Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCUREȘTI

MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR ȘI DE ASIGURĂRI

DISCIPLINA: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ


ETICA ȘI CODURILE DE ETICĂ ALE UNIVERISTĂȚILOR
NAȚIONALE

Profesor: Student:
Lector univ.dr. NICOLAE Mariana Riana LUCA CAMELIA-VIORICA
MFBA-AN II

București
2021
I. Considerații despre etică
Dicționarul explicativ al limbii române definește etica din punct de vedere științific ca fiind
acea disciplină care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspective
principiilor morale și cu rolul lor în viața socială1. Etica însumează, de asemenea, ș itotalitatea
normelor de conduit morală corespunzatoare, fiind în multe situații, de altfel, sinonimizată cu
conceptul de morală.
Se deduce astfel faptul ca, etica se ocupă de studiul principiilor morale, cu legile lor de
dezvoltare istorică, cu conținutul lor de clasă și cu rolul lor în viața socială, fiind una dintre formele
conștiinței sociale, fiind adânc înrădăcinată în ființa umană, ca parte integrantă a caracterului
fiecărui individ.
Conceptul de etică ar trebui să existe în orice mediu în care un individ se desfășoară. Fie că este
vorba de mediul profesional, cel universitar, academic, sau de relațiile inter-umane este imperativ ca
acțiunile fiecărui individ sa fie guvernate de morală, etică.
Din cele mai vechi timpuri oamenii au fost preocupati sa reglementeze relațiile dintre ei prin norme
care sa aibă ca scop protejarea fiecărui individ al comunității, a comunității ca întreg sau a anumitor
segmente ale acesteia (familie, trib, gintă, popor, națiune, etnie, organizație, etc)2.
La baza constituirii unei norme au stat întotdeauna valorile morale promovate în anumite moment
istorice și în diferite arii de conviețuire umană într-o societate. Astfel, obiectul principal de studiu al
științei eticii este morala. Tema morale este una din cele mai vechi teme ale filosofiei, fiind o parte
constitutivă a naturii umane, iar conștiința de sine a omului a fost constituita înainte de toate în jurul
valorilor morale existente în societate în fiecare perioadă istorică.
În mediul academic, etica se regăsește la intersecția dintre etica cercetării, managementul
eticii în organizații și deontologia profesională a cercetătorului sau profesorului.
În mediul universitar, etica este evidențiată pe de-o parte de obligațiile morale ale profesorului
și pe de altă parte, de îndatoririle morale ale studentului. Profesorul, prin meseria pe care o practică
își însușește respectarea tuturor normelor sociale, ale regulamentelor interne ale instituției in care își
desfășoară activitatea, precum și a exigențelor pedagogice în educația deontologică. Pe de altă parte,
obligația morală a studentului este cea de a studia disciplina la care s-a înscris, de a respecta
regulamentul intern, normele sociale, de a se prezenta la cursuri conform așteptărilor profesorului.
Etica profesională subliniază obligația fiecarui membru al unei profesii de a încheia un
contract nescris, prin care membrii profesiei respective își asumă promovarea idealurilor serviciului
public, își asumă respectarea datoriei civice raportat la meseria pe care o desfășoară (în cazul în
care această meserie este în folosul cetăteanului), îți asumă trăsături de caracter deosebite,
reprezentate de integritate, anticoruptibilitate, considerarea interesului altuia mai importanta decât
interesul propriu, promovarea idealurilor serviciului, precum și aderarea la standardele înalte pe
care le impune activitatea, în integralitatea sa.
În domeniul cercetării științifice, se pun în discuție problemele etice care apar în toate etapele
unei cercetări, unde este relevanta alegerea temei, a metodelor, a desfășurării propriu-zise a
cercetării și a publicării ulterioare a lucrării, precum și a valorificării rezultatelor finale. În această
privință, în discordanță cu etica este plagiatul unei lucrări științifice.
Plagiatul este un fenomen extrem de intâlnit în lumea academică. În România, plagiatul a
constituit în ultima vreme un subiect de interes public, implicând o serie de politicieni în scandaluri
publice dintre care cel mai notoriu a fost cazul plagiatului lucrării de doctorat de către prim-

1
https://dexonline.ro/definitie/etica
2
Prof. dr. ing. Dorin Bică, Șef lucr. Dr. ing. SorinaMoica, Șef lucr. Dr. ing. Elena Harpa, Șef lucr. Dr. ing. Sorin Albu,
Lector dr. Andreea Ban- "Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în
munca intelectuală a studenților- Etică și integritate academică", Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Tărgu Mureș- Facultatea de inginerie, 2018- pagina 9
ministrul Ponta Victor3. Plagiatul este caracterizat ca fiind o forma de furt intelectual. Conform
dicționarului explicativ al limbii române plagiatul reprezintă copierea, însușirea, în întregime sau în
parte, a ideilor altora pentru a le prezenta drept creații personale4.
Legea educației naționale numărul 1/2011, actualizată, prezintă în articolul 98, alineatul 2,
obligativitatea fiecărei instituții de învățământ de a avea un consiliu profesoral care să stabilească
un Cod de etică profesională și să monitorizeze aplicarea acestuia. În legea educației naționale
termenul de "etică" apare ca un laitmotiv, având, de altfel, o întreagă secțiune dedicată, denumită
"Etica universitară". Acest paragraf trasează liniile formării comisiei de etică universitară, atribuțiile
ei, funcționarea și principalele abateri de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea
universitară.
De asemenea, o importanță majoră în acest domeniu o are și Legea 206/2004, actualizată,
privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, în care este
prezentată înființarea Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice
și Inovării, cu toate atribuțiile care îi sunt alocate.

II. Codurile de etică ale universităților naționale

Prin Legea educației naționale nr. 1/2011 se instituie obligativitatea fiecarei instituții de
învățământ de a avea un Cod de etică profesională, care trebuie respectat atât de catre cadre
didactice cât și de către studenți.
În acest capitol se va trata comparativ codurile de etică ale unor Universități Naționale cu
diferite profile de activitate. Așadar, în paginile următoare o să fie regasite sinteze ale codurilor de
etică și deontologie profesională pentru următoarele universități naționale: Universitatea Artifex,
Universitatea Națională de Arte din București (UNARTE), Universitatea din București (UB),
Universitatea "Nicolae Titulescu" București, Universitatea Babeș- Bolyai (UBB), Universitatea de
Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

1. Universitatea ARTIFEX
Codul de etică universitară elaborat de Universitatea ARTIFEX, formulează în mod explicit
principiile, valorile şi normele morale pe care membrii acestei comunităţi academice consimt să le
respecte, modalităţile de realizare a acestora, faptele şi acţiunile care constituie încălcări ale
conduitei etice universitare precum şi sancţiunile aferente.
Acesta este definit ca un contract moral între profesori, studenţi şi personal administrativ,
contribuie la realizarea coeziunii membrilor comunităţii academice, la cultivarea încrederii în
mediul universitar ca mediu de educaţie şi pregătire profesională a studenţilor, la asigurarea unui
climat de competiţie după reguli corecte, la protejarea membrilor de comportamente nedrepte cu
privire la evaluarea calităţilor profesionale ale acestora, la protejarea faţă de abuzul de putere.
Totodata, Codul de etică universitară arată angajamentul conducerii universităţii şi
facultăţilor, al departamentelor şi catedrelor de a respecta normele eticii universitare.
În acest sens a fost adus la cunoştinţa membrilor, ca primă condiţie pentru a fi respectat.
Prin codul de etica universitară, în cadrul acestei universități s-au stabilit următoarele principii
de bază: libertatea academică, autonomia personală, meritul, profesionalismul, dreptatea și
3
Prof. dr. ing. Dorin Bică, Șeflucr. Dr. ing. Sorina Moica, Dr. ing. Elena Harpa, Dr. ing. SorinAlbu, Lector dr.
Andreea Ban- "Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în munca
intelectuală a studenților- Etică și integritate academică", Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Tărgu Mureș- Facultatea de inginerie, 2018- pagina 49
4
https://dexonline.ro/definitie/plagiat
echitatea, onestitatea si corectitudinea intelectuală, transparența, responsabilitatea, respectul și
toleranța si bunăvoința și grija

2. Universitatea Națională de Arte din București


Codul de etică al acestei universități prevede faptul că Universitatea de Arte din București își
propune să reprezinte principalul centru de polarizare a eforturilor artistice și intelectuale, pentru
afirmarea, consolidarea și dezvoltarea artei, învățământului și culturii naționale.
Totodată, acest cod are un atribut important- cel de recunoaștere și recompensare a meritelor
academice, personale sau colective, acestea fiind pe deplin asigurate. Meritele sunt recunoscute
deopotrivă atât cadrelor didactice, membrilor structurilor de conducere, cât și studenților.
Pentru cadrele didactice și personalul de cercetare, meritul este stabilit în funcție de calitatea
activității didactice, a activitățiilor artistice și a publicațiilor cultural- științifice persoanle sau
colective. Totodata, pentru membrii structurilor de conducere, meritul este recunoscut și stabilit în
baza managementului eficient al resurselor, menținerea unor standarde de calitate înalte, precum și
aplicarea regulamentelor interne, cu strictețe.
În cazul studenților, meritul este recunoscut în baza criteriilor de evaluare a performanțelor
academice ale acestora, rezultatele concursurilor, cele ale participării la expoziții, evenimente
culturale sau ale activităților de voluntariat.
Tot aici se prevăd și încălcările principiului competenței și profesionalismului, dupa cum
urmează: constituie încălcare asumarea unor obligații care depășesc nivelul actual de pregătire
profesională; constituie încălcare încredințarea de cursuri, seminare si lucrări de laborator spre a fi
susținut de către persoane care nu dețin nivelul de cunoaștere adecvat; consacrarea unei părți
importante din timpul alocat activității didactice unor discuții fără legatură cu tematica acestuia;
nerespectarea programării examenelor, a cursurilor sau a activităților didactice; neinformarea
prealabilă a studenților în legatură cu informațiile de interes pentru aceștia; evaluarea studenților pe
alte criterii, decât cele de performanță; întârzieri nejustificabile în evaluarea studenților sau în
comunicarea rezultatelor; obținerea unui folos material de către un cadru didactic pe urma unor
lucrări științifice întocmite de către studenți; condiționarea accesului la examinare sau a promovării
examenelor prin cumpărarea unor lucrări sau cărți ale cadrelor didactice; abuzul de putere.
Pertinent este aspectul conform caruia universitatea aderă necondiționat la principiile
respectării depline a proprietății intelectuale și asigurării integrității academice, făcând din
promovarea lor un element central al activității proprii și al politicii de dezvoltare instituțională. În
plus, respectarea proprietății intelectuale și a drepturilor de autor este o obligație profesională fermă
a tuturor membrilor comunității academice.
Mai mult, în codul de etică al Universității Naționale de Arte sunt prevăzute și informațiile
referitoare la Comisia de Etică universitară privind structura, competența, conducerea și sancțiunile
acestei comisii.
Așadar, etica, morala, respectul, buna-purtare si merituozitatea sunt atribute clar evidențiate în
cod, care trebuie deținute de către toți membrii instituției de învățământ în discuție.

3. Universitatea din București


Codul de etică al Universității București prezintă o serie de prevederi privind respectarea
valorilor și a principiilor etice generale. Acest cod prezintă similitudini cu codul Universității
Naționale de Arte si cel al Universitatii Artifex, având la bază același cadru legislativ, în speță
Legea educației naționale numărul 1/2011.
Prin acest cod Universitatea București asigură membrilor săi libertate academică deplină,
aceștia fiind protejați împotriva constrângerilor politice, religioase, economice, precum și împotriva
cenzurii, manipulărilor și persecuțiilor.
Codul de etică al Universității București susține libertatea de exprimare, precum și accesul
nemijlocit la informații, totodata recunoscând rezultatele membrilor săi la autonomie personală,.
De asemenea, onestitatea și corectitudinea intelectuală sunt valori etice promovate de Universitatea
București, întrucât în absența lor, rolul Universității nu ar mai fii acela de a educa minți tinere, de a
forma oamneni de baza și caractere juste, evaluarea nu ar mai fi facută obiectiv și corect de către
profesori pentru fiecare student în parte. O evaluare trebuie sa releve nivelul de pregatire al unui
student, precum și o treabă bine făcută din partea profesorului.
Profesorii dau dovadă de etică și de respectarea Codului în sine, prin învățarea continuă (lifelong
learner), prin transpunerea lui în pielea elevului, fiind mai întâi de toate un partener de învățare , nu
o autoritate a carui menire este să predea adevărul absolut.5
Codul de etică UB sublinează un aspect important din punct de vedere moral și anume
ipoteza furtului intelectual. Textul menționează faptul că încălcarea proprietății intelectuale și a
drepturilor de autor poate fi definită ca orice reproducere completă sau incompletă a unor contribuții
intelectuale. Neatribuirea corespunzătoare creaza confuzii și poate genera, leza drepturile morale ale
autorilor; ea constituie o încălcare a deontologiei academice și o deficiență sau o culpă.
De asemenea, este evidențiat faptul că, în cazul furtului intelectual, responsabilitatea morală
poate fi împărțită, așadar, există o responsabilitate morală nu numai a celor care încalcă drepturile
de autor, ci și a tuturor celor ce constată, anunță sau discută public prezumtive abateri de la normele
de integritate academică. Pentru respectarea eticii academice, orice constatare a unor lezări aduse
proprietății intelectuale trebuie făcută neîntârziat, cu toate precizările pertinente pentru acest caz,
precum și furnizarea tuturor dovezilor necesare.
Universitatea din București promovează, de altfel, un climat de respect și responsabilizare a
proprilor membrii, prin angrenarea acestora în diverse proiecte care implică societatea, prin
orientarea programelor de studii și de cercetare către nevoile societății, prin implicarea acestora în
proiecte civice, umaniste, în anumite zone în care se constată că sunt necesare fapte sociale.
Codul de etică acordă un articol unor caracteristici morale foarte importante- respectul și toleranța.
Aceste caracteristici sunt promovate constant, în scopul creării unui climat favorabil și armonios, în
vederea întreținerii relațiilor inter-umane dintre membrii Universității. Un alt articol (articolul 32)
este dedicat în totalitate "bunăvoinței", aceasta fiind o normă etică pe care Universitatea București o
promovează în toate domeniile sale de activitate
Sunt scoase în evidență și trasăturile de caracter pe care UB le condamnă, care, de altfel, contravin
în totalitate normelor etice promovate, precum: hărțuirea, abuzul, hărțuirea sexuală, intimidarea,
umilirea, comportamentul insultător, manifestat prin expresii peiorative, înjositoare, abuzul de
putere.

4. Universitatea "Nicolae Titulescu" București


Universiteatea "Nicolae Titulescu" are propriul cod de etică după care membrii ei se ghideaza.
În vederea verificării, gestionării și implementării acestuia a fost constituită la nivel local și o
Comisie de etică universitară. Codul de etică al Universității "Nicolae Titulescu" respectă în
totalitate legislația în vigoare.
Universitatea promovează autonomia personală, asigură libertatea academică , protejându-și
membrii împotriva presiunilor de orice fel, susține dreptatea și echitatea, elimină deciziile și
aprecierile discriminatorii, recunoaște și recompensează meritul individual sau de grup, promoveaza
profesionalismul membrilor săi, prin organizarea de programe academice, care contribuie la
sporirea cunoașterii științifice, promovează transparența, egalitatea de șanse în competiție și asigura
accesul echitabil la resursele existente. Totodată, sunt promovate respectul și toleranța (de orice
natură), responsabilitatea profesională și socială, echitatea.

5
www.edupedu.ro- articol Ruxandra Manea, "Care este profilul unui profesor bun".
Nimeni nu are dreptul de a intimida, denigra, hărțuii, amenința sau de a aduce orice fel de atingere
demnității umane a celorlalți.
Cadrele didactice au obligații clar enunțate în cod, printre care: obligația de a comunica
fiecare aspect referitor la cursuri, examene, suporturi de curs; de a stabili programul; de a se pregăti
constant și de a fi la curent cu fiecare modificare care ar putea să intervină în domeniul lor de
activitate; de a evalua corespunzator și obiectiv studenții; de a folosi un limbaj academic, adecvat și
corespunzător.
În acest cod, atribuțiile Comisiei de etică sunt clar evidențiate, fiind stabilită atât componența ei, cât
și atribuțiile relevante pentru situațiile care pot surveni în cursul unui an universitar.
Comisia de etică este sinonimizată unui for judecătoresc, iar situațiile care ar putea survenii
sunt prezentate precum un proces, în care sunt scoase în evidență atât drepturile reclamantului, cât
și cele ale reclamatului, iar prezumția de nevinovăție este susținută pană la prezentarea dovezilor
necesare și dovedirea contrariului.

5. Universitatea "Babeș- Bolyai"


Codul de etică și deontologie profesională al Universității "Babeș-Bolyai" se bazează pe
dezvoltarea și practicarea valorilor naționale, europene și universale. Acesta funcționează ca un
ghid de dezvoltare și îndrumare a membrilor proprii (fie ei studenți, masteranzi, doctoranzi, fie
cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, sau cercetători).
După acest cod membrii comunității universitare trebuie să-și ghideze conduita, respectând
principiile și valorile pe care le impune, în scopul prevenirii încălcării normelor eticii universitare;
acesta furnizează modele de comportament, de coziune și de valorizare a potențialului comunității
universitare.
Precum și în cazurile prezentate anterior, cadrul legislativ pe care se bazează acest cod este
reprezentat de legea educației naționale nr. 1/2011.
În cod sunt enunțate principiile fundamentale care, de altfel, constituie campul lexical al eticii:
libertatea academică, competența și profesionalismul, integritatea, onestitatea intelectuală,
colegialitatea, loialitatea, dreptatea, echitatea și responsabilitatea. Aceste principii trebuie să
guverneze caracterul fiecărui membru al comunității universitare.
Libertatea academică implică dreptul fiecărui membru de a-și exprima în mod liber opiniile,
fără a fi cenzurat. Competența și profesionalismul sunt promovate, dorite și adoptate în mediul
universitar, precum și recompensarea excelenței științifice, profesionale, pedagogice, manageriale,
administrative. Integritatea membrilor comunității este, de asemenea, unul din aspectele esențiale
care permite desfășurarea în condiții optime a activității didactice și de cercetare. Onestitatea
intelectuală este înțeleasă în sensul respectului pentru dreptul la proprietatea intelectuală și a
drepturilor de autor. Alături de aspectele menționate deja, colegialitatea are un impact deosebit,
deoarece membrii comunității universitare își datorează respect reciproc, curtoazie, asistență și
înțelegere.De altfel, fiecare membru al comunității universitare "Babeș- Bolyai" are o obligație
morală în fața Universității, numită loialitate. Dreptatea și echitatea sunt valori pe care Universitatea
le promovează în rândul membrilor săi, respingând orice forme de discriminare, exploatare, tratare
inegală a membrilor comunității pe criterii extraprofesionale precum rasa, sexul, etnia, religia,
apartenența la grupuri minoritare, convingerile politice, orientările și preferințele personale. Nu în
ultimul rând, un alt aspect important este cel al responsabilității. Fiecare membru al comunității
universitare este obligat sa își asume răspunderea pentru faptele proprii și să respecte codul de etică
și deontologie profesională al Universității "Babeș- Bolyai".
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași
Codul de etică și deontologie profesională al Universității de Medicină și Farmacie "Grigore
T. Popa" Iași își are baza legislativă în Legea educației naționale nr. 1/2011. Acest cod circumscrie
un sistem de valori universal acceptate de comunitățile academice în condițiile internaționalizării
informației și globalizării. Acesta reprezintă, de asemenea, și un "contract moral", nescris, între
membrii comunității academice, menit să asigure o buna colaborare între membrii, o competiție
sănătoasă și corectă între studenți, care în cele din urma să ducă la creșterea prestigiului
universității.
Textul codului exprimă într-o manieră concludentă însuși scopul său: Scopul vizat este de a
reglementa domeniul cuprins între lege și morală (art. 6, Codul de etică și deontologie profesională
al Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași).
Ca și în celelalte cazuri deja prezentate, codul se bazează pe un set de principii și valori
promovate în mediul academic, după cum urmează: libertatea academică; integritatea; prevenirea și
gestionarea conflictelor de interese; autonomia personală; dreptatea și echitatea; meritul;
profesionalismul și competența; onestitatea și corectitudinea intelectuală; transparența; respectul,
toleranța și incluziunea; responsabilitatea profesională; bunăvoința și grijă; fidelitatea (loialitatea);
buna conduită în activitatea științifică.
Aceste valori sunt protejate de Universitate, iar orice încălcare a acestora este sancționată
conform legislației în vigoare.
Codul Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași prezintă și un set de
incompatibilități, enunțate în art. 11, alin. (5). Aceste incompatibilități scot în evidență faptul că
acest cod este unul care respectă însăși subiectul pe care îl dezvoltă în întreg conținutul său.
Luând în considerare subiectul de studiu al acestei universități în cod există anumite particularități,
cum este situația enunțată în art. 22: "Cercetarea pe subiecți umani și pe animale se face cu
repsectarea prevederilor Convențiilor și Declarațiilor Internaționale la care România este parte
semnatară".
Pentru respectarea integrității umane, codul enunța și faptul că cercetarea medicală în scopul
progresului medical trebuie realizată doar în ultimă instanță pe subiecți umani. De asemenea, în
cercetarea biomedicală există datoria de a promova și proteja viața, sănătatea, intimitatea și
demnitatea subiecților umani care participă la cercetare, binele individual primând asupra binelui
societății în general și al științei.
În scopul unei verificări amănunțite la nivelul Universității a fost constituită o Comisie de
Etică a Cercetării, care evaluează toate proiectele de cercetare și le avizează pe cele pe care le
consideră potrivite (în urma analizei).
Din cauza programului de studiu, care conține atât o parte teoretică, cât și o parte practică, studenții
trebuie să își însușească și Codul de etică profesională existent la nivelul fiecărui spital, fie el public
sau privat.
Ca ultimă mențiune pentru această situație, în cazul membrilor comunității universitare sunt incluse
în contractele individuale de muncă și în contractele de studii clauze referitoare la Codul de etică și
deontologie profesională, prin care cu toții se obligă de respectarea lui.

III. Considerații finale

Consideram ca etica și-a făcut simțită prezența din cele mai vechi timpuri, de când individul a
început să aibă conștiință, să facă parte dintr-o comunitate în care primează legile morale, în care
primează starea sa de bine și a celor care îl înconjoară, în care primează respectarea limitelor
impuse de cutumă, în care morala este mai degraba un principiu de bună conviețuire.
Din analiza celor sase coduri de etică de mai sus se pot observa multiple similitudini. Având
în vedere faptul ca acestea au același cadru legislativ și anume Legea educației naționale nr. 1/2011,
prin care se impune formarea Comisiilor de Etică la nivelul fiecărei universități. Comisiile de etică
au atribuții asemănătoare, în genere, însă au și atribuții diferite, care țin mai degraba de profilul de
activitate al universităților.
Întodeauna, Codul de etică al Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași o
sa conțină articole suplimentare care se referă la activitatea de cercetare medicală și biomedicală, pe
subiecți animali sau umani, spre deosebire de Codul de etică al Universității "Nicolae Titulescu",
București, care conține articole generale referitoare la etica universitară.
De asemenea, Codul de etică al Universității de Arte București o sa conțină articole referitoare
la dezvoltarea artei, la polarizarea eforturilor artistice, spre deosebire de Codul de etică al
Univeristății București sau cel al Universității Babeș- Bolyai, care au în componență multiple
facultăți, pe diverse domenii de activitate. Astfel, putem concluziona ca aceste coduri nu pot fi
costumizate, astfel încât să poată cuprinde activitățile variate ale celor două universități menționate,
ci sunt tratate aspectele în general.
Aspectele generale, similare se referă la principiile și valorile eticii, care se regăsesc în fiecare
Cod de etică și deontologie profesională, de la libertatea academică; integritatea; prevenirea și
gestionarea conflictelor de interese; autonomia personală; dreptatea și echitatea; merituozitate;
profesionalismul și competența; onestitatea și corectitudinea intelectuală; transparența; respectul,
toleranța și incluziunea; responsabilitatea profesională, până la bunăvoința și grijă; loialitatea și
buna conduită în activitatea științifică.
Realizarea codurilor de etică la nivelul fiecărei universități duce la conștientizarea acută a
unei părți a problemelor din mediul academic din zilele de azi. Probleme legate de plagiat, de lipsă
de echitate, de inegalitate, de lipsa de merituozitate. Deși, există în presă nenumărate articole care
scot în evidență astfel de fapte, disciplina eticii dorește să corecteze comportamente, să apeleze la
moralitatea indivizilor care se desfășoară în mediul academic și să găsească soluții prin care
problemele evidențiate să nu se mai repete.
Având în vedere cele mentionate, putem spune ca știința eticii are un caracter multi-
disciplinar, aflată la intersecția întrebărilor, dilemelor, problemelor și metodelor de deliberare și
decizie din etica profesională, etica cercetării și managementul eticii în organizații. Dar acestea nu
sunt singurele domenii care oferă instrumente celor aflați în fața unor decizii privind fapte morale
sau imorale din universități. Sociologia, filosofia socială și politică, biologia, dreptul sau
antropologia oferă companie intelectuală în chestionarea și deliberarea morală6.

6
Elena Emilia Ștefan –Etică si integritate academică
Bibliografie generală:
1. "Etică și integritate academică"- Elena Emilia Ștefan, editura Prouniversitaria, București,
2018
2. "Etică și integritate academică"- Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni
Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, editura Universității din București, 2018
3. "Etică și integritate academică- Instrumente suplimentare"- Toni Gibea, Constantin Vică,
Emilian Mihailov, Emanuel Socaciu, Valentin Mureșan, editura Universității din București,
2018
4. "Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în
munca intelectuală a studenților- Etică și integritate academică"- Prof. dr. ing. Dorin Bică,
Șef lucr. Dr. ing. Sorina Moica, Șef lucr. Dr. ing. Elena Harpa, Șef lucr. Dr. ing. Sorin Albu,
Lector dr. Andreea Ban-, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din
Tărgu Mureș- Facultatea de inginerie, 2018

Bibliografie specifică:
1. Codul de etică universitară Universitatea Artifex- https://www.artifex.org.ro/wp-
content/uploads/2019/08/23Codul-de-etica-si-deontologie-profesionala.pdf (artifex.org.ro)
2. Codul de etică universitară UNARTE-
https://www.unarte.org/resdoc/regulamente_pdf_ro_100.pdf
3. Codul de etică al Universității din București- https://www.unibuc.ro/wp-
content/uploads/2018/12/Codul-de-Etica%CC%86-al-Universita%CC%86t%CC%A6ii-
din-Bucures%CC%A6ti.pdf
4. Codul de etică al Universității "Nicolae Titulescu"-
http://www.univnt.ro/upload/informatii/se/?
dir=&download=Codul+eticii+si+deontologiei+profesionale+universitare.pdf
5. Codul de etică și deontologie profesională al UBB-
https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf
6. Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității de Medicină și
Farmacie "Grigore T. Popa" Iași-
https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/organizare/Documents/Comisia%20de%20etic
%C4%83/Codul-de-etic%C4%83.pdf

Legislație:
1. Legea educației naționale nr. 1/2011,  cu modificările și completările ulterioare
2. Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare

Site-uri:
1. http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/23449
2. https://dexonline.ro/definitie/
3. www.edupedu.ro

S-ar putea să vă placă și