Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea de Stat din Moldova

Facultate”Științe Economice”
Departamentul”Contabilitate și Informatică Economică”

Lucru Individual
la disciplina”Contabilitatea financiară II”

Conducător științific: dr.,conf.univ.,Șevciuc Tatiana


Elaborat de : Rotari Olivia

Chișinău-2021
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a RM.

Date generale despre entitate:


- codul fiscal 1003568794789
- codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120)

Soldurile la 01 ianuarie 202N sunt preluate din Cartea Mare (Balanța de verificare) a entității S.R.L.
„Astra” pentru anul 2021-1.
(Sursă: Lucrul individual la disciplina „Contabilitatea Financiară I”).

Pe parcursul trimestrului I al anului 2021, S.R.L „Astra” a efectuat operaţiuni economice care sunt
prezentate în tabelul 1.

Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2020


S.R.L. „Astra”
Active Suma Pasive Suma
112 Imobilizari necorporale 13000 311 Capital social 236900
113 Amortizarea imobilizari necorporale (1136) 343Rezerve de reevaluare 4386
123 Mijloace fixe 318980 322 Rezerve statutare 15642
124 Amortizarea mijloacelor fixe 323 Alte rezerve
(30130) 51450
141 Investiții financ. ter.lung în părți neafiliate 30080 332 Profit nerepartizat al anilor precedenti 5240
161 Creante pe termen lung 27770 411Credite bancare pe termen lung 200080
163 Avansuri acordate pe termen lung 25000 423 Avansuri primite pe termen lung 270082
211 Materiale 51710 424 Venituri anticipate pe termen lung 20080
213 OMVSD 1390 511 Credite bancare pe termen scurt 28680
214 Uzura OMVSD (920) 521 Datorii comerciale curente 131756
244 Alte conturi bancare 35080 535 Venituri anticipate curente 16000
216 Produse 62450 531Datorii fata de personal privind retr.muncii 28570
221 Creante comerciale 86766 533 Datorii privind asig. socialesi medicale
13222
224 Avansuri acordate curente 29830 534 Datorii fata de buget 12516,32
225 Creante ale bugetului 4735 538 Provizioane curente 13800
226 Creante ale personalului 4110 333 Profit net 37299,68
231 Creanțe privind veniturile din utilizarea de către terți
a activelor 2730
234 Alte creante curente 12000
241 Casa 29610
242 Conturi curente in moneda nationala 362219
243 Conturi curente in valuta straina 9230
251 Investitii financiare curente in parti neafiliate 11200
TOTA ACTIV : TOTAL PASIV :
1085704 1085704

Tabelul 1
Operaţiuni economice efectuate de S.R.L. „Astra” pe parcursul trimestrului I 2021

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Încasarea în contul curent în monedă națională a creanțelor
comerciale aferente comercializării mărfurilor în perioada 86766 242 221
anului 202N-1 (soldul contului 221 la 01.01.202N)
2 Se transferă din contul curent:
- impozitul pe venit 1 280 534 242
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 80 080 521 242
- organelor de asigurări sociale 5 980 533 242
- organelor de asigurări medicale 2 880 533 242
- comisioanele băncii 230 713 242
3 Se reflectă facturile fiscale privind mărfurile achiziționate
de la furnizori:
a) preţ de procurare, fără TVA 372 080 217 521
b) TVA 20% 74416 534 521
c) achitarea parțială din contul avansurilor curente acordate
anterior (soldul contului 224 la 01.01.202N) 29830 521 224
4 Conform informațiilor contabile, S.R.L. „Astra” în anul
202N-1 a înregistrat profit net care în baza deciziei AGA s-a
utilizat în următoarele direcții:
a) distribuirea dividendelor proprietarilor – 50% 18649,84 333 536
b) reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din 1118,99 536 534
dividende
c) plata dividendelor din contul curent în monedă națională 17530,85 536 242
5 Achitarea impozitului pe venit din activitatea de
întreprinzător I trimestrul 202N, în mărime egală cu 1/4 din
impozitul ce urma să fie plătit pentru anul 202N 1271,58 534 242
6 Reflectarea valorii de vînzare (TVA 20%) a mărfurilor
vîndute:
a) în numerar, prin casieria entității 75080 241 611
b) TVA 15016 241 534
c) conform facturilor prezentate, cu achitarea ulterioară 440 080 221 611
d) TVA 88016 221 534
7 Decontarea valorii contabile a mărfurilor vîndute 350080 711 217
8 Încasarea în contul curent în monedă națională a creanțelor
comerciale aferente comercializării mărfurilor 528096 242 221
9 S.R.L. „Astra” dispune de 5 angajați în cadrul secției
administrative. Salariul funcției – 5 000 lei. Fiecare angajat 25000 713 531
beneficiază de scutire personală:
a) calcularea salariilor personalului pentru luna martie 6000 713 533
202N
b) calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii ale angajatorului aferente salariilor
personalului pentru luna martie 202N

10 Unui angajat al secției administrative i s-a acordat concediu


medical pentru perioada 16.01.202N pînă la 29.01.202N.
Venitul asigurat pe o zi calendaristică constituie 120,24 lei.
Stagiul de cotizare 6 ani.
a) indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă 450,90 713 531
din contul angajatorului
b) achitarea indemnizației de asigurări sociale din casierie 450,90 533 241
11 Înregistrarea unui împrumut pe un termen de 12 luni de la
fondator, fără dobîndă, în contul curent în monedă națională 150 080 242 512
12 În conformitate cu decizia AGA din luna martie 202N în
componența entității a fost primit încă un asociat persoană
fizică:
a) valoarea părții sociale sub formă de utilaj 25 080 123 314
b) înregistrarea de stat a majorării capitalului social a fost
efectuată la șfîrșitul lunii 25 080 314 311
13 Calcularea dobînzilor aferente crediului bancar pe termen
lung primit în anul 202N-1 de la BC „Victoriabank” SA
(rata dobînzii 12% anual; calculul se efectuează trimestrial) 6002,40 715 411
14 Rambursarea creditului bancar acordat de
BC„Victoriabank” SA 20 080 411 242
15 Înregistrarea sumei avansului primit în vederea livrării
ulterioare a mărfurilor 252 080 242 523
16 Se reflectă TVA (20%) de la suma avansului primit 42013,33 225 534
17 Se reţin din salariul personalului pentru luna martie 202N:
a) impozit pe venit 1470 531 534
b) contribuții privind asigurarea medicală obligatorie 2250 531 533
18 Se plăteşte din casierie salariile personalului pentru luna
martie 202N 21280 531 241
19 Se vinde un mijloc fix cu plata ulterioară:
a) preţ de vînzare, 27 170 234 621
b) TVA 20% 5434 234 534
c) valoarea contabilă a mijlocului fix vîndut 19 670 721 123
d) decontarea sumei amortizării calculate a mijlocului fix 5 380 124 123
vîndute
e) încasarea creanței la contul curent în monedă națională 32604 242 234
20 Se reflectă facturile fiscale privind serviciile primite în
scopuri administrative (TVA 20%):
a) servicii poştale 280 713 544
b) energia electrică consumată 56 534 544
c) servicii telefonice 1 580 713 544
316 534 544
430 713 544
86 534 544
21 Se calculează amortizarea pentru trimestrul I 202N:
a) mijloacelor fixe cu destinaţie comercială 650 712 124
b) mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă 2 500 713 124
c) programei informatice 1C (în conformitate cu datele
stabilite la darea în exploatare a.202N-1) 386 713 113
22 Închiderea conturilor de venituri 515160 611 351
27170 621 351
23 Închiderea conturilor de cheltuieli 350080 351 711
650 351 712
36856,90 351 713
6002,40 351 715
19670 351 721
24 Calcularea impozitului pe venit 15488,48 731 534

25 Trecerea impozitului pe venit la rezultatul financiar 15488,48 351 731

26 Reflectarea rezultatului financiar 113582,22 351 333

NOTĂ: a) n – reprezintă numărul de registru al studentului;


b) x – suma ce urmează a fi calculată;
c) rezultatul financiar la finele perioadei de gestiune (trimestrul I 2021) se va determina
prin calculul aritmetic în Situația de profit și pierderi cu reflectarea ulterioară în Bilanț.

Se cere:
1. În baza operaţiilor economice prezentate în tabelul 1 prezentați formulele contabile ce au avut
loc în perioada de raportare cu perfectarea Jurnalul de înregistrare;
2. De deschis conturile contabile și de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 1);
3. Centralizați informația contabilă înregistrată în conturi contabile prin întocmirea Balanţei de
verificare a conturilor sintetice la 31.03.2021 (Anexa 2);
4. Întocmiți Situaţiile financiare la 31.03.2021 (Anexa 3).
Anexa 1

Structura conturilor contabile

Debit 113 Amortizarea imobilizărilor necorporale Credit


Sold iniţial 1136
21) 386

Total rulaj debit - Total rulaj credit 386


Sold final 1522

Debit 123 Mijloace fixe Credit


Sold iniţial 318980
12)25080 19) 19670
19) 5380
Total rulaj debit 25080 Total rulaj credit 25050
Sold final 319010

Debit 124 Amortizarea mijloacelor fixe Credit


Sold iniţial 30130
19) 5380 21) 650
21) 2500
Total rulaj debit 5380 Total rulaj credit 3150
Sold final 27900

Debit 217 Mărfuri Credit


Sold iniţial 0
3) 372080 7) 350080

Total rulaj debit 372080 Total rulaj credit 350080


Sold final 22000

Debit 221 Creanțe comerciale Credit


Sold iniţial 86766
6) 440080 1) 86766
6) 88016 8) 528096
Total rulaj debit 528096 Total rulaj credit 614862
Sold final 0

Debit 224 Avansuri acordate curente Credit


Sold iniţial 29830
3) 29830

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 29830


Sold final 0

Debit 225 creanțe ale bugetului Credit


Sold iniţial 4735
16) 42013,33

Total rulaj debit 42013,33 Total rulaj credit 0


Sold final 46748,33

Debit 234 Alte creanțe curente Credit


Sold iniţial 12000
19) 27170 19) 32604
19) 5434
Total rulaj debit 32604 Total rulaj credit 32604
Sold final 12000

Debit 241 Casa Credit


Sold iniţial 29610
6) 75080 10) 450,90
6) 15016 18) 21280
Total rulaj debit 90096 Total rulaj credit 21730,9
Sold final 97975,1

Debit 242 Conturi curente în monedă națională Credit


Sold iniţial 362219
1) 86766 2) 1280
15) 252080 2)80080
8) 528096 2) 5980
11) 150080 2) 2880
19) 32604 2) 230
4) 17530,85
5)1271,58
14) 20080
Total rulaj debit 1049626 Total rulaj credit 129332,43
Sold final 1282512,57

Debit 311 Capital social Credit


Sold iniţial 236900
12) 25080

Total rulaj debit - Total rulaj credit 25080


Sold final 261980

Debit 314 Capital neînregistrat Credit


Sold iniţial 0
12) 25080 12) 25080

Total rulaj debit 25080 Total rulaj credit 25080


Sold final 0

Debit 411 credite bancare pe termen lung Credit


Sold iniţial 20008
14) 20080 13) 6002,40

Total rulaj debit 20080 Total rulaj credit 6002,40


Sold final 186002,40
Debit 512 imprumuturi pe termen scurt Credit
Sold iniţial 0
11) 150080

Total rulaj debit Total rulaj credit 150080


Sold final 150080

Debit 521 Datorii comerciale curente Credit


Sold iniţial 131756
2) 80080 4) 372080
3) 29830 3) 74416
Total rulaj debit 109910 Total rulaj credit 446496
Sold final 468342

Debit 523 Avansuri primite curente Credit


Sold iniţial 0
15) 252080

Total rulaj debit Total rulaj credit 252080


Sold final 252080

Debit 531 Datorii față de personal privind retribuirea muncii Credit


Sold iniţial 28570
17) 1470 9) 25000
17) 2250 10) 450,90
18) 21280
Total rulaj debit 25000 Total rulaj credit 25450,90
Sold final 29020,9

Debit 533 Datorii privind asigurările sociale și medicale Credit


Sold iniţial 13222
2) 5980 9) 6000
2) 2880 17) 2250
10) 450,90

Total rulaj debit 9310,9 Total rulaj credit 8250


Sold final 12161,1

Debit 534 Datorii față de buget Credit


Sold iniţial 12516,32
2) 1280 4) 1118,99
3) 74416 6) 15016
5) 1271,58 6) 88016
20) 56 16) 42013,33
20) 316 17) 1470
20) 86 19) 5434
24) 15488,48
Total rulaj debit 77425,58 Total rulaj credit 168556,8
Sold final 103647,54

Debit 536 Datorii față de proprietari Credit


Sold iniţial 0
4) 1118,99 4) 18649,84
4) 17530,85
Total rulaj debit 18649,84 Total rulaj credit 18649,84
Sold final 0
Debit 544 Alte datorii curente Credit
Sold iniţial 0
20) 280
20) 56
20) 1580
20) 316
20) 430
20) 86
Total rulaj debit - Total rulaj credit 2748
Sold final 2748

Debit 611 Venituri din vînzări Credit


Sold iniţial 0
22) 515160 6) 75080
6) 440080
Total rulaj debit 515160 Total rulaj credit 515160
Sold final 0

Debit 621 Venituri din operațiuni cu active imobiliare Credit


Sold iniţial 0
22) 27170 19) 27170

Total rulaj debit 27170 Total rulaj credit 27170


Sold final 0

Debit 711 Costul Vînzărilor Credit


Sold iniţial 0
7) 350080 23) 350080

Total rulaj debit 350080 Total rulaj credit 350080


Sold final 0

Debit 712 Cheltuieli de distribuire Credit


Sold iniţial 0
21) 650 23) 650

Total rulaj debit 650 Total rulaj credit 650


Sold final 0

Debit 713 Cheltuieli administrative Credit


Sold iniţial 0
2) 230 23) 36856,90
9) 25000
9) 6000
10) 450,90
20) 280
20) 1580
20) 430
21) 2500
21) 386
Total rulaj debit 36856,90 Total rulaj credit 36856,90
Sold final 0

Debit 715 Cheltuieli aferente dobînzilor calculate Credit


Sold iniţial 0
13) 6002,40 23) 6002,40
Total rulaj debit 6002,40 Total rulaj credit 6002,40
Sold final 0

Debit 721 Cheltuieli cu active imobilizate Credit


Sold iniţial 0
19) 19670 23) 19670

Total rulaj debit 19670 Total rulaj credit 19670


Sold final 0

Debit 731 Cheltuieli privind impozitul pe venit Credit


Sold iniţial 0
24) 15488,48 25) 15488,48

Total rulaj debit 15488,48 Total rulaj credit 15488,48


Sold final 0

Debit 333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune Credit


Sold iniţial 37299,68
4) 18649,84 26) 113582,22

Total rulaj debit 18649,854 Total rulaj credit 113582,22


Sold final 132232,06

Debit 351 Rezultat financiar total Credit


Sold iniţial 0
23) 350080 22) 515160
650 22) 27170
36856,90
6002,40
19670
25) 15488,48
26)113582,22
Total rulaj debit 542330 Total rulaj credit 542330
Sold final 0
Anexa 2

Balanţa de verificare a conturilor contabile

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1 113 amortizarea (1136) 386 (1522)
imobilizărilor
necorporale
2 123 Mijloace fixe 318980 25080 25050 319010
3 124 Amortizarea (30130) 5380 3150 (27900)
mijlocelor fixe
4 217 Mărfuri 0 372080 350080 22000
5 221 Creanțe comerciale 86766 528096 614862 0
6 224 Avansuri acordate 29830 0 29830 0
curente
7 225 Creanțe ale bugetul. 4735 42013,33 0 46748,33
8 234 Alte creanțe curent 12000 32604 32604 12000
9 241 Casa 29610 90096 21730,9 97975,1
10 242 Conturi curente în 362219 1049626 129332,43 1282512,5
monedă națională 7
11 243 Conturi curente în 9230 9230
valută străină
12 244 Alte conturi bancare 35080 35080
13 211 Materiale 51710 51710
14 213 OMVSD 1390 1390
15 214 Uzura OMVSD (920) (920)
16 226 Creanțe ale 4110 4110
bugetului
17 231 Creanțe privind 2730 2730
veniturile din utilizarea
de către terți a activelor
18 141 Investiții financ. 30080 30080
ter.lung în părți neafiliate
19 161 Creanțe pe termen 27770 27770
lung
20 112 Imobilizări 13000 13000
necorporale
21 216 Produse 62450 62450
22 163 Avansuri acordate 25000 25000
pe termen lung
23 251 Invesții financiare 11200 11200
curente în părți neafiliate
24 311 Capital social 236900 25080 261980
25 411 Credite bancare pe 200080 20080 6002,40 186002,40
termen lung
26 512 Împrumuturi pe 0 150080 150080
termen scurt
27 314 Capital neînregistrat 0 25080 25080 0
28 521 Datorii comerciale 131756 109910 446496 468342
curente
29 523 Avansuri primite 0 252080 252080
curente
30 531 Datorii față de perso. 28570 25000 25450,90 29020,90
privind resti.munc
31 533 Datorii privind 13222 9310,9 8250 12161,1
asigur.sociale și medicale
32 534 Datorii față de buget 12516,32 77425,58 168556,8 103647,54
33 536 Datorii față 0 18649,84 18649,84 0
proprietari
34 544 Alte datorii curente 0 2748 2748
35 611 Venituri din vînzări 0 515160 515160 0
36 621 Alte venituri din 0 27170 27170 0
activitaea operațională
37 711 Costul vînzărilor 0 350080 350080 0
38 712 Cheltuieli de 0 650 650 0
distribuie
39 713 Cheltueli 0 36856,90 36856,90 0
administrative
40 715 Cheltuieli aferente 0 6002,40 6002,40 0
dobînzilor calculate
41 721 Cheltuieli cu active 0 19670 19670 0
imobilizate
42 731 Cheltuieli privind 0 15488,48 15488,48 0
impozitul pe venit
43 351 Rezultatul financiar 0 542330 542330 0
total
44 333 Profit net(pierdere 37299,68 18649,84 113582,22 132232,06
netă) al perioa. de gestine
45 423 Avansuri primite pe 270082 270082
termen lung
46 511 Credite bancare pe 28680 28680
termen lung
47 424 Venituri anticipate 20080 20080
pe termen lung
48 343 Rezerve din 4386 4386
reevaluare
49 322 Rezerve statutare 15642 15642
50 323 Alte rezerve 51450 51450
51 332 Profit nerepartizat al 5240 5240
anilor precedenti
52 538 Provizione curente 13800 13800
53 535 Venituri anticipate 16000 16000
curente
TOTAL 108570 1085704 3962489,2 3962489,27 2023654 2023654
4 7
Anexa 3

BILANŢUL
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Nr. Activ Cod. Sold la


crt. rd. începutul sfîrşitul
perioadei perioadei
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie 010 11864 11478
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020
din care:
2.1. concesiuni, licenţe şi mărci 021
2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie 022
2.3. programe informatice 023
2.4. alte imobilizări necorporale 024
3. Fond comercial 030
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040
163
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + 050 11864 11478
rd.030 + rd.040)
II. Imobilizări corporale
1. Imobilizări corporale în curs de execuţie 060
2. Terenuri 070
3. Mijloace fixe, total 080 288850 291110
din care:
3.1. clădiri 081
3.2. construcţii speciale 082
3.2. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice 083
3.3. mijloace de transport 084
3.4. inventar şi mobilier 085
3.5. alte mijloace fixe 086
4. Resurse minerale 090
5. Active biologice imobilizate 100
6. Investiţii imobiliare 110
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120 25000 25000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + 130 313850 316110
rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
III. Investiţii financiare pe termen lung
1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi 140 30080 30080
neafiliate
2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, 150
total
din care:
2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în 151
părţile afiliate
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 152
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de 153
participare
2.4. alte investiţii financiare 154
Total investiţii financiare pe termen lung 160 30080 30080
(rd.140 + rd.150)
IV. Creanţe pe termen lung şi alte active
imobilizate
1. Creanţe comerciale pe termen lung 170 27770 27770
2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung 180
inclusiv: creanţe aferente intereselor de 181
participare
3. Alte creanţe pe termen lung 190
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200
5. Alte active imobilizate 210
Total creanţe pe termen lung şi alte active 220 27770 27770
imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.
210)
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + 230 383564 385438
rd.130 + rd.160 + rd.220)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă 240 52180 52180
durată
2. Active biologice circulante 250
2. Producţia în curs de execuţie 260
3. Produse şi mărfuri 270 62450 84450
4. Avansuri acordate pentru stocuri 280 29830
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + 290 144460 136630
rd.280)
II. Creanţe curente şi alte active circulante
1. Creanţe comerciale curente 300 86766 0
2. Creanţe ale părţilor afiliate curente 310
inclusiv: creanţe aferente intereselor de 311
participare
3. Creanţe ale bugetului 320 4735 46748
4. Creanţele ale personalului 330 4110 4110
5. Alte creanţe curente 340 14730 14730
6. Cheltuieli anticipate curente 350
7. Alte active circulante 360
Total creanţe curente şi alte active circulante 370 110341 65588
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350
+ rd.360)
III. Investiţii financiare curente
1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 380 11200 11200
2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total 390
din care:
2.1. acţiuni şi cote de participaţie deţinute în 391
părțile afiliate
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de 393
participare
2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate 394
Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd. 400 11200 11200
390)
IV. Numerar şi documente băneşti 410 436139 1424798
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 420 702140 1638216
+ rd.400 + rd.410)
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) 430 1085704 2023654
Nr. Pasiv Cod. Sold la
cpt. rd. început sfîrşitul
ul perioadei
perioad de
ei de gestiune
gestiune
1 2 3 4 5
C. CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat
1. Capital social 440 236900 261980
2. Capital nevărsat 450
3. Capital neînregistrat 460
4. Capital retras 470
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + 490 236900 261980
rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)
II. Prime de capital 500
III. Rezerve
1. Capital de rezervă 510
2. Rezerve statutare 520 15642 15642
3. Alte rezerve 530 51450 51450
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) 540 67092 67092
IV. Profit (pierdere)
1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 550
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 560 5240 5240
precedenţi
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 37300 132232
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + 590 42540 137472
rd.580)
V. Rezerve din reevaluare 600 4386 4386
VI. Alte elemente de capital propriu 610
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + 620 350918 470930
rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)
D. DATORII PE TERMEN LUNG
1. Credite bancare pe termen lung 630 200080 186002
2. Împrumuturi pe termen lung 640
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 641
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 642
convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643
3. Datorii comerciale pe termen lung 650
4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung 660
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661
5. Avansuri primite pe termen lung 670 270082 270082
6. Venituri anticipate pe termen lung 680 20080 20080
7. Alte datorii pe termen lung 690
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + 700 490242 476164
rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
E. DATORII CURENTE
1. Credite bancare pe termen scurt 710 28680 28680
2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720 150080
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 721
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de 722
obligaţiuni convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723
3. Datorii comerciale curente 730 131756 468342
4. Datorii faţă de părţile afiliate curente 740
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741
5. Avansuri primite curente 750 252080
6. Datorii faţă de personal 760 28570 29021
7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale 770 13222 12161
8. Datorii faţă de buget 780 12516 103648
9. Datorii faţă de proprietari 790
10. Venituri anticipate curente 800 16000 16000
11. Alte datorii curente 810 0 2748
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + 820 230744 1062760
rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780
+ rd.790 + rd.800 + rd.810)
F. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 830
2. Provizioane pentru garanţii acordate 840
cumpărătorilor/clienţilor
3. Provizioane pentru impozite 850
4. Alte provizioane 860 13800 13800
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 870 13800 13800
+ rd.860)
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) 880 1085704 2023654

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE


de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări, total 010 65080 515160
din care:
venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor 011 65080 515160
venituri din prestarea serviciilor şi executarea 012
lucrărilor
venituri din contracte de construcţie 013
venituri din contracte de leasing 014
venituri din contracte de microfinanţare 015
alte venituri din vînzări 016
Costul vînzărilor, total 020 350080
din care:
valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute 021 350080
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate 022
terţilor
costuri aferente contractelor de construcţie 023
costuri aferente contractelor de leasing 024
costuri aferente contractelor de microfinanţare 025
alte costuri aferente vînzărilor 026
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 65080 165080
Alte venituri din activitatea operaţională 040 1962
Cheltuieli de distribuire 050 650
Cheltuieli administrative 060 4306 36857
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 2680
Rezultatul din activitatea operaţională: profit 080 60056 127573
(pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 –
rd.070)
Venituri financiare, total 090
din care: 091
venituri din interese de participare
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate 092
venituri din dobînzi: 093
inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 094
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung 095
inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 096
venituri aferente ajustărilor de valoare privind 097
investiţiile financiare pe termen lung şi curente
venituri din ieșirea investițiilor financiare 098
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de 099
sumă
Cheltuieli financiare, total 100 6002
din care: 101 6002
cheltuieli privind dobînzile
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate 102
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind 103
investiţiile financiare pe termen lung şi curente
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de 105
sumă
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) 110 (6002)
(rd.090 – rd.100)
Venituri cu active imobilizate și excepționale 120 27170
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130 17670 19670
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și 140 (17670) 7500
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 150 (17670) 1498
(rd.110 +rd.140)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + 160 42386 129071
rd.150)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 5086 15489
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 180 37300 113582
(rd.160 – rd.170)
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Nr. Indicatori Cod Sold la Sold la


cpt. rd. începutul sfîrşitul
perioadei Majorări Diminuăr perioadei
de i de
gestiune gestiune

1 2 3 4 5 6 7
I. Capital social și neînregistrat
1. Capital social 010 236900 25080 261980
2. Capital nevărsat 020 () () () ()
3. Capital neînregistrat 030 25080 25080 0
4. Capital retras 040 () () () ()
5. Patrimoniul primit de la stat cu 050
drept de proprietate
Total capital social și 060 236900 50160 25080 261980
neînregistrat (rd.010 + rd.020 +
rd.030 + rd.040+ rd.050)
II. Prime de capital 070
III. Rezerve
1. Capital de rezervă 080
2. Rezerve statutare 090 15642 15642
3. Alte rezerve 100 51450 51450
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + 110 67092 67092
rd.100)
IV. Profit (pierdere)
1. Corecţii ale rezultatelor anilor 120
precedenţi 331
2. Profit nerepartizat (pierdere 130 5240 5240
neacoperită) al anilor precedenţi 332
3. Profit net (pierdere netă) al 140 37299,68 113582,22 18649,84 132232,06
perioadei de gestiune 333
4. Profit utilizat al perioadei de 150 x () () ()
gestiune. 334
Total profit (pierdere) (rd.120 + 160 42539,68 113582,22 18649,84 137472,06
rd.130 + rd.140 + rd.150)
V. Rezerve din reevaluare 343 170 4386 4386
VI. Alte elemente de capital 180
propriu 344
TOTAL CAPITAL PROPRIU 190 350917,6 163742,22 43729,84 470930,06
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + 8
rd.160 + rd.170 + rd.180)
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Cod. Perioada de gestiune


Indicatori
rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010 50080 957038
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 52200 80080
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi
030 29210 30591
medicală
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050 2551
Alte încasări 060
Alte plăţi 070 4310 230
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – 080 (35640) 843586
rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 250082 32604
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
inclusiv: dividende încasate din străinătate 121
Alte încasări (plăţi) 130 1832
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
140 251914 32604
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 200080 150080
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 20080
Dividende plătite 170 17531
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor 171
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
200 200080 112469
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ±
210 416354 988659
rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 130
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 19655 436139
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (±
240 436139 1424798
rd.210 ± rd.220 + rd.230)

S-ar putea să vă placă și