Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” - Drogu

Nume ..................................................................
Prenume ..............................................................

Nota ....................................................................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VII-a


– Semestrul I – An şcolar 2016-2017

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
O, e-atât de bine când pe drumuri ninse
Întâlnești o casă cu lumini aprinse,
Un ogeac din care se ridica fum,
Când te prinde noaptea călător la drum!

Sania coboară clinul de pădure.


Fug în urma noastră luminișuri sure
Și-n singurătatea care ne petrece,
Peste vârf de arbori, asfințitul rece
Străbătând podoaba crengilor subțiri
Luminează-n aer bolți de trandafiri.

Dar amurgul palid a-nceput să scadă.


Noaptea, ca un abur, crește din zăpadă.
Se ivesc departe măguri de hotar,
Într-un loc se face drum pustiu de car,
Și-o fântână strâmbă pe lumina zării
Pare că sporește liniștea-nserării…

Drum de vis! E clipa mutei agonii


Când alaiul Nopții zboară pe câmpii,
Când singurătatea umbrele-și arată
Și departe-n șesuri Ziua alungată ... (George Topîrceanu, Balada călătorului)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1.Desparte în silabe următoarele cuvinte: amurgul, hotar, fântână. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2.Transcrie, din strofa a doua, două cuvinte ce conțin câte un diftong și un cuvânt ce conține vocale aflate
în hiat. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte: ninse,
luminișuri, singurătatea. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4.Menționează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: amurgul, zăpadă, pustiu. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5.Explică folosirea cratimei în versul: Și departe-n șesuri Ziua alungată. 6 puncte


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6.Precizează modul și diateza verbelor subliniate în text: a-nceput, să scadă, se ivesc. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

B. Înţelegerea textului
7.Precizează tipul de rimă și măsura versurilor versurilor citate. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

8. Indică anotimpul prezentat în textul dat și modul de expunere predominant. 6


puncte .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........
............................................................................................................................................................................

9.Menționează figurile de stil din versurile: 6 puncte

luminișuri sure .................................................................................................................................................


Noaptea, ca un abur, crește din zăpadă ..........................................................................................................
Când alaiul Nopții zboară pe câmpii ...............................................................................................................

10.Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul aparţine operei lirice. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea (18 puncte)


Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să argumentezi că fragmentul dat aparţine
genului liric.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 Să precizezi patru trăsături ale genului liric; 4 puncte
 Să ilustrezi două trăsături ale genuluiliric, valorificând textul dat; 6 puncte
 Să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate; 6 puncte
 încadrarea în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia –
2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română


Clasa a VII-a – Semestrul I – An şcolar 2016-2017
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

Subiectul I (60 de puncte)


A
1.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt despărțit corect: a-mur-gul; ho-tar; fân-tâ-nă. 3x2p=6 puncte
2.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt transcris din text ce conține câte un diftog, vocale în hiat: coboară,
noastră, podoaba (diftong „oa”); singurătatea (diftong „ea”); aer (hiat „a-e”). 3x2p=6 puncte
3.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a mijlocului intern de îmbogățire a vocabularului pentru fiecare
cuvânt dat: „ninse”-conversiune, adjectiv din verb la participiu; „luminișuri”-derivare cu sufixul „-iș”;
„singurătatea”-derivare cu sufixul „-ătate”. 3x2p=6 puncte
4.câte 2 puncte pentru menționarea corectă a unui sinonim pentru fiecare cuvânt dat: amurgul=înserarea,
asfințitul; zăpadă=nea, omăt; pustiu=părăsit, izolat, singur. 3x2p=6 puncte
5.câte 6 puncte pentru explicarea rolului cratimei din versul dat (Cratima înlocuiește vocala „-î”, se evită
hiatul, se pronunță în aceeași silabă două părți de vorbire diferite, se păstrează măsura versului) /
explicare superficială, ezitantă (Cratima înlocuiește vocala „-î”.) – 2p 6 puncte
6.câte 1 punct pentru precizarea corectă a modului și a diatezei pentru fiecare verb dat: a-nceput=mod
indicativ, diateza activă; să scadă=mod conjunctiv, diateza activă; se ivesc=mod indicativ, diateza
reflexivă. 6x1p=6 puncte

B.
7.câte 3 puncte pentru precizarea corectă a tipului de rimă și a tipului de ritm: Rima versurilor este
împerecheată de tipul a a b b, iar măsura este de 11-12silabe. 2x3p=6 puncte
8.câte 3 puncte pentru indicarea corectă a anotimpul și a modului de expunere: Modul de expunere este
descrierea, iar anotimpul înfățișat de către poet este iarna: O, e-atât de bine când pe drumuri ninse; Sania
coboară clinul de pădure; Noaptea, ca un abur, crește din zăpadă. 2x3p=6 puncte
9.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a figurilor de stil: luminișuri sure – epitet cromatic; Noaptea, ca
un abur, crește din zăpadă – comparație; Când alaiul Nopții zboară pe câmpii – metaforă, persoanificare
3x2p=6 puncte
10.argumentarea nuanțată a textului la opera lirică prin evidențierea a două trăsături specifice – 6p /
argumentarea superficială, ezitantă a textului la opera lirică fără evidențierea a două trăsături specifice– 2p.
6 puncte

Subiectul al II-lea (18 puncte)

Redactarea întregii lucrări (12 puncte)


-unitatea compoziţiei – 1punct
-coerenţa textului – 2 puncte
-registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte
-ortografia – 3 puncte
-punctuaţia – 2 puncte
-aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 puncte