Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

2
la Regulamentul privind modul de stabilire a sporului
pentru performanță personalului din cadrul DÎG Cimișlia

Fișa de evaluare
a performanțelor profesionale individuale ale angajatului din cadrul DÎG Cimișlia

b)Pentru personalul cu funcție de execuție

1. Date generale
Unitatea bugetară Direcția Învățămănt General Cimișlia
Numele și prenumele persoanei evaluate Cojocaru Cristina
Funcția deținută Psihopedagog
Subdiviziunea structurală Serviciul de Asistență Psihopedagogic
Perioada evaluată de la:01 octombrie până la:31.12.2020
2020

2. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare


Nr. Criteriile de evaluare a Nota Comentarii
crt. performanțelor profesionale
individuale

1. Cunoștințe și experiență Deține cunoştinţe specifice domeniului și


experiență profesională, este la curent cu acte
normative: Regulament privind organizarea
educației incluzive în instituțiile de
învățământ general. Implimentează
cunoștințele și abilitățile în situații diverse.
Acordă asistență metodologică cadrelor
didactice.Posedă cunoştinţe specifice
domeniului și experiență profesională.

2. Complexitate, creativitate și Se încadrarează în termenele stabilite pentru


diversitate. realizarea sarcinilor și soluționarea
problemelor. Este activă, posedă spirit de
inițiativă și creativitate, receptivitate,
flexibilitate si disponibilitate. Rezolvă sarcinile de
serviciu cu competență, cu atenție și
responsabilitate. Participă la evaluare și
reevaluare a copiilor cu CES referiți de către
instituții. Participă la evaluarea copiilor
pentru elaborarea Formularului nr.5.
Conceptualizare și responsabilitate A participat în calitate de formator la seminar
decizională raional cu tematica ,,Asistență
psihopedagogică cu dezabilități intelectuale”,
organizat pentru CDS din toate instituțiile.
Monitorizează procesul de lucru a activității
CDS în cadrul instituțiilor subordonate (GM
Troițcoe, GM ”Dimitre Cantemir,, GM ,, A.
Pușkin,,). A oferit asistență psihopedagogică
la 10 copii referiți de către instituții și 10
copii pentru forma nr.5. A elaborat rapoartele
de evaluare și reevaluare pentru 10 copiii
referiți de către instituție și 7 rapoarte pentru
formularul nr.5.
4. Comunicare 4 Comunică eficient cu cadrele didactice de
sprijin din subordine. Posedă capacitatea de
consiliere, îndrumare, abilitatea de consultare.
5. Volumul, calitatea și eficiența 2 Sarcinile sunt îndeplinite în termenele
sarcinilor executate stabilite, în limitele resurselor disponibile.

Nota finală a evaluării 3,80-10%

3. Calificativul final al evaluării


Foarte bine

4. Rezultate deosebite
1.
2.

5. Dificultăți întâmpinate în perioada evaluată


1.
2.
6. Comentariile salariatului evaluat

Evaluatorul (nume, funcția, semnătura) Data:31.XII.20


Prisacari Ludmila,şeful secţiei management
Curricular şi formare continuă
Semnătura salariatului evaluat Data:31.XII.20

S-ar putea să vă placă și