Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul EducaJiei, Cultu rii

qi Cercetlrii al Republicii Moldova

ORDIN
0,./4,,d9/f",. {./l/
mun. Chiqinlu

tezelor de doctorat
Cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a calificativelor
de doctorat, ciclul
in temeiul pct. 175 al Regulamentului privind organizareastudiilor superioare
III, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, cu modific[rile 9i complet[rile
531 din 10 iulie 2017 ,Ministrul
ulterioare, in special a celor operate prin Hotdrirea Guvernului nr'

emite urmdtorul

ORDIN:

a calificativelor tezelor de doctorat (Anexd)'


. 1. Se aprob6 Regulamentul de atribuire
2. Conducerea instituliilor organizatoare de studii aduce la
superioare de doctorat va

cunogtinla persoanelor interesate prevederile prezentului Ordin.

3. Comisiile de doctorat vor atribui calificative tezelor de doctorat


in conformitate cu

Prevederile Prezentului Ordin'


va lua in considerafie
4. Autoritatea nalionald abilitatd pentru confirmarea titlurilor qtiin{ifice
de doctorat de
prevederile prezentului Ordin in procesul de validare a propunerii comisiei
acordare a titlului de doctor pretendentului la acest titlu.
prevederilor
5. Direclia invd{dmint superior qi cercetare Etiinlificd va monitoriza respectarea
prezentuluiOrdin. rr
l\

Ministru Ull r

ruonica BABUC
N {'f {
I,

O. Ciobanu, 23 24 43
0' CoU-*
Anexd
la Ordinul nr. trV/
din A,fQ,gs/t
Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

I. Dispozi{ii generale
1. Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
(in continuare - Regulament)

stabilegte cadrul general de evaluare gi clasificare a tezelor de


doctorat in Republica Moldova'

Z. Scopul Regulamentului este sporirea calitdlii tezelor de doctorat


prin utilizarea unor
proceduri gi criterii conforme cu bunele practici internalionale.

Regulamentul este elaborat in conformitate cu prevederile codului


Educaliei al Republicii
3.
Moldova nr.152din17.07.2014 qi ale Regulamentului privind orgatizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr'1007 din10'12'2014

(cu modificdrile ulterioare).


de
4. prevederile Regulamentului se aplicl in toate institr4iile organizatoare de studii superioare
doctorat, ciclul III, din Republica Moldova'

II. Scopul qi criteriile de evaluare a tezelor

candidalii la titlu
5. Scopul evaludrii tezelor este determinarea gradului de insuqire.de cdtre
qtiinlifrc a competenlelor profesionale, cognitive qi de cercetare, precum qi a competen{elor
transversale, formate in cadrul studiilor superioare de doctorat'

6. Evaluarea tezei lcompetenlelor formate presupune urmltoarele componente:

a) Examinareatezei de doctorat;
b) Evaluarea prestaliei doctoranclului in cadrul suslinerii publice;

c) Analizaactivitdlii de valorificare a rezultatelor cercetdrii.

7. Tezelede doctorat sunt evaluate in conformitate cu 7 cnterii;


1) Noutatea 9i originalitatea lucrdrii;

2) Suportul metodologic al lucrdrii;

3) Relevanla gtiinfificd a rezultatelor;


prin regulamentul
4) Redactarea tezei qi continutul tehnic (conform cerinlelor stabilite

Ei formatul-tip al Ecolii doctorale);


5) Respectarea eticii qi deontologiei profesionale;

6) Calitatea suslinerii Publice;

7) publicarea in edilii qtiinlifice/prezettareala conferinfe qtiinfifice;

8. Descrierea criteriilor de evaluare este prezcntatd in Anexa 1.


III. Standardele pentru atribuirea calificativelor
g. Evaluarea conform celor 7 criterii ftnalizeazd, cu acordarea unuia dintre urmdtoarele
qi
calificative: ,,Excelent", ,,Foarte bine", ,,Bine", ,,satisfbcdtor" ,J'tresatisfbc[tor"'

10. Standardele pentru atribuirea calificativelor sunt prezentate


in Anexa 2.

11. Calificativele oblinute la criteriile ,,suportul metodologic al


lucrdrii" qi ,,Relevanfa qtiinlificd

a rezultatelor,, nu pot fi inferioare calificativului ,,Foarte bine" dacd candidatul este

sau SCOPUS'
autor/coautor al unei lucrdri incluse in bazele de date Web of Science

IV. Modul de stabilire a calificativului tezei de doctorat


l2.Calificatiwl general al tezei de doctorat constituie media calificativelor obfinute la
fiecare

criteriu.

13. pentru facilitarea calculdrii calificativului mediu se poate recurge la convertirea


: bine" : 3
calificativelor in puncte, dupd cum urmeaz.d: ,,Excelent" 4 puncte; ,,Foarte
puncte;,,Bine,' : 2 puncte;,,satisfdc6tor" : 1 punct;,J'{esatisfbc6tor" : 0 puncte'

cind sunt
14. calificativul general al tezeidevine calificatir. final al tezei de doctorat in conditiile
indeplinite cerintele stipulate in pp.15-17'

15. Calificativul final altezeinu fi superior calificativului atribuit la criteriul Publicarea tn


poate
strict pe
edilii qtiinlifice/prezentarea la conferinle ;tiinlifice, cu exceplia tezelot axate
qi ale celor din cadrul doctoratului
cercetarea aplicativ6 gi dezvoltarea experimentali, precum

profesional.

16. Calificativul hnal aI tezeinu poate fi superior calificativului ,,Bine" dac6 la unul din criterii
este atribuit califi cativul,,Nesatisficdtor"'

final al tezei va fi ,,Nesatisfdcdtor" dacS la criteriul Respectarea eticii si


17. Calificativul

de ont o l o gi e i pr ofe s i o nal e afost atribuit calificativul,,Ne satisft


cdtor".

V. procedura de evaluare qi de stabilire a calificativului tezei de doctorat

1g. Evaluar eatezeiqi atribuirea calificativului este efectuatd de cdtre Comisia de doctorat'

19. procedura de evaluare a tezei de cdtre Comisia de doctorat este reglementatd prin
Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat,
ciclul III (Hotarirea de

Guvern nr.1007 dinl0.12.20la) qi actele interne ale gcolii doctorale.

20. in cazul in care comisia de doctorat a atribuit tezei unul din calificativele ,,Excelent",

propunerea de acordale a titlului qtiinlific este


,,Foarte bine", ,,Bine" sau ,,Satisfrcdtor",
inaintat6 pentru validare autoritalii nalionale abilitate pentru confirmarea
titlurilor Etiinfifice'
2l.inurma examinrrii dosarului pretendentului la titlul ;tiinfific, autoritatea nalionald abilitatd
pentru confirmarea titlurilor qtiinfifice poate lua una din urmdtoarele decizii:

a) validarea propunerii institutiei qi aprobarea acorddrii titlului gtiinlific, cu menlinerea


calificativiului atribuit de cStre comisia de doctorat;

b) validarea propunerii institutiei qi aprobarea acorddrii titlului gtiinlific, cu modificarea


calificativului atribuit de cdtre Comisia de doctorat;

c) invalidarea propunerii de acordare a titlului qtiinlific qi atribuirea calificativului


,,Nesatisfbcitor".

22.in cazul ludrii deciziilor stipulate la p. 2l b) qi c), autoritatea nalionald abilitatd pentru
o
confirmarea titlurilor qtiinlifice trimite institutiei care a inmatriculat studentul-doctorand
motivaJie scrisS a deciziei luate.
tn
23.incazul constatdrii nerespectdrii standardelor de calitate sau de eticd profesionald, inclusiv
cazul constatdrii plagiatului, autoritatea nafionald abilitatd pentru confirmarea titlurilor
qtiinlifice antileazi. deciziade validare, indiferent de data constatdrii inc[lcdrii sdvirqite.

VI. Dispozifii finale qi tranzitorii


24. $colile doctorale pot stabili propriile metodologii de evaluare atezelor, ale
cdror standarde

nu pot fi inferioare celor stabilite in prezentul Regulament

titlurilor qtiinlifice igi va aduce actele


25. Autoritatea nafionala abilitata pentru confirmarea
normative inteme in corespundere cu prezentul Regulament in decurs de 3 luni
de la

aprobarea acestuia.
Anexa I
La Regulamentul de atribuire
a calificativelor tezelor de doctorat

Criteriile de evaluars 3 lszelor de doctorat in vederea atribuirii calificativelor


Descrierea / elemente ale criteriului
Noutatea Ei pesctriaerea inter- 9i multidisciplinard'
unor noi
originalitatea Abordarea gi caracterul inovativ / creativ al lucrdrii' Formularea
lucr[rii i"orii, conclgii, principii, teze,idei,metodologii, instrumente, modele etc'

Suportul Pul lucrdrii, Problemele de


metodologic cercetare.
al lucrdrii Descrierea bazei empirice, a aborddrilor, metodelor, tehnicilor,
procedurilor etc. Calitatea datelor. Nivelul valorificdrii aborddrilor
metodologice, experimentale, statistice etc'
Nivelul aJ staPi*t" a met
Relevanla ltate relevante, valoarea rezultatelor
gtiinlific6 a qtiintifice raportate la cele de nivel international'
rezultatelor bir..tt*.u rizultatelor obtinute. Rigoarea intelectuala. Coerenla
argumentelor. Concordanla dintre concluzii / recomandati Jt l._r".h*"1"
Intepretarea
ob:1inute. Corelarea rezultatelor cu cadrul teoretic al cercetdrii.
criiica a propriilor cercetad. Interdiscipl
Redactarea fogica eipunerii, structurarea lucr6rii.
tezei qi Caiitatea expunerii: claritate, concizie, ptecizie,intelegere, terminologie,
continutul coerenld.
tehnic Ortogtunu, descrierea bibliografi c6.
(conform prczintarea grafic1a lucrdrii, raJionalitatea includerii figurilor qi tabelelor
cerinlelor in cuprinsul lucrdrii, corespunderea acestora temei abordate.
stabilite prin
regulamentul
qi formatul-tip
al Ecolii
doctorale _-----.--:.----1
In!elegereaq,apt'"a'@oriloreticiicercetdrii9tiinJifice:
citarei materiaielor gi aldeilor preluate, veridicitatea datelor utilizate,
conduitd in
cunoaqterea articoleior citate, respectarea altor norme de bun6
activitatea de cercetare-dezvoltare.
Calitatea @i: logica prezentdrii informatiei, adecvarea
suslinerii materialului prezental, incadiarea in timpul prevdzut'
publice Calitateaslide-urilor qi a prezentdrii lor'
analiticd'
Cit;tut"urdspunsurilor: inlelegere a materialului, gindire critic6,
j*Ui;. a alegerii metodologiei gi a aborddrilor, angajament intelectual
-"si caoacitate de a oferi rdspunsuri
adecvate la intreb[rile adresate etc
; e de date internafionale' in alte
Publicarea in
edilii reviste de peste hotare, in reviste nationale acreditate'
gtiinlifice/prez Monografii (capitole) publicate peste hotare 9i in tar6'
entarea la Alte public a\ii, la alegerea gcolii doctorale'
conferinfe rutti.ipati la svenimente: la conferin{e internafionale, organizate de
de peste
qtiinfifice societali gtiinlifice intemationale sau europene, !a {te conferinJe
hotare, ia conierinle din Republica Moldova; publicarea
lucrdrilor in
culegerile acestor conferinte.
puttftipati la evenimente, stagii, proiecte na{ionale qi/sau intemationale,la
i'6
':i?E
OIgE
e*E O
(n
=E
to
,*'€
.yH E
ts
'F
a
f{
E? Rs
<€€ C)
lr
€s EEeE o EgE_$
€{ EEeeqarE i
C)
(,
€€ !.) g
g
E E E€ *,8
i-.1 Gt H a
o
-li
co)
aiN
-()
c)
()
c) _6: '€ E.E.g L
)F
o

b0Q
lo st.:?€eg.g
O>
d,'F
(!c)
lx 9B,Efi:H€E E
lo
ta AE€giggE?tEEg
. I rn
ts()
HF H 9?l
Go
tF
,ia) c)

.ge.z o=
tr o o ()
q)|
hz o
a
o
L
o
LI c)
- o
()
+€ E*EE iE'
ccl

6l
RI €u;Ei:c
l.i
)s
t<
o e*
qEEFE;!€*it*q o
o
ol o
Ll
lao E
ggEg?5gE€E $i
€ EBE EBA
Ll tr
OI
Ll
e)lI
trl
LI
$*t o)

"E'EE
H€:$ E.EEH
o
(I)

cil Y.C) H P F i € L
o
El E5: e boI b
:o.g.iox{Etc
9l
LI E'a"FE.eE-F?E
8.P;'NflEA
gggasggg,ggsgg 'r-1

e)l
-UE
I o.s - tr I c'ti Y
AAA-XA!9H
>l
*.
€tl
1 E,gESF9EES
C)l
rFl
,.o.2:
OII

OI
Ll
I
E* rEE Es

li
cl

€ag€rggasEg igggggtaggBgl?
(|)

L
)61

= ts
'4,!q
cl E g
E h o/r F
"iF or i5
,c H

I(|) fite E lEsE EEe E*= sH$sfrE


EATEqF
5cE$il€iEHH EEE €*fl
E
"Ef E H E H€ gg g€EsEsggi;aEEE
gE:?EE'frtscoo"
EsHEijEtd:HgE s

o
'a€ b0i
slB.: EE,h
hE
-{:5O
6
59 b
E$E C/]E()
€g E n E .EE^
hrcf,

EH €05.*3
o o cs

rs

:Eg ,=HHb +* :q E* Er*=Ed


N;A^ ,EJEEgE. ,EEE'3
e
g ErEd BE"g E E E= E a
g:+EE g gE€ Eg FEeE lEaHE$eEEc€E€
-EE ;g x€ [s; $ !E;BT,-
E5 i,$E e.3*,t s aEEE
c*$ [s sss
HE EE HEE H

'aE q-
'UEE,fl := Et E 'Egt€aEg€EBEEF*
EE igrEs:i'e
$E. EF$5 [gEgSgEE€ gllgggggegssg,
EE,tE€€,gE*gr:sEfrH
.s6'.8.N oi rqE frg.N€'.EE
It€=*;i E153€p
E E BEE€gFx5 E E E : g'g"E€
e 5 s<,H E'aui
oo5
E,.H 's E;r3=Eu,E=E€g
gist,tEIeE=agE
ittEEEaEEBEHE€Eg€gfi
E$gHCC$E€EEgEEEEgEE€ SEEB3EFEB.E E€g.E

n'€E-
o'O ='ia f;*e
O (l) o gsts6[teuE-
EEEA -3EH Ete*c*€gE;ggge
gBs; ;E:EFEEg,rt+urEE
ggEEgggIEeE€$E
aE?EEggE€tBgEE€E€ge*
i €Ei
-t$,=
EEEaEE€gg-gsE€gEE eEeE esFeeEq:E

EE€$gtEB*3€EigEa€t 1gE;+sE*€EEBafi

gEe
.E E"E
e'e u

co
rci
+,s € €
E=€ € s
.i€
o H.Etg €B E Eg
!Y

o)
lr sE,FE EE" $
()
a
()
(€
*1EE e€ EE
C)
lr
c)
to
Itr
lo
Ee€EaEEg+gEE
tr

)F
.=oH
e H5 cr'E
.EEE:EE
e883€
-
f
()
C)

's ,fi,E .H€ ;


,<ih fr *
F"
.!)
o
Eg g 6.E
cYYd?c)
a
<t)
o
6n
E-tB E$uEg-"EE
E!'Es'E
c) E 3E"
€ c4trcqotr
H Et o
fr
c)
;gt$'.g.EEt
N
q ,E.aseE I(J
o
c) gaqFEFgB?EE$+€E
'E Ee"u
-.HA 'EgE
a
()

$EEEE€e-ei,E
C)
a
(.)

o
l.r
a
C)
c)
gig=eggggtggg€B
k
o
c$EgEsBAf€EH (J

F 'a.ii
B ,*E=€
h(s!) g
ll d
ES
EI
;p
.!.= e*E et
; a"E -E.qgE E
#e#'iUFEao
.HEftAEEF]8;=
gggt€sa$gtgssggEegE
EFEt:*eseE
i rV,sn Ei{ h !r tr
E gE

g,u
(D
-(- lr
tr.x
t$r=af- ?"€
/A\
e C)
/J fr
u),/ .; ,(!
gE e
lr
Eg L

s8
'Po €E
Q)
o
k o
c)
a H ,;eHa Ht eo

6'd .,.E., I
(h
(l)
EiE .€g $s*cF c)
(D

€.F iE€ !Y
o (!) o
+3I dg
CB
o a
F b$ r$ E i EBBBgrtgEEEEE
Ht6 E r-.
a) C)
AH€ZU
() tr6
N
o F -'a-E?
d
c)
lr EE - i€EgE
.Ee*eE'Ea€
o
a)
9€€eeEsa
C)

cr*
*.- E at
€ .r (q 'Eo ii o

=g€3$ e g'H
r=
8.4 H
EE
S+
C)
q
t6 E
a
,s 'Eo fi € lE e'.; c
., 'E
:iPeiP93s S: d9 Elxs
H .etr._e€.9
l.r

E'sr
Kg E e8" gEF o

:A;Et *g e+ k

#E:eiE€'r'
af
RoE F.9 E'= E
---- J
b[s: E'E€;; F
o
a

'PEE#;€
-!+O - -E q
^-d)dY--.-
b+
-
3 o
g
h

'=8-XgE'tE3
Or€.:.=oG)<Er,
EegE EE f,FE E 1-r

o -o) !cdo '6"9 (c


EE s
F
E6))cg|/^ gd
.=o xd
0)
xc
o
o
o, b
o o.Y d €F E
*'1X I
.=E
.E
.9
F€
tr
e
a .E HE E
'E"i
rc6iSEo
R:;" ; E 6I E;.,€
o5(l)
O.N E

i F ;5
o '!-.- I d
tr
C) E's.I'E -{,F s e F.;.i F o3 o
fr
o E I i€€ o-9t-d
.B,AEE*
s)
lo sg
'aa'5FfiE EF E[EEEgE Ao45EO
IQ
(l) --E H .-: 2.- |

d e g-Ut.s €3,a *i.9as=# !

B ;€ €EEEE
C)

E,lE
C)

)!! Eg.H;.EET
p tr
o
:" H € .. fi I * H,E E
ETEEt getiAp
!
o
o
Ib.'!€gEH'q.sEi
lr ;; F^E A,:'E €,:EX*Eg:i'o*
(n
C)
g.E E + k

o gg$E
rrl
C)

Hf;EgE: H 5: eTSEFEE 85 i<

o
a
@
r<!
o
lt)
o
-eEegt€fEg C)
O
tr
q) tt)
lr
)6
o gaagigtgggEqgEg a
)d
rci
o 3tEEgEEEcE€
,*E fr g
|r
"-9ErR € ss*€E E f; r< EBt"r,:
eB€A.:E]EHe
E
6
C)
a
o
c)
(u
'E i E s E E'F I
g ,E
E
o.-
=o
rvE
otr
>c) a -
lD
eiflEE,E*EEEB',tEE'
ET o
|r
F

o'-
EE
90 .)
tr
c)
o EegEs€gHqE'IEEE4 FEH a[EEgt[€gsg
c)
o

d'-C)
r:v-
9r 'i^ (€

'ai 'E ah
E
A.d A .V
7(A
gf;€E
-Eggeg- ggig
eggg€tagEftt€g€ lg
$iE*gg€iEE€ EEEi.E.E $Eg?gBg 3EEi
E E€ E.E.AE.B B€ S EBgiEg A E;8d
=O-{:3,=dc)0i

.9
a

o
N
c)
€pr
\L
EV
:E
h(g
C)9Q
.= cd
(,E E tgggliggilgllissiESSS,ggEgg t

o
ggggg-ggggg gEgEgg
P

o
N
()
lr
Egggggatl€gE
9c, rt

Ei.. E e=e €x
E,E I€ D qE.E; eEg
.Ee{Sl
.E* E3;
,NE.HFE
;;=.ts o o
SESHE *B€;E€es
gt € x ,e
eg ;i EE€?f;
fi s.E aE#x€eE gggE5'g€
:)do))(5r<
: .H

Hrr€!l
&., + E g
Eg,s.= g{ H gggtg€gt'BEttgEs
a E€93 B
3-85d=b
()
N
dC)
<=h
E ; 9c>
R fi ,..E,8
r-.d 4 r,v I
p.?.= I d .=
EBE".E 8a
f-
o rE g€
Er E- ., €d+a;=BE
.-E fr,=€Ep
N

o irgtgi
o EEFgg! n,gEt HEEe.e?
.pt

IP
o
€islEt
E!EEii-
'E 3 .g'F€:E 8
i*b€e$-3sE'
s;H;€€.gbE<j
l(!
t>
lo
tc)
llr E€:Eaea j EE Ag€€BgEfi
9e,i F* g €€-nf,* Eit
E'EE* *
tr) E
3 € €,9 -.9;'E
X'E E-e,E
s €,8 €.E
E€ xE E E'r *r-cj.*
A E .E ",

gI E.€ FI g?€ rB dua*i.pu5E€g.Fcg


E* aEp.o*E"E#fr=E,EH
E$s€€€Eg;!.'E"€tF::
I
(!)

EF€i€E"=g,$€
:gEHag'€;!98*'H-""d8
i a3E E6g
c)

o -9eqEXtrFQts.ts
EBAEEi&.EE.E : E E FiE € EE
rcd _ Eg
;N(! e€ 3= --o c)
=
€ v
e.t al'd
.'.,9 o f;X
d
C)
vSw-v
E.E
(!.n.= F.E
)6
sEE*fiE=,iEi+ggBe?
o6 Co
'O.n ts'.*
q)
eFbEd g
a:E
tl'VHA 3 Eg FgE€€ € cgEsE aE c
Anexa 3
La Regulamentul de atribuire
a calificativelor tezelor de doctorat

de doctorat
Lista bazelor de date interna{ionale luate in considerafie la evaluarea tezelor

ffi
1.
ACnICOTA: AGRICULTURAL ONLINE
#;
http //agricola.nal.usda. gov/
:

ACCESS
AGRIS: INTERNATIONAL
INFORMATION SYSTEM FOR THE http ://agris.fao.org/
2.
AGRICULTURAL SCIENCES AND
TECHNOLOGY
J.
Academic Resource Index. https : //www.researchbib. com/
ResearchBib
4. BIOBASE http ://www.biobase-international. som/

BIOONE http //www.bioone. org/


:

CABELL'S DIRECTORY OF http ://www.cabells. com/


6.
PUBLISHING OPPORTI-TNITIES
CABI http://www.cabi.org
L http ://www. cascadilla. com/wiki/index'p
8. CASCADILLA PRESS WIKI hp/Main-Page

9. CEEOL http ://www. ceeol. com/

10. CHEMICAL ABSTRACTS CAS https://www.cas.org/

11. CITEFACTOR http : //www. citefactor. or g/

12. CIVIL ENGINEERING DATABASE http://cedb.asce.or9


httg//www. contemporarvscrenceassocr
CONTEMPORARY SCIENCE ation.net/main/about
13.
ASSOCIATION
http ://www. csa. com/eJroducts/databas
t4. CSA ILLUMINA/PROQUEST es-collections.php

http //thomsonreuters. com/current-


:

15. CURRENT CONTENTS contents-connecV

DERWENT BIOTECHNOLOGY http ://library.dialo g.com/


16.
RESOURCE
DIRECTORY OF OPEN ACCESS http://www.doaj.org/
t7.
JOURNALS
ONBCTONV OF RESEARCH JOURNAL http://www.drji.org/
18.
INDEXING (DRII)
19. DOCTRINAL http ://www. doctrinal. frl

ll
20. EAJS http ://www.euroj ewishstudiqs.org

2t. EBSCO http : //www.ebscohost. com/title-lists

Elekhonische Zeitschriftenbibliothek EZB http ://rzblx I .uni-regensburg.de/ezeiV


22.
(Electronic Journals LibrarY)
23. eLIBRARY.RU (RINTs) http://elibrary.n/

24. ELSEVIER SCIENCE DIRECT http ://www. sciencedirect. com/

25. EMBASE http://www.embase.com

26. ENGINEERING VILLAGE http ://www. engineeringvillaee. com/

ERIH (European Reference Index for the http://wyw.esf.org/index.php?id:48 I3


27.
Humanities)
https ://dbh.nsd.uib.no/publiserineskanai.
ERIH PLUS (European Reference Index for erlerihplus/
28.
the Humanities and Social Sciences)

29. FABULA http:/lwww.&bula.orgl


http ://www. fachportal-
paedagoeik.de/fis bildung/zeitschdften
30. FACHPORTAL PAEDAGOGIK liste.htnil

31. GEOREF http :/lwww.aeiweb. or g/georef/

32. GEOSCIENCEWORLD http ://www. eeosciepceworld.orC/

aa
JJ. HEIN ONLINE http ://home.heinonline. org/

34. HIGHWIRE http ://hi ghwire. stanford. edu/

HINARI ACCESS TO RESEARCH FOR http ://www.who. int/hinari/about/en/


35.
HEALTH PROGRAMME
http ://www. lse. ac.uk/collections/IB S S/
36. IBSS Default.htm

37. ICAAP http ://www.icaap.ore/

38. INDEX COPERNICUS (IC) http://j oumals.indexcopernicu,s.com/

39. INDEX THEOLOGICUS http //www. ixtheo.de/


:

http //www. infobaseindex. com/about-


:

40. InfoBase trndex us.php

TNTOWATION SERVICES IN BIO AND


4t. ENVIRONMENTAL S CIENCES http ://www.ouls.ox.as.uk/
LIBRARY
42. TNGENTACONNECT http ://www. ingentaconnect.com/

INTERNATIOMNA VETERINARY www.lvls.Org


t
43.
INFORMATION SERVICE (IVIIL

12
T TBNNEUONAL FEDERATION OF
44. AUTOMOTIVE ENGINEERING www.fisita.com
SOCIETIES
45. JOURNAL RANKING FOR ARC http ://www. austms. ors.au/

46. JOURNALTOCS http ://wwwi ournaltocs. ac.uk/

47. JSTOR http://wwwjstor.org/

48. LEXIS NEXIS http ://www. lexisnexis.com/

http //www. ams. ore/msnhtml/serials.pd


:

49. MATHEMATICAL REVIEWS


f
http ://www. ams. org/mr-database

50. MATH-NET.RU http ://www.mathnet.ru/

N,q.TIONAL ACADEMIC RESEARCH


51. AND COLLABORATIONS http://www.narcis.nV
INFORMATION S YSTEM (NARCIIL
NATIONAL TECHNICAL http://www.ntis.gov/
52.
INFORMATION SERVICE (NTIS)
OARE (ONLINE ACCESS TO http ://web.unep.ore/oare/
53.
RESEARCH IN THE E]'WIRONIVIENIL-
54. OPEN AOqOEMIC JOURNALS INDEX htto://oqji,neV
(OAJI)
55. OPEN SCIENCE DIRECTORY I http://www.opensciencedirectory.neu

56. PERSEE http ://www.persee.frl

57. I pHIOSOPHER'S INDEX http : //www.philinfo. ord

http ://www.proquest.co.uk/en-
58. PROQUEST -CSA UlVproducts/titleli sts/tl-csa. shtml

59. PSYCINFO (VIA OVID SAU EBSCO) http ://www. apa. org/psycinfo/

PUBLIC ADMINISTRATION'S
DATABASE FOR ACCESSING http ://soc.kuleuven.be/io/e gpa/pub/inde
60. ACADEMIC PUBLICATIONS IN x.htm
EUROPEAN LANGUAGES
PA6)RABEL)
6t. PUBMED /MEDLINE htto://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/

NEUCTOUS AND THEOLOGICAL http ://rtabstracts.org/


62.
ABSTRACTS R&TA)
nppEc (RESEARCH PAPERS IN
63. ECONOMICS) : IDEAS, ECONPAPERS, http ://econpape{s.repec.org/
SOCIONET
REPEC (RESEARCH PAPERS IN http://repec.org/
64. ECONOMICS): IDEAS, ECONPAPERS, http : /leconpapers.repec. orgJ
SOCIONET http://ideas.repe€od

l3
65. SCIENCE DIRECT http //www. sciencedirect.com/
:

66. SCOPUS www.scopus.com


http ://www. shema. ac.uk/romeo/about.p
67. SHERPA / RoMEO hp?la:en&fl Dnum:l &mode:simple

SOCTENAN IBEROAMERICANA DE http : //www. siicsalud. com/lmr/siicdatab


68. ases.php
TNFORMACioN CIENT1FIC4LIIICI
69. SPRINGERLINK http ://link. springer. com/

70. THOMSON-REUTERS Master Journal List http ://science.thomsonreuters. com/mj 1/

71. ULRICH'S www.ulrichsweb.com

72. UNIVERSAL IMPACT FACTOR http :l/www.uifactor. ord

73. VINITI http ://catalo g.viniti.nr/si.asp

hup ://web2.westlaw. com/si gnon/defaul


74. WEST LAW t.wl?fn:-top&newdoor:true&rs:Wl
W13.10&vr2.0
htto y'/www. ebscohost. com/academic/bi
WILSON BIOLOGICAL AND olo gical-agricultural-index-plus
75.
AGRICULTURAL INDEX

76. ZENTRALBLATT MATH http //zbmath. or g/j ournal s/


:

t4