Sunteți pe pagina 1din 11

DREPT EXECUŢIONAL CIVIL

OBIECTUL EXECUTĂRII SILITE

lect. univ. dr. Paul POP


Definiție

Obiectul executării silite directe


❖coincide cu obiectul obligaţiei care revine debitorului rezultând din
titlul executoriu

Obiectul executării silite indirecte (urmăririi silite)


❖bunurile sesizabile ale debitorului care pot fi valorificate, potrivit legii,

2
Întinderea urmăririi silite

3
Principiul disponibilității

❖ creditorul are posibilitatea de:


➢ a alege un anumit bun mobil sau imobil din patrimoniul
debitorului care să fie supus urmăririi
➢ a urmări concomitent mai multe bunuri aparţinând debitorului

❖ dreptul creditorului de a alege bunurile sesizabile ale debitorului în


vederea urmăririi silite poate fi limitat doar prin lege

❖ alegerea creditorului nu este supusă cenzurii instanţei de executare


➢ excepție: atunci când legea stabilește în mod expres anumite
limite în ceea ce privește ordinea de urmărire a bunurilor
sesizabile ale debitorului.

❖ la cererea debitorului, instanța poate, în anumite condiții, să


4
restrângă executarea la anumite bunuri ale debitorului
Ordinea de urmărire a bunurilor debitorului.
Cazuri

❖ obligativitatea de a recurge mai întâi la urmărirea silite mobiliară


înaintea celei imobiliare:
➢ realizarea unor creanţe a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei
patrimoniul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie
judecătorească
❖ ordini de urmărire între bunurile imobile ale debitorului sau între
anumite diviziuni ale patrimoniului debitorului
➢ creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vânzare silită a
bunurilor neipotecate ale debitorului său înaintea celor
ipotecate
➢ creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită
diviziune a patrimoniului debitorului, autorizată de lege, trebuie
să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase
patrimoniale
5
Convențiile privind obiectul urmăririi silite

❖ creditorul şi debitorul pot conveni ca urmărirea silită să se


efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti sau
altor bunuri ale debitorului(principiul disponibilității);

❖ convenţiile dintre creditor și debitor cu privire la obiectul urmăririi


silite pot fi încheiate doar cu privire la drepturile de care părţile pot
dispune.

6
Limita în care pot fi urmărite bunurile și veniturile
debitorului

❖numai în măsura necesară realizării drepturilor creditorilor, inclusiv ale


creditorilor intervenienţi adică:

➢ dreptul (creanța bănească) recunoscută prin titlul executoriu

➢ dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate potrivit legii prin


titlu executoriu

➢ cheltuielile de executare

7
Delimitarea bunurilor neurmăribile din
patrimoniul debitorului

8
Regula sesizabilității bunurilor debitorului

❖ regula: sesizabilitatea bunurilor din patrimoniul debitorului

❖ excepția, insesizabilitatea: trebuie să fie stabilită în mod expres de


lege;

❖ există și posibilitatea instituirii insesizabilităţii/inalienabilității pe


cale convenţională.

9
Bunurile inalienabile
❖ bunurile inalienabile nu pot forma obiectul urmăririi silite

Bunurile inalienabile, potrivit legii


❖ bunurile ce formează obiect al dreptului de proprietate publică al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale [art. 136 alin. (4) din Constituţie] ;
❖ dreptul de uz și dreptul de abitație, atunci când poartă asupra unor bunuri
care fac obiectul proprietăţii private ;
❖ există şi unele bunuri inalienabile temporar, fiind şi insesizabile pe durata
respectivă;
Convențiile (clauzele) de inalienabilitate/insesizabilitate
❖ condiții:
➢ să fie instituită prin convenţie sau testament, pentru o durată de cel
mult 49 de ani de la data dobândirii bunului
➢ să existe un interes serios şi legitim.
❖ este subînţeleasă în convenţiile din care se naşte obligaţia de a transmite în
viitor proprietatea
❖ trebuie să fie supusă formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, dacă
10 este cazul
Bunurile neurmăribile

❖ sunt alienabile, însă, potrivit legii, ele sunt exceptate de la urmărirea silită în
considerarea scopului la care servesc
❖ pot fi insesizabile:
➢ total sau parţial;
➢ necondiţionat ori condiţionat (de existenţa altor bunuri)
➢ absolut (în raporturile cu orice creditor) sau numai relativ (în
raporturile cu anumiţi creditori)
❖ bunurile strict necesare traiului debitorului şi al familiei sale, precum şi
bunurile cu caracter strict personal - art. 727 C.proc.civ.
❖ bunurile destinate exercitării ocupației sau profesiei debitorului - art. 2324
alin. (4) C.civ.
❖ spaţiului minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu
normele legale în vigoare - art. 242 alin. (3) şi (4) C.proc.fisc.
❖ veniturile debitorului - art. 729 C.proc.civ.

11