., com.) rata cheltuielilor creditelor de export
(raportul dintre cheltuieli şi volumul ~ documents - documente de export
~ duty - taxă de export
vânzârilor / profituluî) expensive adj.
~ house - firmă de export
scump ~ incentives - stimulente / facilităţi
expensiveness s. scumpete; preţuri ridicate pentru export
expert adj., s. expert ~ advice / opinion - ~ invoice - factură de expediţie
aviz competent ~'s findings - concluzii ale ~ licence - licenţă de export
expertului ~'s report - raport al ~ list - listă a mărfurilor de export
specialistului, expertiză ~ manager - director al departamen-
~ workman - lucrător specialist expertise tului de export
s. expertiză expiration s. expirare (a unui ~ packing - ambalaj de export
temien) expire v.i. a expira expiry v. ~ permit - autorizaţie de export
expiration exploit v.t. a exploata {un ~ price - preţ de export
zăcământ) exploitation s. exploatare ~ ~ quota - cotâ de export
~ restrictions - restricţii la export
engineer - inginer de exploatare
~ sales - valoare a exporturilor
exploration s. explorare, prospecţiune ~ ~ specification - declaraţie de export
boring / drilling - foraj de prospecţiune ~ subsidy - subvenţie de export
~ lease - perimetru de explorare ~ licence - ~ -tax relief - reducere a impozitului
concesiune / licenţă de prospecţiune pe profitul obtinut la export
(pentru descoperirea zăcămintelor de ~ tonnage - (mar.) tonaj al navelor
hidrocarburi) ~ work - lucrări de destinate exportului
prospecţiune explore v.t. a explora, a ~ trade - comert de export
prospecta export s. 1. export; exportare 2. exporter s. exportator
articol de export 3. pl. exporturi, total al ~s declarations - declaraţii vamale /
exportului v.t. a exporta ~ agent / ale exportatorilor
merchant - agent de export ~ bonus / exporting adj. exportator
~ country - ţară exportatoare
bounty - primă de export ~ commission
express adj. 1. expres, formal 2.
agent - comisionar de export expres, special 3. expres, accelerat s. 1.
tren expres 2. expres, expediere rapidă
(a unei scrisorî) 3. (SUA) expediere
prin mesagerie adv. expres; cu expresul
v.t. 1. a exprima, a formula 2. a trimite
cu trenul expres 3. a expedia urgent (p
EXP-EXT 121
scrisoare) 4. (SUA) a expedia prin ~ of the damage - grad de avarie
mesagerie external adj. extem, exterior
~ agreement - acord expres ~ audit - audit extem (efecîuat de
~ company - companie de mesagerie specialişti din afara instituţieî)
~ delivery - livrare expresă / rapidă ~ bill - (SUA) cambie extemă (emisă
~ goods - mârfuri de mare viteză într-o ţarâ şiplătibilâ în altd)
~ mail - poştă rapidă ~ convertibility - convertibilitate
~ parcel - colet expres extemă
~ service - serviciu expres ~ debt - datorie extemă
~ train - tren expres deficit - deflcit al balanţei comerciale
~ trust - împutemicire expresă ~ economies - economii exteme de scară
~ warranties - garanţii exprese; clauze (care vizeazâ o întreagâ ramură
exprese industrială)
expressage s. (SUA) 1. serviciu de ~ financial statement - (conî.) situaţie
mesagerie 2. taxă de mesagerie financiară extemâ
expressman 5. (SUA) agent al unei
~ liabilities - datorii exteme (datorii ale
companii de mesagerie
expressway s. (SUA) autostradă unei societâţi câtre instituţii sau persoane,
expropriate v.t. a expropria altele decât acţionarii ei) ~ loan -
expropriation s. expropriere împrumut extem ~ payments - plăti
~ zone - zonă de expropriere exteme
extend v.t. 1. a extinde 2. a prelungi; a surplus - balanţă de plăţi
amâna (un termen) 3. a acorda excedentară
(privilegiî) v. i. a se extinde ~ trade - comerţ exterior extinguish v.t. a
extendible adj. extensibil stinge, a achita (o datorie)
~ bond - obligaţiune extensibilă extort v.t. a extorca
(obligaţiune pe termen scurt care îi extortion s. extorcare
oferâ deţinâtorului opţiunea de a o extra adj. 1. suplimentar, aditional, extra
schimba cu o cantitate similară de
datorii pe termen lung, înainte de o
2. de calitate suplimentară, extra s. 1. plată
datâ specificata) suplimentară; pl. cheltuieli suplimentare 2.
extension 5. 1. extindere; amploare 2. calitate superioară 3. ediţie specială (a unui
prelungire; amânare (a un^ termen) ziar) adv. în plus, suplimentar
~ of demand - extindere a cererii (ca ~ allowance / discount - bonificaţie
urmare a scăderii preţurilor) suplimentară / specială ~ charge -
extensive adj. extensiv supliment de preţ;
~ agriculture - agricultură extensivă suprataxă
extent s. 1. extindere, întindere 2. ~ cost - cost suplimentar / marginal ~
măsură, grad 3. (dr.) evaluare (a unei dividend - dividend suplimentar ~ freight
averi funciare) - (mar.) navlu suplimentar
~ of business - volum de afaceri
"1

_122__________________________________________________EX|

~ pay - spor de salariu; plată extractive adj. extractiv i suplimentară


~ industry - industria extractivă 1
premium - (asig.) primă extraordinary adj. extraordinar suplimentară
~ expenses - cheltuieli extraordinare ~ price - preţ special; preţ suplimentar ~ general
meeting - adunarea generali ~ profit - profit suplimentar extraordinară (a
acţionariîor) ~ risk - (asig.) risc special / ~ items - (cont.) articole extraordinarc
suplimentar ~ reserve - rezervă extraordinară (a ~ weight - greutate
suplimentară, unei băncî) supragreutate extrinsic adj. extrinsec, extem ~
work - ore suplimentare ~ value - valoare extrinsecă extract s. extras ~ of
account - extras de cont

ft
F
fabricate v.t. 1. a produce, a fabrica; a factorage s. 1. intermediere (a unei
prefabrica 2. a falsifica (M?I document) afaceri, a unei tranzacţiî) 2. comision (de
face ^. faţă intermediere)
~ lift - cosmetizare (a unui magazin, a factoring s. factoring {metodâ de fînanţare
ambalajului unui produs, a unei situaţii a efectelor de comerţ de încasat prin care
financiare) o firmă vinde creanţele unei societăţi
~ value - (fin.) valoare nominală
definanţare) factory s. fabrică; uzinâ ~
facilitate v.t. 1. a facilita, a uşura 2. a
promova, a încuraja cost - preţ de cost/fabrică; cheltuieli de
facilities s. pl. facihtăti, înlesniri; productie
privilegii, avantaje ~ expenses/overheads - cheltuieli
~ for payment - facilităţi de plată generale/de regie ~ farm - fermă
facsimile s. facsimil v.t. a reproduce în industrială ~ hand - muncitor industrial ~
facsimil -made goods - mărfuri de
~ signature - facsimil de semnătură fabrică/industriale ~ price - preţ de fabrică
~ stamp - facsimil de sigiliu ~ process - procedeu/metodă de fabricaţie
factor s. 1. agent mijlocitor, ~ railway - cale ferată uzinală ~ sale -
intermediar; comisionar 2. (SUA) finnă vânzare din fabrică ~ ship/vessel - navă-
de factoring (societate financiarâ care uzină (pentru prelucrarea peştelui la bord)
acordă împrumuturi garantate prin
facultative adj. facultativ ~ endorsement -
creanţe} 3. factor
~ analysis - analiză factorială andosare facultativă ~ reinsurance -
~ analysis chart technique - tehnica reasigurare facultativă fail v.i. 1. a da
diagramelor de analiză factorială faliment 2. a fi sub aşteptări, a nu
~ comparison method - metoda corespunde aşteptărilor (despre o recoltă)
comparării factorilor (in evaluarea unei failure s. 1. faliment 2. nereuşită, eşec 3.
activităţi) lipsă; insuficienţă 4. pierdere, pagubâ 5.
~ cost - cost al factorilor de producţie avarie, pană ~ of electricity - pană de
~ market - piaţa factorilor de curent ~ of the crops - recolte proaste ~ to
producţie pay - neplatâ
~ of safety - coeficient de siguranţă
~ price - preţ al factorilor de productie
~ s of production - factori de
producţie
124 FAI-FAM
fair s. 1. târg; bâlci, iarmaroc 2. expoziţie în 4. (in) a expira (despre un contract);
(de mostre) 3. bazar (filantropic) adj. a ajunge la scadenţă (despre o datorie);
cinstit, corect 2. convenabil, acceptabil a deveni vacant (despre un post) 5. (in
(despre preţuri) ~ average quality - with) a fi de acord cu 6. (off) a scădea
calitate medie bună (despre grâu) ~ claim - {despre încasări etc.) 7. (through) a
pretenţie rezonabilă ~ competition - eşua (despre negocieri)
~ - back pay - salariu de subzistenţă
concurenţă loială ~ copy - exemplar
to ~ due - a fi scadent
corectat; copie exactă to ~ under the hammer - a fi vândut
~ dealing - comportare corectă (fn afacerf); la licitaţie
tranzacţii corecte ~ market value - valoare to buy on a ~ a cumpăra într-un
reală de piaţă moment de scădere (a preţurilor, a
~ price - preţ convenabil ~ quality - cursuîuî)
calitate acceptabilâ ~ quantity - cantitate fallow s. teren/ogor necultivat,
suficientă ~ rate of exchange - curs de pârloagă adj. necultivat, înţelenit v.t. a
schimb favorabil desţeleni
~ terms - condiţii (contractuale) ground/land/soil - teren/ogor
necultivat, pâdoagă
acceptabile
false adj. 1. fals 2. incorect, inexact ~
~ - trade agreement - (SUA) acord de
colours - (mar.) pavilion naţional fals
fixare a preţurilor de revânzare (sistem de
entry - înscriere falsă (in
vânzare în care preţurile la ultimul
documentele vamale)
consumaîor sunt stabilite de
~ pretences - (dr.) identitate falsă,
producător)
impostură (pentru încasarea unni cec)
~ wear and tear - amortizare normală (a
falsification s. falsificare ~ of accounts -
unui activfix) ~ yield - randament bun to
(cont.) falsificare a conturilor
make ~ profits - a realiza beneficii
falsifier s. falsificator falsify
normale fairway s. canal/pasâ de navigaţie;
v.t. afalsifica family s. familie
şenal
~ allowance - alocaţie de familie (pentru
fake s. 1. falsificare, contrafacere 2.
copii)
înşelătorie, escrocherie adj. fals,
~ business - afacere de familie ~ doctor -
contrafacut v.t. (up) 1. a falsifica, a
medic de medicină generală ~ fîrm -
contraface 2. a. înşela, a escroca fall s.
asociaţie familială ~ hotel - hotel ieftin
scădere (a preţului) v.i. 1. (away) a se
pentru familii ~ life cycle - ciclu de viaţă al
diminua 2. (back) a scădea din nou (despre
familiei (divizarea pieţei pe sectoare, în
preţuri etc.) 3. (back on/upon) a apela la, a
funcţie de cheltuielile ocazionate de
căuta un sprijin
structura şi evoluţia în timp afamiliei)
FAM-FEE 125
~ planning - planificare familială ~ shares - (bur.) acţiuni la modă (foarte
~ reunion fare - preţ pentru vizitarea câutate pentru o scurtâ perioadă de timp)
familiei (preţuî unui bilet întors pe o ~ show - paradă de modă fashionable adj.
linie aeriană pentru câlâtorii care îşi la modă; modem fast adj. rapid
viziteazâ membri ai familiei dintr-o ~ delivery - livrare rapidă ~ foods - fast
ţară îndepărtata)
foods, alimente pentru consum rapid
famine s. foamete
(alimente special ambalate şi preparate
~ prices - preţuri mari ale alimentelor
(datorită lipsei acestora) pentru a fl consumate imediat)
fancy adj. de calitate superioară; de lux ~ freight line - (c./) linie/rută de transport
~ goods - articole de modă; mărfuri de de marfa de mare viteză ~ - moving
lux consumer goods - bunuri de consum cu
fare s. 1. cost al unei călâtorii/curse; circulaţie rapidă fathom s. braţ/stânjen
bilet 2. călător, pasager 3. mâncare, marin (unitate de măsurâ pentru lungime)
masă fault s. defect; deficienţă ~ detection -
farm s, fermă v.t. 1. a lucra, a cultiva defectoscopie ~ detector / finder /
(pâmântul) 1. a arenda, a lua în arendă locator -defectoscop
v.i. a cultiva pământul faulty adj. defectuos, cu defect ~ product -
~ equipment - utilaj agricol produs cu defect favorable adj. favorabil ~
~ hand - muncitor agricol
balance - balanţă (comercialâ, de plâţi)
~ practices - agrotehnică
~ subsidies - subventii agricole activă / excedentară feasibility s.
farmer s. 1. fermier 2. arendaş fezabilitate ~ study/survey - studiu de
farming s. 1. cultivare a pămânului; fezabilitate ~ test - probă de fezabilitate
agricultură 2. arendare; arendă feasible adj. fezabil
~ lease - contract de arendare featherbedding s. 1. acţiune a sindica-
farmland s. teren agricol telor care se opun concedierilor şi solicită
farmstead s. fermă (cu toate patronatului menţinerea unui personal
dependinţele) supradimensionat 2. măsuri
farmyard v. farmstead guvemamentale de proîejare a eco-nomiei
fashion s. 1. fel, mod, chip, manieră 2. naţionale prin acordarea de subvenţii sau
modă; stil; gen; vogă; 3. croială, fason,
tarife vamale protecţio-niste
formă v.t. a transforma, a schimba; a da
fee s. 1. retribuţie; onorariu 2. taxă şcolară
o linie nouă
~ designer - creator de modele de 3. cotizaţie 4. (dr.) proprietate ereditară v.t.
rochii a plăti un onorariu
~ goods - mărfuri la modă (mai ales
articole de vestimentaţie)
~ magazine -jumal de modâ
126 FEE-F
~ income - venit din comisioane fîeld s. 1. teren 2. domeniu <
~ simple - proprietate funciară activitate); specialitate adj. 1. de tei
absolută (cu drept de a o transmite 2. agricol
oricărui moştenitor) ~ agent - agent pentru vânza
~ tail - proprietate funciară limitată (cu -cumpărare de terenuri
drept de a o transmite unei categorii ~ crop - cultură de câmp
limitate de moştenitorî) ~ experiments - experiment/probe
feedstock s. materie primă (m industria scară naturalâ
petrochimicâ) ~ hand - muncitor agricol
fence s. 1. tăinuitor de lucmri furate 2. ~ personnel/staff - personal de teren
loc de păstrare a lucrurilor furate ~ research - anchetă de teren
fiat s. decret; ordin, ordonanţă ~ sales manager - director responsal
~ money -monedă fictivâ cu vânzările pe teren
~ standard - (fin.) etalon fictiv ~ warehousing - (fin.) depozitl
fictitious adj. fictiv extemă / pe teren (metodă de finantt
~ assets - active fictive/nominale a stocurilor prin care acestea si
~ name - nume fictiv depozitate la sediulfirmei creditoar^
~ payee - beneficiar fictiv (al unei fight s. luptă
plăţi) ~ reaction - (man.) reacţie
~ person - persoană juridică rezistenţâ/luptă (cauzată de stresul
~ sale - vânzare fictivă locul de muncă şi manifestată JM
fidelity s. fidelitate; onestitate combativitate, contraargumente etc.)
~ insurance - asigurare (a patronuluî) figure s. 1. cifră, număr 2. preţ v.î. 1
împotriva pierderilor cauzate de even- reprezenta (grafic) 2. a exprima
tuala lipsă de onestitate a unui angajat; cifre; a pune preţul la 3.(m) a incla
asigurare împotriva nerespectării obli- (costul) 4. (on) a pune la socoteala
gaţiilor contractuale fiduciary adj. fiduciar tine seama de 5. (out) a calcula,
~ bond - garanţie fiduciară (pentru un estima; a scădea (cifre) 6. (up) a adu
administrator fiduciar) ~ circulation - a totaliza
figureless adj. fărâ cifre
circulaţie fiduciară ~ issue - emisiune
~ accounts - contabilizare fâră ci
fîduciară ~ loan - împrumut
{bazată pe simboluri, pentru tf
fiduciar/negarantat ~ money/note issue - conducerii)
monedă fiduciară file s. 1. arhivă 2. dosare 3. fişi
~ responsibility - responsabilitate cartotecă v.t. a înregistra, a ch
fiduciară (a administrării unui fond de (documente într-o arhivâ, un fişier\
pensii) ~ standard - etalon fiduciar fişa
filing s. înregistrare, clasare; fişare
~ cabinet - fişier, cartotecă
~ clerk - funcţionar / secretar pefl
clasarea documentelor
FIL-FIN 127

~ system - sistem de clasare/clasificare ~ company/house - societate de credit


fill v.t. 1. a umple 2. a executa (o (care finanţează achiziţionarea de
comandă, un comision) 3. a ocupa (wn bunuri cu plata în rate)
po.s'r); a exercita (o funcţie) 4. (out) a ~ department - serviciu financiar
completa (unformular, un cec etc.) ~ market - piaţă financiară; piaţă de
filler A". umplutură capital
~ cargo - caric / încărcătură de financial adj. financiar
umplutură ~ accounting - contabilitate financiară
final adj. final ~ analysis - analiză financiară
~ accounts - raport final/anual (al ~ assets - active financiare
consiliului de administraţie) ~ assistance - ajutor financiar
~ application - ultima somaţie ~ body - organ financiar
(adresatd unui datornic) ~ books - registre / evidenţe contabile
~ balance - sold net ~ break - even point - prag de
~ consumption - consum de produse rentabilitate
finite ~ discipline - disciplină financiară
~ date - ultimul termen ~ engineering - inginerie financiară
~ distribution - ultima distribuire (a ~ futures - contracte financiare
profitului unei societăţi, sub forma futures/la termen
dividendelor, fâcută de obicei la sfârşit ~ incentive - cointeresare financiară
de an) ~ indicators - indicatori financiari
~ goods - produse finite ~ intermediation - intermediere finan-
~ invoice - factură definitivă ciară
~ judgement - sentinţă definitivă / ~ investment - investiţie fmanciară
executorie ~ leasing - leasing de finanţare
~ money - depozite sau credite ~ liability - obligatie financiară
bancare (transferabile prin cec) ~ management - management finan-
~ notice - avizare finală ciar
~ port - port final de destinaţie ~ markets - pieţe financiare
~ sailing - (mar.) plecare definitivă ~ paper - (SUA) efect de comert de
(din port) complezenţă pe termen scurt
~ stowage plan - (mar.) cargoplan ~ policy - politică financiară
fînal, plan de încărcare fînal ~ position/standing - situaţie finan-
~ utility - utilitate marginală ciară
fînance s. 1. finanţe, ştiinţa fmanţelor ~ ratio - indice financiar
2. pl. finanţe, venituri v.t. a finanţa v.i. ~ risk - risc financiar (riscul de a nu
a se ocupa cu afaceri/speculaţii mai putea acoperi cheltuielile fîxe
financiare financiare - dobânzi, dividende prefe-
~ bill - cambie financiară; cambie renţiale, fonduri de amortizare)
bancară statement - raport financiar
(raportul anual al consiliului de
128 FIN-FTR

administraţie); {cont.) situaţie finan-


ciară ~ offer - ofertă fermă ~ order - comandă
~ structure - structură financiară; fermă ~ prices - preţuri fixe/stabile ~
stmctură de finanţare seller - vânzător ferm fîrst s. 1. prim, întîi
~ year - an/exerciţiu financiar 2. pl. mărfuri dc calitate superioară adj.
financier ^. fmanciar, om de finanţe;
prim, întâi call - (bur.) prima solicitare
bancher; om de afaceri v.t. a finanţa
' ' ' *. *^ (prirna
fine s. 1. amendă 2. penalizare (impusă
tranşâ pentru achitarea unui pachet de
de sindicat membrilor care încalcă regulile acestuia) adj. pur, fin (despre metale) v.t. a
amenda; a penaliza ~ bank/trade bill - cambie de clasa întâi
~ bullion - lingou de aur sau argint pur ~ acţiuni)
rate - rata curentă a dobânzii (pentru ~ class - clasa întâi
creditele acordate de bănci) fmeness s. 1. ~ • class/-rate - de prima calitate, de
titlu (al metalelor preţioase) 1. calitate calitate superioară
superioarâ (a unui articol) ~ come, first served - (mar.) primul
finish s. 1. sfârşit, terminare 2. fmisaj 3. sosit, primul operat (operat în ordinea
cherestea superioară v.t. 1. a sfârşi, a termina sosirii)
2. a finisa finished adj. finit; finisat ~ goods ~ cost - preţ de fabrică; cost dc
producţie
inventory - stocuri de produse finite ~
~ - half year - (bur., cont.) primul
product - produs finit fire s. incendiu ~ semestru
goods - mărftu-i inflamabile ~ insurance - ~ - hand distribution - distribuţie i
asigurare împotriva incendiilor mârfurilor fâră intermediari ~ in, first out
~ loss adjuster - evaluator al pagubelor - (conr.) primul intrat primul ieşit
produse de incendii (angajat al unei societăţi
{metodă de control a stocurilor care
de asigurârî) ~ risk - risc de incendiu îirm s.
presupune că mârfuril cumpărate mai
fiYma, casa Ae comeîţ adj. \. ferm 2. fix,
demult vor fi utilizat prioritar în procesul
stabil ~ buyer - cumpârâtor ferm ~
de producţie) ~ - line management -
commitment - angajament ferm (al
primul eşalo de conducere (imediat
subscriitorului faţă de întreaga emi-siune de
superic salariaţilor obişnuiţi)
titluri de valoare) ~ market - piaţâ fennâ
- -line manager - şef de echipâ
~ mortgage - ipotecâ prioritarâ; prin
ipotecă
~ - mortgage bond - (SU
obligaţiune cu ipotecă prioritarâ
- ot exchange - primul exemplar
unei cambiî) ~ open •water -
deschidere a navigî
(w zone cu îngheţ şi sloiuri) ~ outlays -
chdtuidi imţia^
instalare
~ piece time - timp de fabricaţie a primei ~ -course rotation - asolament de
piese (dinîr-un lof) cinci ani
- premium - (asig.) prima primâ ~ -year plan - plan cincinal
~ quality - calitate superioarâ, calitatea fix v.t. 1. a fixa, a consolida 2. a fixa, a
întâi stabili (preţul, data etc.) 3. (mar.) a
~ refusal - drept de ofertâ prioritar afreta, a navlosi
fiscal adj. fiscal; financiar fixed adj. 1. fixat, consolidal 2. fixat,
~ drag - obstacol/piedicâ fiscalâ, stabilit
excedent al bugetului fiscal ~ assets - active/mijloace fixe
~ duties - taxe fiscale ~ assets turnover - rotaţia activelor
- monopoly - monopol fiscal/de stat fixe (raportul dintre vânzări §i activele
~ neutrality - neutralitate fiscală fixe care măsoară utilizarea instala-
~ period - exercitiu financiar ţiilor şi a echipamentelor)
~ policy - politicâ fiscalâ/bugetară ~ capital - capital fix
~ stamp - timbru fiscal ~ charge - sarcină/garanţie fixă
~ year - an fiscal/bugetar (dreptul creditorului fiind limitat la un
fiscality s. fiscalitate anumit activ al unei societăţi)
fish s. peşte v.i. a pescui ~ cost - cost fix
~ breedmg/culture/farming/husbandy ~ credit - credit fix
- pisciculturâ ~ debenture - obligaţrune cu garantie
~ carrier - barcaz de peşte fixâ
~ trawler - trauler de pescuit - debt - (S[/A) datorie consolidată
~ trawling - pescuit prin traulare ~ deposit account - cont de depuneri
fishery s. 1. pescuit, activitate de la termen
pescuit 2. zonâ de pescuit 3. (dr.) drept ~ depreciation - amortizare fixâ
de pescuit ~ duty - taxâ fî.xâ/specifică
fishing s. 1. pescuit 2. zonâ de pescuit ~ exchange rates - cursuri de schimb
~ boat - navâ de pescuit fixe
~ cutter/vessel - pescador ~ expenses - cheltuieli fixe/constante
~ fleet - flotă de pescuit ~ income - venit fix
~ ground - zonâ de pescuit ~ • income mutual fund - fond mutual
- harbour - port pescâresc care oferă sume fixe investitorilor
~ licence - permis/licenţâ de pescuit - interest securities - titluri de
~ scow - şalandâ de pescuit valoare cu dobândâ fîxa. ~ interval
~ season - sezon de pescuit reorder system - sistem de comenzi la
~ trade - pescuit industrial; comert cu intervale fixe ~ investment - investiţie fixâ
peşte (în infrastructură)
fishmonger s. negustor de peşte ~ job contract - contract (de muncâ)
- ' s shop - magazin de pescârie five num. pentru o anumitâ lucrare ~ laydays -
cinci (mar.) stalii contractuale
130 FIX-FU

~ liabilities - datorii pe termen lung ~ piaţa de capitaî) 4. categoric, ferm ad\


order system - sistem de comenzi în fară dobândă
cantităţi fixe ~ cost - preţ de fabrică; cost d
penalty bond - contract cu producţie
penalitate fixă (in cazul când o obligaţie ~ market - piaţâ inactivă
contractuaîă nu este îndeplinită) ~ organization - organizaţie orizontal
(tip de organiwre în care autoritate.
~ price - preţ fix/maxim (stabilit de
managerială nu se transmite pe scar
guvern) ierarhică)
~ property - bunuri imobile ~ rate - curs ~ price - preţ unic
{de schimb) fix ~ term contract - contract ~ - rate tariff - tarif forfetar/uniform
(de muncă) pe termen fix ~ tax - impozit uniform
~ trust - societate de investiţii financiare ~ yield - randament invariabil (rat
într-un sector fix/limitat ~ weight - greutate dobânzii unui titlu de valoare c
moartă/proprie fixing s. 1. fixare, stabilire; dobândăfixa)
(fin.) fixing (al cursurilor de schimb, al flatcar s. (SUA) vagon-platformă
preţului aurului la bursâ) 2. pl. accesorii ~ flaw s. 1. marfâ cu defect; rebut 2. (dr.
viciu de formă
prices by trial and error - fixare a
~ detector - defectoscop
preţurilor prin tatonări fixture s. dispozitiv
flawless adj. fără defect; perfect
de fixare/prindere; fleet s. 1. flotă 2. parc (d
accesoriu 2. (mar.) navlosire, afretare autovehicule)
3. contract de navlosire 4. (dr.) ~ rating - evaluare a flotei sau
dependinţe parcului (în vederea asigurării)
flag s. (mar.) pavihon ~ terms - reduceri contractuale de pn
~ clause - clauza pavilionului pentru parcul de autovehicule (dac
~ of convenience/necessity - pavilion acestea sunt cumpârate de la o singw
avantajos firmă)
~ share - prima de pavilion flexibility s. flexibilitate, elasticitate
~ surtax - suprataxă de pavilion ~ of taxation - flexibilitate
flanker s. persoană sau obiect aflat în impozitării
flanc flexible adj. flexibil, elastic
~ brand - marcă de flanc (marcă nouă ~ budget - buget flexibil
lansată de o companie ce comercia- ~ manning - încadrare flexibilă c
lizează deja o alta în aceeaşi categorie personal
de produs) ~ organization - (man.) organizaţi
flat s. apartament adj. 1. uniform 2. flexibilă
unic; invariabil 3. inactiv (despre o ~ tariff - tarif (yamal) flexibil i
piaţăy, fâră dobândă capitalizată (pe ~ trust - societate de investi(
financiare flexibile (in orice sector) i
FLE-FLO »
~ working hours - program de muncă ~ debentare - obligaţiune flotamâ (drepnd
flexibil; normă flexibilă credttorului extinzîndu-se îa toate acrivele
flight s. 1. zbor 2. exod, scurgere (de împrumutatuluî) ~ debt - datorie
fondurî) flotantă/publică;
~ of capital - exod al capitalului datorie pe termen scurt
{dintr-o anumită ţară în străinătate, ~ exchange rate - curs de schimb
cauzat de inflaţie accentuatâ, instabi- fluctuant
litate politicâ etc.) ~ insurance - asigurare flotantâ
~ reaction - (man.) reacţie de ~ money • bani flotanţi (deţinuţi de
cedare/plecare (cauzatâ de stresul la bancheri şi care nu pot fî investiîi. din
locul de muncâ şi manifestată prin cauza lipsei oportunităţilor de afaceri,
lipsă de interes, solicitare de concedii decdt m depozîte la banca centralâ)
etc.) ~ population - populaţie flotantă
float ^. sume flotante (cecuri aflate în ~ prime - împmmut cu dobândă
procesul de transfer de la o bancă la variabilă (in funcţie de rata primarâ a
alta) v.t. 1. a lansa (un împrumut), a bănciî)
emite (o emisiune de obligaţiuni) 2. a ~ rate note - titlu de valoare cu curs
înfiinţa (o societate comercialâ) v.i. a fluctuant
pluti, a se menţine pe linia de plutire floor s. 1. 1. planşeu; prag, nivel, limită
(despre o nava) inferioară {a preţurilor, a salariilor
flo(a)tation s. 1. plutire; navigare 2. etc.) 2. (fin.) floor {poliţâ de asigurare
lansare (a unei emisiuni de titluri de care îl protejează pe investitor de
valoare) 3. înfiinţare (a unei societăţi riscul scăderii dobânzilor sub un
comerciale) anumit nivel) 3. etaj 4. sala principală
~ cost - cost de lansare (a unei (a unei burse)
emisiunî) ~ member - membru al bursei
floater s. 1. muncitor ocazional 2. ~ plan - plan de amplasare (a
poliţă de asigurare flotantă 3. pl. suprafeţelor de producţie)
obligaţiuni guvemamentale la purtător; ~ space - spaţiu comercial (la parterul
titlu de valoare la purtător; obligaţiune. unei clădirî}
municipală cu dobândă flotantă floating adj. floorwalker s. şef de raion (într-un
flotant ~ assets/capital - capital circulant; magazin universal)
fond de rulment flotsam s. {mar.) încărcătură luată de
~ cargo - caric, încărcătură a unei nave valuri (aflată în stare de plutire)
~ charge - sarcină/garanţie flotantă flourish v.i. a înflori, a se dezvolta, a
(dreptul creditorului extinzându-se la prospera
toate activele unei societăţî) flourishing adj. înfloritor, prosper
~ clause - (mar.) clauza „permanent în ~ trade - comert înfloritor
stare de plutire" flow ^. 1. flux 2. proces tehnologic
~ currency - monedă fluctuantă
132 FLO-FOB
chart/diagram - diagramă a circulaţiei t'oist v.t. (on) a face sâ cumpere (cev*
fondurilor sau mărfurilor; nefolositor sau mărfuri de calitaU
diagramă a procesului tehnologic ~ of inferioară)
funds - (cont., fin.) flux de numerar fold v.i. (up) a da faliment
folio s. 1. foaie numerotată numai p<
(valoarea netă realâ de numerar,
faţă 2. foaie (dintr-un registru dt
deosebită de profitul contabil, care intră
contabilitate) 3. (dr.) pagină dactilogra
sau iese din firmă într-o perioadâ fiatâ (a unui document cu 72,90 sai
determinată') ~ production - producţie în 100 de cuvinte) v.t. a numerotî
flux/pe bandă (paginile unui registrii)
fluctuate v.i. a fluctua, a varia fluctuation follower s. companie secundară (can
s. fluctuatie, variaţie ~ s in the rate of nu este lider într-un anumit domeniu)
exchange - fluctuatii ale cursului de strategy - (man.) strategii
schimb ~ s of sales - fluctuaţii ale unnăritorului (care o copiază pe cea <
vânzărilor ~ s of the market - fluctuaţii ale companiilor-lider)
pieţei to undergo ~ s - a suferi fluctuaţii food s. hrană; alimente, produa alimentare
fluid adj. lichid ~ dram - drahmă lichidă ~ ~ allowance - alocaţie de hrană ~ card -
ounce - uncie lichidă flurry s. agitaţie, cartelă de alimente ' ~ colours -
mişcare ~ on the stock exchange - agitaţie coloranţi alimentari ~ industry - industria
la bursâ alimentară ~ products - produse
fly v.i. 1. a zbura 2. a fugi ~ -by-night - alimentare foodstuff s. aliment, produs
insolvabil; debitor care fuge de creditori alimentar foolscap s. foolscap (format de
(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) hârîie) foot s. picior (unitate de măsurâ
~ • cruise - circuit turistic combinat pentn lungime) v.t. (up) a aduna, a fao
zbor/croazieră pe mare ~ - drive - circuit totalul; a totaliza, a însuma footage s. 1.
turistic combinat transport aerian/rutier ~ lungime exprimatâ îi picioare 2. adâncime
pitch - stand ambulant fob v.î. (off) a forată (exprimah în picioare)
înşela, a păcăh (prin vânzarea de marfă footing s. total (a/ unei adunări, al unt
de calitate inferioara) coloane de cifre) for prep. pentru ~
fodder s. nutreţ, furaj v.î. a hrăni cu nutreţ account of - în contul ~ and on behalf of
~ grain - cereale furajere ~ plant - - din ordinul şi i contul
plantă furajerâ ~ rotation - asolament ~ and against - pro şi contra ~ free -
furajer gratuit
~ money - (bur.) pentru numerar ~ one's
own account - pe cont propru
FOR 133

~ the account - (bur.) pentru ziua de ~ capital - capital străin


lichidare ~ credit - credit extem
- value - cu titlul oneros ~ currency -valută; devize
forage s. furaj, nutreţ ~ currency account - cont în devize
force s. 1. fortă 2. {dr.) valabilitate; ~ direct investment - investiţie străinâ
vigoare v.t. 1. (down) a provoca directă
scăderea (preţuriîor) 2. (on, upon) a ~ exchange • valută; devize; schimb
impune condiţii (economice) 3. (up) a valutar
provoca creşterea (preţurilor) ~ exchange broker/dealer - agent de
~ account - lucm în regie schimb valutar
to come into ~ - a intra în vigoare exchange market - piaţa
forced adj. fortat; silit schimburilor valutare
~ currency - monedă cu curs fortat ~ exchange office - casă de schimb valutar
~ sale - executare silită ~ exchange regulations - regim al
~ savings - economii fortate schimbului valutar
~ selling - (bur.) vânzare fortată/ ~ exchange risk - risc valutar, risc al
nedorită (a acţiunilor în scopul
fluctuaţiei unei valute
obţinerii de lichidităţi pentru plata
unor datoriî)
~ exchange transactions - operatii de
schimb valutar
forcible adj. forţat, cu forta; ilegal
~ general average - (asig. mar.) avarie
~ entry - (dr.) intrare în posesie prin
fortă
comună în străinătate
forecast s. prognoză, previziune v.t. a ~ - going ship/vessel - navă oceanică/ de
prognoza, a prevedea cursă lungă
foreclose v.t. (dr.) 1. a priva de dreptul ~ goods - mărfuri străine/de import ~
de achitare a unei ipoteci 2. a exclude investment - investiţie străină ~ loan -
de la dreptul de folosinţă, a priva de împrumut extem ~ market - piaţă extemă
dreptul de folosinţă ~ money order - mandat poştal
foreclosure s. (dr.) privare de dreptul intemaţional
de a achita o ipotecă ~ order - comandă extemă ~ policy -
foredate v.t. a antedata politică extemă ~ shipping - (mar.)
foreign adj. străin, din străinătate;
transport în străinătate
extem; exterior
~ trade - comert exterior; (mar.) cabotaj
~ agreement - (mar.) contract de
îmbarcare pe o navă străină extem; navigaţie de cursă lungă ~ (trade)
~ aid - ajutor extem zone - port liber foreigner 5'. străin,
~ allowance - indemnizatie de muncă persoană de altă naţionalitate 2. (mar.)
în străinătate navă sub pavilion strâin 3. articol de import
~ balance - balanţă de plăţi
~ bill - cambie extemă (plâtibilâ în
străinătate)
134 FOR
foreman s. 1. maistru, şefde echipă 2. form s. 1. formă 2. formular v.t. 1. a
(dr.) prim-jurat forma, a înfiinţa (p societate) 2. a
~ of development - maistru de forma, a pregăti, a instrui (personal)
exploatare ~ of application - formular de cerere
~ of production - maistru de producţie ~ of proxy - formular de procură
forest s. pădure ~ of receipt - formular de chitanţă
~ economy - economie forestierâ ~ of return - formular de declaraţie de
~ industry - industria forestieră venituri (pentru impunere)
~ code/laws - cod silvic, legislaţie ~ of tender - formular de ofertă (la
silvică licitaţie)
~ management - amenajare forestieră formal adj. formal; legal
~ officer - agent silvic ~ contract - contract formal
~ worker - muncitor forestier ~ notice - somaţie; citaţie
forestall v.t. 1. a anticipa (un ~ receipt - chitanţă contabilă
eveniment) 1. a înlătura (un concurenf} formality s. formalitate
3. a acapara (mărfuri în scop format s. format (al unei cărţî)
speculativ) formation s. fonnare, înfiinţare (a unei
forester s. 1. brigadier silvic, pădurar; societâti etc.)
silvicultor 2. inspector sau adminis- ~ expenses - cheltuieli de înfiinţare
trator silvic fortnight s. două săptămâni; chenzină
forestry s. 1. silvicultură 2. păduri; fortnightly adj., adv. bilunar s.
regiune împădurită publicatie bilunară
forewoman s. supraveghetoare; şefâ de fortuity s. (asig.) accident
echipă fortune s. avere
forfeit s. 1. pierdere a unui drept (prin to make a ~ - a face avere
încâlcarea unui contract) 2. amendă; forward adj. 1. dinainte, din faţă 2. la
penalitate, sancţiune (pentru încălcarea termen v.t. 1. a grăbi, a accelera
unui contract) adj. pierdut (prin (dezvoltared) 2. a susţine, a promova
nerespectarea obligaţiilor contractu- (unplan) 3. a expedia, a trimite
ale) v.t. a pierde dreptul la ~ buying - stocare, depozitare în stoc
~ clause - clauză de penalizare (de marfă, materii prime)
forfeiture s. 1. pierdere a unui drept ~ contract - contract la termen
(prin încălcarea unui contracf) 1. ~ cover - acoperire la termen
amendă; penalitate, sancţiune ~ dealings - operaţii/tranzacţii la
~ of shares - confiscare de acţiuni termen
(subscrise şi neplătite la termenul ~ delivery - livrare la termen
scadent) exchange market - piaţa
forge v.t. a falsifica; a plastografia schimburilor valutare la termen ~ freight -
forger s. falsificator; plastograf (mar.) navlu plătit anticipat ~ integration -
forgery s. fals; plastografie integrare verticală ~ market - piaţa
tranzacţiilor la termen
FOR-FRA 135
~ quotation - cotatie la termen ~ estate - a patra putere în stat, presa ~
~ price - preţ la termen market - (bur.) (SUA) a patra piaţă (piaţa
~ rate - curs de schimb la termen pe care acţiunile necotate sunt
~ sale - vânzare la termen tranzacţionate între brokeri şi clienţi fărâ
forwarder s. 1. promotor (al unei respectarea procedurilor obişnu-ite)
afacerî); susţinător 2. expeditor (de fractional adj. 1. fracţionar 2. parţial 3.
marfa)
mic, neînsemnat
forwarding s. expediere (de marfâ);
expediţie ~ currency/money - monedâ divizio-nară
~ agent - agent de expediţie ~ (deposit) banking - sistem bancar
~ agent's notice - aviz de expediere fracţionar (prin care bâncile menţin
~ department - serviciu de expediţie rezervele proprii la un procent fix din
~ documents - documente de expediţie depozitele clienţilor) ~ load - sarcină
~ house - firmă de expediţii incompletă/partială ~ (share) certificate -
~ station - staţie de expediţie certificat partial de acţiuni (pentru o parte
foul adj. 1. murdar; nesănătos 2. urât, de acţiune, când, în cazul fuziunii a două
neprielnic (despre vrerne) 3. necinstit, societâţi, acţiunile sunî inegale ca valoare)
incorect fragile adj. fragil ~ goods - mărfuri fragile
~ bill of health - patentă de sănătate franc s. franc ~ area - zona francului
nefavorabilă
franchise s. 1. (com.) franşiză 2. (asig.
~ bill of lading - conosament murdar
(cu menţiunea recepţionării mărfii în
mar.) franşiză (yaloare a pierderii sub care
stare necorespunzătoare/improprie) societatea de asigurări nu este obligată să
~ coast - coastă periculoasă (pentru acorde nici un fel de despâgubire, dar
navigaţie) peste care trebuie sâ ofere despâgubiri
found v.t. a fonda, a înfimţa complete) v.t. a acorda o franşiză
foundation s. 1. fundaţie, temelie 2. ~ clause - (asig. mar.) clauza franşizei
fundatie, asociaţie 3. fonduri, donaţii franchiser s. franşizor, deţinător al unei
(pentru instituţii culturale) franşize frank v.t. a franca fraud s. fraudă
~ member - membru fondator ~ loss - pierdere din credite obţinute
~ school - şcoală subventionată prin fraudulos
donaţii
fraudulent adj. fraudulos ~ bankruptcy -
founder s. fondator
bancrută frauduloasă ~ contract - (dr.)
~ s' shares - acţiuni ale fondatorilor
(emise special pentru aceştid) contract dolosiv
four num. patru
~ - plus cover - acoperire efectivă/
reală (campanie de publicitate care
reia de cel puţin patru ori un mesaj
publicitar)
fourth num. al patrulea
136 FRA-FRE

~ conversion - delapidare, detumare ~ dispatch - farâ indemnizaţie de celeritate


(defondurî) ~ dock - franco în bazinul portuar ~ entry
~ conveyance - (dr.) transfer fraudulos - declaraţie pentru mărfuri scutite de taxe
(de către un debitor falit al unei părţi vamale
din proprietatea sa pentru a înşela ~ exchanges rates - rate de schimb libere
creditoriî}
~ from encumbrance - neipotecat ~ from
preference - (dr.) preferinţă
liability - fâră răspundere ~ from
frauduloasă (price plată efectuată de către
particular average - fârâ avarie
un debitor, în intervalul de trei luni la
particulară
sfârşituî căruia e declarat falit, către unul
~ goods - bunuri libere (aşa-numitele
dintre creditori în detrimentul celorlalţî)
„daruri ale naturii", precum aerul, câldura
~ settlement - decontare frauduloasă ~
cosmicâ etc.)
trading - activitate comercială frauduloasâ
~ house. - firmă liberâ (sâ se aprovizioneze
(activitate desfâşurată în timpul derulării
de la orice fumizor doreşte)
procedurilor de faliment §î nedeclaratâ la
~ in and out - liber de cheltuieli la
tribunal) free adj., adv. 1. liber 2. franco ~
încărcare şi descârcare; încărcarea şi
access - acces liber
descârcarea în contul navlositorului ~ in
~ agent - împutemicit general (CM mandat
and out, stowed and trimmed -liber de
general acordat de şej) ~ alongside quay -
cheltuieli la încărcare şi descârcare,
franco pe chei/ sotîo palanco
inclusiv stivuirea şi rujarea ~ in and
~ alongside ship/vessel - franco de-a
stowage/stowed - liber de cheltuieli la
lungulnavei
încârcare şi stivuire ~ in excluding
~ and clear/unencumbered - liber şi fară
trimming - liber de cheltuieli la încârcare,
sarcini
exclusiv rujarea ~ insurance - asigurare
~ articles - mârfuri nevâmuibile ~ border -
fârâ primă ~ into barge - franco şlep ~
franco frontierâ ~ bunker - franco buncher
into store - franco depozit ~ labour -
~ capital - capital liber/lichid ~ carrier -
muncitori nesindicalizaţi ~ lighterage -
franco cârâuş ~ coinage - drept de a bate
liber de cheltuieli de alimbare
monedă ~ competition - concurenţâ liberâ -
~ list - listă liberă (listă de mărfuri care nu
delivered / domicile - franco domiciliu
sunt supuse taxelor vamale de import)
~ delivery - distribuire/livrare gratuitâ ~
~ loading certificate - certificat de liberă
depreciation - amortizare liberă ~
încărcare (la petroliere) ~ market - piaţă
discharge - liber de cheltuieli la descârcare
liberâ/deschisâ ~ of address commission -
fărâ comision de adresă
FRE_______________________

~ of all average - fară avarie de orice fel


~ of all charges - liber de orice cheltuieli
~ of all cranage - fără cheltuieli de
folosire a macaralelor portuare ~ of all
risk and expenses to the vessel - liber
de orice risc şi cheltuieli în contul navei
~ of breakage clause - clauza „fară out-1
răspundere pentu spargeri" ~ of capture overi
and seizure - fără captură şi sechestrare ~ bord
of charges - liber de cheltuieli ~ of ~ port -porto-franco
damages - fără răspundere pentru avarii ~ stem - fără aştq
~ of duty - scutit de taxe vamale ~ of încărcare sau descărcare
foreign capture - fără captură de către un ~ trade policy - politica
stat străin schimb
~ of general average - fără avarie comună ~ trade zone - zonă liberâ de comert
~ of freight brokerage - fară comision de ~ warehouse - depozit liber
brokeraj ~ zone - zonă liberâ (fără taxe
vamale); porto-franco
~ of income tax - {bur.) fâră impozit pe
freeboard s. (mar.) bord liber
venit
~ certificate - certificat de bord liber
~ of losses - fără pierderi ~ of particular ~ coefficient - coeficient al înălţimii de
average - fâră avarie particulară bord liber
~ of particular average unless caused by ~ deck - punte de bord liber
- fâră avarie particulară, numai dacă este ~ depth - înălţime de bord liber
cauzatâ de ~ draft/draught - pescaj de bord liber
~ offer - ofertă fără angajament ~ on board ~ length - lungime de bord liber
- franco la bord ~ on board and stowed - ~ marks - marcâ de bord liber
franco la bord şi stivuit ~ ship/vessel - navă cu bord liber
~ on board and trimmed - franco la bord excesiv
şi rujat ~ zones - zone de bord liber (m care
navele de comerţ trebuie sâ navigheze
~ on quay - franco la chei ~ on rail -
cu un anumit pescaj)
franco vagon ~ on truck - franco vagon;
freedom s. 1. libertate 2. drept;
franco camion privilegiu
~ from tax - scutire de impozite
~ of action - libertate de acţiune
~ of contract - libertate contractuală
freehold s. proprietate fanciară
absolută
freeholder s. proprietar absolut
freely adv. liber
~ convertible currency - valută liber
convertibilă
~ floating exchange rates - cursuri de
schimb cu flotatie liberă
freelance s. liber-profesionist
138 FRE

freeze v.t. 1 a îngheţa, a congela 2. a ~ conference - cartel maritim (de


îngheţa (preţuri, salariî}; a bloca stabilire a navlurilor)
(conturi, credite) s. 1. îngheţare, ~ consolidation - completare de marfa
congelare 2. blocare ~ container - container de marfâ.
freezer s. \. instalaţie/camerâ frigori- cargocontainer
fică, frigorifer 2. frigider ~ contract - contract de navlosire
~ storage - depozitare în comparti- ~ contractor - navlositor principal
mente frigorifice ~ document - conosament; fraht.
freezing adj. de congelare/refrigerare scrisoare de trâsurâ
~ capacity - capacitate de congelare ~ fleet - flotâ de transport de marfa
~ mixture - amestec refrigerent ~ forwarder - agent de expediţie,
~ plant - instalaţie de congelare expeditor
freight s. 1. (mar.) navlu 2. (mar.) ~ handling - manipulare şi transport
caric, încârcătură 3. (c.f.) fraht, de marfa
scrisoare de trăsurâ 4. transport (de ~ hatch - gurâ de încărcare (la
mărfuri pe apâ); (SUA) transport {de magazia navei)
mârfuri pe apă, uscat sau calea ~ home - caric de înapoiere
aerulut) v.t. 1. a încărca (o nava) 1. ~ house - (SUA) depozit de marfâ
(mar.) a navlosi, a afreta 3. a transporta ~ index - indicator de navlu
{mărfuri pe apâ)\ (SUA) a transporta ~ in f'ull - navlu brut
(mârfuri pe apă, uscat sau calea ~ insurance - asigurare a navlului
aerului) ~ invoice - factură de navlu
~ account - factură de navlu ~ locomotive - locomotivâ pentru
~ ad valorem - navlu ad valorem trenuri de marfâ
~ advance - avans din navlu ~ market - piaţa navlurilor
- agent/broker - agent/broker de ~ note - facturâ de navlu; specificaţie a
navlosire încârcâturii
~ agreement - contract de navlosire ~ outwards - caric pentru străinâtate
~ and cost - navlu şi cost ~ paid - navlu plătit
~ bill - factură de navlu ~ paid pro rata - navlu plâtit
boat/carrier/vessel - cargou, proportional
cargobot ~ payable at destination - navlu
~ booking note - aviz de angajament (de plâtibil la destinaţie
spaţiu pe nava} ~ pending - navlu nedeterminat
~ by measurement - navlu la cubaj/volum ~ prepaid - navlu plâtit anticipat
~ car/train - (SUA) tren de marfâ, marfar ~ quotation - cotaţie de navlu
~ rates - tarif de navlu
~ clause - clauza navlului ~
~ rebate - rabat la navlu
collect/forward - navlu cu ramburs ~ release - ordin de livrare; bon de
livrare
~ shed - hangar portuar de mârfuri
FRE-FRU 139

~ space - spaţiu pentru mărfuri (pe fringe s. margine


navâ) ~ benefits - câştiguri suplimentare
~ storage area - platformă de mârfuri (acordate angajaţilor pe lângă salariul
~ terminal - chei de operare obişnuit)
~ ton - tonă de navlu/volum ~ market - piaţă marginală
~ tonnage - tonaj navlosit; capacitate front adj. din faţă
de încărcare de marfâ în tone de volum ~ -page advertisement - reclamă pe
- traffic - trafic de mărfuri; volum de prima pagină (a unui ziar)
mărfuri transportate (in tone) ~ - running - (bur.) concurenţi fruntaşi
~ turnover - cifrâ de afaceri a (concurenţă fdcută de brokerii care
navlurilor tranzacţionează acţiunipe cont propriu
~ underwriter - asigurător de navlu folosindu-se de unele informaţu pe
~ unit - unitate de navlu care le obţin înaintea clienţilor lor)
freightage s. 1. încărcare (a unei nave) frontier s. frontieră, graniţă adj.
2. {mar.) navlosire, afretare 3. transport referitor la frontieră, de frontieră;
(de mărfurî} limitrof
freighter s. 1. (mar.) navlositor, ~ station - gară de frontieră ~ town - oraş
armator 2. cargou, cargobot 3. (SUA) de frontieră ~ trade traffîc - comert
vagon de marfa limitrof/de frontieră
~ -ferry - feribot de mărfuri .- vessel - navă de cabotaj frozen adj. 1.
freightliner s. tren de marfa, marfar îngheţat, congelat 2. îngheţat (despre
French adj. franţuzesc preţuri, salarii); blocat (despre conturi,
~ leave - absenţă franţuzeascâ (jarâ credite) ~ assets - active blocate fruit s.
învoire) fruct v.;'. a rodi, a da rod ~ • bearing -
fresh adj. 1. proaspăt 2. recent
fruclifer ~ farmer/grower - pomicultor ~
~ arrival - ultima noutate (despre
farming/growing - pomicultură
mărfuri, articole de magazin)
~ money - capital proaspăt (in special fittings - amenajări pentru
împrumuturî) transportul fructelor (îâdiţe speciale) ~
~ water - apă dulce garden - livadă ~ show - expoziţie de fi-
~ water draft/draught - (mar.) pescaj ucte ~ tree - pom fructifer fruitage s.
în apă dulce fructe, recoltă de fructe fruiterer s.
~ water loadline/mark - (mar.) linie vânzător de fructe, fructar frustrate v.t. a
de încărcare în apă dulce ' împiedica, a zădămici (planuri, proiecte) 2.
frictional adj. de frecare, de fhctiune (dr.) a anula, a declara nul
~ unemployment - şomaj de scurtă frustration s. 1. împiedicare, zădămi-cire
durată (provocat de fluctuaţii sezo- 2. (dr.) nulitate
niere)
friendly adj. amical, prietenesc
~ arrangement - aranjament amical
~ society - societate de binefacere
140 FRU-FUL
~ clause - {asig. mar.) clauza ~ load - sarcină totală/nominalâ
zădămicirii voiajului ~ -load condition - (mar.) stare de
~ of contract - încetare a obligatiilor încărcare completă (a navei)
contractuale ~ -load draft/draught - (mar.) pescaj
fuel s. combustibil; carburant v.t. 1. a de plină încărcare
alimenta cu combustibil 2. (mar.) a ~ -manned - (mar.) cu echipajul
bunchera complet
~ bill - factură de combustibil ~ name - nume şi prenume
~ charge/loading - (mar.) buncherare ~ reach and burden - (mar.) întreg
consumption - consum de spaţiul de încărcare (inclusiv punted)
combustibil ~ oil - păcură ~ premium - (asig.) primă integrală
~ ship (tank) - petrolier, tanc petrolier ~ ~ price - preţ integral
truck - vagon-cistemă fulfil v.t. a ~ rates - tarif întreg
îndeplini, a realiza (o obligaţie, un contract ~ -service bank - bancă ce efectuează
etc.) full adj. plin; complet, întreg ~ toată gama de operatii şi servicii
~ -service broker - broker cu atribuţii
address - adresă completă ~ and complete
complete
cargo - (mar.) caric plin şi complet ~ - service leasing - leasing de
~ and down - (mar.) cu încărcătură echipament industrial cu plata integrală
maximă, plin şi la marcă (despre o navă a serviciilor de întreţinere şi reparaţii
încârcată) ~ • size(d) drawing - desen tehnic în
~ - bodied currency - monedă din aur sau mărime naturală
argint ~ terms - (mar.) reduceri uzuale de
~ -cargo charter - (rnar.) navlosire totală navlu
~ -cost price - preţ de cost integral (care ~ - time employee - angajat cu normă
include costul de producţie şi profitul întreagă
producătorului) ~ delivery - livrare ~ - time job/work - post/serviciu cu
completă ~ displacement - (mar.) normă întreagă
~ value - valoare întreagă
deplasament brut
fully adv. integral, complet
~ employment - folosire completă a forţei ~ diluted earnings per share -
de muncă ~ • fare ticket - bilet întreg ~ câştiguri pe acţiune complet diluate
freight - (mar. ) navlu întreg ~ function (câştignl pe acţiune recalculat pe baza
wholesaler - intermediar în comerţul angro ipotezei conversiei titlurilor converti-
~ interest admitted - (asig.) admisă bile şi a exercitării tuturor drepturilor
asigurarea interesului total de conversie)
~ insured - (asig.) asigurat integral
~ laden - (mar.) cu caric complet
~ managed fund - fond mutual (pe
care managerii îl pot administra cum
doresc)
FUL-FUT_____________________ money — capital transferat in
strâinâtate <din motive de instabilitaîe
~ paid shares - acţiuni achitate politico-econowS^
integral; capital subscris şi vârsat furlong s. furlong (unitatea de măsură
~ participating and cumulative pentru lungime)
preferred stock - acţiune preferenţială furnish v.t. 1. a furmza. aproviziona 2. a
cumulativă şi cu participare deplină prevedea, a înzestra cu (fonduri) 3. a oferi,
~ underwritten - subscris integral a prezenta (explicani. referinte, probe etc.)
function s. 1. funcţie; post, serviciu; pl.
4. a amenaja, a mobila furnisher s.
atribuţii de serviciu 2. carieră, profesie
v.i. afuncţiona fumizor (mai ales de mobiîă)
functional adj. funcţional furniture s. mobilier, mobilă ~ removers -
~ discount - rabat funcţional/comercial societate de transport de mobilă
~ quality - calitate funcţionalâ ~ van - camion pentru transport de mobilă
~ responsibilities - responsabilităţi fuse v.i. a fuziona (despre douâ societăţi)
funcţionale (ale specialiştilor dintr-o fusion 5. fuzionare
întreprindere) ~ process - proces de identificare (a
structure - (inan.) structură salariatului cu obiectivele
funcţională întreprinderii)
functionary ^, functionar fund s. 1. fond future adj. viitor; ulterior, următor s. 1.
2. pl. fonduri, resurse financiare; capital (de viitor 2. pl. futures, contracte la termen
lucru) v.t. 1. a consolida (o datorie) 2. a (contracte de vânzare sau cumpârare de
finanţa; a subvenţiona mărfuri ori active financiare la o dată
~ fund - fond mutual {care face investiţii în viitoare prestabiîitâ) ~ delivery - livrare la
altefondurî) ~ manager - manager al unui termen ~ estates - (dr.) bunuri viitoare ~ s
fond mutual contract - contract futures ~ s market -
~ s -flow analysis - (cont., fin.) analiza piaţă futures ~ value - valoare viitoare (a
fluxului de numerar unei sume de bani cu dobândă
~ s matching - (fi.n.) aliniere a fondurilor compusă
(inetodă de finanţare a creditelor prin
depozite cu scadenţă comunâ)
fundamental adj. fundamental ~ terms -
termeni (contractuali) fundamentali
funding s. (fîn.) consolidare a datoriilor
(proces de înlocuire a datoriilor pe tennen
scurt cu titluri de valoare pe îermen lung)
funk s. teamă, spaimă
G
gage s. gaj, garanţie v.î. a pune în gaj; a joc în care mutarea unui jucâta
oferi ca garanţie influenţează mutârile celorlalţi)
gain s. 1. (j7 p/.) câştig, beneficiu, gap s. 1. gol; lipsă, lacună 2. decala(
profit 2. mărire, creştere; dezvoltare v.t. dezechilibru; deficit
a câştiga; a obţine, a dobândi v.î'. a ~ analysis - analiza breşelor (idenS
câştiga, a se îmbogăti fîcarea oportunităţilor de marketing p
~ and loss account - (cont.) cont de o piaţă)
profit şi pierderi garnishee (rfr.) s. 1. tert citat în justiţi
~ in efficiency - creştere a eficienţei 2. persoană căreia i se sechestreaa
~ sharing - participare la câştig bunurile (pentru plata unei datorii} v.
to ~ ground - a câştiga teren 1. a cita în justiţie (un terţ) 1. a puc
to ~ one's living/livelihood - a-şi sechestru/poprire
câştiga existenţa ~ order - ordin de sechestru
gainful adj. productiv, lucrativ, garnishment 5. (dr.) 1. citare înjustiţi
rentabil; profitabil, avantajos (a unui terţ) 2. sechestru, poprire
gainfulness s. 1. câştig, profit 2. gazette s. 1. ziar, gazetă 2. moniti
rentabilitate oficial v.t. a publica în monitorul ofici;
gallon s. galon (unitate de măsură gearing s. (fin.) efect de levier (rata c
pentru capacitate) îndatorare în raport cu fonduri
galloping adj. galopant proprii ale unei companiî)
~ inflation - inflaţie galopantă general adj. general
gamble s. 1. joc de noroc 2. afacere ~ acceptance - acceptare necondiţu
riscantă v.t. 1. a pune în joc; a paria, a nată/fără rezerve (a unei cambii)
miza 2. (away) a pierdere la jocuri de ~ agent - (com.) reprezentant general
noroc {bani, avere) v.i. ajucajocuri de ~ audit - audit general {la sfârşit\
noroc anului financiar)
gambler s. jucător (de jocuri de ~ average - (asig. mar.) avarie comur
noroc); cartofor ~ average bond - compromis de avar
game s. joc; partidă v.t. (away) a comună
pierde la joc v.i. a juca (jocuri de ~ average condition - situaţie (
noroc) avarie comună
~ of change - joc de noroc ~ average contribution - contribuţ
~ theory - (man.) teoria jocului (teoria la avaria comună
potrivit câreia afacerile prezintă o ~ average deposit - avans (
mare asemănare cu desfaşurarea unui contributie la avaria comună
GEN-GET 143
- average depositor - deponent extem ~ meeting of shareholders - adunarea
pentru avaria comună generală a acţionarilor
~ average loss - pierdere în avaria ~ overhaul - revizie/reparaţie generală
comună ~ partnership -societate în nume
~ average sacrifice - sacrificiu de colectiv
avarie comnnă ~ reserve - rezervă generală (pentru
~ average statement - dispaşă de acoperirea necesarului de fond de
avarie comună rulment)
~ balance-sheet - (cont.) bilanţ general ~ store - magazin universal
~ bill of lading - (mar.) conosament ~ strike - grevă generală
colectiv ~ terms - condiţii (contracîuale)
~ cargo - caric/încărcătură de mărfuri generale
generale ~ union - sindicat de ramură
~ cargo ship/vessel - cargobot genuine adj. autentic, original,
~ cargo rates - (mar.) cote de navlu veritabil; pur, curat, nefalsificat
pentru mărfuri generale ~ and valid - autentic şi valabil
~ creditor- creditor general (fârâ (despre cecurî)
drepturi preferenţiale) ~ article - articol garantat
~ crossing — barare generală (a unui genuineness s. autenticitate (a unei
cec) mărci defabrică etc.)
~ damages - daune generale geographical adj. geografic
~ dealer - comerciant de mărfuri ~ filing - clasare/fişare după criteriul
generale geografic (clasarea documentelor în
~ delivery - (SUA) post-restant funcţie de zonele geografice pe care le
~ endorsenient - andosare generală/în vizeazâ)
alb geographically adv. geografic
~ equilibrium - echilibru general (al ~ consolidated markets - pieţe
pieţelor aflate în stare de interdepen- consolidate geografic (tranzacţiile
denţă) bursiere mondiale)
~ expenses - cheltuieli generale/de ~ fragmented markets - pieţe
regie fragmentate geografic [tranzacţiile
~ goods - mărfuri generale bursiere realizate pe diferite pieţe
~ insurance - asigurare generală geografice sunt combinate pe o piaţă
(contra tuturor riscurilor) centralizatâ prin computer)
~ letter of credit - acreditiv colectiv get v.t. 1. a obţine 2. a primi 3. a
~ lien - drept de retenţie general procura, a face rost de 4. (back) a
~ management trust - societate de redobândi, a reintra în posesia 5. (in) a
investiţii financiare generale (in orice strânge, a colecta; a sotca, a face
sector) provizii; a aduna (recolta)
~ manager - director general to ~ dearer - a se scumpi
to ~ rish - a se îmbogăţi
144 GET-GOI
gift s. 1. dar, cadou 2. (dr.) donaţie v.t. to ~ security - a da garanţie
a dărui, a face cadou to ~ way - a scădea (despre preţuri)
~ certifîcate/coupon/token/voucher - giver s. 1. donator 2. (bur.) cumpărător
talon valoric gratuit (oferit de un a unei opţiuni 3. (bur.) cumpărâtor care
magazin şi cu care se pot achiziţiona amână plata acţiunilor {'însă oferă
unele articole) dobânda)
~ shop - magazin de cadouri/articole la global adj. global
modă ~ brand - (com.) marcă globală
~ tax - impozit pe donaţie globalisation s. globalizare
gift-wrap v.t. a ambala special glut s. excedent (de marfă pe piaţă)',
(cadouri) supraproducţie v.t. a inunda (piaţa cu o
giftwrapping s. 1. ambalaj special marfa)
pentru cadouri 2. serviciu de ambalare go v.i. 1. a merge 2. (between) a
a cadourilor (oferit de unele magazine) mijloci între 3. (down) a scădea
gill s. gill (unitate de măsură pentru (despre preţuri) 4. (for) a avea
capacitate) valoarea de, a se vinde cu 5. (ofl,
gilt-edged adj. de clasa întâi through) a se vinde bine, a avea
~ securities - titluri de valoare de clasa căutare 6. (out) a demisiona 7. (up) a
A. .^. •
creşte (despre preţuri)
intai gilts s. pl. titluri de valoare de clasa
A .^. •
~ - ahead - dinamic, activ, între-
intai prinzător
giro s. giro (sefviciu poştal de transfer ~ -between - intermediar, mijlocitor
monetar) ~ -go fund - fond mutual cu investiţii
give v.t. 1. a da; a oferi; a dona 2. speculative pe termen scurt
(away) a da gratis; a împărţi (premii) 3. ~ -slow - încetinire a ritmului de lucru
(back) a restitui 4. (on) (bur.) a reporta (formă de protest a muncitorilor fârd
5. (up) a demisiona din; a se retrage declanşarea efectivă a grevei)
(din afaceri, activitate) to ~ a bear - (bur.) a specula â la
~ -and-take - concesii reciproce, baisse
compromis to ~ a bull - (bur.) a specula â la
~ -away - produs oferit gratuit de hausse
fîrma producătoare (in scop promo- to ~ bankrupt - a da faliment
ţional) to ~ one better - a oferi mai mult
~ -away show - emisiune-concurs cu goal s. scop; obiectiv
premii (7a televiziune) definition - (man.) definirea
to ~ bail - a depune garanţie obiectivelor
to ~ damages - a acorda daune going adj. 1. în acţiune/funcţiune; în
to ~ effect to a law - a pune o lege în activitate 2. curent; actual ~ concern -
vigoare afacere rentabilă ~ , going, gone - o dată,
to ~ judgement - a da o sentinţă de două ori, adjudecat (la licitaţie)
to ~ notice of - a aviza de
GOI-GOO
~ prices - preţuri curente ~ handshake - (man.) strângere de mânâ
~ private - going private (transfor- de aur (platâ generoasâ oferitâ de o firrnă
marea unei companii publice/deschise angajaţilor importanţi pentru a-i
intr-una particularâ/închisă) determina să plece fără zarvâ)
~ public - going public (transforma- ~ parachute - (man.) paraşută de aur (un
rea unei companii particulare/închise tip de contract de muncâ, redactat de unii
într-una publică/deschisâ)
manageri pentru ei înşişi, care prevede
gold s. aur adj. referitor la aur; din/de
aur; aurifer importante compensaţii mate-riale în caz
~ and foreign exchange reserves - că arfi demişî) ~ share - acţiune de aur
rezerve valutare şi de aur (acţiune care îi conferâ deţinătorului drept
- bar/ingot - lingou de aur de control asupra societăţii respective)
~ bond - obligaţiune cu răscumpârare good adj. 1. bun; de bunâ calitate 2. valabil
în aur 3. solvabil s. pl. marfâ, mârfuri;
~ bullion standard - etalon aur- articole, produse
-lingouri •- debts - datorii sigure (care vor fi
~ certificate - (SUA) titlu cu acopenre sigur achitate}
în aur ~ delivery - livrare bunâ (de titluri de
~ cover - (fin.) acoperire în aur valoare ale câror caracteristici
~ exchange standard - etalon aur- corespund exigenţelor bursiere sau
-devize contractuale)
~ field - teren/regiune aurifer(a) ~ receipt - chitanţâ valabilă
~ mine - mină de aur ~ s in progress - (cont.) (Sl/A)
~ parity - paritate aur/metalică produse în lucru/curs de fabricaţie
~ points - (jfin.) puncte de aur (limitele ~ s on approval - mârfuri de probâ
între care oscilează rata de schimb a ~ s on commission - mărfuri în
douâ valute cu etalon aur, în condiţiile comision
circulaţiei libere a aurului între ţâri) ~ s on consignment - mârfuri în
~ reserve - rezervă de aur consignaţie
~ shares - acţiuni la o mină de aur ~ s on hand - mărfuri nevândute
~ standard - (fin.) etalon aur ~ s rates .- tarif pentru transportul de
~ tranche - tranşa/cota în aur (cotă de marfâ
participare, depusă în aur, de câtre un ~- s station - garâ/staţie de mărfuri
stat-membru al FMI) ~ s traffic - trafîc de mărfuri
golden adj. de aur ~ s train - tren de marfâ, marfar
~ handcuffs - (man.) câtuşe de aur goodwill s. fond comercial (active
(avantaje financiare acordate de o intangibile ale unei firme, calculate ca
fîrmâ angajaţilor importanţi pentru a diferenţa dintre preţul plâtit pentru
evita ca aceştia sâ fie arşi de compania în funcţiune şi valoarea
concurenţâ) activelor)
146 GOO-GRJ
~ payment - (man.) plată/indemnizaţie graduate s. licenţiat, absolvenl
pentru stimulare (acordată conducerii diplomat (al unui institut de învăţămân
unei societăţi) superior) adj. 1. diplomat, titrat 2
govern v.t. 1. a guvema 2. a conduce, a calificat, cu calificare superioară v.(. ;
administra (o întreprindere) grada, a proportiona (impozite) v.i. •i
government s. 1. guvem 2. formă de obţme un titlu universitar, a absolvi ui
guvemâmânt, regim 3. pl. (SUA) titluri institut superior
de valoare guvernamentale ~ nurse - infirmieră calificată
~ agency - agenţie guvemamentală ~ recruitment - (man.) recrutare di
~ agent - funcţionar de stat absolvenţi (politică de recrutare i
- bill - bon de tezaur forţei de munca)
~ bond - obligaţiune de stat - school - sectie postuniversitar
~ expenditure - cheltuieli bugetare (pentru doctorat)
~ interference - intervenţie a statului graduated adj. 1. gradual; progresiv 2
(in economie) titrat, cu titlu universitar
~ investment - investiţie publică/de ~ income tax - impozit progresiv
stat
proporţional pe venit
~ loan - împrumut de stat
~ payment mortgage - ipotecă a
~ monopoly - monopol de stat
amortizare graduală/progresivă
~ revenue - venit public/naţional
~ tariff - tarif diferenţial
~ securities - titluri de stat
~ taxation - impunere proportională a
~ security - garanţie guvemamentală
venitul
~ subsidy - subvenţie de stat
grain s. 1. cereale 2. grain (unitate d
surplus - material/echipament
măsurâ pentru greutâţî)
nefolosit vândut de guvem/stat governor s. ~ capacity/cubic - capacitate d
guvemator {al unei bănci) ~ general - încărcare de cereale
guvemator general grace 5'. amânare, ~ cargo certificate - certificat pentn
păsuire; termen de graţie (pentru plata unei transportul de cereale (se elibereaa
datorii scadente) dacă nava are dotările corespun
grade s. 1. rang, treaptâ, demnitate 2. clasă, zătoare)
categorie; fel, soi 3. rasă de vite ameliorată ~ carrier/ship - cerealier
(prin încrucişare) v.t, 1. a clasa; a sorta 2. a ~ charter - (mar.) contract d
ameliora (o rasâ de vite prin încrucişare) ~ transport pentru cereale
certificate - certificat de calitate grading s. ~ exchange - bursâ de cereale
~ fittings - amenajări {de magazi^
1. clasificare (a produselor după calitaîe) pentru cereale
2. clasificare/ierarhizare a posturilor (m ~ market - piaţa cerealelor
funcţie de competenţa cerutâ şi salarizarea ~ silo - siloz
corespunzătoare) ~ tanker - petrolier-cerealier (navi
i
combinată)
~ tonnage - tonaj pentru cereale
GRA-GRO 147
~ trade - comert cu cereale ~ market - (com., fin.) piaţă cenuşie
grant s. 1. aprobare, admitere (a unei (piaţâ cu activitate legală, însă cu
cererî); permisiune, autorizatie 2. preţuri mari datorită ofertei scăzute de
alocare, acordare (a unui împrumut}', mărfuri; piaţâ în cadrul câreia băncile
subvenţie 3. (dr.) donaţie; cesiune v.t. dintr-un sindicat de garanţie şi
1. a aproba, a admite (o cerere); a plasament şi intermediarii fînanciari
elibera (un act); a autoriza 2. a cumpără titluri în bloc)
subventiona 3. (dr.) a dona; a cesiona grocer ^. băcan
~ -aided - subvenţionat de stat grocery s. băcănie
~ -in-aid - subvenţie guvemamentală gross adj. mare, voluminos 2. brut,
grantee s. (dr.) donatar; concesionar global, total s. 1. gros, cantitate mare 2.
granter s. (dr.) donator; concesor (com.) 12 duzini {144 de bucâţi)
grantor v. granter ~ amount - sumâ brută; cantitate totală
gratis adj., adv. gratis, gratuit ~ average - (asig. mar.) avarie comună
gratuity s. gratificaţie, primă ~ capacity - capacitate brută
gray v. grey ~ cash flow - flux brut de numerar
great adj. mare ~ cost - preţ de cost brut
~ gross - (com.) 12 grosuri (1728 de ~ deadweight - (mar.) capacitate totală
bucâţî) de transport
~ hundred - (com.) 120 de bucăţi ~ domestic product - produs intem
green adj. verde brut
~ card - cartea verde {de asigurare ~ fixed assets - active fixe brute
auto internaţională) ~ -form charter - (mar.) contract de
~ currencies - valute verzi (în cadrul navlosire brut
politicii agricole comune a CEE) ~ freight - (mar.) navlu bmt
~ product - produs ecologic ~ freight ton - (mar.) tonă-registru
greenfield s. gazon, spaţiu verde ~ income - venit bmt
~ site - zonă de investiţii directe (pe un ~ interest - dobândă brutâ
teren viran) ~ investment - investiţie brută
greengrocer s. negustor de legume şi ~ loss - pierdere brută
fructe ~ margin - (com.) marjă brută
greengrocery s. 1. comerţ de legume şi (diferenţa dintre preţul de vânzare cu
fructe 2. legume şi fructe amănuntul şi cel cu ridicata)
greenmail s. (bur.) greenmail (pachet ~ measurement - (mar.) tonaj-registm
mare de acţiuni cumpârate de o brut
companie concurentă prin care ~ misconduct - (man.) conduită
forţeazâ societatea vizatâ să-şi extrem de rea (a unui angajat, care, în
răscumpere acţiunile la un curs mai asemenea situaţii, este demis imediaf)
ridicat decât cel real, pentru a evita ~ national product - produs naţional
preluarea eî) brut
grey adj. cenuşiu ~ premium - (asig.) primă globală
148 GRO-GUI
~ profit - beneficiu brut ~ receipts - ~ headquarters - sediu central (al
încasări brute ~ register ton - (mar.) tonă- unui holding)
registru ~ register tonnage - (mar.) tonaj-- ~ insurance - asigurare colectivă
registru brut ~ trading - aprovizionare în gmp (a
~ return - profit brut (obţinut de un detailiştilor')
acţionar din dividende şi din creşterea ~ training - pregătire în gmp
grow v.t. a creşte, a cultiva, a produce
valorii de piaţâ a acţiunilor) ~ terms -
v.i. a creşte, a se dezvolta, a se extinde
(mar.) condiţii de linie ~ terms discharge - grower s. cultivator, producător;
descărcarea în contul armatorului crescător
~ terms loading - încărcarea în contul growth s. creştere, dezvoltare
armatorului ~ fund - fond mutual de dezvoltare (cu
~ ton - tonă engleză/lungă ~ tonnage - investiţiipe termen lung)
tonaj brut ~ value - valoare brută; preţ brut ~ industry - industrie cu perspective
al mărfii de dezvoltare
~ wage - salariu brut ~ shares/stock - acţiuni cu perspective
~ weight - greutate brută {marfă cu de creştere
~ theory - teoria creşterii (economice)
ambalaj)
guarantee 5'. 1. garanţie 2. garant 3.
~ world product - produs mondial brut
creditor (care primeşte garanţid) v.t. 1.
~ yield - randament brut (al unei investiţii) a garanta 2. a asigura (impotrivd) v.i. a
ground s. pământ; teren adj. referitor la fi garant; a depune o garanţie
pământ/teren; funciar ~ rent - rentă ~ fund - fond de garanţie
funciară ~ tax - impozit funciar groundage ~ insurance - asigurare a garanţiei
s. taxă portuară; taxă de staţionare în port ~ letter - scrisoare de garanţie
grounding s. 1. eşuare 2. (bur.) atingere a ~ payments - salarii garantate (care se
pragului/cursului minim ~ clause - (asig. plătesc şi în cazul întreruperii tempo-
mar.) clauza eşuării group 5'. grup; grupă rare a activităţii unei întreprinderi)
v.t. a grupa; a clasifica ~ period — termen de garanţie
guarantor s. garant
~ accounts - (cont.) conturi de grup, situaţii
guaranty s. garanţie
financiare consolidate (ale unui holding)
guild s. 1. organizaţie, asociaţie (de
ajutor reciproc) 2. corporaţie, breaslă
~ socialism - socialism corporatist
H
haberdash v.i. a face comerţ cu mărun- halfpenny s. jumătate de penny
ţişuri (monedă englezeascâ) adj. 1. cu
haberdasher s. 1. negustor de mărun- valoarea de o jumătate de penny 2. farâ
ţişuri 2. (SUA) negustor de galanterie valoare
bărbătească ~ goods - mărfuri fară valoare
haberdashery s. 1. mărunţişuri, arti- hallmark s. 1. poanson de titlu (pe
cole de mercerie 2. mercerie, magazin metale preţioase) 2. marcă de control
de mârunţişuri 3. (SUA) magazin de v.t. amarca
galanterie bărbătească hammer s. ciocan v.t. (bur.} 1. a
haggle s. tocmeală, târguială v.i. declara falit 2. a scădea preţul
(about, over) a se tocmi (pentru) (acţiunilor)
haggler s. client care se tocmeşte mult to bring/to put/to send to the ~ - a
half s. 1. jumătate 2. (dr.) parte scoate la licitatie
contractantă adj., adv. (pe) jumătate to come/to go/to fall under the - a se
~ -and- ~ - jumătate-jumătate; în/din vinde la licitaţie
părţi egale hand s. 1. mânâ 2. muncitor, lucrător;
~ -cargo condition - stare de încărcare pl. mână de lucm 3. pl. (mar.) echipaj 4.
la jumătate din capacitate (despre profit, câştig, beneficiu 5. conducere,
navă) autoritate; control, dirijare; răspundere 6.
~ commission - (bur., com.) remiză cantitate, lot (de marja) adj. manual;
~ -commission man - (bur., com.) de mână v.t. 1. (down) a lăsa moştenire 2.
remizier (in) a prezenta (pentru acceptare) 3. (out) a
~ demurrage - (mar.) jumătate din
da, distribui 4. (over) a preda, a transmite, a
contrastalii
~ -fare ticket - bilet cu preţ redus 50% remite ~ -to-mouth - minim, de
~ -finished goods - semifabricate subzistenţă;
~ -height container - semicontainer de pe o zi pe alta
(pentru mârfuri în vrac) to be short of ~s - a duce lipsă de
~ -height open top container - mână de lucru
semicontainer deschis/fâră capac to have a free ~ - a avea mână liberâ
~ time - jumătate de normă; şomaj handbill s. fluturaş, anunţ (distribuit
partial trecătorilor)
~ -timer/-time worker - muncitor care handbook 5. ghid, îndreptar, manual
lucrează jumătate de normă; şomer handicraft s. 1. meşteşug, meserie 2.
partial artizanat, artă meşteşugărească 3.
obiecte de artizanat
150 HAN-HAT
~ industry - productie meşteşugă- ~ warehouse - antrepozit portuar
rească; industrie meşteşugărească harbourage s. bazin portuar, radă
handicraftsman s. artizan, meşteşugar, hard adj. 1. tare, solid 2. strict; ferm 3.
meseriaş greu, dificil 4. ridicat, mai'e (despre
handiwork s. 1. muncă manuală 2. preţurî)
lucm de mână; produs al industriei ~ -and-fast - ferm, strict
meşteşugăreşti ~ bargain - acdrd fară concesii/
handle v.t. 1. a mânui, a manevra; a compromisuri; negocieri dure
manipula 2. a conduce; a administra, a ~ cash - numerar, bani lichizi
gestiona 3. a face comert cu, a se ocupa ~ currency - valută forte
cu comertul de ~ goods - produse de folosinţă
handling s. 1. manipulare, manevrare; îndelungată
deservire (a instalaţiilor); operaţii la ~ loan - împrumut rambursabil în
transportul de mărfuri (incărcare, valuta ţării creditoare
descărcare, transbordare, stivuire) 2. ~ money - monede, bani metalici
conducere; administrare, gestionare adj. ~ sell(ing) - vânzare agesivă/în fortă
referitor la manipulare/manevrare ~ area - (insoţită de publicitate agresivă/
zonă de operare (incărcare, descărcare, zgomotoasâ)
~ work - muncă grea
transbordare) ~ mark - marcă de
harmonization s. armonizare (a
manipulare (pentru mărfurile fragile) politicilor şi a practicilor naţionale cu
~ rate - normă de operare (in tone) ~ time standardele intemaţionale)
- timp de operare handmade adj. lucrat
harvest s. 1. seceriş; recoltare 2.
manual/de mână;
meşteşugăresc, artizanal handout s. 1. recoltă, producţie agricolă v.t. a secera;
comunicat de presă; a recolta
comunicat oficial 2. mostră gratuită (in ~ hand - zilier angajat la recoltat
scop promoţional) 3. dar; pomană handsel ~ home - vremea recoltei; sărbătoarea'
s. acont, avans v.t. a da cu avans secerişului/recoltei
!
to make ~ - a recolta
harbour s. port; bazin portuar, radă v.i. a
harvester s. 1. secerător; culegător 2.
ancora, a arunca ancora; a se adăposti în secerătoare; maşină de recoltat
port/radă harvesting s. recoltare, strângere ^
accommodation - amenajare recoltei ;
portuară ~ strategy - (man.) strategie de recol-
~ authorities - autorităţi portuare ~ dues - tare (pbţinerea profitului pe termen
taxe portuare ~ master - căpitan de port ~ scurt rezultat din comercializarea unid
offîce - căpetenie de port ~ regulations - produs, înaintea retragerii acestuia de
regulament portuar ~ traffic - trafic portuar pepiaţâ)
hatch s. (mar.) gurâ de magazie/
hambar; tambuchi, bocaport
HAT-HEA 151
~ crew - echipă de docheri la gura de ~ lease - contract principal de
magazie închiriere (pentru o proprieîate ulterior
~ foreman - şef de echipă (in magazie) subînchiriatâ)
~ hours - timp total de operare (la ~ manager - director general
magaz.ii) ~ mark - marcă de identificare (a
~ speed - nonnă per gură de magazie coletelor de marfa)
~ tally - pontare la gura magaziei ~ mortgage - ipotecă principală
hatchway v. hatch ~ offîce - sediu principal; directie,
haul s. 1. tracţiune, remorcare 2. centrală
transportator (rutier, feroviar sau pe ~ tax - capitaţie, impozit pe cap de
canal de marfa} 3. cursă, parcurs 4. locuitor
cantitate de marfă transportată; headhunter v. vânător de capete
cantitate de peşte prins cu nâvodul v.t. (agenţie sau persoanâ specializatâ în
1. a tracta, a remorca 2, a transporta găsirea şi recrutarea de manageri cu
(prin cârăuşie) experienţâ sau personal cu înaltă
haulage s. 1. tracţiune, remorcare 2. calificare)
transport, cărăuşie 3. cost al unui headline s. 1. titlu (în ziar) 2. pl. rezu-
transport mat al principalelor ştiri (la radio)
~ contractor - antreprenor de trans- headquarters s. sediu principal;
porturi administraţie centrală
~ equipment/gear - instalaţie/utilaj de health s. 1. sănătate 2. sănătate publică
remorcare ~ and safety - măsuri de protecţia şi
haul(i)er s. 1. transportor, cărăuş 2. medicina muncii
firmă de transporturi rutiere ~ bill - (mar.) patentă de sănătate
haven s. port mic/de adăpost; radă ~ certificate - certificat medical
hawk v.t. a face comert ambulant cu; ~ insurance - asigurări de sănătate
a-şi striga (marfa) cu voce tare ~ offîcer - agent sanitar; medic igienist
hawker s. negustor ambulant ~ service - servicii de asistenţă
hazard s. (asig.) risc, pericol medicală
hazardous s. riscant, periculos heavy adj. 1. greu 2. mare; masiv, în
~ goods - mărfuri periculoase cantitate mare; abundent, bogat 3.
~ insurance - asigurare pentru mărfuri ridicat, exorbitant (despre preţuri) 4.
periculoase grav
head s. 1. cap (de locuitor), persoană 2. ~ crop - recoltă bogată
director, şef, conducător 3. post de ~ damage - avarie gravă
conducere; comandă adj. principal; ~ -duty - de mare putere/capacitate
central v.t. a fi în fruntea (unei liste); a ~ expenditure - cheltuieli mari
conduce v.i. a se îndrepta către ~ clerk - ~ goods - mărfuri grele
şef de birou ~ grains - cereale grele (grâu, porumb,
secară)
~ imports - importuri masive
152 HEA-HIG

~ industry - industria grea heirloom s. obiecte de familie (care se


~ loss - pierdere mare transmit din generaţie în generaţie)
~ market - (bur.} piaţă inactivă; (SUA) hereditament s. 1. proprietate care poate
piaţă activă fi moştenită/transmisă prin succesiune 2.
~ of sale - greu vandabil moştenire, succesiune hidden adj. ascuns;
~ order - comandă mare secret ~ asset - activ subevaluat ~ damage
~ percentage - procent ridicat
- (mar.) avarie ascunsă/ neobservată
~ sales - vânzări masive
~ traffîc - trafic intens/aglomerat ~ economy - economie subterană ~
~ user - utilizator frecvent, mare inflation - inflaţie ascunsă/mascată ~
cumpărător reserve - (cont.) rezervă ascunsă/ secretă
hectar s. hectar (delict de bilanţ care constă în denaturarea
hedge s. acoperire, protecţie v.t. a înregistrărilor contabile prin subevaluarea
apăra, a proteja activelor) ~ tax - impozit ascuns/indirect ~
~ fund - fond mutual protejat (care unemployment - şomaj ascuns/ mascat
acoperă eventualele pierderi cauzate hierarchical adj. ierarhic ~ structure -
de scăderea valorii unor titluri de (man.) structură ierarhică high adj. 1. înalt;
valoare prin investiţii în alte titluri cu ridicat, mare 2. important, înalt (despre
perspective de creştere funcţie, rang) 3. superior, de calitate
~ ratio - (bur., fin.) rata de asigurare
superioară 4. scump, costisitor
împotriva riscurilor
hedging s. (bur., fin.) hedging, ~ commissioner - înalt comisar ~ -class -
acoperire (pperaţhme de contracarare de calitate superioară ~ farming -
a riscurilor ce pot decurge din agricultură intensivă ~ finance - marea
fluctuaţiile cursurilor la bursele de finanţă ~ finish - finisaj superior ~ -geared
mărfuri, din variaţiile preţurilor în - cu grad mare de îndatorare ~ -grade -
tranzacţiile de comerţ exterior sau ale superior, de calitate superioară; cu conţinut
cursurilor de schimb) bogat (despre minereu)
heel s. cotor (de chitanţă, cec), matcă; ~ -involvement product - produs cu
contramarcă implicare putemică (pe care cumpărâ-torul
heir s. moştenitor, succesor se hotârâşte cu greu sâ-l achiziţioneze)
~ apparent - moştenitor aparent; ~ price - preţ mare/ridicat ~ quality -
moştenitor legal/direct
calitate superioarâ ~ road - dmm
~ -at-law - moştenitor legitim/de drept
~ general - legatar universal principal; şosea
~ presumptive - moştenitor pre-
zumptiv
heirdom s. moştenire; drept de
moştenire
heiress s. moştenire, succesoare
fflG-HOM 153
~ seas - largul mării (apele intema- to ~ good - a rămâne valabil
ţionale) to ~ the market - a controla/a domina
~ season - sezon turistic piaţa
~ technology - înaltă tehnologie, holder s. deţinâtor, posesor; titular (al
tehnologie de mare performanţă unei licenţe, al unui cont)
~ yielders "- acţiuni cu profit mare ~ for value - deţinător (al unei cambii)
- -yielding fund - fond mutual cu pentru valori fumizate
plasamente foarte avantajoase (,însâ cu ~ in due course - terţ deţinâtor (al unei
un grad de risc mai ridicat) cambiî)
highway s. dmm principal, şosea; holding s. 1. deţinere, posesie 2. fermă
şosea naţională mică; mică proprietate agricolâ 3. (şi
hire s. 1. închiriere; locaţie 2. chirie 3. pl.) pachet de acţiuni
angajare, tocmire (a unui lucrător) 4. ~ company - companie holding
plată, leafă v.t. 1. a închiria, a lua cu holiday s. 1. sărbătoare; zi de odihnă 2.
chirie 2. (on) a angaja {in slujbâ), a (şipl.) vacanţă; concediu
tocmi (pentru o treaba) 3. (out) a ~ s with pay - concediu cu plată
închiria, a da cu chirie holidaymaker s. vilegiaturist
~ -purchase agreement - contract de home s. casă, locuinţă; domiciliu adj.
vânzare în rate (proprietatea asupra 1. casnic; domestic, referitor la
articolului devenind efectivâ o dată cu casă/locuinţâ 2. intem, interior 3.
achitarea ultimei rate) naţional
~ -purchase company - societate de ~ address - adresă privată
credit (care finanţează achiziţionarea ~ audit - audit casnic
de bunuri cu plata în rate) ~ banking - servicii bancare la
~ -purchase price - preţ pentru domiciliu (sistem de tranzacţii bancare
vânzarea în rate prin computerul personal conectat la
historical adj. istoric cele ale băncii}
~ cost - cost istoric (cost iniţial al unui ~ bill - cambie intemă (plâtibilâ în
activ) tara unde afost emisâ)
~ rate of return - (fin.) rata istorică a ~ consumption - consum intem
rentabilităţii (unui titlu de valoare pe ~ country - metropolâ
un an daf) ~ currency - monedă naţională
hoard s. 1. stoc, rezervă, fond 2. tezaur ~ demand - cerere intemă
v.t. 1. a stoca, a aduna 2. a tezauriza v.i'. ~ economics - economie domestică
a face rezerve/stocuri ~ freight - (mar.) navlu de înapoiere;
hoarding s. 1. stocare, adunare 2. mărfuri de import ~ industry -
tezaurizare industria casnică ~ loan - împrumut
hoist s. (mar.) coţadă (de marfâ) ipotecar ~ market - piaţă intemă ~
hold v.t. a deţine, a poseda; a avea în news - ştiri inteme
proprietate
to ~ an office - a deţine un post/funcţie
154 HOM-HOT
~ office - sediu central (al unei honour s. cinste; onoare v.t. 1. a onora,
societâţi) a plăti (un cec) 2. a respecta, a îndeplini
~ port - port de domiciliu/ataş/ (o obligaţie, un angajamenf)
înregistrare ~ policy - poliţă de onoare/fără obiect
~ products - produse de fabricaţie asigurat
intemă horizontal adj. orizontal
~ sales - valoare a vânzărilor pe piaţa ~ amalgamation/merger - fuziune
intemă orizontală (fuziunea a două firme care
~ trade - comert interior; (mar.) produc acelaşi tip de bunuri sau
cabotaj naţional serviciî)
~ -trade ship/vessel - navă de cabotaj ~ combination/integration - combi-
naţional nare/integrare orizontală
~ value declaration - declaraţie asupra ~ expansion - expansiune orizontală
valorii mărfii în ţara de origine (extinderea unei companii prin
homestead 5. 1. gospodărie agricolă, dezvoltarea unor produse vândute pe
fermă 2. lot de teren acordat unui pieţe similare şi cu profil asemănător
colonist sau mărirea suprafeţei agricole)
~ law - lege care protejează fermele de ~ reduction of tariffs - reducere
sechestru sau vânzare silită; lege care orizontală/liniară a taxelor vamale
reglementeazâ vânzarea terenurilor (reducerea cu acelaşi procent a tuturor
agricole taxelor vamale ale ţârilor participante
homeward adj„ adv. (niar.) către/spre la o rundâ de negocieri comerciale}
ţară ~ trust - trust orizontal
~ -bound - în drum spre ţară (despre horse s. cal
nava) ~ power - cal-putere
cargo - caric/încărcătură de ~ trade - târguială, tocmeală; vânzare/
înapoiere; mărfuri de import ~ trip/voyage negoţ de cai
- călătorie/voiaj de înapoiere horticulture s. horticultură
homework s. muncă la domiciliu holticulturist s. horticultor
homogeneous adj. omogen; similar hosiery s. 1. galanterie de damă 2.
expectations - (fin.) estimări omogene tricotaje
hostile adj. ostil
(estimări asemănâtoare ale riscului şi ale
~ takeover - preluare ostilă (achiziţio-
rentabilităţii de către toţi investitorii)
narea printr-o oferîă pe care condu-
~ products - produse similare/de cerea societâţii vizate o respinge)
substituţie ~ tariffs - bariere vamale
honorarium s. onorariu honorary hot adj. cald, fierbinte
adj. onorific, de onoare ~ debt - ~ bill - cambie fierbinte (cu scadenţa
datorie de onoare ~ member - apropiată)
membm de onoare
HOT-HYP 155
~ money - bani fierbinţi (capital atras housing A. 1. locuinţă; locuinţe 2.
din strâinătate de dobânzi ridicate sau construcţie de locumţe
de un climat politic sigur) ~ development - ansambhi de locuinţe
hotel s. hotel ~ estate - teren destinat construcţiei de
~ industry/trade - industria hotelieră locuinţe sociale
hour Ă. oră hovercraft s. navă pe pemă de aer
~ zonie - fus orar huckster s. 1. vânzător ambulant;
hourly adj. orar, pe oră negustor de mărunţişuri 2. vânzător
~ output - producţie orară convingător/abil 3. autor de emisiuni
~ rate - normă orară publicitare v.t., v.i. a face negoţ ambulant
house s. 1. casă, imobil; locuinţă, (de)
domiciliu 2. societate, companie; casă hull s. (asig. mar.) corp de navă, cocă ~
de comert; oficiu adj. referitor la casă; and machinery - corp şi maşini ~ and
casnic, domestic v.t. 1. a caza; găzdui
materials - corp şi materiale ~ insurance -
2. a depozita, a înmagazina
~ agent - agent imobiliar asigurare casco ~ underwriters -
~ bill - cambie trasă asupra societătii asigurători casco human adj. uman ~
centrale (de ofilială din străinătate) capital - capital uman ~ (-factor)
~ brand - marcă proprie/de comerţ engineering - ergonomie
(nume de marcă atribuit unui produs -resource management
de către un intermediar, de obicei un managementul resurselor umane
detailist important) hundredweight s. chintal husband s. 1.
~ flag - pavilion de- companie de administrator; gospodar 2. (mar.) agent
navigaţie general al armatorului;
-union - sindicat pe societate
administrator de navă v.t. a administra,
(neafiliat)
a conduce; a economisi
household s. gospodărie, menaj adj.
husbandry s. 1. administrare; gospo-
casnic, menajer
dărie 2. agricultură
~ art - gospodărie, menaj
hush s. tăcere
~ durables - articole casnice de
~ money - mitâ, cumpărarea tăcerii
folosinţă îndelungatâ
unui martor
~ policy - poliţă de asigurare a
hyperinflation s. hiperinflaţie, inflaţie
locuinţei
galopantă
householder s. cap de familie; gos-
hypermarket s. supermarket (de obicei
podar
la periferia unui oraş)
housekeeper s. 1. intendent, adminis-
hypothec s. ipotecă
trator 2. gospodină
hypothecary adj. ipotecar
housekeeping s. 1. gospodărie, menaj;
hypothecate v.t. a ipoteca
gospodărire, administrare 2. economie
domestică
~ money - bani de coşniţâ
ice s. gheaţă ~ posession - (dr.) luare imediată în
~ clause - clauza gheţii (de predare a posesie
încărcăturii în cel mai apropiat port immigrant s., adj. imigrant
neblocat de gheţuri) ~ risk - (asig. mar.) ~ remittances - bani trimişi de
risc de gheţuri idle adj. inactiv; imigranţi (familiilor rămase în ţara de
neutilizat, nevalorificat; neproductiv, origine)
neoperativ v.t. a irosi; a nu folosi {la immigrate v.i. a imigra
immobilize v.t. 1. a imobiliza
întreaga capacitate) v.i. 1. a sta neutilizat
(capitalul circulant) î. a retrage din
2. (over) a merge în gol; a avea timpi morţi circutaţie {monede pentru întărirea
(despre maşini, utilaje) ~ capacity - bancnotelor)
capacitate neutilizată ~ capital - capital immovable adj. 1. imobil; imobiliar 2.
inactiv/ neproductiv ~ market - piaţă (dr.) inamovibil ^. pl. bunuri
inactivă ~ time - timp mort; gol de imobiliare, proprietate imobiliară
producţie ~ tonnage - (mar.) tonaj ~ property - proprietate imobiliară
nefolosit (al navelor care staţioneazâ în immunity s. scutire (de taxe, impozite
rezervă) illegal ad]. ilegal, nelegal, ilicit etc.)
illegality s. ilegalitate, act ilicit illegible immunization. s. (fîn.) imunizare
adj. ilizibil, indescifrabil ~ signature - (stabilizarea venitului unei obligaţiuni)
impact s. impact
semnătură ilizibilă/ indescifrabilâ illicit
~ effect - efectul impactului (creşterea
adj. ilicit, ilegal ~ commission - mită ~ cererii atunci când nu este posibilă
trade - comert ilicit, contrabandă illiquid creşterea imediatâ a oferteî)
adj. care nu poate fi transformat în bani imperfect adj. imperfect, incomplet
lichizi (despre active) ~ competition - concurenţă imperfectă/
illusory adj. iluzoriu ~ profit - profit monopolistă
iluzoriu imbalance s. dezechilibru (al ~ entry - declaraţie vamală preliminară
balanţei comerciale) ~ market - piaţă imperfectă (cu
immediate adj. imediat ~ availability - concurenţă imperfectâ)
disponibilitate ime-diată imperialism s. imperialism (economic)
impersonal arf/'.impersonal
accounts - (cont.) conturi
impersonale
~ ledger - (cont.) cartea mare impersonală
/ generală
IMP-IN 157
~ payee - beneficiar impersonal (formulâ pe importurile, încurajând de7.volta.rea
un cec) industriilor inteme)
imperial adj. britanic, folosit în Marea ~ surcharge - suprataxă la import
Britanie ~ surplus - excedent la import
~ trade - comert de import
~ system - sistemul britanic de unităţi de
importable adj. importabil
măsură
importation s. 1. importare, import 2.
imperialism s. imperialism (economic) marfă importată
implement A\ unealtă; instrument v.t. a importer s. importator
implementa, a pune în aplicare implicit adj. impose v.t. a impune, a stabili (taxe,
implicit ~ contract - contract implicit/tacit impozite)
~ rent - rentâ (funciarâ) implicită implied impost s. impozit; taxă vamală
adj. implicit ~ term.- clauză implicită ~ impound v.t. {dr.) a sechestra
trust ~ mandat implicit (creat prin efectul impoverish v.t. 1. a sărăci, pauperiza 2.
legii) a epuiza (fertilitatea unui teren)
~ warranty - (asig.) garanţie implicită impresario s. impresar
imprest s. avans, împrumut (acordat
import s. 1. import 2. marfă importată/ de
unei întreprinderi care produce pentru
import v.t. a importa ~ ban/prohibition -
stat sau pentru derularea unor servicii
interdicţie a - importului publice)
~ broker - broker de import ~ commission ~ system - (cont.) sistem imprest (de
agent - agent comisi-onar de import (firmă plată în numerar a cheltuielilor
specializata) ~ deposit - depozit la import mărunte)
(formă de restricţie a importurilor prin care improve v.t. a îmbunătăţi, a ameliora;
importatorul este obligat să depună a perfecţiona v.i. 1. a se îmbunătăţi, a
temporar la banca centrală un procent din se ameliora; a se perfecţiona 2. a creşte,
valoarea importului) ~ duty - taxă vamală a se mări (despre preţurî)
de import ~ entry - declaraţie vamalâ de to ~ on smb.'s offer - a oferi mai mult
import ~ gold/specie point - (fin.) punct de decât cineva
improvement s. 1. îmbunătăţire,
aur la import
ameliorare; perfecţionare 2. progres,
~ goods - mărfuri importate/de import ~
dezvoltare, modemizare 3. creştere,
licence - licenţă de import ~ merchant - mărire (a preţurilor)
importator independent ~ permit - improver s. practicant, stagiar; ucenic
autorizaţie de import ~ quota - ~ upon an offer - persoană care
contingent/cotă de import ~ restrictions - supralicitează
restricţii la import ~ substitution - impulse s. impuls
substituire a impor-tului {încercarea unei ~ buyer - cumpărător impulsiv
ţări de a reduce ~ goods - mărfuri cumpărate sub
pomirea impulsului
in prep. în
INC-IÎ<D 159
plasamente pentru a obţine câştigul ~ hereditament - drept incorporal
maxim posibil) (drept de uzufruct cu excluderea
~ group - grupă de venituri dreptului de nudâ proprietate)
~ in kind - venit în natură ~ possession - posesie incorporală
~ redistribution - redistribuire a (proprietate asupra unui drept legal)
veniturilor incorrect adj. incorect; defectuos
~ statement - (cont.) (SUA) situatia ~ endorsement - andosare defectuoasă
veniturilor increase s. mărire, creştere v.t., v.i. a
~ tax - impozit pe venit creşte, a (se) mări
~ tax allowances - reduceri ale ~ of capital - mărire a capitalului
impozitului pe venit social
~ value - valoare a venitului obţinut ~ of the risk - (asig.) creştere a riscului
~ velocity - viteza transformării banilor to be on the ~ - a fi în creştere
în venit increasing adj. crescând, în creştere
incoming adj. 1. care soseşte/vine 2. ~ demand - cerere în cre§tere
următor s. 1. intrare, sosire 2. pl. increment s. 1. increment, creştere,
câştiguri, beneficii; încasări mărire; spor; adaos 2. câştig, profit
~ cargo - caric/încărcătură de import incremental adj. incremental
~ invoice - factură de cumpârare ~ analysis - analizâ incrementală
~ mail - corespondenţâ sosită ~ cash flow - flux de numerar
~ s and outgoings - încasări şi incremental (fluxul de numerar net
cheltuieli care poate fi atribuit unui proiect de
incompatible adj. incompatibil investiţiî)
~ cargo - caric incompatibil (care nu ~ cost - cost marginal
poatefi ţinut lângă alte mărfuri) ~ cost of capital - cost incremental al
inconvertible adj. neconvertibil capitalului {costul mediu al capitalului
incorporate v.t. 1. a înregistra, a suplimentar obţinut în timpul unui an
înfiinţa (o societate sau o corporaţie) dat)
2. a încorpora; a unifica v.i. (SUA) a incur v.t. a se expune (imui risc); a
înfiinţa o corporaţie adj. 1. constituit contracta (obligaţii); a suferi (pierderî)
sub forma unei corporaţii 2. încorporat; to ~ a penalty - a fi penalizat
unificat to ~ debts - a face datorii
incorporated adj. 1. (SUA.) constituit to ~ expenses - a avea cheltuieli
sub forma unei corporaţii 2. încorporat; indebted adj. dator, îndatorat
unificat indebtedness 5-. datorie, datorii; sumă
~ broker - agent/broker de asigurări datorată
(membru al unei asociaţii profesionale) indemnification s. 1. despăgubire,
incorporation s. înregistrare, mfiinţare a compensaţie 2. garanţie; garantare,
unei societăţi, a unei corporaţii asigurare
incorporeal adj. (dr.) incorporal indemnify v.t. 1. a despăgubi, a
compensa 2. a asigura, a garanta
160 IND
indemnity s. 1. despăgubire, indemni- indifference s. indiferenţă, pasivitate ~
zaţie, compensaţie 2. asigurare, curve - curba indiferenţei (grafic care
garanţie 3. (dr.) imunitate reprezintă diferite combinaţii ale mai
~ bond - scrisoare de garanţie multor mârfuri cu calităţi identice şi care
indent s. comandă (de mârfuri) v.t. 1. a îi oferâ consumatorului satisfacţie egală)
comanda (mărfuri) 1. a întocmi (un indigenous adj. indigen, intem ~
act) în dublu exemplar 3. a angaja (ca
production - producţie intemâ
ucenic)
indenture s. 1. act/document oficial 2. indirect adj. indirect
contract sinalagmatic 3. contract de ~ action - acţiune (publicitarâ) indirectă
ucenicie (intre ucenic şi meşter) 4. (care urmăreşte promovarea prestigiului
contract de emisiune {acord formal unei firme sau al unei marci, şi nu
între emitentul unor obligaţiuni şi vânzarea propriu-zisă de produse)
deţinătorii acestord) v.t. a angaja prin ~ cost - cost indirect
contract (ca ucenic) ~ damages - daune indirecte {oferite drept
indentured adj. angajat/legat prin compensaţie pentru nerespecta-rea
contract obligaţiilor contractuale) ~ exchange -
~ labour - mânâ de lucru angajată prin schimb valutar indirect (intre douâ ţări,
contract (pe termen lung) folosindu-se valuta unei a treia ţâri)
independent adj. independent ~ labour - muncă indirectă {activitatea de
~ importer - importator independent
administraţie, întreţinere etc.) ~ parity -
means - mijloace de trai
paritate indirectâ (rata de schimb a donâ
independente (obţinute din rente sau titluri
valute calculată prin raportare la o a treia)
de valoare)
~ production - producţie indirectă [care
index s. L indice, indicator 2. index,
foloseşte diviziunea muncii) ~ quote - curs
repertorm, tabel alfabetic; tablâ de materii
de schimb valutar indirect
v.t. a alcătui un index; a trece în index, a
~ sale - vânzare prin intermediar ~ tax -
clasa
impozit indirect individual adj. individual
~ arbitrage - (bur.) arbitraj de indici ~
~ demand - cerere individuală ~ file -
card - fişă (de cartotecâ) ~ fund - fond
dosar individual ~ producer - producâtor
mutual raportat la un indice (fond mutual al
individual indorse v. endorse
cârui portofoliu corespunde unui indice
induction s. (man.) instalare (ţntr-o
oficial) ~ (- linked) bond - obligaţiune
funcţie), angajare (intr-un post}
indexată/stabilizată/corelatâ cu inflaţia ~
number - indice, indicator ~ word - cuvânt
index indexation s. indexare indexing v.
indexation indictment s. (dr.) inculpare,
punere sub acuzare; rechizitoriu
IND-INF 161
industrial adj. 1. industrial; de
producţie 2. de muncă s. 1. industriaş 2. ~ naphtha - solvent petrolier
pl. acţiuni ale unei societăţi industriale ~ ~ nation - ţară industrializată
accident - accident de muncă ~ action - ~ plant - plantă tehnică/industrială
protest de muncă; grevă ~ archaeology - ~ policy - politică industrială
istoria tehnicii ~ bank - societate de credit ~ property - proprietate industrială
(care finanţează achiziţionarea de bunuri (asupra brevetelor, mârcilor etc.)
cu plata în rate} ~ psychology - psihotehnică
~ relations - relaţii de muncă {între
~ capital - capital industrial ~ carrier -
patronat şi salariaţi)
navă pentru materii prime (minereuri, ţiţei
~ safety - tehnica securităţii muncii
etc.) ~ complex - complex industrial ~ ~ school - şcoală profesională/de
crops - culturi tehnice/industriale ~ meserii
democracy - democraţie industrială ~ television - televiziune industrială /
(participarea muncitorilor la luarea în circuit închis
deciziilor în întreprinderea unde care ~ tribunal - tribunal de muncă
lucreazâ) ~ truck - stivuitor, cărucior de ridicat
~ design - design industrial ~ development ~ union - sindicat pe ramură
bond - (SUA) obliga-ţiune (municipală) industrialism s. industrialism
pentru dezvoltarea industrială industrialist s. industriaş
industrialization s. industrializare
~ disease - boală profesională ~ dispute -
industrialize v.î. a industrializa
conflict de muncă ~ district - regiune industry s. 1. industrie; ramură
industrială ~ ecosystem - ecosistem industrială 2. întreprindere, fabrică,
industrial ~ effluents - ape reziduale uzină
industriale ~ espionage/spying - spionaj ~ structure - structură a unei ramuri
industrial ~ estate/park - zonâ de industriale
dezvoltare industrială inelastic adj. neelastic (despre cerere,
~ goods - produse industriale ~ ofertă etc.)
health/hygiene - igiena muncii ~ inertia inert adj. inert; inactiv
- inerţie industrială (dezinteresul, unor ~ goods - mărfuri inerte (minereuri,
proprietari de între-prinderi industriale de nisip, bumbac, Idnâ etc.)
a-şi muta societăţile în alte locuri mai inertia s. inerţie
~ selling - vânzare inerţială (metodâ de
propice desfăşurării activităţii) ~ injuries
marketing prin care unele produse sunt
insurance - asigurare pentru accidente de expediate prin poştă potenţialilor
muncă clienţi fără ca aceştia să le fi
~ life cycle - ciclu de viaţă industrială ~ comandat)
medicine - medicina muncii inexpensive adj. ieftin, necostisitor
inexpensiveness s. ieftinătate
infant adj. nou, recent, în dezvoltare
~ industry - industrie nouă
162 INF-INL
inferior adj. inferior, de calitate infringe v.t. a încălca (un contract, un
inferioară drept de autor etc.)
~ good - produs inferior (pentru care ingot s. lingou
cererea scade atunci când scad şi ~ of legal fineness - lingou cu titlu
preţurile) legal
inflammable adj. inflamabil inherent adj. inerent, propriu
~ goods - marfâ inflamabilă ~ vice - (asig.) viciu inerent (unei
materials - materiale/substanţe mărji)
inflamabile inherit v.t. a moşteni
inflate v.t. 1. a mări (preţuriîe) artificial 2. inheritable adj. transmisibil, care
a provoca inflaţia inflation s. inflatie poate fi lâsat moştenire; succesoral
~ accounting - contabilitate de inflaţie ~ inheritance s. 1. moştenire, succesiune
2. moştenire, proprietate moştenită
premium - primă de inflaţie (primă pentru
~ tax - taxă succesorală, impozit pe
inflaţia anticipată sau estimatâ pe care moştenire
investitorii o adună la rata purâ a inheritor 5. moştenitor, succesor
rentabilitâţii) inflationary adj. inflaţionist initial adj. iniţial
~ policy - politică inflaţionistă ~ pressure - ~ capital - capital iniţial
presiune inflaţionistă ~ spiral - spirală ~ costs - cheltuieli iniţiale, investiţii;
inflaţionistă/salarii -- preţuri cost de bază
~ trends - tendinţe inflaţioniste ~ outlays - cheltuieli iniţiale/de
inflationism s. inflaţionism inflationist s. instalare
inflaţionist, adept al inflaţionismului inflow ~ public offering - ofertă publică
v. influx iniţială (de acţiuni comune)
influx s. aflux (de capital, clienţi, mărfuri injure v.t. 1. a răni, a vătăma 2. a
prejudicia, a leza (reputaţia uneifirme)
etc.) 3. a avaria, a deteriora
information s. 1. informaţie, infor-maţii; injury 5'. 1. ranâ, leziune 2. ofensă,
informare 2. ştiri, veşti 3. cunoş-tinţe, lezare 3. avarie, pagubă; daună,
informaţie; cultură ~ bureau/offîce - birou prejudicii
de informaţii ~ desk - ghişeu de informaţii inland s. regiune / parte centrală;
~ technology - tehnologie informaţio-nală teritoriu situat departe de graniţă sau de
informative adj. informativ ~ advertising mare adj. 1. situat înăuntrul ţării;
- publicitate informativă ~ price - preţ departe de graniţâ sau de mare 2.
informativ infrastructure s. infrastructură interior, intem; autohton, indigen adv.
în interioml/centrul ţării
~ bill - cambie intemă (plătibilâ în ţara
unde afost emisa)
~ commodities - produse indigene
~ duty - acciz, taxă de consum; vamă
intemă
158 IN-INC
~ - and-out - in-and-out (cumpărarea inception s. început (al perioadei
şi revânzarea imediată de titluri de pentru care o poliţâ de asigurare este
valoare) valabilă)
~ - bond - depozitat în antrepozite inch s. ţol (unitate de mdsură pentru
vamale (despre mârfurile care urmează lungime)
afi supuse taxelor vamale) inchmaree s. nume al unei nave
~ - bond price - preţ în antrepozitele ~ clause - (asig. mar.) clauza
vamale (fnainte de vâmuire) neglijenţei
~ cash - în numerar inchoate adj. incomplet
~ - house - propriu; intem; autohton ~ instrument - instmment de plată
~ - house training - pregătire/instmire incomplet (cambid)
în cadrul întreprinderii incidental adj. ocazional, neprevăzut;
~ - the - money option - (bur.) opţiune mărunt, neînsemnat s.pl. cheltuieli
cu preţ de exerciţiu inferior cursului neprevăzute/diverse
pieţei ~ expenses - cheltuieli neprevăzute/
~ transit - în tranzit diverse
inactive adj. inactiv inclusive adj. 1. total, general, global
~ account - cont inactiv 2. (of) incluzând, inclusiv (despre
~ capital - capital inactiv/neproductiv preţuri, tarife) adv. inclusiv
~ market - (bur.) piaţă inactivă ~ of all charges - inclusiv toate
~ securities - titluri de valoare cheltuielile
inactive/fără căutare ~ price - preţ total/care include toate
inbound adj . (mar.) care se întoarce cheltuielile
din voiaj, pe drum de întoarcere ~ sum - sumă globală/forfetară
~ cargo - caric/încărcătură de ~ terms - condiţii de preţuri inclusive;
întoarcere preţ în care sunt cuprinse toate
incalculable adj. incalculabil serviciile
~ risk - (asig.) risc incalculabil ~ tour - circuit turistic complet/cu toate
incapacitate v.t. (dr.) a priva de un serviciile incluse m preţ
drept/o capacitate legală, a face să income s. venit; câştig, beneficiu
decadă (dintr-un drept) ~ and expenditure account - (cont.)
incapacity s. (dr.) incapacitate legală, cont de venituri şi cheltuieli
decădere (din drepturi) ~ bond - obligaţiune purtătoare de
incentive s. stimulent (material), venit (la care se plâteşte dobândă
stimulare, cointeresare adj. stimulativ numai dacă existâ profit)
~ marketing - marketing de stimulare ~ effect - efect asupra venitului (in
~ premium - primă de stimulare comportamentul comerciat)
~ scheme - sistem stimulativ, plan de ~ elasticity - elasticitate a veniturilor
stimulare (m salarizare) ~ fund - fond mutual de câştig (care
~ wage - salarizare progresivă (in realizeazâ cele mai avantajoase
funcţie de productivitate)
INL-INS 163
~ harbour/port - port interior insider s. iniţiat, persoană bine
~ invoice - factură intemă (pentru informată (despre o afacere)
mărfuri vândute pe piaţa interna) ~ dealing/trading - (bur.) afaceri/
~ mail - poştă intemă tranzacţii ale iniţiaţilor (directori de
~ marine/transit insurance - asigurări societăţi, înalţi funcţionari care posedă
maritime pe căile navigabile interioare informaţii suplimentare despre anumite
~ navigation - navigaţie interioară/ acţiuni tranzacţionate)
fluvială inshore adj. costier, de coastă adv. la
~ payments - plăţi inteme ţărm, aproape de ţărm/coastă
~ postage - tarif poştal pentru ~ fishery/fishing - pescuit costier
corespondenţa intemă ~ navigation - navigaţie costieră, mic
~ rate - tarif intem cabotaj
~ revenue - venituri fiscale/provenite ~ trade- (mar.) cabotaj
din impozite insolvency s. insolvabilitate
~ route - rută fluvială practitioner - profesionist
~ sea - mare interioară/continentală specializat în lichidarea firmelor
~ trade - comerţ interior; (mar.) falimentare
cabotaj intem insolvent adj. insolvabil; falimentar s.
~ waters - ape interioare/ continentale debitor insolvabil; falit ~ act - legea
~ waterways - căi navigabile interi- falimentului ~ debtor - debitor insolvabil
oare/fluviale
inspection s. inspecţie, verificare, control
inn s. han, popas
~ certificate - certificat de control ~
inner adj. interior officer - inspector
~ dock - bazin portuar interior ~ stamp - ştampilă de control/garanţie ~
~ harbour/port - port interior
tools - instrumente de control inspector 5'.
~ reserve - (cont.) rezervă ascunsă/
1. inspector 2. controlor de calitate
secretă (delict de bilanţ care constâ în
denaturarea înregistrărilor contabile ~ general - inspector general ~ of taxes -
prin subevaluarea activelor) inspector financiar ~ of weights and
innkeeper s. hangiu measures verificator de măsuri şi greutăţi
~ 's lien - drept de retenţie al hangiului instal(l)ment s. rată; plată în rate ~ credit -
(asupra bagajelor unui client ca credit rambursabil în rate ~ plan/system -
garanţie a achitării notei deplata) sistem de vânzări cu plata în rate
innovation s. inovaţie institute s. institut; societate, asociaţie v.t.
inoperative adj. 1. inactiv, neoperativ 1. a institui, a stabili (o lege) 2. a înfiinţa, a
2. (dr.) inoperant, nevalabil, fară efect fonda (o societate) 3. (dr.) a
~ clause - clauză fâră efect (intr-un
contract)
inscribe v.t. a emite (acţiuni nominale)
insertion s. anunţ, informaţie (intr-un
ziar)
164 INS

pune în posesie (ca moştenitor etc.) 4. a ~ risk - risc asigurabil insurance s.


intenta (o acţiune judiciară') ~ cargo asigurare ~ against all risks - asigurare
clauses - clauze de asigurare a mărfurilor contra tuturor riscurilor
(stabilite de Institutul Asigurătorilor ~ against total loss - asigurare contra
Maritimi din Londra) ~ time clauses (hull pierderii totale
and cargo) -clauze de asigurare în timp (a ~ agent/broker - agent/broker de asigurări
corpului şi a mărfiî) (stabilite de Institutul ~ carrier - asigurat
Asigurătorilor Maritimi din Londrd) ~ ~ certificate - certificat de asigurare ~ club
warranties - conditii de limitare a - club de asigurare mutualâ (asociaţie de
sectoarelor de navigatie pentm navele armatori care sunt în acelaşi timp
asigurate asiguraţi şi asigurâtori) ~ commission -
institutional adj. instituţional ~ comision de asigurare (plătit agentului de
advertising - publicitate instituţio-nală (a asigurărî} ~ company - societate de
uneifirme, menită sâ sporeascâ prestigiul asigurări ~ contract - contract de asigurare
acesteia) ~ economics - instituţionalism ~ ~ free from particular average -asigurare
investor - investitor instituţional (fonduri fâră avarie particulară ~ fund - fond de
de pensii, societăţi de investiţii financiare asigurări ~ instructions - instmcţiuni de
etc.) asigurare
~ market - piaţă instituţionalâ ~ monopoly ~ note/slip - talon de asigurare ~ of cargo -
- monopol instituţional (instituit atunci asigurare a caricului/ încărcăturii
când proprietarul unei mărci de fabrică o ~ of hull - asigurare casco (a corpului
foloseşte pentru a-şi impune produsele prin navef)
publicitate şi ambalaj special pentru a le ~ policy - poliţă de asigurare ~ premium -
diferenţia cu orice preţ de oferta primă de asigurare ~ rider - clauză
concurenţei) institutionalism 5. suplimentară de asigurare
institutionalism instruct v.t. 1. a instrui, a ~ shares - actiuni ale unei societăţi de
pregăti (într-un domeniu) 2. a da asigurări
instrucţiuni/ dispoziţii ~ surveyor - inspector de asigurări (în
instruction s. 1. instrucţie, pregătire 2. pl. sectorul asigurârilor pentru accidente şi
instrucţiuni, dispoziţii ~ book - manual de incendiî)
întreţinere; carte tehnică ~ tariff - tarif de asigurare ~ value -
instrument s. 1. instrument, aparat, valoare de asigurare ~ with particular
dispozitiv 2. instrument, act juridic; average - asigurare cu avarie particulară
document oficial insure v.t., v.i. a (se) asigura
insurable adj. asigurabil
~ interest - interes asigurabil; obiect al
asigurării
INS-INT 165
insured s. asigurat interim s. inierimat adj. interimar;
insurer ^. asigurător; societate de provizoriu
asigurări ~ accounts - (cont.) contun provizorii
intangible adj. intangibil ~ bond - certificat provizoriu de
-- assets - active intangibile (brevete, obligatiuni
licenţe, mârci defabricâ etc.) ~ committee - comitet interimar
intellectual adj. intelectual ~ dividend - dividend partial, acont
~ property - proprietate intelectuală asupra dividendului
intensive adj. intensiv intermediary adj., s. intermediar
~ agriculture - agricultură intensivâ ~ trade - comert intermediar
intercourse s. relaţii, legături intermediate adj. intermediar; mijlo-
{comerciale) cit, indirect s. intermediar, mijlocitor
interchangeable adj. interşanjabil, v.i. a fi intermediar
interschimbabil ~ goods/products - semifabricate
~ bond - obligatiune interşanjabilă ~ trade - comert intermediar
interest s. 1. interes, avantaj, profit 2. intermediation s. intermediere, mijlo-
dobândă 3. pl. gmp de persoane cu cire
interese (economice) comune; actio- intermittent adj. intermitent
nari; proprietari 4. (in) investiţii, sumă ~ demand - cerere intermitentâ
investitâ (fn), participare (Id), cotă- internal adj. intem
parte (din)', (dr.) drept (asupra), ~ audit - audit intem
interese materiale (m) ~ debt - datorie publică/de stat
~ bond - obligaţiune în contul dobânzii ~ financing - finanţare intemâ
(pbligaţiune oferită când dobânda nu ~ market - piaţă intemă
poatefi achitată în numerar) ~ navigation - navigaţie interioară/
cover - acoperirea dobânzii fluvială
{indicator care arată de câte ori pot fi ~ rate of return -. rata intemă a
plătite dobânzile unei întreprinderi din rentabilităţii (rentabilitatea unei
profitul său brut) investiţii exprimată ca profît anual
procentuaî raportat la investiţia
~ expense - cheltuiala reprezentând
iniţialâ)
dobânda
~ regulations - regulament de ordine
~ in suspense - dobândă de încasat de la
interioară
clienţii insolvabili ~ penalty - dobândă
penalizatoare ~ rate - rata dobânzii ~ revenue - încasări fiscale
~ rate inflationary premium - primă de ~ trade - comert interior
~ waters - ape interioare
inflaţie la rata dobânzii ~ warrant - cupon
international adj. intemaţional
de dobândă to bear/to carry/to pay/to
~ cheque'- cec turistic
yield ~ - a aduce dobândă ~ company/corporation - societate/
corporaţie intematională
~ currency - valutâ intemaţională/forte
166 INT-INV
~ investments - investiţii în strâinătate invalidity s. (dr) nulitate, lipsă de
~ law - drept intemaţional valabilitate/valoare; caracter inoperant
~ liquidity - lichiditate intematională invent v.î. a inventa
~ market - piaţă intemaţională inventor s. inventator
~ money order - mandat poştal inter- inventory s. 1. inventar 2. stoc (de
naţional mărfuri, materii prime) v.t. a
~ trade - comert intemaţional inventaria, a face inventarul
~ waters - ape intemaţionale ~ book - registru de inventar
interstate adj. interstatal ~ control - gestiune a inventarului
~ commerce - (SUA) comert interstatal ~ conversion period - perioadă de
intervention s. intervenţie (a statului conversie a stocurilor (timpul mediu
în economie, a băncii centrale pe piaţa necesar pentru a converti materiile
financiar-bancară etc.) prime în produse finite şi pentru a le
interventionist s. intervenţionist vinde)
{adept al intervenţiei statului în ~ costing methods - (cont.) metode de
economie) evaluare a stocului (pentru alocarea
interview 5. 1. întrevedere, întâlnire 2. costului de achiziţiepe stoc)
interviu v.t. 1. a avea o întrevedere cu ~ pressure - presiune a stocurilor de
2. a intervieva mărfuri, stocuri supranormative
intestacy s. (dr.) 1. deces al unei turnover - rotaţia stocurilor
persoane care nu lasă testament, (raportul dintre vânzări şi stocurî) ~ value
succesiune ab intestat 2. incapacitate - valoare de inventar to draw up an ~ - a
de a-şi testa bunurile face inventarul inverted adj. invers
intestate (rir.) adj. ab intestat, decedat ~ takeover - (bur.) preluare inversă
fâră testament s. persoană decedată fără {cumpărarea unei societăţi anonime de
testament
către una cu răspundere limitată sau a
~ succession - succesiune ab inîestat
unei societăţi mari de către una mai mică)
intrapreneurship s. intraprenoriat
(promovarea calităţilor de antreprenor invest v.t. a investi, a plasa investment s.
în interiorul marilor companii) 1. investiţie; plasament 2. portofoliu de
intrinsic adj. intrinsec investiţii ~ allowance - reduceri fiscale
~ value - valoare intrinsecâ/absolută (a pentru investiţii (inlocuirea mijloacelor
unei monede, a unui produs) fixe UT.ate)
intrust v. entrust ~ analysis - analiza investitiei ~
invalid adj. (dr.) nul şi neavenit, lipsit analyst - analist de investiţii ~ bank -
de valabilitate/ valoare, fară valoare/ bancă de investitii ~ bill - cambie de
efect investiţie ~ capital - capital de
~ clause - clauză nulâ/fâră efect
investiţie
invalidate v.t. (dr.) a invalida, a
declara nul şi neavenit
INV-INW 167
~ club - club de investiţii (asocierea ~ amount - sumă facturată
niai multor persoane cu scopul de a ~ book - facturier (camet)
constitui un portofoliu de investiţiî) ~ clerk - facturier (funcţionar care
~ credit - credit de investiţie/pe termen întocmeşte facturi)
lung ~ price - preţ facturat
~ goods - mijloace de producţie ~ typist - dactilograf de facturi
~ grants / incentives - subvenţii ~ value - valoare facturată
(guvemamentale) pentru investiţii involuntary adj. involuntar
~ income - venit nemuncit (rente, ~ absentee - absent involuntar (de la
dobânzi, dividende) locul de munca)
~ list - listă de valori recomandate ~ investment - investiţie involuntară
(listă de titluri de valoare a căror (in stocuri de marfă, cauzatâ de
cumpărare este recomandata) producţia pe stoc)
~ manager - director al unui fond de ~ saving - economie involuntară (de
investiţii bani blocaţi în stocuri de marfă)
~ opportunity schedule - schema ~ unemployment - şomaj involuntar
oportunităţilor de investiţii (grafic al (când patronii evită să faca noi
oportunitâţilor de investiţii ale fîrmei angajări)
clasate în ordinea ratei rentabilitâţii involvement s. 1. implicare (a unui
proiectelor) cumpârător în luarea unei decizii
performance requirements condiţii atunci când achiziţioneazâ un prodns)
la realizarea unei investiţii (impuse 1. complicaţie fînanciară; acumulare de
investiţiilor străine directe de către datorii
guvernul ţării respective) ~ plan - plan de inward adj. (mar. ) intem, interior;
investiţii ~ portfolio - portofohu de spre interior
investiţii ~ (trust) company - societate de ~ bill of lading - conosament pentru
investiţii financiare ~ turnover - rotaţia mărfuri de import
capitalului investor s. investitor ~ ~ - bound - în curs de efectuare a călătoriei
relations - relaţii cu investitorii invisible de înapoiere (despre navă)
adj. invizibil cargo - caric/încărcâtură de
~ balance - balanţa invizibilâ (a înapoiere; marfa de import ~ charges -
serviciilor) taxe de intrare (in port) ~ clearance bill -
~ exports - exporturi invizibile (export de act de lichidare vamală la intrare/import ~
servicii) declaration - declaraţie vamală la intrare
~ imports - importuri invizibile (import de ~ manifest - manifest de intrare/import
serviciî) inwards adv. înăuntru, spre interior;
~ trade - comert invizibil (sectorul pentru import
~ consignment - marfa sosită în port
serviciilor) invoice s. factură v.t. a factura
~ entry - declaraţie vamală la intrare
168 INW-ITI
ironmonger s. negustor de articole de ~ market - piaţa emisiunilor
fier/fierârie ~ of fact - (dr.) punct litigios de fapt
ironmongery s. negoţ de articole de ~ of law - (dr.) punct litigios de drept
fier/fierărie ~ par - valoare nominală (a unei
irrecoverable adj. nerecuperabil acţiunî)
~ debt - datorie nerecuperabilă ~ power - privilegiu de emisiune
irredeemable adj. nerambursabil; ~ price - preţ de emisiune
neamortizabil s. pl. titluri de valoare ~ prospectus - prospect de emisiune
neamortizabile ~ voucher - bon de ieşire (din
~ bond - obligaţiune neamortizabilă magazie)
perpetuă (care nu are scadenţa) issuer s. emitent
~ currency / money - monedă necon- item ^. 1. paragraf, articol, punct
vertibilă (dintr-un contract}; articol contabil 2.
~ preference shares - acţiuni preferen- chestiune, punct (de pe ordinea de zi)
ţiale nerecuperabile (pe care societatea 3. informaţie, material, articol (de ziar)
care le-a emis nu are dreptul să le v.t. a nota, a însemna
răscumpere) ~ s of tax preference - elemente de
irrevocable adj. irevocabil venit care se deduc înainte de stabilirea
~ letter of credit - acreditiv irevocabil venitului impozabil
issue 5'. 1. număr (al unui ziar); ediţie ~ s on the agenda - puncte pe ordinea
(a unei carţî) 2. emisiune (de titluri de de zi
valoare) 3. eliberare (de bilete, facturi itemize v.t. a specifica, a enumera (pe
etc.) 4. (dr.) punct în litigiu; problemă puncte)
controversată v.t. 1. a emite, a pune în itemized adj. specificat, enumerat (pe
circulaţie (titluri de valoare) 2. a edita, puncte)
a publica (o carte, un ziar) 3. a elibera ~ account - cont specificat
(bilete, facturi etc.) ~ invoice - factură detaliată
~ bank - bancă de emisiune itinerant adj. ambulant
~ by tender - emisiune prin adjudecare ~ dealer - negustor ambulant
~ cost - cost de emisiune
~ house - firmă/bancă de intermediere
(specializată în gâsirea de cumpărători
pentru acţiunile etc. emise de clienţii
ei)
J
jerque v.t. (mar.) a face controlul ~ dilution - divizare a unei activităţi
vamal (in munci / sarcini cu grad egal de
~ note - certificat de control vamal dificultate)
jerry adj. de calitate inferioară; ~ enrichment - extindere a domeniului
nerezistent (despre construcţii şi unei activităţi (prin mărirea râspun-
materiale de construcţiî) derii)
~ building - construcţii de locuinţe din ~ evaluation - evaluare a postului
materiale proaste şi nerezistente (pentru încadrarea într-o categorie de
(pentru obţinerea de profituri rapide) salarizare)
~ - built - construit repede şi prost ~ family - grup de activităţi analoage
jetsam s. (mar.) încărcătură amncată ~ flow control - urmărire a secvenţei
peste bord (de pe o navă în pericol, linităţilor de lucru în curs de operare
care se scufunda sau este dusă de ~ knowledge - cunoaştere a sarcinilor /
valuri la mal) specificului unui post
jettison (mar.) s. aruncare peste bord a ~ line - solduri
încărcăturii (pentru salvarea navei în ~ lot - {bur.) pachet incomplet de
caz de pericol) v.t. a amnca acţiuni; mărfuri (disparate) vândute
{incărcăturd) peste bord angro, partidă de solduri
job s. 1. muncă, lucru, activitate 2. ~ order - dispoziţie (scrisâ) de lucru
slujbă, serviciu; post, funcţie 3. afacere ~ (-order) costing - determinare a
(rentabilâ); speculă; profit v.i. 1. a costului unei activităţi (pentru
munci ocazional; a lucra în acord 2. a fi fabricarea unui produs)
intermediar / misit; a specula, a trafica ~ rate - normă de producţie
~ analysis / study - analiza postului ~ requirements - cerinţe / exigenţe ale
~ breakdown - analiza / defalcarea unei activităţi
componentelor postului ~ rotation - rotaţie a sarcinilor /
~ centre - oficiul fortelor de muncă locului de muncă
~ classification - clasificare a ~ satisfaction - (man.) satisfacţia
activităţilor / posturilor muncii (satisfacţia pe care un lucrător
~ classitication statistics - statistică a o obţine din activitatea sa)
grupelor de activităţi ~ sharing - partajare a postului
~ cycle - (/nan.) ciclu de muncă (niodalitatea de a împărţi o slujbâ cu
(pentru îndeplinirea sarcinilor speci- normă întreagă între doi sau mai mulţi
fice postuluî) angajaţi cu normă redusa)
~ description - {man.) descriere a
postului
170 JOB-JOI
~ specification - (man.) prezentare comună (formată din reprezentanţii
(amănunţita) a sarcinilor şi a cerinţelor mai multor organizaţii)
(specifice unui post) ~ step - etapă de lucru ~ costs - costuri comune
~ test - test profesional ~ ticket - fişâ de ~ creditor - cocreditor
lucru (cu instrucţiuni pentru îndeplinirea ~ debtor - codebitor
unei anumite sarcini) ~ demand - cerere complementară
~ founder - cofondator
~ title - denumire a postului ~ training -
~ heir - comoştenitor
formare la locul de muncă ~ wage - salariu ~ life annuity - anuitate a poliţei
în acord ~ work - muncă în acord to be out comune de asigurare de viaţă
of ~ - a şoma to be paid by the ~ - a fi ~ life and survivor annuity - anuitate
plătit în acord a poliţei comune de asigurare de viaţă
to lie down on the ~ - a lucra prost / de şi pentru supravieţuitor (cu anuitatea
mântuială diminuată după decesul unuia dintre
jobber s. 1. muncitor în acord 2. angrosist cei doi asiguraţî)
3. jobber, agent de bursă (care iniţial făcea ~ owner - coproprietar
tranzacţii numai cu brokerii) ~ ownership / tenancy - proprietate
jobbery s. afacere necinstită (a unui comună, indiviziune
funcţionar public); abuz de încredere ~ partner - coasociat
~ purchase - coachiziţie
jobholder s. 1. persoană angajată
~ shares - acţiuni indivize
permanent 2. funcţionar de stat jobless adj. ~ signature - semnătură colectivă /
fară lucru, şomer joint adj. comun ~ socială
account - cont comun ~ and several - (dr.) ~ stock - capital social
solidar şi individual ~ -stock banks - bănci comerciale
~ and several liability - răspundere ~ -stock company - societate pe
solidară şi individuală acţiuni
~ and survivorship - în comun şi pentru ~ supply - ofertă complementară (de
supravieţuitor (formulâ dintr-o poliţâ de produse)
asigurare de viaţă) ~ applicants - ~ survey - expertiză în contradictoriu
cosolicitanţi (ai unui brevet de invenţie) ~ traffîc - trafic combinat (feroviar şi
rutier)
~ benefîciaries - (dr.) beneficiari în
~ venture - joint venture, societate
indiviziune mixtă (fonnă de asociere între două
~ committee - comisie mixtă (cu membri sau mai multe firme care îşi combină
din cameră şi senat); comisie resursele pentru atingerea unui
obiectiv specific)
jointly adv. în comun
~ and severally - (dr.) solidar şi
individual
JOU-JL'S 171
journal s. 1. (cont.) jumal 2. revistâ; ~ partner - asociat secundar
ziar, gazetâ ~ securities - titluri de valoare
journalize v.t. (cont.) a trece în jumal secundare (cu drepturi mai mici asupra
journey s. 1. câlătorie, voiaj 2. traseu, activelor şi a veniturilor decăt alte
parcurs, rutâ v.i'. a câlâtori, a voiaja ~ titluri de valoare considerate
order - comandă {adresată de detailist prioritare)
reprezentantului comercial când acesta junk s. vechituri; gunoi; deşeuri adj.
viziteazâ magazinul) journeyman s. 1. ieftin; farâ valoare, de proastă calitate
~ bond - obligaţiune cu risc mare {cu
meseriaş, calfă 2. zilier
dobâmi înalte oferite în compensaţie
journeywork s. 1. lucru cu ziua 2. rutinâ, pentru bonitatea adesea scâzută a
activitate cotidianâ judge s. judecâtor, emitentului)
magistrat v.i. a judeca; a da o sentinţâ ~ - ~ mail - poştă murdară, gunoi
made law - jurispmdenţâ judg(e)ment s. 1. (material publicitar care ajunge,
judecare, judecatâ 2. sentinţâ, hotârâre nesolicitat, în cutia poştala)
judecătoreascâ - absolute - hotârâre ~ shop - magazin de vechituri
defmitivâ ~ by default - judecare în juridic(al) adj. juridic; legal
contumacie ~ creditor - creditor prin ~ address - adresă legală
hotârâre judecâtorească jurisconsult s. jurisconsult
~ debt - datorie insolvabilâ (confir-matâ jurisdiction s. jurisdicţie
prin hotârâre judecâtorească) ~ debtor - jurisdictional adj. jurisdicţional, de
jurisdicţie
debitor (declarat de instanţâ) ~ strike - (SUA) grevâ de delimitare
~ for the plaintiff - sentinţă în favoarea (grevă cauzatâ de confîictul apârut
reclamantului to pass ~ - a da sentinţa to între sindicate cu privire la ce
reserve ~ - a amâna pronunţarea sentinţei categorie de muncitori ar trebui să
junior adj. 1. junior 2. secundar; execute anumite tipuri de lucrărî)
subaltem, subordonat s. 1. junior; juristic(al) adj. juridic
persoană mai tânărâ 2. subaltem, ~ act - act juridic
subordonat ~ person - persoană juridicâ
~ capital - capital în acţiuni comune just adv. tocmai, anume
~ creditor - creditor general (firă - -in-time - metoda în timpi reali
drepturi preferenţiale) (tehnică de control menită să
~ issue - emisiune de titluri de valoare diminueze volumul stocurilor pe care o
secundare societate cu profil de producţie trebuie
să le păstreze)
K
Kaffîrs 5. pl. actiuni ale societăţilor din ~ market - bursă neoficială
Africa de Sud (mai ales din sectorul ~ prices - curs la bursa neoficială
extracţiei de aur) ~ (-stone) broker - broker neoficial
Kangaroos s. pl. acţiuni ale societăţilor ~ trade - comert stradal
din Australia {din sectorul minier, al key s. cheie adj. important, esenţial, de
prelucrârii tutunului, al exploatării bază
agricole etc.) ~ currency - monedâ-cheie
keel s. (mar.) 1. chilă 2. şlep de cărbuni ~ industry - industrie-cheie / de bază
3. unitate de măsură pentru cărbuni (27, ~ money - acont (plâtit la semnarea
54 tone) contractului de închiriere)
~ draft / draught - pescaj maxim / de kilogram(m)e s. kilogram
construcţie kilderkin s. butoiaş (16-18 galoane)
keelage s. taxă portuarâ kind s. fel, categorie, calitate
keen adj. 1. intens, acerb 2. competitiv, to pay in~ - a plăti în natură
scăzut (despre preţurl) kite s. cambie de complezenţă v.i. a
~ competition - concurenţă acerbă folosi o cambie de complezenţă
keep s, întreţinere, subzistenţă; ~ flyîng - folosire a unei cambii de
cheltuieli de întreţinere v.t. 1. a ţine, a complezenţă
avea (un magazin) 2. a ţine (mârfuri în knitter s. 1. muncitor tricoter 2. maşină
stoc pentru vânzare) 3. a ţine de tricotat
(contabilitatea, evidenţd) 4. (back) a knitting s. 1. tricotare 2. împletitură,
reţine (o sumă dîn) v.i. (up) a se lucru de mână
menţine ridicat {despre preţurî) knitwear s. tricotaje
keeper s. 1. paznic; custode 2. knock s. lovitură; şoc v.t. 1. a bate, a
proprietar (al unui magazin) lovi 2. (down) a adjudeca (la Ucitaţie);
~ of the records - arhivar; grefier a reduce, a micşora (preţul) 3. (off) a înceta
keg s. butoiaş (5-70 galoane) (lucrul); a scădea (preţul) ~ • for - knock
kerb s. bordură, margine (a agreement - acord prin care societăţile de
trotuarului) asignrare acordă despâgubiri în caz de
~ exchange — Bursa Americană de accidente autofard a delimita răspunderile
Valori
KNO-KRA 173
knockdown s. 1. demontabil 2. minim ~ knot s. (mar.) nod (unitate de măsurâ
machine - maşină demontabilă ~ price - pentru vitezâ)
preţ de şoc / reclamă knocked-down adj. know-how s. know-how (procedeele
demontat, dezam-blat (alcătuit din părţi de fabricaţie sau cunoştinţele
componente gata de asamblare) knocking privitoare la utilizarea şi aplicarea de
tehnici industriale}
s. lovire
kraft s. kraft {hârtie rezistentâ folosită
~ copy - publicitate distmgătoare (text
la ambalaj)
publicitar care critică un produs
concurent)
L
label s. 1. etichetă 2. marca fabricii v.?. ~ wastage pierdere de forţă de muncâ (din
a eticheta cauza angajaţilor care demisio-nează din
labeller s. maşină de etichetat motive personale) labo(u)rer s. muncitor
labo(u)r s. 1. muncă (grea); muncă necalificat;
fizică 2. mână de lucru, muncitori 3. muncitor
clasa muncitoare v.i. a munci, a lucra laches s. (dr.) nerespectare a terme-nului
~ code - codul muncii legal; întârziere nejustificată lade v.t. a
~ contract - contract de muncă
încărca (mârfuri) laden adj. încărcat
~ dispute - conflict de muncă
~ exchange - oficiul fortelor de muncă ~ draft/draught - (mar.) pescaj la plină
~ force - fortâ de muncă încărcare
~ grading - încadrare într-o categorie ~ in bulk - încărcat m vrac (despre o nava)
de salarizare lading s. 1. încărcare 2. încărcătură;
~ hoarding - angajare de fortă de caric
muncâ excedentară (pentru a evita lag v.i. (behind) a înregistra restanţe; a se
lipsa acesteia în viitor) dezvolta încet
~ -intensive - consumator de fortă de lagan ^. (dr.) încărcătură/marfa
muncă (despre ramurile şi activitâţile aruncată m mare {balizată în vederea
industriale care necesitâ un volum recuperâriî)
mare deforţă de muncă) laker s. navă de lacuri; navă (care
~ legislation - legislaţia muncii navigheazăpe Marile Lacuri) lame adj.
~ market - piaţa fortei de muncă
şchiop, infirm ~ duck - speculant care a
~ mobility - mobilitate a fortei de
muncă pierdut (la bursă) o sumă mare de bani;
~ of love - muncă gratuită societate falimentară (subvenţionată de
~ protection - protectia muncii stat), „barza chioară"
~ relations - relaţii de muncă (intre land s. pământ, teren; proprietate funciară
patronat şi salariaţi sau sindicate) v.t. a debarca; a descărca (mărfurî} ~ act -
~ safety rules - norme de securitatea legea fondului funciar
muncii agent - agent imobiliar;
~ - saving - care reduce forta de muncâ administrator (al unei proprietăţi
sau măreşte productivitatea muncii agricole}
~ turnover - fluctuaţie a forţei de ~ bank - bancă agricolă/de credit
muncă funciar
~ union - sindicat muncitoresc
LAN-LAW 175
~ betterment/improvement - îmbună- stocurilor care presnpune că ultimele
tăţiri funciare mărfuri cumpărate vor fî utilizate
~ carriage - transport pe uscat ~ offîce - primele în procesul de producţie)
(SUA) - cadastru, carte funciară ~ sale - (bur.) ultima vânzare
~ reform - reformă agrară ~ registry - lastage (mar.) 1. încărcătură, balast 2.
cadastru, carte fiinciară ~ rent - rentă capacitate de încărcare
funciară ~ survey - ridicare topografică ~ latent adj. latent; ascuns
tax - impozit funciar ~ use - agrotehnică ~ ~ defect - defect/viciu ascuns
~ partner - comanditar
waiter - (mar.) controlor vamal landed
lateral adj. lateral, orizontal
adj. funciar ~ property - proprietate ~ integration - integrare orizontală
funciară landing s. descărcare (de mărfurî) laundering s. spălare (a banilor)
~ book - registru al mărfurilor descărcate law s. 1. lege; legislaţie 2. drept;
~ certificate - certificat de descărcare ~ jurispmdenţă
dues - taxe de descărcare ~ offîcer - ~ adviser - consilierjuridic ~ case
controlor vamal ~ order - permis vamal de - proces civil
descărcare ~ stage - dană plutitoare; rampă ~ court - instanţă de judecată; tribunal ~
de descărcare department - contencios ~ merchant -
~ weight - greutate (a mârfurilor) la drept comercial ~ of nations - drept
descărcare intemaţional ~ of property - legislaţia
landlord s. 1. proprietar de pământ (care privind proprietatea
dă teren în arenda) 2. proprietar al unui ~ of the sea - drept maritim to carry
imobil (pe care îl închiriază); out/to put into force a ~ - a aplica o lege
patron de hotel, hotelier; hangiu to evade the - - a eluda legea to hold good
landlordism s. sistem al marii in - - a fi întemeiat din punct de
proprietăţi funciare vederejuridic to give effect to a ~ - a pune
lapse s. 1. decădere din dreptun 2. o lege în vigoare
pierdere a valabilitâţii v.i. 1. (dr.) a to keep/to observe the ~ - a respecta legea
decădea din drepturi 2. a-şi pierde
to possess force of — -a avea putere de
valabilitatea; a expira, a se termina
{despre o poliţă de asigurare) lege
larceny s. (dr.) furt lawful adj. legal, licit ~ merchandise -
last adj. ultim s. last (unitate de mărfuri licite ~ money - monedă legală ~
măsură pentru capacitate) trade - comert licit lawfulness s. legalitate
~ - in, fîrst-out - (cont.) ultimul intrat, lawless adj. nelegal, ilicit lawsuit s.
primul ieşit (metodâ de control al acţiune judiciară, proces
176 LAW-LEG
lawyer s. 1. avocat 2. jurist leaflet s. prospect, broşură; foaie
lay v.t. 1. a impune, a fixa (preţuri, volantă
impozite etc.) 1. (aside, by) a strânge, a leakage s. l.scurgere 2. (com.) redu-
acumula 3. a rezerva, a pune deoparte cere de preţ acordată pentru pierderile
(mârfurî) până la achitarea sau prin scurgere
solicitarea lor 4. (down) a formula, a ~ loss - pierdere prin scurgere
stabili (reguli, principu) 5. (in, up) a lease s. 1. închiriere; arendare; chirie;
strânge, a aduna (provizii); a depozita, arendă 2. contract de închiriere sau
a înmagazina (mărfuri} 6. (off) a arendare v.t. a închira, a arenda
concedia (temporar) 7. (out) a cheltui to let out on ~ - a da cu chirie; a da în
(bani); a expune (mârfurî} 8. (over) a arendă
amâna to take on ~ - a lua cu chirie; a lua în
~ days - (mar.) stalii arendă
layout s. plan, proiect; machetă leas.eback s. leaseback (practica prin
lead s. conducere; comandă, directivă intermediul câreia o firmă vinde unei
v.t. a conduce, a dirija societăţi financiare sau imobiliare o
~ time - timp total (in gestiunea proprietate care îi aparfine şi apoi o
stocurilor, timpul scurs de la închiriază imediat de la aceastd)
efectuarea unei comenzi şi până la leasehold s. proprietate luată cu chirie
îndeplinirea ei sau timpul necesar sau în arendă adj. închiriat; arendat
pentrn a determina un consumator să ~ mortgage - ipotecare a proprietăţii
cumpere) închiriate; (SUA) ipotecă prin închiriere
leader s. 1. conducător, şef; lider 2. ~ property - proprietate închiriată
editorial, articol de fond (în ziar) 3. leaseholder s. chiriaş; arendaş
(com.) lider {articol vândut ieftin leasing s. leasing (sistem definanţare a
pentru a atrage clienteld) 4. (biir.) investiţiilor prin care o fînnă închiri-
actiune atractivă (frecvent tranzacţi- azâ maşini şi utilaje moderne de la
nata) societăţi specializate)
leading adj. principal, de primă ledger s. (cont.) cartea mare, registru
importanţă s. conducere, dirijare de partizi, maestru
~ and lagging - anticipare şi ~ account - cont din cartea mare
temporizare (indicatorii activitâţii legacy ^. moştenire
economice naţionale sunt fie ~ duty - taxă succesorală
previzionaţi, fie confîrmaţi, după legal adj. 1. legal 2. juridic
producerea transformărilor) ~ access - (dr.) acces legal (dreptul
~ article - editorial, articol de fond (in unor persoane de a intra pe o
ziar) proprietate, de a avea acces la unele
~ hand - şef de echipă; marinar documente)
brevetat ~ action - acţiune în justiţie
~ underwriter - asigurător principal ~ address - adresă juridică
~ vessel - navă-cap de convoi ~ adviser - consilierjuridic
LEG-LET 177
- assets - (dr.) activ succesoral lend v.t., v.i. a împrumuta, a da cu
- capacity - capacitate legală ~ charge - împrumut
ipotecă lendable adj. care poate fi împrumutat
-- charges - onorariu al avocatului lender s. creditor
~ constraint - restricţie legală ~ of the last resort - creditor în ultimă
~ day - zi legală (zi completă care instanţă (rol jucat de banca centrală a unei
durează pâna la miezul nopţii, moment ţâri)
până când un debitor are termen legal less adj., adv. mai puţin ~ developed
pentru a-şi achita datoria scadenta) countries/nations - ţări subdezvoltate
~ delivery - punere în posesie din ~ - than-carload/truckload consign-ment
punct de vedere legal/juridic - expediere subvagonală lessee s. chiriaş;
~ department - contencios arendaş lessor s. persoanâ care dă cu chirie
~ entity - persoanăjuridică
sau în arendâ
~ estate - proprietate legală
~ expert -jurisconsult let s. închiriere, dare cu chirie v.î. (şi ~ off,
~ holiday - sărbătoare legală out) a îhchiria, a da cu chirie letter s.
~ investments - (SUA) investiţii legale scrisoare
(titluri de valoare sub administrare ~ ofadvice - scrisoare de avizare, aviz ~ of
fiduciarâ) allotment - aviz de atribuire a acţiunilor
~ monopoly - monopol legal ~ of application - scrisoare/formular de
~ mortgage - ipotecă legală cerere de subscriere la acţiuni ~ of
~ notice - notificare appointment - scrisoare de numire (intr-
~ person - persoanăjuridică un posî) ~ of attorney - procură ~ of
~ quay - chei vamal comfort - scrisoare de sprijin/
~ remedy - compensaţie, reparaţie, recomandare (pentfu obţinerea unui
despăgubire
împrumut)
~ reserve - rezervă legală (yaloarea
minimâ a lichidităţii pe care o banca ~ of concern - scrisoare de preocupare
este obligatâprin lege să o deţina) (trimisâ de bancă unui client cu dificultăţi
~ settlement - (dr.) concordat fînanciare)
~ status - personalitatejuridică ~ of credit - acreditiv, scrisoare de credit
~ tender - mijloace legale de plată ~ of deposit - scrisoare/conventie de
~ title - titlu legal de proprietate depunere (ca garanţie) ~ of hypothecation
legalize v.t. a legaliza; a autentifica - scrisoare de gaj ~ of indenmity -
legate v.t. (dr.) a lega, a testa scrisoare de garanţie ~ of inquiry -
legatee s. (dr.) legatar scrisoare de cerere de ofertă; scrisoare de
legator s. (dr.) testator cerere de informaţii ~ of intent - scrisoare
legislation s. legislaţie de intenţie
leisure s. timp liber, răpaz adj. liber,
neocupat
~ industry - industria timpului liber
178 LET-LIE
~ of introduction/recommendation - liability s. 1. răspundere 2. obligaţie,
scrisoare de recomandare angajament 3. pl. (cont.) pasive
~ of lien - scrisoare de acordare a ~ insurance - asigurare de răspundere
dreptului de retenţie civilă
~ of procuration - procură; mandat ~ limit - despâgubire maximă (plătită
~ of regret - scrisoare de scuze (pentru de asigurător)
respingerea cererii de subscriere la management - managementul
acţiuni) pasivelor (politica băncilor de atragere a
~ of reminder - scrisoare de revenire fondurilor prin ratele dobânzilor
~ of renunciation - scrisoare de practicate)
renunţare (la atribuirea de acţiuni) ~ reserve - fond de rezervă pentru datorii
~ s of administration - procură de
to incur a ~ - a contracta o obligaţie to
administrare (a averii unei persoane
meet one's liabilities - a-şi îndeplini
decedate)
~ s of credence - scrisori de acreditare obligaţiile
~ s patent - brevet de invenţie liable adj. 1. (for) răspunzător
letterhead s. antet; scrisoare sau hârtie pentru/de 2. (to) obligat să; pasibil de
cu antet liberalism s. liberalism liberalization s.
letting s. proprietate închiriată liberalizare (a schimburilor comerciale
level s. nivel v.t. a egaliza, a uniformiza internaţionale prin înlăturarea barierelor
~ of living - (SUA) standard de viaţă de natură economicâ sau politicâ ori a
~ of prices - nivel al preţurilor acordării creditelor prin eliminarea
~ payment amortization - amortizare controlului exercitat de stat asupra
în sume fixe
dobânzilor, cursurilor de schimb etc.)
~ tendering - ofertă secretă/ilicită,
licence s. licenţă; autorizaţie license v.t. a
coluziune {înţelegere secretă a mai
multor fîrrne care sunt oficial în autoriza, a elibera o licenţă/autorizaţie
concurenţă) licensee s. deţinător/titular al unei
leverage s. (fîn.) (SUA) efect de autorizaţii/licenţe
pârghie (rata de îndatorare în raport licenser s. persoană/autoritate care acordă
cu fondurile proprii ale unei companii) autorizaţii/licenţe licensor v. licenser
leviable adj. impozabil lien s. (dr.) drept de retentie ~ clause -
~ person - persoană impozabilă clauza dreptului de retenţie ~ holder -
~ tax - impozit care poate fi perceput beneficiar al unui drept de retenţie
levy s. 1. percepere de impozite; sumă ~ on cargo - drept de retentie asupra mărfii
impusă 2. sechestru judiciar 3.
- on shares - drept de retenţie asupra
cotizaţie, contribuţie v.t. a strânge, a
percepe (impozite) v.i. 1. a percepe acţiunilor
impozite 2. a lua în posesie o
proprietate (fn baza unei hotărâri
judecâtoreştî}
UE-LIM 179
Benee s. debitor (supus unui drept de ~ grain - cereale uşoare {ovăz, orz,
retenţie) seminţe de bumbac)
lienor s. creditor (beneficiar al unui ~ industry - industria uşoară
drept de retenţie) ~ lorry / truck - camionetă
life s. 1. viaţă 2. durată de functionare/ ~ naphtha - benzină uşoară
serviciu {a unui utilaj etc.) adj. pe ~ oils - produse petroliere albe
viaţă; viager ~ passage - călătorie în balast (a
~ annuity - (asig.) anuitate viageră petrolierelor şi a mineralierelor)
~ assurance/insurance - asigurare de ~ - ship condition - fară marfâ (stare
viaţă deplutire a naveifără marfă şi balast)
~ assurance/insurance company - ~ - ship displacement - deplasament
societate de asigurări de viaţă al navei goale / fâră marfâ
~ cycle - ciclu de viaţă (al produsuluî) ~ • ship weight - greutate a navei
~ - cycle costing - evaluare a costurilor goale
exploatării pe durata de viaţă (a unui lighter s. şlep de alimbare; mahonă;
utilaj) şalandă v.t. a transporta pe şlepuri /
~ estate - proprietate în folosinţă pe mahoane
viaţă ~ berth - dană pentru şlepuri
~ expectancy - (asig.) speranţă de lighterage s. (mar.) 1. alimbare,
viaţâ mahonare 2. cheltuieli de alimbare /
~ income - rentă viageră mahonare
~ interest - (dr.) uzufmct viager ~ policy - poliţă de asigurare a
~ office - societate de asigurări de viaţă alimbării
~ pension - pensie viageră ~ wharf - chei pentru mijloace de
~ style - stil de viaţă {corespunzător alimbare / mahonare
unui anumit segment depiaţă) lightning s. fulger adj. fulgerător, rapid
~ tables - statistica speranţei de viaţă ~ strike - grevă - fulger / declanşată
~ tenant - (dr.) chiriaş sau arendaş pe spontan
viaţă lightweight adj. uşor
ligan v. lagan ~ tonnage - (mar.) greutate a navei
light adj. uşor goale
~ cargo - caric uşor limit s. 1. limită 2. preţ-limită v.t. a
~ cargo ship / vessel - cargou de limita; a restrânge
mărfuri uşoare ~ of credit - limită de credit
~ crude (oil) - ţiţei uşor / parafinos to keep within the ~s - a se menţine
~ displacement - deplasament al navei între anumite limite
goale limitation s. 1. limitare 2. restricţie,
~ draft / draught - pescaj de navă fâră rezervă, calificare 3. (rfr.) prescripţie
încărcătură (extinctivă')
~ dues - taxe de far / balizaj ~ of actions - prescripţie extinctivă
~ goods - mărfuri uşoare ~ of liability - limitare a răspunderii
180 LIM-LIQ
limited adj. 1. limitat 2. cu răspundere ~ extension - extindere a liniei de
limitată produse
~ and reduced - cu răspundere ~ filling - diversificare a liniei de
limitată şi capital redus produse
~ branching (SUA) ramificare limitată ~ of business - branşă / ramură de
(legi care Umiteazâ înfiinţarea afaceri
sucursalelor bancare) ~ of command - (man.) linie de
~ by guarantee - limitată la suma comandă
garantată de acţionari (despre ~ of credit - linie de credit
răspunderea acţionarilor} ~ production - producţie în flux
~ by shares - limitată la capitolul linear adj. liniar
subscris (despre răspunderea acţiona- ~ reduction of tarifîs - reducere
rilor) liniară/orizontală a taxelor vamale
~ cheque - cec cu limitâ de sumă (reducerea cu acelaşi procent a tuturor
~ legal tender - mijloace legale taxelor vamale ale ţărilor participante
limitate de plată la o rundă de negocieri comerciale)
~ letter of credit - acreditiv limitat liner s. navă sau avion de linie / curse
~ liability - răspundere limitată regulate
~ (liability) company - societate cu ~ bill of lading - (mar.) conosament de
răspundere limitată linie
~ market - piaţă restrânsâ ~ company - companie de nave de
~ monarchy - monarhie constitutio- linie
nală ~ conference - cartel al armatorilor de
~ order - (bur.) ordin limitat (de a nave de linie
cumpâra sau de a vinde titluri de ~ rates - (mar.) navluri de linie
valoare în limitele unei anumite ~ shipping - navigaţie regulată / de
fluctuaţii a cursurilor) linie
~ partner - comanditar ~ terms — condiţii de linie
~ partnership - societate m comandită ~ tonnage - tonaj al navelor de linie
~ policy - poliţă de asigurare limitată linertime s. (mar.) linertime (denumire
(care asigură numai anumite riscurî) de cod a contractului de navlosire pe
~ price - (bur.) curs limitat timp)
line s. 1. linie (de comunicaţie) 2. link s. verigă (subdiviziune a lanţului
domeniu, branşă, ramură 3. linie, gamă de măsurări topografîce)
(de articole, mărfurî} 4. (bur.) pachet liquid adj. lichid
(mare) de acţiuni (cumpârat sau vândut ~ assets - active lichide / disponibile,
de un singur investitor) disponibilităţi
and staff management - ~ capital - capital lichid / circulant,
management de conducere şi personal fond de rulment
(grupul de manageri care organizează ~ market - piaţă lichidă
producţia şi serviciile într-o companie)
UQ-LOA 181

liquidate v.t. 1. a lichida, a achita (o ~ price - preţ de catalog


datorie) 2. a lichida, a desfiinţa (o listed adj. cotat, listat (la bursă)
întreprindere) v.i. 1. a-şi plăti datoriile 2. a ~ company - societate cotată
intra în lichidare (despre o întreprindere) ~ shares - acţiuni cotate
3. a-şi desface mărfurile (fără a reface listless adj. (bur.) inactiv
stocul) litigant adj. litigios, în litigiu s. parte
litigiantă
liquidated adj. lichidat, achitat;
~ parties - părti în litigiu
desfiinţat
litigate v.i. a fi în litigiu, a se judeca
~ damages - daune contractuale
litigation s. litigiu, diferend
~ demurrage - (mar.) contrastalii
litigious adj. litigios
contractuale
live adj. viu
liquidation s. 1. lichidare, achitare (a
~ broadcast - emisiune în direct
unei datorii) 2. desfiinţare (a unei
~ cattle - animale / vite vii (categorie
întreprinderî)
de marfa)
to be in - - a fi în lichidare
~ weight - greutate vie (a animalului
to go into ~ - a intra în lichidare
înainte de tăiere)
liquidator s. (dr.) lichidator
livelihood s. mijloace de trai;
liquidity s. (fm.) lichiditate
subzistenţă, întreţinere
~ preference - preferinţă pentru lively adj. (bur.) activ
lichidităţi (dorinţa de a deţine bani ~ market - piaţă activă / animată
lichizi) livestock s. şeptel, inventar viu
~ ratio - coeficient de lichiditate ~ dealer - negustor de vite
(raportul dintre activele Uchide şi ~ farm - fermă zootehnică
datoriile curente ale uneifirme) living adj. viu s. 1. viaţă, existenţă 2.
~ risk - risc de lichiditate (incapa- mijloace de trai
citatea intermediarilor financiari de a ~ debt - datorie (publicâ) productivă
onora obligaţiile financiare pe termen
(imprumut investit de stat în active
scurt) productive}
~ trap - capcana lichidităţilor (situaţie ~ essentials - articole de primă
apărută atunci când dobânzile pentru necesitate
obligaţiuni sunt atât de scăzute, încât ~ standard - standard de viaţă, nivel
posibilii ihvestitori optează pentru de trai
deţinerea de numerar) ~ wage - salariu de subzistenţă
list s. listă; tabel; inventar; borderou; to earn one's ~ - a-şi câştiga existenţa
registru, catalog v.t. a înscrie pe listă, a load s. 1. sarcină; încărcătură; (mar.)
înregistra; (bur.) a cota, a lista caric 2. load (unitate de măsura pentru
~ of goods - listă / nomenclator de capacitate) v.t. a încărca v.i. a încărca,
mărfuri a lua încărcătură
~ of quotations - buletin bursier ~ capacity - capacitate de încărcare
~ of shortage - specificaţie de lipsuri ~ coeffîcient - coeficient de încărcare
la predare (despre marfa)
182 LOA
~ displacement - (mar.) deplasament de ~ gauge - gabarit de încărcare
plină încărcare ~ gear - instalaţie de încărcare
~ draft / draught - (mar.) pescaj de plină ~ hand - încărcare manuală; echipă de
încărcare încărcare manualâ
~ line / mark - (mar.) linie / marcă de ~ hatch - gură de magazie, bocaport
încărcare ~ in bulk - încărcare în vrac
~ in turn - încărcare la rând
~ pack - bal, balot de iparfă ~ per unit -
~ order - ordin/dispoziţie de încărcare
încârcaf'e per unitate de spatiu ~ rate - normă de încărcare
~ waterline - (mar.) linie de plutire de ~ time - perioadă de încărcare
plină încărcare ~ turn - rând la încărcare
~ watermark - (mar.) marcă de încărcare / loan s. dare cu împmmut; împrumut,
bord liber loaded adj. încărcat credit v.t. a împrumuta, a da cu
~ arrival - sosire cu încărcătură şi cu împrumut
plinurile consumate (despre nava) ~ ~ account - cont de credit
condition - stare de încărcare (a navei) ~ administrator / officer - inspector
~ departure - plecare cu încărcătură şi cu de credit
plinurile facute (despre nava) ~ passage / ~ against security / on collateral -
voyage - călătorie cu caric la bord împrumut pe bază de garanţie
~ amortization schedule - program de
premium - (asig.) primă
amortizare a împrumutului
suplimentară ~ capital - capital în obligaţiuni
~ price - preţ încărcat / exagerat loader s. ~ club / society - societate de credit
încărcător, hamal; docher, muncitor portuar (cufonduri constituite din vărsămintele
loading s. 1. încărcare 2. încărcătură; membrilor)
(mar.) caric 3. (asig.) primă ~ loss provision - provizion pentru
suplimentară pierderi de credite
~ berth - dană de încărcare ~ market - piaţă financiară (a
~ broker - agent de încărcare împrumuturilor pe termen mediu şi
~ capacity - capacitate de încârcare lung); piaţă monetară (a împrumutu-
~ charges / expenses - cheltuieli de rilor pe termenfoarîe scurt)
încărcare ~ note / stock - titlu de creanţă
contractor - antreprenor de încărcare ~ office - casă de împmmut; casă de
~ days - (mar.) stalii fixe, zile contractuale amanet
de încărcare ~ facilities - mijloace / ~ schedule - program de eşalonare a
instalaţii de încărcare creditului
~ shark - cămătar
~ submission - documentaţie de credit
- syndicate - sindicat de credit
~ value - valoare de răscumpărare (a
unei poliţe de asigurare)
LOA-LON 183
to float a ~ - a lansa un împrumut lockaway v. lockup
to grant a ~ - a acorda un împmmut lockout s. lockout, grevă patronală
to issue a ~ - a emite un împrumut (inchiderea fabricii de către patronat
loanable adj. de împrumut, care poate pe o anumitâ perioadă pentru a nu
fi împrumutat satisface revendicările salariaţilor)
loaner s. creditor lockup s. 1. investiţie pe termen lung
local adj. local; regional 2. capital blocat / imobilizat
~ agent - agent (comercial) local lodge v.t. 1. a găzdui, a caza 2. a
~ authority / body / government - depune, a depozita, a încredinţa spre
administraţie locală păstrare (acte, valori) 3. a împutemici
~ authority bond - obligaţiune 4. a depune (o plângere); a oferi
municipală (informaţii) 5. (despre vânt, ploaie) a
~ bank - bancă regională, sucursală culca, a doborî (holdele) v.i. a locui (cu
~ board - consiliu de admimstraţie chirie}
regionîil lodger s. chiriaş, locatar
~ budget - buget local / regional lodging s. 1. găzduire, cazare 2.
~ director - membru al unui consiliu locuinţă, casă; pl. camere sau
de administraţie regional apartamente cu chirie / de închiriat
~ financial co-operative - cooperativă ~ house - casâ cu apartamente sau
de credit local camere de închiriat
~ industry - industrie locală logging v. lumbering
~ tax - impozite locale / municipale logistics s. logistică
~ time - ora locală long adj. 1. lung 2. (bur.) cumpărat în
~ trade - comert local / regional speranţa creşterii cursului (despre
~ union - comitet sindical (de pachete de acţiuni, partizi de mărfurî)
întreprindere) s. 1. speculant ă la hausse 2. pl. titluri
localization s. 1. localizare 2. de valoare pe termen lung
descentralizare ~ -dated bill - cambie pe termen lung
~ of industry - localizare a industriei ~ day - zi de lucru cu ore suplimentare
(proces opus globalizârii) ~ dozen - (com.) duzină mare (cu 13
location s. amplasare bucăţi)
~ theory - teoria amplasării (factori şi ~ hedging - hedging realizat prin
criterii care determină amplasarea cumpărarea de contracte futures
capacităţilor industriale într-o anumită ~ hundred - (com.) 120 de bucăţi
zonâ) ~ lease - concesionare pe termen lung
lock s. ecluză v.t. 1. (away, up), a ~ position - (bur.) acoperire exceden-
bloca, a imobiliza (un capitat) 2. (out) tară (cumpârarea unui numâr mai mare
a declara lockout de titluri decât potfi vândute)
lockage s. 1. ecluzare, trecere prin ~ price - preţ mare
ecluză 2. taxe de ecluzare ~ rate - dobândă pentru cambiile pe
~ tolls - taxe de ecluzare termen lung
184 LON-LOW
~ -term investment - investiţie pe ~ leader - articol vândut în pierdere
termen lung (penîru a atrage clientela)
~ -term liabilities - datorii pe termen ~ maker - afacere / societate care
lung produce pierderi
~ ton - tonă lungă / engleză ~ -of-profits policy - poliţă de
to be ~ - (bur.) a specula ă la hausse asigurare indirectă / contra pierderii
longshoreman s. docher, muncitor profitului
portuar ~ ratio - rata pierderilor (raportul
loose adj. 1. desfăcut, neambalat dintre primele încasate şi despăgu-
(despre marfa) 2. mărunt (despre banî} birile plâtite de o societate de
~ bulk cargo - caric / încărcătură în asigurârî)
vrac lost adj. pierdut
~ cash / change / money - mâmnţiş, ~ days - zile (de lucru) pierdute (din
bani mâmnţi cauza unui conflict de munca)
~ collected - risipiri colectate (marjd ~ or not lost - (asig. mar.) pierdut sau
scursă din ambalaje, dar încâ nepierdut
vandabila) ~ property - obiecte pierdute (intr-un
~ goods - mărfuri neambalate / loc public)
desfacute ~ space - spaţiu mort / pierdut {din
~ - leaf - cu foi libere / detaşabile cauw stivuirii defectuoase)
(despre calendare, registre etc.) ~ time - timp mort; întrerupere a
~ standard - normă nerigidă lucrului
loropron. loro lot A'. 1. lot 2. parcelă, lot (de teren) 3.
~ account - cont loro (cont deschis de cotă, parte 4. {bur.) pachet (de acţiuni);
o bancă din străinătate pentru partidă de (mărfurî) 5. taxă, impozit v.t.
corespondentul sau dintr-o altâ ţară cu (şi ~ out) a împărti în loturi; a parcela
scopul de înregistra sumele care se ~ money - comision per lot (yândut la
încasează în folosul său) licitaţie)
lorry s. 1. (auto)camion 2. vagon- ~ of goods - partidă de mărfuri
-platformă; vagonet ~ production - producţie în serie
~ tractor - tractor - remorcher ~ -quality cost - cost al calităţii pe lot
~ -trailer combination - tren rutier, ~ -size inventory - inventar pe stocuri
ansamblu autocamion - remorcă lottery s. loterie
lose v.t., v.i. a pierde ~ bond - obligaţiune cu câştiguri
loser s. persoană care pierde, păgubaş ~ sampling - eşantionare prin tragere
loss s. pierdere; pagubâ; prejudiciu, la sorti
daună low adj. 1. scăzut, redus (despre
~ allowance - normă de pierderi preţuri, tarife) 2. inferior (despre
admise caliîate) 3. insuficient (despre stocuri,
~ and gain / profit account - (cont.) rezeve) adv. la preţ scăzut / redus, ieftin
cont de pierderi şi profit
LOW-LUX 185
~ -class / - grade - de calitate lumbermill s. (SUA) fabricâ de cherestea
inferioară lumberyard s. {SUA) depozit de cherestea
~ -duty goods - mârfuri cu tarif vamal lump s. 1. masâ, grâmadă 2. bulgăre;
scâzut minereu în bulgări 3. bloc de metal,
~ freight - (mar.) navlu scâzut lingou; piesă brutâ 4. gabară, şalupă
~ - involvement product - produs cu portuarâ adj. global; forfetar v.t. a
implicare scăzută (pe care cumpără- aduna, a strânge; a cumula, a reuni
torul se hotărăşte uşor să-l achiziţio- ~ coal - cărbune-bulgâri
nei.e) ~ ore - minereu-bulgâri
~ - measurement goods - mârfuri cu ~ sum - sumâ globalâ / forfetară
volum redus ~ -sum charter - (mar.) contract de
~ offer - ofertă la preţ scăzut navlosire cu navlu global / forfetar
~ quality - calitate inferioară ~ -sum freight - (mar.) navlu global /
~ season - sezon mort forfetar
~ stocks - stocuri insuficiente ~ -sum tax - impozit global/forfetar
to buy ~ - a cumpâra ieftin to sell by / in the ~ - a vinde angro
to run ~ - a se epuiza (despre rezerve, lumper s. docher, muncitor portuar
stocurî) luncheon s. masă de prânz
lower v.î., v.i. a scădea, a (se) reduce ~ voucher - bon / tichet de masâ
(despre preţuri, tarife etc.) (oferit salariaţilor de firma unde
lucrative adj. lucrativ, rentabil lucreaza)
lull s. (bur.) acalmie luxury ^. 1. lux 2. articol de lux adj.
lumber (SUA) s. cherestea; lemn de luxos, delux
construcţie v.;'. a tâia lemne ~ article - articol de lux
lumbering s. (SUA) 1. exploatare ~ tax - taxâ somptuarâ
forestieră 2. comert de cherestea ~ trade - comert cu articole de lux
lumberjack s. (SUA) muncitor fores-
tier
lumberman v. lumberjack
M
machine s maşină; mecanism, ~ order - (com.) comandă prin poştă
dispozitiv v.t. a prelucra (mecanic), a ~ - order catalogue - catalog de
uzina oferte pentm comenzi prin poştă
~ components/elements/parts - piese/ ~ • order house - firmă cu vânzare pe
organe de maşini bază de comenzi prin poştă
~ - hour rate - cost orar de ~ service - serviciu poştal
funcţionare a maşinii; cost orar de ~ transfer - transfer poştal/letric
ţinere la dispoziţie a maşinii mailable adj. care poate fi expediat
~ idle time - timp de nefuncţionare a prin poştă
maşinii mailshot s. material publicitar poştal
~ industry - industria construcţiilor de majority s. 1. majoritate 2. (dr.)
maşini majorat
~ loading - alocare de sarcini specifice ~ interests - participaţie majoritară (la
fiecărui utilaj (din cadrul fabricii) o societate)
~ man - mecanic; lăcătuş mecanic make s. 1. marcă (de fabricâ); tip,
~ shop - atelier mecanic model; formă, structură 2. produs 3.
~ tool - maşină - unealtă producţie v.t. 1. a face 2. (out) a redacta
~ works - uzină constmctoare de (un contract); a elibera (un certificat); a
maşini emite (un cec) 3. (over) a transfera, a
machinery s. 1 piesă/organ de maşină; transmite 4. (up) a plăti (o datorie); a
mecanism 2. utilaj; instalaţie de acoperi (un deficif); a încheia (un bilanţ
exploatare contabil)
-certiHcate - (mar.) certificat de ~ - work - comenzi/lucrări inutile
maşini (pentru a evita trecerea muncitorilor în
machinist s. mecanic; maşinist şomaj)
macroeconomic adj. macroeconomic to ~ a market - a crea o piaţă
~ analysis - analiză macroeconomică to ~ an award - a da o sentinţă {de
macroeconomics s. macroeconomie arbitraj)
macromarketing s. macromarketing to ~ good a loss - a compensa o
magnate s. magnat pierdere
mail s. poştă; corespondenţă adj. poştal to ~ good use of - a valorifica
v.t. a expedia prin poştă to ~ payment - a plăti
~ - in-premium - primă / avantaj to -protest of a bill - a protesta o
oferit(ă) contra expedierii unui bon cambie
(care dovedeşte achiziţionarea unor maker s. 1. fabricant, producător 2.
produse) emitent (al unui bilet la ordin)
MAK-MAN 187

~ 's name plate - plăcuţa fabricii ~ by principle - management bazat pe


constructoare principiul rezultatelor (bune sau rele) ~ by
~ 's price - preţ de fabrică/producător walking about - management prin
makeweight s. adaos/supliment la prezenţă
greutate -charges - cheltuieli de administraţie şi
maladministration s. proastă adminis- regie
trare/conducere
~ company - societate de management
malfeasance s. infracţiune
man s. om v.t. a echipa, a arma (o (care administrează mai multe fonduri
navâ) mutuale)
~ - hour - oră-om (unitate de măsură a ~ consultant - consultant managerial ~
timpului de lucru) development - dezvoltare manage-rială
manage v.t. a conduce, a administra ~ discretion - calitate/competenţă a
managed adj. administrat conducerii de a lua decizii ~ engineering -
~ currency/money - monedă dirijată tehnologia manage-mentului, organizarea
~ exchange rate - curs de schimb conducerii întreprinderii
dirijat ~ game -joc/simulare de management ~
~ fund - fond mutual administrat (de information system - sistem informatic de
manageri profesioniştî)
gestiune ~ job description - descriere a
management s. management, condu-
cere, administraţie sarcinilor de serviciu ale unui director sau
~ accounting - contabilitate manage- specialist
rială (date în baza cărora se asigurâ ~ ratio - rata managerilor (la 1000 de
conducerea, planificarea, sarcinile lucrătorî); date (sub forma diverselor rate
administrative) şi raporturî} la dispoziţia condu-cerii
~ accounts - (cont.) conturi manage- ~ services - servicii inteme de consultanţă
riale managerială ~ shares - acţiuni manageriale
~ appraisal - evaluare a eficienţei ~ style - stil de conducere ~ threshold -
managerilor prag de trecere de la un post de specialitate
~ buy-in - privatizarea unei societăţi
la un post de conducere
prin preluarea pachetului majoritar de
acţiuni de către o echipă managerială manager s. 1. manager, director 2.
din afara ei procurist, mandatar (imputernicit să
~ buy-out - privatizarea unei societăţi conducă o afacere în interesul
prin preluarea pachetului majoritar de creditorilor)
acţîuni de către conducerea existentă ~ s' shares - acţiuni manageriale
~ by exception - management prin managerial adj. managerial ~ accounting
eliminare (a datelor nesemnificative - contabilitate manage-rială ~ economics -
din bugete sau planuri în scopul unei economie managerială
corecţiî)
~ by objectives - management prin
obiective (pentru o eficienţă sporită)
188 MAN-MAR
~ finance - fînanţe manageriale ~ 's brand/mark - marca fabricii/
~ grid - grilă managerială (sistem de producătorului
evaluare a competenţei manageriale) ~ 's recommended price - preţ
managership s. conducere; funcţie de recomandat de producător
manager margin s. (bur., com„ cont.,fin.) marjă
managing adj. de conducere ~ call/notice - (bur.) cerere de marjă
~ board - consiliu de administraţie {garanţie oferită de client brokeruluî)
~ director - administrator delegat ~ lending - credit marginal {împrumut
~ owaer - (mar.) armator oferit de o bancă pe baza valorii
- administrator acţiunilor deţinute de solicitant)
~ partner - asociat - administrator ~ of safety - (fin.) marjă de siguranţă
~ staff- personal/cadre de conducere (diferenţa dintre veniturile obţinute din
mandatary s. mandatar vânzările curente şi ceîe reulizate la
mandate s. mandat; procură, împuter- pragul de rentabilitate)
nicire ~ requirement - (bur.) necesar de
~ form - scrisoare cu semnăturile marjă (suma minimă solicitatâ în
autorizate depozit tuturor deţinâtorilor de
mandatory adj. mandatat, împutemicit contracte futures)
s. mandatar ~ trading - (bur.) tranzacţii marginale
manhandle v.t. a manipula manual (cu plata jumătate în numerar,
(mărfuri) jumătatepe credit)
manifest (mar.) s. manifest de mărfuri marginal adj. marginal
încărcate, declaraţie de expediţie v.t. a ~ analysis - analiză marginală
înscrie (marfa) într-o declaraţie de ~ cost - cost marginal
expeditie ~ cost producer - producător la costuri
manifold s. manifold marginale
manning s. încadrare cu personal ~ effîciency of capital - randament
~ agreement - acord de angajare (de marginal al capitalului
forţă de muncă iiecesarâ pentru ~ effîciency of investment -
anumite lucrâri, încheiat între randament marginal al investiţiei
conducere şi sindicate) ~ land - sol marginal (a cărui
manpower s. fortă de muncă, mână de producţie este egală cu investiţiile
lucru facute)
manual adj. manual ~ product - produs marginal
~ labour/work - muncă manuală ~ productivity of capital -
mănufacture s. 1. fabricare, prelucrare productivitate marginalâ a capitalului
2. fabricat, produs 3. productie v.t. a ~ productivity of labour -
fabrica, a produce productivitate marginalâ a muncii
manufacturer s. fabricant, producător; ~ propensity to consume - înclinaţie
industriaş marginală de a consuma
~ 's agent - fi-anşizat (beneficiar al ~ propensity to invest - înclinaţie
unei licenţe defranşizaj) marginalâ de a investi
MAR 189

~ propensity to save - înclinaţie ~ superintendent - inspector al


marginală de a economisi navelor de companie; inspector de
~ propensity to spend - înclinaţie navigaţie
marginală de a cheltui ~ surveyor - inspector de registru/
- rate of substitution - rata marginală clasificare
de substituire ~ syndicate - sindicat de asigurători
~ revenue - venit marginal maritimi
~ revenue product - produs al - terminal - terminal maritim
încasărilor marginale ~ transport - transport maritim
~ seller - vânzător marginal (al cârui ~ underwriter - asigurător maritim
cost de producţie este egal cu venitul maritime adj. maritim
obţinut din vânzâri) ~ adventure - risc maritim; expediţie
~ social product - produs social maritimă
marginal ~ commerce/trade - comert maritim
~ tax rate - rata impozitului marginal ~ country - ţară maritimă; putere
~ unemployment - şomaj marginal maritimă
~ utility - utilitate marginală ~ court - tribunal maritim
mariculture s. maricultură ~ exchange - cameră de comert
marine adj. marin; maritim s. marină; maritim
flotă maritimă comercială ~ fleet - flotă maritimă
~ accident - accident maritim ~ jurisdiction -jurisdicţie maritimă
~ adventure - risc maritim; expediţie ~ law - drept maritim
maritimă ~ lien - drept de retenţie şi privilegiu
~ board - comisie de acordare a maritim
brevetelor, inspectorat maritim ~ mortgage - ipotecă maritimă
~ engineer - ofiţer mecanic maritim; ~ navigation — navigaţie maritimă
constructor de maşini navale ~ register - registru naval/maritim
~ engineering - proiectare şi ~ risk - risc maritim
construcţie de maşini navale ~ town - oraş maritim
~ fishery - pescuit maritim ~ transport - transport maritim
~ insurance - asigurare maritimă mark s. 1. semn; marcă (defabrică) 2.
~ insurance broker - agent de model, tip; calitate v.t. 1. a marca
asigurări maritime (rnarfuri, produse) 2. a cota (acţiuni) 3.
~ insurance clause - clauză de (down) a scădea preţul 4. (up) a mări
asigurări maritime preţul
~ insurance company - societate de ~ of origin - marcâ de origine
asigurări maritime markdown ^. scădere a preţului
~ insurance policy - poliţă de marked adj. marcat
asigurări maritime ~ cheque - cec marcat (de bancă
~ insurance survey - expertiză de împotriva falsificării)
asigurări maritime ~ notes - bancnote marcate (pentru
~ law - drept maritim organizarea unuiflagrant)
~ risk - risc maritim ~ price - preţ marcat/afişat
MAR
~ shares - acţiuni marcate (al căror ~ segmentation - segmentare a pieţei
certifîcat de acţiuni poartâ dovada ~ share - segment de piaţă
exercitării drepturilor specifice) marker s. ~ sharing - împărtire a pieţei
1. semn, indicator 2. marcator; pontator ~ structure - structură a pieţei
market s. 1. piaţă; târg 2. debuşeu; ~ - to-book ratio - raportul valoare de
cerere v.t. a vinde, a comercializa; a piaţă - valoare contabilă (yaloarea de
lansa pe piaţă v.i. a face piaţa/ piaţă a acţiunii împârţitâ la valoarea
târguielile contabilăpe acfiune)
~ analysis - analiză de piaţă ~ town - oraş unde se ţin târguri
~ averages - preţuri medii pe piaţă ~ value - valoare de piaţă
~ capitalization - capitalizare bursieră to capture the ~ a câştiga piaţa
~ condition - conjunctură a pieţei to find a ~ - a găsi un debuşeu
~ day - zi de târg to find a ready ~ - a se vinde cu
~ demand - cerere pe piaţă uşurinţă
~ economy - economie de piaţă to put on the ~ - a pune în vânzare
~ fluctuations - fluctuaţn ale pieţei marketability s. 1. vandabilitate 2.
~ garden - grădină de legume/ (fin.) grad de tranzacţionare
zarzavaturi ~ premium - (fin.) primă de
~ gardening - legumicultură negociabilitate/lichiditate (primâ
~ house - hală (în piaţâ) adăugatâ de investitori la rata dobânzii
~ leader - lider pe piaţă unui titlu de valoare pentru a
~ maker - (bur.) creator de piaţă, compensa lipsa unei pieţe de
operator care face piaţa tranzacţionare a acestuid)
~ order - (bur.) ordin de a cumpăra marketable adj. 1. vandabil 2. (fîn.)
sau de a vinde la preţul pieţei negociabil
~ overt - piaţă publioă ~ output - producţie-marfâ
~ penetration - pătrundere pe piaţă ~ value - valoare comercială
~ portfolio - portofoliu de piaţă marketeer s. partizan/susţinător al unei
(portofoliul tuturor oportunităţilor pieţe
disponibile de investiţii) marketer s. cumpărător sau vânzător
~ potential - potenţial al pieţei pe o piaţă
~ price - preţ al pieţei marketing s. marketing
~ rate (of discount) - taxă de scont ~ audit - audit de marketing
~ report - buletin bursier sau financiar ~ budget - buget de marketing
~ research/survey - studiu de piaţă ~ concept - concepţie de marketing
~ risk - (fin.) risc de piaţă (parte a ~ management - managementul
riscului unui titlu de valoare care nu marketingului
poatefi eliminată prin diversificare) ~ mix - mix de marketing (termen
~ risk premium - (fin.) primă de risc general care cuprinde diversele
de piaţă elemente ale procesului de marketing)
~ saturation - saturare a pieţei ~ plan - plan de marketing
~ policy - politică de marketing -
MAR-MEA 191

~ research - studiu de piaţâ, mate s. 1. ofîţer secund (in marina


cercetare/prospectare a pieţei comercială) 1. ofiţer de punte (la
markup s. adaos comercial, sumă/ navele comerciale)
procentaj cu care preţul de vânzare ~ 's foul receipt - ordin de imbarco cu
depăşeşte preţul de cost menţiuni
mart s. 1. piaţă; târg 2. centru ~ 's receipt - ordin de imbarco,
comercial recipisa secundului
mass s. masă, mulţime material adj. material s. 1. material;
~ market - piaţă globalâ materie 2. marfa; articol
~ inedia - mass media ~ damage - pagubă materială
~ production - producţie în serie ~ man - magaziner
~ transit - transport public ~ 's buyer - achizitor de materiale
to ~ - produce - a produce în serie ~ 's control - gestiune a stocurilor
master s. 1. stăpân, proprietar; patron ~ 's handling - manipulare a materia-
2. director, administrator 3. maistru, lelor
meşter 4. comandant de navă mathematical adj. matematic
comercială, căpitan de cursă lungă ~ economics - econometrie
~ builder - antreprenor de construcţii matrix^. matrice
- copy - document original ~ management - matrice de conducere
~ mariner - comandant de navă (metodă de conducere a firmelor
comercială multinaţionale care implică acordarea
~ of the hold - ofiţer responsabil cu responsabilităţilor pentru sectoare din
încârcătura activitatea companiei atât organizaţiei
~ porter - controlor de mărfuri naţionale, cât şi diviziilor deproducţie)
- sample - mostră statistică ~ structure - structură matriceală
~ 's certificate/licence - brevet de mature adj. scadent v.i. a deveni
căpitan de cursâ lungă scadent, a ajunge la scadenţă/maturitate
~ 's entry - descârcare în contul altuia maturity s. scadenţă, maturitate
~ 's mate - ofiţer secund ~ yield - randament până la maturitate
~ trust - fond mutual principal {care (rata dobânzii obţinute la o obligaţiune
investeşte în altefondurî) dacâ aceasta este păstrată pânâ la
matched adj. echilibrat, compensat maturitate}
~ order - ordin simultan (de cumpă- maximize v.t. a maximiza
rare de acţiuni peste preţul pieţei şi de maximum s. maxim(um) adj.
vânzare imediată la acelaşi preţ pentru maxim(al)
a simula activitatea pe piaţa bursieră) ~ price - preţ maximal (stabilit de
matching s. 1. echilibrare, compensare guvem)
2. aliniere (procesul prin care o bancă ~ tariff - tarif maximal
îşi corelează activul/creditele cu ~ value - valoare maximă
pasivul/depozitele mean adj. mediu, mijlociu; mediocru s.
~ duty - taxă vamală de compensaţie 1. medie, valoare medie 2. (şi pl.)
mijloc, cale, metodă 3. pl. mijloace,
resurse, venituri, bani
MEA-MEE
~ draft/drâught - (mar.) pescaj mediu ~ media s.pl. medii publicitare, mijloace de
price - preţ mediu ~ tare - tară comună ~ s reclamă
of payment - mijloace de plată ~ s test - ~ broker - media broker (agenţie care
control al veniturilor/averii (pentru a vedea cumpâră cahipuri de spaţiu în mediile
dacă se pot acorda unele facilităţi fîscale) publicitare pentru a vinde ulterior acest
measure s. 1. măsură; unitate de măsură 2. spaţiu diverşilor clienţi) ~ buying -
măsură; metodă v.t., v.i. a măsura cumpârare de spaţin/timp în mediile
- analysis - analiză volumetrică ~ goods - publicitare
mărfuri voluminoase/de cubaj mediate adj. intennediar v.t. a mijloci, a
~ of damages/indemnity - cuantum al media v.i. a fi mediator/intermediar ~
despăgubirilor possession - (dr.) posesie interme-diară
~ s of retaliation - represalii measured mediator s. mijlocitor, mediator,
adj. măsurat, stabilit ~ day work - normă intermediar
fixată zilnic (cu plata zilnică condiţionatâ medical adj. medical ~ certificate -
de îndepli-nire); sistem de salarizare pe certificat medical ~ expenses policy -
bază de norme zilnice poliţă de asigurare pentru cheltuielile
measurement s. măsurare ~ capacity - medicale ~ insurance - asigurări de
capacitate volumetrică ~ cargo - sănătate medium s. 1. medie; cifră medie
caric/încârcătură de volum/cubaj 2. mijloc, intermediu; metodă, procedeu 3.
~ certificate - (mar.) certificat de tonaj ~ pl. titluri de valoare pe termen mediu adj.
goods - mărfuri de volum/cubaj ~ mark - mediu, mijlociu
marcă de dimensiuni (pentru mârfuri) ~ - dated securities - titluri de valoare pe
~ ot areas - planimetrie ~ rate - (mar.) termen mediu
navlu per volum ~ ton - (mar.) tonă de ~ of exchange - (fin.) mijloc/ instrument de
navlu/volum ~ tonnage - (mar.) tonaj- schimb ~ quality - calitate medie ~ - sized
registru measurer s. 1. măsurător 2. - de mărime medie meet v.t. 1. a întâlni, a
dispozitiv de măsurat se întâlni cu 2. a cunoaşte, a face cunoştinţă
meat s. came (ca aliment) ~ cu 3. a corespunde, a fi în concordanţă cu
carrier/ship/vessel - navă frigorifică 4. a onora (p cambie, un cec etc.); a
(pentru transportul cărniî) ~ grower - îndeplini (o obligaţie, un angajament)', a
crescător de vite (pentru tăiere) ~ market - acoperi (un de.ficit) 5. a contesta (o
hală de came reclamaţie, o cerere) v.i. 1. a se întâlni 2. a
se întruni (despre o comisie) to ~ smb.
half-way - a face concesii cuiva
to ~ with approval - a primi aprobare to ~
with losses - a suferi pierderi
MEE-MER 193

meeting s. întâlnire, întrevedere; - exchange - bursă de mărfuri ~ house -


adunare, şedinţă ~ ofcreditors - adunarea casă de comert
creditorilor - law - drept comercial
of shareholders - adunarea - marine - marină comercială
acţionarilor - paper - efect de comerţ
member s. 1. membru 2. participant, - port - port comercial
asociat; acţionar mercantilism s. mercantilism
~ bank - bancă membră a Casei de mercer s. negustor de mercerie
Compensaţie (din Londra), bancă de mercery s. mercerie
merchandise s. marfa; mărfuri v.t. a
cliring; (SUA) bancâ membră a Sistemului
vinde, a comercializa v.i. a face comert
Federal de Rezervă ~ card - camet de ~ broker - agent comercial,
membru ~ country - ţară-membră ~ fee - intermediar
cotizaţie de membru ~ of a company - ~ mark - marca fabricii; marcă de
acţionar al unei companii comert
~ of the board - membru al consiliului de ~ traffîc - trafîc de mărfuri
administraţie merchandiser s. merchandiser
-s' voluntary liqudation - lichidare merchandising s. merchandising,
voluntară a acţionarilor membership s. 1. (pre)comercializare, planificare a co-
calitate de membru 2. număr de membri mercializării unui produs (promovarea
~ rights - drepturi sociale (drepturi vânzârîlor prin publicitate la punctele
de desfacere cu amănuntul)
conferite de statutul de acţionar)
merchant s. 1. comerciant angrosist
memorandum s. 1. memorandum, raport,
(mai ales cu străinătatea) 2.
notă; convenţie, minută 2. notă diplomatică comerciant; detailist adj. comercial
3. sumar al articolelor (unui contract) ~ ~ bank - bancă comercială
book - agendă, camet ~ buying - achiziţie ~ fleet - flotâ comercială
condiţionată ~ clause - (.asig.) clauză ~ law - drept comercial
de memorandum (de limitare a - marine/navy - marinâ comercială
râspunderu asigurâtorului) ~ of ~ prince - mare comerciant
agreement - memorandum al acordului ~ quantities - cantităţi mari
(swnar al articolelor) ~ of association - ~ shipper - armator-cumpărător
contract de societate ~ of satisfaction - ~ shipping - marină comercială;
memorandum/notă de achitare/îndeplinire transport de mărfuri pe mare
~ shipping law - drept maritim comer-
a obligaţiilor (de către o societate)
cial
mercantile adj. mercantil, comercial ~
~ tonnage - tonaj al navelor comer-
agency - agenţie comercială ~ agent - ciale
agent comercial, comisionar ~ bank - merchantable adj. vandabil
bancă comercială ~ quality - calitate vandabilă/ comer-
cială
merchantman s. navă comercială
merge v.i. a fuziona
MER-MIN
merger s. fuziune middling adj. mijlociu, mediu s.pl.
~ accounting - contabilitatea fuziunii produse de calitate medie/calitatea a
~ broker - intennediar al fuziunii doua
~ company - societate constituită prin migration s. migratie
fuziune ~ of money - migraţie a capitalului
merging v. merger mile s. milă (unitate de măsurâ pentru
messuage s. (dr.) casă cu dependinţe lungime)
metal s. metal mileage s. 1. distanţă/parcurs m mile 2.
~ exchange - bursă de metale tarif pe milă 3. indemnizatie de
metallic adj. metalic deplasare (pe numâr de mile)
~ currency - monedă metalică ~ expenses - cheltuieli de deplasare
metallurgic(al) adj. metalurgic (pe milă)
~ industry - industria metalurgică milking s. mulgere (strategie de mar-
metallurgy .y. metalurgie keting pe termen scurt care urmâreşte
method s. 1. metodă, procedeu 2. obţinerea rapidă deprqfit)
sistem, organizare mill s. 1. moară 2. fabrică; filatură 3.
~ of financing - metodă de finanţare freză; laminor v.t. 1. a măcina 2. a
~ s engineering - (man.) tehnica prelucra, a freza
metodelor miller s. 1. morar 2. maşină de frezat,
- s study - studiul metodelor (pentru freză3. frezor
obţinerea unei eficienţe sporite şi millwright s. 1. proiectant (al unei
reducerea costurilor) fabrici) 2. montator, montor
~ s time measurement - măsurare a milliner s. modistă
timpului {in munca manualâ) millinery s. 1. pălării de damă;
me-too s. me-too (produs copiat după galanterie 2. magazin de pălării de
un model concurent cu succes pe piaţă) damă sau articole de modă
metre .•?. metru millionaire s. milionar
metric adj. metric mine s. mină v.t. a extrage, a exploata
~ system - sistem metric v.i. 1. a lucra în mină 2. a efectua
~ ton - tonă metrică lucrări miniere
metropolis s. metropolă ~ ore - minereu brut
microeconomics s. microeconomie ~ survey - topografie minieră
middle adj. mijlociu, mediu s. 1. miner s. miner
mijloc; medie 2. marfa de calitate minim s. minim {unitate de măsurâ
medie pentru capacitate)
~ class - clasa de mijloc minimize v.t. a minimaliza
~ management - conducere la nivel minimum s. minim(um) adj. minim(al)
mediu ~ lending rate - rata minimă a
~ (market) price - (bur.) curs mediu dobânzii (pentru creditele acordate de
~ - sized - de mărime mijlocie banca centrala)
middleman s. intermediar, mijlocitor; ~ margin requirements - (bur.)
comisionar acoperire minimă necesară
MIN-MOB 195

~ price - preţ minim {stabilit de miscarrîage s. pierdere, livrare greşită


guvern) (a unei scrisori)
~ reserve requirements - rezervă miscellaneous adj. amestecat, divers,
minimă obligatorie variat
~ wage - salariu minim ~ contingencies - diverse şi neprevă-
mining s. minerit; exploatare minieră zute (menţiune la sfârşitul devizului
~ and quarring - industria extractivă unei construcţii)
~ engineer - inginer minier ~ goods - mărfuri diverse / variate
~ fee - arendâ pentru concesiuni ~ income - venit din diverse surse
miniere misconduct s. administrare / conducere
~ industry - industria minieră/ extrac- proastă v.t. a administra / a conduce
tivă prost
~ right - concesiune minieră misdeliver v.t. a livra greşit
~ shares - acţiuni ale societăţilor misdelivery s. livrare greşită
miniere misenter v.î. (cont.) a înregistra greşit
minister s. ministru misentry s. (cont.) înregistrare greşită
~ plenipotentiary - ministm plenipo- misfeasance s. (dr.) abuz de putere;
tenţiar executare nelegală a unor drepturi legale
minstry s. minister misgovern v.t. a guvema prost
minor adj. minor; secundar, auxiliar s. misgovernment s. guvemare proastă
(dr.) minor mismanage v.t. a administra greşit
~ court - prima instanţă mismanagement s. administrare gre-şită /
~ expenses - cheltuieli minore incompetentă
minority s. minoritate misrepresent v.t. a prezenta incorect /
~ interests - participaţie minoritară inexact (date), a dezinfoi-ma mix s.
~ shareholders - acţionari minoritari
amestec; mărfuri diverse v.l. a amesteca, a
mint s. 1. monetărie 2. sumă mare {de
bani) v.t. a bate (monedă), a fabrica combina
(bani) mixed adj. mixt, amestecat, combinat ~
~ Hne bars - lingouri monetare {de cargo - caric / încărcătură mixt(ă) ~
aur, argint) cropping - cultură mixtă ~ currency -
~ mark - marca monetăriei valută mixtă (formată din monede de
~ par/parity of exchange - (fin.) diferite metale şi bancnote) ~ economy -
paritate de schimb intrinsecă / metalică economie mixtă
~ ratio - (fin.) raport bimetalic farming - agriculturâ mixtă
mintage s. 1. batere de monedă, (cultivarea pământului şi creşterea
fabricare de bani 2. bani ai unei animalelor)
emisiuni 3. cost al unei emisiuni
~ ownership - formă de proprietate mixtă
monetare 4. marcă, imagine (imprimată
pemoneda) ~ policy - (asig. mar.) poliţă mixtă ~ train
misappropriation s. delapidare, - tren mixt (cw vagoane de marfă şi
detumare (defonduri} călătorî) mobility s. mobilitate
196 MOB-MON
~ of capital - mobilitate a capitalului ~ economy - economie monetară
~ of labour - mobilitate a fortei de ~ illusion - iluzie monetară (ideea
muncă falsă câ banii ar avea o putere fixă de
mock adj. fals, simulat cumpârare)
~ auction - licitaţie simulată (pentru a ~ interest - interes pecuniar
urca preţul) ~ laudering - spălare a banilor
moiety 5'. (rir.)jumătate ~ letter - scrisoare de valoare
moist adj. umed ~ manager - agent de investiţii
~ goods - mărfuri umede ~ market - piaţă monetară
moisture s. umezeală, umiditate ~ multiplier - (fin.) multiplicator
~ content - conţinut / grad de monetar {influenţarea masei monetare
umiditate din economie prin modificarea
~ meter - umidometru necesarului de rezervă sau prin
~ sampling - eşantionare pentru folosirea operaţiunilor de piaţă
măsurarea umidităţii deschisâ)
monetarism s. monetarism ~ of account - unitate monetară de
monetary adj. monetar; pecuniar cont
~ aggregates - agregat monetar ~ of exchange - monedâ de schimb
~ assets - active monetare ~ - off coupon - cupon valoric (oferit
~ base - bază monetară în scop promoţional pentru obţinerea
~ circulation - circulaţie monetară gratuită sau cu reducere de preţ a unor
~ deflation - deflaţie monetară produse)
~ economy - economie monetară ~ office - casierie
~ policy - politică monetară ~ order - mandat poştal; ordin de plată
~ standard - etalon monetar ~ pressure / scarcity - lipsă de bani,
~ system - sistem monetar criză de lichidităti
~ union - uniune monetară ~ rate of interest - dobândă nominalâ
~ unit - unitate monetară ~ supply - masă monetară
monetize v.t. 1. a bate monedă din 2. a ~ wages - salariu nominal
da valoare monetarâ {unui metal) ~ washing - spălare a banilor
money s. 1. bani; monedă 2. pl. moneychanger s. agent de schimb
fonduri, capital adj. monetar; financiar valutar
~ at/on call - împrumut rambursabil la moneyed adj. 1. bogat, cu bani 2.
cerere pecuniar; financiar
~ at call and short notice - împmmut moneygrubbing s. tezaurizare
rambursabil la cerere şi cu preaviz moneylender s. cămătar
~ bill - proiect de lege financiară moneymaker s. 1. persoană care
~ broker - agent de intermediere a realizează câştiguri mari 2. afacere
împrumuturilor; agent de schimb bănoasă
valutar moneymaking adj. rentabil, profitabil;
~ capital ~ capital lichid/în bani bănos s. câştig, profit moneyman s. 1.
~ circulation - circulatie monetară investitor 2. girant
MON-MOT
moneyspinner s. afacere / realizare de ~ bond - obligaţiune ipotecară ~ by order
succes / bănoasă (unfilm, o carte etc.) of the court - ipotecă judiciară
monger s. (in cuvinte compuse) ~ charge - sarcină ipotecară ~ credit -
negustor, vânzător credit ipotecar ~ creditor - creditor
monoculture s. monocultură ipotecar ~ debt - datorie ipotecară ~
monometallism s. (fin.) monometalism debtor - debitor ipotecar ~ duty - taxă
monopolist s. monopolist
ipotecară ~ graduated payment - plată
monopolistic adj. monopolist
~ competition - concurenţă de mono- graduală a ipotecii
pol ~ interest - dobândă ipotecară ~ loan -
monopolize v.t. a monopoliza împrumut ipotecar ~ market - piaţă
monopoly s. monopol ipotecară ~ note - înscris ipotecar ~
~ contract - contract de monopol registry - birou (notarial) de ipoteci ~
~ power - (putere de) monopol rewrite programs - programe de
~ price - preţ de monopol reeşalonare a ipotecii
~ profît - profit de monopol ~ wraparound - ipotecă învăluitoare
monopsonist .y. monopsonist (ipotecâ secundara)
monopsony s. monopson to be bound by ~ - a fi obligat ipotecar
month s. lună to raise a ~ - a face o ipotecă mortgagee s.
monthly adj. lunar, mensual
creditor ipotecar mortgager s. debitor
~ account - (com.) cont lunar
~ statement - bilanţ lunar ipotecar mortgagor v. mortgager
moonlighting s. moonlighting (practi- mortmain s. (dr.) proprietate / avere
ca de a avea două servicii, a doua inalienabilă motel s. motel motion s.
slujbă având de obicei program noc- mişcare
tum, veniturile suplimentare astfel ~ study - studierea mişcărilor (pentru
obţinute fiindfrecvent nedeclarate) obţinerea randamentului maxim cu efort
moonshiner s. moonshiner (persoană minim în procesul muncii) ~ time analysis
care desfăşoară afaceri ilegale, mai - analiza timpului necesar mişcărilor (in
ales noaptea); contrabandist procesul muncii) motivational adj.
moral adj. moral motivaţional ~ research - cercetare
~ hazard - risc moral (comportament motivaţională (pentru a descoperi factorii
necinstit sau neglijenţâ a persoanelor
psihologici care determinâ
care nu suportă costurile actelor lor,
situaţie generatâ de existenţa unei comportamentul consu-matorilor)
asigurări etc.) motor s. 1. motor 2. automobil 3. pl.
moratorium s. moratoriu acţiuni ale societăţilor constructoare de
mortgage s. 1. ipotecă 2. drept de
ipotecă v.t. a ipoteca
~ assumption - cesionare a ipotecii
~ - backed securities - titluri de va-
loare obţinute prin titrizarea creditului
ipotecar
198 MOT-MUT
automobile adj. auto, referitor la ~ division company - companie cu unităţi
automobile de producţie multiple / independente
~ hotel - motel ~ peril insurance - asigurare împo-triva
~ insurance - asigurare auto unor riscuri multiple ~ pricing - fixare de
~ lorry and trailer - autotren, preţuri multiple {infuncţie de specificul
autocamion cu remorcă pieţelor) ~ rates of exchange - cursuri de
~ repair shop / workshop - atelier de
schimb multiple
reparaţii auto
~ ship / vessel - motonavâ ~ shop / store - magazin m reţea ~ tariff -
~ show - expoziţie de automobile taxă vamală multiplă / discriminatorie ( în
~ truck - autocamion funcţie de ţara de origine a mârfurilor)
~ vehicle - autovehicul ~ taxation - impozitare multiplă / dublă
motorcar x. 1. automobil 2. vagon ~ voting shares - acţiuni cu drepturi
automotor multiple de vot municipal adj. municipal ~
motorway s. autostradă bond - obligaţiune municipalâ ~ bond
mountain s. cantitate / rezervă mare fund - fond mutual de investiţh în
(de produse agricole considerate obligatiuni municipale ~ planning -
excedentare în CEE) urbanism ~ tax - impozit local / municipal
movable adj. 1. mobil; portabil,
municipality ^. municipalitate mural adj.
transportabil 2. (rfr.) mobiliar s. pl.
valori mobiliare mural
~ property - bunuri mobiliare ~ advertising - publicitate murală / pe
~ assets - valori mobiliare faţada clădirilor mushroom s. ciupercă ~
multibranding s. multibranding {utili- growth - dezvoltare rapidă ~ organization
zarea mai multor mărci în cadrul - societate cu dezvol-tare rapidă (prin
aceleiaşi linii de produse) afaceri dubioase) mutual adj. mutual,
multilateral adj. multilateral reciproc ~ agreement - acord mutual ~
~ agreement - acord multilateral benefit society - societate de ajutor
~ trade - comert multilateral reciproc
multilateralism s. (com.) multilatera- ~ fund - fond mutual ~ insurance -
lism
asigurare mutuală ~ savings bank - (SUA)
multinational adj. multinaţional
~ corporation - corporaţie multina- bancă mutuală de economii
ţională
multiple adj. multiplu
~ application - (bur.) subscriere
multiplâ {la acţiuni folosind nume
false)
~ business system - sistem comercial
multiplu
N
naked adj. descoperit, gol ~ budget - buget de stat
~ bond -contract negarantat ~ consumption - consum naţional
~ contract - contract unilateral; ~ currency - monedă naţională
contract cu titlu gratuit/fară contra- ~ debt - datorie publică / de stat
prestaţie ~ dividend/income - venit naţional
~ debenture - (dr.) obligaţiune chiro- ~ economy - economie naţionalâ
grafară ~ expenditure - cheltuieli bugetare
~ options - (bur.) opţiuni descoperite ~ insurance - asigurări de stat
(yândute de un investitor fâră a avea ~ product - produs naţional (brut, net
acoperire în acţiunî) etc.)
~ trustee - mandatar pasiv (firă ~ standard - standard / etalon naţional
sarcină activă de îndeplinit) ~ taxes - impozite de stat
name s 1. nume, denumire 2. reputaţie, ~ wealth - avuţie naţională
renume adj. cunoscut, faimos v.t. 1. a nationalize v.t. a naţionaliza, a etatiza
numi, a denumi 2. a fixa, a specifica natural adj. natural
(ziua, preţul etc.) 3. (for) a numi (intr-o ~ economy - economie naturală
funcţie) ~ monopoly - monopol natural
~ day - (bur.) ajun al lichidării; ziua ~ person - persoană fizică
declarării numelor (cumpârătorilor) ~ resources - resurse naturale
~ of an account - titular al unui cont ~ wealth - bogâţii naturale
~ of a fîrm - nume social naval adj. naval, maritim
~ of the payee - nume al beneficiarului ~ architect - inginer de construcţii
~ -ticket - (bur.) bilet/formular din navale
ziua declarării numelor (prin care ~ court - tribunal maritim
brokerul îi ofera vânzâtorului informa- ~ prize law - drept maritim de priză
ţu despre cumpărător) navigable adj. navigabil
narration s. (cont.) explicaţie (a unui ~ waters - ape navigabile
articol din registru) navigate v.i. a naviga
narrow adj. limitat, restrâns navigation s. navigatie
~ goods - galanterie ~ bounty/subsidy - subvenţie de navi-
~ market - (bur.) piaţă restrânsă (cu gaţie (acordată de stat unor companiî)
puţine tranzacţii) ~ company - companie de navigaţie
national adj. naţional; de stat ~ dues - taxe de navigaţie
~ accounts - raport al bugetului de stat ~ laws - cod maritim
~ advertising - publicitate la scarâ ~ permit - permis de navigaţie
natională near adv. aproape
200 NEA-NET

~ money - cvasibani ~ trade - (mar.) mic ~ capacity - capacitate netă (de încârcare
cabotaj necessary adj. necesar s. 1. necesar de marfă) ~ cash - numerar fâră reducere ~
2. pl. articole de primă necesitate negative change - modificare netă (a cursului unui
adj. negativ titlu de valoare) ~ cost - preţ de cost
~ cash flow - flux negativ de numerar ~ ~ current assets - active curente nete ~
interest - dobândă negativă ~ investment - debt - datorie netă
investiţie negativă ~ utility - lipsă de ~ domestic product - produs intem net
utilitate, inutilitate neglected adj. ignorat ~ earnings/gains/profit - profit net ~
(despre acţiuni puse în vânzare) estate - proprietate netă ~ fixed assets -
negotiability s. negociabilitate, carac-ter active fixe nete ~ hundredweight - chintal
negociabil scurt ~ income - venit net ~ investment -
negotiable adj. negociabil ~ certificates of investiţie netă ~ liabilities - pasiv net ~
deposit - certificate negociabile de depozit load - încărcătură/sarcină netâ ~ margin -
(pbligaţiuni pe termen scurî) (com.) maijă de profit net ~ material
~ instruments/securities - instru- product - produs material net
mente/titluri de valoare negociabile/ ~ national product - produs naţional net
transferabile ~ net weight - greutate netă efectivă / reală
negotiate v.t. 1. a negocia (o afacere, un ~ present value - valoare actuală netă
împrumuî etc.) 2. a negocia, a transfera (o (pentru evaluarea viabilitâţii unui proiect
cambie prin andosare) v.i. a negocia, a de mvestiţii) ~ price - preţ net ~ profit -
duce tratative negotiation s. negociere ~ s profit net
in progress - negocieri în curs to be in ~ ~ quick assets - active circulante nete ~
with smb. - a fi în negocieri cu cineva realizable value - (cont.) valoare netă
to carry on / to conduct ~s - a duce realizabilâ ~ receipts - încasări nete ~
tratative register tonnage - (mar.) tonaj--registru
to enter into / to open ~s - a începe net
negocieri ~ rentable area - suprafaţă închiri-abilă a
negotiator s. negociator net adj. net, neto unei clădiri ~ sales - vânzări nete
s. profit net v.t. a câştiga/a încasa net; a ~ sound value - (asig.) valoare netă în
produce net, a aduce un câştig net de ~ stare bună
assets - activ net
~ asset backing/value - valoare a activului
net ~ book value - valoare contabilă netă
NET-NOM 201
~ tare - greutate netă a tarei către comercianţi care evitâ astfel să
~ ton - (mar.) tonă scurtă păstreze sume mari în casa de bani pe
~ tonnage - tonaj net timpuî nopţiî)
~ value - valoare netă ~ shift - schimb/tură de noapte nightwork
~ wages - salariu net s. muncă / schimb de noapte
~ weight - greutate netă nil s. nimic, zero adj. nul ~
~ working capital - fond de rulment
balance - sold nul no adj.
net
~ worth - valoare netă (valoarea unei nici un; nici o
societâţi reprezentând activele totale ~ account - fâră cont (formulă pe un cec)
minus pasivele totale) ~ advice / orders - neavizat (jbrmulâ pe un
~ yield - randament net efect de comerţ) ~ bid - {bur.) nu se cere
netting s. rezultat net {calcularea (despre acţiuni)
profitului net) ~ - cargo condition - (mar.) neîn-cărcat,
network s. reţea (comercială, de fâră marfâ
drumuri etc.) ~ - claim bonus - primă pentru neridicarea
~ marketing - marketing în reţea vreunei pretenţii de plată (de câtre titularul
new adj. nou unei poliţe de asigurare auto)
~ issue market - (bur.) piaţa noilor ~ dealings - {bur.) lipsă de tranzacţii ~
emisiuni (piaţa acţiunilor societăţilor
eft'ects / funds - fără acoperire (formulă
devenite publice recent)
news s. pl. ştiri, informaţii pe un cec)
~ agency - agenţie de ştiri ~ goods exchanged - mărfurile cumpărate
~ conference - conferinţă de presă nu se schimbă ~ • load draft / draught -
newsagent s. vânzător de ziare, reviste (mar.) pescaj de navă neîncărcată ~ noting
etc. - fâră protest (formulâ pe o cambie)
newspaper s. ziar, gazetă - par value - fâră valoare nominală (despre
~ advertisment - anunţ în ziar, acţiunî) ~ quotation - (bur.) necotat
publicitate în ziar nomenclature s. nomenclatură (ya-malâ
newsstand s. chioşc / tonetă de ziare etc.)
next acf/.următor nominal adj. nominal ~ accounts - (cont.)
~ account - (fin.) exerciţiul următor conturi nominale ~ assets - (cont.) active
niche s. nişă
nominale / fictive (in contabilitatea în
~ market - nişâ de piaţă
~ strategy - strategie de nişă (pentru partidă dubla} ~ capital - capital nominal /
abordarea unui segment mic depiaţâ) social
night s. noapte adj. referitor la noapte,
de noapte; care lucrează noaptea
~ charge - tarif de noapte
~ safe - serviciu de depozitare peste
noapte (a banilor in bancă, mai ales de
202 NOM-NON

~ coupon/interest - dobândă nominală ~ • acceptance of a bill - neacceptare a


(rata dobânzii plâtibilă pentru un titlu unei cambii
la valoarea nominalâ) ~ -appearance - neprezentare (la proces)
~ damages - (dr.) daune nominale / ~ - available - nedisponibil ~ - business
minore day - zi nelucrătoare ~ - capital ship -
~ interest rate - rată nominală a (mar.) navă de mic tonaj
dobânzii (rata dobânw contractate sau ~ - cash transactions - operaţii în virament
declarate) ~ - claim - (dr.) nedepunere a reclamaţiei
~ market - (bur.) piaţă inactivă
(in termen legal) ~ - completion risk -
~ partner - asociat nominal
~ price - preţ nominal; curs nominal riscul neîn-deplinirii obligaţiilor (în
~ quotation - (bur.) cotaţie nominală tranzacţiile de comerţ exterior)
~ rent - chirie simbolică ~ • conference carrier - (mar.) cărăuş/
~ value - valoare nominală / prescrisă / armator independent / necartelat ~ -
de referinţă conference rate - (mar.) rată de navlu
~ wages - salariu nominal necartelat
nominate v.t. 1. a numi, a desemna ~ - conference ship/vessel - navă
(ţntr-un post, o funcţie) 2. a fixa (o necartelată
data) 3. a prezenta, a propune (un ~ - contributory pensions - pensii
candidat) necontributive (la fondul de pensii,
nomination s. 1. numire (intr-un post, contribuţia nefiind plătită de salariat, ci
o funcţie) 2. fixare (a unei date) 3.
defirmă)
candidatură
nominee s. 1. candidat propus (pentru ~ • cumulative clause - (asig. mar.) clauza
un post, o funcţie} 2. (bur.) persoană necumulării avariilor ~ • cumulative
fîzică sau juridică desemnată să preference share -actiune preferenţială
administreze tranzacţiile de acţiuni ca necumulativă ~ - delivery - nelivrare ~ -
titular (,astfel încât proprietarul real să durable goods - mărfuri care nu sunt de
rămână necunoscut) 3. titular (al unei folosinţă îndelungată ~ - earning spaces -
poliţe de asigurare de viaţâ') 4. chiriaş; (mar.) spaţii nedestinate pasagerilor şi
arendaş mărfurilor ~ - execution / • fulfilment / -
~ company - societate bancară care perfor-mance of a contract - neexecutare
administrează acţiuni şi titluri de a unui contract
valoare (oferite ca garanţie pentru ~ - executive director - director neexecutiv
creditele acordate de banca)
~ - feasance - (dr.) neîndeplinire a
~ shareholding - deţinere de acţiuni
pentru administrare (de câtre o persoa- obligaţiilor legale
nă fizică sau juridicâ, pentru ca
proprietarul real să rămânâ necunos-
cut)
non pref. ne-, non-
NON-NOT 203
~ - insurable risk - risc neasigurabil (emisiune destinată acţionarilor deja
~ -interest bearing account - cont existenţi ai unei societâţi)
fără dobândă ~ - returnable/-reimbursable - ne-
~ - liability clause - (.asig.) clauză de rambursabil
exonerare de răspundere ~ - suit - retragere a plângerii
~ - listed securities - titluri de valoare ~ • tariff barriers - bariere netarifare
necotate (la bursă} (la import)
~ - market economy - economie pla- ~ - taxable - neimpozabil
nificată/centralizată ~ - trading association/partnership -
~ - member bank - (SUA) bancă asociaţie profesională
nemembră (a Sistemului Federal de ~ -union - nesindicalizat
Rezerve) ~ -voting share - acţiune fară drept de
~ - monetary gold - aur nemonetar vot (in adunarea generală a acţio-
~ - monetary investment - investiţie narilor)
în obiecte de valoare ~ warranty clause - (.asig.) clauză de
~ • par cheque - cec care nu poate fi negaranţie
încasat la valoarea nominală ~ - wasting assets - active inepuizabile
~ - participating share - acţiune ne- norm s. normă, etalon, standard
participativă (care nu participâ la normal adj. normal
profit, dar are un dividendfix) ~ yield curve - (fm.) curbă normală de
~ paymenf - neplată, neachitare randament (referitor la rata dobânzii
~ - physical money - monedă bancară/ titlurilor de valoare)
scripturală, substituţi ai banilor {depo- nostro pron. nostro
zite bancare etc.) ~ account - cont nostro (cont deschis
~ - price competion - (com.) concu- de o bancă la corespondentul său din
renţă care nu se manifestă prin preţuri străinătate, în care se înregistreazâ
~ - prime - care nu este de prim ordin toate operaţiunile băncii titulare)
(despre un efect de comerţ) notarial adj. notarial, de notariat
~ - productivity - neproductivitate ~ charges/fees - taxe notariale
~ - professional - neprofesionist; ne- ~ deed - act notarial
profesional notarize v.t. a autentifica / a legaliza la
~ - profit corporation - organizaţie notariat
nonprofit notary s. notar
~ - profit marketing - marketing ~ public - notar public
nonprofit ~ 's deed - act notarial
~ - quoted - (bur.) necotat ~ 's offîce - notariat
~ - reciprocity - fară reciprocitate note s. 1. notă, însemnare 2. efect,
~ - recoverable - nerecuperabil bilet; borderou, factură 3. bancnotă,
~ - renounceable issue - emisiune de bilet de bancă v.t. 1. a nota, a însemna
acţiuni fâră drept de înstrăinare 2. a protesta (o cambie)
204 NOT-NUM

~ broker - broker care tranzacţionează ~ to suspend payments - aviz de


efecte de comert încetare a plătilor
~ circulation - circulaţis a bancnotelor notifîcation s. notificare, înştiinţare;
~ of expenses - borderou de cheltuieli aviz
~ of fees - notâ de onorariu notify v.t. a notifica, a aviza, a înştiinţa
~ of hand - bilet la ordin notional adj. teoretic, imaginar
notice s. 1. aviz, preaviz; avizare, ~ income - venit teoretic/imaginar
notificare, înştiinţare 2. afiş, anunţ 3. novation s. (dr.) novaţie, novatiune
anunţ, notă (intr-un z.iar) nude adj. gol, nud
~ -board - avizier ~ contract - contract unilateral;
~ deposits - depuneri cu avizarea contract cu titlu gratuit / fară
retragerilor contraprestaţie
~ of abandonment - (mar.) declaraţie null adj. nul, nevalabil
de abandon ~ and void - nul şi neavenit
~ of a meeting - aviz de convocare (a to render ~ - anula
acţionarilor) nullification s. anulare, invalidare,
~ of appropriation - (mar.) notificare abrogare
de individualizare a mărfurilor nullify v.t. a anula, a invalida, a abroga
~ of delivery/receipt - aviz de primire, nullity s. (dr.) nulitate, lipsă de
confirmare a primirii valabilitate, caducitate (a unui
~ of dishonour - aviz de neonorare (a contract)
unei cambii) ~ suit - acţiune pentm declararea
~ of dismissal - aviz de concediere nevalabilităţii; acţiune în anulare
~ of dispensation - aviz de dispensă number s. număr, cifră v.t. a număra; a
(notă a unuia dintre titularii unui cont numerota
comun prin care renunţâ la dreptul de numbering s. numărare; numerotare
a primi extras de cont separat) ~ machine/stamp - ştampilă de numâr
~ of interest declared - avizare a curent
interesului asigurat nummary adj. monetar
~ to pay - ayizare a scadenţei; somaţie ~ weight - greutate monetară
de platâ nummular v. nummary
~ to quit - somaţie de evacuare
0
oath s. (mar.) jurâmânt (depus de occupant s. 1. ocupant/posesor tempo-rar
comandanîul unei nave sau de 2. locatar; arendaş 3. .titular, deţi-nător (al
importator în faţa organelor vamale unui post) occupational adj. profesional ~
din unele porturi) disease - boală profesională
~ of arrival - jurământ/declaraţie la hazard - risc de accidente
sosire profesionale / de muncă ~ health service -
~ of entry -jurământ/declaraţie asupra
serviciu de medicina muncii
importului
~ on departure - jurământ/declaraţie ~ medicine - medicina muncii ~ mobility -
la plecare mobilitate profesională {schimbarea
object s. obiect de activitate (al unei structurii profesionale) ~ pension scheme
societăţi) - plan de pensionare dupâ criteriul
obligation s. obligaţie (contractuală) profesional ~ psychology - psihologia
oblige v.t. a obliga; a lega prin contract muncii/ industrială
obligee s. obligant, persoană faţă de ~ therapy - ergoterapie occupied adj.
care altă persoană se obligă prin ocupat; activ, în muncâ ~ population -
contract; creditor populaţie activă occupier s. ocupant;
obligor s. obligat, persoană care se locatar; arendaş occupy v.t. 1. a ocupa, a
obligă prin contract; debitor lua în pose-siune 2. a închiria (o casă); a
obsolescence s. învechire; uzurâ mo-
arenda 3. a ocupa (unpost} ocean 5'. ocean
rală (a unui utilaj)
obverse s. 1. avers (al unei monede) 1. ~ bill of lading - conosament oceanîc ~
faţâ, parte importantă (a unei cambii, a freight - navlu oceanic ~ -going
unui titlu de valoare) craft/ship/vessel - navă oceanică / de cursă
occasional adj. ocazional, temporar lungă ~ - going fleet - flotă oceanică ~ -
~ customers - clientelă ocazională going tonnage - tonaj al navelor oceanice
~ hand - muncitor temporar ~ line - linie de navigaţie oceanică ~ liner -
~ sale - vânzare ocazională navă oceanică de linie, trans-atlantic
occupancy s. 1. ocupare, luare în ~ navigation - navigaţie oceanică/de cursă
posesie 2. stăpânire/posesiune tempo- lungă
rară; arendă 3. perioadă m care cineva
este ocupant/posesor 4. (dr.) posesiune
în virtutea dreptului primului ocupant
5. ocupare (a unuipost)
~ rate - grad de ocupare/folosire
206 OCE-OFP
~ shipping - navigaţie oceanicâ; ~ - board market - (SUA) piaţă
transport oceanic neoficială/extrabursieră
~ tramp - navă-tramp oceanică ~ • cover - fară garantii/acoperire
~ voyage - voiaj oceanic (despre o ţară consideratâ ca avănd un
oceanic adj. oceanic risc crescut de creditare)
~ shipment - expediere transoceanică ~ • cuts - deşeuri (de hârtie, cherestea
(de mârfuri) etc.)
odd adj. 1. impar 2. desperecheat, ~ day - zi liberâ
dezasortat (despre un articol) 3. supli- ~ duty - liber, în afara orelor de
mentar, excedentar 4. ocazional, serviciu
temporar (despre muncâ) ~ - grade/'quality goods - mărfuri de
~ - come-shorts - obiecte despere- calitate inferioară
cheate / disparate; resturi, cupoane ~ - hire clause - (mar.) clauza
~ - even pricing - stabilire de tip par- ineficienţei navei
impar a preţului ~ • hour - în afara orelor de serviciu;
~ hand/man - persoană care face în afara orelor de vârf
munci ocazionale ~ - license - licenţă permiţând vânza-
~ job - muncă ocazională rea băuturilor alcoolice pentru consum
~ lot - lot (de mărfuri) nereglementar; la domiciliu
(bur.) pachet incomplet de acţiuni ~ - market - special {despre rata unei
~ money - sumă de completare; dobânzi, care este diferită de cele
mărunţiş, rest practicate curent pe piaţă)
~ months - lunile cu 31 de zile ~ - peak - în afara orelor de vârf; care
~ number - număr impar / fârâ soţ nu este maxim, redus
~ size - dimensiune specială (la ~ - peak hours - ore în afara perioadei
confecţiî} consumului de vârf
~ work - muncă ocazională; ore ~ - peak rate - taxă normalâ / în afara
suplimentare orelor de vârf
oddments s. pl. articole desperecheate/ ~ - season/'time - sezon mort
dezasortate; resturi / rămăşiţe de marfâ ~ - the-job training - formare în afara
odorous adj. mirositor locului de muncă
~ goods - mărfuri cu miros specific ~ - the-record - neoficial, neconsem-
odour s. miros nat (în documentele oficiale)
~ control - combatere a mirosurilor ~ - the-shelf - standard, fară comandă
nedorite specială (despre un produs)
~ removal - dezodorizare offal s. 1. resturi, rămăşiţe 2. mărun-
off prep. 1. departe de, dincolo de 2. taie, organe 3. peşte ieftin/de calitate
alături de, lângă 3. de pe, din adv. inferioară 4. tărâţe
departe; încolo adj. 1. (în)depârtat 2. offer s. ofertă; preţ (oferit) v.t. 1. a
liber 3. inferior oferi, a da (un preţ) 2. a expune, a
~ - balance sheet - în afara bilanţului prezenta (mârfuri pentru vânzare)
OFF-OIL 207
offeree s. persoană căreia i se face o ~ discount rate - taxă oficială de scont
ofertă ~ hour - ora oficială
offerer 5. ofertant ~ list - (bur.) listă oficială (care
offering s. ofertă; prezentare (de conţine cursurile zilei)
mârfuri pentru vânzare) ~ rate of exchange - curs de schimb
~ price - (bur.) preţ de ofertă (preţul la oficial
care sunt vândute publicuhii acţiunile ~ receiver - administrator judiciar (al
comune) averii falituluî); lichidator (într-un
offhand adj., adv. improvizat, nepre- faliment)
gătit ~ strike - grevă autorizată
office s. 1. birou; sediu (al unei firme); ~ test - probă de recepţie
oficiu (al unei administraţiî} 2. slujbă, offset s. compensatie, echilibrare;
serviciu; funcţie 3. departament; decontare adj. referitor la compensaţie /
minister echilibrare v.t. a compensa, a echilibra,
~ action - notificare, comunicare a contrabalansa; a deconta
ofîcială ~ account - cont de compensaţie
~ automation - birotică offshore adj. offshore, depărtat de
~ bearer/holder - functionar coastă / litoral; din larg adv. în larg s.
~ boy - comisionar; curier zonă de apă din vecinătatea coastei
~ building - clădire administrativă cu ~ discharge - descărcare în radă
birouri/cu birouri ~ fîshery - pescuit pe platoul
~ copy - copie legalizată continental
~ expenses - cheltuieli de administraţie offtake s. vânzare; (cantitate de} marfă
~ form - formular administrativ vândută
~ hours - ore de birou / serviciu oil s. ţiţei, petrol; produs petrolier adj.
~ hunter - vânător de posturi / funcţii, petrolier; petrolifer; de ţiţei / petrol
carierist, oportunist ~ actuary - expert în statistica
~ management - managementul petrolieră
activităţii de birou ~ area / land / zone - sector /
~ staff - personal administrativ / de perimetru / teren petrolifer
birou ~ -bulk-ore carrier - (mar.) vrachier
~ stationery - fumituri de birou combinat (minereu — mârfuri solide în
~ work - muncă de birou vrac - petrot)
offîcer s. 1. funcţionar; inspector; ~ car - vagon-cisternă
persoană oficială, demnitar 2. ofîţer ~ carrier / ship / tanker / vessel -
~ of health - inspector sanitar petrolier, navă petrolieră
~ of state - ftincţionar superior ~ company - companie petrolierâ
~ of taxes - agent fiscal ~ delivery - distribuire / livrare de
~ of the court - executorjudecătoresc petrol
offîcial adj. oficial s. funcţionar; ~ dock - bazin pentru petroliere
persoană ofîcială ~ drillboat - platformă de foraj marin
208 OIL-ONE
~ field - teren petrolifer; schelâ ~ account and risk of shippers -
petrolieră (asig. mar.) în contul şi pe riscul
~ harbour / port - port petrolier încărcătorilor
~ industry - industria petrolieră ~ account of general average - (asig.
- jetty - chei de petrol mar.) în contul avariei comune
~ market - piaţa petrolului; piaţa ~ -board bill of lading - (fnar.)
acţiunilor petroliere conosament pentru mărfuri încărcate
~ plant - plantă oleaginoasă ~ -carrier - cărăuş ulterior
"producing area - perimetru ~ -cost charges - cheltuieli generale /
petrolifer de regie
~ production - extracţie / producţie de ~ credit - pe credit
petrol ~ -cycle - perioadă de funcţionare
~ refinery - rafinărie de petrol ~ shares - efectivă
acţiuni petroliere/ale companiilor petroliere ~ delivery - la livrare
~ demand - la cerere
~ shipment - transport de produse
~ duty - de serviciu
petroliere cu nave petroliere ~ terminal - ~ joint account - în cont comun; în
staţie de transbordare; participaţie
staţie de pompare finală ~ - lending - acordare de credite
~ trucking - transport de produse obţinute din altă sursă
petroliere cu autocisteme ~ license - licenţâ permiţând vânzarea
~ well - sondă de petrol şi consumul băuturilor alcoolice în
oiler s. petrolier, navă petrolieră local
old aclj. 1. vârstnic, bătrân 2. vechi ~ offer - oferit, în vânzare {despre
~ age pension - pensie pentru limită de marfâ)
vârstă ~ order - comandat (dar nelivrat)
~ money - capital existent ~ record - înregistrat (oficial)
~ share - acţiune veche (care, la o ~ sale - de vânzare
eventualâ emisiune, va avea o valoare ~ sale or return - de probă
mai mică decât o acţiune nouă) ~ -the-money option - (bur.) opţiune
~ terms - condiţii (contractuale) cu preţ de exerciţiu identic sau apropiat
vechi/existente cursului pieţei
oligarchy s. oligarhie one adj. \. unul; una 2. unic; singur
oligopoly s. oligopol ~ -crop system - monocultură
oligopsony s. oligopson ~ -dimensional - unidimensional
omnibus adj. colectiv ~ - sided/- way market - (bur.) piaţă
~ bill of lading - (mar.) conosament specializată (piaţă pe care cotaţiile
colectiv sunt disponibile fie pentru ofertă, fie
onprep. pe; la; în pentru cumpârare)
~ • man company - societate contro-
latâ de o singură persoană
ONE-OPE 209
~ - man market - piaţâ controlată / ~ general licence - licenţă generală
închisă deschisă (fdrâ restricţii la import)
~ - name paper - bilet la ordin ~ harbour / port - port deschis
simplu/cu un singur nume (cel al ~ indent - comandă de mărfuri la
persoanei care se împrumută) alegerea expeditorului
~ • sided contract - contract unilateral ~ insurance - asigurare flotantă
onerous adj. oneros, împovărător ~ letter of credit - scrisoare de credit
(despre condiţii) deschisă / fâră condiţii
~ contract - contract (cu titlu) oneros ~ market - piaţă deschisă / liberă
~ property - proprietate care consti- ~ mortgage - ipotecă deschisă (a cărei
tuie o sarcină sumâ poatefî mărita)
onerousness s. caracter oneros ~ order - (bur.) ordin deschis (prdin
onflow s. aflux (de capital) de tranzacţionare valabil pânâ când
onshore adj. de coastă / litoral adv. este executat sau anulat)
spre coastă ~ outcry - (bur.) licitaţie deschisă
onus s. răspundere, sarcină; obligaţie ~ policy - (asig. mar.) poliţă deschisă /
oneroasă neevaluată
open adj. deschis v.t. a deschide ~ price - preţ liber / nefixat
~ account - cont deschis (m baza unui ~ quarrying - exploatare (de carieră)
credit) lazi
~ charter - (mar.) contract de navlo- ~ rates - tarif neunifonn
sire deschis (fără indicarea anticipată ~ season - sezon deschis (de
a porturilor şi a încârcâturilor) vânătoare, pescnit)
~ cheque - cec deschis / nebarat ~ shop - întreprindere deschisă (care
~ contract - contract simplu / deschis angajeazâ şi muncitori nesindicalizaţi)
~ cover - poliţâ de asigurare deschisă ~ space - spaţiu liber / neîncărcat
~ credit - credit deschis/nelimitat ~ -top container - container deschis /
~ depot - depozit în aer liber fară capac
~ discount market - (fin.) piaţa ~ trade - (comerţ de) speculă
scontului neoficial ~ union - sindicat deschis (care nu
~ - door policy - politica uşilor impune condiţii restrictive pentru
deschise (politică care permite tuturor primirea de noi membri)
străinilor sâ desfaşoare activităţi ~ vote - vot deschis
economice sau sâ emigreze într-o opening s. 1. deschidere; inaugurare 2.
anumitâ ţară) oportunitate, ocazie; debuşeu 3. post
~ - ended - deschis, nedefinitivat liber / vacant adj. de deschidere
(despre un contract) ~ balance - sold iniţial
~ - end fund - fond mutual deschis ~ capital - capital iniţial
(care vinde un număr nelimitat de - price/rate - (bur.) curs de deschidere
acţiuni pe care se obligâ sâ le răscum- operate v.t. 1. a opera, a efectua (modi-
pere la cerere) ficărî} 1. a manipula, a acţiona (o
210 OPE
maşinâ} 3. a conduce, a administra (o ~ profits - beneficii de exploatare
întrepritidere) 4. a exploata (o ca/e ferată, ~ repairs - reparaţii curente / de
o navâ etc.) întreţinere
operating adj. 1. de exploatare; tehnic, de ~ risk - (fin.) risc operaţional
deservire 2. operaţional ~ assets - active de ~ speed - (mar.) viteză comercială / de
exploatare ~ capital - capital de exploatare exploatare
~ statement - (cont.) situaţie a
~ company - companie operaţionalâ
cheltuielilor de exploatare
(filiala unei societâţi-holding) ~ conditions ~ trim - (mar.) asietâ de exploatare
- condiţii de exploatare / funcţionare operation s. 1. punere în funcţiune,
~ costs/expenses - cheltuieli de ex-ploatare manipulare, acţionare (a unei maşinî)
~ cycle - ciclu operaţional (intervalul de 2. conducere, administrare (a unei
timp dintre cumpărarea de materii prime întreprmderi) 3. exploatare (a unei căi
pentru producţia de bunuri şi încasarea ferate, a unei nave etc.) 4. tranzacţie,
numerarului după vânzarea acestord) operaţie (financiarâ)
~ data - parametri de exploatare ~ ~ breakdown - analiza componentelor
draft/draught - (mar.) pescaj de unei activitâţi
exploatare ~ chart - graflc de operaţii
~ efficiency - randamCTit; capacitate de ~ line - linie tehnologică
~ sheet - fişâ tehnologicâ
producţie
~ s management - management
~ engineer - inginer de exploatai'e ~ operaţional
income - venit din exploatare ~ leasing - to come into ~ - a intra în vigoare
leasing/locaţie operaţio-nal(ă) (locaţie în (despre o lege); a intra în funcţiune
care locatorul între-ţine şi finanţeazâ operational adj. operaţional; de
activulfix) ~ leverage - (fin.) levier funcţionare/exploatare
operaţional (măsura în care sunt utilizate ~ factors - parametri de funcţionare
costurile fixe în exploatarea firmeî) ~ ~ reliability - fiabilitate operaţională,
losses - pierderi de exploatare ~ merger - siguranţă în funcţionare
fuziune operaţională (fuziune prin care sunt ~ research - (man.) cercetare operaţio-
integrate operaţiunile a două companii în nală
speranţa obţinem unor avantaje ~ speed - (mar.) viteză comercială / de
exploatare
sinergetice)
operative adj. 1. operativ; eficace;
~ personnel / staff - personal tehnic / de activ 2. apt de exploatare; în bună stare de
deservire funcţionare s. muncitor calificat;
~ plan - plan de producţie ~ operator
process - proces tehnologic ~ mistake - (dr.) eroare operativă /
activă (eroare foarte gravâ care
anulează un contracf)
~ obligation - obligaţie executorie
OPE-ORD 21i
to become ~ - a intra în vigoare ~ money - acont (care asigurâ
(despre o lege) prioritate la cumpărare sau vânzare în
operator s. 1. operator; muncitor; condiţii prestahilite)
mecanic, maşinist 2. telefonist; ~ pool - cartel de opţiuni
telegrafist 3. operator de bursă, ~ premium - primă de opţiune (plâtitâ
persoană angajată în operaţii de bursă de cumpărătorul unei opţiuni de
5. proprietar sau administrator (al unei cumpărare)
întreprinderi etc.) ~s exchange - bursă de opţiuni (pentru
~ 's licence - licenţă de transport acţiuni, obligaţiuni etc.)
opinion s. opinie ~ market - piaţa (mârfurilor) cu
~ leader - lider de opinie livrare la termen
~ poll - sondaj de opinie ~ stock - titluri de valoare cu opţiune
~ survey - anchetâ / studiu de opinie; ~ to double - opţiune de dublare
anchetă statistică (opţiune care îi dă drept vânzătorului
opportune adj. oportun să vândă un pachet dublu de acţiuni
oportuneness s. oportunitate, caracter faţă de cel convenit)
oportun optional adj. opţional
opportunity s. ocazie favorabilă, ~ equipment - echipament opţional
oportunitate (de afaceri) . (livrat la comandă)
~ cost - ( fin.) cost de oportunitate ~ extra - accesorii opţionale
(rata rentabilităţii celei mai bune oral adj. oral
investiţii alternative disponibile) ~ agreement --acord verbal
~ set - (fin.) set de oportunitate (toate orange adj. portocaliu
datele risc - rentabilitate referitoare la ~ goods - produse de culoare
o investiţie) portocalie (bunuri de consum, precum
oppressive adj. opresiv articolele de vestimentaţie, înlocuite în
~ contract - contract opresiv ritm moderat)
option s. 1. opţiune,alegere 2. order s. 1. ordine, succesiune; serie 2.
tranzacţie cu opţiune / primă; contract comandă; cerere 3. ordin de plată;
cu opţiune (prin care acţiuni sau mandat poştal 4. ordin, clasă, categorie;
mârfuri sunt tranzacţionate la o dată şi calitate 5. ordonanţâ (juridică,
un preţ specificaf) financiara); decizie, decret, hotărâre
~ business / dealing - tranzacţie cu v.t. 1. a aranja; a sistematiza; a organiza
opţiune 2. a ordona 3. (dr.) a dispune, a hotărî
~ contract - contract cu opţiune 4. a comanda, a face o comandă de
~ dealer / operator - agent de bursă ~ at best - (bur.) ordin de cumpărare
specializat în tranzacţii cu opţiuni în condiţiile cele mai avantajoase
~ fund - fond de tranzactionare a ~ bill of lading - (mar.) conosament Ja
opţiunilor ordin
~ blank / form - formular de comandă
~ book - registru de comenzi
ZV2. ORD-ORG
~ cheque - cec la ordin ~ partner - comanditat ~ partnership -
~ clause - clauză la ordin societate în nume colectiv
~ clerk - recepţioner de comenzi ~ seaman - marinar stagiar/necalificat ~
~ for government account - comandă shares - acţiuni comune/neprivi-legiate
de stat ore s. minereu
~ for payment/to pay - ordin de plată, ~ bed/deposit - zăcământ de minereu ~ -
ordonanţare bulk-oil carrier - (mar.) vrachier combinat
~ in hand - comandă acceptată
(minereu - mărfuri solide în vrac - petrol)
~ in writing - comandă scrisă
~ note - notă de comandă ~ carrier/ship/vessel - mineralier, navă
~ of ports - succesiune a porturilor (la mineralieră
încârcare sau descărcare) ~ - carrying fleet - flotă de minera-liere
~ of priority - ordine a priorităţii ~ charter - (mar.) contract de transport
~ of the day - ordine de zi pentru minereuri ~ - coal carrier -
~ paper - titlu de valoare la ordin; mineralier - carbo-nier
ordine de zi (prezentată în scris) ~ port - ~ - grain carrier - mineralier - cerea-lier
port pentm instrucţiuni ~ to buy - ordin de ~ - oil tanker - mineralier - petrolier ~
cumpărare ~ to sell - ordin de vânzare ~ to yard - depozit de minereuri organic adj.
transfer - ordin de virament ~ s not to pay organic, structural ~ growth - (man.)
- dispoziţii de suspendare a plăţii (unui dezvoltare organică/ structurală {a
cec) to ~ only - numai la comandă uneifirme) organization s. 1. organizare 2.
ordinary adj. simplu; obişnuit, comun ~ organi-zaţie, asociaţie
business - (asig.) afacere obişnuită ~ and methods - (man.) organizare şi
(asigurări de afaceri care nu sunt din metode
sectorul industrial) ~ chart - organigramă ~ planning -
~ capital - capital obişnuit (emis sub formă planificare a structurii organizatorice
de acţiuni comune) ~ creditor - creditor organizational adj. organizaţional ~
general (jară drepturi preferenţiale) ~ behaviour - comportament organi-zaţional
damages - daune generale ~ debt - creanţă ~ buying - aprovizionare institutiona-lizată
neprivilegiată / neprioritarâ (m.odalitatea prin care diversele
~ dividend - dividend neprivilegiat / organizaţii identifică şi evalueazâ pro-
neprioritar dusele pe care doresc să le achiziţi-oneze)
~ freight - marfă de mică viteză ~ income
- venit ordinar (pbţinut din activitatea
normală de exploatare)
interest - ' dobândă simplă/
necapitalizaţă
ORG-OUT 213
structure - (man.) stmctură outbid v.t. a supralicita, a oferi mai
organizaţională organize v.t. a organiza mult (la licitaţie)
organized adj. organizat ~ exchange - outbidder s. supralicitant
bursă oficială outbidding s. supralicitare
labour - sindicat; muncitori outboard (mar.) adj. exterior, în afara
sindicalizaţi bordului, de peste bord
~ delivery - predare de la bord
~ market — piaţă organizată / oficială
outbound (mar.) adj. 1. cu destinaţia
origin ^. origine (a mârfîî) original adj. 1. în străinătate; care pleacă într-o
original, iniţial 2. original, autentic s. călătorie îndepărtată (despre o nava) 2.
original, exemplar prim de export; expediat într-un port străin
~ accumulative - acumulare primară / sau îndepărtat (despre marfâ)
primitivă ~ freight - caric / navlu de plecare /
~ cost - cost iniţial/istoric ~ ieşire
invoice - factură originală ~ tare - ~ shipment - încărcătură expediată
tară iniţială outcry s. 1. vânzare la licitatie 2. (bur.)
ounce s. uncie (unitate de mâsură pentru negocieri cu voce tare / prin strigare
greutate) out adv. (în) afară outdoor adj. în aer liber; exterior,
~ and home freight - (mar.) navlu dus- extem
~ plant - instalaţie în aer liber /
întors
deschisă
~ freight - (mar.) navlu de plecare ~ of- ~ staff - personal cu serviciu exterior
commission - scos din exploatare ~ -of- ~ storage - depozitare în aer liber
date - învechit; ieşit din uz ~ -of-order - outer adj. exterior, extem
defect, stricat ~ -of-place - şomer ~ -of- ~ harbour / port - port exterior
stock - epuizat ~ condition - stare exterioară {a mărfii
~ -of-the-money option - opţiune cu preţ încărcate)
de exerciţiu superior cursului pieţei outfit s. 1. echipament; instrumente,
~ -of-work - şomer; oprit, decuplat outage scule, ustensile; utilaj 2. armare (a
s. 1. oprire a funcţionării (unui utilaj din navei) v.t. 1. a echipa, a înzestra; a utila
cauza unei pene de curent); 2. a arma (o nava)
perioadă de inactivitate 2. perisabilitate outfîtter s. 1. fumizor (de echipament)
(a mărfii) 2. comerciant, vânzător (de
~ time - timp de pană, durată a ieşirii îmbrăcăminte, echipamenf)
din funcţiune outgo s. cheltuieli
outbalance v.t. a cântări mai mult outgoing adj. de plecare; de expediere
decât, a întrece la greutate s. pl. cheltuieli
~ freight - (mar.) navlu de plecare
~ invoice - factură de vânzare
~ partner - partener care iese din
firmă
214 OUT
outlay s. cheltuieli v.t. a cheltui nesolutionat, litigios; pendinte s. pl.
~ tax - impozit indirect (cont.) conturi debitoare
outlet s. piaţă de desfacere, debuşeu ~ claim / debt - creanţă / datorie
outlook s. (bur.) previziune (a cursului restantă
ucţiunilor) ~ interest - dobânzi neachitate /
output s. 1. producţie 2. productivitate, restante
randament; capacitate de producţie ~ liabilities - angajamente neonorate /
~ area - sferâ de producţie restante
~ coeffîcient / factor - coeficient de ~ payment - plată restantă
eficienţă, productivitate outstrip v.t. a întrece, a devansa (un
~ level - nivel de productie concurent)
~ per man-hour - productivitate pe outturn n. 1. producţie; randament 2.
om-oră greutate netă a caricului descărcat (la
~ per man-shift - productivitate pe sosirea naveî)
om-schimb ~ report - raport de descărcare
~ standard - normă de producţie ~ sample - mostră din marfa preluată
outsell v.i. a se vinde mai bine sau mai ~ weight - greutate descărcată /
scump decât (o altă marfa) predată (de o navă)
outside s. 1. exterior, parte exterioară outvalue v.t. a valora / a costa mai mult
2. pl. hârtie defectă (în comerţul cu decât
hurtie) adj. 1. exterior, extem 2. outvote v.t. a obţine mai multe voturi
maxim; excesiv (despre preţuri) decât
~ broker - broker neoficial outward adj. exterior, extem; de
~ director - membru al consiliului de export
administraţie neangajat permanent ~ bill of lading - (mar.) conosament al
~ financing - finanţare extemă mărfurilor de export
~ market - piaţâ neoficială ~ - bound - cu destinaţie / în dmm
~ port - avanport spre un port strâin (despre o navă)
~ price - preţ / curs maxim ~ cargo - (mar.) caric de plecare,
~ storage - depozitare în aer liber marfă de export
~ worker - lucrător la domiciliu ~ freight - (mar.) navlu de plecare
outsider s. 1. outsider, străin (persoanâ ~ payment - plată efectuată
care nu face parte dintr-un cerc, o ~ voyage - {mar.) voiaj în'străinătate
mstituţie etc.) 2. broker neoficial outweigh v.t. a cântâri mai greu decât,
outsize s. număr / măsură / talie foarte a depăşi în greutate
mare (/a îmbrâcâminte) adj. de talie outwork s. lucru la domiciliu / în afara
foarte mare fabricii v.t. a lucra mai repede sau mai
outsized adj. de talie foarte mare bine decât
outstanding adj. 1. remarcabil, impor- outworker s. lucrător la domiciliu
tant 2. neachitat, restant; neamortizat 3.
OVE 215
over prep. peste, dincolo de; la, lângă capacitatea de a oferi acţiuni suplimen-tare în
adv. deasupra; în plus; exagerat, anumite situaţii overcapacity s. capacitate
excesiv s. surplus, excedent excesivă (de producţie faţă de cerere)
~ or under - în plus sau în minus overcapitalization s. 1. supraevaluare 2.
~ ship's rail - (mar.) peste balustrada supracapitalizare
navei (formulâ dintr-un conosament overcapitalize v.î. 1. a supraevalua (capitalul
care aratâ că responsabilitatea unei societăţi prin emiterea unui număr prea
armatorului faţă de caric începe când mare de acţiuni în raport cu o politicâ
încărcâtura trece de balustrada naveî) fînanciară judici-oasâ sau cu activele nete ale
~ -the-counter drug - medicament
companiei respective) 2. a supracapitaliza
care poate fi cumpărat fară reţetă
overcharge s. 1. supraîncărcare 2. suprapreţ,
medicală
preţ excesiv v.t. 1. a supraîn-cărca 2. a cere un
~ -the-counter market - piaţă neofici-
ală / extrabursieră preţ prea mare pentru v.i. aîncărca lapreţ
~ -the-counter securities - titluri de overdraft s. 1. overdraft, depăşire a contului în
valoare necotate / vândute neoficial bancă; sumă cu care s-a depăşit contul în
overall s. salopetă; echipament de bancă; cont descoperit 2. neacoperire (a unui
protecţie adj. total, global, general; de mandat de platâ) overdraw v.t. 1. a depâşi
gabarit {contul) în bancă 2. a da dispoziţii de plată fară
~ agreement - acord global acoperire, a elibera (un cec) fară acoperire v.i. a
~ balance - (fin.) balanţă globală nu avea acoperire overdue adj. întârziat,
(suma tuturor tranzacţiilor autonome restant, depăşit ca termen
sau oficiale fînanţate cu sau fara ~ bill - cambie cu scadenţa depăşită ~ debts -
folqfirea rezervelor) arierate ~ delivery - livrare întârziată ~
~ cost - preţ global payment - plată întârziată overentry s. surplus
~ dimension - dimensiuni de gabarit de taxă vamală ~ certificate - certificat vamal
~ output - producţie totală / globală
pentru rambursarea surplusului de taxă vamală
~ size - gabarit
overestimate s. 1. supraevaluare,
overbalance 5. surplus, excedent (de
supraestimare 2. deviz exagerat v.t. a
greutate) v.t. a cântări mai mult decât, a
întrece în greutate supraevalua, a supraestima overextended adj.
overbid v. outbid supraextins (despre o afacere care ruleazâ şi
overbidder v. outbidder produce mult mai mulţi bani decât valoarea
overbidding v. outbidding activelor curenîe)
overbought adj. supraevaluat, supraes-
timat
~ market - (bur.) piaţâ supraevaluată
overburden v.t. a supraîncărca
overbuy v.t. a cumpăra m cantităţi prea
mari; (bur.) a cumpăra m plus faţă de
216 OVE
overfreight s. (mar.) supranavlu, navlu overproduction s. supraproducţie
suplimentar ~ crisis - criză de supraproducţie
overfund v.i. (fin.) a vinde surplusul de overrate v.t. a supraevalua, a
titluri de stat supraaprecia
overhang s. (fin.) overhang (emisiune overrule v.t. a respinge (reclamaţiî); a
excedentară de titluri de valoare care anula (decizii)
poate determina o scâdere accentuată oversea(s) adj. de peste ocean, de peste
a cursurilor sau sumâ mare de dolari mare; strâin, de peste hotare; exterior
SUA existentâ în afara ţârii, care, (despre comerţ) adv. peste ocean, peste
convertită în altâ monedâ, poate mare; în străinătate, peste hotare
antrena scăderea cursului de schimb) ~ investment - investiţie în străinătate
overhaul s. 1. revizie generală 2. repa- ~ market - piaţă extemă
raţie capitală v.t. 1. a revizui, a verifica ~ ship / vessel - navă de cursă lungă
(o maşină etc.) 1. a repara ~ shipping - transport pe mare
overhead adj. global (despre preţurî} ~ trade - comert exterior / maritim
s. (şipl.) cheltuieli generale/de regie overseer s. supraveghetor
~ charges / costs / expenses - oversell v.t. 1. a vinde mai mult decât
cheltuieli generale/de regie se poate livra sau există în stoc 2. a
~ price - preţ global / forfetar vinde folosind campanii promoţionale
overinsurance s. supraasigurare agresive
overinsure v.t. a supraasigura overside adj„ adv. {mar.) peste bord
overinvest v.t. a investi excesiv ~ delivery - livrare / predare peste
overinvestment s. investiţie excesivă bord
overinvoice v.t. a factura la preţuri ~ delivery clause - clauza livrării/
mărite (excesiv) predării (marfi.î) peste bord
overinvoicing s. facturare la preţuri ~ port - port cu alimbare
mărite oversize s. supradimensiuni
overissue s. supraemisiune (de acţiuni) overspend v.i. a cheltui excesiv, a
overland adj. pe uscat depăşi limita cheltuielilor
~ route - rută terestră overstock s. suprastoc, stoc exceden-
overlend v.t. a credita excesiv (despre tar/supranormativ v.t. a suprastoca; a
o bancâ) aproviziona excesiv (piaţa, un magazin
overload s. supraîncărcătură, suprasar- etc.)
cină v.t. a supraîncărca overstowage s. (mar.) stivuire inversă
overpay v.t. a plăti prea mult pentru oversubscribe v.i. a subscrie excesiv /
overpayment s. plată excesivă, sumă peste necesităţi (un împrumut, o
plătită în plus emisiune de acţiuni)
overplus s. surplus, excedent oversubscription s. suprasubscriere,
overproduce v.t. a produce prea mult subscriere excedentarâ
faţă de (cerere sau cantitatea prevâ- oversuplly s. supraofertă; suprapro-
zută) ductie
OVE-OWN 217
overtax v.t. a supraimpozita, a impune overwork s. 1. ore suplimentare,
excesiv muncă suplimentară 2. muncă excesivă
overtaxation s. impunere excesivă / istovitoare v.t. a extenua, a istovi; a
overtime s. 1. ore suplimentare, muncă exploata v.i. a munci excesiv
suplimentară 2. plată pentru ore supli- owe v.t. a datora v.i. a fi dator
mentare adj. referitor la orele supli- owing adj. datorat, restant, de plată
mentare adv. peste orele/programul own adj. propriu, personal s.
obişnuit de muncă proprietate, avere v.î. a poseda, a
~ ban - interdicţie de a executa ore stăpâni, a avea m proprietate
suplimentare ~ brand/label - marcă proprie/de
~ goods - mărfuri neridicate în termen comert (nume de marcă atribuit unui
~ payment - plată pentru ore produs de catre un intermediar, de
suplimentare obicei un detailist important)
~ request - cerere de vămuire în afara to come into one's ~ - a intra în
programului posesia bunurilor sale
~ work - ore suplimentare, muncă to work on one's ~ a lucra pe cont
suplimentarâ propriu
overtonnage s. (inar.) tonaj excesiv owner s. 1. proprietar, posesor 2.
{numărul navelor de transport {mar.) armator
depaşeşte cu mult cererea) ~ and charterer - armator şi navlo-
overtrade v.i. a desfâşura activităţi sitor
comerciale peste disponibilităţile de ~ -manager - director-proprietar
capital sau cerinţele pieţei ~ 's agent - agent al armatorului
overtrading s. desfaşurare de activităţi ~ 's equity - (fîn.) valoare netă
comerciale peste disponibilităţile de (valoarea unei societăţi reprezentând
capital sau cerinţele pieţei activele totale minus pasivele totale)
overvaluation s. supraevaluare, supra- ~ 's risk - (pe) riscul proprietarului sau
estimare al armatorului
overvalue v.t. a supraevalua, a ownerless adj. fară proprietar
supraestima ownership s. 1. proprietate, posesiune
overweight s. supragreutate; greutate 2. drept de proprietate
excedentară, excedent de greutate adj. ~ costs - cheltuieli de armare (a nave-
în surplus lor comerciale)
P
pacemaker 5. muncitor care determină packer ^. 1. împachetator, ambalator;
norma maşină de ambalat 2. angrosist sau
pacer v. pacemaker exportator de conserve alimentare
pacesetter v. pacemaker packet s. l.pachet; colet 2. navă
pack s. 1. pachet; balot, bal; ambalaj 2. poştală mică v.t. a împacheta
cantitate de conserve (peşte, fructe etc.) ~ - boat - pachebot
puse pe piaţă (intr-un sezon) adj. de ~ station - gara de coletărie
ambalaj v.t. 1. a împacheta, a ambala 2. a packing s. 1. împachetare, ambalare 2.
conserva; a pune în cutii de conserve ~ ambalaj
goods - mărfuri în baluri ~ paper - hârtie ~ agent / material - material de
umplutură
de ambalaj package s. 1. pachet, colet;
~ canvas / cloth / linen - pânză de
balot; ambalaj
ambalaj 2. împachetare, ambalare 3. ~ cardboard - carton de ambalaj
cheltuieli de ambalaj 4. taxe vamale pe ~ case - ladă de ambalaj
baloturile de mărfuri v.t. a împacheta, a ~ charges / expenses - cheltuieli de
ambala ambalare
~ car - furgonetă de coletărie, utilitară ~ extra - ambalajul facturat separat
~ cargo - caric de colete, coletărie ~ included - ambalajul inclus în preţ
~ deal - acord / contract global ~ industry / trade - industria
~ freight - (mar.) mărfuri generale; conservelor
navlu pentru mărfuri generale ~ list / note / sheet / slip - inventar de
~ goods - mărfuri în ambalaj-tip ladă
~ insurance - (SUA) asigurare globală ~ paper - hârtie de ambalaj
{care acoperâ mai multe riscuri sau ~ plant -fabrică de conserve
asigură o proprietate în diverse locurî} ~ press - presă de împachetat / balotat
~ machine - maşină de împachetat packsack s. pânză de sac pentru
~ store - (SUA) magazin în care ambalaj
băuturile alcoolice se vând exclusiv în pallet s. (mar.) 1. paletă, platformâ
recipiente închise mobilă (de încârcare, stivuire) 2. marfâ
~ system - sistem de livrări complexe paletizată
(materiale, servicii, consultanţa) ~ -carrying ship / vessel - navă pentru
~ tour - excursie cu itinerar prestabilit mărfuri paletizate
(de agenţia turistica) ~ load - încărcătură pe paletă
packed adj. împachetat, ambalat ~ operation - paletizare
~ weight - greutate cu ambalaj palletization s. (mar.) paletizare
PAN-PAR 219

panic s. panică (pe piaţa financiara} ~ ~ delivery company - companie de


price - curs de panică / foarte scăzut paper factaj / mesagerie
5'. 1. hârtie 2. document, act, piesă 3. pl. ~ of goods - lot / partidă de mărfuri'
acte de identitate; ~ of shares - pachet de acţiuni
documente de serviciu 4. titluri de valoare ~ office - birou de mesagerie
5. ziar adj. de hârtie v.t. a împacheta în ~ rates - tarifde coletărie / mesagerie
~ station - gară de coletârie/mesagerie
hârtie ~ blank - formular
~ traffîc - trafic de coletărie/mesagerie
~ company - societate de investiţii ~ to ~ out goods - a împărti mărfuri în
currency - bani de hârtie, bancnote ~ loturi
goods - articole de papetărie ~ industry - to ~ up goods - a face colete de
industria hârtiei ~ mill - fabrică de hârtie ~ mărfuri
money - bilet de bancâ; monedă fiduciară parent s. părinte
~ profit - profit scriptic/teoretic ~ ~ bank - bancă centrală
standard - (fin.) etalon-hârtie ~ title - ~ company - societate-mamă
titlu/certificat de proprietate par (/m.) s. 1. ~ house - firmă / casă de comert
paritate 2. valoare nomi-nalâ adj. referitor centrală
la valoarea nominală ~ clause - clauză de ~ store - magazin central (al unui lanţ
de ma.ga7.ine)
paritate ~ of exchange - paritate de schimb
parity s. paritate
~ value - valoare nominală parallel adj. ~ clause - clauză de paritate
paralel part s. 1. parte 2. parte, piesă, element
~ imports - importuri paralele (din ţări cu 3. parte, participare; sarcină, obligaţie
preţuri mai scăzute decât cele din propria ~ cargo charter - (mar.) navlosire
ţara) parţială
~ market - piaţă paralelă (la preţuri mai ~ delivery - livrare partialâ
ridicate, cu livrare imediată} ~ rate (of ~ owner - coproprietar; coarmator
exchange) - rată neoficială / paralelă (de ~ payment - plată partială; acont
schimb) ~ standard - (fin.) etalon dublu ~ performance - îndeplinire partială
parcel s. 1. parcelâ, lot (de pămânf) 2. (a obligaţiilor contractuale, fapt care
atestă existenţa contractului)
pachet, colet; lot/partidă de mărfuri v.t. 1.
- -time employment / job - serviciu
(şi ~ out) a parcela; a împărti, a distribui 2.
cu produs redus
a face colet din, a împacheta ~ -time worker - muncitor cu program
~ car - vagon de coletărie / mesagerie ~ redus / normă parţială; şomer partial
cartage - (c.f.) factaj ~ delivery / post / ~ truckload - vagon incomplet
service - serviciu de mesagerie ~ - truckload consignment - transport
nevagonabil (cu vagon incomplet)
partial adj. parţial
~ delivery - livrare parţială
~ loss - (asig.) pierdere paţială
220 PAR-PAS
~ payment - plată partială; acont to take smb. into ~ - a lua pe cineva ca
participating adj. participant asociat
~ bond - obligaţiune participantă (la party s. (dr.) parte
beneficiî) ~ at fault - parte în culpă
~ insurance - (SUA) asigurare mutuală ~ concerned - parte interesată
~ policy - poliţă de asigurare cu ~ entitled - parte în drept
participare (la beneficiî) ~ to a case - parte în cauză
~ preference shares - acţiuni prefe- ~ to a contract - parte la contract
renţiale de participare ~ to a dispute - parte în litigiu
participation s. participare; partici- pass s. 1. permis (de liberă trecere),
paţie autorizaţie; legitimaţie 2. pasă de
~ account - cont de participaţie navigatie, şenal navigabil v.t. 1. a pune
~ loans - credite sindicalizate (ofertă în circulaţie (bani) 2. a vota (iin proiect
de fonduri făcută de mai multe bănci de lege) 3. a trece (vama) 4. a pronunţa
pentru a susţine un credit mare) (o sentinţâ) v.i. 1. a face o înregistrare,
participator s. participant a trece (în cont etc.) 2. a circula, a fi
particular s. detaliu; caracteristică; valabil (despre bani etc.) 3. a fi votat
specificatie adj. particular, special (despre un proiect de lege)
~ average - (asig. mar.) avarie parti- ~ of goods - autorizaţie / permis de
culară ridicare a mărfurilor
~ partnership - societate în partici- passable adj. 1. carosabil; navigabil 2.
paţie (fin.) în circulatie
~ power - procură specială passage s. 1. trecere, pasaj; coridor 2.
~ s of sale - caiet de sarcini voiaj, călătorie; traversare (pe mare sau
particularize v.t. a specifica cu avionut) 3. transbordare 4. votare,
partner s. 1. partener, asociat 2. (dr.) aprobare (a unui proiect de lege)
parte v.t. a se asocia cu ~ boat - bac
partnership s. 1. calitate de asociat/ ~ days - (mar.) zile de traversadâ
partener; asociere, participare 2. parti- ~ home - călătorie de înapoiere (a
cipaţie (formă de asociere) navei comerciale)
~ at will - asociere fâră contract ~ out - călătorie de ducere {a navei
~ capital - capital social comerciale)
~ deed - contract de asociere/societate passbook s. L livret de bancă, camet
~ firm - societate în nume colectiv de economii 2. registru de marfâ (luată
~ limited by shares - societate în pe credit)
comandidă pe acţiuni passenger s. pasager, câlător
~ share - participaţie a asociaţilor, ~ aircraft / plane - avion de pasageri
cotă-parte la o asociaţie ~ and cargo ship - navă mixtă
to enter into ~ with smb. - a se asocia (câlători şi marfa)
cu cineva ~ and goods train - tren mixt (călători
şi marja)
PAS-PAW 221

~ boat/carrier/ship/vessel - navă de ~ year - (fin.) exerciţiu trecut


pasageri patent s. brevet, patent adj. brevetat,
~ list/manifest - listă/manifest de patentat v.t. a breveta, a patenta
pasageri (îmharcaţi pe o navâ sau ~ agent - agent pentru brevete
într-un avion) ~ coverage - protecţie prin brevetare
~ mile - pasager-milă (unitate de ~ documents - literatură de brevete de
transport) invenţii
~ rates - tarifpentru călători ~ fees / tax - taxă de brevet
~ shipping - transport de pasageri (pe ~ infringement - încălcare a drepturi-
mare) lor de brevet
~ service/transport - transport de ~ law - legea brevetelor
pasageri ~ letter - certificat de inventator
~ station - gară de călători ~ licence - autorizatie de brevet
~ tonnage - tonaj al navelor de ~ life / period - termen de valabilitate
pasageri a brevetului
~ traffîc - trafic de pasageri ~ office - oficiu de brevete
~ train - tren de călători ~ owner - titular al unui brevet
~ vehicle - autoturism, autovehicul de ~ pool - cartel pentru schimbul de
călători licenţe asupra brevetelor de inventie
passive adj. pasiv ~ rights - drepturi de brevet
~ balance - bilanţ pasiv / deficitar ~ specification - descrierea brevetului
~ bond - obligaţiune pasivă (fărâ to apply for a ~ - a cere un brevet
dobănda) to be issued a ~ - a i se acorda un
~ commerce - (mar.} comert pasiv brevet
(transport al mârfurilor de export cu to work a ~ - a exploata un brevet
navele altei ţărî) patentable adj. brevetabil
~ debts - datorii pasive patentee s. titular al unui brevet /
~ income - venit pasiv patent
~ income generator - generator de patrimony s. (dr.) patrimoniu
venit pasiv pattern s. 1. model; mostră, eşantion 2.
~ trade balance - balanţă comercială structură
pasivă / deficitară ~ book - caiet cu mostre
~ trust - împutemicire pasivă (m care ~ of prices - structură a preţurilor
mandatarul nu are nici o sarcină pauperism s. pauperism, sărăcie
activâ) extremă
passport s. paşaport pauperization s. pauperizare, sărăcie
past adj. trecut; anterior pauperize v.t. a pauperiza, a sărăci
~ consideration - (dr.) compensatie pawn s. amanet, gaj; garantie v.t. a
anterioară amaneta, a pune gaj
~ - due bill - cambie cu scadenţa pawnable adj. care poate fi amanetat
depăşită pawnage s. amanetare
222 PAW-PAY
pawnbroker s. proprietar al unei case ~ zone - zonă (petroliferă) productivă
de amanet; cămătar, cel ce dă payability s. (dr.) exigibilitate
împrumut pe gaj payable adj. 1. plătibil 2. productiv
pawnee v. pawnbroker (despre zăcâminte, terenuri) 3. (dr.)
pawner î. amanetator, cel ce dă în gaj exigibil
pawnshop s. casă de amanet, mimte de ~ area - arie / zonă (petroîiferâ)
pietate productivă
pay s. plată; salariu; soldă; onorariu; ~ as per endorsement - plătibil prin
indemnizaţie; diumă adj. 1. productiv andosare
(despre zăcâminte, terenuri) 2. cu plată ~ at maturity - plătibil la scadenţă
(despre aparate, mecanisme) v.t. 1. a ~ at sight - plătibil la vedere
plăti, a achita 2. (back) a rambursa, a ~ by instalments - plătibil în rate
restitui 3. (down) a plăti în numerar / ~ in advance - plătibil cu anticipaţie
pe loc 4. (in) a plâti în cont curent 5. ~ net cash - plătibil în numerar fâră
(off) a plăti/a achita integral; a amortiza reducere
6. (out) a plăti / a achita în rate mici 7. ~ on delivery - plătibil la livrare
(over) a plăti mai mult (cu o anumită ~ on demand - plătibil la cerere
sumâ); a plăti, a achita 8. (up) a lichida ~ on presentation - plătibil la
o datorie; a plăti, a achita (la timp) v.i. prezentare
1. a plăti 2. a aduce profit, a fi profi- ~ to bearer - plătibil la purtător
tabil 3. (in) a plăti cotizaţiile regulat 4. ~ to order - plătibil la ordin
(into) a plâti în (cont curent) paycheck s. (SUA) salariu plătit prin
~ as you earn - impozitare la sursă a cec
venitului payday s. 1. (bur.) zi de lichidare 2. zi
~ as you go - plată pe măsura de plată (a salariului)
efectuării operaţiilor sau din încasările payee ^. beneficiar, primitor {al unei
curente plâţi, al unui efect de comerf)
~ cash - plata în numerar (formulă pe payer s. plătitor
un cec) paygate s. turnichet (care funcţionează
~ desk - casă, casierie dupd plata taxei, introducerea cartelei)
~ freeze - îngheţare a salariilor paying adj. 1. care plăteşte; de plată 2.
~ gravel - zăcământ aluvionar cu rentabil, profitabil
conţinut industrial de aur ~ agent - domiciliatar (al unei cambii)
~ offîce - casierie, birou de plăţi ~ capacity - solvabilitate, posibilitate
~ order issued - ordonanţare de plăţi de plată
~ rise - spor de salariu ~ deadweight - (mar.) capacitate de
~ scales - grile de salarizare . încărcare netă / utilă
~ television - televiziune cu taxâ / ~ offîce - casierie, birou de plăţi
abonament payload s. sarcină utilâ / comercială;
~ - through securities - titluri de va- capacitate utilă
loare emise în baza creditelor ipotecare paymaster s. casier
PAY-PED 223

~ general - casier-şef; şef al serviciului ~s received - plăţi primite


financiar ~ terms - (com.) condiţii de platâ
paymastership s. funcţie de casier ~ unit - unitate de plată
payment s. plată; vărsământ payoff^. plată, retribuţie; amortizare
~ after delivery - plată după livrare paypacket s. plic cu salariul în
~ against documents - plată contra numerar (incluzând şi fişa de calctil a
documente acestuid)
~ at sight - plată la vedere payroll s. stat de salarii
~ by instalments - plată în rate ~ clerk - functionar însărcinat cu plata
~ by results - plată în funcţie de şi evidenţa salariilor
producţia realizată ~ deduction insurance - asigurare de
~ by transfer - plată prin virament viaţă cu prime achitate / reţinute din
~ countermanded - plată contraman- salariu
dată payslip s. fişă de calcul (net) al
~ for honour / supra protest - plată salariului {care însoţeşte plata
pentru onoare / sub protest (a unei acestuid)
cambii) peaceful adj. paşnic
~ forward - plată contra ramburs ~ picketing - pichetare paşnică (de
~ in advance / anticipation - plată către greviştî)
anticipată peak s. vârf
~ in arrear - plată restantă ~ effîciency - randament maxim;
~ in cash / specie - plată în numerar productivitate maximă
~ in driblets - plată fracţionată ~ hours - ore de vârf
~ in due course - plată la termenul ~ load - sarcină / încărcătură maximă
cuvenit ~ output - productie maximă
~ in full - plată integrală ~ value - valoare maximă
~ in kind - plată în natură ~ year - an-record / de vârf
~ in part - plată partialâ peck s. peck (unitate de mâsură pentru
~ media - mijloace de plată capacitate)
~ of balance - plată a soldului peculate v.t. a delapida, a detuma
~ on account - plată parţială (a unei (fonduri publice) v.i. a defrauda statul
datoriî) peculator s. delapidator, defraudator
~ order - ordin de plată pecuniary adj. 1. pecuniar, bănesc;
~ patterns approach - abordare financiar 2. pasibil de amendă
bazată pe scheme de plată (metodâ de peddle v.t. a face comert ambulant cu
monitorizare a creanţelor, în care efee- v.î'. a face comerţ ambulant
tele comerciale de primit sunt legate de peddler v. pedlar
vânzârile din luna de origine) peddlery v. pedlary
~ record - evidenţă a plăţilor (la un pedlar s. vânzător ambulant
credif)
~(s) agreement - acord de plăţi
224 PED-PER
pedlary s. 1. comert ambulant (de la pensionare (despre persoane) 3. sus-
mârunţişurî} 2. marfâ a negustorului ceptibil de reţinere pentru pensie
ambulant (despre venituri)
peg s. curs de schimb susţinut (de ~ age - vârstă de pensionare
guvem) v.t. a susţine, a stabiliza (piaţa, ~ emoluments - câştiguri supuse
preţuri etc.) reţinerilor pentru pensie
penal adj. penal ~ service - ani de muncă (socotiţi la
~ code - cod penal calcularea pensiei)
penalize v.t. a penaliza pensionary s. pensionar adj. 1. de
penalty 5. penalizare; daună penaliza- pensie 2. pensionat
toare; daune - interese pensioner s. pensionar
~ cargo - caric/încărcătură cu pena- pent-up adj. controlat, reţinut
lizare ~ demand - cerere controlată
~ clause - clauză de daune - interese ~ inflation - inflaţie controlată
dockage - penalizare pentru folosirea penury adj. penurie
danei peste termenul stabilit ~ for non- perprep. 1. pe; per 2. prin, cu
performance of contract -daune ~ annum - pe an
contractuale ~ capita - pe cap de om, de persoanâ
~ interest - dobândă penalizatoare ~ cent - la sută
contra - (cont.) trecut pe
penetration s. penetrare ~ strategy -
contrapagină ~ day / diem - pe zi ~ man-
strategie de penetrare (pe o piaţă)
hour - pe om-oră ~ medio - (bur.) cu
penny s. penny, peni (monedă
lichidare la mijlocul lunii
divizionarâ engleză)
~ messenger - prin curier ~
~ bank - bancă / casâ de economii (care
month / mensem - pe lună ~ post
acceptă depuneri mici} ~ -in-the-slot
- cu poşta
machine - distribuitor automat
~ procuration / procurationem - prin
~ stock - (SUA) titlu de valoare vândut la
procurâ
preţ scăzut (pentru mai puţin de un dolar)
~ ton - pe tonă
pennyweight 5. pennyweight (unitate de
~ ultimo - (bur.) cu lichidare la sfârşitul
măsnrâ pentru greutate) pension s. pensie
lunii
v.t. a pensiona; a acorda o pensie ~ fund -
~ weather working day - pe zi lucrătoare,
fond de pensii ~ scheme - plan de pensii to
în mâsura în care starea timpului o permite
grant a ~ to smb. - a pensiona pe cineva
percentage s. procentaj; procente ~
pensionable adj. 1. de pensie/pensio-nare
analysis - analiză procentuală ~
{despre vârsta) 2. care are dreptul
contributions - cote procentuale ~ of sales
method - (cont.) metoda procentului din
vânzări (inetodâ de
PER
previziune a nevoilor financiare prin ~ test - probă de exploatare /
exprimarea diferiteîor posturi de bilanţ funcţionare
ca procent din vânzări şi apoi înmul- peril s. pericol; risc
ţirea acestor procentaje cu vânzârile ~ point - (SUA) punct periculos (sub
viitoare estimate pentru a realiza care reducerea tarifelor vamale la
bilanţuri pro foriîia) import prejudiciazâ economia
perch s. prăjină (ynitate de măsură naţională)
pentru lungime) ~s of the sea clause - (asig. mar.)
perfect adj. 1. perfect, ireproşabil; clauza pericolelor mării
complet, intact 2. corect, exact v.t. 1. a period s. perioadă, durată, tennen
perfecţiona, a îmbunătăţi 2. a finaliza, a ~ bill - cambie la termen
executa ~ costs - costuri fixe
~ competition - concurenţă perfectă ~ of service - durată de exploatare
~ entry - declaraţie vamală definitivă ~ under review - (fin.) perioadă
~ hedge - (bur., fin.) asigurare perfectă analizată, exerciţiu trecut
împotriva riscurilor periodical adj. periodic; ciclic s.
~ market - piaţă perfectă (cu publicaţie periodică
competiţie perfectâ) ~ increment - creştere periodică
~ monopoly - monopol perfect / total ~ inventory - (cont.) inventar periodic
~ quality - calitate ireproşabilă ~ payments - plăţi periodice
~ ream - top (de hârtie) peripheral adj. periferic
perform v.t. a executa, a îndepiini (un ~ service - serviciu periferic (care este
contract, o obligaţie etc.) oferit pe lângă serviciile bancare de
performance s. 1. executare, îndepli- bazăfără comision)
nire (a unui contract, a unei obligaţii ~ workers - (man.) muncitori perife-
etc.) 1. productivitate, randament rici (mutaţi în interes de serviciu)
~ appraisal - apreciere a capacitătii perishable adj. perisabil, alterabil s. pl.
(unui salariat); apreciere a execuţiei mărfuri perisabile
~ bond - scrisoare de garanţie bancară ~ goods / freight - mărfuri perisabile
de executare (a contractului) ~ traffîc - trafic de mârftiri perisabile
~ fund - fond mutual cu investiţii pe permanent adj. pennanent
termen scurt ~ address - adresă pennanentă
~ guarantee - garanţie de executare (a ~ assets - active imobilizate, capital fix
contractului) ~ customer - client permanent
~ index - indice de calitate ~ debt - datorie consolidată
~ • related pay - retribuţie în funcţie ~ employees - salariaţi permanenţi
de performanţe ~ income - venit permanent
~ standard - standard de performanţă; ~ investment - investiţie pe termen
standard de operare (controlul utilizdrii lung
terenurilor industriale) ~ loan - împrumut consolidat
226 PER
~ medium - monedă stabilă; valută ~ credit - credit personal (reputaţia
forte unei persoane care îi permite să obţînă
~ output - producţie continuă mărfuripe credit)
~ residence - domiciliu stabil ~ equity plan - plan personal de
permissible adj. admisibil, pennis investiţii (m titluri de valoare)
~ draft / draught - (mar.) pescaj ~ estate / property - proprietate
admisibil mobiliarâ
~ load - încârcătură permisă ~ income tax - impozit asupra
permit ^. 1. permis, licenţă 2. venitului personal
autorizaţie de liberă circulaţie (pentru ~ identification number - cod
marfa) v.î. a permite, a autoriza personal de identificare (al clientului
~ for home consumption - certificat unei băncî)
de scutire de vamă pentru o marfa de ~ investment - investiţie personală/
consum intem financiară {investiţie în valori mobi-
to take out a ~ - a obtine un permis / o liare)
licenţă ~ liability insurance - asigurare de
perpetual adj. perpetuu; permanent răspundere personală
~ annuity - anuitate perpetuă ~ loan - împmmut personal (acordat
~ bond - obligaţiune perpetuă de o bancăfâră garanţiî)
~ inventory - (cont.) inventar perma- ~ sector - sector privat (fn economie)
nent (menţinut la zi) ~ security - garanţie personală;
~ order - comandă permanentă (pentru garanţie mobiliară ~ shares - acţiuni
aceîeaşi mărfurî) nominale personalty s. (dr.) proprietate
perpetuity 5'. 1. (fin.) perpetuitate (flux mobili-ară, avere mobiliară
de plăţi viitoare egale estimat să personnel s. personal, efectiv, salariaţi ~
continue veşnic) 2. (dr.) posesiune pe agency - oficiu de plasare a fortei de
termen nelimitat muncă
perquisite s. 1. câştig suplimentar; ~ department - serviciu de personal ~
câştig întâmplător 2. indemnizaţie director/manager - şef al serviciului de
specială 3. beneficiu marginal; bacşiş
personal
personal adj. 1. personal; particular,
~ files /records - dosare (individuale) ale
privat 2. (fifr.) mobiliar salariaţilor
~ accident and sickness insurance - management - managementul
asigurare de persoane contra acciden- resurselor umane
telor şi bolilor ~ plans - programe ale salariatilor ~ policy
~ accounts - (cont.) conturi personale - politică în materie de personal (a
~ allowance / relief - reducere a uneifirme) ~ specification - fişa
procentului de impozitare
salariatului (de studii, experienţâ,
~ assets - active mobiliare
calificare etc.)
~ cheque - cec personal (al unei
persoane fizice)
PER-PIE 227

persuasibility s. capacitate de a se lăsa ~ spirit - benzină


convins (de o reclamă) ~ (tank) car - vagon-cistemă
persuasive adj. persuasiv ~ wharf - chei de petrol
~ advertising - publicitate persuasivă petty adj. mărunt, mic; minor s. pl.
petition s. petiţie; cerere v.t. a înainta o (cont.) cheltuieli mămnte
petiţie / cerere către sau pentru v.i. a ~ average - (asig. mar.) avarie minoră
face o cerere, a înainta o petiţie ~ cash - casă mică; cheltuieli sau
~ for respite - cerere de amânare (a încasări mărunte
plăţiî) ~ dealer - negustor cu amănuntul
~ in bankruptcy - cerere de declarare pharmaceutical adj. farmaceutic s.
în stare de faliment produs farmaceutic, medicament
to fîle one's ~ in bankruptcy - a se physical adj. fizic
declara în. stare de faliment ~ assets - active corporale
petitioner s. 1. petiţionar; solicitant 2. ~ capital -capital fix, mijloace fixe
(dr.) reclamant distribution management
petrocurrency s. petrovalută managementul distribuţiei fizice a
petrodollars s. petrodolari mărfurilor (ambalaj, transport,
petrol s. benzină; gazolină depo'zitare etc.)
~ bulk lorry - camion-cistemă de ~ inventory/stocktaking - (cont.) inventar
benzină fizic
~ carrier - petrolier de benzină ~ productivity - productivitate a
~ -filling station - staţie de benzină capitalului fix
petroleum s. petrol, ţiţei picket s. pichet v.t. a picheta picketing s.
~ carrier/ship/vessel - petrolier, tanc pichetare (de către greviştî)
petrolier
piece s. 1. bucată, parte 2. parcelâ (de
~ crude - ţiţei brut
~ deposit - zăcământ de petrol teren) 3. piesă 4. monedă ~ fabric / goods
~ drilling - foraj de sonde de petrol - mârfuri textile cu metraj m bucată
~ engineering - tehnologie de ~ rate system - sistem de muncă în acord
prelucrare a petrolului ~ wage - salarizare pentru munca în acord
~ extraction - extracţie de petrol ~ work - muncă în acord to do ~ work (to
~ fuel oil - combustibil de petrol work by the ~) - a munci în acord
~ industry - industria petrolieră piecemeal adv. cu bucata to work ~ - a
~ mineral oil - ulei mineral; petrol lucra în acord piecework s. muncă în acord
lampant ~ rates - tarif pentru munca în acord
~ naphtha - benzină grea
~ processing - prelucrare a petrolului
~ refinery - rafinărie de petrol
~ refining - rafinare a petrolului
~ (revenue) tax - impozit pe veniturile
obţinute din comercializarea petrolului
228 PIE-PLA
pieceworker s. muncitor cu plata în ~ of abode - (dr.) domiciliu
acord ~ of call - loc de escală
pier s. mol; dig; chei; dană ~ of delivery - loc de livrare
~ barge - dană plutitoare ~ of destination - loc de destinaţie
~ dues - taxe de cheiaj ~ of employment / work - loc de
~ master - responsabil de chei muncă
~ - to-pier containerization - con- ~ of origin - loc de origine
tainerizare "chei la chei" ~ of payment - loc de plată
pierage s. taxă de cheiaj placement s. 1. punere, aşezare;
pilferage s. (asig.) pierderi cauzate de amplasare 2. plasament, investiţie
furtul mărfii în timpul transportului; placing s. 1. (şi pl.) plasare a unei
fiirt de marfâ emisiuni de acţiuni (aparţinând unei
pilot s. pilot adj. experimental, pilot societâţi cu râspundere limitată care
v.t. apilota intenţionează sâ devinâ anonimă) 2.
~ licence - brevet de pilot încheiere a unui contract de asigurare
~ plant - instalaţie experimentală/pilot plaint s. (rfr.) plângere, reclamaţie
~ production - producţie experimen- ~ note - notă de reclamaţie
tala/pilot plaintiff s.(dr.) reclamant, parte civilă
~ study - studiu prealabil / pilot plan s. plan; proiect; schiţă; diagramâ
pilotage s. 1. pilotaj, pilotare 2. taxe de v.t. a planifica; a proiecta v.i. a face
pilotaj planuri, a planifica
~ dues / rates - taxe de pilotaj ~ manager - manager al unui plan de
~ service - serviciu de pilotaj beneficii
pint s. pintă (unitate de masura pentrit planned adj. planificat
capacitate) ~ economy - economie planificată/
pipe s. ţeavă, conductă v.t. a transporta centralizată
prin conductă ~ investment - investiţie planificată
~ conduit - tubulatură (pe un petrolier) ~ obsolescence - (com.) planificare a
~ -line - pipe-line, oleoduc articolelor care se demodează uşor
~ -line run - cantitate de produs ~ outage - întrempere planificată m
transportatâ prin conductă functionare
piscary s. 1. (dr.) drept de pescuit (in ~ production - productie planificată
ape străine) 2. zonă de pescuit ~ unit development - plan de
pittance x. salariu derizoriu; venituri dezvoltare zonală
mici planner s. planificator; proiectant
place 5. 1. loc 2. post, funcţie; serviciu, planning s. 1. planificare 2. sistema-
ocupaţie v.t. 1. a pune, a aşeza; a tizare
amplasa 2. a numi (intr-un post) 3. a ~ and design work - studiu de proiect
plasa, a investi (bani) 4. a fixa, a stabili ~ horizon - orizont de planificare (pe
(data, locul) 5. a încheia (un contract) 5-10 ani)
6. a vinde, a plasa (mărfurî} ~ permission - aprobare a cadastrului
PLA-POL _________________________229

~ of movables - garanţie mobiliară


studiu urbanistic/de siste-
~ of real property - garanţie imobilară
~ survey
to redeem a ~ - a scoate din gaj
matizare
pledgee s. creditor gajist
plant s. 1. plantă 2. uzină; fabrică 3.
pledger v. pledgor
utilaj, instalaţie; echipament v.t. a
pledgor s. debitor gajist
planta, a sădi
plenary adj. plenar (despre şedinţe,
~ depot / yard - magazie / depozit de
adunârî)
materiale şi utilaje
plenipotentiary adj. plenipotentiar, cu
~ -hire rate - tarif de închiriere a
puteri depline s. ambasador plenipo-
utilajelor
tenţiar
~ layout - amplasare a uzinei
plot s. lot/parcelă de teren v.t. a parcela
~ leasing - închiriere (pe termen lung)
plotting 5'. parcelare
a unei instalaţii industriale sau clădiri
plough 5'. 1. plug 2. arătură v.t. 1. a ara
complet echipate
2. (back) a reinvesti profitul
~ practice - practică în producţie;
~ land - pâmânt arabil; teren cultivat
experienţă practică
ploughman s. plugar; muncitor agricol
~ stock - utilaj, echipament; inventar
plutocracy s. plutocraţie
~ unit - agregat
poach v.t. 1. a acapara; a obţine (in
plantation s. 1. plantaţie 2. pl. acţiuni
mod ilegal) 2. a încălca (proprietatea
ale companiilor care exploatează
cuiva)
plantaţii (de tutun, cafea etc.)
pole s. prăjină (unitate de măsură
plastic adj. plastic
pentru lungime)
~ card - carte de credit
policy s. 1. politică 2. poliţă (de
~ money - bani de plastic, mijloc de
asigurare)
plată prin cartea de credit
~ of deflation - politică deflaţionistă
plate s. placă, tablă, foaie de metal v.t.
~ of inflation - politică inflaţionistă
a placa {cufoi de metal)
~ of insurance - poliţă de asigurare
~ mark - marcă (la metale prefioase)
~ of retrenchment - politică de
platform s. 1. platformă 2. (c.f.) peron;
economie / restricţii bugetare
rampă de încârcare
~ proof of interest - (asig. mar.) poliţă
~ container - container-platformă
de onoare / fară obiect asigurat
~ lorry - camion-platformâ
reserves of life insurance
~ truck / waggon - vagon-platformă
player s. speculant la bursă companies - rezerve de poliţe ale
plea s. (dr.) pledoarie; argument societăţilor de asigurări de viaţă (pri-mele
~ of nullity - argument pentru acumulaîe sub forma depozitelor
declararea nulităţii (unui contract) deţinătorului de prime de asigurare)
pleasure 5'. plăcere, agrement policyholder s. titular al unei poliţe de
~ boat / ship - navă de agrement asigurare
~ trip - călătorie turistică/de agrement political adj. politic ~ economy -
pledge s. gaj, garanţie v.t. a pune în economie politică
gaj, a da ca garanţie
230 POL-POR
~ risk analysis - analiza riscului ~ census - recensâmânt al populaţiei
politic (evaluaî de un investitor, port s. port
referitor la politica guvernamentală a ~ agency - agenţie portuară
unui stat) ~ area - zonă portuară
~ uncertainty - instabilitate politică ~ authorities - autorităţi portuare
poll s. 1. listă electorală; electorat 2. ~ -bound - retinut în port (despre o
alegeri; votare 3. sondare a opiniei navâ)
publice; sondaj electoral v.t. 1. a efec- ~ capacity - capacitate de operare a
tua alegeri în, a cere votul (unei portului
regiuni) 2. a obţine (yoturi) v.i. a vota, ~ call - escală, intrare m port;
a-şi da votul notificare / avizare de navă "gata de
~ tax - capitaţie, impozit pe cap de operare" (încârcare-descârcare)
locuitor ~ charges / dues / duty - taxe portuare
polling s. 1. alegeri; votare 2. sondare a ~ clearance - eliberare a portului/
opiniei publice; sondaj electoral danelor portuare de mărfurile sosite
~ station - secţie de votare ~ complex - complex portuar
pollute v.t. a polua ~ days - zile de stationare în port (a
pollution s. poluare unei nave în exploatare)
control bond - obligaţiune ~ development - dezvoltare / extindere
(municipala) emisâ pentru finanţarea a portului
controlului poluării aerului şi a apei pool s. ~ differential - tarif de navlu
1. fond comun 2. cartel, trust, pool 3. diferenţiat între porturi
pronosport v.t. a comasa (benficii, fonduri, ~ effîciency - eficienţă de operare a
interese, riscurî) v.i. a forma un cartel portului
~ equipment - utilaj portuar
pooling s. 1. comasare (de beneficii,
~ facilities - instalaţii portuare
fonduri, interese, riscurî) 2. formare a unui ~ mark - marcă de port (pentru
cartel mărfuri)
~ of interests - combinarea intereselor ~ of adjudication - port destinat
(metodâ contabilâ pentru combinarea navelor reţinute pentm contrabandă
situaţiilor contabile a două firme care ~ of arrival - port de sosire
fuzionează) ~ of call - port de escală
poor adj. sărac 2. nefertil, neproductiv ~ of delivery - port de predare (a
(despre sol); slab, insuficient (despre mârfiî)
recoltă etc.) 3. nesatisfăcător, necores- ~ of departure / sailing - port de
punzător; inferior (despre calitate) 4. mic, plecare
redus, modest (despre venituri, beneficiî) ~ of destination - port de destinaţie
~ of discharge - port de descărcare
popular adj. 1. popular, căutat (despre
~ of distress / necessity / refuge - port
unprodus) 2. accesibil (despre preţuri) de refugiu
population s. populaţie ~ of embarkation - port de îmbarcare
POR-POS 231

~ of entry - port de intrare / sosire; porterage s. 1. manipulare (de


port vamal / de import mărfuri), hamalâc 2. plată a hamalului /
~ of intake / loading / shipment - port docherului
de încărcare portfolio s. 1. servietă, mapă 2. (fin.)
~ of reference - port principal / de portofoliu
referinţă (pentru calculul mareei) ~ analysis - analiză de portofoliu
~ of registry - port de înregistrare / ~ investments - investiţii de portofoliu
înmatriculare (a naveî) ~ management - management de
~ of transit - port de tranzit portofoliu
~ of transshipment - port de position s. poziţie (pe piaţă sub forma
transbordare contractelor jdră acoperire)
~ offîce - direcţie portuară ~ building - (bur.) constmire a unei
~ pay - retribuţie (a echipajului) poziţii (prin cumpărarea treptată de
pentru timpul de staţionare în port acţiuni pentru a evita creşterea bruscă
~ personnel - personal portuar a preţului lor)
~ policy - poliţâ de asigurare în port possess v.t. a poseda, a avea în
~ rates - taxe vamale portuare posesiune / proprietate
~ regulations - regulament al portului possession s. 1. posesie, posesiune 2.
'- risk policy - poliţâ de asigurare pl. proprietate, posesiune; avere
pentru riscurile de port to come/to enter into ~ of a property
~ shipping register - registru portuar - a intra în posesia unui bun
de evidenţă a mărfurilor încărcate to give ~ of sth. - a da ceva în posesie
~ speed - viteză / celeritate / normâ de possessor s. posesor; proprietar
operare a portului possessory adj. de posesie / proprietate
~ terminal - terminal portuar ~ lien - drept de retenţie {dreptui
~ work - operaţie portuară (incărcare, creditorului de a păstra o proprietate a
descărcare, transbordare) debitorului restantpână când acesta îşi
portability s. portabilitate (a achitâ întreaga datorie)
planurilor de pensii) post s. 1. poştă, oficiu poştal 2. poştă,
portable adj. portabil corespondenţă 3. post, funcţie; serviciu
~ pension - pensie la purtător v.t. 1. a expedia (prin poştă) 2. (cont.) a
portage s. 1. transport; cărăuşie 2. taxe transcrie (in cartea mare)
de transport; (c.f.) fraht; (mar.) navlu 3. ~ code - cod poştal
transbordare de mărfuri sau vase mici ~ -free - franco, scutit de taxe poştale
de pe un râu pe altul; zonă între două ~ offîce - oficiu poştal
râuri folosită în acest scop 4. salariu al ~ -offîce box - căsuţă poştală
marinarilor pe durata staţionării vasului ~ -offîce order - mandat poştal
în port v.t. a transporta / a transborda de ~ -office receipt - recipisă poştală
pe un râu pe altul ~ -office savings bank - casă de
porter s. hamal; docher economii la oficiul poştal
postage s. tarifpoştal; francare
232 POS-PRA
~ book - registru de evidenţă a francării poulterer s. negustor de păsări de curte
~ included - inclusiv costul expedierii prin poultry s. 1. păsări de curte 2. came de
poştă ~ paid - francat ~ rates - tarifpoştal ~ pasâre de curte ~ farm - fermă avicolă ~
stamp - timbm poştal postal adj. poştal ~ farmer - avicultor ~ farming - avicultură
address - adresă poştală ~ card - carte pound s. 1. livrâ, funt, pfund, (unitate de
poştală măsurâ pentru greutate) 1. liră ster-lină 3.
~ charges - cheltuieh poştale/de expe-diere liră v.i. (la monetărie) a verifica greutatea
prin poştă monedelor
~ franking machine - maşină poştală de ~ -foolish - neglijare a administrării
francat sumelor mari de bani (ca rezultat al
~ giro - serviciu poştal de transfer giro ~ preocupării excesive pentru fondurile micî)
order - mandat poştal ~ rates / tariff - ~ sterling - liră sterlină poundage s. 1.
tarifpoştal ~ receipt - recipisă poştală ~ greutate în livre 2. taxă (yamală etc.) pe
service - serviciu poştal; poştă ~ trade - livră 3. procent calcu-lat pe liră sterlină (la
comert prin poştă ~ union - uniune poştală salarii, profituri eîc.)
postdate v.t. a postdata postentry s. 1. poverty s. sărăcie ~ level / line - prag de
(cont.) înregistrare ulterioarâ 2. sărăcie ~ trap - capcana sărăciei (situaţie
declaraţie (vamaîâ) suplimentară poster s. în care se află o persoană cu venituri mici,
poster, afiş al cărei ajutor social e diminuat înfuncţie
~ advertising - publicitate prin postere de câştigul obţinut din munca
posthaste adv. expres (despre scrisorî) siiplimentară şi care nu are stimulente
postman s. poştaş, factor poştal postmark pentru a munci)
s. ştampilă poştală v.t. a ştampila {scrisori power s. 1. putere, energie 2. autoritate;
etc.) postmaster s. diriginte de poştă control 3. împutemicire, mandat
postpaid adj., adv. francat potential adj. ~ of attorney - procură ~ of sale - drept de
potential ~ customer - client potenţial ~ vânzare (dreptul executorului testamentar
market - piaţă potenţială, debuşeu de a vinde o parte din masa succesoraîă) ~
potenţial plant - centrală electricâ practical adj. 1.
pottery s. 1. olărie; ceramică 2. olărie practic; util, folositor 2. de drept
(atelier, fabricâ) ~ owner - proprietar de drept practice s. 1.
~ industry - industria ceramică ~ practică 2. practicare, profesare, exercitare
ware - produse de olărie (a unei profesiî) 3.
PRA-PRE 233

clientelă (de medic sau avocat) 4. proces tehnologic cu scopul de a-l face
metodă, procedeu 5. uzanţă inaccesibil concurenţei) ~ right - drept de
~ s of trade - uzanţe comerciale preemţiune (clauzâ din contractul de
the ~ of the courts - (dr.) societate şi stalut care dă acţionarilor
jurisprudenţă comuni dreptul de a cumpăra proporţional
practise v.t. 1. a practica, a profesa, a noi emisiuni de acţiuni comune sau titluri
exercita (o profesie) v.i. a practica, a
de valoare convertibile în acţiuni comune)
profesa
practitioner s. 1. medic sau avocat prefabricate v.t. a prefabrica prefer v.t. 1.
practicant 2. practician; profesionist, a prefera 2. a avansa, a promova (in
specialist servicui) 3. a înainta (o cerere, o
precalculated adj. antecalculat plângere); a formula (o revendicare)
~ cost price - preţ de cost antecalculat preference s. 1. preferinţă 2. drept de
precapitalistic adj. precapitalist prioritate; regim preferenţial ~ capital -
precast adj. prefabricat (din beton) capital al unei companii emis sub formă de
~ unit - element prefabricat din beton acţiuni preferenţiale -' shares - acţiuni
precautionary adj. preventiv preferenţiale ~ shareholder - acţionar
~ balance - sold de numerar preventiv deţinător de acţiuni preferenţiale
(numerar pâstrat pentm cheltuieli
preferential adj. preferenţial; privile-giat
neprevâzute)
~ claim - privilegiu
precept s. ordin de plată (emis de o
persoanâ împuternicita)
~ creditor - creditor preferenţial (ale cârui
precontract s. precontract creanţe sunt rambursate prioritar în caz de
predatory adj. acaparator faliment)
~ pricing - stabilire de preţuri ~ debt - datorie preferenţială (plătitâ
acaparatoare (preţuri scâzute iniţial integral, în caz de faliment, înaintea altor
pentru eliminarea concurenţei şi datorii}
instituirea monopolului) ~ duty / tariff - taxă / tarif vamal(ă)
preempt v.t. 1. a ocupa (teren) pentru a preferenţial(ă) (la import) ~ payments -
dobândi dreptul de preempţiune 2. a (dr.) plăţi preferenţiale (efectuate din
cumpăra înaintea altora; a lua în averea unuifalit) ~ right - drept
posesie înaintea altora
preferenţial ~ shares - acţiuni preferenţiale
preemption s. (dr.) drept de
preempţiune (cu plata prioritarâ a dividendelor) ~ shop
preemptive adj. preemptiv - întreprindere care acordă tratament
bid - ofertă avantajoasă de cumpărare preferenţial (membriîor de sindicat)
(pentru descurajarea altor ofertanţi) ~ terms - condiţii preferenţiale
preferentialism s. sistem preferenţial
~ patenting - brevetare de blocare
(brevetarea unui produs sau a unui
234 PRE
preferment s. 1. avansare, promovare (în prepay v.t. 1. a plăti anticipat 2. a franca
serviciu) 1. funcţie superioară preferred v. prepayment s. 1. plată anticipată 2. francare
preferential prejudice s. prejudiciu, ~ privilege - privilegiu de plată anticipată (a
pagubă, daună v.t. a prejudicia, a cauza unei datorii înainte de scadenţa)
present adj. 1. prezent; actual 2. pre-zent, de
prejudicii preliminary adj. preliminar ~ faţă s. 1. prezent; actualitate 2. cadou, dar
design / plan / project - anteproiect ~ entry v.t. a prezenta, a-şi da (demisio), a prezenta,
- declaraţie vamală prelimi-nară a depune (o cerere, un document etc.) ~
~ expenses - cheltuieli preliminare / de capital - capital disponibil ~ -day - actual,
mfnnţare (a unei societăţi) prezent ~ goods - mârfuri disponibile ~
~ hearing - audiere preliminarâ
month - lună curentă ~ value / worth -
valoare actuală ~ value method - metodă de
~ work - lucrare pregătitoare
estimare la valoarea actuală (a unei
premise s. 1. premisă, punct de plecare investiţii) presentation s. prezentare (a unui
2. pl. (dr.) puncte sus-mentionate 3. pl. efect de comerţ)
(dr.) parte introductivâ (a unui ~ draft - trată la vedere president s.
document) 4. pl. cladire, imobil (cu preşedinte (al unei societâţî); director
teren, instalaţii etc.) general press s. 1. presă; ziare 2. tipografîe,
premium s. 1. premiu, primă (de imprimerie
asigurare etc.) 2. (fin.) agio 3. taxă de ~ advertising campaign - campanie de
ucenicie publicitate în presă ~ agency - agenţie de
~ bonus - primă pentru economisirea presă / ştiri ~ agent - agent de presă ~
timpului de lucru conference - conferinţă de presă pressure
~ for the call - (bur.) primă directă / s. 1. presiune, constrângere 2. greutăţi,
dificultăţi (financiare, economice)
pentru opţiune de cumpărare
~ of demand - presiune a cererii ~ of
~ for the put - (bur.) primă inversă / taxation - sarcină / povară a impozitelor
pentm optiune de vânzare presume v.t. a presupune, a prezuma
~ on an issue / on shares - primă de presumption s. prezumpţie ~ of fact - (dr.)
emisiune a actiunilor prezumpţie de fapt ~ of law - (dr.)
~ on gold - (fin.) agio asupra aurului prezumpţie legală presumptive adj.
~ on redemption - primă de rambur- prezumptiv
sare
~ pay - primă de stimulare
~ (savings) bond - obligaţiune cu
premii prin tragere la sorţi
~ wage system - sistem de salarizare
cu primă
preowned adj. de ocazie, la mâna a
doua
prepack v. prepackage
prepackage v.t. a preambala
PRE-PRI 235

~ heir - (dr.) moştenitor prezumptiv ~ fluctuation/movement/wave - fluc-


~ total loss - (asig.) pierdere totală tuaţie a preţurilor
prezumată ~ freeze/freezing - îngheţare a preţu-
previous adj. anterior, precedent, rilor
prealabil ~ index - indice al preţurilor
~ agreement - acord prealabil ~ leader - lider de preţ (firma care,
~ design / project - anteproiect acţionând într-un anumit domeniu, are
~ endorser - andosator precedent iniţiativa stabilirii preţurilor)
~ holder - titular precedent (al unor ~ leadership - fîxare a preţului în
titluri de valoare) funcţie de preţul director
~ quotation - (bur.) cotare anterioară ~ legislation - legislaţia preţurilor
price s. 1. preţ, cost; valoare 2. (bur.) ~ level - nivel al preţurilor
curs, cotaţie v.t. 1. a fixa preţul; a ~ list - listă de preţuri, tarif
evalua, a estima 2. (out of) a cere un ~ maker - cel care face preţul
preţ exagerat pentru ~ mechanism - mecanism al preţurilor
~ advance - majorare a preţurilor ~ of money - rată a scontului
~ asked - preţ cerut ~ -output policy - politică bazată pe
~ boom - explozie a preţurilor raportul preţ-producţie
~ ceiling - plafon al preţurilor ~ pattern/structure - structură a pre-
~ clause - clauza preţului ţurilor
~ control - control al preţurilor ~ quotation - (bur.) cotaţie
~ current - mercurial, listă de preţuri ~ reduction - reducere a preţurilor
~ cutting - reducere a preţurilor ~ regulation - reglementare a preţu-
~ determination - stabilire a preţurilor rilor
~ discretion - fixare a preţurilor la ~ ring - coaliţie a comercianţilor
discreţie (de către intermediar) pentru fixarea unor preţuri (evitând
~ discrimination - preţuri diferenţiate astfel concurenţa)
~ -earnings ratio - coeficient de capi- ~ sensitive - sensibil în termeni de preţ
talizare bursieră (raportul dintre preţul ~ shading - reducere mică/nesemni-
unei societăţi la bursă şi beneficiile ei) ficativă a preţurilor
~ effect - efect al preţurilor ~ stability - stabilitate a preţurilor
~ elasticity / sensitivity - elasticitate a ~ stabilization - stabilizare a preţurilor
preţurilor ~ support - subvenţionare a preţurilor
~ elasticity of demand - elasticitate a ~ tag / ticket - etichetă cu preţul
preţului la cerere ~ taker - cel care preia preţul
~ elasticity of supply - elasticitate a ~ theory - teoria preţurilor
preţului la ofertă ~ war - război al preţurilor
~ fîxing - fixare a preţurilor ~ s afloat - (mar.) preţuri ale
~ floor - nivel minim al unui preţ mărfurilor în expediţie
(controlat) priced adj. cu indicarea preţului, cu
preţul marcat; tarifat, evaluat
236 PRI
pricing s. fixare / stabilire a preţului; ~ condition - condiţie / stare perfectă
evaluare ~ contractor - antreprenor general
~ policy - politica preţurilor ~ cost - cost de producţie; preţ de
~ procedure - metodă de determinare fabrică
a preţurilor ~ entry - declaraţie vamalâ prelimi-
primage s. (mar.) 1. capă 2. supliment nară
la navlu pentru folosirea mijloacelor ~ goods - mărfuri de prima calitate
bordului ~ (lending) rate - {fin.) rata dobânzii
~ and average accustomed - capă şi de bază; rata la creditele în alb acordate
avarie conform uzanţelor (clauză de debitorilor cei mai solvabili; taxa
conosament) scontului la cambiile de clasa întâi
primary adj. 1. primar, iniţial 2. prin- ~ quality - calitate superioară
cipal, fundamental ~ time - orâ de maximă audienţă (la
~ accumulation - acumulare primară / radio şi televiziune, pentru publicitate)
iniţială principal adj. principal ^. 1. patron;
~ advertising - publicitate primară şef, responsabil 2. (dr.) mandant 3.
(reclamă pentru un produs fară (dr.) debitor principal 4. capital de
precizarea mârciî) bază; capital iniţial 5. ordonator (de
~ debtor - debitor principal plâţi} 6. sumâ a creditului (la care se
~ goods - mărfuri / produse de bază calculează dobândd) 7. acţionar
~ industry - industria primară (care majoritar
extrage şi adunâ resursele natnrale ~ and agent - mandant şi mandatar
prin activitâţi cum ar fi mineritul, ~ and charges - totalitate a creanţei
agricultura etc.) ~ and interest - capital şi dobânzi
~ issue - emisiune primară ~ offîce - centrală (a unei case de
~ liability - răspundere principală comerţ, a uneifîrme etc.)
~ markets - pieţe primare (pieţele pe ~ sum - (,asig.) sumă principală / totalâ
care sunt tranzacţionate pentru prima (care este plâtită în caz de moarte
oarâ titlurile de valoare nou emise) accidentală sau alte accidente majore)
~ product - produs de bază; materie print s. 1. publicaţie tipărită; tipăritură,
primă imprimat 2. tipar 3. ţesătură imprimată,
~ production - producţie primară / a imprimeu v.t. 1. a tipări, a imprima; a
materiilor prime publica, a edita 2. a imprima (pânze-
~ reserves - rezerve primare (rezerve turi) v.i 1. a tipări; a publica, a edita 2.
bancare care asigură lichidităţi a se tipări, a fi sub tipar
imediate, dar nu genereazâ veniturî) ~ works - fabrică de imprimeuri
~ resources - resurse de materii prime printable adj. care poate fi tipărit; bun
prime adj. 1. prim, întâi 2. de primă de tipar
calitate, de calitate superioară, excelent printed adj. tipărit, imprimat
~ bill - cambie de clasa întâi ~ exchanges - buletin bursier (cuprin-
~ bond - obligaţiune de clasa întâi zând cursurile zilnice)
PRI 237

~ fabric / goods - imprimeuri, ţesătură ~ of mortgage - privilegiu ipotecar ~


imprimată rights - drepturi de prioritate ~ schedule -
~ form - formular grafic de prioritate private adj. 1. privat,
~ matter / paper - impnmate particular;
~ work - tipăritură personal 2. care nu deţine o funcţie
printer s. 1. tipograf2. lucrător care se publică; neoficial
ocupă cu imprimarea ţesăturilor 3. ~ account - cont particular
imprimantă ~ arrangement - concordat, acord cu
~ 's error - greşeală de tipar creditorii
~ 's proof - şpalt ~ bill - proiect de lege parlamentar
~ 's ream - top (cantiîate de hârtie) privitor la persoane sau s&cietăţi
printing s. 1. tipar; tipărire 2. impri- particulare
mare (de pânzeturi) ~ brand - marcă proprie/de comert
~ firm/house/office/works - tipogra- (nume de marcă atribuit unui produs
fie, întreprindere poligrafică de către un intermediar, de obicei un
~ industry - industria poligrafică detailist important)
~ plant / works - imprimerie, fabrică ~ investment - investiţie privată
de imprimat ţesături ~ law - drept privat
prior adj. anterior, precedent ~ (limited) company - societate cu
~ charges - sarcini prioritare (plata răspundere limitată
prioritarâ a dividendelor la acţiunile ~ ownership - (regim de) proprietate
preferenţiale) particulară
~ claim - cerere de despăgubire cu ~ person - persoană particulară,
drepturi prioritare; reclamaţie anteri- particular
oară ~ placement - plasament privat
~ deposits - depozite bancare preala- ~ producer - producător particular
bile (cerute umii importator caformă a ~ property - proprietate particulară
barierelor comerciale nontarifare) ~ (rate of) discount - rată de scont
~ preferred stock - (SUA) titluri de neoficială
valoare preferenţiale (cu plata priori- ~ sale - vânzare particulară / pe bază
tară a dividendelor) de înţelegere
~ use - utilizare anterioară (a uneî ~ sector - sector privat (m economie)
invenţii brevetate)
~ treaty - contract de vânzare-cum-
priority s. prioritate; privilegiu părare (intre două persoane fizice)
~ list - listă de priorităţi privatization s. privatizare
~ of a creditor - privilegiu al unui privatize v.t. a privatiza
creditor privilege s. 1. privilegiu 2. (bur.)
~ of date - prioritate în ceea ce tranzactie cu opţiune; drept de a efectua
priveşte data tranzacţii cu opţiune 3. autorizatie,
~ of invention - anterioritate a inven- patent 4. imunitate parlamentară v.t. 1.
ţiei
238 PRI-PRO
a da / a acorda un privilegiu 2. a scuti, a pl. (dr.) procedură 4. pl. proces-verbal;
elibera (de o sarcină etc.) dare de seamă
~ leave - concediu cu plată to institute / to take legal ~s against
privileged adj. privilegiat smb. - a deschide / a intenta proces
~ creditor - creditor privilegiat (ale cuiva
cărui creanţe sunt rambursate prioritar proceeds s. pl. sumă încasată (dintr-o
în caz defaliment) vânzare, afacere)', beneficiu, profit
~ debt - datorie privilegiată (plătitâ process s. 1. proces (tehnologic);
integral, în caz de faliment, înaintea operaţie, procedeu 2. citaţie, somaţie;
altor datoriî) proces v.t. a prelucra, a supune unui
privity s. relaţii juridice procedeu tehnologic; a fabrica
~ in deed - obligaţie contractuală ~ chart - diagramă a procesului
~ in law - obligatie juridică tehnologic
~ of contract - relaţii contractuale ~ costing - (cont.) determinare a
directe costului total al fluxului tehnologic
privy adj. particular, privat, (de uz) (pentru realizarea unui produs)
personal s. parte interesată, contractant ~ engineer - inginer tehnolog
prize s. 1. premiu 2. câştig (la loterie) ~ industry - industria prelucrătoare
3. priză maritimă, captură; navâ de ~ line - linie tehnologică
captură v.t. 1. a evalua, a estima 2. a ~ of manufacture - proces de
captura, a lua ca priză fabricaţie
~ bond - obligaţiune cu câştiguri ~ properties - proprietăţi tehnologice
~ bounty - primă de priză ~ server - aprod
~ court - tribunal de prize processing s. prelucrare
~ money - primă de priză ~ department - departament pentm
pro prep. pro, pentru elaborarea proceselor tehnologice
~ forma invoice - factură pro forma 1 ~ float - (fin.) flotaţie de procesare
de complezenţă (flotaţia cauzatâ de întârzierile din
~ rata freight - (mar.) navlu p ro rata 1 momentul când firma primeşte un cec
proporţional pănă cănd îl depune la bancă)
~ tempore - temporar, provizoriu ~ industry - industria prelucrătoare
procedure s. 1. procedeu, metodă 2. ~ properties - proprietăţi tehnologice
(dr.) procedură ~ stages - faze / etape de fabricaţie
~ in bankruptcy - procedură de ~ tax - impozit asupra prelucrării
faliment industriale a produselor
~ of a court - procedură juridică procuration s. 1. administrare /
~ of customs - procedură vamală, conducere (a afacerilor) prin procură 2.
fbrmalităti vamale procură; împutemicire, mandat 3.
proceeding s. 1. procedeu; modalitate procurare, achizitionare 4. negociere (a
de a proceda / a acţiona 2. tranzacţie 3. unei împutemicit)
PRO 239

~ fee - comision plătit pentru obţine- ~ acceptance marketing - marketing


rea/intennedierea unui împmmut pe baza acceptării produsului (de către
~ signature - semnătură prin procură consumatori)
procurator s. (dr.) procurist, împu- ~ analysis pricing - stabilire a preţului
temicit, mandatar pe baza analizei produsului
produce s. 1. produs; produse agricole ~ class - clasă de produse
2. produs, rezultat v.î. 1. a produce, a ~ costing - stabilire a costului de
fabrica 2. a cuitiva, a creşte 3. a pro- producţie al produsului
duce, a aduce (un câştig) 4. a prezenta ~ design - concepere/proiectare a
(acte, documenîe) v.i. 1. a produce, a produsului
fabrica; a cultiva, a creşte 2. a produce, ~ development - dezvoltare a gamei
a fi productiv, a aduce câştig; a renta, a sortimentale
fi rentabil ~ differentiation - diferenţiere a pro-
~ advances/Ioans - credite pentm plata duselor
mărfiirilor achiziţionate ~ diversification - diversificare a pro-
~ broker - agent de marfa (la bursa de duselor
mârfuri) ~ engineering - tehnologie de fabri-
~ exchange - bursă de mărfuri caţie a unui produs
~ market - piaţă de produse ~ item - unitate de produs
producer s. producător, fabricant; ~ liability - răspundere pentru calitatea
fumizor; producător (de filme, produsului (prevăzutâ de legislaţia
spectacole, programe de radio şi pentru protecţia consumatoruluî)
televiziune) ~ life cycle - ciclu de viaţă al produ-
~ price index - indicele preţurilor sului
producătorilor ~ Une - linie de produse
~ s' boards - comisii ale producăto- ~ management - managementul pro-
rilor/de marketing dusului
~ (s) goods - mijloace de producţie; ~ market - piaţa produsului
bunuri de investiţie ~ mix / range - gamă sortimentală
producible adj. care poate fi produs / ~ placement test - testare a produsului
fabricat prin plasare (temporarâ la un eventual
producing adj. producător, de cumpărâtor')
producţie ~ planning - planificare a sortimen-
~ capacity - capacitate de producţie tului de produse
~ centre - centru de producţie ~ quality - calitate a produsului
product s. produs (arîificial sau ~ research - sondare a cerinţelor şi a
natural); articol, fabricat gusturilor consumatorilor privitor la un
~ abandonment/elimination - aban- produs
donare/eliminare a produsului (a pro- ~ strategy - strategie de produs
ducerii şi a comercializârii acestuîd) ~ test - testare a produsului
production s. producţie
240 PRO
~ basis - bază de producţie ~ potential - potenţial de producţie
~ bonus - primă de producţie ~ rate - productivitate, randament
~ budget - buget de producţie ~ relations - relaţii de producţie
~ capacity - capacitate de producţie ~ wages - salarii direct productive
~ control - organizare şi conducere a productivity s. productivitate; rentabi-
producţiei litate
~ cost - cost de producţie ~ agreement - acord de productivitate
~ credit association - (SUA) asociaţia (intre sindicat şi patronat, prin care
de credit cooperatist pentru producţie măririle salariale sunt condiţionate' de
~ department - secţie de producţie / creşterea productivităţiî)
exploatare ~ bonus - primă de productivitate
~ estimate - fişă tehnologică cu date deal - acord de mărire a
de timp pentm procesul tehnologic productivităţii {în funcţie de care se acordă
~ fotces - forte de producţie şi creşteri salariale) ~ of labour -
~ goods - mijloace de producţie; productivitate a muncii profession s.
bunuri de investiţie profesie, meserie, ocupaţie
~ line - linie de producţie professional adj. profesional; profesi-
~ management - managementul pro-
onist, de profesie / meserie s. expert,
ducţiei
~ manager - director de producţie specialist, profesionist ~ corporation -
~ - oriented company - companie (SUA) corporaţie profesională (care
orientată spre producţia realizabilâ (şi plâteşte impozite) ~ partnership -
nu spre cea cerutâ) asociaţie profesională/ necomercială
~ plan / schedule - plan de producţie ~ practices - uzanţe ale profesiunii ~ risk -
~ rate - ritm de producţie risc profesional ~ school - şcoalâ de
~ smoothing ~ nivelare a producţiei meserii ~ valuation - (cont.) expertiză
~ time - timp necesar pentru execu- profe-sională
tarea operaţiilor de producţie professionalism s. activitate profesio-nalâ;
~ unit - unitate de producţie profesionalism
productive adj. 1. productiv; fertil, profîciency s. competenţă; experienţă
rodnic (despre sol) 1. rentabil, bănos
proficient adj. competent, capabil;
~ assets - active productive
~ capacity - capacitate de producţie calificat
~ capital - capital productiv profit s. 1. profit, beneficiu, câştig 2.
~ debt - datorie (publică) productivă venit net v.t. a fi profitabil pentru v.i. 1.
(împrumut investit de stat în active (by) a profita, a beneficia (de) 2. a fi
productive) profitabil / avantajos
~ equipment - echipament de pro- ~ account - cont de beneficii
ducţie ~ -and-loss account - (cont.) cont de
~ forces - forte de producţie profit şi pierderi
~ investment - investiţie productivă
PRO 241

~ balance - sold de beneficiu profitless adj. care nu aduce profit,


~ centre - (man.) centru de profit, nerentabil
departament autonom (unitate în inte- progress s. progres, dezvoltare v.i. a
riorul unei organizaţii care este progresa, a se dezvolta
responsabilâ de propriul sâu profit) ~ payment - plată progresivă
~ -earning capacity - rentabilitate progressive adj. 1. progresiv, treptat 2.
~ expectations - beneficii scontate progresist
~ forecast - prognoză a profitului ~ assembly/manufacture - asamblare/
~ margin - (com., cont.) marjă de productie în flux continuu
profit ~ consumer - consumator progresist
~ maximization - maximizare a (dispus sâ plăteascâ preţuri mai
profitului ridicate pentru produse mai bune)
~ mix - structură a producţiei ~ tax - impozit progresiv
(totalitatea tipurilor de produse ~ wages - salarii progresive
realizate de o societate) prohibit v.t. a prohibi, a interzice
~ motive - motivaţie a obţinerii prohibition s. prohibire, interzicere;
profitului (SUA) prohibiţie (a vânzării băuturilor
~ rate - rată a profitului alcoolice)
~ sharing - participare (a salariaţilor) to issue / to publish a ~ - a interzice
la profit printr-un decret
~ squeeze - presiune exercitată asupra prohibitive adj. prohibitiv
beneficiilor; stoarcere a profitului ~ duty - taxă vamală prohibitivă
~ taking - (bur.) obţinere de beneficii ~ price - preţ prohibitiv / inaccesibil
(prin vânzarea acţiunilor al căror curs project s. 1. proiect, plan 2. şantier de
a crescut) construcţii; obiectiv (industrial) v.t. a
~ tax - impozit pe profit proiecta
to bring in ~ - a aduce un profit ~ financing - finanţare a proiectelor de
to leave a ~ - a permite / a rezulta un investiţii
profit ~ management - managementul pro-
to share in the ~s - a participa la iectului
beneficii proletarian adj., s. proletar
profitability v. profitableness proletarianize v.t. a proletariza, a
profitable adj. profitabil, avantajos; aduce la conditia de proletar
rentabil proletariat s. proletariat
profitableness s. caracter profitabil; promisee s. beneficiar, persoană care a
rentabilitate primit un bilet la ordin; creditor
profiteer s. profitor; speculant v.i. a promisor s. persoană care a emis un
specula, a face speculă bilet la ordin; subscriitor, emitent;
profîtgraph s. grafic al pragului de debitor
rentabilitate promissory adj. care conţine o
promisiune sau o obligaţie
242 PRO
~ note - bilet la ordin proof s. 1. (dr.) probă; titlu 2.
promote v.t. 1. a promova, a sprijini încercare, probă; verificare, control 3.
{iniţiative, interese etc.) 2. a fonda (o tărie normală (a alcoolului)
societate) 3. a face reclamă (unui ~ department - departament de
produs) 4. a avansa (înfuncţie) control (unitatea centrală a unei bănci
promoter ^. 1. promotor, iniţiator (al care verifîcă toate tranzacţiile efec-
unui proiecf) 2. fondator, întemeietor tuate)
(aî unei societâţi) ~ ot debt / indebtedness - (dr.) titlu de
~ 's shares/stock - acţiuni de fondator creanţă
promotion s. 1. promovare, sprijinire ~ of delivery - dovadă de predare a
(de iniţiative, interese etc.) 2. fondare, mărfii
înfiinţare (a unei societăţî) 3. avansare ~ of origin - dovadă a originii (unui
(în funcţie} 4. publicitate, reclamă produs)
(pentru un produs) ~ of ownership - titlu de proprietate
~ expenses - cheltuieli de constituire / ~ sheet - şpalt
înfiinţare (a unei societâţi) propensity s. înclinaţie (spre un
~ man - intennediar anumit comportament economic)
~ matter - material publicitar ~ to consume - înclinaţie spre consum
~ strategy - strategie de promovare (a ~ to import - înclinaţie spre import
unui produs) ~ to invest - înclinaţie spre investiţie
promotional adj. promoţional, de (in mijloace de prodncţie a investi-
promovare / reclamă torilor particularî}
~ advertising - publicitate / reclamă ~ to save - înclinaţie spre economie
pentru promovarea unui produs propertied adj. avut, bogat
~ budget - buget promoţional (pentru the ~ classes - clasele avute
publicitatea unui produs) property s. proprietate (funciară,
prompt adj. 1. prompt, imediat 2. în imobiliarâ)', bunuri, avere
numerar, peşin (despre bani)', punctual ~ company - societate care vinde,
(despre plată) s. scadenţă, termen de cumpără sau închiriază imobile,
plată; contract cu scadenţă parcele
~ cash against documents - numerar ~ damage - pagubă materială
contra documente ~ damage insurance - asigurare de
~ date - scadenţă, termen de plată răspundere civilă
~ day - zi de plată (a mărfurilor ~ insurance - asigurare de proprietate
cumpârate prin licitaţie la bursa de ~ register - registru de cadastru
mărfurî) ~ tax - impozit pe proprietate
~ delivery - livrare / predare imediată proportional adj. proportional
~ note - notă de avizare a scadenţei ~ taxation - impunere proportională
~ tonnage - (mar.) tonaj disponibil proprietary adj. 1. de proprietate (des-
pre drepturi, acte etc.); particular 2.
patentat, brevetat (despre produse) 3.
PRO 243

avut, bogat {despre clase) s. 1. protectionist s. protecţionist, adept al


proprietar 2. proprietate, avere protecţionismului
~ article/product - articol/produs pa- protective adj. 1. protector, de pro-
tentat tectie 2. protecţionist
~ company - holding; societate care ~ duty - taxă vamală protecţionistă
deţine teren minier; societate cu ~ inventory - stoc de siguranţă
răspundere limitată (in Australia şi ~ system - sistem vamal protecţionist
Africa de Sud) ~ tariff - tarifvamal protecţionist
~ insurance - asigurare efectuată de o protest s. 1. protest; obiecţie 2. protest
societate comercială de asigurări (spre (al cambieî) v.t. a protesta (o cambie)
deosebire de o asigurare mutualâ) v.i. a protesta (împotrivd)
~ rights - drepturi de proprietate ~ for non-acceptance - protest pentru
proprietor 5'. proprietar, stăpân neacceptare (a unei cambii)
proprietorship s. drept de proprietate; ~ for non-payment - protest pentru
proprietate, posesiune neplată (a iinei cambiî)
prosecute v.t. a da înjudecată, a urmări protester s. creditor care protestează
înjustiţie v.i. a intenta un proces cambia
prosecution s. 1. urmărire judiciară 2. protestor v. protester
acuzare (parte într-un proces) provide v.t. 1. a înzestra, a prevedea 2.
prosecutor s. reclamant (dr.) a stipula, a prevedea v.i. a se
prospect s. 1. (şi pl.) perspective, îngriji de acoperire (financiara}
posibilităţi 2. cumpărător / client provident adj. prevâzător, precaut;
eventual 3. prospecţiune (geologică) econom
v.t. a prospecta (un teren, o mina) ~ bank - casă de economii
prospective adj. 1. în perspectivă, de ~ fund - fond de asigurări sociale
viitor 2. eventual, probabil ~ scheme - sistem de prevederi sociale
~ buyer - cumpărător eventual ~ society - asociaţie de întrajutorare (a
~ damages - daune probabile muncitorilor)
~ obligation - obligaţie viitoare provider s. fumizor
prospector s. prospector provision ^. 1. aprovizionare, fumizare
prospectus s. prospect, broşură, pliant; 2. (cont.) provizion 3. rezervă (de
catalog; listă de preţuri prosper v.i. a capital) 4. pl. provizii, alimente 5.
prospera, a propăşi prosperity s. clauză, stipulaţie (contractuala) v.t. a
prosperitate, bunăstare prosperous adj. aproviziona
prosper protection s. 1. protecţie 2. protec- ~ dealer / merchant - băcan
tionism, sistem vamal protecţionist ~ tariff- ~ industry - industria alimentară
tarifvamal protecţionist protectionism s. provisional adj. provizoriu
protecţionism, sistem vamal protecţionist ~ account - cont provizoriu
~ insurance - asigurare provizorie
~ invoice - factură provizorie
~ liquidator - lichidator provizoriu
244 PRO-PUB
~ note - notă de asigurare provizorie ~ issue - emisiune publică de acţiuni
proviso s. clauză condiţională (intr-un ~ law - drept public
contracf) ~ lending right - drepturi pentru
proximate adj. proxim împmmutul public (de cârţi, plătite
~ cause -'cauză proximă (a cererii de autorilor)
onorare a unei poliţe de asigurare) ~ liability insurance - asigurare de
proximo adv. ale lunii viitoare răspundere civilă
on the 10111 ~ -pe 10 ale lunii viitoare ~ limited company - societate pe
proxy s. 1. împutemidre, mandat, acţiuni
procură; vot prin reprezentare {la ~ loan - împrumut de stat
adunarea acţionariîor) 2. împutemicit, ~ monopoly - monopol de stat
mandatar, procurator ~ offer - ofertă publică
~ fight - lupta împutemicirilor ~ offîce - instituţie de stat; funcţie
(încercarea unei persoane sau a unui publică
grup de a câştiga controlul asupra unei ~ official - funcţionar de stat
societâţi convingând acţionarii să ~ opinion - opinie publică
voteze o nouă conducere) ~ ownership / property - proprietate
prudence^. (cont.) pmdenţă, prevedere publică / de stat
(concept de bază conform câruia când ~ procurement - comandă guvema-
două valori simt posibile trebuie să se mentală/de stat
reţinâ cea mai scâzutâ) ~ records - arhivele statului
psychographics s. psihografie ~ relations - relaţii publice
public adj. public; de stat, al statului s. ~ revenue - venit public
public ~ sale - vânzare publică, licitaţie
~ accountant - contabil public / ~ sector - sector public / de stat
autorizat ~ servant - funcţionar public
~ bill - proiect de lege de interes public ~ service - serviciu de stat / public;
~ contract - contract de stat servicii comunale
~ corporation - corporaţie publică / de ~ stores - antrepozite vamale
stat; regie autonomă ~ subscriber - abonat
~ credit - credit public / acordat de stat ~ subsidy - subvenţie de stat
~ debt / funds - datorie publică / de ~ trading - comert de stat
stat ~ trustee - administrator public / din
~ department - serviciu public oficiu
~ disclosure - divulgare a unei invenţii ~ utilities - societate de servicii
(înaintea înregistrării cererii de brevet) publice; actiuni ale societăţilor de
~ domain - domeniu public servicii publice
~ expenditure - cheltuieli publice ~ utility company - societate de
~ finance - finanţe publice servicii publice
~ health - sănătate publică ~ welfare - bunăstare naţională
~ holiday - sărbătoare legală ~ works - lucrări publice
PUB-PUT 245

publicist s. 1. publicist, ziarist 2. agent ~ tax - taxă de cumpărare (pentru unele


de publicitate articole neesenţiale) ~ trial - probă la
publicity s. publicitate, reclamă cumpărare ~ value - valoare de cumpărare
~ agency - agentie de publicitate . purchaser s. cumpărător, achizitor;
~ agent - agent de publicitate client
~ campaign - campanie de publicitate purchasing s. cumpărare, achiziţionare ~
~ department - departament / serviciu agent - agent de cumpărare (care
de publicitate
achiziţionează mărfuri pentru patronul sâu)
~ manager - şef al serviciului de
publicitate ~ party — cumpărător; parte adjude-catară
~ material - material publicitar (la licitaţiî) ~ power - putere de cumpărare
~ stunt - reclamâ ingenioasă, tmc ~ power bond - obligaţiune cu valoarea
publicitar nominală (eventual şi cu • dobândd}
publicize v.t. 1. a face reclamă pentru indexată în funcţie de inflaţie ~ power
2. a da publicitâţii v.i. a face reclamă parity - paritatea puterii de cumpărare
publish v.t. a publica, a edita ~ power risk - riscul puterii de cumpărare
publisher s. 1. editor 2. (SUA) director pure adj. pur
sau proprietar de ziar ~ competition - competiţie pură/ perfectă
publishing s. activitate editorială; ~ economics - economie teoretică ~
publicare, editare interest - dobândă netă purvey v.t. a
~ agreement - contract de editare
fumiza, a aproviziona cu (alimente)
~ house - editură
~ industry - industria editorială to ~ for smb. - a fi fumizorul cuiva
purchasable ad.j. achiziţionabil, de purveyance s. 1. fumizare, aprovizio-nare
vânzare 2. provizii, rezerve purveyor s. fumizor
purchase s. 1. cumpărare, achiziţie; push s. sprijin, susţinere v.t. 1. a ex-tinde, a
cumpărătură, lucm cumpărat 2. venit lărgi (comerţul) 2. a face reclamă pentru; a
anual (pbţinut din exploatarea unui difuza, a răspândi 3. (forward) a accelera, a
teren) v.t. a cumpăra, a achiziţiona stimula (o activitate) 4. (off) a arunca, a
~ deed - act / contract de cumpărare scăpa (de o marja) 5. (up) a mâri (preţurî)
~ for cash - cumpărare cu plata în ~ - and-pull-strategy - strategie altemativă
numerar / de înaintări şi retrageri put s. (bur.)
~ invoice - factură de cumpărare opţiune de vânzare, put v.t. 1. a pune 2.
~ money / price - preţ de cumpărare
(aside, away, by) a
~ on commission - cumpărare în
comision
~ on credit - cumpărare pe credit
~ order - ofertă de cumpărare (facutâ
fumiwrului, angrosistului)
~ s account - (cont.) cont de achiziţii
~ s book/journal - registru de achiziţii
246

strânge, a economisi (bani) 3. (at) a evalua


la 4. (down) a plăti în numerar;
a micşora (preţurile); a nota, a însemna
5. (forward) a prezenta (wi /?Za» etc.)
6. (ira) a introduce (o clauză) 7. (off) a
amâna (platd) 8. (out) a investi (bani) 9.
(up) a ridica (preţurile); a vinde la licitaţie;
a avansa {banî}, a investi; a fabrica, a
produce
~ -and-call option - opţiune dublă, stelaj
(care dă drept deopotrivâ de cumpărare şi
vânzare) ~ -of-more option - opţiune care
îi dâ drept vânzătorului să vândă un pachet
dublu de acţiuni (faţâ de cel convenif) ~
option -optiune de vânzare pyramid s.
piramidă v.t. a mări (pre-ţuri, salarii etc.)
piramidal/gradual v.i.

PUT-PYR

(bur.) a-şi extinde operatiile printr-o serie


de tranzacţii bazate pe diferenţa de curs
(utiliwndu-se profitul din twnzacţiile în
derulare ca marjâ pentru viitoarele
operaţii)
debt - datorie piramidală
(contractarea de datorii succesive pentru
rambursarea datoriilor anteriore)
pyramiding s. controlarea unui număr
mare defiliale cu un capitol total mare de
către un holding cu un capital relativ
micprin comparaţie ~ selling - vânzări în
sistem piramidal
structure - (man.) stmctură
piramidală/ierarhică
Q
qualification s. 1. calificare, compe- ~ grade - clasă de calitate
tenţă 2. calitate, proprietate caracte- ~ guarantee - garanţie de calitate
ristică 3. restricţie, rezervă, corectiv ~ management - managementul
~ shares - acţiuni statutare (număr calităţii
obligatoriu de acţiuni pe care o per- ~ manager - director pentru probleme
soană trebuie sâ le deţină pentru a de calitate
candida ca membru în consiliul de ~ of bills of exchange - categorie /
administraţie al societăţii respective) clasă a cambiilor
~ test - probă de recepţie ~ production - producţie de calitate
qualified adj. 1. calificat, competent 2. superioară
condiţionat, cu rezerve ~ requirements - condiţii de calitate
~ acceptance - acceptare specială / cu ~ specifîcations - prescripţii de
rezerve (a unei cambii) calitate; condiţii tehnice de calitate
~ accountant - expert contabil ~ survey - analiză a calităţii
~ audit report - raport de audit cu ~ test - probă / control de calitate
rezerve quantitative adj. cantitative
~ bill of lading - conosament cu ~ research - cercetare cantitativă
menţiuni (studiu depiaţa)
~ endorsement - andosare restrictivă / ~ restrictions - restricţii cantitative
cu rezerve quantity s. cantitate
~ expert - expert autorizat ~ available / on hand - cantitate
~ personnel - personal calificat disponibilă
~ title - titlu de proprietate restrâns ~ discount / rebate - rabat în fiincţie
~ vote - vot cu majoritatea cerută (de de cantitate
două treimi) ~ index - indice al cantităţii
qualify v.t. (for) 1. a califica, a pregăti ~ production - producţie de masă / în
(pentru) 2. a autoriza (să) v.i. (for, as) serie; producţie în flux / pe bandă
a se califica, a se pregăti (pentru, ca); a ~ surveyor - controlor / verificator al
dobândi calificare (pentru) cantităţii, normator (in construcţii)
qualitative adj. calitativ quantum s. cuantum, volum, total
~ analysis / research - analiză / quarry s. carieră (de piatrâ) v.t. a
cercetare calitativă (studiu depiaţă) exploata o carieră
~ restrictions - restricţii calitative ~ face - front de exploatare într-o
quality s. calitate carieră
~ assurance - asigurarea calităţii ~ stone - piatră de carieră / constmcţii
~ control - control de calitate quarrying s. exploatare de carieră
248 QUA-QUO
quart s. sfert de galon (unitate de ~ asset ratio - (fin.) rata testului acid
măsurâpentru capacitate) quarter 5'. 1. (raportul active lichide - pasive
sfert 2. trimestru 3. pl. cartier, locuinţe (mai curente folosit pentru determinarea
ales pentru militari) 4. sfert (de vită tăiatâ), solvabilităţu uneifirme)
ciosvârtă 5. sfert de dolar (american sau ~ assets - active convertibile în
canadian; monedă de 25 de cenţî) 6. sfert numerar; lichidităţi
~ liabilities - pasiv pe termen scurt
(unitate de măsură pentru greutate,
~ - pay mortgage - ipotecă cu termen
capacitate şi lungime) ~ day - zi de plată scurt de rambursare
trimestrială ~ of year - trimestru ~ returns - profit rapid
quarterage s. plată trimestrialâ quartering ~ sale - vânzare rapidă / uşoară
s. 1. împărtire m patru 2. încartiruire, quiet adj. calm, liniştit
cantonare, staţionare quarterly adj. 1. ~ market - bursă calmă (cu interes
dintr-un / de un sfert 2. trimestrial ^. scăzutpentru tranzacţiî)
publicaţie trimestrială adv. trimestrial quintal s. chintal
quartern s. sfert (depintâ, uncie etc.) quire s. 1. top (cantitate de hârtie) 1.
quash v.t. (dr.) a anula, a casa (o sentinţă) coalâ de tipar (falţuitâ)
quasi- adj. cvasi-~ -contract - quit adj. eliberat (de obligaţii, datorii
cvasicontract ~ -money - cvasibani ~ - etc.) v.t. a abandona, a ceda (im drept)
v.i. a demisiona
monopoly - cvasimonopol ~ -partner -
quitclaim (dr.) s. act de renunţare
asociat cu numele quay s. chei; debarcader formală la un drept v.t. a renunţa la (un
~ apron - (SUA) zonă operativă / de drept)
margine a cheiului (până la magaziî) ~ quitrent s. rentâ plătită de proprietarii
berth - danâ de acostare ~ dues - taxă de funciari (pentru scutirea de alte
chei, cheiaj ~ rate - tarif redus de cheiaj ~ obligaţiî)
"side worker - docher (pe chei) ~ terms - quittance s. 1. chitanţă 2. achitare,
condiţii de operare la chei ~ warehouse - stingere (a unei datoriî)
depozit pe chei quayage s. 1. taxă de chei, quorum ^. cvorum, număr necesar de
cheiaj 2. front al cheiurilor membri
quayman s. muncitor portuar (pe chei) to form a ~ - a constitui un cvorum, a
queue s. coadă, rând v.i. {şi ~ up) a sta la fi legal constituit
to have a ~ - a fi în număr statutar
coadă, a forma o coadă to stand in a ~ - a
quota s. 1. cotă, cotă-parte; dividend 2.
sta la coadă quick adj. 1. rapid 2. (fin.) contingent (de mârfuri); taxă de
lichid contingentare 3. normă
~ restrictions - restricţii de contingen-
tare
~ sample - eşantion reprezentativ
~ sampling - eşantionare prin cote
QUO 249
~ subscription - subscriere a unei ~ of prices - cotare a preţurilor, curs,
cote-părti preţuri
~ system - contingentare (la export sau ~ of the day - curs al zilei
import) quote v.t. a fixa, stabili (un preţ)\ a
quotable adj. cotabil (la bursâ) cota (la bursa)
quotation s. (bur.) cotare, cotatie, curs ~ sheet - listă a cursurilor, cotă a
~ board - panou de cotaţii (la bursă) bursei
~ for freight - cotare pentm navlu quoteworthy v. quotable
~ for goods - preţ cotat pentru mărfuri
R
rack v.t. a impune, a percepe (chirie ferată într-o regiune v.i. 1. a călători cu
sau arendă excesivâ) trenul 2. a lucra la căile ferate ~ bill of
~ - rent - arendâ sau chirie excesivă; lading - scrisoare de trăsură ~ demurrage
valoare bmtă {a chiriei sau a arendei - locaţie de vagoane
plătită anual pentru o proprietate) freight rates - tarif pentru
~ - renter - proprietar care percepe o transportul pe calea ferată ~ system - reţea
chirie excesivă; chiriaş care plăteşte o
feroviară railroader s. (SUA) feroviar,
chirie excesivă
raid s. (bur.) speculaţie pentm lucrător la căile ferate
coborârea cursului prin vânzări masive railway s. cale ferată adj. feroviar v.i. 1. a
de actiuni v.i. (bur.) a face să scadă călători cu trenul 2. a constmi o cale ferată
cursul prin vânzări masive de acţiuni ~ advice - aviz de sosire (a mărfii} pe
to ~ into the market - a provoca calea ferată
panică pe piaţă ~ bill of lading - scrisoare de trăsură ~
raider s. (bur.) persoană fizică sau bond - obligaţiune feroviară ~
juridică care încearcă să obţină contro- brotherhood - (SUA) sindicat al
lul asupra unei societăţi (prin feroviarilor
cumpârare masivă şi bruscâ de actiunî)
~ car / coach - vagon de călători ~
rail s. 1. cale ferată; transport feroviar
carriage - vagon de cale ferată transport
2. pl. acţiuni ale societăţilor feroviare
v.t. a transporta pe calea ferată feroviar
~ carriage / transport - transport pe ~ charges - cheltuieli / taxe feroviare ~
calea ferată company - companie de căi ferate ~
~ port - (mar.) sabord pentru vagoane; concession - concesiune a unei căi ferate ~
port de operatii directe din vagoane ferry - feribot
(fâră depozitarea mărfii în port) freight rates - tarif pentru transportul
~ shares - acţiuni ale societăţilor pe calea ferată ~ gauge - ecartament de
feroviare cale ferată ~ network/system - reţea
railage s. 1. transport pe calea ferată 2. feroviară ~ operating - exploatare a căilor
plată pentru transportul feroviar ferate ~ pool - trust feroviar ~ rates/tariff
railhead ^. cap de linie; staţie terminus - tarif feroviar
railman s. muncitor feroviar
shares - acţiuni ale societăţilor
railroad (SUA) s. 1. cale ferată;
transport feroviar 2. pl. acţiuni ale feroviare ~ siding - linie ferată uzinală
societăţilor feroviare v.t. 1. a transporta pe
calea ferată 2. a construi o cale
RAI-RAT 251

~ station - gară; staţie rat(e)able adj. 1. evaluabil, estimabi!


~ terminal - cap de linie, gară 2. impozabil 3. proportional
terminus ~ contribution - contribuţie proporti-
~ traffîc - trafic feroviar onală
~ transport - transport feroviar ~ ton - tonă impozabilă
~ truck - vagon de marfa ~ value - valoare (locativă) impo-
~ vehicles - material rulant zabilă; evaluare cadastrală
~ waggon - vagon descoperit de. ratal s. cuantum al impozitelor locale
mărfuri rate s. 1. preţ, tarif; curs 2. evaluare;
~ works - uzină feroviară calcul 3. rată (a plusvalorii etc.) 4. (pl.)
~ yard - gară / staţie de triaj taxe locale/municipale; impozit pe
railwayman v. railman proprietate 5. coeficient, rată, procent
raise s. mărire, sporire (de preţuri, 6. normă 7. rang, clasă (a navelor) v.t.
salarii etc.) v.t. 1. a mări, a spori 1. a evalua, a estima; a cota; a stabili
(preţuri, salarii, etc.) 2. a colecta, a tariful 2. a impune 3. a clasifica (nave)
aduna (taxe, impozite) 3. a lansa (un ~ collector - perceptor de taxe
împrumut); a procura, a obţine (capital, comunale
fondurî) 4. a creşte (animale ~ of consumption - normă de consum
domestice); a cultiva (legume, cereale) ~ of discharge - normă de descărcare
5. a promova, a avansa (in grad, ~ of discount - taxă de scont
funcţie) ~ of exchange - curs schimb
rally s. înviorare, revenire (a aface- ~ of interest - rata dobânzii
rilor); restabilire (a cursului acţiunilor ~ of loading - normă de încărcare
etc.) v.i. a se înviora, a reveni (despre ~ of production - normă de producţie
afacen); a se restabili (despre cursul productivitate
acţiunilor) ~ of return - rata rentabilităţii (rata
ranch (SUA) s. ranch, fermă, internâ a rentabilitâţii unei investiţiî)
crescătorie de vite v.i. 1. a avea un ~ of surplus value - rata plusvalorii
ranch 2. a se ocupa de creşterea vitelor ~ of taxation - rată/cotă de impozitare
rancher (SUA) s. 1. proprietar al unui ~ of technical substitution - rata
ranch; fermier 2. lucrător într-un ranch substituţiei tehnice {mărirea producţiei
random adj. aleatoriu prin fabricarea unui articol în locul
~ sampling - eşantionare prin sondaj altuia)
range s. 1. linie / gamă de produse 2. ~ of transport - normă de transport
fluctuaţie ~ of turnover - ritm de circulaţie a
ransom s. răscumpărare; preţ de răs- mărfurilor; dever
cumpărare v..t. 1. a răscumpăra 2. a ~ of work - normă de lucru
scoate de la amanet ~s and taxes - taxe şi impozite
ratability s. posibilitate de evaluare / ~s rebate / relief - reducere a taxelor
estimare locale / municipale
~s schedule - sistem tarifar
252 RAT-REA
~ war - război tarifar ~ expectations - aşteptări raţionale
rated adj. 1. evaluat, estimat, calculat (explicarea comportamentului econo-mic
2. nominal, normal, proiectat (despre al indivizilor sau al companiilor în funcţie
un utilaj etc.) de opţiunea pentru una dintre previziunile
~ capacity - capacitate nominală realizate)
~ load - sarcină nominală rationalization s. 1. raţionalizare, aplicare
~ output - producţie nominală; randa-
a metodelor de management ştiinţific 2.
ment nominal
~ value - valoare nominală raţionalizare (a alimentelor, a materiilor
ratepayer s. contribuabil prime etc.) rationalize v.t. a raţionaliza
ratepaying s. plată a impozitelor sau a raw adj. brut, neprelucrat s. materie primă
taxelor ~ goods - semifabricate ~ material -
rater s. 1. evaluator, preţuitor 2. materie primă ~ product - produs brut /
taxator, funcţionar care stabileşte nefinisat rayon 5'. mătase artificială,
tarifele viscoză reach s. accesibilitate (numârul de
ratification s. ratificare indivizi care recepţionează mesajul unei
ratify v.t. a ratifica (un acord etc.) campanii publicitare) ready adj. gata
rating s. 1. (asig., fin.) evaluare, ~ berth clause - (mar.) clauza danei
estimare; rating (fonnularea unei
pregătite
calificări pe măsura posibilului risc de
~ capital - capital circulant ~ cash / money
nerambursare - parţială sau totalâ -
asumat de investitorul care a realizaî - bani lichizi / gheaţă, numerar
plasamente în titluri financiare) ~ made/-to-wear - de gata, gata con-
2. impunere, taxare; tarifare; taxe co- fecţionat
munale 3. clasificare, clasare; categorie ~ - made / - to-wear clothes -confecţii
4. randament, productivitate ~ market - piaţă profitabilă (imde
~ system - regim tarifar mărfurile se vând rapid şi cu profit bun}
ratio s. raport, rată, proportie; ~ sale - vânzare rapidă / uşoară ~ -to-cook
coeficient, indice foods - semipreparate culinare
~ analysis - analiza proportiilor ~ -to-eat / - to-serve Joods - (SUA)
(pentru detenninarea performanţelor
preparate culinare
unui agent economic)
real adj. 1. real 2. (dr.) real, imobiliar,
ration s. 1. raţie 2. pl. provizii,
alimente v.t. 1. a aproviziona cu patrimonial 3. veritabil, autentic;
alimente 2. a raţionaliza natural, nefalsificat ~ accounts -
~ book / card - cartelă (de alimente (cont.) conturi reale
sau alte produse uzuale}
~ money - compensatie bănească
(sumâ de bani dată în locul unei raţii)
rational adj. raţional
REA-REC 253
~ agreement - contract de îhchiriere (active, titluri de valoare) 3. a realiza, a
sau arendare pe termen lung obţine, a scoate (un profit)
~ aggregate demand - cerere globală realtor s. (SUA) agent imobiliar
reală realty s. proprietate imobiliară
~ assets - active reale ream s. top (canîitate de hârîie)
~ capital - capital real reappraisal s. reevaluare
~ cost - cost real reappraise v.t. ă reevalua
~ estate / property - proprietate reassess v.t. 1. a reimpune, a reimpo-
imobiliară zita 2. a reevalua
~ estate agent / broker / operator - reassessment s. 1. reimpunere, reimpo-
agent imobiliar zitare 2. reevaluare
~ estate investment trust - fond de reassurance v. reinsurance
plasament în valori imobiliare reassure v. reinsure
~ estate loan - împrumut ipotecar rebate s. rabat, reducere v.t. a reduce
~ estate market - piaţă imobiliară recapitalization s. recapitalizare
~ estate register ~ cadastru recapitalize v.t. a recapitaliza
~ estate tax - impozit imobiliar recaption s. (dr.) reintrare în posesie
~ exchange rate ~ curs de schimb real (prin bună înţelegere)
~ income - venit real recede v.i. a se deprecia
~ money - bani efectivi, monedă receipt s. 1. primire 2. chitanţă,
efectivă recipisă 3. pl. încasări, venituri v.t.
~ rate of interest - rata reală a (SUA) a da chitanţă pentru, a iscăli de
dobânzii primire pentru
~ tare - tară reală ~ book - chitanţier
~ value - valoare reală / efectivă ~ for goods - recipisă de primire a
~ wages - salariu real mărfii
realignment s. (fin.) realiniere (a ~ for payment - chitanţă de plată
cursurilor de schimb) ~ in duplicate - chitanţă în dublu
realizable adj. 1. realizabil 2. conver- exemplar
tibil în numerar (despre active, titluri ~ in full discharge - chitanţă de sold /
de valoare) 3. vandabil lichidare
~ assets - active convertibile în ~ on account - primire în cont
numerar; lichidităţi ~ stamp - timbru de chitanţă
~ goods - mărfuri vandabile ~s and expenses / expendţture -
realization s. realizare (a unui plan, încasări şi cheltuieli
contracf) 1. obţinere (a unui preţ) 3. ~s and payments - încasări şi plâţi
convertire în numerar (a activelor, a ~s tax - impozit pe încasări / cifra de
titlurilor de valoare) 4. vânzare {a afaceri
mărfurilor) ~ to issue / to make out a ~ - a elibera
realize v.t. 1. a realiza (un plan, un o chitanţă / recipisă
contract etc.) 2. a converti în bani
254 REC
receivable adj. de încasat s.pl. sume de recession s. recesiune, cnză
încasat (economica}
receive v.t. 1. a primi; a încasa (banî) recessional adj. referitor la recesiune /
2. a accepta, a admite criză
received ari/. 1. primit; achitat; încasat recharter v.t. (mar.) a renavlosi; a
2. acceptat, admis subnavlosi
~ bill of lading - (mar.) conosament de rechartering s. (mar.) renavlosire;
primire (mârfuri recepţionate, însă subnavlosire
neîncărcate) recipience s. primire, receptie,
~ stamp - ştampilă „primit" recepţionare
~ tare - tară admisă (pentru calcularea recipient s. primitor, destinatar;
tarei întregii partide de mărfuri) beneficiar (al unui cec etc.)
receiver s. 1. primitor, persoană care reciprocal adj. reciproc; mutual
primeşte / recepţionează; destinatar 2. ~ duty - taxă vamală reciprocă
(dr.^ tăinuitor (de lucruri furate} 3. ~ shareholding - deţinere reciprocă de
(com.) consignatar 4. (dr.) acţiuni (de câtre două sau mai mulîe
administratorjudiciar, judecător sindic; societăţî)
lichidator ~ trade agreement - acord comercial
~ in bankruptcy - administrator judiciar; pe bază de reciprocitate (cu reducerea
lichidator (intr-un faliment) receivership s. taxelor vamale)
(dr.) 1. calitatea de administrator reciprocity s. reciprocitate; acord
judiciar/judecător sindic 2. regim de mutual (incheiat între două sau mai
administrare judiciară (instituitâ când o multe state, care prevede facilităţi de
naturâ comercială)
firmă nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile
reckon v.t. 1. (şi ~ up) a calcula, a
financiare) receiving adj. de primire s. 1.
socoti 2. a evalua
primire; reckoner s. 1. tabel de calcul 2. contor
receptie; încasare 2. acceptare, reckoning s. 1. calcul, socoteală 2.
admitere notă de plată
~ clerk - agent de primire reclaim v.t. a ameliora {un teren) v.i. 1.
~ house / office - birou de mesagerie a face îmbunătăţiri funciare 2. (dr.) a
~ note - (mar.) ordin de imbarco face apel
~ order - ordonanţă de punere sub ~ days - termen de apel
sechestm (in caz de faliment) reclaimant .s'. (rfr.)-reclamant
reception s. primire, recepţie; reclamation s. 1. reclamaţie 2. îmbu-
recepţionare (de mărfurt) nătăţiri funciare 3. {dr.) amendament
~ clerk - recepţioner recommended adj. recomandat
~ desk - birou de recepţie; dispecerat ~ retail price - preţ cu amănuntul
(la hoîel) recomandat (de producâtor)
receptionist s. recepţioner, funcţionar
la recepţie
REC-RED 255
reconcile v.t. a armoniza (diferitele. cere (economică) 4. recuperare, revalo-
tipuri de^ registre contabile ale unei rifîcare; valorificare a deşeurilor
societâţî) ~ charges - cheltuieli de recuperare /
reconversion s. reconversie (adaptarea încasare
unor industrii sau a unor sectoare ~ cycle - ciclu de recuperare
industriale la necesitâţi noî) economică
reconvey v.t. (dr.) a retroceda ~ in kind - despăgubire m natură
(vechiului proprietar) ~ of business - redresare a afacerilor
record s. 1. registru; dosar; pl. arhive ~ of damages - recuperare a daunelor,
2. act oficial, document 3. raport; daune-interese
proces-verbal 4. înregistrare, consem- ~ of prices - redresare / urcare a
nare 5. record 6. (dr.) stăpânire de drept cursului; urcare a preţurilor
v.t. a înregistra, a consemna ~ of the market - redresare / înviorare
~ office - grefa; registratură a pieţei
~ of service - stat de serviciu ~ plant - instalaţie de recuperare
~ output - producţie-record ~ share - acţiune subevaluată (dar cu
to be on ~ - a fi înregistrat/consemnat posibilităţi de redresare)
to to enter on the ~ - a trece în raport / recruit v.t. 1. a recruta (personal) 2.
procesul-verbal (mar.) a aproviziona
recorder s. 1. arhivar; grefier; recruitment s. recrutare (de personal)
ftmctionar la serviciul de registraturâ 2. rectify v.t. a rectifica (bugetul etc.)
aparat de înregistrare recuperate v.i. a se redresa (financiar)
recoup v.t. 1. a despăgubi; a compensa recurrent adj. recurent, periodic
2. a defalca ~ costs - costuri recurente
recoupment .'?. despăgubire, compen- recycle v.t. a recicla (deşeuri)
saţie red adj. 1. roşu 2. debitor; deficitar s.
recourse s. 1. resursă; recurgere, debit; deficit
apelare 2. regres, recurs (practicat în ~ clause - clauza roşie (prin care
cazurile de protest al cambiilor) vânzătorul aflat în deficit poate obţine
recover v.t. 1. a recupera (pierderî); a un avans bancar)
încasa (creanţe); a primi ca despă- ~ country - ţară debitoare
gubire 2. a exploata (zâcăminte) ~ ensign - pavilionul flotei comerciale
recoverable adj. recuperabil (despre o engleze
datorie) ~ goods - (SUA) produse de culoare
~ unforeseen expenditures - cheltuieli roşie (bunuri de consum, precum cele
neprevăzute recuperabile alimentare, consumate şi înlocuite
recoverableness s. posibilitate de imediat)
recuperare (a unei datoriî) ~ tape / tapery / tapism - birocraţie
recovery s. 1. recuperare (a pierde- ~ tapist - birocrat; funcţionar
rilor); încasare (a creanţelor) 1. despă- to be in the ~ - a fi în deficit; a fi
gubire, compensaţie 3. redresare, refa- debitor
256 RED-REF

to come out of the ~ - a se solda cu un reduced adj. 1. redus, micşorat, scăzut


beneficiu 2. convertit, schimbat {despre valutâ)
redeem v.t. 1. a recupera; a răscum- ~ goods - solduri
păra, a scoate din gaj sau amanet 2. a reducible adj. reductibil, care se poate
amortiza 3. a restitui, a reda reduce
redeemability s. rambursabilitate ~ waste - deşeuri prelucrabile (pentru
redeemable adj. 1. rambursabil 2. refolosire)
amortizabil reduction s. 1. reducere, micşorare,
redeemer s. răscumpârător scâdere 2. (cow.) rabat, bonificaţie,
redeliver v.t. 1. a livra din nou 2. a remiză
restitui ~ factor - coeficient de reducere
redemption s. 1. recuperare; răscum- ~ m / of the price - reducere a preţului
părare, scoatere din gaj sau amanet 2. ~ in turnover - scădere a cifrei de
amortizare; achitare, plată^ stingere (a afaceri
unei ipotecî) reenter v.t. (cont.) a reînscrie (un
~ fund - fond de amortizare articol într-un cont)
~ loan - împmmut pentru amortizare reentry s. (dr.) repunere în posesie /
~ premium - primă de râscumpărare drepturi
~ price - preţ de râscumpărare reexport s. 1. reexport; reexportare
~ quota - cotă de amortizare 2. pl. mărfuri de reexport v.t. a reex-
~ table - plan de amortizare porta
~ value - valoare de rambursare / ~ trade - comerţ intermediar / de
amortizare reexport
~ yield - randament până la maturitate reexportation s. reexport; reexportare
(rata dobânzii obţinute la o obligaţiune reexporter s. reexportator
dacă aceasta este păstrată pânâ la refer v.t. (to) a trimite la, a îndmma
maturitate) câtre/spre
redhibition s. (dr.) redhibiţiune ~ to the drawer - adresaţi-vă emiten-
redhibitory adj. redhibitoriu tului (formulă pe un cec)
rediscount s. 1. reescontare 2. pl. referee s. 1. (dr.) arbitm 2. (man.)
efecte de comert reescontate v.t. a persoană care dă referinţe
reesconta ~ in case of need - avalist
~ rate - taxă de reescontare refîgure v.t. a recalcula
redistribute v.t. a redistribui (yenituri refinance v.t. a refinanţa
eîc.) refinancîng s. refmanţare
redraft s. contracambie ~ credit - credit de refinanţare
reduce v.t. 1. a reduce, a micşora, a refinev.r. arafina
scădea 2. a converti, a face schimb de refined adj. rafinat
(yalută) ~ product carrier - petrolier pentru
to ~ money - a face schimb de valută „produse albe"
refinement s. rafinare
REF-REG 257
refînery s. rafinărie ~ industry - industria frigului
~ port - port cu rafinarie ~ machine - frigorifer
refît s. 1. reparatie, revizie 2. (mar.) ~ mixture - amestec refrigerent
reechipare, rearmare, reutilare v.t. 1. a ~ plant - instalaţie frigorifîcă
repara; a repune în funcţiune 2. (mar.) ~ tonnage - tonaj al navelor frigorifice
a reechipa, a rearma, a reutila ~ trawler - trauler frigorific
reflate v./. (/w.) a produce reflaţie refrigeration s. 1. refrigerare, conge-
reflation ^. (fîn.) reflaţie lare 2. frigotehnică
refloat v.t. 1. (mar.) a ranflua 2. a ~ ton - tonă de refrigerare
emite din nou (un împrumut) 3. a refuel v.i. a se (re)alimenta cu
repune în activitate (o întreprindere combustibil; (mar.) a bunchera
etc.) refuge s. refugiu
refloating s. 1. (mar.) ranfluare 2. nouă ~ dues - taxe de staţionare în portul de
emitere (a unui împrnmut) 3. repunere refugiu
în activitate (a unei întreprinderi) ~ harbour / port - port de refugiu
reform s. reformă {economica) v.t. a refugee s. refugiat
refonna ~ capital - capital refugiat (atras din
reforward v.t. a reexpedia străinâtate de dobânzi ridicate sau de
refrigerant adj. refrigerent s. un climat politic sigur)
refrigerent, agent frigorific refund s. 1. rambursare; plată/despă-
~ fluid - agent frigorific lichid gubire pentru cheltuieli v.t. a rambursa;
~ mixture - amestec refrigerent a despăgubi pentru cheltuieli regain s.
refrigerate v.t. a refrigera, a congela recuperare; reintrare în posesie v.t. a
refrigerated adj. refrigerat, congelat; recâştiga, a recupera to ~ possession of - a
frigorific reintra în posesia register s. 1. registru,
~ barge - şlep frigorifîc catalog; borde-rou, listă 2. registru naval /
~ cargo carrier/ship/vessel - navă maritim 3. (mar.) caric, încărcătură 4.
fngorifîcă
contor, aparat de înregistrare v.t. 1. a
~ container - container frigorific
~ fish carrier - navă frigorifică de înregistra, a trece în registru; a înmatricula
peşte (o societate, un automobil, o navă etc.) 2. a
~ room - compartiment frigorific înzestra (nava) cu acte de identitate 3. a
~ shipping - transport de mărfuri înregistra, a marca (despre contor) ~ book
refrigerate; flotă de nave frigorifîce - carte de registru (cu date despre
~ truck - camion frigorific clasificarea navelor) ~ card - fişă de
~ waggon - vagon frigorific evidenţă ~ of companies - registru de
refrigerating adj. frigorific s. refrige- comert ~ of members - registru al
rare, congelare acţionarilor ~ of mortgages - registru de
~ capacity - capacitate de refrigerare sarcini şi ipoteci
(a instalaţiei)
~ chamber - cameră frigorifică
258 REG

~ of shipping - registru naval / (beneficiind de prioritate convenţio-


maritim nală)
~ office - registratură ~ dues / fees - taxă de înregistrare
~ ton - tonă - registru ~ number - număr de înregistrare
~ tonnage - tonaj-registru ~ office - registratură
registered adj. înregistrat, înscris; ~of mortgage - înscriere / transcriere
înmatriculat ipotecară
~ address - adresă socialâ ~ bond - ~ of trade marks - înscriere /
obligaţiune nominală ~ capital - capital depunere a mărcilor de comert
înregistrat / nominal ~ certificate - registry s. 1. registratură; birou, oficiu
certificat nominal (de acţiuni) 2. înregistrare, înscriere 3. registru,
~ letter - scrisoare recomandată ~ name - catalog 4. (mar.) pavilion
denumire înregistrată (a firmeî) ~ office - ~ of shipping - registru naval/maritim
~ offîce - registratură; oficiul stării
sediu social
civile; oficiu de plasare (a oamenilor
parcel - colet poştal cu valoare de serviciu)
declarată regressive adj. regresiv
~ proprietor - proprietar cu titlu de ~ supply - ofertă regresivă
proprietate înregistrat/înscris (în cartea ~ tax - impozit regresiv
funciara) regular adj. 1. regulat 2. obişnuit,
~ shares - acţiuni nominale ~ title - titlu de curent, normal 3. reglementar
proprietate înregistrat/ înscris (în cartea customer - client obişnuit/
funciara) ~ tonnage - tonaj-registru ~ permanent
trade mark - marcă de comert înre- ~ employment - serviciu permanent ~
gistrată, marcă depusă registering adj. endorsement - andosare reglemen-tară /
înregistrator, de înre-gistrare s. 1. completă
înregistrare, înscriere (in registrn) 1. ~ grade - calitate obişnuită ~ income -
expediere recomandată (a unei scrisori} 3. venit obişnuit / fîx ~ line - linie regulată
(rfr.) transcriere registrar s. 1. arhivar 2. (de navigaţie) ~ lot - (bur.) partidă
grefier 3. notar normală de mărfuri
~ of companies - director al registrului de overtime - ore suplimentare
comert obişnuite / normale ~ price - preţ obişnuit /
registration s. 1. înregistrare, înscriere (în curent ~ recourse - (dr.) regres legal ~
registru) 2. expediere recomandată {a unei salary - salariu permanent / regulat ~ size -
scrisori) 3. (rfr.) transcriere ~ countries - format obişnuit ~ staff - personal
ţâri în care o cerere de brevet de invenţie permanent ~ trader - navă de linie ~
poate fî înregistrată traffic - trafic regulat
REG-REL 259
~ travellers - călători cu abonament; ~ clause - clauză de reasigurare
navetişti ~ exchange/pool - convenţie/asociaţie
~ way - (bur.) tranzacţii care se de reasigurare
lichidează în ziua unnătoare ~ policy - poliţă de reasigurare
regularity s. regularitate; formă reinsure v.î. a reasigura
reglementară (a unui act) reinsurer s. reasigurător
regularize v.t. 1. a regulariza; a regle- reinvest v.t. a reinvesti
menta 2. a ordona, a aranja reissue s. 1. reeditare, retipărire; ediţie
regulate v.t. 1. a regulariza; a regle- nouă 2. emisiune nouă (de acţiuni,
menta 2. a adapta (cerinţe, condiţii) obligaţiuni) v.t. 1. a reedita, a retipări 2.
regulation s. 1. ordin, ordonanţă 2. a emite din nou (acţiuni, obligaţiuni)
regularizare; reglementare 3. pl. regula- relation s. relaţie; raport
ment, statut 4. ordonare, aranjare adj. ~s of production - relaţii de producţie
1. stabilit (prin regulament) 1. release s. 1. a elibera, a descărca (de o
reglementar datorie) 2. (dr.) act de transmitere,
~ of monopoly - reglementare a cesiune (a unei proprietăţi etc.) 3. (dr.)
monopolurilor punere în libertate 4. eliberare, livrare
~ of the market - reglementare a (de mărfuri) 5. (com.) chitanţă, recipisă
pieţei 6. permis (de încărcare, descârcare
Regulation T - (SUA) lege federalâ etc.) 1. autorizatie de publicare (în
care reglementează suma totală a presâ) v.t. 1. a elibera, a descărca {de o
creditelor care pot fi acordate de datorie etc.) 2. (dr.) a transfera, a ceda
brokeri clienţilor pentru cumpărarea (o proprietate) 3. (dr.) a pune în
de titluri de valoare libertate 4. a autoriza publicarea (în
Regulation U - (SUA) lege federalâ presă)
care reglementează suma totală a ~ of goods against payment -
creditelor care pot fi acordate de o eliberare a mărfurilor (din vamă) contra
bancâ pentru cumpărarea de titluri de plată
valoare ~ of funds - deblocare de fonduri
to bring under ~ - a reglementa ~ of mortgage - scoatere de sub
rehabilitation s. reabilitare, refacere ipotecă
~ plan - plan de reabilitare / refacere ~ on bail - eliberare pe cauţiune
reimbursable adj. rambursabil releasee s. (dr.) cesionar
reimburse v.t. 1. a rambursa 2. a releasor s. (dr.) cedent
despâgubi, a indemniza relevant adj. relevant
reimport s. 1. reimportare 2. pl. ~ risk - (fin.) risc relevant (riscul unui
mărfuri reimportate v.t. a reimporta titlu de valoare care nu poate fi
reimportation s. reimport; reimportare diversificat sau riscul depiaţă)
reinstatement s. restituire a unui bun reliability s. 1. bonitate, solvabilitate
(de câtre societatea de asigurări) 2. fîabilitate, siguranţă m exploatare (a
reinsurance s. reasigurare unuiprodus)
260 REL-REN
reliable adj. sigur; serios scuti, a degreva (de datoriî) 4. (dr.) a
~ bank - bancă sigură / de încredere micşora (p pedeapsă, o amenda) remittal
~ firm - firmâ serioasă s. anulare (a unei datorii) remittance 5'. 1.
~ guarantee - garanţie solidă expediere, transmitere (de bani, cecuri etc.)
relief s. 1. reducere; degrevare (de 2. bani expediaţi ~ man - persoană care
impozite etc.) 2. (a?r.) reparatie, trăieşte (m străinâtate) cu bani expediati de
despâgubire; câştig de cauză 3. ajutor,
acasă remittee s. destinatar (al unei
asistenţă (pentru sâraci, şomeri etc.)
~ fund - fond de ajutor/asistenţă remiterî) remitter s. remitent, expeditor al
~ works - asistenţă pentru şomeri unei sume de bani
relieve v.t. 1. a degreva (de o obligaţie remnant s. 1. rest, rămăşiţă 2. deşeu,
etc.) 2. a ajutora, a ajuta (la nevoie) reziduu 3. cupon (de stofa) ~ sale - soldare
relieving adj. 1. de reducere 2. de de cupoane (de stofa) removable adj.
ajutor detaşabil, demontabil;
~ clause - clauză de exonerare mobil
reload v.t. a reîncărca; a transborda ~ parts - piese detaşabile removal s. 1.
relocation s. detaşare deplasare, transportare 2. schimbare a
remain v.i. a rămâne domiciliului, mutare 3. destituire, demitere
to ~ in force - a rămâne în vigoare 4. transfer 5. ridicare (a restricţiilor) 6.
to ~ on hand - a rămâne disponibil radiere
remainder s. 1. rest, rămăşiţă 2. stoc
contractor(s) - companie de transport
de cărti nevândute 3. (dr.) drept de
moştenire adj. rămas v.t. a vinde la de mobilă ~ expenses - cheltuieli de
solduri (stocul cărţilor nevândute) mutare ~ van - camion de mutări remove
~ sale - soldare (de cărţî) v.t. 1. a muta, a transporta 2. a destitui, a
~ shop - magazin de solduri [de cârţî} demite 3. a transfera 4. a ridica (restricţiî)
~ value - valoare rămasă 5. a radia v.i. 1. a se muta (din casâ') 1. a-şi
remainderman s. (dr.) moştenitor schimba serviciul
subsecvent; succesor (al unei remunerate v.t. a remunera, 'a retribui
moşteniri) remuneration s. remuneraţie, retribu-ţie;
remedy s. 1. (dr.) reparatie, satisfacţie; salarizare
compensaţie, despăgubire 2. toleranţă remunerative adj. 1. remunerativ 2.
(a titlului unei monede) rentabil, profitabil ~ business - afacere
reminder s. 1. memento; reamintire 2.
rentabilă remunerativeness s. caracter
scrisoare de rapel / revenire
remission s. 1. scutire, degrevare (de remune-ratoriu
datorii etc.) 2. (rfr.) renunţare {la remuneratory adj. lucrativ, rentabil
pretenţii, drepturt) renegotiatev.r. arenegocia
remit v.t. a remite, a transmite; a
expedia (mărfuri); a trimite prin
mandat (bani) 2. a plăti, a achita 3. a
REN-REP 261

renew v.t. 1. a reînnoi; a prelungi (un rental s. 1. .cuantum al chiriei sau al


contracî); a relua (activitated) 2. a arendei 2. casâ închiriată 3. registru al
reface, a restaura; a recondiţiona arendaşilor sau al veniturilor din arenzi
renewable s. care poate fi reînnoit / adj. referitor la închiriere sau arendare
refacut sau prelungit ~ income - venit din închirieri
renewal s. 1. reînnoire; prelungire (a ~ tariff - tarif de închiriere
unui contract)', reluare (a activităţiî) 2. ~ value - valoare locativă
refacere, restaurare; recondiţionare renter s. 1. chiriaş 2. arendaş
~ fund - fond de modemizare tehno- reorder s. comandă nouă; reaprovi-
logică zionare v.t. 1. a rearanja, a reordona 2.
~ notice - notă / ofertă de reînnoire (a a comanda din nou; a reaproviziona
contractului de asigurare) reorganize v.t. 1. a reorganiza, a
~ premium - primă de reînnoire {a restructura 2. a asana (fînanţele)
contractului de asigurare pentru un an) repack v.t. a reambala
~ privilege of term insurance - repair s. 1 (şi pl.) reparaţie; întreţinere
privilegiu de reînnoire a termenului de 2. pl. (cont.) chekuieli alocate pentm
asigurare întreţinerea mijloacelor fixe 3. piesă de
~ rate - taxă pentru prelungirea schimb v.t. a repara
creditului . ~ parts / pieces - piese de schimb
rent s. 1. chirie 2. arendă; rentă ~ service - serviciu de întretinere
funciară v.t. 1. a închiria, a da cu chirie; ~ ship / vessel - atelier plutitor
a închiria, a lua cu chirie 2. a arenda, a - work - lucrări de reparaţie
da în arendă; a arenda, a lua în arendă ~ yard - şantier naval de reparaţii
v.i. 1. a fi închiriat 2. a fi arendat reparation s. reparaţie, reparare 2. pl.
~ control - reglementare a chiriilor despăgubiri, compensaţii (de râzboi
~ - free - scutit de chirie sau arendă etc.)
~ freeza - îngheţare a chiriilor (de repatriate v.t. a repatria (profitul)
către. stat) repay v.t. a plăti, a achita, a rambursa
~ of land - arendă; rentă funciară v.i. 1. a plăti, a-şi achita datoriile 2. a
~ ower - chiriaş, persoană care acorda o răsplată / recompensă
datorează chiria; arendaş, persoană care repayable adj. rambursabil
datorează arenda repayment s. 1. plată, achitare, ram-
~ restriction - plafonare a chiriilor (de bursare 2. răsplată, recompensă
către staf) repeat s. 1. repetare 2. (com.) comandă
~ - roll - registru al arendaşilor sau al de mărfuri similare cu transportul
veniturilor din arenzi anterior v.t. a repeta "(o comandă, o
~ service - servicii (personale) care cerere etc.)
înlocuiesc sau suplimentează chiria ori ~ order - comandă repetată
arenda ~ purchase sales volume - volum de
~ tax - impozit pe chirii vânzări ale unor articole de consum
obişnuit
262 REP

repetitive adj. repetat representation s. reprezentanţâ (co-


~ manufacturing - producţie de serie mercială)
replacement s. 1. înlocuire 2. piesă de representative adj. reprezentativ,
schimb; înlocuitor caracteristic, tipic s. 1. reprezentant;
~ age - vechime limită / de înlocuire (a delegat; 2. eşantion reprezentativ.
unui utilaj) mostră
~ cost - cost de înlocuire (al unui ~ money - bani reprezentativi (hârtie -
activ) - monedâ cu acoperire totală în metale
~ demand - (com.) cerere de înlocuire preţioase)
(a produselor defolosinţă îndelungată) ~ offîce - reprezentanţă
~ parts / pieces - piese de schimb ~ sample - mostră reprezentativă,
replenish v.t. 1. a reumple 2. a com- eşantion-tip
pleta; a reaproviziona ~ sampling - eşantionare reprezen-
replenishment s. 1. reumplere 2. com- tativă
pletare; reaprovizionare ~ type - model-tip
~ of stock - completare a stocului ~ value - valoare proprie
~ of supplies - reaprovizionare repressive adj. represiv
~ lead time - perioadâ de reapro- ~ tax - impozit represiv (pentru
vizionare {timpul dintre comandâ şi frânarea investiţiilor, a consumului)
livrare) reprieve .$. amânare, păsuire v.t. a
replevin s. (dr.) recuperare a bunurilor amâna, a păsui; a acorda un termen
ţinute sub sechestru; hotărâre de scoa- (unui debitor)
tere de sub sechestru; acţiune de reprisals s. pl. represalii
scoatere a bunurilor de sub sechestru reprises s. pl. impozit anual (pe o
replevy v.t. (dr.) a scoate de sub proprietate)
sechestru; a recupera bunurile ţinute reproductive adj. reproductiv
sub sechestru ~ debt - datorie (publică) reproductivă
report s. 1. raport, dare de seamă; (imprumut investit de stat în active
proces-verbal 2. reportaj v.t. 1. a face productive)
un raport / o dare de seamă asupra 2. a repudiate v.t. 1. a repudia, a denunţa
t'ace un reportaj despre v.i. 1. (on, {un contract) 2. a refuza (plata unei
upon) a prezenta un raport (asupra, datorii, îndeplinirea unei obligaţii)
despre) 1. a face un reportaj repudiation s. 1. repudiere, denunţare
reportage s. reportaj (a unui contract) 2. refuz (de a plăti o
reporter s. 1. raportor 2. reporter datorie, de a îndeplini o obligaţie)
repository s. depozit, magazie, repurchase s. răscumpărare v.t. a
antrepozit răscumpăra
repossess v.t. a repune în posesia; a ~ agreement - acord de răscumpărare
reintra în posesia (a titlurilor de valoare)
represent v.t. a reprezenta (o firmă) reputed adj. 1. celebru, faimos 2.
ipotetic, prezumtiv
REP-RES 263
~ owner - proprietar prezumtiv rescheduling s. reeşalonare (a
request s. 1. cerere, revendicare, datoriilor)
pretenţie 2. (com.) cerere v.t. a cere, a rescind v.t. a anula, a rezilia (un
solicita; a revendica contract)
~ for payment / to pay - cerere de rescission s. anulare, reziliere (a unui
plată contract)
~ note - (mar.) permis vamal special research s. cercetare (ştiinţifică');
{de descărcare a mărfurilor perisabile studiu, investigaţie v.i. a face cercetări
înainte de conîrolul vamal) (ştiinţifice)
~s book - condică de reclamaţii ~ and development - cercetare şi
~ to insure - cerere de asigurare dezvoltare
to be in good / great ~ - a fi foarte ~ department - serviciu de cercetare
căutat / cerut ~ institute - institut de cercetâri
to be in limited / little / poor ~ - a fi ~ work - muncă de cercetare
puţin căutat / cerut ~ worker - cercetător
to comply with a ~ - a admite o cerere researcher s. cercetător {ştiinţifîc)
to make ~ for - a cere, a solicita resell v.t. a revinde
require v.t. 1. a cere, a solicita, a reservation s. 1. rezervare, retinere (de
revendica 2. a necesita, a reclama, a locuri) 2. (dr.) rezervare, păstrare (a
avea nevoie de unui drept)
requirement s. 1. cerere, cerinţă, soli- ~ fee - taxă de rezervare {a locului)
citare 2. necesitate, nevoie, trebuinţă reserve s. 1. rezervă; stoc, provizii 2.
requital s. 1. răsplată, recompensă 2. (fin.) rezervă 3. rezervă, restricţie;
descoperire, compensaţie, indemnizaţie clauză limitativă adj. de rezervă v.t.
requite v.t. 1. a răsplăti, a recompensa 1. a rezerva, a reţine (locurî) 2. (dr.)
2. a despăgubi, a compensa, a a-şi rezerva (un drept)
indemniza ~ account - cont de fonduri de rezervă
reroute v.t. a schimba ruta / relaţia; a ~ against bad and doubtful debts -
transporta pe altă rută fond (bancar) de rezervă pentru creanţe
rerouting s. schimbare a rutei / relaţiei dubioase
rerummage v.t. (mar.) a executa o ~ bank - (SUA) bancă federală de
contrarevizie vamală (la. încărcarea rezerve
mărfii de exporf) ~ capital - capital de rezervă
resale s. revânzare ~ currency - rezervă valutară
~ price maintenance - fixare a ~ deficiency - deficit de rezervă
preţurilor de revânzare (sistem de ~ deposit - depunere de acoperire
vânzare în care preţurile la ultimul ~ fund - fond acumulat/de rezervă
consumator sunt stabilite de (pentru investifii)
producător) ~ price - preţ iniţial / de strigare (la
~ value - valoare de revânzare hcitaţie); preţ minim (acceptat de
vânzâtor)
264 RES
~ ratio - (fin.) rata de rezervă (raportul ~ value - {cont.) valoare reziduală
dintre rezerva monetarâ a unei bănci şi (valoarea râmasă a unui activ
obligaţiile totale faţă de depozitele depreciabil)
clienţilor) residuary adj. (dr.) rezidual, restant
~ requirements - rezervă minimâ ~ bequest / legacy - (dr.) moştenire a
obligatorie unui legatar universal
~ stock - stoc de rezervă ~ clause - clauză reziduală / restanta
to build up ~s - a constitui rezerve (privitoare la legatarul universal)
to draw on the ~s - a retrage sume din ~ estate - moştenire reziduală /
fondurile de rezervă restantă
reship v.t. (mar.) a reîncărca; a ~ legatee - (dr.) legatar universal
transborda residue s. 1. reziduu 2. (com.)
reshipment s. (mar.) reîncărcare; rămăşiţă, excedent, sold 3. (dr.)
transbordare moştenire rămasă (dupâ plata
reside v.i. a locui, a domicilia impozitelor şi a datoriilor)
residence s. 1. domiciliu, reşedinţă resign v.t. a renunţa la (un post, o
2.rezidenţâ funcţie etc.) v.i. (from) a demisiona,
~ for tax purposes - domiciliu fiscal a-şi da demisia {din}
resident adj. domiciliat; rezident s. resignation s. 1. demisie 2. renunţare
rezident {la un drept)
~ minister - reprezentant diplomatic, to hand / to send in one 's ~ - a-şi da /
ministru plenipotenţiar a-şi înainta demisia
~ population - populaţie stabilă / fixă resistance s. rezistenţă
residential adj. rezidenţial; referitor la ~ level - nivel de rezistenţă (al cursului
locuinţe acţiunilor)
~ area - cartier rezidenţial / de locuinţe resort s. 1. resursă, mijloc 2. staţiune
elegante (climatericâ)
~ building - bloc de locuinţe resource 5'. 1. resursă 2. pl. resurse
~ district - cartier de locuinţe financiare, mijloace băneşti
~ estate - teren parcelat pentru ~ allocation - distribuire / repartizare a
construcţia de locuinţe resurselor
~ hotel - hotel - pensiune ~ audit - (man.) audit al resurselor (m
~ mortgage - ipotecă imobiliară vederea realizârii unei strategii
residual adj. rezidual, restant economice)
~ dividend theory - teoria dividen- ~ dependence - (nian.) dependenţă de
delor reziduale resurse (asistenţă financiară, furnizare
~ unemployment - şomaj rezidual de materii prime etc.)
(şomaj care afectează forţa de muncă ~ industry - industria minieră
cu eficienţă scăzută, necalifîcatâ, fâră ~ management - managementul resur-
motivaţie) selor
RES 265
resourceless adj. lipsit de resurse/ restrain v.t. a restrânge, a îngrădi
mijloace / posibilităţi (comerţul)
resourcelessness s. lipsă de resurse / restraint s. 1. restricţie, îngrădire 2.
mijloace / posibilităţi constrângere
respectable adj. respectabil ~ and detainment - constrângere şi
~ bill - cambie de clasa întâi reţinere (a naveî)
respite s. amânare, pâsuire, răgaz v.i. a ~ of authorities - constrângere
amâna, a păsui; a acorda un răgaz aplicată de autorităţi {asupra naveî)
(pentru achitarea unei datorii) ~ of trade - restricţii comerciale
respondentia s. împrumut maritim cu restrict v.t. a restrânge, a limita
angajarea mărfii restricted adj. restrâns, limitat
~ bond - contract de împrumut ~ endorsement - andosare restrictivă
maritim cu angajarea mârfii ~ liability - răspundere limitată
rest s. 1. rest, rămăşiţă 2. fond de ~ licenc'e - licenţă partială / cu clauze
rezervă suplimentară (a unei bănci) restrictive
restaff v.t. a angaja din nou personal ~ market - piaţă restrânsâ / limitată
pentru (o întreprindere etc.) (pe care unul sau mai mulţi
restaurant s. restaurant producători au decis să-şi limiteze
~ car - vagon-restaurant vânzările)
restaurateur s. restaurator, patron de ~ ownership - coproprietate, indivizi-
restaurant une
restitution s. 1. restituire, înapoiere 2. ~ publication - publicaţie de uz intem
reparare, compensare (a unei pagube) ~ tariff - tarif forfetar
~ of damage - reparare / compensare a ~ voting shares — acţiuni cu drept de
daunei vot restrictiv
to make ~ - a repara / a compensa o restriction s. restricţie; restrângere,
daunâ limitare (a creditelor)
restock v.t. a reaproviziona (un restrictive adj. restrictiv, limitativ
magazin), a reface (un stoc de mărfurî) ~ business/trade practices - practici
restorable adj. care poate fi restituit / comerciale restrictive (acţiuni ale
înapoiat societăţilor private sau de stat care
restoration s. 1. restituire, înapoiere practică o concurenţâ restrictivă
(de bunuri, proprietâţi) 1. repunere în neîoiala)
drepturi; reintegrare (într-o funcţie ~ clause - clauză restrictivă
anterioară) 3. restaurare, reparare ~ covenant - (dr.) acord contractual
~ of goods taken m distraint - (dr.) restrictiv (care interzice anumite
ordin de ridicare a sechestrului acţiunî)
restore v.t. 1. a restitui, a înapoia 2. a ~ endorsement - andosare restrictivă
repune în drepturi, a reintegra 3. a ~ measures - măsuri restrictive
restaura, a repara restructure v.t. a restructura, a
reorganiza
266 RET
retail s. vânzare/comerţ cu amă- retention s. 1. reţinere 2. pl. profit
nuntul/bucata/în detaliu adj. referitor la reţinut / nedistribuit {acţionarilor cu
vânzarea cu amănuntul/bucata/în deta- scopul formârii defonduri de investiţii)
liu adv. cu amănuntul/bucata/în detaliu ~ money - penalizări (in cazul
v.t., v.i. a vinde cu amânuntul/ bucata / neîndeplinirii obligaţiilor contractuale)
în detaliu ~ ratio - rată de retenţie (partea
~ banks - bănci pentm activităţi cu profitului nerepartizaî din totalul
amănuntul (care acordă credite consu- profitului companiei)
matorilor şifirmelor mici) retire v.t. 1. a pensiona, a scoate la
~ dealer - comerciant cu amănuntul, pensie 2. a retrage din circulaţie (bani)
detailist 3. a achita (o cambie înainte de
~ distribution - distribuţie / comerţ cu scadenţa) v.i. 1. a demisiona; a se
amănuntul pensiona 2. a se retrage (din afacerî)
~ outlet - debuşeu pe piaţa vânzărilor retired adj. 1. pensionat 2. retras (din
cu amănuntul afaceri)
~ price - preţ cu amănuntul ~ bill - cambie retrasă (inainte de
~ sale - vânzare cu amănuntul scadenţa) sau înlocuită (cu alte cambii)
~ shop - magazin cu amănuntul ~ list - listă a funcţionarilor pensionaţi
~ trade - comert în detaliu / cu ~ pay - pensie (a unui funcţionar sau
amănuntul militar)
retailer s. comerciant cu amănuntul, retiree s. pensionar, persoană retrasă
detailist din activitate
retain v.t. 1. a reţine 2. a angaja (un retirement s. 1. pensionare 2. retragere
avocat etc.); a lua în serviciu 3. a din circulaţie (a banilor) 3. achitare {a
păstra, a menţine unei cambii înainte de scadenţa) 4.
retained adj. reţinut casare (a unui mijlocfix)
~ earnings / profit - profit acumulat / ~ annuity - poliţâ de asigurare cu plata
nedistribuit (acţionarilor cu scopul unei anuităţi din momentul pensionării
formării defonduri de investiţii) ~ benefits - beneficii de pensionare,
retainer s. arvună; avans, onorariu de pensii
angajare (pentru un avocat) ~ funding - fonduri de finanţare a
retaliate v.i. (on) a aplica represalii pensionării
(impotriva) ~ on account of age / pension -
retaliation s. represalii pensionare pentru limită de vârstă
~ tariff - tarif vamal de represalii ~ plan - plan de pensionare
retaliatory adj. de represalii, represiv retiring adj. care iese la pensie,
~ duty - taxă vamală de represalii pensionat; referitor la pensionare
~ measures - măsuri represive, ~ age - vârstă de pensionare
represalii ~ fund - fond de pensii
~ tariff - tarif vamal de represalii ~ pension - pensie pentru limită de
vârstă
RET-REV 267
retoolv.?. areutila ~ of premium - restituire a primei de
retractable adj. retractabil asigurare
~ bond - obligaţiune retractabilă (care ~ of shares - randament al acţiunilor
ii oferâ deţinătorului opţiunea de a o ~ of the year - rezultat al exerciţiului
revinde emitentului la valoarea financiar
nominală, înainte de maturitate) ~ on assets - rentabilitatea activelor
retraining s. recalifîcare (profesională) (raportul dintre profitul net şi activul
retrench v.t. a reduce, a micşora total)
(chelîuielile) v.i. a-şi reduce cheltu- ~ on capital / investment - rentabili-
ielile, a face economii tatea investiţiei
retrenchment s. reducere, micşorare (a - on (common) equity - rentabilitatea
cheltuielilor)\ economie capitalurilor proprii (profitul disponibil
retroact v.i. a avea efect retroactiv, a pentru acţionari împărţit la capita-lurile
acţiona retroactiv (despre legi) propriî)
retroaction s. putere retroactivă, efect ~s inwards book - (cont.) registru al
retroactiv (al unei legi) mărfurilor retumate / refuzate ~ ticket -
retroactive adj. retroactiv bilet dus-întors returnable adj. retumabil
return s. 1. întoarcere, înapoiere 2.
- goods - mărfuri în consignaţie
rambursare, restituire, ristumă 3. {şi
returned adj. 1. restituit, înapoiat 2.
pl.) profit, beDeficiu; încasări; randa-
refuzat
ment, rentabilitate 4. refuzare, înapo-
~ cheque - cec refuzat
iere, reexpediere (de mărfuri necores-
~ empty - restituit gol (despre un
punzătoare) 5. pl. mărfuri refuzate; container sau vagon)
stoc nevândut 6. recompensă, răsplată reusable adj. refolosibil
7. raport oficial; comunicat oficial; dare ~ materials - materiale refolosibile
de seamă, expunere 8. recensământ (al reuse v.t. a refolosi
populaţieî) adj. referitor la întoarcere / revalorize v.t. a revaloriza (moneda
înapoiere v.t. 1. a rambursa, a restitui 2. etc.)
a aduce, a produce (un venit) 3. a revaluation s. reevaluare
anunţa, a declara (venitul) v.i. a se ~ of assets - reevaluare a activelor
întoarce, a reveni ~ reserve - rezervă obţinută din
~ address - adresă a expeditorului reevaluarea sau vânzarea unor active
~ draft - contratrată revalue v.t. a reevalua
~ duty - taxă vamală restituită revenue s. 1. venit (anual); pl.
~ fare - preţ al biletului dus-întors beneficii, profit 2. bunuri care consti-
~ freight - (mar.) navlu de înapoiere tuie sursă de venit
~ load - încărcătură de înapoiere -- account - (cont.) cont de venituri /
~ of charges - degrevare de taxe
încasări fiscale
~ of expenses - dare de seamă asupra
~ assets - capital circulant / mobil ~
cheltuielilor
~ of income - declaraţie de venituri authority - autoritate fiscală, fisc
268 REV-RIG
~ bond - obligaţiune cu câştiguri revival ^. 1. relansare (economicâ);
(obîigaţiune municipalâ susţinută prin reluare (a legâturilor economice) 1.
veniturile proiectului finanţat) ~ collection repunere/reintrare în vigoare (a unei
- colectarea impozitelor ~ cutter - şalupă legî)
vamală ~ duties - taxe fiscale ~ • earning revocable adj. revocabil
~ post - funcţie amovibilă
capital - capital productiv ~ expediture -
revocation s. revocare; anulare,
cheltuieli de întreţinere şi productie abrogare
~ flag - (mar.) pavilion vamal ~ from land revoke v.t. a revoca; a anula, a abroga
- venit funciar ~ offîce - administraţie (o lege)
financiară ~ officer - administrator revolve v.i. a reveni periodic / cu
financiar functionar vamal ~ receipts - regularitate
încasări fiscale ~ stamp - timbru fiscal; revolving adj. care revine periodic / cu
banderolâ (care atestă plata taxei de regularitate
timbru) ~ tariff - tarif fiscal ~ tax - impozit ~ credit agreement - acord de credit
pe profit ~ ton - tonă vamală cu reînnoire automată
reverse adj. invers s. revers; verso, ~ fund - fond circulant (din care se
împrumută bani şi în care se reîntorc
contrapagină v.t. 1. a inversa 2. (dr.) a
creditele acordate cu dobânda
anula, a casa; a abroga ~ takeover - (bur.) aferentâ); (SUA) tbnd (guvernamental)
preluare inversă (cumpărarea unei societâţi circulant (destinat finanţării serviciilor
anonime de către una cu răspundere publice}
limitată sau a unei societăţi mari de către reward s. recompensă, răsplată;
una mai mică) premiu v.t. a recompensa, a răsplăti; a
reversible adj. reversibil ~ days - (mar.) premia
zile de operare reversibile ~ system - sistem de recompense
~ lay days - (mar.) stalii reversibile rich adj. 1. bogat, avut 2. roditor, fertil
reversion s. (dr.) reversiune, reversie to to grow ~ - a se îmbogăţi
come into ~ - a intra în posesia unui bun to strike it ~ - a se îmbogăţi peste
prin reversiune noapte
rider s. 1. anexă (la un document, o
reversionary adj. referitor la
lege); alonjă (la cambie) 2. clauză
reversiune adiţională (la un contract)
~ annuity - (asig.) anuitate prin reversiune rig v.t. a falsifica
~ interest - (dr.) reversiune, reversie to ~ the market - a manipula piaţa, a
revictual v.t., v.i. a (se) reaproviziona produce (în mod artificial) creşteri sau
scăderi de preţuri
right adj. 1. drept 2. corect; exact s.
drept
~ and true delivery - (mar.) predare
exactă
RIG-RIS 269

~ of action - drept de a acţiona în rising adj. în creştere / urcare


judecată ~ market - piaţă cu tendinţă de
~ of angary - (mar.) drept de angarie creştere (a preţurilor)
~ of entry - drept de (re)intrare în ~ price - preţ în creştere
posesie (asupra umd teren) risk s. (asig.) risc v.t. a risca
~ of fîrst refusal - drept de prioritate ~ analysis - (fin.) analiza riscului
asupra ofertei ~ at sea - risc maritim / pe mare
~ of option - drept de opţiune ~ aversion - aversiune faţă de risc (a
of pre-emption - drept de preempţiune investitorilor)
~ of return - drept de retumare (a ~ capital - capital de risc/pentru
mârfurilor nevândute) ~ of search - (mar.) speculaţii
drept de control / vizită ~ coefficient - coeficient de risc
~ of signature - drept de semnătură ~ of ~ - free rate - (fîn.) rată fâră risc
(rentabilitatea unei investifii lipsite de
way - drept de trecere / pasaj ~ s issue -
risc)
drept preferenţial de subscriere (pentru ~ insured - risc asigurat
acţionarii existenţi) ~ offing - drepturi în ~ management - managementul riscu-
perspectivă (emisiune de titluri de valoare rilor
câtre acţionarii existenţi) ~ money - fond pentru manco de casă
~ to enforce - drept de a executa (prin ~ of boats / craft - risc de transbordare
judecatâ) ~ of breakage - risc de spargere
~ to strike - drept la grevă ~ to work - ~ of capture and seizure clause -
drept de muncă rightful adj. legal, legitim (asig. mar.) clauza riscului de capturâ
ring s. 1. cartel, sindicat patronal 2. grup, şi sechestrare
cerc (de persoane cu inîerese economice ~ of collision - risc de coliziune /
abordaj
comune susţinute pe căi ilegale) 3. ring, loc
~ of seizure - (asig. mar.) risc de
de negociere (la bursâ)
captură
riot .y.revoltă, răscoală ~s and civil ~ portfolio - portofoliu de riscuri
commotions - (asig. mar.) răscoale şi ~ premium - (fin.) primă de risc
războaie civile riparian adj. riveran; de pe (diferenţa dintre rata necesară a
litoral / coastă s. proprietar riveran rise s. rentabilităţu unui activ riscant dat şi
creştere, ridicare, mărire (a preţurilor) v.i. a rata rentabilităţii unui activ lipsit de
creşte, a se ridica, a Se mări (despre risc cu aceeaşi viaţâ estimata)
preţurî) ~ taker - persoană (investitor) care îşi
to operate for a ~/to speculate on the ~ - asumă riscul
(bur.) a face speculaţii ă la hausse ~s and perils of the sea - riscuri şi
pericole ale mării
to incur a ~ - a se expune unui risc
to lay off a ~ - a efectua o reasigurare
270 RIV-ROU
rival adj., s. rival v.t. a concura, a rod s. prăjină (unitate de măsură
rivaliza cu v.i. a rivaliza, a fi în pentru lungime şi suprafata)
concurenţă ~ of brickwork - prăjină de zidărie de
rivalry s. rivalitate, concurenţâ cărămidă (unitate de măsurd pentru
river s. râu; fluviu adj. de râu; fluvial suprafaţă)
~ barge - şlep fluvial ~ rollback s. reducere generală a
~ bill of lading - conosament fluvial preţurilor, salariilor etc. {impusă de
~ boat/ship/vessel - navă fluvială guvem)
~ - borne - transportat pe fluviu rolling adj. rulant
~ charges / dues - taxe fluviale ~ stock - (c.f.) material rulant, parc de
~ fîshery - pescuit fluvial vagoane
~ insurance - asigurare fluvială rollover s. rollover, prelungire; reeşa-
~ navigation - navigaţie fluvială lonare (a unor obligaţii financiare);
~ port - port fluvial reinvestire (a unui titlu de valoare când
~ tonnage - tonaj al navelor fluviale acesta ajunge la scadenţa)
~ transportation - transport fluvial rood 5'. prăjină (unitate de mdsură
riverain adj., s. riveran pentru lungime şi suprafaţa)
road s. 1. dmm; şosea 2. (SUA) cale rook v.t. a înşela, a escroca
ferată 3. (mar.) radă room s. camerâ; sală
~ board - administraţia drumurilor ~ service - serviciu de cameră (intr-un
~ haulage / transport - transport rutier hotel)
~ haulier - transportator rotation s. rotaţie
~ network - reţea mtieră ~ of crops - asolament, rotaţie a
~ officials - funcţionari din serviciile culturilor agricole
drumurilor ~ of directors - rotaţie a directorilor
~ ship / vessel - navă de radă ~ of jobs - rotaţie a sarcinilor / locului
roadbook s. ghid rutier de muncă
roadhouse s. restaurant pe marginea round adj. 1. rotund 2. rotund,
unei şosele complet, întreg (despre cifre) 3.
roadman s. drumar aproximativ, estimativ, în cifre rotunde
roadstead s. (mar.) radă (despre calcule) s. mndă (de negocieri)
roadtax s. taxă de drumuri, impozit v.t. (off) a rotunji (calcule, cifre)
rutier ~ dozen - duzină completă
roadworks s.pl. lucrări de drumuri ~ figure/number - cifră rotundă,
robber 5'. jefuitor, tâlhar număr întreg; cifră aproximativă /
~ economy - economie de jaf (care estimativă
exploatează la limitâ resursele ~ lot - (bur.) pachet/lot complet de
naturale) acţiuni (de circa 100 de acţiuni pe care
robot s. robot; automat un investitor doreşte să le cumpere)
~ distributor - distribuitor automat ~ tour - călătorie în circuit
robotics s. robotică
ROU-RUN 271
~ trip - călătorie dus-întors; bilet de predominant s. 1. ordonanţă / decizie
călătorie dus-întors judecătorească 2. conducere, guvemare ~
~ - trip charter - (mar.) contract de price - preţ curent/al pieţei/în vigoare
navlosire dus-întors rummage s. control vamal (la bord) v.i. a
~ voyage - (mar.) călătorie / voiaj dus- face controlul vamal (la bord)
-întors ~ sale - vânzare a mărfurilor neridicate la
route s. rută; drum v.t. a dirija (mărfuri
termen (din vama)
etc.)
~ sheet - foaie de drum run s. 1. lot, serie 2. (c.f.) parcurs, traseu 3.
routine s. rutină; procedură adj. curent, funcţionare, regim de lucru (al unei
normal; cotidian maşinî) 4. cerere, solicitare (a clientelei) 5.
~ business - afaceri curente (bur.) listă a cotaţiilor (la cumpărare sau
~ inspection - control tehnic la locul vânzare) v.t. 1. a conduce, a administra (o
de producţie afacere etc.) 1. a face, a îndeplini (un
~ work - serviciu curent comision) 3. a introduce prin contrabandă,
royal adj. regal a face contrabandă de; a încălca
Royal Exchange - Bursa din Londra prevederile vamale 4. a parcurge (p
Royal Mint - Monetăria Regală distanţa} 5. a exploata (p navâ, un utilaj
royalty s. 1. drepturi / indemnizatii de etc.) 6. (down) a reduce (activitatea unei
autor sau inventator 2. redevenţă
întreprinderi ca măsură premergâtoare
~ fee - taxâ de redevenţă; taxă anuală
plătită de franchiser pentru folosirea închiderii ei); a lichida (stocul de materii
metodei şi experienţei franşizor prime sau produse finite) 1. (up) a lăsa să
rubber s. 1. cauciuc 2. pl. acţiuni ale se mărească (un cont); a urca (preţuriîe); a
fabricilor producătoare de cauciuc adj. lăsa să se adune (datorii) v.i. 1. a fimctiona
de cauciuc (despre maşmî} 2. a fi în vigoare, a-şi
~ stamp - ştampilă de cauciuc păstra efectul / valabilitatea (despre legi,
rule s. 1. regulă, normă, prescripţie 2. decrete) 3. (on) a se acumula (despre
pl. regulament 3. ordonanţă, decizie 4. datorii); a decurge, a-şi urma cursul
autoritate; conducere v.t. 1. (dr.) a (despre un contract) 4. (to) a atinge (o
decide, a hotărî 2. a guvema, a conduce cifră, o sumă) 5. (up) a creşte, a se mări
3. (off) a încheia (un cont) v.i. a cota, a (despre preţurî) runaway adj. putemic,
se menţine (despre un curs etc.)
nestâvilit ~ inflation - inflatie putemică/
~ of court - sentinţă / decizie a
tribunalului nestăvi-lită, hiperinflaţie
~s and regulations - statute şi running adj. 1. curent 2. succesiv;
regulamente continuu ~ account - cont
~s of procedure - norme de procedură curent
ruling adj. conducător, de conducere/
guvemământ 2. curent, actual;
272

~ agreement - (mar.) contract de


angajare a echipajului pentru mai multe
călătorii
~ broker - agent de schimb de cambii
~ contract - contract în curs de
demlare
~ costs - cheltuieli curente {de
producţie)
~ days - (mar.) zile curgătoare (m
contarea staliilor)
~ - down clause - (mar.) clauza
coliziunii / abordajului
~ interest - dobândă curentă
~ number mark - număr de ordine (al
coletului de marfa)
~ policy - poliţă de asigurare generală /
flotantă

RUN-RYE

~ repair - reparaţie curentă


~ term - termen curent
~ work - funcţionare continuă
~ working days - (mar.) zile de lucru
curgătoare (m contarea staliilor)
rural adj. rural
~ credit society - societate de credit
agricol
~ economy - economie mrală/agricolă
rush 5-. afluenţă (de clientelă) adj. 1.
aglomerat 2. urgent
~ hour - oră de vârf (de trafic)
~ order - comandă urgentă
~ season - sezon de vârf
rye s. secară
~ terms - (mar.) condiţii -contractuale
de livrare a secarei / grânelor
sack s. sac; continut al unui sac v.t. a
s
~ procedure - tehnica securităţii
însăcui, a pune în saci muncii, măsuri de protecţia muncii
~ - filling machine - maşină de umplut safeguard s. 1. garanţie, siguranţă 2.
saci dispozitiv de protecţie v.t. a apâra, a
~ packer - maşină de însăcuit/ambalat proteja (o industrie)
în saci safeguarding s. apărare, protejare adj.
sackcloth s. pânză de sac de apărare/protejare
sacking s. 1. însăcuire, ambalare/ ~ duties - taxe de protejare (a produ-
punere în saci 2. pânzâ de sac selor indigene)
sacrifîce s. sacrificiu, pierdere v.t. a safety s. siguranţă, securitate
vinde în pierdere ~ coefficient - coeficient de siguranţă
~ price - preţ de sacrificiu/sub preţul ~ education - pregătire de tehnica
de cost protecţiei muncii
~ sale - vânzare în pierdere ~ engineer - tehnician responsabil cu
to sell at a ~ - a vinde în pierdere aplicarea măsurilor de protecţia muncii
saddle v.t. a împovăra (cu datorii, ~ factor - factor de siguranţă
impozite) ~ margin - maijă de siguranţă
safe adj. 1. sigur 2. intact, în bune ~ prescriptions/regulations - norme
condiţii s. seif, casă de bani de tehnica protecţiei muncii
~ and full delivery - (cow.) livrare ~ specifications - specificaţii tehnice
completă în bune condiţii pentm asigurarea protecţiei muncii
~ arrival - (mar.) sosire în bune ~ stock ~ stoc-tampon/de siguranţă
condiţii (stocuri suplimentare pâstrate ca
~ - conduct - permis de liberă trecere rezervă în caz de întârziere a
~ custody - custodie/păstrare sigură producţiei, a livrărilor etc.)
(serviciu bancar) ~ vault - cameră/galerie de valori,
~ customer - client sigur/serios tezaur (intr-o banca}
~ deposit - seif, casă de bani sag s. scădere (a preţurilor) v.i. a
~ handling - manipulare sigură/fară scâdea {despre preţurî)
pericol sagging s. scâdere, depresiune adj. în
~ house - firmă serioasă scâdere
~ investment - investiţie sigură ~ market - piaţă în scădere
~ load — sarcină maximă admisă; sail v.i. a naviga
încărcătură nepericuloasă sailing s. navigaţie
~ port - port sigur (din punctul de ~ advice — aviz de expediţie pe mare
vedere al încărcării sau al descărcării) ~ area - raion de navigaţie
274 SAI-SAL
~ date - data plecării (navei) ~ contract - contract de vânzare:
~ draft/draught - pescaj de plecare (bur.) borderou de vânzare
~ permit - permis de plecare (a navei) ~ for cash - vânzare cu plata în
sailor s. marinar numerar
~ boy - elev-marinar, mus ~ for future delivery - vânzare cu
~'s pass - camet de marinar livrare la termen
salariat s. salariaţi, categoria salaria- ~ for the account/settlement - (bur.)
ţilor vânzare la termen
salaried adj. salariat ~ goods - solduri; mărfuri de calitate
~ employee/man - salariat inferioară
salary s. salariu (mai ales de ~ invoice - factură de vânzare
funcţionar) v. t. a salariza ~ note - borderou de vânzare
~ bracket - clasă/categorie de sala- ~ of work - vânzare de articole fâcute
rizare sau aduse de acasă (de către membrii
~ earner - salariat unei asociaţii pentru a colecta ţondurî)
~ savings insurance - asigurare de ~ on approval/approbation - vânzare
viaţâ cu prime achitate/reţinute din condiţionată
salariu ~ on arrival - vânzare la sosire (a
~ scale - grilă de salarizare mărfurilor)
~ tax - impozit pe salarii ~ on credit - vânzare pe credit
sale s. 1. vânzare 2. licitaţie 3. (co/n.) ~ on trial - vânzare de probă
sold ~ or return - cumpărare de probâ
~ and leaseback - vânzare şi (cumpărâtorul putând restitui marfa)
leaseback ~ price - preţ de vânzare; preţ de sold
~ as seen - vânzare imediată (fară ~ room - sală de licitaţii
garanţii privind starea mârfil) ~ s account - (cont.) cont de vânzări
~ book - facturier ~ s agent/representative - agent de
~ by auction - vânzare la licitaţie vânzări, reprezentant comercial
~ by description - vânzare conform ~ s analysis - analiză a vânzărilor
descrierii (fâcute mărfii de vânzâtor) ~ s apathy/resistance - apatie/ rezis-
~ by/on commision - vânzare în tenţă la cumpărare (m ciuda reclamei)
comision ~ s average - media vânzărilor
~ by/on sample - vânzare pe bază de ~ s book - registru de vânzări
mostre ~ s budget - buget/estimare a(l)
~ by order of the court - vânzare vânzărilor
silită ~ s campaign/drive - campanie de
~ by private treaty - vânzare pe bază vânzări
de acord privat ~ s channels - canale de distribuţie (a
~ by sealed tender - vânzare pe bază mărfii)
de ofertă închisă ~ s coverage - acoperire a posibilită-
ţilor de vânzare (raportul dintre
SAL 275
numărul estimat de clienţi şi numărul ~ territory/zone - arie a vânzărilor (de
pe care îl poate deservi un agent de care râspunde un agent de vânzâri)
vânzări) ~ value - valoare comercială; valoare
~ s department - serviciu comercial/ la vânzare
de vânzări sal(e)ability s. vandabilitate
~ s depth test - analiza vânzărilor în sal(e)able adj. vandabil
adâncime (de la primirea comenzii ~ value - valoare comercială
până la expedierea mărfii şi a saleless adj. nevandabil
facturilor) salesclerk s. vânzâtor, vânzătoare
~ s exhibition - expoziţie cu vânzare salesgirl s. vânzătoare
~ s fînance company - societate de saleslady s. (SUA) vânzătoare
credite pentru vânzări în rate (ale salesman s. 1. vânzător; comerciant
bunurilor defolosinţâ îndelungată) 2. comisionar, intermediar comercial;
~ s forecast - prognoză a vânzărilor agent / reprezentant comercial 3. angro-
~ s incentive - stimulent pentru sist
vânzări (oferit agentului de vânzâri) salesmanship s. tehnica/abilitatea de a
~ s leaflet - foaie de reclamă, prospect vinde
~ s letter - scrisoare de reclamă salespeople s. (SUA) personal care se
~ s literature — literatură comercială ocupă cu vânzările, vânzători; comer-
(reclame, broşuri, cataloage etc.) cianţi
~ s manager - director comercial; şef saleswoman v. salesgirl
al serviciului de vânzări salient adj. evident, caracteristic;
~ s mix - asortiment în vânzare predominant
~ s outlet - debuşeu, piaţă de desfacere ~ atribute - atribut evident/ caracte-
~ s potential - potenţial de vânzare ristic (al unuiprodus)
~ s promotion - promovare a salvage s. 1. salvare (a unei nave),
vânzărilor asistenţă maritimâ; ranfluare 2. mărfuri
~ s quota - cotă de vânzări (a unui salvate, încărcătură recuperată; navă
agent de vânzări) salvată 3. remuneraţie/primă de salvare
~ s response function - funcţia de v.t. 1. a salva (o navă'); a ranflua 2. a
stimulare a vânzărilor (relaţia dintre recupera (o încărcătură prin salvare)
activitatea de marketing şi nivelul ~ agreement - contract de salvare
vânzărilor) ~ award - hotărâre judecătorească de
~ s returns book - (cont.) registru de salvare
mărfuri retumate/refuzate ~ bond/lien - drept de retenţie şi
~ s reyenue - încasări din vânzări privilegiu pentru remuneraţia de
~ s tax - impozit pe preţul cu amă- salvare
nuntul; impozit pe circulaţia mărfurilor ~ charges/expenses - cheltuieli de
(perceput în fiecare etapă a procesului salvare
de distribuţie)
276 SAL-SAV
~ claim - solicitare a remuneratiei de ~ post - mostră fâră valoare (menţiune pe
salvare un colet de mostre) ~ signature - specimen
~ clause - clauza salvării de semnătură ~ survey - anchetă prin
~ company - companie de salvare sondaj sampler s. 1. aparat/sondă pentru
~ department/service - serviciu de prelevare de probe 2. probagiu sampling s.
salvare eşantionare, prelevare de mostre/probe
~ loss - pierdere la salvare
* ~ device - aparat/dispozitiv de luat probe
~ money/remuneration - remuneraţie/
primă de salvare ~ error - eroare de eşantionare ~ range -
~ operations/works - operaţii/lucrări extindere a prelevării de mostre
de salvare ~ works - laborator de probe sanction s. 1.
~ tug - remorcher de salvare sanctiune, pedeapsă 2. sancţionare,
~ value - valoare a bunurilor salvate; aprobare v.t. 1. a sancţiona, a pedepsi 2.
valoare reziduală (yaloarea unui activ a sancţiona, a aproba (o lege) sandwich s.
de capital la sfârşitul perioadei speci- sandviş
ficate; în problemele de alocare a ~ board - reclamă pe pancarte (care se
capitalului, ea reprezintă preţul actual prind în faţa şi în spatele omului care le
pepiaţă al unui activ la mâna a doud) poarta)
~ vessel - navă de salvare ~ man - om-reclamă (care poartă reclame)
salvaging s. operaţii/lucrări de salvare
sanitary adj. sanitar ~ articles - articole
salvor s. salvator, persoană sau navă
care participă la operaţii/lucrări de sanitare ~ certificate - certificat sanitar ~
salvare inspector - inspector sanitar satellite s.
~ 's lien - drept de retenţie al satelit adj. subordonat (unei autorităţi
salvatorului centrale), dependent ~ office - birou/oficiu-
sample s. mostră, eşantion, probă v.t. a satelit (filială) ~ town - oraş-satelit
eşantiona, a preleva mostre din, a lua (dependent eco-nomic de un oraş mai
probe de mare) saturation s. saturatie ~ point -
~ assortment/collection - colecţie de punct/limită de saturaţie save v.t. a
mostre economisi, a face economie de
~ book - album de mostre ~ as you earn scheme - sistem de
~ card - carton/colecţie de eşantioane economisire din salariu (prin care se scade
(de materiale textile)
regulat o sumă de bani din salariu)
~ fair - târg de mostre
~ folder - mapă cu mostre
~ man - probagiu (la sonde)
~ of fabric/work - probă de lucm (in
industria textila)
~ offer - ofertă însotită de mostre
~ order - comandă de probă
~ piece - model, eşantion
SAV-SCH 277
saver s. 1. persoană econoamâ 2. ~ of capital - lipsâ de capital ~ of labour -
economizor lipsă de mână de lucm ~ price/value - preţ
saving adj. 1. econom 2. restrictiv, care supraevaluat din cauza insufîcienţei mărfii
introduce o restricţie (despre o clauzâ) ~ rent - arendă suplimentară (plâtită pentru
s. economie; pl. economii, sumă terenuri când acestea sunt insuficiente)
economisită schedule s. 1. plan, schemă 2. (com.) listă,
~ clause - clauză restrictivâ
borderou; inventar; nomenclator 3. tarif 4.
~ s account - cont de economii
~ s and loan association - (SUA) tabel, grafic; orar 5. (dr.) anexă, notă
asociatie de economii şi credite explicativă v.t. 1. a trece pe o listâ, a
~ s bank - bancă de economii înregistra 2. a programa, a planifica 3. (dr.)
~ s bond - obligaţiune de economii a anexa, a adăuga ca anexă
~ s book - libret de economii ~ approach - (cont.) abordare planifi-cată
~ s certificate - certificat (de titluri de (pentru elaborarea situaţiei fluxului de
valoare) de economii numerar) ~ of demand - structură a cererii
~ s ratio - rata economiilor (din venitul ~ of prices - listă de preţuri ~ speed -
personal disponibil) viteză comercială ~ tare - (SUA) tară
scale s. 1. scală, scară (a unui instru- conform tarifului vamal
ment) 2 pl. cântar, balanţă 3. tarif ~ tax - impozit conform categoriei de
4. nivel; scară, proportie v.t. 1. a repre-
impunere
zenta la scară (o hartâ) 2. a cântări
3. (down) a reduce (preţuri) 4. (up) a ~ work - muncă conform graficului to
ridica (preţuri) arrive on ~ - a sosi conform orarului
~ charge/rate - preţ tarifar scheduled adj. 1. programat, planificat 2.
~ of living - nivel de trai tarifar
~ of prices - gamă de preţuri ~ investment - investiţie planificată ~
~ of production - nivel al producţiei payment - plată planificată/scadentă la o
~ ofwages - trepte de salarizare dată precizată ~ price - preţ tarifar ~
~ test - verificare a cântarelor services - servicii regulate ~ tax - impozit
scalp v.t. (SUA) 1. a vinde sau a conform categoriei de impunere
cumpăra (acţiuni) sub cursul oficial (in scheduling s. programare (a obiecti-velor
scopul unui profît mic şi rapid) 2. a etc.); planifîcare calendaristică scheme s.
revinde (bilete) peste preţul oficial
schemă, plan; proiect; sistem ~ of
scalper s. (SUA) speculant (de acţiunî)
scarce adj. insuficient, redus, puţin composition / arrangement between
~ currency - devize insuficiente (pe debtor and creditors - (dr.)
piaţa de schimb)
~ goods - penurie de bunuri
to be ~ of - a duce lipsă de
scarcity s. 1. penurie, lipsă, insufici-
enţă 2. scumpete
278 SCH-SEA
concordat, aranjament între debitor şi ~ league - leghe marină (aproximativ
creditori (in caz defaliment) scientifîc adj. trei mile marine)
ştiinţific ~ research - cercetare ştiinţifică ~ ~ mile - milă marină/nautică
researcher - cercetător ştiinţific scrap î. passage/transit - traversadă
deşeu, rebut, material rebutat; maritimă
fier vechi v.t. a da la rebut; a da la fier ~ pay - remuneratie pentru serviciul
vechi pemare
~ iron - fier vechi ~ pipe - conductă marină (pentru
~ paper - maculatură transportul produselor petroliere) ~ route
screening s. {man.) screening, - mtă maritimă ~ ship - navă maritimâ ~
selectare, alegere (a celei mai bune shipping - navigaţie maritimă;
altemative) transport maritim
scrip s. 1. certificat provizoriu (de ~ trade - comert maritim
acţiuni, obligaţiuni etc.)', chitanţă 2. ~ trading company - companie de
acţiune suplimentară emisă în contul navigaţie maritimă
dividendelor 3. bon valoric ~ traffîc - trafic maritim
~ dividend - dividend plătit prin seaboard s. litoral, coastă maritimă
certificat provizoriu (care prevede adj. litoral
plata în numerar la o dată ulterioarâ ~ markets - pieţe/debuşeuri pe coastă
specificată) ~ town - oraş maritim/de coastă
~ issue - emisiune de acţiuni gratuite seaborne adj. transportat pe mare;
{către acţionarii unei societâţi), maritim
capitalizarea rezervelor -trade - comerţ maritim
scripholder s. deţinător de certificate seagoing adj. maritim, de navigaţie
provizorii etc. ~ freight - navlu; marfă transportată pe
sea s. mare adj. maritim, referitor la mare
mare ~ ship/vessel - navă maritimă
~ carriage - transport maritim ~ tonnage - tonaj al navelor maritime
~ carrier - cărăuş maritim seal s. 1. sigiliu, plombă/plumb de
~ - damaged goods - mărfuri avariate garanţie 2. ştampilă v.t. 1. a sigila, a
de apa de mare plumbui 2. a ştampila, a autoriza, a
~ - damaged terms - clauza „avariilor confirma (prin aplicarea ştampileî)
de mare" (în transporîul de cereale) sealed adj. sigilat; ştampilat
~ farming - maricultură ~ tender - ofertă închisă/sigilată (la
~ fishery - pescuit maritim licitaţie)
~ fleet - flotă maritimă seaman s. marinar; matelot
~ freight - navlu maritim ~ apprentice/boy - elev-marinar, mus
~ harbour/port - port maritim ~'s free cargo - bunuri ale echipajului
~ insurance - asigurare maritimă scutite de navlu
~ law - drept maritim seamen s. pl. echipaj de navă
SEA-SEC 279
~'s lien - drept de retenţie şi privilegiu ~ - half - referitor la a doua jumătate
al echipajului (asupra navei şi (a anului financiar)
încărcăttirii în cazul neplâţii salariilor) ~ - hand - de ocazie, vechi, uzat
search s. căutare, cercetare 2. perche- ~ - hand dealer - comerciant de
ziţie; control, inspecţie v.t. 1. a căuta, a mărfuri de ocazie
cerceta 2. a percheziţiona; a controla, a ~ - hand shop - magazin de mărfuri de
inspecta ocazie
~ unemployment - şomaj temporar ~ - hand tonnage - tonaj al navelor
(pânâ la gâsirea unuiposf} învechite
~ warrant - mandat de percheziţie ~ - mortgage - a doua ipotecă; reipo-
searcher s. perchezitor; vameş tecare
seaside s. 1. litoral 2. statiune de ~ via/of exchange - al doilea exemplar
coastă/litoral adj. referitor la al cambiei
coastă/litoral secondary adj. secundar
~ resort - staţiune pe litoral ~ bank - bancă secundară, societate de
season s. sezon credit (care finanţează achiziţionarea
~ ticket - (c.f.) abonament de bunuri cu plata în rate)
seasonal adj. sezonier, de sezon ~ earner - persoană care nu este
~ articles - articole de sezon singurul sau principalul salariat într-o
~ demand - cerere sezonieră familie
~ employment - serviciu sezonier ~ industry - industria secundară (care
~ fluctuations/swings/variations - utilizeazâ resursele industriei primare)
fluctuaţii/variaţii sezoniere ~ liability ~ (asig.) răspundere
~ port - port sezonier condiţionată/secundară
~ prices - preţuri sezoniere ~ market - piaţă secundară (piaţa pe
~ trade - comerţ sezonier care sunt tranzacţionate acţiunile după
~ unemployment - şomaj sezonier ce aufost emise)
~ worker - muncitor sezonier ~ occupations - meserii din sectorul
seaworthy adj. în stare de industriei secundare
navigabilitate, capabil să tină marea ~ production - producţie secundară
(despre o navă) (fabricarea de produse finite din
~ packing - ambalaj maritim materii prime şi realizarea de
second 1. num., adj. fal) doilea 2. s. pl. construcţii civile)
mărfuri de calitatea a doua secret adj. secret
— best/-chop/-class/-rate - (de) calita- ~ reserve - (cont.) rezervă secretă/
tea a doua ascunsă (delict de bilanţ care constă în
~ bottom working - (mar.) operare în denaturarea înregistrârilor contabile
dană dublă prin subevaluarea activelor)
~ - class paper - efect de comerţ de secretariat s. secretariat (serviciu,
clasa a doua birou)
~ endorser - al doilea andosator secretary s. secretar
280 SEC-SEL
~ - general - secretar general segmentation >s'. segmentare (a pieţeî)
secure adj. garantat, asigurat v.t. 1. a seigniorage s. profit obţinut de stat din
garanta, a asigura 2. a obţine (comenzi, emiterea/baterea monedei
beneficii etc.) seize v.t. a confisca; a sechestra
secured adj. garantat, asigurat seizin s. (dr.) 1. stăpânire a unei
- creditor - creditor cu garanţie proprietăţi funciare; act de posesiune a
~ debt - creanţă garantată unei proprietăţi fanciare 2. proprietate
~ loan - împrumut garantat fimciară
~ note - notă de debit garantată (prin seizure s. confiscare; sechestru, punere
care un bun prezentat drept garanţie de sechestru
poate fi pretins de creditor ca plată a ~ note - act de confiscare a
datoriei) încărcăturii
securitization s. (fin.) conversia ~ of movable property - sechestru
împmmutului în titluri de valoare asupra bunurilor mobiliare
{tendinţa marilor societâţi de a emite ~ of real estate/property - sechestru
titluri de valoare pentru a nu mai asupra bunurilor imobiliare
recurge la crediîe bancare) ~ under a prior claim - sechestru în
security s. 1. securitate, siguranţă 2. revendicare
garantie, gaj 3. garant, girant 4. pl. ~ under legal process - sechestru
(fîn.) titluri/ hârtii de valoare judiciar
~ capital - capital plasat în investiţii selective adj. selectiv
sigure ~ distribution - distribuire selectivă
~ exchange/market - bursă de valori (a produselor, operatâ de producâtor
~ holdings - portofoliu de titluri de câtre anumiţi detailişti)
valoare self pref. auto
~ interest - dobândă de asigurare (pe ~ - acting - automat
care creditorul o primeşte de pe urma ~ - assessment - autoevaluare a impu-
proprietâţii debitorului pentru asigura- nerii (sistem practicat în unele ţări prin
rea plăţii unui credit) care contribuabilul îşi calculează
~ means - tehnica securităţii muncii singur cuantumul impozitelar)
~ paper - hârtie pentru emisiuni de ~ - contained - independent, autonom
valoare/bancnote ~ - employed worker - lucrător pe
~ printer - maşină de tipărit bancnote/ cont propriu (in propria afacere)
titluri de valoare ~ - financing - reinvestire a profitului,
~ printing offîce - tipografie de autofinanţare
bancnote, monetărie ~ - insurance - autoasigurare
~ trust -. fond de plasare a titlurilor de ~ - liquidating loan - împrumut cu
valoare, societate de investitii autolichiditate (împrumut pentru finan-
seed s. sămânţă ţarea activelor curente)
~ capital - capital iniţial (necesar ~ - service - autoservire
pomirii unei afaceri)
SEL 281
~ - sufficiency - autoaprovizionare; to ~ over the counter - a vinde în
independenţă economică magazin
sell v.t. 1. a vinde, a desface (mărfuri) to ~ readily/well - a se vinde bine, a
2. (off) a vinde cu rabat 3. (out) a avea câutare
lichida, a vinde tot (stocul) 4. (up) a to ~ short - a vinde fară acoperire
lichida, a vinde tot (stocuiy, a vinde la to ~ to arrive - a vinde la sosirea
licitaţie (averea unui falit) v.i. 1. a (mârfurilor)
vinde, a face vânzare; a face comert 2. seller s. 1. vânzător 2. marfă căutată/
a se vinde, a avea căutare care se vinde bine
to ~ afloat - (mar.) a vinde mărfuri în ~ in possession - vânzător în posesia
expediţie mărfii
to ~ again - a revinde ~ 's lien - drept de retenţie al
to ~ at best - a vinde la preţul sau vânzătorului
cursul cel mai avantajos ~ s' market - piaţa vânzătorilor, piaţă
to ~ at a discount - a vinde cu cu cererea mai mare decât oferta
reducere ~ s' monopoly - oligopol
to ~ at a loss - a vinde în pierdere ~ s no buyers - (bur.) lipsă de
to ~ at a premium/profit - a vinde cu cumpărători
profit ~ 's option - (bur.) la alegerea
to ~ at/by auction - a vinde la licitatie vânzătorului (pperaţie prin care
to ~ badly/heavily - a vinde greu, a nu vâmătorul îşi poate alege data
avea căutare tranzacţionării efective a acţiunilor
to ~ by/on sample - a se vinde pe bază într-un interval determinat de timp)
de mostră ~ 's option to double - (bur.) opţiune
to ~ by weight - a vinde la greutate care îi dă drept vânzâtorului să vândă
to ~ cheap - a vinde ieftin un pachet dublu de acţiuni (faţâ de cel
to ~ dear - a vinde scump convenit)
to ~ for a lump sum - vânzare glo- ~s over - ofertă excedentară/care
bală/în bloc (yânzare contra unei sume depăşeşte cererea
globale pentru mărfuri nedeterminate ~'s prices - preţuri ridicate/avantajoase
prin cântârire, volum, numârare etc.) pentru vânzător
to ~ for cash - a vinde contra numerar selling adj. 1. de vânzare/desfacere 2.
to ~ for delivery - a vinde cu acoperire vandabil
to ~ for spot delivery - a vinde din ~ agent - agent de vânzari
disponibil ~ brokerage/commission - comision
to ~ forward - a vinde la termen de vânzări
to ~ in bulk - a vinde în vrac ~ campaign - campanie de vânzări
to ~ on commission - a vinde cu ~ costs/expenses - cheltuieli de vân-
comision zare/desfacere
to ~ on credit - a vinde pe credit
to ~ on trial - a vinde de probă
282 SEL-SER
~ in - prezentarea de produse sau ~ debt - datorie preferenţială
servicii noi (reţelei de distribuţie îna- ~ executive - director executiv
inte de lansarea pe piaţâ) ~ lien - drept de retenţie cu privilegiu
~ licence - licenţă/autorizaţie de ~ mortgage - ipotecă preferenţială
vânzare ~ offîcial - cadru mediu, funcţionar
~ limit - limită de vânzare mijlociu
monopoly - monopol asupra ~ partner - asociat principal
vânzărilor ~ securities - titluri de valoare
~ order - ordin de vânzare ~ out - (bur.) preferenţiale
vânzare integralâ (de acţiuni care nu au ~ shares/stock - actiuni preferenţiale
fost achitate de cumpârător până la data seniority s. vechime m muncă; funcţie
stabilită) ~ pressure - afluenţă a ofertelor superioară
~ wages - spor de fidelitate
de vânzare
sentimental adj. sentimental, subiec-
~ price - preţ de vânzare/desfacere ~ rate - tiv
curs de vânzare ~ short - (bur.) vânzare ~ damages - daune evaluate subiectiv
fâră acoperire (de acţiuni, pe care sequential adj. succesiv
vânzătorul nu le deţine înca} ~ sampling - eşantionare succesivă
sellout s. lichidare, vânzare integrală sequester v.t. (dr.) a sechestra
semiannual adj. bianual semidurables sequestrate v. sequester
s.pl. produse cu durată medie de folosinţă sequestration s. (dr.) sechestru, punere
semifinished adj. semifabricat ~ sub sechestru
article