Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr. ….. la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ……… /…….

2019
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


Învățământ special
Clasele pregătitoare - a IV a
Dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate

2019

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 1
Notă de prezentare
Prezentul document cuprinde programa școlară pentru disciplina "Consiliere și
dezvoltare personală, învățământ primar, clasele pregătitoare și I - IV", adresată
cadrelor didactice care lucrează cu elevi prezentând dizabilități senzoriale
multiple/surdocecitate.
Disciplina Consiliere și dezvoltare personală este esențială pentru dezvoltarea
personală armonioasă și stima de sine a elevului cu surdocecitate/dizabilități senzoriale
multiple, prevenirea tulburărilor de comportament care pot apărea la acești elevi, pentru
dezvoltarea abilităților socio-emoționale și a unui stil de viață sănătos.
Conform planului cadru pentru învățamântul special primar și gimnazial,
dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate, aprobat prin ordinul ministrului nr.
3622/27.04.2018, disciplinei "Consiliere și dezvoltare personală" din cadrul ariei
curriculare Consiliere și orientare îi este alocată o oră pe săptămână, pe tot parcursul
școlarității, din clasa pregătitoare până în clasa a X-a inclusiv, cu posibilitatea extinderii
printr-o oră opțională. Orele alocate disciplinei sunt incluse în trunchiul comun.
Ora de Consiliere și dezvoltare personală este realizată de către profesorul
încadrat pe catedra de psihopedagogie specială, acest lucru constituindu-se într-un
avantaj datorită formării inițiale și continue a cadrelor didactice care prezintă atât
competențe de lucru cu elevii cu cerințe educative speciale cât și competențe specifice
pentru activitatea de consiliere.
Noua programă urmărește să ofere cadrelor didactice un instrument care să
promoveze formarea competențelor noncognitive la elevi (cu precădere din domeniul
dezvoltării socio-emoționale), din perspectiva schimbării de paradigmă pedagogică de
la orientarea pe conținuturi la cea pe competențe.
Din perspectiva integrării, am propus dezvoltarea unor competențe cheie
europene, în acord cu Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind
competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006), respectiv: a
învăța să înveți, competențe sociale și civice, sensibilizare și exprimare culturală. Am
selectat o serie de valori și atitudini care vor fi dezvoltate pe parcursul celor cinci ani:
deschiderea pentru dialog constructiv, colaborare, valorizarea diversității și respectul
față de celălalt, sentimentul responsabilității, deschiderea pentru respectarea valorilor şi
a privatităţii celuilalt.
Structura programei de Consiliere și dezvoltare personală:
- Competențe generale,
- Competențe speifice și activități de învățare,
- Conținuturi,
- Sugestii metodologice.
Utilizate în proiectarea curriculară din România, competențele sunt definite ca
„ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care
permit identificarea și rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor
probleme generale, în contexte particulare diverse. Competențele generale sunt
competențele dezvoltate prin studiul unei discipline. Competențele specifice se
formează pe parcursul unui an școlar, sunt derivate din competențele generale și
reprezintă etape în dobândirea acestora” (IȘE, 2016).
Activităţile de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice
în scopul realizării competenţelor. Acestea sunt orienattive și pot fi selectate de către
cadrul didactic în vederea formării competențelor specife, în funcție de specificul
grupului de elevi și al potențialului psihoindividual al fiecărui elev.
Conținuturile se constituie în material informațional necesar pentru formarea de
deprinderi și atitudini, organizate în domenii de conținut: autocunoaștere și identitate,
dezvoltare socio-emoțională, autonomie și stil de viață.

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 2
Sugestiile metodologice includ propuneri privind planificarea și proiectarea
activității, strategii didactice și elemente de evaluare.
În abordarea demersului formativ s-au avut în vedere particularitățile elevilor cu
surdocecitate/dizabilități senzoriale multiple și, mai ales, limitările privind accesul la
informaţie, comunicarea cu ceilalţi, deplasarea în mediu, limitări generate de asocierea
dizabilității de vedere cu cea de auz.
Pe lângă orele din aria curriculară, activitatea consilierului clasei va include alte
activităţi educative, activități extracurriculare, colaborarea cu părinţii elevilor şi cu alţi
parteneri educaţionali.

Competenţe generale

1. Formarea capacității de autocunoaștere și valorizare a


potențialului propriu

2. Formarea abilităților de interrelaționare umană eficientă

3. Formarea unor comportamente dezirabile în mediul social

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 3
CLASA PREGĂTITOARE – A IV A
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Formarea capacității de autocunoaștere și valorizare a potențialului propriu
Clasa pregătitoare
1.1. Conturarea identității personale
- Exerciții de indicare a prenumelui, numelui, vârstei personale,
- Exerciţii de identificare a părților corpului,
- Exerciţii de realizarea a rutinei de igienă,
- Jocuri didactice,
- Desene, colaje;
- Activităţi de cunoaștere a spațiului şcolar (sala de clasă, sala de sport, cabinet
medical, cantina şcolii etc.),
- Exerciții de identificare a membrilor colectivului clasei şi al profesorilor: „Clasa
noastră”, "Școala noastră",
- Joc de rol „Ce sunt/fac eu?”.
1.2. Conștientizarea caracteristicilor individuale
- Exerciţii de descriere a propriei persoane sub aspect fizic,
- Exerciţii de identificare a colegilor şi a profesorului după voce sau alte caracteristici
fizice;
- Exerciţii de descriere a membrilor familiei, a colegilor de clasă, a cadrelor didactice;
- Exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor prin comparație cu ceilalți –
vârstă, înălțime, alte caracteristici;
- Identificarea unor trăsături ale personajelor din poveşti şi desene animate;
- Joc de rol: "De-a profesorul", "De-a doctorul", etc.
1.3. Identificarea propriilor interese și preferințe
- Exerciții de alegere a unor responsabilități la nivelul clasei;
- Exerciții de identificare a activităților de timp liber preferate;
- Exerciţii de simulare a unor roluri în familie, clasă, pe stradă;
- Realizare de expoziții cu desene, colaje, etc.
1.4. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și ceilalți
- Exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor prin comparație cu ceilalţi –
trăsături fizice;
- Exerciții de identificare a caracteristicilor unor personaje preferate;
- Exerciții de identificarea a trăsăturilor de personalitate proprii și ale celorlalți.
1.5. Identificarea componenţei familiei
- Exerciţii de identificare a membrilor familiei - "Familia mea" – desen/colaj;
- Exerciții de descriere a membrilor familiei;
- Jocuri de rol.
1.6. Identificarea responsabilităților de la școală
- Exerciţii de stabilire a regulilor clasei;
- Exerciții de stabilire/atribuire a responsabilităților în cadrul clasei - "Elevul de
serviciu", etc.
1.7. Identificarea trăsăturilor fizice și morale la sine și la ceilalți
- Exerciţii de prezentare personală – însușiri fizice și morale;

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 4
Clasa pregătitoare
- Exerciții de descriere a însușirilor celorlalți, prin comparație cu propria persoană;
- Activități cu elevi de la alte școli.
1.8. Identificarea statusului și rolului propriu în cadrul familiei
- Exerciţii de identificare a statusurilor și rolurilor membrilor familiei;
- Exerciții de descriere a membrilor familiei;
- Discutarea unor evenimente petrecute în familie cu accent pe rolul propriu;
- Jocuri de rol cu accent pe relația copil - părinți.
1.9. Identificarea intereselor personale și a preferințelor pentru anumite activități
- Exerciții de ordonare a unor imagini cu activitățile uzuale în funcție de preferințe;
- Exerciții de recunoaștere a meseriilor;
- Activități de participare la evenimente organizate în afara şcolii;
- Vizite;
- Jocuri de rol.
1.10. Exersarea inițiativei în comunicare și în explorarea mediului
- Exerciții de adresare directă colegilor și adulților cunoscuți;
- Exerciții de folosire a achizițiilor într-un mediu mai puțin familiar;
- Exerciții de inițiere a unor jocuri în timpul liber;
- Jocuri de rol.
1.11. Exersarea unor comportamente de valorizare a diversității umane
- Discutarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni – diversitate națională, etnică,
etc.;
- Jocuri de rol – identificarea punctelor tari ale unei persoane;
- Completare de propoziții lacunare - "Eu sunt..., tu ești...";
- Joc - "Cum mă port cu cei mai mici decât mine?".
1.12. Valorificarea rolului educativ al familiei
- Activități de suport împreună cu membrii familei;
- Dramatizarea unor situații familiale care pot să apară – în grupuri de lucru părinți și
copii;
- Jocuri de rol – schimbarea rolurilor "Eu sunt mama, tu copilul";
- Discuții cu membrii familiei.

2. Formarea abilităților de interrelaționare umană eficientă.


Clasa pregătitoare
2.1. Recunoașterea emoțiilor proprii și ale apropiaților
- Observarea și descrierea emoțiilor proprii în diferite situații;
- Observarea și descrierea emoțiilor/trăirilor unor personaje/alte persoane;
- Joc în perechi: "Spune ce face/simte";
- Identificarea emoțiilor – suport intuitiv sau real (jetoane, pictograme, fotografii, alți
colegi);
- Jocuri de rol - simulare și recunoașterea emoțiilor celorlalți;
- Jocuri "Cum faci atunci când..." (de ex. te lovești, te ceartă mama).
2.2. Relaționarea adecvată în cadrul grupului de elevi
- Jocuri în echipă (care să implice cooperarea);

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 5
Clasa pregătitoare
- Jocuri de rol cu activități cotidiene;
- Dramatizări ale unor povești cunoscute.
2.3. Manifestarea inițiativei de a relaționa cu covârstnicii
- Jocuri de imitare a expresiei faciale, a posturii, a unui model acţional etc.;
- Exersarea interacțiunii/a schimbului de roluri în interacțiunea copil-profesor, copil-
copil;
- Dramatizări;
- Jocuri de rol.
2.4. Formarea autocontrolului în manifestarea unor stări/emoţii contextuale
- Jocuri de rol - simulare și recunoaștere a emoțiilor proprii/ ale celorlalți "Eu sunt...";
- Exerciţii de exprimare a unor stări emoţionale nonverbal prin mimică, gesturi,
pantomimă;
- Dramatizări.
2.5. Formarea comportamentului de cooperare în grup
- Exerciţii de antrenare a elevilor în activităţi de cooperare pe grupe;
- Jocuri cu teme din viaţa cotidiană – ex. "Unde-s doi puterea crește";
- Jocuri de rol;
- Dramatizări.
2.6. Recunoașterea emoțiilor și sentimentelor la sine și la ceilalți
- Simularea unor emoții/reacții în situații date;
- Observarea și discutarea felului în care se exprimă emoțiile în situații reale și/sau
fictive ( personaje din desene animate, la colegi);
- Compararea expresiilor emoționale fundamentale (mânia, frica, bucuria, uimirea,
dezgustul, disprețul și tristețea).
2.7. Identificarea tipurilor de relații dintre oameni
- Identificarea tipurilor de relații dintre oameni prin desen, pantomimă, teatru de păpuși;
- Exerciţii de stimulare a relațiilor de colaborare/cooperare în cadrul calsei de elevi și în
cadrul colectivului școlii;
- Jocuri de rol;
- Dramatizări.
2.8. Respectarea regulilor de relaționare în cadrul unui grup
- Exerciţii de alternare a rolurilor de emitent și ascultător;
- Exersarea formulelor de salut, de oferire a ajutorului în cadrul unor jocuri de rol;
- Exerciții pe grupe vizând identificarea soluțiilor unei probleme interpersonale;
- Interpretarea unor roluri în cadrul unui grup.
2.9. Identificarea caracteristicilor relațiilor sociale pozitive
- Discuții în echipă despre semnificația relației de prietenie;
- Joc - "Descrierea prietenului meu";
- Joc - "Asemănări și deosebiri dintre mine și prietenul meu";
- Discuții pentru consolidarea relațiilor de cooperare – colaborare.
2.10. Prevenirea /dezamorsarea unor situaţii de conflict de la nivelul grupului
- Exerciții de identificare a unor situații tensionate sau conflictuale;
- Discutarea soluțiilor pentru situațiile conflictuale din filme, desene animate, etc;
- Desene, modelaj;

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 6
Clasa pregătitoare
- Jocuri de rol.
2.11. cunoașterea și respectarea drepturilor copilului
- Exerciţii de identificare a drepturilor copilului;
- Exerciții aplicative - "Cum știu dacă îmi sunt respectate drepturile?";
- Exerciții de identificare în imagini/filme a unor situații în care drepturile copilului sunt
respectate/încălcate;
- Activități practice/concursuri pe problematica drepturilor copilului cu elevi din alte
școli.

3. Formarea unor comportamente dezirabile în mediul social.


Clasa pregătitoare
3.1. Familiarizarea cu situațiile specifice programului școlar
- Exerciţii de identificare a ritmului și activităților unei zile: programul de dimineață,
orele, masa de prânz, activităţi de după-amiază;
- Exercitții de realizare a unui colaj tactil cu orarul clasei;
- Exerciții de identificare a activităților școlare după caracteristici descrise.
3.2. Formarea şi dezvoltarea conduitei de orientare spațio-temporală
- Exerciţii pentru formarea conceptelor temporale (azi, mâine, ieri, zi, noapte, zilele
săptămânii);
- Exerciţii de asociere a momentelor zilei cu activităţile specifice;
- Exerciții de orientare în spațiul social imediat (la școală și în familie);
- Exerciţii pentru formarea noţiunilor spaţiale elementare - aproape, departe, pe, sub,
sus, jos, în faţă, în spate, lângă, etc.
3.3. Formarea comportamentului de grijă față de propria persoană
- Exerciții de asociere a diferitelor momente ale zilei cu activităţile corespunzătoare -
programul unei zile;
- Exerciții – respectarea regulilor de igienă ("Ce fac atunci când merg la masă");
- Exerciții pentru dobândirea autonomiei personale "Banii de buzunar".
3.4. Formarea de comportamente referitoare la siguranța personală, în viața
curentă și în situații de risc
- Exerciții de identificare a pericolului în diverse situații;
- Realizare de colaje şi postere pe tema siguranţei personale "Drumul de acasă până
la școală";
- Joc de rol - "M-am lovit, ce fac acum?".
3.5. Exersarea comportamentelor adecvate contextelor sociale
- Exerciții de adoptare a unor comportamente așteptate în diverse contexte (la școală,
la locul de joacă, acasă, în situații noi);
- Activități în mediul natural – în parc, la plimbare, la magazin, la cofetărie;
- Analiza unor situații sociale redate grafic - "Așa da, așa nu".
3.6. Respectarea normelor și regulilor în situații familiare sau noi, în mediul
imediat (școală, familie)
- Exerciții de folosire a formulelor de politețe în diverse situații;
- Discuții privitoare la anticiparea pericolului în spațiul social al străzii;

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 7
Clasa pregătitoare
- Exerciții de luare a unor decizii corecte în situații noi;
- Jocuri de rol.
3.7. Formarea capacității de a alege un tip de comportament într-o situație dată
- Exerciții de analiză a unor comportamente întâlnite în spațiul școlii;
- Exerciții de valorizare a comportamentelor dezirabile;
- Exerciții de alegere a unui comportament într-o situație dată și discutarea acestuia;
- Jocuri de rol.
3.8. Respectarea regulilor specifice contextelor din mediului social lărgit
- Exerciții în mediul natural: "Cum mă port pe stradă", "La magazin", "La cofetărie";
- Exerciţii de utilizare a comportamentelor specifice unor situații sociale - "Merg în
vizită";
- Exerciții de verbalizare/descriere a comportamentelor specifice unor contexte sociale.
3.9. Respectarea normelor de comportare civilizată în mediul social
- Discuții asupra importanței respectării a normelor de igienă colectivă;
- Discuții privind evitarea riscului de îmbolnăvire;
- Exersarea formulelor de politețe în diferite contexte;
- Jocuri de rol;
- Dramatizări.
3.10. Exersarea unor comportamente adecvate diferitelor situații sociale
- Elementele constitutive ale unei situații de risc;
- Exerciţii de grup: exemple de comportamente sănătoase şi de risc;
- Exerciții de identificare a unor situații potențial periculoase;
- Exerciții în echipă: "Cui cer ajutorul dacă...";
- Dramatizări: "Ce fac dacă/ în caz de".

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 8
Conţinuturi
Domenii de conţinut Clasa pregătitoare
Autocunoaştere şi - Identitate personală – date de identificare a propriei
identitate persoane: nume, prenume, grupa, recunoașterea
propriului nume
- Trăsături fizice – înfățișarea, schema corporală,
identitatea de gen
- Igiena personală
- Imagine de sine - manifestarea preferinței pentru anumite
activități
- Programul zilnic de viaţă
- Identitatea fiinţei umane
- Eu, tu şi ceilalţi– familia, colegii
- Familia – construirea imaginii despre propria familie
- Timp liber – identificarea rutinelor de timp liber
- "Eu și ceilalți" – caracteristici personale,
- Familia mea – membrii familiei, relațiile din cadrul
familiei,
- Tipuri de activități – activități specifice vârstei școlare,
- Mediul școlar – reguli și responsabilități.
- Persoană – asemănări și diferențe între oameni,
prezentarea personală;
- Roluri și responsabilități personale în diferite contexte;
- Autocunoaștere – interese, preferințe, opțiuni.
- Atitudinea pozitivă față de propria persoană;
- Diversitate – valorizarea diferențelor dintre persoane;
- Adaptare/rutină – comportamentul în situații familiare și în
situații noi, nefamiliare
Dezvoltare socio- - Sentimente și emoții – recunoaștere și exprimare,
emoţională autocontrolul emoțiilor
- Formarea relațiilor interpersonale – răspunsuri
comportamentale la instrucțiuni
- Trăirea stării de siguranță - manifestarea aprobării/
dezaprobării
- Recunoașterea limitelor fizice
- Interacțiunea cu ceilalți/cu mediul
- Relația cu copiii – manifestarea inițiativei, comunicare
convențională/ neconvențională,
- Abilități interpersonale – obținerea răspunsului/reacției la
un stimul prin silabe, sunete, cuvânt, zâmbet
- Relațiile cu ceilalți – reguli în grup, cooperare
- Comunicarea – roluri în comunicare, comportamente
non-verbale
- Emoții pozitive/negative
- Tipuri de relații – caracteristici ale diverselor tipuri de
relații, prietenie, colegialitate
- Individ/grup – cooperare, roluri în cadrul grupului
- Conflict – surse de conflict, dezamorsarea stărilor
tensionate
- Prietenie – relația de prietenie, trăirea pozitivă
- Jocuri de rol - aniversarea zilelor de naştere la școală și

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 9
Domenii de conţinut Clasa pregătitoare
acasă
- Toleranță
Autonomie și stil de viață - Autonomie personală – orientarea în timp
- Dezvoltarea rutinelor zilnice
- Orientarea în spații familiare – deplasarea în siguranță
dintr-un loc în altul
- Programul zilei – rutina zilnică la școală și acasă
- Autonomie personală – folosirea banilor
- Pericole – identificare și prevenire, comportamente
adecvate.
- Formule de politețe – exersarea salutului în diverse
contexte, reguli de relaționare socială
- Conduita preventivă – surse de risc, comportamente în
diverse situații, solicitarea ajutorului
- Reguli de comportament civilizat, prevenirea tulburărilor
de comportament
- Bine/rău – comportament dezirabil, comportament
indezirabil
- Contexte sociale diverse – cunoașterea și alegerea
modului de comportare civilizată
- Reguli de politețe
- Comportament responsabil
- Risc, pericol – comportamentul în caz de pericol,
răspunsul în situații de risc, moduri de adresare unui
adult pentru a cere ajutor
- Comportament adecvat în context

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 10
Sugestii metodologice
Propunem cadrelor didactice care lucrează cu elevi prezentând dizabilități
senzoriale multiple/surdocecitate ca, în aplicarea programei, să aibă în vedere
caracterul dinamic al procesului de predare - învățare și să se centreze pe nevoile
elevului atât în planificarea și proiectarea activităților cât și în organizarea și
desfășurarea efectivă a acestora.
În elaborarea programei pentru Consiliere și dezvoltare personală am urmărit
centrarea pe elev, cu toate particularitățile sale de vârstă, de dezvoltare fizică, afectivă
și cognitivă, cu influențele dizabilităților senzoriale de văz și auz. Deoarece fiecare copil
cu surdocecitate prezintă nevoi foarte diferite, abordarea activității de consiliere va
depinde mai puțin de nevoile clasei ca grup și mai mult de potențialul psihoindividual,
adică de resturile de vedere și de auz pe care un elev cu surdocecitate le are, de modul
de integrare senzorială, de experienţa anterioară şi programul de stimulare aplicat.
Demersul didactic specific ariei Consiliere și dezvoltare personală se centrează
pe formarea și dezvoltarea de atitudini aplicabile vieții de zi cu zi, nu doar în context
școlar.
Cu privire la organizarea spațiului în care se vor desfășura orele de Consiliere
și dezvoltare personală, propunem un mediu în care copilul se simte confortabil și
competent, în care poate prelua inițiativa pentru a-l explora: sala de clasă, o încăpere
special amenajată, utilizând materiale și obiecte concrete. În măsura posibilului, se va
încerca valorizarea altor spații pentru dezvoltarea inițiativei copilului și valorizarea
achizițiilor anterioare: magazine, parc, alte școli, cabinet medical, etc.
Mediul în care se vor desfășura activitățile cu copilul cu surdocecitate trebuie să
fie unul reacţional, pentru a fi scos din izolarea sa. Un mediu reacţional este caracterizat
de (McInnes şi Treffry, 1982):
a) legătura emoţională şi răspunderea socială;
b) soluţionarea de probleme pentru a întări dezvoltarea unei imagini de sine
pozitivă;
c) utilizarea resturilor de auz şi de vedere şi integrarea input-ului provenit prin
alte canale senzoriale;
d) comunicare cu accent pe dialog.
Forma de comunicare folosită este ceea ce specialiștii numesc "comunicare
totală" și include: limbaj, semne, gesturi naturale, obiecte de referință, indici tactili,
Braille, desene, etc.
Strategiile didactice vor fi selectate în funcție de obiectivele propuse.
Recomandăm alegerea de metode și procedee care să faciliteze pe de o parte
experiența practică, directă, a copilului cu materiale și obiecte concrete, dar și
implicarea copilului în propria sa formare. Pot fi folosite astfel: observația, exerciţiul,
convorbirea, jocul de rol, dramatizarea, desenul, povestirea, vizionarea de desene
animate. Sarcinile de lucru vor fi realizate individual sau în echipă.
Se va folosi parteneriatul educațional în sensul cooperării între factorii educativi,
între membrii colectivului de cadre didactice, dar și cu beneficiarii indirecți, voluntari -
elevi din alte școli, instituții.
Programa acordă o deosebită importanță familiei, atât în sensul consilierii
acesteia cu privire la gestionarea situațiilor ce pot apărea în timpul liber al copilului cât
și în implicarea efectivă, ca partener, în formarea copilului și dobândirea autonomiei.
Modalități de evaluare:
La disciplina Consiliere și dezvoltare personală nu se folosește notarea. Ca
urmare, evaluarea va urmări progresul fiecărui elev în parte privind dezvoltarea socio-
emoțională, autocunoașterea, autonomia personală și, ca finalitate, integrarea în mediul
social. Ca metode de evaluare propunem:
- exprimarea viziunii personale prin desene, colaje, pantomimă, teatru de păpuși,

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 11
- activități practice.
Precizăm că toate recomandările au un carcter orientativ, deciziile privind
proiectarea și organizarea/derularea activității de consiliere aparținând în exclusivitate
cadrului didactic specialist, după realizarea unei evaluări inițiale obiective și riguroase.

Bibliografie:

 Anca, M. (2007), Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES. Ed. Presa


Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 Brown,N., Foster, M., Shaw, J., Swan, G. (2005), Copilul cu
surdocecitate/dizabilități senzoriale multiple. Intervenţie şi educaţie. Ed. Semne,
Bucureşti;
 Hathazi, A. (2005). Evaluarea copilului cu surdocecitate – îndrumător metodic. Ed.
Semne, Bucureşti;
 Hathazi, A. (2012). Comunicare în contextul dizabilității multiple. Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 McInnes, J.M., Treffry, J.A. (2000). Copilul cu surdocecitate. Ghid de dezvoltare.
Ed. Semne, Bucureşti;
 Roşan, A. (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare şi intervenţie. Ed.
Polirom, Iaşi.

Grup de lucru
Liana Maria MITRAN Coordonator Ministerul Educației Naționale
Daniela LAIC, Coordonator Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

Nume, prenume Instituţie de apartenenţă


Drăghici Tatiana Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui
Laic Daniela Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui

Programă şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – Învăţământ special primar –Dizabilităţi senzoriale multiple/ surdocecitate 12

S-ar putea să vă placă și