Sunteți pe pagina 1din 24

Educația plastică

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE

1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și admirație pentru frumosul din
viaţă şi artă.
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui.
3. Transferarea achizițiilor artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând respect față de
valorile naționale și cele ale altor culturi.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1-4. Chișinău: MECC, IȘE, 2019.
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
Frumosul în jurul nostru 8
Alfabetul artei plastice 1
Cum realizăm o lucrare plastică 21
De ce ne place arta plastică 40

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele)
module EI EFE ES Observații
Semestrul 1
1. Frumosul în jurul nostru
16 1 2 1
2. Alfabetul artei plastice
Semestrul 2
3. Cum realizăm o lucrare plastică
4. De ce ne lace arta plastică 18 1 2 1

Total anual:
4 module 34 ore 2 4 2
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA EDUCAȚIE UNGHENI
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, mun. Ungheni

”APROBAT” _____________ ”COORDONAT” ___________


Z. Vrabie, director al liceului L. Vrabie, director adjunct
___________________2020 _____________________2020

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

La Educația plastică pentru clasa I-âi


Anul de studii 2020-2021
Învăţător: Atamaniuc Olesea

SemestrulI SemestrulII Anual


Numărulde ore 16 18 34
Evaluare 1 1 2
sumativă

Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


Proces verbal nr. 2 din 17.09.2020
Șef CM: Garpaniuc Tatiana, grad didactic I ______________

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observ


ore
ații
Frumosul în jurul nostru- 8 ore
1. Perceperea în arta plastică 1 EI
2. Culoarea în mediul înconjurător. Creioanele 1
1.1. Identificarea 3. Imagini plastice: transformarea formelor reale 1
culorilor, formelor în în imagini plastice.
mediul înconjurător și în
imagini plastice. 4. Imagini liniare cu ajutorul cariocilor 1
5. Creaţiile artistico-plastice: reprezentarea 1
lumii. Hașurare cu creioane și carioci

1.2. Utilizarea la nivel 6. Creaţiile artistico-plastice: reprezentarea lumii 1


elementar a materialelor pe asfalt cu creta. Imagini liniare
grafice, a tehnicilor 7. Creaţiile artistico-plastice: reprezentarea 1
corespunzătoare. sinelui (emoții, sentimente, idei) Hașurare cu
creioane. Portretul meu
8. Activităţii diferentiate 1 EFE

Alfabetul artei plastice- 12 ore


2.1. Recunoașterea 1. Elemente de limbaj plastic.Punctul. Carioci 1
caracteristicilor fizice ale
2. Elemente de limbaj plastic.Linia. Creioane 1
elementelor de limbaj
plastic în natură și opere de 3. Elemente de limbaj plastic.Forma. 1
artă.
4. Elemente de limbaj plastic.Culoarea. Guașă 1
5. Elemente de limbaj plastic.Culori primare. 1
2.2. Utilizarea la nivel Acuarelă.pensula
elementar a materialelor
6. Evaluare sumativă. Elemente de limbaj 1 ES
grafice și picturale, a
plastic.
instrumentelor și tehnicilor
corespunzătoare. 7. Activități diferențiate de postevaluare 1
8. Tehnici picturale 1
Semestrul 2
9. Tehnici picturale. Amprentare 1
10.Tehnici picturale. Fuzionare 1
11. Tehnici picturale. Monotipie 1
12.Activități differentiate de consolidare 1 EFE

Cum realizăm o lucrare plastică- 10 ore


3.1. Compunerea 1. Inițiere în compoziție.Spațiul plastic 1 EI
elementelor de limbaj
plastic pe diverse suporturi. 2. Spațiul plastic: foaie de hârtie 1
3.2. Explicarea
preferințelor în alegerea 3. Poziția foii de hârtie. Verticală 1
materialelor, 4. Poziția foii de hârtie. Orizontală 1
instrumentelor, tehnicilor,
suporturilor pentru crearea 5. Organizarea spațiului plastic pe diverse 1 EFE
unor imagini plastice. suporturi
6. Organizarea spațiului plastic pe diverse 1
suporturi. Compoziție pe asfalt
7. Organizarea elementelor de limbaj plastic în 1
spațiul plastic.
8. Compoziție plastică. Modelare 1
9. Evaluare sumativă. Compoziția 1 ES
10.Activităţii differentiate de postevaluare 1

De ce ne place arta plastică- 4 ore


4.1. Diferențierea 1. Opere de artă plastică: pictură, grafică, 1
creațiilor de pictură, sculptură. Expoziția. Muzeu
grafică, sculptură.
2. Artiști plastici: pictori, graficieni, sculptori 1
4.2. Aprecierea în cuvinte
proprii a operelor create de 3. Expoziție de lucrări plastice realizate de 1 EFE
artiști plastici, a lucrărilor elevii clasei
personale și ale colegilor. 4. Activități transdisciplinare 1

Educația fizică
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE
1. Recunoașterea noţiunilor elementare specifice educaţiei fizice în situații de învățare și cotidiene, manifestând interes pentru
cunoașterea și dezvoltarea propriului organism, practicarea unui mod sănătos de viaţă.
2. Aplicarea achiziţiilor dobândite la disciplină în diverse activităţi individuale şi colective, dând dovadă de interes pentru
sporirea potențialului motric.
3. Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul activităţilor motrice educaţionale, competiţionale şi recreative, demonstrând
implicare şi dorință de a-și ajuta colegii.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1-4. Chișinău: MECC, IȘE, 2019.
4. Ion Boian, Educația fizică, proiecte didactice clasa I-a – IV-a
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
2 68
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore
1. Formații în activitatea mortice 6
2.
1. 12
Exerciții utilitar-aplicative 1
2. Dezvoltarea fizică armonioasă 28
3. Elemente acrobatice 10
4. Ritmică și elemente de dans 1
5. Jocuri de mișcare și ștafete 22
PROIECTAREA EVALUĂRILOR

Evaluări
Nr. ore/
Sem. Obser
modul TMF TMT T EP
vații
Semestrul 1 32 1 3-4 la discreția CD 3-4
Semestrul 2 36 1 3-4 la discreția CD 3-5
Total anual:
68 ore 2 6-8 la discreția CD 6-9
Legendă: TMF- test morfologic;
TMT – test motric;
T - testare prin exerciții de control;
EP - evaluare punctuală.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA


DIRECȚIA EDUCAȚIE UNGHENI
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, mun. Ungheni
”APROBAT” _____________ ”COORDONAT” ___________
Z. Vrabie, director al liceului L. Vrabie, director adjunct
___________________2020 _____________________2020

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

La Educația fizică pentru clasa I-âi


Anul de studii 2020-2021
Învăţător: Atamaniuc Olesea

SemestrulI SemestrulII Anual


Numărulde ore 32 36 68
Evaluare 1 1 2
sumativă

Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


Proces verbal nr. 2 din 17.09.2020
Șef CM: Garpaniuc Tatiana, grad didactic I ______________
Nivelul orientativ al calităților motrice elevilor ciclului primar(băieți)
Clasa I
Teste motrice Nivel Nivel mediu Nivel înalt

Alergare de viteză 30m (s) 7,5 6,6 5,6


Alergare de durată 6 min (m) 650 750 1000
Săritură în lungime de pe loc (cm) 91-126 127-144
145
Aplecare înainte din așezat (cm) 2 4 6
Ridicarea trunchiului din culcat în 30s (repetări) 8-12 13-21
22
Din sprijin culcat, mâinile pe banca de gimnastică, flotări 3-9 10-16
(repetări) 17
Nivelul orientativ al calităților motrice elevilor ciclului primar(fete)
Clasa I
Teste motrice Nivel Nivel mediu Nivel înalt
Alergare de viteză 30m (s)
Alergare de durată 6 min (m) 7,6 7,0 6,0
450 600 800
Săritură în lungime de pe loc (cm) 86-113 114-136
137
Aplecare înainte din așezat (cm) 2 7,5 12,5
Ridicarea trunchiului din culcat în 30s (repetări) 7-11 12-18
19
Din sprijin culcat, mâinile pe banca de gimnastică, flotări 3-5 6-9
(repetări) 10
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
Formații în activitatea mortice - 6 ore
1.1. Receptarea regulilor de 1. Igiena personală și a echipamentului 1 TMF
securitate la lecțiile de educație sportiv. Reguli de securitate la lecțiile de
fizică.
educație fizică
1.2. Explicarea în cuvinte
proprii a importanței igienei 2. Aranjare: în linie pe un rând, în coloană 1
personale în viața de zi cu zi.
1.3. Executarea mișcărilor 3. Importanța încălzirii în activitatea 1
corpului și a deplasărilor la mortice. Părțile corpului: cap, gât, umăr,
solicitarea învățătorului (la mână, braț, trunchi, bazin, picior etc
comandă).
2.1. Coordonarea acțiunilor 4. Pozițiile: Aliniere! Drepți! Pe loc repaos! 1
motrice individuale în formație la
solicitarea învățătorului. 5. Întoarceri pe loc și prin săritură, la stânga 1 EP
2.2. Încadrarea în activitatea – la dreapta
comună de deplasare în coloană.
6. Mișcări specifice și deplasări. Mers pe loc. 1
Deplasare în coloană pe cerc câte unul.

Exerciții utilitar-aplicative- 12 ore


2.3. Explorarea variațiilor 1. Variații de mers 1
de mers, a alergărilor, și
2. Mers cu depășirea obstacolelor 1
săriturilor.
3. Alergări obișnuite și în diferite figuri 1

2.4. Demonstrarea 4. Alergări cu depășirea obstacolelor 1


acţiunilor motrice utilitar- 5. Alergare de viteză 1 TMT
aplicative: aruncări, prinderi,
târâri, cățărări, escaladări și 6. Alergare de durată 1 TMT
coborâri din diferite poziţii 7. Sărituri pe ambele și pe un picior 1
şi suprafeţe variate.
8. Sărituri peste obstacole 1
9. Săritura în lungime de pe loc 1 TMT
10.Aruncarea și prinderea mingii din diferite 1 EP
poziţii
11.Târâri și cățărări pe diferite suprafețe 1
12. Escaladări și coborâri pe diferite suprafețe 1
Dezvoltarea fizică armonioasă- 8 ore
3.1. Acceptarea regulilor 1. Ținuta corpului și pozițiile de bază în 1
de securitate în activitățile activitatea motrice. Securitatea în activități
motrice. motrice.
3.2. Conformarea la
2. Condițiile sanitaro-igienice la lecțiile de 1
cerințele sanitaro-igienice la
educație fizică Pregătirea motrice. Exerciții
lecțiile de educație fizică.
pentru mușchii gâtului și centurii scapulare
1.3. Executarea mișcărilor
corpului și a deplasărilor la 3. Pregătirea motrice. Exerciții pentru mușchii 1
solicitarea învățătorului (la membrelor superioare
comandă).
2.1. Coordonarea 4. Pregătirea motrice. Exerciții pentru mușchii 1 TMT
acțiunilor motrice trunchiului
individuale în formație la 5. Pregătirea motrice. Exerciții pentru mușchii 1
solicitarea învățătorului. membrelor inferioare
2.5.Practicarea exercițiilor
fizice pentru dezvoltarea 6. Pregătirea mortice. Implicarea sistematică 1 TMT
fizică armonioasă din poziţii în activități motrice
de bază ale corpului. 7. Pregătirea mortice. Exerciții pentru mușchii 1 TMT
3.3. Susținerea relațiilor corpului
pozitive interpersonale în
activitatea motrice. 8. Comportament adecvat și respect față de 1
colegi în jocurile de mișcare
Elemente acrobatice- 11 ore
1. Echilibru static în diferite poziții 1
2.6. Menținerea
2. Jocuri pentru echilibru static 1
echilibrului static în diferite
poziții. 3. Rulare înapoi și revenire 1

2.7. Îndeplinirea 4.Exerciții de învățare a rulărilor


elementelor acrobatice 5.Exerciții de învățare a rulărilor 1 TMF
elementare cu fixarea 6.Semisfoara 1
pozițiilor finale. Semestrul II
7. Exerciții pentru învățarea semisfoarei 1
8. Exerciții pentru învățarea semisfoarei 1 EP
9. Podul din poziție culcat dorsal cu ajutor 1
10.Exerciții de învățare a podului 1
11.Exerciții de învățare a podului 1

Ritmică și elemente de dans- 12 ore


2.8.Reproducerea mișcărilor 1. Mișcări de brațe în ritmică și dans. 1
de brațe și a pașilor de bază
2. Exerciții de învățare a balansărilor și 1
în ritmică și dans.
fluturărilor simultane de brațe înainte și
lateral, cu și fără acompaniament
3. Pași de bază în ritmică și dans. 1
4. Exerciții de învățare a pașilor ritmici: 1
gimnastici, ascuțiți, alăturați, înalți, de
polcă, cu și fără acompaniament
5. Mișcări de brațe și pași ritmici în complexe, 1
2.8.Reproducerea mișcărilor cu acompaniament.
de brațe și a pașilor de bază 6. Exerciții de învățare a mișcărilor de brațe și 1
în ritmică și dans. pașilor ritmici în complexe, cu
acompaniament
7. Exerciții de învățare a mișcărilor de brațe și 1
pașilor ritmici în complexe, cu
acompaniament
8. Complex de gimnastică ritmică și elemente 1
de dans.
9. Complex de gimnastică ritmică și elemente 1
de dans.
10.Exerciții de învățare a complexului de 1 EP
gimnastică ritmică și elementelor de dans.
11.Exerciții de învățare a complexului de 1
gimnastică ritmică și elementelor de dans.
12.Exerciții de învățare a complexului de 1
gimnastică ritmică și elementelor de dans.

Jocuri de mișcare și ștafete- 20 ore


1. Jocuri de mișcare individuale 1
2.9. Aplicarea achizițiilor
motrice în condiții de joc. 2. Jocuri de atenție 1
3. Jocuri de cunoaștere 1
4. Jocuri de mișcare în perechi 1
5. Jocuri de imitare 1
2.10. Încadrarea în 6. Jocuri pentru echilibru, reacție, 1
activitatea motrică de grup. anticipare
7. Jocuri de mișcare colective și în echipe. 1
8. Jocuri pentru dezvoltarea calităților 1
mortice (coordonarea, viteza)
9. Jocuri pentru dezvoltarea calităților 1
3.3. Susținerea relațiilor motrice (suplețea, rezistență)
pozitive interpersonale în 10. Jocuri cu elemente din jocuri sportive 1
activitatea motrice.
11.Activități transdisciplinare 1
12. Jocuri pentru ținere, transmiteri 1
13.Jocuri pentru prinderi, aruncări 1
14.Ștafete sportive 1
15.Ștafete cu depășire a obstacolelor 1
16.Ștafete cu depășire a obstacolelor, 1
individual
17.Ștafete cu depășire a obstacolelor, 1 EP
individual și în grup
18.Ștafete sportive 1
19. Activități transdisciplinare 1
20. Activități transdisciplinare 1
Educația tehnologică
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE
1. Utilizarea materialelor, ustensilelor şi tehnicilor specifice în diverse activități tehnologice, manifestând curiozitate și
interes pentru inovații.
2. Confecționarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de motivație pentru creativitate și gust estetic.
3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în situații de învăţare, dând dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica
mediilor virtuale.
4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în context educaţionale și cotidiene, demonstrând grijă pentru mediul natural și
cei din jur.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 1-4. Chișinău: MECC, IȘE, 2019.
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 34

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT

Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore


1. Colaje şi decoraţiuni 1
6
2. Educaţia digitală 1
8

PROIECTAREA EVALUĂRILOR

Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFE ES
vații
Semestrul 1 1 16 1 2 1
Semestrul 2 1 18 1 2 1
Total anual:
2 module 34 ore 2 4 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA


DIRECȚIA EDUCAȚIE UNGHENI
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, mun. Ungheni
”APROBAT” _____________ ”COORDONAT” ___________
Z. Vrabie, director al liceului L. Vrabie, director adjunct
___________________2020 _____________________2020

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

La Educația tehnologică pentru clasa I-âi


Anul de studii 2020-2021
Învăţător: Atamaniuc Olesea

SemestrulI Semestrul II Anual


Numărulde ore 16 18 34
Evaluare 1 1 2
sumativă

Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


Proces verbal nr. 2 din 17.09.2020
Șef CM: Garpaniuc Tatiana, grad didactic I ______________

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații


de
ore
Colaje și decorațiuni- 16 ore
1. Varietatea materialelor. Ustensile 1 EI
utilizate în tehnica colajului.
2. Organizarea locului de lucru. 1
Reguli sanitaro-igienice şi de
2.1. Recunoaşterea
protecţie a muncii.
materialelor şi ustensilelor
utilizate în tehnica colaj. 3. Tehnica realizării imaginilor colaj. 1
4. Corectitudinea decupării detaliilor. 1
Consecutivitatea caşerării
detaliilor. Cerinţele estetice.
2.2. Realizarea colajelor 5. Realizarea colajelor simple 1 EFE
simple din forme geometrice.
6. Procedeul decupării pe linie 1
dreaptă
7. Tehnica decupării formelor 1
2.3. Aprecierea în cuvinte geometrice. Colaje din forme
proprii a lucrării personale şi ale geometrice
colegilor.
8. Colaje modulare. 1
9. Reprezentarea formelor, obiectelor 1
prin tehnica colaj
10.Procedee simple de decorare a 1 EFE
formelor plane şi volumetrice
11.Realizarea obiectelor decorative 1
2.1. Recunoaşterea
specifice unor sărbători
materialelor şi ustensilelor
calendaristice
utilizate în tehnica colaj.
12.Realizarea obiectelor decorative 1
2.2. Realizarea colajelor specifice unor sărbători
simple din forme geometrice. calendaristice
13.Realizarea obiectelor decorative 1
2.3. Aprecierea în cuvinte specifice unor sărbători
proprii a lucrării personale şi ale calendaristice
colegilor.
14.Evaluare sumativă. Realizarea unui 1 ES
colaj sau decorațiune
15.Activități diferențiate de 1
postevaluare
16.Activități transdisciplinare 1

Educația digitală- 18 ore


3.1. Recunoaşterea dispozitivelor 1. Ce este lumea digitală? Digital. Ce 1 p.4-5 EI
digitale. înseamnă?
3.2. Identificarea componentelor
dispozitivului digital. 2. Dispozitive digitale 1 p.6-8
3.3. Identificarea instrucţiunilor şi
a formelor de descriere a acestora 3. Instrucţiuni şi programe. 1 p.9-10
3.4. Explorarea posibilităţilor de Calculatorul – dispozitiv digital
utilizare a dispozitivelor digitale.
4. Omul şi lumea digitală 1 p.11-12
3.5. Recunoaşterea formelor 5. Comunicăm cu dispozitivul digital. 1 p.13-15
(modelelor) de comunicare, care Controlăm dispozitivele digitale
implică dispozitive digitale.
3.6. Descrierea formelor de 6. Comunicăm între noi ... digital 1 p.16-17
comunicare care implică dispozitive
digitale verbal, prin imagini sau în alte 7. Dispozitivele comunică între ele! 1 p.18-19
moduri.
3.7. Identificarea beneficiilor 8. Ce e bine şi ce e rău?Dispozitivul 1 p.20-21 EFE
utilizării corecte a dispozitivelor digital ne ajută să cunoaştem.
digitale. Învățăm digital.
3.8. Recunoaşterea pericolelor
9. Părinţii sunt mereu aproape. 1 p.22-23
utilizării incorecte sau abuzive a
Protejați digital!
dispozitivelor digitale.
3.9. Respectarea regulilor de 10.Pericolele din spatele ecranului 1 p.24-25
utilizare a dispozitivelor digitale
11.A picat bateria! – dispozitivul 1 p.26-27
digital are nevoie de grija noastră
3.10. Identificarea 12.Gândim digital (I) Program? – 1 p.28-30
componentelor mediului vizual nimic mai simplu. Instrucțiuni
de programare
13.Sarcini şi Instrucţiuni. Selectarea 1 p.31-33
3.11. Controlul deplasării
instrucţiunii.Algoritm de
obiectelor pe ecran
programare
3.12. Formarea secvenţelor de
instrucţiuni 14.Formarea listei de instrucţiuni. 1 p.34-35 EFE
3.13. Rularea programelor Rularea listei de instrucţiuni.
(secvenţelor de instrucţiuni) în Corectarea listei de instrucţiuni
mediul vizual
15.Dirijăm mişcarea personajului 1 p.37-40
(eroului) digital. Mişcare în sus, în
jos, la stânga, la dreapta
16.Evaluare sumativă. Educație 1 ES
digitală
17.Activități diferențiate de 1
postevaluare
18.Activităţii transdisciplinare 1

S-ar putea să vă placă și