Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială nr.

29 “Mihai Viteazul” Constanţa Profesor Mirela ROŞIORU

Disciplina: Istorie
Manualul folosit la clasă: Editura Didactică şi Pedagogică, AVIZAT
autori Valentin Băluţoiu şi Maria Grecu
Responsabil Comisie
Conform programei şcolare aprobate prin OMENCŞ
nr. 3393/28.02.2017
DIRECTOR,
Clasa a V-a B, C, D /2 ore / săpt.

Planificare anuală
2021– 2022

Nr. Domenii de C.S. Conţinuturi / Lecţii Nr. Săpt. Obs.


crt. conţinut ore
1 Alfabetul istorie – Evaluare iniţială 5 S1
reconstituirea 1.1 1.Izvoare istorice S2
trecutului 2. Perceperea timpului şi a spaţiului; cronologia istoriei; S3
1.2 periodizare; spaţiul istoric
3.Evaluare orală
1.3
2 Preistoria 1. Primii oameni 4 S4
2. Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor: sedentarizare, S5
2.1
economie
3. Inventarea metalurgiei – tehnologie şi consecinţe asupra
2.2
vieţii oamenilor
4. Recapitulare - evaluare
2.3
3 Orientul antic 1.Orientul antic – prezentare generală 12 S5
3.1 2. Economia şi societatea Orientului antic S6
3. Oraşul-stat Babilon S7
4. Codul lui Hammurabi S8
5.Temple şi piramide S9
3.2 6. Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului Antic S10
7. Chinezii. Evreii S11
4.1 8. Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet
9. Epopeea lui Ghilgameş
4.2 10. Recapitulare - Evaluare

4 Civilizaţia greacă 1. Mediul natural şi ocupaţiile grecilor 12 S11


şi sinteza 2. Ceramica: între utilitate şi artă S12
elenistică 3. Adevăr şi legendă S13
4. Polisul grec. Organizare şi colonizare S14
5. Histria, Tomis şi Callatis S15
6. Atena şi Sparta S16
7. Războaiele grecilor S17
8.Alexandru Macedon și civilizația elenistică
9. Frumos şi cunoaştere în lumea greacă
Acropola ateniană
Moştenirea lumii greceşti (sculptura, teatrul, cunoaşterea
ştiinţifică);

https://rosioru.ro
Jocurile Olimpice în Antichitate
10. Recapitulare - Evaluare
5 Lumea romană 1. Fondarea Romei: istorie şi legendă 12 S17
2. Statul roman S18
3. Viaţa cotidiană în lumea romană S19
Studii de caz: Oraşul şi monumentele publice (forul, S20
apeductele, termele etc.) S21
4. Colosseum şi gladiatorii S22
5. Pompei S23
6. Armata romană
7. Zeii romanilor. Templele
8. Creştinismul
9. Romanizarea
10. Recapitulare - Evaluare
6 Geto-dacii 1.Geto-dacii. Rânduieli, obiceiuri, credinţe 4 S23
1.1 2.Burebista şi Decebal; războaiele daco-romane S24
3. Recapitulare - Evaluare S25
1.2

7. Civilizaţia 1.3 1. Apariţia Islamului; credinţa musulmană; Expansiunea 3 S25


islamică militară şi culturală a Islamului S26
2.1 2.3. Recapitulare - Evaluare
8 Europa medievală 2.2 1.Formarea popoarelor europene. Etnogeneza românească 12 S27
2.Europa creştină în mileniul I. Studii de caz: Creştinarea S28
2.3 francilor. Carol cel Mare 3. Imperiul Bizantin S29
S30
4.Viaţa cotidiană în Evul Mediu
3.1 S31
5. Domeniul feudal S32
6. Oraşul medieval
Cavalerism şi onoare
3.2 7. Cruciadele
8. Catedrale şi universităţi
4.1 9.Statele medievale : Franţa, Anglia, Imperiul Romano -
German
4.2 10.Studii de caz: Lumea românească şi statele medievale în
secolele XIV-XV; Târgovişte, Suceava + Diversitate
culturală în lumea românească: Braşov şi Cluj
S33
11.12.Recapitulare & Evaluare finală 4 S34

Săpt.27/ 28 08-14.04.2022) este dedicată activităţilor extracurriculare din programul


naţional „Şcoala altfel”

https://rosioru.ro
CLASA a V-a

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu.


2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a
diversităţii socio-culturale.
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanent.

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1.Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu


1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice
- plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică
- realizarea unor frize cronologice
- utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului

1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice


- asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice
- recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate
- utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice


- exerciţii de lectură a hărţilor istorice
- plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice
- completarea pe hartă a unor informaţii

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice


2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
- identificarea termenilor istorici în texte diferite
- elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
- completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
- identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric
- descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat
- alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric

https://rosioru.ro
2.3.Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite
- descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui
plan dat
- compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
- realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite,
subliniind asemănările şi deosebirile

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a


diversităţii socio-culturale
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
- utilizarea unor roluri specifice în activitatea de grup
- realizarea unor sarcini de lucru (documentare, redactare, prezentare etc.) în timpul
participării la proiecte prin valorificarea experienţei istorice pozitive
- folosirea jocului de rol pentru însuşirea valorilor şi comportamentelor cetăţeniei
democratice

3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice


- alcătuirea de biografii ale personalităţilor istorice studiate
- identificarea rolului unor personalităţi istorice, analizând surse diferite
- realizarea de produse finale (texte, imagini) despre personalităţile istorice şi valorile
asumate de-a lungul timpului

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente


4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
- construirea de rebusuri pe o temă istorică utilizând mesaje vizuale
- alcătuirea planului unui proiect
- selectarea obiectelor necesare realizării unei expoziţii tematice
- relatarea vizitei la un muzeu, bibliotecă, expoziţie pornind de la un plan dat
- extragerea mesajelor dintr-o sursă istorică

4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării


- accesarea informaţiilor oferite de Internet
- rezolvarea unor sarcini de lucru utilizând prezentări multimedia
- realizarea de prezentări, grafice, tabele, pentru sistematizarea cunoştinţelor învăţate
folosind resurse multimedia.

https://rosioru.ro