Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2020


cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice
------------------------------------------------------------

În temeiul articolului 32 alineatul (4) din Legea nr. 98/2012 privind


administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de


către Agenția Servicii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020,
nr. 372-382, art. 1145) se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr. 4 la anexa nr. 1:

a) în tabel:
poziția „2 zile lucrătoare” se exclude;
la compartimentul „Servicii de înregistrare și evidență a populației”:
colonița cu termen maximal contra plata „25 zile” se exclude;
după colonița „15 zile” se completează cu colonița „15 zile ÎC”, cu
următorul cuprins:

„15 zile ÎC

1
7

14

21
28”;
2

b) după tabel, se completează cu textul: „Note: 1. ÎC – înregistrarea


căsătoriei; 2. PA – pașaportul cetățeanului Republicii Moldova; 3. eCA –
buletinul de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova”;
2) în anexa nr. 2:

a) în tabel:
poziția 1.1.3 va avea următorul cuprins:
Înregistrarea căsătoriei în sediul Agenției Servicii Publice
1) în regim curent 25 zile lucrătoare gratuit
15 zile lucrătoare 260
10 zile lucrătoare 1820
2) în regim de urgență, în cazul existenței unor motive
temeinice 5 zile lucrătoare 3640
„1.1.3 1 zi lucrătoare 5460
În ziua adresării 7280
În ziua stabilită în
3) în regim de urgență, în cazuri excepționale (pericol de
comun cu gratuit
viață, graviditate, nașterea copilului)
declaranții
4) în temeiul hotărârii judecătorești În ziua adresării gratuit”;

poziția 1.1.5 va avea următorul cuprins:


Oficierea căsătoriei în cadrul instituțiilor penitenciare
(doar în zile lucrătoare) (tariful nu include transportul)
1) în regim curent 25 zile lucrătoare gratuit
15 zile lucrătoare 260
2) în regim de urgență, în cazul existenței unor motive
10 zile lucrătoare 1820
„1.1.5. temeinice
5 zile lucrătoare 3640
În ziua stabilită în
3) în regim de urgență, în cazuri excepționale (pericol de comun cu
gratuit”;
viață, graviditate, nașterea copilului) administrația
penitenciarului
la poziția 1.1.6, compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctele 1) și
2), din compartimentul „Tarif, lei” cifrele „300” se substituie cu cifrele „210”;
la poziția 1.1.7, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „140” se substituie cu
cifra „100”;
la poziția 1.1.9, compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 1),
din compartimentul „Tarif, lei” cifra „290” se substituie cu cifra „230”, cifra
„580” se substituie cu cifra „460”, cifra „870” se substituie cu cifra „690”, cifra
„1160” se substituie cu cifra „920”;
la poziția 1.1.10, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „100” se substituie
cu cifra „70”;
la poziția 1.1.11:
compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 1), din
compartimentul „Tarif, lei” cifra „210” se substituie cu cifra „150”, cifra „420”
se substituie cu cifra „300”, cifra „630” se substituie cu cifra „450”;
compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 2), din
compartimentul „Tarif, lei” cifra „230” se substituie cu cifra „170”, cifra „460”
se substituie cu cifra „340”, cifra „690” se substituie cu cifra „510”;
3

la poziția 1.2.1, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „140” se substituie cu


cifra „50”, cifra „280” se substituie cu cifra „100”, cifra „420” se substituie cu
cifra „150”, cifra „560” se substituie cu cifra „200”, cifra „700” se substituie cu
cifra „250”;
la poziția 1.2.2, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „100” se substituie cu
cifra „50”;
la poziția 1.3.3, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „160” se substituie cu
cifra „120”, cifra „320” se substituie cu cifra „240”, cifra „480” se substituie cu
cifra „360”, cifra „640” se substituie cu cifra „480”, cifra „800” se substituie cu
cifra „600”;
la poziția 1.5.7, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „50” se substituie cu
cuvântul „gratuit”;
la poziția 1.9.3, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „60” se substituie cu
cuvântul „gratuit”;
la poziția 3.1.1, subpunctul 2) din compartimentul „Denumirea
serviciului”, se completează cu următorul cuprins: „La desfăşurarea probei
practice a examenului la categoria/subcategoriile AM, A1, A2, A şi B1 pot fi
utilizate inclusiv şi alte vehicule ce nu aparțin Agenției Servicii Publice, cu
condiţia că acestea să fie supuse evidenţei în sistemul informaţional automatizat
„Registrul de stat al transporturilor”, precum şi să fie supuse inspecţiei tehnice
periodice.”;
la poziția 3.3.1, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „140” se substituie cu
cifra „130”, cifra „280” se substituie cu cifra „260”, cifra „560” se substituie cu
cifra „520”, cifra „700” se substituie cu cifra „650”;
la poziția 4.1.1, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „600” se substituie cu
cifra „400”;
la poziția 4.1.3, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „220” se substituie cu
cifra „200”;
la poziția 4.2.7, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „100” se substituie cu
cifra „50”;
la poziția 4.2.11, compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 2),
cuvântul „auto;” se exclude;
se completează cu poziția 4.2.14 cu următorul cuprins:
Eliberarea plăcilor de înmatriculare în schimbul celor Până la 3 zile
pierdute, furate sau deteriorate: lucrătoare
„4.2.14.
1) un set din două plăci (automobile) 550
2) o placă (auto; remorci; transport moto) 350”;
la poziția 4.3.1, compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 1),
din compartimentul „Tarif, lei” cifra „140” se substituie cu cifra „130”, cifra
„280” se substituie cu cifra „260”, cifra „560” se substituie cu cifra „520”, cifra
„700” se substituie cu cifra „650”;
la poziția 5.1.1:
4

compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 1), din


compartimentul „Tarif, lei” cifra „320” se substituie cu cifra „240”, cifra „960”
se substituie cu cifra „720”, cifra „1600” se substituie cu cifra „1200”;
compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 2), din
compartimentul „Tarif, lei” cifra „340” se substituie cu cifra „280”, cifra „1020”
se substituie cu cifra „840”, cifra „1700” se substituie cu cifra „1400”;
compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 3), din
compartimentul „Tarif, lei” cifra „320” se substituie cu cifra „260”, cifra „960”
se substituie cu cifra „780”, cifra „1600” se substituie cu cifra „1300”;
compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 4), din
compartimentul „Tarif, lei” cifra „790” se substituie cu cifra „500”, cifra „2370”
se substituie cu cifra „1500”, cifra „3950” se substituie cu cifra „2500”;
compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 5), din
compartimentul „Tarif, lei” cifra „260” se substituie cu cifra „200”, cifra „780”
se substituie cu cifra „600”, cifra „1300” se substituie cu cifra „1000”;
la poziția 5.1.6, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „240” se substituie cu
cifra „220”, cifra „720” se substituie cu cifra „660”, cifra „1200” se substituie cu
cifra „1100”;
la poziția 5.1.7, compartimentul „Denumirea serviciului” subpunctul 2),
din compartimentul „Tarif, lei” cifra „200” se substituie cu cifra „160”, cifra
„600” se substituie cu cifra „480”, cifra „1000” se substituie cu cifra „800”;
la poziția 5.4.8, din compartimentul „Tarif, lei” cifra „160” se substituie cu
cifra „130”, cifra „480” se substituie cu cifra „390”;
poziția 6.1.4 se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
3) eliberarea planului cadastral (prin exportare):
„6.1.4.
a) pentru primul sector cadastral 110
b) pentru fiecare sector ulterior 50”;
poziția 6.1.5 se exclude;
la pozițiile 6.1.7 și 6.1.8, din compartimentul „Denumirea serviciului”
cuvântul „lucrătoare” se exclude;
la pozițiile 7.1.15 și 7.1.17, la compartimentul „Denumirea serviciului”
după cuvântul „Confecționarea” se completează cu cuvintele „și personalizarea”;
la pozițiile 8.2, 8.3 și 8.4, compartimentul „Denumirea serviciului”
subpunctul 3), textul „peste 10 obiecte” se substituie cu textul „6-10 obiecte”;

b) în Note:
la punctul 1:
subpunctul 1), după cuvântul „ziua” se completează cu cuvântul
„lucrătoare”;
subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) ziua prestării serviciului și, după caz, a ridicării documentului se va
considera ultima zi a termenului solicitării; excepție constituie serviciile de
înregistrare a căsătoriei:
5

a) înregistrarea căsătoriei în regim curent se efectuează la expirarea unui


termen de cel puțin o lună din momentul depunerii declarației de căsătorie, în
ziua stabilită în comun cu declaranții. Termenul maximal, conform actelor
normative în vigoare, nu poate depăși 2 luni de la data depunerii declarației de
căsătorie;
b) la încasarea tarifelor pentru prestarea serviciului de înregistrare a
căsătoriei în regim de urgență, în cazul existenței unor motive temeinice,
termenul de urgență se determină în funcție de intervalul în care se încadrează
ziua înregistrării căsătoriei stabilită în comun cu declaranții. Serviciul de
înregistrare a căsătoriei în regim de 15 zile lucrătoare, se prestează începând cu a
15-cea zi a termenului calculat din ziua a doua de la depunerea declarației de
căsătorie, dar nu va depăși termenul de 30 de zile calendaristice, calculate de la
depunerea declarației de căsătorie. Serviciul de înregistrare a căsătoriei în regim
de urgență de 10 sau a 5 zile lucrătoare, se prestează începând cu ziua a 10-cea,
respectiv, a 5-cea și până în ziua a 14-a, respectiv, a 9-a a termenului, calculat
din ziua a doua de la depunerea declarației de căsătorie.”;
din ultimul alineat al pct. 1 textul „c)” se substituie cu textul „3)”;
subpunctul 3) se completează cu textul: „ , dar în cazul lipsei unor
dificultăţi la executarea cererii pe parcursul zilei, subdiviziunea prestatoare de
servicii poate să recepționeze cererile și în a doua jumătate a zilei, conform
regulilor interne stabilite;”;

c) în anexa nr.1, în tabele:


pentru automobile, cifra „500” se exclude;
pentru remorci, cifra „350” se exclude;
pentru motocicle, cifra „350” se exclude;
3) în anexa nr. 3:

a) la punctele 1-3, textul „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei


Sociale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”;

b) la punctul 1:
la alineatul unu, subpunctul 5) se completează cu cuvintele „ , la prestarea
serviciilor de eliberare a certificatelor sau a extraselor de pe actele de stare civilă
pe numele propriu, necesare pentru eliberarea buletinului de identitate sau a
buletinului de identitate provizoriu”;
alineatul doi se exclude;
la alineatul trei:
6

subpunctul 2) va avea următorul cuprins:


„2) cererii reprezentantului legal sau a autorităţii tutelare teritoriale pentru
obţinerea certificatelor de stare civilă necesare pentru eliberarea paşaportului
cetăţeanului Republicii Moldova, pe numele copiilor rămaşi fără ocrotire
părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, copiilor cu
dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub 1 an, care vor pleca la reabilitare, recuperare
sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului
eliberat de Ministerul Sănătăţii sau în baza demersului instituţiei medicale, care
se examinează în termen de până la 10 zile lucrătoare, cu excepţia cererii pentru
obţinerea certificatelor de stare civilă pe numele copiilor cu vârsta sub 1 an,
internaţi în instituţia medicală respectivă care necesită tratament medical urgent
peste hotarele Republicii Moldova, care se examinează în termen de 1 zi
lucrătoare;”;
subpunctul 3), după cuvintele „autorităţii tutelare” se completează cu
cuvântul „teritoriale”;
se completează cu următorul cuprins:
„Categoriile de persoane menţionate la prezentul punct beneficiază de
înlesniri la prestarea serviciilor pe nume propriu.
Categoriile de persoane menţionate la prezentul punct nu beneficiază de
înlesniri la prestarea serviciilor „Organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a
căsătoriilor” şi „Utilizarea transportului auto al Agenţiei Servicii Publice pentru
deplasarea angajatului la locul prestării serviciului de oficiere solemnă a
căsătoriei în afara sediului serviciului stare civilă.”;

c) la punctul 4 și punctul 7, textul „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi


Protecţiei Sociale” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii”;

d) la punctul 4:
la alineatul unu:
la subpunctul 1), textul „biletului de reabilitare sau de recuperare” se
substituie cu cuvintele „biletului gratuit pentru reabilitare sau recuperare peste
hotarele Republicii Moldova, acordat în condiţiile Regulamentului cu privire la
modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate
pensionarilor şi beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 372/2010”;
la subpunctul 4), textul „Ministerul Culturii, Educaţiei şi Cercetării” se
substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei şi Cercetării”;
la alineatul doi și trei textul „30 de zile calendaristice” se substituie cu
textul „20 de zile lucrătoare”;
e) punctul 18, după cuvintele „în scop de muncă” se completează cu textul
„ , în condițiile articolului 431, alineatele (1) și (2), din Legea nr. 200/2010
privind regimul străinilor în Republica Moldova”.
7

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 9 noiembrie 2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

1. Denumirea autorului şi a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat de către Cancelaria de Stat în
comun cu I.P. ,,Agenția Servicii Publice” (în continuare - ASP).

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite


Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor art.32 alin. (4) din Legea nr.
98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, ținând cont de
prevederile Hotărârii Guvernului nr.314/2017 ,,Privind constituirea Agenției
Servicii Publice”.
Necesitatea aprobării proiectului este motivată de oportunitatea reevaluării
activității ASP în contextul eficientizării procesului de prestare a serviciilor publice.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislației naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul prevede operarea amendamentelor la :
1) anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 „Metodologia de calculare
a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice”, în partea ce
ține de ajustarea coeficienților de majorare a tarifelor la serviciile de înregistrare a
căsătoriei, prestate conform opțiunii de urgență;
2) anexa nr. 2 „Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Servicii
Publice și tarifelor acestora”, în partea ce ține de diminuarea unor tarife, precizarea
regulilor de calculare a termenelor de prestare a serviciilor (în note la Nomenclatorul
serviciilor), precum și corectarea erorilor tehnice identificate ulterior aprobării
Nomenclatorului serviciilor;
3) anexa nr. 3 „Categoriile serviciilor ale Agenției Servicii Publice prestate cu
înlesniri”, în partea ce ține de corectarea denumirii ministerelor condiționată de
modificarea structurii Guvernului, precum și precizarea condițiilor de acordare a
înlesnirilor la unele servicii prestate de către ASP.
Cu privire la ajustarea tarifelor (conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr.966/2020), proiectul prevede diminuarea cuantumului tarifelor pentru 21 de
servicii publice, după cum urmează:
din domeniul stării civile este propusă diminuarea tarifului de bază pentru 10
servicii, inclusiv revenirea la tariful precedent (până la aprobarea Hotărârii
Guvernului nr.966/2020) pentru primele 5 servicii, și anume:
-2-

­ înregistrarea căsătoriei – de la 260 lei la ”gratuit” (poziția tarifară 1.1.3 și


1.1.5);
­ completarea actului de divorț – de la 140 lei la 100 lei (poziția tarifară
1.1.7);
­ modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă – de la
140 lei la 50 lei (poziția tarifară 1.2.1);
­ modificarea actului de stare civilă în baza actului anterior – de la 100 lei la
50 lei (poziția tarifară 1.2.2);
­ înregistrarea divorțului – de la 300 lei la 210 lei (poziția tarifară 1.1.6);
­ examinarea cererii de înregistrare a schimbării numelui și/sau a prenumelui
– de la 290 lei la 230 lei (poziția tarifară 1.1.9 1) );
­ repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui de
familie și/sau a prenumelui – de la 100 lei la 70 lei (poziția tarifară 1.1.10);
­ certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga
Nistrului și municipiul Bender – de la 210/230 lei la 150/170 lei (poziția tarifară
1.1.11);
­ eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială - de la 160 lei la
120 lei (poziția tarifară 1.3.3);
din domeniul eliberării actelor de identitate se propune eliminarea plății pentru
următoarele 2 servicii:
­ declararea pierderii sau furtului actului de identitate – de la 50 lei la
„gratuit” (poziția tarifară 1.5.7);
­ actualizarea datelor în Registrul de stat al populației, care nu atrage după
sine schimbarea actului de identitate – de la 60 lei la „gratuit” (poziția tarifară 1.9.3);
din domeniul înmatriculării vehiculelor și documentării conducătorilor de
vehicule este propusă diminuarea tarifului de bază pentru 5 servicii, inclusiv
revenirea la tariful precedent (până la aprobarea HG nr.966/2020) pentru primele 3
servicii, după cum urmează:
­ identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări – de la 600 lei la 400
lei (poziția tarifară 4.1.1);
­ identificarea motorului – de la 220 lei la 200 lei (poziția tarifară 4.1.3);
­ anularea certificatului de înmatriculare, eliberat pe numele uzufructuarului
– de la 100 lei la 50 lei (poziția tarifară 4.2.7);
­ eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor
de vehicule – de la 140 lei la 130 lei (poziția tarifară 3.3.1);
­ eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului
– de la 140 lei la 130 lei (poziția tarifară 4.3.1 1) );
-3-

din domeniul înregistrării bunurilor imobile și furnizării informației din


cadastrul bunurilor imobile se propune diminuarea tarifelor de bază pentru
următoarele 4 servicii:
­ înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate
– de la 320/340/320/790/260 lei la 240/280/260/500/200 lei (poziția tarifară 5.1.1);
­ înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării
– de la 240 lei la 220 lei (poziția tarifară 5.1.6).
­ notarea în registrul bunurilor imobile – de la 200 la 160 lei (poziția tarifară
5.1.7 2) );
­ eliberarea altei informații nesistematizate din cadastru - de la 160 lei la 130
lei (poziția tarifară 5.4.8). Referitor la modificările și completările propuse la anexa
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020, în care sunt prevăzute categoriile de
servicii ale Agenției Servicii Publice prestate cu înlesniri e de menționat
următoarele.
Potrivit prevederilor pct. 4, alin.(1), subpct.1) din anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 966/2020 sunt stabilite categoriile de persoane care beneficiază de
înlesniri la eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, precum și
condițiile impuse.
Luând în considerație că la examinarea cererilor de eliberare a paşaportului
cetăţeanului Republicii Moldova, în mod gratuit, au fost constatate multiple
neconformităţi la eliberarea certificatelor confirmative de către structurile teritoriale
de asistenţă socială persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor
beneficiari de pensii pentru limită de vârstă care plecau la reabilitare sau la
recuperare peste hotarele Republicii Moldova, propunerile de completare a subpct.
1) din pct. 4 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 au ca scop
excluderea interpretării ambigue de către structurile teritoriale de asistenţă socială a
prevederilor normative în acest sens, precum și evitarea aplicării lor cu rea-credință,
fapt care în cele din urmă poate prejudicia bugetul de stat.
Potrivit prevederilor art. 3, alin.(4), lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la
actele normative, proiectul actului normativ trebuie corelat cu prevederile actelor
normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune.
Astfel, ținând cont de faptul că modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de
reabilitare/recuperare, acordate în mod gratuit pensionarilor şi beneficiarilor de
alocaţii sociale de stat este stabilit în Regulamentul, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 372/2010, considerăm oportună axarea pe prevederile actului
normativ enunțat, în special, la prestarea serviciului de eliberare a paşaportului
cetăţeanului Republicii Moldova, în mod gratuit, persoanelor care pleacă la
reabilitare sau la recuperare peste hotarele Republicii Moldova.
Totodată, în scopul ajustării condiţiilor de eliberare, în mod gratuit, a unui
nou paşaport în cazul în care termenul de valabilitate al paşaportului precedent
deteriorat, declarat pierdut sau furat expiră până la data eliberării pașaportului nou,
la alineatele (2) și (3) din pct. 4 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020
se propune modificarea din 30 de zile calendaristice în 20 de zile lucrătoare, pe motiv
-4-

că termenul de bază pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului este de


20 de zile lucrătoare.
În aceeași ordine de idei, s-a propus concretizarea modului de aplicare a
înlesnirilor la prestarea unor servicii de stare civilă şi reducerea termenului, de la 15
la 10 zile lucrătoare, la examinarea cererii reprezentantului legal sau a autorității
tutelare teritoriale pentru obținerea certificatelor de stare civilă, necesare pentru
eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova, pe numele copiilor rămași
fără ocrotire părintească, copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească, copiilor
cu dizabilități, care vor pleca la reabilitare, recuperare sau la tratament medical peste
hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătății, iar
pe numele copiilor cu vârsta sub 1 an şi în baza demersului instituţiei medicale în
care sunt internaţi copiii respectivi şi care necesită tratament medical urgent peste
hotarele Republicii Moldova.
5. Fundamentarea economico-financiară
Acoperirea costurilor ce ţin de prestarea serviciilor cu tarif redus va fi efectuată
din contul veniturilor ASP obţinute din prestarea serviciilor conform opțiunii de
urgență și predilectă.
Amendamentele propuse la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 ,,Cu privire la
serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice” nu necesită cheltuieli
suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de incorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare
Adoptarea prezentului proiect de hotărâre a Guvernului nu va atrage după sine
modificarea altor hotărâri ale Guvernului.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat
(https://cancelaria.gov.md/), secțiunea – „Transparența decizională”, a fost asigurată
plasarea anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și proiectul
însoțit de nota informativă.
8. Consultările expertizei anticorupție
Proiectul a fost expediat Centrului Național Anticorupție pentru elaborarea
Raportului de expertiză anticorupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația
UE, exceptându-se astfel, de efectuarea expertizei de compatibilitate.
10. Consultările expertizei juridice
Proiectul este supus expertizei juridice (avizul Ministerului Justiției
nr.04/7579 din 06.10.2021), obiecțiile și propunerile fiind luate în considerare la
definitivarea acestuia.
11. Consultările altor expertize
-5-

Proiectul a fost examinat în ședința Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru


reglementarea activității de întreprinzător din data de 05.10.2021 și a fost susținut
cu condiția luării în considerație a obiecțiilor și propunerilor.

Secretar general adjunct al Guvernului /semnat electronic/Adrian ERMURACHI