Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” - Drogu

Nume ..................................................................
Prenume ..............................................................

Nota ....................................................................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a


– Semestrul I – An şcolar 2016-2017

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

Această întâmplare s-a petrecut demult, demult, pe vremea când animalele se hotărâseră să nimicească
pe vânător. Se pregătea o bătălie mare. (...)
Și-au ascuțit toți dinții și ghearele. Erau aproape gata, când nu știu cine a spus:
‒ Mergem la bătălie, dar nu avem hatman. (...)
Cine să fie? Cine? Ariciul nu e bun, căci e țepos; lupul este de trebuință-n bătălie; vulpea e prea
vicleană; cerbul e-ncornorat și se agață de ramuri; bursucul e prea greu; ursul e cam bătrân...
Nu se înțelegeau... Când cearta era mai aprinsă, cine venea fără de grijă pe cărare, cu pălăria pe-o
sprânceană, fluierând mulțumit?
Tomiță iepurașul.
‒ Ce e cu tine, măi Tomiță? Și de ce fluieri atât de mulțumit? l-au întrebat dihăniile.
S-a oprit iepurașul, și-a întins pălăria mai pe ceafă, apoi plictisit a dat dintr-o lăbuță:
‒ L-am doborât... M-am repezit cu dinții, și haț, haț, ca și cum n-ar fi fost...
‒ Pe cine? a întrebat cu spaimă cerbul.
‒ Pe un dușman! a început să-și dea aere Tomiță, văzând că-i ascultat de toți.
Și-ntr-adevăr, Tomiță doborâse un trunchi din cel subțire, de rărușcă-viță sălbatică. (...)
‒ Vreți un hatman?... Vreți un hatman destoinic peste animale? Să vă fiu eu! s-a îngâmfat Tomiță. Nu-i
nimeni mai viteaz ca mine în pădure. (...) (Alexandru Mitru, Tomiță iepurașul)

hatman – căpitan, conducător; destoinic – vrednic, merituos, îndemânatic

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1.Desparte în silabe următoarele cuvinte: animalele, vânător, bătălie. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2.Transcrie, din text, trei cuvinte ce conțin câte un diftong. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3.Precizează modul de formare al următoarelor cuvinte: încornorat, iepurașul, Tomiță. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4.Scrie, din text, trei termeni care fac parte din câmpul lexical al animalelor sălbatice. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5.Menționează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: a nimici, vicleană, ramuri. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6.Precizează modul și timpul verbelor subliniate în text: mergem, venea, au întrebat. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

B. Înţelegerea textului
7.Indică personajele din textul dat și câte o trăsătură definitorie pentru fiecare personaj menționat. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8.Precizează modurile de expunere utilizate în fragmentul dat. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

9.Menționează figurile de stil din enunțurile: 6 puncte

‒ Pe cine? a întrebat cu spaimă cerbul ...........................................................................................................


Nu-i nimeni mai viteaz ca mine în pădure .......................................................................................................

10.Exprimă-ți opinia, în 5 rânduri, despre comportamentul iepurașului. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea (18 puncte)


Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să povestești o întâmplare (reală sau
imaginară) cu un câine care poate fi prieten de nădejde.
În compunerea ta, trebuie:
-să dai compunerii tale un titlu sugestiv; 2 puncte
-să prezinţi întâmplarea (reală sau imaginară) cu un câine care poate fi prieten de nădejde; 6 puncte
-să folosești narațiunea și descrierea ca moduri de expunere; 6 puncte
-să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte
-să te înscrii în limitele de spaţiu indicate; 2 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia –
2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română


Clasa a V-a – Semestrul I – An şcolar 2016-2017
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

Subiectul I (60 de puncte)


A
1.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt despărțit corect: a-ni-ma-le-le; vâ-nă-tor; bă-tă-li-e. 3x2p=6 puncte
2.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt transcris din text ce conține câte un diftong: aproape (diftong „oa”);
cearta (diftong „ea”); iepurașul (diftong „ie”). 3x2p=6 puncte
3.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a modului de formare al fiecărui cuvânt dat: „încornorat”-
derivare cu prefixul „în-” și cu sufixul „-at” de la cuvântul „corn”; „iepurașul”-derivare cu sufixul „-aș”
de la cuvântul „iepure”; „Tomiță”-derivare cu sufixul „-iță” de la cuvântul „Tom”. 3x2p=6 puncte
4.câte 2 puncte pentru fiecare termen transcris din text care face parte din câmpul lexical al animalelor
sălbatice: ariciul, lupul, vulpea, cerbul, bursucul, ursul, iepurașul. 3x2p=6 puncte
5.câte 2 puncte pentru menționarea corectă a unui sinonim pentru fiecare cuvânt dat: a nimici=a ucide, a
omorî, a învinge; vicleană=șireată, prefăcută, fățarnică; ramuri=crengi, crăci. 3x2p=6 puncte
6.câte 1 punct pentru precizarea corectă a modului și a timpului pentru fiecare verb dat: mergem=mod
indicativ, timp prezent; venea=mod indicativ, timp imperfect; au întrebat=mod indicativ, timp perfect
compus. 6x1p=6 puncte

B.
7.câte 1 punct pentru indicarea corectă a personajelor din text și a unei trăsături pentru fiecare personaj
menționat: Personajele participante la acțiune sunt: ariciul, „ariciul nu e bun”, vulpea, „vulpea e prea
vicleană”, bursucul, „bursucul e prea greu”, ursul, ”ursul e cam bătrân” și iepurașul, „mulțumit, plictisit,
îngâmfat”. 6x1p=6 puncte
8.câte 3 puncte pentru menționarea corectă a fiecărui mod de expunere utilizat în textul dat: Modurile de
expunere utilizate în textul dat sunt narațiunea și dialogul. 2x3p=6 puncte
9.câte 3 puncte pentru indicarea corectă a figurilor de stil: ‒ Pe cine? a întrebat cu spaimă cerbul –
personificare; Nu-i nimeni mai viteaz ca mine în pădure – comparație. 2x3p=6 puncte
10.exprimarea nuanţată a opinie despre comportamentul iepurașului – 6p / exprimarea superficială, ezitantă
a opiniei despre comportamentul iepurașului – 2p. 6 puncte

Subiectul al II-lea (18 puncte)

Redactarea întregii lucrări (12 puncte)


-unitatea compoziţiei – 1punct
-coerenţa textului – 2 puncte
-registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte
-ortografia – 3 puncte
-punctuaţia – 2 puncte
-aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 puncte