Sunteți pe pagina 1din 4

Nume ..................................................................

Prenume ..............................................................

Nota ....................................................................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a


– Semestrul I – An şcolar 2018-2019

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
Cu perdelele lăsate,  Ah! de câte ori voit-am
Şed la masa mea de brad,  Ca să spânzur lira-n cui
Focul pâlpâie în sobă,  Şi un capăt poeziei
Iară eu pe gânduri cad.  Şi pustiului să pui;

Stoluri, stoluri trec prin minte Dar atuncea greieri, şoareci, 


Dulci iluzii. Amintiri Cu uşor-măruntul mers, 
Ţârâiesc încet ca greieri Readuc melancolia-mi, 
Printre negre, vechi zidiri,  Iară ea se face vers. 

Sau cad grele, mângâioase Câteodată... prea arare... 


Şi se sfarmă-n suflet trist,  A târziu când arde lampa, 
Cum în picuri cade ceara Inima din loc îmi sare
La picioarele lui Crist.  Când aud că sună cleampa... 

În odaie prin unghere Este „Ea”. Deşarta casă


S-a ţesut păinjeniş Dintr-odată-mi pare plină, 
Şi prin cărţile în vravuri În privazul negru-al vieţii-mi
Umblă şoarecii furiş.  E-o icoană de lumină. 

În această dulce pace Şi mi-i ciudă cum de vremea


Îmi ridic privirea-n pod Să mai treacă se îndură, 
Şi ascult cum învelişul Când eu stau şoptind cu draga
De la cărţi ei mi le rod.  Mână-n mână, gură-n gură.
(Mihai Eminescu, Singurătate)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1.Desparte în silabe următoarele cuvinte: perdelele, pâlpâie, gânduri. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2.Transcrie, din strofa a șasea, două cuvinte ce conțin vocale aflate în hiat și un cuvânt ce conține un
diftong. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte:
lăsate, păinjeniş (păienjeniș), câteodată. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4.Menționează câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: odaie, unghere, furiș. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5.Explică folosirea virgulei în versul: Stoluri, stoluri trec prin minte / Dulci iluzii. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6.Precizează valoarea morfologică și funcția sintactică a cuvintelor subliniate în text: atuncea, ea, se face
vers. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

B. Înţelegerea textului
7. Precizează tipul de rimă și tipul de ritm al poeziei citate. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

8.Transcrie, din text, trei mărci lexico-gramaticale specifice eului liric. 6 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

9.Menționează figurile de stil din versurile: 6 puncte

iluzii. Amintiri / Ţârâiesc încet ca greieri .......................................................................................................


E-o icoană de lumină ......................................................................................................................................
negre, vechi zidiri ...........................................................................................................................................

10.Explică, în maximum 5 rânduri, semnificația titlului poeziei Singurătate de Mihai Eminescu. 6 puncte

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Subiectul al II-lea (18 puncte)
B. Redactează o compunere de 20-25 rânduri în care să argumentezi că textul dat aparţine
genului liric.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
-să precizezi două caracteristici ale operei lirice; 4 puncte
-să exemplifici aceste caracteristici pe baza textului dat; 4 puncte
-să prezinţi elementele de expresivitate artistică; 4 puncte
-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 4 puncte
-să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia –
2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a – Semestrul I – An şcolar 2016-2017
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

Subiectul I (60 de puncte)


A
1.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt despărțit corect: per-de-le-le; pâl-pâ-ie; gân-duri. 3x2p=6 puncte
2.câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt transcris din text ce conține câte un diftog, vocale în hiat: cui (diftong
„ui”); poeziei (hiat „o-e”); pustiului (hiat „i-u”). 3x2p=6 puncte
3.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a mijlocului intern de îmbogățire a vocabularului pentru fiecare
cuvânt dat: „lăsate”-conversiune, adjectiv din verb la participiu; „păinjeniș”-derivare cu sufixul „-iș”;
„câteodată”-compunere prin sudare. 3x2p=6 puncte
4.câte 2 puncte pentru menționarea corectă a unui sinonim pentru fiecare cuvânt dat: odaie=cameră,
încăpere; unghere=colțuri, ascunzișuri; furiș=în ascuns, în taină. 3x2p=6 puncte
5.câte 6 puncte pentru explicarea rolului virgulei din versul dat (Virgula marchează o repetiție pentru a
evidenția ideea poetică, gândurile ce-i tulbură liniștea eului liric.) / explicare superficială, ezitantă
(Virgula marchează o repetiție.) – 2p
6 puncte
6.câte 1 punct pentru precizarea corectă a valorii morfologice și a funcției sintactice pentru fiecare cuvânt
dat: atuncea=adverb de timp, complement circumstanțial d timp; ea=pronume personal, subiect; se face
vers=verb copulativ+substantiv comun (nume predicativ), predicat nominal. 6x1p=6 puncte

B.
7.câte 3 puncte pentru precizarea corectă a tipului de rimă și a tipului de ritm: Rima versurilor este
încrucișată de tipul a b a b, iar ritmul este trohaic. 2x3p=6 puncte
8.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a mărcilor lexico-gramaticale specifice eului liric: forme
pronominale, persoana I: mea, eu, -mi; verbe, persoana I: șed, cad, îmi ridic, ascult, voit-am, aud;
interjecție: ah! 3x2p=6 puncte
9.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a figurilor de stil: iluzii. Amintiri / Ţârâiesc încet ca greieri –
comparație; E-o icoană de lumină – metaforă; negre, vechi zidiri – inversiune, epitet cromatic și simplu
aflat în inversiune 3x2p=6 puncte
10.explicarea nuanțată a semnificației titlului poeziei date prin raportare la conținutul poetic – 6p /
explicarea superficială, ezitantă a semnificației titlului poeziei date – 2p. 6 puncte

Subiectul al II-lea (18 puncte)


-respectarea fidelității faţă de textul dat; 4 puncte
-desprinderea ideilor principale ale textului; 4 puncte
-prezentarea succesiunii întâmplărilor la care participă personajele; 4 puncte
-respectarea convenţiilor specifice rezumatului; 4 puncte
-înscrierea în limitele de spaţiu indicate; 2 puncte

Redactarea întregii lucrări (12 puncte)


-unitatea compoziţiei – 1punct
-coerenţa textului – 2 puncte
-registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte
-ortografia – 3 puncte
-punctuaţia – 2 puncte
-aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 puncte