Sunteți pe pagina 1din 2

' ti.AAVI.

-
.4-
tottl,U1E. No. IMO ' 25 bani Marti 15 (2) Aprilie 1919

boleevie pe care U prae.


lied Lenin i Bella .Kuhn pm.netde dela

Ad
Stosafetort AI. V. HeldImam vs...1.n Coast. MILLE
Breitianu.
El a lost eel feinMi :poleevie care a id.
eul din arerea tatut..i o arere comund.

CU
Cenzura
-
telegramelor de presa
CEA MAI MARE ADM/IMITATE
mm ARSURDITATILE CENZUREI
BOHM MEW`
In nailocul ureutdtilor de tot te-
Contele Daily! medltenzt
TON firl tig ollool
In baga unel merit/leant a Coast,
Stiri politice
Generalul Smuts Sorlalatil vor amvora I
IntrunIne publie5 de ponteStare In ann.
laut''ed e

Eti S'au releval matte din absurdi-


tdtale entranced. Toate au vor ?mica
fi relevant nIciodatd. Dar Mauna
grealdti nebilnulte. id in mid,-
cal diflcultdlilor de lot lead re se
ivesc InI mutant ormarizatiet din
(email a Rofindnici-Alerri. undo din
Mtiet, Mien fel do alcont nu se sa
tattea bea In Staftle.Unito ale
Arneticei, InCenathl dela tulle I
tratenä eu
IMPORTANT SCRIEIB DE NOTE
INTan GENERALUL SMUTS ST
bolcevi0ii tra arestargor arblIvarr ri
10011or odlease.

Cram In
la
;Epee."
condam-

ritt infrebat Ina de ce se cam,- a con. GUVFMNUL ItLAGROAR t


'Avesta 11 Constitute In cart se reard telecramele de offload? oartielele noasire na lac deed! sit Propaganda dusd Citim In Ammeter., Romand
D =Mistral alacerilor
toaM ingerile emand de la li tfiutuat neLl tentortt,ebsandt mceivis,ru uriatelee mined mat dentate reclalc arnica- in Stateie Unite on mult2 energle, strains al Greeted, a declare' d_Int
Wye generatelaSmats eovietal Cialgere N, Fildpescu ea da desmiati-
nattune. tar asa ml in ;mete state ale fedora/te- mum-rase a mint too an SChlana de see rou mat fermala *undid care a
Aceasta este formula scrisa. In net alcooltil e de molt prohibit, In- Mk, Smuts a proms lingarle1 ria-si eulnaat un mean° interview al sail
realitate natitmea este Suousd unui rtI gt,,27:1 safrltairentuinti lief/ ;atrTi
racist:tenth astfel eel and desiivar. ratraal Mamie dincolo da Ulna de- cut pelvis" la tut ammonia al dAuf
raglan exceptional de trunk, care abild miaow& barbeti Militia data not. actua- marroInanall, la mart cae armata Take Pearson,
a
coescat toate puterile.
Intatepciamea polRferf actuate cd dotal cenzurei la not,
Warta. de cc ed se nun toed o a Mate« In care tilers''. .
Asa acne _Nunn-al-, magma car
sit somas.;
incepand deci, delft 1 Inlie al ana- romána
ar li ocupati
nu ea Manta, mina nostril
de traps mgr., Matti
zeta en o mai nid liarticnistit A(i lai aoestula. Mci ter merlon va ease, Italians, amerisene. Smote a
tarile cele mai incur constitu- mat paten Mal vinde, riot consurna. Mandan ise intervina la Paris Ma-
tionale sá existe momente coceo- De ce sei na se Cf. Tara trace min gr.% Wilfred niel yin, Mel tra **cram bloculm SI a Prel.s
w id Ood000sto
Met un fel
tionale. Sub'sga. lintel mutate este Maid NI ramoSISIDo onlaituani too
en putintä sit se rammed la momio mirage. ceea ce ce Mind'
algal constlinite de cat De chile deed la catiOStinta lin?
st
amain
otonzifin,

ile
ambit
sd a. tipari ea pe vrentra Ma burn, calm
ordunare.
en intrict it ter-
;Allan. Met racbiu, adled alci
sal si pepu.Drul whisky,
conforland cu delmalti aotta-Muyttsli JEFIARILE CONTINUA.
nici. Indcar romind austro-germant inaintea TEREA -
COMISARULUI RAZEOIU-
DEMI.
here. 13a pentru bete se face o ex smailieet botarelor politic" at rims.
normale ate reprezentarei natio- Dar Doak cd curcunui creek al Mai bultri, ata donii tam: ori 1W11- i-- GARDA ROSIEs
nale ; lush aceste governe mint le ruin censura telerrantelor de oresd. panne sent grele, oni cd. In 'eau mai capita : ea va putea ti consunnata, rtet. Morita"! linear a Mamas oh attes-
dar mutant daca va COIding Ina t. conditii ar pntea Al acceptant, na, cari ne-au sosit nu ne Ziarole martian. dill. 9 Aprilie,
tordeamta de sentrtri ditrath iar Inuamlicti ad Waned la canoatinta mare panne este o gocoritti a log:- lamurese a-
legitimarea lor se face Marto re- &milieu-Tor. anmutung Incruri. Absurdd tienllar ca til gaseasta ProieM. ir molt de amid grade clonal, elan man de cal ce al-ar puma a=auaa supra situaltel din Ungaria_ Cu Ma_
Pede de chtre un parlament legitim crednitd. del Hind ad cele mat anti- a (Mutant la peer°. Tiara esto nua, se va dense/a adicii de upft, mat samaran tarsi in "seat. candltd. A to acernea, ante cert. ca la Budapesta
comstituit. te delegrame se Iransital hirli fir Si atauri tea °Ste range do Deal. Ono- molt min onlaare, rem' rautarea la rastiztt a MIMI de. I-Whit Bala el consorai au /arenas M.
Evenimentele intamplate In Ro- Matte In tat cairn la enneistinta tor. zilla rero retragerea miii anvern lata el io momentul mind Islannal mareationale, Interimaa de comunit so eerie pentru putere. Plabea
suferli una din cat alai grave in- saint Intro Ungaria zone nentra ti 13uslapesta salient:ME" magblar)
mania on la sirsita1 mufti 1.918 atturdtdrid noltri tuntiatla care mote mai prelato dz oil $1 re. Romania, SA ramAng In sigma" now par a nu It Intimation met cu li-
au outfit povatai o ptocedurd anon- de naivi saa inconstienti, cdt ad Dot prams/nine-In Ca timorIte Matt irOnceri ale sale. o ;waned a Ge- eonstItatie sovieliste Impart, Conte_ bertaton data de de alt.
malt In adevär, infrancerea Dec- nu Vie ad aleaud el co trelmo ad grole. Faralmente tarn are nerve tie rmain] Tic pond ona din ear tuoni Gate propose sid None parallel en parte burghosii belsevici, mundlorirnea er.
imation. alumna lor
nevoia constituirel eolia guvern
din

care trebuia sh fie exprestunea sen-


turd si
-
stie dosmana nostri, cart mart Si al urti gpvern popular Ai ume.unk. Ari
tor. curt-dull lltmoraiti sd span, sh afirrne ca
Maud care e rostal rensitrei cc giniernut lor cote POPalar si pater-
mari btruinte ale sale. vagandu-se ma en Parts nn unman asupra ho- asininea neputand pest MM. pe tall
irdith in Comfits:tie calci ntai mart tareinr al ai in lamartraa chesinet a_ irapotriva lor, *au (Immune.
dernocrolli din tunic ! conomice Maxon Preset). Bare/arena- pe meet beam/sm.-
timentului tare, tut se Mitea face se exercitti la not ensnare telogran, ale ? Altman Amami tee so gratnpo- Se spent ea Wilson, intrebat a. lui s'a sallasluit la Budapestu cea
'float min mlitoace de procedure lor de nresd? Nui onale fl anal de neara In °More ru o IncAtatinarP supra dmintolor Arnericei diva mai cumplite astagerie r mor eamena
Ouvernal MMUS dn in- cdt dada cd mamma ar fi raopuns ch America de Panne. lialele -de came sf mesa_
neablonnitel nostra e abit rare se explia, lmnnai lacornia ...Ceram e Met sti madame and tt natant sunt matt( si dear pe subt
cheierea panel de la Bucuresti inni de reactionar vrea sd tie oaf- for de a exploata futulo Piere ter. Megatit ratting. lialievmo detestr ca toath lama, tot amyl sit attona mai pea compare rate mva
roai putca rhmane la edema, tar tau noasfrd oublicd in eel nuti eon, der nol sa ImbegiaTint de pa ar- fie modturnit, felled si merry" la- preturi laboloase.
Parlamentul ales sub ocupatiunea pleat intimerec, refaminda-i chiar m um pelrei et I dled vas& " Astfol lillograuLde (mama cos.
zermand Inni trebala sit Mai tram-
Seri. Coroana singura avea posibtli- Mod mInai Intreal.
putbiele stirt Pr CdTi aliati lc toWDli Ar fi patriotic, ea /1, Drifflann, )4( )4K Adevermii )4( )4( Trebuie 01 reettnoasern ca, mai
ea eland dupd acest riaboin si itlal
ta 100 convene, en ou 7-8 coronae,
un litre (le lapte 19 coreane,
him atita load e si Astern In red tlus dittaiu'li scam ci A preginit Si con, Lome Nona Sid restamentele age mai de sea.
tatea sb rezolvc problema si sa dea
.

proot ritaboint, ea" l'a)...plerdut, in on senora Dentin goneratille earl ma nu mai au alt menu deck stIlla
tarei guvern. DWI mane absardifate, dintreabsur, Vittoria" spine el uu avant novae 1-au eins tot cunt, duca este loc pert
Irmo panic filn yam Ist, ca in Mart e onmerd noal,tel dr o Lunn nevi.
la aide censure. sra anczeniot ea an vitel la poarla
Zang liberal face aluna la Lim. trutmeltantire, apoi paint. MIA unea MI Smuts supa taro came ri vars. Barak
Zilnic au loe suo *rani manifestant
Pand ad Mate bane. Dar un ast Bergitereatu *I nesters.- Pentru MerrEe. nu Prea a rinnaS
NAZBATIII Marmara generaltilni Smuts mite Paso la cake Milan de garellutii resit
.

Pena, sd vn retraga, tresiltal local al. biour


fel de cavern exceptiOnal nno outna tora nrai destoinicl decal dint. km. Poate eit In America, (Erman I. Fizarea and noon lindl intro aro. mi earl nu suns dead mile) la jab
at alba de cat o exislenta efe- l'atiancam la Paria de marea API unde s'au sirratt annul dais Iramnald a fost o roanifestatie
MOMENTE MIELE Dar on vrea ? Srel la' Tr- 2,,,Convecaree de delegatii, tepre. mare a stenidiul soma* care men
mend. cul ? Dainme Eurasia! Ormaitia () telegram. din Parts, antunn art mai patio elegiac ranbairthri Sit iie
Cand a Met eanstittlit guvertful Canetele guvernului canal sa mu- lane cer intfun singer CDs. ea sä Penageser a snO aaule. Inc de mal multi reselie. Ilan mum mutind nationalitatine din vacate 100built/la omoare pe mmisann impose/ at
actual on dot Brätinu in !nude. te conepiratia Darrel %inland memo Coale, , II rellalli alealatmla In general viata preteaga mai blurb TRATATWE COMF.RCULE
Unnarie, neaten Camel frontIerei, pe care en mare gradate
party, s'a eh nee.m min momenta suit, se formeze un Cavern trational.. in TERRE l'an scapat dela moarte, dar a be-
govern al unni simplu Sn trecent mkt memento
stabilit si couvocarea colegulor e- dock cent prin rare ain trace( dar cad lode au dun Pint mat Mule ewe la anal dln vecidle parade,
l-aa ¡rants e tefs,graan,i de Omagh. tu trlstete decAt la vesellei--oci mud
Blartiamna an prohibit on 10614 aleerrhnul, eari linguaí se sprilinä pe half sit demisionene
tutor calatori yenta
Din pevestirita
Budapesta
relativ octal de rand, sa
leeMrale Inteim
Se hotarase ca alegerild
timp
sh fie II aneerml este prea 11,11tel peatra am. nu alb. orepoetlerenta, Chiar preot-
mentele min care accent.
Opentlie n trireput in fine camper. excluS dM ttrogronnnt victal chior
si wnerosol vinI, aoest cimaat al
sovietele din Moscova °cc). ea Pegenvi Josef era sa Oir it-
em Oiivalyl Ini &Minim eostasii resall
cute la inceputul tenet lanuane. SO pace der garment $1 sa dentia Meallialpi, acre etedgítia, ea Ma de riotornare. Citim la Rennuterea Romana" u n nu lefulasel tonal alt. el Maid
sei tie incredintatil unui ardelon. In baba rere a nimia guvernitl, Prieeentei ri difnensator de veselle Die Budapesta se anunia.
Factorii constliationali Isi dedean re mange se tbeentru Mall Irma. lei rampant° dei rash:mare e o tide- la emoiS tiul raat, tlatitrit ort daca aPiParn1 eo- noaptea.
searina atunci cli nu se Agate ran- Pac, lull Mania. care este butioat ca ocaret° binefmcm pentru el, tata Noe a lost pui de rennin, nu a tenna Ken Bela ar fi declare urea
pastoral pentru emerge an- Lucre cart este In pater., dear-
cor ca guvernal eixcentional for- sa be in eanui cavern:dui miliaria]. ca Meta teromea nOulia regent
mat de okra art singur partid sit Unde vade Dinastla intrIga. cron-
Illgolatto
avid
Mallon,
Mel o leg:Anna CV Ireland purl- redactor dela Varna liana",
cart au loganit din taro 1or inapt a b.- a mtpat din mana comisarulai pa-
revehitionar ranghitir n larin nterelui ei a agape' In roam color
Prhneasci privilechd de a guverna
singur tara on time plea II-Idabel-
gat. Aceasta ar fi insemnat ca. Pe
Gosilea human ,biliatbod Personate. tired amigo-
teri ? Dar vorba zicatearai Penodo, Stunidltuten Cenzurei
re: mama' gusalb", ea sä
;ulna 51 Wind si at; Inscris tin COS, deem i nn lodupmimul ernadblide
:Stitrutia tor pe lartga atatra libentall fate seu oe 55 001' dicta de clan a, nun la puéeurie,
hIfi lingariei in Mel ets can Kan
earl In mice stat, organinat aunt ti,
La hoteluri bandele raieit fac Men-
si o atat de Deis-Iva restriatinne Bee ar ram fi deelarat, ea karMa lo de maple perchealta,
cat Mezise, si sub pretexte menu Nu Simone Indoiala cit ehestin- alea ea". Liberalti ii dati Inainte en valtif matea nedro7ptiiii, cif libertatel ca interdietia totala de a can seine. Lawmen mete rs toata pa visitatori In puterea noun/ scultinduA
invocate. sd se institne in Roma- ea cea mat grca, care asteapta re- yacht, metycli de a calomel. Pe totAin
nia regimul personal si a
se con- -are in pragotRomantel Mari Si adversar. rand Ionia ram este a lar met,t,,ptia sub caPricille Wilma/al turd din,
ant elm eon tumid orichrei re- mil potter demist; railcar o pica- aigarania conga It aprijinol purer- randu.le tot ce au. llotellerii ni In-
ar3ri
- r l'euin'neee arn nm aolvirea-aareia apaut, peo,
Durable: sfa arattat pairiaatil din StIm..3(lili-trteeat fratI oire tust Ur ',Etagere.:
ori en s'ar spune,
'
debeitIstd omuini soviellet din Mascara
Gut-tern maphiar - facia natal pe Water/ IO nu garon,
tam° mro neutut tit de tiale lore
nnoliTiacciliriagn*
t'aeaa.ngu'verncaotsaictatarl. fend contra-
ratea aceSteia, esta era finan.
;annul moment al rapbo¡Phil Iron, din 1101 putand ft turPneirlilltk Pt eri- F.=
ca dig. I u ironele acelnias suPc- meta, oilattIo conceptinne foarte se-
aceste abitervationi
tra-revoistionar
Co-n- Urnarea cute el tea eel din pro.
ramie sag eel earl au rude sau PrIe.
tal narlarnentultd si Dish controliti 'dial. Ilma n'e octal demiterea cover-
Prase]. la cif aci In vembial regal, nelni
Brdfianc, dar a mend ea el SI; gasi ri.or interes de stat. Np_rnai patent ' ash ,si un iktra unni sentiment de
in nal maul Intel trainee reac .
. ta Mello s'a format am etricalt tent cat nial deparbs de Budapest°.
Intelencimma omeneascit a ore- traim si financiarrnente sub un o atitildinè damn( riLtoditild.. tionari intpotriva apasemli in fiecare Caneastem matra-revolutionar
atmno pretele- mra Ita pane Andrassy, ' Mat VotaaVerOtuigpaogrO:i " "'"
yarn toute posibile tnt rna- gin; exceptional. Pilra un 1,11dget Carat s'a declared ritretiol, Pia an ti`accelftuald a a aloontionarlui ri grelete pri- Windiest. In asennenea lumeejurart e de
terie dc guvernämant. a prevazut controlat si aerobia'. ha ne Oat se last In fitful gliveruMal. ninaTe inlantriva nan reirlii social,: cc decurg dintelnsol. artitz ti alit +Warsaw at lar. Mehra el guverind beisevist radar.'
si posibilltalea formarei manna- pare, ablar lark budget. In tot ca- detaiia, don att fast ea el, flinded giant: anclei ilbertilti
same. osa Asupta
Sinn cc influenta derastrooasii are vant in afar. de rembaterea
programahn a-
"metal nie Inceareo pre
base. 1mi reerntem soldatitorte milleacele ait
ler extrapartamentare, si impositt zul lard socetcala. eont am crezat-o pana acurn. matte nerds* ea
' reps:2,nm tuna. Pare o logenda framoasit- fibei . adeatia asuora metal, cum li ruf- elsmalut .1 asp/wares intregitatIl hie. In afara de
ROMA de a se convoca alegittorn Dund cat sia aflrmat .prin nresit, Acorn Iona nu ne mai peat, (Imo taiga, o term-Kid din vrenittrite f:end Si firkinl si nonaltd, ram teritoriale a Batumi* nu se gate ran_facliteri alumni
un. time mal mutt ort mat point Si nu s'a dezmintit de Cavern. sta. vernul precis.
nu nrea an intre In garda Taste ri
a abozal in chip scandales innate. cfmd oaf noboraft pa pel- sporesfe atiminalitatea, reduce PM unic eonlisarli se mad Bibb sa reeurga la
indelangat. dar, a preedzat si tem- tui nostru trdieste astifai pe tun bud- de pasuirca ve i-a dat mint ai se. aniest.au In divine su- tuna de =ma pi e o cornal prea dmettorit de bawled
Colaboreaza la aneasta actin. al reelame numai na_si easage soldati.
per:uncle nie adus unel aStiel de at got de 4511 initione lei, adiad inn Uzi am alum Iru aérst cologitla frenuentil aecidente/or mural, Ullman Adolf. Lanezy Lau al Earl poaitive monad, cl muncito_
'

normalii liminse. Temperanta este: Sforl de miliard. or band. stadiums sin- ierintd omenc.uscii. tit organize/I au refuge./ sa intre la
data nu Poti garerna vein caverne Cat din aceste elunlrulctt e indrelio annul mtgeia dr degarmare a ei pa- Arn orb-it'd Ia redactic protestarea intolege dept. complects pro-
parlamentare, tI fit bun a manna 'lIti ri cat nu. nu se imate rut Mi calla:loch un te alu guvernat s5 piece of sd se al. mun mancitor
teson-Melt, arestat
a
socialist
de paten
Q. Mat-
luni-.
dibire y raellialui, a spl,grolul...:
lun afard de aceasta stim ch, impo-
Dar gorda "nee ei deasrmenen el rest.
mantel. 1 de honvenì si fostul regi-
Orin guverne care si reorez Una Si MI cat vrernea item ce a-
govern national. , ment 32 de infanterie a teem* el
La eitelidatattle liberale imi dino Irma molly, in aNird de edam de a triva alcoolismulni, mnroimthitiarllo
sentienestul pullir sab alta tnitltt- 5t Se va ontea Swine mair putin.
nincri. sir:Mien, D socialist. De patru hen e Mute" sMifore nu, sont lidacalie- Nast-York. -*Mettle din New- fara part" din bandele
Aceasta este situata nonne1 ta ami-
tare, sd guvernezl en cinema eon- Dar la ceea cc ata drent su ne argamontelor dirt li in Memel° 'fork axing: efi aural de care &Mama avert& t bolero-menu(
noastro: Dad nu'l din tor in It1 2, lard a i se clarifica nea si mai ea ocarrt5 Irma starea c- gamma' bolsevic rue aisle
. .

o
,

fuse din reprezentantli mai mutter asieotarn, era gaveraul sit la 27 mittna. In pea Ink de
Particle. Perivel, siirteee. dacil date pedant, situatia. De la Bucaresti, la regi- cononlica" stint nitilt mat eficace. ne 900 mil hoe lava a ea *made Putregang la
Irate mastalle pentru n nrganin *) mental sift, la Iasi. des; era demo Nol eamnulail niiln door sinner, dro smiraftna, lue lei en cat de path, Si
In trade care/un Constitatle e incasarde, si intrdrile, pentro ca, in on Mat mai molt trebne ol piece, biligat Mud centingentul 1900 din rernasd experientii element* bull slant se tin duo-paste.
regirn reprezentativ. caveroele ire acoperirea trobalnielor sale, sd mn cool nu'l tom tam de astibiata nit cii alcoolismul e
artiterie. Aci oolnoseste cateva one bun tovaras cl stirdelei si adeva-
Inpe sa fie in qatdeatma manure fie redul numai la fabricatiunea d conduca din non franc!" statultil, la arest. neaten a Ft trarlis la Mehl- Mt rut ace* e confirmat dc oerocta- 'Varga refuza predarea
concordanta celor dot factor!:
COroana si tiion reprezentath pan Oc .o asemenea nihstird insit
annul electrali Dar in 'Emanate- se vede nici o urMil si becare dtn
Mental in momenta grate.
Sit piece I Si piece, clagi are an saarea
sincur a-Dilate de nutria-titan. regulä.
tialeta care ir efuzi printi-
rea, maaAnd larlfile de arestare tut rile
Coliedarea inebtoring con-
cc s
fproblena
Moot in Rasta, Anglia
friandeza), Gem
Constantlnopolului Teatru.i.t.itissias
-Sa
Pali., 9.
--
annnta din ceircurl AL TREILEA SUPFONIC ENESCU
manta st Chian Arm:rice:OD unde Octane al Mania a orient trotO con_ Al trellea concert
' rati in care cornet electoral, dm propria sa exporielaa paate confir- Const. MîIko thrni la ($trtaittattanten Ian_ de node cooditinolle da viai5 ale populatin
t
motive de fond malord. nu poak irla accasta.
fi censultat. intern art-fa de cat. Cc cospodarie financiard insa
" Pornit mrdsi dttal "Maya tile $1 niter s'im amelarat llerrolismal
Mail:tat gegiarientultd. Nict o bard 01011t. a ptailotnareelmC"onland'tin4oatelaia,4
da traut Q. Ettesea ineeput
No. 2 (Re
amfonir al 1312.01.
cu Simatra
manor) a !pi lobarnies
Brabrns. Cele patru Mira ale slmfolnett
flindad Stand nu poate ndrnane lira ste aneea care au se candaste do- Totosi. cum am spas, inte-
cavern, Coroana sineona este auto- lt fa chettuali, u.0 Mil la venimni,
- ricatä st fdrineze guveraml. lnst a- anm organizemed tiparital hanger,
faTsLi in regula. /Male impotriva la, nIant
Inapial la lifrouresti. cadou Cart
MartialnaBletal nomoltor G. G. Nit Dar
nt ri aneobirta
pirtalui, a tailburibm...
proldbilionea
genii' berate
Allegro non troppo, Adagio non IMP%
Alegre*, graulosa $1 Allegro con sub.
nmarata siguranta desavarata ea
'

cast guvertt ns page avea cellIni- c stradueste rit gaseased bani cu


.
-Diamond a mamba prinfrMrt t,..0- Intreb erl urnaza: ;du vbittl, viral in imperial cif- la R.-Sarat care Bratans embed grelele problems
letra ttilrn'bO de eat ne DIP, rumumu, dar neclifeazd sd orgo,ni- Innaledi SD" ,d deatiblit doi renoitti. cum se. re-A:gin. In suilMul lui de lirabitnal, n5scuf tale mat marl iiI71- sIalf 0 importanta consfetuire pontica a annoulce si no Innate stalled de pecan
ginif, atat top cat sentimental ,eae lemelnic ,si In numaul chicaar in- Ant dart sebi carmastem st not, font soldat iieare si-a Idea datoria groan., roroanit, galled, re. avut Mc la seditil sectional .2-Pée, delcala a mel rile gun-ease de vari,
Popular mutroate ti manitestatisub asanea veniturilor ? old/ Pe eel deal-diet& cdi si oe cei Matti feroro anarhIca nand-orinol sa complcot prohi- Poperuluit. Mu IL-Staab eu palean Din salvage Aslei Centrate a lal BO-
Met Mimi; inintat in load Inf. Nu de alia, dar care ;ware chi iustifia maurI Q0- bit, asta ni se pare aproape o *Mat or d general Averescu a facia. ne desmie m alit ammo ei
Dar data accastd manifestare mutton coprinui id red fort destiluit :mua decal nuratile.,Catil arii Inver- nnO de lase ornanitate. Emden Mein: vineri, 29 Marta In localitate. tuiesc neslareaut stepei *I merml Im-
sub o forfi oarceare se Ponta' Pro-
duce In mod material, linotedicarea Ca In Bizant ddei mlnr sellaor si cmi toad afacerra ' sanata. am Aar& In'tufletnianesid neaga scaderea meta din nticerile
ca padeostroa censure% se redate la muncifor, eatiTtvoltit stbanitit as- marmite ale veig, uncia LIM plitemi- lost primit en wale entustasle de nu- reda
Preadeetul Ligei Poporululi a pacts al miel caravare.
Dann Macabre a lid Saint Sagas ne
coloritul macabru al morbi pini
en pnaduce un conflict care fur-bard °aerosol public ce se adanbee In tali*
ordinea In Stat. Orn tata eveniMentelor ne amain- o farad de trucari balcajaci.
lira Mira" deaanactii nmarcentlil Si N'areat ramie de trnotirlit at eel nedreptiltlle Ingrarnadite ;male pes- cari it fac
nVadifet cane' In socialc, care ampule pe omen!,
alai gene- talaeiliorp ir
Tie must iltneast, duepc
ritaml el grate. min *notate antra-
Inmate strung, prin succestunea de
* limit de orice soltdaritate aullateasii dela conzurd si na vroint Oui cereal te altele massclor mum. posl. mot coati, mai veseli Nails deseinsese d, general
Ammera.
amend.
In anal nosh% clued taca nu ca. Niciod.ata ems" color din ur. racl r nedetand ',antra ei. Steahele .citeresti St voiidesciiinsa. Clad vor le Ilsam lactitias =The-. Infra latanapearea distinsung oa-
Comeau( eta malielat au Catalonia
Mate letitima euvornut sub, forma sase ani it. Mud en mid inter- ne cart ni to far al Ulna raiiiniead Pend capulmitil.apelor de niurite sand Impaled de Abomina,
pate 'e I i o numeroasti delegation°
consantituantalui dat de aleatori Miteale de reculegere ne Milan a_ de orientare In fetal cum isttexerei- prirnavara,..aid Intrtplt utira5u 6e vom de Ptyalin( de rlsloom mu rare d. ge-
in alege i parlamentarc, ea poMe In Fronde incontinan ea Geier do rea- ta atributturate luna Ii mine la add- face. Nimen nu tit 'poute 'convince
bola. Ma
tótdeautna dh aneasti legitimare o mat area incercara a tutorial odath arn avat lu
ea
tat
a
oast de price crated al de oritm cil'revata. .pe care sguMnikett as- Rased tlisa neral Averemu se Mariana mal Repatrierep
macetionenHor
&ea esto rearepentla la cavern ma aria care 17001 trace metne. * sanctinne. tazi regimul firiituan-Pherechyde, narI.1 clrospintuire au Prat atria rm.,
Print celi mai matte Partide politica amiedata male conseelataint na vo Tinent triad sd relevant coaceptiit nibs( va da ittiade. ft area tar- Cenumicaren telegrafica Marta stare-
rriesiiimesmeobremiortim.elcu". mAnc.noBrnbait.
refu9iati
existeutp. lam mime mat Deland si mai nere _ Pe care o are =vernal (Femora gin ca sa mai net francern .maInele rde severml (tomb an gamma au
s in crculatie mmeroase Nate de ti Mantle, a anal loc
Daca, alegerile generaie ar fi nubile, Portanta censurel si fetal cum 'Mfr. sub nova/a pareritor de rrmtu eh am batten rentamiti fa3e a lama o balm( rare a subliniat curing.a ent
Mat Vacate In lanuarleacsa dopa Sant In slam pommelan ca gi in latge el ni resolve ruin Name sorb asistat la pregatirea ei al n'an la Inn:mate in Renee finandara. manste Marele rol poltulm ce Prat- cesele d-Ita dr. Ohfulamila o *edictul a
cum Mirte cuminte. se Difarase la apace de arise Mind flictele pe care le provoacd ea, impindicabo. Ingaduitata imastrd de nostril, Meal de stab apreciat in anal Leul demon eLigm Poporultd" e ebemal tornaelulal eneeubv a) eorasiunei
noI consilaita Moan eintorarea Re-
L constinfrea guveraulai Bratiana, a- se deride Mire' viitonil met tarl. mt De astildatd a fast vorba de In- &Mitzi e o compliettele, .Astazi rm altna acurn la bancule 1m:delta mat este aa ion.e. tmui aciaalele Imprejnalai. minder de Macedonia sinstrati de an
cast vern ar fi avut o existentd nand Maria art crank Vom Irma zifiltarea lunar stiri de naturd mitt, prima sore sclenbare °Meat au Marta Au ma: vorbil a, dr. fermi $1 in-
lama ambeiului. A presidat /101711111/
ante" 9 de eel molt dud luni si, Antra asentenea trial. Santere ori lard. nurnmîlui na alarmese Maim si nd:adgd.irtms'e.g;;I;lítag':IV mare dilicultate. Valente rentinesti stituorul Bratosln,
dupd ,cea, tote
inderfle ar it e-
riat pmaintin intrantam / anvernul a 'recut paste ea at Its. va fl,zada.rnic. Neottinclasi oc-orn stag mat de Me rotate la burs.. mantle rea-mu bonnie de placate, d. gonerel A- I.de Valaeri, vice-prezedentel loeiotatei
augur. MacedeRemina, Mad de
Omaniamul maim social e sabred. a avut un Sabah do ceder(
o Cora optimist/I nu vs tual e rinfd. Ned ecnsura se Idea, vino- oraveli sab
nfant la natione". Dar, deed ale-
gerk nit eau plaint face. gavernul Nici raid vreti
COMerclala cui lémoblia Mod Inca des.
-ea murrcitarit si Iiu lid. tut de reduse din canna dificultlitei trans
Irleg,nti, in patlidulm renservator fait d-nii doctor/ ,V. Dudtml. I. Obi,
I:m(1a $1 d-nd comercianti Touta BI-
mamba& Cligarhin Ou politletanisaml
de a id Mimed o camoante Cann
din dell doom' ala- alsenietu
mutual
tignr_Partid nu ma; paten Mel tadt/ slaga papannial. no-a Shun{ notrira cointereadrei lirdticalste, zniased sore o alla orgaMzare?' maturing maricrilor ei a greamei trans 10, I.tomposa Prnarali. (Iv ranimes ai doctor ta a doua *isedata Tender Crag., La meas.
el M. Din ohm In care, panto diptilat rasa dizolvanta a minor, ei censorial al cel den land Ita. Cum oneti ca muncliorit 55 miterei
Mba lin ea corespondent/S. E (Papal mer-
bogatlile *clue( si subsaiului to- Denman,
a
mat Msg./Myna lin ermaterului
s'a ds-
bitaialoara alegcrile nu «met la arr..
ryttlit, a iransformat Mapa- Darande riiiicotud sanctiuner atz respect fall de acitiala intacnère
kominia
mod exact $i Meru
;late gavel-mil nationalfoottrauma ..,I'..,Ia- testa vernamentale bareCe orice lirmtilnit unde dreptatea r canoscuta ca si lean precum si acteala sltratle economi-
c) sat fin 'Mean, =matte in Malaga Bulgaria
si a andoarelor acordate de Cake geom.
penal refuglatli macedoine, sí
constituit. Pentru. tot fend de nm; este aeoto unite lace rdattanzdfoare caldak la Toate Plena spre a cittiga incredcrea marl. dinSnfaiai,,nr sires etjeacelor de transport ale
lire, yenta nu attire interns Int- mime, on spinertte Incovolate sl au mesa de prostiile cenzoritor. tarlinrarile pe ore le vedem moo- ter fabric:anti si cennercItota amen , ara Mande-se inC1211Trea ca d.Lalami
blic. pentnt respectrult institntillor aulletul moat, Raba oe eare gnvernal vrea sd nind, totei anarltia Irn care o sir"- ore in Ime/sr ler materitarc le ammo tle metier/ Pentat petrol: sare SI intervio pa laugg gnome
monstre fantintnentale.. MA pot ei
ca si Denim manna ? Orbit( do neural. Duet IR
acettla inableatoril de buredimeze Sna anduirsid dm ca stä gata sa igbouneasett asa Wes mod cu total superficial. si 'alte articole imperlanie dela no/ IncartO $i mums t A li se panecerán2 la Ms-
2
Anaemia dinanntrib
Clbiaetal Bra- virteiul nememicilor certori de du tle Imam cum stal, Inlaid-oft foliate de MS- Linsa de loon resientaa de foarte governs/ bulgar re ofera sa no fora Paella ratindedier 2 vagrants panne
d=
trebuia sa se ietragg de la an Lambe. conducittorin
«up na Crimensil vrea sd !Da De noi Magma inn dinamitg, le grabim, le multi demo/damn a Dent ca si Mods- InIesniri de loanoit pantie mereuri repataarea lor. A 3 se da garanlii so,
Inc Taal lui lenuanie 1919. mal /attar al victoria, stinetateo Pe- cenzord celor dela censurd rl asta Cand au mai are niti o ntn- tral Inerdriler publice lt al trensporhol- Turcia ri Greet& lid° ea seduoa lor in pale (Serbia)
M tioerea Cabinetutin Bradman tieteesed an se poate importa de rei nrintimn.
.
credere, cand ii silim sit porneasel:ler sa intarrie !encore drcularii adresa- Cordons! defensiv va inginila de neplucerl saa orI-
in c ;Daunt anorrnale; lard niot o pasta marl si oceans odate an ram
nece tate,a fost a greseAd p saline. Cite al i11111.01. de arm., a_
F.1 ba mutt,- sti Se (rece De eaD ca thvaluc sore a nMezi campuI,
vreti tf,,:pertiati autafflotilar resPeenre, Pritand to-
°I tamed sociM ca Mate sMr
Citim in ;Renasterea Remind"
Minn.

care tor platir,Intii-eartn.lnl libe- ceasta


dollea tara, at trellva aelia son
cuizassa
do Mate
tralmo
amerilmarile
sa ne aerate,
get& = Cumul
It care intarzie dezuodd.mardult arty sti. fie demise ago aslgura
DIn eltitella sostte Radom's*,
cease ci Antanta a cematat lu ed... Francezil
ma; man° luau militarilor dam-Mk- actlune Measly' in IOWA In wag l Ffankfuit
ral,
cart. u Mont greseafa. SI nild man ales. In masnrito Varol ,,ADEVEFIUL" ;caste randari, nit mmii candesc la d. talk.
sat care gebue prefolap Mang cater. costal tiotarirl so maim al paresima a-
A rt putetnicia este o ,olosintrt and
Mira Roma el Bizanon sub Prbuesto abonatmato cal Bratiamt. Pheriellide ai Constanti- e/zit de plume ca
Pace Opel ri la numeroasele ser- Odcssei de calm Impale Mato, Gene-
-In
Lyon.
cotroptirea barbarilor, ca el la mi. a_ sa dra tot warmed llama ocupeaci de ea
Intel li a putaret, care fi' tegLee- um, olipartda 11,109t surprInse Ite-
.
Lei 60 pe un au. Tiesum si aunilalli, ei la toga aceasta, Penha o organimm cat mil dosavar, ra ill Francliet d Esperey, latan costar rim trivet. framer, din Gtiosheat
Iltdreind reenirel) nicat acetic:" mrernaltd tta dtretti , runal folinn, din Franblart undo so
ate se chiamd un exams. tmoduirt la airman, la blpodramari si Lei 30 Pe sease site a maul liat'allitle de care ea it a anal' la acela.5 time iti oral 6Rotnä- alu uzinine mart. Scantaull au pre
Da care exces n'a font ola ? banehpte, Dar Mate lenlalr 'starlet Lei 15 an fret ' P. $17,1CARU Matt mine panty/ restemarea si pro- 11101 in Meta do arinarc imnottim
sent zirdarnMes ABONAMENTELE SE PRIMESC bal- zintat o prateslare.
PaSirea Platelet mvIsmulal ms. Armata roment nal (or- Maretaluni Foch 11 zaspum ca au
'ONSTANTIN BACALB P. /a Adminlstratia ziattdui D In lead Itliulid censarat ate un front delansis la Nistru.
-
Mate reveaf manna mislaid. Matt

www.dacoromanica.ro
2 Mar

: SUCCES COLOSAL : Teat ntraordirlark drama, in 4 at


:Cal mizi tramnos slgectacol:,
moctare pi on lux supern, In role! principal cea
mal Fromortsa arilsta din lame
onssomossoseseale
conocermotressa
"nrocosormassareset
MENICI,L
La sfaesit Sicapaticul

pan 5. la ora noaptea


rearill1413975174175777/391111
127717471191175773110 MAX 1.'.4 I R
.D.11
ORCHESTRA DINICII
Inceputul la ora 2 p. m. 12
eae
Mangle nostru Cinema Clasic" din Bul. ne
mai reprezinta asfazi ca supliment la piesele
Misterul finai nopti de primayara", cinemato,
Situatia in Basarab31
Popolatle si prInsehlia halseviste
eleventh,
:t7
solldá 51 eftinti. Rain
**cob munbi la

iictoriel, 65
55, Cabea
Special cu Ghete de CO!
SIR Mid"
grullal8 in tinuturile Indiei cu marea artista Chestiunea cordonului sanitar
Hesperia" 93 Max Linder Mire douli focuri",
coreedie la cure se rade cu lacrimi. mull as- - Interview eu d. Ciugureanu - Ia obline preterite absolut tart-
Cu lncepee de azi la 'Cinema PALACE
teptaia actualitate: D. Ciao/van, ministrul
lattice intervMv/ acardat aleraaStaril
TAD! a reglernental.e apoi delimiter/In
manilla sole speciale, asa, al m.o.
fete pi a fi prompt sl tons-
tiinelos serval, ate; la mom-
ciari comerciale at ei la amm-
0 t.DRAHA LA UN 7.1AL MASCAT
Reg7TrA la Paris Romare a declarat tom:Douala des-
ua ita
Starra fa care se Ma Basorabia, ml-
imam s'a pat. facc relativ
wore. Ea se inmeaza cu multarosar-
due si Dad radaidl, in va p tern/tail
cu

Mica Pan
,,Yerpsihara., stale dansului In
177..1A101 NMI COSTIN oar Jun
MIDI
4 mart acte

Mto sub report,ul spirit/1hr public e ail inch ainui acesta.


m. S. Regina primitd de Academia de Bele-Ar- se ante de multumitoare. Tsranii mot mallard, a-,treaba el- nuncirri de Ingadel, create-
te.-Priniul Niculae, oaspetele Franki, Mean/in-at ConHilnia nattanalg Mazda prin ra- mdtttular a most deslegatä in Mint cel rii, decese el publiealluni de A111 Ce bhte.freil pare 11I,TV.::
de oNerii cari au fdcut campania in Romdnia,- yon. si Intensificatr orle cartactel mat democratic. /Nord proprietari orice fel. .32175.300141177
retreat. dirtra Marl de dine.co si
-
Pamenindu-se ill fata arai lucru lode- adresaii-vä NUMM DI-

ri
Imprejund Conferinfei cfr pace: Clemenceau, pre- dincolo de Prut ca *I pen apostolatal
priberdlor din Ardeal si Bucovina se
prod se darnel.° si ei. NoI Imo-
tea Reactimea Mr de pana ammo a RECT la ghiaeul nostru
atogorkowska I
iedintele Consiliului de 4,1inittrii, Wilson, prate- iorldacinema tot mal mull In Miletele fast neplItiataleauk; am ca. 'Mims- str. Sarindar No. 11 (Pa- IFr-'mug"'ELEBEtA
dintele republicei Americana, Lloyd, George, pri- mold/mentor. Ea nti adage astral eete nalms, soot s1110 sh se impace cu rem
stare de lamuri. Tot cc mal sot, a In latul Acloverulull sau la
mal ministru englez, Solana, primul minisial al In& bogate made. -

1150bolul mArtulell magi's a fost dus coma preturn de rascumpurore a Pa- conaislonare ezelmiel al pablIel-
I. C. B.rdtlanu, primal ministru 'al Re- la bun sfamit. IsbAnda camel roastre mintrIaL cel 11001 phrandmli-se Idea Diei tiara. neastre
mdniel, Tache Ionescu, marele pa'riot romnn, Emil dine o veclem ail orbit E o minuet a mic, In scOpul acesta el due o laplO Agentia de Publleitate Carol
a/Muni!. ai atunsi cad In Mud nos. comma, ca toate ca n'au prea marl Sehulder P S. Berger, strada &pare azi Lool 14 Aerilie. Pentre prima oar&
Petrescu, Primaral Caphalei Bucuratti, Victor An- tra O lame inn-earl se Mate in spas- nadeldi de MI/3mM Karanceraevlot 9. Et. I
nineelnanIMIV.
.
in puterelee draran in Oncost
tenatal, mMistru la Paris, (Jeneralii Pork, !Detain =rile rebunial vie cea mai epcm r. pro.
iidere, etc: etc. Todd Capitala astda la Clatic" vntenta, rearnul romgresc de pretn-
vede de gospodatio sa -
tindeni, rams cu Sulletal carat 41
let/rind-a
/Manna si aptrandm In ofarl. Surtem
CORGONUL SANITAR
S'a ambit pe loI pe Pole, ca Bann.
ben ar fi predispoi pentru miscarl-da Un exemplar damn de
canister bolieyist - don ten/1mM nu
Prea asp.. Situatla actuall desmi, imitat
!nisei:fit
(Ciean de lumina)
tad prin integritotea noastra morall, e is MINI eel mal cater.io aceste PREMIERA BENZATIONALA
tradltionala poldenta politica evonuri. Corateria actrala a almost, Comitand carat/MI soaieertil .,Alla- La Cinema APOLO.'
PoPmaloi nostra si Olio disclplina mi-
- _
NNFOArritiNi na/lath a alter]. nostril song. rel salletestl de poste Prat am mai MS.'S Tani. Intraniti la sedial cer-
spusio, are o Mrrelle malt mai eal% Sambre., 30 Marde a. c. in
Tot measta mottled( a demnitilt4
ationala e lamella situatiel actuate
din Basarobla. Tinsel nostru vale e.
Mina In Mai sr cam ea ea mate a Pdal Ehisabeta No. 12. Contorra sta.
tulbtoradt din Muntru, clig vreme Ira tutelar, au stabilit un buret fir de
'..IMPtIntront=nnmn..rgrr,r=trz,r4rm
sta la Mitre puternfcal cordon sal, ocamdat9 de 1590 lei lunar din fon-
acted degastrumse pe car, le woma-
n
trabonia Dille a bandelor do paste tar" re care-I Rage viteaza armmh dul social old-am/at din catigatimal, SBURATORUL"
Silrile din Paris, Hustle pe
particulars, vestese ea in Code.
chi Se airtime 0 deosehifii itisemnä.
late politich, deelarafieldier fratite slur si t 00101 ed E tumulus te li- roman, El va Metal inelrit, Mel in- erate, ros 10010 ic bsl,oni al diferitc
to.% flint% e Nona MI mat slam distractiam, Ravi sta LITER ARA :pi ARTISTICA
efnta noel anyone Wale nestle-
/die teriforiale na esipatat subtil
de Regina la Par¡s, asupea I/ethnical vem a or ibaircr s'ecdogfIl
i -
"0 aH":in le
Re/antel de a fact eon...shall in Stull In stare M. gamines o via% de
al Integritart masts/ morale si pad, Care 'esnar. se vo pliiti
ce. Dar nu numai MM. Problem ari- ea panda Wooed permanent, Mee-
Sub direclinuca d-lui E. Lovinescu si ou colabo- ,
rarea d-lor Zahada Daman, Al. Cazaban, Nichilor
a/MIMI bolsestste P0eeint3 a imp.. rand 01000 din Inno Aerate 1919'si
adiloCii. Cars ph evit. pa ',Nor eon- vederea muoi allanle au noulle state- mama tilmtta Si de proms general. tanta mondialt, ocest cunt rat/atria Amore Crainic, Radii Cumin, N. Davldescu, V. Deme-
Miele intro stale. D. Woolka, ministry! Stalelor-tirdle,
MUNCA CAMPUL111 de .100.e destelhalore doso la pa. CAM co pensie de 50 lei lumr latO trius, I. Dragoplav, Victor Efttuslu; Elena Tara.
Fath de Germania Se von lua a avid as! o tu,irerad arava d. Gear, tral miscroli agracn,
Problema care a format cen- rogism, Mane stryllit orM paza (sacat ¡mallet de rnlai,
CAM e pensie de 50 lei lunar la 10
go, G. Gregorian, id. Mosolu, A. ISandru, Clau.
mästiri riguroase de represodit,
orma atitudinel ei de injonctimli la
adreSa Infelegerei.' Acesta e de alt.
gel Mairaegro, minis/red ele interne.
18. .all. Conotardinescn reinistrel
revolution.' din Hagar:I-
lea, a fost deslegall Primbla
SIclo,-Juil 00 revolutla InsO ni Siang
- data si printrie inert/MO ar-
tiune a celor ce se intritem Os poem (Meet femai macro mu midi vadove
lumli sl de idealuelle el. de razbai.
dian NilIleict, D. Ninulescu, Corneliu Koldevanu,
D. Nardi, flortcasia Papadat.Elengescu, R
tiD. Roseill, Mircea RZ.idulescu, L. Rebreanu, ALT.
CAM, o penslO lel 10 la Mee COW/ On-
fel singuni aspens care Se Indett industrial si comertem. In/MR de d Stara:Mad, M. Sorbul, Caton Theodorlan, T. Via.
fami de racbot
Uneltiritor active ala Ken/Mt/ROC
din Stattele oliate-
locet-cel. Ehrnialesen. &lector& ac tin
previnion&ref, an sosit act &mitten-
boodle de mho SAuatia pe fronturile Co penstonaft Tor E pretreat/ cal nu, I. C. Visarion, apare
OPal datteli Er. din /lab& 91 dinton
-Se Monea26 tratative potter 0a Et In Capitalt venlnd data Galati,
Se slie e amintl. PlItane a /Hat romesnesti rei mar earmani eub contralti? mem- SANBATA 619 APRILIE
Sh Se ntinh e innuamare Preafabilh
a tutUror cater intereSati, panto/ ca Taoistic liai domnt genes...LI polon,i omen. la C.
c

8', R. de Stefan Antonin


-
fast ----
Comunicate *Heinle
brilor aorietsfel.
Zro'r.3-.1-..J5L-O5t,;445,ZdZ5Z.WraZ5Z5Z:
pi Volondi Tore., au goat
In Pala Conferlidel. &clod/Mlle In- arcard In reifies/ In Cordate, FRONFUL DE EST: Aliaili,

tor.
Vpbr-glia.7aa.'tafXsorlaoi
ate sal nu Se mai lovroseh de noull colegi aa bleat sli se daspartr dl eel vand putinta si avail-ea:mere Po- TEATRUL EFORIA
etitacele. FOTOGRAFGLE .FASLAP131tT sa ice plrsal min un espfin yeoman care Pultdia din Odessa. au retras tor timpani* IMO GEERCELESCIA
ammita noun/ au Hue canal la a and loc eri la Iordrehe.
BITZDITGAN. Beleverrul Elmabota Bancnetul a lost prenidat do /1, Pe- pole tor in Basarabla de Sad.
Retragerea ea Meet le ordine.
Director AVRAM NICOLAII __EocgamPoarir-i:
erica dirnenslu.
AUTOMOBILE, ClUCIUCURI In
telaele). Atelieral dosehls rleteanu director general al C. P, Lam
it na la It noaptaa. Cu ace.% angle s'a sonittarit si Trim* romIne earl navel-cask' ni CUMPAIa cu preiuri bune CAACtl, & Comp.
pe d. AMR Petremas. infeiner Inorea- eu eelo franeeze lu sectorut Rasdel- Seara ora 8
Introdueändu.se noel stil caleudi-
' anantla ifaveriainuala ea region. ristie, ziarele gAderhrul" si
rare ri cl-se sic retras la Panto. naia-Tiraspol, s'att retras färä twig
AO hiat culantul d. Peoefean, I. P. telitorial romlinesc. Nut tirii (Daniel) CALEA VICT0.1181 78.
-,
. -
ea anallfiler a fret preelantatli
Bavaria.
Stefan -Anteneser, d. AcbIl Patrol/ea
neata'. dela 1 Amine sill vechiu. ti d. Toroman,
Marta data de 19 Amine slit nou. An asIstat la banellet: Pe langt Inumicad
Pe testril Irtoeltolaf
FRONTUL DIN TRANSIVAN1A.
atacä
Haste.
necontenit trupele
,
de 14, GhIca
Coirele de Trg-n-smriAlune'
Masioi MalerIele elacIrloa ArIlcole technics
Duel a telarrarml dln Atm.- ee .
pie41 ee croupat Tralannela. D. dr. C. Anelescu, ministrul
lei numitl 01 d-nii Stratilescu, Santa-
rd, Pretorian, dr. Harelarab, dr. Cos. noastre de neopetlre. Teats atacu.
Mule dr. Flory, dr. Crisopulo, am- rite au lost respluse.
Teatrul LYRIC PhIllpo WelssmInn, Hiroo 'technic
si insinuate,. palillee. Marna la Campania Maximilian & Leonard Cates Pictorial 28 fPasacqul Villacros1
Regale nu va mat primi In molten. un proect de reforml a invatamInto. end. Nifstase, Mama, Anghaleace, M. C. G.
la P.M( lui 28 Aprille. inginerin Litman Boles, Hristodoms
bel prima, al secundar, lesnsaolnnel al, Alexandre..., Fi bilden x. Zaha . Luid
1M 4
mal largi desvoltsrl a prInclpiand edu- Lloyd George pleaci
Arelsigsla era 6 st junsdlate are ion cattle. fielce.
comilitt de inteMotri An core d-oit D-sa a rimas art surprins de pro-
riad, eta
la Londra Print 0 Bandit VIsItall vestitui Magazin
Doer, ministrie de domes. O. G. =agate acestel utile educalii in Ante.
Massacres, ministres de interne POT cp. rim sine sunt unlversitilli enema
7.se resultatul andientilor re or a- create
Telegrame Lyon. _ D. Lloyd George /alma Beneficial d-nel Natalia Meal
Lunj din Pule la Lonna. Mtercurt
Copenhaga.-Ziarele comenteara am, voila la Camera Mmunelm st
La BEAU! lvdi%Jcs
ir Doarnnel coll co caragrintorghevici
nt oil dirnincatA lo Geverdn. Parliru complectarea retorted ant,
115

Mema e noui deseonerire astronomicä. Se probabil aa va, s° 25


elmsrluni se va dtsesta din d. ministeu Angelo.",
non demised Maui nosttor gi minds( In curfind la mlnisterul analce ye toll anuadi pence errand aparilia unei rle- dealt la /argil& orpt&Inanet In 1001111
edis de redeye, au prieira la progra. profesorli de moll sear/dare. -- si in connote oie o Wuin noteä in sud.es. Ilpsa &lot Lloyd George, el, Rollo,,t
1."V...e
iimmon L,e,' L',,T,it,feiranca. Pent..
20 Lei Kgr. Pranzea Telamea. Lena Kgr. Cafes
insl armor snot din paned/ pvisSi- deosabi eel de gimnaetict
pale pe lama carom ministrul Ihmo- slgtuire.
- la o con- liti EUMPei. Gometa va fl viotbilti ro prezida lucrrolle dad/antiri eagle.
in intr.% universul. lust 'in sud-eat se la Conferinto,
Plartinica, pretum al Wale articeiele de Colo.
nixie cu preturi convenabile.
Neat gi-a inaintat demiala din cabi-
AzI sl in flecare seara la
va avea un elect ingromitor. Se s- ora 8 fix ,
net's! regotedia.
si publication, de mil.
MICA Tlel:TP;riAri°1:"91`,1: terna almosfera se
al Udine regiuni vOr fi distrusede
Va ¡Presidia
.Greva blrjarilor :Muespeetacol: GENTI(Posche ) de Argint
ce fel cu prelari ori. PUBLIIITATE flhchrile mistuitoare. AceaSt'a co le mina !Israel
meth Dentoon ofeetele ei, va Il nu- cattle din Carina, de canna prefeetura
farlfului portal/ vela- de CINEMA ;A Alpaca uzat Dipitent

-
°male, num. la g I- CutiPARA Ceascvnicaria pl
seal 'metre &Ada tun Cmmata lueenditirk". po101o Usaolrrea comandamentul mi-
SOr'adar 11 (Palatul deafe autorittlile puldice din Ca- ldt S Superb poem grec C Bijutena
atilo c-enx1") O la Agenpa Schulder
Karegeorgevicl 9.
nnata vor Ina nacaribil toi la mina.
pima Sal 24 Aprilio,
Muriel sioenul
al orasulul, blriarti dIo Capitala
remallemiti de acest tarif au deals a VARIETAT1 latantru lea oari I SINGER. Ckol 381
iatniM4 si farmaCisti ghseSe
NEG-SALVARSAN FIGLE cu Cia-
TRIANON
crew st In tieeara searli Comisfuraa
s
Centralia Sinista din
facei great.
De dnlreata an mil In on* numat
coteva irked. Grevistil au pus In ve-
dare condentorilor
Rummell. ne trlmite urmatoaraa 1,11.- se incOme aCas. CUM unit au reinat
acestor Masud sg
equetchul Prances
Idava Bdulerille cu mare reduce/a t
de pro&

o/wit de meta., Brad.. 21 Dual.


arts Vialer la Groaner. Cartel
gale, ille Zamilreset6 str. Anaderni.
Re-
Marcie slimes Mmpinara, relativ la comentortile ce sit la0000tol ta, au fast merle/all ad II
Insoteac articolul d-lut Reinacb. re- se vor taia gleaurils li vor il nani ast.
pro/In In aerosol govern/dui ;0E- fal In ImposIbilitate de a mal Mesta.
UR DM au Coma
apectacol la
Fidias
et 8 (opt). T ar a lui Hilbsch torult din 30 Startle art D. Dmfiltresau inspect/oral clreulatiel
Gamisluneo tonstata er pan an. to la militia Capitalel, prItzlnd de vas. Restaurantul Cabaret bulb'
FrantA
lei 4,17 Idatlirem same:,
ma nth os guvern al vreurali
ne oa manifestat Impart,
te, a pus In vadare grovIstilar pens-
cad mum daca
TB-ra Deal ;I L.
In agnate Illulare

MrerA
IlareM D.,Vandel. a fast mains Siclotts- MOM olguroase la se
mulut. Mai molt Inekt Ma* guver- vor incerca sa tarbare ordinea. HERE BALLT
11.4'a "dela Po4ta vacant prin nmartea 11 Inteenvelt, verrele
note znarilor state aliate eilt ti gu- Hiato 00 volt Maxi sa viol in car-
statelor noutre din Europa er/re la O. prefect Dioconesm st sa pro-
a scene din viala meta
si din ealelatte entinente nu an de test.e In contra tarifulm fmat metro
supeuri artistice
Orchestra special& DINIC11
in debts Emma
4ampinie nakrd
Cantafl reeresit prIntre
,,S 91 URA TORU L"
mionluer cat mains de landa st de Incurria-
Maresalut Petaln a fasi alas Mam- re pentru mtscarea sionista gi am- morle in0000eiara tr... LI s'a comunicat si loch on tre-
te nmnaltumirlie ce Dansuri Tabarin
Telltale
ma onerifie al accidental stiintelor nia statUlui luden au si Pe care o dolmans sdl prezhde Jocuri si surprise
Astasi a sosit din Ardeal ur nos morale gi entice din Pous is local Cantata ca alit/Mina Intr. 'de nuilne la crate 10 d-Iui prelmt al Ca.
transpórt de 200 rite maid rents/ a- Mari Paul Descharrel oles meralom abet/mid govern/11M roman fata de pitatel.
l/Mond Capitalei, 'Vitale au fart ado . tiodar. Monism constitue an demcord en
2 ORCHESTAE Teatrulke2ina NMI 01.41-CAIR
TRIANON
--
se de Sindicatul macelarilor.
Towel Oka Gnettr- eateand li.r.
pcnird a dram ii dc Pa/
1
tor Is reclildireo statelui italem cla-
meord care. destroy, nu va canto la
Pan atanci, majaritatea
progranan politio al Antantei privi. talag sl io lasa in aras cu trasonle. birlarilor
L P.
le.
Furandund-se
111n tramvale Duminich seara un port-
Campania drmnatict .13111,ANDRA.
Asian Lind 1/14 Amine MINE
1919
ten
SICE
Traiat 138 (Coll en
§i IFIL T
Astfizi 01 In Racers)
Neintrecuta Revisti
SERRA la mareje festival Pc gala den polots hotitrarea enertai poporehal evreu.
Mai cantata a comPlactd Meth.-
Ara00.1...000de. Pe tibial ounosesti yenta. In Mlar concords ofitiomlui
arliatic Mena Fora., primadona, Tina gavernoloi asupm cliestluno sim
tiri artistice 51.011 connind mai multe a000 mine
care on act data Casa de Deemed pe
Gringoire
Ginerile lui Poirier
Aprtile c,, se va deschide la namely Malle Bela, si Leon Halmovici, 301 4/17 Aprillé 1919 MATINEU Consunapuni 5-8 p.
Genito-urMare

-
panto' suma de 4400 lei, declarant
Stetdnescit dela Trainer National, P Mete, dovada //pastel incoherent' men (solo Grigareseld ems:m.10a
cot .1 de mi in minis mica s'ar DIUGURUL" D-rulBaubergher
/s-

Tara lui Mach Tarteano. lemmoveses, /ennui arare eta In articolul intitulat ,Hoste
distinvel violoncello! P. Gala Atli, Int- noid in Asia Miea" publimt de Ili"
ctorului Marincea StOnescun
Id trot/M.9e clin camPantio.
simnel Cutely., 1. Poschill, pianist, teruD din 10 Marti. soibcal In care pagith ¡Marisa %mean ei 00 tablou Orsitond e meat ea apri ban gf
orm- gaol.
restltal actele str. Arlonoalet
Duminecä 7120 AprIlle MAT1NEU
VIJELIA.' DO De IN MEDICI?*
ENTIST
Menresrcanzi mom:MMus, ol Alf Talk, se vanes/a cu adnairatiune da de- mare co repreginta vreraurile de be- a'mi ito
Santana Infarcnati e1. se luaraaga mandoline; se vor prodcocr re Omu- nacitateo sufleteasea a urn Polvm jtinia No. 33, GringoireSeam LIICR I FINE IN
ra artiritate la renovaree elegantu- ra, nonstop aide an aria cererpraji, care dun 2000 cle ani de rat/Mire de_
lot Establiment Tillie/123E00d din co, doomed at doomed Cram!. Maori, termind din mat/ rave/Area sa Pe P.- Glnerele dlui Ranier HAI E, COROAN
ate Paris au, se antenaleaza. cu o sa- cart prin erealisnile lor originate Ime mantel elmio al prefetllor". Trace INELE. s A.UR Lard 8/21 Aprille MATINEU Str. GEN RAL rEUR.ES U 8
2 el 2-5
14 mare pence skating si une Pm,
Ira cabaret. cafe Pe 7I2Nlid Am de nerve gi On vaderea, MAI macar a protesta a_
supra insinuarilor calomniooso
03.IJUTERII Fralli Karamazov
elroonia vor foscina lot publicist. P. Seara Cateneaua Mica
Lb
..GOSPOdaria"
Preforile ror lac Miele 80 es gi let. care 01/litorur le Mumma In con-
Moselle re:emote 29, le, 10 cl
Gastric de pe donne Ir Peger,
tra conducatorilor taiga/Mel
ininuari cari dovedesc la ce1 cari
sioniste, BEIIESTDINU SafiRDRN 28
Marti 9/2L aprine MATINFU
Evantaiu tt-nei Windermere
5 CAUTA
lie aril:nests comenri si viLe lab rt. le lac o cioncertie sieeciale
cafe metatarsi. aus VASARIE: 0- re la mobilele determinate ale a, GOngoirc

-
Seara §i
BIECTE DE MENA): MOBII 1ER :
MA$INI DE GAM: SOBE DE S'A REDESCHIS licuas conduchtorilor imel edge./ smatimmazamsGinerse Polder
d.lui pentro un CE!C
SAE si de 1NCALZIT CAZANE Magazinul fabricei de
001105010,
DERUPE etc.
s

CIOCOLATA ZAMFIRESCI.I negand


blu &scut& triverile expose de re-
Pesach In articolul reprb- COSTUME TAILLEUR cu atria lp mg mere eu
Bandage do Cara/tie Ilentrn Ca-
Moore SM, 930, 950, 1010 tonte pe arA00.000
&us de eViitorur eam aunt do di,
cetat p2000110 pe rani
Primarla Capitol-ei a, realdzItional 000111uri lia 550000 si el& In Mer-
loo avut pe din seviot nf gatrardine, veritabile fraMuze,ti bleu-
marine td nearu, va puteti confecliona cu
(ovomo
cu 23-25
=air lei metruf
5 camera 51141trase o leale
dependtmele necesare.
fie Minna la centre sag
120. Pneumatice 765. 880, 935. Di-
rot dela ampurator lin legiilmolor Prating ra-ciuse, cumparand ptofin ta maguzinul 10-12 minote eel melt
Oulllo se Oar vine Micron i
Gutni ustate

-
ou nesti Parton cooducidari ni Politi-
verse protecloare. Se Oa ea Pre- In hola Illbasou-N WO"' ro ED (Conserve pärtare de, centre pe 30
tart avautagioase la Carol & Coma. 00 ioi tol
(Daniel) calm Victorici 75, Ivis-vis
cel natreltale. P chino Orlando, lia
four si Whom au ra.Spues ne err,
lucire la aceste salmi interesate, de.
, LA
- SPERRER" Strada Stardust No. 17 - Varza allbA (uszPtl)
Oterte le ilar sub .Ce
Psagiul Reran).
PARFUMURI erleieale Need°. oi
leomiuiáoud Infiintarea stand& indeu
Si recunoaaterea evreilor
Ream/m.9/e a& tarmac& eaten
ea n - unde s'a importat direct din Franta al pus in van- I sun
rare CU PRETO-MI DE ENORDS un mare 'toe de Ite vansar.:;ad praline. r- ic., au,..cioue rAnduri :LITIASURA
Mamie. GLIZTAINA. para. sapunorl ciosulto gevernennental e,stc stote pentro
line de lionblgant si Roger 4/ Dallet, Coasornle de argint pi aur C4
carcare de a salve cle nudger - rooperafiva de Con .1111 re upybuna
same Jo rule grecese si do tole de
samara la droguedia Cartel Regale brätara de mele nostril dotard, me- Metal-logo de looptillenire
le inoercare cam din tap& lomIto
Ile Zarollesee. Or. Academia 8 Visa. deio fantaisie ultiniele unwind fa s'a inbit de Inmul sir& 0/ de sntritul
do "restate al ponlatiel evme.di Warm
COSTUME TAILL.5.4.9E. LUPTA' Ca7o1 Ko. 95
V ND
Papa Tatu 93
Pra111 Roller Carol 50, Elul. 118E

Ateaierela ,..AD_EVEMAL" eantru maxma...l. la Anentia de eablikeete Aenot SELHOLDLEL le S.SERSER. Kara eoeffeldol 9,ELa - airant resgensabil f2.tnOiTBiE VASILES

www.dacoromanica.ro