Sunteți pe pagina 1din 6

SOCIETATEA STUDENTILOR MACEDO-ROMANI

===========
Calea Rabovei No. 29
--==========~~~~=--=-==========~=====
===========

.GfibEnDARUb
.A..

·AROmAnESG'
PE

ANUL 1911

TIPOG~A.P11l "VOCEA POPO~UuUI", 13UuEVA~DUu EuISliBETll, jIlo. 51


.- BUCURE~TI -

~ .. (-/ '.'
. ~r.~·/I(

-
142

Az-derea a
. '"
Cru~ov.lei
;" Tu 1903, anlu atel greu. candu. nica di tu ahiurhita primavea-
ralei acaiara si s'minteasca lucrale la noi, candu politica a du§-
manilor patriei noastre eafta s'faea cat 111a mari mintituri, ca
s'poata s'aricheasca palma en palma di loelu a Turciei, tu atel
an s'arse §i mu§ata hoara aromaneasca' "Cru§ova".
Oupa ii tricura pisti una suta di afii di la asparzirea a rnu§a-

Sterie CionesBu, fondatorul ~eol\lelor romane din Cru~ova, fost ,


direetor al lor timp de 30 de ani. Modest dar aprig
luptator ~1 nationalist IUminat

tel or hori aromane~ti, Moscopole, Gramostea, etc., 11i vine oara


§i a hililei a lor Cru§ova. Anvadigata de munta ana1ia§i padu-
ro§i, caliitoriu nu poate s'u veada di cat la intrarea lui in ho?r~.
Ti serntea a lei mu§ata l§i lua §i numa ii }i-u deadira Tur-
iili di tu horle di campu "Cu§-ova" (cuibu di pUli). Titate rnu-
§ata . ira ca un paradis ti rniraUi barbati, cari vineau verile ca
s'li treaea diadun cu fumealia a lor dupa ti §izura niscanta afii
tu amara xenatie.
143

Ti Cru~oveafli, 20 Iulie-5 August 1903 nu-i altu tiva di cat


jalea atea cama mare, jale care va s'tana, citi di ateli ti u vi-
. zura mu~ata ca una liliCe ~i care ira nuntru tu chirolu a foc1ui.
Oi 1a giumbu~e vine di una oara pllnguL plingul amar pi sti-
murile a caseIor lliu§ate ca nisctntepalati. Pin a astazi nu ~tiu,
cum s'feate ca veara atea vinir J Cru~ova fume!i care avea fu-
gaUl. de multI ani ~i cari ~'avea agtr§iHi patria. Vinira s'hiiri-
seascii"i s'plingii?

N. lones3 u-B usea, Mapec()merciant aroman din P iatra- Ncarrit.


Fihintrop ~i na~ionaUst convlns A cUidit .
licoala primarii de fete din Cpu~ova, a sprijinit !?i sprijlna
neeontenit mi!?earea noa'ltra nationala

Nu ~tiu ti s'zic ~tiu n1a~i unlucru, ca tuti fudzira infarmacati,


dndu ~. vizura hdara a .or cinu~e §i di casele ateale mu~ate, nu
avea armasa di · cit stizme analte di cheatra, a caror videare ti
infricu§ea. Ma easte un sbor care zite : "Dupa aris vine ~i plinsuI".
A§is'tihisi ~i Cru~ova. Lumea canda avea turbata . Di tu Maiu
nu ira Dumineca s'nu s'faca num!!. NumtJ s'fitea Cru§ova §i
aflilitricuti, rna ca atumtea nus'avea vizuta.
Catc Durninecaera cite 8~ 10 numtt. Giocuri ~i cintari (hi-
maneele nu pupseau ~I curiiIe arasuna di gimbu§iurile ti s'fatea.
144

Ficiuramea nu puteai s'u adufii In easa. Di Ia mic pina la mare


tuti ffatea eanda ti cap.
Ttl aistu ehiro du§manlu nu durmia; eI lucra pi capite. eu
aHivdari §i cu aspareri, umplu eu fumuri eapitle a ' multor tirieri~
Hi imparti tufechi §i !i diparta 'di easa §i parinti. Iu s'dusira
virnu nu §tfa, §i soia plinzea acasa, ea dueheau ca fuzira s'moara.
Ira Duminica 20 lulie. zua di . Profet IIie. Una zua di veara,
calduroasa. Cambafiik asuna la biseri<;i §i lumea era isiha ea
trieura nica una noapte ffra ghiurultie. Tu oara aprinzului aca-
tara s'duca Ia biseriti precIi, prccIi ca si-s cununa. Nu §tia mi-
ratili ti Ii a§teapta. H&rio§i s'toarna pri aeasa §iaeata giumbu-
§urile ea la tute muntile aromine§ti. ButlIe s'gulescu di una oara,
giocIu aeata, inveasta intra in cor, cindu... una boate jiloasa
s'avde di diparte. Oamifiili §i§irdisiti s'mutrescu un eu alantu §i
nu pot s'achicaseasca tiva.
Un intreaba : A vzi§i tiva? '
- Da, iIi r~spunse vitinlu! Cimbanea asuna ti mortu §i asu-
. narea tu oara aista nu-i lueru curat. Tu oara atea s'avde §i una
tufeehe ti plaseaneA§te §' di diparte un "Ura",
Era semnul .ea ghiurultia s'acita §i lumea pistipsea ea di azi
ascapa di Turti. A§i minduia ateli ti nu giudica ludrle ghine.
Tu oara aista lumea aspareata al<fsa giurnbu§ea §i cafta, eate un
s'ascapa. Grangheati, seriati cacumiti, §i-alasa invea§tile, incu-
runate di cite va sihati, cu tufechea tu mina s'indregu i:>'due~
acIo iu va-Ii pitreaca.
FocIu s'di§clise, huchiurnatea s'arse, rna geandarmeria, feate
curagiu §i ascapa. Armase d§laea care cu 28 .' ascherlazi tinu
cheptu una zua intreaga cu 500 di in§i §i cindu nu rna avura
gugoa§e §i cindu ci§laea lua focu fuzira tuti pi tu vale, dupa ti
vitamara virna 8 in§i, fira ca ascherea s'aiba vIrnu mortu. Tu
zua aista vizui lucre <;e .nu va s'Ii ved pute. Vizui una rnuliare
tinira. S'avea 24 ani; cuficiuriclu in brate, aHiga s'afla asea-
pare. Patru eumiti alagadupa nisa. Vrurn s'u aseapam, rna era
aminat; dndu furaapfoapea trapsira eu tufeclie §i u vaiamara.
Mirata muliare, eazu pi pultari eu inima pitrunsa di gugo§u.
Unu tinir fara lnila cu sunghia pi tufeehe · u agudea§te §i seoate
§i ocli a ficiorlui. Hi vaiamara, ea era inveasta §i ficiorlu a unui
tureu, care nu vru si s'prida, rna muri cu giunatec, eu tufeehea
tu mina, dupa ti truplu a lui fu spitrum, tu di gugoa§e §i tut sln-
gele Hi eura pi tu arafii. Perlu din cap si se6ala; cindu ti min-
due§ti cit in loc s'u apara,s'featira gileati a unui om fira niii un stepsu~
Cumitili era ma§i haran ti giuneata ti la si pa(ea ea featira.
Nu s'minduia ti Ii a§teapta. Tu aistu chiro di friea §i jeale, s 'fea-
1ira lueruri, eari ori cit di Invirinat s'iraornlu, eara lipsea s'arida.
Tilealu striga, ca lurnea s'nu s'aspara, ca va s'acata . s'asparga '
horile tnturte§ti eu topile. ~i ti tope. Tope di Cire§u, care tu
locu di ghiuleazi avea ~tumburi di sa hati. · Zua cindu vrura
s'traga la eripa topa §i ateli ti era aclo, s'li§inara di arideare, ti
rnarea inate a eapitelor a eornitilor. "
12 zlle dupa aista, la 30 lulie seara eirnpul lilea. Lurnea eu
dlllbiile rnuntrea tu drnpu §i infricu§eata s'turna aeasa. Ira as-
ehere di Situle. 15 tab uri eu 24 tope rn; ri §i eu suvarazi. eu-
rniti!i di frle<'i fuzira, rna§i citiva tiniri aromini arrnasira s'da
eheptu cu ascherea.

Costi Cheale, batpanul nationalist ~i fpunta~ din Cru!;!oYa,


fost tlmp de 15 ani ea'liet' al Efoplei locale

Topile trag, loelu s'eutreambura §i ghiuleazi!i cad pi case, care


nu vor sa ~tiba. ]Jloeile di pi case s'frangu §i ghiulelu plasea-
nea§te. Aseherea intra in hoara §i eu nasa §i ba§ibuzuehea J;« Na
si paru ea tute laetile s'bitsira, eandu di una oara, pi nea§tiptate,
§i di tu multe parta, aeaa s'easa fum. Dupa ti ba§ibuzuchea (ea
nasa euno§tea iu suntu averi) guli casele ateale eama bunele,
earn a avutele, la deade foc.
Cindu s'aHisa noaptea, na limba di foe !uffiina hoara §i dupa
nisil s'avza nil boate surda, jiloasa. Era cfrnbanea di la biserica
Sf. Niculae, care dupa ti arsira tute grinzile, cazu §i nisa §i ea-
dearea alei canda fu asparzirea a hoara!ei. A§i trieum na noapte
eu friea in sin, etifii tuti ti moarte, cil nu §tiam la ti altu 8'11a
IO
146

a~tipHirn. Spun oaminidi 5-6 sahati diparte di Cru§ova, ca foclu


s'videa .a hit ghine tu rnesea a noaptUei, In cit . oamilli di Pir -
leap tiavea soe Cru§ova,!i acata plinguJ ti alor, ca varnu nu §tia
ti s'fage la noi. A§i tricum na noapteintreaga. (asele rna sa-
natoase era inpline di oameni ~i tu isbe nu av .- ai loc iu s'§ezi.
Dimineata di 31 lulie, oam ifili . furaadunati pi tu curie di-
nintea a t3.burilor di aschere §i a§tepta minuta ell minuta lUoartea.
Indoi tineri, eunoseuti ghiuru ltagiaz', fun! ligati cot la cot §i
pitrieuti la hapsina ; iar alta 4, ti cari erau probe bune ti stepsul
a lor, fura ligati §i baga i la semnu; ea la 25 ~eape di ni§i 10
aseherlazi eu tufeehile la oe!iu a§tepta. Ofiterlu comanda, "foe"
§i tinirili cad tn pade alurntindu-se eu moartea.
Dupa 2 zile ~i 2 nopti di jale §i dirin, foclu §i tufechea pupsi
Ascherea acata tute sucachile §i lumea putu s hiba sigura di bana
§i averea a!iei Cite un s'intriba ti faea lui, rna virnu nU 'putea
s'!i spuna, tuti viwra funicolu di diparte. Care baneaza? Care
muri? i_ a aiste intrebari lipsea s'treaea indao zile, ca omlu
s'poata sa spuna. Furtul fu ahft mare cas 'dispu!iara oaminli di
eutotalui. Cindu s' isihasira luerurile, aturntea s'afla ti s'avea
fapta.
60 di oamifii vatamati, fira stepsu §i virna 480 di case §i du-
ehefi.i erau eil1u§e Casele ateaJe rna mu§atele iura arse. Arse
buriclu a hoarc'Uei; averi di mili'9ane s'dusira ti totuna. Cru§ova
va si-s adara; rna BU va si-sadara Cru§ova eu easele ateale mu-
§ea:e a Niciotazilor §i Biseriea Sf i· ieola
Patru ani dupa aista ~ideam eu soW in curie, §i mutream
mirata hoara. Dit gradina aista di pOIni videarn un ioe gol, un
loc sterpu eu ehetri una pisti alanta §i eu case noi flra niti una
noima. Aclo iu rna nainte s'analtau palate, astazi suntu casute
lniti niscinte rnu§ate, niscinte urite. Nu poate omlu si-§i ascunda
lacrimile, dndu s'minduea~te ' ti era mai nainte.
Jale tru ·tute partile. Tu loclu atel eama mu~at1u ) azi veii ehe-
tre, care sa spilara di ploile ti eazura ~i a carui fum s'a§tearse.
Furnelile fug, eari pri iu §i-au barbatili ~i tu loclu aior vin vUr-
gari di pi tu hori. Cu ti stipsi~i marata Cru§ova, ea s'ti pidip-
seasca I,-zeu ahit multu? lea ti easte scriata ea s'pati ea Birina
§i Trestinic ?
Nu. Aista nu va sis'£aca virna oara. Va ti fati eama mu§aHi
di cum irai, §i urmele di sinzi di pi 10c1u atau va Ii fatirn s'cheara.
Cru§uveafii!i di iutido suntu, nu va ti ;:d asa. Tuti va si s'toarna
la tine, ea-!i doare. La tine suntu, murminFli a tutulor t: nil suntu
scunchi, §i la tine, vrem s'l1a hibii. §i anauii. mormintul.
. : aerie Papa Sotir
. Crusovean
,