Sunteți pe pagina 1din 200

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

Coordonator al ediþiei:

Prof. Univ. Dr. Vergil VOINEAGU - Preºedinte

Colectivul de coordonare a lucrãrii:

Dr. Cristian Nicolae STÃNICÃ, Beátrix GERÉD, Gabriel JIFCU, Ilie DUMITRESCU, Adriana CIUCHEA, Gheorghe VAIDA-MUNTEAN, Doina BADEA

Colectivul de elaborare a capitolelor Anuarului:

Adriana CIUCHEA, Ion FLORESCU,

Daniela ªTEFÃNESCU, Dr. ªtefan TRICÃ,

Silvia PISICÃ, Andreea CAMBIR, Georgeta Marinela

ISTRATE, Mihai GHEORGHE, Maria Ioana NICOLA,

Constantin MÎNDRICELU, Nina ALEXEVICI,

Virginia BALEA, Lucia Cecilia SINIGAGLIA,

Florentina GHEORGHE.

Colectivul de design ºi editare:

Ilie DUMITRESCU, Doina BADEA, Lavinia POPESCU,

Vitty-Cristian CHIRAN, Rodica-Elena SOLOVÃSTRU,

Gabriela Melania PODBEREÞCHI, Minodora RÃDULESCU,

Elena TUDOR, Genia MIHOC, Mihaela Elena ªTEFAN,

Gabriela ZAGALCA, Laura ENACHE,

Valentina MUNTEANU, Lenuþa POPESCU,

Daniela BUCUR, Daniela POPESCU.

Responsabil de lucrare:

Doina BADEA

Responsabil de CD-ROM:

Rodica-Elena SOLOVÃSTRU

Editare CD:

Laura ENACHE, Lenuþa POPESCU

Coperta:

Alexandru POPESCU

BADEA Responsabil de CD-ROM: Rodica-Elena SOLOVÃSTRU Editare CD: Laura ENACHE, Lenuþa POPESCU Coperta: Alexandru POPESCU

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti Telefon: 318.18.71; 317.77.70 Fax: 312.48.75

e-mail: romstat@insse.ro

http://www.insse.ro

Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã, în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã.

Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei.

Abonamente la publicaþiile editate de I.N.S se pot contracta prin:

Activitatea Diseminarea Informaþiilor Statisticii RomâneºtiTelefon/Fax: +40 021 317 11 10 ºi Fax: +40 021 318 18 74 e-mail: rrs@insse.ro

Publicaþiile editate de Institutul Naþional de Statisticã se pot procura de la sediul I.N.S. prin:

Librãria Ion Ionescu de la Brad” tel. 318 18 42 int. 2254, 1073, 2479

e-mail: rrs@insse.ro

Punctele de vânzare de la sediile Direcþiilor Judeþene de Statisticã

ISSN

ISSN - L1220 - 3246

1841 - 5431

© INS 2011

de vânzare de la sediile Direcþiilor Judeþene de Statisticã ISSN ISSN - L1220 - 3246 1841
CUVÂNT ÎNAINTE O nouã ediþie a Anuarului Statistic al României - s erii de timp

CUVÂNT ÎNAINTE

O nouã ediþie a Anuarului Statistic al României - serii de timp se aflã acum la dispoziþia dumneavoastrã.

Este o ediþie cuprinzãtoare ºi relevantã, în linia celor apãrute în ultimii ani, având ca factor comun preocuparea noastrã de a rãspunde exigenþelor mereu crescute ale cititorilor doritori sã primeascã, într-un format prietenos ºi uºor de consultat, sinteza informaþiilor statistice privind evoluþia multisectorialã economicã ºi socialã a þãrii, nu ca o entitate izolatã, ci privitã în contextul lumii contemporane, o lume caracterizatã prin interconectarea, cu o dinamicã tot mai accentuatã la nivel global, a tuturor fenomenelor demografice, economice, sociale ºi de mediu.

Este o lume în care rolul ºi locul statisticii a devenit mereu mai pregnant ºi mai recunoscut ca singura sursã oficialã de date viabile pe care se pot clãdi politicile de dezvoltare, fie acestea la nivel comunitar, în cazul Uniunii Europene, la nivel naþional sau regional.

Nu întâmplãtor, Anuarul Statistic al României - serii de timp ediþia 2010 iese de sub tipar la doar patru luni dupã ce importanþa statisticii în viaþa societãþii planetare a fost consacratã prin sãrbãtorirea, practic, în toate statele lumii, la 20 octombrie 2010, pentru prima datã, a Zilei Mondiale a Statisticii. Multe pasaje din mesajul transmis cu aceastã ocazie de secretarul general al ONU, cea mai cuprinzãtoare organizaþie internaþionalã, cred cã pot fi aºezate, fãrã a greºi, ca deschidere a publicaþiei pe care v-o oferim acum.

„Statisticile ating toate aspectele vieþii moderne. Ele substanþiazã numeroasele decizii ale autoritãþilor publice, ale întreprinderilor, ale colectivitãþilor. Ele ne informeazã asupra tendinþelor ºi forþelor care ne influenþeazã viaþa. Realizate cu ajutorul anchetelor ºi cercetãrilor exhaustive sau selective, statisticile sunt indispensabile dezvoltãrii economice ºi sociale, cu condiþia ca datele lor sã fie reunite ºi analizate”.

Acestui deziderat îi rãspunde plenar Anuarul, publicaþia fanion a oricãrei statistici naþionale demnã de acest nume, prin volumul, calitatea ºi maniera sistematicã de prezentare a informaþiilor. Ediþia 2010 a Anuarului Statistic al României - serii de timp, care vã stã acum la dispoziþie, constituie cel mai convingãtor argument.

Persoana învestitã cu autoritatea de a elabora ºi decide în spaþiul economic sau social, omul politic, omul de afaceri, exponenþii mediului universitar academic, dascãlii ºi discipolii lor, cercetãtorul aplecat asupra înþelegerii mecanismelor profunde ale evoluþiei societãþii, simplul cititor stãpânit de curiozitatea de a cunoaºte, mai profund ºi mai temeinic, devenirea þãrii în care trãieºte, gãsesc în paginile Anuarului, datele statistice de care fiecare are nevoie pentru a-ºi contura, clarifica ºi optimiza proiectele, pentru a emite opþiuni ºi soluþii, în cunoºtinþã de cauzã, asupra deciziilor esenþiale, pentru propriul destin, pentru destinul comunitãþii din care face parte, pentru destinul þãrii.

Ca ºi ediþiile care l-au precedat, Anuarul Statistic al României - serii de timp ediþia 2010 rãspunde, totodatã, integral, asumãrii standardelor ºi normelor internaþionale, în primul rând celor ale Uniunii Europene, pe care statistica oficialã din þara noastrã le-a asimilat încã din momentul aderãrii.

Din considerente de volum, toate informaþiile gãsesc exclusiv în formatul pe CD-ROM al publicaþiei, valorificând astfel posibilitãþile, mult mai generoase, pe care le oferã suportul electronic, pentru tezaurizarea unui volum sporit de informaþii pe un spaþiu restrâns ºi, nu în ultimul rând, cu mult mai puþine costuri ºi cu posibilitatea ca informaþiile sã poatã fi preluate, fãrã eforturi de transcriere, pentru inserarea în diferite studii ºi analize.

Concluzionând, consider cã ediþia 2010 a Anuarului Statistic al României - serii de timp constituie o bunã pledoarie pentru literatura statisticã româneascã ºi literatura statisticã ºi economicã în general, satisfacþia cititorului fiind, în ultimã instanþã, rãsplata cuvenitã statisticienilor pentru eforturile pe care, cu devoþiune ºi profesionalism, le aºazã ca piatrã de temelie a activitãþii lor.

Prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU,

Preºedintele Institutului Naþional de Statisticã

de temelie a activitãþii lor. Prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU , Preºedintele Institutului Naþional de Statisticã

SINTEZA CUPRINSULUI

Notã metodologicã generalã Prescurtãri folosite pentru unitãþile de mãsurã Simboluri folosite

1.

Geografie, meteorologie ºi mediu înconjurãtor

2.

Populaþie

3.

Piaþa forþei de muncã

4.

Veniturile, cheltuielile ºi consumul populaþiei

5.

Locuinþe ºi utilitãþi publice

6.

Securitate ºi asistenþã socialã

7.

Sãnãtate

8.

Educaþie

9.

Culturã ºi sport

10.

Preþuri

11.

Conturi naþionale

12.

Investiþii ºi imobilizãri corporale

13.

ªtiinþã, tehnologie ºi inovare

14.

Agriculturã ºi silviculturã

15.

Activitatea întreprinderii

16.

Industrie ºi construcþii

17.

Transporturi, poºtã ºi telecomunicaþii

18.

Comerþ internaþional

19.

Comerþ interior ºi servicii de piaþã

20.

Turism

21.

Finanþe

22.

Justiþie

NOTÃ METODOLOGICÃ GENERALÃ

1. Cadrul legal privind activitatea statisticã este statuat

prin Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. În Ordonanþã se regãsesc contextul ºi prevederile care definesc elementele constitutive ale procesului statistic, respectiv, culegerea, prelucrarea, analiza ºi constituirea seriilor de date statistice oficiale, cu caracter demografic, social, economic, financiar ºi juridic, precum ºi principiile fundamentale care stau la baza funcþionãrii statisticii oficiale în România. Statistica oficialã în România este organizatã ºi coordonatã de Institutul Naþional de Statisticã, organ de specialitate al Administraþiei Publice Centrale, în subordinea Guvernului, finanþat de la bugetul de stat.

Institutul Naþional de Statisticã este autorizat sã

solicite ºi sã obþinã cu titlu gratuit datele ºi informaþiile statistice de la toate persoanele, fizice sau juridice, care deþin capital sub orice formã sau desfãºoarã activitate de orice fel pe teritoriul României. Principiile pe care se întemeiazã activitatea statisticã,

în deplinã concordanþã cu principiile fundamentale privind

funcþionarea statisticii într-o societate democraticã, adoptate pe plan internaþional, constau în: autonomie, confidenþialitate a datelor individuale, transparenþã, relevanþã, proporþionalitate, deontologie statisticã ºi raport cost/eficienþã. Atât contextul general, cât ºi principiile de funcþionare

a statisticii, precum ºi producerea de date statistice de calitate, armonizate cu normele ºi standardele Uniunii Europene, conferã rezultatelor activitãþii statistice garanþia satisfacerii cerinþelor utilizatorilor de date statistice.

2. Sursele de date statistice. Datele prezentate în

Anuarul statistic sunt rezultatul a douã categorii de surse:

cercetãrile statistice exhaustive sau prin sondaj cuprinse în Programul Statistic Anual (PSA); surse administrative.

3. Programul Statistic Naþional Anual (PSNA)

reprezintã instrumentul de bazã prin care Institutul Naþional de Statisticã ºi ceilalþi producãtori de statistici

oficiale sunt autorizaþi sã realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza ºi diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurãrii informaþiilor necesare utilizatorilor interni, precum ºi a celor ce decurg din legislaþia Uniunii Europene ºi din recomandãrile altor organizaþii internaþionale.

GENERAL METHODOLOGICAL NOTE

1. The legal framework concerning the statistical activity is represented by Government Ordinance no. 9/1992, republished with its further amendments and completions. The Ordinance includes the context and the provisions defining the constitutive elements of the statistical process, namely: collection, processing, analysing and compiling official statistical data series, of demographic, social, economic, financial and juridical nature, as well as the fundamental principles on which the functioning of official statistics in Romania is defined. In Romania, the official statistics is organised and coordinated by the National Institute of Statistics, specialised body of central public administration, subordinated to Government and financed from the state budget. The National Institute of Statistics is entrusted to ask for and to obtain, free of charge, statistical data and information from all natural and legal persons, owing any type of capital or developing any kind of activity on Romania’s territory. The principles on which statistical activity are based, fully compliant with the fundamental principles related to statistics functioning in a democratic society, adopted al international level, consists in: autonomy, individual data confidentiality, transparency, relevance, proportionality, statistical deontology and cost effectiveness. Both the general context and the principles of statistics functioning, as well as the production of statistical data of high quality, compliant with the European Union’s norms and standards confer the statistical activity results the guarantee of meeting the statistical data users requirements.

2. Statistical data sources. The data presented within the Statistical Yearbook result from two data sources categories:

exhaustive or sample statistical surveys, included in the Annual Statistical Programme (ASP); administrative sources.

3. The Yearly National Statistical Programme (YNSP) represents the basic tool by means of which the National Institute of Statistics and the other producers of official statistics are authorized to carry out the collection, storage, processing, analysis and dissemination of official statistical data, in order to provide the information necessary to domestic users, as well as those resulting from the legislation of European Union and from the recommendations of other international organizations.

Programul Statistic Naþional Anual cuprinde informaþii, responsabilitãþi, resurse ºi termene de realizare, cu privire la: cercetãri statistice; lucrãri de

The Yearly National Statistical Programme includes information, responsibilities, resources and deadlines, regarding: statistical surveys, synthesis papers,

sintezã, studii ºi analize statistice; publicaþii statistice. Programul Statistic Naþional Anual se avizeazã de Consiliul Statistic Naþional ºi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

statistical studies and analyses, statistical publications. The Yearly National Statistical Programme is endorsed by the National Statistical Council and it is approved by Government decision.

4.

Cercetarea statisticã reprezintã o lucrare complexã

4.

The statistical survey is a complex activity of

de culegere, prelucrare, analizã ºi diseminare a datelor cu privire la starea ºi evoluþia fenomenelor ºi proceselor

collection, processing, analysis and dissemination of data related to the economic and social phenomena

economice ºi sociale. Cercetarea statisticã se realizeazã pe bazã de proiecte în care sunt definite concepte generale, scopul cercetãrii ºi instrumentarul statistic ce stã la baza acesteia (modul de organizare a cercetãrii; chestionarul, clasificãrile, nomenclatoarele, normele,

situation and dynamics. The statistical survey is carried out based on projects, where the general concepts, the survey purpose and the statistical tools on which it is based are defined (survey organisation: questionnaire, classifications, nomenclatures, norms, guidelines a.s.o.).

instrucþiunile etc.). Potrivit criteriului sferei de cuprindere, datele din Anuarul statistic au fost determinate pe baza a douã tipuri de cercetãri statistice:

According to the coverage criterion, the data included in the Statistical Yearbook were determined based on two statistical surveys types:

Cercetare statisticã exhaustivã (totalã). În cadrul acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la toate unitãþile populaþiei statistice, denumitã ºi colectivitate statisticã, bine delimitatã. Populaþia

Exhaustive (total) statistical survey. Under this type of survey, data are recorded from all statistical population units, called statistical collectivity, which is well defined. The statistical population represents all

statisticã desemneazã totalitatea elementelor supuse observãrii statistice, de aceeaºi naturã, asemãnãtoare sau omogene din punctul de vedere al anumitor criterii. Prin astfel de cercetãri statistice exhaustive se obþin rezultate detaliate în diferite structuri administrative, geografice, grupãri pe activitãþi potrivit Clasificãrii Activitãþilor din Economia

the elements subject to statistical observation, of the same nature, similar or homogenous from certain criteria standpoint. Based on such exhaustive statistical surveys, detailed results are obtained in various administrative and geographical structures, by group of activities according to the Classification of Activities of National Economy (CANE) a.s.o.

Naþionalã (CAEN) etc. Cele mai cunoscute cercetãri exhaustive sunt recensãmintele populaþiei ºi locuinþelor, recensãmântul produselor ºi serviciilor industriale, recensãmântul general agricol.

The most well-known exhaustive surveys are population and housing censuses, industrial products and services census, general agricultural census.

Cercetare statisticã prin sondaj. În cadrul acestui tip de cercetare, datele sunt înregistrate doar de la o parte a populaþiei statistice, numitã eºantion. Eºantionul este determinat pe baza criteriilor de reprezentativitate, prin utilizarea unor metode probabiliste, ale cãror rezultate sunt extinse la întreaga populaþie statisticã.

Sample statistical survey. Under this type of survey, data are recorded only from part of the statistical population, called sample. The sample is determined based on representativeness criteria, by using probabilistic methods, whose results are further extended to the whole statistical population.

5.

Sursele administrative reprezintã sursele de

5.

Administrative sources means the evidence

evidenþã organizate ºi deþinute de organisme ale administraþiei publice sau non-guvernamentale pentru alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai acele surse care au un potenþial adecvat cerinþelor statistice ºi corespund rigorilor ºtiinþifice de sferã de cuprindere, calitate ºi completitudine care le fac utilizabile ºi în scopuri statistice. Folosirea acestor surse de date ºi informaþii în scopuri statistice se realizeazã fie direct, ca date de bazã (asimilate datelor statistice), fie prin prelucrãri ºi adaptãri corespunzãtoare pentru a satisface cerinþele de calitate, comparabilitate ºi

sources organised and managed by public administration or non-governmental bodies, for other purposes than the statistical ones. Only the sources with an appropriate potential for statistical requirements and scientific rigour concerning coverage, quality and completeness making them also usable for statistical purposes are used. The use of these data and information sources for statistical purposes is achieved either directly, as basic data (assimilated to statistical data), or after appropriate processing and adaptation, in view to meet quality, comparability and coherence

coerenþã, fie pentru reconciliere ºi validarea datelor statistice obþinute în urma cercetãrilor statistice.

6. Sfera de cuprindere a datelor. Datele prezentate în

Anuar caracterizeazã ansamblul economiei naþionale, cu excepþia cazurilor când, prin notele specifice care prefaþeazã fiecare capitol al Anuarului, se precizeazã altfel.

7. Mãrimile statistice folosite:

În Anuar sunt prezentate, cu precãdere, date absolute ºi date relative (indici, ponderi, indicatori de intensitate etc.). Indicatorul statistic este expresia numericã a unor fenomene, procese, activitãþi sau categorii economice sau sociale, manifestate în timp, spaþiu ºi structuri. Indicele este un raport între valori ale aceleiaºi variabile înregistrate în unitãþi de timp sau teritoriale diferite. Indicii statistici utilizaþi în Anuar sunt:

Indicele Laspeyres este o medie aritmeticã ponderatã a indicilor individuali ai aceleiaºi variabile; ponderile utilizate sunt cele din perioada de bazã; Indicele Paasche este o medie aritmeticã

ponderatã a indicilor individuali ai aceleiaºi variabile, ponderile utilizate fiind din perioada curentã. Unitatea statisticã este un obiect al cercetãrii ºi purtãtor al caracteristicilor statistice urmãrite prin program. Unitatea de observare este acea entitate de la care/pentru care sunt colectate date ºi informaþii primare, pe baza cãreia se construiesc statistici.

datele ºi informaþiile primare în cadrul unei cercetãri statistice. Unitatea cu personalitate juridicã reprezintã entitatea (întreprinderea, societatea comercialã, asociaþia, instituþia bugetarã, organizaþia fãrã scop patrimonial etc.) care desfãºoarã o activitate economicã, are contabilitate proprie ºi ia decizii în exercitarea funcþiei principale. Unitatea fãrã personalitate juridicã reprezintã o persoanã, o gospodãrie, o familie, o asociaþie sau orice altã entitate ce nu dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcþiei principale.

Unitatea de raportare este entitatea care furnizeazã

8. Datele în preþuri curente se referã la volumul

producþiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea produselor, serviciilor etc. exprimate în preþurile anului curent. Valorile din diferite perioade în preþuri curente nu sunt direct comparabile ºi, în consecinþã, nu pot fi utilizate la calculul indicilor fãrã a fi, în prealabil, deflatate cu indicii de preþuri corespunzãtori.

requirements, or for reconciliation and validation of statistical data obtained from statistical surveys.

6. Coverage. The data presented within the Statistical

Yearbook characterise the whole national economy, except cases where specific notes that preface each chapter of the Yearbook stipulates otherwise.

7. Statistical measures used:

The Yearbook mainly presents absolute and relative data (indices, weights, propensity indicators a.s.o.).

of certain phenomena, processes, activities or economic and social categories, manifested over time, area and structures. The index is a ratio between values of the same variables recorded in various time or territorial units.

The statistical indicator is the numerical expression

The statistical indices used within the Yearbook are:

Laspeyres index - weighted arithmetic mean of individual indices of the same variable; the used weights refer to the base period; Paasche index - weighted arithmetic mean of individual indices of the same variable; the used weights refer to current period. The statistical unit is subject to the survey and bearer of the statistical characteristics observed through the programme. The observation unit is the entity from/for which primary data and information are collected, based on which statistics are compiled. The reporting unit is the entity supplying primary data and information under a statistical survey.

The unit with legal status in the entity (enterprise, commercial company, association, budgetary institution, non-profit organisation a.s.o.) carrying out an economic activity, with own bookkeeping and taking decisions when exercising its main function.

The unit without legal status is a natural person, a household, a family, an association or any other entity without decisional autonomy when exercising its main function.

8. Data expressed in current prices refer to the

volume of production, income or expenses or to the value of products, services a.s.o., expressed in the current year prices. The values expressed in current prices corresponding to various periods are not directly comparable and, as consequence, cannot be used for indices compilation without being previously deflated with the corresponding price indices.

9. Formele de proprietate sunt:

proprietate majoritar de stat - cuprinde capitalul integral de stat, public, de interes naþional ºi local ºi mixt, unde statul deþine 50% ºi peste din capitalul social; proprietate majoritar privatã - cuprinde capitalul integral privat, mixt, în care peste 50% din capitalul social este privat, capital integral strãin, cooperatist ºi obºtesc. Tot aici sunt cuprinse ºi activitãþile desfãºurate de cãtre persoanele fizice ºi/sau gospodãriile populaþiei.

10.Clasificãri ºi nomenclatoare. Sunt principalele instrumente care fac posibilã structurarea dupã criterii obiective ºi corecte a unitãþilor statistice, a proceselor ºi fenomenelor observate. Clasificãrile utilizate în Anuar, potrivit diferitelor scopuri sau diferitelor domenii de activitate, sunt:

Clasificarea Activitãþilor din Economia Naþionalã (CAEN) reprezintã un sistem coordonat ºi coerent de grupare, dupã criterii ºtiinþifice de omogenitate, a datelor referitoare la unitãþile statistice.

În Anuar este utilizatã versiunea actualizatã a CAEN, respectiv CAEN Rev.2, implementatã prin Ordinul nr. 337/2007 al Preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 ºi revizuit în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN Rev.2 respectã standardele europene, fiind total armonizatã cu Nomenclatorul Activitãþilor din Comunitatea Europeanã NACE Rev.2.

Structura CAEN Rev.2 este urmãtoarea:

Secþiuni - codificate printr-o literã; Diviziuni - codificate prin douã cifre; Grupe - codificare prin trei cifre; Clase - codificate prin patru cifre. Pentru interpretarea corectã a structurii datelor potrivit CAEN Rev.2, în Anexa nr. 1” a Notei metodologice generale se prezintã clasificarea la nivelul secþiunilor ºi diviziunilor. De asemenea, în Anuar este utilizatã ºi versiunea CAEN Rev.1, implementatã prin Ordinul nr. 601/2002 al Preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului României nr. 656/1997. CAEN Rev.1 este total armonizatã cu Nomenclatorul Activitãþilor din Comunitatea Europeanã NACE Rev.1.1. Structura CAEN Rev.1 este urmãtoarea:

9. Ownership types:

public, national and local interest and mixed capital, where the states own 50% or more of the social capital; private majority ownership - comprises integral private or mixed capital, where over 50% of the social capital is private, integral foreign or co-operative and community capital. The activities carried out by natural persons and/or population households are also included here.

state majority ownership - comprises integral state,

10.Classifications and nomenclatures. These are the main tools allowing for the structuring of observed processes and phenomena according to objective and accurate criteria related to statistical units. The classifications used within the Yearbook, according to various purposes or fields of activity are:

The Classification of Activities of National Economy (CANE) is a coordinated and coherent system for grouping, according to scientific criteria related to homogeneity, the data referring to statistical units. The updated version of CANE is used in the Yearbook, respectively CANE Rev.2, implemented through the Order no. 337/2007 of the National Institute of Statistics’ President, published in the Official Journal no. 293/2007 and revised in the Official Journal no. 403/2008. CANE Rev.2 observes the European standards, being fully compliant with the Nomenclature of Activities from the European Community NACE Rev.2. The CANE Rev. 2 structure is the following:

Sections - coded at one letter level; Divisions - coded at two digits level; Groups - coded at three digits level;

Classes - coded at four digits level. In view to reach an accurate interpretation of data structure according to CANE Rev.2, the ”Annex no. 1” to the General methodological note includes the classification at section and division level. At the same time, the updated version is used within the Yearbook CANE Rev.1, implemented based on Order no. 601/2002 of the President of the National Institute of Statistics, in accordance with Romania’s Government Decision no. 656/1997. CANE Rev.1 fully complies with the Nomenclature of Activities of the European Community NACE Rev. 1.1. The CANE Rev.1 structure is the following:

Secþiuni

- codificate printr-o literã;

Sections

- coded at one letter level;

Subsecþiuni - codificate prin douã litere;

Sub-sections - coded at two letters level;

Diviziuni

- codificate prin douã cifre;

Divisions

- coded at two digits level;

Grupe

- codificare prin trei cifre;

Groups

- coded at three digits level;

Clase

- codificate prin patru cifre.

Classes

- coded at four digits level.

În cuprinsul Anuarului, datele sunt prezentate, de regulã, pe secþiuni sau pe diviziuni CAEN. Pentru interpretarea corectã a structurii datelor potrivit CAEN Rev.1, în Anexa nr. 2” a Notei metodologice generale se prezintã clasificarea la nivelul secþiunilor ºi diviziunilor.

Gruparea dupã mãrime a întreprinderilor; Clasificarea produselor asociate activitãþilor utilizatã de Uniunea Europeanã - CPA; Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate activitãþilor - CPSA 2002; Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate activitãþilor - CPSA 2008, aprobatã prin Hotãrârea de Guvern nr. 53/1999 ºi revizuitã prin Ordinul Preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã nr. 605 / 15.X.2008. CPSA 2008 reprezintã o detaliere a CAEN Rev.2, prin ordonarea dupã principiul omogenitãþii a tuturor familiilor de produse ºi servicii pe niveluri ierarhice succesive.

CPSA 2008 asigurã informaþii pentru:

satisfacerea cerinþelor de agregare ºi detaliere a datelor referitoare la producþia de bunuri ºi servicii;

identificarea sistematizatã a produselor ºi serviciilor din economia naþionalã;

compararea ºi interpretarea unitarã a datelor statistice. CPSA 2008 este total armonizatã cu Clasificarea Produselor Asociate Activitãþilor (CPA 2008) utilizatã în cadrul UE. Clasificarea conþine explicaþii la nivelul diverselor entitãþi de clasificare în funcþie de necesitãþi.

PRODROM - Nomenclatorul de produse ºi servicii industriale elaborat de Institutul Naþional de Statisticã (INS) ºi utilizat pentru cercetãri statistice privind producþia industrialã. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu lista PRODCOM utilizatã în cadrul Uniunii Europene. Legãtura CAEN Rev.1 cu PRODROM este asiguratã la nivel de patru cifre (clasã), întrucât poziþiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2002, iar legãtura CAEN Rev.2 cu PRODROM este asiguratã la nivel de patru cifre (clasã), întrucât poziþiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

11.Definirea activitãþilor. În practicã, majoritatea unitãþilor de producþie efectueazã activitãþi cu caracter mixt, respectiv activitate principalã, activitãþi secundare ºi activitãþi auxiliare. Identificarea activitãþii secundare este necesarã pentru a încadra o unitate într-o anumitã poziþie din CAEN Rev.1, respectiv CAEN Rev.2.

Within the Yearbook, as a rule, data are presented by CANE section or division. In view to reach an accurate interpretation of data structure according to CANE Rev.1, the ”Annex no. 2” to the General methodological note includes the classification at section and division level.

Enterprises grouping by size; Classification of products associated to activities used by the European Union - CPA; Classification of products and services associated to activities - CPSA 2002; Classification of products and services associated to activities - CPSA 2008, adopted by the Government Decision no. 53/1999 and revised by the National Institute of Statistics President Order no. 605 / 15.10.2008) CPSA 2008 represents a detailed version of CANE Rev.2, whose organisation relies on the principle of homogeneity of all families of products and services by successive hierarchical levels. CPSA 2008 classification provides information in order to:

respond to the requirements of aggregation and detailed data regarding the production of goods and services;

identify the products and services from our national economy;

ensure the comparability of statistical data. CSPA 2008 classification is fully harmonised with Classification of Products Associated to Activities (CPA 2008) used in EU. The classification contains explanatory notes for various classification entities according to the necessities. PRODROM - the Nomenclature of industrial products and services drawn up by the National Institute of Statistics and used for statistical surveys on industrial production. The PRODROM nomenclature complies with the PRODCOM list used within the European Union. CANE Rev.1 link with PRODROM is ensured at four digits level (class), since PRODROM headings were established by detailing elementary sub-classes of CPSA 2002, and the link of CANE Rev.2 with PRODROM is ensured at four digits level (class), since PRODROM headings were established by detailing elementary sub-classes of CPSA 2008.

11. Activities definition. In practice, most of the production units carry out activities of mixed nature, namely main activity, secondary and ancillary activities. The identification of secondary activity is needed in view to frame a unit under a certain heading of CANE Rev.1, respectively CANE Rev.2.

Activitatea principalã, în sensul clasificãrii, este identificatã prin metoda ordinii descrescãtoare (de sus în jos). Ea reprezintã acea activitate care contribuie în cea mai mare mãsurã la valoarea adãugatã totalã a unitãþii luate în considerare. Activitatea secundarã este orice altã activitate din cadrul unitãþii producãtoare de bunuri sau servicii.

Activitatea auxiliarã este o activitate conexã, indispensabilã funcþionãrii unei entitãþi, precum:

contabilitate, transport, depozitare, achiziþionare promovare, întreþinere ºi reparaþie etc.

12.Împãrþirea teritorialã. Din punct de vedere al structurii teritoriale, datele din Anuar sunt prezentate la nivel naþional (pe întreaga þarã), precum ºi pe diferite unitãþi teritoriale, în funcþie de specificul indicatorilor. Unitãþile teritoriale, dupã statutul lor, sunt administrative (comunã, oraº, oraº-municipiu, judeþ) ºi non-administrative (macroregiune ºi regiune de dezvoltare). Pânã în anul 1998, prin lucrãrile ºi publicaþiile statistice, s-au prelucrat ºi diseminat, de regulã, doar date la nivel de judeþ, municipii, oraºe ºi comune. Începând din anul 1998, în structura teritorialã ºi, ca urmare, în publicaþiile statistice, au fost prezentate date ºi la nivelul regiunilor de dezvoltare. Începând cu ediþia 2008, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România, în structura teritorialã sunt prezentate date ºi la nivelul macroregiunilor, constituite conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unitãþilor teritoriale statistice din România ºi cerinþelor Regulamentului CE nr. 1059/2003 al Parlamentului ºi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al unitãþilor teritoriale de statisticã – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003.

13. Conform Legii nr. 348/14 iulie 2004 privind denominarea monedei naþionale a României (începând cu data de 1 iulie 2005), seriile de date exprimate în valori absolute au fost recalculate în lei (RON). Un leu nou (RON) este egal cu 10000 lei vechi (ROL).

Seriile de indici nu sunt afectate de denominare.

The main activity, in the sense of classification, is identified by top-down method. This is the activity contributing to the largest extent to the total value added of the concerned unit.

The secondary activity is any other kind of activity carried out within the unit producing goods or services. The ancillary activity is an auxiliary activity, indispensable for the functioning of an entity, such as: bookkeeping, transport, storage, purchase, promotion, maintenance and repair a.s.o.

12.Territorial breakdown. From territorial structure standpoint, the data included in the Yearbook are presented at national level (for the whole country), as well as by various territorial unit, depending on indicators specific. According to their status, territorial units are either administrative (commune, town, town- municipality, county) or non-administrative (macroregion and development region). Till 1998, within the statistical works and publications, only data at county, municipality, town and commune level were, as a rule, processed and disseminated. Beginning with 1998, according to the territorial structure, the statistical publications also included data at development regions level. Starting with 2008 edition, according to the Law no. 315/2004 on regional development in Romania, territorial structure also presents data at macroregional level, constituted according to the Law on setting up the nomenclature of statistical territorial units in Romania and to requirements of the EC Regulation no. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council regarding the setting up of a common nomenclature of statistical territorial units – NUTS, published in Official Journal of European Union no. L 154/2003.

13. According to the Law no. 348/ July 14, 2004 on the process of national currency of Romania denomination (beginning with July 1, 2005), data series expressed in absolute values were recalculated in lei (RON). One leu (RON) is equivalent with 10000 former lei (ROL). Statistical indices series are not affected by denomination.

GRUPAREA JUDEÞELOR, PE MACROREGIUNI ªI REGIUNI DE DEZVOLTARE COUNTIES GROUPING, BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGION

Nord - Vest North - West

Centru

Center

Vest

West

Arad

Timiºoara

TIMIª

Oradea

BIHOR

ARAD

Satu Mare

MARAMUREª

BOTOªANI

SATU MARE

Baia Mare

Zalãu

SÃLAJ

CLUJ

Cluj-Napoca Cluj-Napoca

ALBA

Alba Iulia

Deva

BISTRIÞA-NÃSÃUD

SUCEAVA

Suceava

Bistriþa

Târgu Mureº

SIBIU

NEAMÞ

Piatra-Neamþ

MUREª

HARGHITA

Miercurea Ciuc

BRAªOV

COVASNA

Sfântu

Gheorghe

Sibiu

Botoºani

IAªI

Bacãu

BACÃU

VRANCEA

HUNEDOARA

Braºov

Focºani

Reºiþa

Legendã / Legend:

CARAª-SEVERIN

Focºani Reºiþa Legendã / Legend : CARAª-SEVERIN Oraºe / Towns Municipii / Municipalities Reºedinþe

Oraºe / Towns Municipii / Municipalities Reºedinþe de judeþ / County residence Judeþe / Counties

Regiuni de dezvoltare / Development regions

Târgu Jiu

Drobeta

Turnu Severin

MEHEDINÞI

GORJ

DOLJ

Râmnicu

Vâlcea

VÂLCEA

ARGEª

Piteºti

PRAHOVA

Târgoviºte

DÂMBOVIÞA

Ploieºti

ILFOV

Craiova

Slatina

OLT

BUCUREªTI

Alexandria

GIURGIU

Giurgiu

TELEORMAN

BUZÃU

Buzãu

IALOMIÞA

CÃLÃRAªI

Sud - Vest Oltenia South - West Oltenia

Sud - Muntenia South - Muntenia

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1 MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2 MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3 MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4

Iaºi

Vaslui

VASLUI

GALAÞI

Galaþi

Brãila

BRÃILA

Slobozia

Cãlãraºi

CONSTANÞA

Constanþa

Nord - Est North - East

Tulcea

TULCEA

Sud - Est South - East

Bucureºti - Ilfov Bucharest - Ilfov

GRUPAREA JUDEÞELOR, PE MACROREGIUNI ªI REGIUNI DE DEZVOLTARE COUNTIES GROUPING, BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGION

Macroregiunea

Regiunea de dezvoltare Development region

Judeþul

Macroregion

County

MACROREGIUNEA UNU MACROREGION ONE

Nord - Vest North - West

Bihor

Bistriþa-Nãsãud

 

Cluj

Maramureº

Satu Mare

Sãlaj

 

Centru

Alba

Center

Braºov

 

Covasna

Harghita

Mureº

Sibiu

MACROREGIUNEA DOI MACROREGION TWO

Nord - Est North - East

Bacãu

Botoºani

 

Iaºi

Neamþ

Suceava

Vaslui

 

Sud - Est South - East

Brãila

Buzãu

 

Constanþa

Galaþi

Tulcea

Vrancea

MACROREGIUNEA TREI MACROREGION THREE

Sud - Muntenia South - Muntenia

Argeº

Cãlãraºi

 

Dâmboviþa

Giurgiu

Ialomiþa

Prahova

Teleorman

 

Bucureºti - Ilfov Bucharest - Ilfov

Ilfov

Municipiul Bucureºti

 

Bucharest Municipality

MACROREGIUNEA PATRU MACROREGION FOUR

Sud - Vest Oltenia South - West Oltenia

Dolj

Gorj

 

Mehedinþi

Olt

Vâlcea

 

Vest

Arad

West

Caraº-Severin

 

Hunedoara

Timiº

Notã: Datele statistice în profil teritorial sunt prezentate pe judeþe, conform Decretului - Lege nr. 2/1968 cu modificãrile ulterioare, iar judeþele au fost grupate pe regiuni de dezvoltare. Prin rectificarea apãrutã în Legea nr. 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regionalã în România, au fost redenumite trei regiuni, dupã cum urmeazã:

- Regiunea de dezvoltare Sud este redenumitã Sud - Muntenia,

- Regiunea de dezvoltare Sud - Vest este redenumitã Sud - Vest Oltenia,

- Regiunea de dezvoltare Bucureºti este redenumitã Bucureºti - Ilfov.

S-au constituit patru macroregiuni, conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unitãþilor teritoriale statistice din România ºi cerinþelor Regulamentului CE nr. 1059/2003 al Parlamentului ºi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al unitãþilor teritoriale de statisticã – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003.

Denumirile oficiale ale macroregiunilor sunt prezentate în tabele, în mod convenþional, în expresie numericã.

Note: Statistical data at territorial level are presented by county, according to the Decree - Law no. 2/1968 further amended, while the counties were grouped by development region. Through the rectification introduced in Law no. 315/28.06.2004 on regional development in Romania, three regions were renamed, as follows:

- The development region South is renamed South - Muntenia,

- The development region South - West is renamed South - West Oltenia,

- The development region Bucharest is renamed Bucharest - Ilfov.

Four macroregions were constituted, according to the Law on setting up the nomenclature of statistical territorial units in Romania and to the requirements of the EC Regulation no. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council regarding the setting up of a common nomenclature of statistical territorial units – NUTS, published in Official Journal of European Union no. L 154/2003.

The official names of the macroregions are presented in the tables, conventionaly, by numerical expression.

Anexa nr. 1 Annex no. 1

CLASIFICAREA ACTIVITÃÞILOR DIN ECONOMIA NAÞIONALÃ CAEN Rev. 2 (aprobat prin Ordinul nr. 337/20. IV. 2007 privind actualizarea Clasificãrii activitãþilor din economia naþionalã - CAEN, publicat în M.O. nr. 293/03. V.2007 ºi revizuit în M.O. nr. 403/29. V.2008) THE CLASSIFICATION OF ACTIVITIES IN THE NATIONAL ECONOMY CANE Rev. 2 (approved through Order no. 337/20. IV. 2007 on the classification of activities in the national economy - CANE updating, published in the Official Journal no. 293/03. V. 2007 and revised in the Official Journal no. 403/29. V. 2008)

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

A AGRICULTURÃ, SILVICULTURÃ ªI PESCUIT

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

01

Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe

Crop and animal production, hunting and related service activities

02

Silviculturã ºi exploatare forestierã

Forestry and logging

03

Pescuitul ºi acvacultura

Fishing and aquaculture

B INDUSTRIA EXTRACTIVÃ

MINING AND QUARRYING

05

Extracþia cãrbunelui superior ºi inferior

Mining of coal and lignite

06

Extracþia petrolului brut ºi a gazelor naturale

Extraction of crude petroleum and natural gas

07

Extracþia minereurilor metalifere

Mining of metal ores

08

Alte activitãþi extractive

Other mining and quarrying

09

Activitãþi de servicii anexe extracþiei

Mining support service activities

C INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE

MANUFACTURING

10

Industria alimentarã

Manufacture of food products

11

Fabricarea bãuturilor

Manufacture of beverages

12

Fabricarea produselor din tutun

Manufacture of tobacco products

13

Fabricarea produselor textile

Manufacture of textiles

14

Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte

Manufacture of wearing apparel

15

Tãbãcirea ºi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie, harnaºamentelor ºi încãlþãmintei; prepararea ºi vopsirea blãnurilor

Tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear; preparation and dyeing of furs

16

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn

Manufacture of wood and of products of wood

ºi

plutã, cu excepþia mobilei; fabricarea articolelor din

and cork, except furniture; manufacture of articles

paie ºi din alte materiale vegetale împletite

of straw and plaiting materials

17

Fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie

Manufacture of paper and paper products

18

Tipãrire ºi reproducerea pe suporþi

Printing and reproduction of recorded media

a

înregistrãrilor

19

Fabricarea produselor de cocserie ºi a produselor obþinute din prelucrarea þiþeiului

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farmaceutice

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice

Manufacture of rubber and plastic products

23

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Industria metalurgicã

Manufacture of basic metals

25

Industria construcþiilor metalice ºi a produselor din metal, exclusiv maºini, utilaje ºi instalaþii

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Fabricarea calculatoarelor ºi a produselor electronice ºi optice

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Fabricarea echipamentelor electrice

Manufacture of electrical equipment

28

Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a.

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier,

Manufacture of motor vehicles, trailers and

a

remorcilor ºi semiremorcilor

semi-trailers

30

Fabricarea altor mijloace de transport

Manufacture of other transport equipment

31

Fabricarea de mobilã

Manufacture of furniture

32

Alte activitãþi industriale n.c.a.

Other manufacturing activities n.e.c.

33

Repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor

Repair, maintenance and installation of machinery

ºi

echipamentelor

and equipment

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

D PRODUCÞIA ªI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICÃ ªI TERMICÃ, GAZE, APÃ CALDÃ ªI AER CONDIÞIONAT

ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING PRODUCTION AND SUPPLY

35

Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat

Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply

E DISTRIBUÞIA APEI; SALUBRITATE, WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE GESTIONAREA DEªEURILOR, MANAGEMENT AND DECONTAMINATION ACTIVITÃÞI DE DECONTAMINARE ACTIVITIES

36

Captarea, tratarea ºi distribuþia apei

Water catchment, treatment and distribution

37

Colectarea ºi epurarea apelor uzate

Used water collection and purification

38

Colectarea, tratarea ºi eliminarea deºeurilor; activitãþi de recuperare a materialelor reciclabile

Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery

39

Activitãþi ºi servicii de decontaminare

Activities and services of decontamination

F CONSTRUCÞII

CONSTRUCTION

41

Construcþii de clãdiri

Construction of buildings

42

Lucrãri de geniu civil

Civil engineering

43

Lucrãri speciale de construcþii

Specialised construction activities

G COMERÞ CU RIDICATA ªI CU AMÃNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ªI MOTOCICLETELOR

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

45

Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ºi a motocicletelor

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46

Comerþ cu ridicata cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47

Comerþ cu amãnuntul, cu excepþia autovehiculelor ºi motocicletelor

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

H TRANSPORT ªI DEPOZITARE

TRANSPORTATION AND STORAGE

49

Transporturi terestre ºi transporturi prin conducte

Land transport and transport via pipelines

50

Transporturi pe apã

Water transport

51

Transporturi aeriene

Air transport

52

Depozitare ºi activitãþi auxiliare pentru transporturi

Warehousing and support activities for transportation

53

Activitãþi de poºtã ºi de curier

Postal and courier activities

I HOTELURI ªI RESTAURANTE

HOTELS AND RESTAURANTS

55

Hoteluri ºi alte facilitãþi de cazare

Hotels and other accommodation facilities

56

Restaurante ºi alte activitãþi de servicii de alimentaþie

Restaurants and other catering services

J INFORMAÞII ªI COMUNICAÞII

INFORMATION AND COMMUNICATION

58

Activitãþi de editare

Publishing activities

59

Activitãþi de producþie cinematograficã, video ºi de programe de televiziune; înregistrãri audio ºi activitãþi de editare muzicalã

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

60

Activitãþi de difuzare ºi transmitere de programe

Programming and broadcasting activities

61

Telecomunicaþii

Telecommunications

62

Activitãþi de servicii în tehnologia informaþiei

Computer programming, consultancy and related activities

63

Activitãþi de servicii informatice

Information service activities

K INTERMEDIERI FINANCIARE ªI ASIGURÃRI

FINANCIAL AND INSURANCE INTERMEDIATION

64

Intermedieri financiare, cu excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale fondurilor de pensii

Financial intermediation, except insurance and pension funding

65

Activitãþi de asigurãri, reasigurãri ºi ale fondurilor de pensii (cu excepþia celor din sistemul public de asigurãri sociale)

Insurance, reinsurance and pension funding (except compulsory social security)

66

Activitãþi auxiliare intermedierilor financiare, activitãþi de asigurare ºi fonduri de pensii

Activities auxiliary to financial intermediation, insurance activities and pension funds

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

L TRANZACÞII IMOBILIARE

REAL ESTATE ACTIVITIES

68

Tranzacþii imobiliare

Real estate activities

M ACTIVITÃÞI PROFESIONALE, ªTIINÞIFICE ªI TEHNICE

PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES

69

Activitãþi juridice ºi de contabilitate

Legal and accounting activities

70

Activitãþi ale direcþiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitãþi de management ºi de consultanþã în management

Activities of head offices; management consultancy activities

71

Activitãþi de arhitecturã ºi inginerie; activitãþi de testãri ºi analizã tehnicã

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

72

Cercetare-dezvoltare

Scientific research and development

73

Publicitate ºi activitãþi de studiere a pieþei

Advertising and market research

74

Alte activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice

Other professional, scientific and technical activities

75

Activitãþi veterinare

Veterinary activities

N ACTIVITÃÞI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ªI ACTIVITÃÞI DE SERVICII SUPORT

ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES

77

Activitãþi de închiriere ºi leasing

Rental and leasing activities

78

Activitãþi de servicii privind forþa de muncã

Employment activities

79

Activitãþi ale agenþiilor turistice ºi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare ºi asistenþã turisticã

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

80

Activitãþi de investigaþii ºi protecþie

Security and investigation activities

81

Activitãþi de peisagisticã ºi servicii pentru clãdiri

Services to buildings and landscape activities

82

Activitãþi de secretariat, servicii suport ºi alte activitãþi de servicii prestate în principal întreprinderilor

Office administrative, office support and other business support activities

O ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ªI APÃRARE; ASIGURÃRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY

84

Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public

Public administration and defence; compulsory social security

P ÎNVÃÞÃMÂNT

EDUCATION

85

Învãþãmânt

Education

Q SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ

HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES

86

Activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã

Human health activities

87

Servicii combinate de îngrijire medicalã ºi asistenþã socialã, cu cazare

Residential care activities

88

Activitãþi de asistenþã socialã, fãrã cazare

Social work activities without accommodation

R ACTIVITÃÞI DE SPECTACOLE, CULTURALE ªI RECREATIVE

ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION

90

Activitãþi de creaþie ºi interpretare artisticã

Creative, arts and entertainment activities

OTHER SERVICE ACTIVITIES

91

Activitãþi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor ºi alte activitãþi culturale

Libraries, archives, museums and other cultural activities

92

Activitãþi de jocuri de noroc ºi pariuri

Gambling and betting activities

93

Activitãþi sportive, recreative ºi distractive

Sports activities and amusement and recreation

S ALTE ACTIVITÃÞI DE SERVICII

activities

94

Activitãþi asociative diverse

Activities of membership organisations

95

Reparaþii de calculatoare, de articole personale ºi de uz gospodãresc

Repair of computers and personal and household goods

96

Alte activitãþi de servicii

Other personal service activities

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

T ACTIVITÃÞI ALE GOSPODÃRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITÃÞI ALE GOSPODÃRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ªI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

97 Activitãþi ale gospodãriilor private în calitate de angajator de personal casnic

98 Activitãþi ale gospodãriilor private de producere de bunuri ºi servicii destinate consumului propriu

U ACTIVITÃÞI ALE ORGANIZAÞIILOR ªI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 Activitãþi ale organizaþiilor ºi organismelor extrateritoriale

ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS AND SERVICES- PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE

Activities of households as employers of domestic personnel Undifferentiated goods and services producing activities of private households for own use

ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES Activities of extraterritorial organisations and bodies

Anexa nr. 2 Annex no. 2

CLASIFICAREA ACTIVITÃÞILOR DIN ECONOMIA NAÞIONALÃ CAEN Rev. 1 (aprobat prin Ordinul nr. 601/26.XI.2002 apãrut în M.O. nr. 908/13.XII.2002 privind actualizarea CAEN, aprobat prin H.G. nr.656/1997) THE CLASSIFICATION OF ACTIVITIES IN THE NATIONAL ECONOMY CANE Rev. 1 (approved through Order no. 601/26.XI.2002 published in the Official Journal no. 908/13.XII.2002 on CANE updating, approved by Government Decision no.656/1997)

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

A AGRICULTURÃ, VÂNÃTOARE, SILVICULTURÃ

AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY

01

Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe

Agriculture, hunting and related service activities

02

Silviculturã, exploatare forestierã ºi servicii anexe

Forestry, logging and related service activities

B PESCUITUL ªI PISCICULTURA

FISHERY AND PISCICULTURE

MINING AND QUARRYING

05

Pescuitul, piscicultura ºi serviciile anexe

Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms;

C INDUSTRIA EXTRACTIVÃ

service activities incidental to fishing

10

Extracþia ºi prepararea cãrbunelui

Mining of coal and lignite; extraction of peat

11

Extracþia hidrocarburilor ºi servicii anexe

Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying

12

Extracþia ºi prepararea minereurilor radioactive

Mining of uranium and thorium ores

13

Extracþia ºi prepararea minereurilor metalifere

Mining of metal ores

14

Alte activitãþi extractive

Other mining and quarrying

D INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE

MANUFACTURING

15

Industria alimentarã ºi a bãuturilor

Manufacture of food products and beverages

16

Fabricarea produselor din tutun

Manufacture of tobacco products

17

Fabricarea produselor textile

Manufacture of textiles

18

Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte; aranjarea ºi vopsirea blãnurilor

Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur

19

Tãbãcirea ºi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie, a harnaºamentelor

Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness

ºi

încãlþãmintei

and footwear

20

Fabricarea lemnului ºi a produselor din lemn ºi plutã, cu excepþia mobilei; fabricarea articolelor din împletiturã de pai ºi alte materiale vegetale

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

21

Fabricarea celulozei, hârtiei ºi a produselor din hârtie

Manufacture of pulp, paper and paper products

22

Edituri, poligrafie ºi reproducerea pe suporþi

Publishing, printing and reproduction of

a

înregistrãrilor

recorded media

23

Industria de prelucrare a þiþeiului, cocsificarea cãrbunelui ºi tratarea combustibililor nucleari

Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel

24

Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice

Manufacture of chemicals and chemical products

25

Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice

Manufacture of rubber and plastic products

26

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Manufacture of other non-metallic mineral products

27

Industria metalurgicã

Manufacture of basic metals

28

Industria construcþiilor metalice ºi a produselor din metal, exclusiv maºini, utilaje ºi instalaþii

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

29

Industria de maºini ºi echipamente

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

30

Industria de mijloace ale tehnicii de calcul ºi de birou

Manufacture of office machinery and computers

31

Industria de maºini ºi aparate electrice

Manufacture of electrical machinery and apparatus

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

32

Industria de echipamente pentru radio, televiziune ºi comunicaþii

Manufacture of radio, television and communication equipment

33

Industria de aparaturã ºi instrumente medicale, de precizie, optice ºi fotografice, ceasornicãrie

Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks

34

Industria mijloacelor de transport rutier

Manufacture of motor vehicles, trailers and

 

semi-trailers

35

Industria altor mijloace de transport n.c.a.

Manufacture of other transport equipment n.e.c.

36

Producþia de mobilier ºi alte activitãþi industriale n.c.a.

Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c.

37

Recuperarea deºeurilor ºi resturilor de

Recycling

materiale reciclabile

E ENERGIE ELECTRICÃ ªI TERMICÃ, GAZE ªI APÃ

ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY

40

Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi

Electricity, gas, steam and hot water supply

termicã, gaze ºi apã caldã

41

Captarea, tratarea ºi distribuþia apei

Collection, purification and distribution of water

F CONSTRUCÞII

 

CONSTRUCTION

45

Construcþii

Construction

G COMERÞUL CU RIDICATA ªI CU AMÃNUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ªI A BUNURILOR PERSONALE ªI DE UZ GOSPODÃRESC

WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES, MOTORCYCLES AND PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS

50

Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ºi a motocicletelor; comerþ cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule

Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel

51

Comerþ cu ridicata ºi servicii de intermediere în comerþul cu ridicata (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete)

Wholesale trade and commission trade (except of motor vehicles and motorcycles)

52

Comerþ cu amãnuntul (cu excepþia comerþului cu

Retail trade (except of motor vehicles and

autovehicule ºi motociclete); repararea bunurilor motorcycles); repair of personal and

personale ºi

gospodãreºti

household goods

H HOTELURI ªI RESTAURANTE

HOTELS AND RESTAURANTS

55

Hoteluri ºi restaurante

Hotels and restaurants

I TRANSPORT, DEPOZITARE ªI COMUNICAÞII

TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION

60

Transporturi terestre; transporturi prin conducte

Land transport; transport via pipelines

61

Transporturi pe apã

Water transport

62

Transporturi aeriene

Air transport

63

Activitãþi anexe ºi auxiliare de transport, activitãþi ale agenþiilor de turism

Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies

64

Poºtã ºi telecomunicaþii

Post and telecommunications

J INTERMEDIERI FINANCIARE

FINANCIAL INTERMEDIATION

65

Intermedieri financiare (cu excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale caselor de pensii)

Financial intermediation (except insurance and pension funding)

66

Activitãþi de asigurãri ºi ale caselor de pensii (cu excepþia celor din sistemul public de asigurãri sociale)

Insurance and pension funding (except compulsory social security)

67

Activitãþi auxiliare intermedierilor financiare

Activities auxiliary to financial intermediation

Secþiune Diviziune Denumire Section Division

Description

K TRANZACÞII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ªI ACTIVITÃÞI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES

70

Tranzacþii imobiliare

Real estate activities

71

Închirierea maºinilor ºi echipamentelor, fãrã operator ºi

Renting of machinery and equipment without

a

bunurilor personale ºi gospodãreºti

operator and of personal and household goods

72

Informaticã ºi activitãþi conexe

Computer and related activities

73

Cercetare-dezvoltare

Research and development

74

Alte activitãþi de servicii prestate în principal întreprinderilor

Other business activities

L ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ªI APÃRARE; ASIGURÃRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY

75

Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public

Public administration and defence; compulsory social security

M ÎNVÃÞÃMÂNT

EDUCATION

80

Învãþãmânt

Education

N SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ

HEALTH AND SOCIAL WORK

85

Sãnãtate ºi asistenþã socialã

Health and social work

O ALTE ACTIVITÃÞI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ªI PERSONALE

OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE ACTIVITIES

90

Eliminarea deºeurilor ºi a apelor uzate; asanare, salubritate ºi activitãþi similare

Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities

91

Activitãþi asociative diverse

Activities of membership organization n.e.c.

92

Activitãþi recreative, culturale ºi sportive

Recreational, cultural and sporting activities

93

Alte activitãþi de servicii personale

Other service activities

P ACTIVITÃÞI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN

PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED

 

GOSPODÃRII PARTICULARE

PERSONS

95

Activitãþi ale personalului angajat în gospodãrii personale

Private households with employed persons

96

Activitãþi desfãºurate în gospodãrii private, de producere

Private households activities producing

a

bunurilor destinate consumului propriu

self-consumption goods

97

Activitãþi ale gospodãriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

Private households services for own purposes

Q ACTIVITÃÞI ALE ORGANIZAÞIILOR ªI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES

99

Activitãþi ale organizaþiilor ºi organismelor extrateritoriale

Extra-territorial organizations and bodies

PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M.

M.U.

mm

 

m

m

2

m

3

ha (10000 m 2 )

km

 

km

2

= unitate de mãsurã = measurement unit

= milimetru

= millimetre

= metru

= metre

= metru pãtrat

= square metre

= metru cub

= cubic metre

= hectar

= hectare

= kilometru

= kilometre

= kilometru pãtrat

= square kilometre

microgr.

= microgram

=

microgram

mg

= miligram

=

miligram

g

= gram

=

gram

kg

= kilogram

=

kilogram

t

= tonã

=

tonne

tdw

= tonã deadweight

=

tonne deadweight

l

= litru

=

litre

dal

= decalitru

=

decalitre

hl

= hectolitru

=

hectolitre

W

= watt

=

watt

kW

= kilowatt

=

kilowatt

kWh

= kilowatt - orã

= kilowatt - hour

-

= nu este cazul

= data not applicable

= lipsã date

=

data not available

~

= date neînsumabile

=

nontotalized data

c

= date confidenþiale

= confidential data

kVA

= kilovoltamper

 

=

kilovoltamper

MVA

= megavoltamper

 

=

megavoltamper

CP

= cal putere

HP

= horse power

kcal

= kilocalorie

 

=

kilocalorie

Gcal

= gigacalorie

 

=

gigacalorie

kO

= kilooctet

 

=

kilooctet

''

= secundã

 

=

second

'

= minut

 

=

minute

h

= orã

 

=

hour

0

= grad

 

=

degree

nr.

= numãr

no.

= number

%

= procent

 

=

percentage

mii

= mii

thou

= thousands (thou)

mil.

= milion

mill.

= million

mild.

= miliard

bn

= billion

echiv.

= echivalent

equiv.

= equivalent

S.A.

= substanþã activã

A.S.

= active substance

buc.

= bucatã

pcs.

= pieces

per.

= pereche

 

=

pair

garnit.

= garniturã

= set

SIMBOLURI FOLOSITE SYMBOLS USED

G

grafic

=

= graph

*) = date mai mici decât 0,5

= magnitude less than 0.5

**) = date mai mici decât 0,05

= magnitude less than 0.05

***) = date mai mici decât 0,005

= magnitude less than 0.005

GEOGRAFIE, METEOROLOGIE ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR

GEOGRAPHY, METEOROLOGY AND ENVIRONMENT

1

SURSA DATELOR

Cercetãri statistice:

Cercetarea statisticã privind cheltuielile pentru protecþia mediului, completatã de operatori economici ºi unitãþile administraþiei publice. Surse administrative:

Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor;

Institutul de Geografie Bucureºti;

DATA SOURCE

Statistical surveys:

Statistical survey on environment protection

expenditure, filled in by economic operators and public administration units. Administrative sources:

General Inspectorate of Border Police within the Ministry of Administration and Interior;

Institute of Geography Bucharest;

Administraþia Naþionalã de Meteorologie;

National Administration of Meteorology;

Ministerul Mediului ºi Pãdurilor;

Ministry of Environment and Forests;

Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului;

National Agency for Environment Protection;

Regia Naþionalã a Pãdurilor;

National Company of Forests;

Administraþia Naþionalã Apele Române.

National Administration Romanian Waters.

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ

Prezentare

România este situatã în centrul geografic al Europei (sud-estul Europei Centrale), la nord de Peninsula Balcanicã, la jumãtatea distanþei dintre Coasta

Atlanticului ºi Munþii Ural, în interiorul ºi exteriorul arcului Munþilor Carpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii (1075 km)

ºi cu ieºire la Marea Neagrã.

De altfel, paralela 45°N cu meridianul 25°E se intersecteazã în apropiere de centrul geometric al þãrii, la 100 km N-V de capitala þãrii, Bucureºti. Cu o suprafaþã de 238391 km 2 , România este

a 12-a þarã ca mãrime a Europei. Ieºirea la mare înlesneºte legãturile cu þãrile din bazinul Mãrii Negre, bazinul Mãrii Mediterane ºi, prin intermediul acesteia, cu restul lumii. Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarã pe 245 km, între gârla Musura (graniþa cu Ucraina) ºi localitatea Vama Veche (graniþa cu Bulgaria). Relieful României se compune din trei trepte majore: cea înaltã a Munþilor Carpaþi (cel mai înalt vârf Moldoveanu 2544 m), cea medie care corespunde Subcarpaþilor, dealurilor ºi podiºurilor ºi cea joasã, a câmpiilor, luncilor ºi Deltei Dunãrii. Delta Dunãrii, cea mai tânãrã unitate de relief, în continuã formare, are altitudinea medie de 0,52 m. Caracteristicile principale ale unitãþilor de relief sunt proporþionalitatea (31% munþi, 36% dealuri ºi podiºuri, 33% câmpii ºi lunci) ºi dispunerea concentricã a treptelor majore ale reliefului. Clima României este temperat-continentalã de tranziþie, cu influenþe oceanice dinspre vest, mediteraneene dinspre sud-vest ºi continental-excesive din est. Temperatura medie multianualã este diferenþiatã latitudinal, respectiv 8°C în nord ºi peste 11°C în sud, ºi altitudinal, cu valori de -2,5°C în etajul montan (Vârfu Omu - masivul Bucegi) ºi 11,6°C în câmpie (oraºul Zimnicea - judeþul Teleorman).

GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE- TERRITORIAL ORGANISATION

Description

Romania is situated in the geographical centre of Europe (south-east of Central Europe) at the north of the Balkan Peninsula, at half the distance between Atlantic Coast and The Urals, inside and outside the Carpathians Arch, on the Danube lower course (1075 km) and has exit to the Black Sea. Otherwise, the 45°N parallel with the 25°E meridian intersects near the geometrical centre of the country, 100 km N-V of the country capital, Bucharest. Romania is the twelfth country of Europe, having an area of 238391 km 2 . The exit to the sea enables the connections with the countries in the Black Sea basin, in the Mediterranean Sea basin and, by means of this, rest of the world. Romanian seaside of the Black Sea is lying on 245 km, between Musura stream (at the border with Ukraine) and Vama Veche locality (at the border with Bulgaria). Romania's relief consists of three major levels: the highest one in the Carpathians (the highest peak Moldoveanu 2544 m), the middle one which corresponds to the Sub-Carpathians, to the hills and to the plateaus and the lowest one in plains, meadows and Danube Delta. The Danube Delta, the youngest relief unit under permanent formation, has the average height of 0.52 m. Main features of relief units are proportionality (31% mountains, 36% hills and plateaus, 33% plains and meadows) and concentric display of the relief major levels. Romania’s climate is temperate-continental of transition, with oceanic influences from the West, Mediterranean ones from South-West and continental- excessive ones from the East. Multiannual average temperature is latitudinally different, 8°C in the North and over 11°C in the South, and altitudinally, with values of -2.5°C in the mountain floor (Omu peak - Bucegi massif) and 11.6°C in the plain (Zimnicea town - Teleorman county).

3

Precipitaþiile anuale scad în intensitate de la vest la est, respectiv de la peste 600 mm la mai puþin de 500 mm în Câmpia Românã de Est, sub 450 mm în Dobrogea ºi circa 350 mm pe litoral, pentru ca în regiunile muntoase sã ajungã la 1000-1500 mm. Apele curgãtoare ale României sunt dispuse radial, marea majoritate având izvoarele în Carpaþi. Principalul colector al acestora este fluviul Dunãrea, care strãbate þara în partea sudicã pe o lungime de 1075 km ºi se varsã în Marea Neagrã. Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale (numeroase tipuri genetice) rãspândite în toate unitãþile majore de relief, de la cele glaciare în etajul alpin (Lacul Mioarelor - Fãgãraº la 2282 m) la limanele fluvio-maritime (Lacul Techirghiol la 1,5 m) ºi prin lacuri antropice, de asemenea în toate unitãþile de relief. Vegetaþia este condiþionatã de relief ºi de elementele pedo-climatice, întâlnindu-se o dispunere etajatã a acesteia. Regiunile montane sunt acoperite de pãduri de conifere (îndeosebi molid), pãduri de amestec (fag, brad ºi molid) ºi pãduri de fag. Pe culmile mai înalte se aflã pajiºti alpine ºi tufãriºuri de jneapãn, ienupãr, afin, meriºor ºi altele. În regiunile de deal ºi de podiº se întâlnesc pãduri de foioase în care predominã fagul, gorunul sau stejarul; pe dealurile joase ºi câmpiile înalte, adesea, principalele specii care alcãtuiesc pãdurile sunt cerul ºi gârniþa. Vegetaþia de stepã ºi de silvostepã, care ocupa ariile cu deficit de umiditate din Podiºul Dobrogei, Câmpia Românã, Podiºul Moldovei, Câmpia Banatului ºi Criºanei, a fost, în cea mai mare parte, înlocuitã prin culturi agricole. Fauna României este grupatã pe areale diferenþiate în funcþie de biotopul fiecãrei specii. În etajul alpin apar elemente relicte precum capra neagrã ºi vulturul de munte. În pãdurile carpatine trãiesc diferite mamifere:

urs, cerb, râs, lup, mistreþ, cãprior, veveriþã ºi un numãr mare de specii de pãsãri. În câteva regiuni muntoase se mai pãstreazã cocoºul de munte ºi cocoºul de mesteacãn; în regiunile de deal ºi câmpie sunt rãspândite: iepurele, cârtiþa, ariciul, diferite pãsãri, ºopârle, batracieni º.a.; pentru zonele de stepã sunt caracteristice rozãtoarele (popândãul ºi hârciogul). Fauna acvaticã este reprezentatã îndeosebi prin pãstrãv în apele de munte (lostriþa, mai rãspânditã în trecut, a devenit destul de rarã); clean ºi mreanã în regiunile de deal; crap, biban, ºtiucã, somn, caras în cele de câmpie ºi Delta Dunãrii; în apele marine teritoriale ºi pe Dunãrea inferioarã se întâlnesc ºi specii de sturioni. Resursele minerale utile ale României sunt variate. Printre principalele resurse minerale utile pot fi menþionate: petrolul, cu vechi tradiþii de exploatare; gazele naturale; cãrbunii, în special huila cocsificabilã,

Yearly precipitations decrease in intensity from west to east, from over 600 mm to less 500 mm in the East Romanian Plain, under 450 mm in Dobrogea and about 350 mm by seaside, in the mountainous areas they reach 1000-1500 mm. Romanian running waters are radially displayed, most of them having the springs in the Carpathians.Their main collector is the Danube river, which crosses the country in the south on 1075 km length and flows into the Black Sea. The lakes are represented by natural lakes (numerous genetic types) spread in all major units of relief, from glacial ones in the alpine floor (Mioarelor Lake - Fãgãraº 2282 m) to river-maritime banks (Techirghiol Lake at 1.5 m) and anthropic lakes, as well in all relief units. The vegetation is determined by the relief and by pedo-climatic elements, being displayed in floors. Mountainous regions are covered by coniferous forests (especially spruce fir), mixture forests (beech, fir-tree, spruce fir) and beech forests. Higher peaks are covered by alpine lawns and bushes of dwarf pine, juniper, bilberry, red bilberry a.s.o. In the hills and plateaus regions there are broad- leaved forests, prevailing beech, common oak or durmast oak; the main forest species often met on low hills and high plains are Quercus cerris and Quercus frainetto. The steppe and silvosteppe vegetation, which covered the areas of low humidity in Dobrogea Plateau, Romanian Plain, Moldova Plateau, Banat and Criºana Plain has been mostly replaced by agricultural crops.

Romania's fauna is grouped by different areals according to each species biotype. Relict elements as black goat (chamois) and mountain vulture live in the alpine area. In the Carpathian forests live various animals: bear, buck, lynx, wolf, wild boar, roebuck, squirrel and several species of birds. In a few mountainous areas both mountain cock and birch cock are still met. In the hill and field areas there are hares, moles, hedgehogs, various birds, lizards, batrachia a.s.o.; rodent animals as gopher and hamster are characteristic for the steppe areas. Water fauna is represented especially by trout in the mountainous waters (huck which was mostly spread in the past has become quite rare); dace and barbel in the hill region; carp, perch, pike, sheat fish, crucian in the field region and Danube Delta; sturgeon species are also met in the marine territorial waters and on the downstream Danube. Romania's useful minerals resources are various. Among the main useful minerals resources we can mention: crude oil, with old exploitation traditions; natural gas; coal, especially coking pitcoal, brown coal and

cãrbunele brun ºi lignitul; minereuri feroase ºi neferoase, zãcãminte de aur, argint ºi de bauxitã; rezerve mari de sare, precum ºi o serie de resurse nemetalifere.

O categorie aparte a bogãþiilor de subsol o constituie

cele peste 2000 de izvoare de ape minerale, cu valenþe pentru consum ºi tratamente medicale. Teritoriul României este împãrþit din punct de

vedere administrativ în: sate, comune, oraºe, municipii

ºi judeþe.

Conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unitãþilor teritoriale statistice din România s-au constituit patru macroregiuni (în concordanþã cu prevederile Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România ºi armonizarea cu cerinþele Regulamentului CE nr.1059/2003 al Parlamentului ºi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al unitãþilor teritoriale de statisticã – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 154/2003.

Macroregiunile nu sunt unitãþi administrativ-teritoriale

ºi nu au personalitate juridicã; sunt constituite pentru a

asigura colectarea, elaborarea ºi difuzarea statisticilor regionale amortizate la nivelul Uniunii Europene. Ca unitãþi teritoriale (non-administrative) au fost create 8 regiuni de dezvoltare, constituite prin reuniunea mai multor judeþe. Judeþul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã tradiþionalã în România, alcãtuitã din oraºe ºi comune, în funcþie de condiþiile geografice, economice, social- politice ºi de legãturile culturale ºi tradiþionale ale populaþiei. Teritoriul României este organizat în 42 de judeþe (inclusiv Municipiul Bucureºti). Municipiul este un oraº cu un rol economic, social, politic ºi cultural însemnat având, de regulã, funcþie administrativã. Oraºul reprezintã o concentrare umanã cu o funcþie administrativã ºi un mod de viaþã specific ariilor urbane ºi o structurã profesionalã a populaþiei în care predominã cea ocupatã în ramurile neagricole. Comuna este unitatea administrativ-teritorialã care cuprinde populaþia ruralã unitã prin comunitate de interese ºi tradiþii, fiind alcãtuitã din unul sau mai multe sate (din care unul este reºedinþã de comunã). Satul este cea mai micã unitate teritorialã, având caracteristicile aºezãrilor de tip rural.

Oraºele principale: Bucureºti, Iaºi, Timiºoara, Cluj-Napoca, Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Ploieºti, Brãila, Oradea, Bacãu, Piteºti, Arad, Sibiu. Porturile principale:

– la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia;

– la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã, Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.

lignite; ferrous and non-ferrous ores, gold, silver and bauxite ore deposits; vast reserves of salt as well as numerous non-metalliferrous resources. A special category of subsoil riches is constituted by over 2000 mineral water springs, with consumption and medical treatments valences. Romanian territory is divided from administrative viewpoint into: villages, communes, towns, municipalities and counties. According to the Law on setting up the nomenclature of statistical territorial units in Romania, four macroregions were constituted (according to the Law no. 315/2004 on regional development in Romania and harmonisation to the requirements of the EC Regulation no. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council regarding the setting up of a common nomenclature of statistical territorial units – NUTS, published in Official Journal of European Union no.L 154/2003. Macroregions are not administrative territorial units and have no legal entity, they are constituted to assure the collection, compilation and transmission of harmonised regional statistics at European Union level. As territorial (non-administrative) units, 8 regions of development were created, gathering several counties.

County represents traditional administrative- territorial unit in Romania, including towns and communes, depending on geographical, economical and social-political conditions and population cultural and traditional relations. Romanian territory is organized into 42 counties (including Bucharest Municipality). Municipality is a town, with an important economic, social, political and cultural role, usually having administrative function. Town represents a human concentration with administrative function and a life specific to urban areas and with a population professional structure where the population employed in non-agricultural branches prevails. Commune is a territorial-administrative unit which comprises rural population united by interest and traditional community, including one or several villages (from which one is commune residence). Village is the smallest territorial unit, having characteristics of rural settlements. Main cities: Bucharest, Iaºi, Timiºoara, Cluj- Napoca, Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Ploieºti, Brãila, Oradea, Bacãu, Piteºti, Arad, Sibiu. Main harbours:

at the Black Sea: Constanþa, Mangalia;

at the Danube: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta- Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã, Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.

Aeroporturile principale: Bucureºti (Henri Coandã- Otopeni ºi Aurel Vlaicu- Bãneasa), Constanþa (Mihail Kogãlniceanu), Timiºoara (Traian Vuia), Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureº, Suceava, Bacãu, Deva, Sibiu, Craiova, Tulcea. Capitala: Municipiul Bucureºti (1944226 locuitori, la 1 iulie 2009), împãrþit în ºase sectoare administrative. Prima menþionare documentarã dateazã din 20.IX.1459, ca reºedinþã a lui Vlad Þepeº. Capitalã a Þãrii Româneºti începând din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea ºi Capitala României, din anul 1862, municipiul Bucureºti este cel mai important centru politic, economic ºi cultural-ºtiinþific al þãrii. Limba oficialã: limba românã. Drapelul României este tricolor; culorile sunt aºezate vertical în ordinea urmãtoare, începând de la lance: albastru, galben, roºu. Ziua naþionalã a României: 1 Decembrie. Imnul naþional al României este Deºteaptã-te române. Forma de guvernãmânt a României este republica:

– Republicã, conform Constituþiei adoptate în 1991 ºi modificatã în 2003;

– Puterea legislativã este reprezentatã de un parlament bicameral (Camera Deputaþilor ºi Senatul), iar puterea executivã este exercitatã de guvern, condus de un prim-ministru desemnat de preºedintele þãrii;

– Preºedintele þãrii este ales în baza rezultatelor alegerilor generale prin scrutin universal pentru un mandat de 5 ani. Moneda naþionalã: Leu, cu subdiviziunea ban”. Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa valutarã interbancarã, moneda de referinþã fiind euro.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

METEOROLOGIE

Cercetarea proceselor ºi fenomenelor fizice din atmosfera terestrã, care determinã starea timpului ºi clima, are la bazã mãsurãtorile ºi observaþiile meteorologice ce se efectueazã permanent sau periodic în diferite puncte de pe suprafaþa globului terestru ºi la diferite înãlþimi în atmosfera liberã. Programul unitar al mãsurãtorilor ºi observaþiilor, precum ºi alte activitãþi meteorologice se asigurã prin colaborare internaþionalã, în cadrul Administraþiei Naþionale de Meteorologie, cu Organizaþia Meteorologicã Mondialã.

Main airports: Bucharest (Henri Coandã- Otopeni and Aurel Vlaicu- Bãneasa), Constanþa (Mihail Kogãlniceanu), Timiºoara (Traian Vuia), Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureº, Suceava, Bacãu, Deva, Sibiu, Craiova, Tulcea. The capital: Bucharest Municipality (1944226 inhabitants on July 1, 2009), organised into six administrative sectors. The first documentary mention was on 20.IX.1459, as residence of Vlad Þepeº. Capital of Þara Româneascã since the second half of the XVII th century and Capital of Romania since 1862, Bucharest Municipality is the most important political, economic and cultural-scientific center of the country. Official language: Romanian. Flag of Romania: is three - coloured; the colours are placed vertically in the following order from the lance: blue, yellow, red. National day of Romania: December, 1. National anthem of Romania is Wake up, Romanian. Government form in Romania is the republic:

Republic, according to the Constitution adopted in 1991 and modified in 2003;

Legislative power is represented by two chamber Parliament (Chamber of Deputies and Senate), and executive power is carried out by Government led by Prime Minister appointed by the country’s President;

President of the country is elected based on general elections results by universal vote for a 5 years mandate. National currency: Leu, with banas subdivision. The exchange rate is set on the interbank currency market on a daily basis, reference currency being euro.

METHODOLOGICAL NOTES

METEOROLOGY

The research on physical processes and phenomena in the terrestrial atmosphere, which determine the weather and the climate, relies on the meteorological measurements and observations, permanently or periodically carried out in different points on the terrestrial globe surface and at various altitudes in the free atmosphere. The unitary programme of measurements and observations, as well as other meteorological activities are assured by international co-operation within National Administration of Meteorology, with the World Meteorology Organisation.

Staþia meteorologicã reprezintã punctul de pe suprafaþa terestrã unde se efectueazã observaþii ºi mãsurãtori asupra tuturor elementelor ºi fenomenelor meteorologice, conform programului stabilit. Majoritatea observaþiilor, mãsurãtorilor ºi determinãrilor meteorologice de la staþii se efectueazã pe platforma meteorologicã situatã pe un teren deschis, tipic pentru regiunea respectivã, cu dimensionarea standard de 26 m x 26 m. Pentru cercetarea proceselor ºi fenomenelor atmosferice ºi pentru calculul diferiþilor parametri meteorologici ºi climatici, este necesarã raportarea observaþiilor ºi mãsurãtorilor, care se realizeazã atât în spaþiu, cât ºi în timp. Programul climatologic reprezintã complexul observaþiilor ºi mãsurãtorilor meteorologice ce se executã la staþii, dupã timpul solar mediu local, atât la termenele fixe, cât ºi continuu în 24 de ore. Permanent, la termenele climatologice (1, 7, 13, 19 timp solar mediu local) se efectueazã observaþii ºi mãsurãtori asupra:

presiunii atmosferice, vântului, temperaturii ºi umezelii aerului, temperaturii suprafeþei solului, nebulozitãþii, precipitaþiilor, vizibilitãþii orizontale. Continuu, în tot cursul zilei ºi nopþii se determinã caracteristicile tuturor fenomenelor meteorologice (hidrometeori, litometeori, electrometeori etc.). Observaþiile asupra temperaturii aerului constau în mãsurarea temperaturii aerului la termenele stabilite ºi în determinarea valorilor maxime ºi minime ale acesteia în intervalele de timp dintre aceste termene.

Temperatura aerului se mãsoarã cu instrumente cu citire directã, psihrometrul cu ventilaþie artificialã, termometrul de maximã cu mercur ºi termometrul de minimã cu alcool ºi cu aparate înregistratoare (termografe). Pentru ca instrumentele cu care se mãsoarã temperatura ºi umezeala aerului sã nu fie influenþate direct de radiaþia solarã, de radiaþia terestrã, de precipitaþii ºi de rafalele vântului, ele se instaleazã în adãpostul meteorologic situat la 2 m înãlþime deasupra solului. Mãsurarea cantitãþilor de apã ce provin din precipitaþii atmosferice sau care se depun din alþi hidrometeori se efectueazã cu ajutorul pluviometrului, iar înregistrarea continuã a precipitaþiilor (lichide) se face cu pluviograful. Cantitãþile de apã se mãsoarã zilnic la termenele climatologice (1, 7, 13, 19) ºi se exprimã prin grosimea stratului de apã cãzutã, în mm (1mm=1l / m 2 ).

The meteorological station represents the point from the terrestrial surface, where measurements and observations on all meteorological elements and phenomena are carried out in keeping with the programme. Most of meteorological observations, measurements and determinations from the stations are performed on the meteorological area situated on an open land, typical for the respective region, with the standard dimension of 26 m x 26 m. In order to observe the atmospheric processes and phenomena and to compute various meteorological and climatic parameters, it is necessary to report observations and measurements, carried out both in space and over time. The climatic programme represents the complex of meteorological observations and measurements performed at stations, according to the local average solar time, both at fixed deadlines and continuously during 24 hours. Permanently, at the climatic deadlines (1, 7, 13, 19 local average solar time), the observations and measurements are done for: atmospheric pressure, wind, air temperature and humidity, ground surface temperature, cloudiness, precipitations, horizontal visibility. Continuously, during all day and night, the characteristics of all meteorological phenomena (hydrometeors, litometeors, electrometeors a.s.o.) are determined. Air temperature observations consist of air temperature measurement at the observation deadlines and of determining its maximum and minimum values, during the intervals between the climatic observation deadlines. Air temperature is measured with direct reading instruments, the psychrometer with artificial ventilation, the thermometer of maximum with mercury and the thermometer of minimum with alcohol and with recording apparatus (thermographs). In view to ensure that the instruments for measuring air temperature and humidity are not directly influenced by the solar, terrestrial radiation, by precipitations and by wind gusts, they should be placed in the meteorological shelter situated at 2 meters high above the ground. The measurement of water quantities coming from atmospheric precipitations or deposited by other hydrometeors is carried out by means of pluviometer and the continuous recording of precipitations (liquids) is performed with the pluviograph. Water quantities are daily measured at climatic deadlines (1, 7, 13, 19) and they are expressed by the thickness of the fallen water layer, in mm (1mm=1l / m 2 ).

MEDIU ÎNCONJURÃTOR

Resursele de apã reprezintã potenþialul hidrologic format din apele de suprafaþã ºi subterane în regim natural ºi amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigurã alimentarea diverselor folosinþe. Ariile naturale protejate, conform O.U.G. nr. 57/2007, reprezintã zone terestre, acvatice ºi/sau subterane, cu perimetrul legal stabilit ºi având un regim special de ocrotire ºi conservare, în care existã specii de plante ºi animale sãlbatice, elemente ºi formaþiuni biogeografice sau de altã naturã, cu valoare ecologicã, ºtiinþificã sau culturalã deosebitã ºi cuprind:

rezervaþii ale biosferei - arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unor zone

de habitat natural ºi a diversitãþii biologice specifice;

parcuri naþionale - arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unor eºantioane reprezentative pentru spaþiul biogeografic naþional;

parcuri naturale - arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacþiunea activitãþilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonã distinctã, cu valoare semnificativã peisagisticã ºi/sau culturalã, deseori cu o mare diversitate biologicã;

rezervaþii ºtiinþifice - arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unor habitate naturale terestre ºi/sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes ºtiinþific;

rezervaþii naturale - arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unor habitate ºi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic;

monumente ale naturii - arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unor elemente naturale cu valoare ºi semnificaþie ecologicã, ºtiinþificã, peisagisticã deosebite ;

zone umede de importanþã internaþionalã sunt acele arii naturale protejate al cãror scop este asigurarea protecþiei ºi conservãrii siturilor naturale

cu diversitate biologicã specificã zonelor umede;

arii de protecþie specialã avifaunisticã sunt acele arii

naturale protejate ale cãror scopuri sunt conservarea, menþinerea, ºi acolo unde este cazul, readucerea într-

o stare de conservare favorabilã a speciilor de pãsãri ºi

a habitatelor specifice, desemnate pentru protecþia speciilor de pãsãri migratoare sãlbatice;

situri de importanþã comunitarã reprezintã acele arii care, în regiunile biogeografice în care existã,

contribuie semnificativ la menþinerea sau restaurarea la

o stare de conservare favorabilã a habitatelor naturale.

ENVIRONMENT

Water resources represent the hydrological potential consisting of the superficial and underground waters, under natural and arranged conditions, registered at the beginning of the year, of which the utilities are fed. Natural protected areas, according to G.P.O. no. 57/2007, represents terrestrial, aquatic and/or underground areas, with legally settled perimeter and with a special protection and preservation regime, where wild plants and animal species, bio - geographic elements and formations or of other nature, with special ecological, scientific or cultural value exist and include:

reservations of biosphere - protected natural areas whose purpose is the protection and preservation of a natural habitat areas and of specific biologic diversity;

national parks - natural protected areas whose purpose is the protection and preservation of representative samples for the national bio - geographic space;

natural parks - natural protected areas whose purpose is the protection and preservation of landscape piles in which human activities interactions in time created a distinct area, with landscape and/or cultural significant value, often with a great biological diversity;

scientific reservations - natural protected areas whose purpose is the protection and preservation of terrestrial and/or aquatic natural habitats, including representative elements of scientific interest;

natural reservations - natural protected areas whose purpose is the protection and preservation of important natural habitats and species from flora, fauna, forestry, hydrological, geological, speological, paleontological, pedological point of view;

natural monuments - natural protected areas whose purpose is the protection and preservation of natural elements and of ecological, scientific, landscape special significance ;

wetlands of international importance are those protected natural areas whose purpose is to ensure the protection and preservation of the natural sites with a wetland-specific biological diversity;

special avifaunistic protection areas are those protected natural areas whose purpose is the preservation, maintenance and where necessary the conservative rehabilitation of the bird species and specific habitats designated for wild migratory bird species protection;

sites of community interest reprezent areas located in biogeographical regions, contributing significantly to the maintenance or restoration to a favourable preservation state of the natural habitats.

Evaluarea calitãþii apelor de suprafaþã constã în monitorizarea parametrilor biologici hidromorfologici, fizico-chimici, a poluanþilor prioritari sau a altor poluanþi evacuaþi în cantitãþi importante.

Potrivit Legii nr. 310/2004, anexa 11, se disting 5 clase de calitate, definite astfel:

clasa de calitate I - stare foarte bunã - nu existã alterãri (sau sunt foarte mici) ale valorilor elementelor fizico-chimice ºi hidromorfologice de calitate pentru tipul de corpuri de apã de suprafaþã faþã de cele asociate în mod normal cu acel tip în condiþii nemodificate;

clasa de calitate II - stare bunã - valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apã de suprafaþã prezintã nivele scãzute de schimbare datoritã activitãþilor umane, dar deviazã uºor faþã de acele valori normale asociate cu tipul de corpuri de apã de suprafaþã în condiþii nemodificate;

clasa de calitate III - stare moderatã - valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apã de suprafaþã deviazã moderat faþã de acelea care sunt în mod normal asociate cu tipul de corp de apã de suprafaþã în condiþii nemodificate. Valorile prezintã semne moderate de perturbare ca urmare a activitãþilor umane ºi sunt esenþial perturbate faþã de valorile din condiþiile de stare bunã;

clasa de calitate IV - slabã - prezintã dovezi de alterãri majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaþã ºi în care comunitãþile biologice importante deviazã semnificativ de la valorile normale asociate cu tipul de corpuri de apã de suprafaþã în condiþii nemodificate;

clasa de calitate V - proastã - prezintã dovezi de alterãri majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaþã ºi în care pãrþi mari din comunitãþile biologice importante care sunt în mod normal asociate cu tipul de corpuri de apa de suprafaþã în condiþii nemodificate, sunt absente. Cheltuielile pentru protecþia mediului includ investiþiile ºi cheltuielile curente interne pentru desfãºurarea activitãþilor de supraveghere ºi protecþie a mediului, ºi care se referã la prevenirea sau repararea pagubelor aduse acestuia. Investiþiile pentru protecþia mediului includ cheltuielile efectuate pentru lucrãri de construcþii, de instalaþii ºi de montaj, pentru achiziþionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creãrii de noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucþia celor existente, cu scopul de protecþie a mediului. Ele includ, de asemenea, valoarea serviciilor legate de transferul de proprietãþi al mijloacelor fixe existente ºi al terenurilor (taxe, materiale, comisioane, cheltuieli de transport de încãrcare - descãrcare).

The evaluation of the superficial waters quality is carried out by monitoring the biological hidro - morfological parameters, physico - chemical, the prioritary pollution agents or other pollution agents evacuated in important quantities. According to Law no.310/2004, annex 11, 5 quality classes are distinguished, defined as follows:

the first quality class - very good state - no alterations (or very few) of physico-chemical and hydro-morfological quality elements value exist for the type of superficial waters bodies as against those normally associated with specific type in unchanged conditions;

the second quality class - good state - biological quality elements values for superficial water body type presents low levels of change because of human activity, but it slightly deviate as against those normal values associated with superficial water bodies type in unchanged conditions;

the third quality class - moderate state - biological quality elements values for superficial water body type moderately deviates as against those which are normally associated with superficial water body type in unchanged conditions. These values presents moderate perturbation signs because of human activities and are essentially perturbated as against the good state conditions values;

the fourth quality class - poor - presents major alteration proofs of the biological quality elements values for superficial water bodies type in which important biological communities significantly deviates from the normal values associated with superficial water bodies type in unchanged conditions;

the fifth quality class - bad - presents major alteration proofs of the biological quality elements values for superficials water bodies type and in which big parts from important biological communities which are normally associated with superficial water bodies type in unchanged conditions are absent. Environment protection expenditure include investment and internal current expenditure for carrying out the activities of environment observation and protection and refer to environment damages prevention or repair. Investments for environment protection include the expenditure made for construction, installations and building works, for equipment, transport means purchasing, other expenditure meant to create new fixed assets for the development, modernization, reconstruction of the already existent ones, having the purpose of environment protection. They also include the value of services related to existent fixed assets and land ownership transfer (taxes, materials, commissions, loading-unloading transport expenditure).

Cheltuieli curente interne pentru protecþia mediului însumeazã cheltuielile efectuate pentru operarea, repararea ºi întreþinerea instalaþiilor ºi utilajelor pentru protecþia mediului de cãtre personalul întreprinderii. Ele includ salariile ºi impozitele aferente ºi cheltuielile materiale (materii prime, materiale, combustibili, energie, apã etc.). Cheltuielile curente interne nu includ cheltuielile pentru achiziþionarea de servicii de mediu de la terþi. Categoriile de producãtori de servicii pentru protecþia mediului sunt:

producãtorii nespecializaþi - unitãþi care executã o activitate de protecþia mediului ca activitate secundarã sau auxiliarã la o activitate principalã. Activitatea principalã nu este una de protecþia mediului. Aceste unitãþi se regãsesc în sectorul producþie (CAEN Rev.2, diviziunile: 02; 05-35; 41; 42; 43; 49; 50; 51);

producãtorii specializaþi - unitãþi care executã activitãþi de protecþia mediului ca activitate principalã, conform CAEN Rev.2, diviziunile: 36; 37; 38; 39 ºi clasa 4677;

administraþia publicã - toate unitãþile administraþiei publice locale ºi centrale a cãror producþie de servicii de protecþia mediului non-piaþãeste destinatã consumului individual ºi colectiv (CAEN Rev.2, clasa 8411). Activitãþile specifice de protecþia mediului sunt grupate dupã domeniile de mediu, astfel:

prevenirea ºi combaterea poluãrii (protecþia aerului, protecþia apei, managementul deºeurilor, protecþia solului ºi a apelor subterane);

protecþia resurselor naturale ºi conservarea biodiversitãþii (protecþia speciilor, arii protejate, remediere ºi reconstrucþie ecologicã, refacerea mediului acvatic, prevenirea fenomenelor naturale periculoase);

alte domenii (cercetare-dezvoltare, administrare generalã a mediului, reducerea zgomotului ºi a vibraþiilor, protecþia împotriva radiaþiilor, educaþie, instruire, informare).

Current internal expenditure for environment protection are made of the expenditure for operating, repairs and maintenance of installations and equipment

for environment protection by enterprise staff. They include salaries and taxes and material expenditure (raw materials, materials, fuels, energy, water a.s.o.). The current internal expenditure do not include environmental services purchased from thirds. Categories of service producers for environment protection are:

non-specialised producers - units carrying out an activity of environment protection as their secondary or auxiliary activity. Their main activity is not the environment protection. These units are found in the sector of production (CANE Rev. 2, divisions: 02; 05-35; 41; 42; 43; 49; 50; 51);

specialised producers - units carrying out an activity of environment protection as their main activity, according to CANE Rev.2, divisions: 36; 37; 38 ; 39 and 4677 class;

public administration - local and central units of public administration whose non-marketproduction of environment protection services is meant for individual and collective consumption (CANE Rev.2, 8411 class). Specific activities of environment protection are grouped by environmental domains, as follows:

pollution prevention and reduction (air protection, water protection, wastes management, soil and underground waters protection);

natural resources protection and biodiversity preservation (species protection, protected areas, ecological remedy and reconstruction, aquatic environment restoration, prevention of dangerous natural phenomena);

other domains (research-development, environment general administration, noise and vibrations reduction, protection against radiation, education, training, looking for information).

11 GEOGRAFIE, METEOROLOGIE ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ

1.1

Poziþia geograficã a României

1.2

Lungimea frontierelor României

1.3

Principalele altitudini muntoase

1.4

Lungimea principalelor cursuri de apã de pe teritoriul României

1.5

Principalele lacuri naturale

1.6

Principalele lacuri antropice

1.7

Altitudinea medie a principalelor oraºe din România

1.8

Organizarea administrativã a teritoriului României, la 31 decembrie 2009

METEOROLOGIE

1.9

Temperatura aerului (media lunarã ºi anualã)

1.10

Temperatura aerului (maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã)