Sunteți pe pagina 1din 2

………………………………..

ACORD

cu privire la evidența orelor de muncă prestate zilnic

Având în vedere prevederile art. 119 alin. (2) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu
modificările și completările ulterioare,
(1) Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă definit potrivit art. 16^1 evidenţa orelor
de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale
programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de
câte ori se solicită acest lucru.
(2) Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine
evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin
acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

Angajator, ____________________

şi
Salariatul/salariata - d-nul/d-na ____________ domiciliată în localitatea _______ judeţul
_________ CNP __________

Am încheiat prezentul acord și am convenit asupra evidenței zilnice a orelor prestate de angajat
și a orelor în care angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi
modalitatea concretă de realizare a controlului:
În conformitate cu Durata muncii: - O normă cu timp partial de lucru, durata timpului de lucru
fiind de_______ ore/zi ( in zilele de ___________), _____ore/săptămână, prevăzută în
contractul individual de muncă, în calitate de angajat în funcția de _________, declar ca ore de
muncă, orele prestate in zilele de __________ între orele _________.
Prezentul Acord a fost semnat astăzi 01.09.2021 în două exemplare originale, unul pentru
angajator și unul pentru angajat,

ANGAJATOR,

SALARIAT,
………………………………………………..

ACORD

cu privire la evidența orelor de muncă prestate zilnic

Având în vedere prevederile art. 119 alin. (2) din Legea 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu
modificările și completările ulterioare,
(1) Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă definit potrivit art. 16^1 evidenţa orelor
de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale
programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de
câte ori se solicită acest lucru.
(2) Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine
evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin
acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

Angajator, ______________________.,
şi
Salariatul/salariata - d-nul/d-na _____________ domiciliată în localitatea ________ str.
____________, nr._______, judeţul ___________, CNP _____________

Am încheiat prezentul acord și am convenit asupra evidenței zilnice a orelor prestate de angajat
și a orelor în care angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi
modalitatea concretă de realizare a controlului:
În conformitate cu Durata muncii: - O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi,
40 ore/săptămână, prevăzută în contractul individual de muncă, în calitate de angajat în funcția
de _____________ declar ca ore de muncă prestate zilnic, între orele 8:00 – 16:00
Prezentul Acord a fost semnat astăzi 01.09.2021 în două exemplare originale, unul pentru
angajator și unul pentru angajat,

ANGAJATOR,

SALARIAT,

S-ar putea să vă placă și