Sunteți pe pagina 1din 99
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei Cabinet Ministru Catre, MINISTERUL FINANTELOR DOMNULUI MINISTRU DAN VLCEANU. 6.(0.=obdi...| STIMATE DOMNULE MINISTRU, Va transmitem aléturat, in original, proiectul de Hotdrdre a Guvernulul privind ‘alocarea unei sume din Fondul de rezervl bugetaré Ia dispozitia Guvernului, prevézut in bugetul de stat pe anui 2021, pentru unele unitdti administrativ-teritorile, vederea analizir sl avizbil acestuia, Cu deosebité consideratic, (MINISTRUL DEZVOLTARI, LUCRARVLOR PUBLICE $1 ADMINISTRATIEL 4. Uberti ar. 16, Te sans72 11 408 {atua Nord sectors -yemn.nipda.re Bueurepth od pops 050706 NOTADE FUNDAMENTARE Secfunea 2 ‘Til prezentull act normativ Hotdrre a Guvernul prvi alocarea unel sume din Fondul de race bugetar la dsponkia Guvernului, previzut Tn bugetul e stat pe aul 2021, pentru unele unit adeinisrativteritorate ‘Sectunea 022 Motul emer actulu normatiy 4G, Deserierea stuatievactuale | la nvelul Ministerula’ Denali, tuererlor publce st ‘Adminstrate au fost ncestrate, fn vederea promovarl,prolecte de Hotirdre » Guvernului prin alocarea de sume din Fondul de rezervi bugetars la sponta Guvernuu, prevézut in bugetul de stat pe anul 2021, tnsotite de Notele de fundamentare, prin care se solicits alocacea fondunlr necesare asigurilchetuellor de functionare 5 envoltare ale administratitor public locale pant la sfritul anu 2021, cheltiel care sunt absolut necesare a f efectuate pind la sflrgitl anol 2021. Tn contertul actulei situapt epidemiologic determinate de rispdndirea coconavrusull SARS-COV-2 care afecteazs destapurarea fn parametr normal a acivitillor economice,unitaileadministrativ= teritorale se confrunt cu un boca Financia determinate: ecestatea redirectionéri resurslor finance pentru combaterea efectlor determinate destarea de urgent sistarea de ‘alerts ca urmare a andere de coronaviruslu SARS-CoV"2;, “ecesittes achiitiondri de echipamente de protecic sanitard,aparaturd mecizals, deifectanl | medicamente pentru ‘nite sanitare dn subordineaconsillorudetene necesitateaasigurbiresurselor fnanciere pentru cofinanjarea prolecteior eu finantare exterad nerambursabia de ta UUniunea Europeand, precum si asgurarea fnantilcheltlellor ecigbile: ‘pt Bau fort hate unele misuri urgent pivnd prevenitea ‘spandil infect, cu earacter exceptional sau generat cheluil suplimentare; seSderea Incas la bugetele locale ale judetelor din taxele locale, eoroborate cu inchiderea unorafacericare utlizau bunuri ale ‘onsillor judetene $1 pentru care datorau chi sau redevente 2 ‘conduslarsmnerea f8lichidtSislimolct a iemposblitatea pli Ulta or salariatior $13 furizorior; < sumele alocate pentru echilbrarea bunetelor locale ae Judejelor, precurm si pentru cheltuilile descentralizate au fost linitate a urmare a constringelior Bugetuiu de stat eare a nul lui a tebuk $4 soporte che tulele neprevizute cu combateres pander’ de coconavicus SARS-COV? Ca ucmarea aspectelor enumerate mai sus au fost ransmise de cite insttutile prefect consililejucetene provecte ce hotaran fale Guvernulat pentru aleearea unor sume ain Fonctul de Rezers ‘Bugera aflat a cispoitis Guvernulul, dupS cur urmears Judo Aba Frin adresale comune ae Institue Prefectusl ~Judetu Alba ne. 32889/6/SC/27.032021 si ale Consilul Judetean Alba nr. 20,863/27 09.2021, afostsolictatasuma de 156.542 milleidn Fond ‘de reserva bugetarh alata dispontia Guvernull. previzut Inbueetul de Stat pe anal 2021, penru asigurarea functions pind la srsitul ‘anulul a unkstior administrativtertorale din judetul Alba. Tn judetul Aba, unitatie aéministrabv-tortoriale se confrunt cu reale cicultiti finencar, astfl cB restanjele acurmulate la plata ‘salarilor sa facturlor la uta, le pun din punt de vedere bugetar ‘nimposbitates de a asigurafunctonarea aparatuul de specaitate sia senvcilor public éinsubordine, ‘Singura modalkate dea asigua bunalor funcjlonare este alocatea sumelor necesace din Fondul de rezervé bugetar’ la dlspezia Guvernului pe anu! 2021 gente finantarea chetuililr autritiilor administrate’ public locze. dudetul Arad Prin adresele comune ae insite Prefectull—Jusetul Arad ne. 2573727.09.2021 ale Consul Judeyean rae 21.801/27.09.2021, aos solitat sume de 178.652 mile din Fondul Ge rezeré bugetar’ aflat ie dspoka Guvernulu, orevizut in bugetul fe tat pe anul 2021, acoperrea cheltuelior de functionare pe 2nul 2021 a unt administract-teritriale din dell Aree. Reducerea activtitlor economice ea urmare 9 situatie esidemioiogce, suplimentarea cheltueller Ia. nivelul unititloe acminitrati-eritoile generate ce misunie ce limitarearispanciel ‘viusul SARS-CaV-2, precum si diminuatea gradulul de colectare 3 veritulor a bugetul untitior adminstrati-teitrale ou dus ls sitatia in care unele untt agminstrati-tertoiale se confeunté cu lips fondurornecesare 2t3t pentru buna funcyonare a activtstlar ceurente cit st pentru finanarea uner obiective de investi afate in erulare. Sumele necesare sunt destinate pentru acoperires cheltuelor de funcyonare pe anu 2021 Printre categoifle de sume solctate au fost enumerate sume pentru acoperireapetdetiorinduse de orestareaserviiulul public de | proutie, transport dlstrutie 5! furnizare a energei termice pent populale In sistem centralzat $1 neacceprate In pret; sume reprezentind subventi pentru acoperirea dferentelor de pret si aril Ta wansportl in comun au wanmvalels 9) autobuzele; Tiyminat, ap, canalzare, servic elecomunicai,altele), sl contrbutilor pentru aceste; indermizallpersoane cu handicap, ‘combustib,bunurt servi Judetul Arges Prin adress nsttujes Prefectlui — Juserul Arges nr 19.080/27.08.2021, a fstslictatdsuma de 100.012 mile din Fondul e rezervé bugetar flat la cisportia Guverniul orevaut in bugetu e stat pe anui 2021, pent plata chetuellorcarente de capital ‘nitSflor administrati-tertriae dn judepul Arges. Pentru asiguraces finanfar andl data de 31 decembrie 2021 2 litior pentru deeptutle asistentlor personali al persoanelor cu handicap 9 aindemniatilor lunar ae persoanclor cu hanciap grav, pentru pata unorchekuel carente la nivel unttvir adminstrativ ‘ertriie in judetul Arges care nu pot asgura din bugetul propria aceste pil, precum pentru cofinanjarea unor proecte fantate dn fonduri externe nerambursabiles/sauprograme nationale, cheltuilt neciigibile, corectit financare, 42, sa soltat suplimentarea ‘bugetuli local al unttlor acminstrasi tertile cn jucetul Arges, ‘eu Suma total de 100.012 me dep Bache Prin adresa Institutes Prefect — Judepul Sacsu ne. 19,287/27.09.2021, ast slictathsuma de 284.779 mlleidin Fondul de rezervé bugetacd flat la dispoztla Guvernul prevzut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru plata chetuelorurgente si necesare a ‘ntl administrati-tertoriale din udetul Back. In contest epiernologc generat de evoltia noulut coronavins {COVIO -18, in judetul Bacdu, multe din autoréile administraie! public irtémping dficultiti finance Judetul Backu, stat in nord-edul Br, este un judet cu o deavltare economics metie iar locale sunt supuse unorefortrt financiae mari in comparatie cy ale locality) ale (Ar in ceea ce! Drvesteasigurareaservicilor pentru populate. acest condi, consile locale dn aces udet au depus eforturi| considerable pentru mentnerea In stare functionare la un nivel facceptabi a lnfastrututediitare slrutere, pentru asigurarea ape! potabile 31 a confortulul temic pertru populate, realizarea uncr luerdri de reparatisigieizare a untiilor de invatimént, ete. ‘Maite dinte luce de investi au avut de suforit in ima pevioadé de temp, atat datortsnivdului de cervoltare economies Feds a jucetul, dar dato crizlresimte la nivelnajonal, cova ‘ce a Gus la scderenseroificathd a fnasbrior la bugetele locale. forturile 1 contibutialocaltitor este evidentS avindu-se in ‘vedere 4 faptu ef cursulutinlor an judetul cau 2 fost afectat de fenomene meteorologice care au afectat infrastructure, autortgle locale contribuind sernicatv la efacerea acestela. De ‘wanilonat ch toate scete luerBr au grevat bugetale petioada pénd in prezent. Tn judetul Baciu se implementearS un sumir important de proiece cufinanjare europeana/national, lr untiile administrat teritoriale inimpind greutiti in asigurareacofinantsi/olata celtulellr nell, respectivacoretilor nance. Judeful Bihor brinactesele comune ale inst Prefect ~JudeulBihor ne. 10551/27.092021 ale Conslulul Judetean Blhor nv 20.990/27-09.2021, a fost soltatd sume de 95,000 mii‘ dn Fondul ‘de rexervd bugetara aft la clspontia Guvernulu,prevézut in bugetul ‘de stat pe anul 2021, necesarefnantirl cheltlellor de functonare a Unitior administrtiv-tertorile din uel Bihor. ‘Motivele soit acestor sume constau Th Insficenta sumelor recesare pentru buna functionare 2 autor! locale, cuprinse fn bbugetee locale aprobate pentru anu 2023. ‘Se constatd faptul cB unele unit] administativ-teritorale se confrunté eu dieu financiare caurate de diminuarea bugeteler Jocale, cofinantarea proectelor finanjate din fonduni externe rarbursablle sau programe nationale, cheltuel neelgble, corel financire,chettuielcurente, urgent, care conduc la impostiltates _asigurd sumelor necesare funcionsecorespunttoare. ‘Avdnd in vedere faptul cb autoritle administrate public locale ru dispun de sumele necesare, pentru acoperrea cheltuellor ca privirea buna furtionare se slit alocarea sume! de 95000 mili, pentru unitate adminstrati-tertoriale care au solietat sume ola judetal hor. JudeulBisrigaNasiud rin adres institute Prefect deal Bistia-Nsiud ne. 18 18.822/24,08.2021,a fst slcatdsuma de 244 934 mill din Fondul | de rezervs bugetar alt la dspoutia Guvernulu,prevcut in bugetu! e stat pe anu 2023, pentru chaltlelcurente de capital a unite administeativ-trtoriale din judetulBistrta-Néséud. ‘Autontétile administrate! publice locale din unitate aéminisrat-tertoriale din judetl Bist NEsbud se confruncé uo lips de fondu datoratd resurselorinsuficiente ale bugetelor locale. Pe fondu pandemel create de coronaviusul SARS-CoV-2 bugetele locale au sufert dezechibre, Inepistrandu-se necestti crescute pentru Tndeptiniea obligatiior asumate prin contracte de feantare Tnchelate pentru implementarea de profecte in parteneriat cu alte Corganisme, precum i resursele financire minime necesore funcjionari pin la stariul anul Astiel, pentru cofiantarea proiecelor fnantate din fondurt feterne ‘rerambursabie s/sau programe nationale, cheltuil eligible $1 coreey fnancare (205.789 mill, precum si pentru cheltuiel curente, urgente (39.145 rl Ie), este neoesard alocarea Tse 288 358 mi Tl din andl de reaervl bugetard Ta dspoua | ‘Guvernulu, prevazut tn bugetul de stat pe anul 2021. | tudejul Botosani Prin acrasainsttuiel Prefectulul ~ Judetul Botosanh ne 32:567/27.08.2021, fost solitatd suma de 208.332 mileidin Fondul ‘de rezervi busta allt la cspontia Guvernul, previzutin bugetul ‘e stat pe anu12021, pentrutinantarea unercheluel urgete pentru funetionave a uit administrativ-tertriale din juetul Botosani UUniteie administativteritorle din judetul Boxosani se ‘onfruntd cu arableme deosebita In ceea ce priveyte asigurorea turselor de frantare a chefuiellor curente §| ce capil, Inrucat sumele alocate cin unele surse ale bugetulii de stat au fost Inaufciente inci de la Tnceputul anulsi 2021, iar sursée propri, provenite din cote pe import pe vets impozte si tae locale nd 4 putut sin pot acoper minimal de chetuiel necesare destisurinit “n condi normale @ activtailr i actunilor ce se finaxieazd din bugetele locale. Din prevederie previzute in bugetele locale ale untaglor aAdministratw-teritorale pe aul 2021, nua asiqurt acoperireaunor | fategori de cheltuieli de strieth necesitate:cheltuell de fanetionare (solar, umint publi Tntretine’ea acestu'a, salubritate, et.) ct ate chettuiell neprevanute. Dudetul Brasov Prin advesele comune ale Insti Prefect Jude Brasov nr, 14.566/27.08.2021 41 ale Consului Judetean srasoV nr '5361/23.888/26.09 2021, a fost solicitatb sume de 172.403 mi lel din Fondul de rezervs bugetard aft i dspoaitia Guveraul, revnut in bugetul de stat pe anul 2071, pentru fnanyarescheltleior urgence a Uniaiioradmnstratvteitorale din jucepal Brasov. Jude Brasov a cunoscut in ulti ani datorts crest econamiceivegstraté constant, odeevotaresemnificatns Tn aceastd perioada, pe fondul pandemiei de COViD-I9 si Lumare a tretsteruil contributvititi' de la angalator @ angsio, bugetele autertatior locale xe conirunti cu reale_sfcutii financiare, indeed in coea ce priveste aigurarea ven tse proprl recesare final noe abiective de investi proritare. Datel, locale se confrunta eu reale dificult fnancare ‘ndeasebi in crea ce priveste asiguraresveniturior proprtnecesare. Ca aulortdti publice locale, acestora le este practic impostil sé | sigur continstatea funeyiondr png Ia ses! anul 2023, edt § final ares acestor obiectve de invest Pentru buna destigurare a aetivitiflor curente din eadrul ‘autoritailor administrate public locale juderulBrasov are nevole de ‘alocares nor sume din Fondul de rezer8 bugetaré la cisporie ‘Guvernulu peanut 2021 sudetul | 15 182/08.20.2021, fost salttata suma de 171.765 miei din Fond tertor ale din judetul Burka Pan adres nstinged Prefect — deal Brel wr 14.956/01.10-2021, a fost slettatksuma de 37,696 mille gin Fondul se rezer bugetar alt lacisontia Guvernulul,prevaut in bugetul (estat pe aul 2021, pentr plata unorcootulelcurence $e capital 2 unitaplor adminstrativertoriale din judetul Bra. La nivelul Instittiel Prefect ~Judetul Brie au fost foregistrate soll din partes unitalor administra tertriale din judetul Baila, prin care fe argumentears alocarea ce sume din Fondul de rezervébugetars la Ssponitia Guvernuli, prevzut in bugetul de stat pe anul 2021, recesare pentru plata chetulellor urgente pind ‘2 sfirstul anu! 2023, reprezentanas 2} eofnantat!prolecte finanfate din fonduri externe erambursabile si/sau programe nationale, chetuiel neeligbile, corecifnanciare et; b} chetuil catente,argente (sari assent social, factur entra utili, executare sh, ate tipur de cheltuleli care nu se Tneadreazs tn prevederlle att. 20 cin OUG nv. 97/2021. pewind ‘eetfitarea bugetull de stt pe anu 2023), Tn contestul actualel stuatii eplderilogice determinate ce rispindires coronavirusuld SARS-CoV’2 care afecteacd destSyurarea Jn parameti normali a acivitijior economice si avind In vedere DecretulPresedintelui Remini’. 195/2020 pivind insirea sti de urgentd pe tertorul Romane, prin care au fost institute rdsu pentru protectia populate’ pe tinaul pandemiei COVIO 19, unitiie Aadministraiv-tertorisle s¢ confrunté

S-ar putea să vă placă și