Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT DONDUŞENI

Gimnaziul Constantin Negruzzi, s. Tîrnova

ŞEDINŢĂ CU PĂRINŢII ELEVILOR


Tema:
Să fim alături de copiii noştri, să-i ajutăm
să crească!

SERDEŞNIUC CRISTIAN,
Prof.diriginte
Anul şcolar 2016 - 2017

1
Şedinţa I
cu părinţii elevilor clasei a VI-a

Instituţia de învăţământ: Gimnaziul Constantin Negruzzi, s. Tîrnova, raionul


Donduşeni;

Diriginte: Serdeşniuc Cristian, prof.; Data: 1 septembrie, 2016;

Scopuri strategice:

- Consolidarea parteneriatului şcoală – familie;


- Formarea unei atitudini pozitive faţă de esenţa procesului educaţional;
- Abordarea unor probleme individuale din viaţa copilului/ căutarea unor
metode de preîntâmpinare şi ameliorare;

Forme de lucru:

- Comunicare ghidată, discuţii în comun, studiu de caz, explicare


argumentativă, simularea unor dialoguri, comentări sugestive (individual, în
comun);

PUNCTE FORTE ALE ŞEDINŢEI:


1. Dirigintele împreună cu părinţii elevilor vor aborda în cadrul şedinţei
probleme ce ţin de personalitatea copilului, nevoile individuale,
probleme de ordin intim (indiscutabile în familie sau la şcoală);
2. Dirigintele îi va ajuta pe părinţi să cunoască caracteristicile esenţiale
ale crizei de vârstă (13 – 14 ani), şi le va oferi indicaţii
psihopedagogice pentru consilierea copilului/ încurajare/ motivare/
integrare;
3. Părinţii vor avea posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în
ceea ce priveşte particularităţile de vârstă ale copilului, nevoi
individuale, pasiuni; se vor pronunţa pe marginea unor situaţii de
risc, iar împreună vor găsi căi posibile de ameliorare a situaţiilor de
conflict;
4. Cei prezenţi vor cunoaşte despre metodele educaţionale, despre
mijloacele eficiente ce favorizează creşterea şi dezvoltarea armonioasă
a personalităţii copilului; se vor propune modele de lucru cu copiii/
copii cu situaţie de conflict/ copii cu devieri comportamentale/ copii cu
cerinţe educaţionale speciale;
5. Părinţii vor fi motivaţi de a asista sistematic la lecţii/ activităţi şcolare
şi extraşcolare;
6. Părinţii vor fi cunoscuţi cu situaţii concrete de eşec şcolar, abuz,
violenţă în stradă (în rândurile minorilor), şi vor fi motivaţi de a fi
2
receptivi la nevoile individuale ale copiilor;

Activităţi propuse:

Activitatea educativă Obiective propuse Strategii/ resurse

1. Comoara mea – - Sensibilizarea - Soft tematic


copilul meu. părinţilor faţă de (ppt);
copil – fiinţă unică - Imagini Familia
- Aduceţi argumente în marele univers; mea;
convingătoare - Formarea unei - Fotografii;
precum copilul atitudini pozitive - Texte calchiate;
vostru este cel mai faţă de copil; - Comunicarea în
scump dar - Consolidarea acţiune;
dumnezeiesc; relaţiilor dintre - Argumentarea
părinţi şi copii; convingătoare
- Motivarea părinţilor (comunicarea
de a-şi încuraja persuasivă);
copilul;
2. Modele - Stabilirea unor - Postere;
comportamentale. corespondenţe - Fişe de lucru;
eficiente, valabiale, - Carioci;
- Propuneţi, pe fişele pozitive, între copii - Copacul de idei;
date (anexe), sfaturi şi părinţi; (anexa – în loc de
pe care ar trebui să - Dezvoltarea copac se propune
le urmeze fiecare virtuţilor; floarea soarelui,
copil; - Impulsionarea făcându-se
părinţilor în vederea analogie cu lumina,
receptivităţii faţă de educaţia, etc.)
copil;
3. Am curajul să - Impulsionarea - Interviul
spun... părinţilor în vederea simulat;
receptivităţii faţă de - Banda de
- Alcătuiţi, oral, o copil; înregistrare;
declaraţie în faţa - Fortificarea - Audiţie Cântec
tuturor despre sentimentelor despre părinţi;
copilul părinteşti faţă de - Argumentare;
Dumneavoastră, copil; - Dialogare în
precum cât de - Motivarea părinţilor acţiune;
important este; de a fi alături de - Întrebări de
copil (anume în discuţie/ şi
momentele de pentru dezbatere
criză); publică;
4. EL are nevoie de - Argumentarea - Întrebări pentru
3
carte. rolului şcolii în discuţie;
viaţa de viitor a - Spargerea
- Ce pasiuni are copilului; gheţii;
copilul - Aprecierea - Prezentarea unui
Dumneavoastră? punctelor forte şi a filmuleţ despre
- Ce meserie şi-o succeselor relaţiile dintre
doreşte s-o copilului; copii şi părinţi
îmbrăţişeze? - Încurajarea Fluturele;
- Ce model şi-al dori copilului; - Argumentare;
să-l urmeze? - Oferirea unor - Simularea unor
- Spre ce tinde copilul sugestii în vederea dialoguri;
Dumneavoastră? depăşirii situaţiilor - Povestire (din
de risc şi de viaţa de toate
conflict; zielele a
- Orientarea copilului copilului:
pe tărâmurile ridicări,
succesului, al coborâri,
pasiunilor, al succese şi
posibilităţilor de eşecuri
liberă afirmare, al inevitabile);
siguranţei şi al
împăcării;
5. Să fim alături de - Formarea şi - Planşe cu
copii... asigurarea unui citatele
climat respective (se
- Comentaţi: multidimensional propun şi alte
„Dragostea faţă de favorabil pentru citate (anexe));
copil se prinde pe o formarea corectă a - Lectura
întreagă viaţă, nu copilului; comentativă;
se uită, deşi chiar - Argumentarea în
dacă se ignoră la acţiune, în raport
moment...”; cu elementele
- „Cel mai bun reale de viaţă;
învăţător al - Încurajarea - Prezentarea unor
copilului – copilului de a imagini O
părintele”; îndrăgi o meserie, familie fericită –
de a-şi dezvolta o familie unită;
talentul; - Comunicare în
acţiune;
6. În drum spre - Fişa cu harta;
şcoală... şi înapoi. - Întrebări pentru
dezbatere;
- Alcătuiţi o hartă - Formarea unui teren - Imagini PPT (soft
orientativă în care liber de comunicare tematic)
4
veţi schematiza între copii şi părinţi Securitatea la
activităţile pe care (cu sprijinul trafic/ Violenţa în
le realizează, zilnic, comunităţii stradă/ Etica
copilul şcolare); comportamentală
Dumneavoastră? în societate;
- Dar care este traseul - Planşe cu PC,
activităţilor realizate EPS, STR;
în comun cu - Graficul „T”;
Dumneavoastră? - Instrucţionalizarea avantajele şi
- Cum dozaţi timpul părinţilor în vederea dezavantajele
la computer? TV? dozării timpului la tehnologiilor
ş.a.; calculator/ telefon/ informaţionale
- Ce instructaje TV, ş.a., pentru moderne TIM;
petrecţi, când merge copil; - Studiu de caz:
copilul la şcoală/ în Folosirea
excursie, etc? - Oferirea unor telefoanelor
- Cum vedeţi metode optime de mobile la
posedarea unui lucru pentru copii: lecţie... (se
telefon mobil? integrame, lucru discută despre
uşor, discuţii, situaţii
odihnă, vizite, etc.; similare);
7. Despre şcoală... - Acte normative;

- Regulamentul de - Proces- verbal


activitate internă a - Oferirea condiţiilor nr. 1;
şcolii; de învăţare de
- Statutul Comitetului calitate pentru toţi
părintesc; copiii; - Orarul sunetelor;
- Rechizitele necesare - Orarul lecţiilor;
pentru anul şcolar
curent: - Setul de
achiziţionarea cu - Familiarizarea manuale pentru
manuale şcolare, părinţilor cu elevii clasei a a
suplimente, broşuri Legislaţia în VI-a;
de teste, caiete, alte vigoare cu privire la
rechizite de birotică; procesul de
- Orarul sunetelor; învăţămînt, arenda - Discuţii în
- Orarul lecţiilor; manualelor, comun;
- Alimentaţia alimentaţia, ş.a;
copiilor; - Sugestii,
- Igiena personală şi propuneri;
controlul medical
(grupa specială la
Educaţia fizică);
5
Proces – verbal Nr. 1

din „20” augustgst, 2021

Al şedinţei cu părinţii clasei a 3-a „C”

În cadrul şedinţei cu părinţii clasei a 3-a „C” au fost prezente: _____ persoane:

Nr./ Numele, Prezent din partea Semnătura Date de contact


ord prenumele elevului elevului (părinte,
. rudă, tutore, etc.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

6
Agenda de lucru:

I. Alegerea Preşedintelui Comitetului părintesc al clasei a 3-a „C”;


II. Desemnarea membrilor Comitetului părintesc al clasei a 3-a „C”;
III. Examinarea și aprobarea planului de activitate al comitetului părintesc
pentru anul școlar 2021-2022
IV. Cu privire la monitorizarea calităţii procesului de învăţământ în anul
şcolar 2021 – 2022: vizite la şcoală/ domiciliu, participări în cadrul
măsurilor şcolare şi extraşcolare; analiza orarului lecţiilor şi al sunetelor;
V. Cu privire la păstrarea manualelor școlare de la bibliotecă.

Deliberările:

I. S-a luat chestiunea privind alegerea Preşedintelui Comitetului părintesc


al clasei a 3-a „C”. Pentru această misiune au fost propuse următoarele
persoane: _________________________________________________.

Dintre toate variantele, s-a considerat drept impunătoare persoana domnului/


doamnei _________________________________________.

A luat cuvântul dirigintele clasei, care a solicitat o implicare nonformală, corectă,


calitativă şi conştientă.

S-au enunţat responsabilităţile Preşedintelui Comitetului părintesc.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

S-a hotărât:

1. A desemna ____________________________________ în calitate de


Preşedinte al Comitetului Părintesc al clasei a3 -a „C”, şi de a reprezenta

7
interesele clasei în cadrul şedinţelor Consiliului Administrativ al instituţiei/
Comitetului părintesc şcolar;

II. S-a luat chestiunea privind alegerea membrilor Comitetului părintesc al


clasei a 3-a „C”. Au fost propuse următoarele persoane:
_______________________________________________________.

Dintre toate variantele, s-au considerat drept impunătoare următoarele


persoane:_______________________________________________________.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

S-a hotărât:

2. A numi în următoarea componenţă membrii Comitetului părintesc al clasei a


3-a „C”: ____________________________________________________
__________________________________________________________;

III. S-au propus idei pentru elaborarea Planului tematic şi de activitate al


Comitetului părintesc pentru anul şcolar 2016 – 2017. S-au cerut
realizarea mai multor activităţi educative, măsuri extracurriculare,
parteneriate, implicare activă din partea părinţilor, a comunităţii şcolare
şi a organelor APL, agenţi economici (pentru excursii, teatru, etc.);

S-a recomandat ca tema de cercetare, anul acesta, să vizeze Securitatea


vieţii şi sănătăţii copilului.

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

S-a hotărât:

3. Se aprobă Planul tematic şi de activitate al Comitetului părintesc al clasei a


3-a „C”, cu toate completările recomandabile;
4. Se numeşte secretar al şedinţelor CP domnul/ doamna
__________________________________, funcţia___________________.

8
IV. S-a discutat despre monitorizarea procesului de învăţământ în clasa a VI-
a „A”. Părinţii sunt interesaţi de situaţia la învăţătură a copiilor, de
frecvenţa la lecţii, regimul zilei, etc.S-a propus o ciclogramă lunară/
periodică. S-a cerut lunar să fie prezentate tabelele de note, iar invitaşiile
la adunare, rapoarte de investigare psihopedagogică a copilului – prin
intermediul oficiului poştal şi cu autentificarea documentelor prin
semnătura părinţilor;

Chestiunea a fost pusă la vot:

„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

5. A lua act de cunoştinţă despre monitorizarea calităţii procesului de


învăţământ în clasa a VI-a „A”;
6. A îndeplini toate măsurile recomandabile, în ceea ce priveşte părintele şi
atributele dirigintelui;

V. S-a examinat tarifarea sumei pentru arenda manualelor (setul pentru clasa
a VI-a). S-a propus drept exemplu tabelul de plată:
Istoria românilor şi universală
Preţul pentru fiecare manual şcolar

Limba şi literatura română

Educaţia tehnologică

Educaţia muzicală
Educaţia plastică
Limba franceză

Educaţia civică
Limba engleză

Matematica

Geografia
Biologia

Total:
Fizica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S-a oferit cuvântul domnului bibliotecar _____________________________, care


solicită ca părinţii să urmărească ca elevul să îngrijească manualul de care poartă
responsabilitate.

Chestiunea a fost pusă la vot:


9
„pro” - __ persoane; „contra”- ___ persoane; „s-au abţinut” - __ persoane.

7. A achita suma de _____ lei pentru setul de manuale şcolare;

Obiecţii: ________________________________________

Preşedintele adunării: _________________________

Dirigintele: ________________________ Serdeşniuc Cristian, prof.

Cînd devii părinte nu trebuie să te gîndeşti la ce ai renunţat pentru a avea un copil, ci să te


bucuri la toate cîte ai cîştigat după naşterea lui.
autor necunoscut

Ne îngrijorăm de ceea ce va deveni copilul nostru mîine însă uităm de cine este el astăzi.
Stacia Tauscher
 

Poţi învăţa multe lucruri de la copii. Spre exemplu, poţi vedea cît de multă răbdare poţi să
ai.
Franklin P. Jones

  

În ochii copiilor nu există cele şapte minuni ale lumii, ci cele şapte milioane de minuni.
Walt Streightiff
    

Copiii nu sunt singurii care cresc. Şi părinţii cresc. Tot aşa cum noi ne privim copiii, să
vedem ce fac cu vieţile lor, tot aşa ne privesc şi ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale
noastre. Nu le pot spune copiilor mei să
ajungă pâna la stele. Tot ce pot face este că eu să mă-ntind spre ele.
Joyce Maynard
 

Daca există ceva ce dorim să schimbăm la copilul nostru, ar trebui să ne uităm mai întîi la
noi inşine dacă nu existăa ceva ce ar trebui schimbat la noi.
C.G. Jung
 

Copiii au mai mare nevoie de modele, decît de critici.


Carolyn Coats
10
 

Cu fiecare zi din viaţa noastră facem depuneri în banca de memorie a copiilor noştri.
Charles R. Swindoll

Ceea ce copilul nu primeşte, foarte rar se întîmplă ca mai pe urma să poată dărui.
P.D. James

În creşterea copiilor, cheltuieşte cu ei jumătate din banii pe care îi cheltuieşti acum şi de


două ori mai mult timp.
autor necunoscut

Ce le faci copiilor, aceea vor face ei societatii.


Karl Menninger

Pentru copii, dragostea înseamnă TIMP.


John Crudele
 

Copiii găsesc totul în nimic, oamenii nu găsesc nimic în tot.


Giacomo Leopardi
 

Nu prea multă dragoste răsfaţă un copil, ci prea puţină disciplină.


Gaveo
 

Un copil poate oricînd să-l înveţe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără
motiv,cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă ceea ce îşi doreşte.
Paolo Coelho
 

Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creşterea.


Nicolae Iorga
   

Cînd nu mai suntem copii, înseamnă că am murit demult.


Constantin Brancusi

11
Adeverinţă
Nr. _____ din „___”____/20__

Prin prezenta, adeverim că, la data de „___”_______20___, va avea loc


şedinţa cu părinţii nr. ____, cu următoarea tematică:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

În acest sens, solicităm prezenţa Dumneavoastră __________________________ ,


(numele, prenumele părintelui)

care se va prezenta la şedinţă pentru elevul (a) ____________________________.


(numele, prenumele elevului)

În cadrul şedinţei vor fi puse în discuţie şi alte subiecte importante, precum:

1. ____________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________;

Prezenţa unuia dintre părinţi este obligatorie, pentru ce veţi semna proces –
verbal nr. ____.

Ora începerii: ________________

Locul: ________________________________________________________

Diriginte: Serdeşniuc Cristian _______________________


(semnătura, L.Ş)

12
Adeverinţă

Nr. _____ din „___”____/20__

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă rezultatele copilului


Dumneavoastră, elevul/ eleva_____________________________, clasa ____.

Perioada de înscriere a notelor (ce corespund registrului şcolar al clasei): de la


„____”_________/20___ până la „____”__________/20____, cu următoarele
rezultate:
Limba română
Limba engleză
Limba franceză
Matematica
Istori românilor şi universală
Educaţia civică
Geografia
Fizica
Educaţia muzicală
Educaţia tehnologică
Educaţia plastică
Biologia
Educaţia fizică

Comportamentul este apreciat cu calificativul _______________________

Numărul de absenţe:
Numărul total de Dintre care motivate Dintre care Dintre care pe motiv
absenţe nemotivate de boală

Relaţiile cu colegii de clasă sunt apreciate: __________________________;

Relaţiile cu dirigintele sunt apreciate: ______________________________;

Relaţiile cu profesorii sunt apreciate: _______________________________;

Diriginte: prof. Serdeşniuc Cristian ____________________

13
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Biletul de primire

Eu, _______________________________, părintele elevului (elevei) clasei a __-a


______________________________, am primit rezultatele şcolare ale copilului.
Pentru siguranţa datelor expediate de către diriginte, semnez ________________
Notă: Se întoarce în plic în

apoi către diriginte.

14

S-ar putea să vă placă și