Sunteți pe pagina 1din 437

PABTEA I

«vntt Athos. Anfieâ-


Istoria Sfiitvtoi
pe^acest-
si wodernâ, cari afffnâ* locuitori
loc rnainfe de Hrisfos cetile si oraele in
;

SCfaetrl Munte, pana" la SCinful Împrat Con-


Munte
standm. începerea clugriei in sfinul
Monastîrn'fci de la anii ?6°-2e vremea scintu-

lui Ata'nSsie; Kona tirile ce eratr * aiurtci-

ruinate *,t pan acum îndrferitt epoci trec o tii

Si altele sunt i afff â« «Uf^fc î» .altele sfti

tilllâr ri ce aii-
cate 3e eveniment ?le p uMfcce si ,

sântul Munte tn diferite vremi,


trecut preete

sau efinfit , cite sfinte mite se


cât'i Sfr'nti
Astzi, in Sfiit***, si cnilii-
a/la fa Monasfirt

c«i clugrii;- cite K««fiM si Schituri se-

ijlâ asfaxî rn Sjr'ntul Munte,- m Jine sau sens


etrvrn..
fdti cu de amruntul precum va arata
fncejirf
(ui; deci cu darul lui «uorneMv, a-*
cu scrierea Istoriei sf în fulul
Munte Afonului;-

1S9S, sileam isprvit la 6 SepfemT>re


Sfa P.nul

DBoeebi*' de alte serrerr culese de t r«i


1916 ,'-

sjfnfa scriptura-

scniaionih Prodron.ul
Ir x ti arh
.
i 5

Creia-
-

Quvint .

Omne ItMMttfvl Mîu. Sjuti-mi in aceSStS lucrare pentru CS SS S? prosl-

veasc numele Tu ce] S^i'nt m veci Aura . Ccu Jarul Tiu: tbte se :'s.

iprsvesc cu pace , care esfe începutul si sjifsitu] ; i prâ darul Tiu oi-

mic nu sc isprvete ; Iar Eurostul i nevrednicul voind 3 începe a seri-

munile sfinilor cuviosii Atoniti ceau strlucit m Aton. Acum iîrn-.a

rog vou Tune. credincosOor ca St jiti fetr 'a;utor cu rigcrimeS celui cufundat fnf netiin . i câ c c«
nu 3ffl deprindere intru lucrarea aceasta. C3 aceasta ao^face celor Teologi intru înelepciune este; siintr'

cuvinte potrivite i aseiat e la locul lor; Crora mintea lor este pururea deprinse. Fiind- c Socotelile ome-

flilor se deoseoesc unile lîe altele trecum i csracterile efelor . Dintre acestea Se intimplâ câ acelai lucru"

titr este întocmai tuturor plcut ; câ acestuia adic!: îl place; iar scdvis nu'i place . Dintru acestea sein

cimpl cdeaceia de care tu te minuneii , celui. lslf 'i pncinuete rîs . i aceasc-a adic mari «elesnire-

pentru intritea irnpreuni a glsuiri cea dintre omenii . ytarc deosetnre este. intre intelepctunca-

Dunwietieetilor scripturi, si intre înelepciunea cariilor dmeflilor. Devei Ceti cuventui cel pentru suflet,

s,i cel pentru jVjpt'bunâ, si ce] pentru intriaga înelepciune, i cuvintele cele pentru dreptate al el ui PI a ten,

fot învtura, cea pentru nravuri alui Aristotel , Stihurile cele aurite alelui Pitotfora; crile celeinve-

tdre de nravuri alelui Plutarh.., siltele ca acestea cri ale înelepilor lumii, vedi cu adevrat, ajla-

t :c. j; r: bfli.îs.ijf s;,:s:- j;.; eubuna rinduial, îu#fstt3» 3 tnrîet °" :


Jt 5;s -

fflusefe de alctuire cu meletg, apucri tari , dovediri puternice, i cate altele ritorica cea de dbîie apoporu.

lui si filosof iS lumii înva . Inse" intru cat citeti acestea te minuneîi si te. îndulceti , si te pleci la dinsele;

4oi inclxiîiade'ni cartea râoiiîgol de rodul cel Duhovnicesc precum si mai "naiflte . Iar cand vei ceti -

cuvintele cele ce se cuprind in crile jumneiecstileT scripturi, îtuncea prostimea cea Dumne.teasca cate

Strlucete r'mrensele.si adeverul lucrurilor cel curat, si intelepciunea cea cereasc care este intrin

Sili, si dsrul lui jjvmneieu Si puterea, nu numai îndulcete simirea cea trupeasc Ci ridic Si dorina -

Sufletului Tu. si nanumsî plec mintea, citjiruete i inima ta . Drept aceia cetitori i asculttori cuve'ntului

lui JJumnexev.rodesc unul 3o.iar altul loo, dup potriva vointilorlor ceil)une,si aceasta Se numete Sitalsnt'.

Dar mai pe larg dinills Sf- Evanghelii" dela Luca a Dumineci a8â- Mult este nemigniciâ Serâciei mele

mint/, Si putin iscusin. Ins cît va ajunge socoteala mini mele, nu voi pregeta agri ! Pentru te 3-

cera, adec 3 nu-luda dai vrednicie, este osindâ .-


ci ac- /«. adec' cea dup' putere a nu ogri esto osindire. Pen-

tru aceia deanu'ndo'u avend cucuvimul prr înelegere, care «ici o dat la una de acesf.fel leam uneltii. Cu tdtâ

puterea mea indemn?tidt/-m presinemi. mi amdat ; pr: ncâscultarea t ea osindita sframoasci a Evci in tni'nte-

lundu-c .Inse îndemnai fiind ani adunat d: Ja'bg'ris'i iubitori deadeveY i cuviosii Su'nii Prinii Atoniiii;

dupa Psalmitul; rivnitam de priefim te'i Hristofit ,5a lipitusau ocol meu de pelea amca - Fietî tie oprea iubitoru.

le de ostanealâ 1 ucrtorule al viei a fot asemnarea, si £c nu J"


rf necrejend, pentru ca treiindu-te acolo,

precum alâutarulj sdeca" intru adincul inimi ( tf, calist .Crini Kaiului.rag'rtl. cap 1 ?. cu'.csmre vei avea

cu'at '. cici si<j1ttul . dejpre Suuineteeasca mdragirt , cu toiul prins ^ iind ,a sf intdree înapoi r.u
pre cea

pdte, pentru câ •. Lipitu.sati.rice: Burnn«7«escul Savid.sup.-tul meu dupa' tine .Alergând împrejur siadunioJ

pana la raerinee povestiri Dunovnicesti


prea veselitire i minunate, si adunnd ca dintr- im adine din viatu-

de demult, si de uitare lîiiUflliliil'li . ftminrl [re itUiinl 'tn iuliliiii de ostanealâ care din multe ciori adu-
rile

n pe cele de jolos la lucrarea mierej . Ifumintca mea scriind cuventui acesta pcntruslti, ci ca din multe

cri ctle mai alese spre i'nvetetura «ies ai unndu-le m -am silit cuadjutorul lui Dumnezeu a scriace-

st carte. Iar dac Zcitoia in miinile ailor cetitori ie cri arfntra i de arfi plcut cuiva.de aceia
; no

^ .,-1 îs-.'i numele noirrlulu:..i-.lru (Jrd( •"»••« '»'»•>
»
totacti adereratol •-.»- «* «>- «" £*-

2L „vin,
«j cerind
Tiacs
oiîe w«n s,
iu. aev«a.,<


iavu - . ^ .----i «oferi «^ieArtfiV Sfi««l<" «mo...
A.e*,«B.*««m

Capricura ace.fe
osr
• ™
Parin'ii
* ...
Monastirei Prodromu!

«1» «re « o*|W> » « M» *


.

._,
«' " k
.
i.
„jarul
V
lui mi sritam
Jf««-
canei te. rod . „ Evî r.

.. .. y ula u «prerodtr-f» imroei panuntesn.


spr
»c« acestea
,
seutnpammt sin „,
dat «re ei
ti

testata! »*>*<» ,

****** "s sla*5 Si f r0S ia Sf " 1" ^^„cmi


e ^.«,3,.id. frica fad ikfM» .

* » le *»«P»« «*
« 1*4 W-d, ci vcnt -briw , d.grrt «1»
" nasi
tet^Nf** **** -V**.^ f-

tnintuî Monahicesc se md«W îmi scurteaiâ W» W«. .

urffl5 . cWarea
de obosala.

-.:-r.i ;<J«ea o
ir.airte,

duft.raM
^*J« «r:, « e*W*«:
>a>

«rurea psrm.ilor
W -*
3

»»,a7.V 5
fetr.cere.
;

un tn<:U IM« «
i «murii. 1«; *»* »*»»
«*

««
P «t'««
»»
-
"

Ltiruft. ci unie c«t mo^ «d. suni iferurile- «« int ««.otel. .


a«lo si ctetele,

!Siî scv "- isr 83 Wona1,l' i;' i f isS 1)1 ffli,rtt,s« lup*,

ir ,ru £t
acolo si crotma-, «*

loc isus Hrtstos fitul lui Bu-nmv ^-« •<


" i '»" iS

WhJ.
^ *
dt

M vaji MMfK tn^i.paVia erorii» ia «.cuvios.,

«.»«.«!'
si

?.««»
t-^na..

M
ci .nai»,.
t .aiut se
Ui..*» Sd.l.a«c«; ce
a.t.
S;. Mucenici cari «. sau a, «O*. Jc la «Aoiu c: s.au
xiiei; ca curioi, si .
... „„, iaiu«.na
«/aca" bine io o,i c,«o3 i Aeiw »«-
^««ul se#. A faUn. .... darul lui :

jaca .«««. se fi« «i.ilcci.orii se «ape pr. cel apas. •. A«M«s »« talant ;-
..-•„, „Imitat se

cutotarrvn: St scota mul.it âascili. Uti . acela are ta.am . Mest.ru!


MKi!:i
«f»ecg«1 «k?»««S«« «* '*'*"'•
st arare u.-enifiîor s<!

oWti. «aw« c»«rr.W sicuWul âre falwi. Iart^.»:.^* 'ai 3at


«j tmui.ir.a
««n. srl .«ultasci jac.W.ci *iB .urttr bat»,
„u«a <..uî.»sa«i. se soccitste c*« &.»» . .

a -. s. a/uf. ort «1 serac ilipsifc tc.i ct «pi»ej3»e«c si it v«<w. «i altt tet-


iul j|.jjiffin:njf.r
3rs,_<o.
ort care stracul nultpit. iact. fata ca are talant .
Iars cel serac sefrt tnnit ?i
if Je "oine
hUc i, o milS Se .nes.
sf«, m paia* 3. aa" daca -i va 3a . sau s. •« arate 3«-ul cu» z.ce sf-Evan^kelf. .

opt.cf. voina: atunci are talani- v.duva ac.iâ care iu dar i <a J (fieri in
t« cufr.e i niiin 3ar ctofl
.

ic SrrtptS s.aonulvî.cu ur. iroir. Je fs-.nS ,âu ca'tut o âiimS de pii«c siauda.
corracâ; Si jimii» serica'

îre sfoe.sj sipre coptlul ei „eld.rrrat Si tWit talantu-


tu.o twmn'f ti* de*un::«a. lipsindu.se
-

ospei sfrmii nemernici Si"/ ospateaia are talar.:. Preoi co- sjat tj im.
Sf ceî ce rrae ste in casâ. ss ,

s.men:
plinirea cu lucru îtvtâlsr.t. caaj dai km cu dokn&
'

« s tJi .r<, e "« r'ndoit.sr c:nc

rar daca nul lucrexi bine te welmf* '

5i ndejde se tasvrtl . silueta: atnimultm» ,jBce»a «nule }

îir.^rijirea seninii! . $ ««Mfert «M S"»< it li Pw*OV*t aâte.i Iui «i «vlt 4»e«ei . îi d» 18 el

platf. Beattu a«a*« -a» apuca, i* «uW« a«â«a ,


seWerea Wona.rfrfl.* «f-"«"«
'

vieile S fi„tiW intii aci,** avui «ulfe ispite . care din ele multe voi se ««*> m*.« tttflwjAft e»
idee cmc? sevaapuca de fap»$ W , tlâdejde fn Duxnrwerî si rtdafc «rajniroata

îu«ea ««primate iparte man.Scrip.e


» -Aa cafea»

£â«& V*?***
«aw apucai W fierea a« vieile S/intilor din fota

K^rt^f^MjqrfrN H t^t .ari. «**B«n*r*..FI**« darului, ^ta**, *


fitil.

Sf stata Koul curator de lm«ri,fM 1* W«3 1898,-deâri m-a» apucai delsioriS tfonastirilor f_
pgAfatfAh'
Munie Atonului, r i„ a ,a anul l9l6.Seîi.»bf.V.e.-î K i»a* l9«.K»i a 8 ,cu1,i«e-cuvintarea

co«un,iaiea Schiiulu, , cu recon.andaiie ctre «Ie WM^tt


„andrii AniipaBinescu Sbnr=ea»u,s,a<dt
--a« dus cu Scrie-
ti £u cu Proe^enul 4Ub IeroscWnal. ,f«f Superior, cel ce st.a

Curioilor pariul Aton-


i a« adunat «vite istorii de ale fiilor
rea prin SfMunie antonului;

Afonului- - 0 data pe cînd scrieam


n (Sos. Martie »âettl -«
ii «a^trâLejj Mcei
Sclut.au venit opiatr* eadeoocainclilie dela o/.Vnea
sfMunte
îndeprtare ca 7 o«c<ri,
al

r^W
^ "J-'

W*
^
a-
cu^aii ce era pe jercastra ,-«de ser:»»
tetrfr&r lovindum pres.c gwuaeii teJaril c . sparta
««» 3i* ;
*
^
«acala»^. W&U*4* Scapete,
«asa . st st
piatra aceia, au trecut pela fruntea
«ea unde scriam la
trsnetul acela am râ»as ca un uimit <

invtrtea di» /orf ca un spirnel în dosul meu,- ca indiua #*« « imp rtasise* cu Pvmnezeesrile fM*-
sica se isprvesc U*i<
Taine, inse „u S u JoS i voia lui Dv-nezeu ca se «ori atunci pentru pcatele «ele;
i ascvlat asufra «ca » unii ir« f «W-
le sjfntilor 4taK< . 4poi diavolul nu si îndestulat cu aceasta
sica nulutre-.i nimic;
, ca -t fac voile
«ele , deeuri
^06S b *ocoieala v .avistnici , cu f .1 de .fel

cuv^iare , ca nu .4 uniantla «utaiea


Î S criu mi^i^l^M nxueste drceac , iarâ nu cuVne-

lor; dup cum sau Scr/s n.ai Sus - i «ai «uite de foiul acesta Eu au.-rodu-l. si ti-
Si nun.ai mo/furi ,
.

de.du.le «-a. f**i ca u„ surd .ce


.w ce nuare « S ura lui «usirari, innd ca ace-
nuaude. si ca un

un ste;ar in „ijlocu. omf**


-
sia este dela cel reu asupra n..-d« omenesc:-^ sUi «.clintii ca
se înrada-cin.arâ în f amin t
, ca rtdarea îucrea» .«ere
efetd îl î^iltie i«re verile s.ielenai^ine
jre Du^e.v. fnecad.uri de -u -

li»"^, «Aurirea «d y dea ,pe«tru ce, ce t u>esc


„i S
ndejde pân * sjîrsit carele arat pre svf.eie-
atoBrf s£ ra^Sâ (iie „ecadutfle , i se tîn de ,
fe feîwi ,1 ,

Ie eelevr.dn.ee uA.m^,*»^*^^^"**^'****?'"*
iWai ft eram privii .ca cu» nuasi «.™.ie sa^eU,
HHbi si sau ruinai. **» prsii . - ta/rt. 5 ,

«îne'-personal ia« nu f tniru1,,nele comun ..PeLng


aceasia ^ avea« . dup* cum am scr,s
t«susi,

MiS us
ecnie^^entru
«r^^
T eniru

rttfif A.onr.i. ca S ese


ro
cuneputiniele ei. Tote ac.s.ea

£ ,
pentru ™„. case«
l,a.l«.b»»».«.*
re în,ue,c ,
,eci «iau
'
se .,or

trecut
cu «,na f e

va<a«a.ura.

^" S ' le ISr,J V " C

ea eran, va,a«a. si ^ " talui


la 48 Ianuarie tf* n>au cT,e«a. la stiborul Wi «iarf pus î.«d«re ca se dau cartile c& Scr.se.

W dea seT,eau Eu aurina aceste cuvinte neW le a» ascuns, rf« 0/a'eea


sele an in foc. se fad caj« se
.

BucwesB i nu jufea se v lt ,j,i.a j;ranltil« înclise -


Starefl Aniipa.care era
la
a-easta in lipsa Pr. .

cu toi au pus pe ca ,ra«-


Apoi v/d/nd ci nule dau
«ntru "btliile cele «ari E«*f «« 5
ei .

cW scriind la Poli.ra Care: c a» a* plecat


st DvWi lui Isirail ; se *ai dai a/ra din i

^spuind Fol.ta
am avut ^nfa.i,erila Polit<«,la 3 sitoftu^ust

****** —
a»li«»<HK4. d.» care
si am r ura . cart:

în camas, t induW. ceru, se-aO dtn cl>il„ un fierar « «a


iului
j^ta u~*iu *At»Ml .-A»;««ajs«p«firci ^ «ri
»atf«*«ta,iH.
< +
data raao

j„ 5 tf^VU si«..W«, te a-Vb.fr fn r «.1

e.tyîW .„J.,,.»,.. cu darul Iui »»..o...« aul.ae sjirs.it d««W«i«. «*«ri. <"W«e «jfetfU <*«ft(f
intru 'mteleo-iria pa.
tatfini /Itonit.i.carepifnaicura mlru
ltwnr-H«»
,•>.< vreme, r»i ra r.iste itvori pectiluite
I -» f

,eânu «Mi,
Mofiter ad.»rfftft».je»î.«l (LK«r.,.«i»»«i f .».mit r« odaia pe Jeflf» ît. Ro.mnes.ie
afara JeRusest, st Cetete.- *„..i.d«-«f dra sideral».* in n.min.te f'l'^^V""»-

du.se jiete-rare pricini felacal ifi incapefe, dupa" cum seved; cart «S n *«W DuWnhew _fiini aW..
.« âin.astrl «er.tW, «&1««H .nf.'a" «î« ffl.MWMtl« i««»rtl !••>«£ «v putini povi.ue.

sc pre cti ce se nevoite, eu j unit e ,


l se i'nvsi» intru diatele; pornind ilominind prerfvna sufletului

Sareltrerart» faptelor «W; ca" fetcvn. erWile cel. mirositori, îndulcesc simirile. i vesele.c

ochii,- asa si acestea graN, pre simirile sufletului rele omoriie cu olrava pcatului. le îndulcesc, si-

dm somnul lenevirei Sili r.era'sri, deteptind sutletvl. ca'tra" urmarea nevointelor 'îl aprind. Si cafrâ-

calea ctia ce duce 5a imprifia cerurilor i! povatyesc . mai virtos pre cela ce sau ales Ivi i viaa

cea Monahiceasca" . ca?r«u« nevcintflt sfinilor tatrtnfi; rivna i urmarea faptelor tune; ca' tmre-

vnâ cudinsii se motenim imparlia cerurilor, care se fie noua iuiuror «oJAindi. cudsrul Domnv.

lui nostru Is:Hs: se cdea s.ti ca tjtrinri , cel ce au" fost rrvnitori s_i invite'tcm a acestei ferici-

te viei caîutfârestt- sprinciindu.se odarâ cu dragostea cea îumnueeasca si cereasc; si tete cele

ce sune intru omenri "bune si etnstite intru nimic Socotindu-le, nimtnea nu atî putut sene scrie

nou cu it aira'runtul viata acestora cea cu /apte tune, a putini dte care ispran si cuvinte alt-

absstcr»; am,ja'si! scrise, parte prin vieile sfinilor, parte manuscripte


cu cuvinte pe prost, m-

filade; mai imii voii rncepe cu uoiiastirea îf- ttfa'nasi'e Ljvra . ceia ce are mai multe istorii,

aoiJ cu cele.lilfe ale ej «toilor oafrir. awdifflintt j


ca cretin cura treovi'a teie i deplin cre-

tin, nuciur.tif; dup cuvi'ntul Sortitului Iacov eratele Domnului , un lanti daca' i va lipsi un-

"belciu-g, cele-lalte ramîn f ari nici ot'rsa.ta"; o pasit? dac. s« va prfr.de in cutsa" oum»He
c un^-i'^Se vfneacJs de vinaeori; c nu va intra intru fnipa'ra.tra, lui ît/mneieu „ c?l ct Ji'ct;

tnurx '. Somn^ ! ci car "ace joruncile lui lurenojsu ,ce!e 5 fecore eratî curstî, posteau, se Tu£a.

ir.vata'u totdeauna cuvîntul lui Dumneieu^dar; nu J-\"eau urif -de.lemn, adec£ n^ilosiinia si_

Stnerenra; penfvu aceia Cumnaii cînd stra<) ca si inire iniru imparjtja cerurilor leiicea.-

Aiitin nifvj s tiu pre troru , duce.ti.vâ 3c la mine toti cti ce lucrai 5^ r ^ dpleo^ea; ca si

draci cred s: se cutremuri de revfatm lui Dumnciiu: Har nu se smeresc, si nu sepocâesc:

Ir. jiua cîe astixi crest/ni sunt cari traesc nelegitimi, si copiilor lor le dau o morala rea;

c numai fia posturile, care ectt cea din tnv calcare a porunci iui ttumneieu^ £i indeamna-

si pre altiî se rr.attin:e in rilele cele oprite; Iaca au Jacut sminteala de ooste , deoseti: 3e

5.ceasia, rpiri, urfeiuni, unul asupra altuia, curvii si multe de Soiul acesta, si se 2ic ca Sur.t

drepi credincos: cretinii. Dac nv ai Japtele "iune, apoi ai ta"ntatta", si nu va intra tntru-

impa'rafia lui Ilumntieu cei fa'uta'cosn, cari aci sau fcut toate voile lor; unii se fnjrop,
'

in "biseric, si unii clîiar in Sf [ nt y'\ oltar, sile j" ac statui eu multa cheltuial, socotesc c cu

aceasta se va tnintu.i; nu.! cu! nimic nu Joloses.te lui ; si câ nu plac lui T>uwne;eti actstea;

ciîur.ii"; atunci va au;i cuvintul iin SJinta Evas^kelii, cel ce nv avea haina' dc ttum, se'l

scoat afar si se îl arunce intru intunereeul cel mai dir. ajarj; asa st cu acestis •- Pusmcii

murea în pustie, in Wuntii si inperttWt ci in crpaturile âmtntulut, unii dtjti^, altiî omoritî.

de tiîharii , alii titalosindu.se fa t«tâ viata lor; i raldand tote miselrile panâ la morte ; si acum-
petret ti Ierusalimul Je sus cu sfinii
cel interii, cart nu pole mintea omului » spnc f romusetelt Li.
Dscâ aci pcpamifl» vedî câ<t o curte cu cac» sico zidiri frumdce" cu mstmoti înflorat», lustruite i
Surite site miri J Jix acolo in Rsiu ; numai atjts fune c Stranie sun* 3» aur cura ; si nu sur.
amintesc . precum vedem 8 ;c j vr4 m os a] c ^m C{ ma j naint j j„ adormit . Siv vre ur. cap , Suspinam ;

Ssa *: pre osele nostrc cer dupâ noi can vcr «uitat ca dintru aceasta tina' ne ga
le vor vedea, se .

'r tot? a oni'nilor, si aici nimic nu este statornic, dat rice-. sf Crigcne Hisis: Pentru e dtnueâl-
ca Sfra'mosol nostru Adam portracS luiîcrmneseu ca se nu maniace din -pomul raiului, omenii nu ar ms: sra-
nrcr s »«*«»<• iar e»u3 au mincaf din ««v! oprit, atunci ju arat i «emanat cu osfeWlf . si vreraeî

s3 scliinilat , si Suferind vara c-aldura i iarna cerurile,


. vrofe*) i incfcefurile i Cofe ostenelile de-

ci postitori cuni fui lariuoiu, i la clrei iufe searunca pe cal . sfiim mnuete sacra, puca i.
Sulifa," asentreea ti h infanterie, sunt iui si treji; iar cei canivori , ii care «isnineâ silis vin moli Sun:

proti si Cara pricepere la ori.ee meteug -, ; 'ara armar daca sfajace o,-, marsi muli cad mori.
din causa forei a apei si a sincrelui. întocmai ca otava, cinci i r 0 c mulf plesnete; deci
r si cti 3 co.

eonii dela Vavilon, nu au voit mânine» crnuri Jeli


se j*Mf«l» 13'olilcr. si minca numai semine .si ersti

1881 „frumos: i mai viteji , si mai pricepui di cs- . dar i Samson anostit, i cu o falca' de Asin; ti

fus pe ^o'n Cote ralierile vrjmailor,' iS.r cariile cart sau scris nâ aici suni acestea .

- I, Crini Kaiului . rniru un eoni. legata cuplele cu tocul ci-

Florea Barului „ „ ., ,,

. 3, Sfîntul ffill Afonitul, i alte Proorocii mttlte „ „

. 4,Sfeof»l simion Ifou! cuvintator de Dumnejeu,

2 ^- Si Schitul Roma'nesc Prodromu-1.

oMiavra frataauî Afa'nasie-

^, Monastirea Wafopeduîui,
L

8,]iCanastirea Ivirului. - «, „
,,
9,Wonastirca RtjVu sfîntul Panteleimon. .. „ .,

io, Mnstirile SJ. Pavel i Dionisiu, legate la un loc.

t/U, Monastirea Zugravului si Xinof, legate la un loc. «

y lî Monastirea Bohearu si Xeropctam legate la un loc. „

- 13, Monastirea Cotlomusi, Prctatu.si Pantocratorul, legate la un loc, .- .. ., ,.

t
Monastirea Sr'mon-Petra, Cri^orfu. i sfavronicliiis , legate la m Ioc

15, Monastirea Caracalu iFiloJt.iv. legate la un loc

16, Konasfirea Esfi^menu. Heliodar i Castamanit, ntle*-ate la unice-

II, Partea tom ne lsgata, cari cuprinde harta


.
intt'tu ur. .
: Fotoo-rajtâ sfinlulci Munte Atos.cv.
^ravitJ cv ulei pe pîni .
Chenar din Monasiirea. Sfinii Atnâsie Lavrâ.
£11111111

55 Jswrii Sffnâiîvi îfe^ftfl

, mpâra*(file zdeîmftjftt

vravilon. Tir
k Kinivea,
i
'
Mf rnfis, Carfaghen
!i
^i Palesfina; cari ura.

pe urtu] Dumnezeu, i se

Jncnina idolilor, au perrf.

[cu peire vejmc si nici

Curmeielor ntrse mai or

^nosc . .Asemenea i împria turceasc^

i e unde calea turcul , fote lucrurile Vi

put i tjvtrezesc, i iuie tara lut mer

fo-e spre peire • La armî


>flâ la Hrisros , sau începui zidirea Tu
|

•imului WaviUului.sjF»*
1
**!^
— >
an ahmej era ramai olinitealoiAWl .

fiar ^{mmMMUNAmM f&Mcf sf-'if'.

k.4ps!oi: vorliîS !« :s!f Inseile.Sa'ir ujuilg


(vorbea ir. Bhlnohiîe; iar r'nscrien «f^
»sm isif Sa lilioiiea Mcwsstiffi

'lom p -a KJ-. climlaîui.'lctani.aujos

Js:ric«asc Evree.jVind c3 FjiriirîiKEwn

cu ceafa Iu: . nu au voit s? fa paric îs iioiW9

emu lisau ames


1

Tumuîui waviionului ; i
KM limbii» • SI cu «ata luî au rmas cu

{iitnVa lui ioara, desf unei sati nuiw'E

kv«i. si3w«l nosiru Isus Hristos. ns


> cu( cifn Evrei, i sepresupvnt c aceas
esit mai aseveras lupta lui itdam.jar^
ii! ^Spot» mai sckjnAal 2 vtthl Evwasca^
"^J
Elin, : Latin, c fu a»», .piai.^"

3 Hrisfas, iele scestf lrniii $8 v risipii

prtsie M pâraKiuJ.vciesc ss arâi aici de

veniS Romanii s; Elenii.

^1 U^v^^CC^^i^i^^^^^
°

e ? " . - * -

4-. ^ 'I Vtj-'c f o o


,

^ f i

anii 25O0,inamf« JeHiri

Porfirie j. au /os
Istos i scrie

Mri »«£

mm
!pe!e ceie -nalte a2«

cu ad/nfprnl euirrmurilor 3e pSmu

. sejacprifl foc. au rupt

anaimcue Bosforului i a.
i ..* o

Dardanelrîw^ i Su înecat

toi dauna uscatul c 3?


ii

%*.*-"• lâng Aton ;


rupendui o-
•3-

Li-
par 5-Tse fntindea eifrf ostrovul

,os, si ctre' mica Azre^rtsuajWa* F« ^

.» « sut, apele celle adine. . iStriftetU-SpU* *


,
j 7,0-.
a vrrjul Atonului au fost cetate i ti'tgul Acrof-
i prvlit din cutremuri' •1:1 îC:->
*1 iSs, carele sau rup<
"
I
• •/ ».*'
le aepminl .-FoJMp.iv MeîJ , spti/nd pen-

Atonului aujoît o«s: Aug


tru densul aa, lavir/ul
ali o-
1+ <•
•ton, :V.(ru care
omenii îndoit vieufa dec»

.spunerea Fit « » *vctl; ^a


nenif Anticei din alfe locuri
anii cei «ai dtr.
ui acestuia, da-a înelege, câ in
43.dup Hristos. OlfttA--
n-e urma ai viet/lui
ir--:-'-.- nu era Aici omwiî tari era acelea
/icroffas .
^1 o 1« •.
"»>» rssrind"
" -- 3 ceassuri^ «ai-
4*> r vecua so«]e
vedea trr
. , ;^
Momitor
.^ifnarnîf deci* ceidels pelele
-

|H îiespre venirea in virfu] bonului 1

rtflB r.âc fon?, rtupg p ar tiS miâîâ-jrî csre Sfe co-

jHmwiS penftu (0(1 tndiinsforii, ci despre

»
,H^n
«::8«}. jiopte

Sus
cS«se St/e cu primejdie pa
pusntcn Schiiî?ona.
; ratau povesiif

^HM! S«va BSucv, Jiclimen< Pcyesco. fiominii-


MMaela cMr'a JWrfiwBi ; ca ie ? m ss duspe
Illacc'Io; drum m/este del°c, Jcesuri de sui-
lî|I flrejrf in sus i «ir ve;i sdreîe, dara" U sui a.-

jlgafni^u.fe din piatra' in pfafri, care de cuire-laK


ure siau una pe alfa si «f si TOiscauâ se iv.wîB
KpH « na prpastie , venind dup dînsa si altele $ Jî * * <*A? "
muife,i Saca avsiji cuMgare Jessm te

îrâpsruesti, cpâna'la virf suni copacii de

Ativ Pronar. i altele denii deâaiiî, ^rrof.


rncircoj'erenia iela lipaâ la io «lefrr. ca*
nici odaia' fopornu ai infraî acolo, si pri'n-

Copaci piefri mari înfipte, dela cutremure,-


ca venind pietrile de sus injos. sau oprif
prm copâc: acolo sfatf
r'nfipfe.sicrescuf
preste hselt copacii/. Dupâ aceasta la
Snni x . 199, tnainie de Krfstos , ,«
.

csndpsmmivl ardea, când dup"


cuvintele S
v

Ivi ^Ovidiu.pacara miria jre msuL


vcelle mai înalte locuri ale pamintu-

luKasa in ci! el se desfcea isela-

^sa s,ise usca v cin 5 strica cetile, i-/

^omenii ^i inuturi l'nfre^i ie in-

Aorcea incenuev tini vieuitorii-,


Livii sau inegrit, cind jlSc-'

ra munii Tavru £ji Asia cea Mic.

Tmol Si EU in grecia, intru-

JJllScea vreme Jlacarâ si Afonul la

anii 15îg.îflâiaie de Hristos.


k
"-^*-nsjrrsrf saci stins
vinele de joc <. vulcanice)^

fc&re sufla cu joc alej

Muntelui acestuia 1

^"jtolivo aprope de Mona^


tirea Sirbrlor Helindarjt"
"
Crioner, la WonasttreS
greceasc 'watced.si;
uca litl^S Monastireî

Ivirulvi si altele pa"n la anii •

in zrîele sântului Ion ,gura'- ^53!


de Aur, si a împratului Teodosr'e cel-

ratc, au /ost înfricoat cutremur -jgEj


r
*in Elîspent , :'n FfiglirS, in Consta-.-.

"
trnopu
iul r'nAfhoS, sau «cufunst K-j, .
* XV
<
«

sg-
.ntii . si alfrioiu cit din na?
jSforf osfrove i cwmt Sog
rîssu
iroemkre Ia PafriarM Prodtrn
Hteargorre Dccapolifu3,am' «i^iirfj

BRD m silele lui sav/acu: cvîw,


« ca"

mor ma«, ca
Popa
JUtrnfele

aWghe Rtrj
Xflios,dei

fela Arsansua

ssu- si pân Îs Neea chtt», sav™


|

L ridicat de la nivelul Mâri suS fl

ca 9 metri, ii nun câ'tura inpia {

ISii '•<«! ca «iste cercuri , sila Jfr'sr 3u-

"*%fost biserica sftnfului HriStofoX'

îi Stom un ostrov mic limanul ca'M


cilor i vârcita; imprejmuirilelui
sau prvlit in Mare , numai ci

litiTul cu ossele se cunofe • Tisla

«îs^Aturlcea sau Selluitin


frensul locuitori în Munte cei esW

li mar^insi Tra^uiei. Visai tf.

'Cf isfonn , i Idonii . cari pe ace <

vremi Muntele acesta se nun»


Acte ssu Aflios i Sila de'ni
prta atunci Tâmiris Trâckiairul.

tofacest jelii de cântrei i în-

elept ca si orfetr închintor de


idolii c Por/rrie yspnsciir ).
"
5 anul !iî4-fîo,inafn
de Hrisios, cf« aces-
te Trayiriîiuisav ada-;.

Elenii venii din E^C,ipe£,Pe/

lasebi-si Halcnidicliei, si au-


dii în ifon. nu mari ce-
d» sion , Tisoss., cleo'K^
'na, Haradria, 01ojiox,xi&
sanis, si Acantos. -Ba-yjty

manii liSS-^aS-i fS» a la Hmios .Tofe ace


Sfe tîrguri deîa începutul mpinfitiîot etifo&faj

}st libere i de sine s£e"pînifore • Vat î«anuj^y.


re
*

^95.-pa"n la Krisios , iau' supus E:i Sie

finiri salle împratul Persiei iarfu Isias-

pe , t£r Jirul Seu Xerxe învremea frecereixr^;


,

v, sale cu armata la. grecia, au fcut canal


vîa coda Muntelui pentru trecerea coraltfilorv:'

Lecui unde esee acum Metocul Wafopedului^^,

G>v^ a c °d |S Munseîuf , pe vechime se numea clasi-

%cinscki, daracu-m se numete Sidiro3vca-


Sia c ojneîe dey>r arse ) dar f« vreme,
SSicinScir il numea Hor-Haldlidiclliei» -

Arama), in vecliime Scest l°c^


f) Lcvotor de

^trfl frâit«i TrS^ren^numtr Cristomi^


) vasfîii, si te [Thirctdiâ L. C io9-\# .
IV.

; Hereic: . m. as. m- A]? *»


L- vir. c. 1 a

L. iv. c. toil.K wsrtwrt«-J


,bel. civil.
pentr
ferea Appian&fluautraitla wSaghws Mari
Ici «trata iefrlbrr. I De
Bdis CrVlllbus
LIV. C5lp- 102]. i cine sunt, cristoni, Vi-£

slii i iJoniî. fiemani. ttfauH: ^^»-^S


#5{'nezr 5e asfw", venii mainainfe
.

Wv 100° deânii înainte de Hristos.au venit din

ostrovul Eviei» (Negfoporu'e^Halcbdoniti.si


.oal locul nu- numai acela dar si
o-parii
,„
|
\,M.am Munte, i pe marginea Mri i R»*«râw
SiagkiStte. SÎ Torone <•$
^^.apelor sffrinj'onscVi ,

Mlîhmi iid. L. IV. c. sa, M. lo3- l4o,3S-|f


y $&$>Aihtn. Heipnosophis-h-Mi- csMh
L..
||§ o^fâpi Ptobmei. &.W.f. n. 3.

y^-) .^«i;i aic:s de cir fiff/ost /âcirfe

ji^Tirtfuri, dintre "care stmt v»siî-^Q


i^X wLjSS* 8 mai mtira PhrriaS. acum Htr->^^
^^EBruda, ori ArnoU chiot, Halclis^
fOts£$Ps:\:-.'-. ::it::i-'l C;::scs. ac-j.-r/

'^"isvcre. afciacia acar. sato-i felina, nu ckpar-/

.«5& s «' lerjic, C]<oa pe Jocul Jeacuiu ifontr.^


wicWna ac mi satu
Thoroae la cele î«pe ânprroaSh;
HicJiita , olfnfos acum «sfe sai<J sffotul Mamas, Shits.s

cum Poli^Wa fa CjW:-s , Arni, si Angki. wst#L


unde WMS«Wo9 a «i osf -
&f ? rt ? rf **
careindestvi se^asa w-
dintru &Svlw*« wtial^vfcitw
la vaduri deco-
Hal'cWon pelownTiuipeffiarjin-l! Mari
Acantos,îorone, olintinu, Wi-
biî dfonul-Cleoaului,
«*ai» «etak-rilelor cu castig
biven» vindea cele

r^inf ,aw, fer-' cu-acesf oegoi sau iinbogâit cuave


i Olintos. £i.Ct«n »'
2 mare, Oasele AcanfcoS
«fmxâ de /â:s Ia Ersov, i grania Sfaiv-
lui companie En^ftai 5cof? ain oc
Muaft, P

efâl maJetn.si fi Aspid âLjgTO?


«ier arâfm despre Macedonia, Regn
aujos
Macedoniei fiegafol Macedonean
i'nahrfe deHristod
"întemeiaf pela ?43 ,

principile Ceranus, dup" care a vr-

..iat Pardfca I.-fgeu I-Fiîip I<

sujws Hifia l a
Ettta$v&>,- care atJ

•anul 6oî.inainie, dupa'maiwul


sau-
ti Regi ne r'nsemnai la 35i»

vv\*w v •
w" suif e tron Frlip II- care tatu pe-

*6oi.*i ocupai Ampliipole iBeJwrrs .

îmi «rjetei
H9
i

Mgfei
m erf'

oltinu
^ia Traca . Hirta
o victorie strlucita la
cheroneia
sr Tessalia ,«s«ife

feat.-riâ- ftgR
i
Wa«*rl
338). La
,

W
^îcrcis .vMfna-.precin c&krt frin jocuri

f
PI seu Alexandru, au/osf omor»
de Pausar.iS-

Ali«ta«iru cel Mare nu scriu to:i ia


!S pre impiratul
i (ru unjeliu ca oJialimS.ca.lliorandru sau dus :'n iad i
,,acoio au'vc'dut ptPw i p» darrelegai; clvanti'e irapa'rj

i„tul. edea fc] Svb un peni


,
i un riu de apa ea de ut sta
•iunu! lrf, i cmc lia din acea apa* nu mai murea.- cant

|..tinav in-.j-arattP. EgipetuW .au'j'acut oti de ceara, si-

|,*calui l«i rucipaî cu un corn in jrunfe; siaiîdat de ni-

rj.-st? omenii cu un ocni.car: avea in mafele lor d/amaa-

«•turi i !î:argar:tar: aespre impa'ratia imasiridului

j-iara înainte dsHristos Amasfridul . era silistrade

,<88f&H judeul Burusfor. st esim din jaîiuîe.siss re-


venim la Istoria HScedom'ei . La anul 336 ir.ir.tt-

it «risfos.aurmaf fiiul seu Ak'oxandrv IU, supfa-


numii cei Mare, car« 'fâu ia 335 p« Gei", ce locuia rres-
fe Dunre, de unde sau fnfors încrcai Je prazi . Locui-
torii din Tfceta, cretje'nd ca AliKCotr.dtu au Jcst U<vi -

d? fieri, sa «sculai» voind Se scuture ju<rul


Macedo.m
nean . jîlioxandru cel Mre cuiufala fulgerului» MB
merse asupra lor. lafu pre «sculai, i dn'wiâ tot o-

rasul. paViâ "apm'nt, afsr .lecassa Poetului Prnaar.


Ir. urna acesiei victorii, tcie crasele «Yecesfi sau i«-
ciinaf Recelui Macedonean . Cu mare bucurie grecia
prfBit se}ie supus: Macedonenilor . AliiTandrtTcel Jîa
re jorm unci oarmaf puternic, compuse de Ma-
cedonenii i din *;«ci,ia plecai in^sia. case tia-
se Peri si Se devie sfepinul Orientului iVfreC..
Murrins 4 up;a Cu Peri S fost la ^ranic isj Mar
33^ ), unde Alicqjanuru olfinu o vicfor ie -
^^-sirâluciîâ .Apoi merse la SarJes la tfalica.
^1a1:--x^ a n u,s s. Pcrcul ce: «««««at T*. c^-^^

H «^tonin-a.n^la ^ ^gg
<3exnc^ut««, «
!$S8h s'a apâtat vitejete

>#e ocupe oraul i ii sf&foâ pfcilatafa. g$$|l^


§ |
'

K»a*. Qawa.pecarel.a ocupat


^/«g«$r
i oHcu ffl a« u^c Merse apoibWaî™. ia, ae.cc glgEl-

cavile*. is =' s;t:S


\Ab . vechea i f^nfca cetate
;|JM|;

*«,«
»^PC .-.edrer- :S 3 v,;i: u, :=^t iaO f«iepsH cu

1»^;
HLrtl. 1
'
f«<rf f fi 1*3:8.

Oa^elvr
litu F e Be£ele P«v
M). Pe seralul
i a;u,se pnâ la ie- 1| g
CaW. ^e-|M|
1

^'^PJri. . "La 3*w, sa .r.:e« :« W.on. ur.ce au F a « 4 o>^;g ;


'

murit âefri^ri ?,T a r.:cr.a.v: sv •.•«»: 4;';^5%.||g


^K»^
';. .
atf
k WC
...

Regi «evffinfci, fana


cmd se su: * v.=
ma r ««rlti:

PI
V? Sg»,. itM Filipp

Marnei
si etad «Ut*
a dat adj*or
cv Romoi.
Carta^esLorls
0 f

^^:J#|FiIip Regele _|g<

'v/y -j ti '-4/°' i

^Istorii ves«« ?«tru. H^^^


-
'
jv l$S. intra a cast
^-„J.&'Q u^-
0 ;
;
5 ai;

lat lomtnt Ir. A:& .via. «: ata» a-j trtcji :r. 3ar
|ja«f?f .Trrscia sui rMian^.jwfraWsrrJbKo.
|rJc ra*»« Jwa" :u jitwia ta s« *
Iffft âc«î ::'ijg: pir.trv C îv !?ît îd;uior:0 tases
|tvi+v*» .*eas!si : i AanrlvnW, tkt; Evodct-
Ita sa» raodN râ5»:a .-•.••-r;tr« rea: «v]rf tirfv-

5 fi £f(Cfr: . .4

ral Tijiv m almei tvmHtiimy ta s«: svvt


(un:: ivitinis JMfelai t»:'râ oftl

iri C $: rt î::-;:tw:î :v:. «sacai" ca EH r.u ian


V": V r.::: vr. riv. reri.cr ; Ssr ici :r.:r-j area vr
Im irt i-i h cM'vcta rrt sstat ta ttaia Kfee&td
bW.O *t jgfrtm :....:s.-< ari altloi *vm
lai f«f r.tassrilr ?a« fra'iau titre Marea Iglf« S:
I tfl Jfaces«:a . itSVjB *u /«st suyusf d? Maric-
. ?^-s :-.3 :t Svfvs Tasta. » iiet» d«
HtjqfMMM KiiS"»' vtr.aifricâ : saa ivs srrt tfr-
Hi.::.::°«ev.--: - ri?:-.-i ; '.:tt*i V.-:
t*.» J6j; ?sr tc:ru ae«!« t»sssi-ti e/nc? au vrut s

|nt»«o» Huntth . âfei «atfpcmH c/uftvmâ nift d


jprt ir.*aî«.r.efX(. car» cat» Sf "lupte nu stpvtes.s
furtuna iauasrir'.it ii xar<r: nt8 /KonuJvt mu;t«
ccralr'i. i jr.tff h'nixi tiiM'tU Sii-tiii: 3o
J< ?î::e s: lc.c-'C. dt («t»n:;: pintru ca" WSrfi spi
'tai Xtraftb «ti :*« t» ctir.Is.';f xri, si S-i ies
jrltKi j<arfj o« raJarre. ) c»rffrrl «.-aViaat» . ^Toi
S pJg<M»Jt-JfVad : tit.Wft terii.: sai i»«c8
ia aerr-s. i .-ars sita „ »tf rn^tW M
îtîsi »v «t«fii« jîoea ia- :c<<: îary.arc!e!::t aur.

iot
a.
13'
!

a 8Î? s&t ce isfbrfe. El au /osf eifVâtexaife

wl Saiamina Snif 456, îivinte de-


'

ii.H«stoS,iîf'îcuin nuau
rmas de cât

Ubtrctf de cârti, de o cetire gtea de i«te-

<.<,1«S pre lmxiria, dara" au avut unsuji!ft|


--mare, o inima <?e poef de om i de cetatanj

^Tsîo-r. <ge«erala~ Romimei Jafa 136

$)so]d9tr care iajr sdus acolo ev caicile iaiî*


ia( Mumele; si ei cu tataia fi silia ca se
lucreze, si acei din fii care murea toi af un- (X

ei punea sî$'iî, .si cJin neamurile cele trai

(ore nudeparfe de Mvnfe , i aceia era pusi-

lucru ; care se j"cea sub comanda raai

I^y'marelui Vuvarrssa , Jiecorul lui M.e^aba-

lvS'.zov'a, i 4riachie„ Jiecorul Ivi Arteew.


^^unul sialful au Jos! din natere Perii
.^WS*pa«a Mun'elui sau Jac uf sss- iPorfirh)-

tociri lttu t

rii fnfre eif dn


^ *?â 1 ini e însemna *
3 i

îo Joi sap: aimc. atonei lucric


fiii au rmas Îs jun spa înafn-

, da alii pe scri primea de la Efr-

\ ptrimi, si Sin min :r. ;r.n:S pân


Ij^cte sus afar •. fciiaceii lucrtorii'

c nu tra ftnieoftai <3« oriausepaf


kpe un "loc pen:i'u c sau sui-upat

"am-ndoua' paVfiie canalului asâ cum •.

Eii sepa Joi uiialfimea c7e.su5 i


i jos, atunci c:nd sau surupaf pYiile

finicheiur mai ni ui ( cacti-lalfi

^S:::nd cî Seiucvce, Si au SCoSo pi'e

dupre ioc, ca" parcea ie sus a canal

[lui muît au jcsf jnSrlaia' ca cea <?e

jos, i foi' statura, aceasta, au j"osi

cam s:r™b ipe ,


opa-rte cfepaWnt

iii fscv( maSj-ajie , i v.'nea^ri


unfe cat'f ie aducea (fin Mica dzie.

i
Ma^ajfeJe au j os£ puse îaTowfe
la Perent'iana, i
'n Dorise inlontâ

.sa cosfâ apei sfmnena i în


>si'ngura MacWonia .Erocfot
L. VII. S3-n.5« Spurci;: *
C. 51-
jj^spre poiitiunea Geo^g-raJVcâ i
Sf/nt'vlt/i jvfunfc Afon-
' sule ca ju-

rcu'tife. cea Ir.tnu Hvntm Athos,

in veaîime ;is j£o!fw sfrimonic

mii iup c 3 ! i canale tefe la^


sfrimtorilt lor . Al î Pem'ns ulâ S

cliea. Al 3 Peninsula casancVa

Acesfs 3 Peninsule cemjoroi isto-

riilor Antice, înainte (3? îomnul

nostru !sus Hrisios, au j ost tse


_<? la sfrînuorilî lor <2e cafr Arfa
rrerx i apratul Perilor la ani'
Xf5o. inair.fe <3e îomnui scstrt: IsuS

Hristos,si ffiâi pre vroia" la anii

100, â-'fS Domnul r.ostr:; IsuS Hri-

sios vav /ostc fttnitt dectra" împi

ratei Romanilor Lrtpius Trai'n.

Merva. earea-i ivi st pod preste


Cr itâeturij. Primul ia coia Sji'ntului H
jiie.Ss tfti de ctrâ local: Prov-laca caâe

Jjca" mainte trectoarei . Al 9 tetura Peninf


sula suches se ctiam vorvoro . 4«f£e.|
tura Peninsula calam aria , care se chic'

m de ctre indigeni Porfarfa; Sces

lâ gu-râ rspunde Ja locul numi: Epoj}

mi o aproje Je salonic • Aceste 3 pentnsujfei


le Catamaria si SucJsea se/ace gr.-O tur.-^a
Si t6fe Mcr.â tirile 3:';: Sfinte! Mu::'.-. .4:oS E*
au Metoce; iara despre spatul Munte -nojîR
Lsfe cu putine se" se semene: i.din csu- |T

;a locului Pefros si prâpa'stioS. crpotri- K


vif cluarilor . Al i- cluc-ri nuauvoi
se semene i seai&e iurturiri Cu mire-
nii . Pe aici au venii in Europa Jfn -4i:£-|i$fj*

Arabii, Turci, cruciai . si nunii, ioo.de

anii aii sfaf pustie i ne semnate ace-

ste peninsule . Infiwpul împrailor Perii


Sesti,ia Romanilor, circulaiiuneâ Co-
rbiilor, venite din Africa „ Axia. iwa
reu Mtjrtevf nâ ale Lobilor jefuitorii
*

^ »*"'"-~ r
>

plvavrtr: «i* Iarznd v: :es a
;
^fâk ^^^'
''-|j| *^V ;
5

§||t>â 4af««s îs saicsic trecea pa. *-'^-&V 0"'«/^° / '


t

"strimtoti drept; i «sala «astrl weapoli, ffl

..Ccavala eefcrfealw titestot&n


Macheâoro.
Ccnsisiîtrnopul. in.
iii- cend seinforcea ciela

La iotprin^wileacesfea spre Salonic .4ce

\sH 3 iiitt uri ae peninsule s au Josf asi-jps- pgf


re âe sJfsmn Turaii pe când avea sc&tr

at/l im-psVarrer la AiidriSnopuh din

woluiionarilor tfrecr,cave se ada"posi<£<


aceste peninsule- ipni âsia'n
Ir.
seyed-

;eiurilf siascupaiurile acestor 3 COn&le.


* tfaeîe 5: iît£tfvtln dir.-

cesie ) fenrnst;Je,eei'a ijî-

nafnfe de firisfes, scrie

C Dfacornr/ cosma din

'MonâStirta SflafeUH P<3

!:ni. Csssudia, Lonjos-


r âils Salonic , pani la tnS-

WiiMfl Mtnrfdoi Athos.pa


rfea Jespre misii zi. Iar partea Jes-fc^-l **'^'.£|^B
pfe oiiai nopfe ma.rgir.ea Stitiiviui Mvfij|l|

"
care se vecie sprt
î ÎS

° stop* ^vV. "
•> 'A «j ¥ -<k '
t
-

1
oraele u-rmafore •,
oaiati cu »-

ivfacwi înainte de Hrisfos.de v

faiUt i âha îfawia « otasd âriesnus

Irisos'. EneiS. Aniigctii.SariâloS-


tseoîos. Milcoros. olicfos, MicLiver-

jna^ ippolonia , Ser«ii]iâ,Prl<!roS,

kAssoros. ^caufos, Avm.stra.iom-


'ehia. si s radina. Isrâ wfSt-
1 ^ 1
'{ea despre Svcf p e uscaf spre ss.o

frate,' aujosf oraele fofLidia zi-

\il ie jjBpraftfl Macliedoni'er Câ>-

Jsandrtr, «fâii! cir numele Schi(i<


Mj'fh's, ireapole, Tranve. setenei
Mendi,i Sanr . lava pe penin-
sula casante, at? maiyost situa-

Ife orae FiseWa, Psrtlenopole. ^


tcefaiafea jecoreW). jjaîibsos -
;

jTherone, urna. .4nibeloSi Sarti,-


JfSh^oa, Assa iSîfcnfa cgrî-
nriS Iar ce Muntele —
%o-
ad mers pe marginea wâfi f E -'>^|î£i ;<

Jngs fepfile greceti Afiaa^^^^^^^


i sfagnira , i au sta* '^^ r ^ yMM&)^M^^â^, >
c
T
'

împratul DCerxe
n(oS; Acolo Sgg

aii cinstit pre <râi(orif firgului


r
Pilead daruif lor Taine Midie-

&sijv(s.( case
:a se rmp/inessca. a lui ^ . jlr
^cea fa^vi^e cîa3
au
dftiafrnte
nte

insfirneataf
figfr
el ca
,

sau js

^^^^^^^^
prvif canaltr. Aixrtici fadaco.^

S^periiire ei culat/cle-

n vremea cinci- A

ea iui in Acsmios»* g*>fYh v-v««P' AN i


'

roMnvit' si ad mu- •••


*>

''
rit Artachei, care '

au ^ost cel ititîiu At- ?!• ;-

" hre'ecf al Repari Ca- '

||||
naiului . EI era in
ff&mdiS Ahemeniclow, era de 7<&
înlime 5 coii fâti m degeief
^siavea glas mai tare sii

-nos decit iote dasuriie omen«{i- „


rejrtet sau iiitris-^/,^,^^;'>^ 7

f?. tat pentru aceast-". ^<^V^%f i


v '

it^râpdire .i [fe^^if^' v'


cui lui iWmtnfarea cu ma-re ciosfe^|v^î^^
'
tofâ otirea atfpus pâmînf au/cuf^"^^^,^.^ ,-;--
un deal <?' asupra Tnorrofntuluiloi;,.

Acanfos, dups spuneri»- y.df.-.K?


aY Tritorii
^lui OraCula, ii da pomeniri lui ci-, 'î^-.^a'^^'.s
Vjisie mare , pomenindui numele lut • "
ft'/'- îr'^
vXerXe au rânas de /Iot b Acantosj/-;*^ ,^'5,',^,'^% •

S,î aii poruncit vi^jJiîreîi-cr sed-.'CS- v "•


\'±'~>?

si sti atepte in firgul Terme ifla-

^ se numea Salonicu pe vechime) la cu- ,


^ s'^^'f'^^'
*tgtn& apelor •,

c drumul
pentru ci
dup
el ssv
gindtrea-^5
în-
^
r^ffintat
ÎTlui na" la acest tîrg era maiscu- -

Uf rt de cit alte drumuri ; cea dup- *4

uscat osfealui, dela Jorusa,-pâ- •;

-nâ 1» Acantos, aii mers dupa" du---

^â rînduialâ • Cel i corp svb comat.


Masîssia,
j.tnda lui Mardoniu» si
|pg
A

4
marc, care se se apere de foi rottvtitci^
nui -mai ltas-
i se opreasc pe Peri se

c a lor iWpsrâffe.
pvne-re înainte-
^ .^ceasta*
^ au aduse
£osi priirnifâ^
s-pre rniplijiire
i-
^ âu
1

asi
J
'Vele Temisfocîi si Aristidî •,
la
'"^îâ^a-nul 4 înainte e- .;„Stf".;>

Hk Hristos , le au pusW la .
.

^TBKtoie ti-fgtrrile tocate s l?:,|y' :


:
i

v
itonului Halchidonului-Jg
Oloffccc J«A-J: ,

Acan'tos se^'dea afalanti. Dron


'

me,V
; 1. Talant • Tisoss dintru- ratîio Apuo.
drahme mai p« vrmâ 1. talan*, gleone-

,
*
$00, drahme , sanis rfrntrir AfW ^000
drahme, mai {we urm »n«alanf , dupâace-
*"
A*<fkilos dintru.
f ia ioa
v fntîiu un «Ia«f , ft
,
de drahme
urma" IpOO, draW--
1
.

dintru âitfiu *400, drahme ?e ^-J|


J
Sarfalos tâaniî,
ma" 3,000, drahme • .

|
Jffimax pre urma 3. i 5oo drahme «ichirn-
^
; ;, :,
;

); \ ns u« ;ala«e , mai r « urm ^000, <2rah -


, ^
% '^ ,|^!kffl!
; . Olinfos 4 talant: - Piloros fo<M?îjfojjf
''''^•'^r-^^^mi . Ermilra dintru fmffu 3 talanii, msi-' '

: ,
,
9
;

ws^'msi prf vrma 5 ta/antf, rar wiarpre ur-i


IK ! ras au la sal 4 taferifi i 3ooo, drahme . Si- <

$|!* ngos dintru intrru 4- lâîâilf , mai pe ut-


%
M ^irij" fttaîanf^t mai pre urm" 3.-Sfa£ni-,l|«^
^

.ra io jo drahme in tot d-'au-na . Toronc dn-'*


MS^tru rniiiii A talanii i 5oo, drahme .mai peK

1 ^j&turm 6- falatifr,itnai pre urm 13 falanfiî. « "

1 «. Corpus inscriptiommi afticarum. "^0^^^^


I la aaff înainte -

jde flristos, dopa" ce au frtcaf,


k59inrf dup pohodullui Ier-
^
Jte, in grecia sau sculat culx&taeV
Peloponcsii , itfnieni -i La -

( comedonf, cari aatîîun-

S'i *î de ânri,i sau mîn


rfuif rzboiul Crs ca sc câ-

«S^stige £mia, pentru ea" generalul Vrasid -


^^MII'^^'
Bria I)Seoffledoo(fIor ctr otirea lui trecea prin Te- "^^"î^^^
gjfe
s
ssalta, i Ttt«nitt«a nu putea seri sfes iV.pro;^
|H îîva Iui ca sel opreasc,- si sau unit cuimpâ-^
*
ratu! Machedoniei Perdic<3,si sau dus rV. - Vi -<*>
'

'JiSlchidon, pentru c el din Peloponis aii- ««i^Rrf^pesV


pstpoffit de acest impâraf . i de Tracii fa-
^-^^W^f^^'
nii , care au schimbat iiienesca Republica <
"w^^^-'V^'^^
mim
^» temendv.S* dea ei puternicie ; Halcllidontr locuitorii Si
•^|:^
(rWuwIor. nuasvirlea dup eh £«utafea $|§l|§g|

lor
acestei Bep»wTci,i gindindu.se
simroiimiu
[or; dfdrir ititid hfani W

cerut adjutor
•» •-
dela Vra-
ra .V se vie su»-
|f||
'•
0
>•'
-


'
V/.-f.''

sfda, care era


9siaa,care. rnvw». mcar ca el ---
icu Perdick. — ian*»
nu era >*<>
dar cele veckle thi«6 mi-
I jfei cv Afeniaoff descoperit, |||
sje 2 i;5iavmd el in gând se smereasc pre impara
Trite

l|Wl liinchistov Mrcea


-j acest clip "â"" 3 ^.^!^^^^^; ' 3

'
si a -. s - -/j '
ocincr.ii .

-
au adjuiorfu cari el ^^o.^^^^^
si
rit.trtidem.C 18o- Doria
H&lcliidonf n , ca se â sit pe Vra
'

"
sf<Ja î» partea lor- aa cfn
sparta iî cinstea ca>re u:
"'^t
-A^om vrednic intru tot'eiu- **m

jj^
£S&b ^*(*rwrile lui - t lai preuit mai >*|
campanie ; Dintru"h
fare atunci cfnd sau yornif El
Lcel timp când Iot iau jW
supuse otirea ; El au-

I artat faurilor dreptate i mijlocire, s. o yarte «»'^^ :

demnii deifinenn *a fn alte tirjuri-^


Lesa*
sileau dat lui intre aceste i '||*--
Jleau cptat lturae
v

||pâtri
^forcâ-si
Lacomedont.il fntimphndu.se pace

seleiie intinxfndu.se
putea

dup ailor
selein-^|
câtig ca-*p m
P@£« 5 u si fcut'
numai 8e cât Au adus btaia pe

>W«
Peloponesilor , i acest înelept si
fctori de bi- 3
0$$ktih

:3r
Int Vrasida,pre care rl tia pre unul anume;, dar tei

deossetifâ si supunere a ka-||


îlaty ifKftt&ptt c

aa împlinire , fniîfv au eifdin


VnemoderiernW tu

sparta în sfreine Jocuri, si se «nisa cef.lalfn

unrttî ai lui vor ji fo( ca i El .

2H- î$ Aienisnii au st ie vesti pe-

•£^3?Akiitru sosirea lui ftiTrackia, iau,


daf de veste Perdicner pentru vra
U jinasii ai repuftlrce-i Ateneniloi%
propuinc! c El însui sinual-
tuî este vino vai al acestei ec-
l
Spedifn,si acum mai mult decât

afuncea,- pentru c Se uita. dup


uniii.
p. 53- Perdica , au împreunat s
lui osie cu picurile Jur Vrasida?

i fot afuneea au început Lfia cuLfn


chisfov Arivtixâ.iX LinchitfaV-
Arivewl,er<a Principele impat*5t
?
"1 MâciîCiionie: cu capitalsProvin
(iii Linchisiov .Bifolia;, Ion /ir
<tr& fsto. Dfacedoiiiei P»

r * J
;5 13- 1900. Pentru ca in-
tre eri.canigfe mahaicmi era §
,
i Perdrcii Sti vru! ca se ii dea jos dm scaun- £
pe Lrnchisfow ^rrveiul,deacum sauapropiaf armata -

spre Linclitstow: DarVrasrd au rspuns c El vrea pof-


< '

^nâ a au se începe tataia El cforcsfe se se


r

>vaiâ cu împrai lor, i dac sevapu-^


)fea seî t'nduplece s se uneasc etrLa-^

/comedoniiî Dar i Ariveiu prin alii-

/ii poftea sel cunosc pre acest general

(ca se /ie el al ii) judectorii) , i clisa-

Halciiidichi cari<
, alt. parte deputaii din
ruga pre El se -
Vrasida , il

LuTsparic pePerdicliie, dac o/i


învo^

tre1>i, £ns/irif <Je


^iaîa sestruiasc (

cari singur Perdicfli rautrr


'putatii

. mfs ctre Lacomedonemusauinstiin-


c vreocite-va safe leat? înduplecat

Spre unire. icuaceia Republica-


~»daf vrasida pentrtr Wata-
. tea ol>fei% satî împcat ca-

Lseilîepre Ariveiv-, ck^e-


tba Perdfcîir iau pus-
Hui invedere , câ El ÎS"

ciiemaf pre el nu- ca se -

udece acea sfad cu îm-

vpra- "«Sul Lincliistow. da pentr<r-


sel -
> aceia C: sei dea ajutoriu ca

vor
^scape Je h vrjmaii, cari
$ ijast/
^âlrf lur,r pento c nu drept pB,

!>r6a vorbele cu ifireiu, când El Per-


uca, jinwtafe tcfe polcurile-
fineS
:

^YrSlsidot nvseuitslcicisd 5pu«erj;


întiinat acestor îwj>&t8M*î &xt-
foff xfâ it împraful Linckist°Wi
i au întors ale lui polcuri tîela $*8-
BH,e . Atunci Perdiea sciii S(tS-J

5) fes -au 5.c?us numai a (reia parte-


^Me hran, in loc ca se aauca pentru-,

^ jumtate fa polcuri
Tof
g\ ap-
in-'

fru acea vreme^


"anii h%k "main-
ti c?e Hristos , nu cu-

mult pân •p <a,is>

la cuWerea
'
or . Vrsi3acu ;

Halelii jonHî-.

sau dus<
din os-
:

z^stiovol indros atunci întru acest lit&t

>>au Jost spari una Winclu.se cu Hal-,)

cliicîonfi singur Iau cne-mat pre el; 3a-;

cea.laît au Jost s poporului, i amîncui^

s
uâ avea Sja/Ja" intre ele pentru priimi'

;
rea lui, dafeine'ndu.se" ca cum el senu ;

>Ie strice viile lor; sau împcat' sei<3ea{

)drumul tntirgul lor. i se deslege tre'^


ucfulur . Dup ascult
'

<rera] Vrâsfd.sau artat fn aduna

^rea poporului, si leau spus lor cuvenf-

'care este puse in Isfo- Atonului tPorfirie)


- . . . /<
ap. 88- Acânfewf dopatn^
!eâpta si a 'biruitorului" cu-

reni Vrasida, Iau rugat si

r vestit femîndu-se casenu/^


le strice viile viile ta. Si <

^saî'tfflpcaf ca sa selepede de Atenianiî-<


* casemrlecak
^Atunci vrasida, sau jurat

fecalelor cuvinte, i cu aceast intrire<


supunerea lui. tot in,
|§>en autiriimil sul?
X
> acest cliip au supus i tk^ol SfagM-||

S>fS.cel intemeeai cîeOsSroveni"


Andrositi-

^apu. ioa-108-
f
Noenibrie i îe^s
chenibrre , f of în-<P
t
fnainfe ;-(</
îi'n HalclfJin din(^

mi i cuunitî Tra-

iul, sau dusspr.


poli, care es<ep«*<^^^rw 5i

apei strîroona i

_>sau dus cuaccl


^p^
'chip ca sei supue pe Atofliasca supu-S^
*re sara eî au jW in Avion iBrot»S-<
schi . care se gsesc walviscoi
acum -
(

«îîncat-
*$(Berjfc), care curge ia mare .Au

W)acolo si sau pornit «optea. i era timpui-

greu pfea zpad dar nu se uita la aceas-,

ta. El . El se grbea dorind ca se se Ssctr-

lue de Awfipolir alvi apropiere ctre e'ri,<

tyrfk -râdâtorn pentru


Si se Amfipolii;<<

pentru câ în acest tirg locuia locuitorii


^ '

din tirgul din. Matakua Argniru, si-

intimpinindu-se cuVrasîda
muife altele
^
>pte cumprai de Pericliie , alii" de <

'

HafcLrcîonii mai deosebit Argliiliti- Si-

^JjîWtri Maialeniî tot d-auna erau sjâ-^


^^ditf cu Alenienii, dorind ca se supue- vj^

§il|j\? e Am/ipdli (.acum Eni-ckr'oi cetate) ;i>i


SKJSau câtigat armele lui vrasida eu"bu-'
?%fW • . <<<
,^pg2p|)ri a primire pentru eif; cuacest cJu-^
i

^x
acest general cuadjutoru! acestor a~
liaff,auluat tfrgul numit /ara de tS-,

taie, sileau pus lor u« tractat


iau. venit lui- <®
ap. Io 9- Pe urma el-<
cu uniii lui, au dus- (j;

btaia ia Munte, âsia.-


mai toii tritorii ,cuoi

îfee: Visaltii , Cirrstonir, Idonri^


Halclidiciiti si Pelas<*\hi csatr supus-^
â

5ru acestea el leau rvstiit locui lor, aceasta au fost

mai devreme de 9 Aprilie anul ^Î3,:rr.!;:;> i; B$


'5. HO Sin. Munte Vrâ/;
'sid sau dus HnlrnA^
)in tir^u: Tcronc . cart M) Ivi
«'
Jeitenianii. atunci la» poftit pre fi

,M pre mult! o parte .gata /'i nc '

ea sei dea !« acest In*. El sau a -


St S:cia înaintea rori.'or de

fdcmiKesâ.S: nuau fost stiuî

nici Je^ar^iirca Jteniani-


.Ier , nici d"t îocuitorii tif

.olului, ti au stat în locui

junde era ideiuî Dio-

'sc or . Castor, si foliei .•

jH Ml iiil in rinduiala de J armii delaTorone -Aton.

jC: rniimpiniodu-se cu ei*. avi întiinat ytnirta lui, si

. in tain a«r eit din iirg, dar tiu muli locuitorii ;st

cum el sau artat, iau luat lui soldaii armaii.


'.Si tiv ius Litistrat din olintes.i ei: au intrat :n Tc
- rone.Su scrii preste ridul cetatci dftpre msrc sinii

iu (ost dtnimtnts ve'ami.jiau ucis sirtaja u'rgu-

J 3 " s*ritat porta cea mica dr'n panta 'ir: •

*n3inte
^i .
*

au pornit iso Je
tati

soldaii
pornii tea rrca sralt
ca se intri fii intiii
h

lM trtt.cind sera deseniâe rortt lor.iefit dat sima»


•^#§§ vrzsid* cu»*/* *f
âM ^ T cea
:ti
mau-j
'SVMm«>.„- , .... «tteat ws cea ma« care duce
,

E.aeraincc<
r Liquitea netiut de eu .

||.pâtul dînmarginea tirgulur, si Seg-


^sâîfegl «are fncea mai si-eîtai. trecere

Itaacoloau Jugif i ceilali Torontiî, carie

ra unii cir JHenianii


"ap. 11^-115,
când sau fcut
k
s;îu Vrasîd era sie

,pin pe tirg,leaupwu ©HO


:i< Torontilor cari aufu
cert la un loc csr.AU-

nfanri, ca eii pot

s se fntorc f-
r frica la case

'le lor. i s se- Te?-,

puce de lucrul lor. Iar âfefliîraor le.

a ti poruncit ca sc ias din %ul Ib^^MM


Ei au--
®*6a£e lise eutrrne HalcWonfciîor •

raspuns ca* nu vor lepa'dauâ


rc ea.sr,
n pentru.
W$MSk ¥
*'> cer of mpâcacione pe o

^^tt^roparea morilor Vrasîd •


le au dat

^^-mlor'fimp pe î zile, si dupa. trecerea ace-J,


^^^,seor *rle,au supus' L^ui&r, i latî m -

str eaje, i tînea la â


» tf le
^
'

cu
%*tft#Ai
ceta'tei a caselor din «auntru, i mîtoa^
- ;

au atf "btut sfyeaja, dar ad6ua-!§p||| ; .

8U acte mame care asvinea joc ia_^, ;

jnî'aririJe cele df lemn, si singur ao mers'V


*
*ia îoctf] cînd ^a ea seluc-me local ziaa-*$' 2
Menta«ii au/acut u«^v<V**
JLi
sls3> . Jftrucr

jC-pii'C oV Imn -pe o -zrcîfrc , si au adus râ-vifâS


7

?,

^.elmuife oJe cuapS i pieft* r «ian, Si- 3$ ;

^•oamiî mulii acolo satfws i


i aa ace--^..

t§*s<» o"«uîaie sau ffnuf aceast zidire;-


picai au picat ctr un sgomo >»are . Af w-
"^^^
®.nci Atinenri cari segisa aprope peloc^^^g
<
r
y*acela> na ti Josf spîmrafafr afffa de ace "..;.

|c s:S înt'înrplare , ca'f stnârfi Soldai ca-^f _

y'
gfri sta la acele deossebite locuri, sau «"a. !: ? II
W&aH c partea aceia ii luat a eefâfi,
si s.vjy<rit Spre taste i sau suit în caîce^K
a. III sctna sau nifrrnfat'^
c eif sari dus din ctiate.ic:-
aît/«c:3 sau apropiaf cu ar- ^;
ms{a luî , si ati luaf ora si3
î),i pre fofir cari iau gsti scolo iau ucis;"*w
Alenia.anii cv corâhii i cu mici Cai-
^ ce sau dtrsm Polinr cacu-m insulaTa • •

."ssu ). Pup aceasta VtSsid stei- s '/\

*cai hi^fida.si iarna atif i«iari( cele-^v


/'."

luate <3e eî locuri v si sau fcut Wlan pe-^î


non tstaîre, întru acea.**
WnttV o

'vreme al anuîtrî sau mfnJo-H S-


l>

tanfi ele btaie


,
ap- Uî-ft^â
la înce
^iomnei Laco-
.-.-•5»

^medionti i Atfcfli-^

uii a a fcut pace-


le wn 2B- intru a-^
..ceasta mijlocire

vreme Halcii^
| Sositi si âcfaij
intenii ia 0 '*»

^ajL^tâTî^i'vrasrda si-lin Per?


împratul KacWo-^f
$fc?iclire,cv
Wk*tâ Arrvefu Lmcîristov, m *|
Ratar pe.îocurrîe. wacîiedom-^
|pi,si aceasta companie nuh-
'

axr 'mvts- In snvl k%% t«a-


ttirfe je Hristos, dup sjîri-
r.M 6âpcâ6ftifli-,âv erimisîn^
^Traoua prc generalul Cleorii
;ctr 30 coralii cu iîooo solda-^ ,

^1
:
/'Cc. -'/i>-i
;

W' tfnitiî,siao lua» tigri Tonm, si---'-;^^^- 'V;--

f
Iui oktm, iamcJoi -aceti viteji.

"."•/•'.^^^^^'•"a fost ucii citiâ au iticepiri ase_?^fe

tafe aprope de acesf iiVg; Jupa


*
£%^«â^ -•- sfi««ul lfi, AftoiemH ao fâ-V^^^^^f-
'A^^» ^M f ) <
. cat psce ctr LacomeJojiti pe5oJeanif
".Pici^ Srcu].L.XII.C.^.-^iS
popora se gmdesc cS se supue
grecii
t
'cea reiotif cei îalttf

i aii fcui alor deosebite" unire-,

gttttir cS sei supue i apere cw

Ar«£os£sctii ; sau wiH Halelii

'dorii, Tranuietf, câfi sint a. X

pr 6pe de Aton • JLttr«ce.

rpite unifif cu Atenian ii

gul Tisoss , 4<enianti

smerit i iau priimtf pre

fti numrirl uniilor. Iact o-

daiâ ei Îs anul Ht% înainte

cîe Krîstos,sati lepdat itÂimt


ani, i sau unit cuHalcliidMienî

£Diocîo£ Srcul.LXÎl.C
j3- £b.-Thuc;clici.L.v.c.

r
* n anii
380, atf n
|<.cut 2 o anii

U'pa' ltaia
-

"la Peloponcs ctr grecii, atunci -

'

-apropc fa Murit e sau aezat Re


publica
• re i
Oli'nteasc
iubiiott
cu a
de cinste
ei

-
pute-

^"112
Mwmm''
'distih Supus pe f«i>âratul MS.

'i&châomti AmintV.ys^tirSv
yi Acantos, i scaunul Halelii-

"ichiei ApfoWs ,(acva satul

-Pol ins ),ca seoceie Scrii, cs Sel

"smereasc cel taînm oliflios,

-Spax'fa au împlinit' slelor cere-

*ri, sau început î) ta ia, i sau


.fnintuit, c Su suj>uS Olintosul

ai Lac?i£.c?eiri enrlor îrî unire-

,g anu] 3^8
feâfofe deHri-
$foS,Of» smerirea
--s

hntosuliri Bepu
ifcS.Sufre- «1
;caunuJ Iau mimi Fâip, sf in sin

<3fl intru aluf imp SrSffe.au sypussub


loi pater? iota Halcteclio cu apt] e eu, V

KjjjJfjjfnj intiru El au lua,t cu rapide ce|


rn o citeva-
Otea GhifU si altele
înfricori,
titsvJtte,cnaajurorul a ««ei
r

Michiverna i Torent,
pen-
,r« urm
casau mtfmplat vidare,
i au
tru
ale lut arme
asupra olifitosu-
intors
mUalchidich^
cel «ai_SJ£« &S£
Jrnt eniî au /ost -C^

x k'tui de 2 ori.*

> mar pre uf-

\ma lcau-
JincunjuratJ

îir<£m si*
7 ^aff pcrit -

ulti solda

„_j zidurile

Kcet^i. i»un*h* F
re el.Iarl
-
Olintosulw Effrcrsf.
if^ai'
SK*Lasten.
77-- svfcwt
Lasien. aufost
cumpraii
comp-r.»»
hau
h
«
dat titgil le*-
Eiu ca-
i
^fe^^Plftfste vimWî
jefuit^ ?r!5u «fcr£5f-
'Filip sv

Pj^pan la pimint, si pe Umtor.i *« vn


'""li^.Jut robii •

•'•"• ,
inu/n-A
.

LVJtfiba Boi sceâsfa issu


r

^Hplsf i AppoWei Hal-

;
S Lp ]chiichm
|
^4ppian,ae«l
':8gbek cml.ii-iv.cioi i

Halcidenses <™ esc


^_
'H
'

M j'dtcum
'

^JHoWos recsvs ejecit i

temflo-^S
«s
-
w

drcia,, ui nihii aliwJ ja*


prteier

irum fuinas iii couspiCfttt'ur •


- tJÎpe-

msi mm pictor aî grecilor, r f«_


fhs ci)

sunt cfin viacu] ai «MB- :

•fcjj grec Teocrit ,


velitul pictor
feoahrfe de Kristos; despre

fyfyehs; Rafail snt


-u's
it5iei, cariaitf
i T Mare,^
lirâH rn curtcî lui dlicocandru cel

j^ati nscut In E/es w viacuJ al J) wain


Romîn 4907.j*fa H-UOj
[te de Kfisfos. orfooru

J»Cu acest chip la d sau 0sit muli banii*


Wfâti h kWsâto ; GK« ?<a viteji la Mt-
"

Via si cu »S cumpra cei mai Wi locuito

m
,

fcytr si IfapM s.'î ? m3, a '*


- s.* sa " '


rit numrul orenilor in (ara lui , i >e sine se -

lada pentru c sra lui sau mâni , nu atîfa cu

S puterea armelor cit cu puterea surului £Dio.

lor icul. L-XVI. C. 52. 53. _ îtemosinea. 9-


•* i;
o in Filipp.IIl.3-
"\storia Halcnidrcniet care i se

V'/cVvine i Atonului" , din vremea su-

upunerei a eu de împratul Filipp-


f^LqMacliedon , se scurieaja, pentru -
v!^z& acest loc o parte o au apucai-

Vtu.o aceast lalt împrie a


Wadiedoniei i au fnceiaf cu tos
H&H ,

tui, ca se fie ea singura' st-


niniiore ,afonj si Mschedonia cad.u sub Romani
mai pre urm Sub turcii -

na ia ttrisfos,

ea la un loc cu-
MScWonia au , in-

trai intru rnrprfir


3 Romanilor, ds in-
t impui împrailor •>

Constantin cel W3t*,G&S

i/an//, Teodosie I-i urmailor Jor, aura- ^


mas locurile împriei Bi^antiascâ m i, 1
5lea viac cretinesc, vestitul Stejan-
Br'tanti/sc, car ' au sens cartei «2«tru ticuri,

i au s câ Afon esfe tfrgul Haîcliis pe ve^

cW.Scum cCaafldraî. ostrov sepat acJr

rk canal si mare i car: .« w/mia Halelii

cîicnia canal -
L îcfan Bizantin Volum l-Lip

siae 1825 3 , se înelege ca cele mar fcogafe.

mefsle ; HslchiJitî ad /acul acest canal rwîn- ,

vremea când sau .svpvs Sil Romanilor. <?af-

Lnc; eînd era en singuri siqmiiotii.


degrak

&vp SmmS lor in Mume i pra prejurul lui.


vri-ms acestui canal se vede i pân acum;

Bhantia nu au oprit cs se stofe metal al Hal

cnrdrcfn'ei .
TVaian se pune Impara* inffomS-

teaniî 3j, dup' Hrrstos. srprm canalul ace

de împratul xttxi, la anii


lood.
sta Jcut
Hs- aduce colonii de Romanii in Dacia, i waclie
doniâ; Jup drnsul Mrcii Aurelii?, 161 _ iSo,

si urmaii lui-
a anii 32o, dup Krist'os ,

Marele sf- constantin , voia

ca se zidiascâ cetate pe nu.

mele lui, unde este fetura îa.


coda sj/nhilui Munte ; dar-

sftuit de j/ntul Marcu-


Episcopul Aretuselor, saiî.

Whrmlat scopusul rtjincl|


-

jConstantinopolul ; iar in Sft'mul Munte

| Moriastiri ; Protaiu , Constaraanitul si Y5

Jntul Constantin , ct/acea ocazie 3lv dat sfari dmSfr-

'ntul Munte. pe toi locuitorii mirenii, care se cnema -

ITaconif , fr rmiindu.i in Peninsula Pplo>onisiu ; iara

peninsula SJinfului Munte \ au Jcstmatu.o nu_


'mai pentru Monahii . Sj"fntuî Constantin netrâ-
'fnd St termine Monastîrile cfte trele , j"iul scuCon-
Ista, Sti terminat Constamanitul \ si Teodosie cel -

(Mare -Watopedul in viacul al 4lca prol>e pentru


*t aceasta ; se ^s'scsh manuscript in condica Monas
firei Fiîojteiuluf , duna adeverirea tsfornicului
F. H. Fallmeraer ; framenten aus dem Orient-
Tom. a. M%-
I n anul 325. dup Hristos.sau f-
r
zut I- Sinod in NichciS Viiniei,
in Zilele Im-paratului Constantin'

;i Maica'sa Elena, asupra preotului


,
eretic al Bisen'cei AJrcccandriei
A^re „ care despaVta fiina Fm-
}lui detata'l, care zicea; ca es-
'fe zf dir e si nu Dumnezeu sdeve'ratJ

Un Dumnezeu adeveraf ; si a.ii inut acest


Smo
m |ad j"ost

?credinf,
\% «nir,
3i& Sfinii

s'a îrîndtrrf
al fi*

prinii
ase
spun

ceti
ca"

la
au inut
numr;
in "biserica
fjftanr/; si

si crecta-

llnipâratulur Iustinian la SMS^Snii i HS

-
Ojr
Nostru sa se cf iasca-

Iresfinâfafea ia Macnedo-

Jnia fnîru caice se {fee si


'înctoracavasia la swlee cu-
^Xtonu,în timpul împrailor- ^
Lvas&e xscfletîoii. i Leon rnfre-
Lîep*«î . peninsula sjfntulîri-.

Muwte Haîc/iicîicâ sau numtf


i
xiaVocaf sia. c £a«câ sr-^

izâsbre ele fer, din cay-

za onelof care co-n-

»ime fe* si aiie tneis

. In fimpul împratului 'Roman Lacapi -


. .. jianul 912- si 3^, âu ordonai **»
fe«oR«i1« cWOlimp; i din
Muniele Athos,
. cret .c
Tsi dr» Vsracaiu, n din La*rw,selfs dea pentru ^ie-

,re Konali exfe o nomism, c un ian de metal pe arî)

isiSB crdon&t câ ia cs: Cojai- cari se vor caiug«r:.

oale incnioe laMonssiiri. nici la împrie,


«verile se J£
»u împratul Hecaijor Foc» •
«licri lucruri senicioat de

i *
resfigmrea si mvre<ea lui Hristos,^^ %| .
-;

jfn irrguriie Saîlonic, Veria, ?i!ipopoîî,im &yoJ^r^*F"


'lonia Atoneasc.siiof locul cu
grljire
f
\Aton . In JÎton cretinismul ssv incepuf
-

0 Sj j^g, dupâ Hristoî,in timpul împrailor

manii Diodhian siKa^znmian, impara


Fomsnuat dm îaimafia, au âcut
în Salonic un Palat soluie ,
i oraului iau dai

Argntianu
numele Spalato, pag- HS- 19o6. L
Iste-

c«afnta au mers «•
Macnedoniei . - îm Salonic
si

sparta ««
sfdoîocavasra inse mai (nrtlîtf

loc «a supuse atunci i acum sub Episcopia-


Awn-,
sub Episcopia Ersor-

în
tideia
W
casandrei, da

UUmUSSi
cea-lalf

Cassandref dm vetfme «athsd


de eori'ntemî, si luat de
la
îo-

Eiî.

deAfenienî, dat de la acetia


Iau luai Filipj-
(ol tatw acel an c/nd
isau nascuf
Mschedoneanu,
lui Jiecoruî Alicccandiru, i socrul acestui «lip-

casandru, lai fndrepfat n acest thg, W&fi'


fcut din temelie. i iau dat numele seu, i dinte' acest

timp titrgul ati'osf vestit de scriitorii E Geo^rajul-

C 10. 3, -
Pfoiwietj » tefan Bizantin 'i Plinii. L- IV.
datr-
mai inscuri au zis pentru El,câlocuiforii lui

cinsfelaopiatr picat dm ceriu - Lin Pallenensi-


c-sthmo, quonâam Potidoeo, nune Cassandria tolo--^

colisolitum^qui de caelo ceciderat.


1

car câ tim câ era pe atunci cretini", i era spre

|||pe de Cassan3ra prin sate i orae, cum am zîzv


jjrn Salonic, fo Atoneasca'Apollome , dâr i 're Pr'dnea-

^dupa curgerea apei dup Sallonic, «ai vine im-


iwsfiva casândrei, unde au ptimit penSru Hris
tos sj"iiîfuî Mucenic Alit/xandru, întru iropar.
tis lui Mac/xhnilian,Sprope de mare r» EyarnisJ
:asandra, ta satul sj- wa-mant,jevechime to3i«$e).<

n p refele Bisericei Sf- cAeorgie, /l


sav^sît o piatra' scrise Elînest'e-
a«if dela Hristas 3?9U a nost'râ
era c scrie Porjirie^, cum am xîce,

Dicîiana, intiiron, c ir cinsfea^Prisc^


Pfi$covra,l>âf rinul $«#:»> DidianS,
'ivtru oâtrfna lur,si DidîanS Pris'-

(f^»<~iz3 eaîâî serj. si Bl?:3:u Magnu-


^raumsa, înc râTi&fs ^xinc? în anii 409- ma-
rnei de Hristos»în luna lui Dia îs, aceasîa-

'scrisbre de la anii io9, înainte se numra-'


esfe de la, Actriasca Wuire, Octavie Autfu-

i cu rspunsuri la 2>£o, de la Hrisbs, «ra.


iijjtâ c întru acest an Mahaleni cu Casandra,
olintos, înc erau încninâtorii de idolii. ÎJÎ--

S^^iianS AnJigon. si mama ElpicUa, si fâr-J


,

™de gândire mulfcî alii , Atuncea sau-nus.


tui ca se eii i in Casandra, cfupâ
curai
au J ost în Atonesc-; Trrg Bicne i.vatoped),la^H
(

rStoS .
prepui czicePevjr
Casan* enii au
prrimit credista.
intru împria lui
Teoclosie cel Mare-eîncl
au poruncit case închise toft cele fdole.
tr capist'e, în tfmul acestui împrat
nu era cu >u£ime, ca se cinsteasc" ei is.i
fra aceia care le ifcea mintea lor c es-
te picata din ceriu; Jar lise cuvenea-,
vreW «e vrind se cinsteasc piatra nvca
mina fâiafa.di'n cel rtetârat Munte fâiafS •

fe» i-^^ionastfrea EsfigmenJui


<?x{ 5e impâra'teassa Pul-
,flerra la anii MoSsi 4.5 4-5
la atirf -4?!, Jupa ce au Jg •

trecut 35 <3e anii ivâ-jL


morfea lui Teo<2osie , la ^
Episcopul Ermo^icn •, - <

El aiî^ost a «oî lumea la Ssobora'.al Efes.<


sului 43i a«if, i al HaVWcnului 45i,sisauf
bo-

^->>»> * îi

Hc' s^aMitropoIiUda^r^
Wjîcr KitropoW- ae ia m-jw*-*
se zicea
T ^ oSI *

vHufli au.s««caHfr£t;Jcssa«-
prejorul lui ss
,&a.Si tete

o«a ye d®- 1 *"** 0 '

te, cte? P arfe

ni ie acolo iacPluai ia robie

rat c Casandra au fost


mCii si fntâi-it de i'mpe
i-EProcop'
rat ul lustinian
psg- 466-168^ _
ic*, volî.i-
Ejusdem de âW^îciis, IV. |
jS<kBon«ae „

jt^v enirea Românilor

3 Si S'-:.::. er

clela Hristos-
ES?i|fflna'"rl
Eii stomtora-

jMmi c!e Bulgarii pe -ma

Tajpf^iaile Dunrei j

aco-
—fipsav ridicat (9e

tÂ.1o cu mueri, ,
copri,

„ si fete si cu tot e-

B
averile l or SJ sau "
'

^
DJfc dus i« Salonic
acolo nau putut se
Si

se
-

3@MiO|} i s« asexa» m multe lowrf


c i#MjIP^
^^Hkt'nîrtr rmptâiia BizaaUascâ, Si &a eii
^^^0^
m
sau cuveni

jpSdurr aprope <Je Salonic, si <2rum spre At<m

f
&
[lloann Comniat,
«nse . 1&38- ?ag
h
196.].
escidio Tfassalonicae

iicia en aii

numif-^

tirani Ealastru-Galatistu, i
Muntelui celui •

\ fnsit Casion,iau3a< 3m.


Sîaveneie Holnus
-

laliete £ Romme^e Munteni


greci uns vorbea si
sat
scria HoWuf sau HW»; aici «ii au inteaeiaf
,

SRevenic. jtovoselo, Lerigo,


Neisvoru, Pravitu, U
m siaîtele- ii'cia iraesc urmailor; i -

limte greceasc sclitabat dup a vlahilor

.Romanilor Mace3«M3î«), Si 8 SlavwiV .


la

Mache3on la 3ela Hri


impui lui vasiift
Leon cel intsleyt la
tos- £86, si fiecorul lui |

lânii" 9H, Halchidrdiia seflumea atuncta Si3o-

rocavasia.se vede c r- /ara de argint iaur


sila a«vT
3u incepuf a scote fer, precum scrie
Hristos, câ satele sfdorocavasia i-
83^ dup
HoloJKUT7SCfli ,sau fâcuf supuse Monastirilor

Colow, dar dup" cutai-ea a Atu


^iihono-

-.?<//£"^^P^rotu\!ui Ar.dreru-J
au liberat de.

isub sarcina-i
/ciuo'arcsscs,
'dup aceasta Sv-
Vrecvt 544 anii j"â-

râ <3e istoriceasca J

at ; sidrrovscatrlu
'era in o^ne de mefal de i

i 8fsfflf,»?4otn î sila cia^ jea-


,

ia

1
W7
Wm
trovistiria împrate;
1-430, Scesti lucratorii
au prcat-
de îs Hristos
.sub jogoî Turcesc , întru acestan au ?ua<-
(si scaunul Salonicului Macedoniei, care-
finea i Sîdorocavasia „ furcrf su-
tinuf numirea acestui loc, si sau inavu-
%
ta. a
ti*

âcum
cu ocnele lori dfnfre ale lor scrimi.
se numete WacuJJ. Trame-, 9?6 de- I m
a itfîrfra Î56S dela Hrisi;os„se ga'se-
i5fe i se pazste in Monastirea. Rusî-
'euluî, se vede ca fot Atonul
srdorocavasr.ei . f- La 15 49,
se suputies
Franuzesc
m
.voiajor Bellonn, a.u vedtrt aici <£**gλ
'turcii. Alhsnneti^ i&t -mai multa" 'bulga-
r/f si iruri ; ceus qv: aux
>„mineres de sidorocapsa., sânt &zns,
JCStmassez* et userJ de lan^ae di.

M,£fef«nf, comme Escla.von, Bulgare


«Cree, turc, Albanais • Les ouvri.
« ers, mefcaîîaires, oui ilaesognetit
|„maintenani , sont jour la jart
de nation Juisare, Les painsaiis des-
, viîla<es circonvoisins qui viennert'
k,-, ef qcrrece. Bsicm observai. Hap 49-
5oj- In anjiul 181i,pent'u intim
plares,

in
scularea
prejur aii Jost
«rrecilor, satele
arse tote de tur-
de-
ml
Cit dar la anul 184.5 --'Ea aice Porfi
*te; le sm vedut nioite înljunâ sil

k-re, -mcar c la en au o$i si ciums-


,1a anul 18519- -

Iii
Prea cuviosul BfwrtM h\o
' -Salonicului renreceS m
Nil
. r:c

HyK Eparhia Cssandrâ iu satui

3* I . re icaogi

| POTW Terenului, i.
â » arc:a in Tusserica cvhra.
'?* mul Spiritului Oimiktu Mu
- v» cenic, sau tuns in caWa
vcenrcui seu Vasrir*. mai p? urma 2u J
1
ssf E pi sc cp s Salonicului. si au scris vra -

5 lui
3 arniu- je.a Jottuh Ifos.

tru Isus Kris'cs 3S-. Epis-

copia casanJra se numr; -

in rwmsru. ceJor oava -

srre. rece Errscor:;. rS. Aa»


^ se inea pe rrernfle- m^M
acelea <îe Kifropeiia ."
i : • *»<

'n anul dup Hrrsfos !"CjL S-^^B


.tit\gul CasanâVa aii fost asuv.
.i âfjucfa rasWntciî tilnarrf cu.^^B
I
turcii irr.a a ti petrece a:... ; ?v£r
ffljyk • ifrrc» . Si.-'

J«|B3 - L.VII.C. 6-T.I.p.


)• dup ce leati luai ^reciîor imr>sreia y$a>6
/

U5.S vestit au fost Arhiereu. Casanare: . ^^^9


roiiitclire , cu învete'tura pentru pcatele de"-"
uc-
lui nustos. L ke-
morte, pentru linitea ^sericei
Quien orrens cristian fAti U- $&»>
comnenus^apadopolr rn
doci ssinws îficoîaus
Praenoficnil^ mista^" 2 res P oîlS: 3 Secte,M -

num. i-
«ortiferum quoj
de infamia
lilet P«atuni {«famiatn infern penes ecclp- i

siam, eam scleîi


Replicam, Principia. \

estCHristi majestate percvlpa*» laesa Haec


id
impettr certa proponiavs
ei-
uno, homt.siSim
Latinisme cewraA
jure quod notri* cgraeas)
in tanta cap-
^uodoue «ostris unicum
ne est,

Wtete est, quemadmoiîum 3âlsamon ante cap-


ba-nnicius
tiriiaiun vero aUriwte Pericopvs, ti

Csssandrensis Episcopus f« Meditatron. ad loa.


;

nfl «m AAwfc- 3ele iT?us Caesarun, VIXI1-|


S
igitur loannicius post
Buzantinorum sub Tur.

corum tirranide captivitatea X •

anul lS6o de la Hrisfos, smeri tul-

it Episcop 3.1 CSsandrei CoSrtiS,au isc-.


deslegarea Sînefcâwl consfantino-
fiii

pentru deprtarea Pafriarnu-


Ipului,
Iosaff • 4 Iie ftuiem i^em >.Tot
1

i5So, a ti fost trhnr's-


i el la anul

Je Patriarhul îm'mia*; pentru im-


Monastirei Lavreî sffntului
^âSESa* sfezi ;

cu Pilofteiw, pentru cliilia Milopotam


Atânasie

C Arhiva" în Filofteiu )
lui Octoî«Te,Mr
anul de la Hristos - |y »

,
1629,Lavrenfcte- t||L
'Arhiepiscopul casa
fiarei, svjost Hiroto-^A^^j^
nisrf de Patriarhal- ^(l^^^Wi
'

<3r6e«ie cel Mare •

Meletie &î EJesuluî .

Ioanicîiie al Eraclin^
Msrarie al Timovu--
, Ewiclîil al ^«a-Sj
, icsclfe
^^'^^
Gâvr-ril Fiîipoptrîvi , Si AS- A^J"^?.' **/

^/'f^mascînn in Vrzantia LLe ftuisn ibidera; .

"' " cor.sscrafiotiis Gus lifetas ^viri pererudf-


y Iacobi «foariî «osfri: mânu o?s:r:r- '

£
ir
«
? aîfasqtre ds iîius ic cassancîi-iaj ,
^«^ ^ ...

er *
ano l d- HS- it%0-râ Cassaia<ir5
scop Arsenre . ^ L. Q.-:ic:: iii >• fe|
'
blocul unde aca«i este Efso-
tirgtrl -
^/^^V*
vr,ve vechime era
'

l Apoionia cPorfiifiei; 4ceasea|^^^^^


din cel vestit scriitor
I
*se stie
r
rjr*V^ * PlPf'PImi'iî, raeta însemnrile f-^n
m9h
vi. Ttjiwt ,
M -Ti< :t. ilppiitMTfffl i l«U38cra.
»r*We arJ mm Sfnrtoi Apo«to! Psveî c'ni

p:rJi3. ten» pe funeste E«:.chie>: friate.S:

aBmff. pfifsweduia prc 3yjW nostru .':juS

n«s c» ; scrie »» 'ficwirt* sjfsilor-


ca «tro aceswi Affdotdt la Sav!-
s. i ttiStot 80 SUtr.i'. ttltfV CfeiîS-
l»i Hri»i»s tfiain Ktctaicit « iu ,"- S! -

:rif dt Tripoiif EpftfWL InnocSenf:?, F:

:* Era: . Pir.^rrn. f i ^eticra.': f»f,

Rvfin;. lari tiacenu U&vttt.av est -

tarrH ie fituî Eparculoi Trrpwîfe în aceSs.

S Apy cloni» , ce inta ie Atcr. pe Atunci,; st

tit ca s patfmit vnwi 3opâ altoi «.Iricm


f lî >- Mai suni i: altr: ; în vreiiîe sfin-
,.:r acest;? Mucenic:!', ei se pomenesc tn

i«o5 la.» limfe ta f£ riîe ._ $f:nw. Huce-


itc cleontc, te pomenete li 2 HartteMct -

n Jtmieie aces'.a.Su fat omorH: in cefatea


ipyolooia si Amfipoîr.c fini .chiot;, Sf. Cuv
eromontn Moclm c?e Eparilol Lao3icfc:t.s«
jtTifnet» la ii «Caro. pe vremea St"i«ttfî«: Cc

îtari-.in, ci «v So vot< sas« incteie idolului


îiinest BtMi:s:e . . - Intru fmpirifia lui Cer.

Iaki :eî sar», rmrinsts'ts î«0 tittfrit si

Sirerte, r'nîro care se inea cea mai veîtitâ"-

< >
vai».

«ace
^3 Do-
v
lerom- ^ifl

Dfn Sf- MotiS- Jh|

îsfo. Sf- wont^'

jc sjîfitvl.- llll »

robe ae Îs -

rsfomici antici,

Socrat, Teodorrf, Zozometf, Rtifin .


Ieroai-m, >j

^IS^^SuplicW, siambrosie; cm» c ffirfa etwtaîfljfi

mers spre IeruSS-


^JjF^'*' ^ s/inte Elena, care 3»
viA era.
^^^Pw.lim'i rau tirânaf femphd AftoSiiii;
împratul-
sfînfc cruce îndopata, de etrâ
•^iS^*^"
\orati-, i prsma Ev-masc la ântivl

x'p Hrisios . îirp descoperirea sfintei crj

i, sau -rcJft Biserica de asupra ©fwhira mor i

iJmi'ni care c-sfe pân astzi Iar lemnul


si ; sjin- £
. fosf împrit aa- £
. affe sau dus :n Consfanfrinate^

ipvl pentru Bine. cuvfm'are


si parfe atf rmas înlerusa.

JB^lim ; care av Jost puse in racl


g
d< arghtf; unde saupâzif pan lS-

anul f'W, dela Hristos; cînJ Perii


-cucerini Palesfina, au luai i racla

afnhf! lemn ; si a ti du-so in Persida ; -precum- 1


jse constata din cvvenful dela lk Septembrie*
Jfmahar-ea Sfintei cruci-

< tm<tmea sfrnt'ei cruci st? fost-


'ae 15 prcore, iar IsfimeS de 8
picore, si dup timp ; 3tH partea
, dm îerrm Sjan( , din CimstantmopuU
drn Ierusalim Stv jos{ împrit pe.
la ^me-credincoii in 19 pri, din

care M, au râmas în Ierusa.

klim,-3, in ConstanfinopuL-&_
• pri fta Cniprir-- 3 în .ântioîira,-

?n Cri».- i Edessa. 3 In aeor<ia 1 .


-
- .

^fTS&dria,- Uscalw Palestina

ica Mrturisete i rnvaawl bng.en K


.ulauÎJ e
Fieri; i dup i"mpr(irea-
7sfmtu-luf lemn; cea mai -mare parte se
* î'seste ro Spânttrî Munte AtoS.m cele

SO Monasiiri imprâfeti , i 13 sckttr.


msi mare parte se gsete
ti", si cea

in Monasfirea efiCeropatam,i o scoia.

14 septembrie , a S Duminec a 3 Se-

ptâmin a sfmivlui post cel Mare, al

§ 3,1a :4ffgusf,fn frmjml impvafu.ui-


^îecesc Manoil , i Marele Domn al Bo-
(

siei Andrei Gkr,£nevici.i a Prea sfrn


Lu.
tittrloi Patriarl al Consfanimopuiur

ca. i sau aezat aceast prznuire,pen


»
trtr o pricin ca aceasea^Mifruto"»

tile faojte, Manoil asupra turcilor,


i io
dtliv SSupra Bulgarilor,
pentru c-
lor-, i-
purta s/inf a cruce în polcurile
* -
s ,% r.'& IcenSfrea Sântei 3t Oum::?:-.; ''Vjfc.:
* r
A-S * hisctbrea .fâtena mult rugciune si se-J

kimpsrta eu sfintele taine, i apoiu-tf

re.
-
,

'eala railoitf, facewju-se i alte nimnA-


dmâ cum spune n) cuynitui 3a i Augustei*

k
f«nlfr aceste Mrtttnf sau aezat asesco-
sfânta cruce lai iugusf.- t7niîe 3mj
IfKoM&sfrrijIe 4fo«uîui , cei ce au sjVntul-.
k
leirm i evlavie, yu-ne crucea in aluatul

^îhri cir sjintv] lemn si se dospete âv.^f|j


oticefu ^ acest aluat fise de Ia- 'fjp!
14 Sep£ernbrie,ip:nl8 snvl 1 i| Se|>-J
'teniiWedr din el se une in nîine si^
i
in prescuri entrtr sfrnts Leturghie-J?

i -mar se gsete sfinful Lemn ia - f[|

.Roma aparte in gange Orai aî £el-

giei fin Flândra, parte in Paris;^'J|


Anglia, i parte laluseri-i^
1

si parte in

^ciZe «crecesti din Or reni.


fi-^oi acest autor trr.*^™
1
j«ieaae,cs peti-mpul-^
^Marelui Constan-
m ,- i Teodosfe ce] Ma-

,zice: c
nu gSsrm-
urme despre vieui-
rea si r eguîa Monalilor^jH

Mica se/ranirnta s.iJeacoio se


(As
$3

Din Sfmul Munte itos; c numai dela


. 6fo anii dup Hrisfos, crnt? Constani
înopul 51 Tessslonrcul au j"osf incunjura^'
de Avxeiîi slavii, Atswf/- i la?' c
anii G85, sau rnceput asea^una Monafe
*îr
3 rr—^' ^«-Oi-wV
, rin mijlocul;-.-'

vremfiorsc?
stora iVitre §
wui ir: i- si *.

i .
. <3upi Kri«i
sfos â iîfojîuîui^

Appolohrer EpS-
rhiei,av r-
mas jir <3« - i

omenii din pri- I

cina nâpa". 4*
'drri Aravit'e - •

mior, cari se

tafea. in armii - ,

acestfâ cu grecia la apele Mrii Egfieu-* !


lui" ; Iar rmpraful FI avie Con-
cînd
I s fanh'n IV Pogonaf iriosu) . au /acu. pa --.1 .

ce cu dinsif , afuncea pe iot /Mortul cel - ]?

SpustiH pa'w Ia cdcfa îui Iau 3at ni.sfepî


..Unirea Monalilor, care se adunase dintof

rr
astei
r^ 1
62.

s{nca-jB *, '

fcrmpâriK» greceasc, pe unSe


se '
,

r _

t
ceti Monate cari luh
.
^Sk,
. «
• •V
Y> „vnices^e se (mea de

jVwiiropolia Salonicului,!-
*
,
£e vremea lupfarii * e <
"«'*ff"**:fc.-' ,
'•

'
x
•V^ '
"\ *
3 »V/
'<
i»ne
Ifil «V icone la anii" ?26-?so,auH^:
aniî £26- ?so,au;

botezat pre cer ce se selâ- fl^t '


]
'

î AlaHrisios 83o,
P â« dupâ ^^'^31^"; -ife
„cdia pricina de mai sus a ttâlril«M^j_.JJg
un-fl*:!
au lâsaf ifonul.si saudusjVe.care 1
de au uiu^ •

of m
duppusfiirea Muntelui, au ^f]î|jHH>I
"
venii t&ogSfB Atenian
din Btonasfirea lux loan-
Colow, au ceruf voie la. >
'
*| împratul vasilfe mchetkoM"' \' :
r -\
<Jeiau dat pâtnfnful Appolo- jl»
nfei c acum judeul Ers oWh
- 8 ^^t»;
mai xntiitf »p"cuf CiSSe- .*.£T-y
J [»Î»B m [l Wr
iff&v^Vtk la coda
la 5l - fl
Muntelui. Si-.
rnr?3 Muntelui,

sefînea 3e
t^~sî »

1. '
**

% ;'.aBttKpentru ca tii Buîiovnicesfe


Mi{iimului,anr dela Hst-


| Mitropolia

V * 7 •
63-

8Si - S83 _ Dat in scurt vrerae <J


aceasta au «is si Lecvien Intru a lui
tarte;- Oriens Cnristiamis •
T. II- P 99-

/Inte.Vero quum Thessalonrcensi sedi

obnoxius ese£ episcopus Hierrrssi ,


MitiW
Plane in no
nsi JHetropolitae adrcius fueraf

episco.
iitiaLeoîiis imperaforis Hierrissi

eus octavus est sub Thessalcnica.> Pen-


tru c
aici sau adunai omenii lucrtorii |

finii de Jrica Arabilor i 5 Turcilor, i


131 sa? colonisaf
din vecflime,
în cea stricat ^polonie-
at? f cuf un saf i la ti nu
mii Ersovr ;

iaaxeâ 8S?. pe vremea-

^ împratului beon cel-


/nteîepf, EparSfa Ersc

J
>

. , vului dup cum se ve-


*j» de din 5crisorea Spar-
'
\iei, se inea de Mitropo
lfa Salonicului.si se numea Ersovr-
^
la anul 942, d- Hs-' au fost cea. I
mai
« se
dreapta" hotrnicie a averilor ca.
cuvenea clugrilor /Itonitilor,^
^
Si a locuitorilor ceta'tef Ersovuluf.
( Ilidem 20 )• *
La anul . .j4 Ersovului EF s -p«s]
copie , au fost lazov. El au pomenii in decre-
tul Irenrafulur jileco:? Coinmno. care avjost

Sat toi intru acest anMonas'irei Ht]i«da-

<rj viacul al XII- Gr uzi e-


r^nesfi împrai si lioi3ri.au

^trimis aprope deErsow 4Î-


f
^ j*amilii grimenesfi pentru £hj.
'^jirea clugrilor ijfono-

^'T^ Ivmilur , pentru paterea -

^ K vitelor lor, i pentru lucrare


' pSnu'nbivi i/acerea vrau-

. ...averile lor, cum in capul Muntenri-


3 sa si tn site locuri ; vremea iau gmes- '

fflecut pre. ?ji cu grecii,- i en sau sein*.

sTM' limbile lor-, /iceasts zfce Porffrre 1^6


^'ruzinul Iosilian , cari aujacut
OTisforia, înecuri pentru ^rumneasca. însc
rfcs, prc lrmia. rusasc,siau fost siyrffl.

j| sffnfuf Munte-
entru cele mai de.
sus pomenite J^mi-
lii itcno- Ivirului
Mcnastin\ !s anul .
:
!-.".
"|

împratul Milail Paîeolo.


,<ful,a.u cîai decret ca in
»r. » * F *.-.«! ».»' » • .!
65.

stabileasc ^/amilii geor-


C din Ivirfa); pentru serviciul Monastirei-
m Sfîniii] Munte, si a scoli de Teologie Ivireanâ.
cea din cliilia Sfintului Ioan cuvintferului de .Du-

mnezeu: , unde au îidif iirserica' cu ii ramul Sjtn.


tului Nicolae, care porf inscripu'unea in Jî«ba
15.52, serat pe o Calda de m a rm oraia-

1 4

in timpul oe Dumne-
zeu pazitul împrat MiliailVM Paleologul. sau--
îidit acest sftnt 2oeai de cafrâ Gsorqjfeufr •,

.care fa$e«|tfw«p sau gsit în anuî 1S58-


si aii fost luata ie câtre Câîtaacâaul Or<3-

strltrr' PolWiflmrKrr ; sidelâ El atrluafu-O-


jjjWimastirea ; si acum nu se tie unde se afla ; -

EJiipân acum se vede la Ersov? rvinile undcau


; si dupa'rfise ciîiâraa CuiâCilI.
Motocului Ivirului unae este si pir^ io

k'uinat ; i alte mai multe rumi îifflatejet ScolL


unde au j" ost cele 44 familii Georgiene. <. Por-fK;
fine uspenscm,- G-herasim smirnac}]?. ^

im legend.
-,

\y*r> Mnvl Episcopul Er

»Y/sow tfifon,au isclit Viftia.


Mnstirea
% 'enitv smmtxA $J
Tifcolse <3ra satul Co
fcfiotslvî
^ mitcssa la capul Muntelui la
apus, vindutâ M «materei
^ Keimdarului c T)in •

vi Mcmastirei HelinaSnr

A 5tioÎ dcls Hs- 4351- tot el aufost

„in Munte in soborul Erarkilor, îtitr*

tare Iau îndreptat pre un Ieromonah;

v, wifon «numele, care era vtmat tir

eressj Massoaismuluî i c?upa" aceasta m-


timplare au trecut l£ anii. atunci er-

sau sculat cu f urliurare intri imp

^rfestr Aîoiiii . gtît&ce smeritul


lor Acest
Yal Ef sovuiui Episcopul .
^
-piscop inWalui Aprilie •
136S--

Ludat o petiie la Patriarhul


Constsntinopuiui i Sîno
Protul Sfântului-
duiuî Lui, ît*OB care seje.uia. eâ

Athonuiuf. priimeste In Monastrre ca se


Jiiroto
Munte
SirBeti. dup cum acesii Arhierei
isca" Arhierei

supue Patriarhiei Oi Constantmopul


nu vor se se

Protul iau scos caireda cea Ar


. ara de aceasta •.

i'iereascâ dm «^reia , si num lsa se hirotonisesc


-

nici ca seiu tasbjiul ce! .Arhieresc in mina. nici sepome


seasc numele miv mi-niea ProtuWnrci st viu in sfintul»
pte fitâ de a ju^yoie cs se liirotonisesc.

ti Tj&iagtn au Jos: ascultat

de tettiarhsl Filofteiu.'
si de itmect lui-, l
chsssimi . .al EjgfesuSjj

Ivi .-al Comrcoîvi,-


] Hs]c'hrcîoiiului._al

vhanuei si Veri ohj

lui.iau fost des-


lea: iubitorului
de Dumneieu Epi-
scop sl E-rs evu-

lui fir de -

Oprire - s se 3u.

^YcS'm Sfintul Mu«te -

ind va vrea i se txe-

lasionul i33 jnînâ-


tii creia, dupa"
Cum si ifl cele.lalte

ocuri aib catre-


, se
aupa cum oau si cei
ls.lis din vechime EpiScofi -

113 Sff Munte , si se pomeneasc" numele lui in-


nSmtA Protului in "biserica", i ^ac liirotonrî a.
se

supra clugrilor care ii va ale^qe Eumenii siEro


mrf^ «A â cele mari wm«™ 0
prra-

Mroto»e&-
Praful nici Mi* ^Airo
c:ni.va,carf

ilrhfereir',y«flwîe dea voie


(sirîiii
supune Pafrier/Jiei,
«miotscâ piu cind-s*vâ
Isi pana nti va fi inîw^ ItimUd dt »«ip«- f

Lun» JuI IndrCtuJ


supunerea i

6«C-«68.EAcfa Patr^haius Cpo.


6 amin
ffeanii . Tom. 1. vmdobonae igfeo.j--
(

La anul <J. HS- 1369; Al Ersovuhi Epis


cop psrid, sau" judecat ctrMwasitfM z^avd
k Despotul sirbiei joi uAsa-Cven m Arhiva
iHS-^i^airiariivl hloffew
a anuî
au scris EfiscopvM
Ersovuliri , c-
'
Lavra din Munte nu este în pace;

sicumare sese înpace ea cu fine;

omenii cei 'bunii nu se împac Cu-


03 când va $ Vvmnaw ii Se va imp-
ca Lavîa ea singura"
Atuncea Eu" îneleg c este £

lui Kristos , si atuncea vom seri si noi, si Seri-


y pacea tute veiimpacs
^

atunci
fsorile nostre *or£«itnite
; si

cutme (Ibiiiw^
cu Lavra Acocerennnfullui Dumnexeu
sejie
.

Taani d- HS- im slErsovului Episco?au^

1 fost Ntca«<?rv. atvnci


El au întrit T>vho-

Llvniceasca druire a clugritei igapia-

m
;

infru care ea au druie Monasfirei oti-


(fopofamwlui 2 safe din Si<?erocavasi'a -

'PaleoWr si Isvoru-
anul de la Hn'Sfos. 1528-
in Ersov era Episcopul Ma.
Iacarie,isau isclit în Profa-
m tul m treaba wonastirei-/
Dolearului •

anul dela Hristos. 4546,-


fof accsf Episcop au" pome-
tanit iio scrisorea
,

zugravii
h a. Soborului Monasfirei-
,StaVTonr^uifa •

f
$ ti îa anul 454?, d. Hrist'os
Tirgul Ersow se fat-

fifluia infru un sat -

mare , £of intr- acei -

an furcii Iau încunju- /•„

Vaf cu xîdi-riî tsUsv in-


v trif ^ptnirv aprare de filharif dems. J
|;)re . £ Ies oljservafions, Pefri Belîoni- ^
,
Paris. 4555. C 39,, îl. n'i a psslanjj
fe-mps, que Hieriîos n- eta'rt yv- un
crtsnct villaqre ; -mais <?epuis 8 sns le

?rn3 Turc l'a Jaif enclorre cie muralle -|


. - 1

er, par ^ a crainfe de pitateS-

a anul de Ia Hristos- .

p 156-/ , smeritul Mitropo-|L


hit al Eparîîieî finului -
(|^î
irsovului , i al Sfintulur Mva-H^Jj
David, au isclii în-,
i sinod ca sel deprteze-

ype patriarhul JosaJ al|fi

rConsfaniinopului . L &
Crusiî Turco- grecia. L-If-P-

anul - d- Hs- 1569, aî Er-*j

,, iovului Episcop, i înainte


[sezeforfu al Sfinxului Munte -
EJgicnfe , aiî scris scrisore - 1

joScartfe, Erfa-gherfoglii^
Carlu, intru care au scriS-^
I El, c au rescumprat ave-

rea a Episcopiei de la-

i Sultanul Turcesc, si auplâtitlui 5,000,

J
^altenii , luate Jela neamurile lui,au'
[pus garanie averea Episcopiei, si va-|
|ssele PrâeterHo qurdem tetnpare ,

,
Duh i illusirrssime ,
magnus Turca
qui Consfantinopoli-perimtente Dec
urbibus Sioi sub-
|„ renat, una cum
|,:f ccfi'S , pr oposuif edietum severum ia'
oto râperio suo, uf rdieas amniuni,,

g^H^B qyo( in irsius i»:yerfo


iantî* cjtrât

-iBveKiuii(ur,ffaec at/te«i vefifco ian


^
,fum usque ad tiriiam iysîus genera
-j
,. tfonem durare debec . Post eerfiam au-
,<£e«yi «^eneratronem venden'.ur rurs •

'-Ha.ee quum Jaciat, mams ammus ei-

cemiftrr, euând mine'ur delecfioncm


,n
, sanctorum fjmploruîr. una cu-m lirisfi-
,nis,crQi Sub ipsius imperioliabifant. Per>,
venerunf itaque 8d- nos usque lae mi

Tise e{ iristissbia- setvitus • ideirco tjyi-.

nque fflillia au-reorum jiurae-raviinas,cum

• aufem no» Kal)enmus , Smms nostros-


•redetus ei saoa vassa
appigneravimus:

,u{fanium câlligeremus ef persolveremus,


*non sine deirrmento, se3 cum jbenare sî-
,,cul Joetieraforfk's usi*
aiuw e$f accipere -

,
qanwnis usuras„donec sortea: ritrisdiy
itU Quien Onens.Hrist-T.II.P. 100,103^]
i^?ai <3e vreme eanul i5âO,d.Hs-
|h|aî Ersovului Episcop au j"ost-

.ignatie-tar la anul 1S81, scotea -


^1)5 5 Mwiasfhrei Sirncm-Petra ,sau isc.

m cwnavfosfa Ersovului-
nanul dela Hrisfos. 15so-
al Ersovului Episcop Acacliie,

'au Jost trimis în Sfintul Kvn-


*e de Patriariarhtil Constanfmo-

j> olului Erimra , pentru iVirp -

'carea Livrei sjîntultri Atk-na.

.,„.«. sie , cu Monasfirea Filojieiulvi

penfru chilia JVTilopofamului . ( ÂrhivS -

filoj'tevlui-).
a anul de la Hrrstos. A6io-
in Eparhia Ersov„ au/ost
Episcopul Ilarfon numit, i-

âtf scris Patriarhul Ccm-


{sfantinfmopului Timofhiu,
c Scrisorile segâsesc-
ui ArJirvâ Dohesivulvi y.

StiS h anul l6f J. HS:


in Ersov avfosi Epi-
scop Hrisfojbr„ i întru

^"^acesf g.n Su cumprat El-


f
;

o parte <Jep3nu»6 o?eîa Mo.


nastirea Afono- Russico, aprope at-
Iscae© mare, si au rscuf acolo "biserica
P:

învierea lui Hvistos. si Chilie cvtee- cuvintarea_


|
'

patriarhului Diom'sr'e., si acolo sau SfirSit-t SCOSe-


L din acitrî Arhivei Rusicdui >• fj

j/Aproapc de armii ae k Hrrstos, 12^0, rn-J


Dantil,
jH^Eparte Ersov.su fost Episcopul
i.

*-^îft Orrens Crist loco, exfeto -^inl


;
,'
v^Vs îrsr:::: »>'.•--•: vivrr.i ss» rinwf Jf A":r;.

ce freci canalul Ini;-:

QCerxe, drauJ mersei?


£)paria" la întria ba â
trme Atonului; care ;1i

se numete marea -
vigîâ i la apus. i
- la rse'rrf «îiaxa-
i clin cri Schitul ,

fl omenesc fVodroro#
W se îne pan îb cur-O™
gerea Spei sfrimonuWy
nui nimic acolo deo-
r
sselii ele cf sj'rmatu-
c?in Siticaful trr&

.nopoie.c scrima Porfme,- rara a SfPavel scrie-'

c au fosda P*ovata> care au fost /acut de ilcsarfi.

împratului Mackdcmiei CasandrU,ia ettO-,
fratele
Wjfnsiflte de Hrr'stos. 3it- * 98,- tot in ani acetia,
|.i3ij fizvt riV^ul C otf 6 capitala Muntelu'r JK I,
^tLos iar . i
Metocul Ivirului, care senumea perl-

I 1 ;

M
fo ffâwJiei, sl fa iâfei de departe sevele conacul W«Sl,

I sf irei Heiindarului •

vb înlimea msrei vi<âi , de l«c carci


de departe spre mfaîe'-nopJe in mare

^se întinde ca o peninsula" , cari Se nu»


mesfe stilariu , alfcî n sfc coda rîn

^jLefwici ; si *j Jctrf ltoga drutn o«-^|


smea de "but ap cltori. si o-
ftK

V» numesc pre ea ruscnino; aici-


'} intro vreme ixfce PorfiflR^ijau ^ost o capisfe- ,

"l^^lf^^J'a pescarilor, care fl imn «a Dumnezei Mri For-


-
jf chin , Vtt care Isiod
' îl numea Jiecorvl Iui Yoirf,$i
al pmîntului , i Jiica lui Kimje; i însemnata cur
jS||jP-
vmt'&ni ger ea apei repede în Mare ; Dup Lesskon însemn
rile, Isiiia iHtsik lesfc ^Fwrchfn, însetima tu-
^ficâ si împletitur de stuf într- care -prindea pete-
r în locul acesta pentru ca. !

.re merge vorba', drept este c-


"o' ^ .'

>
:/
^>>^,. ML^pwB» se prinde pete în curge

fcj^fc^®?*** M ^ n care se numete Fran-


"-'

W-Limena cum am zîce-. s eh e] a Francilor .ice-


•,

^sfâ numire ve'frîcuesc câ ne pomenete pentru sfe- ;

Ipiohria acelui Franc Varlaam, care este fn Jata-


mri vigli ,1a marginea curgerei apei ; au pcuf o
cetate, si pân acum se numete Fraco- Casfro; i- j

de aici a jejuia si omora clugri 3i'n Aton- Si aa A


scrisoreaVi z
al flomei Papa InocWi'e al IIT,îfl *-\iB£
tre Atonih'-câlvjârii de la 13 Ianuarie , lau'-l

numif. pre El vrjmaul lui lumnejeu i al tuseri-l


cei c EfiStolia. ir. Bahi-Afrope de
E.8Î9. ecî.

Franco- Limena ;
curgere ne es se numete Cormi"
3ta,daraltn inc GumiJa; Pentru core-cînd-
-
$

Franc se cuvenea la
4 mai înainte de re'ul acela , î
§

(
6re-careDo»nâ Cotnitessa, aceast Uomn urce 1 J
Porjirie), dup cum se vede aujosf sla'veanca,- j
-j^.
pentru- c
cv numele ei îi numit s,i cucerea
ace

tot aa se
ia t ^olfe de contesse ), si pân acum
numefe'm scrisorile Atonului-, Atei la Cormifa-
,Monastirea fiusicului are schit ne un loc es fru-
mos ,cu vii mvlte i mslinii, grdini cuîâri-
vatui,cuomî roditori, meri,peri, pruni, caise
gutui, etc,-fenfru trebuinele Monastirei-

Crv^uZ a vremii Clugriri îflfîifr

Mia Âfonfdeh anul 6£6- pâna'la 830, selâ-


sluirea in Âton â câhr£2rrloi\ mi iimpul im-
pârâfulvi Consfaîi^inlV.RaviePo$oriafl»rl»sul

^ Pa
w"-"ff rtfei
w
*
r $ e ««^ah"
greceti anume Ilaria,Tra-
,
>« locurile impi-. I
j|»ehia, nacnedonia,
Tessalia.iElada,

S cuMfaia Egiptului, Palestina i


^^Assiria sau luat , <3e turcii, i era
Smare ingreuere frest'e norod sipresfe cliricir -
I

V aa si prcste câlujârii printote aceste locuri,


clinui i Monahii, dar si pusMicif neamului
grecesc, jugea de acolo în cele mari înt-
rite trrgvri, cum este CoasfaniinoptS, Sa-
lonicul, sica nite sersci'i sijr de case.
era intru ^reimea Episcopîlor, si a puteri.
^Si lrsau cuvenit ca se uume grraea a.
.. ceasta de obte • i iafâ al %a SoW al-
| iot lumea, sau chemat de împratul F&-
vfe Constantin 4 Po<?;onaf Brbosul în Con
sfanffnojml la anul 680,si aulegtuH cliri-

crlor dup venirea varv3riloT,s; sa ulya-


daf locurile lor, se se înîorcâ iniru ale lor-
.^biseriei ciad se vot înceta varvaretile ve. ,

H «jrr, cari au fost pricina /vgmlw» C Pra-


£v «7
>Jvfla . 48 >
t e
. 1*»* -*t*\ ar pusnicilor în ne^re-i^
haine* i umila cu -p-
rurl hung yri
*in frr<fv- .
p
?v:ak
rx, se' se duc in Mo-(
nasfiri, dar dac nv-R^f!
1
vot dori aceasta se-pV-
goneasc" din tirga- K \

ri, s« triasc în pustie, de unde si sav-^ r .

scos er nume singuri , t Pravila 42);.4cea £3;


st legiuire a soborului arata cape vre-
I mea grecetii împrii" , era Monastrri,pen-
- ,

c"ru câ acolo îi trimitea prin Monasii-


ri pre pusnici cei cari unibls prin tir. I

g,uri, in rinu] ac«sfor Jalonasem -pui si.


|
aîe .4f onetilor Konastrri,<fi'n scrisori a-
^•râ.f,cnj cu «uit pan 1a al glea aL
tdtei îc/mei soW, se pustiise Afcnul,
T*» j"osf cJaf clugrilor pentru locuire
* deîmpratul Fia vie Constai» IV. Po^o.
nat fijrlpsul •

up aceia, cînâ-
întru iot împr-
ia lui' sau fcut

I
pace la anvlS?"-
si intrv acolo se-

ucea pustnici Mo-


nastiresfî cluari,
în lumnezeiî mirenii
cari se leparfase de lume , si acolo au âzvt
">'pen(ru ei mici Monastiri,si prin prejur Coli-

^' jli de locuine i din materialul celor pvsfif-


V; tîreprrii si sate ; l au interii în mijlocul
, "lor pove'tuialâ suli numirea catreda (reedin-
|î ; fa ) • 1îtf inilor , în cptui Muntelui , si au -

rncredintafu.o aceasta celui numit Prof-


Ai<m câîvgârii în a1 flea
viac Îs aW-
d. HristoS 62tf--
'
rf/ti scrisorea împratului Leon
,V/fnteleptul , âaii Aioai(ilor c-
E
:
;
*îuo-s'rii i
dupe umblarea, Preului

**târirea lor casenuj'ie sujusi


i *,V cei cari tiu era în Afon Mona- ,

siirei lui Ion Colov, -teedin-


*
1
~

tterfeâw senvwea vecl»,dwpâ ewffl-

de împr-
sevede Sii Su fost znainainfe
ia nu numai a Vi Leon cel înelept-, dar-
si al tatlui vasîlfe Maehert, cari sausuit
ia tron laanul Soi?, si sau sfirsit' la-

5nul sso-

n a] Istoricescului Istoric -
» Afone ConSfatnaniiuluî Mona-
§F3 it

sfire , spune ca : Affonefi c'


îugriî , in zilele luptâforilor-

c^» de Icone ,
itnpâratiî , dar tiu*

I numai intru
împrailor , cr
un timp
SS "b
&1-
otezâf
\*0 i
, _

slavii-
pe Vlaliif» Rinmi, si sagodatn,
venii de prin «ârgrnile Dunâri, sau-
collonuaf în mijlocul lor cv/âmeile lor
: $i
;

«^r-pfarea de icone •

\rs<3u începvlla-j
/ â-nnul Kk-JaY-
ratrerupere, sau-
1 lungit inâ la-
5— vânul £S£, dvfâ.
vee î«-
/cum se jj

-botezarea acestor;

.vlahii, aiîjosf swîf-


,sifâ în trecerea aceJ
îkoT anu; pentru-

rea în uele al doilea,


sirii -de iwne ffl -

^ Ivpfforulvi de-j
ittf
i
icrae împrat Teofil la anul 3 - 8 .

kfltrî sfintul- Munte, dupâ cvm


vom vefoa !

i de^rai au Josf pustiii de Arabii al frxftaJ

ÎTiiminea nu aii «mas îfl el-, dar în Mijloci-


,caca se£â|
«a vremi anului îîfî-,

isa ca.Wirii', cari aul5of«a( vlabif;f


la Eiî era povefuitoriâ cea de_-î
Upoiu
1

sus *isse, sul? «urnirea


reedina Ta-j H
de-
trmilor, si intru aceast
mijlocire
I
se vede
vreme acei clugri dupa cum
,din acest istoricesc cuvent au rbdat^ ,

'multe ispite dela lupttorii


de Icone m]
si dela alte varvareti popir" a-"
Jara" ele vlahii , si aceste ispite au jost K
jK'vre o cite-va decenii de anii , de cînd sau-Ji
B început luptarea de icone la anul ?26--J|
^ Aceste se întresc în itonestile scriso- Si

ri <acfe Mnstireti ).
jj£
of arnicia Muntelui" au j"osf la *f
anul 943, indiciul 15, cât- *|
Ainea Afaniti cluari silo-T*
'|cvitorii cefteî Ersev dela^!
capul Muntelui . Aceti câlvfi
(firii in salonic înaintea Ipofu- ti
}
^Iui (judectorului leau zr's Ersoviti- *^
Hlotf, pentru ca ei in dar povetuesc Muntele-*!
pitonului, acea însemnata p&îfe cîepimî-
Hj
tuf de acolo numit coda rîndurici,(.a-
|cum sfilarre ), îî scrise în crile lio-«
iârniciei, cari sunt date pe numele ea-j;
plugarilor itonifi,i împratul YasiOîe-fe
^Kachedon, cu decretul lui, le au ajutat-
;lor de jYrc ,
^
Jirâ se tfe cele dîn vechi-î^
r
rnie averi, cari se încep dupâ locul Er-*^
^sovului, si ffne pâ"«a. înuntrul itonulurj*
"
i aa dupa cum aceast avere se în-
strete si cu alfe decrete-, si Ersoviti- S
^sau inut cu •pa'mîniul al codei rîndu-^
liricii:, se lungete pân la ZîgA cea«'^,
întritî înlime Afonului, acum marea^ll
-

decretul Îm-
cariile care«a £N*i> hotrnicie . Si
ajutai ca
pratului va«Ae*»iacJiito. carele au

se s tip»<C«a firi
<!e frica t
«ii
vasilie Maclaedon, nu lau-
se recîe c im-âratul
si celelalte locuri â> capitul Mu-
da* lor Afonul,

oi acest împrat Vsiiu MS


\ckdoa, la anul 885,cp«
${t pe clugri de ada d-*
i oprete we vlahii de-*
'fi.

m YasiTie
intra

Dups aceia

MacWon,
cu oile in Sfintul

tot fia

J
viacu
Munte;

decret prin care


Im P ii«tul
cilvirifi se aib" * Monastiri fa
Sfanul
Lecmhsie
una Sfmtul \asilie. care este pe -moia 8e-
iKonfe ,

i uns a lui eliment, care esie Iriru;


'lindarului ,

Ivirif Sjrntul E/muie CoSfllâ-


miimful Ctitorului (

rntitnpul l>u
Ito- /ll Sf-PâVel: urraeatS.e

stiirei sfintului Mvnfe de varvari i pana" Iad flj


alui.afn st'mmJtâa dvrile si fiara
colonizare

croe.va se treac r/n ele; Atu-


h : in cât nupufea
Monastiri din nou-
nci 3a 980. i'nfntitratlu-Se

ptetwn ialvirihlor v multe din fostele Monasti-

ri ruinate, sau contopit inUsli Monasliriî

Ivirului . -Par intimpul Împratului Leon b

S?C, sau pus "hotar JS coda Mirai


««leftul
L ' + A A J A M A

unde este tstivra intre Aton- si Ersow 3in mare s-


.'ia. în mare; tntvn un raanuscrip{, se r«ve3e, cai.
^> tt cari Monasiiri au rmas dincolo de Seturâ cu-
•^ ,lc"i:eie Ortogomatu, Sfrâta Hrfstina, Spiliotu,si /ipo.

e ntavru.

vn sfspraea fote aces-

5^ fe aven ma? ditia-

'i'»{ea lui iiti ince -

«ut aezrilor in /Jimi;

jBar impraiu) vasilie,

eau râirit lor nutsai

i'acelea care le sliima


eu vf vechime -

^ffAciSiis vediime arafâ-

Scrisore care se -s-

esfe in ^ioiio.îcwear'jiuî;

fjvfonasiire „ anume scriso-

'rea împratului guverna-

or Constantin SpJarîu Can-

Ji'ianf la anul 103S, I«dictul6,

scrise pe pergament cupecefe mic a lui ie plural) , si

spune c: in Sfinivl Wunie, in numele Sfiniului-

Nicolae zidit Monasiire care se numete Bafin Si

H lohearv au cptai locul Ci'mpvl Perigradia.,-per)-


tru mica mîngâere a tritorilor din ea clugrii.

H si pe acel cimp inc '1 sla'pineste din prin vechime, jv


Monasiireiniton este iar ev*-
m sevede aceasta
1035, pentru ea
«cea îi se-
fcN Cil; „ Pentru cala anul
pentru A acela loc ; si f« alte scrierii-
.rtB la jidecatx

S fc««^S*«c*k cârpete
i dvpi-
cum se ve3e c s £sa la a»u) ?3S,i cVaYir «a- H
acea Wonasiire aveai,
rnito^cacatreda fehulor , i

mwurr Bajna-iWMrtr,
ogarul sew-esle <M- jg-
>»,«» du f ]oc ' csr! Si lrl de
g |Jg
'
«unrirea f&aiankâ.
le mostre tot aa senumesfe-
esîesiscne
"'cest loc este prpstios,

la .Atonului ling MonasfirES Xe-

repofS-mului ; Aa pr onumirea ace

5 Monastite. arat c eaaujost


;
n<emeiat deDuWru; fnc-
Nstunce se pomenea deffrgul-

[jstratonici pentru ScTaela-

j^jf^lu-i Dafin-, care saci pustiit

jirain timpul veniri Ovalilor in

H^Aton,<Jela anul 6?0, pâ-

i
sau fntors la anul £33,
nu
.i dupe anul
au
B^6,sicine
uitat numele acestei

Mcnsstrri; i aa pronumirea Monastirei DuWuhrf-


it^rA sai întemeiat dup strî
îaf*a, araf câ

carea stratonicniei , i ScMei Dajinu leAtsbii-


se vede in timpul lui Constantin Po£o-
Wldup cum
^ anii vin tipicul *»tt împratul-
S«s* ivi
85-

N
.
•> ^ :
v» ?-i Ion Trminsclii lai dat A«e«u«tlor Monalin îs -

311.. a
~&£3Xj^^$ l1,a^ ia pravila ^lasuest» 9sa-. ctmi s„ .

I^^^^^jfjcuvin? pa'n la alegerea ProtuVr.

noi ne im>aca~m caseA


paYrm întrii ine S

sciiniba: vuncre-

•pentru el, care-


vechime,
le trn din
*",V§si 3i aici se ve.
c sfep rnirea
ului asupra Ato.

niilor 3tî j"ort

interit. Cff-

/«roolt «ai-^®
înainte 3e-?^'3J

inlru care fîSI


însemnat ti

K^ficu! lui Ion iminscii, si dup Cum se vede ii

. 1+**în alia scriere insemneai»; 3oo,Je anii fnain-

yfcp^^^aire se veae Protui Ariiîmu.la împrai


£'
°" îneleptul Ja anul fff^, prepuf( zice
£?V^
M Porfir ti ), c /Itoiaescu] frotat jntiiu an
•pus mar cu 3oc ie anii' pân la 9^1. i se ve-

]<k c la anul 66 s
în irmpul Iui Flavre -
Constantin Pogona^peniru care preJaiiia.
j^rc?rept jice; c el au muiat mirenn dt'ti Mu.

ytNnfe in Peloponisia, sileau da< aceste Mvvi.


v c»
m
f

Pojonafc,'tn tot d-srana se scria - 1


Sscrfa
Pis vie ctnsf8««n; si a sa n«i & "»t«uwe ^ v^f
JtoniH sf Iau V;v
ea nu era prea ca'rturarîu: ^
amestecat cv Co«stMtin
celTvcai-e.t Poamei

CAP-t
Monascrk r* Aton
,

sicak^U
L
Inffrd
<rria„ si caireda Sâtr;nnor. *f'

anul S£6, sau ^cut'pace


»w iat împria, greceas-
dintru aceî timp. nici
AVârf.flL

li Wgarn, nici slavetm. Mfti Atb& %

foa«J vreme nu ari venit fu KuafcJJj

imâtabA
'dup cum aii ja'cut pac?
g
poila tno-W
constantin Pogonat

685, s.i întrebuinat toteculuns

§> înelegere ari refulai i treptat liserrceas- £|


intru cele strica-
|> ^ca"si împrteasca aeiemînt
., fcs te sie varvari locuri aleluî, i au sloi o zi o tir.fi

osa mulii clugrii i


K§ gurile intru care se

jfcjpusnici, cari se ascunsese de /iratif dela auif

£ £j? Monaniî au început a veni in SJ1 Munte,- 4%


cu voia împratului >v
B$ o* tot c ap'ul Muntelui

m
Un cari iube5-
avfe Constantin *isceia drn Eis
uit ea- vjjg^
,

ektea, sau aezai ling cisericile cele pusiiite tnrgu-

pustii sau-
ti • iar pusnici prin pesjeri . prin locuri
aezai-. Atunci în^fon sau intors i citricii". 3e aceia

cari naii Josl însuraii, i tria intru cele «urnite cliri

cesfi Monastiri, Klaniirisco. Watoped.


creia. c<eria<

sfratorncW-Olofic*. (Jup cum xitt pravila 3 18 a Solo

rvlvî a iot lumea, leau pus ca sa" se mlort citricii in

locurile lor cele veclii. i ei nu sau intors totn-

<t spre amiaze-Ap. pusului pama A»-


jnuluî si 5ssa .irgul scdos
;

aprope de acum schela Monasiirei


-
uo-tsvuIuî aici in cliriceasca

, aMonastrre . este de demult sfin-

in cinstea S/intului Arllie


ita
"diaconului I. Mucenic fejan ,

seaeaase un clugr care st numea cupronon*


nde

§$!e Castamanit i iau Jaf al lui nume, drept c dupre-'

care se nu-
titguluî al Mici Aiiî Casfamaniî,
J numele aceasta' Mnstire sau jâcut-
i
3tnes.ee i pan acum,
<3ar numai"
;n cea muru epoci Atoneasca «fltjfti,
arat in i pana' acum. satipâxit
ttrxi . Aceasta o

rscrisorea arredaniî pentru Warea Vlahilor, si a-

[Rilimlor.sia Sa^odafilor. in vremea HtSHf aluptri

A castamanitului clu-
lor de Icone Ja an.Y pj6- ÎS.
crr, au ve'duf Warea lor. i ai scris aceast imtimpla

re. Tom. 16. pag i. 15-

[77]oi spre acea parfe a bonului, unJe acum se-

£j «"sete cel «cit* RuSSic.au/ost liM 3e-


-

oniii Mnstire, în numele $j- Mare- Muce. Pani eleimon

•pentru aceia câluga"rn care se ascunsese la ei de salia.

jArteasc : si csrc împratul Constantin Pcgonai au po-

Jruncit sei trimit rn Mcnasfiri i prin pustii . Aceast


V-
[MonastiVo au Jost cîat de împratul 4]e«ce Comnino-
jRusilor clugri peîa anul IdOO, Tom. ÎS- pajg.

?lf Monastrrea Russîcu.

of pe parfea aceia 3a

sclela cea pustie a tir-

o-uluî sfrafonicnia care nume-


sie Daffia, mainainfe de ?3 fi-
se gsa monastirea Sf.Jfkolae.>

avene? afuncia 3 pronumiri, infr'

aceti anii se inea de ea cîmpul-


I
3k
Peragradia ajar" de Aton •,

si aa acest cîmp nuati fost interii (Jup eii, nici de


ce] de atunci lupttorii de Icone împrat Leon Jsavru J
la anii nici Jiewnri lui Constantin Compro.s 1^
«im, cari ura re clugri, apoiu se vede clisaul
cuvenit lor acel cîmp întimpul împratului Teouosie;'

ori intru- împria lui lustrnran al lea ,j7iul îui-

Pogonai jf 03- ii . Tom, lg,. pag. 3-3- Mona-teropotam- I


e locul de acum senilului -

Ivirului au Josf Monasti-


rea. AtOi,în decretul

^ Ort - K>yj_ loiji 7- rrdita" ele-'

grurinii" de£ra"b dupaianiî £$c, în numele


f_
»';; Ioan BotezeJorcrlui .Tom. 6. pa^. 4- 5- 6. l'îi "«o-
|^
Ivi-rului

fa apa nului Mt'lopotamului in locul - j

'(ftsgjtriwî CÎtoji , care taii pronumit-


'
Fteria 1a an'n 55S , si acum Monasiirea i

Filoj'teiasca. este j'acut de cWarele-


|Frlof(ei«, si are $ jnfonvtniti Ftcri3,&'43| ^*
si Filofteiu, dintru care întiiu Jra-(

ti aezarea acestei Morsstiri , în-

tru acea vreme «inel se pomenea nu c!e mvlf Ta. aniî-


•»;. I

6?6,, pustiirea satului Fferia, Tom 5. fag- J S-3-


aj^jv^ * - M ona tirea filoji eiu

5 'V'jwis Epoc caWa'reasci la- K


! *: ! v.'.-anui 6$0 , 8?e. Wwiastfrea Iot cit - &i
.*me«< ilviru}, întemeiat c?e ore. care- |j

|y climenf , m ScLela fostului frig

j
':{: cleon , si pas£rânclu-Se în cnimiti -,

i>rul lor motele Sf-


Petru Atonitul.
^ fi, pa"nla anul jfM. lari a Ivirului
j

.JLavr sau Jacul îa anul SSo.Tom. 6. pag- <3,

Iii Monasdrea ivtru.

3), I^&ioe3iotl , r'jiKmeiat c?e i'mp '7' '


,
«53 • \ -catul Teodosie ce] »care. si- V:
-
*• V^i
^j'iul seu Onorie, laanii383

* .* in Tirrul DroTi,maf pre ur

sau pustiit pnâla anii. (;>_//•


*.A*J
,
si iar 5in noii sau zidit âlitmpvl lui- t^Jlck.M^*^
sau Stricat ieXtate- Toml&.î- «Ul-g
?<JiÎ%<<t<*« Asemi'
Monastirca VatoptJ- ^ .

^Si'
M j o«asii«a
Esjxgmenu Jn-^xJ

•nâîtârei ,!iîd« de îmâr-


^(easss Pulheria în Aiono-

^ samarîei ceti , si au jost *$Nf


'V» mai pre urm inoit c?e

>f*clugri Esfigmenu-
in timpul pa«i, întru împria lui Constantin Po-
croflat-To»!- 14-
it Esjigmenv Mcma-
io)
H |>rope

Heli'flaw, bi locirl •

* .
> cel pustiit satul Hilanfiria , (

* întemeiat deore-care Hrîanti-j


> .» rioi , cu hramul intrarea în •

biseric; c^tlastivl U3S-


[atf luatu.o SC sava al SfMti; e acest loc au jost)
sate «ni«n«stî.si acetia dup marginile Mri sa-
'acut Monast'iriore . Tom. 13.-

**'
'onastirea lui Simian -
* 0 1
voroscop, Canea acum-,
Caliia sau Zslimiîa. -

1
.<
t*^_ 7 JîRL'» *?! firii fîc oiceo--'-, -;
jslinfs margiflile Monastirei. intrj locvl-

BL .
care s« numete a ÂMasxn f-wt Vigl m-,
,6xr«« era Honastire sus i pe eî-mpul scela.si

^ TO ai re j"s anume Mn^p M ' c ' Pa


j

-Lj
^na^hra Rov«a<m Sf-
wicolae RovoJon,Sf-Che-Kj
,

jgSorghe slejanii, inse locurile lor nusesiu;«Q


finire Pe-rcruclia si intre canalul Ivi Xerie,
Hristini-
Isea/îa Monastirile acetia , a Sj.
l.tfln»
*a Mustacului,a Gordio^nostul,alur
iar rcste canalul 2«sfa-,
JLig S i Luca,
^ Motiastirea Ctowghe, a sf. Apostol fevelj
Sf-
.•O-cv prea slvit, Agliiasm „a s/.»echifor, 1
hialt era.
•&&dV F 8 ceda S/- Mo«*e pre materie
^Mcnasteile, CWarului, 0rfo$om3«ol«î
in satul ceHeacum Homato,si SpiliStrcu^y
U satul cal ie acum Isvoru-
~ los'iT.a- Atono.Waxta Vffli :ateeîk1_

Cîvl r.vr.::.s: - Cvs. ."^S .

MsvuspM- i -v:vv.v:.s-s rv^t^


scjIo Monas:ir;3 itoaplin^Lca.
lvgr£cr eattseasnwa începe

veci'.: S:ît»-5--:i3 i.î:-.::::.=r.si £.j>

ad pvso rt s« ir. scr-.sotsa E^jmf-'

care 30- sens r w.ru


H« Kfî»n«wi«f Ttc<îorir .
£]
lAton: c a:tit lee ss «snnete eafceâa ttrrojW-,

au jos-. îna la îl lin rustiire A-

S|6,f«6w câit aî Sita v«ni« Tic-


teta&in fa st:::
nanilor infru scesf Munte Jela SfO, Jmtirw sfapmi

rea lor se :£sa tt) C3fda..


3 Marea YfcdS înlime. spre.
liaza'. nopfe.selasse lr»*a cidai

^tonuiui care numete Sti&rie.

si aalo se >r;iseîîe adine un «olt-

ia Mare, e vestit sub vedea nu-

irea flati.iacolo sujosr Mana-)

Sfirea Sj. Ejtimie eare sau mrnîii

fiati , r acel loc din vecnime i se curenta a] lavrei


AtcnuJvi , i Iau lisai asa spre pustiire, si paste tet-

ei Yrfele Wonastirei Helindsruiui , Plai se nurnesiesi^

înscrierile .Atonului Proiat la anul 93?. de <3cu«ica|


uri Meioc O avea Lavra Sf- Air.asie
li', '^Vvis tysi jjs sui milîrmea Matei]
fsviA'i despre amia^. Plai
Monastrre si Catre]a 'bmr.:-

^lor, s; gsete Metoculsl Se


-

Vvlin.3atu.ui Mcnsstire • Aco

ojevecmme aujost Mo-


îastirea iotnifessa.-te prost 'Crrmica \ duoe cuvin ,

fele Egumenului Teo3orit \t ea au jiditV-o, ore. care fa.

mee aJii Comiia.Si ore. crui ^raj/.iptnfru aceast'a-

ratî «ronumi! Cowitessa


i ura -uman ai 3iea . i vasilie Machedon de ia anii
830-> a«â dup gSÎ.-cinc! Mahomedanii aiîloâf -

Holra scesiuf Teofii . si Sr.\.nr.i :ir<Cu: .ijr.ore;j :» Fri.i'iia.l

rii.if Jacvifor/V de acolo :Si dus in robie i"nMfSS3yo«raiaf

lafimei aii fost rotif i acest Petrv. i au fost dus ir. ce j

sttea, samara, cart se«;a"ses!e t-îyîuI E/ractului- si

sau i
m j
acolo El

jiintru int'fiu
-nevoii mulf

, sau dus
,

el :n
cin d au
Roma. unde au
fost el li'berar -

st mituit

î^ujria. raaipre urma au veni: fn 4 toc-, sissti new>-]

lan.'f. i mofele lai ietgrafe au joi duse" de un prietin ,

Jal Ivi vinaforiu , in Atoneasca Monasrire a iui Clement;

jsi de acolo :n tain âu fost duse" de clugri :"n Foiocni-J

tin Trachia . <.<. In Vafoped viata cuv. Petru la anul -

suuce c Biosfele lui au fost duse in sacul Fofo.

leii in Traclia 57,' i losij" rcaiorul de cânone iau


(scris canonul sj".tului Petru, i aii pomenii ca «osfeîe-

|<S;?shri cuvios au fost ascunse muli arii- i sayart!-

f ta: în zilele lui Iosif. venlru luminarea clugrilor si 1

rn:odoT;iTe. anii muli sascuns trupul iu. spre 1 umisa-'

jtrea nostr te ai Sriat/pesna s).Te ai artat initlr-


iz Dvmnejeu clugrilor ™»odobire (pesrcS 9)

';" "."-:•:•":-
5-r . : '
;:: ' '- .
.

'

ft^'k^S-^-u: .::>. ~cr.S:sntir.oru. . tiai si

~
(U^-^i^Sraa lui f

Jup pronumele lui. el su^ost colari


cea vkienteasca scrisore sânilor
ai
taie în
pomenit ca?e o»0.
Teofsn, svb an" Sl9,la0
: muJf zidit. Si ca un
acolo el sau tintrt' tJuyi Cum"
estmi ro"bitri

mw & a Wâîopeâulri viat. care Mfc^VSH


virâ dua cum zrce f%^5rfe,âai'|

9. adec' la anul 66g. 6?ff_mî

,
vremea Sirr^gwiri lui, sau f.
fduit ca seva face Mortali*

m 'si

cci
nsu împlinit

la anul
gândirea lui,
,Constanfrîi au

_
'f&ut'pae? cu Halifom.iau ^ost'

robie cu eer-l«2f cretinii , c!e acolo,

sao âus in Roma. si sau clrit de ?*p-A£*

«fi A tem. si acolo au fost' n ani?, i de acolo atf venit iii

ca"nd era Atonul sub EyarVia Salonicului-


jLton,
ÎArniepiscul Ion-Vicariu Apostolic din
Roma, Si

LeTamarie. lU Ojwfcl, OrffftlS, CMSt.At-


Kreisc Thessalotiic XX- Ioannes ]L S?x£ae sy-^

^^^^^^^^^^
1
i"*6

jWo
1

generali 680- 3nflr, interj

[Episcopus niessalonieensîs, qui, aiW svb-


J

îscrfpsii.] Sjîntuî Petru" au venit i Munte Ja-

fânul 681, i sau linitii fj) peteri aca» 53

îtiri' si sau sfirsit la anui ?M-

Cap. ii.

lui, aeza
Irrfimfârâe m v4t<wi si f rin prejurJ
-
{rea câWa'riW f» acest Munte, pân" la 31

alea pustiire a lui t krtba, de la anii 6?6--

r>âni dup Snrf â3Q.


4 § .Inf înrolrile cele dup urm însferin

1 seaptclea viac-

Sa anul (??c-ra Mumele Afonu


/lui, o parte mare de coda lui ?u

,£a'râ* ele locuitorii în ea-, aii-


:

Constantin
0 St data' de ftnpa'raiul

i>-
.,?^«nat clugrilor de veci
\ v-

'
yptrtm se aduna si întemeia

Imici Moaastrri, i au tnK.

^
» r i£ ftifre ei stfmrre sub

m:t ea catreclatirmilor, sub înlimea Atonului!

aciMi se numete marea Vi$)a.sie« SuuÎ


Eparflia BpiseoptAijii Sâlonku
ovnfcefe sul)

1111
ericitului Pa? sal Romei'
^jj
tund rmpa'ratul Constant
'i
dfâ (m au . inoif cea sm •

^'cafa ccfates^ppoloni?;,

^« 1$ ce« de sus iVia1timeIa^£


VX>f^» Muntelui , sf iau.f^
• lio! CI ICC ÎI SSU COioi

f&ciiai 3coJo cei dfnshit'e iociritorif, ia ei atr-

SlproforejuH sf. apostol P$\'u- hi cmc s; 3^f"tt|


Mvde,M a» Josi IvugS pustiirea Appoîoaici.^JE
^Jsul ipârarea ei i ntfârirea celularilor
_

£&3la anii d-Hs- (frfi -venea mai «uite, si se-tJOSog


p^S.seda în captul Muntelui, si era c ^ re ^- JkfcB' -

^jtatrfnilor nu departe de .cetate, sile era âat-jSj.,

de Pogonat, fnsemnal
lEgft *
0 o parte 3cloc If

lk$»£^ ce^ împrtesc , c-arr se numea aT iîinauri-îS)

SÎW "*V
CÎ ; s :

mt5.
-
' ? er5'
:â '''r
^ tf1' OT -
e * vindea si ffrsi-^
Ml AÎ,V averile lor cuippJcrniati,sicuaitîlo- îre

snuî tio. ti :«•!...! rcior.H


Blea, inc a mai mu3f sau m«
ttt numrul educrilor in/) ton. K"

Su poruncit cifricilor ca sase îwgIi


ea" in cele maidinsinte "biserici -SI

ale loi". si cluarilor rh)


Mnstirile sipusniciile lor,

338
*

du încetarea veniri
Joilor. J«j_ ItA
w «w ;
.

\5ace! Sobor- zice Porfirie,câ cei nctnsrntao

liin cele AfoaisK irig wi, sad aezat a cele cUfi

liiseridjcastatnanit, „thosJfereaMa,
eli-
{ cest:
vatopea.KS.
3ment fniocJl {ngo-ltfi Clton, » ion
linirrisca iHelinâasrj, atunci sau aselâf i ni-
Pulherra
t « E sfrVmenu u3it 3t împrteasa
,

A anuî 68l\ str venit ctftl RomS-


Petru sinastru; era^s
u*
m« clugr
*
©O ^ _

curtea fmavsteasca ,si mul-


neval la.

re in robie Ara-
f u'indul

^
vreme el
r
scris mSi
bii; Jaf* c«n sau
in el in Aton iuete-
s i se nevoia
ra 3e sus El . s.u j'ost intiiul p
«irs-nic iii Aton, viaa lui pe

larc se in-ajiiueste la !»-

pururea
p|S anul 685, sau sjirit ^
joffieniiuî cel care Iau dai
jâlugrilw' §
£{pmrl,i«p* creiinwsul raipârfFla-g
si iau suces
icre Consifnirti Pogonat , ^
Seu mosfeniJoriV Jtratr-
la. Tron, Ciitrl

doilea, renumit cîiv.u- E


nfa.ii âî
adic" «as t£if,pvs <3e târâi seu. I

la anul 681 si .
'au scosla anul E

m a-i multe cruzimi', dua" cum


69S,&V[>â mai
sj>u
g

1 -

S nu Mfîîi'e Iuj>
leton
f^nh'tr jjnpvaihe âcestor S i-mpa -

> a$ slavenif, si vîalîi,cu

y& ccJonisâjil lor. ii au iurWaf msi-


p« urm prp AioaHtelvgâri : îacais
începutul lor. Lâintf 6?5, Jelaîu-
^ y».tisre, SÎavenif, Borsaci, Velesici, Va.
. s&ttii, M^Bvic^Hinfli.sisao-oiatf;

/r^i^u Josi strfmtoraii de t> srTgarî, pe-


ij" marginile Ucmâr«,si sau ri&at 3c-

acoîo cu/imeiile si cucopirlot, 5 j ev


((„eaverile.isau yor-
nit spre Salonic •, inauputut se ,•„(*, fn sa] on rc pen trtrcâ
era întrit Oraul , i cii sau colonizat injeWi <3e]ocuri

mfru xmpârâtia Bizantiiasca . Borsaci sau aezat pe Io.


curii? jeacum tirgurile ohriaa. i Monastirr., Velesicii

au apucat o parte din Tessalia, unde se«;a"sesc insa.


^Haieie Velesfinu Vroti cu cffvj , si Aiicv cu/iiinenif. Va.

SîI?t r SS " £ ^ 2af


H«S « - Epir.-Drâgovfcr, atif apucat cel-

'roriiroriu cîtnp lin^â Salonic. Jar Vîali, Rrînî, Si Sa -

Jar, 5Su resfirat pe irumul care mer^e la Aton -in


oro

j&jjsstîiî 3aiat:sfa. Lerigove-irtroru; Llow Cotwniso

3H </e txtiiio Tessalonk ei 3onnie. 1838


962-

yj|otif acestor venii Bmaniinilor lisau fcut


V^^^reu. Jirului lui Constantin Rgcmat ,

^feiup Cura zice scriitorul jeanii Teo/an.Lc

^|on grmticul; Sectifor a) Cwisfemto-pwîni

'
^B| ^'ati trimis polcuri de cliireli in TracLia ; -

Vv- 1 v ••••»••<>«'
" 1
•>

v/V*,- * -
" •> - -1 « »,,<-, ,- ,, fl
99 •

\^ir.protiva slaveoilor, i se tre pan la Salonic-i aa


Ifs5jrau r'osf cjiessarulw al an£raduluî.c,a ststepîasa-^Y

jf£?scs" Balcanii- slaveni, vlahi, fuTracka i in îta-gij

w^ckedonia . o parte cu sila eifosi -nevoii/ se'se suue

rmrarairei lui Iustiniari H. o parte detuna voesS


^.)J
^Ssupus . i el leati fâ'cui lor slaveneu" sate,pe*rjt|

^3nea aei Strimona sprope de Aton, t stepinirea lor

m Oteau datu-o

O
cel care se

§ AfoaeStil« îniî^liti
flumea Voevoioi Strimonului-

ir. si Slea V:S"

n mceptrtu.il al 8kâ vrac la.

,
armii
St? zidit o
Oi.ld, ore-csre DoheSr^Vj
mic Monasfire rn-
Mm
» numele Sf-xicolae Ia Sc,ie,a- £sxl
KS» • wîMîF - 1 ^a'rntfJwi fn Atoii.siinrrtr mi-
SSS
^ fcCSlf *
» . - . - - SfviA',
.

JIBa^»Oca -mingare a fratrlor.aucaps-S^

psjiat oarie jea'nu'nt, pe locul safolui Perigjradi- j^fl

SjScnreî, dup cum scrie înscrierile la auul 103S -^^3


£*jj:V.:rs car? spune c DoLaro,Daj"ne,atf sfeprnit
2 locul Peri^radiei-

HI ^ /%^^\da anul ?5i6, sau sculai lufâto.


i Atonul-
de Icone, sa ci turburai

pentru citisiirea Iconelor. i in-J^H


an
reiau
ttxt acel câVa'rii au vihi'^
clugrii viv'

^^nespuse ara'tave i?e margini^*

IE
BIS]
m
lll
0!
4 «. * * * « * • •-*-«

Î3lel'ji,pc deasupra H3rff m Machdocia . u«<^e r-


Kv3.-itor.'ji sau acoperi! cv/erbnXe cenve carevejj

^'ir.ea Jeîairiipeleagul Osfrovuiui TlVr Si-j

KîTrraSSa, (SCTin este sâ«dwm),pe«erucâ|


gjaiur.cia iuerf vulcan pâmfnf de desu|>-|

fv3 Marr"f.

îJa âttW ?3^i au adormit tntrtr

Domnul m&3 usnic Petru i^o-

ftortfl «petera" sus 53 am i f|


tnostele Ivî initer a«i fost duse 5?:
de ca.trcran m Kanasrrre- f i
Iui clioient, mit tnuir prr-Kil

mea
felftnri
cMa
ele
el fânidurri
Voie: caluJ*5rrrsi*..v^
a-
^
-.J mrrenit, sracolo aufosf el Sscuns de 3esupt, f'y
* ^
B crep-i
k -

zice
-
?gtitit; caaufos* ritfrmpw. iui

'

^ Cînsfarttm Con»p»ono« ; Aceste atf/ostfetr'ittp.Bfl


ftortiJ i Icdne , 9: miit nwlie îe p*âpâaea soi

3 r Jfol-HJ ). lut Ha au r 0 sS duse anostele iegxâb

fjiups rr.orfea lui :n Koiiastcrea lui Cln»ene\-S


î& intru împria lut Leon Isawu, daral doiieai
«dintru acest Monastrrt în 'biserica Mar'ei Do-

JpRmnului ttl Creia; dupa ce air trecut wultî „ .,

f'Jsanff ,-actfm rtîfnnpuî lui Vast! te Macliedoii-fâj


j-plaatiul SSo.cind Dumnexcu au proslvii '«o-K|
*>î î_- <"iS c" curgerea stolului mir eun-gig
, -

i
,
wrroi
i anul ?S6 in 8-

'iele luptaWLr-
_cie Iciwf Leon Iss.
5 vru, firul LwCfflî

'siantfn Cftmprpahn.

vsi nejotullui Ison

/fnfe» aceste rele xii


L.
Jeiurlwrri si jar "ele lege a viîantie.'er" Impara-

iie Vlahii, Riîinif, SagwJarii , au venit in Munfeie J».


,

ankf cvfsailitle W,pen4ro câotrarfca cine ale sta

împotriva lor; i dup ce <3t/ trecut puin vreme,

. scmii! sstiniî clxa Âion iuimâi?tvra EvatMfnel" i-

^âuWesai pre Ew; aucreeluf intru Kristos,i sau

fikvi cke'virr; c-reixnir. i as.» acesif vlahi-mâ

csr c au crectuf- i sauî>otexac, mai pre urma-

sa? Sup« împrailor Consfantinopuiu;.. r


sau-

ces««af prin Sfmtul Munte, cu acel


gând ca sera

veie mai "bine «-etinUtea , i acea venire a lor - k

nu au jost "bun pentru cltgrir •, 3u raWa< af-

ela vlanii, enfrtrca-


la Eu multe fspite aces.cr

Err sau supus puferei împratului, iau priimii-

dela el voie ca se triasc in Muntele Aton, i se-

pasc vitele; Atonul iar sau fcut locuine mi


reneii; sisemtelege c in Epoca lvpfâri 3e Icone;

Coapraiiw,
icesti de atunci imprafn Leonlsaw»,

,#•»»**•.*
• <
-
iubea csitgsrn, î pentru acesta fs

anilor cs s? cumpere

îi tune locuri în Aton


£80, 3u rr.urii lupttori/] de Rî'

'icone Leon IsSvtu InipaYsiul, sjg&


'"bvna crejincos imsrste&ssa-

'irina au rmas la împrie; pen-

tru c et3 £ihn Pii Constantin ™ti |».

au pus iar cinstirea ac icone-Kj


cu soborul caresujosf in Vi-

cheia; i cu acest "hif su t;cut|»;l

in pace Hrisfos,
î-^.'îlj^v'Vl
i sau vvs cu iot diagosfes^^^»^
î"
^^^/* o -e
:'
; ape3pl-esscs ^rserici-.'- i sfintele Itose S<«n-
<vi i:'!.:.-;:: : .4:.n:n clugrii, dar mustea "Scrj^M
o 3u *os( deplin •, dup cum spune in istoria in cu. M|
,'ir.:r] Monasfircr castamanitul, CS Eif, Surate

multe ispite, r.u uTm»i dela lupttorii de Icone i-jjij

dc Îs Eretic:; dar de la vsrvaretilc


estil popora"

t*5suot aceste popoar se iwteWe , "wlaliî, slave-

iii ai Strîroonului, i mar deosseeit in acesteje -tM

*
.^Sîw - ^ ']
\&i
;;:-.S:S::-::;.p'.;l
ie nesmrrr Arata
case '1
1

.,

Stpjfleascâ
cari savdius
;
f
spre
sel
-

pue
m
j^flii-"^ MBpre al lor csJifsi (Domnie;, i când cais:.;-:*,

j^T re w 8/bi.s Is Mm.te!c Hun ca^-ir. ,


f Al doilea crug 3; vremi alifwwlvi c
Slvjfni ie la ani: »o,|»a« a dtrpi 3?i- 1

| Cap ai 3Îea. I

141 dotte* fvsiim deAtsli li ini: &3o,si\


^începufu no«i vfetoiri infvsiifi

1
celle dina/nu întunplaYi

fn ivna lui Octombrie anul


3 Irina au jos» scosa
mise: la Ostrovul L<rsros; iathtmrSrsiitf

iroueiatit -, Bl aii :flc«nrf ase nvroi s/n >v T^Xfc


' * * *
împraii greceti, se numea to*sa rrnj scri-i^^H
prin act», care ie <?3 rif:on?slilar Xcnasiiru s? i»
1
v .'*.•- U Infru Hristos Dumnezeu, drpf f credinccs im*
ral ~ i srn^oT fitor ai Bomeilor . i*um?le '

I
111 —
^iJif^* <fl
- :w; u :.%•;!• i ••. .
*

""^fJ lui Siavracnfr . Mihail Han


u«o« Armeanul, si IlflH
MMtctihHcJ): J* la ani?-
Sj^^OJpana' d-jp* 3.V; iisaofi
iu Aton nu se stie. numai atrti. i

sar.ul âiw.sau «isc;t înainte ales-


'
d« imunde -i . l « H«m( «n<l al llu tr«:ri ; UîtlA

Ml
.

• - •".
ucenicul iur, &]
jy v iata lui iîu scrrso
§]['c dupi a«» S 5Q-

Atonului
I §•? Al doilea ptf«<â*e

lui Octonîbrîe în anul


'n luna
8îo. Indi'ctul aJ slea Sa al
^les
f*
^Sn-cina era singur stpi'nrtorm

Aparat rWiK desevirsH sau |


prpdit greceasca dota%cmdt|
cu flota-
Vx* a" începu* a secate 1| :

Aralicasc la ostrovul Taso,-|i

Scare st indreptul Afonului' m vedere ;


<Jwtr- acel
J|
||<iinp, faaaito»»' cu Arate
n« au înceta^ a jejVi-
«dadele dar silele; c fe-B
m ^p ceatîjeAiii Osf»vulMi{rW.«n T o«i«5r» H
L«r„H si pustiit i Atonul wAugusf Sfiî- V «"-^
ffcâfuS. i acei carî era în el clugri i «5
1

$L n ii Ylaftii, s/locuitori
din Oraul %oloni3 :

cine încotro ao veiot, i aceia pusirire au


^| a „ :vfH
dup cum noi neam mstiinia'tm»
llfos't 'cir-va anii.

viâa celui de sus Eftimie

B §. 8- - Entiiu pusnici ge locuri-


1^
i i celle jurffc «ie sfmtului Munte •..^^^
Atonului : losif- "Ertimie- Ion-
"
*
w, si alfii.

'•V;--

« M S»
SnaAtor.t/i satftfSfcWÎfl

Effanie, dar in-


lume Nknita-,

sau nscut in

iâttrl Galafisla;

(Stal Epi/ânie

si mamalui Ana

la SS,4.- erade!
2- ain% ca"nd ai

murie tatl sfJi

iraSmS Itri Iau iii

rat cum au-


putut , i în {^ani
msui j j*a"mjia Ini autrâ-j

îit un an, pe uitfiâ în { sin SujWie din casj % .

ea cel mic Moafi Olimp în A*ia


[printeasca
unde au si primit tunderea clugriei cea-m

ca uela stareul Ion.- Aceasta


au/osfwa»3J

I- intru împria lut MiW si a Teodorei, se ti

vede claanul 843 dela Hrîsios.c viata lui

l'crflirfro PfSSâCÎfnoScîxi C&inovieînSi-


Egumenului
•mp, sul duhovmcea' sfepinire
"
JaeJa S4S _ Sucind acest Wae-
ani/
întiinat pentru nelegiuita dri afar
S !

>lau

Patriarhului l£natie al arigradului, i avjostg

:i svhoviiiceasca
!

'iii- •»' »»
in locul lui Îs tron Potie Patriarh la antr- WL
. nu sau împcat cs sel cunosc pe acest nou S|3
iârh. mcar ce!auj"osf drept credincos,Sicu

îmbuntirile împodobi* ; i Eaci Ji hii fa^â-H


fifitit de Hrrstcs , si cu prini" lui 3u fost -
surjuiiie pentru cinstirea ccdnelortltrclem^

VII. ) Noului Pah-iSrl Fofr'e, Ce2 mai Sre-*S


carele su luminat Ca înveiJHurill saleto-^:

jfflîiitt/ltrf pentru- Icona lui HrxJ

B^pcf^^^-ilsios , -sWshJ edilul, a cruia viat, sauprc-


miw "" I"" st "" S4 mrturie pentTU-
^
^Kif^'^^Fi*'^ s ^"
J*
'y <^\*^I^B'*îîwsVirea
'
'

Jjj 5:
: '

sfiniei si firâtorwkrt de
,

ius din
cand nu sau împcat spre aceasta , sau dus di:
minuni Foh'c -

m i
$&!f$&ffle chinovia lui . Arunci Eftimie rubind petrecerea
erea m •;

-.v.«-«KSi V^pustie
»'M».t<!(i»
*
etiin*«*.»a.
silinisiea, sau «qndit casase
<f»t>iit ca se duca
iucS s din
di - •

*
onastirea PiSSâcTir.OSchi • i Sau aezai;

ia malfimsa. Atonului, care era Iui ludat' mai-;

dinainte, ca unloc cuviiacos pentru- clugreasca*

Jbw UWot • Seci. VIII .1 • Vfr/uwîe dfonuVr -

^cuprinjindu-l» ev osirdfe, saiî S-tins d< luornezee:

Sca iragosfe-
j^timci petrecând El puiin Sg
^ vrem£,sau intors înapoi-
*la Oli'mp, pentru aceia ca.
•T^se « pe stareul lui Teodor.
V\,*si se vie cuEl m Munte, de
a care si primise clu-

Of «
•A
m

JyiS mare, i venind si ei de la oWp inc ei ; aceasta aujwt

fintiia jumtate la anul 86J. darnuaupuiuf ceHiair

,,'eodor, ca se petreac intru asprimea inliimei Atonului,,

tpentru c.vea mari^ole in pînfece, i u-ur/jite silmfsie

Lu se putea ca se^âsasc El in Airai, pustiii i deprtat -


In timpul lui Teodor fi se afla
j de saie t
tbi :em -XIII- ) f

Njhrupul treWa ore.care mingiere si odihn, acesta-

icuf Muntele pustiu delocuinte-

#>X.entru aceasta EfJfroî- Isv âwsprcfl tc

locui care sr numea MS: '


,'!.' -

^ •
i se .«gsalina" un sat, i jlo iauja-7
acolo

cuf Iui ocoliia, si <i purta de^rije, iWv


_J?navuluf isao intre'buinlaf "baie-, acea

*3stâ nevoie, iau pus de sau mutat in Salonic, unde i-


_jsat) sj*£ri£ de^rals; i aii jost îngropat în Vserica-
(Ln XBCf tittl sau
tV^Sf- Mucenic Soaont; Dar E/timie '

^întors în Aton-

9-Ardeiv> Biserrcci Vâfopejulu-i ele Gratii.


^v!4
^ n ] u<ia 2„i Xtigtrse iii 9. zile

sotI 86 , Arate au jejW-


/V^f5îi) Ostrovul
Mitilinu.s: Su ve

nit sila Marginea Atonu-


/luf , in cea veche Monastire-j

atopedul, si au intrat î« ea,

1
s i ai3 luâ^jirâta pe clugri, si au descoperit -j

Soborniceasca Biseric, si 3u jacul. focul in ea s.i sau-


^ /4:'4^' o- 4^A -os-
: :

ia Ostrovul Crifvlui ; se vecie câintrv aceastâMona „


tire se pustiise la am/l 830, i începuse a se aduna-,- i jjv
[anul 8651, iar sati pustiit, i au j\>sf luai clugr
'in robie, atunci aii luat rob pre Jerotaconu SSvs vejm's

pa£ 89-Monasdrea watoped)


[ntaru %o de anii- cTom ii.

lo.JTeWin^klviEj'^wieJnSslîm/c i Afon

» iimit au rimas in salonic, si


I

o totf auzind de viata lui cea jinti - "

"''
* n-la e! bi»i:--Ciran5a- '.

5y~f K^rC si rugciunile, r cuvinte ^31 3


•.
'
*

B5B^^s£ venite al°r,sau îngreuiat-»


v \ ^Jalrm'siiiorul, si El degrao sau

dus dm
"'"
J 1
®^» salonic, si sau 3vs Svâ a

™«;
*i S3\i „vp tir"
<,.,;?
Suit pre un ;{jlp ^Sta,se incniuia Ivi Simion

îsiilpnieul • iar i acolo nu aii stat prea mult si sau ari


jtors în Aton, Si auprim'rt dela al salonicului Arniereu-

"Tcodor Hirotonia de Iercxtecon, numai pentru aceia ca se-

ota se'se imârtsascâ cu sfintele Taine in pustie in

cilii ia lui ( tbiâtm . Sect .XV. 3. Deci fotiniM ju-jg

I tfn fi it'â Atonului iar' se darv ef e pre sinei

5 lela Teodor ^rliereul, aii priimit hirotonia deliacon---

*ptn'.ru neîneleasa uSr.îcfi, rrin «wctVni priimmei

'motieasca fmpartsfre — Orfens Crt'sf ian. Le £uier

Arhiepise. T'hessllonic. TheodoruS, in octava si-


noclo 869. an, Juae Pliotium Patriarl!atu,inâi^-
^
*s
'

mp
. f

tu* *\
"num proflunliâvit, sedii Sub- Scripsittpe.Theodi

îjHrus missemodia Dei ArJuepiKOBusTesalonicaeJ.*?

upâ Cirm se vede in acest Mu-M


nte Ascfciteii avea tiSencii-^
ijaccâ leturgliie •, era Preoii
îi Diaconii; acest pusnic du-

pa ce sau întors din Salonic -

Hi Aton Diacon. ( prepui zice-

PorfitK 1
- câ ani ,1 aii petrecut

b^în acest Munte, de la arm 86*,«âa la s65- -

;dofJem. S'ct.XVI ).Puffnf ani frecerid intru-


b^Jactast scurta* vreme - Euprepui (Porprfe),c
^fau jVsf Jiiroionit si Preoi ; ca'mîntuirea ucenicilor
llui de pra'pâdirea din înlimea Atonului:, rnfru-

-^acea vreme Jup spunerea ucenicvlui lui Episco.

-"Jpu! Vasi]i'e,au j"osf împoJo'brt in Preoie, l Itidemg


llssct. XVI. )

*5
timei ucenicii lui o dat ÎS I
'sau tfndit ca s se dv_ $3
L# - i J
» / ca sus la Aton . - Eftimie
1/ • j - - 1
< oprrndui pentru ca vremea?

^/.«ra rea Iar Eii ne ascull

sSJ.yfc .»
tand si sar Ji prpdit-
.'
de nu avea ^rijc acest pâ-

>*K. -

Pa 8 era zpada": El sav artat,

# «
sile au adunat us-*J

H
>

Ti» â£
,^,vi',iV, . ..->•> ^v»;>-v.. ^
ifrite. purtmd
pn
fcliul i dintre stfare 1* incahrt
«'«acest ch 'P El i3U -
Stauliul Sfm< i'"El, jfc.a
: Episcop]
:
sj

Va^iJ
i^âu^rturtalui c U otoved^ C

câ«d a* voi, 8 «e-|g


%ect XX jalnic «.«*«

. )-
suirea .esujV
.

Krf in vir/vl Atonului, cci **


feSf vita aii socotit- _
incamr^
g
jkjj

,c«m se vede afuncea

se trsese jndf clugri tn £?'

urmexe-
Aton, care voia se £j"

vretr lm , si as.a ei? venea eJj


ca ctre un purttori iV
a er el,

cin Preoesc sj
Starei, si S
JlllJKvenu' el cu eh" avo Ai isestn-V,|
cuusnicî lui,
^calinisfea,si ? ui«au.se el fecale |f
acetia erau tot, sji- ga
% SW .„, si cu Ion
si
dow, si
petrecea cu vred|«|
ILitî sVjitoriu, care hi&tff*

Inicie celui SuS S WTi , i sau

seduc d.«A =«lau n loccueiz%l


de
S
t
împcat case
ceL n eu«M a{
p
jg
C> c acolo se petreac i«We pe»-
ost ,ov îieon.

i%tru „nulBuninweu^Me^-Seo-.XVTi.
intru acel Ost*o<r,*»oJWW
Bf \ Vl^T/ f,
atâ câ el

-â':^: •.'„«ga vreme -numai o tomn la anulai j

E^l
|* ' •
8^
•(-•:*
au
Arabii
fost ««timplare

cu coriiiic
c,au ve-||I
V si !
p
j

|lua£ ta robie; i aceti jejuifori iar iaupusm-

iau lapidat), si tii singuri pus.


Lruacel psfrov <

gmcii, sau gândii se numai ispiteasc pre lumne-j

zeu. ckr s se iniorca" inap oi in Aton, i venind


j

gSL-i in Aton, alii ArK au venit in Munte i au-

început aljeju-i,ipe ore care clugri iauluaf


f
lin rota; dar cei care au scpat, sau rispindit-

prin sae cine msro auapucaulW' SectîVII. >


f aâ Alonrrl
*;•••
înc o dat -
'Sujostiif la-

anul S6G, pentru-

^aceasta Effimie ew

H? 'nevoitori ,I2U

au rmas intru-

acest Munfe; Si-

mion sau dus-


£nElacta,în o-
strovul sjllstra.

te , dar Ion CoW


fn Sfdorocavsiâ- i

in codS Muntelui,»!^
lyutenâ rbdâ^âvâTîrîle vrvjrilor.doan
Co-H
lui,icu-jp
Jmnino ioo); fiarEfumie cu
ucenicii

saiî dusîn Vr<3SfM


Jeel dinainte nevoitor Iosif-

|nu departe de Ato^acolo leau ficu_ colbrt'e

-l- ^ K
;
-

«Vi V* * *
-
ikfiete «3" vcmic; dar sîn&vtftnirv Irar'sfe

»«"
rpefreeea aprope pevftrîu intre copaci, si iad
Tspus vztnirilor lui spre peirecere cu Eii;au-pri. v .

[roitprecel vestit Afonif AschiUo Onofrie, caYu.

jr'a iau dat 3«ossfVii coliWe. iaa Onujrievfj


JSsAtojirtvl, autrâif

Jcauimuf 130 de
dup
«m). iinlru
Petru Aioniivl
-
acest
, dura
»ou-
^
boc au adormit intru Domnul, i au Jost ingrog^
^Jpa( in pefer unde de^rallau proslvit reeT'
^Dumneîtu,au izvorit hm mit cu Bibreasm dinSf-

anoste, car eleau vedut Episcopul Vssilie-


iSlui moste.
:

kt unei Jiifld innumrul ucenicilorlui EJti-

VTSStSM Epimie
5 A>
•;vjcr:
,miz din

venea in cel pustiu Aton. inu putea case|


de W5ulfe-!n

3sc a. lui £indi« spre linite , si aco-

ntul" vorbea cuunul îimmeîe'u .


(.
Jh'ii -

XVIÎT. V
V ^Wk^coIo Eî sau învrednicit de

Oif^T Sccperirea luminii, carejK


S?Su zfsl»T; Dufe Jjtimie-
»
i Salonic !!!. i spre. 3
raserit laacest tfo", si

a f ce de sus wlt'rme cuun-

Sf isvor de apv numirea ei PensteTa,siacolo


uveigasi stricata din veciirne ^fserica-, în

numele f-Apostol tel înlitu cliemat Ajidreiu-,

* i r r I «• » . , , . ,

. * l .
.

. > 4 i t y / •' •». 4 1 * t , 4

si esfe inidrse pentru vgiu, si o/â pentru sfinirea- î

tramd aceasta sjintul pusnfc au lsat /ifojS

nul, si din VtaStan.e,Suluat' îucenici§|

ai lui anume IjnSfa'e siEJVem,sau dus.sE


cn Salonic, si de acolo în P(?TiStiTa,undeS
Sv si itârt'biserica si Monastire.ad rn-$
Iote piedicile, xîdirea lor sau terminat la anul

i iîiclictul 5, întru împria lui vasrlîe Msclî*


*"
ion TX si ^iiul Constantin- t Ibid. Sect -XIX) •

g
xp^ac el 3 ani SHi-S?o_8o3. su întrebuinat laft
^'Jwdirea Monastirei Perist ef ia, lucrind-
sîngu-r cu adjutorul 3, a), omenii . l Itici-

Sed-,XiX y Pinâ la începerea


y
Scestui lucru-, el.;

Sin VlfSS» SYi , utribla în A ton, pentru ca seliniste


'

''S singur -ZSiixi 8BS- S&1- Sb£- dup cum sevede âg.-|

^ttru Sces£f ani , în j4£on înca nu se asexase' nimini-

( iin clugrii
liiii Monasfirea Piristiercasc, prea-
''Cuviosul Ejiimie, iau dat ei tipic de viafe'-
I ^cnmovie, si în al J+lea an al sipîniri.
lui laanul gfi.lauiuas in clug-
rie -pe ucenicul lui Vasilie. care-

- *tnar pre uraa^MSu scris si viata lui -,1a tun


tundere i

jffm Hramul SJ-Mare-Muce-Dimitrie, care esieînsatu


Sermilia, Scum îrmilia, si a treia- îi dup tunderea- fsj
lui, toi intru acelliram înainte iau spus lui, ca el va j

J"i
Arkiered, unde va /i voia lui Dumneaeu, care sau?
pi*--'

w *5
1
*
.

-J^f^^a^^^Sm. cv mare ara^oste

.
3 '&iv\*
i.o^dednste,^
M** &*» ate5ie
^
m dar mai *** vrmâ

cuvin ' C
«f*
?
6<t
suj0S '

m cd « «a** go
"W
â
-
« wuC * 8 *B
L

SaWcului.care si io viata
L/ost Episcop mOrasyl
£|
Cjsf Efiimie se numete st Bl- k^.

"7 întimplarea luri -


\ri laanu £0
aeAtabtf. fost
, Jostrovuloi Cri»

Jsmrfai ^ acolo m Salonic iar .


aii J «ai

%care au j-osi rntru a« s t feg du-pe-


;
te.o
Jlw^ftvâ, Me/t^Jeacu» â*rd
tolea vfac-
.

au petrecu* vn Yi
g»** ««sfa E/f fmie^ca^Sni
»wl au ptfiitla el-

Mf-i-.tr.Z M«a«««a
««««A. a«a 4» de ani aM desparte
^eefMeîaâflvl 8*9 iperfru Jamei in niijloculW
tel cumprat
j|*au fcut Monastrre, P eWl
"fpre omeni ' £ primea intru a lui
Monasirte Pmsteria,peuni
si-
mii
prealtn iau rncredinfeJ Arlie-
-
Uultri al salonicului Mefto3ie
dar sâ^vt -
casei ingrijasc *

'sau suit p>re (tâflâwgS titlul.


nevoitei râtia-
• [Psolort, unde sau
S87.-
J^|.Vyata-, Jlcestaaufostlaanul

Momirea aceia peninr fâmei;


Sdacâ Sant 8«rz«Ji<

S epekeaca\ pentru c vwta-


tskpoi pestflnuauputut
4
el iar
'

tjjla el norod i fi strica linitea pentru SCestS


*saudtrs îti ce] înfricoat cap al Muntelui Xtcraulu

£?laanul 8SS> t acolo iar il ingreui» clugri -,/loî.;


(wjiiu] de acum era caluri" mulfi . mai deosebit dm-fC
iisicria Monastrre.de care deiWreuere se
el
» f^^fl
J
>ducea i'njmsfie - <. Lliri . Sec' JXITO- • .
'

« Aton rsau artat lui rnel sfraii-


J .

f>

rea apropieri sjirifului, j el dorin


- i yJ/MSe «orâ rndeplinâ linite svjlelea 2S|
I Ctt^fcsca -, i in scparea deturlm-ârile-Jo VA
oWnilor,si in sl tljî îî îuna Ivi TlSiu la. j:

^niil SSS. SoprSSmrrf mforcerea T»ofe.£


tllif "
\t sf. Bffi'mi'e . iav

jkci.istit fre tot/ j"rjiif cari era acolo.» * ^r^» >>.-;

.s:;n aliir in tain ie?a cir. sau ot/s î» Ossro. • '-» '-

Ivu] cart Se numete luvs cu un uc'nic al lui - îir<*w

I
Colo el mdeflrni li-j

nite au petrecut

pan fnluna-

-Nlui OctonuVre**'1

*
§ foc mtr'ace!:
>• .1/
,
Wan cmi era

fndictul 2lea,r
ys'i au Jost îiolnav l .-ile , i in 15 Octombrie, aiî dat- £
jduW ctra Domnul, i dc acolo motele lor sau dus în I
ilonic 31 Ianuarie anul 8:)U (fliidem. Sect-XXHO»
i
cuviosul 31 SaWcu'oi-

Pentru a 3- era >ufitfires


*Nm*

^^L^tcnJ Wir'ra drS ««JptrtMW ls.

/Âwvl e-P.ytia dup 6?6.srcin3

A yirak «netg« spre Constantine


acestui sf-J
y7 M/' pul,ausiaf]aSfne]ile
LlUimfe, iâu je/irit oraele si

pe uni trecea en dm-gS:


I satele

/Î-^JVU" prejuf :/i Muntelui, asa c in elefe


^jLu era cuputinu ca se triasc *S
B/r dejricâ; dar" âAiS-bfâ
«-3^ acest Munte sujosf dat

înahilor clugrilor, de
împratul Constai tfn^

Xlea pustiire-^
^mtru care sau int'implat . al

jâLe înfricoau AraW; a«as(


pustiire sau-

Iprelungit Sni «, dac nu tnai ?


oiftl,«M «-
S^-pân dirne 86c -SuinU.
jvrffl delaanul

j ce-put 3 ttif m cele înalte


pustii I» «ptv, Hg
Colov, Onufrie i
I Muntelui. xhitt» rosi/. Ton .
£j
|a?<n, i seficea case ca informa
unui sat, cu- g=
"

kserjcut ,n ele pentru Dumse:eeasca slujire.

pustii? • Efcafaw cuviosul


!»•
icel.îalf Mon era
j-ondatorf Monastirea pusnicîloi
fcolov cel tuitu

.V.» « r *,».* * * '

v -J

1
c_la coda muntelui Ersov ; cu probe , ca la anul &66.inrafil§|
™ fast [on Colov.dara' svcesorilui
aujost

cuacesf
cel i. formatori

numire; câ cuviosul Ion CoW cel i. au fost


^
|t
.pe vremea împrailor, Onorie iiîixaaie. HM - 4<t6- ,

Hsia Patriarnuluî Ion 5 ur de /iur, pentru cuv-


îon

de acest mare
M
scrie inv.ata sfArsenie «1 Mare,
JcoW, ||
lai /acut diacon Papa
JpusflK la S i/iaî.cpesprsenie g£
SRomi Mmas, i clugrit de ctrv- Ion CoW? asemene
eilaiop
||j
in viata
'|L cuviosaTaisi3,careauj-osf curv ,

CoW. fj-S
j^dMaî, c au «fatefteo Scest «are sfaref Ion
sjLiafa sf. Paisie cel Mare din i9 îmh^Josi
scrise
,
K
"
CoW deci dup cum se vede, Muntele a «? st
fde Ion
|_
j-aVa" istorie, dela ani ^pânla SBCinu setie

jine in aceti ani din desele nvliri varvare Ssed- * -

()

vasilieWa- £
_J»u»tol lorvpin pe vremea împrailor "

chedon.beon îneleptul , tbi3k panici îmTwmiHÎ sa/ort*


g|
j||in Monasfirea cv. Ion Coîov. Eflitnie, Iosif i Cmufrie -
sesfeea Mo-
g
^sialtf,iaco]o era sinadul tatrinrlor, si

sau a coloviilor. Si muli an»


inastirea lui Ion Colov,
din Monast- Ion Colov,
iMuniele tfjj^j.
||Lu fmufu.o clugrii
Mnstirile TklKvîS^î*?^:^
ij)«»t! nr Monasfirilefe
unde au avut judeci cu
Sjjgl .•> .- i i <

ifl steinea 3e

dfn Athoti-

în anul SG6. dintru acest


Mun
«ci

te, sau dus tot/ Asclirfeii temin

du-se" de Arat", i sau pustiit-

ia j ora", i au început iara


veni în Munte, i ase aexa du.*
anii «10, Siasa Afonul de 1 ori auosf V uSiHi, _3 jM^
l

****** ^W*^,",
0 ; »

"

I -o t

l ipri iar sau adunat prin mij!oar?a vretmlor.

Din Monalli .fugii di» Sf.MuBie j>efri»nrî £miion!eT?


ic Icofic . mulfi auranas îfl CojisOnlinopJ, pân la-
*5 împrteasa Teodora cu^ihri seu.cînd" iar sfintele

fcone au j"ostjuse la locurile lor j>rin 'biserici. (MiS

ne tiprii în Bomia-. aj-a%).

C<2p âl AÎea

i47 3Ϋa venit*? <3 eaJvgsVilor rn ,4f<m„si

^ de inii Ai Ivi
/Ieîârea
c2e

i
la 8c jâwa ckrp 9?1—
ikj*
î<5:

§. ift. atî Josf Monâsiirrtic:


^yvSnici în ^fwi ia , jilsli îrnyâr«Uv:vi ViSrlie . T
[MicKjaon.i tiai^il. de âcclo afr-r^vlvi 4fw
jlcnia. $vk nova numire SrSjv-

el îrjf îru care au dat Atonul clu-


sa 4 grilor au jost Flsvre Constantin
IV- Polona f Brbosul, al ileA-

Miliail al Il^Pw-fircgenitul, ir- 5

,al in. vasilrcMaclicdon, din afara

'acesfur Vasrlie, sau scris deSeroej

cm logofftr aa ; rn vedere el era .

Jjr'nflorrtor silinc aseaat, statura lui era de mijloc,?

™pieHul lat A/aa iui era intunecos oclii primitori,

scrîncenele stufcse late tiin3u.se unile de sitele, i ]

*^?cs'ufa"iura loi era înfricoata sj^inditore, vestit

lejera rn jaeerile del)me aîelui . El au c!e;i3raclaci-

nat fote eresurile dintru împria gmeasc^siauj


-

. o -> O -'
> ^ «

£îcut in pace liserica lui Hristos.,atitalume,iau in- S


tors cirâ Hristos rnultif Iudei, si au jacui dreii cretin
Coi prehorvaii, Dalmati,i Sirfeau trimis la fi Preoi,
We?at
*<,
si aii pre Roii, sile
au joîf înfricoat vrjmailor rniru împria, pe us-
au dai lor Episcop, i. ^
^ cat si pe Mate, asa c
nici Manilieî, nici Arabi, nu

putea ca se j"ac rsoel cu el, pentru câ avea -mare


N invtturâ i iscusine, si au MloH i au împodobit
jmulte nramuri Pumnejeetr, si avea oVagosfe siiu.

fbea pe cluarii., vorbea cu eiî si primea oîela eiî-

uine-cuvrnfarea,i este vesfii cial 4lea fiiialîui

^ J t ejan, au primit clugreasca scfaima, i J j*ete-


ale lur,sau oiîntuit îriMonastirea Sf-Eftimie.

up<3 aceasta sernelejr? inforcerea cluari. I


lor in Muntele Afonului, i ase«arealor ai-
ci yub umbra i puternicia acestui împrat,

S| dup cum aujVsf Vasili'e M3clie3on-

•1*»
^ i,*>a: înaintea ivtvtor, sau aezai aco-
^lo ai lui Ion Colow, i ca un Atoni£,

u zidit inonastire la coda Muntelui-

spre apus miaz, nopte , pe partea-


Jar acera care mai înainte pe vremiie-
,

aWemult i se cuvenea Catredei "bâtri


inilor. ( Reedina r sfatul lor3,' mai jos
rje acum Mefdcele Monastrrilor jltonefi;
Cormitâ, Helmdarulur, Pirgudiei Ivirulvi.
mai aprope de al Ersovuluf canal
zice Porfrrie, au.
ceasta Mmplare:
vasilie Maclei
-ofost la anul eSS-Ati/nci
îffl Me
Hm sau intos in consianlinopvl
,

'ssopotamia isfria,l)iruitor
vrjmi-
Mahometanî ; iiunciilon
ilor de acolo
Colov, au cerut de la
Bl entruslui

_ Lu
Monasiire ; tof locul cel "puti tf-
^poloniei, cari locuiri «u
Ll itomrl* al fff^luf

|sau fntors in el-

Wsa ca" acest Orssi au rmas jsr de

fcgJwWtei Jelaanul 83c intru cur-

;y; ;/j pustiite nuieera ia «in!e %o j

^^ilotiitiîer css 'sc intorc acolo -.penj


;

tyy^fîâ tev c triai Mo.ia-


îocvl aceia

.WgsOui
*f1) AwnO-Colovîiîor^i du

pâ aceast predare, au
,
mceput-

^ca se ceara" la aceast Mcmastire,


3 J omeni acei fâv de pamint , « s se
|asueze,si cuindreptare
selucme pactul 0Hnl
mprtia greceasca. Mona.
era intof,
\h a«p
Lirea *F'"™ a ct,ara^ oS
«,i dintraceiaomare.
care se pasai
Lrte era venetici cîfntir^lErsov,
si Esmir,
sp« jlton, si ostrovul Mltflia ,
se a-aseste

„gind de rolra ArtWtcâ, c de multe ori venea ,


| f
acel ostrov, sl iH
sau mutat fttifw,* sau
Leste
Colov ca«Wf«, <i se
pota trai, 3ni
jnâimit la Ion
9u4« .oeuri inlwtarale Monastirei.sisau^acvt Eii-

nu ivea mare un sat -pe ruinele £>rasu!ui /Iprolonia. s:

latfr.ujiart ErstfW, sr ctre aceti Erscviti itfjtât av-fc;

MrMh si cei dm vechime Appo'.onia!: - si intre «ii "'S-MJ


ti
;
1
£*si mchinâtr- de î3o3i -

Iul A-posic! F^--:. -'^ aa v-'-Mfi^%:-dPiS


re cum era }ii putr'nf; 3s
Ersovi: mulii apoiu cir nvf

chfme numire AppoioniS. . SU- mi


»t> Jjî ^rmas numai tcserfseri , rn-

J^C EyavKia Mitropolitului salonicu-

lui, si acolo cv scrierea Aoflonia , dar acura-

Ersow
o întiinai pentru aceasfa pus|

nici cari sedusese im Mon;


\a anii Sec. la unloc cu purta,
forul lui EJfftnie , si Monastirni

cL cari se dusese din acest. 1


Munte dup anii ;-S

Si au începui ase aduna u-1

nul dup" alful in cel< vecliiEjll


O,
]ocvmU 2ie lor . i cî« la- îjjE

anul 5; . -la începui fiî-jSI

tera putini, peniru aceasfa sau ales Prot-

irebili lor le mfrecuinia lui Ioni

1P
in cea veclie «edine a bmnilor.pe-
seaîuna Eix
^ntru ti eiaapropt de Monastirea îuf; si aa 8*tel

* anff S?0- S(Tiî tn«o aceti Sun pe cir ir- K


Mu" htha a8W
5 turbina
.jale
de slpîniri

rare era aprope de Aton,


«ilocvilortf

pscânj intru acest w»m-


^^
|L vitei* l<w,siatrta <i turbura pân «r scotea din

'IrâMare. atunci EH prin ajutorullui Ion ca<wCace.M^^JQ


ista spune scrierea ce
S -mai
& jos 8 Împratului ^ e 'f^^^^^
Jon- cel-intelepf O- sj °" Clîrui c " atuncea blmpâ-J^-
Macbedon, scrisore de pasa" care
graiul vasilre

«urnete Sfa^Mtofl, care -i apr pre fir deStri^'

,-mtorarea mireneasca

|Q^.5^ S:f.«. :

ic-., tîe .* •. svHs Tt-acos î*^j£$


*
^T^I'^a. împratului Vasilie Mftchîaon Porfri?cgÎK-£J© * •

i (.Porfiries-

\Ui ici care sau ales pusfnicea-f


v
^ e -

sca viafâ, si ae:srfa lor


\ M
fvN

* ',sv fost in Munte care senu-


fA
V'*<neste Afon, si jce'niu.si ci co

liW acolo. Si fnn3 turburai i

de locuitori satelor cari sint

Munte, si ingreuinur pre ei ca se

i far ie prihan ctre' Domnul.


..K^rstia nostrs cu dreptate iau-

551
BMETJost maî wtfiu Spropc îeMonastirea
Zigi h
pwic>.ca«^
"«Lte Mwu«lw\la «e-care sihastru c

W'" S^cvndea wveKtatft. i acea câ esff wn cwâ-


|j
Filoiei-
§U« p-ost, Si âe aicia sa* oVsla MeTaua c

câptlaaW i?ti , «tr «ra Monastnri, Cr-


fiuî-, scrie
f numai mici chilii Jeliserc" cu numele lor
J#4
L ; i ae aci aii incepui a j*« - a se5i

luup tipicul Lavrei f-Jltnsie •

'^ a ^«Monahii aâ în.


'

*°^nr '4^ sr3


/cepuf a primi hanii 3e la împratul
'

0 t-
r " 'Roman Mjaca?eiw,jiete care in
* |: i

I U»' lui carii*, inttintind împria <i

su oat'tani din visiiria împi


Se jX»'Ie
I j
V.trteasci lor, citi Monahi Se-
jjj
Ss.emevlvt -
pH V ^ajlâ in Monastica

^ HL *îaa»i*43. Monahul f- Ion-

JColow «lin Ettow, in t»«p»l »«*».«« ^fte împo-


v

Spulatâ mat de cH Lsvra f. Aftiasie „ pan a Ja- m » : .


^
iceUonastirea tJela Melana, au trit intro chilie apro- ^*
I
1
«umelui.cari
. ...
st i. *
..."

^Â(* fi * Monas-.irea Z't$>-, ls


' V $S r. actim seve'd ruinile aprope deTHonas4ma.Heiinda.KS,

\0%tv\mi Sici inf.Munie v«nta Preoi mireni de «lvja-


'

«"biserici mici stfb «picul clugriei


i^^P(sf.Letor5fi«
'i#1ctrr Preoi CS :r.-. .;v,Toma,Pavel ial^î'
:

'
«TP a 3nul 971 - a» început a Sedi vii S/- Atânasie

pân Ejv-
$ t kdtrpi tirctil Mcnastircsc. aci toi

»|jmenit se numea Egumenii Muntelui , nici Monastm- \$

mm «K ^ir^fe
* B

ilor.cmcl sa fcut Mimsstirca eîela !telav.a sr.Ainasie.ffl

_ safi vîat nomele de Egumen al Lavrei iniparâtîascâ.rcj

!^V*«*/^H lf u«n sa «cunoscut cîe soborul ttrmflor Egumenii Sf-

iWurite precum i Egumenii ai Memastirilor sf. Munte.


,

;cavf arj-osf acetia. Ion E^umenu FacW.orifev-


Afnasie Egumeni' se aduna.
;<i«A ,/ih«l c T*B la S$.

_i nu .fcea nici «/«li* <Je isclituri P«"« vteoWag


isclea Egumeni Muntelui pân li
glii, sau dac se

Atânasie- eW leau pus tipic se' s< iscâl«a«5,3,n'

anul Si «rele p-
Jeare Wonasiire se^sa în
jg
dfntîHr aî Muntelui
ftnea canonc JuWnicesti
gradul lui. ales
, si cel

de
«ai

clcrii Q8
J
Jera vestii eu

r clugrie
te , si cu titlu Frof . t j . st stttori rn

Ster-intre ins. nici el fr adunarea clri-


Usi avea «are .

nuratea seloirasc nimic; La Art.S? a


Iwbtrtni
BProtatului, toii Egumenii Monastrrilor, seaduna i jS-
£*nj,vin,unt.ae.lemn,oj>3i-
ieea rugciune aduce'nc?
|;e se3alaMtrmi judecatei BuWniceti. iarâ yarfeaj
jjc?a mai mân oSa Monacilor calrilor » tac2A*
Ilara" Profaful i între "bâtrîni râroislalorera3re.

muîtf Manai.tr i-
1

lurrtos ti siahinci , C3 i acum se afla


Icarr nu edea incninouh". i nici la un sfst-ir.ciw.-

"ic' un rost . /ice'nd sminteli in


fbla 3c vcile lor. f3«"
S«mmtttl s.Vu-.ilcr pâr.-niii
lrre Cstime; er ealerâd
"n " ca acesta era gonii s/ar penir<
Iiicnitiî •

in vremii» icestiS-
tict 3'aana din Sfântul Munte-,
^PrvtS'tfi Sves !to.m.?i

Domnii cml
s^wsl*
se
o ^^
aduna W.nii
n ^ >
>

iari
^
fafea Maici
nvvta
,

soto-?a.a,'l^^
g>^
Jta caz câtii iconoretil. ii "si t3;a

Bfcaâg;hk-s din lconomaf-jeuftw câ in acel timp F>v -^fi^


jgrStui ara presfe tote Monasririie £fwperior.sii

^Tlcr.ali fa» veia ProMirf, i attrinilor mt :

sisi în SjYntul Munte- '


t ^

cei veclii carele avea, nu se


stfe de cine sunt Jaruife, dar fui
se locurile cu clifliî se vin ies si
jRW&Ss^^
ia acele vremi cu isc :
«
- t^i
Iar sCton cruci», £*;&'v
ii ol S<u Eftimie in vi
lui. spune pentru Mor.S-
ul Benevent, Cu 6 ucenicii aia
ai cumfra/lociau faeu"
orastrre jrumose ; Ascraenea i ccVlalte M.cnasiiri.3u

rxparaf locurile , c Pretatului 'r trebuia T)ani.,3ru-V;

martie se jrea^ , i Politia MorH'cluî sei plteasc. 53


^^#«:t;«! si r.«vcia Profsîviai, auswla Salonic S8u- *»3i
srantrr.opm efc.

Sri pentru locuri vinâufe si pdure din

tof Sj"- Munte le primea pTota'ul ia«H;HoJ


nu avea i§

^8
riali ii voie a vinJe la altul cir -

liS , SSi Se c jclitmle unul la altul , ci-

MlaPro^l^iProeWovi-naealaeine
r

*y/i

Monahii S

%tâ din Munte, si nwcknnfc a lua tele ic fltyw P irru


^

:â%3ri,Jie cle|
kckliiîek; iar viile le lucrau

jt©Moaistm 9 5t'e pk't^r.ca m«îsri nu avea Monas-


"
" 6< -rri, nici chiliile fnâh sr.Atr.asre,care
avea

c rrr:Aî 3eW p««*ru rrammeawl F rfci,câ «a.

§.i3.[njj'n*«A gu-ve«tfltfrP«e3înr.
r-j-i Careis : . Pi"c: .-Ccr.2'.:.--
fj«
Andreii?-

can Colow. a« josf fcâffflrw &


«-

t
ct au trit c!
al tuturor pusnicilor , si

•niminea nu iau turburat ; dar up-


mcrtea lui în MonasSfifjalut
Sumcprut
-
Vatii a se arta iubitori de staprntf e

Si cu paulul ca se
lise sove lor-

Itof Atonul V i cei it acolo usnici-

fîc ca s« plteasc tir iWa'tjrif, i acesta


împlinise t/ara" intru începutul Imp
3 frJfre ei o .

"'
;

'
" 1
9iwt;
*
s:

~ '*
* Caffia.au întrit
<

;sâl>it stspfnire dup tipicul cel ve.


c/iriî; ati încredinat sfpî-nirea c eî care sesumea

^froi^cum ai xkî ', intre (ir cel întriu Monaji ; acolo pjj,

3u n'dif o mic biseric în mimclf PrfS sfintei Nascâto-'

» fer de ÎWmnereo , i îti Profatul fu tot anul se adunâ


de obte pentru trpbrîe comune , ace/a din veriime -

,
eafrcda a ltrmilor o t fnea tot dup de"nii •„ ca un
loc de <£ospadarre i Irniitrl Prot'la eii Sujost-i

[smeritul Monall pusnic Anjffiu-

§. IA. Descoperirea i prcslavrres. afini


Tor mos<« Petru AionUvl-

îAtrrS întrirea Protatulur,.(4to

nrii pusnici Ja 3nax 8Su,au-'

fost mingâiafr, cu descoperi-'

rea i prcsîaVirea rnrrecrilcr i

pmote infiiul marelui nevoitori OJ


'SJ.Perrtr, aceste moie, dupa"-

pcmii noua ttt este instfrne , ca s fost ascunse" fn.


"Xonasfirca Arcnului climent Jviru), Si SuAisf acolo

•Ini d"e 3Jlif, în destul vreme au fost ele, dupâ cum I

Ipîice h viata Ivi i lî-Itrnîe},' anf muli Su/ost aS-C^


leunse înMonastirea lui Climent, care se pustiise-

fidela anul 830. i sau întors ore. care Ceî $at ve-

chime tritori acolo. siau rmas spre petrecere


n ea dup tipicul pusnicilor, i ati descoperit cele-Q^

£1
tiute de eii dupre predanii moule soiului Petru

wnifoh care era ascimse acolo;


pentru c di« ele-

"u i:vorie Ijwis migazrz. imii-


.ceasta minune ai fost spuse -

ie ei sfpîmtori lifTraî dm-


Câf eia V Atunci lâfrmif

cu inpc-âciunealor. St

adus sfintele mis,fe celdeV£yy


acolo in "biserica Maici-'

^Domnului rn (?S«i3 în

.* care dup ouicehi,era in tot anul se aduna pusa*

&*ci.silaupus dintru intit» in attiea acestui W;


dup ce au trecut E zile au slujit privi
jj> s_i acolo -j

T crlif ere f cinfrt ,si mai pre urm


TtruinTiram, sileau pus dea dreapta, sileai inve-
_:? cupini Curata",
Ie

cu aJoiu, Smirna, sicualfe-


aO dus mun-
mm
mirosisore aromate, sile cinstea, pentru
c multe

^tmduiri acesîâ culucurie in-


3 /eliuri debile V

itî-oiplare care av fost laanul 83 t când


. inca" cra
|S|i-J
fctorul caninelor Iosif, car;
^inviafs" pomenitul -
Y/^. ^
"
sau sfirit la anul âfiî. •- Pe acest losif. stâpîn»
,

Vi l siliastri ai Crei , Iau ru^at ca se scrie slu


Pffru-^
,/î>a. noului ara'fforuluî faca~fori de minuni

l^fonitul-.sielleau scriso re ea-, i «H sevxrsa slujte


^

"lui in biserica tir^ului CSreia de astzi ,


intru]

Dean se aduna Etf, câltgarif, si mirenii; din


prin
v.
^satele «prope i de departe
W?
50-

S0 <8

IV-
o!. 883-

M.WsV^'T '••<»'•. cangâri.


^
:
«trcmniutr. pentruaratâ-
usc-rrifidir- se pentru atâfa- J*^-**
^••.îi'^JK- lL.-'-^S jfi 'Ml reS mosreior nunului rusule 3i itcmuiini^^V- *f:/\.\«
; '•.%>••• ,
!
- rîv ,WLtraia m «ace: Mttf *v era m ace-^^vKiffiw
1 -' '.( *«.v^'' .:Crî::3 ^"jSSca .asvr-ra -« sa» f <*m! *;toîa
':

, . . j ,
**c *
*:'<?• .
•**
t^via• râxicrcirs, jtn partea
-"i. t*

"
Oslroruloi •
Crrtf,îfâpbi%.v^
t - î»1 •'•* • •
.
• •
*.-<*> *.

'.r»'-'
/
<*l£^ f
:
Sc ^" Ostrov; «a Ewir.Sai^/iiuIlui Aixt-
'
ore-câruia Fotr'e„ erâ iscusit f-'/&<

'v.V^'2 '-i'^*
;
:V - rslel, aufndreptae flota i jejVra {rin tcf iocS •'•^Vc^ ^
l
y.:f'4 EgniascS jcsre, pre multri 'ilua î« robie, pre

f/fa.-'. ,^;*f|^^f âîfr'f trctiea •, c!e crte.vâ ori el se pornea sr rn Eli -V-'^'jfc^^
jR^^^E^3spo«f , pana la Ostrovul PttCOni :',pe Marea.
''^V' ^Îl^^lS de Marmara dar iscusiftr! si vifeaml Ami'ral al

R^^Ufc'^ :.rsl:: ie au8r«,5ar cele-lalfe iv stimat cu <Wa-. 4^^SS^Sv5^SmI


'••^^Usceste miîmplâri ir. Mareea EgWi, ivâ cum scrie.

';'£'•'* '
F«/-'r*,atffosf iaanv! 881-i- si- 3, pentru câla aB 3f^^|3^^^|
tt

'/}£v^SS4- 1 f
-Ofa Imaratului vas:ite,^cneapre ArsV::,
1
r: VS |?ii^ :

,
i&y«!^aT<» rniîe Sicliiliei

Sfhaseril.v. i; WotOa . lui îon-

^Colow.Prottr Aflsrej'tf; Secret ImpâVfifwltff î*^*;^^

mm anul începutul luni lui Marffe:


rmparatuî cacaforui de i?me l pusni


Jstîie MSciedon, Si la tronul Scaunului Ivi. iau vtmal-
Kiiul seu Lcon îneleptul, i au împrii mai mult dleS5

linii dup împrteasca lege* ta toi împratul cri «ou.!

era 3afori toi cei ce finea pâjmnturi ., s se duc se^y


U întreasc, i Si primeasc hîrtie întrii casesf

fpineascâ averile, tiup întrebuinarea

f Sr
1
clugri C?e acolo, ssu dus în Constantinopul. cu-
acestei leji i
»1
! i cl

fcKeia ca se întreasc de la cel nou împrat scrisorile

si acolo efi la unloe cu scrisorii? , au întrit scrieri-

)au Scris c lisau cîjririt lor c,t m s-.ar-ssîassa- .o- .he- j^cV*!;'
ul cv cea veclie ea<reiâ alwifrimlor. i multe sate i

i lomuf
^mparaiu] Leon no au cetit acea sorisore-

fcJara o 3u isclitu-o pre ea Atunci ai

Colovului Clugri au început â! strim

Pfora pcdtonii clugrii lînrtitcnri^


cr; ecrojie si rnfricoseri casei <oneas

-c din .4ton; ca o avere alor cteserrrsrfa-

To numea, i ati întors acest Munte spre naterea vite.

Jlor, i primea vlatâ dela satele care ptea vitele, si

2« rf^*'^feliuri de strimtorri le/ac«a lor de]a aceti setenîi;

'.•'Ok^.^sî dintru âceltimp sau început linititori a nu se supu

:P?.'%n« Mnstirilor celor de obte ientru ale lor sfâpiniri


r . ''S'
i
/g&it pcate r ne îndreptiri
£5âiaceaste nesupunere sau început sfad pe mul fi

lf>$i, j^^fe viacuri, siliasfri cuMonastirnici

»•.
.
.V* .; . '«;'.: 7'^y
cu feluri aeartwfî . dupi cu« in Aton. si aa ia cele I^f c\'. v -'/^,
« Consintinopul-L
r-mpârteti st Rtfriatulctsii

<^acâi
lin<s«

cea i'afii» artare sce-*.^'


g ^£$5?!
r.; £<* //'
jr
Sfer dtaW , crndnu «fâ cu
i $0 'ijl
pufinfe caseporfe aceast
'

puse ck Ce -(^^fifc;^$
tgtâimi*
crrime , care era fuse ,
^j|
Tovoiti asupra linititorilor-'

^jijAAtoBii . Atvnti Protoi- r&VH^^/ttj|:jl


—^^^.l«J«itr saotrs ia Coasta^
^jl
Lih^Jlaiitrî • 9 acolo ctre Jeicle
c
.tuturor adunrilor, au rugat pre impara. MSjj. ^Vy-y^-'^
V
.

înelept, casei sUoai- 'a-':' v


iul Leon Cel

<. , 8 eii de sub al Coloriilor sarcini'


-H^*
au veait acolo oawa'rf din Si
1
1
//, V?- i* :^>; Si
WM^y' cu el

i
-^fdorocavâsia ,i dinHolomut sate,
j ; X*3
Vvyso reclamai Imp raiultri. asupsî ce-
1
'
;cW»<

'Sfiit Nîl'VXlor e averi, si «ele iui


fuliiiori |
'iele apu- wf cari aMonastiri ColoviloY rmpratoW^» «• .

laui'nserci^nat
Iau în aceasta" inwiw^n Profosptâru-
î^^'jil^f
Ne- Icliij-or Evprax . cs se des/ac aceast L
î«ri

-peîoc^etwpâ cercetarea lui sau desco-


^^^'W ^l frea'^ 4 'dwptaie»
lS^
/
:

a-
;^î°îr «te-^
la-.^^o^/^Jerii cr:t dreptatea, i dreptatea, si cea afn
"^f@l§^
K^#f:.^rîttf a« fost
au ctfrse.iîaal
terse. au fost
daal alea aufost mtrit-
mtrrt
1
r °\'^&{&:g^A lon i\t linititori sau linitit .au primit /«pâra'- •

''

d*eptatea^.v'-)^^^
v ^'>.|.«tewca scrisore pe pergament, piv'na
*
I

•/&$&f Ier case stâprneasca tot Afonul . ISS&v^igr;

ti\Xp>;
t'
iîwârai dup cererea lui fon ••
^4'iî|f45»'
e SC numele Colow, pentru drea.'jB. , ^Jj^T/ftJt
socoteala leau druit lor Sîn-
lion. pentru pzrrea futuror m
, acest Munte nevoitori în yeluri-

W^MB/^P^* ^ ~* de colicii" Duflmexeesti omenii

r «a fagriji-re sau învrednicit dr'n nou 2îai.

-i?..-.'O 'v^-^tâ Monastite de acel Ion. ^ar cuaceia celsesf


" gineasc" numai locul Ersovului ,
i aceast Du-

mne*eeascâ porunc Jertcifului pomenire tatlui


[nostru i împrat .. sau &xii infru trecerea caii-

va anii - Bara* mai pre urm cluari' Monasti-j


cei lui lan Colovr. intru începutul stapîniri nbs-
9&-
,
tre au venit la noi . i dintTo parte ne au dat stiin
^
«a". pentru c «ii cer Smgjiilion de întrire -Sin^ii

lion- f in loc ie întrire , u scris druiri ts


-fjtr\
tl nu lise cuvenea ca se' yacâ. i »u însemnat f-
r de ruine si notarul •, Atî scris mal tot Atonul,

sub sfapinitea lor i Domnia, i ajar de el tbte


0g?h au aywat i « «i*â aretnlirffce . ca cum spre- 5

: „ o artare scriere alor sfpinire , mcar c ««a 3a.


rea lor uupe nedreptate ;
cîtrpâ viclerjul lor , vgg ^
A^^'vfo^p/latf Sfipmrf totMtmtele Atonului, i de multe ori a3trl%
"
I

1 ?v-\a< -. -<f

t^^V'^vo i' fturi ,ca s«le -fâcâ î-n<treuere,

in tot cfîi\
,
se silea

t «se goneasc pe clugri ev-


l T<1

la unloc cuacest Smerit om,iaii zis; aîvpr3-


acestcr iubitori de averi , i jr delege vapu
caf Monastirea Colow . cu grozvie am porcii- Sja-i
cîi acest lucru, lam încredinat lui Protospta pjH§g
rul Wecljijor Evpraoc ; si el au adus impar- i^îfgfl
ti ei nostre, te(e cele drepte, si au adunai -

dintru araîndou prile dupre porunca împ-


rief nostre , ileau poruncit lor ca se arate

întru împrtescul orai,i iat când Egu-


menul Monasfri-ei Colow, tn vederea Protos-
Sptarului Neclijor, ai însemnat ca s se arate
aiurrii eif Palomi'e i ^tânasie. Si cind-

jwsau artat dintru amândou prile, Si au josf


gjintrelai dupre porunca împriei nostre, prin
^itejan Magistru i Constantin, împrtescul -

|prot'ospfariu i "Protasicrit , sitin vasilte Proto.jj

H» Sptariu i guvernatorii; . i au j" ost întrebai de Î I

'"aceti numii secretari, cleossebit de Profasicrit

fsi sau gasif câfotlocvl nui cu dreptate scris-

(tnliîrtie împriei nos«e,care aii Jost dat-


10 dus dreptate ; si în adunarea fvfuror sau
[cunoscut i aii scliimbatu-o -si cei desus xtsi

pMonalln din -partea lui Colow, âu intiifltaj-

i aceasta penfru eiiluna aleass împrie ano


[str. i tmc ai plecat ureclea i arovl pentrt
ldreptaie,i auoruncit ca se rup acea «e3«p :0
Ltaie dâf Tiirlr'e , la fotî cei.ee se nevoesc in
t i
^ «5«v mm
Aton-, Monaki scfmw dup voia Jerfeiw**-

tatlui «ostrt- i împrat .*lobo»f 3t

cum au fost i sa
«de. ««/«'« ««lolw» d«p
dreptatealor, Jr deniei ovenire a.
teW s'etfe

suprâlor dup cum au trit mai-inainte,darMo.


Colovuluf, lise «dejfuleaze
aahiU a.n itfonastirea

fericitului pomenit' frf&ri


dirpâ ii<-«a
împraK cu tinerea locului alErsovului.
B-
;»i

'culucram pte'triW, vif;« a^W&toWi fote

rîncWi loc dup cum pe p*fe^


cele-lalte ale ,

aa si prin alte locuri sloWi eWexe dup-

tipicul pmintului Sarioti* « cari se

3e
(«seae acolo: si pentru intrirea Sf£*

eo« d-airna
™d«ptarea din-
jtte.tffeatrv'
tonului, i pcn-Ej
partea Asdiitenilor din Muntele A

tru impiccfunea satelor,


i
judecat/ din partea-

Colovilor-
^
'. oi am poruncit casedea
stgâstsz
^ /din partea cari
^fnAfcon Aschiteî. desigur
-

. a noastr "bine- cuvintare


» singhilion pepergSme-
g*nt scrise , întrit stn-

^o-blioiwil fericitului tatlui nostru


i tmâ-
în anul luna-- când
£Ust\ scrtsse
]«â in dictul c cutare i, ia nbstra "bine credin

..cosi si de Dumnejeu aleas , sau iscâlîtsiâ.

O-
^ 4 * jm* r
4-

,
pinirta sau tinerea Amrui anilor si-

împratului sau s<ers Aceste sa

m
cilitura •

T^tc ii Monastiri .itot Atonul atf/ost âmâjtte de

I ^Monastira lui Ion Colov,i«'ru începerea impari

Leon il înelept , dup cum $e vede î»


tiei lui c«" '«••••r--> --i-
"anii i:, dar sau liberat dvi descoperia-

^ama^irei-

fi Z:

rr. : •. ta Aton-

t
iei celltntstit A^n Is anul 5SS.au ven
Idin Salonic cel vestit EJtimie cuviosul

* "'sau stn4-i.fi: :n pustia captul Muntelui - Sj in cel-


I *lalt 3n luna lui KSiâ iile. eîlati lsat iof3-au-

^fia . i numai cu tm ucenic al lui uhtorgne in taijiâ

nttâctotf.tttf ivs în Ostrovul Ivi'S.unde *-


vKsfitSit :'n O Octotnorfc SS-.
1
( vedi % 10), -Acest

k -i?r t a Cuvios Pin'n:e.au/o;tal slei intemtetor a.

'^rusnicesti vtrf tn Aton, cart au /osi inctftrtâ


.MPtmr Atonitul . iiri au fost turburat de .fraV:: :
WM
i -!• .au r, '^B
f^Kin
^BJnit
timpul acestui Ijton îneleptul SSii
dela ohrida 3 fraii delira neam si au tiâit • K
onastirca iu^ravu-
^j

18-S« pâîi îcriscre a ImpaVit/.:. .-er.art

7
-

i
m of înacest Aton. in cel? -mai-

<?ujv3 urmi vremi- mtru îm-


pria lui Leon cel înelept .

dt la anii 9oo, Iunie li -

pn la $U. întru care sau


r
sfirit c scrie Porffrie) • c scea -

^t\.sta tiv se srt'e posrtiv.ctar cmd-


Forj"rrogWitul. frici i svcesctfullvi ,

'

Constentiit de 6 ani, au ctescui si

- 'r-^szi însurat ., i aciuat predica

^jotrrta'tori de -polcuri Roman , si cîn3 acest cuswvalljri gg


'^lau ridicai la împrie inlvnalunaVi BeckemTtfielâ

"-vanul 330-- Atunci Atonitiîor pusnici ,leau dai acest-

.împrat noaua scrisere <3e stf inire cpatei, iiaf-


ei

testul-

In «v^.e]«Tâ<i'd.râFi:o]«i.i5lS/- Qtîh- I

fiomar, si ConSfântw, tefan si Cefiseantiri-


;Cîed:r.co3i: MssxsMi

i"iw<r facere deln'ne.si sc-

intartff dup aaevcr. este.

Iucru! împrtesc , înjrijarea

i ^tioîrrea ca cele "bune Se^ie


;

'infâriie si «escliBlTjate în viac.

i aa oKfp Cum au împrii cei mai dinainte de noi., &


o
«si

xrrt Aîoniilor Ascliitem Hrisov; apoi ia ko-


iomtare
^SttâwipMâffesawmttit iaulsatTre sceia
^
5
fNte cu <3e S^ura^rne. creifeicosa de»w
itKftr 8ccV Tl
^Sslnosrro-, ca se aib aiS tott cei « se nevoese
«se

^^Mun« omenii Duamexeeti m j&nrt 3elocuTi.ila™lot|


V^K}~-' ••Hceaiw»a aîdiiaKonas««I=nCoW.s««ietotcu5c«^
^•Qgfstâ Mjrijire.iseîfajrneascâ WlErsovtrlui sie" «*»> F^
^S-fâfsre scris inlfrisovmlor, s sepâxasc /Srâ ie adogire i-||-

c^^m^acelpon»-
jjvjfaa de scdere, j /ar ie aceasta
O'
CâtredaSamr.iW.se/ielilesS.
$|fiLtt intru acel Hrisov, sahrl

- ^*3« &' »" sttBrf«arile,«iae««€ muncile eilicurile cate

S^jL. 4otse va mtiopla. dup cum seporfa <3ela Episcoji. "bowi.i

/ett.dup cum aii fost slobori Sin ineeput ; âaf-


alte

pecetedeaur nesebi»
..,^^^c?e sîgtw i dtpâH, line. wedincost iscbnjr

1 1: » ^^^vbaiâ cuvintul nosero.luna lui Aigusr sul indictul i.


|-

si 3c Imani
.V--c ^-*^îs»i intru tare a rwsfr^ine.crecîincose j

t PaWX'. 'S 2ev aleas, sau isclit sfejinirea «ea._

Roman î cei.lalii: O 4 »

S^^îtoiesjrle întfmplfei, » «leit fofaMArf:


^1>&:f£t
Roman ce! i<âfe- »- 19-
ho
£tru împria lui Roman I- cel Mare la ami-

in Aton ore.care intîrnplj •


919 . 91$; au fost
ti ia satul Ersov, înscriere au incepu* a se-

cele vecii Aolo


«lumi cetate, acolo «florile

pân acum, sau moii-


rmie, i

l
sivei
im
i au fosf intifiii afuucea pelocul cetatea aceia la.

^•Jan:! 9*S.ao fost venii si aMSft sclavi Bultrari, silor .

j_^>i'c st? dat sfcpînirea oprit defmînt aMonasti-rei lui !

kSIou CoW. care ajucea woo. Sa msuri «ari ae^rvn-j


e , Si Ersovenilor , leao vinduf împria pâmrntul rin

âvrki 3in co<Ja Muntelui, care ei; mainainte •] înea b


20?
arenda • Sar Atonitiler AscliteniJeati însemnat msiapro,

pe spre Aton, era unloe jielreonic, s.iufîn cu toiul .Pe-

ntru aceia împratul Roman atuncea la a-nul tfi2,au


poruncit ca sele clea in toi anul fnliasna citeomone-

da* de un /rate. âar asa 3upre cvmj'ies.te care era se-

priimessca" partea lui iin Mor.asfire . Atunci Monasti-

refl CoWului de Scum tirjîfi la ani 9So âutiinîi indar I Ywfm


ST 40 cJe/amilri înloc depmii){,care aiifosfluaie pentru
Roman
mm
-

sclavii iulo-arii, care se vede clin Hrisovul lui

cel Mic la anii 9fio. Fi'iul împratului Milail "Rati«;a- 'j^,

ve, scopit 3eleon Armenul.ausidrt' Konastirea Ieropcta. A V/A .

mu Jesl^lea eu Scuterele "bneti ale împratului Bizantin-

Romani- la anul t?Si.Tof sf-Pâvel.mainainfe esjîr-

i ful lui 3v zidii Si Monaslirea sjintului Paveî, pmtru


care se gseie în condicile mai -multor Wonasfrrii •

§• 2o.Fe«fruI»efrm«S &mînivlvî Afonifilcr


A si al ErSovulvr la coda Afonului.

ai Apoloniatul Ersov, âucumj* :raf cîela sts

i-pmitt fmintul Tindurici care nu mica o-


, ^

6?6 sc cuvenea
parte v* vrchrme la anul
«onaîij!,a<utic«a aceti câlugâri . au ftmtt rre&r.w

jr deaj lor in Corjsianimopcl , ca serice * «ft


raii Constantin si Roman, ptntrv mrirea ave
friei cer âm veclmne, r El iii tr^is in «Oft*,
e« Ersovicj
>i acolea eu sau artat la un Ioc

eâtra" ce] intiio Ipof, i iii ivs]m ei w nrî.

m 'oparie aepa«me
kjieste din vecnime
J^tri intirti intru
care

ele

cele
e vinduia Ersoviylor
sigura" alor;

din vechime cart: de ho.


i intru
.

mir

parte se
j^tarnicie la Ipoi ra Salonic, intru care o

taftaua! al Rindurici era scrise dupre numele V»^


'
. . : [ea :: Hr:SC 1 t
: lui Vssi:; Hs •
"- -O

jajîaâ W.ea 3? «taprr.e IKft

Km* 3w vecr.imt a«re ; :are-

5 se incepe dvpe Îs*™ Ersovu- I


*'«•
Jar a! îrs.*.
idaieajg
itfriîovi a!t împrailor, Po^onafJustwian,
Teodos-e al 3. Censtar.ffr. i îrri.a ; ::ar/irc:rnie|N

Konasirrî ii-
cu erejm«s« ore.care
V ia un loc a-
!nea una ; nu din Aton, dar fa Siderccavasia. »I2
0 *" Cnenfarhj, sau
opus
nume fefopaofei M* I
poâ <a-

1 ca lor lise Cuvenea tota" coda


Zr>u. si deîa .Zku încolo
Muntelui

se incepe stâpmrrt* /io

itiler câWârif-
» » * » • •
1

'o C -C5

^4
; r
y* ll\
'

J « ' i: art an
d«< u>ici artând fh" .4(oniii in-

i"c3r?pfrile W, mr tocmai vechi; I


u care se începuse, cela anii - K
* -_6?£, cîar Crasul Âelonis- H
care se schimbase ir. Er- fcÎ
sov, care tiv st tie 3e cinci-

.
•- « '-^
'vi era început coda Muntelui, i stpîr.ea foi locul ace-^3

(vfclala impâr&esc, maipre xstmi 5in singur sutrcT-;: v I


ÎT,.-.' ^
tima Wsrn'tereî st vede, ca Apolonfei Ersovii - ^Jt^Svq
"cerea dela Afonitii clugrii, ca seliotrniceasc

î se scrie eii parmritul rinJur/ci culejiviri 2 «pue-^."||

ar, i clugri? «« avînd aa scrieri, i pentru- »|*p>ea:fv.i

c nu pufuf se arafe întocmai hotarul sfeprmti "W.

.sinu 36 avut, -pentru câ nu au rugat pentru aceasta , .]

re IpoUljMî lsând Jâr lagre 3e sama-

^otârnida aceasta eralucr J lui.fSjP*^:J^


^co acest chip, nici /4{onih", nici-»;

jErSovt^i, nu $1 mult adtmânc!use,î <

i netimd 'bine , cine pân un3c

k_se sfâpîneasc . Ye<jend eii - '--y^

^aceasta încurc af urâ acestei £;

^oiarnici'r\ Ipotu î&u plecat tt tS Jupe Jtogoste.i

ii
ca se împart locul cel cu Sfad '. amîndouâ fr-f^fc
gtrle sau împcat rssu silit , ^ de la captulpât&
"

;îr.:'ntulv: Somnului Meftodie Eiumjnul Monastirei.


|Hristmi^pân la 2iVu. se Jre hotarul 3el& mare
^»^*£y

^ „
:> .V-, ^tm&
1
i43-

-
!»Vi*<t\i <C ««-Vt ,

ips^'i n jr.ar,\ cum ar îice Ji.a rureria iIiimmu I

Juf.fin ]a COTg^rea Srnjnischi . in cvrat j:s: ia:?

j3j Aionvlvi •. i foimiatvlii cârtise curenta .Cia-uT-.^

B** rimii W> iflyniiia. Atociulor , i <îe la Warul Wt,


I 1 •» «1 fi
*
Hi) spre crsov. :ot se rarei? svo st:«:rta r/rsow
lu:, S! cum)râri3 riei siXtwts-.itfaCjiorlvT •

junei le aii t;».î.5 cer.


J
U'aiiior ca si se 3ucâ i
: 3
;a fata locului si turn

msenint .-.otara. . sar-

ipotoî Te-:-.- Vi-V


Srit'ârv.. care *
tvs aMarti se se iu-- »

Cu- eif la ^Sta locor*, ie-

miniu-st casenv se- k


ibe (Jura ârîgcs-*i

^e vrrrracâciuriea £ JM
etm caser.use cerfe :ars at- inireljurniat 3t la

I
t:; ca tri cu j-jramirit se :'nrar*ac:a acea ':rr.£tâ

nrne tn veaerea al ^rk'episccpvV:* Salonicului -

|
QCtfiQtiL i sAO fîivl acf se /urinânl. r'acreijrnta I

(reau
fl
yfoj scrise
0 s* s ;ri5' si aceasta defof.

1 [•unei
iwnc /iiomff cu Ersoviif . cu :e] mmi<i
po*. . *au 3us1a j"afa locului i 3v 'netâr |
nicH 3u£ fenscrea HTaminluloi.
arabi Srsoritf.
Tsi acolo - rfiov
cerea ci selt âea voie lor. ca i<

Ipasci visele rin Aivti ; :nt:mpl:naV-se sevre var

OS4
i se*« s^ii.
Ivari, i acolo s se aseun#<
«sywis.ea
|&* aceasi cerere lor leatî
Eavori

ivirea clugrilor, «v P b«e


case .vaca N
|
ide 4«a
I c«sfe.
8
5i

sr cal^f dn: ^ealorau reclamat w^S


in Aton pen- S
fierea vi'elor fliAtaulorif «<» StrmW&re
« $mi sfe&itea^ WW-
g tw eH.iftrf deacia
este ^reu
Pr'n ccaa Muntelui

_ £
ktimcea TomS Vas^âTiUjeau ivat 8Je-|

Jor «d«âwî.4iW da< 3eW voiaj'


Ersov«i,enfru bidesttrlarea lor. |
ui, ca.

au cumprat destol 1« ir»pârf«sc v,i


5
g
.ada'otfire âtfprirmH o parte deloc Je||
1
msuri a«J«u- tiat cp-f
^loocTcîe
-_^subsiepintr«a CoWilor, r aa sau- I

si sau fctfwShJt
||fncep<rt

jfcCtfrrsenia xtic«dM<4rea roilor i altora


Anreju,
Semn
i Sem:i Gn!?orie ltefrcâr'e

'wonaTi- Sg9**" Scilrotu-

M or 5s
; '. ir'r. tXu>ncn Monastirer
Roi ms'nii'J sfintei Kristma-
L'">

lck.iior sas Iggtofe 1


;

c&entaric Halu| minu oare


rin

«ML tvts pror


tm-lwllvi
va- siîie-
semnul

Atoai
tuturor
Tslor
ti-

Semn Teo
seuir.ul lona
io-
8 Egumen [iofl, Bep I va3a-
r<f. • f^T^T:- tr?. f * •*
*

O
Sfnm Arca
Se«Mul iiriuror
a t

Din. cetate-
Mona"h Afonii.

l îs «tf»»7e Tafiu: . pol Rojin.id frâtului sul

oi cei de sus-
Uiscîifi srn-

s?le,fi ptrsc-

v
Sffv <3im voaua-,f|'
Toma Visfl-
j|

3i sigur Scrise-!

r? f incre^infarîi

si desvirs'rt dtsleifl

©Sr»; wci Eumenii locului cv sefenii pentru fota- £


^|JSj<«a ; dar noi Atonii/ calmari, pentru
totif- 1
W&^Wt&g&ii ai Muntelui Atonului . dupe erte.vâ vw-g
C^<^tne.a« vînatrt acestor settmt fwîntt/1 rmdvri-
V/O
' o
H> - t,i -

fir-o, istni
sisinf
î«*
**«* wt ***

dafariv
daforiu
ar«5â la eH - ?5

scâfmessc cei care


sc o scâfîneascâ
se
nu am Wâmiei-
H
su-^,^*.^
" î
| •

>
g
(Av
:

de unde Afonitf pentru


aceasta 5
«Mcumpsratu-o, si

O »* _ , . . ... c"

'•0
ludat irfMulvi Ipot CiiSCâlona. ^iCrjjcrrif;

Sfrnîtvl Episcopul Nostru . . Tom ViSpifrii


o • -l
{)

ra?
o. o£
.1 Tul. i Zorctra vsfsuriu jvcfîcâtoriu.]

,si i::nitea ccloi de sus :îs Ipot , rugandu.te casc-


te- 9* insemne:ii 1 of arul Atonului i celui vfndut pmnit.
ine: prrmarii am :ts.c anostr Stpinire selun-

J^esfe pâr.a la 7r^u . Pa de acolo Atoniilor; dar-J

Inoi Atonii: fmprotiv 3m zrs; câ o -parte ttiare de- ;

prniot cumprat de voi. ni se cuvine nou ;i»ult-


'

certâr.cu-se pentru aceasta, jrandouâ vtuit sau


Mlmpâcat, i au înscris ca se Jre aa- ca dela cap
tvl Muntelui îemnuJui Kef toate Spre Jr^gu» Se Ji'e

K^fpuse hotar, dela mare pân la mare. fitote grdi-


nile i cimpurile. cari ssntswe2ija.se rmie Sub-
Istapîr.irea Atoniilor.; dar dels acest hotar sprî 'Her-

json. sejte sub stpinirea celor care cumprtori-


Por lui Colov. Srntci noi Atomii: dela aceste lo-

tar. ci spre Herscn aven: stepinire presic tot»


Inie: no": cei iin satele acestor hotra, i spre Aton-

I-nuavem nici o stpinire. la Cre îm'orndv-nt.iTituT'

îtntinct-u.r.î -lesn: asigurat câfrf tine Ipotul v s:p


înitoru! ) c viind st ne despari pre no: dupee cum-

Jr.tan; im'eif- iar care parte seva rnîprotivi i nu-t

f se va apleca "la cele mainamti rise.mai îniiiu estele]


ipâdat 3; sftnta Treime. i strein de cretineasca ere-

Idioi i de cinul caWâresc dup aceasta i se os':-!

r.desfe. i'-ndreptându-Sc psrtfa sd?e cea plecat la. O.. O O:

o
scesfe mvoeli, ajara deaeestea
v vot avea yi-

,voi pomwig^iâ consiliul ltanilw celâifi&rsov.


L J
*

„a toie acesfea mu]fu>»mcîu--n?

_ am p V s
»
cinstitei? i ii viata

fctbrele «uci. scrise yrrn rnms


Dimitrre Clr'ericul al Cuvuclii
Iul

Mor. în luna 1<h Maiu Indic

Ltirl 15.
'
Gclferorfe Pftmumi6 ArJirepiS-

fi cei âe sus auisca-


cop al salonicului «artor.
lit cu a lui tnmâ-
b_. In numele Tatlui. SialFiiului. i al Sântului
Comerciuri)oT.|
Dul Toma Vâsptariu.wofarvl
mai dinainte scrise,mâr<urise4
dedat la £o(e cele

,sc,c£3m scris Cu însei mina -mea.


Siriniarvl, <3ep(ela tofc
U_. Vasilit canaiiantul |

«nrturtesc c a» scris

'cele «lainainte gertse ,

cu însei «ima mea.


Ll..Ia numele Tatlui, MiWî citricul alW'-
'eei de jatela tote ete •

O' Crgof ie Vsptarul Fuscosul.


,

+ In numeleTatiiui,
.

desvptulâtirna^tcete delwnbincv-
'defa* " c de-

Potfitit
etvr aecanaj.stwruita. (. )

m Kvmiv&l*
oare se ^asa în
ore. Cârs -pufrn vestit-
i'naUo.liS
- - I !

iei

yîn au dat ie vesfe I polului

'oraa cafacalenu- , in ano]

/ty»sau pomenit pentru- Atonctile TlonS. |

fsttrf, delahotarul Monasirrei Ion Co.

^low. înainte spre Aion, inea t lucra


.pa'mîntul , cei ce se aed.ase acolo, i <

;ele-lalte Monastfrr , pân iniru acel i

tim nu sau tiut pini vnde Se

Jtinea sfpxntrea clu^Srilot,

Ist deunole seincee pa-mîmul rincltrf i«\ . cari se In-

fera de cer aersti acolo i de celelalte ncon^stiri, din

lAtonesfile Konastiri. 5upâ spunerea a Yi'zantiiW scri-J

fere a anilor hi Teojan , care au primii îeâfâ de la


[împratul Roman cel mare , i foi deicolo Asclite-

Int i Mortalii! . S. 19, ilaanuî ^So, Monastireâlui


Ion CoW, aii fosi data CVrurinilor lui Ion Iviru i
ITornichte Condeleon. de împratul Vasilie Porfiro

l^nenitul fcîup cum se prevede in Istoria Monas-I


[uri Ivifuluf din Aton ).<. Ict^n > ila anul 9o6
ac {ir ai primii veniturile din Sitlorocs

vasta, morâ ceapa, -pescria, di


t
\apa ArseniccrS , i hrnea porci -

)tn ccfurea de sfejarit; (.Icîew),in sin j

'.Jurul Aton intre alte Monastiri Plai,


Zîgu.stgisa Vatoped , Profatu w
Creia , clime, Milopotamv, Ato,Pavell

Scamandrrn -a f-Vitilor Arhangheli , MonoSilil.i.


^f^^^jyMoriastKe Sfmfului EJtrmtt
«umfle «jim"»'
înrcume»
£n "j irice»
-
miâ *' :i
*3Ji Monastice
'
'
."
£ ^'.-
>
» "*<U '

.» i'-^i'-T _j..jr o»;lwi.:;«ws ;,i»ltime acestui-


s claia sfatie; iniia inâlt>«
V'^dar adec
l^&tâ- £'ixMi* la ci3a Munfelui. «S»
5faa«a 99W^ atS cleProfu sf-M^e-T^ 0;'

I o^SJ'^'* " viosult,i


'

Afa nasie AteB{


f * înlflcatMeto<
r ^
'V^^Pi C^» c vecii istoria Monastici CetWsului v .H-eM «) • ^ jft

»î «£ « ^4pu
,
justrxt de «»<*«« îaîwi
S {iif o»

^au venit
ssx.iAr&fm
câlujirii în ea. cu-
P ;

^ 0$$&4
m
£^^E^*^§,5i>ut;iK «ahiainte de ani

|MjpkC«t< , sau întors la erf calu ^ ,

tel care au /ost


2
Su scos icona Maici J9m«i 4 ^
iF 3
llui s,t sfintullemn în cruce-,

dttorului deviat, ceera- t


^P£'V. '
'
C J
~[jJ
Ascunse in sf-oltariu sul- *

,^%M:^* A .f»#k
i se ve3e ca rn anul

^mj^era numrul*
ral t r «ostrovul acela

f,mi ei:
de ^ ^«^^SM^^V
.

^.Jgg^
intim venii i„ wafop.3, «•
d.la
avenScu
1

I
Aianasrt- *
^ «
flfl«3»$S& :
'
„'«..Biei.
inoiascâ.s: ctre
«ti câtre cel vestit atunci Atai*S«-^#f*
Ar-^
^
ic'e

V#UMt.ih3 *
auvenit^ltgati AndrianopoliH,

.j sfatul lui, au înoif rtonaslirea a:eia.


intru-, V. :

^mijlocirea, vremi, dela pân du>


(scrierea Comnmo.cap- 49- Si- U°tO

iii
.

Stiflurf înscrise ptizt-ca deti wormir.:-;.

[Sffflf«roi AfaV.âste <3ms<Mtt«f«alA<ft

Aici j-ace Sfinful itânasie Traperuniul.

Al demonilor perjaiorul prea cumplite].

Al Monastirei Mare Lavre celebrule Jondatoriu-

Monahul cel cu Japta de cele ctresîi cugeiatori-

Kofânduse ca:re Sj-Triime. privete ce!? nerednie-

inwrmintul Seu isvorate tmduiri neaujKe-


îirsind Trapeiunta, lea/rânul «asterei sale iubit.

In Constantinopul cu fota învtura s'a impodotit-

I iplin Se sfinta credine cu dorire «strmutat •

La Muntele cîliminul aalero;af rndata.


.\ Si it Scolo fu*"in 3t loria omenilor.
'•5

La Aim se retrage la muntele mrnunilor.

Unde a se ascunde cuta în fot clipul

Inse el vedea raza Sufletului seu în lot locul-

Deci supumdu.se' rugciunilor celor jerlhrti necontenit-

celioruîui general HecliiforFota pronumif-

Primete to&^ul pstoria, sila patnit etern rnflarifore.

Ca unt>un pstor conduce oile sal» cele cuvinttore.

Locas,urilujlonine:eu eaijicini eicL'novte sfaVilind-


1

ralte multe cu «1 prea minunat îndeplinir .

i in cetate cerescâ dup ce muntele la transformat-

Saliînd siflucurindose'snTMat/lclurlsuî a slwrat.

Venii dar prf.4:S«asie.cudrâ^ostt-l srutm-


i cu laude îngereti rmctndul Se-1 felicitm.
,

l
i 'V

* tercâtor.
K> Bucurate tavuie al demonilor

5t Jir aeacot» al nostro


ctre îwmti rvgâtor.
,

Btrrtmejerre-
Mijlocii cifre intre» Pre fx«ta
mistuire
un iubitori a*/it a «o*tri

Ca

6 — . copiat itilavrâ in 6Itttiw.a n J I9oo-

a™! 921 , inPiwafJ a* /«< * A. «gt


.o',' • I*sfe afaarr Eterni 4fonri,ia<vn.^p
St /KfÂ" V
Eii k«« loc " PtotV Atîianasie.
* %'' * erl mtiiv <rpA i ««âriCd-V
, a ,/ fâc/t

fetiwprafu-1 Ion rwnisclir . 1

Fpelocu] 3« acum Monastirs aT


5-^ Iviri/iui <W 6f6,a»ri;

cîe ofe-ca« Cltment , i-


^ascunse întru ale lcr-

I cîirrnrtif mosfele sJînihrA;^

iui Pettv Atwitul la

anvî^î-Hi sao f wsttH de- * o? .

.
anul rar din nou-/

aii inceput ase âs«:a

lujnr . La annul-
mosfele ai fost (3use-

in Prof atu, aceast M»-^!.^


Inastn-e cvîSwrca a sf.
1*« Meigâtarul , U anii-

Porjirogie .
o .ai jost 3atâ 3e împratul vasilie
'

^riitu] . Mcmallului ion, rTorntcW, în ScTiimbarta-^''^-


Xj^Monasitrei Ivirtrlui, care seo^âsa în Consfaniinopuljc

[^paecars Tornicllfe nu aii prhriii . In Istoria Wonasti (

^ri Ivirulur Tom. •> trifru aceasta" Monasfive la anul-.

Egumenea jVivî celui pomenit Ion- Eftimie.

'lâciul in Monasiire 6516- lOoS.).


'ude partea descolo.st s-

\prope de mare, ca o mica" in °7


, «rire , pârtii tlSvrilor (pi-l
Irtfuri ca «isie dinii sise-'

l/nvmtsit Milopotam; ) acolo ,

la M^vsnâ la cretinai afe , att


~**yosf capiiea Avfemidei-
fpoiamif, situai loîea viac d-Hs- Sfjfa'nasie Aio-
r
™ '

pnitul au tf\?'srtu-o pustie - i cu pretai asiupaf, si-

fo5t? /Scut oniicâ "biserica, in numele


Mare.MuCe- Ol
Ssfaiie cu chilii, i au 3eâi( vn.iau^cuf Cotiacui

pavrei u Tipicul Cuv~ Pâr- Aiîmasie dmAfos,™a- Of


nuscript .-Esie i alf local Iiavrei deprtare de 10-
0-
nile,pr5psfio5 st umeircos Milopofam pronuminau-

si- ie unde curînd maferialul ciepietri cel deasu-


pra Ju Jacvf "biserrc scrise mar sus
ela Milopofamv nuprea departe de
^
Konastires Pilojterului, care se pro-,

numea pe vechime Fteria . este in

remeiâta de ore. care ftlojteu-. rn

cea intitu epoc al cluarilor veni-

i la anul 6?6._ sau pustiit -pân Îs s«ul 83C


^S al h
~ -s 8î0_Mr
i iar atf ,

jinal lo-vrac întocmai la


9S*. «M inei mrfl !

avavut Heks cuLa- I


Curiosul Afnasie Atonii, si

a Filofteuluî. seatafa^;
I
sfinita >ronas««

S/orte veche si in adcuâ to st vede la anul .'5 o&


Atânasie du
MonasHre.fn fâdt cuviosului ,

cum intro conic a sfintei Lsvre este insem-


pa"

W despre Caspâcul ,si tti I°«

ceasta Wonastfre a
al

notri se numete
Menas««lor.aJ
[
Fferi si

Filo/mu;V- tt
>eîiK«a*«i«a

4 *aeal spreaptrs ca
un sfert se afla" m.
|«.îee es i frumos ce se numete Crevâto,cu.

jel de pomi roditori , eu'.liv«*i h /in i


L. fel <fe

i o cimea^
^
Lape multe reci sr"btm«,«i ca**
i stem pentru api sica.
.usisemat cunote o

ii.cna.1, si gsiârh multe ruine >«n pdure ; si


tc^reci spun; ca" au fost eeta*emare Elrneas-

iaca pe vecnime, tari waipre urma su puti-

it ie Arîbit i tociî; i au s«fuf acolo pa*.

înfiinarea Monasticilor apoiu fvgini


,cw la- |

iitââ ra'mas trsfie . si acum se*;âmc prin ii.

cu scrfsdre Araba i
u.-eimiivti vase de arama*
^turceasca din timpul acela, alte multe lv- i
'

Lcrurr sepând se £âsesc in aceste ruinr,-


>î(î

Lfrede taiv au fost cea indii Episcopie cre-(^&,


titme&sc mireneasci Fteria, ve vremea Sf
satului Constantin, ani-- 3^ -sr in a i pre-r
'
O
-

*u r * urtna" fcut mai jos Honasfirea Fi-

Buloffeo e asfa"« t Veit Tomf- Filofteiu )•-


fti^a alvrrtrlvi Monasfire.cea de
strî» înlime, se gsete <îin ,

"vechime Wonastrrea cPrwîe-

rncasc care senirnus,te Ato.(Tom.tj.

F-S' 5,6 -
i 3.f^.isfe

ff i^K^y^ Egumenul ei loan,.


B^Hffa anul 943, au /ost i
^BP^ el rn cea dvpe dragoste

. ^icîncl Sau TnofÂrif imzni^ Atonitiior la coda

fsfantin Por^rro^-jienhuî

j ât? întrit acestei Monsîi


rf c*re ise et/venea ostrovul

casandra care st -numeti Altele

}aLTk(&c*a . ll Hrisov aî Jericfto--

iî(ri împrat Constantin.


,
Porj iro*£ile-niiul,de la-
l

anul 546G-aJmrât
i'scalrltrra aceluia eu>e-

jeefe ie aur, sf'mire si.

'sula casan 3« . a Monastirei cei&n

1
trmcr
[ap«o3oi pariea A ' anul

*Ls f» întineri ca* se jeW/-^'^

| Intuiri Tipic &} 3f-H™««


»«<
^nttcr fmpiratfa lui Roman ^e3Mai
(J^jt 353, ore-|
feerie 960.^
cu invoi- j|
:

jDfiare vssflie Scamandnnuî- _ M>


Vi
jla stpmitorilor
fefcial&aâ fâc<tt>

fcoMosasftwri in«tr«eleSf.Jtfcel8e-||
it acum rconastiîe
Atone-
'j^aprope |*
u^tVWu; El au fost' PatoarU Ccm|

£*co«sfarnanii)<sc«e«ma Dirharulyi |$
J*#-4rs«oric

-TKffn numirnl celor «a


puine »wMt-W
al îolea.i se-fe
jVMonastm âfn viacul
Monosîliia,da
j cuvenea Monastiriorei

:
Bafte, câ-|
ilaunîoc cuMonastifiirt
de- fi
seoseste "J#««4Î32m£^
'
J^OS?rovtfl DTtfliant acolo unde

sml fcute vii. cari -

m jtonasthre't Dionisiului .

|du vin Wt acte de taie ;la anul 6505-

fstofa bavrer Atonului )•

!^>...jw^o<« acesf2a si " llf - lalu Mona -

//AffpTcâH ca;* 6, i avea

E^t-ra.-'-:: . s: :V.scrrs avere


Si
W^nuavea; numai iroa. grM»«ea.
1 $ S câ Mcnastire isc; stpinea averea,

a aprope 3e Afon pe Ostrovul Casa.

nJre'r i cu aceasta de/âima «pi -i


.

MonasKri,}
Wl de obte a celor- lai te
Jup care aici pusnici , nici Mona -S

tirile , nxr cpta nrci o avere,3arj|]

inferefi nea cu lucrurile mimilor sale .. i -

defimare, iii o rabd , pentru c-


aceasta
tf"rui?rntl era streini'

« §. 93Y«i«a cvvi'osuîui ilfanasis iu-Afon-


cele a« aivoci
(si u<n* „ev f /n««lelt;i»--;v:
ProtvtP«e.
Jale rxetit cluarii.
|diniâe)î Vfefan. Infaea «oului JÎM.1 :

*5 m r"n f Vo«ttu C I»
T«gut ca»fi«Mr
flmpvrterea lmpâ»k«l« xechijor B>-
3
ca lwi Ainasie , ca se xideasca La || -

în anul 945- m-
i

1MM
'O'.-
-

°
ine iîonifiîor , Monastiri , i Sm&9
Strr , Sotnan cel mare , au fost trimis în-fe

cel <?e aprope 5e Consfaniinopâ! Ostrov,

Pf otti , i acolo ai'


_f
ost tuns in câ-J>^^^^^.
v<r.rie, dar sfpinitor in locul

lui Constantin Porfirog]ieriitu],auii

* rmas iraprat unul stpiniior in 2o Dedlemum -

>ic?intru acel an. i atî împârâtît pana la ii Hoemljrie.


&|
$S6o,' in ce] mai dup urma" 2n al împriei lui;- jjk

risir yenii în Aton cuviosul Afnasie acela carele au- &


^âcut tipic caejtnîst j pusnicilor i Monascirilor

Win viata lui scrise âeioan Ecsspt'erigul. Egume-


'$nul dintru una din Monasiirile c!in Olimp, aprope- v
o'je oraul î-russa» i sepastreaxâ mtiDliotrca ka-^
Rvrei greceti 3tn Aton, impârâtestile llrisove ., i- *
f «serurile Atonului Pf ofaf , :a Singurului lui Atenasie- tV

^^sf^'f Sr.S s: c in nsi«m> Avra^ir, . «Ss-


Trspezuncla, c scrie inviatalui 5- 1£1

wie ) . ca »S inm 9 \ati rimas orjan^jJ

de fâriiii , Iau crescut o clugrite , au.


\
l-, murit
i calugîrifa, ilatrluat pre el-

^^Jun sfetnic al împratului IW.an cellei


E»Mare. sila anul 99.8, Iau <?at la învtura cârti
^lartroeia Etiriar/ia a lui Srmi'on ZujW^er. ^<Pe |?j
^Jntru Zufinezer, Tecilor Jiul lui simion, care aO slu -fii
'
?-Jr...f.- *: *+ * f
.>
î
4

^ M f . I I i • »

,>ti". i au pomenit penw» t:i icr.-ucru. J< amt Teo-Vh: .*

>st LîMi^tamStieJ .- 4iTi'oplian. continuani-lVI- i


Hâ« 'onstantino Por»fciroJcn . pa? 33î ti- >oanae1
* Lconis grArnmlii. hrenoft. j>-i8J- ci- 1
JâJ8

;
^3;ncae Il4t> r?,J»pi e« ai împlinii ;ji*iîâ*vr» *1

iî J jrrie ir s.-o.a împrteasca tiv prea Iwi^a rtt<

• n». viaa cinstita i nivoiiort ': r.i:tS iw St cai i


v*V:a-.a :r. s.v/c* . ai tftcul ^4 ani din timpd etl- j
l
*V * , \*car? '1 3Jvs<iî prt el îpinaiic in Ccnsiam inepv. .

. W
KO T
i .*
*
atunci «ii aprins ic «) corinta . ca ii fit intro Jto-4

J,l, , !» •nSatirt. i Bumntceu iau irr.r.-.m: z;ti sjrrnt; Mu


* itntiroplat ia »nti au venit in Censtantmopsl I

. ' î «£g.umtnui Larrei cart era tn Muntele Crunuuo- *

, ?ltrr < in paf IM Muntelui Cfiimenâ tipreul lot Ai£-\


. ,
*J
fa T fKînasn -vMrhai] Malrn, moul hi .
Vrehijor F<«- 1
si
* f • ^B^^K * TJ * '3 Veevei rifsie J^H
'•armia dtiarisari». Jamaipre ur- V<M^
m împrat al grecilor.; Arraait .

vjitvf eerert pentru primirea ltri

in Lauri, ci cer.-realui a» /MB


'împlinii, i in MenasîirtJ Cmtf
ir.enului Iau tuns rrr El in cil»-

» «rrit, ci îav numit pre El .Itânasit

N* trecu* Bl acole la M3 nila :


.
5J . si sa» /ic»« 1
^
derevirstt in ceie Mtinastrrejti nvomte. asa c-

r «
O;
Or .-O/ :,.<7

..SWjutâi&M si in linite apta din-^i

*Î^Lsvrtl«i,s!aa a» ? e<rtc»< el 9 ani >la 958-9.:.;


HecLifor Foca, i
Ifl^VV ::
î -»3colo siuinrtn»^ deAfnasie
i cu învoiala Malein
.
î

' '

«fa fratele lui Leon PiM{it .


f
glS'
(

S -
«
*'
0>. jj$
'
« -riurxsa
vhifa Lavra,
lui pcatele lot ;

ip««oJlw , sile «cea


flecli/or de «uite-

ca-

''''â&'* f
ae^ije. i postea i seru£â la un loc'
*î 5:
:
sileau

I
*4 w câltrgar.e, i oprirea spre aceasta este <2e- mm
vnitoi* ai viei Monslrceft

mai multe Srh'sfrii r'n Munte-

Cfiimena au /acut pentru Mo-

inilu-le cele trelnrincose cu în-

destulare • • • • penfw lucra,

rea faptelor l)une » i pVrrea


minr'iTsrpiTitru intr'nsel» posturi i.
trieri ale lor ,adessa viind
Lavra fericitului Dunmexee

C3ti£utneriul , ive'nd ciraofri.J

\ y S&vre alegerea viei


Monahiceti Cespre CW«^ t^j^

•j&m«fcaU era oprii. iTipictrî casweWntvL-


' » -'^^fjj
,

;
f
rv<**<v* Mlo» Atrinasie partea I- 7
.
. ij*v»*. '
y

înlstrriUS si se imbalnavea <3efc

îi El Iau r-usloc ti:


imfe ori, ^ f
ori înlocui lui ,
i Atinzsk
ae-
st2n&i3tr-Se ptntro aceasfei

c V'L o iubi* aî ! " £a "^-


I
ra
Jf'VIT^Imi Chtawrf , fl a* ««K «-
,

Atonul cel aorif, s,i sau luai cu el tu/mai CvW


âeMaW^i a cârti «rise cu»i«a lw
o cel aa< Ivt

Mio TratavangMul,
mceprfal
si

am&ri* ,«6mb1i* i»«


v» Apostol ; Aceste au/osf ia-

c!e la «aiere

de ani
:
i5 SÎ^#U^cesi d«eif«i«nifniS<it«.at?m
ijotff <ot Afonul, si a v v?3uf »tiwii

^Tiî.i etr aspre viei?, i «ai-


-minuna»
isebrt ftfSflirfliniîWottfi

se e W nevoinfe. ^itucuîin-

d-j.se etifru aeeasfa, câ Dînmie-

Ltw lav învrednicii re el ca se-

P^seinstiiny» de aa sfinii

nevoitori; Se e«Wi*«i
ori- ea« J'Virî.jl -/
fi M &lO nici cîiai, -nfc:

»
/«. ifria vara

W «r
-» -
sf
si ita
fa'cea e2ft acoperite
colid .
.7^1

r»».«ftabaa l ,fo*ea,*;erul. si calorie- g,-^


-
a3oc« P re eh'le
ica ca «aduc ceva
samarele ~*t ci nu arau
fMiri
Spafe cu
<3« «urlat -
aveau tgtfittttt j^S-
sarcini, tria prin coliPi mici din pari înfipte, si-

accperereinful dc iarla-, asemenea in timpul ernei,

cit si al vrrei, rWa nvlirile vfnlurilor prctivnice.

3i daca era de nevoie a aduce ceva «rin eii,prifl-

Spaf ele loî, impîifliau freî'uinfS docitocelor, slujindu

se cunite samare , ca ale catrrilor-, cprecum jvgtS


lui Hristos, asemenea suferea i eii greutile.
^^s^y^^^^rncsirea lor sra srac
daca mirenii le aducea,

la eii circaicu ^rîiî^cal?]

c?e iunâ voie centru "bine

cuvr'ntare, i aceasta ele

•rare ori se intimjjla,

pentru c dela. CtlU .

**^^laiometani!, le.
multe " ori"venea m ATon si'f robea pre cei cari vi-

îcta Muntele, dârpre clugri eniat'i ucidea; si.

aa era în SfîoW Munte linititori la anii 56c, ce

Se cuvine intimplrile Monastirnicilor, nu se spune -

in viata cuviosului i4(nasie, nu se tie pentru ce ;

âar r'n cel 3e mina lui Scris iipre allui SpuneV«S

mulii in ,4ton aii lucrat ^ra'dinii-, si punea vii. si

gata Cumpra vin


' ceti mulii , se vedea e a" era Mo

, .yl/nastirmcii, pentru c Pâra de eti

l^C ^linititori nu era mnunea, petre

/ceA in cele pustie linite. i4iii3sfe


j auli^ f entrn f ericitul sfrrit âl printelui Ivi ip
DuWniusc Mihail Malem, « iad fcut
llhrfuitorul

pomenirea lui . Tof intru acea vreme ai venit veste-

Lân ia e]„ pentru mortea împratului Crastantia ftf-M

Krote«i^,CSre sau sfirif in 15 Noembrie S&>.


Roman tel Mic; $*-
s i iau urmat la Tron filai
setr

Leofl Pstrifieff
pentru însemnarea duhovnicetilor
armat, cel in«:Yo srr"
i lîecViifor Foca , generali 3e

I apus „dar al sica Foca. spre rssrit» ttTft#»p.


ccmttnvaf . D- VI. 4- pa£«S
'eme'ndtj- se cactmei sel caute,
y|

Si se 4 ia ev ti: Afnasie.sau

'dus in Atoneascâ Monastire %i-

W
linitea
'
afar
5
ore
3e aceia Monastire sel
-i
care caitgar prea prostjj
J
j ctre el sau artat , acest venii \
cu numele eorabier Vamav<î„c3rej
ai ptimit stricarea corbii, si sau I

cWrte pentru mintui-ft*


/A A
trimis in
... .
/.~~

ca se '1 primeasc" ca asculfioriu|

JprostuT^o^ritnit e intelep tul , i dupre cererea lui,

ÎUttt, si jftewle; dârUecnifca


lai incepuf al invali
Afa'nasie,
IFoca sau întiinat pentru esirea lui
Jdin Monasfirea cTlimenulvi. i ai adus ammte-[

cas nevoiasciniUon|
Ic el sare aven3 doriinte se

Ucu scrisore lai rujat pre El al Salonic ului Voievod ,


m

ca se-i eauie m seci Munte-

oevodu] iau împlinii cererea!

trf, iau scris cnipul celui

cutat
Prof

acesie
calujr
fejsn,
Atonitu-

semne Protul
dupre- 9
<6i i
Iau cunoscut pre el,[

in ?îua nasferei-
1
Pi Jtri Hrislos.,si iau

spus lui câ il C3utl


gi prietinii lui "boni

mari, i iat calau

ascuns pre El intro.


Ml
chilie, care era apropel

|de Profaiu; 3o itnasie au petrecut-

|toi anul , si pre scria -

iJS/flweM carfi / care-le vin3ea Mona-

iTaului Lw, ".


si "bani âvâ cri cumpl
• V/.
Ira pîine i asa nu sau ascuns 4t*nasie,pe

El lai crsi< Iieon Patriite, care au vuiiat Atonul,!


f
dup Ijrruinfa asupra Semiilor , si amitindu.i'lui
|

tefinif C^ei; El iau dat frofului tepn Spre sil

direa noei "biserici mai larga in CSfElS. pe«-


fru câ cel mai dinainte "hram le era strimt, -

pentru obtea Aionitilor care intru acea vreme


, 1

de J ori in an se aduna in Protatu,lawas.terea1ui |

Hristos.la Paste, i la Adormire.

I
« . J

toesld ioriîori a3-

»»mtstr , cu "briie-cu

5v»^T:«tarea FrotuV: 1

'Stepa, i ct; Jfafuirjj^O


'Yao *]octfT oe aei'm L-aria. nairio- ^-r;
iu.se {4 a<tmcs Welana ttwsgiav i depart? sând
Je la cfciliile îinisfitire , Si acolo sai Jicirt g roiro el
^
o turc ctilie. Si petrecea intru aîui Dulovniceste ne-

vornt?, ti Pe acolo se vrdf ci Atonii/ de atunci

dup veclltul oliceiu. i«ctpea si «linistesci 3vpe

S. i 3aai\ dus « /acea ascvlt.w in Monasiire -77-

iî?iceii> acest Eri sirian sclrm-

, nici ffntro AtnasK


dvpâ" cum se vede ei.

S.-,sati aeiaf m Me-


-

diana iupe aur St


petrecând S3ni prin;

ton. si ir. ascultrile

isttrei SrW.si Carfi^^^.

ista o data saiu artat in fl.oncli

^?c/tm* f« greutate, care •] dovedea pre el.m catpuse-f^ : r .

•.Vr-a-jS * in stare cujurnunt se lepede A«»L(3a« » cor "0«<0 <

-i <H*L St cv aceasta getvtate


-*

T rt '
fcii/orFoca cu marc j3o<âi(

i'si ce otiri, cart era ciinTracia.

7t Maclie foniei , Roir, sWeni., i


SM2 V Armeni, în luna Ivi Iulie., sau.

/>V»-por«if spre Ostrovul Critt

/-t eu- aceia ca se stapiWasc-

fH-L ^ />* e acel cuib Je îsbcfnici

^iMslooicJanii, cave vs<:a împria £«cea$c,i


> ucidea clugrii din Afon am" 9 4 -

'Conin- Ji- VI. de- Romano, pag- 4?3,iJ#


*De acolo <3e mtrlfe ori trimefea câtrâ Mnasie ai lui-

viteji, ca sel clietne pre Atânasie Sâ selupte cupjrâ'.

'nii în rsl)oie •„ inse tote acestea eseria'citrm le «s


pingea, i de multe ori «| scria lu: , c numai 3ecî

se vie Se1 vhiteje pre El.


^Sjubitwal de pustie lî-rntitcr in s-fi-

*/^if îault/af sluj cerere, dup ace

ia când uliruit El ^«jmea suj"îe

,'reasc, Spori Sfiu pornit la Ostrovul


Crit{. cam pcla SJirBul anulu
S6%, sau începutul anului 963.

5^' si Acolc Isu vecîut roii i slavenif

leari sluja în polcurile lui Nediijor, si acolo acest no-

rocos furfaforitî de polcuri, il rir^ja re el ca se

} zideasc in Mm. Lavr, întru care vrea ca Sc tria

)sca i El clugrete, dupve cum au- trit si el în

'nonastirea chimenul
-

^raii83i« nu sc invoia cuaccsfefu-

gciuni ale lui, ist el sfpre tma,

âavs mai ft vfm «:i itminci.san

desfcut , când CrHtti au ftttlvU

Je Necliijor; iiînasie afonei, sa-


-
intots ai clilialui io Melana,

iar Heellijor în Cansianirnopvl : Aceasta auj'oSf

in lima lui Marfie, ani 953. iTheophan Con-

tiu. -pa<r- Ja\

§. S3. 2idirea Lavrei. ijwfsrea ci c!e-

ijt, ducerea motelor lui ?ttrv Âionitvl ia


aî Fofocir, Scularea pusnicilor asoprâ lof-

aSSit-

«le ale luni lui Marffe i

(63. au murit îirrpârafJ Roman

c,5upâ el ai rmas Jiiul lui «ic


ni Vas'ike, si aa 3u« cum «a -

, tiitot de scaun •. 4poi ceanello-

($xi(& si«ini« afwpârafîei;


drept au jose aluruitoru-
%^Crrftului c!e~Agarenii. deNecliifor Foca,,
Iui

anul 9S3, Si ir, l& Avg> st


r?s r numai din
narînSo sip«eoiwi«, sau
EÎ îâu factrf t'mpraf-,
cel Mr'c TJieo/ana,si

M
„,uraf cu vidat lut Roman
in iSMar.i* iîlulre,
între mijlocirea vremei
m mina U-i scris-
pe la 15 si So Aprige - c<l <3e
pî5cST»i .-tîanasie spune, cânu ? rea rutina vreme. 3ui.

firnpul iniorcfilui Necnijor Foca in


Cons<antinopul, pnjla
trirceterea lui W<fto3ie în Aton }•

ps«" ano isrpjrâ.i ditiCeastStoii

£*J^ ^rnoyul a j trimis in Aion lui âf-

nasie , ?e Monanul Mejfodie.cuscri

ort , si cu 6 li<re de aur spre zidi

siasa "mfrii era^gan-


™»d'i«a lui spre spntul Munte;

MejW/e îatr^âsif f-e jitânâsie-

11 mica cTîîlfa lui, si iau dat lui seri

ciin parfea lui Neclifor. i aurul,i

Si petrTcutia el S luni, pân la- 1 OcfomVie, ide îrntlfe ori'î

iicea ca se-xideasc Lavra. i cel dinKelana lrnitiior,s'a

apucai de acest mare lucru, ii'nci în (impui lui Meftodie,

au Ja'cu! cliilil peniru Hedlijor aprope de Lavr . si sau


-

Jigidvit ca se înceap zidirea ^'sericei Lavrei ,


afit

sau bucurat acel ospe; in cât sau întors c-ire TlecVAjbr-

Foca., pentru vorbirea culimsKt'orttl.dupâ ducerea aceluia-

oi Siunci Afnasie, ati început


lidi fgduita Irserica-, nu st

uita c in ace* vreme «ra Jcime-ir

.'se începuse dinlunalui Octombrie

^ceîui trecut an %% iTlfieoptian con


'

:n- ti. VI. p£.i<?9. -.carinlu-


:$n3 4,uup3 începerea luni lui lanua

rt'e anul 9t>4; El cu încredinare aii r«tiinfa( pentru I

împria lui Jfechijor, pentru cununia cu vduva- i


|impa"ra(easa Theophana, iaufosi oi cea mai «arc s

v^ltâa .Jullult/i, i pe«fru aceasta neateptat, au stat <3ea-

Jmai ziîi biserica /a'cuta" pân lajumtate Jruii-,isaii

>HaVs în Constantraopul. rade s.ilau ocârit-pre HeAiJor

ipentru nestatornicia i defimarea datului cuuent. 3ar


încredina, «re întru
1 acest împiat cu/uraminturi îl
el

J «ceia , eaiui nui cir voia a. wpâriff,^ n» se * J3 '

Umeia lui, i in cea intiiu înlesnire are se fuga" in Aton;

jjsi acolo are se î-mplineascâ JgaoVinia hii lui Du-

Itnuejeu. 1
lfanasie intorcfndu-st in cliliS lui , i-

A jr'dea înainte primise lânii [îeîa necki-

V yor. dar mai mulii dela alfîi iubitori

ic Hrisf os t I&idem • 1 , tini 'biserica

i^yîij fâ\au joi zidit în -msur de mijloc

i iît tote prile zidite dilii laaniî 96^- 5, Aina


'

sie dorind case întreasc" alunei stri a kavrei lui,

intru care a
I iau trimis împratului Necllijor oscrisore

Ipus tipicul lui a nosi Wouasfiri • Bar împratul Cu in

Ivoiala" cu acea scrisore , iau dat Lavrei Hrisov, daruin

iu.i ei iw galbenii, din venitul Ostrovului LimnoS-

jyatnai nepritnitore pentru si ne-


^^^^^
eit ,

j^f%^|jW?âstep£atâ intîmplatc.au /ost ducerea

* Atono - c l™ { n {eni «in "bramul Care.


'"^Vftpto
'
aceasta sau intîmplat atunci cînd
'K&"/\ ia
-^riramul sau teJScuf dm întemeiere-,

cudieltuialalui Iieon. Pafrific la anii


tmai adeve'rat Cfupre sfriiirea lui ; Bara hi

|si înviata împratului Nedufor !a anul


965. 969.cmd

I fondatorul Lavrei ifnasrie , Si indriiv.o inTviî sta

«.si sau sculat asupra lui {ofi linititori Monalni,

sveniul ca tt un defimtori ceîc dr'n vecnîme obiceiu

lri ; Si noi incepfurKcind linititori din Monastrrca.

J diWnf, cu iot inima cinste pomenirea /Ynfali'


l<u'stKorului Petru, sau desprit toii sihastrii ae

/V-N UsesiS -nou începere, care se sprijinea la "împrteasca

lstpinire, iprietinfe cu iubitul sl împratului Ion

JlvirvLcare sau gândit case st'pineasc Monasti


M Irea lor, t sau împlinii la anii 9S0f ivite ceffili-

lliiisfitorr sau gsif, care sau împcat ca se ia 3*n-


iftrsmul Creia mtile Sf-P«ru,ca senule râmie-
HMpSrafestilor Monstiri, Uav luat sileau dvs in-

Tracia; i acolo in Satul Fotocli, leau


vmdut Epis-

ijcopylui dup V pe Ico ds^alWii •, ve'etorul cu ochi

i martorul acestei intîmplari, au Jost scriitorul vie

fi lui, MonaWl Hicolae.

!y > -nanul 969-Becîienibrie ii, impar


*7-*tescul acoperitor al Lavrei Sf-Af-

^nasie-- tfecllijor Foca , au jost omorit

ji* de 'împrteasa lui •- Prea cuviosul


* Atânasre, au plins de mortea lui cea-
z

JL A * rea, i întru al lui Tipic lai numit -

impraf Jericit i Mucenic; in Aton au Jost Jâcufâ"bi

Seric sl ujba acestui Mucenic iubitori de Monallii; bre-

când minunându-si nevoitori din Cnrtnen alelui faceri |


I de -bine ^ f cu mintea tet&i i întrista cutare, i I

îndelung vreme, mprivig}ieri,postiri i metanii"


In la pmint ; Eu am ve'aVt aceasta slufkj scrise <3in

nveclîrme in Mmce, care scpasfreaie mlibliotica Si.


Imon-Pefra 5in Aton ( Porfir te )

[
Crugul sl vremi Atonului al cil

ivi 9B- pii 2a ISot.


CAV- V.

ar Ioniminsclii in locul lui Me.

TlijVr Foca, sfa'pâii^ertil inira"-

I raiei ^«celf, intimpul micului î-mpâ-L

•rât Yasilie tfacîieclcn, cruia ii zic sil

âfi^Porj'irogll cnitul , aii Joît u£ IonTitni|

'Mnsck. El au sfpinit ele la 95 îecel


mfcrte 969, pân dup Decembrie -

li. anul 9(5.alwi sispinire. imtor l

I cerea ca. tre .Aton, au Jacul pace intre lini-I . •
StltOTI SI Monastirnici, siaupus mai maTE-l

si întrit refula, tipic fcut h eii i intârif ii\


impara :,fe ca se -nu se amestece n:ci Patriarhia i

sjmfvl Munte; si dt la acest împrat, iau dat PretJ


fiii

dintelui Kuntelui iasfonul i Manfiâ, dâmiu-le i.


învestitura care Si inut pn la anul l313--ci7id

împratul .Wronic PaWwul.le au'poruncif se ia X


1
r

ne.cuvîntare de la Patriarhul
i(oa. <3?la ansi-
_ jf/fni cel fnait
alea ati«a , vw»i liniti*»
^S?0, aî f<*<

^ri usaici eâgfrif. care n0 m *


vite aelucrtr, îeb-
svm. si*«wtsosa
««miwsalt -,1a ert-
k nea
«ai ? re urm ati veai* Ttonasiirni
BefU^B-
5c! loi IonCoW.siapfnca

al Ersovoiui carele da?«w «


se-
^p^îflf
. ^itwi i $tiii*zrii i vH« Jar ea «
- .

aarla caaa HwfeW, «


"sa wîefiW,
£jjti*ea lU»' i «cuvenea NAf.*»»-
lirta part.' mic: âe ? «.mt «i eu aeze»!*'.
iWl
l-slv^âTi '
; si cir r'wrcriere st
sfapineascâ •„ aa i
o parte ieiaiîni Mela.
Ie! iauaai silui âtâ»a*ie

La, cuacesf eWa. vrati i r^uli, sau ]tm £H -

cmi venii de la âcese Munte «*]


|mâi 100 aeani. fi ti

/«aa( Lavra Jupe ciorinfa împratu-


Bnasie. i ati ,

llui IfecWor: Muncea au «ptat desigur fcarenu.

de la tefi-Afesk-. Sf ith La-


Li*, care se începe

jvra pana inrîul Vil)as,care cs*$t f»<«-


m iezului «opli {««tare.lm^i ferica Sf-GW^-
]
">oc«I Kilopofam .sati « il
''"P
u! imyraw-

)lu: Roman al îljfi « i ces «are Monastire in

de Eftimfe Salo-
Salonic Pertstiria j-ondfiiâ
||
nick««tr. i tM galbenii anual, dm veni-

m U& Meioeul

Lirenii vixâWuri Afonului


U/mnos.i cjnJ

v i
el fit! r&<
au zSuS apS
scnelâ pentruj

H« inâl

M
1
Umi& Aim-A;-. islsvr. i ai sedif vii « Kiloctam
si âti începu* a intrtWrtita "boi rmtru frtmintâTta piin: '.

fenfru lio clugrii .atunci ten actstc tnorri arnasctr

HI ; tndesi-jjart . si

fâertâcntfl«a lumii, $i nf ateptinci

renegi improiiva tipicului lor. infre


crtiro pttttru; :« linitit»! . (Wa«d

io vf'coî lucruri i«-

ti st*tfîj neine-
evii. i adec urma vedumi . ii'ntre care unul auW
+ ctjtiluî ca Sel omore p« actl nou încep afoni •

sr Saujrinclit ca sd Jre-

'
mtce i pana c?n<3 era viu on-

jâ-ratul Jieckijbî, cel care VoLS-

din tenâ inima ca st Szr.:ir.:t tor'••
.. *':r3. sa S: :rcrri:o rn câiraSf-

a.spra Kuarra sJ-JUanasis. iar de-

n/rea Siîiasirilor sî tinuia tn sufletele lor. aar 3™a


morteS lui o aata au isW^mt caovaVaii.si Sil
ft.
om cel mart domnul al intuntrecrlui- vnibîmd cuclrâci

iui preia cei prosti c^!u«"rii ai sfPlun'c.îile soptta !or

entru Ci voi ri'.

St'r âici rre ittâ-

nasie (filai jefi

m mai

nfe.i
tipicui al

itdesie
f-Xv.

alttii

iirtv i îndreapt -

rn Lavra lui iote is

orale at apa ale /ite

nului, i fim pintrulucrare aolitoce-i/ac» p»"" *9*


ia, si jritfe vii- i tof Sf-Mtmtt intorce in Sat ro.-ra- i]
aoWi.va cu toff, sin gonii deaici-i tiu câte.

atf fcut strîcatile.i vafr »I<W W«A V •

el

"^j dtrceti.vaJaA.sf ^ i«pwa< cu«cle«>a


vi j5 cS
'

/.«asupra Iui. i E) va porunci

4cessW" î11"""
TsîI is^cmiti dintre voi -
se fcea in
re rn mintia lot vicleanul
v?clliwe,si
l""»n>o«,sj scula sfinte
clip de^sF">< 8r
avereJ: fa J**l« ^ P " (tfl

sftnfa ne
anu^oi acesfi pudici ZWtei
meritul Monall Pavel.
J
^ dus i« constantul ,
i ie fate au *f
ca-
«tvluî lonTrmmscli

eii si acest EJumer, al


Lavrei ; i. ««. de «uit
£«<re

Mj ac seimele ^ «rit;j«l«rf*HW
tyWi de-

/Urniilor, s/i nimic au-se


lif«e obiceiuri

ginete, nici unajutoriu W *« " st

«eniru ca se fac pace •

1
împaMtulj a6 ' n "" eilinfflt '

JjL^f—" c

StuditilcV Eftimie,-
I^J^W Egumenul
^>lau trimis spre împcaune la jfcta-

Effimie 30 venit' in iton, i o septa


[locAî •

E£ume
y* cu ei* în adunarea a tuturor

Mre
fiilor, i asculfând învinovatia i

neînelegeri
tarea, sileai desle^af fote

protivnicilor ârii, si.


„ împcat amînclou
ispitele clugri-
au vinuri pw unul saeana î»id

mar f omeneasca acestea


care sau »t»
lor .
i se «u se

de cleh'narie* frâ
plat, si se fac pace între Atomtf
mife ni.
i Jit de spârfire , si Si nu J/t smirnele pgntru
r fâcuf dup otet'ea rnjpccftmi al Evmrailor. si au
ftrs refulate i"n unhru ci se /ie clugreasc yrSvils, ^^,
istfi numele «pic , care Ati/orf mf&ril deraprii»]
ttn-^lsfe
m
'

*Timinsc}ii Ja «V'yC*'
i. :Trâosi.


îji. Tipicu ilfhonului lik.

ci Srr. Cunos-

cut h coyh'h-
t
Ccse ca iuim -
lândL'-se ori ce

crreseli , ori-

clcare -S: ['n-fiSj

f freli rijwl tatreUtse , si ducendo- se la oisfe

cri JS ore -care jVâie cinstif cimsnea nvare


. voie din E^nne-V

[aii ca se inirepft acea calea

nfsasc yre acel câte, 0ri ca sel cleme la judecat f.


?a" de tirea PîetwJwi . dar si Protul , fr a3™area E^"»;X

'1 Foi'
meailor
1
<3i« HunEe, i/râ de voia lor, si imp âecfunea - *S
Kuesie puternic ca st jscst ceva ne potrivit lor. mcar^ii
Seft'e si tare folosifire peniru oite, ori -pentru 6re-ca-R

otit /afâ-
re cinstit

"a (oft cunoiem re drepfate.si s<im câ ; K


:?i tunf r« alic Monasfiri, si ehti Se *K
acirlj,3i ^-venind nttrcr acest smeri! Jluaie i si tn-

Vff(îlBCîijcV<r-j8e elf ^tmaascs^nu au voie casc


A

"VMt «s sfm ntbhgam-


csvfeloc pels-
cuvine ca a.
vfe
ETL^.j» * 1 ".

Lipeasc viafâ-s^^c^^u-

j? M0 VOr**Afe
e
««W» rntrir*

^^•Sjf -,
Iaci sesc iVnWaee tn-

cm,-va vaven, e«m.


L-W'L-ffcul c^; f dac i

L„ a,la «tel ,io1*« W«»,

'

Inoi vreme. .
,

aâaî»-* de
oT*l««-a«i
T'f in»
oj"™»-
J^ran. si-fefrecând acolo
4- oX ^ ^ t i^lT t-cciiica ui Ivi •
<*
« 383
iocu
4.<r#-
v
W»' V

ifl-nies «norii?
valâsaWlui
i/ < rsr: .ii'
|orila cs« vccm.caelselstpi
„easc.afunci a«S vecini,

k«e sfâp-'n cs sel fmpîeune W- listil


olarr MS»*
1BL ^ 5^ Rl lui, «."ei 1* vce

teui^â cuv^cre
dec.n S ,M
sel

{nscrisc desemn <3up f*™* " ..

se ja« ascultare ari la


SJ »u vor
? ravllâ;
printe dur ew.
L/fer iubesc «uA aevoile

^f^celor scu «feri .cari prinne*


îuWicett uevoUoti, i-
Licuf

„dnfciTa s selrm^a. aceW $y


;•'•''- '"••,<:.> .•"<>' '•" -
r-. v-."î,"-'-^'-.*-^--.".
'll- . : '"OR , '-.ii--

'
sr^o-tn-tate
«p
. si
*
«swoiasca cvrjia si cu kvnz

_^Wfc*^en(rr cîi v;i;ii Îs r.oi nesiiuli frsot!',

|^ ^ r.u ,
(
ar; v*ii slvjzsta . nici 3n:

p*" for , nfcr cu alii senuinifâwHase Se

isFslu-fssc sfinte Le*uro-kre •.


fara" oe =rtwa-

'
isrti'Kn; ori fit* aie virata fi-

creiincoja mri urii 2 Episcopului s-

3. Mifropo)itt/iui-

se petreac w
n.v vmîle unul Ia liflaTfoI (ara' de Wae J> evvi'ntaia pa
+
pricin, ori cu cea •'mai duys urma" nevointe, ori JS- l WSDBB
r <3e inrreouiniarea doctorii celor proste ^jar.âur:-

si ruinate ; <3ar i E^untenilor nu lise cuvine in act

sie sfinfe zille. ca si «ca' ce.vs. iocrtr . ori in vedere I


a/ara ii cele Duhovniceti , asupra SceJtor. Cu toiul si

. K oprete mincarea cUpesie fniru ScesN sfinU«a«< «$09


^ " - S.V.-v. ?râ;«ic Bi-na- Vestire, ai Prea curatei ks;
nt'e i"bol ).

loo-
^âri din clugrii capâiind
pe m»
vrn<lifl3ol , mai F e vns *

rfflnwJ altJ.i ia»a venWJl du.

i iAaUt de argint, i deprinderea

rea. i nelâsrndu-se 3? aceia tîr-

^guial ; Actsi Jeliu poruncim -


^
'

case se deprteze deaceasiâ wwfere desu-


ti
ori pe tot i 'uns se /ie fs^onit din

si a linte-
Mfc, daca nu se voi- îndrepta, dupe i.

acel «clean drunv.


fere- i nu se vor «torte dela
Jin .fvaf: nuli se-
3^4^ J^Jfid li -j-a
voii sa se duc 3ra Sf- Munte

'si sa se înfieze, ori sa' sejta /ra-

te Cu mireni?, saci aceasta ore-

rare din tu oSu t'acutv-o mair-Sin

de loc se au se Juca eif in casele lor, nici


:f ofl ci

rsâniLce^JuelJ» înSeme,«fH *»«p*«« :& »"


vISItU
ovpa" cura învoiala vau **oSt-

sedtre devie
'ca se Jâcei, punere,

pentru vin , afuncea cu «SfM-


impâcciuni , «ol desprim i -

yunenu ca nitnreea Seituradri

lîneascâ ca se vînd vin nit-

Zigvîui. cer-
Senilor »*M*. se mcepe ie la riui

iru cit degrab aceasta vâ ff sloVccirea, mirenii

ti --W-
^tmcim ea se predea juWniceii-
,.ni\

yarintii, ca dela st -primeasc Jolosul d^pre


ht ci

Io»"-
mrturisirea fondurilor
, ac orî.care »smfâ«Q**9t*'
I car? Egumen, or: ca tm venit

l3in stremiafe,ict/rmpicci-H

lunea Itrr va- face o colica", i -

Le ajlîndv- se el faîiai^e sj
Tste cas se duc, afunri J5ri.
(

c?e nici o strtwt'orar e dela E£u-!

meniri lui , se primeasc cât fan coliba


'

ds a ac ^ vrea ca skse jucâ


'a« f A c<
e1
*

aceia.
tru ci il sfnrnbrel Egumenul-, tnfcrv

mumlaTe noi poruncim ca se plteasc tot câf -

pe coliba -
f
i'e Sâse î«â-. tof

tii pentru vie •

"
ac 6re. care Monn- k ore. care

k Euraen. ca selvcrese cv invo-

lial *j« an tJe iile. i iuce'nu-

Ise dela e].le«ev:ndu-se,atun-

Jcr i se slo"bo3e ciseritnea-

fsei lafa re cât a lucrai, d£

ci Egumenul dup -riuiSte- o-

vrea «edreptâasc cu ^onirea Jara ai-


ca sel

,
plti, ifiuni treceaS-, sau o jumtate deatuaiun
poruncim acelui frate ca se ii deplinii
ci noi

-it- intrinnlmclv.se ca sase împre-uveasc E<v


1

î menul zttla ; atunci lase se reclemeze la siare-

. si stareul numai ie cât se Sect c??!a el isei

*.diA ftaldvi; tot

ri ase tocmi seprrmest'e în ascultare


întru acest cliip poruncim i acel J
ilvcreai» 1 m
si mai pre urma 3 gonete Egumenul, sau sin-

ii" gur nu se împac. Si Seduce 3ela el. atunci Sepri-

measc în mina lui deplin-

syti am incepuf cele cuvii-

Jneose ale însemna', dar

cele cari se numesc "bir-

cari se dea delacli-

Iii Egumenilor lor. ace


ste faceri se^ie numai la mirenii dar nula c.
vgarii, mainainte dac cine- va va vrea, ca s
se duc la a3;utorru jzr deniei o siline-, a

ceia Jt voia lucrtorului-


\unem ca icraomul cruia
iuti încredinat case siS-
f
Wfîneasc,
;e
Pro tatu, are voie

is^oneasca" >re toi pre-


m
care îi cunote el de sminti

lorîr

ei -pleav

îndreptare
timplndu
Si turburtor»,
•>

.st
Si iconomul

; atunci
i
-nu
pentru

tot vina pic asupra


casase duc din Munte, •penmr-
daci va ei
va inea cea coviincose
lui,
delâ

w- m
s m urma Ivi vred-
<2e

mc om,
nevoi lucruri,

care mai tine


se

i
lase

«rt toi, pâfe ca Se ie - llf


k*3

m
c*« ,»a/«* 3rn tata
'«ir« eiî^aVH ;

iul se vi face y** o ««- < a " s»"™ <t8 ' s - 4<uflC1

i se evvfa» ca S<
ea cu el 3 ori 1

s fcut Minte»
ftS, i se Mf acolo vnft sau

ba cuT>j<ra*c 3Esair.£ se itia*e«e»eWul h-l &


t« cvjb se cuvine-
" inspoiu.-penfru
trâ citivS ani
pricina c venea Tâzloinici

doricele
si atea W M^n»
Marei Monastiîi Ion Colow;

I'
aar noi « vedetea aceia.,

cea «a« Lavra îi w.


'c ia

înainte, ea se numai jt>-

aceastâ nftfefi firi ,


din no« v«tve a
varvariV ; fot aa se P a:asc a
|
si cetlali
E^en'ii^asenuaaticâ vite^en- t-
ttu di , « s« pana la viie cine va aauce

in M«n<e- afu-nei
cu oastea î^#e*cftfcV V-
ju3tcaia ca se o.
«inilor, noi dam asupra lot

reascâ acea venbre-


.•v?5 . "; pentru "boi p cneni « ca S«*ur.
:

^^^^S^numa: wnei -mafei Lavm,


U se sloVode ca se arie vâ-
îj-erecht „pentru câmi-nte-
f
entru c EU ÎS-

sunt on>eni ^ sccia S**":)ie


fii au of ca s; dovedeasc
entru lemnele mari cari se faie declu-

P i «cri ta Wwfe!iyr«pm»eiB case


se nu S( Juca tai

l «.fi
!te i se «o se rtgviaseâ cu ue« aara se" se
gg
Mu»<e-  in*i»flâtjJu-« cea «ai -
[ctuM
je

m
numai

intru
ba

nevofe.sse vinjf sila mirenii-


cei cari violat»! mesteci, noi lefi

cu Eii copii, sjre ajutorul lm-

••••*•-,•
cx-.ru rur.cr.-s ^. «î- ' «
;
<

'rei Maici Joointnui, cane? i esie ia-pUST


toritî, ca se dea în âiuaare socoteli-,

le, care fsSu met t liniti lui iconomia-, ia,

b^c Se *"seste el c5 4o iconomisîi "b» 1 '


(

p toii Egumenii aton-,


3acâ este in rac.e . ro»ol
Si .

slujirea lui Jupa cum au /est,


las selun^eascâ
^laWu-Se ca ni-impâcanoVse cuEl,a<uncea re-

ela iei scita.iinlocullui sepue pre altoi


dupre Cum se scnhnl'â
w)doau adunri, numai

i de cât rmin prtsose , ca-

re se cuvenea sc ckeltuta

sca jtniru rrunjâetca ^gj


tr'tnilor; apoio sepuela un
intre ca
,:: iot rmasul, enfru imrtirea
duâ tip* Je£ea\ Prelatului-
pnâTa zltgttei Protulu
'7"se"ctrvr'iK

If^TMi cms«tm . ca S« pzasc *


»
^ ^? scBim"baf

i
i inirif punerea îniiiw

vecaimea- Ne împcm si
/^/^'ceputei

^V'noi, eitoit MonaVîii si B^»«« ai-]

"Muntelui ca se stea pe to>e acestea spuse ra

Krile, Si niminea din «f deloc se nu inarîneascâ,-<

ca Si intirc vre un cap 3ifl acesf tipic, dac cine.v^

(va fi m/ae pre clcarea acetia ce sinf puse i ase


kate cu iwpcciunea obiei » dar nu dupe cate.

stpinirea nostr" v unul ca acela sejie cano


[unui si

inisit Sup Sumnezeestiîe canine. dupre cum sau ci-

-mulii le aii 3at drum Spre S««


ruinea lui, sila
Inicîe.i cea. mai mare v?te«iare'
iinsem-
^6fe aceste pravile sfat puse

nâte cu oitea tmpccruw . si sânt -

îmbuntite de toi smerii Egu-


'
menii Muntelui ifonului EJfimie^

f Mcnaîlul , \itit -fctorul Monasiirei J

;
Studii/lor Si pentru marea Jr 3e

t'ricâ ine defimarea sîlet-i


siintfit,

t;se, le dm la judecat, i in
vederea "bunulvi-

. unitului si st'pinitorului, i Jctotvlui epa-

Tce împratului nostru lOTl, i aa dup cu-m slu"


nebiruit stpinirt împrteasc •, cu cuvfniul atjin-

ietntiaf si neau trimis pre noi. Si cinstita si j.

rorunc Dvmneieeascâ l împrteasca scrisore, ne-


, «pilii r >'• ^

tai pus pre -noi case ne uifa'm tot ce 3e amrtrnîm , si

jca se aesle^âm tofe âcesfea, se/aca pice i se inse^-

\T.:v.im iote Jacerile , si înf fote ele primite •, 3up


leum suni /acuie ele canonicete , i inffife cv imp-

rauasca pecete-
cre^in-
IOettlîl •
tnitv Hrist'os Dumnejeu.

Ucos împrat al Romeilor-


Acesf tipic este copiat dupe fra^os,dinîto-

i se gsete la*l. in Tra^os


[jnasfirea sf.Pavel.

Porfirie scrie y. ca efjtcwl aii /ost uit -


: Profatu • (

«Tragos lf e jele -
Irit cel fetii» la amrl ??*
Ide fap) & Protatu-

Acssf lim» tipic Iau isclit fslnnri 3efefe

ProWl, « clugri presviteri. Eclis:


ha.inftt eii

Lriu] cvvucîisiî. Economul caligraf, si H* 3t-

Aceasta ii scose din manuscriptul Filojt'e'

Ivloi . si iaf» iscâWile 8in Mnstirea îrloftetJ-

I
lui din tipic Q
1
.

j+.Monal i Proi-
Ata'nasie

Afanasie Monal i Egumenul


marei Lavr e-

i
,

.Hristcfot Mo**lml, i Egumenul Profatului

+ .Iacov Konah, Egumen i


Presviter-
|

Monlll, Presviter i Egumen-


j + .Toma
H+.Ion Konal- i Presviter-
l+.Glieor^e Zugrav-
ij+.Teodul Monah-
or: gyu:ienea s c,ib-
jx.Avkih... ace asta yronirmnr;,
{88

*
1 Tmeneascs sac sineneasea-

Protafulur.ial Sf raiului Mvntc


J + Economul
.

V>
t *H + .Pave! «onâll iPresviUr
+ \.V < f

j
;X
'

+ Cosma MonaTi
.
i Eclisiarl-

+-HteolM Heaafc, Egumen «i «l&Wf-


| C"« / !

Monall si Egumen al Monastirti in.


.Cesnta
. ... tcmjist de TheooUsf.

fi ..Sara Monall Egumen Cuvuclisii. cari #0 jV>sf-


|

âViiori raclei sj- UumiCru.

Aceste numi" ale Monastrrilor cari sau-

afl in Konastirea Cotlo-


isclii sul dpic se
mur sVtStile-

i„Moaastirea Xestu.acum întru al W viâc,es


clrlie in numele Sj-intonie in
Creia, care es
ie

ie sclutul Rusesc Seraiiî-

Miniti acum al liivrei chilie, i conac a-

ripe 3e Coilomvi-

5,. îtacfu, acum cîiiliS Sj-Kicolae, a Prin-

telui Sâva Maclieaoneanu, aprope dt Jîotiasttrea

Coflomtrsi, âujost clinovie. trapeza se cunoie Si

acum pepareti iu£fvi(i sfini AthsnghAi:


in-

ia tine âcum iepositul ie vin i PatecLtrul-


<|„ Gtfmato.a CoflomusaVi

5,,

6v
Marea
RavcWli Monasfire-
Falacru-.'ickilie
Cnrlte.st/b numirea

cTnili'c Maica Domnului-

tmosia MonlStirei Panio-c rzorului

îv, FaAint f- vastlis - Pa«toc ra(orulu^J ^'^ a


o

2^ c c»

Q ^

in nomele Arnan^heli, a.
i„ I ajari „ sfinita

prope âe sfini imprai cMie.


9„SfTrifon cMtlî pe W Monasirri Grgoriat-

alicWarului , arope e
40,, Cocliinlteia C&ilî«
Monastirea *£estus-

lUSfvasilie Ailre Rusasc l«£â Sci»


.^hiconu Afonului la ani 961, sau
sat cu-

«£^» ffl H Mtmfele tes«. <3a*â eâlvgaVii

«i O* viacirl acela-
ele acolo, pentrtr

il numea sfint, as« sa i numit el

J de J^Kîntemeetorul Lavrei înfr» al lifi fiftei

hi.
-
S: X"cîa Duhovniceasc r «vncs altrf.

si in a Dulearului scriere;
asa sa nermit

6546 - Luna lui SeptemWie m3ictu\ 66 §0


scrise piperjament, in ea sini
Împrai Con-

i lupttorul MiKaîl Ca-


l s:a«tin Pafla^on,
imprtit de la ani 103S Dupe
care au

hafai;
cum se vede împratul Constantin MonotnaLsu
numeasc acesf Munte fnrf, cu ace

|
0 poruncit ca se

St porunc «kt, 9* ««fttu-o , âa*,£<'

O demult o numea cte S/intul Munte.

tf^«a feliori poorâ cîV


I veniii c!e

'^rr?*4w gsi $r*ci.£tw»i, Atw«i!


^l^i^Românrî i Latini din Roma- sr
numrul lor era .forte mare.
din ttaliâ, infim
f 4: +.' «_ -i
-

o,

o" o

o -o
k /7 ^
in Livra s/-A*nasfe,i"n jctWUlvi segsa din-
tru intirv 80, de clugri mai re vrmâ 120,
,

cv acei nevoitori din Cnilia Milopofa-mulvi ,si

iMfitati eafisme 7. între Biî-


cv 5 Cnilioii .

era i PairiatW M'colae , Horâttin, at CenStan-

finopvVr 911 -935. i mort la intri 965-1™%


fol ,4r.aroiv Hrisejoliul « Sr marei? posfiiw 4c3-

ci.it. i Neckjor al Calambriei, carepvrta nu-

mai o tain aspra, si selrînea avraai cv^rau

ne de grîu, muiate în ap cald cv sare, din

acetia Monahii" Lavrion, mai erau iloo


Monahii gruzini inLavr. carejcea SS.O-
Monâliii Ada'ognd si Protvl cu 5 ucenic»
•,

ai I/vi, s.i cei 10 clugrii Presviteri, Icotio

mul, Ecclisiarul-, Caligraful, i ^1 de Egvnt


or; Si 1â t ieft care câte 5 ucenicii, atunci toi

+ vor fi ^95, dac vom oisi tmi s.i re acei f«


l¥ tj£ <3in Monastirea Zigu.Colow, âela toda -

Muntelui, seva ridica in la 600.de Monahi,

dar in al H-viac cirte -mulii -t. Poffirto--

Monasiiri M5.fi cir Paraclisele lor


SI Sfintele moie dr'n tot Sjiniv]. Mvn-
ti al Aton vi vi» cât am putut g£st« Atei

scrise pe scurt; tar pe larg . la crime

teri la Tomvri- Anul 1915. Iulie lo-

# "
Ui.

îi

fim
. . .

Tri
ttarr

uîvvj.S-'irsv.ssie T.J.P.

caracalul. 23. r.j(.p. iî. îs.

Filof teîiî T. 5. IU-

Iviru- 1» 6. P. 35. o;.

Cot'omtrsi- ii ?. B 18. 19-

Iî. 8- P. 5?.

pantocratorul I. 13. P. 28.

Russictr. 8- P- o3. oi-

Watoped ii. X ti. P. 49- 51-

stavronichna . 9- P. 11. 14-

Doiicaruî. T. 15. F 8?. 89.

Xeropofam- 2 3. T- 19. P. 38.39-

?u<r3vtrl X 1». P- fo. 38-

XrnofJ- 5 6. ij. p. m.
Simen- Pecra. ic" T. ;o. ?8-

Griroriu- T. îl. B 13. 58-

n T. I* P- %S. ii-

'.Heancîai'. ia î. i3. p. n.n-


tj 8. 41 •
X 16- P. Di,

Sf- Pavel. 13 r. 9J-P-

Dronisiu. «6. 45- z » p.


'

Schii Rouiine-îc. xî. P. 14». «a.

StArt Capsocoliîix 4o 4 3. • 5.P.

i 335 6?8
'

cenici Sf cvviost WC y ins tets lumea 985; larffl


nt mriuri sj^^inosfe ^orie multe, la Monasfi

rea Iviru am^asit 12 cviii >e lîlimi cu s^inie

moste im sf- oltartu • La Monaseirea Sonearu,mul


te sf- misie sul sji'nta mas» , £ iind-c la ISÎi.dinj

spusa Proistosilor „cind seuâîea turcii cu £recii,au

sedut furcii
ti tn Monastire
ta auiuat cutttic
wonasttre., atîluat cirtiile .
.. si s
Sfi-
r'- W/fs-w^* A> s» £.1

ntele moste
;te leau aruncat ; i Par inii leat/ iau. jj£^V- jr./; r ;
:|

nat si lea

cui sjinti suni

Multele Jo'rt'e scitmlari Jcrberi si Mi |l£fJ^jj» *-\*>k


i tn Muntele Afonului tn armii l :
^i%yr-'^,

ya'flâ dup annu lool-,


"
era fmr ai ai
VSsilie Machedon'.

cruia ti M« si Po-

icv( in SjnXul Mun-


•>
•mulU «nhatrtii

i,Tornic1iie, sati

«iai ra&hî caîncepa'-

'Wî ir^cl^ane « Konasiirtf-


de acolo «Olimp-
«Jfn Kua<«J« Colpa,
Consfa
£n AZie; nu J«pa*«« de
M fca
sf-Afcana
alfflop »l,ae acolo £tfa*t*
s«tsprâvis« de «aite
1
sie

sau avut
care

f- W«
Gruzinei
Afanasie,

Atanasie au fost
caoi Kafe» Sf
Ion
f ft a.ul
985. c»a era cu sf 4«5»a«».f-

i^rtu, «ascut in anul


920- v«H *Sf-*m*_ ;
a«»«
9S5, <r.na «Lav« sf- Atanasie 45

Iȉ sf.Icn la ego:


au/acu* f * 1«
acoka
gW* a«o,«biti I«»v*i a Ivxrului,
o

fnlvrru
lin Ivrro au v«K
a« venrt si iw»
«Tornicnre la 9tf. r*fc-
„ . +..JV-U}^jJ.-%^
Loî âce S « sauariat *«M • r S*
aufnceuue aezate 3uVsa,ir «A
<e

W w la
-•«««aii
*
97 6 «9.
varaa
«t
« Sclr«
w» ? ar<.i8 1« vasrltc&iB J
lirfli^f Birljarf
îegfecî laannul R^M 1

la care au luat numele


sfr fca<
-

varda Foca i. Porfiriej


împratul Cruiinilor.au a.
vtrt de .Jencra] feTornichie, a.

cesf general iau dat i'mrars-


tvl Darii lî.ooo, ostai alei,
fiica s se l>aia" cu tijaoitnii-,3e|

untîe Yoevoji Varda si Sclira-f


Wgirn « sau" luat' la. ceart îi sau btut intre
oV»siî~ rnim? ot Sclira. anul 9?S .

mm 0 6uocr
r/s rn Sf-
Torniciire

havra
J'iar in Monahism u
,

La anul 980,V 4u cerut la


•aratul
sau

rmVacanaVse

VasiLe Honasfrrea ie
întors

Porfm(;^H
ii
"

"x'fc.?

oniie iii Salonic , si a Lui Ion


X^Colow in Ersow, si eltnjart^.jj^.i* ,

j^^^»
iii Munte, cu 2 biserici crtrn <*• 1

«^Wi 1
««jenesti inscHim'b una in
Constantin.W'. si Sf. Ecca. j'jfex^ *

in Trare:un3&., cu «verile

Supuse ivîonastirei ,4t'onulvi

OD A • 1;
Lavrti cei nouâ si po^on'nâu •••
• » «

'^-T «
^''v^VMri
I- ,
e

.
sus eJela

la locv] numit
Mcnastrrea
al lui
M tritorului , la naivi
cltnrnt . cinci la ani : -

'
x'-:- *

î^-W'.^fV*'^-^'*
^ ^»^*

*^C^^ aii jost trimise la Tracii* mostele sf. Petru i««H»fc


<

^J^^^J *
sau inceyuf Lavra. care sau cLcmaf .'< "
» <>0 •
'/Z-' ^-ivnc-i .5 L >• i

^<y±4> '*.
^Î-Clt'fflfnf,»t Jup o scrisori a Sf- Atn»»*

1 *>
'

'
gtfD
ll^v*:
9s5.se arata
*•

Maici Domnului»
U
au *i3K
cav
^ s lvl,r

» 5 Si" ,
. "T
380- q&5
,
i
si

>^>»inc«patoriv «u i""" SI „. _ £{ias

Tfntto vreme c« $™* utl > «*


Ata fcg£*f
- • -
1
,
rf a„- ve«i< te i^lia E«
[
Uvta «f- Vg4

care sau .gsit te


li„La<mV ,
985; cari «floria cal,-
« «toufr,&n
»
acele vr<«. ca « rai«? »
jra Jria
uist--' «* - -t„ Ro«a
«a-_,« • care
rîi'n « waW
«tT^re sau av;it ? 9n= la ,

n
\M au venit 5t«.L «««A.?
**«r ^°t
Italienii Lafini u'/Ari
tS^Acesc 3ene3rc( cu ,

Romaneasc- a opâ a***SM "v


T e5 Romaneasca.
*-
Konastire it>
a.
al lolej
Bt
*f V 1
ura il«afi«V
'la Roma .iar
ila aun»j""*
.
: L
J,>„ f.alfa. cnrmtnTr lor ^vrton
Egumenul
-, .
rton 7;
am
. .

- <
fcut it.»»* .
v *-
c sad . .
.1

108*. sens

^„
t:v.

im al alea Eg«««-
«69
_
stSenetc 4
,. f$i#
isclit latinete la
flf7ma spe«e 0 .ct.*.^«|
«emanare avea tipicul
fllv

SfMonte. care Sî socotete a j-t


!se Urna de tipicul
CawcSlv cel de acum . care aceast îlmastrre.n
esfe tiiitS de Antonie Câracaltr la ini? 21i-dn-|
p cum scrie Doctorul Ionn Comnino laanul lO-ttf.H
si Antonie ati josf Roman din Roma . si Monasfirea

3 caracalului esfe tidiiâ de Romanii, Monalul Anto-


nie Caracaîa. si care pân astâsi orta" numele Ca.
r-acalu» sub fificul lui Constantin Monomaou!,siina.

cele vremi furia nomele fondatorilor . ca cum Lavra


a lui Afnasie , Xenofont , Ionearu„ Cotlomusi ,_

Stavromciuta. mede ^ruiienesii viei Ion îviruv:


Pentru c .Româneasca Mnstire in Snto. Monte,

sau numii Benevenius . -ar jcndaiorv) Ciracalv.

Jm.se numete oiserka a Ivi Petru i Pavel Somaniv|

:n numele ior sau /acu; Konastirea. i if <ul cel-

I Mare, dupe cuvintele Egumenului Teodorii Efîf

menui. este ztdii e meterul Eoman. îsateie Cnea.

lulu't Benevent iti j'osf Antonie Caracalu. sial ca-

racalului Egumen
actele Atonului ^reces.te-
Wiliail 108^. sau isclit in-
I
ar nela ani acetia -10S?»nu st tit-

Si Caracalului Egumenit cum sau isclit,

grecete sau Românete t. PorftrTe ci


Latmi au trit in caracalu ioocîeani,

de la"W 999.n la 1019. ca'nd era Patriarhul St


Sergnie al Constant inopului . iMrliail cîlerularie-
Imprat ccnstânfinopului iAa ani lM3,pân
la 1059- - Acesi Mihail cherulane la 105^,5.u in

ii Lavrclf Latinilor din Constantinopul si E<^u


Agfa i****-» ^^^f"
C
^ tfM (,4i<«s
5*
?<
tj
ca%rri
*v ci si
U-bH
din-

4rMî rtJie*«s« orae AWJim-P' ™=M j

fcif^vVmtapJi- 41 » venit «sj-

9S0.i cari nu sunt


'fe Munte

cuf Mnstirea iWt« Sfintei^c

^e». Alak );
3, « « vas «, i«« C

veni te i,\2 -«U^ cari siatune, *.

cuta fer*V**g*«'-
aeTeodoste ce/
afopei.1 intfmeiat

^are. i stricai h JaAhh 6f0

iar sa* adunai Mo«^«-


w 6_ si

tf dfn oraul
A«arra«o
î Comun»
r v^;«rt 7-
-7.
rUBar
««
cari
S cn t

sunt Afanasie,-
W
si Doctorul _

Krcolae
cilu ar ' f
- .2"
L a la 981.sr-m6s<ele lor sunt i«ur,tru
M sobor

7 i -
Ide S ori in i in joia cea mare se pomenesc -,
sil
« Monastirea Vafopedului , grts a nu veni aceti I

tiiori , mea era cluarii , r ca acea vreme au pri-


Imif fipicultisericesc date Afnasie, f Jc atunci,
sf-

jaceasii Sf-Monastire atf începui a înflori , Sf sf-

Afnasie avea tucurie mare, cane) vedea c se.


jimultesc ca'luga'rif in Munte Pefro esfe -
sf- .
sf
Jnascui din Fotocani •, lari Monaiul Ificolae r'ao.

scris viata lui , si au dai viata lui la pusm'ci.


IcailioH petereni, sila trapeze casase cit ea se.l
aii scris in prescurtare Monsîiul Nicolae. ^ Filo.

teitul ikV),. scose <2tri Monsstifea Vflfope-


iului st/t Nil iesprtma 1 >
ara in anul -
losrf jacâ-
r
torul 3,1 cinfri,au scris opar-l

te clin slvjha. SJ- Pefru[

tfoniful , iar slujba.

f.Hico]ae,tof inacest I

i an. sau scris oe

[ejfoiie , Pafriarliull

starelorla anul883
^ 'v •'
.-îcest Psfriarjusufost I

^^' t?e nmpa'ratul Romei /IvriJianJ

de ^«ri înaintea âe naterea Sf-

iul ), Scrie pentru al îlea Pairiar

ih MejYodie al Patarelor, carele au Patriarif la.

lânii 88t- pe vremea împratului L eon cel înelept, |


Soc
5 v

:a .înri Jf.Pefru, venirea lui în Munfe ani 6SJ-f3a la-


'ÎS^. crâJ sern«meia Monâstoea D°Wif, Fteria.cW'
4to, efe i era M<mas<rri erace; i se resuptme
Jnf,
»g/tnt«Ie k moit iia cterâ sa â adus înMaa«?<i«a «*-

fclrment j cu Icaaaol Maici Iranului . ai« ^end muli arin-

[sfi»<e nbsf e ; tari citai «3*1)41* sf


P«*v * inta! •

66 £• atunci sau -robif

^E3.iKr/irie,panea 5 3. p'; «5. i 1»6

„itia nu «a Wiu£ 3e- I


(A«bri, <3ar se infrise-C

anii 65ii,c4panâ aiciaj

setâtuse «[recii cu Arate

:0; freceni t anii. Arabii

Vi na au intrat in SrriS.K^»
ConStâniinopuJ
r
An sau
dup« literar ea Sf- rdbie -
^
3us in Roma. i acolo au primii • îjj^J

'ocWa'ria, siati sfat cuParâNj-l


T 4,anii . Iar raanulocUJSy?/
f> au venit in Munfe.isauf
i'nistii m pesiena esuVjjv,

^UUon\ frinJ El «ele o

'annii . i au murit Îs

anul c 3'! • i ara m°t<l« lu

sat? luat^dî'n??cra\ i âipose rn Konastirea lui cW»!


livirtf). t Pocftrie nar in anul 98o,«»li«*'-st|

i de mite, care era ascunse inaceas.


^lupttori, de Icine
Muntele., i ca-
i( ^isericâ ;-iara" la anul 830, saupusiiit

M^lu5 arf> sau risipii -.-Iar in anul 8Ji£-S2i


S/.Munfc, « _

începui a veni câltgfYtf fusitici.Cfl tntiiu los'if, EJiiniK,-^^^


tyjfi-g*
..^ie StalK mtJf; »ri«-
,, ; VQTh
.

y&lit Macnedon. cv/n'J sffLt« Nidefttd ,


3i> i«e P ut a <*»oi Mo^^
daVimafe im v«milc 6So_pa"wâla 850

Srs rnanul 8?5, sau prenoit si ratârit^l

ProfattA în CSîeia. i aceast ti-£|}f


serica mic, culraoiul Maica
* j|romimlui, la anul 88o, ore-care|

Monaliif Iviriti, Su descoperit mo-J

;fele f.Prtnr, ce era ascunse ta - ^Kjîj§§jN£f>4


tiserica Ivi clj'meni, i jiu el«
'^X^^. 1

au eit mir •. Atunci Pretacul^ $^ Q£


>

voirea Iviritilor- av -ridicat tno-f5wi>r

Petru. ilea« dus i» rVotatu, iStâtjfâjL


Sf.

'fcâlottA de cântri a<î murit in anuljrâ

r mostele Sf-Petru au Stat in C5«ia-p


88o,pnâ U 969, când ir, acest an «?-
Munte cuAralii. car* fret era-jp
Sîy'* î ost mare turburri in
f.

^T^'^Ssf-iltanasrf . ctr f-frW ._ MonaW Kicolae , auluat mo-^


"Iele drnProtattr nop'ea. sau" mâi "bine j'r tirea Sf-

ÎAfnasie. sjltau pvS intro Corbic sileai duS rnfr< un

ofjsaf cu numele Fotocti . S.i ve'ndvte Episcopului local pe i">

ÎL^^Wae Tnonede de atnr- tP«fm« V Aceasta «ste dup seri I

*^*"^M erea viei al»! deMonaiul nicolae . cavi au scris viata


-j

.Petrtr.

fot Monaîiul Kicolae scrie, c


'linitit <\ Munte, i dfoaii primind t ipicul împ
j

ffltului lonTirr.inscii, c Sf-Atanasfe rn anul",

9S0-S1, nrfiii ao ssdifvie in sJ.Munte^ica.

riale de ape. i main defrmintat jafn^a-


tof siimcî au «cu< vârcii-
irciremare',

7JJI
ot Monailul Nicolae, scrie dinamul

c in vremilt acelea erau -180

^îMona tiri afara de ciiltî, ca-

re i el a« luat tipic"! Sf-Muafc.

si in{arf£ cie împratul Constantin'

Monomari, rar Patriarhul cel in

fîiu Meftodie al Patarelor, au

mulii anii mainainte la 550,


fost co-

la- Soborul al 5le.a-aoa/frisit e-


Ori<«en-' - _!T) , ,
(. —
Fflofeittrl ), »î« ca pe aton-

ci nuerS. Mo- ^T^astm


i:^:..'/
•- «JUâ
Nrci Mahomedanii
r»ti Arvie^sv! tt ncr'
-rit!

esisr - rfZ» >an atunci- c scrie in Psfe

Afo-^**nwlvi
fcietfl fipifi» in Petfrsbtng-

îa anvl 186o v
loiiastirea ^- Ion Mergtorului aufosi

a Gruzinilor care o sfapinea delaamrl

99d,[ sus Sclittrl Ivirului, i Aoi la


j

|âatrl 9S5 au /a'cut "biserica" Adormi'.

Somnului jos la MS«-


.
'JjlP V a/ar ui
.^tlSUlH diodei
fcvosnfci s/-Pe(ru,auj\>sf
de Jj- j
tiui. ' — — cei
- 1

Ion
l
;^^ V salonicului, Iosîf. Srmion,
Eftroiie
> "//fjlcw s: Onfric • - i p,- wtma lor tVot a!

iau libera: cîeai-


'^jSTsf- Munte Andreii?, care
^onajtirei CoWului asuprire ,
pe vremea ,

in chilia rareilor-
JPâ/.Atiflai*, când edea
intre si era linfs.titorb] Ssva Halda,
sila Mclana ;

in senilul Ma,£ul*,i
ca« mai pe urm, sau mutat
larape vremea
îaprtto
iaculo a* fcui cWiemicâ.
lai Vasilie MaeMon S?0, pân la 8S6- •
(.Acest f csni'c I

este nscut alturea eu ©?«*ia pe Jocul HaldeeSc care

acel loc ii stâiftea Warda Foca, pentru aceasta Iau OT-

mii Halda, v _
VeSt Sava dup cum se vede din Scriso

13
jy;£»rile Monastird Fiîojleiului . din anul

rfiSL Î08 , ati fost cel 3in firu povtuifoT-

^«Wîuliovnteesc îmbuntit al parfnt i

îoî din veeninu Ascllitenii , i c«d-


•Isau linitii Sf. Munte •„ Ascliiiemi au-

enit i sau "tnchmoviat in Lavrâ foî

Ipna la -^80. Atunci sau fmuliii Halderi, i'i'lirrtea

Monasiirea Caspacului. Ato-Ionna-CaWc, i altele, E^u.

menit S_i clugrii iubitori deHristoS-

ccsronul Monastice, au _fost laanii 980-

fntrtr împria lui Vasilie Porciro^e

JT^nitul, si Patriarh, al Constantmopulu'r-

V^J»-'l atunci Calistî..acea.sta' adeve-


ri?'-
~ !
—*-J&W\''
'"vKlîkiirtnte , este din Mnstirea lut Ve.

I; ?r\^.. .«caic , i )a anul


?
* "- Domnul
ii!.- \ U Jvj - c sauliote:St

^URosiei Vladimir, i atunci se cin

Lfacuvinese cu adeve'rat «c Arhiereul TatrlocKie di'n-

vfacul al lilea, scrie cau" gsit inltbltotica Monssti.

rei simenului stih. 16-10 scrisorea il.cuvinese cuâdevc-

"rT'funci cu cintarea aceasta sau jS'cut pace tn sf-

^TlMunli intre Monaîii , cel 1. Tipic Frotatcr al Sf-

Munte la 3?i~A\ 9lea. Tipic la anul lOila, au jost nu-


-

,v:»wa'.:-iSv

Lavra Creia
scii,lau mai lr£
*V :';^
s; ?Mvi
i;
wf Tir
;
w î t . . _ Constantin Monomali.au jost

casevinie vin la mireni din Munte Ura «•


P^^JC' '2§ oprit AtonifiW ;

«le de nevoe taina îâei ca-|


*OP^*,^!e «tipicuri da voie sescnimle fe

Porfi^eniWl,|
«P^f»^Te le aducea w irenii;Iar împratul vasilie

aat voie MonaliiW a avea varci mici pe «nare . ca se a«â|


|Bî^P''^i* tf

Acest Tipie al-';


«fe*)^ |«» de prisos i-n Salonic i în alte fSrti •,

Monoman este mUlioti


impata.ului Constantin
Ittjl^bS't' vremea
fJV'v'i*- *«Jea Konastirer Ivirvlvi.i
« -r" â^/:. Atinsa i. la a ia* «re 5 avea Jo

itoce in MonastiVe cu aîrr i Egumenii" ai

Muntelui. i toii E^umcflif dm 8pC«M*»B


lua Tipicul Sf- Atanasie reglator bisericesc

si prin cTiilii t Por/rne serre cSaoj


, ..1 Trape»» .

acest Tipic in Monastirea Ivirului 7


.

tm Btvidy{
r&vonasfirea Pmsti rea sc, fondat
cvv- Effrmie TessaWclieatnjTla
"''
departe
jmi 8?*'.- 3o eiilomefri
,

-..jLdel Salonic spre rsertt i vre-

^f/ 1 mea împratului Nechifor Foca, m-|


••^>||L ^ :

XVsf. Atanasie,
«tr Stea vvetne sau supus
Monsstirile Monosilii-
Lw« •

S|
'-y -

tîSe* Si Plai, din ostrovul

^*îpsul ion ivrreanul, au fost supuse Lavre

• ^Atanasie, mtru acele vremi. Si acce av,

:r.^i v eâe j-rumose de r inete , si tt&iti

acolo in Monaseirea
aceia
si tfnea
sicWttoace

''S&adecâ W, oi, mulari etc


- -

natere i clugrii sc îmulisf , atuncea-

^wpi^.largea soborul in'Lavr al tisericei,

ajuta b zidiri - SvenB ajvt'orftf pe Mona-

hul Daniil cu 5 fraii pietrari ; atunci

'olfa Altarului aii cdut preste cif


^

numai Diuiil Monahul atî/ost sca"-

luna lui Iulie 5, iar mai pre-


urmâTu murit" si El . Atunci toi Egumenii Sj. Munte.

5|sau adunat rnLavrâ. i aii îngropat cu cinste peceimtfr-

tfr Cuvioi prinii-


-

>â dVlft a.mi 6?5- pân la 9o. peste


3oo anii .Monahii aii {rii în colihi :« uîtie;

^^Tiar dup terminarea Lavrei sf-

^v^^D Atnasie , rau adunat 3ooo,Kona-


l^hii , din tdteliinlwle i neanw-

.rile. «E Vl«a| dat tipic de obte,

in "biseric în traptie i in chilii,

i pe la anii 866, pe vremea îm


paratului Vjsilie Machedon.ilv-
Pafriarli al CcnstantinopoVlvi -
Fotie, au^desdradâdnat tote eresurile din tmparJtia^S
ceac, ct era intre GtruJtîfiirif, A-rmeniî, Sirienii, leali*

ntf, grecii efc._ e vremea impârâfului Vasilie Perji-]

ircgllenitul Bulgaroctonul; Egumenii Si clu<ga"rti clin-

ISt'rntul Munte, sau sculaf asupra sjintutai Atanasi, iau


[venii laProtu IonFochinla Creia, artând plingerea-
llor, pentru
£f.
Ainasie; Sa t Protului iau %ts ; ca

jnumai "bastonul -l port, si Afnasie atf stricat Mtmfe


lle, aa lise prea lor. care le pusese tipic de obte, in-
urowufiflT&i iî m- ii V

rZTdAr>J63
.„
'-...^xsfvic y»{faj>ei«,aav«a
sik^'
vii eivârtipe «nare e«e.»

i^% 0 iti sau cius ca se feelanu impsrattr-j


'
v«„.-
Consfantinouh iar pe-
' * 'iri i»
la i * tw^<^
;Ai'->i t| « ^TsJ» druw at îotîmplarr , sau fnfilnrt- s

^Stev SfiW Afânasie ; si :su vî


^.»>X.. (
J>,W C vnk Seduc, tot,"- ^î'^ttjj
"
V^cei-lalHi au Spus altele îfllo.^Vvj, ..'
^cP*ev! severului', numai Pr°
tu
^/
^V* Ioan Focliin , au spuS
^'"'"^al
A>'.;ca se reclame împrai pe«trir

El- Atunci Sfmtul Aiânasie le


)

fneWanaw.lt.se W ati me*s- M^y*


fn calea sa. Iar Ioan BoA»,'"
ruinând- se de smerenia
Profu.-
sau inim î*-
, Csf iniulur ifnasfe ',

«spoit»; iar cet-laHi Egumen» -


j

-/nai 3*wH,««« a«s înainte la Consiaj

^LexA ; dara t&tva «ântf


iau f
^"Li
r •- tau despoiat snsv
->M t orei,lL% ia«
,.•
si iatf
1^ .
<
WM
GLA.£_ o^^i.r
;


-,i mtorcenoVse
«nrTtfîiir tt5
£n-^
nimic
/ .• .-

pe vremea împrai» lui vasilie Porfi

Menitul IcOi Hoe^ie ti. ifrâ»^ 'V*


vmile W, atîdaf tastonele la j- . . r \ îl .

Haini icas, in
208

•or, Nediijor, Pavel, si Iicom'i'e Monsiif, cari yârin

tu ne tnve'*a</.f sM'ii . iar st* împria Ivi Alec-

Comnino, au dat voie mirenilor Vlalii Romîni Mace-


se , l
v3
donenii, S]aveni, st^rtci a Wi in s/.Munle cv/Smci

Sie lor „ vcnoVnciu.le i pami'nf i , atunci sau jcvt-

£sste de mirenii ; Sprope ol? Xefopofamu, satul PaliolicT.J

jn tata 3>isericei Simtnu, s&tul comitessa, si Hramv


'*
,!€S53, acum Mctocvl Rvsiculvi Îs capul Mvn<eltrfs era

mare Eropaior numit Mrhale, care Sedia h VstcjecV.,


tra retft tot Mantele. ,•>
Jjy
"Ti nani 1005- 6 , sau sVrrH cirviosul Ion Ivhru.

E^umenwi , in Monastirea Ivirvlvi prietini- «r^|vS


*
'^^^P^J S$.A(ini*H, <Su_fost
t'njropat de /tivi seti Efrimit,- Q
iCifflftr^^J^ ^ w fâ SjYntul [oan Ivirul , iau so" $
la Bgtrmewic /tivi s«w E/tro>iM»-
<

S âl/C«« p
lll^/înfrri de împratul Vasilie Porjiroghe-

n.ifvl,ca' înc nu era Monastirea supuse fiw

ia.fultri .din Creia.


'A anul 1008 Miu M, Diaconul Con-
stantin Zctelev, din satul Reventc,
care este la coda Muntelui-, Su dat avi-?
sa pmrnt casse Monastirei Ivi-
ulur câMetoc, sub Egumenia lvrt

î
Effimie, I citai Egumenii curio.
1
Sul E|timie, «uit "bine au Jcut tn-|

ij3sfMira<e aelaanul loo6 rii la lo». »«^le«a§


|| scrie i MonaWl Cosma la Itfâ. «a aii /acuf M-g
209.

^-^neasc, carii "bisericeti-, ia


talaanul iO%6,M sfM<"ite,laii4| [

ales ca s se clucla salonic jenînr-J

iretile MonasfiretKpe timpul im-

^?>\pratvlui Porfirogieniiwh în-<

^£ iî 3; a vreme, au /c*< ooiarese'


/
^^/eet uscftduse v-cri3efuri1e

atnpului secencl isvorle apelor.

:\ei$™ Historie comenc!., Boirnae. 1839-

L% 1-
fSjg W ) As3 CS ; 6o« ctrvioî Munttluî.sa^—

adunai h 9Jtm.i* case /aci îuga'cttmilaBumneîeicaW j

.se lsie, siasa pierii privrgllere , si dimineaa c3up£ ^l


sfrotei lettMghiî, indai au' plouat cupte
smrirea
(

âdpincl toianuniul-.Aumcea eiivedend


«nw 4|
,fliat«

nea.âu dat cutot slava" lui.

J5~fi§^ ar pe urma Sfmtului EJiimie-

urmSI Egumenie Cheo


» P BTW*** '

^
; -yM-^-fo \-o-hc
«%> teii a u o sfinilor .

jj^loa-n si Efiimie grtmrnâ ,


^gj
V: 1
^.^lar fr.ar.nu 6536- 1038

,.
Luna M3iu i3, aii murii i-

5^j^sj"i'ntul Efiimie r'n constaniino

^pul-iaujosi mgropaf acolo rV>

!on Mergtorul-, care


mirt ta i-
:ca
. . ;

E?>t.wuii Si rYov Sf.Wtv.ite. ta cm

invitat i s/m< cu viaa i de n«m-


i'mpratcsc, lai 1» Tarigrad

îa imparatuî.pentrtf rndrepta-fea

'cror Monalii <3in Monast'ire'-, asa-

c» f» ConsiantraopJ fecftiaeo vliit-

câlw, rat? esii inainte vn °«t ceri tar , i apropiindu-


:J
5jg
ctre ca miluiasc calul sau speriat, i-
El sf- se] \

Iau trfntit la mint i iau ipricinuit niortea dup Cum-

'sus sau zis. C Porfirr? T.3. P a£ l%-


^^^^^s, ariile prescrise de sf.Effimte.PsaT

Evanghelia sj'-îon. trlcvrrta-j^j:


S|
<
^=,Fîi;
*5lp^^k^ rta 1

"sj'.Apostol IPavel la Galatenir- Solo-

nenn , Si Romanii, i Apocalipsul Sj- v, <

Andreiu Criteamrl,OCinatiav«-

f « un an
aezlleT^'wvââturi din ale Sf- ^«"S^
noîrii Macarie. i EjYem irul pentru credine \&
,
t'n'

alui M3w:i«i ,
Boro/teiii . Isaac irul , Gri£orie Bo£o- W
V' Mare, Daroascnin. pentru cele * desAg
.slovul. vasilie cel

partituri ale lui Hristos ; canonul Sf. Ion Pusnicul.

ipropoveduirea SJ. Apostol Andreiv, i multe viei ale-

f iniilor Mucenicii

[îfcn a.ceasfi lufrare, 5rf avut deaju--


va'-' v/*<oriu.e vasilte Monahul .j^itul nnpâ

~M râtului Bagrad al DI Crusxiencsî


fi , si e Ginorajhe intriu £recorvl Im

^pârâtului Sagradita Rtw»*teaese


/i"*ia* Cheorghe lî.Mfatmindeli, aii-

fost arâtafS viata Sf.Eftimie.de


Egumenul cW-
glie I- La anul 4o6p, si iau Curit i: eresuri, p«-J» ^

//'y/y*
c4 -./Ki
V
'I

rmpyl SoWvlui î] ?]f_a.st sul rmpaTaf iS Ivi Bs- * k


-

grad i!, «rumenesc, clstorie Thcodori(,tradTr.3


se din grecete ). 44. La version Georgiene des -
?f
vSn^iles doit tite admise pour une epocjue an
meure ati moinS cZe5o, ns a St. Euthime eidepW
'd' un siecle & G M"". , e Mtamindei Dsllieurs 3;
.

safe dep qu'au enicjuieme siecleleroi Gour


^aisait vsage d* un evangile manus.
crit, en Ceortfien appsremerit, puiscjire 50.3ns
Hris s's. mori lc catheltcos dc^eovgic ^aisait^jî

caifSu â S.chio d' un evan<rle felie pat Ies - M


sains de ce monar<jve -

Axi couvent de Djraudch, en Imeretll, se-


conserve un viei evan^ile, taut eniier enlcltres
capitale? ccclesia s'iqucs, sur parcnemm,ci a KcSj
ecrit cn936- ii acîiîve dc cindre ec 94o.de 1<

CÎlrist au cauvent de cliafer savs h . regne de

Saumljaf l roentionc- par Constantin Porphiro-


gÂi#(ii ef par h auteur musulman. Massauo.
Voia^e arhrtlojg, dans la Georgie et Armenie. Si
PetersWrg I8$i- O.-me livraison saus titre , re-
sumea.p. 5- par M. R.'firosset yy.

^îpyrapârafi Bizantinii., Vasilie i Constan i


<rn Porfiro^enii , sau avut Jomumr cuwi.^.-,. .'

paraii Gruîjrcnestî' ; de unde se vecie ca

generalul Gruwrenesc Tomichie C«i5ole-^l

on . sau dus din Mcmastire ca


grecilor, t'mprofiva lui Sclrra,vrâjj»8-
se ajute -
1 fii
,sul împratului vasrlie. Si Sf- fî/frmr* .
csin
familia împratului Gruaenesc Bagrad IU .
7m
^ - .

ar
,av?"ncJu-Se line- •
,
.

»« H»*'**
\hc cu

Licri eu ajunul alut Mmimt Laman.


'

Jlin Wt*,« W< atuwea lâ " n,,m 11

v
Vifa<a ( acmn scWl Ivirului
~

il.au ™m> :» P a-
j feLjMSr.:: V, îWotie

|W Cesta*:» P^ogW'ul. i râtf-


ai
'

Tjfw**' i* <«»
K, 4 i rmp&aH
siatcsf
^ela
tmâtat au
H.isrilfcS.il»^
trimis w s«S«-

r fl ie , ?l unW osfasi în armata

^areceasc warasvaa«,ca ? c un-

împratului; Chcdrin
- rival al

i^JS,,d. T. i. a- 138 •
BonnS WJ*
la
Llutf dup ««tealoi Koman ,

L« KiW rtapgc», «re mult «flort*.*

» **** la Preot» i clcri, pentru sena


au- 3at
|

Uiea ««iJurtca <h*M Su/lefuluflui, ca-

n,spla«ae S « ? iit1 âr 0 pic a ,«p-


U„ â tiU e
?
eli pî

toW.^
.ceWu-se calcar-.- b «^e^ie
la Miliatl
«rit. si dup densul iau ur<*a<
Jcabfat.siau i«pS«™ si
acesta 4 ani .
iW si-

V ar dup
1

MihaU Calafat, ras urmat Jatron,

Ml ***** l4 - ta"'
icnstanhn Monomali
i al alea. « sf.Monie, iafc* rm

MonomSn 104V.,atr
:
coasfanti'n

^«tttionat Monaci Atoniti, e nu_S«^un^£


.

* » 9/ ~* Y p
£/altri cv tipicul W f f ⣠sa la cele mirenesti ju
^Tcîecâi si eir-ncâu Egumenii, i *iulte altele, S.inu Se- £

ui(a la tipicvl împrtesc ; iar împratul iutitorul de

^Mw«wt,leao «« se inceteie Je ntate fmrWâri Jra nici


£
*gîo socoteala", sileau j:sgâ<3vi< lor cererile.
vracul ,
n acest timp m anii 10

tu impui "lu-i , Aralwf aO pâtf' -

rit
jaf in Kunte ; tind
Lwg&rxi ,luf«ciu.i roti pe cuvio.

il Agapi'e i pe ucenicul Ini ,


jpj,
aCtmcea. au strica» mul-^
- te Mnstiri , Sckrtul Crl

^N-V ^-ijH&S- Cio «vacorriv f.Xicobî-

(Je La Dajne , care petrecea cuviosul E/fimie, infemeeiorul >^


Monasticei Donearu, ie atunci au rmas pustii i altele,
muife Mcnastrri.

tunci împratul Constantin Mono-

oiali.satî îiutumutat &h i'mpâ

* raia {Jrunmrlw cu tatii ea st ritfi.:§


ce 5lwo. ostaii . se pjasc gra-Ji
^nifa de furcii i arabii Iar \ El au ciielturt cea mai- $2
mare parte cîr'n "banii la /acerea c7e scoli si Monasttri- jsîs

împria Qruzirnuor au rmas ^ara >aiâ . <

^^tunci sau sculat oîimlj Giidrami Eftalitatui.

^siauluat rol peLrluJa, ctrojârte 3m fa-M;


fULra lui in Siria care vine intre Axis Kbfl| .

«icea Mic; Iuind «rtgwl Veria cAlep\iracîe tt|g3


Esssi d« }mnogt&Kt. far »«-
|j
L«, ana,
uwi^
- ae - w
-
$ۤ&:.
:>^P^'.-.'

&

si vi; •

>
uHiStcrW cecî™ •<& fs
Uf « Muntele.

V
ta<
^A^ii^^M^^ /

iLic «a«n,a/fo* £~
,,

tt
555.1
^^^^ j£j
IL 1^ £ Lel , ,1a an, tt** 1**.$:^Jfe^*>
in
k uâ
alfa.
acestfe

c vlahii
a» «ai vwit
Bcmâ«i MacWone-
*
^
*
\flî
«r/âW,a»ve»ii< & f-Muflt'»-,
'

Juflie'flirnea WonJS««le , Iar un

JM o«5h îttibvntâM
^gafon, din Mo.

sau rtr<£a< '


_ ^astii-ea Cast'amaflWwl,

, -. iei DoWui. case ridice acesie ispite si


mW*-

£^;>.^t$La;t cam^â «faeta <syi<*l«-


r eahrj»"
_
c *'
fan acesf trayauvenitla

«ummâu-Se-
i^ccmu^-t
jXjlarion castanii - »««
scrfs
H
Monasfirea Castamanit
ve-1
JL'i>3t"i«5 «
«rfse «elat* T. 16- T . XoJa castajnanii.m»-!

lacea vreme •»«**


p,foi aî Sf. Munte, i in umul lui

adus itor.A sjLMwutitc i. AthUaxcnoivi tefan -


Mp^lir
-

v^ 1

Ierusalim, iar lupttori delcone as Wraerfti.


si nu au ars •

cest imprâf Constantin Moflonalî.a'u cura

tt Muntele de mirenii; Si cu ecretuYlut

poruncit ca s se numeasc Sfiniri

Munte, si cu iSc, Egumenii ai Muntelui

leaii dat tipic lor, trimis dela impara -

prin Monaliu! Cos-ma îiniiluclri

din ari^racl . inlvna lui Septtai-

rie £554- [0 a. la adunarea lot

in Creia, si dup destaterile-


,
|J^ji '^^|Sj'3 î-rle,care sau compus
5 acosta al alia tipic; i du. ^
" i-^»pa isclirea lor sau întors cu
. el la tVnpratul-
jyhojîlact Monanvl iProt.cu <o«rf- \>

^Egumenii Sf- Munte, a î-eclemai tot- ^


ha acesf împrat Constantin MononaiMH

itav nat Sfatrs rr spin: tincr: *Vy 53,-

din SJ- Munte, tar unile Monastiri , au .


fjj
Jj /^fg
^
J?5cut coralii mari cupînrev intiinu. S£ -22 ftftr^^"
împratul , iau cpri •
-

f;(f «Sntsi<, fr pealti" iau^ontt din Wujife, f§j >^r^^j


*| ta' aii /icuf /ar tirea împratului corlm
mariaj ^ dar leau daf voie a avea vrci mici
tru nevoile Monastirei pani la JOO inuîuri , inse nug^O. <g

•f lsa se/ac comerciu ca -mirenii. Cumprtnc! dtap-^«y/)y^


fa. si se jfnie in sf. Munte Monahii, j^'-**^'''*,
os in timpul acela Lavra sft'ntului
Jrjf///r>
«asie afuncea avea clugrii- sl V&z^sJi
vaci cu lapte avea pen. 0
tdte Monastirile .
fJmwSwN.
- -

Îi6-

, mastirca ilmajimta, au tînvt

ioratie fflaff- pentru d


uS iW
tors lS Salonic f
«nf« ,levoile
"j

scinduri i
% £ '
Monasiirei. ducend
'

r «ui iV. Tarifa, si ovilea-


s/in-
mirenilor conira tipiculvi

ului «v«<t • Iar dup ipi-

VTO>^ cui împratului vasilic-

rPorfiro^luiutul B%arocfoW.i
/clugrul eif din Mnstire, a*.

.^eraprhnH i»afc4 Monastire ;


w-
l'^svca voie Monahii st taie 1«M^ :

jentrtr-
^y*%c; cn;f» copt piintS.nici
?

caW diV/W Monadei P«««^« i-i aralalo.;


« Dac Meilor jusnici nu 8a We
dejoc pen le
cui
.cale dajoc la * ««ii
4« «vou; avea* d«pta(« t*&i
Monastiri si pduri, 77.-
" otacel tipic sewai prevedea, câ Proiul

~
nu are voie a vinde
We sau se drui
due sau fcui
iasTâ înLavra creia
ce
v«h«r. j

^BtfiaWM duâ tipicul cel

cumpra oprite
'c se vindea i se cele

omare-
^clugrilor; afunci saupcui
^încurctura- E^utnenh celor 180- c
ucemcilorj
Jnâstfri venea la Protatul cu

\ite 1 si 5. Sia-itii ***** î* c^ noiH *


eninl

irea Muntelui, pe ca"nd ucenicii


erapea/ar isece-j

P*of-,
isel>âtea fualtii ucenkih peatuaci era
21?-

Meofif îriLavra Creia, i se înelege cape aton


ci aveau conace £ti tîrgul Careilor-. ca pe vrmave
neau toi Egumenit cu ucenicii lor, i pana la 3. i >î -

lsa pelâ_conace în Creia.


«yrmeflii cu Prolaiul Supus tiic-
t re^ulamenf i , ca cluarii Tleologi

e nu se |ac Pfeof >an la vîrs.


teâ de 3o aumi, rârâ diacon -pâ-
n la virslea de «s.âaajii, ii.
rara a-nnif a.ccs,tea ; poaie seCie i Egu-
menii JacA va r rd tc a min a t ? •

CEâSi rnc«^trfa de sfinii Piris-

^.{ii Profu loanichie la Snul 109?-

«Jj^Aj^P^isfârit si de mpâratul e«as*W-


<\
'
urs îtoeowai.s: skîiafs cuwc«fe

3vr* ca se nu se Scfirmo? rnre-

l?-7% ,.''(^Cî ; cave au trimis la Jaa lo-

cului pe Cosma Monahul Zin-

j vi . : . îrc Mo«aî<:rea -

< Jfh^-^Sruarrrlor t?:n CoKStaromo-

^Bl/pul -Juna Ivi Sept'emlrie Im-

anul 6554 _ 10 6 - -Aceasfa esfe dups o topi' deatu-

ncr scose de Mitropolitul salonicului Theodul din-


ul l09f; copia asezemîn» ului , iscliturile EJura<-

nilor Atoniti , suni acestea •

+ ,,
Theo^rJact MonaL Lavra sj. A(a«asie.£ Filotei

itul Su însemna* locul Oirt-CPror Mo-


nastiî 1 ].
33 i— . m

locale te< -+*M~Mrt*«a S,cl,e1 "--


Va^d.-^Tnfo*-
AiWsii K«*M£*»« -
Moasi- +,.T««a«e
.„ cli«o#e îviro

„ M ia Ko«as<irei HeWaruW
fuitt« Jt

u*a mila deprta**


«d* » vede ruinele

ie la itonî«««a ri-w • - + „M^-S^tchrfaJ

+ Ilarion Moali i Σw»«,

*„ Ici Mona* tfttw**


ruinele se v«d , de asuyra aei KiWta*r,«lut ,
J
M<mas««a IvirolB i.-+„Ha»a.- .

care era sub

llie McnaW Si E&wimw Mona S (i«i Xeropota«-|


Parei- 4-,, Zelia^a-
acu* Honastrfta sf-

Petru Monah, BS™"" cWtânasie 1


XtW-
..„Harja,accm *Ai*»J sf.tw.Kwst-
' lfaWv

+ „A* caW
S ae Di»<»>» il-aff«««
Konastirei DoK e aru,S/-
t ,Tl«ddK^,E<u»««
Xiropfam -D.ometre--
„icobe Da/ne- Acum

v „Lfca «A un«n«l «ascâeitei de „uamezeu-


E5
+ ,Tolmata-
H«UW*i*«i Filcftei«lvU
alXmoîulvi Mona S tire- + „
Calme
$r.cW^
Treiwe - + " cVir- pav41 -
ii u*£&i**i -

clh-.S,soe|
.Vanasie K«aW,
« ciic wJc au5ost.- + .ÎJini^or:Cara

calului Saravan- *.OftrWw»rfCMt«— n


SfintfApostoliailfnibiW.acm» ctalsMaiLavtfo.
i
^.:-^' ^ -»• »• *: * : ±i-±l *' *'
m
+ „Simen Monah, Eunieinr Monastirei Calea^ra; sevm-
p 4 grdinile MtmSstirei Cotlomvst;W_ + „Krojmuasis.

ii? +„Keia schitu Sf-Pavel

Kiîopotam
..+„ Hagi.PâTiu, acum
sf. Esiatie Plachi<?a aliâvf ei.+„f-.ipafie-
cliilia

Jf
« Sf-lfton ealaj."ahJ.- + ., A-nsctorei ie Diranuetr Sticif

velcia. - +,, Sf- (îliîorghe ..+„ Sj\ Dumitru- -

mi (iu-mahr. _ fiavdvh.- 4,, jj'.Sava.- SiJi-r^u l-


v> trtorului cJelenm > Acutn Schitul Bulgar 8c<*"oro
c. CÎnr'a--+„ S£-Hicola< al Scorpiului- +„Bro«cirl Mniiln
k;
+„ HriSt'camarâ 8â*be-lvflgi._+,,Er™iâ Monaîi rYesriter.

t„ Vultfte-rion sj". Ana veche josla Mare.-+,", Haldu--


I +„ Marco Mon«Tl i Egumen— + „>Turtastirea fPantelei
tnon cel 5rn Salonic i Rusicir vecli:ui.-+„Si roi-ar]i!«- :

+,,VS-rnovit:.-+.. Ion Monah, Egumen al Mo«asfirei Fa.

ellini; acum gusifA din rejurul Monas.'irei Pa«-


tocraforuî .-+,, Sf-Fefrual Vulpti.-*,, litande -
+ ,•> Caiari. acu-m Schitul Xt'no|f.- + ,i Ofticar.- +„Der-
mat'S., HonSstrrr de jos 2 jrasca'îorei de Dumnezeu

x rse alunilor ltrinn.- +,i<$ camartdrin •-

VArioiomeu Monall Egumen MotiSSfiîei SotirA-


Acum ruine la Schitul fiomrnesc LAcu. cro^lical

Monasiifei sf-Pavel-- +,, Scorodon SJ- Dumitru.-


Cliirtopocîu-s , sau" >icor de câine.- Mazvclii.-
DronisrtJ.- + htitonit Wonali si E^timoi, Monâ-
Stirei SjT. ESiratie, nu se sfie unde este. -+,. H*vro-
cap Ilru. _ +« veîinîantu'S.-4-., Sfint-Mina--
Kichrfor Monah E^trmen Mpnastirei verioi, âctrm-
,

'
1
j Schitul Bulgar îogoroJnis ,
3vi ilur Teodorit

statistica. -+„Simon,-+.- l'esftr. acvm Schrhâj

usfsc SerAiir Andreiu cel intru chemat-


Sf.
.

_E
'

******* Pantocrator

0
'

l 0Ctr l
Monasttm CaliSta sau
4 „lWor
,
Eg«r«entr

<i 1^ *> * ses«e unde este-


,

jurol K««ae««' "


\y&$M
fWiM.^il Mo^ Eâ ^«« ««««« f-A^#^
5'*.
vi t

Edenul PiladeV^-f
Mcnat

111111 «i*** « clil£e s


f-
An — Im aca -

gfi^^fet statnanHvlvr Mo«asure-


s/imdor^O
ClWsm Xwdu^w»*! Monastirei

Sff^^ffg Doctori Jtfctf de argfntf . « « ««« loc vi -

g h;^^tâ «*ae este- Mi


J
Mwiastwei
V£^!$ +v V3.rtoWu Mo«aUs E£tr«.e tt0i 5/-

?5 KKfilae Rtrdovon-
i W«a«ti«rSf.E/rem.
M3+,,K«iiJbr MoaaU,B5«*enul
jMj Honali P*esvKrt,Konasti«a Sf-
Onufwe-
iwtâ
"
irsenie MonaU „Eg««.««aK«a«««i Sf Petru
k
j'f^ guMfnii acestea Ijatriftif au-
(
ce-
j osf numraii mitumarui
>lor i8fl Egumenii ai Munte-'

I lui i iar cei-laltf sun*

se fot eetr ea" era wistmX yi '


av
ore.care ptiniu ne^rijilivi-
221- ^ *****

3
&traie trrîe leau" ae^t EFiloteitul Serici, c
lao vedut «cojii dintru acel tipic, IraProtatu pe-

jersiJieni, i tu n isclituri, i al slea fn Lavra sftntup


'

JlurAinasie,cumul<e iscâliluri. c forfme scrie).

^^"^caav vedut 5 coii t, in Proiaiw, al sica Cotlomoi

~*J.4£o«ului •

v
t v«i7iesi
SceiS sau- ,

,luat numele de - î?^

Monastrri, era
astiri, ei

fot « îndepedente

^stpnie pelocul lor:;

-precum scrie i H
Pwfwi Lavra, sj-

IsAianS^/a/vedytTn Monastirea rumenului ca

L iipfc cu iscliturile %TWitailor,


care era Egumen-;

Teodoriirâtârilâ cu isclitura înipe?


Jbiemfe
.jratului constantin Mono«.ali. i stilat Impara- ,

al alea al *«*U
Constani* wono»Ji,Mfip«a
»j 11 i(
l|Li Atonului; au murii la 1055 Ianuarie

mi Monastirea cea zidita de densul


&8u /osf îndopat
-J|
Mânjeasc, tete luntrile aces.
[dm Constantrnopul
din

Sf-Munte, urme se
cunosc -
^
ItM w«4ocx« trecut, prin

dafini- 3 Ivirilor, i.jS?


^
'numai a» partea Italienilor

Armenilor; sut acesl imprat fcnJM ealu^j^


mult sau

UmI
fta iote W
m Muntele Aton, sileau
neamurile; t
dat drepturile de

CoSena, Ms«aî:i/«
opottiv
\C:\

PSvel • ItffiS .itonuiui i903 )

^f^upa cî iau urmai la tron Theodor, i au impara-


(**^ti( Soluni. i atf murit debil in pîfltece ta

lui Au^usl 30 anul (036': i dup tl iau urmat la iran;

Wiliail sfratiji'c-.

'jy ara atunci Iiavta s/. Attiasie care


Yprimea alisre Monede ,1c au mai -
adaos 3 litre, cari Jaceav 3o Mo-

eie,anii i«7; iari pentru cele.

ls.lt c Lavre i'oU Io.leau" mai

tîaos io litre, carileprimea eu drnvr

'sfiria împrteasca", in viacul ace

îa era i-ndeslulaf tot stuful Kunie,

/îi ca era muîtme de popor, iar dupâ sfâfvirea

'{riarîiului, aulâsaf xmfraia 3o Avgvs,*-

si sat? fac uf Monah, sila tron iau urma^-

'T^Issac Comnino , acesfa au împa'ra'ft S ani 1058- 9-

Li îâu câlujarif i el ; Iara fronul iau urmaf Consta.

ntinEuca', sila anul l06îlufli«5 sau sjYrit-

V^jWÎyrîCcm la Monasfirea Ivirilor . Tom 6 ?a<£


£a
* JjWi v^- cS- pana îa la c Egumenii Iviruluiy

Gheorglie «ascu* Jaanul 40lV,i»Tialiascoi

Ioc. de prinii" deneamtiun itine credin

coii; (afl lui Iacov. maica MSria, cand I

avea 3 antf , Iau dus a'rint'if lui in scol

,ca se inveie carfe, unde era i sora ivi

cluari ia Teda; sila lo24,lau dus intro alta

'iMonastire Hahulr, unde avea îjraii cluarii

...

mi
,

«i<»ri. îv:r;
Hfcpcit •. s: nM»» v?c=f Cftnitlt i: .-

1
'" ' L ft
syreToviîifire Ia « *«ai
vniccsc Ilari»» . - ic*»»
; 1-' w-
ratai ti< sffrta serjuri.

I'

i ai»: ii Iv: Ftrim W nv.


fe jy^ : . iv ivit i ivi ir «as i

. ta rt>vatc*a ^«ctasc. «cleau invitai i*

cu irc«ea ftnratvîvi Mi-


j^.i:. Afoiv batale
lai] Pa/la£cmlaaW ic3t?i
sa<J«t<«
ntas: a lunari b&nftf, i iiâcoL; saO 3u« la - i

ci
•tafisc Sa.waKma.lnA Jm K;«ast:rea HaWhi
âtoTÎtyitcru.
aici sar tns in cinul calujîisc
1039 iviri rit-
lui Hatiot! Mcnal Trtltli. anul
S:ta 2' W ansii.
*
sau la ItrusaW,ca
ft Ei c.f acolo <3tr£
t

S St :'r.cl»« îfin«tl»r1o<vrj
;
3ar.ii îflfff-
V^SHI i acc'o aO fiir.is

tfjLirl wffjtia Sjrntul»: Kw*". *»« toi* 0


j
.
? . s'.«;:«2 '« ascslfiri


u. «a ««p»s«ie •- iW^T» -

r mi ' "— j '


T 1.1.
seninscrac cu «h»«1i ; Sf mvoia
.

incSt» a nvtn.t

Htsra: fin* PafTroii ; aici Iau Ja":=t :


« Stts -

ius fa Uru«ili« aau.


-

mj e acolo satf

iocorii «
si u' fafafaaf la qffeA J
sf.V.tul M«.i«laa=u.
i

Rlil tn Lsvri Ivirului, i iau ajutat Sf- Efeimie


__7j
'prescrierea crilor. ;

'.

âovl Sv/Wet Frect. sccs: e«iîS.

Gheordu jVKatimrndeli,au adus sfintele. ^^î/-y


moie 5i« Consfantinoful ale Sj-Eftimie ,S,Ue- B$?©CT
kjiipt'slin«' misii* Sf.lon. Ivirv iV.tiSfri- s^mÎ
^Pca sfinilor Arhangheli Monastirea Ivirv
* 1 un nlele t/ne- cr edrnc osului împrat Constantin M°-?jl|S<'^S
Knoraali al Constaniinopolului. '
Vj
_Mtt/tisia. aufacvt clugrie pe Mria fntpsta^fc»

\ itassa, sf mama lui Bagrad al 4lea râp. .

^ra<ul C-rv«înilor Iviri» au voit selpue v '?v » 3

,lorusi Egumen i nv au primit 105b, i


sau dus inConSfantinopul, i de acolo sau 8
_ dus fn Ierusalim la Muntele Ne^ru--*
JoWtore ae suflet.. In Cruiia.'*
lacjle pretoria cârti

'lui aupropoveduit Sf. Apostol cel 1 chemai Andreiu.^

si Simion Cananitul, carele.au s«n«ele lor


mote

rtisertca A.Vhs*SCom, oraul Kicopstsse.


ar dela Ierusalim sati dus în ara-
lui GruMia, unole îl chemaSse împ- 1

^/j
'raiul Ba^rad, i sa<î aezat £n-
wonastirea A'Vhaxscom lo65, i sjfu
ia pe împratul ca cafreele, Lavre
le Nedîevi. Cârtii. atherdi.icladerjet.Q^
-

sepue omenii vrednici casele conduc; acest cu -

vetit. Gheor^he Monahul fa'cea; avend laDuhovni-^

cie mulii Preoi, Diaconi clugri „Boeri ma- *£%m


,

Ijrt^cgatî i seraciî-. i chiar pre împratul Ba «s^'J


\'
p grad, si îi Sftuia la mintuire.
-

r * »- r -
.t;:
~*- -T- -t -y- —
^Ticorjîic al alea McnaM MtâTOindele- W.
petrecui ianiî ta Muntele rtigru- i-
in «ara lui Gruittia 3c la îtJj,pa'nâ
10ti5. i acolo au scris multe cri -

prin EtScoJti i Monastiri-. iar ia.

1 anul 1066, Septembrie au venii ta-


Munte trece'nd prin Constantinopul. -
Sf.

Atuncea împratul Constantin Duca"Xilau oprii-

pte el ca cunoscut cu dinsul, si au voAit pentru «edin

te Sjîrti». Ejliarisfie. acolo de pe era Komani i Arme


ni. Dar nu au apucat se vie cuviosul Cntorjne al«T?

K. afig i Monalul -MtatiSminaelc fnSf.Mo-nte, cci cîndauple-


i cat din Hrujiia se vie fn £J-Munfe, aâuce'n si Po-

topii eneam mare alii seracii; cumprai rolii din-

Grunia.care ii invfase pre «oii religia-, âu -poftit îm-

pratul Constantin Buca seivad. i cuviosul iau scos

la un ctmp, i acolo împratul cu suita sa, i cu alii.

"Wti, au venit si Hv viiyi. si împratul mult au-

udat pe cuviosul: c.
^o: pan la U
0 topii m etate de la ?

negre i
anii,

£ . , .' ,V erau îmurca f inJiaine

'(li ^ curai- apoitf au poruncit tmpata-

V
gj
iul de iau
au poruncit .
cetit

S! cânte
ceasurile; Apoiu cuveni
o cântate '. Acum slo
•^1
LWete eroW «âu sfpine in pace

'iar a % rf cuviosul sau îmbolnvit i.

IV murit 30 Iunie finul W68, Ia*a copii-


w
in gri-
au rmas tngfija împratului, cari iau dat
ja M Slect^he îirMonanul Gmmia-n. din Monastrrea-
&ruu!encasc din Consfantinopul. si sjintclelui mi ste-

~ * ~-t- q
-

ti
"itasericel î« sth$a.-
1 ^ ariile scrise 3e cuviosul duri ^recefe pe-

mare, din Eva^lelit


^^Lf SiuditiloT cea Sj.

„ cuvinh M«lmM« tilcuirea cri


Siria-,-
||

ai^T 5 cri ale lui Moisi, r ti£e


WmHeriie ale/ljo-1

stolului Pavel, sia-ii «ffecsxf Miuuvl relvn&lui Sep.


remlrie, care era înceovl
crile
de sf.Eftimie ..Tofe

acesiea a. lcau prescris m Muntele Tfe^ru ;su scris


6 zile asf. Yasîlie «iMSfe, i «îimit'ereâ sf f<«iatfe

deimtieMu", ceaslovul si Ocfoiiul. care


vrta'tetil

se crnte în sepfitaîaile luminate


dvp ya$«i. i m.
miterea sf. cJiiriîl al Aîtcosandnei efc. f aal«î^«3
ore.care titiH din vecntme, care nu se mai utea -

eiii; issa acest om al lui Pumnczeu.ial omemlor-


$ J? /• "crs «trncs îvi a» Josf scrierea crilor.!

intru vejntca iomtnirea lui; iar la.

vrfiiupe cuviosul , au murit S,i rm-l


raiul Constantin Juca, jiin "bolnav 3
rntece 5 Iunie 4of>?; iar dup el au-

luat scaunul Edowcia îmcrteassa

cu 3 £fi ai Ei mici. Miliail, Andronic

si Consfant'in, cîecx Jiind vdan \.

sau mrHa^ dup Roman îio^W voe-|

ia armata greceasc, ilavus p« el-'

tat, ca era cu (rujul si cu dunul vrtea-

si se temea turcii de el , iâu vcAitii t*'


'trp Hasiâc KaAtl la HM
sau yus împrat X:iai!f :vj «3 «ai 3i»

tr.ar? al împratului Constantin

si fntrBiprl actsta uc rc£t2at iiott

âlt mhre Mcnastirta va<op«d\S Xor.w

firea Calinicuiui ctftârtou: Kwnfclui --

intre cart era. *iL'<m«» Xenaliul , pn


,

„. si un loc Era^stor, piWjs" Monai*i« «a


'p<3uluK câri locuia mirenii acolo, ji iiavl
iTn
SJ
Jpiratultri Constantin Monomalu i no aparinea ntc

imn Monastrri ; Actst stapinitur. triirean au «ur


|tn Konastirea vs'.ojedolvi-
icr.a$t:r«a jelcar-.-.v:.
sfrrcai St r/sToini

rotarului PamrWi Pfnnar?i«t ir. SaWc *a S


fficWoniâ. "b anul I | ca« tnainainw «a Ja>uh v ^
^
"
(k»»lt« Bontar »a/£nif.^Aa, a«<A PS. â
-

• k ,
-
.. . . . . ; . . •
^^"/%--v'v^ •
w*-: v^'^-^O/
Eâoc«i.a£* P aralJ»i »ij<*« *4«»W*-
-i"'"
$ *fl
*Vpa«f«sM
mi vi Constantin, âu a»«
g
aWul culoc Monasticei lAttnM-tâ
.
-
^
u> M&ail luca. Suprim» împâraiia^>
«clifor -Botanist, din jamilia rate-Bj

\ixii RoemsnXIon. Scyltsae Cu- B


„poîaf. Histria
Isoim; 1839-3- Acesta au fniprait

Jr de la anul io;S, pan la anul 1081, in-


|
au)
..Acest timp monatkea Uvrei Ivirului
aur, cari /ac ÎS Mone3« . sile-aâ *r
&soci M r iau fet tlit«
dinainte averilor Monastirilor; si
, tS? tarif hrisovele cele «t«J_
',
:

va s.via sc nu v:e la. c onsia.fltinoul, cila judeca


>.H'3r:s:.; '<£ ^.^jtfi
1
%7r?-J: sa .

Uf rpfmi'c

citi- va.
DuWifvl.dupâceau scpat
ucenici silui din ucidere dm
cv-

kjHonaStirea 3_f-
Nfcolae îajne.au venit

ÎS 3sncarr, si au cvmjjfitut loc 3tîa Pro


ml
M .... McnMsif.s CaVetl^ ft *f f^"* 0
1

^ "liscfica mic Sj.tTKoîae mai sus; lei, ]

»^iau" predat Egumenia lui TeoduL care.


|

ftsav iscat " V" 1 «¥ {wl lul c <« 1S,a * t<,, wonomalianul|

pe v™> a
ltA& Egumen al Monaslirci sAear ului. care -mai

Monasfirea sfinilor Afliangheli. er acum Se numtsit noA-

Donear, wcare era Egumen «iW, i isclitura Vi in rin3vl -

;9,il.,de Egumeni 9i Muntelui.

ara 1a anul ioS' iau venit cvriosulvi.

Bfftmie, un nepot "bogat i tulit $H impara.

ivlul Necllifor Botanist ,etr numele Nico-

j lae -, car^^ "Iau zHvgrti mosiscu EjVmie, purnduî nu.


%29.

rmele Neofi;, Iau pus i E^umra siProt al Muntelui in<

[snvl !0?S; intru acea vreme aii murit cuvicsul Eftim-iti

petrecând cu el 15 ani. si aumsi lrgit Monastirea in acestea

1n
I^Sdoj
cuviosul Neofit

ominunt a
f.
. scnifflliiidu.i

At&anj^lâi •
litamul

u. Di'p
sfinii A Aati^kcli

istoria Pito
*<i

jsinglieWui al KSrei Biserici 5 ccnistaminopulvi

jrill anirl 1810. pentru Monasiivea DoliearuVi -rj- si-L'

Jscot-erea "biatului din mare , si povestirea lui , pentru,

(tineri cari Iau stos din mate.ci aveau aripi de aur -Sf. ,

EJfrmfe au fost pe vremea sf-Afânasrt. i ai (râit mai muU


^
dl loo de anii, i au murit pf vremea împratului Neclifor-

traastirea îino- , .

rului dup Scrr'e-ryy?

rea cu-viosului-
Pâvel Protul Mtnt-jBl

I Jelui ,câ este chiar

in marginea M.
g

rii iflfrreUoliear-

si Russku, atî-

fosf întemeiata ÎN*


K,;

U de Cuviosul

1
AiSnasic , in al lolea viac-, âiunci
^-AXcnofont. in-
^ timpul
era împrejurul'
SJ- r
f"-^
mici bisericii; Sf. Nfcolae Hrissocamaru, Sf.Ion
Bo£o-

Nslov, Varnoviia, chir Dionisie.a Sf-Prooroe .DaniiK-


"iyNevrocapa- Scamandrina, Jeliana, «Sf-Efrem, a sj-lor

^*§ApoStoli, etimul împratului VasiliePorJrrorfeniWl^ 9|5-


^
-

acestei Monastiri Xinojv.


Sj5 o druit
*'< ' siVvr-
t«. Mnstirea lui Ieroiiim
X *Vvuru dm ostrovul Casandrei cu co-

|*(înacf si SrhftsWI» i (S omeni stttori-

Teodul Xcnojont un var-


Jk. 'iar Marianul i

al SJ.^cnojoni.. a» /acut 'biseric c„k«l Spicolae Hri

ssocSmaru, i av datu.o pl ea Monastirei


«locul ,
Vii 4
3oo mslinii •

.*^sr<; dup sj.Xenofmt-.auwiatlaE^v.

HlHR,, „ r «^. au /ost si P*o< al sf-Muntc„• rsi-e iau 3ai Cuviosii EKimie-
parte de panunC c:*nâ avim-
4« A V*T,ohearu o

|Ki-£tit HeAiJor Botaniat 40?8-itunc<-


taWt
-ifMenas««» tfl* in ceamai
prî un cretin lojat-
r^Puf *mm«i#, au
si line «rafncos din Constantul, tefan Drun^ane ,

ym cu 3re âiorie f.lr'ngâ «-J^iJ^f


cu
^ d.nsul
'

gr aici cunurr.de S^ion,


venind .4t* 3

elar îtonastirelîrnotf-
ainWrx,«ia« clugri.. <.
P £
«.-«. 6-Î-8-9- io- ->•
Tom. lî f.
6-1
Canii, si IlariojH
'^nul tu numele Efetvie ,

din natere erau sin'ri;


T &*acesfi cuviosii

au mai mrit "biserica, si îmoaebrtiav.o

Jrumose, si era in MonSS-


Sfinte Icone
clugrii - La armul ÎD«,I*Jfc.
fire atunci 55. .

iul ^îea, au 3af


Hrissov Lawrf SfintuU Aiânasie,
«ai«*Airf!,l*r«*
entru" intuirea averilor celor
c 3e creafneosn cretinii-
. -

^ dupâ 2trpâ dinsul au urmat


împrie Alewce Comnino
dela anul 1081,-pan-
,1a iUS. i Patriarl al™
Constantinopvhri era.

'jtrcolâe I. loS4_ lilt


•«4cest Patriarl învat!
mult aupgvâtuit pe Preotif

si cuvtosti Sf-Munte .. se-

se fereasc de cele rele si iV,

[se jaeâ cele tune v între

'care s_i ffnt'ru cununie;


se fot! sejie a 4, cia treia!

:ven<3 vfrsfea de 3oani,aceaJ


gSta dup" un soW al sfinilor Pa"rinfn din Ccnstanti-k
£3nopul m t i si se împârfâ^asca de.} ori-
lijl în an

v.cesf împrat j4lecde Comnino.. dup(


/bre. care greeli ale poporului seu,|
f&mvii ru âti Ja'cirf , pe -muli iau-
)ucts-, âeci au primit canon cîela 1

_)sîno<3 si dela Patriarhul CosmaJ


Ist -posteasc" 4o de *île, i se dorm pe jos cocapu
3e o piatr, si îmbrcat pe sub potera împrâtea-
isc, cimae aspr, i dup canon sau apucat-
Jear a rmpâri -
u. -Atme Comnetije Alexia
Ijdiif liDriXV Volum I. "Bonnae 1839- r,<r_
^ 143 - 155 77. - In acest au tos ), îrnpaVatul îllee»

(Se Comnino, au trimis o scrisore,cîitnotiteT sfîntul


,
lui Munte Atos, sfceVid: as,a
Sc-fisorea im-paratuivi ™

\ sii u c ftmul «^"-pS


CÂt
este *ai presus <3«
^«^1
^Jr*** ****** «"^'Sr
^^k'eci iii creti- <k*
cretini- * tct ?°?°™ !
"

eutrv via*»
S cu nor se*ucurâ
Mostr «a «nai p«s»S âcoffl
^'fâfe£
^ W^Sfr-vi i v ™gH

^TLL! .Ic vi»« se.e ceac «l«aj*-B

patninfvrile crlo
foxe Conrnino,^**
icurile din Ostrovul Casând*.
Q$Li sexi W«a
avea Metoc-
*,cvfttls Pwto.savatf,

Acolo Lavra sjUtnasie

IU ,1 1 a înmratol Al«c«e Comniîio, 8 CXf-

ca *fmin« se »
o i* - - ba >twl »»î ,
Lni.
Sr 1
.
giujion Monahul
ara
Lastra Xfc-ff-.'" dat af -
dup&
,

ca era spin,
1
w 0 «asiirei. sub motiv
1
-

Mnstirea
Jupa ordinul rrapprafului, cifre Protul ?avel al
Sf-
Kunfe: tt NrccfW iriennt'i -
L. IV. C. î?: Edii.îorm-
1836- 77--
a anul ioq 4,c"hir Gavriil Pr 0 fu,au

frt'mis la împratul Alecxe Comninc.


ca st no se amestece Mitropolitul Saloni.
Cului rn Sj- Munte, nici Episcopul din-

Ersov. ajar can vrt unu Spre


^/$'r>-irotoni' f
era aduila Prot.

cel-
MIT ^^fi
^W^-'wai
'

Je aprope
Protu Poftea j*e EpiscopuL

deja Ersov.si /acea-


gPreotr sr Diaconii-, i sati liberat Muntele, marginindul
ajace Preoi, i câte o lefur^ilie ; i t« viac se nu se-

mai amestece intrclile Munte ; aceasta scrisore au


sj".

fost însemnat de împratul Alecxe Comni'no, la.

ânul 1095, Indiciul S.lunalui Noemlrre •

of in acest an clugrii din tot Sf. Munte,

au fost scutii ca se nu plteasc


^"bir- cf numai sfse togt pentru un
OE'paran i pentru tofa' lumea; t-re-

"ii cum nici cei-laliri stpinitorii li


rfal
serrces.fr i mirenii împrejurul Munte
lvr se nu aitâ a ^âce cu calu^riivr.,
Dar au avut i slticitme ha
!WJri<dL. paratul, ca" au lsat mirenii se.

tttorrr," cvja'mei în SJ. Munte:

Jc unde au venit multe ispite asupra câlu-jaYilor

ca' pe vremea lupttorilor de icone din anul

vnâ la 830; ci de la Jvnâre. au veni


-

£« p aee«
"„„cr nu plasat
i Slavemf ; aduce«a in ttunie.
Vlaiii

'
^pârâtul vasibuiarf
opritamai iV
peMo-nastirea Colo-
'J^ept, au opri.
««««
fvîilor aela Bfsor.ea
s.

Caduc vife ae^ascuf .«


1*-
ttrtJt
Munte, asa afazii 10.5.
Pomenitul anul

dat voie a avea co-


JT Jfces( wfârtt le au
V^riba etrf«« aduce vinla
S*Wc a
* ticuri in v«»ea Sf-
Atnasie,
la ala
«ni avea ci-
ksi al« E£vmeniî-,
unde sehd-
t«i de vaci .i oi, si
nea <nuW de .fraii, i «** ao-

se ps.fea nu 3e clu^avu m
VbHoce
f.^ck mirenii cujamiliile V , silo-

p $mn(t
:
isa c avea stâptmtc

^H^ri mirean nttmtele, titrmit-

ulibri» Mo
Lrapator ^ cemo-^av . Milalea .

corii Hrisovului t«npra»r


Snastif ci Xeropc^mulvi,
H ... A„J™mc Paleol&t din «93. 77. Catari, Hromitas; »f'v
.

935.

si Domria vanina .

'iste Si trirea Lr cu clugrii sati prelungit]


pan la împria lui Constantin Konomali ; atun
cea iau dat afara din Kvntc la. anul 4o4£>\ aftraci
ore care din Eurapator i Catari, au druit pmîn
llfuî lor, cel i'fltiru Valopedului, al fîleaXinofului .

c pe vremea im_
•pratierlui Alec-

Tse Comnrno, era


in itunfe 3oo, (îe-|

^amilii vlahii „iac «a.

,s«a 3uj"osi de-


a& anul lOSl- j

VSi^^^H^y p« la 11??-
5
Iar împratul' ilecte coninmo,
împlinea, cenrrlor Prinilor Atoniti , ca Se fa% a.

Karâ pe mirenii Valaîiii', aducea la Monastiri lap


Ut, Wruejîn. carne la prajnicile Monasftreii

Îi de «ceia sau apucat si clugri ie nepoi în.


jtre sine, i prvlit j-'icend, Cumpârnc! t vin3md,|
leu mirenii ij'mei, arma vrjmaului entru. [
Jsjrntu! Mvnte. i. Pentru c Ja'meile erai iml>rcate
„l)3rliâfe«te„ si ptea oile,, sevede cfe atunci -

I,- la Hramul i pratnieile Mona tire sti mînca si car.

i era tare £reur intru acea vreme pentru- câ-P


Mwg&rti i->. (renumitul cai din Muntele Atonu.
lui: Ion Argi-ndanu Profesor . îstb. KacLedoni
li* fitil l&î- Bon. - ImpaVatul Alecxe Comnrno,-

lera din singe Romîn, i avea soldai 'Romanii ca


larmafa s., care la anul 4165. atrWtuf pe uneori J
- ^^^mci Egumenul Lavrc'i
j
f*£iL I—*h vaW.
j fn t

^ jn***"
aina
Aej

ff^P 4^ ',^ <« a

iP^P^e tnirenif^âmeî si coii, Sv

fm^afci în Sf-Mvnfe feustit « »â


8

,ahWsit m0 r<ca, se «ai» ^ '

V •> .
c ;. cari Stlvta cv
(Srad't-I

r/'r 5o, si 6o de anii, si Ego-

^ncnii la Egumenii, si fflSti-L


^sau dus la r ful Efraci
'

ML era «d«4«i * -e n,-Wi i taj-«


fi

SHE c^a scri^ ^ ?


vs g e cern, 3;-]-j
«J
an^ I^vl asP : a
^isiia^ ^ trecut ? re ?

HKTa viclean, P«d- —


^lau forf atunci, i ««Ha eâlvffiri
«au
<>e-

^LiUe VlakW, care 300

i in sLcrei
a^uo_PamarWui^

5k
friirtatca vlahilor,,? JâmeilorlOT\a fetelor lor-
afriariul jîfcdat.

dat orclio -

împ aratul , ca sc ea-'


/bir chla KonastiTi.'
fi de la locuitori rai-*

renii ; toeei îonichie-

Val-ma al Xonastirei Lsvrei 1

se;. Atsnasie. atî recle-mat dr'n jartea Muntelui lai


"m-piriul Alecie Comnino, jurndtr.i ni vedere.
tipicul rmpâraiulvi Consfanftn Konomall . câ au
i/ost oprit settc vite i*n sjl Munte . si Iau trimis la "ctr

' siantinopul . CuMonalul loaniclit Protu; nvValoia.

efalttri, Cu trn Jusnic Kifon, si a» primii împrate


tpicxrl mantii iO?. sipe Vlahi iau scos <3rn-

>Mu«te.i ist? trimis vn Mtmtn" Peloionts. si mulii


ca Vlahi . sau î^s
«

'

*„vT etsau fâctrf Wurie dracilor...

Atunci «-«-ÎNS
tut tificul Ivi consfantm .

aduce» armn-
cWri fînt^l-^ îsî

-pustie, când îi
^«„^^«Kc.rJ
dela E^iet. etc
^« de P otc

'
risM cu ^îngeri a K$vmA fr. JL
ConifantinopoM»»

„ o(e Monastirile âin Sf- Munte în

3|«nol Wk ^a ^.'««a aomnulvi


^*I*vs- Hn'stos-, sau aduna*
ftgvl creia, si au af«*î« î*«*

ce au adus soitele în sfMvn


care

Ve.cari erau /orie îmtunfâiii


ciur Ioamcîire E'umenul Yatoeavlvî-
Caracalului , Si
'««nai siE£«m«wl al
im-
MflftaHIlâfion; din neamul
'
Alte** Co-mnino; si au
pârâtului
Ma «a, rau Sg
tf**^ paWr
L&ftl cu scrisor. la paratul AWe C^°£|
%are scria asa. , „. . ..

^âpînuWostru Sfinte *e.«i fu


oprirea fia-£*
|
ute mttu îr^ârafia ta. ca
W ft vlaTii se triasc « Sf-
Mu«te,ca-

pu S {«< mai
ca se '1 scTihAi
to<

"
Muntele. *ifer«

^ ^^^M5«,l*e
V

if âdi'm ; Noi sub 2fâ sfâjîntîe petrecem viaie în a.


ice,me-ro£3fll entru îmixiiiA TA; Domnul Sr Dv. .

îtijnMuf sefi adaoge muhf sun. ca "bine creclsncosuVil


^împrat Exichil , ca el se te mvre5nkes.fi se aici cvi.

(îndrzneal cerescului împrat i Jomn . Pomenete-


wiâ Domne, cum
i
am umblaf. înaintea TA, întru <3rep-
^
jtafe cu mtns dreapf, i am /cut cele plcufe ie-^j
}tlsaia 38' Still 3)..
""•Ktfi iarâ.si cu mî-nâ.î/eri'fnfa-

>*4 la tine alergm, i licem-..

A "bine- cuvrntai , iiine- sth ev-


cvinfeie pre fine, si cei ce -procle.

I
Wesc proclet se Jre, si se te în.

^învredniceasc pre fine Domnul-^


r»> Dumnezeu, r'n parfea sjr'nl'ilor.

f c el or mar: împrai îavii, si Emilii, (ronvl te'u Se

\$ ie pus âpropewCu Sf. ConSfantrn , si cu fînt» an^e-

Wcur-t'e înninfea lui Dcrmne-


zeci, în viacvl viaculuf Wcu.
•,
ii
tt.fe si Jxi senâtos cu foâf-
casa.'' «a .

y/ceasi serrsore au y rimiiu-o-

^jin miinie rmprafului Alesxeif"-

f„ sf «ot Palafu i sinodu au as-


'.'^«ulfaf aceasfa" serrfore; iitîi

'asctfltaftr.o cu toitf , si sau- "bv.

•curat" mult, i-r tîcea împratului casei cneme-


I

f?2 ce PatriarU fwfw rspuns

iau trimis pre eii cu scrise,


(riZtU*
i
'

i au mai scris împra.


aceia

Bfcâ infrensa aa.

bmt& Pas'riarli . Tu vedi c Du


Lneieu 3« 3af porunc strâmo

'suim nostru în raiu i el nu-

atfHtu-o, «u -numai fot îfua <3ar-

aici 3 ceasuri; Aa iata oprire au-


^
V
Sf-Munit cart nu ai voit casei^
pustiit ;

îti fie supus tîev


împrai mai mare
slotoS de iote aceS- |R
„^.putere are ca Sîl

W ea st fie sUoS JeWt


.^fre s'pfnHcrii. dar Eu de «uite
cîajaiile

ori
se

m gândea*. «*
nuplieasc c

Biliui vtaiiWUw msur), dar am


primit cererile,
,

Hunului.
^prinilor, r am oprit pe Stepfnitorî mirenii ai
clui.
'
y^casenuenimic Sela Monastiri i se nu numere ,

- 'l" •
nu «:â aceasta
9
I; J^W«m ««a potrivit fie aceasta Printe sjinte;

num dumeresc, când Ku nici nu voise

auxi de deprtarea mirenilor si a dobito-g.

5ar Mitropo.Bj
'elor din Sfiniul Munte •„ si

lifî ziceau împrotivi prin scrisorea ta; Domnul

kana omului dobitocele, sileau supus suVE


tot pentrtr
mea *3&L fa Egumenii •, Bucu.
.picprul omului i «ot y| (

'rte si Jri sntos intru Domneîeu .


PâWariuî auprimitu.o rcititu.
^/«-«^
2lrt^ifc*H;Rn3c 2a tWststuI.Kisv rspuns lui
pi-ratul. s: iau -rspuns Patriarhul-

Scrisî'Ka Patriarhului JJieclac câire înip.


râtul Alfcre Coirniirio-
1

ii*» «ins* ? â.

.. ^uirtw, Eu unul SC Jac a«s: i-:rvv ar. priPR^.^


!

i av fcu* IstrailienrW cind ea clin Bgjiipei,i-

valac {pârâtului Madiamului. se dea rt* sfat',caO

|se pue pre /âmtile i Jei«l« lor, în corturi i -pre noi

rod se îl am^eascs srt curvie , ca Bumimeu-


c« total 3« o dat Sei piarja-
Ica ore nite necurai

Ipre Eii • T.J-f-154, f-Ejrem irul . - Aa diavol


llul tn inimile vlahilor au intrat ,
i ati îirîbricâf muef!

rrle si fetelor în haine mitenesti, ca seice clesusj

flaceia cart tria cu viat sjtntâ. le inea re ele-

Upre ling eii t'nloc e ciobanii; si iwgâeil le-

lavea pre ele tapre nite argai pentru tot? Ivctu

Irile Monâsirre»
*'>/. are acolo ce se fcea intre eii ;
«V* ~
.

,
'/ruine de spvs, di scris , i de as-

1 Dup aceia' e« sîncruri-


cultat;

k*.aupâtimit i au urit pcatul,

si atunci 8u trimis mie scrisore-,

'i>
v mrlurisîndu.sc lui Durancieu, <3e.|

stul fctori de reu i fr de Tusjne Vakllîî ;

care au artat multe re'utate i înelciune, i-

jpenfru oprirea cari jic pentru mine casaupu-

jsfii< Sfînivl Munte-, cum ai xîce chiaT Ss \

Atunci PafriarLul sa.0 isclit eu- nuna sa,


zicend: sau sculat asupra mea mrturii mi-

|«cin6se i mau întrebat re mine ceia ce tw3m|


E (itri ; Din alta parte tu singur tîruncUtivte-
!
ai isclit soborului Prinilor-
Eu unul Stngur «im împcat se -m-

1
vi -4

jiscalesc cu mina mea ; Bar s'a-prrmif deBu


jmtieicu. r de sobdrle prinilor isclitura a-
vnuia mrturisitor, âtuncea cu» eiî au cleS-

I pârtrf . si at? tiprit ca nic r o data se nu se pri-

Imeascs -mrturisirea a unui om; mcar e]

|se Site iot înelepciunea lumit.

T
'

»
.î^oi am auxi't dela Hristos îv.
" 5
'mneteul nostru, cendsespo.
t'>

rea cvlvdeii , c delâSome


niî Se primete mrturisirea,

vEi^ ^e ^a cwe'nftorvlvi t.
^Butrouiev ^las ara a«i(-
ca se nu se priimeascâ scrisore» i mrturisi-
rea 3 unui ora, mcâr el se^ie cel mai intele.

pt din omenii, mcar el se J ie singurul Sme. f

om fitul Xicolae Patriarhul al ConSfantinop ului, i I

risitorilor pentru sj- Mvnte, ca nu are oprire,

ai dat numai porunc cu canine , ca se nu se

pnimeasc Valalm spre' trire in Sj- Munte,


ori si pentru avuie, înainte isclitura se tîe.

rin conace; pentru ci Arhiereii âupvlere . o'o%,, S


«epue canone , cura i Sf- Sobor av desprit, pen-

tru ci i eii îuluaf pufm dela Bvmn«5eu,se


lege, i se deslege-, iar când âr-funt canon tm-

proirvâ voi lut Bumneuu , afvncea nuîre nici o-

putere •

i pentru clugrii care naii «edut t'n Sf. .


1

-
JJMunte
;
U Muntelui. l°cul 11 1 \-
.
«i-fi ficicu
si tiu supa.il <M^

kcnete p« «iu E«trv


. .-,

-ceasta «« *aimnettiî; .
Ol
dac vaWacW
JLle d«Jl« s seduc,
IL. alt chio* sel
duc apoiu «U**
C«â cari nu iau rsdit Tatl
«J^'mrt cetesc, aceia se vor dtsdr

. iâcina-,S.ide£*at prooroci
*»«« cunoscut i
,
/fe\&l *lc» » îîs V

intru mtunerec «triblâ.


iuuâu
„„„ aj fateles

curtatului loc ,vorji strivii


Se 1
dorit line-
seduc c?inf- Munte
intre-!
«i ce

•kkuva e MHropoliti iArlie-

...JRsein.elKgi pricina .penfru

ce sau ius ain Munte fr ca s se uife-


urm; Pentru c eii se certau siavea

grije turnai pentru venituri-


Monastirilor. i se îi jacun
|
culaniiT'iarâ pentru suflete nu avea-

Eii erau ca nite vagaWtii, câvfa"


ierrije.
fcui dup dlipuU

t/Ti
Sae si sate

Lmnexeu-.aon» sau fcut


ISconsfantrnojol
. Eii erau

sul>

sau umplut demîncinoi fwritfn


M
iiindeserti vorbitorii amgitori ,
i noi ne setu-

sfintele Seri
frn de aceti pâsctori deorci,cer
tdt deertciunea cate e suV
fLurir. 0 !!

s«e; dup' cuventul lui SoWi . Se


nu este.
Lari meu t*P icul tarintilor
1

ir-vritit de neamul nostr" •


-

s cind râurea, uncâ


.ugâr m ScTiit'.i

casa el nu put ea se •

I worbeasc cu cei
fcesfalîti' gl,

f'âu cerut of ct câ st

••'mirose Si se vorbess-

c cu en^^^^-'i au cutat rniot Scli-

r«l , i nu au ,gâsif nici un pâlar de ol^et • Tar-

la dionii in cele mari "beciuri, sini pline vujt.

Iuti dejeluri buturi, cu mirosuri i£u.

stose, i de aceia eii doresc , ca mgari cJupâ sel

ba'.icrle mâ<ca'rife ; asa si noi neam deprtat de-'

drumul psrtr.'ilor Btimr.ijeijp-e ci ipre noi Se

'ne. miluiasc.
Bucurate si se fii senâtos intru lumnejeu,

cu degetul loiliunwieieu se-fi scrie tîe numele

u intra împria ceriului.

da.f sccris'orea Patriarhul,^


iau t'ri
Deci au
mis re Atoniila impara:ul , i iau l)ine- tuventat,
;ile au dat un ju«( âe"bar.i,isa dus
in pact--

.Asai împratul ai citit scrisorea.ile au-


d* Copie i loo le galbeni \
recum iS'moaul
esii druit 'banii-, i iau literat ir. pace la sjr

îtul Munte-

60 De Egumeni ai Muntelui, ssu dus-


fu Cojjstaiitinopul ia împratul illecc

Commno, pentru ale lor interne" particu-

lare.
Im» "
«

3r dups îîiortfS Preului lomcluc

fnu valma la anul 1098, sau dusla-

impâtalvl 6a Egumenii Atomii,

V ieste- care dup trilurile lor, ainf


Itro l£u Mcnastiri, ai rmas numai 6o Mo-
jnastiri, c HoMonastiri sau-pustiit.

cTumenul II avi ou ca.


1

j « -pof'i' de sWur invt-


HkA râtuliiIau primit .
cvmaJ
f? T?ucurie,iilau pusim)

piratul Prof in Sf-

Munte ; si pe tliir Teo|

dor E^umeW al La.

vrei S]"- At3nasie,leau

j f âwt Cuojt este loo de erallienii -pe


i

tru subiinerea clugri |

Iar lui Harîon. *oo, galbenii s«ual-,i

jjfmparjteasca carte mare t, cu nunele >Iomo-

icancm ? . in care esie pravila Sj. Vasilie cel

IjMare. silele a lui Iusiinian, si âu jorufic.it -

|se oeetcasc în tbte adunrile în creia, ia.

cei.lalti Egumenii, iâu druit împiraiul

O Provinie Jels Bosjor,pan]a.Trapiîund8,inpartf a Asiatic, spre rni&î.nopte- râsrH-


iii slobozit •

Lixjpâ ce aii venit Eiî în Munte in vira ânuVi


O/V* ^
"* iOSS.Iunie 9- Au venii turci. si B$1>M

mim si -pustiit

Cu
Sj- Monte le clugrii, care nu
vlakiî. intru aceia vreme îrctu Tlarion Casfarr.anrt
c clugrii au
se usc'sf.

pustiit
Monallul.an trimis la împratul
'A
Muntele. tAnnc Comnino AlcorSiadoS IV. XI- .

Eif. VenetiiS 4W9 MiliaeliS <g:«a«:


«* Taliile* W
p3«"- %5k;

W. fftg 6*>-
Aaalfiffl Paris.

jtoW,f r. îujresnoi Paris W Juna Comn


«ae AVjxsiados . Ini. DL diQ

Reclamarea ore cror Egumenii' AtonUi


Comtiiflo,casedea afari.
\l& fmpratul Aleoxc