Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” - Drogu

Nume ..................................................................
Prenume ..............................................................

Nota ....................................................................
Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VI-a
– Semestrul I – An şcolar 2016-2017

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
În prima seară am adormit pe nisip, la o mie de mile de orice ținut locuit. Eram mult mai izolat decât un
naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea, în zori, când m-a trezit un
glas firav și ciudat. Zicea:
‒ Te rog... desenează-mi o oaie!
‒ Poftim?
‒ Desenează-mi o oaie...
Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăsnet. M-am frecat la ochi. M-am uitat cu atenție. Și am
văzut un prichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. (...)
‒ Dar... ce faci aici?
Iar atunci el îmi repetă, foarte blând, ca pe un lucru foarte serios:
‒ Te rog... desenează-mi o oaie...
Când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare.
Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt, la o mie de mile depărtare de orice ținut locuit și în
primejdie de moarte, am scos din buzunare o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că
studiasem îndeosebi geografia, istoria, aritmetica și gramatica și i-am spus (cam prost dispus) omulețului
că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse:
‒ Nu-i nimic. Desenează-mi o oaie.
Cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul din cele două desene pe care
eram în stare să le fac. Cel cu șarpele boa închis. Și am fost uluit să-l aud pe omuleț, spunându-mi:
‒ Nu! Nu! Nu vreau un elefant într-un boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc.
La mine acasă e totul foarte mic. Am nevoie de o oaie. Desenează-mi o oaie!
Atunci am desenat. (Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


A. Limba română
1.Desparte în silabe următoarele cuvinte: oceanului, surpriza, glas. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2.Transcrie, din fragmentul următor, un cuvânt ce conține un diftong, un cuvânt ce conține un triftong și un
cuvânt ce conține vocale aflate în hiat: Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăsnet. M-am frecat
la ochi. M-am uitat cu atenție. Și am văzut un prichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate.
6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format următoarelor cuvinte:
niciodată, refăcut, omuleț. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4.Menționează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: absurd, primejdie, a studia. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5.Explică folosirea semnului exclamării în enunțul: Desenează-mi o oaie!. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6.Precizează modul și timpul verbelor subliniate în text: aș fi fost lovit, am văzut, să nu dai. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

B. Înţelegerea textului
7.Transcrie, din textul dat, o structură care să conțină un indice de timp și o structură care să conțină un
indice de spațiu. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

8.Indică personajele din textul dat și câte o trăsătură definitorie pentru fiecare personaj menționat. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

9.Precizează modurile de expunere utilizate în fragmentul dat. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

10. Menţionează două trăsături prin care să argumentezi faptul că textul dat aparţine operei epice. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Redactează, în maximum 15-20 rânduri ( 150 – 250 de cuvinte) , o compunere despre iarnă în
care să inseraţi următoarele figuri de stil “fluturi albi argintii” , “albinele albe roiesc “,“Craiasa
Zapezii”, “fluturi de nea se joaca prin aer ”, “plapuma de nea pufoasa ”.
În compunerea ta, trebuie:
-să dai un titlu sugestiv; 2 puncte
-să intregrezi figurile de stil menţionate; 6 puncte
-să foloseşti descrierea si naraţiunea ca moduri de expunere; 6 puncte
- să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte
-să te înscrii în limitele de spaţiu indicate; 2 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia –
2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română
Clasa a VI-a – Semestrul I – An şcolar 2016-2017
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

Subiectul I (60 de puncte)


A
1.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt despărțit corect: o-cea-nu-lui; sur-pri-za; glas. 3x2p=6 puncte
2.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt transcris din text ce conține câte un diftong, câte un triftong, vocale în
hiat: uitat (diftong „ui”); picioare (triftong „ioa”); atenție (hiat „i-e”). 3x2p=6 puncte
3.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a mijlocului intern de îmbogățire a vocabularului pentru fiecare
cuvânt dat: „niciodată”-compunere prin sudare; „refăcut”-derivare cu prefixul „re-”; „omuleț”-derivare
cu sufixul diminutival „-eț”. 3x2p=6 puncte
4.câte 2 puncte pentru menționarea corectă a unui sinonim pentru fiecare cuvânt dat: absurd=stupid,
nelogic; primejdie=pericol, amenințare; a studia=a învăța, a cerceta. 3x2p=6 puncte
5.câte 6 puncte pentru explicarea rolului semnului exclamării din secvenţa dată (Semnul exclamării
marchează un verb la modul imperativ și o propoziție enunțiativă imperativă.) / explicare superficială,
ezitantă (Semnul exclamării marchează o propoziție imperativă.) – 2p 6 puncte
6.câte 1 punct pentru precizarea corectă a modului și a timpului pentru fiecare verb dat: aș fi fost
lovit=mod condițional-optativ, timp perfect; am văzut=mod indicativ, timp perfect compus; să nu dai=mod
conjunctiv, timp prezent. 6x1p=6 puncte

B.
7. câte 3 puncte pentru transcrierea corectă din text a indicilor de timp și de spațiu: indici de timp: „în
prima seară”; „în zori”; indici de spațiu: „o mie de mile de orice ținut locuit”; „pe nisip”. 2x3p=6 puncte
8.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a personajelor din text și a unei trăsături pentru fiecare personaj
menționat: Personajele participante la acțiune sunt:micul prinț, „un prichindel cu totul extraordinar... cu
glas firav și ciudat... foarte blând...” și naratorul-personaj, „uimit, surprins... prost dispus... dar a
îndeplinit dorința copilului...). 3x2p=6 puncte
9.câte 3 puncte pentru menționarea corectă a fiecărui mod de expunere utilizat în textul dat: Modurile de
expunere utilizate în textul dat sunt narațiunea și dialogul. 2x3p=6 puncte
10.argumentarea nuanțată a textului la opera epică prin evidențierea a două trăsături specifice – 6p /
argumentarea superficială, ezitantă a textului la opera epică fără evidențierea a două trăsături specifice– 2p.

6 puncte
Subiectul al II-lea (18 puncte)

Redactarea întregii lucrări (12 puncte)


-unitatea compoziţiei – 1punct
-coerenţa textului – 2 puncte
-registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte
-ortografia – 3 puncte
-punctuaţia – 2 puncte
-aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 puncte