Sunteți pe pagina 1din 6

Sarcini și teme ce vor fi notate. TEMA DE CONTROL. Nr.

1 Geografie
Nume: Pamfilie Ionela-Adelina

1. Sarcină: Realizaţi pe o foaie format A4, cu creionul sau cu pixul o schemă de tip ciorchine (harta conceptelor)
pentru abordarea multidisciplinară a pădurii de conifere/fag din perspectiva fizicii, a chimiei, a biologiei, a
pedologiei, a silviculturii, a economiei. Scrieţi în centrul foii, într-un cerc mic, tema: ,,Pădurea de conifere/fag”.
Trageţi linii de la acest cerc si scrieţi în cercurile următoarele disciplinele menţionate. În rândul al treilea de cercuri,
scrieţi conceptele importante care sunt utilizate la fiecare disciplină (ştiinţă) când expertul face studiul pădurii.
Scrieţi titlul: ,,Abordarea multidisciplinară a pădurii - hartă conceptuală.” Această schemă de tip ciorchine este utilă
în studierea integrată a pădurii de conifere/fag. Scanați sau fotografiați schema realizată. (1 pagina format A4)

Oxigen Munte Climat Stratificați


Plămânul
pământul Dioxid de
ui carbon Soluri
Formă de
PH relief
Medicamente/
Remedii
Impactul
Trofic
Chimie Geografie

Viteza
vântui
Alunecări
Proprietețile de teren
lemnului
Nivelul de PĂDUREA DE
umiditate CONIFERE Eroziune

Pedagogie
Fizică

Textură
Ecosistem
Lumina Umbra Structură

Vegetație
Vârsta Reptile
Silvicultură Biologie
arborilor

Arbuști
Exploatări Faună
forestiere
Arbori
Cadastru Jneapăn
forestier Păsări

Refacerea 1 Zada
pădurii Mamifere alid Brad
Dimensiunea
Fotosinteză Molid Alb
arborilor
2. Sarcină: Proiectaţi o activitate după modelul Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie (ERR) la tema Localitatea de
domiciliu. Completați la antet (partea introductivă): subiectul, 2 obiective operaţionale cognitive şi 2 obiective
operaţionale metodologice corelate cu subiectul, metodele didactice, mijloacele de învăţământ. La desfăşurarea
activităţii precizaţi etapele, metoda sau tehnica utilizată în fiecare etapă şi sarcina de lucru dată în fiecare etapă.
Scrieţi titlul: Aplicarea modelului Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie (ERR) la tema Localitatea de domiciliu. (1
pagina format A4)

Subiectul: Localitatea de domiciliu (precizați denumirea și județul) Apahida, județul Cluj.


Obiective operaţionale cognitive. La finalul activității, elevii/preșcolarii vor fi capabili:

O2: Să precizeze cel puțin 3 informații despre relief, climă, hidrografie, vegetație și faună, caracteristice localității
de domiciliu.
O3: Să numească obiectivele turistice, agricole sau istorice predominante localității pe baza textului.
O4: Să identifice personalități importante din localitate, progresul învățământului și tradițiile existente.

Obiective operaţionale metodologice. . La finalul activității, elevii/preșcolarii vor fi capabili:


O1: Să localizeze comuna Apahida în România, în județul Cluj, precum și vecinii acesteia, pe baza hărții.
O5: Să realizeze o poezie cu ajutorul metodei Cvintet despre caracteristicile comunei Apahida, colaborând cu
colegii.

Metodele didactice: Gândiţi-Lucraţi în perechi-Comunicaţi, Cadranele, Cvintet


Mijloacele de învăţământ: text, foaie de flipchard, hărțile României și a județului Cluj.

Desfășurarea activității

1.Etapa de evocare

Gândiţi-Lucraţi în perechi-Comunicaţi
Timp de un minut, scrieţi tot ce știți despre localitatea de domiciliu. Completați trei idei informații!

-Apahida face parte din județul Cluj, situată în nord vestul podișului Transilvaniei.
-Apahida este traversată de râul Someșul Mic.
-Apahida este reședință de comună, alcătuită din 8 sate: Bodrog, Câmpenești, Corpadea, Dezmir, Pata, Sânnicoară și
Sub Coastă.

Discutaţi cu perechea şi prelungiţi lista de idei. Completați trei idei/informații!

-Din comuna Apahida face parte și satul Câmpenești, atestat istoric în anul 1910. Câmpenești este cunoscut ca sat de
vacanță, are trei lacuri mari și frumoase, iar în ultimi ani sectorul imobiliarelor este în dezvoltare.
-Numele comunei vine de la Podul Abației, care era în proprietatea unei Mănăstiri de la Cluj-Mănăstur și care era
situat peste Someș, un pod de vamă unde se pretindea taxă, aceasta fiind sursa de venit a abației.
- Apahida a fost inițial un sat maghiar.

Voi lua de la fiecare pereche câte o idee și o voi scrie pe tablă.

2.Etapa de realizare a sensului

Cadranele -reprezintă o metodă de rezumare şi sistematizare a unui conţinut informaţional solicitând participarea şi
implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Stimulează atenţia şi gândirea;

2
Sarcină 1: Sarcină 2:
-Localitatea Apahida este situată în partea de Nord-Vest -Relieful Comunei Apahida este predominant deluros.
a României, în Podișul Transilvaniei. -Clima din localitatea Apahida este temperat-
-Pe Harta județului Cluj Apahida este localizată în partea continentală, cu temperaturi maxime în luna iulie.
de Nord-Est. -În ce privește faina, Apahida a fost specializată pe
- Apahida se învecinează cu teritoriile comunelor creșterea vacilor de lapte, creșterea și îngrășarea taurilor,
Chinteni, Jucu, Căian, Feleacu, Cojocna, dar și cu creșterea ovinelor porcinelor, a păsărilor, prin prezenta
Someșeniul și Municipiul Cluj- Napoca, reședința de diferitelor asociați. Din păcate , activitățile agricole
județ, aflat la o distanță de 14 km. menționate mai sus s-au prabușit toate dupa 1989 , așa
cum de altfel s-a întîmplat cu agricultura pe intreg
județul Cluj.
-Vegetația este prosperă, se cultivă diferite legume:
cartofi, varză, conopodă, ridichi, vinere, roși, dar sunt
numeroase și culturile de meri, caiși și cireși.
- Rețeaua hidrografică a comunei Apahida indică un
drenaj vechi, (Pliocen) spre nord-vest prin Someșul Mic,
râu care s-a format prin unirea celor două brațe
principale: Someșul Rece și Someșul Cald.
Sarcină 3: Sarcină 4:
-Obiective de vizitat în Apahida, Pescăria Câmpenești , - Din Apahida s-au ridicat personalităţi care s-au afirmat
zona de agrement și lacuri de pescuit sportiv, Biserica pe plan naţional, Costel Busuioc, Iuliu Merca, Ștefan
românească de lemn "Sfinţii Arhangheli Mihail şi (István) Boldijar, Liviu Hrișcu (ex. Mondial), Constantin
Gavril” – monument istoric – construită în anul 1806 – Sălăgean și Tavi Popovici.
Apahida, Monumentul Eroilor – Apahida, Site -Învățământul din Apahida este parte integrantă a
NATURA 2000, Rezervația de orbeți , Rezervația de învățământului național, fiind prezente 2 Grădinițe și o
fluturi. Școală Gimnazială, punându-se accent pe învățarea
- Evenimente locale: Zilele Comunei Apahida - august autentică și de durată a copiilor din comună.
Cupa Vasile Moga la Fotbal, Campionat minifotbal -În ce privesc tradițiile din Apahida, localnici comunei
Apahida pe 2 roți, Tenis de masă-1 decembrie, Apahida sunt persoane credincioși, merg la biserică în pragul
Open - tenis de câmp, Concursuri de pescuit pe lacurile Sfintelor Sărbători pascale/de iarnă.
Câmpenești.
- Apahida se află ca localizare în imediata apropiere a
Municipiului Cluj Napoca, limitrofa aeroportului
Internațional Avram Iancu. Cluj Napoca, dispune de
acces facil la infrastructura de cale ferată - Gara Apahida
Apahida este traversată de drumuri europene , naționale ,
este legătura între Târgu Mureș și Dej , pe teritoriul
Localității Apahida - Sânnicoară este în plină dezvoltare
Parcul Industrial Nervia.
Facilități de ordin administrativ , prin acces rapid la
informațiile necesare derulării afacerilor în Apahida ,
eliberarea documentațiilor de urbanism, cooperarea
privind obligațiile de ordin contabil privind declararea și
depunerea declarațiilor.
-Transportul spre orașul Cluj-Napoca este asigurat din
15 în 15 min.
- Mediul de afaceri crește anual, cuprinde toate
domeniile producției, serviciilor, agricultură, turism,
industrie ceea ce ne dă speranța unui pol de creștere
foarte puternic și susținut anual de noile firme care se
înființează și vin în Apahida tocmai pentru acest mediu
primitor prin ceea ce oferă localizarea și administrația
locală.

3
Pe teritoriul comunei Apahida s-au făcut importante descoperiri arheologice, între care cimitirul celtic din
sec.III-II. î.C. și mormintele goților din sec.V d.C. Au fost descoperit două tezaure: primul, găsit în 1889, constă
dintr-un sicriu conținând trupul unui bărbat care purta numele de Omharus, fiind una dintre căpeteniile gepizilor.
Mormântul conținea numeroase obiecte ornamentale specifice gepizilor. Un al doilea tezaur a fost descoperit în
1968, la 300 m distanță de primul, cu ocazia efectuării unor excavări destinate instalării unor stâlpi de beton. Acest
al doilea tezaur, mult mai bogat decât primul, conținea mormântul unui bărbat care a fost identificat după accesoriile
existente ca fiind o altă căpetenie gepidă. Cele două tezaure au dus la ipoteza conform căreia în zonă s-ar afla o
necropolă de inhumație a căpeteniilor gepide, ipoteză confirmată și de faptul că în 1978 un sătean din zonă a
descoperit întâmplător o altă podoabă ornamentală similară celor găsite în primele două tezaure.
În Evul Mediu aici era situat un pod de vamă peste Someș, pod ce se afla în proprietatea mănăstirii (abației)
benedictine (romano-catolice) de la Cluj-Mănăștur. Taxele încasate pentru trecerea podului constituiau principala
sursă de venit a abației. Denumirea latină și maghiară a localității amintesc și astăzi de acest pod.
Prima menționare documentară a satului Apahida este din 1263 cu numele Apathida. Inițial sat cu populație
majoritar maghiară {necesită citare}, devine după anul 1600 un sat românesc.
Date geografice. Comuna este alcătuită din opt sate și este situată în nord-vestul Podișului Transilvaniei, pe
dreapta Someșului Mic, la numai 13 km de Cluj-Napoca, urmând a fi încorporat în zona metropolitană. Este una
dintre cele mai mari comune ale județului, cu peste 100 km2 suprafață și 9.341 de locuitori (2007).
Relieful comunei este preponderent deluros, iar clima este temperat-continentală, cu temperaturi maxime în
luna iulie. În perimetrul acestei localități s-a pus în evidență prezența unui masiv de sare gemă și a unor izvoare
sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Înainte de 1989 Apahida era un puternic
centru zootehnic , fiind specializat pe creșterea vacilor de lapte , creștere si ingrașare taurine , creștere ovine si
porcine , crescătorie păsari etc. , societațile cele mai reprezentative fiind IAS Apahida {devenit Agrap SA Apahida }
, Ferma Victoria - producătorul celebrului salam "Victoria " {devenită dupa 1989 " Regia de stat Victoria "}, Ferma
Avicola , Asociatia intercooperatistă de creștere si ingrășare taurine ,etc. De asemenea Apahida are puternice tradiții
pomicole {IAS Apahida} si legumicultură {celebrii ridichi de Apahida}. Din păcate , activitățile agricole
menționate mai sus s-au prabușit toate dupa 1989 , așa cum de altfel s-a întîmplat cu agricultura pe intreg județul
Cluj .

3.Etapa de reflecţie

Cvintet
Sarcină: Elaborați un cvintet despre localitatea de domiciliu (11 cuvinte).

Subiectul: Apahida
2 adjective: Frumos, Liniștit
3 verbe (la gerunziu) : Dezvoltând, Cunoscând, Studiind
4 o propoziție (sentimentele despre subiect) : Comună cu importanță istorică.
5 un cuvânt (chintesența) : Atrăgător

3. Sarcină: Inserați în document o fotografie (un peisaj) preluată din rețeaua internet. a)Realizați o descriere literară
a conținutului acestei fotografii (peisaj). b)Realizați o descriere științifică a acestei fotografii (peisaj) utilizând 10
concepte specifice geografiei. Subliniați conceptele utilizate. (1/2 pagina format A4)

4
a) Descriere literară:

Floarea Reginei are o denumire potrivită pentru frumusețea ei inegalabilă, care domnește peste regatul său
asemenea unei regine. Floarea se aseamănă cu ghiocelul, preluând de la acesta culoarea, gingășia și puritatea.
Floarea este o raritate, puțini au privilegiul de a o privi și de a se bucura de parfumul ei. Floarea reginei dă întrecere
cu capra neagră la o altitudine foarte ridicată, unde poți ajunge doar cu avionul. Floarea are o înălțime potrivită,
petale-i sunt de un alb strălucitor asemenea zăpezi în timpul nopți, iar fermecul ei face ca toate florile să se plece
înaintea ei.

b) Descriere științifică:

Floarea Reginei este cunoscută sunt denumirea de Floare-de-colț. Denumirea ştiinţifică este
„Leontopodium alpinum“, şi este rudă cu floarea-soarelui şi margareta. Crește în munți calcaroși, în pajiști de pe
versanți abrupți și însoriți sau pe stânci. La noi crește în Munții Carpați, fiind declarată monument al naturii din
1933 și ocrotită. Floarea reginei poate fi întâlnită în Munții Maramureșului și Munții Rodnei, Obcinele Bucovinei,
Rarău, Ceahlău, Ciucaș, Munții Bucegi, Făgăraș, Cozia și Retezat. În afara spațiului românesc, floarea reginei
înfrumusețează zone din Abruzzi, Alpi, Balcani, Carpați, Pirinei, dar și din Asia Centrală și de Est.

4. Sarcină: Proiectați o activitate de explorare a unui parc/livadă/grădină de flori sau de legume cu ajutorul unui ghid
de studiu. Formulați 10 întrebări și răspunsurile. (1/2 pagina format A4)

Ghid de studiu-Parc în timpul anotimpului Primăvara


Întrebări Răspunsuri
1. Ce beneficiu aduce parcul omului? 1.Este un loc în care ne putem relaxa și putem scăpa de stresul
2. Cum trebuie să mă comport într-un parc? dăunător din timpul săptămâni, ne ajută să ne oxigenăm
3. Ce vegetație întâlnim deseori în parcuri? mintea, să petrecem timp în aer liber, să ne facem timp să
4. Ce animale au habitatul în parcuri? studiem natura, dar și să ne dezvoltăm competența socială,
5. Care sunt speciile de plante ierboase care se deoarece ne putem întâlni cu multe persoane cunoscute într-un
întâlnesc în parcuri? parc.
6. Cum putem să ne îngrijim de plantele din parc? 2. Este important să respectăm toate regulile impuse în acel
7. Cum poate fi poluat parcul? parc, să ținem cont de însemnările făcute, să călcăm doar pe
8. Cum putem să îl protejăm și să împiedicăm potecile amenajate, să nu rupem florile, să nu stricăm spațiile
degradarea mediului natural din parc? de joacă, căsuțele animalelor etc.
9. Care este motivul pentru care multe animale 3. În parcuri întâlnim specii arborescente predomină speciile
aleg să trăiască în parcuri? de salcie, specii exotice precum cenușarul, arborele
10.Cum putem proteja animalele din parcuri? paradisului, frasinul, dar și specii fructifere comune
corcodușulm, dudul și nucul. Dintre arbuști sunt prezenți
glădița, măceșul, socul, murul, dar și trandafirul.
4. În parcuri găsim foarte multe păsări: mierla, cinteza,
coțofană, porumbei, pițigoi. În cele cu lacuri mari putem găsi
chiar lebede, rate, gâște, chiar și broaște țestoase.Cel mai
întâlnit mamifer este veverița.
5. În parcuri sunt foarte întâlnite plantele cu flori precum:
petunii, panseluțe, hortensii, garofițe, begoniile, maci, narcise,
crizanteme, lavandă, lalele, crini.
6. Putem avea grijă de plantele din parc dacă nu le rupem, dacă
dăm o mână de ajutor autorităților, le săpăm, sau le udăm dacă
vedem că este nevoie.
7. Surse de poluare în parc pot reprezenta aruncarea gunoaielor
în spaciile neamanajate, neschibarea coșurilor de gunoi,
suprapunerea lui transmițând un miros neplăcut. O altă sursă
poate fi un foc lăsat nesupravehiat sau fumul mașinilor, care
este un parc în mijlocul orașului.

5
8. Păstrând parcul curat, aducând gunoaiele de jos și punându-
le în coșul de gunoi. Îl păstrăm curat dacă nu călcâm iarba sau
florile, dacă respectăm regulile parcului și îi îndrumăm și pe
copii să o facă.
9. Orașul s-a dezvoltat și le-a luat din mediul lor natural în
care trăiau, așa că parcurile rămân „oazele” lor, de aceea se
strâng mai multe acolo unde ele își pot face o casă și-și procură
hrană.
10. Putem să le protejăm hrănindu-le sau construind căsuțe
pentru câini și păsări.

5. Sarcină: Realizați analiza SWOT pentru localitatea de domiciliu. Scrieți 3 puncte tari, 3 puncte slabe, 3
oportunități (din afara orașului/satului) și 3 pericole (din afara orașului/satului). (1/2 pagina format A4)
Localitatea Apahida

Analiza SWOT

3 puncte tari 3 oportunități


-Prezența pieției Dezmir care permite agricultorilor să își - Prezența râului Someșul Mic, o importantă sursă de
vândă legumele/recolta. apă.
- Apahida se află ca localizare în imediata apropiere a - Apropierea comunei Apahida, la 15 min de Cluj
Municipiului Cluj Napoca, prezenta aeroportului conferă oamenilor mai multe oportunități, cum ar fi
Internațional Avram Iancu. locuri de muncă.
- Gara din Apahida, ce permite transportul cu trenul, - Apahida prin suprafața întinsă de pământ pe care o are
dispunând de acces facil la infrastructura de cale ferată - oferă dezvoltarea industriei imobiliare prin construirea a
Apahida este traversată de drumuri europene , naționale , cât mai multe blocuri, case sau zone comerciale. Însă
ce permite legătura cu Târgu Mureș, Dej și Cluj-Napoca. oferă și posibilitatea dezvoltării agriculturii.
-
3 puncte slabe 3 pericole
-Infrastructura - Prezența Someșul Mic, o sursă de potențiale inundații.
-Lipsa unui liceu în care copii să finalizeze și studiile -Dezvoltarea unor programe de stimulare a turismului,
liceale în comuna Apahida, motiv pentru care unii copii care ar putea degrada mediul înconjurător
de pe sate se mulțumesc cu 8 clase, din cauza -Apariția unor grupuri ce provoacă vandalizări ale
imposibilității de a urma o școala la oraș. spațiului public și furturi, din cauza neintegrării acelor
-Existența unor sate cu populație redusă și îmbătrânită. grupuri nefavorizate în societate.

S-ar putea să vă placă și