Sunteți pe pagina 1din 9

DREPT EXECUŢIONAL CIVIL

PRESCRIȚIA DREPTULUI DE A OBȚINE EXECUTAREA SILITĂ

lect. univ. dr. Paul POP


Noțiuni generale

Noțiune
❖stingerea, în condiţiile stabilite de lege, a dreptului de a obține
executarea silită neexercitat în termenul prevăzut de lege

Sedes materiae
❖art. 706-711 C.proc.civ.;
❖C.civ.

Caracterul normelor
❖instituție de ordine privată
❖invocare: numai persoana interesată
❖de regulă, contestația la executare

2
Efectul prescripției

❖ pierderea caracterului executoriu al înscrisului care constituie titlu


executoriu

❖ dacă dreptul la acţiune nu s-a prescris sau este imprescriptibil,


creditorul poate obţine un nou titlu executoriu:

➢ un litigiu pe fond în cazul titlurilor executorii altele decât


hotărârile judecătoreşti sau arbitrale

➢ un nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de


lucru judecat, în cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale

3
Termenul de prescripție

Termenul general

❖3 ani

❖se aplică titlurilor executorii, indiferent dacă acestea se referă la


drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale

Termene speciale

❖drepturile reale, mobiliare sau imobliare : 10 ani

❖creanţele fiscale: 5 ani

4
Începutul prescripției

Regula
❖momentul în care se naşte dreptul de a obţine executarea silită
❖titlurile reprezentate de hotărâri ale organelor cu atribuţii
jurisdicţionale, altele decât hotărârile judecătoreşti şi arbitrale, pot fi
puse în executare de la data rămânerii definitive,
❖titlurilor care nu se obţin în urma unei proceduri jurisdicţionale
contencioase, dreptul de a obţine executarea silită se naşte din
momentul eliberării sau întocmirii titlului executoriu

Excepția
❖în cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie
începe să curgă de la data rămânerii lor definitive

5
Suspendarea prescripției

Noțiune
❖oprirea temporară a curgerii ei, pe timpul cât durează cauza
suspendării

Cauze
❖ art. 708 alin. (1) C.proc.civ.

Efecte:
❖pe durata cauzei de suspendare: oprirea curgerii prescripției
❖de la data când cauza de suspendare a încetat, prescripţia îşi reia
cursul
❖se produc de drept

6
Întreruperea prescripției

Noțiune AICI M-AM OPRIT LA CURS!!!


❖înlăturarea prescripţiei scurse înainte de apariţia unei cauze de
întrerupere şi începerea unei alte prescripţii

Cauze
❖ art. 709 alin. (1) C.proc.civ.

Efecte:
❖şterge prescripţia începută înainte de a se fi ivit cauza de întrerupere
❖după întrerupere începe să curgă o nouă prescripţie de aceeași
natură

7
Împlinirea termenului de prescripție

❖ momentul în care se sfârşeşte termenul de prescripţie


❖ elemente luate în calcul:
➢ termenul aplicabil în speţă;
➢ data de la care începe să curgă acest termen;
➢ dacă a intervenit sau nu vreo cauză de suspendare sau de întrerupere a
prescripţiei;
➢ regulile în funcţie de care se determină momentul la care se împlineşte
prescripţia: termene stabilite pe săptămâni, luni sau ani; pe zile ; pe ore
(art. 2552-2555 C.civ.)
• actele socotite în termen: prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau
telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu specializat de
comunicare; prin fax sau email,

8 Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur


Repunerea în termenul de prescripție

❖ beneficiul recunoscut de lege care permite valorificarea drepturilor,


chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a obține
executarea silită s-a împlinit;
❖ cauze : ”motive temeinice”
❖ se poate dispune numai la cererea creditorului
❖ termen cerere: 15 zile de la încetarea cauzelor care justifică
depăşirea termenului
❖ competenţa: instanța de executare
❖ judecata cererii: cu citarea părţilor;
❖ hotărâre (sentință) supusă numai apelului, potrivit dreptului comun
respectiv în 10 zile de la comunicare
❖ efect:
➢ considerarea prescripţiei ca neîmplinită,
➢ 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de repunere
în termen, pentru formularea cererii de executare
9