Sunteți pe pagina 1din 236

Ghidul cadrului

didactic
Clasa a II-a
Cuprins

Planul cadru de învăţământ..................................................................................3


Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română.......................4
Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului...........13
Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală.................................28
Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare.......................................36
Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice..................46
Planificarea calendaristică - Comunicare în limba română ................................57
Proiectarea unităţilor de învăţare – Comunicare în limba română ...................63
Planificarea calendaristică – Matematică și explorarea mediului ...................134
Proiectarea unităţilor de învăţare – Matematică și explorarea mediului .......141

2
3
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

4
Notă de prezentare

Programa disciplinei Comunicare în limba română este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să
contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului
pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, în diverse contexte particulare.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba română jalonează
achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor
specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa
concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
- Citire/ lectură
- Scriere/ redactare
- Elemente de construcţie a comunicării

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi


elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui
demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în
contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este
necesară o abordare specifică educaţiei timpurii bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc,
care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul
de achiziţii variate ale elevilor.
Curriculumul disciplinei are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe
comunicare ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris
precum şi cele de exprimare orală şi scrisă. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării
sale învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă elevilor,
ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe.
Studiul disciplinei Comunicare în limba română, început în clasa pregătitoare, se continuă
până în clasa a II-a şi asigură o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei
specifice vârstei elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării
personalităţii elevilor.

5
Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

6
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
- selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/
serie de variante date
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
- executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi
- audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi publicitare,
anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.)
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare
la acestea
- ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a mesajului transmis de un text
audiat
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul audiat
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?,
Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.)
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la început, mai întâi, prima dată,
apoi, după aceea, până la urmă etc.
- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea
acţiunilor acestora
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea unor informaţii
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat
- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral
1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără terminologie)
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/ unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final
etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul transmis
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte
mari, obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” etc.
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute

7
- jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână,
marionete, măşti etc.
- participarea la activităţi de tipul „ce e nou în lumea poveştilor”, în care copiii ascultă întâmplări/
evenimente/ secvenţe din poveşti/ basme povestite/ citite de copii sau adulţi
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul înţelegerii unui mesaj oral
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate în limba română
pentru copii şi discutarea lor
- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt
oferite verbal
- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni/ expresii din mesajele orale în care
contextul nu a oferit sensul noţiunilor
- vizitarea unor librării/ biblioteci şi observarea organizării spaţiului/ standurilor de carte
- participarea la activităţi dedicate unor scriitori, Zilei Mondiale a Cărţii etc.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o
rugăminte, un îndemn, un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc.,
folosind enunţuri
- jocuri de rol
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul
comunicării
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea unor detalii ale mesajului transmis
- transformarea/ completarea unor enunţuri după modele date
- identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- combinarea unor propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora formarea textului
- povestirea unor vise, poveşti etc.
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul preferat, activităţile preferate/
desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei,
cu folosirea verbelor la timpurile potrivite
- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în grup
- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a unui şir de imagini
- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori elementari: şi, atunci, însă, deoarece,
dacă, atunci etc.
- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri
- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de imagini şi după un şir de întrebări
- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi adjectiv (fără menţionarea
terminologiei)
- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea
normelor de adresare civilizată
- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
- participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes (timpul liber, animalul preferat,
cartea preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare etc.)

8
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură
cu un aspect/ o problemă din spaţiul familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui
mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit
context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi
imaginare
- identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor
întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
ascultarea, păstrarea ideii)
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/ o întâmplare/ un mod de comportament etc.
- dramatizări
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine
- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, cântece şi prezentarea acestora
- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii atenţiei
interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton)
- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de
a-şi susţine afirmaţiile
- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date
- prezentarea unor lucrări personale
- repovestirea unor poveşti citite sau audiate
- concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc.
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite
- participarea la serbări şcolare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/ în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/
o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste electronice, enciclopedii etc. din
iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
- formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte familiare şi expresii elementare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit

9
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
- identificarea unor informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare
etc.)
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute
- asocierea unor fapte/ evenimente/ lucruri din universul apropiat cu fragmente de text/ simboluri/
desene/ gesturi
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul
spre şcoală, în pliante/ reclame/ reviste pentru copii etc.
- parcurgerea unor trasee semnalizate cu ajutorul unor simboluri convenţionale sau inventate („In
căutarea comorii”, „Drumurile viitorului” etc.)
- transmiterea unor mesaje prin intermediul unor simboluri sau coduri date/ proprii
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/ poveştile/ povestirile citite sau transcrieri/ copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau comună (album cu desene realizate de elevi în
urma citirii/ audierii textelor, însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la computer)
- prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
- autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
- realizarea unor minicărţi pe teme de interes comun sau personal
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje ale textelor citite de elevi
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor
- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre didactice, bibliotecar, colegi
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi informaţii
- vizite la muzee şi case memoriale
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii
- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ afişe pe teme familiare, după modele date
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului didactic
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)

10
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în activitatea zilnică
- marcarea prin chenare sugestive/ elemente grafice a unor definiţii, motouri, formule, mesaje,
anunţuri importante etc., cu scopul de a le pune în evidenţă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul
unor imagini sau întrebări
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende etc. scrise/ transcrise şi ilustrate de copii
- realizarea unui ziar/ a unei reviste a clasei
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise
- crearea şi completarea unor rebusuri
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale
- organizarea unui colţ în clasă/ panou unde copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- completarea unui jurnal personal sau al clasei, folosind desene, decupaje şi enunţuri scurte
- crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor
personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare

11
Conţinuturile învăţării
Domenii
Comunicare orală (ascultare, vorbire, Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva,
interacţiune) a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a
da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o
solicitare
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
Intonarea propoziţiilor exclamative
Dialogul
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre:
şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul
înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în
mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol
Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe
verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul,
prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi
respectarea opiniei celuilalt)
Forme ale discursului oral
Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
Repovestirea unor întâmplări citite
Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane
Reguli ale discursului oral
Pronunţie clară şi corectă
Acord de număr şi gen, fără terminologie
Intonaţie adecvată
Citire/ lectură Cartea
Cuprinsul unei cărţi
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Textul (de maxim 120 de cuvinte)
Titlu. Autor. Alineate
Aşezarea textului în pagină
Textul literar
Textul narativ
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul
liric
Poezii despre universul copilăriei
Textul nonliterar/ informativ
Scriere/ redactare Alfabetul limbii române
Literele mici şi mari de mână
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Ortografia
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m
înainte de b şi p
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa,
ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),

12
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau
î, x
Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/
dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a
Punctuaţia
Semnul exclamării
Virgula (în vocativ şi enumerare)
Două puncte
Organizarea textului scris
Scrierea pe liniatură tip II şi dictando
Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului,
a autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului
dintre cuvinte
Scrierea funcţională
Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea
Afişul
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza
unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui
şir de întrebări
Cartea, ziarul sau revista clasei
Elemente de construcţie a comunicării Vocabular
Cuvântul
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
Fonetică
Sunetele limbii române. Vocale şi consoane
Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

13
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare


pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare–învăţare–evaluare, în concordanţă
cu specificul acestei discipline.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea unor conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de
învăţare pentru viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii
gândirii, precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această
disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. Tot ceea ce se întâmplă la „ora” de Comunicare în limba română ar trebui să se deruleze
sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente amuzante, atât în cazul clasei pregătitoare, cât şi în
cazul claselor I şi a II-a. Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. De asemenea, accentul se
va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora.
Prin reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce
noţiunile devin înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. În clasa pregătitoare, scrierea semnelor grafice va începe cu exerciţii de desenare
a unor elemente preluate din mediul înconjurător (beţişoare, cârcei de viţă-de-vie, bastoane, buline
etc.), continuându-se apoi cu scrierea lor pe foaie velină şi pe liniatură tip I.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să
răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să
exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor,
fie că e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul
funcţiilor limbii/actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci
când enunţă aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar despre ce este vorba. În acelaşi context,
învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea
ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical.
Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare
are loc în contexte de comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa
contextului, elevii ajung să recite doar cuvinte şi fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în
alte situaţii. De altfel, oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu
prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului
elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice
achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti,
sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la
competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între elevi. De asemenea, evaluarea orientează
cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile
individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare / competenţele dobândite de către
copii în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi
discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat
progresul fiecărui copil.

14
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

15
Notă de prezentare

Programa disciplinei Matematică şi explorarea mediului este elaborată potrivit unui


nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este
realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul
primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la
competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în
formarea personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a
unor probleme generale, în contexte particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Matematică şi explorarea mediului
jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu
primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care
valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor
contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru
alfabetizarea cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate
pe următoarele domenii:
- Numere
- Figuri şi corpuri geometrice
- Măsurări
- Date
- Ştiinţele vieţii
- Ştiinţele Pământului
- Ştiinţe fizice
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice,
precum şi elemente de evaluare continuă.
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic
să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare exemplificate. Se
urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea
competenţelor prevăzute de programă, în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui
elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o
perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare
specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în
acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de
achiziţii variate ale elevilor. Disciplina Matematică şi explorarea mediului are un caracter de

16
noutate în raport cu disciplinele studiate până în prezent în clasele I şi a II-a din învăţământul
primar. În planul-cadru de învăţământ, disciplina Matematică şi explorarea mediului face
parte din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii, realizând o abordare integrată a
conceptelor specifice domeniilor Matematică şi Ştiinţe ale naturii, pentru care sunt alocate,
la clasa pregătitoare şi clasa I, 4 ore pe săptămână, iar la clasa a II-a, 5 ore. Principalele
motive care au determinat abordarea integrată a matematicii şi a unor elemente de ştiinţe
ale naturii în cadrul aceleiaşi programe sunt următoarele:
- O învăţare holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru
elevi, fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere.
- Contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte
profunzimea înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate. - Armonizarea celor două
domenii: matematică şi ştiinţe permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte
flexibilitatea interacţiunilor. Studiul disciplinei Matematică şi explorarea mediului, început în
clasa pregătitoare, seachiziţii dobândite de elevi, prin valorificarea experienţei specifice
vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării
personalităţii elevilor. Programa de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa
pregătitoare a fost structurată astfel încât să promoveze un demers didactic centrat pe
dezvoltarea unor competenţe incipiente ale elevului de vârstă mică, în scopul construirii
bazei pentru învăţări aprofundate ulterioare.

17
Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

18
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000;
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte;
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor şi claselor;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un număr;
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea
limitelor intervalului (de la ...până la)
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.)
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei
unităţilor/ zecilor/sutelor);
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor
comune, punerea în corespondenţă;
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =;
- compararea a două numere naturale mai mici decât 1000, atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de
zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de poziţionare;
- aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date;
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000;
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat;
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici
decât 405”);
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de comparare a două numere mai mici
decât 1000;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximări
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale de trei cifre prin compararea acestora două
câte două;
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în condiţii precizate;
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte/reprezentări simbolice/numere;
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor arbori/animale;
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat;
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea calculului;
- scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului;
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între numere date;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau
grupare ori de câte ori este necesar
- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) cu sau fără suport intuitiv;
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1000, folosind obiecte, desene şi numere;
- jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor din concentrul 0-100 (ex.: La
cumpărături, În parcare etc.);
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea
prin operaţia inversă;
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date elementele primei mulţimi şi regula de
corespondenţă;
- identificarea ”regulii” pentru o corespondenţă de următorul tip: 62→68; 63→69; 64→70

19
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor;
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
- adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr de elemente;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată;
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a elementelor unei mulţimi pentru determinarea
cardinalului acesteia;
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor probleme practice;
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără precizarea
terminologiei;
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ diferenţe de termeni egali;
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire;
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor;
- jocuri de tip LOTO cu numere;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul etc.”;
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine,
cutie de bomboane, caiet etc.);
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării;
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza comparării a două numere mai mici decât 100 şi
scrierea relaţiei;
- realizarea unor modalităţi diferite de grupare a termenilor/factorilor, folosind semne grafice cu
semnificaţia parantezei;
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite;
- transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea
cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc.;
- crearea unor probleme după imagini/ desene/ scheme/ exerciţii/ formule;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată/de la numere date/de la
verbe/expresii care sugerează operaţii;
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;
- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi invers, a problemelor de înmulţire în
probleme de împărţire şi invers;
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat,
folosind sintagmele învăţate
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte
precizate;
- poziţionarea obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte/ persoane în raport cu poziţia lor spaţială;
- realizarea unor desene, respectând condiţii date;
- recunoaşterea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în cadrul
unor desene;
- compararea poziţiei a două obiecte din mediul apropiat;
- sesizarea intuitivă a simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe din mediul apropiat;
- realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie dată;
- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi
„coloană”
- stabilirea coordonatelor unui obiect intr-un plan în raport cu un sistem de referinţă dat (ex.: este situat pe
peretele cu uşa, în stânga dulapului)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
- identificarea apartenenţei unui punct interiorului unei figuri geometrice;
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite materiale;

20
2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
- identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc
- recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul apropiat
- recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con);
- conturarea formelor geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul instrumentelor de
geometrie/şabloanelor;
- identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică
„fragmentată”;
- gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date;
- decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru, con;
- identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice;
- marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă a unei figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, respectiv
¼;
- identificarea fracţiilor echivalente: 1/2=2/4;
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate;
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau
regularităţi din mediul apropiat
- completarea de şiruri de numere mai mici decât 1000 sau de obiecte ordonate, respectând reguli precizate;
- realizarea unor modele repetitive (prin desen sau cu obiecte), respectând o anumită regulă;
- completarea unor spaţii lacunare dintr-un şir de obiecte/simboluri/numere;
- identificarea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii;
- verbalizarea modului de rezolvare a unor exerciţii şi probleme;
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri;
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme documentare/ prezentări a unor forme de relief (munţi,
câmpii) sau medii de viaţă;
- realizarea unor albume/colaje/puzzle-uri cu formele de relief sau cu mediile de viaţă, individual sau la
nivelul clasei;
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru acestea;
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii de viaţă, la nivelul clasei;
- realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; scufundarea unui pahar înclinat într-un
vas cu apă; realizarea unei morişti, arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de la întrebarea
”Cum putem vedea aerul?”;
- realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării unei
lumânări la poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);
- realizarea de experimente care să evidenţieze intensitatea/tăria sunetului;
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a
identifica plantele şi animalele care îl populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu;
- investigarea apariţiei zilei şi nopţii prin modelare – un glob se roteşte în sens invers acelor de ceasornic şi
este luminat cu o lanternă;
- realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul unei
planete;
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele simple/ în filme documentare;
- discutarea unor articole care prezintă Sistemul Solar;
- investigarea nevoilor unor organisme vii folosind secvenţe de film în scopul generalizării caracteristicilor
vieţuitoarelor;
- investigarea cauzelor posibile pentru anumite boli (ex. gripa);
- investigarea forţelor exercitate de magneţi asupra altor magneţi sau materiale magnetice cu evidenţierea
polilor N şi S şi a atracţiei/respingerii dintre polii opuşi/identici;
- investigarea materialelor conductoare şi izolatoare în cadrul unui circuit electric simplu;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
- efectuarea de drumeţii în scopul de a observa medii de viaţă naturale;
- identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viaţă explorate;

21
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi comportamente observate în
mediile de viaţă explorate;
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie respectate în pădure/la locul de picnic/ pe stradă
etc.;
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup;
- plantarea unor arbori/arbuşti;
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco;
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii
logici „ şi”, „sau”, „nu”
- jocuri logico-matematice;
- punerea în scenă a unor probleme/situaţii problematice care folosesc operatorii logici “şi”, “sau”, “nu”;
- realizarea unui plan de lucru pentru explorarea unui mediu de viaţă ;
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale din mediile de viaţă explorate;
- prezentarea planului de înregistrare a schimbărilor meteo şi de prezentare a calendarului naturii, realizat
pe o perioadă determinată de timp (ex.: prezentarea unui ”buletin meteo retrospectiv” pe o perioadă scurtă);
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei investigaţii/ experiment;
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le au fenomene ale naturii asupra mediului
înconjurător;
- realizarea unui plan pentru micşorarea şanselor de îmbolnăvire cu boli provocate de germeni;
- realizarea planului individual de menţinere a stării de sănătate prin indicarea unei diete, a programului de
exerciţii fizice etc.;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate;
- realizarea unui plan pentru construirea unui joc cu magneţi;
- descrierea planului de lucru pentru investigarea materialelor conductoare şi izolatoare;
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele posibile;
- explicarea apariţiei zilei şi nopţii ca urmare a rotaţiei Pământului în jurul axei sale, prin modelare;
- identificarea şi explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa plantelor, a animalelor şi a omului, ca
urmare a ciclului zi-noapte;
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor;
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, animalelor, plantelor;
- realizarea unor colaje pentru evidenţierea caracteristicilor unor medii de viaţă: lac/iaz/baltă; pădure; deltă;
mare etc. ;
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici ale mediului
în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu;
- realizarea unor jocuri de rol ”La doctor” pentru recunoaşterea unor simptome ale unor boli frecvente;
- identificarea efectelor intensităţii şi tăriei sunetelor asupra vieţuitoarelor;
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei persoane şi a celor din jur;
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut
- selectarea/gruparea unor figuri geometrice după mai multe criterii date;
- selectarea materialelor de lucru după mai multe criterii date (ex.: Alegem materiale tari, aspre şi colorate.) ;
- realizarea unor colecţii de materiale/ obiecte după criteriul conductivităţii electrice şi utilizarea lor în
activităţile curente (pietricele, dopuri de sticlă, nasturi etc.);
- clasificarea corpurilor dintr-un mediu, în vii şi nevii şi înregistrarea concluziilor într-o diagramă Venn;
- gruparea unei varietăţi de plante şi animale pe criteriul apartenenţei la un mediu de viaţă şi înregistrarea
rezultatelor într-un organizator grafic;
- gruparea unor animale după mediul de viaţă (terestru/acvatic) şi adaptările la mediu etc;
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de
imagini date;
- sortarea unui set de fotografii cu oameni de pe diferitele continente şi de rase diferite pentru evidenţierea
varietăţii speciei umane;
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă

22
- până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi
părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările dintre aceştia;
- alcătuirea unor postere care cuprind planul individual de menţinere a stării de sănătate;
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele;
- construirea unor grafice simple (cu bare) pe baza unor informaţii date/culese;
- clasificarea materialelor investigate în conductori, izolatori, cu proprietăţi magnetice;
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-
100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart, a distribuit în mod
egal, pentru fiecare etc)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări simbolice
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen; marcarea jumătăţii/sfertului cu fracţia
corespunzătoare: ½, respectiv ¼;
- rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0-
1000, respectiv de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-100
- organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul rezolvării
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, lungimilor şi
capacităţilor
- alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea masei;
- măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de forme şi mărimi diferite; consemnarea rezultatelor şi
discutarea lor;
- modificarea unei reţete culinare simple în vederea realizării unui număr mai mare/mai mic de porţii;
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în propriile mâini ;
- compararea maselor unor obiecte dintre care masa unuia se cuprinde de un număr întreg de ori în masa
celuilalt;
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
succesive (două câte două) a lungimii / capacităţii / masei lor;
- identificarea unor obiecte pe baza unor caracteristici privind lungimea/capacitatea/ masa acestora (”mai
lung”, ”mai scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” etc.);
- estimarea unor dimensiuni (Care copii sunt aproximativ la fel de înalţi?; Care copii cântăresc aproape la
fel?; În câte pahare pot vărsa sucul dintr-o sticlă de 2l?);
- echilibrarea leagănului-balansoar de către copii cu mase asemănătoare/ diferite;
- cântărirea unor obiecte folosind metoda balanţei;
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor
evenimente variate
- ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului;
- identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului;
- găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc;
- completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au importanţă pentru copii/
activităţi extraşcolare;
- prezentarea unor evenimente/întâmplări personale şi ordonarea acestora;
- planificarea /repartizarea unor responsabilităţi personale/de grup pe o perioadă determinată de timp;
- identificarea unor instrumente de măsurare a timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul
de mână, clepsidră, nisiparniţă, cadran solar;
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind pasul de 5 minute (ora
8 fix, ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de minute etc.);
- marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii şi sfertului de oră;
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
- înregistrarea duratei unor activităţi şi ordonarea lor după criterii variate (durată, momentul începerii etc.);
- calcularea numărului de ore/ zile / săptămâni dintr-un interval dat;
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi
nonstandard şi prin utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din
concentrul 0-1000

23
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt grup de bancnote sau monede având
aceeaşi valoare;
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind bancnotele şi monedele învăţate;
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma de
bani de care dispun;
- jocuri de utilizare a banilor;
- compararea unor sume de bani compuse din monede şi bancnote diferite;
- rezolvarea unor probleme de cheltuieli/ buget/ cumpărături, oral şi scris, folosind adunarea şi /sau
scăderea, înmulţirea, împărţirea;
- jocuri: „Schimbul de cartonaşe”, „La cumpărături”, „În excursie”;
6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,
centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea acesteia în mililitri;
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame;
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica de
croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat, cântarul, balanţa);
- măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea taliei, a
masei corporale, a masei ghiozdanului, a volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.);
- aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile de măsură (Cântăreşte cu balanţa 2 mere etc.);

24
Conţinuturile învăţării
Domenii
Numere Numerele naturale 0-1000:
recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, ordonare,
numere pare/impare:
- de la 0 la 100
- de la 100 la 1000
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
Înmulţirea în concentrul 0-100
Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element
neutru - fără precizarea terminologiei)
Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
Proba înmulţirii. Proba împărţirii
Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime)
Fracţii echivalente: ½= 2/4
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare
şi/sau scădere, înmulţire, împărţire
Figuri şi corpuri Figuri plane / 2D
geometrice Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de simetrie
Corpuri/ 3D
Cub, cuboid, cilindru, sferă, con: construcţie după desfăşurare dată
Măsurări Lungime
Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru
(1m = 1000 mm);
Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta
Capacitate
Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)
Masă
Unităţi standard: kilogramul, gramul
(1 kg = 1000 g);
Instrumente de măsură: cântarul, balanţa
Timp
Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră, sfertul de oră),
Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine), săptămâna, luna, anul (calendarul)
Anotimpurile: lunile corespunzătoare
Instrumente de măsură: ceasul
Bani
Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei
Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi bancnote
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000
Date Organizarea şi reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare)
Ştiinţele vieţii Corpul omenesc
Menţinerea stării de sănătate – dietă, igiena personală, exerciţiul fizic etc.
Boli provocate de virusuri - metode de prevenţie şi tratare
Plante şi animale
Caracteristici comune vieţuitoarelor (reproducere, creştere, nevoi de bază: aer,
hrană, apă)
Medii de viaţă: lacul/iazul/balta, pădurea, Delta Dunării, Marea Neagră,
deşertul, Polul Nord, Polul Sud
Ştiinţele Pământului Elemente intuitive privind:
Pământul
Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă
Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii
Universul
Planetele sistemului solar

25
Ciclul zi-noapte
Ştiinţele fizicii Forţe şi mişcare
Forţe exercitate de magneţi

26
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei


şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare,
în concordanţă cu specificul acestei discipline integrate.
Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru
dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes
cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni
între toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte
semnificative de învăţare pentru viaţa reală.
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea
flexibilităţii gândirii, precum şi a creativităţii elevului.
În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru această
disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând
contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă
a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi
creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin reluări succesive şi
prin utilizarea obiectelor, elevul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce noţiunile devin
înţelese şi interiorizate. Scrierea se va consolida treptat, pe măsură ce se dezvoltă
musculatura mâinii. Se poate începe direct cu antrenamentul mental, pe de o parte şi cu
scrierea globală a cifrei, pe de altă parte, având în vedere faptul că elevul nu are dificultăţi în
a reproduce forma cifrei, ci la încadrarea ei în pătrăţelul cu latura de 0,5 cm.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel
încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă
iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se
recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a
comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor
proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de
valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca
evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile
între copii. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de
predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a
competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele
elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de
învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev.
Prezentăm în continuare exemple de abordare integrată, în cadrul cărora activităţile
de învăţare au fost structurate astfel încât să conducă la dezvoltarea unor anumite
competenţe specifice, rămânând totodată circumscrise unei teme accesibile şcolarului mic şi
reprezentative pentru specificul acestei discipline din planul de învăţământ.

27
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

28
Notă de prezentare
Programa disciplinei Dezvoltare personală este elaborată potrivit modelului de proiectare
curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul
didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii
acţionale în formarea personalităţii elevului.
În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară
Consiliere şi orientare, având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe săptămână în
clasele I şi a II-a.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
diverse.

Competenţele generale pentru disciplina Dezvoltare personală vizează achiziţiile elevului pentru
întregul interval de studiu al disciplinei.

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de
activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii
didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri
de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice.
Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa
şcolară sau de a le completa astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la
clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor
parcursuri de învăţare adaptate nevoilor clasei şi elevilor.

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului, organizate pe


următoarele domenii:
- Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
- Dezvoltare emoţională şi socială
- Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic.

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente
de evaluare continuă.
Disciplina Dezvoltare personală este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop dezvoltarea
capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile,
trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. În cadrul disciplinei,
se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea
de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.
De-a lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind
dezvoltarea personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel posibilitatea abordării
integrate a unora dintre activităţile propuse.
În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate şi recomandările documentelor
internaţionale ale Consiliului Europei prin cele două Rezoluţii (2004, 2008) 1 care subliniază rolul important al
consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării, pentru deciziile cotidiene ale
individului, facilitarea accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, de la vârste tot mai mici.

29
Competenţe generale

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii


pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

30
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi
faţă de ceilalţi
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple
- jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea diferitelor forme de comunicare
- exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă (prezentarea unor forme originale de salut în
cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea
unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a amprentelor
personale etc.)
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru manual”
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi
deosebiri între sine şi acestea
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi
1.3. Respectarea unor reguli de igienă personală
- amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte reguli
simple de igienă
- discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră
- realizarea unor proiecte în grupuri mici despre regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă
- jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite contexte
- realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii
- elaborarea în echipă a unor scurte compuneri despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea
săpunului, respectarea orelor de masă etc.)
- (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor de igienă personală
- organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să investigheze rolul şi consecinţele
respectării/nerespectării regulilor de igienă personală (chestionar, interviu, prezentare de rezultate)
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
- dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de
exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...)
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece,
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc.
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii
variate
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente
- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor
- scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au simţit în diverse situaţii
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
- vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale simple, care
indică ascultarea activă
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, a elementelor specifice ascultării active
- utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de
ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc.
- completarea cu elemente grafice specifice ascultării active a unor personaje umane care exprimă interes în
comunicare
- realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu ascultă activ
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la
şcoală, la magazin, la film etc.)
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
- exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii
concrete din experienţa elevilor
- exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi
preferate etc.)

31
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi
păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre prietenie
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate colegilor/prietenilor
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar
3.1. Realizarea unui program zilnic de activităţi, cu sprijinul adulţilor
- crearea unui orar zilnic personalizat
- iniţierea unei agende în care să fie precizat programul zilnic
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?”
- plasarea unor simboluri pentru activităţile programului zilnic în funcţie de succesiune, frecvenţă, dificultate,
durată
- completarea unor texte lacunare „Eu învăţ mai bine… “, “Cel mai uşor învăţ cu..”, ”Îmi place să învăţ despre
…” Pentru a memora mai uşor am nevoie de …”, “ Pentru a învăţa, prefer să folosesc următoarele obiecte…”
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei
3.2. Prezentarea condiţiilor (instrumente, persoane, contexte) care fac învăţarea uşoară sau dificilă
- elaborarea în echipe a unor postere: “Cum învăţăm?”
- jurnalul învăţării prin imagini sau cuvinte (cum învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi greu în activitatea de
învăţare, cine mă ajută)
- crearea unor ştiri despre cum învaţă elevii de clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii
- prezentarea unor scurte proiecte despre condiţiile de învăţare de acasă şi de la şcoală
- realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi director, ce ai păstra şi
ce ai schimba la şcoală, pentru ca elevii să înveţe mai bine, mai uşor şi cu plăcere?”
- „Cum învăţau bunicii noştri?” - invitarea la clasă a unor bunici care să relateze experienţele personale din
copilărie despre învăţare: şcoala, clasa, condiţiile de acasă, cadrele didactice,
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa învăţării
3.3. Prezentarea utilităţii unor meserii/profesii cunoscute
- jocuri didactice despre meserii „De-a vânzătorul”, „De-a prezentatorul TV”, „De-a bucătarul” etc.
- vizite la locuri de muncă interesante pentru copii (fabrica de ciocolată, cabinet de stomatologie, primărie,
redacţie de ştiri, centrul pompierilor etc.).
- crearea unor postere originale despre specificul meseriilor şi beneficiile acestora pentru membrii
mcomunităţii
- dezbateri despre produsele/rezultatele unor mmeserii, utilitatea meseriilor (mecanicul repară o maşină
stricată, medicul ne tratează când suntem bolnavi, pictorul creează tablouri frumoase etc.)
- jocuri de prezentare a profesiilor prin costumaţii mdin materiale reciclabile - “Parada meseriilor”
- crearea unui pliant (cu imagini decupate, desene, mesaje cheie) în care să prezinte meseriile din zona în
care locuiesc şi produsele diferitelor meserii
- realizarea de sondaje de opinie cu privire la specificul şi utilitatea unor meserii

32
CONŢINUTURI
Domenii Subdomenii
Autocunoaştere şi stil de Autocunoaştere şi atitudine pozitivă Eu şi ceilalţi
viaţă sănătos faţă de sine şi faţă de ceilalţi Asemănări şi deosebiri dintre sine şi
ceilalţi după criterii simple: aspecte
fizice, gen, vârstă, tipuri de
vestimentaţie (sport, elegant,
tradiţional etc.)
Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe
individuale
Igiena personală Norme de igienă în contexte variate
Importanţa normelor de igienă pentru
sănătate, învăţare şi relaţiile cu ceilalţi
Dezvoltare emoţională şi Trăire şi manifestare emoţională, Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică,
socială starea de bine furie) exprimate în comportamente
Comunicare şcolară eficientă Elemente de ascultare activă: contact
vizual, postură, voce (intonaţie, accent)
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte Abilităţi necesare şi comportamente
familiare acceptate în relaţiile cu ceilalţi
Respectul în relaţiile cu ceilalţi
Aspecte specifice ale Rutine şi sarcini de lucru Cum folosim timpul?
organizării învăţării şi Program zilnic de lucru
pregătirii pentru viaţă la Alternanţa efort/relaxare (timp de
şcolarul mic lucru/timp liber)
Importanţa timpului în învăţare
Abilităţi şi atitudini de învăţare Condiţiile învăţării: factori
favorizanţi/resurse, factori de stress/
obstacole (instrumente, persoane,
contexte)
Explorarea meseriilor La ce folosesc meseriile?
Utilitatea socială a meseriilor: produse
realizate, beneficii pentru sine şi
pentru comunitate

33
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei


şcolare,pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare,
în concordanţă cu specificul disciplinei.
O notă aparte a disciplinei Dezvoltare personală este dată de contribuţia la
dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor
elevilor fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce
gândesc şi simt, precum şi la modul în care se comportă elevii. Domeniile tematice ale
programei conferă un spaţiu generos, în care elevii sunt invitaţi să conştientizeze cine sunt,
să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie
motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice. Este
important de luat în considerare opţiunea realizării unor activităţi integrate sau
diversificarea/ extinderea activităţilor extraşcolare. Abilităţile şi atitudinile „învăţate” la
Dezvoltare personală reprezintă acele achiziţii transferabile necesare obţinerii succesului
şcolar, în carieră şi în viaţă.
Strategii didactice
Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea
flexibilităţii cognitive şi a creativităţii elevului, aceştia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să
comunice propriile opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse
în discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea
ce învaţă.
Registrul complex al strategiilor didactice, organizate sub diferite forme, stimulează
participarea activă, în mod individual sau în echipă. Accentul în orele de Dezvoltare
personală este dat de spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile
propuse. Analizele succesive, momentele de autoevaluare şi de reflecţie oferă copiilor cadrul
necesar pentru interiorizarea conceptele tematice, pentru dezvoltarea încrederii în sine,
pentru conturarea perspectivei pozitive asupra resurselor personale, astfel încât să facă faţă
provocărilor şcolare sau celor din viaţa de zi cu zi.
O atenţie deosebită este acordată explorării intereselor şi exersării abilităţilor de
învăţare, identificării experienţelor anterioare şi cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la
activităţile care urmează a fi derulate.
La finalul unui modul tematic sau al unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime
emoţiile cu privire la ceea ce au descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza
portofoliului sunt oportunităţi pentru valorizarea intereselor şi aptitudinilor personale.
Astfel, se creează contextul exprimării emoţiilor şi a atitudinii elevilor faţă de progresul în
învăţare. Reflectarea „împreună” asupra produselor individuale sau create în echipă
contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului. Valorizarea rezultatelor prin acordarea de
feedback pozitiv fiecărui elev asigură cadrul pentru optimizarea imaginii de sine şi
dezvoltarea încrederii în sine. Crearea unui climat securizant, de nonetichetare, încurajator
reprezintă un aspect important, care depinde, în principal, de atitudinea cadrului didactic
în relaţia cu elevii.
Disciplina Dezvoltare personală este realizată de către cadrul didactic de la clasă. În
cazul aprofundării unor teme, acesta poate colabora cu psihologul sau consilierul şcolar
pentru eficientizarea activităţilor derulate, spre exemplu: consultări cu privire la cele mai
adecvate modalităţi de lucru cu elevii, recomandarea unor resurse suplimentare care pot fi
utilizate sau organizarea unor activităţi în parteneriat.

34
Implicarea părinţilor presupune participarea în activităţi cum ar fi: expoziţii/târguri,
serbări, concursuri, excursii, carnavaluri, proiecte în echipă părinţi-copii, discuţii pe baza
portofoliilor elevilor, vizite la locul de muncă al părinţilor etc.
În cadrul activităţilor de Dezvoltare personală elevii explorează, apoi aplică şi ulterior
reflectează asupra propriului progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează
considerabil de înţelesul ei tradiţional de „transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic
este de a organiza şi oferi oportunităţi de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi
descopere şi să experimenteze propriile abilităţi şi atitudini, de a particulariza şi facilita
transferul acestora în viaţa reală.
Selecţia activităţilor se va face şi în funcţie de specificul local, precum şi de resursele
materiale disponibile.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele
activparticipative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, care presupune
implicarea directă a elevilor. Elevii conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un
mediu prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi
activităţile propuse. Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine,
să le placă şi, astfel, să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate
individual, în perechi/echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.

35
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

36
Notă de prezentare
Programa disciplinei Muzică şi mişcare este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la
dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a
dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.
Disciplina Muzică şi mişcare reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul primar, înscriindu-se
în categoria disciplinelor abordate integrat. Situată la intersecţia ariilor curriculare Arte şi Educaţie fizică, sport
şi sănătate, această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învăţământ cu un buget de timp de 2 ore
/săptămână, la clasele pregătitoare, I, a II-a şi 1 oră /săptămână la clasele III-IV.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de
cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt
propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează
strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea
cu elemente de bază ale muzicii şi mişcării. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Cântare vocală
- Cântare instrumentală
- Elemente de limbaj muzical
- Mişcare pe muzică.
Sugestiile metodologice includ recomandări de strategii didactice şi elemente de evaluare continuă.
Pornind de la competenţele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la
realizarea acestora. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să
modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers
didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextual specific al
fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o
perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei
timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de
diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.
Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în
prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au determinat abordarea
integrată a acestei discipline sunt următoarele:
- învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, fiind mai
apropiată de universul lor de cunoaştere;
- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea înţelegerii
conceptelor şi a procedurilor utilizate;
- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea
interacţiunilor;
- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă ale copiilor, iar
pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice armonioase, a coordonării motrice, a
dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi dezvoltării intelectuale.
În clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs educative
specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii şi a mişcării la nivelul
curriculumului oficial prezintă câteva avantaje, prezentate mai jos.
- Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană Mşi
naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu mişcarea

37
este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu caracterul
sincretic al activităţii şcolarului mic.
- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să înveţe
prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.
- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, accesibilă.
Studiul disciplinei Muzică şi mişcare, început în clasa pregătitoare, se continuă până în clasa a IV-a, urmărind o
dezvoltare progresivă a competenţelor prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor şi prin
accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.

38
Competenţe generale

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,
individual sau în grup

39
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţime şi viteză de succesiune
contrastante
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor, a intensităţilor, a înălţimii şi a tempoului; asocierea
acestora cu mişcări sugestive ale braţelor
- jocul ”Mergi cum se cântă!”
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
- mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu)

1.2. Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale şi identificarea direcţiei de propagare a
sunetului
- jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, vioară)
- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”)

1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în corelarea lor auditivă cu anumite mcalităţi ale
sunetelor muzicale
- marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu
sonorităţi potrivite sau mfolosind percuţia corporală - sunete egale, pauza de pătrime, intensităţi diferite

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între


- crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative
potrivite
- însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici - colectiv

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv


- interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus;
- interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren (exemplu: În poiană***, Floarea mea***)
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
- reproducerea unor structuri ritmice din cântece, însoţite de dirijat intuitiv

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură


- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să marcheze
fie ritmul, fie timpii egali
- acompanierea melodiilor populare audiate

2.3. Reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne convenţionale


- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a înălţimilor sunetelor muzicale (jetoane – ca
simboluri convenţionale de structurare a melodiilor simple)

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,


individual sau în grup

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical


- organizarea unui joc de mişcare, utilizând onomatopeele din cântecele învăţate,
sugestive pentru anumite elemente de limbaj muzical (intensitate, durată, înălţime)
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică
- marşul – pas egal pe muzică
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo

40
- desenarea unui personaj din cântec – Exemplu: cântecul „Leneşul”, de Al.Hrisanide, cântecul „Azi Grivei e
mânios”, de L.Comes

3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv


- desfăşurarea unui dans popular liber pe cântecul „Hora” (din folclorul copiilor), valorificând elementele de
mişcare deja asimilate
- dans popular pe un cântec de joc din zonă
- dans liber, cu obiect portabil
- joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, pe o muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica audiată sau pe cântec

3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale naturale


- utilizarea unor mariale naturale pentru confecţionarea de jucării muzicale simple
(exemplu: şiragul de nuci, castanieta)
- alegerea cântecelor potrivite pentru acompaniamentul cu aceste jucării
- acompanierea cântecelor cu jucăriile muzicale confecţionate de copii

3.4. Crearea unor linii melodice simple şi a unor combinaţii ritmice, asociate cu mişcări adecvate
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea unei idei muzicale proprii;
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un dans liber pe linii melodice proprii, simple
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor

41
CONŢINUTURI

Domenii
Cântare vocală Cântarea vocală în grup şi individual
Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea
Cântare Percuţia corporală
instrumentală Jucării muzicale din materiale şi obiecte refolosibile
Cântarea cu acompaniament
Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
Elemente de limbaj Timbrul
muzical Sunete din mediul înconjurător
Sunete vocale (vorbite sau cântate)
Sunete muzicale instrumentale
toba, pianul, vioara
Ritmul
Sunete lungi/scurte
Tempo-ul în audiţii
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică sponTană
Melodia
Sunete înalte/joase
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
Genuri muzicale (folclorul copiilor, colinde)
Interpretarea
Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
Cântec vesel/trist
Procedee armonico-polifonice (solist, cor, grupe alternative)
Mişcare pe muzică Dirijatul intuitiv
Pasul cadenţat, marşul
Mişcări sugerate de textul cântecului
Mişcări sugerate de ritm
Dansul

42
Sugestii pentru repertoriul de cântece şi pentru audiţii

Repertoriu de cântece Cărticica mea ***


Sprinteoara – L.Comes
În poiană ***
Joc în cerc – A. Ivăşcanu
Fluture de nea – Costică Andrei
Leneşul – Al.Hrisanide
Azi Grivei e mânios – L.Comes
Avionul – D.Voiculescu
Floarea mea ***
Ghicitori – A.Ivăşcanu
Vulpea şi gâştele – A.M.Ionescu
Păsărelele – T.Popovici
Zidarii – L.Comes
Iarna veselă – Gr.Teodosiu
Tot ce e pe lume – D.D.Stancu
Mişcă vântul frunzele – D.Cuclin
Albiniţa mea – după Delcasso
Copilul călăreţ – T.Popovici
Ploaia – C.Mereş
Cucule, pasăre sură – I.D.Chirescu
Coroana – Gr.Teodosiu
Cântece din folclorul copiilor
Hora
Audiţii Cântece şi jocuri populare din zonă
Ion Chirescu: Mama
D.D.Stancu: Ciobănaşul
G.Enescu: Impresii din copilărie
W.A.Mozart: Contradans, Mica serenadă –
Rondo
L.van Beethoven: Concertul pentru vioară în
Re major – Rondo
R.Schumann: Cavalerul căluţului de lemn
J.Strauss: Radetzky Marsch
A.Dvoŕak: Dans slovac, nr.8
A.Vivaldi: Anotimpurile - Primăvara

43
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
acestei discipline integrate.
Copilul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa
armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. Cadrul didactic va
urmări sistematic realizarea de conexiuni între discipline, creând contexte semnificative de învăţare pentru
viaţa reală.
Programa şcolară se adresează profesorilor. Proiectarea demersului didactic începe cu lectura
personalizată a programei şcolare, lectură realizată pe orizontală, în succesiunea următoare: competenţe
generale, competenţe specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi. Demersul permite să se răspundă succesiv la
următoarele întrebări:
- În ce scop voi face? (identificarea competenţelor)
- Cum voi face? (determinarea activităţilor de învăţare)
- Ce conţinuturi voi folosi? (selectarea conţinuturilor)
- Cu ce voi face? (analiza resurselor)
- Cât s-a realizat? (stabilirea instrumentelor de evaluare)
Strategii didactice
Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii gândirii,
precum şi a creativităţii elevului. În acest sens, cadrul didactic va insista pe trezirea interesului copilului pentru
această disciplină şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul
pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permit exprimarea liberă a propriilor idei şi
sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea ideilor/ mesajelor /
manifestărilor copilului.
Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt mijloacele
esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.
Mişcarea pe muzică, la această vârstă, înseamnă:
- bătăi din palme, pe genunchi, pe piept etc.;
- paşi egali, pe loc sau în deplasare;
- paşi simpli de dans;
- ridicare ritmică pe vârfuri;
- mişcări ale braţelor, ale trunchiului;
- mişcări sugerate de textul cântecului (acţiuni, personaje);
- mânuirea jucăriilor muzicale;
- dirijat intuitiv.
Cântecul ocupă locul cel mai important în educaţia muzicală a copiilor, cu condiţia ca ambitusul, linia
melodică, structura ritmică, conţinutul de idei şi îmbinarea textului cu melodia să respecte capacitatea vocală şi
particularităţile de vârstă ale copiilor.
Propunerea programei de realizare a educaţiei muzicale prin joc înseamnă asocierea mişcării, mca
mijloc interpretativ specific copiilor, atât cu cântecul, cât şi cu audiţia. Această modalitate de lucru mdă
copilului bucuria unor manifestări spontane şi originale pe muzică, acte menite să-i trezească în mfinal interesul
şi atracţia pentru muzică, încrederea în capacitatea sa de a opera cu muzica. O altă mcerinţă desprinsă din
programă este aceea a utilizării în forme variate a jucăriilor muzicale, ceea ce reprezintă o contribuţie la
firescul, exuberanţa, creativitatea şi spontaneitatea copiilor în manifestarea lor muzicală.
Însuşirea intuitivă a cântecului reprezintă o preluare prin imitaţie ca un tot unitar (text-melodie) a
acestuia, respectând traseul de la colectiv spre individual şi înapoi la colectiv, asigurând mereu percepţia
întregului. În reluările repetate ale cântecului (în vederea însuşirii lui) este bine să se aducă mereu procedee
noi, atractive pentru copii, care să transforme acest proces mecanic într-unul viu şi eficient.
Competenţele prevăzute de programă conduc demersul didactic de la receptare spre redare şi apoi
spre dezvoltarea creativităţii, atât în ceea ce priveşte repertoriul de cântece, cât şi elementele de limbaj
muzical. Modalităţile de lucru propuse sunt menite să dezvolte abilităţile creative ale copiilor, abilităţi care să
poată fi transferate într-o varietate de contexte educative.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea

44
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi
atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin
raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei.
De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai
bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor
dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată
şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copil.

45
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


Clasa a II-a

Aprobată prin ordin al ministrului


Nr. 3418/19.03.2013

Bucureşti, 2013

46
Notă de prezentare
Programa disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice este elaborată potrivit unui nou model de
proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Orientarea demersului didactic pornind de la competenţe pune
accentul pe dezvoltarea gândirii şi pe extinderea posibilităţilor de comunicare interumană prin imagine,
folosind trăirea artistică şi contribuind astfel la conturarea profilului de formare al absolventului de învăţământ
primar.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare,
care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte
particulare diverse.
Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice jalonează achiziţiile
de cunoaştere şi de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea
acestora şi se formează pe durata unui an şcolar.
Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de
învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului, integrând strategii didactice adecvate unor contexte de
învăţare variate. Exemplele de activităţi au doar valoare orientativă. Pentru formarea competenţei specifice,
profesorul este cel care îşi alege şi proiectează activităţile de învăţare în funcţie de specificul disciplinei, de
particularităţile de vârstă ale elevilor şi de interesele fiecărui copil, de mijloacele şi materialele pe care le are la
dispoziţie. Toate acestea presupun personalizarea demersului didactic, prin implicarea activă şi creativă a
profesorului.
Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru Mfamiliarizarea
cu elemente de bază ale celor două domenii integrate. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:
- Desen
- Pictură
- Modelaj
- Textile şi hârtie
- Construcţii
- Foto-video
Sugestiile metodologice includ elemente de proiectare a activităţii didactice, precum şi elemente de
evaluare continuă.
Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a
curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă
pe stimularea învăţării prin joc, pe individualizarea învăţării, pe trezirea curiozităţii copilului şi pe dezvoltarea
încrederii în sine.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate
până în prezent în învăţământul primar, fiind o disciplină integrată, situată la intersecţia ariilor curriculare Arte
şi Tehnologii. În Planul-cadru de învăţământ, disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice are alocate 2 ore pe
săptămână clasa pregătitoare, clasele I, a II-a, a III-a şi 1 oră pe săptămână la clasa a IV-a.
Principalele motive care au determinat abordarea integrată a artelor vizuale şi a abilităţilor practice în
cadrul aceleiaşi discipline de studiu sunt următoarele:
- Domeniul artelor vizuale acoperă: pictură, desen, grafică, artă decorativă (tapiserie, scenografie,
ceramică, vestimentaţie, design, arta bijuteriilor etc.), fotografie artistică, arta tiparului, sculptură, arhitectură,
artă monumentală, artele spectacolului etc. Toate acestea sunt prezente în cotidian şi omul contemporan se
raportează la ele. Abordarea doar a artelor plastice limitează sfera preocupărilor şi intereselor copiilor. În
secolul pe care îl traversăm, aceştia sunt expuşi unei multitudini de informaţii şi influenţe, cele mai multe
venind pe cale vizuală. Cu cât se realizează mai devreme explorarea în adâncime a unor concepte-cheie
specifice limbajului vizual, cu atât sunt şanse mai mari ca elevii să facă alegeri pertinente şi corecte.
- Mutarea accentului de pe însuşirea diverselor tehnici şi dezvoltarea unor abilităţi practice, pe
formarea caracterului. Reprezentanţii Şcolii Active considerau că practicarea îndelungată a lucrărilor manuale

47
este o adevărată şcoală de cultură morală, întrucât realizarea manuală a unor produse presupune combinarea
armonioasă de priceperi şi deprinderi, responsabilitate şi inteligenţă.
- Expunerea copilului la o mare varietate de domenii artistice şi culturale, precum şi îmbinarea
acestora cu experienţa concretă a realizării unor produse, au drept consecinţă creşterea sensibilităţii pentru
frumos, sporirea îndemânării şi încrederii în variate posibilităţi de exprimare a sinelui, consolidând respectul
pentru valori, tradiţii şi semeni.
- Activităţile de învăţare propuse pentru fiecare domeniu al acestei discipline integrate ajută la
dezvoltarea muşchilor mici ai mâini, având implicaţii importante în formarea deprinderilor corecte de scris şi de
executare a diverselor tehnici specifice artelor vizuale.
- Integrarea acestor domenii ajută la înţelegerea concomitentă a două realităţi esenţiale pentru
dezvoltarea la elevi a spiritului estetic şi practic: utilitatea produsului artistic şi valoarea estetică a lucrurilor
utile.
Studiul disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice urmăreşte dezvoltarea progresivă a competenţelor
specifice, prin valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor şi prin accentuarea dimensiunilor afectiv-
atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

48
Competenţe generale

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse

49
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte


familiar

1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic
- formularea de enunţuri despre posibile trăiri exprimate de autori în picturi/desene/fotografii
artistice/sculptură etc.
- participarea la discuţii despre mesaje exprimate în diferite momente din filme pentru copii/ filme de desene
animate
- jocuri comparative între mesaje practice transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice – Exemplu: anunţul de
la metrou, compus din imagine şi text: Nu vă sprijiniţi de uşi şi Ciobănaş cu câine al lui N. Grigorescu sau
culoarea roşie de la semafor şi Macii lui Ş. Luchian
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu zone alăturate,
colorate diferit

1.2. Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă


- participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene
- participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în care este utilizat
(pictură, grafică, sculptură etc.)
- identificarea efectului spaţial al punctului, în funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea acestuia
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în reproduceri/ desene
- compararea metaforică a culorilor, formelor, materialelor, perspectivelor în funcţie de trăirea proprie
Exemplu: Copilul poate vedea unele culori reci ca apa, unele forme rele pentru că sunt mascuţite, unele obiecte
mai mari pentru că sunt mmai importante etc

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
- analiza liberă şi personală a mesajului unei realizări artistice (exemplu: „Vă recomand… filmul,
expoziţia etc., deoarece…”)
- discuţii în care se explică preferinţele artistice ale fiecăruia
- observarea şi analizarea unor lucrări de artă tradiţională şi modernă românească şi identificarea mijloacelor
de expresie folosite
- audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre artişti români din domenii diferite
- răsfoirea de albume de artă
- participarea la proiecte având ca temă viaţa şi opera unor artişti români consacraţi
- participarea la întâlniri cu artişti/ meşteşugari locali

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte


- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de scopul propus
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor în confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări
- crearea unui dicţionar cu definiţii simple ale materialelor, bazate pe caracteristicile lor observate de copii în
diverse contexte
- realizarea de jurnale cu dublă intrare: jurnalul unei frunze, al unei crenguţe înflorite etc., pornind de la texte
literare studiate
- realizarea de grile de observaţii despre materiale aflate în stări diferite (frunză verde, uscată, presată etc.)
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru
- compararea diferitelor tehnici de lucru - Exemplu: Joc „Ce se întâmplă dacă fac aşa…” (copiii sunt încurajaţi să
experimenteze diferite tehnici şi să observe ce au descoperit)

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
- realizarea de aplicaţii în oglindă: Chipul meu atunci când sunt fericit/Chipul meu atunci când sunt trist; Cum
mă simt într-o zi ploioasă/ Cum mă simt într-o zi senină
- participarea la lucrări colective – Exemplu: „Mai multe mâini, un singur portret” etc.

50
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii (motivarea alegerii subiectului, timpul alocat, mijloacele şi tehnicile
utilizate, sentimente) Exemplu: „Am confecţionat păpuşa pe care mi-o doream. Am realizat-o din cârpă. Vreau
să mă joc cu ea/ Vreau să o dăruiesc... etc.”)

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
- realizare de felicitări, invitaţii la zile de naştere sau onomastică, obiecte de design pentru sala de clasă,
holurile şcolii, camera proprie etc.
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa de şcolar
- realizare de machete simple etc.

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate


- vizionarea de scurte documentare despre nobiectele din mediul cunoscut, având ca subiect „Cum se fabrică?”
- vizite la obiective din zonă în care se prelucrează materia primă
- folosirea aparatului de tocat hârtia pentru a obţine fâşii de hârtie ce pot fi rulate prin tehnica Quilling nşi
transformate în podoabe sau obiecte de decor
- transformarea resturilor textile în podoabe sau obiecte de decor prin diferite tehnici: tăiere în fâşii, împletire
etc.

2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin effort propriu
- identificarea unor dorinţe/ nevoi simple, care pot fi îndeplinite prin realizarea de obiecte/lucrări utile şi sau
estetice
- identificarea a cel puţin două soluţii pentru a îndeplini o dorinţă
- participarea la conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în grup
- discuţii pentru acordarea de semnificaţii neuzuale unor obiecte uzuale şi de semnificaţii uzuale unor obiecte
artistice; remarcarea neconcordanţelor şi inovarea

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
- realizarea de machete, colaje, desene, pentru a ilustra o scenă dintr-o poveste – Exemplu: căsuţele celor trei
purceluşi, fasolea fermecată din „Jack şi vrejul de fasole” etc.
- inventarea unui ritm sau a unei melodii pentru o scenă dintr-o poveste
- mimarea unui personaj de poveste/desen animat
- confecţionarea unui costum din materiale reciclate, care să se potrivească unui personaj îndrăgit

51
CONŢINUTURI
Domenii
Desen Materiale şi instrumente hârtie liniată şi neliniată, diverse obiecte, creion grafit, creioane
colorate, creioane cerate, peniţă, radieră
(opţional: PC, tabletă)
Tehnici de lucru
Linie modulată, repetiţie, haşurare, caligrafie, stilizare, gravură
Elemente de limbaj plastic
linia, punctul, forme regulate şi neregulate
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
desen liber, decoraţii
Pictură Materiale şi instrumente
acuarele, tuşuri, guaşe, tempera, hârtie, folie de plastic, hârtie colorată, cretă, pigmenţi,
burete, pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate,
PC, tabletă, cretă, pigmenţi, ceramică
Tehnici de lucru
pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,
tamponare, pulverizare
Elemente de limbaj plastic
pata plată, pata vibrată
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
compoziţii
Confecţii şi Materiale şi instrumente
jucării hârtie, materiale textile, folii de plastic, ac,foarfece, ramă de ţesut, cretă, materiale din
natură (frunze/petale uscate, ghinde, fructe, legume)
Tehnici de lucru
origami, tangram, croit, cusut (cusutul nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului, ţesut cu
benzi de hârtie, fire)
Elemente de limbaj plastic
punct, linie, nod, formă, volum (gol, plin)
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru păpuşi
Modelaj Materiale şi instrumente
plastilină
presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic
formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
obiecte decorative, figurine etc.
Colaj Materiale şi instrumente
foarfece, lipici, fire, mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru
îndoire, împletire, origami, tangram
Elemente de limbaj plastic
formă, volum
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
obiecte decorative, bijuterii, spaţii, jucării,
instalaţii, figurine etc.
Foto-film Materiale şi instrumente
aparate de redare şi înregistrare (telefon, aparate foto, PC, tabletă)
filme, fotografii
Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii
vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii, realizarea unor fotografii şi
filme scurte, neprelucrate tehnic

52
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru
proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul
disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice. Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între
toate disciplinele prevăzute în schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare
pentru viaţa reală. Astfel, disciplina Artele vizuale şi abilităţile practice poate sprijini consistent achiziţionarea
scrisului, prin dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii şi coordonarea mână-ochi, prin exerciţiile de caligrafie şi
gravură, prin liniatura etaminei. Această disciplină poate sprijini şi Matematica, prin deprinderea de sesizare a
formelor şi volumului diverselor obiecte; poate fi utilă disciplinei Dezvoltare personală prin exersarea
exprimării în contexte variate, prin sensibilizarea în faţa frumosului şi a obiectelor cu valoare artistică, prin
exersarea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi, din mediul apropiat. Astfel, copilul va învăţa, prin metode adecvate
vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă în această etapă şi pentru a face faţă cu
succes cerinţelor şcolare.
Strategii didactice
Programa permite o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi
individuale ale copiilor, din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
În abordarea integrată a acestei discipline, se recomandă utilizarea unor strategii didactice prin care se
încurajează iniţiativa şi libertatea de exprimare prin limbaj vizual. La această vârstă este foarte important
accentual pus pe elementul ludic, prin care se cultivă spontaneitatea constructivă şi creatoare a copiilor. Mediul
educaţional ar trebui să permită o explorare activă şi interacţiuni variate cu resursele materiale, cu ceilalţi copii
şi cu adulţii.
Abordarea integrată permite cadrului didactic să propună teme şi subiecte interesante, dorite de elevi
la această vârstă, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, închegat. Se recomandă realizarea de secvenţe
didactice în care copiii să-şi poată manifesta libertatea de alegere atât în ceea ce priveşte instrumentele, cât şi
în ceea ce priveşte subiectele realizate. Un Colţ de Artă amenajat în sala de
clasă, în care materialele şi instrumentele sunt la îndemâna copiilor, ar facilita atingerea acestui
obiectiv.
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării şi învăţării. Se recomandă cu prioritate
abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt adecvate metode precum:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind progresul personal, autoevaluarea, realizarea
unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi
atitudini, în context fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea
experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite
de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată, comunicată şi
discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul
fiecărui copill

53
54
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr. Unități Disciplina Competențe Conținuturi Nr. Săpt. Obs.
tematice
crt. specifice ore

1. Reactualizarea CLR 1.1.  Texte suport din manual 6 ore S1


cunoştinţelor şi ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi
1.2. 1
exersarea exersarea competenţelor din clasa I
competenţelor ● Evaluare iniţială săpt.
1.3.
din clasa I
2.3.

3.1.

4.1.

2. Unitatea I CLR 1.1.  Texte suport din manual 24 S2-S5


 Textul. Înţelegerea textului scris ore
1.2.
 Acte de vorbire. Formule de prezentare
 Comunicarea orală. Dialogul. Linia de dialog 4
1.4.
 Formule de politeţe. Salutul. Solicitare şi săpt.
2.2. permisiune
2.3.  Alfabetul limbii române
 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.1.  Cartea. Cuprinsul unei cărţi
4.1.  Textul. Aşezarea textului în pagină. Copierea
unui text
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
 Vreau să ştiu mai mult!
3. Unitatea II CLR 1.1.  Texte suport din manual 18 S6-S8
 Textul literar. Textul narativ ore

55
1.2.  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î şi â 3
 Transcrierea unui text săpt.
1.3.
 Prezentarea unui personaj
1.4.  Scrierea corectă a cuvintelor: într-o şi într-un
 Să exersăm!
2.1.
 Iată ce ştiu!
2.2.  Vreau să ştiu mai mult!

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4. Unitatea III CLR 1.1.  Texte suport din manual 18 S9-S11


 Textul liric ore
1.2.
 Povestirea unor întâmplări trăite
 Povestirea unor întâmplări observate 3
1.3.
 Aşezarea textului în versuri în pagina caietului săpt.
1.4.
 Descrierea unei persoane
2.1.  Scrierea imaginativă după un şir de imagini
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!

56
2.2.  Vreau să ştiu mai mult!
2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

5. Unitatea IV CLR 1.2.  Texte suport din manual 18 S12-


 Propoziţia. Enunţul S14
1.3. 3
 Intonarea propoziţiei. Semnul întrebării
 Intonarea propoziţiei. Semnul exclamării săpt.
2.3.
 Scrierea corectă cu m înainte de b şi p
3.1.
 Felicitarea
3.2.  Cuvinte cu înţeles asemănător
 Să exersăm!
4.1.  Iată ce ştiu!
4.2.  Vreau să ştiu mai mult!

4.3.

6. Unitatea V CLR 1.1.  Texte suport din manual 18 S1-S3


 Povestirea orală a unui text ore

57
1.2.  Povestirea orală a unei întâmplări 3
 Virgula săpt.
1.3.
 Textul nonliterar. Textul informativ
1.4.  Cuvântul
 Silaba
2.3.
 Scrierea corectă a cuvintelor s-a şi sa
3.1.  Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
3.2.  Vreau să ştiu mai mult!
3.4.

4.1.

4.2.

7. Unitatea VI CLR 1.1.  Texte suport din manual 18 S4-S6


 Formularea de întrebări şi răspunsuri ore
1.2.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza
unui text citit 3
1.3.
 A cere şi a da informaţii săpt.
1.4.  Două puncte
1.5.  Cuvinte cu înţeles opus
 Să exersăm!
1.6.  Iată ce ştiu!
3.1.  Vreau să ştiu mai mult!

3.2.

4.1.

58
4.2.

5.1.

5.2.

6. 1.

6.2.

6.4.

8. Unitatea CLR 1.1.  Texte suport din manual 24 S7-S10


VII  Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând ore
1.2.
 Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit
 Scrierea corectă a cuvintelor 4
1.3.
 Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o şi dintr-un săpt.
1.4.
 Scrierea corectă a unui text după benzi desenate
1.5.  Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
1.6.  Vreau să ştiu mai mult!
3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6. 1.

59
6.2.

6.4.

Unitatea VIII CLR 1.1.  Texte suport din manual 30 S11-


 Sunetul şi litera ore S15
9. 1.2.
 Vocale şi consoane
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ea şi ia 5
1.3.
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ie săpt.
1.4.
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin oa, ua şi
1.5. uă
 Scrierea corectă a cuvintelor s-au şi sau
1.6.  Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor
3.1.  Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
3.2.  Vreau să ştiu mai mult!
4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.4.

10. Unitatea IX CLR 1.1.  Textul informativ 18 S16-


 Scrierea funcţională. Biletul ore S18
1.2.
 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x
 Afişul 3

60
1.3.  Să exersăm! săpt.
 Iată ce ştiu!
1.4.
 Vreau să ştiu mai mult!
1.6.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

61.

6.2.

6.4.

11. Unitatea X CLR 1.1. RECAPITULARE FINALĂ 12 S19-


ore S20
1.2. CLR: Texte – suport din manual
2
1.3.  Textul literar săpt.
- Textul narativ
1.4.
- Textul în versuri
1.5.  Noţiuni de fonetică
 Vocabularul
1.6.  Semnele de punctuaţie
 Textul nonliterar
3.1.
- Biletul
3.2. - Afişul
- Invitaţia
 Copieri/transcrieri

61
4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.4

Legendă:

CLR – Comunicare în limba română


MEM – Matematică şi explorarea mediului
DP – Dezvoltare personală
MM – Muzică şi mişcare
AVAP – Arte vizuale şi abilităţi practice

Orar – sugestie
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

CLR CLR CLR CLR CLR

MEM MEM CLR MEM MEM

AVAP MM MEM DP MM

AVAP

62
Nr. ore – Trunchi comun 20 ore: (6 CLR + 5 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 1 DP) + (1 Religie + 2 Ed. fizică şi sport + 1 Limbă modernă); CDŞ – 1 oră

Proiectarea unităților de învăţare


Semestrul I
Sugestie: 1 săptămână Şcoala Altfel
Unitatea de învăţare: Să ne reamintim!
Perioada: S1 (1 săptămână)

Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale


Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Reactualizarea cunoștințelor din clasa I. tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1; 2.2; 2.3; cunoștințelor din Cuvântul. Silaba manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.4; 3.1; 3.2; clasa I Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.3; 3.4; 4.1; - Cuvântul. Silaba explicativă, explicaţia, conştientă,
4.2; 4.3 (reactualizare) conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
- Scrierea ortografică a de citire activă, selectivă, expresivă
cuvintelor conştientă Evaluarea
(reactualizare) comportamentului
- Despărţirea cuvintelor , a participării la
în silabe activităţile
- Despărţirea în silabe a propuse
cuvintelor din strofa
unui cântec la alegere
- Cuvinte ascunse în
interiorul altor cuvinte
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.3; 1.4; - Citirea selectivă în cunoștințelor din clasa I. tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1; 2.2; 2.3; funcţie de anumite Vocabularul. Scrierea manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.4; 3.1; 3.2; criterii (de exemplu: ortografică a cuvintelor Resurse procedurale: explicaţia, fişelor de lucru.
3.3; 3.4; 4.1; anumite cuvinte, conversaţia euristică, exerciţiul, Evaluarea
4.2; 4.3 cuvinte cu sens brainstorming comportamentului
asemănător/opus) , a participării la
- Înlocuirea în enunţuri activităţile

63
a unor cuvinte cu propuse
altele cu sens
asemănător/opus
- Alcătuirea unor serii
sinonimice/antonimic
e
- Cuvinte cu mai multe
sensuri (reactualizare)
- Înlocuirea într-un
cântec a unor cuvinte
cu altele cu înţeles
asemănător/opus
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2; 1.3; 1.4; (2 ore) cunoștințelor din clasa I. tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1; 2.2; 2.3;  Reactualizarea Propoziţia. Semnele de manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.4; 3.1; 3.2; cunoștințelor din punctuaţie Resurse procedurale: explicaţia, fişelor de lucru
3.3; 3.4; 4.1; clasa I conversaţia euristică, exerciţiul, Aprecierea
4.2; 4.3 - Citirea cursivă, povestirea, munca pe echipe răspunsurilor
conştientă, expresivă, elevilor
în ritm propriu a unui
text dat
- Înțelegerea textului
scris (reactualizare)
- Formularea de
întrebări şi răspunsuri
pe baza textului
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii
din text
- Ordonarea cuvintelor
pentru a obţine
propoziţii
- Schimbarea topicii
într-o propoziţie dată
- Alcătuirea unor
propoziţii
simple/dezvoltate

64
- Completarea unor
texte cu semnele de
punctuație: punctul,
semnul întrebării, linia
de dialog
(reactualizare)
- Completarea unor
texte cu conţinut
matematic a semnelor
de punctuaţie lipsă
- Citirea cursivă,
conştientă, expresivă
în ritm propriu a
textului
- Așezarea textului în
pagină (reactualizare)
- Copierea unui text
- Transcrierea unui text
- Transcrierea unui text
pe liniatură specifică
matematicii
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Evaluare iniţială Resurse materiale: manualul Completarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Evaluare iniţială tipărit/digital, Texte-suport din fişelor de evaluare
2.1; 2.2; 2.3; manual, fişe de lucru
2.4; 3.1; 3.2; Resurse procedurale: explicaţia,
3.3; 3.4; 4.1; conversaţia euristică, exerciţiul,
4.2; 4.3 munca independentă

5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai mult! Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Vreau să ştiu mai tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1; 2.2; 2.3; mult! manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.4; 3.1; 3.2; - Activităţi de Resurse procedurale: explicaţia, convenţiilor
3.3; 3.4; 4.1; remediere/dezvoltare conversaţia euristică, exerciţiul, textului
4.2; 4.3 în funcţie de povestirea, munca pe echipe
rezultatele obţinute la Aprecierea
test răspunsurilor
elevilor

65
Unitatea de învăţare I
Perioada: S2-S5 (4 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea textului tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu a explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; unui text dat conversaţia euristică, cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris procedee de citire activă, expresivă
4.2; 4.3 (reactualizare) selectivă, conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentul
răspunsuri pe baza textului ui, a participării
- Completarea unor enunţuri cu la activităţile
informaţii din text propuse
- Continuarea textului
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Acte de vorbire. Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Acte de vorbire. Formule de Formule de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.2; 2.3; prezentare prezentare manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: fişelor de lucru.
4.1 expresivă, în ritm propriu a explicaţia, conversaţia Evaluarea
unui text dat euristică, exerciţiul, comportamentul
- Prezentarea personală în faţa brainstorming ui, a participării
unui coleg/colegă/a clasei la activităţile
- Completarea unei cărţi de propuse
vizită cu informaţii personale
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Dialogul. Linia de Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2; 1.4;  Dialogul. Linia de dialog dialog tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
-curi 2.2; 2.3; - Completarea liniei de dialog manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; într-un text Resurse procedurale: fişelor de lucru
4.1 - Formularea în scris a unor explicaţia, conversaţia Aprecierea
întrebări/răspunsuri euristică, exerciţiul, răspunsurilor
- Ordonarea enunţurilor într-un povestirea, munca pe echipe elevilor
text

66
- Realizarea corespondenţei
între replici
- Alcătuirea unor dialoguri
simple pe o tematică dată
- Participarea la discuţii în
perechi/grup
- Formularea unor întrebări
referitoare la subiecte de
interes
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Formule de Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2; 1.4; - Formule de politeţe. Salutul. politeţe. Salutul. tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
2.2; 2.3; Solicitare şi permisiune Solicitare şi din manual, fişe de lucru citirii. Formularea
3.1; 3.2; - Citirea cursivă, conştientă, permisiune Resurse procedurale: întrebărilor/
4.1 expresivă, în ritm propriu a explicaţia, conversaţia răspunsurilor
unui text dat euristică, exerciţiul, Aprecierea
- Înțelegerea textului scris povestirea, munca pe echipe răspunsurilor
- Formularea de întrebări şi elevilor
răspunsuri pe baza textului
- Completarea unor enunţuri cu
informaţii din text
- Completarea unui dialog cu
formulele de salut potrivite
- Alcătuirea unor enunţuri cu
formule de salut/permisiune
potrivite
- Utilizarea formulelor de
adresare/solicitare/mulţumire
potrivite unui anumit context
- Formularea unor enunţuri în
care să-şi manifeste intenţia
de a primi anumite informaţii
- Jocuri de rol: ,,La magazin”,
,,La bibliotecă”
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Formule de Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4;  Formule de politeţe. Salutul. politeţe. Salutul. tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.2; 2.3; Solicitare şi permisiune Solicitare şi manual, fişe de lucru citirii.
3.1; 3.2; - Citirea cursivă, conştientă, permisiune Resurse procedurale: Respectarea

67
4.1 expresivă, în ritm propriu explicaţia, conversaţia convenţiilor
a unui text dat euristică, exerciţiul, textului
- Înțelegerea textului scris povestirea, munca pe echipe
- Formularea de întrebări şi Aprecierea
răspunsuri pe baza răspunsurilor
textului elevilor
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
- Completarea unui dialog
cu formulele de salut
potrivite
- Alcătuirea unor enunţuri
cu formule de
salut/permisiune potrivite
- Jocuri de rol: „La
magazin”, „La bibliotecă”
- Utilizarea formulelor de
adresare/solicitare/mulţu
mire potrivite unui anumit
context
- Formularea unor enunţuri
în care să-şi manifeste
intenţia de a primi
anumite informaţii
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Alfabetul limbii Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.4;  Alfabetul limbii române române tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, manual, fişe de lucru citirii. Citirea
3.1; 3.2; expresivă, în ritm propriu a Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
4.1 unui text dat explicativă, explicaţia, conştientă,
- Înțelegerea textului scris conversaţia euristică, cursivă. Citirea
(reactualizare) procedee de citire activă, expresivă
- Formularea de întrebări şi selectivă, conştientă Evaluarea
răspunsuri pe baza textului comportamentul
- Scrierea literelor mici/mari de ui, a participării
mână în ordine alfabetică la activităţile
- Scrierea în ordine alfabetică a propuse

68
unor cuvinte date
- Jocuri: ,,Ultima literă devine
prima”, ,,Alfabetul
Pământului”
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Grupurile de litere: ce şi ci litere: ce şi ci tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: fişelor de lucru.
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia Evaluarea
de litere ce, ci) euristică, exerciţiul, comportamentul
- Completarea unor cuvinte brainstorming ui, a participării
care conţin grupurile de litere la activităţile
ce, ci propuse
- Identificarea cuvintelor scrise
corect
- Completarea unor enunţuri cu
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
ce, ci
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de scriere
corectă
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2; 1.4;  Grupurile de litere: ce şi ci litere: ce şi ci tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
-curi 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de din manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: fişelor de lucru

69
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia Aprecierea
de litere ce, ci) euristică, exerciţiul, răspunsurilor
- Completarea unor cuvinte povestirea, munca pe echipe elevilor
care conţin grupurile de litere
ce, ci
- Identificarea cuvintelor scrise
corect
- Completarea unor enunţuri cu
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
ce, ci
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de scriere
corectă
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2; 1.4;  Grupurile de litere: ge şi gi litere: ge şi gi tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de din manual, fişe de lucru citirii. Formularea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: întrebărilor/
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia răspunsurilor
de litere ge, gi) euristică, exerciţiul, Aprecierea
- Completarea unor cuvinte povestirea, munca pe echipe răspunsurilor
care conţin grupurile de litere elevilor
ge, gi
- Identificarea cuvintelor scrise
corect
- Completarea unor enunţuri cu

70
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
ge, gi
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de scriere
corectă
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4;  Grupurile de litere: ge şi gi litere: ge şi gi tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
neri 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de din manual, fişe de lucru citirii.
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: Respectarea
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia convenţiilor
de litere ge, gi) euristică, exerciţiul, textului
- Completarea unor cuvinte povestirea, munca pe echipe
care conţin grupurile de litere Aprecierea
ge, gi răspunsurilor
- Identificarea cuvintelor scrise elevilor
corect
- Completarea unor enunţuri cu
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
ge, gi
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date

71
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de scriere
corectă
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.4;  Grupurile de litere: che şi chi litere: che şi chi tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de din manual, fişe de lucru citirii. Citirea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicativă, explicaţia, conştientă,
de litere che, chi) conversaţia euristică, cursivă. Citirea
- Completarea unor cuvinte procedee de citire activă, expresivă
care conţin grupurile de litere selectivă, conştientă Evaluarea
che, chi comportamentul
- Identificarea cuvintelor scrise ui, a participării
corect la activităţile
- Completarea unor enunţuri cu propuse
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
che, chi
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Grupurile de litere: che şi chi litere: che şi chi tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului

72
i 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: fişelor de lucru.
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia Evaluarea
de litere che, chi) euristică, exerciţiul, comportamentul
- Completarea unor cuvinte brainstorming ui, a participării
care conţin grupurile de litere la activităţile
che, chi propuse
- Identificarea cuvintelor scrise
corect
- Completarea unor enunţuri cu
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
che, chi
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de scriere
corectă
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2; 1.4; - Grupurile de litere: ghe şi ghi litere: ghe şi ghi tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
-curi 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de din manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: fişelor de lucru
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia Aprecierea
de litere ghe, ghi) euristică, exerciţiul, răspunsurilor
- Completarea unor cuvinte povestirea, munca pe echipe elevilor
care conţin grupurile de litere
ghe, ghi
- Identificarea cuvintelor scrise

73
corect
- Completarea unor enunţuri cu
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
ghe, ghi
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Grupurile de Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2; 1.4; - Grupurile de litere: ghe şi ghi litere: ghe şi ghi tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie de din manual, fişe de lucru citirii. Formularea
3.1; 3.2; anumite criterii (de exemplu: Resurse procedurale: întrebărilor/
4.1 cuvintele care conţin grupurile explicaţia, conversaţia răspunsurilor
de litere ghe, ghi) euristică, exerciţiul, Aprecierea
- Completarea unor cuvinte povestirea, munca pe echipe răspunsurilor
care conţin grupurile de litere elevilor
ghe, ghi
- Identificarea cuvintelor scrise
corect
- Completarea unor enunţuri cu
cuvintele potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a cuvintelor
care conţin grupurile de litere
ghe, ghi
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Alcătuirea unor enunţuri cu

74
cuvinte date
- Identificarea unor forme de
plural ale unor substantive la
singular
- Dictări, transcrieri, copieri
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau alte - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4; surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
neri 2.2; 2.3;  Formarea şi dezvoltarea lectură) din manual, fişe de lucru citirii.
3.1; 3.2; competenţelor de Resurse procedurale: Respectarea
4.1 citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia convenţiilor
- Citirea unor poveşti, poezii, euristică, exerciţiul, textului
cărţi pentru copii povestirea, munca pe echipe
- Căutarea unor cărţi indicate la Aprecierea
colţul de lectură al clasei, răspunsurilor
biblioteca şcolii elevilor
- Prezentarea unor cărţi citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc textul
- Completarea unor texte cu
semnele de punctuaţie lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmente
16. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cartea. Cuprinsul Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.4;  Cartea. Cuprinsul unei cărţi unei cărţi tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; - Identificarea unor obiecte prin manual, fişe de lucru citirii. Citirea
3.1; 3.2; descoperirea caracteristicilor Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
4.1 acestora explicativă, explicaţia, conştientă,
- Identificarea unor numere prin conversaţia euristică, cursivă. Citirea
descoperirea caracteristicilor procedee de citire activă, expresivă
acestora selectivă, conştientă Evaluarea
- Exerciţii de utilizare a comportamentul
cuprinsului unei cărţi ui, a participării
- Exerciţii de decodare a unor la activităţile
informaţii cuprinse pe cotorul, propuse
coperta şi pagina de titlu ale

75
unor cărţi/manuale şcolare
diferite
17. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Aşezarea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Textul. Aşezarea textului în textului în tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.2; 2.3; pagină. Copierea unui text pagină. Copierea manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; - Citirea expresivă a unui scurt unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
4.1 text explicaţia, conversaţia Evaluarea
- Scrierea corectă a unor euristică, exerciţiul, comportamentul
cuvinte, enunţuri pe liniatură brainstorming ui, a participării
de tip II la activităţile
- Copierea unor texte scurte, propuse
exersând aşezarea în spaţiul
paginii
- Înlocuirea într-un text (inclusiv
strofe aparţinând unor
cântece) a unor cuvinte cu
altele cu înţeles
asemănător/opus
18. CLR CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Mier  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
-curi - Citirea cursivă, conştientă, manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
expresivă, în ritm propriu a Resurse procedurale: fişelor de lucru
unui text dat explicaţia, conversaţia Aprecierea
- Înțelegerea textului scris euristică, exerciţiul, răspunsurilor
- Formularea de întrebări şi povestirea, munca pe echipe elevilor
răspunsuri pe baza textului
- Completarea unor enunţuri cu
informaţii din text
- Scrierea în ordine alfabetică a
unor cuvinte date
- Alcătuirea unor scurte
dialoguri
- Completarea unor cuvinte cu
grupurile de litere învăţate
19. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Joi 1.2; 1.4; - Evaluare tipărit/digital, texte-suport din fişelor de
2.2; 2.3; manual, fişe de lucru evaluare

76
3.1; 3.2; Resurse procedurale:
4.1 explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
povestirea, munca individuală
20. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4;  Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport calităţii actului
neri 2.2; 2.3; - Activităţi de din manual, fişe de lucru citirii.
3.1; 3.2; recuperare/dezvoltare în Resurse procedurale: Respectarea
4.1 funcţie de rezultatele obţinute explicaţia, conversaţia convenţiilor
la test euristică, exerciţiul, textului
povestirea, munca pe echipe Aprecierea
răspunsurilor
elevilor

Unitatea de învăţare II
Perioada: S6-S8 (3 săptămâni)

Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale


Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar. Textul Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea narativ tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
4.2; 4.3 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului

77
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
- Stabilirea valorii de
adevăr a unor enunţuri
referitoare la un text dat
- Formularea de enunţuri
după ilustraţii sau cu
cuvinte date
- Ilustrarea prin desen a
unor fragmente de text
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar. Textul Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Textul. Înţelegerea narativ tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.2; 2.3; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; 4.1 - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: fişelor de lucru.
expresivă, în ritm propriu explicaţia, conversaţia Evaluarea
a unui text dat euristică, exerciţiul, comportamentulu
- Înțelegerea textului scris brainstorming i, a participării la
(reactualizare) activităţile
- Formularea de întrebări şi propuse
răspunsuri pe baza
textului
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit

78
- Stabilirea valorii de
adevăr a unor enunţuri
referitoare la un text dat
- Formularea de enunţuri
după ilustraţii sau cu
cuvinte date
- Ilustrarea prin desen a
unor fragmente de text
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Textul literar. Textul Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2; 1.4; ore) narativ tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.2; 2.3;  Textul. Înţelegerea manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; 4.1 textului scris Resurse procedurale: fişelor de lucru
- Citirea cursivă, conştientă, explicaţia, conversaţia Aprecierea
expresivă, în ritm propriu euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
a unui text dat munca pe echipe elevilor
- Înțelegerea textului scris
(reactualizare)
- Formularea de întrebări şi
răspunsuri pe baza
textului
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
- Stabilirea valorii de
adevăr a unor enunţuri
referitoare la un text dat
- Formularea de enunţuri
după ilustraţii sau cu
cuvinte date

79
- Ilustrarea prin desen a
unor fragmente de text
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2; 1.4; - Scrierea corectă a cuvintelor care tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; cuvintelor care conţin î şi conţin î şi â manual, fişe de lucru citirii. Formularea
3.1; 3.2; 4.1 â Resurse procedurale: întrebărilor/
- Analiza şi sinteza fonetică explicaţia, conversaţia răspunsurilor
a cuvintelor euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
- Stabilirea poziţiei unui munca pe echipe răspunsurilor
sunet în silabă/cuvânt elevilor
- Scrierea corectă a unor
cuvinte scrise greşit
- Identificarea unor cuvinte
după criterii date
- Copieri/transcrieri unor
liste de cuvinte din
domenii diverse
- Formarea de cuvinte noi
prin prefixare
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4; - Scrierea corectă a cuvintelor care tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.2; 2.3; cuvintelor care conţin î şi conţin î şi â manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
3.1; 3.2; 4.1 â Resurse procedurale: convenţiilor
- Analiza şi sinteza fonetică explicaţia, conversaţia textului
a cuvintelor euristică, exerciţiul, povestirea,
- Stabilirea poziţiei unui munca pe echipe Aprecierea
sunet în silabă/cuvânt răspunsurilor
- Scrierea corectă a unor elevilor
cuvinte scrise greşit
- Identificarea unor cuvinte
după criterii date
- Copieri/transcrieri unor
liste de cuvinte din
domenii diverse
- Formarea de cuvinte noi
prin prefixare
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Transcrierea unui Resurse materiale: manualul Observarea

80
Luni 1.2; 1.4;  Transcrierea unui text text tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; - Citirea expresivă a unui manual, fişe de lucru citirii. Citirea
3.1; 3.2; 4.1 scurt text Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
- Scrierea corectă a unor explicativă, explicaţia, conştientă,
cuvinte, enunţuri pe conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
liniatură de tip II de citire activă, selectivă, expresivă
- Copierea unor texte conştientă Evaluarea
scurte, exersând aşezarea comportamentulu
în spaţiul paginii i, a participării la
- Înlocuirea într-un text activităţile
(inclusiv strofe aparţinând propuse
unor cântece) a unor
cuvinte cu altele cu înţeles
asemănător/opus
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Prezentarea unui Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Prezentarea unui personaj tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.2; 2.3; personaj manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; 4.1 - Recunoaşterea Resurse procedurale: fişelor de lucru.
personajelor unui text explicaţia, conversaţia Evaluarea
- Prezentarea personajului euristică, exerciţiul, comportamentulu
preferat brainstorming i, a participării la
- Descrierea în câteva activităţile
enunţuri a personajului propuse
preferat
- Completarea unor
enunţuri lacunare cu
informaţii despre
personajele cunoscute
- Realizarea unor desene cu
personajele din poveştile
cunoscute
- Dramatizări ale unor
poveşti/scene din poveşti
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2; 1.4; ore) cuvintelor într-o şi tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.2; 2.3;  Scrierea corectă a într-un manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; 4.1 cuvintelor într-o şi Resurse procedurale: fişelor de lucru

81
într- un explicaţia, conversaţia Aprecierea
- Citirea selectivă în funcţie euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
de anumite criterii (de munca pe echipe elevilor
exemplu: enunţurile în
care apar cuvintele într-o,
într-un)
- Completarea unor
structuri cu într-o,
într- un
- Alcătuirea unor enunţuri
cu într-o, într-un
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuvintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de
scriere corectă
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelor într-o şi tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; cuvintelor într-o şi într-un manual, fişe de lucru citirii. Formularea
3.1; 3.2; 4.1 într- un Resurse procedurale: întrebărilor/
- Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia răspunsurilor
de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
exemplu: enunţurile în munca pe echipe răspunsurilor
care apar cuvintele într-o, elevilor
într-un)
- Completarea unor
structuri cu într-o,
într- un
- Alcătuirea unor enunţuri
cu într-o, într-un
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuvintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe

82
colorate cu reguli de
scriere corectă
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4;  Formarea şi dezvoltarea literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.2; 2.3; competenţelor de lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
3.1; 3.2; 4.1 citire/lectură prin: Resurse procedurale: convenţiilor
- Citirea unor poveşti, explicaţia, conversaţia textului
poezii, cărţi pentru copii euristică, exerciţiul, povestirea,
- Căutarea unor cărţi munca pe echipe Aprecierea
indicate la colţul de răspunsurilor
lectură al clasei/biblioteca elevilor
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Prezentarea unui Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.4;  Prezentarea unui personaj tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; personaj manual, fişe de lucru citirii. Citirea
3.1; 3.2; 4.1 - Recunoaşterea Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
personajelor unui text explicativă, explicaţia, conştientă,
- Prezentarea personajului conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
preferat de citire activă, selectivă, expresivă
- Descrierea în câteva conştientă Evaluarea
enunţuri a personajului comportamentulu
preferat i, a participării la
- Completarea unor activităţile
enunţuri lacunare cu propuse

83
informaţii despre
personajele cunoscute
- Realizarea unor desene cu
personajele din poveştile
cunoscute
- Dramatizări ale unor
poveşti/scene din poveşti
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.2; 2.3; - Citirea selectivă în funcţie manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
3.1; 3.2; 4.1 de anumite criterii Resurse procedurale: fişelor de lucru.
- Alegerea răspunsului explicaţia, conversaţia Evaluarea
corect euristică, exerciţiul, comportamentulu
- Formularea de răspunsuri brainstorming i, a participării la
la întrebări activităţile
- Identificarea însuşirilor propuse
unui personaj pe baza
textului
- Transcrierea unor cuvinte
care conţin î/â
- Formularea unor enunţuri
cu într-o/într-un
- Ordonarea enunţurilor
date pentru a forma un
text
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.2; 2.3; - Evaluare manual, fişe de lucru
3.1; 3.2; 4.1 Resurse procedurale:
explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul, povestirea,
munca individuală
14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.2; 2.3; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
3.1; 3.2; 4.1 remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor

84
obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
munca pe echipe răspunsurilor
elevilor
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.2; 2.3;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
3.1; 3.2; 4.1 competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
 Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
 Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
 Prezentarea unor cărţi
citite
 Completarea unor fişe de
lectură
 Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
 Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
 Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Unitatea de învăţare III


Perioada: S9-S11 (3 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul liric în versuri Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul liric tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1;  Citirea în forme variate a manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; textelor din manual: Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,

85
2.4; 3.1; citirea cu voce tare, citirea explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; în gând, citirea în lanţ, conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; citirea selectivă, citirea de citire activă, selectivă, expresivă
4.2; 4.3 ştafetă, citirea expresivă conştientă Evaluarea
 Citirea selectivă în funcţie comportamentulu
de anumite criterii i, a participării la
(exemplu: strofe, versuri) activităţile
 Recitarea unor poezii propuse
 Memorarea din proprie
iniţiativă a unor poezii
scurte
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul liric în versuri Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Textul liric în versuri tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2;  Citirea în forme variate a manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; textelor din manual: Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, citirea cu voce tare, citirea explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, în gând, citirea în lanţ, euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 citirea selectivă, citirea brainstorming i, a participării la
ştafetă, citirea expresivă activităţile
 Citirea selectivă în funcţie propuse
de anumite criterii
(exemplu: strofe, versuri)
 Recitarea unor poezii
 Memorarea din proprie
iniţiativă a unor poezii
scurte
 Completarea unor

86
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Textul liric în versuri Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Textul liric în versuri manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4;  Citirea în forme variate a Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, textelor din manual: explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, citirea cu voce tare, citirea euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3 în gând, citirea în lanţ, munca pe echipe elevilor
citirea selectivă, citirea
ştafetă, citirea expresivă
 Citirea selectivă în funcţie
de anumite criterii
(exemplu: strofe, versuri)
 Recitarea unor poezii
 Memorarea din proprie
iniţiativă a unor poezii
scurte
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Povestirea unor Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Povestirea unor întâmplări trăite tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului

87
2.1, 2.2; întâmplări trăite manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; - Conversaţii pe teme de Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, interes pentru copii explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, - Oferirea de informaţii euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 despre munca pe echipe răspunsurilor
sine/familie/grupul din elevilor
care face parte
- Povestirea unor
întâmplări trăite
- Exprimarea prin mimare a
diferitelor emoţii
- Prezentarea într-un scurt
text a unor întâmplări
trăite
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Povestirea unor Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; - Povestirea unor întâmplări tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; întâmplări observate observate manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; - Conversaţii pe teme de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, interes pentru copii explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Povestirea unor euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 întâmplări observate munca pe echipe Aprecierea
- Exprimarea prin mimare a răspunsurilor
diferitelor emoţii elevilor
- Prezentarea într-un scurt
text a unor întâmplări
trăite/observate
- Povestirea unor
evenimente semnificative
din viaţa proprie/de
şcolar/a clasei cu folosirea
verbelor la timpurile
potrivite
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Transcrierea unui Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Transcrierea unui text text tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Citirea expresivă a unui manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; scurt text Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, - Scrierea corectă a unor explicativă, explicaţia, conştientă,

88
3.3; 4.1, cuvinte, enunţuri pe conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3 liniatură de tip II de citire activă, selectivă, expresivă
- Copierea unor texte conştientă Evaluarea
scurte, exersând aşezarea comportamentulu
în spaţiul paginii i, a participării la
- Înlocuirea într-un text activităţile
(inclusiv strofe aparţinând propuse
unor cântece) a unor
cuvinte cu altele cu înţeles
asemănător/opus
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Prezentarea unui Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Prezentarea unui personaj tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; personaj manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Recunoaşterea Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, personajelor unui text explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, - Prezentarea personajului euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 preferat brainstorming i, a participării la
- Descrierea în câteva activităţile
enunţuri a personajului propuse
preferat
- Completarea unor
enunţuri lacunare cu
informaţii despre
personajele cunoscute
- Realizarea unor desene cu
personajele din poveştile
cunoscute
- Dramatizări ale unor
poveşti/scene din poveşti
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Aşezarea textului Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) în versuri în tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Aşezarea textului în pagina caietului manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; versuri în pagina caietului Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Citirea expresivă a unui explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, text în versuri euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3 - Scrierea corectă a unor munca pe echipe elevilor
cuvinte, enunţuri pe

89
liniatură de tip II
- Copierea unor texte în
versuri, exersând aşezarea
în spaţiul paginii
- Autoevaluarea/evaluarea
în perechi în funcţie de
anumite criterii
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Descrierea unei Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Descrierea unei persoane persoane tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Citirea selectivă sau în manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; funcţie de anumite repere Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Descrierea unor persoane explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, din anturajul elevilor euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 - Identificarea trăsăturilor munca pe echipe răspunsurilor
unei persoane elevilor
- Descrierea unei persoane
într-un text scurt
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea imaginativă după imaginativă după tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; un şir de imagini un şir de imagini manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; - Formularea de enunţuri Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, după un şir de imagini explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Alcătuirea unor texte euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 scurte (de 4 - 7 enunţuri) munca pe echipe Aprecierea
după un şir de imagini răspunsurilor
- Respectarea rigorilor elevilor
textului scris
- Autocorectarea
cuvintelor/propoziţiilor
scrise greşit
- Prezentarea unor
lucrări/teme personale
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea imaginativă după imaginativă după tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; un şir de imagini un şir de imagini manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Formularea de enunţuri Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, după un şir de imagini explicativă, explicaţia, conştientă,

90
3.3; 4.1, - Alcătuirea unor texte conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3 scurte (de 4 - 7 enunţuri) de citire activă, selectivă, expresivă
după un şir de imagini conştientă Evaluarea
- Respectarea rigorilor comportamentulu
textului scris i, a participării la
- Autocorectarea activităţile
cuvintelor/propoziţiilor propuse
scrise greşit
- Prezentarea unor
lucrări/teme personale
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea selectivă în funcţie manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; de anumite criterii Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Identificarea trăsăturilor explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, unei persoane euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 - Descrierea unei persoane brainstorming i, a participării la
într-un text scurt activităţile
- Descrierea unei fiinţe propuse
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.1, 2.2; - Evaluare manual, fişe de lucru
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 munca individuală

14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 munca pe echipe răspunsurilor
elevilor
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea

91
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
- Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Unitatea de învăţare IV
Perioada: S12-S14 (3 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă

92
4.2; 4.3 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Propoziţia. Enunţul Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Propoziţia. Enunţul tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea în ritm propriu a manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; unor propoziţii Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Identificarea greşelilor explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, dintr-o propoziţie şi euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 transcriera ei corectă brainstorming i, a participării la
- Schimbarea topicii într-o activităţile
propoziţie, fără ca propuse
înţelesul să se modifice
- Transformarea
propoziţiilor simple în

93
propoziţii dezvoltate
- Alcătuirea unor propoziţii
cu cuvinte date, din
diferite domenii
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Intonarea propoziţiei. Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) Semnul întrebării tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Intonarea propoziţiei. manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; Semnul întrebării Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Citirea unor enunţuri în explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, funcţie de anumite criterii euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3 (exemplu: propoziţiile munca pe echipe elevilor
care se termină cu semne
de întrebare)
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Formularea unor întrebări
pentru răspunsurile date
- Transformarea unor
propoziţii enunţiative în
propoziţii interogative şi
invers
- Formularea orală a unor
întrebări în vederea
obţinerii unor informaţii
- Formularea unor întrebări
pentru probleme
matematice
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Intonarea Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Intonarea propoziţiei. propoziţiei. tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; Semnul întrebării Semnul întrebării manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; - Citirea unor enunţuri în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de anumite criterii explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, (exemplu: propoziţiile euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 care se termină cu semne munca pe echipe răspunsurilor
de întrebare) elevilor
- Completarea unor texte

94
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Formularea unor întrebări
pentru răspunsurile date
- Transformarea unor
propoziţii enunţiative în
propoziţii interogative şi
invers
- Formularea orală a unor
întrebări în vederea
obţinerii unor informaţii
- Formularea unor întrebări
pentru probleme
matematice
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Intonarea Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Intonarea propoziţiei. propoziţiei. tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; Semnul exclamării Semnul exclamării manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; - Citirea selectivă pentru Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, identificarea unor explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, propoziţii exclamative euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 - Formularea orală a munca pe echipe Aprecierea
mesajului desprins dintr- răspunsurilor
un text elevilor
- Transformarea unor
propoziţii enunţiative în
propoziţii exclamative
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Formularea unor
propoziţii/enunţuri
exclamative
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Intonarea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Intonarea propoziţiei. propoziţiei. tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; Semnul exclamării Semnul exclamării manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea selectivă pentru Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, identificarea unor explicativă, explicaţia, conştientă,

95
3.3; 4.1, propoziţii exclamative conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3 - Formularea orală a de citire activă, selectivă, expresivă
mesajului desprins dintr- conştientă Evaluarea
un text comportamentulu
- Transformarea unor i, a participării la
propoziţii enunţiative în activităţile
propoziţii exclamative propuse
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Formularea unor
propoziţii/enunţuri
exclamative
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă cu Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă cu m m înainte de b şi p tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; înainte de b şi p manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea selectivă în funcţie Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, de anumite criterii (de explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, exemplu: numărul de euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 silabe, diftongi conţinuţi) brainstorming i, a participării la
- Completarea unor cuvinte activităţile
care conţin m înainte de b propuse
şi p lipsă
- Formarea de cuvinte noi
prin adăugarea prefixului
îm
- Identificarea cuvintelor
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a
cuvintelor care conţin mp
şi mb
- Dictări, transcrieri, copieri

96
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de
scriere corectă
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă cu Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) m înainte de b şi p tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Scrierea corectă cu m manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; înainte de b şi p Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3 exemplu: numărul de munca pe echipe elevilor
silabe, diftongi conţinuţi)
- Completarea unor cuvinte
care conţin m înainte de b
şi p lipsă
- Formarea de cuvinte noi
prin adăugarea prefixului
îm
- Identificarea cuvintelor
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Gruparea în tabel a
cuvintelor care conţin mp
şi mb
- Dictări, transcrieri, copieri
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de
scriere corectă
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Felicitarea Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Felicitarea tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Confecţionarea unor manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; felicitări cu diverse ocazii Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Respectarea convenţiilor explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, limbajului scris: scrierea euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea

97
4.2, 4.3 cu majusculă, alineat, munca pe echipe răspunsurilor
folosirea semnelor de elevilor
punctuaţie
- Exprimarea în scris a unor
păreri şi impresii despre
anumite evenimente
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu înţeles asemănător tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; asemănător manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; - Identificarea cuvintelor cu Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, înţeles asemănător în explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, enunţurile date euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 - Citirea selectivă în funcţie munca pe echipe Aprecierea
de anumite repere (de răspunsurilor
exemplu: cuvinte cu elevilor
înţeles asemănător)
- Alcătuirea unor enunţuri
cu cuvinte cu sens
asemănător celor date
- Eliminarea intrusului
dintr-o serie sinonimică
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu înţeles asemănător tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; asemănător manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Identificarea cuvintelor cu Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, înţeles asemănător în explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, enunţurile date conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de citire activă, selectivă, expresivă
de anumite repere (de conştientă Evaluarea
exemplu: cuvinte cu comportamentulu
înţeles asemănător) i, a participării la
- Alcătuirea unor enunţuri activităţile
cu cuvinte cu sens propuse
asemănător celor date
- Eliminarea intrusului
dintr-o serie sinonimică
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea

98
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea conştientă, în ritm manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; propriu a unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Ordonarea cronologică a explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, evenimentelor dintr-un euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 text brainstorming i, a participării la
- Explicarea semnelor de activităţile
punctuaţie dintr-un text propuse
- Formularea unor
întrebări/răspunsuri
referitoare la un text citit
- Completarea unor cuvinte
cu m înainte de b şi p
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.1, 2.2; - Evaluare manual, fişe de lucru
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 munca individuală

14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 munca pe echipe răspunsurilor
elevilor
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
- Căutarea unor cărţi răspunsurilor

99
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Semestrul al II-lea
Unitatea de învăţare V
Perioada: S1-S3 (3 săptămâni)
Disciplin Competenţ Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Detalieri de conţinut Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
4.2; 4.3 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile

100
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Povestirea orală a unui Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Povestirea orală a unui text tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; text manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea conştientă, în ritm Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, propriu a unui text explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, - Stabilirea valorii de euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 adevăr a unor propoziţii brainstorming i, a participării la
despre textul citit activităţile
- Formularea de întrebări şi propuse
răspunsuri pe baza unui
text citit
- Ordonarea cronologică şi
numerotarea unor
secvenţe dintr-un text citit
- Transformarea ideilor
principale ale unui text

101
din titluri în enunţuri
- Povestirea orală a textului
pe baza ideilor principale
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Povestirea orală a Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) unei întâmplări tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Povestirea orală a unei manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; întâmplări Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Relatarea, în succesiune explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, logică, a unor întâmplări euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3 trăite sau observate munca pe echipe elevilor
- Precizarea evenimentelor
folosind expresiile: la
început, mai întâi, prima
dată, apoi, după aceea,
până la urmă
- Formularea unor întrebări
şi răspunsuri referitoare
la întamplările povestite
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Virgula Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Virgula tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Citirea selectivă a textului manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; dat în funcţie de anumite Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, criterii (de exemplu: explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, virgula) euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 - Formularea de întrebări şi munca pe echipe răspunsurilor
răspunsuri pe baza elevilor
textului citit
- Completarea unor
enunţuri lacunare cu
informaţiile
corespunzătoare
- Crearea unor liste de
cuvinte legate de o temă
propusă
- Alcătuirea unor enuţuri în
care să folosească virgula
- Completarea unor

102
enuţuri/texte cu semnele
de punctuaţie care lipsesc
- Formularea unor întrebări
şi răspunsuri pe baza unui
text citit
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Virgula Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Virgula tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; - Citirea selectivă a textului manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; dat în funcţie de anumite Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, criterii (de exemplu: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, virgula) euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 - Formularea de întrebări şi munca pe echipe Aprecierea
răspunsuri pe baza răspunsurilor
textului citit elevilor
- Completarea unor
enunţuri lacunare cu
informaţiile
corespunzătoare
- Crearea unor liste de
cuvinte legate de o temă
propusă
- Alcătuirea unor enuţuri în
care să folosească virgula
- Completarea unor
enuţuri/texte cu semnele
de punctuaţie care lipsesc
- Formularea unor întrebări
şi răspunsuri pe baza unui
text citit
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul nonliterar. Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul nonliterar. Textul Textul informativ tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; informativ manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, în ritm propriu a unui text explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, informativ conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3 - Citirea selectivă în funcţie de citire activă, selectivă, expresivă
de anumite criterii conştientă Evaluarea

103
(căutatrea unor informaţii comportamentulu
specifice) i, a participării la
- Formularea unor întrebări activităţile
şi răspunsuri pe baza propuse
textului citit
- Identificarea unor
informaţii în textul citit
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvântul Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Cuvântul tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Identificarea unor cuvinte manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; necunoscute într-un text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, citit explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, - Identificarea unor termeni euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 ştiinţifici într-un text brainstorming i, a participării la
informativ activităţile
- Deducerea sensului unor propuse
cuvinte pe baza
contextului
- Folosirea dicţionarului
pentru explicarea
sensului unor cuvinte
necunoscute
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Silaba Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Silaba manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Despărţirea cuvintelor Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, date în silabe explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, - Identificarea numărului de euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3 silabe din cuvintele date munca pe echipe elevilor
- Completarea unor cuvinte
cu silabele lipsă
- Alcatuirea unor propoziţii
formate din cuvinte având
un anumit număr de
silabe
- Ordonarea silabelor date
pentru a forma cuvinte

104
- Obţinerea de cuvinte noi
prin înlocuirea unei silabe
în cuvintele date
- Găsirea tuturor
posibilităţilor de
despărţire în silabe a unor
cuvinte la capăt de rând
- Joc : ,,Ultima silabă din
cuvânt devine prima”
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Silaba Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Silaba tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Despărţirea cuvintelor manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; date în silabe Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Identificarea numărului de explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, silabe din cuvintele date euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 - Completarea unor cuvinte munca pe echipe răspunsurilor
cu silabele lipsă elevilor
- Alcatuirea unor propoziţii
formate din cuvinte având
un anumit număr de
silabe
- Ordonarea silabelor date
pentru a forma cuvinte
- Obţinerea de cuvinte noi
prin înlocuirea unei silabe
în cuvintele date
- Găsirea tuturor
posibilităţilor de
despărţire în silabe a unor
cuvinte la capăt de rând
- Joc : „Ultima silabă din
cuvânt devine prima”
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu înţeles asemănător tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; asemănător manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; - Identificarea cuvintelor cu Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, înţeles asemănător în explicaţia, conversaţia textului

105
3.3; 4.1, enunţurile date euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 - Citirea selectivă în funcţie munca pe echipe Aprecierea
de anumite repere (de răspunsurilor
exemplu: cuvinte cu elevilor
înţeles asemănător)
- Alcătuirea unor enunţuri
cu cuvinte cu sens
asemănător celor date
- Eliminarea intrusului
dintr-o serie sinonimică
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelor sa şi s-a tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; cuvintelor sa şi s-a manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea selectivă în funcţie Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, de anumite criterii (de explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, exemplu: enunţurile în conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3 care apar cuvintele sa/s-a) de citire activă, selectivă, expresivă
- Completarea unor conştientă Evaluarea
structuri cu sa/s-a comportamentulu
- Alcătuirea unor enunţuri i, a participării la
cu sa/s-a activităţile
- Alegerea variantei corecte propuse
- Autocorectarea cuintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea conştientă, în ritm manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; propriu a unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Ordonarea cronologică a explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, evenimentelor dintr-un euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3 text citit brainstorming i, a participării la
- Explicarea semnelor de activităţile
punctuaţie propuse
- Transcrierea enunţurilor
în care apar cuvintele sa şi
s-a

106
- Continuarea unei
întâmplări citit, adăugând
4-5 enunţuri
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.1, 2.2; - Evaluare manual, fişe de lucru
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 munca individuală

14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3 munca pe echipe răspunsurilor
elevilor
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3 poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
- Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul

107
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Unitatea de învăţare VI
Perioada: S4-S6 (3 săptămâni)
Disciplin Competenţ Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Detalieri de conţinut Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea textului tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu a explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
4.2; 4.3; (reactualizare) conştientă Evaluarea
6.1; 6.2; 6.4 - Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza textului i, a participării la
- Completarea unor enunţuri activităţile
cu informaţii din text propuse
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii textului
dat cu informaţii din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate dintr-un
text citit
 Completarea unor enunţuri
cu informaţii din text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de

108
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a unor
strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Formularea de Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Formularea de întrebări şi întrebări şi tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; răspunsuri răspunsuri manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Observarea unei imagini Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Formularea de întrebări şi explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, răspunsuri pe baza unei euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; imagini brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 - Formularea unor întrebări activităţile
potrivite răspunsurilor date propuse
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Povestirea orală a Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4;  Formularea de întrebări şi unei întâmplări tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2; răspunsuri pe baza unui manual, fişe de lucru citirii Rezolvarea
2.3, 2.4; text citit Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Citirea conştientă, în ritm explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, propriu a unui text euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; - Formularea de întrebări şi munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 răspunsuri pe baza unui
text citit
- Formularea unor întrebări
cu ajutorul cuvintelor date
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  A cere şi a da Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  A cere şi a da informaţii informaţii tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Jocuri de rol: ,,La gară”, ,,La manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; bibliotecă” Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Utilizarea formulelor de explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, adresare/solicitare/mulţum euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; ire potrivite unui anumit munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 context elevilor
- Formularea unor enunţuri
în care să-şi manifeste
intenţia de a primi anumite
informaţii
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Două puncte Resurse materiale: manualul Observarea

109
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Două puncte tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; - Citirea selectivă a textului manual, fişe de lucru citirii.
2.3, 2.4; dat în funcţie de anumite Resurse procedurale: Respectarea
3.1; 3.2, criterii (de exemplu: explicaţia, conversaţia convenţiilor
3.3; 4.1, dialogul) euristică, exerciţiul, povestirea, textului
4.2, 4.3; - Transcrierea unor munca pe echipe
6.1; 6.2; 6.4 fragmente indicate dintr-un Aprecierea
text citit răspunsurilor
- Identificarea situaţiilor în elevilor
care se folosesc două
puncte
- Alcătuirea unor enunţuri în
care să folosescă semnul
două puncte
- Ordonarea unor replici într-
un dialog
- Exerciţii de plasare a
semnelor de punctuaţie
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă propusă
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Două puncte Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Două puncte tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Citirea selectivă a textului manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; dat în funcţie de anumite Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, criterii (de exemplu: explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, dialogul) conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Transcrierea unor de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 fragmente indicate dintr-un conştientă Evaluarea
text citit comportamentulu
- Identificarea situaţiilor în i, a participării la
care se folosesc două activităţile
puncte propuse
- Alcătuirea unor enunţuri în
care să folosescă semnul
două puncte
- Ordonarea unor replici într-
un dialog

110
- Exerciţii de plasare a
semnelor de punctuaţie
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă propusă
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului Înţelegerea tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; scris textului scris manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu a explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, unui text dat euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) activităţile
- Formularea de întrebări şi propuse
răspunsuri pe baza textului
- Completarea unor enunţuri
cu informaţii din text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii textului
dat cu informaţii din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate dintr-un
text citit
 Completarea unor enunţuri
cu informaţii din text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu înţeles opus opus tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2; - Alcătuirea unor perechi de manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; cuvinte cu înţeles opus Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, de anumite repere (de euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; exemplu: cuvinte cu înţeles munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 opus)
- Înlocuirea într-un text a

111
unor cuvinte cu altele cu
înţeles opus
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte cu sens opus celor
date
- Gruparea în perechi a
cuvintelor cu sens opus
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu înţeles opus opus tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Alcătuirea unor perechi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; cuvinte cu înţeles opus Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, de anumite repere (de euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; exemplu: cuvinte cu înţeles munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 opus) elevilor
- Înlocuirea într-un text a
unor cuvinte cu altele cu
înţeles opus
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte cu sens opus celor
date
- Gruparea în perechi a
cuvintelor cu sens opus
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu înţeles Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu înţeles opus opus tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; - Alcătuirea unor perechi de manual, fişe de lucru citirii.
2.3, 2.4; cuvinte cu înţeles opus Resurse procedurale: Respectarea
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia convenţiilor
3.3; 4.1, de anumite repere (de euristică, exerciţiul, povestirea, textului
4.2, 4.3; exemplu: cuvinte cu înţeles munca pe echipe
6.1; 6.2; 6.4 opus) Aprecierea
- Înlocuirea într-un text a răspunsurilor
unor cuvinte cu altele cu elevilor
înţeles opus
- Alcătuirea unor enunţuri cu
cuvinte cu sens opus celor
date

112
- Gruparea în perechi a
cuvintelor cu sens opus
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului Înţelegerea tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; scris textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu a explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza textului i, a participării la
- Completarea unor enunţuri activităţile
cu informaţii din text propuse
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii textului
dat cu informaţii din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate dintr-un
text citit
 Completarea unor enunţuri
cu informaţii din text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea conştientă, în ritm manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; propriu a unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Formularea de întrebări explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, pornind de la un text dat euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; - Alegerea răspunsurilor brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 corecte activităţile
propuse
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2 ore)  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; - Evaluare tipărit/digital, texte-suport din fişelor de

113
-curi 2.1, 2.2; manual, fişe de lucru evaluare
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; munca individuală
6.1; 6.2; 6.4

14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 elevilor

15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii.
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: Respectarea
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia convenţiilor
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, poezii, euristică, exerciţiul, povestirea, textului
4.2, 4.3 cărţi pentru copii munca pe echipe
- Căutarea unor cărţi indicate Aprecierea
la colţul de lectură al clasei, răspunsurilor
biblioteca şcolii elevilor
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte cu
semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor

114
cuvinte/enunţuri/fragment
e

Unitatea de învăţare VII


Perioada: S7-S10 (4 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
4.2; 4.3; (reactualizare) conştientă Evaluarea
6.1; 6.2; 6.4 - Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de

115
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Despărţirea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Despărţirea cuvintelor în cuvintelor în silabe tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; silabe la capăt de rând la capăt de rând manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Despărţirea cuvintelor Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, date în silabe explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, - Identificarea numărului de euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; silabe din cuvintele date brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 - Completarea unor cuvinte activităţile
cu silabele lipsă propuse
- Ordonarea silabelor date
pentru a forma cuvinte
- Găsirea tuturor
posibilităţilor de
despărţire în silabe a unor
cuvinte la capăt de rând
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Despărţirea Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) cuvintelor în silabe tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Despărţirea cuvintelor în la capăt de rând manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; silabe la capăt de rând Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Despărţirea cuvintelor explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, date în silabe euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; - Identificarea numărului de munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 silabe din cuvintele date
- Completarea unor cuvinte
cu silabele lipsă
- Ordonarea silabelor date
pentru a forma cuvinte
- Găsirea tuturor
posibilităţilor de
despărţire în silabe a unor
cuvinte la capăt de rând
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu aceeaşi Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu aceeaşi formă formă şi înţeles tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; şi înţeles diferit diferit manual, fişe de lucru citirii. Formularea

116
2.3, 2.4; - Identificarea cuvintelor cu Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, aceeaşi formă, dar înţeles explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, diferit euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; - Înlocuirea în enunţuri a munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 unor cuvinte cu altele cu elevilor
aceeaşi formă, dar înţeles
diferit
- Identificarea în enunţuri a
unor cuvinte care pot
avea mai multe sensuri
- Alcătuirea unor enunţuri
cu cuvinte cu aceeaşi
formă, dar cu înţeles
diferit
- Alcătuirea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Cuvinte cu aceeaşi Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Cuvinte cu aceeaşi formă formă şi înţeles tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; şi înţeles diferit diferit manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; - Identificarea cuvintelor cu Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, aceeaşi formă, dar înţeles explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, diferit euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; - Înlocuirea în enunţuri a munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 unor cuvinte cu altele cu răspunsurilor
aceeaşi formă, dar înţeles elevilor
diferit
- Identificarea în enunţuri a
unor cuvinte care pot
avea mai multe sensuri
- Alcătuirea unor enunţuri
cu cuvinte cu aceeaşi
formă, dar cu înţeles
diferit
- Alcătuirea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Două puncte Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului

117
2.1, 2.2; cuvintelor manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Identificarea cuvintelor Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, scrise corect explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, - Alegerea formei corecte a conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; unui cuvânt într-un enunţ de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 dat conştientă Evaluarea
- Completarea unor comportamentulu
enunţuri date cu cuvinte i, a participării la
potrivite activităţile
- Realizarea corectă a propuse
acordurilor gramaticale
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, a unui text dat euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) activităţile
- Formularea de întrebări şi propuse
răspunsuri pe baza
textului
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri

118
după ilustraţii/cu cuvinte
date
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) cuvintelor dintr-o, tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Scrierea corectă a dintr-un manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; cuvintelor dintr-o, dintr- Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, un explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, - Citirea selectivă în funcţie euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; de anumite criterii (de munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 exemplu: enunţurile în
care apar cuvintele dintr-
o, dintr-un)
- Completarea unor
structuri cu dintr-o, dintr-
un
- Alcătuirea unor enunţuri
cu dintr-o, dintr- un
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuvintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o, tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; cuvintelor dintr-o, dintr-un manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; dintr- un Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; exemplu: enunţurile în munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 care apar cuvintele dintr- elevilor
o, dintr-un)
- Completarea unor
structuri cu dintr-o, dintr-
un
- Alcătuirea unor enunţuri
cu dintr-o, dintr- un
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuvintelor

119
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Formarea şi dezvoltarea literar (oră de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; competenţelor de lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; citire/lectură prin: Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, - Citirea unor poveşti, explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, poezii, cărţi pentru copii euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; - Căutarea unor cărţi munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 indicate la colţul de răspunsurilor
lectură al clasei, biblioteca elevilor
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse

120
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea imaginativă a imaginativă a unui tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; unui text după benzi text după benzi manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; desenate desenate Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Alcătuirea unor scurte explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, povestiri pe baza unei euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; benzi desenate brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 - Crearea de replici pentru activităţile
secvenţele dintr-o bandă propuse
desenată
- Ilustrarea unui text
audiat/citit printr-o bandă
desenată
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) imaginativă a unui tipărit/digital, Texte-suport din răspunsurilor
-curi 2.1, 2.2; - Scrierea imaginativă a text după benzi manual, fişe de lucru elevilor
2.3, 2.4; unui text după benzi desenate Resurse procedurale:
3.1; 3.2, desenate explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, - Alcătuirea unor scurte euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; povestiri pe baza unei munca individuală
6.1; 6.2; 6.4 benzi desenate

121
- Crearea de replici pentru
secvenţele dintr-o bandă
desenată
- Ilustrarea unui text
audiat/citit printr-o bandă
desenată
14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Scrierea imaginativă a imaginativă a unui tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; unui text după benzi text după benzi manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; desenate desenate Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Alcătuirea unor scurte explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, povestiri pe baza unei euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; benzi desenate munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 - Crearea de replici pentru elevilor
secvenţele dintr-o bandă
desenată
- Ilustrarea unui text
audiat/citit printr-o bandă
desenată
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 - Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul

122
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te
16. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
17. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea conştientă, în ritm manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea

123
2.3, 2.4; propriu a unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Explicarea unor cuvinte explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, date euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; - Alegerea răspunsului brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 potrivit activităţile
- Formularea răspunsurilor propuse
la întrebări
- Alcătuirea unor enunţuri
cu sensurile diferite ale
unor cuvinte date
- Scrierea tuturor
posibilităţilor de
despărţire în silabe la
capăt de rând a unor
cuvinte date
- Realizarea unei benzi
desenate
18. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.1, 2.2; - Evaluare manual, fişe de lucru
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; munca individuală
6.1; 6.2; 6.4

19. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 elevilor

20. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului

124
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 - Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Unitatea de învăţare VIII


Perioada: S11-S15 (5 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 4.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
4.2; 4.3; (reactualizare) conştientă Evaluarea
6.1; 6.2; 6.4 - Formularea de întrebări şi comportamentulu

125
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Sunetul şi litera Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Sunetul şi litera tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Identificarea numărului de manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; sunete şi litere din Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, cuvintele date explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, - Formarea unor cuvinte euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; din literele date brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 - Înlocuirea unor litere în activităţile
cuvintele date pentru a propuse
obţine noi cuvinte
- Completarea unor cuvinte
cu literele iniţiale
- Jocuri: ,,Răsturnatul
cuvântului”, ,,Cuvintele

126
ascunse”
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Sunetul şi litera Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Sunetul şi litera manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Identificarea numărului de Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, sunete şi litere din explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, cuvintele date euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; - Formarea unor cuvinte munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 din literele date
- Înlocuirea unor litere în
cuvintele date pentru a
obţine noi cuvinte
- Completarea unor cuvinte
cu literele iniţiale
- Jocuri: ,,Răsturnatul
cuvântului”, ,,Cuvintele
ascunse”
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Vocale şi consoane tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Identificarea consoanelor manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; şi vocalelor în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, silabe/cuvinte explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, - Aşezarea în ordine euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; alfabetică a unor cuvinte munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 date elevilor
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte
cu vocalele/consoanele
lipsă
- Obţinerea de cuvinte noi
prin înlocuirea sunetelor
iniţiale/finale din cuvinte
date
- Clasificarea unor cuvinte
şi scrierea lor în tabele în

127
funcţie de numărul de
vocale conţinute
- Scrierea unor cuvinte
după schema fonetică
dată
- Obţinerea de cuvinte noi
prin adăugarea unei
consoane finale
- Intonarea cântecului:
„Cântecul vocalelor”
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Vocale şi consoane tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; - Identificarea consoanelor manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; şi vocalelor în Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, silabe/cuvinte explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Aşezarea în ordine euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; alfabetică a unor cuvinte munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 date răspunsurilor
- Transcrierea unor elevilor
fragmente indicate
dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte
cu vocalele/consoanele
lipsă
- Obţinerea de cuvinte noi
prin înlocuirea sunetelor
iniţiale/finale din cuvinte
date
- Clasificarea unor cuvinte
şi scrierea lor în tabele în
funcţie de numărul de
vocale conţinute
- Scrierea unor cuvinte
după schema fonetică
dată
- Obţinerea de cuvinte noi
prin adăugarea unei

128
consoane finale
- Intonarea cântecului:
„Cântecul vocalelor”
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vocale şi consoane Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Vocale şi consoane tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Identificarea consoanelor manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; şi vocalelor în Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, silabe/cuvinte explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, - Aşezarea în ordine conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; alfabetică a unor cuvinte de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 date conştientă Evaluarea
- Transcrierea unor comportamentulu
fragmente indicate dintr- i, a participării la
un text citit activităţile
- Completarea unor cuvinte propuse
cu vocalele/consoanele
lipsă
- Obţinerea de cuvinte noi
prin înlocuirea sunetelor
iniţiale/finale din cuvinte
date
- Clasificarea unor cuvinte
şi scrierea lor în tabele în
funcţie de numărul de
vocale conţinute
- Scrierea unor cuvinte
după schema fonetică
dată
- Obţinerea de cuvinte noi
prin adăugarea unei
consoane finale
- Intonarea cântecului:
„Cântecul vocalelor”
7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: fişelor de lucru.

129
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, a unui text dat euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) activităţile
- Formularea de întrebări şi propuse
răspunsuri pe baza
textului
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) cuvintelor care tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Scrierea corectă a conţin ea şi ia manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; cuvintelor care conţin ea Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, şi ia explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, - Citirea selectivă în funcţie euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; de anumite criterii (de munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 exemplu: numărul de
silabe, diftongi conţinuţi)
- Identificarea consoanelor
şi vocalelor în
silabe/cuvinte
- Aşezarea în ordine

130
alfabetică a unor cuvinte
date
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri indicate
dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte
cu diftongii ea/ia lipsă
- Identificarea cuvintelor
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin
diftongul ea/ia)
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelor care tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; cuvintelor care conţin ea conţin ea şi ia manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; şi ia Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; exemplu: numărul de munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 silabe, diftongi conţinuţi) elevilor
- Identificarea consoanelor
şi vocalelor în
silabe/cuvinte
- Aşezarea în ordine
alfabetică a unor cuvinte
date
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri indicate
dintr-un text citit
- Completarea unor cuvinte
cu diftongii ea/ia lipsă
- Identificarea cuvintelor

131
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin
diftongul ea/ia)
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Formarea şi dezvoltarea literar (oră de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; competenţelor de lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; citire/lectură prin: Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, - Citirea unor poveşti, explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, poezii, cărţi pentru copii euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; - Căutarea unor cărţi munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 indicate la colţul de răspunsurilor
lectură al clasei, biblioteca elevilor
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te
11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,

132
3.3; 4.1, a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelor care tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; cuvintelor care conţin ie conţin ie manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea selectivă în funcţie Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, de anumite criterii (de explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, exemplu: numărul de euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; silabe, diftongi conţinuţi) brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 - Identificarea consoanelor activităţile
şi vocalelor în propuse
silabe/cuvinte
- Aşezarea în ordine
alfabetică a unor cuvinte
date
- Transcrierea unor

133
cuvinte/enunţuri indicate
dintr-un text citit
- Scrierea unor cuvinte cu
înţeles opus
- Completarea unor cuvinte
cu diftongul ie lipsă
- Identificarea cuvintelor
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin
diftongul ie)
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) cuvintelor care tipărit/digital, texte-suport din răspunsurilor
-curi 2.1, 2.2;  Scrierea corectă a conţin ie manual, fişe de lucru elevilor
2.3, 2.4; cuvintelor care conţin ie Resurse procedurale:
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; exemplu: numărul de munca individuală
6.1; 6.2; 6.4 silabe, diftongi conţinuţi)
- Identificarea consoanelor
şi vocalelor în
silabe/cuvinte
- Aşezarea în ordine
alfabetică a unor cuvinte
date
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri indicate
dintr-un text citit
- Scrierea unor cuvinte cu
înţeles opus
- Completarea unor cuvinte
cu diftongul ie lipsă

134
- Identificarea cuvintelor
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin
diftongul ie)
14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Scrierea corectă a cuvintelor care tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; cuvintelor care conţin oa, conţin oa, ua, uă manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; ua, uă Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; exemplu: numărul de munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 silabe, diftongi conţinuţi) elevilor
- Completarea unor cuvinte
cu diftongii oa/ua/uă
lipsă
- Identificarea cuvintelor
scrise corect
- Completarea unor
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Scrierea unor forme de
plural a unor substantive
la singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin
diftongul oa/ua/uă)
15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea

135
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 - Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te
16. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelor care tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; cuvintelor care conţin oa, conţin oa, ua, uă manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; ua, uă Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, de anumite criterii (de conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; exemplu: numărul de de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 silabe, diftongi conţinuţi) conştientă Evaluarea
- Completarea unor cuvinte comportamentulu
cu diftongii oa/ua/uă i, a participării la
lipsă activităţile
- Identificarea cuvintelor propuse
scrise corect
- Completarea unor

136
enunţuri cu cuvintele
potrivite
- Rescrierea corectă a unor
propoziţii scrise greşit
- Scrierea unor forme de
plural a unor substantive
la singular
- Dictări, transcrieri, copieri
- Crearea unor liste de
cuvinte pe o temă dată
(de exemplu: conţin
diftongul oa/ua/uă)
17. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Scierea corectă a cuvintelor s-au, tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; cuvintelor s-au, sau sau manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea selectivă în funcţie Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, de anumite criterii (de explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, exemplu: enunţurile în euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; care apar cuvintele sau/s- brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 au) activităţile
- Completarea unor propuse
structuri cu sau/s-au
- Alcătuirea unor enunţuri
cu sau/s-au
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
18. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scierea corectă a Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) cuvintelor s-au, tipărit/digital, Texte-suport din răspunsurilor
-curi 2.1, 2.2; - Scierea corectă a sau manual, fişe de lucru elevilor
2.3, 2.4; cuvintelor s-au, sau Resurse procedurale:
3.1; 3.2, - Citirea selectivă în funcţie explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, de anumite criterii (de euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; exemplu: enunţurile în munca individuală
6.1; 6.2; 6.4 care apar cuvintele sau/s-
au)

137
- Completarea unor
structuri cu sau/s-au
- Alcătuirea unor enunţuri
cu sau/s-au
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri
19. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual - Scrierea unui text Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Scrierea unui text cu cu ajutorul tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; ajutorul întrebărilor întrebărilor manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; - Formularea de enunţuri Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, după un şir de întrebări explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, - Alcătuirea unor texte euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; scurte ( de 4 - 7 enunţuri) munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 după un şir de întrebări elevilor
- Respectarea rigorilor
textului scris
- Autocorectarea
cuvintelor/propoziţiilor
scrise greşit
- Prezentarea unor
lucrări/teme personale
20. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Scrierea unui text Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse cu ajutorul tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Scrierea unui text cu întrebărilor manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; ajutorul întrebărilor Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, - Formularea de enunţuri explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, după un şir de întrebări euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; - Alcătuirea unor texte munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 scurte ( de 4 - 7 enunţuri) răspunsurilor
după un şir de întrebări elevilor
- Respectarea rigorilor
textului scris
- Autocorectarea
cuvintelor/propoziţiilor
scrise greşit

138
- Prezentarea unor
lucrări/teme personale
21. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
22. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea conştientă, cursivă, manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; în ritm propriu a unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, dat explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, - Formularea unor euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; răspunsuri la întrebări brainstorming i, a participării la

139
6.1; 6.2; 6.4 - Identificarea consoanelor activităţile
şi a vocalelor din cuvintele propuse
date
- Despărţirea unor cuvinte
în silabe
- Completarea unor
enunţuri cu s-au, sau
23. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.1, 2.2; - Evaluare manual, fişe de lucru
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; munca individuală
6.1; 6.2; 6.4

24. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 elevilor

25. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 - Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi

140
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Unitatea de învăţare IX
Perioada: S16-S18 (3 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul literar Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2; 1.3;  Textul. Înţelegerea tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
1.4; 2.1; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.2; 2.3; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
2.4; 3.1; expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.2; 3.3; a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
3.4; 6.1; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.2; 6.4; (reactualizare) conştientă Evaluarea
4.1; 4.2; 4.3 - Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text

141
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
 Transcrieri selective de
versuri/strofe
 Ilustrarea prin desen a
unor strofe/poezii
2. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Biletul Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Biletul tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2;  Citirea unor bilete model manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4;  Identificarea elementelor Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, componente ale unui bilet explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1,  Scrierea unor bilete de euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; mulţumire, de informare, brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 de solicitare activităţile
 Prezentarea unor bilete propuse
scrise
3. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Biletul Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Biletul manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea unor bilete model Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Identificarea elementelor explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, componente ale unui bilet euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; - Scrierea unor bilete de munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 mulţumire, de informare,
de solicitare
- Prezentarea unor bilete
scrise
4. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Formularea de Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Formularea de întrebări şi întrebări şi tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului

142
2.1, 2.2; răspunsuri pe baza unui răspunsuri pe baza manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; text citit unui text citit Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, - Citirea conştientă, în ritm explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, propriu a unui text euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; - Formularea de întrebări şi munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 răspunsuri pe baza unui elevilor
text citit
- Formularea unor întrebări
cu ajutorul cuvintelor date
5. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Formarea şi dezvoltarea literar (oră de tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; competenţelor de lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; citire/lectură prin: Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, - Citirea unor poveşti, explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, poezii, cărţi pentru copii euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; - Căutarea unor cărţi munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 indicate la colţul de răspunsurilor
lectură al clasei, biblioteca elevilor
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te
6. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,

143
3.3; 4.1, a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date

7. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, a unui text dat euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) activităţile
- Formularea de întrebări şi propuse
răspunsuri pe baza
textului
- Completarea unor
enunţuri cu informaţii din

144
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
8. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) cuvintelro care tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
-curi 2.1, 2.2;  Scrierea corectă a conţin x manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; cuvintelro care conţin x Resurse procedurale: fişelor de lucru
3.1; 3.2, - Analiza şi sinteza fonetică explicaţia, conversaţia Aprecierea
3.3; 4.1, a cuvintelor euristică, exerciţiul, povestirea, răspunsurilor
4.2, 4.3; - Stabilirea poziţiei unui munca pe echipe elevilor
6.1; 6.2; 6.4 sunet în silabă/cuvânt
- Scrierea corectă a unor
cuvinte scrise greşit
- Identificarea unor cuvinte
după criterii date
- Copieri/transcrieri de
cuvinte/dictări
- Ordonarea unor cuvinte
pentru a obţine propoziţii
- Stabilirea poziţiei unor
cuvinte în cadrul
propoziţiei
9. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Scrierea corectă a Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4;  Scrierea corectă a cuvintelro care tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; cuvintelro care conţin x conţin x manual, fişe de lucru citirii. Formularea

145
2.3, 2.4; - Analiza şi sinteza fonetică Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, a cuvintelor explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, - Stabilirea poziţiei unui euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; sunet în silabă/cuvânt munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 - Scrierea corectă a unor elevilor
cuvinte scrise greşit
- Identificarea unor cuvinte
după criterii date
- Copieri/transcrieri de
cuvinte/dictări
- Ordonarea unor cuvinte
pentru a obţine propoziţii
- Stabilirea poziţiei unor
cuvinte în cadrul
propoziţiei
10. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Afişul Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4;  Afişul tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2; - Citirea unor afişe din manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; mediul cunoscut Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, - Identificarea elementelor explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, unui afiş euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; - Realizarea unor afişe munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 pentru diferite răspunsurilor
evenimente elevilor
- Prezentarea afişelor
realizate

11. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Textul. Înţelegerea Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 1.2;1.3; 1.4;  Textul. Înţelegerea textului scris tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; textului scris manual, fişe de lucru citirii. Citirea
2.3, 2.4; - Citirea cursivă, conştientă, Resurse procedurale: lectura corectă, fluentă,
3.1; 3.2, expresivă, în ritm propriu explicativă, explicaţia, conştientă,
3.3; 4.1, a unui text dat conversaţia euristică, procedee cursivă. Citirea
4.2, 4.3; - Înțelegerea textului scris de citire activă, selectivă, expresivă
6.1; 6.2; 6.4 (reactualizare) conştientă Evaluarea
- Formularea de întrebări şi comportamentulu
răspunsuri pe baza i, a participării la

146
textului activităţile
- Completarea unor propuse
enunţuri cu informaţii din
text
- Citirea selectivă a textului
dat
- Completarea hărţii
textului dat cu informaţii
din text
- Transcrierea unor
fragmente indicate
dintr-un text citit
 Completarea unor
enunţuri cu informaţii din
text
 Formularea de enunţuri
după ilustraţii/cu cuvinte
date
12. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Observarea
Marţ 1.2;1.3; 1.4;  Să exersăm! tipărit/digital, texte-suport din calităţii actului
i 2.1, 2.2; - Citirea conştientă, în ritm manual, fişe de lucru citirii. Rezolvarea
2.3, 2.4; propriu a unui text Resurse procedurale: fişelor de lucru.
3.1; 3.2, - Completare unor enunţuri explicaţia, conversaţia Evaluarea
3.3; 4.1, lacunare cu informaţii euristică, exerciţiul, comportamentulu
4.2, 4.3; despre text brainstorming i, a participării la
6.1; 6.2; 6.4 - Transcrierea unor cuvinte activităţile
din text care conţin x propuse
- Realizarea unui afiş pe o
tematică dată
13. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual (2  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Mier 1.2;1.3; 1.4; ore) tipărit/digital, Texte-suport din fişelor de evaluare
-curi 2.1, 2.2; - Evaluare manual, fişe de lucru
2.3, 2.4; Resurse procedurale:
3.1; 3.2, explicaţia, conversaţia
3.3; 4.1, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; munca individuală
6.1; 6.2; 6.4

147
14. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 1.2;1.3; 1.4; - Vreau să ştiu mai mult! mult! tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
2.1, 2.2; - Activităţi de manual, fişe de lucru citirii. Formularea
2.3, 2.4; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: întrebărilor/
3.1; 3.2, funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia răspunsurilor
3.3; 4.1, obţinute la test euristică, exerciţiul, povestirea, Aprecierea
4.2, 4.3; munca pe echipe răspunsurilor
6.1; 6.2; 6.4 elevilor

15. CLR CLR: 1.1; CLR: Texte-suport din manual sau - Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Vi- 1.2;1.3; 1.4; alte surse literar (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii actului
neri 2.1, 2.2;  Formarea şi dezvoltarea lectură) manual, fişe de lucru citirii. Respectarea
2.3, 2.4; competenţelor de Resurse procedurale: convenţiilor
3.1; 3.2, citire/lectură prin: explicaţia, conversaţia textului
3.3; 4.1, - Citirea unor poveşti, euristică, exerciţiul, povestirea,
4.2, 4.3; poezii, cărţi pentru copii munca pe echipe Aprecierea
6.1; 6.2; 6.4 - Căutarea unor cărţi răspunsurilor
indicate la colţul de elevilor
lectură al clasei, biblioteca
şcolii
- Prezentarea unor cărţi
citite
- Completarea unor fişe de
lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte
cu semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragmen
te

Unitatea de învăţare X

148
Perioada: S19-S20 (2 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare
Ziua Activităţi de învăţare
a e specifice şi procedurale
1. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Textul narativ. Lectura Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 2.1; 2.2; 3.1; - Citirea în forme variate a textului tipărit/digital, texte-suport din calităţii
3.2; 3.3; 3.4; textelor din manual: citirea manual actului citirii.
4.1; 4.2; cu voce tare, citirea în Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 gând, citirea în lanţ, citirea explicativă, explicaţia, corectă,
selectivă, citirea ştafetă, conversaţia euristică , procedee fluentă,
citirea expresivă de citire activă, selectivă, conştientă,
- Citirea selectivă în funcţie conştientă, metoda predicţiilor, cursivă.
de anumite criterii explozia stelară Citirea
- Lectura cu creionul în mână expresivă.
pentru identificarea de noi Lectura cu
informaţii creionul în
- Completarea unor enunţuri mână pentru
cu informaţii din text identificarea
- Formularea de enunţuri de noi
după ilustraţii/cu cuvinte informaţii
date
- Exprimarea unei păreri
personale faţă de cele citite
- Transcrieri selective de
cuvinte/enunţuri/fragment
e
2. CLR CLR: 1.2; CLR: Texte-suport din manual  Textul în versuri Resurse materiale: manualul Observarea
Marţi 1.3; 1.4; 2.1; - Completarea unor enunţuri tipărit/digital, texte-suport, calităţii
2.2; 2.4; cu informaţii despre textul caietul elevului actului citirii.
3.1; 3.4; 4.1; în versuri: titlu, autor, Resurse procedurale: lectura Citirea
4.2; 6.1; număr de strofe, versuri explicativă, explicaţia, corectă,
6.2; 6.4 - Exerciţii de găsire a conversaţia euristică, observaţia fluentă,
perechilor de cuvinte care conştientă,
rimează cursivă
- Transcrierea unor strofe Citirea
dintr-o poezie, respectând expresivă.
aşezarea în spațiul caietului
- Ilustrarea prin desen a unor

149
strofe/poeziei
3. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual (2  Noţiuni de fonetică Resurse materiale: manualul Observarea
Mier- 2.1; 2.2; 3.1; ore) tipărit/digital, Texte-suport din calităţii
curi 3.2; 3.3; 3.4; - Identificarea numărului de manual, reviste pentru copii actului citirii.
4.1; 4.2 ; litere/sunete din cuvintele Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 date explicativă, explicaţia, corectă,
- Scrierea cuvintelor conversaţia, jocul de rol fluentă,
obţinute prin combinarea conştientă,
unor litere/silabe date cursivă
- Completarea unor cuvinte Citirea
cu litere/silabe date expresivă.
- Obţinerea de cuvinte noi Formularea
prin schimbarea literei de întrebări şi
iniţiale/finale din cuvintele răspunsuri pe
date baza textului
- Despărţirea în silabe a unor
cuvinte date
- Intonarea „Cântecului
alfabetului“
4. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Vocabularul Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 2.1; 2.2; 3.1; - Alcătuirea unor perechi de tipărit/digital, texte-suport din calităţii
3.2; 3.3; 3.4; cuvinte cu înţeles manual, dicţionare actului citirii.
4.1; 4.2; asemănător/opus Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 - Citirea selectivă în funcţie explicativă, explicaţia, corectă,
de anumite repere (de conversaţia, procedee de citire fluentă,
exemplu: cuvinte cu înţeles activă, selectivă, conştientă, conştientă,
asemănător/opus) demonstraţia cursivă
- Înlocuirea într-un text a Citirea
unor cuvinte cu altele cu expresivă.
înţeles asemănător/opus Argumentare
- Alcătuirea unor serii a unor
sinonimice/antonimice răspunsuri pe
- Alcătuirea unor enunţuri cu baza
cuvinte cu aceeaşi forma, informaţiilor
dar înţeles diferit din text
- Completarea unor tabele în
mod crespunzător

150
5. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului literar Resurse materiale: manualul Observarea
Viner 2.1; 2.2; 3.1;  Formarea şi dezvoltarea (lecţie de lectură) tipărit/digital, Texte-suport din calităţii
i 3.2; 3.3; 3.4; competenţelor de manual, cărţi pentru copii actului citirii.
4.1; 4.2; citire/lectură prin: Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 - Citirea unor poveşti, poezii, explicativă, explicaţia, corectă,
cărţi pentru copii conversaţia euristică, procedee fluentă,
- Căutarea unor cărţi de citire activă, selectivă, conştientă,
indicate la colţul de lectură conştientă, exerciţiul, jocul cursivă
al clasei, biblioteca şcolii didactic Citirea
- Prezentarea unor cărţi expresivă.
citite Completarea
- Completarea unor fişe de fişelor de
lectură lectură
- Identificarea şi analizarea
ilustraţiilor care însoţesc
textul
- Completarea unor texte cu
semnele de punctuaţie
lipsă
- Transcrierea unor
cuvinte/enunţuri/fragment
e
6. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Semnele de Resurse materiale: manualul Observarea
Luni 2.1; 2.2; 3.1; - Citirea selectivă în funcţie punctuaţie tipărit/digital, texte-suport din calităţii
3.2; 3.3; 3.4; de anumite criterii manual actului citirii.
4.1; 4.2 ; - Completarea unor texte cu Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 semnele de punctuaţie explicativă, explicaţia, corectă,
lipsă conversaţia euristică, procedee fluentă,
- Alcătuirea unor de citire activă, selectivă, conştientă,
enunţuri/scurte texte în conştientă cursivă
care să folosească semnele Citirea
de punctuaţie învăţate expresivă.
- Transcrierea corectă a unor Discutarea
enunţuri/ scurte texte textului în
scrise greşit vederea
sublinierii
unor

151
informaţii
7. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Textul nonliterar. Resurse materiale: manualul Observarea
Marţi 2.1; 2.2; 3.1; - Citirea unor afişe din Biletul, afişul, invitaţia tipărit/digital, Texte-suport din calităţii
3.2; 3.3; 3.4; mediul cunoscut/a unor manual, afişe, bilete, invitaţii actului citirii.
4.1; 4.2 ; bilete/a unor invitaţii Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 - Identificarea elementelor explicativă, explicaţia, corectă,
fiecărei tip de text conversaţia euristică, procedee fluentă,
nonliterar de citire activă, selectivă, conştientă,
- Realizarea unor conştientă cursivă,
afişe/bilete/invitaţii pentru expresivă.
diferite evenimente Realizarea
- Prezentarea produselor unor afişe
realizate pentru
diferite
evenimente
8. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual (2  Scrierea corectă Resurse materiale: manualul Observarea
Mier- 2.1; 2.2; 3.1; ore) tipărit/digital, texte-suport din calităţii
curi 3.2; 3.3; 3.4; - Identificarea consoanelor şi manual actului citirii.
4.1; 4.2; vocalelor în silabe/cuvinte Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4 - Aşezarea în ordine explicativă, explicaţia, corectă,
alfabetică a unor cuvinte conversaţia euristică, procedee fluentă,
date de citire activă, selectivă, conştientă,
- Transcrierea unor conştientă cursivă.
cuvinte/enunţuri indicate Citirea
dintr-un text citit expresivă.
- Completarea unor cuvinte Scrierea unor
cu diftongii lipsă bilete de
- Identificarea cuvintelor mulţumire, de
scrise corect informare, de
- Completarea unor enunţuri solicitare
cu cuvintele potrivite
- Alcătuirea unor enunţuri cu
ortogramele învăţate
- Alegerea variantei corecte
- Autocorectarea cuintelor
scrise greşit
- Dictări, transcrieri, copieri

152
- Realizarea unor planşe
colorate cu reguli de
scriere corectă
9. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Copieri/transcrieri Resurse materiale: manualul Observarea
Joi 2.1; 2.2; 3.1;  Copierea unor texte scurte, tipărit/digital, texte-suport din calităţii
3.2; 3.3; 3.4; exersând aşezarea în manual actului citirii.
4.1; 4.2; spaţiul paginii Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4  Transcrieri selective de explicativă, explicaţia, corectă,
cuvinte, enunţuri conversaţia euristică, procedee fluentă,
 Autocorectarea de citire activă, selectivă, conştientă,
literelor/silabelor/cuvintelo conştientă cursivă.
r scrise Citirea
 Folosirea corectă a expresivă.
convecţiilor limbajului scris Scrierea unor
(utilizarea semnelor de bilete de
punctuaţie) mulţumire, de
 Prezentarea unor teme de informare, de
casă/lucrări personale solicitare
10. CLR CLR: 1.4; CLR: Texte-suport din manual  Lectura textului Resurse materiale: manualul Observarea
Viner 2.1; 2.2; 3.1;  Formarea şi dezvoltarea narativ (oră de tipărit/digital, Texte-suport din calităţii
i 3.2; 3.3; 3.4; competenţelor de lectură) manual, cărţi pentru copii actului citirii.
4.1; 4.2; citire/lectură prin: Resurse procedurale: lectura Citirea
6.1; 6.2; 6.4  Citirea unor poveşti, poezii, explicativă, explicaţia, corectă,
cărţi pentru copii conversaţia euristică, procedee fluentă,
 Căutarea unor cărţi de citire activă, selectivă, conştientă,
indicate la colţul de lectură conştientă, exerciţiul, povestirea cursivă.
al clasei, biblioteca şcolii
 Citirea/recitarea unor Citirea
poezii pe o tematică expresivă.
inspirată din frumuseţile Completarea
naturii jurnalului de
 Prezentarea unor cărţi lectură
citite
 Ilustrarea prin desen a
conţinutului de idei al unor
texte citite
 Completarea unor fişe de

153
lectură/ a jurnalului de
lectură

154
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ – Matematică și explorarea mediului
Nr. Unități tematice Disciplina Competențe Conținuturi Nr. Săpt. Obs.

crt. specifice ore

1. Unitatea I MEM 1.1. ● Numerele naturale de la 0 la 100 5 ore S1


- Numere naturale de la 0 la 100
1.2. 1
- Planetele Sistemului Solar. Formarea zilei şi a
nopţii săpt.
1.3.
- Alcătuirea Pământului
1.4.  Să exersăm!
2.1.  Evaluare iniţială
 Vreau să ştiu mai mult!
2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

2. Unitatea II MEM 1.1.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 S2-S3


100, fără şi cu trecere peste ordin ore
1.2. - Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0
la 100, fără trecere peste ordin 2
1.3.
- Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 săpt.

155
1.4. la 100, cu trecere peste ordin
- Formele de relief: munţii şi dealurile
2.1.
- Proprietăţile adunării
2.2.  Să exersăm!
 Evaluare
3.1.  Vreau să ştiu mai mult!
3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

3. Unitatea III MEM 1.4.  Numerele naturale de la 0 la 1 000 15 S4-S6


- Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale de la ore
1.5. 0 la 1 000
- Despre câmpii 3
1.6.
- Compararea numerelor naturale de la 0 la 1 000 săpt.
3.1. - Nevoile de bază ale plantelor
- Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000
3.2.
- Pădurea
4.1. - Nevoile de bază ale animalelor
- Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000
4.2. - Despre nevoile de bază ale oamenilor
5.1.  Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
5.2.  Vreau să ştiu mai mult!
4. Unitatea IV MEM 1.4.  Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 20 S7-S10
000, fără şi cu trecere peste ordin ore
1.6. - Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000,
fără trecere peste ordin. Rezervaţiile naturale 4

156
3.1. - Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000, săpt.
fără trecere peste ordin
3.2.
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000, cu
4.1. trecere peste ordinul unităţilor
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu
4.2. trecere peste ordinul zecilor. Influenţa negativă a
5.1. omului asupra mediului
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000, cu
5.2. trecere peste ordinul unităţilor şi zecilor
- Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1 000, cu
trecere peste ordin, când suma este 1 000
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
 Vreau să ştiu mai mult!
5. Unitatea V MEM 2.1.  Scăderea numerelor naturale mai mici decât 1 000, 20 S11 –
cu trecere peste ordin ore S14
2.2. - Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000,
3.1. cu împrumut la ordinul zecilor. Ploaia şi grindina - 4
influenţe negative săpt.
3.2. - Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000,
cu împrumut la ordinul sutelor. Seceta -
4.1.
influenţe negative
4.2. - Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000,
cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor.
5.1. Bruma – influenţe negative
5.2. - Aflarea numărului necunoscut
- Scăderea când descăzutul este 1 000
- Probleme care se rezolvă prin una sau două
operaţii
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!

157
 Vreau să ştiu mai mult!

SEMESTRUL AL II-LEA

6. Unitatea VI MEM 1.1.  Înmulțirea numerelor de la 0 la 100 25 S1-S5


- Înmulțirea numerelor naturale de la 0 la 100, ore
1.2.
folosind adunarea repetată de termeni egali
- Medii de viaţă 5
1.3.
- Etapele vieţii la plante/animale/oameni săpt.
1.4. - Înmulţirea când unul dintre factori este 2
1.5. - Înmulţirea când unul dintre factori este 3
- Înmulţirea când unul dintre factori este 4. Balta
1.6. - Înmulţirea când unul dintre factori este 5.
Acvariul
2.1.
- Înmulţirea când unul dintre factori este 6.
2.2. Pădurea
- Înmulţirea când unul dintre factori este 7
3.1. - Înmulţirea când unul dintre factori este 8
3.2. - Înmulţirea când unul dintre factori este 8
- Înmulţirea când unul dintre factori este 9
4.1. - Înmulţirea când unul dintre factori este 10
- Înmulţirea când unul dintre factori este 0 sau 1.
5.1.
Proprietăţile înmulţirii
5.2. - Ordinea efectuării operaţiilor
- Rezolvarea de probleme
6.1.  Să exersăm!
6.2.  Iată ce ştiu!
 Vreau să ştiu mai mult!

7. Unitatea VII MEM 1.1.  Fracţii 10 S6-S7

158
1.2. - Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100. ore
Întregul şi fracţia
1.3. 2
- Jumătatea/doimea
- Sfertul/pătrimea săpt.
1.4.
- Compararea fracţiilor. Fracţii echivalente
2.1. - Delta Dunării
2.2. - Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100
- Deşertul
3.1. - Proba înmulţirii şi a împărţirii
 Să exersăm!
3.2.
 Iată ce ştiu!
4.1.  Vreau să ştiu mai mult!

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

8. Unitatea VIII MEM .  Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 20 S8-S11


0 la 100 ore
1.5.
- Împărțirea numerelor naturale folosind scăderea
repetată. Polul Nord. Polul Sud 4
1.6.
- Împărţirea la 2 săpt.
2.2. - Împărţirea la 3
3.1. - Împărţirea la 4
- Împărţirea la 5
3.2. - Dinţi sănătoşi
- Împărţirea la 6
5.2.
- Împărţirea la 7
- Împărţirea la 8. O alimentaţie sănătoasă

159
- Împărţirea la 9
- Cazuri speciale de împărţire
- Aflarea numărului necunoscut
- Ordinea efctuării operaţiilor
- Probleme care se rezolvă prin mai mult de două
operaţii
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
 Vreau să ştiu mai mult!
9. Unitatea IX MEM 3.2.  Figuri şi corpuri geometrice 15 S12-
- Pătratul. Igiena locuinţei ore S14
4.2.
- Dreptunghiul. Igiena locuinţei
- Triunghiul. O alimentaţie sănătoasă 3
6.1.
- Cercul, semicercul. Exerciţii fizice şi sănătate săpt.
6.2. - Bolile copilăriei
6.3. - Corpuri geometrice
- Cubul. Cuboidul
6.4. - Cilindrul. Conul. Sfera
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
 Vreau să ştiu mai mult!
10. Unitatea X MEM 2.1.  Unităţi de măsură 20 S15-
- Măsurarea lungimii ore S18
2.2.
- Metrul şi centimetrul
- Metode de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratarea 4
3.2.
bolilor săpt.
4.1. - Milimetrul
4.2. - Măsurarea capacităţii
- Litrul şi mililitrul
5.1 - Măsurarea masei corpurilor
- Kilogramul

160
6.1. - Gramul
- Măsurarea timpului
6.2.
- Ora şi minutul
- Ziua, săptămâna, luna, anul
- Banii
- Leul (monede şi bancnote)
- Euro (monede şi bancnote)
- Electricitatea
- Organizarea şi reprezentarea datelor din mediul
cunoscut
- Unde şi vibraţii
 Să exersăm!
 Iată ce ştiu!
 Vreau să ştiu mai mult!
11.Recapitulare MEM 1.1  Recapitulare finală 10 S19-
finală - Numere naturale de la 0 la 1 000 ore S20
1,2
- Adunarea și scăderea numerelor naturale în
concentrul 0 – 1 000 2
1.3
- Înmulţirea și împărțirea numerelor naturale săpt.
1.4 în concentrul 0 - 100
1,5
- Figuri şi corpuri geometrice
- Măsurarea cu unităţi standard
1.6 - Probleme care se rezolvă prin două sau mai
multe operaţii de adunare, scădere,
2.2
înmulţire, împărţire
3.1 - Corpul uman; Plante și animale; Pământul;
Universul
5.1  Evaluare finală
5.2

6.4

161
Nr. ore – Trunchi comun 20 ore: (6 CLR + 5 MEM + 2 AVAP + 2 MM + 1 DP) + (1 Religie + 2 Ed. fizică şi sport + 1 Limbă modernă); CDŞ – 1 oră

Proiectarea unităților de învăţare


Semestrul I
Sugestie: 1 săptămână Şcoala Altfel
Unitatea de învăţare: Ne-am întors la şcoală!
Perioada: S1 (1 săptămână)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Reactualizarea cunoștințelor  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; din clasa I cunoștințelor din clasa tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6; - Numărări, cu pas de I. Numerele naturale numărătoarea de poziţionare i, a participării la
3.1; 3.2; numărare dat, în de la 0 la 100 Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 - Exerciţii de aşezare în euristică, exerciţiul
ordine
crescătoare/descrescătoar
e a numerelor date
- Identificarea numerelor
care respectă condiţiile
date
- Descompunerea/compuner
ea numerelor în zeci şi
unităţi
- Numirea, citirea şi scrierea
numerelor naturale în
concentrul 0 – 100
- Ordonarea şi compararea
numerelor
- Numărarea cuvintelor
dintr-un text, la alegere

162
2. MEM MEM: Reactualizarea cunoștințelor  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Marţ MEM: 1.1; din clasa I cunoștințelor din clasa tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
i 1.2; 1.3;  Planetele Sistemului Solar. I. Numerele naturale numărătoarea de poziţionare i, a participării la
1.4; 1.6; Formarea zilei şi a nopţii de la 0 la 100 Resurse procedurale: activităţile
3.1; 3.2; - Completarea unor enunţuri explicaţia, conversaţia, propuse
4.1; 4.2; eliptice cu cuvintele exerciţiul
5.1; 5.2 potrivite
- Realizarea unor desene
- Enumerarea planetelor din
Sistemul Solar
- Colorarea unor hărţi
- Realizarea unor
experimente
3. MEM MEM: Reactualizarea cunoștințelor  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier MEM: 1.1; din clasa I cunoștințelor din clasa tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
-curi 1.2; 1.3; - Aflarea termenului I. Adunarea şi culegeri de exerciţii si i, a participării la
1.4; 1.6; necunoscut scăderea numerelor probleme, caietul elevului activităţile
3.1; 3.2; - Efectuarea probei la naturale de la 0 la 100, Resurse procedurale: propuse
4.1; 4.2; adunare şi scădere fără trecere peste explicaţia, conversaţia,
5.1; 5.2 - Probleme de adunare şi ordin exerciţiul, demonstraţia
scădere
- Rezolvarea unor ghicitori şi
puzzle-uri matematice
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Reactualizarea cunoștințelor  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; din clasa I cunoștințelor din clasa tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6; - Adunarea și scăderea I. Adunarea şi numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; numerelor naturale de la 0 scăderea numerelor Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; la 100 cu trecere peste naturale de la 0 la 100, explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 ordin cu trecere peste ordin euristică, exerciţiul,
- Aflarea termenului problematizarea
necunoscut
- Efectuarea probei la
adunare şi scădere
- Probleme de adunare şi
scădere
- Rezolvarea unor ghicitori şi
puzzle-uri matematice

163
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Reactualizarea cunoștințelor  Reactualizarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; din clasa I cunoștințelor din clasa tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
neri 1.4; 1. 6; - Exerciţii cu mai multe I. Numerele naturale numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; operaţii de la 0 la 100, exerciţii Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; - Compararea unor sume şi şi probleme explicaţia, conversaţia, propuse
5.1; 5.2 diferenţe exerciţiul, problematizarea,
- Aflarea sumelor şi jocul didactic
diferenţelor
- Probleme de adunare şi
scădere
- Rezolvarea unor ghicitori şi
puzzle-uri matematice

Unitatea de învăţare I
Perioada: S2-S3 (2 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea şî Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.6; 3.1; 3.2; 100 naturale mai mici numărătoarea de poziţionare , a participării la
4.1; 4.2; 5.1  Adunarea și decât 100, fără Resurse procedurale: explicaţia, activităţile propuse
scăderea numerelor trecere peste ordin conversaţia euristică, exerciţiul Observarea
naturale mai mici comportamentului
decât 100, fără la oră
trecere peste ordin
- Efectuarea de
adunări şi scăderi
fără trecere peste
ordin, în concentrul
0-1 00
- Efectuarea probei
adunării/scăderii fără
trecere peste ordin,
în concentrul 0-100
- Scrierea ca

164
sumă/diferenţă de
trei termeni a unor
numere de două cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la
adunare/scădere
- Rezolvarea de
probleme cu
adunări/scăderi în
concentrul 0-100
- Completarea unor
tabele
2. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea şi Resurse materiale: manualul Aprecierea
Marţ 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
i 1.6; 3.1; 3.2; 100 naturale mai mici numărătoarea de poziţionare elevilor Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1  Adunarea și decât 100, fără Resurse procedurale: explicaţia, comportamentului
scăderea numerelor trecere peste ordin conversaţia, exerciţiul , a participării la
naturale mai mici activităţile propuse
decât 100, fără
trecere peste ordin
- Efectuarea de
adunări şi scăderi
fără trecere peste
ordin, în concentrul
0-1 00
- Efectuarea probei
adunării/scăderii fără
trecere peste ordin,
în concentrul 0-100
- Scrierea ca
sumă/diferenţă de
trei termeni a unor
numere de două cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la
adunare/scădere
- Rezolvarea de

165
probleme cu
adunări/scăderi în
concentrul 0-100
- Completarea unor
tabele
3. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea şi Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier- 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
curi 1.6; 3.1; 3.2; 100 naturale mai mici culegeri de exerciţii si probleme, elevilor
4.1; 4.2; 5.1  Adunarea și decât 100, fără caietul elevului
scăderea numerelor trecere peste ordin Resurse procedurale: explicaţia,
naturale mai mici conversaţia, exerciţiul,
decât 100, fără demonstraţia
trecere peste ordin
- Efectuarea de
adunări şi scăderi
fără trecere peste
ordin, în concentrul
0-100
- Efectuarea probei
adunării/scăderii fără
trecere peste ordin,
în concentrul 0-100
- Scrierea ca
sumă/diferenţă de
trei termeni a unor
numere de două cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la
adunare/scădere
- Rezolvarea de
probleme cu
adunări/scăderi în
concentrul 0-100
- Completarea unor
tabele
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea şi Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului

166
1.6; 3.1; 3.2; 100 naturale mai mici numărătoarea , a participării la
4.1; 4.2; 5.1  Adunarea și decât 100, fără Resurse procedurale: explicaţia, activităţile propuse
scăderea numerelor trecere peste ordin conversaţia euristică, exerciţiul, Aprecierea
naturale mai mici problematizarea răspunsurilor
decât 100, cu trecere elevilor
peste ordin
- Efectuarea de
adunări şi scăderi cu
trecere peste ordin,
în concentrul 0-1 00
- Efectuarea probei
adunării/scăderii cu
trecere peste ordin,
în concentrul 0-100
- Scrierea ca
sumă/diferenţă de
trei termeni a unor
numere de două cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la
adunare/scădere
- Rezolvarea de
probleme cu
adunări/scăderi în
concentrul 0-100
- Completarea unor
tabele
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea şi Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la scăderea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
neri 1. 6; 3.1; 100 naturale mai mici numărătoarea , a participării la
3.2; 4.1; 4.2;  Adunarea și decât 100, fără Resurse procedurale: explicaţia, activităţile propuse
5.1 scăderea numerelor trecere peste ordin conversaţia, exerciţiul, Aprecierea
naturale mai mici problematizarea, jocul didactic răspunsurilor
decât 100, cu trecere elevilor
peste ordin
- Efectuarea de
adunări şi scăderi cu

167
trecere peste ordin,
în concentrul 0-1 00
- Efectuarea probei
adunării/scăderii cu
trecere peste ordin,
în concentrul 0-100
- Scrierea ca
sumă/diferenţă de
trei termeni a unor
numere de două cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la
adunare/scădere
- Rezolvarea de
probleme cu
adunări/scăderi în
concentrul 0-100
- Completarea unor
tabele
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Proprietăţile Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la adunării tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.6; 3.1; 3.2; 100 numărătoarea de poziţionare , a participării la
4.1; 4.2; 5.1  Proprietăţile Resurse procedurale: explicaţia, activităţile propuse
adunării conversaţia euristică, exerciţiul Observarea
- Rezolvarea unor comportamentului
probleme prin la oră
aplicarea
proprietăţilor
adunării
- Efectuarea unor
adunări aplicând
proprietăţile adunării
- Completarea unor
egalităţi cu termenii
lipsă
- Calcularea unor sume
date prin gruparea

168
termenilor
7. MEM MEM: Adunarea și scăderea  Să exersăm!
Marţ MEM: 1.1; numerelor naturale de la 0 la Resurse materiale: manualul Evaluarea
i 1.2; 1.3; 1.4; 100 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.6; 3.1; 3.2;  Să exersăm! numărătoarea de poziţionare , a participării la
4.1; 4.2; 5.1 - Calcularea unor Resurse procedurale: explicaţia, activităţile propuse
operaţii de adunare conversaţia, exerciţiul Efectuarea
şi scădere şi sarcinilor de lucru
efectuarea probei
acestora prin
operaţia inversă
- Aflarea numărului
care respectă
condiţiile date
- Alegerea răspunsului
potrivit
- Rezolvarea unor
probleme de adunare
şi scădere
- Completarea unor
tabele
- Compunerea unor
probleme după
model
8. MEM MEM: Adunarea și scăderea  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; numerelor naturale de la 0 la tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
curi 1.2; 1.3; 1.4; 1 culegeri de exerciţii si probleme, , a participării la
1.6; 3.1; 3.2;  Să exersăm! caietul elevului activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1 - Calcularea unor Resurse procedurale: explicaţia, Aprecierea
operaţii de adunare conversaţia, exerciţiul, răspunsurilor
şi scădere şi demonstraţia elevilor
efectuarea probei
acestora prin
operaţia inversă
- Aflarea numărului
care respectă
condiţiile date

169
- Alegerea răspunsului
potrivit
- Rezolvarea unor
probleme de adunare
şi scădere
- Completarea unor
tabele
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la tipărit/digital, fişe de lucru, fişelor de evaluare
1.6; 3.1; 3.2; 100 numărătoarea
4.1; 4.2; 5.1  Evaluare Resurse procedurale: explicaţia,
conversaţia euristică, exerciţiul,
problematizarea

10. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; numerelor naturale de la 0 la mult! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
neri 1. 6; 3.1; 100 numărătoarea , a participării la
3.2; 4.1; 4.2;  Vreau să ştiu mai Resurse procedurale: explicaţia, activităţile propuse
5.1 mult! conversaţia, exerciţiul, Aprecierea
- Activităti de problematizarea, jocul didactic răspunsurilor
remediere/dezvoltar elevilor
e în funcţie de
rezultatele obţinute
la test

Unitatea de învăţare
Perioada: S4-S6 (3 săptămâni)

Disciplin Competenţ Resurse materiale


Ziua Activităţi de învăţare Detalieri de conţinut Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Formarea, citirea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1 000 şi scierea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Formarea, citirea şi scierea numerelor numărătoarea de poziţionare i, a participării la

170
3.1; 3.2; numerelor naturale de la 0 naturale de la 0 la Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; la 1 000 1 000 explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 - Numirea, citirea şi scrierea euristică, exerciţiul Observarea
numerelor naturale în comportamentulu
concentrul 0 - 1 000 i la oră
- Aflarea unui/unor
numere, respectând
anumite condiţii
- Numărări cu paşi de
numărare indicaţi
- Identificarea succesorului
şi predecesorului unui
număr dat
- Aşezarea în ordine
crescătoare/descrescătoar
e a numerelor date
- Intonarea unor cântece-
numărători
2. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Formarea, citirea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Marţ 1.2; 1.3; 1 000 şi scierea tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
i 1.4; 1.6;  Formarea, citirea şi scierea numerelor numărătoarea de poziţionare elevilor Evaluarea
3.1; 3.2; numerelor naturale de la 0 naturale de la 0 la Resurse procedurale: comportamentulu
4.1; 4.2; la 1 000 1 000 explicaţia, conversaţia, i, a participării la
5.1; 5.2 - Numărări, cu pas de exerciţiul activităţile
numărare dat, în propuse
concentrul 0 – 1 000
- Exerciţii de aşezare în
ordine
crescătoare/descrescătoar
e a numerelor date
- Identificarea numerelor
care respectă condiţiile
date
- Descompunerea/compuner
ea numerelor în sute, zeci,
unităţi
- Numirea, citirea şi scrierea

171
numerelor naturale în
concentrul 0 – 1 000
3. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Formarea, citirea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier 1.2; 1.3; 1 000 şi scierea tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
-curi 1.4; 1.6;  Formarea, citirea şi scierea numerelor culegeri de exerciţii si elevilor
3.1; 3.2; numerelor naturale de la 0 naturale de la 0 la probleme, caietul elevului
4.1; 4.2; la 1 000 1 000 Resurse procedurale:
5.1; 5.2 - Numirea, citirea şi scrierea explicaţia, conversaţia,
numerelor naturale în exerciţiul, demonstraţia
concentrul 0 - 1 000
- Aflarea unui/unor
numere, respectând
anumite condiţii
- Numărări cu paşi de
numărare indicaţi
- Identificarea succesorului
şi predecesorului unui
număr dat
- Aşezarea în ordine
crescătoare/descrescătoar
e a numerelor date
- Intonarea unor cântece-
numărători
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Despre câmpii Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Despre câmpii numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; - Observarea unor imagini Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; care reprezintă diferite explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 forme de relief: câmpia euristică, exerciţiul, Aprecierea
- Completarea unor enunţuri problematizarea răspunsurilor
lacunare cu cuvintele elevilor
potrivite
- Ghicitori
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Forme de relief Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
neri 1.4; 1. 6;  Forme de relief numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; - Observarea unor imagini Resurse procedurale: activităţile

172
4.1; 4.2; care reprezintă diferite explicaţia, conversaţia, propuse
5.1; 5.2 forme de relief (munţi, exerciţiul, problematizarea, Aprecierea
dealuri, câmpii) jocul didactic răspunsurilor
- Identificarea formelor de elevilor
relief din imaginile
prezentate
- Formularea unor enunţuri
cu ajutorul termenilor:
munte, deal, câmpie
- Ghicitori, jocuri cu numere
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Compararea şi Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1 000 ordonarea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Compararea şi ordonarea numerelor numărătoarea de poziţionare i, a participării la
3.1; 3.2; numerelor naturalr de la 0 naturalr de la 0 la Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; la 1 000 1 000 explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 - Selectarea numerelor după euristică, exerciţiul Observarea
un criteriu dat comportamentulu
- Aşezarea în ordine i la oră
crescătoare/descrescătoar
e a unor numere date
- Completarea unor şiruri
crescătoare/descrescătoar
e cu numere lipsă
- Identificarea numerelor
pare/impare dintr-un şir
- Citirea unor grafice despre
formele de relief

7. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Medii de viaţă din Resurse materiale: manualul Evaluarea
Marţ 1.2; 1.3; 1 000 ţara noastră tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
i 1.4; 1.6;  Nevoile de bază ale numărătoarea de poziţionare i, a participării la
3.1; 3.2; plantelor Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; - Identificarea condiţiilor de explicaţia, conversaţia, propuse
5.1; 5.2 viaţă necesare plantelor exerciţiul Aprecierea
- Completarea unor etichete răspunsurilor
cu cuvintele portivite elevilor
- Colectarea de date

173
referitoare la condiţiile de
viaţă ale plantelor
- Identificarea relaţiilor de
hrănire dintre animale şi
plante
- Realizarea unor colaje
pentru evidenţierea
condiţiilor de viaţă
necesare plantelor
- Identificarea unor numere
care respectă condiţiile
date
8. MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la  Delta Dunării Resurse materiale: manualul Aflarea
Mier MEM: 1.1; 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, termenului
-curi 1.2; 1.3; Numerele naturale de la 0 la 1 000 culegeri de exerciţii si necunoscut.
1.4; 1.6;  Compararea şi ordonarea probleme, caietul elevului Efectuarea probei
3.1; 3.2; numerelor naturalr de la 0 Resurse procedurale: la adunare şi
4.1; 4.2; la 1 000 explicaţia, conversaţia, scădere
5.1; 5.2 - Selectarea numerelor după exerciţiul, demonstraţia
un criteriu dat
- Aşezarea în ordine
crescătoare/descrescătoar
e a unor numere date
- Completarea unor şiruri
crescătoare/descrescătoar
e cu numere lipsă
- Identificarea numerelor
pare/impare dintr-un şir
- Citirea unor grafice despre
formele de relief
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Ordonarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1 000 numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
1.4; 1.6;  Ordonarea numerelor naturale de la 0 la numărătoarea elevilor
3.1; 3.2; naturale de la 0 la 100 100 Resurse procedurale: Evaluarea
4.1; 4.2; - Aşezarea în ordine explicaţia, conversaţia comportamentulu
5.1; 5.2 crescătoare şi euristică, exerciţiul, i, a participării la
descrescătoare a problematizarea activităţile

174
numerelor date propuse
- Identificarea succesorului şi
a predecesorului fiecărui
număr dat
- Realizarea corespondenţei
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Şiruri de numere Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; 1 000 naturale tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
neri 1.4; 1. 6;  Şiruri de numere naturale numărătoarea elevilor
3.1; 3.2; - Completarea unor şiruri cu Resurse procedurale: Evaluarea
4.1; 4.2; numerele neturale care explicaţia, conversaţia, comportamentulu
5.1; 5.2 lipsesc, respectând paşii de exerciţiul, problematizarea, i, a participării la
numărare jocul didactic activităţile
- Descoperirea regulii de propuse
comopunere a unor şiruri
de numere naturale
- Crearea unor şiruri de
numere naturale
11. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Pădurea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Nevoile de bază ale numărătoarea de poziţionare i, a participării la
3.1; 3.2; animalelor Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; - Identificarea condiţiilor de explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 viaţă necesare animalelor euristică, exerciţiul Observarea
- Investigarea nevoilor de comportamentulu
bază ale animalelor pe baza i la oră
vizionării unor scurte filme
- Completarea unor texte
lacunare cu cuvintele
potrivite
- Realizarea unor colaje
pentru evidenţierea
condiţiilor de viaţă
necesare animalelor
- Completarea unor tabele
cu informaţii despre
animale şi mediile lor de
viaţă

175
- Realizarea unor desene cu
animale
12. MEM MEM: Numerele naturale de la 0 la
Marţ MEM: 1.1; 1 000  Lacul, balta, iazul Resurse materiale: manualul Evaluarea
i 1.2; 1.3;  Rotunjirea numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6; naturale de la 0 la 1 000 numărătoarea de poziţionare i, a participării la
3.1; 3.2; - Rotunjirea la Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; sute/zeci/unităţi a explicaţia, conversaţia, propuse
5.1; 5.2 numerelor date exerciţiu Efectuarea
- Identificarea unor numere sarcinilor de
care rotunjite dau un lucrul
număr indicat
- Identificarea unor numere
ncare respectă condiţiile
date
- Completarea axei
numerelor naturale
13. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Rotunjirea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier 1.2; 1.3; 1 000 numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
-curi 1.4; 1.6;  Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la culegeri de exerciţii si i, a participării la
3.1; 3.2; naturale de la 0 la 1 000 1 000 probleme, caietul elevului activităţile
4.1; 4.2; - Rotunjirea la Resurse procedurale: propuse
5.1; 5.2 sute/zeci/unităţi a explicaţia, conversaţia, Aprecierea
numerelor date exerciţiul, demonstraţia răspunsurilor
- Identificarea unor numere elevilor
care rotunjite dau un
număr indicat
- Identificarea unor numere
ncare respectă condiţiile
date
- Completarea axei
numerelor naturale
14. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Rotunjirea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1 000 numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; naturale de la 0 la 1 000 1 000 Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; - Rotunjirea la explicaţia, conversaţia propuse

176
5.1; 5.2 sute/zeci/unităţi a euristică, exerciţiul,
numerelor date problematizarea
- Identificarea unor numere
care rotunjite dau un
număr indicat
- Identificarea unor numere
ncare respectă condiţiile
date
- Completarea axei
numerelor naturale
15. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Despre nevoile de Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1 000 bază ale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
neri 1.4; 1. 6;  Despre nevoile de bază ale oamenilor numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; oamenilor Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; - Realizarea corespondenţei explicaţia, conversaţia, propuse
5.1; 5.2 - Completarea unor etichete exerciţiul, problematizarea, Aprecierea
- Observarea unor imagini jocul didactic răspunsurilor
- Discutarea unor sfaturi elevilor
legate de o viaţă sănătoasă
16. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Să exersăm! numărătoarea de poziţionare i, a participării la
3.1; 3.2; - Identificarea numerelor Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; care respectă condiţiile explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 date euristică, exerciţiul Observarea
- Alegerea variantelor comportamentulu
corecte i la oră
- Completarea unor spaţii
lacunare
17. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea
Marţ 1.2; 1.3; 1 000 tipărit/digital, fişe de lucru, fişelor de
i 1.4; 1.6;  Evaluare numărătoarea de poziţionare evaluare
3.1; 3.2; Resurse procedurale:
4.1; 4.2; explicaţia, conversaţia,
5.1; 5.2 exerciţiul
18. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Evaluarea

177
Mier 1.2; 1.3; 1 000 mult! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
-curi 1.4; 1.6;  Vreau să ştiu mai mult! culegeri de exerciţii si i, a participării la
3.1; 3.2; - Activităţi de probleme, caietul elevului activităţile
4.1; 4.2; remediere/dezvoltare în Resurse procedurale: propuse
5.1; 5.2 funcţie de rezultatele explicaţia, conversaţia, Aprecierea
obţinute la test exerciţiul, demonstraţia răspunsurilor
elevilor

19. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la  Vreau să ştiu mai Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1 000 mult! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
1.4; 1.6;  Vreau să ştiu mai mult! numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; - Activităţi de Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; remediere/dezvoltare în explicaţia, conversaţia propuse
5.1; 5.2 funcţie de rezultatele euristică, exerciţiul,
obţinute la test problematizarea

20. MEM MEM: 1.1; MEM: Numerele naturale de la 0 la Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1 000  Vreau să ştiu mai tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentulu
neri 1.4; 1. 6;  Vreau să ştiu mai mult! mult! numărătoarea i, a participării la
3.1; 3.2; - Activităţi de Resurse procedurale: activităţile
4.1; 4.2; remediere/dezvoltare în explicaţia, conversaţia, propuse
5.1; 5.2 funcţie de rezultatele exerciţiul, problematizarea,
obţinute la test jocul didactic

Unitatea de învăţare IV
Perioada: S7-S10 (4 săptămâni)
Disciplin Competenţ Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Activităţi de învăţare Evaluare
a e specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; numerelor naturale mai mici numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.4; 1.6; decât 1 000, fără trecere peste mai mici decât 1 numărătoarea de poziţionare , a participării la
3.1; 3.2; ordin 000, fără trecere Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2;  Adunarea numerelor peste ordin conversaţia euristică, exerciţiul propuse

178
5.1; 5.2 natural mai mici decât Observarea
1 000, fără trecere comportamentului
peste ordin la oră
- Efectuarea de adunări
fără trecere peste ordin,
în concentrul 0-1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării fără trecere
peste ordin, în
concentrul 0-1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0-1 000
- Completarea unor
tabele
- Identifcarea dintr-o
carte a paginilor cu
numerele indicate
- Rezolvarea de
probleme cu adunări în
concentrul 0 – 1 000
2. MEM MEM: Adunarea și scăderea  Adunarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Marţ MEM: 1.1; numerelor naturale mai mici numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
i 1.2; 1.3; decât 1 000, fără trecere peste mai mici decât 1 numărătoarea de poziţionare elevilor Evaluarea
1.4; 1.6; ordin 000, fără trecere Resurse procedurale: explicaţia, comportamentului
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor peste ordin conversaţia, exerciţiul , a participării la
4.1; 4.2; naturale mai mici decât activităţile
5.1; 5.2 1 000, fără trecere propuse
peste ordin. Rezervaţii
naturale

179
- Efectuarea de adunări
fără trecere peste ordin,
în concentrul 0-1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării fără trecere
peste ordin, în
concentrul 0-1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0-1 000
- Completarea unor
tabele
- Identifcarea dintr-o
carte a paginilor cu
numerele indicate
- Rezolvarea de
probleme cu adunări în
concentrul 0 – 1 000
- Lectura unor informaţii
despre rezervaţiile
naturale/plantele
ocrotite de lege
3. MEM MEM: Adunarea și scăderea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier MEM: 1.1; numerelor naturale mai mici  Adunarea tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
-curi 1.2; 1.3; decât 1 000, fără trecere peste numerelor naturale culegeri de exerciţii si probleme, elevilor
1.4; 1.6; ordin mai mici decât 1 caietul elevului
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, fără trecere Resurse procedurale: explicaţia,
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordin conversaţia, exerciţiul,
5.1; 5.2 1 000, fără trecere demonstraţia
peste ordin

180
- Efectuarea de adunări
fără trecere peste ordin,
în concentrul 0-1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării fără trecere
peste ordin, în
concentrul 0-1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0-1 000
- Completarea unor
tabele
- Identifcarea dintr-o
carte a paginilor cu
numerele indicate
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0-1 000
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Scăderea numerele Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; numerelor naturale mai mici naturale mai mici tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.4; 1.6; decât 1 000, fără trecere peste decât 1 000, fără numărătoarea , a participării la
3.1; 3.2; ordin trecere peste ordin Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2;  Scăderea numerele conversaţia euristică, exerciţiul, propuse
5.1; 5.2 naturale mai mici problematizarea Aprecierea
decât 1 000, fără răspunsurilor
trecere peste ordin elevilor
- Efectuarea de scăderi
fără trecere peste
ordinul

181
unităţilor/zecilor/sutelo
r, în concentrul 0 -1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor scăderii
- Efectuarea probei
scăderii fără trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Aflarea termenului
necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme
cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor
tabele cu adunări şi
scăderi
- Rezolvarea unor
ghicitori matematice
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea și scăderea  Scăderea numerele Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; numerelor naturale mai mici naturale mai mici tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
neri 1.4; 1. 6; decât 1 000, fără trecere peste decât 1 000, fără numărătoarea , a participării la
3.1; 3.2; ordin trecere peste ordin Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2;  Scăderea numerele conversaţia, exerciţiul, propuse
5.1; 5.2 naturale mai mici problematizarea, jocul didactic Aprecierea
decât 1 000, fără răspunsurilor
trecere peste ordin elevilor
- Efectuarea de scăderi
fără trecere peste
ordinul
unităţilor/zecilor/sutelo
r, în concentrul 0 -1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor scăderii
- Efectuarea probei
scăderii fără trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000

182
- Aflarea termenului
necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme
cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor
tabele cu adunări şi
scăderi
- Rezolvarea unor
ghicitori matematice
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 numărătoarea de poziţionare , a participării la
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, cu trecere Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordinul conversaţia euristică, exerciţiul propuse
5.1; 5.2 1 000, cu trecere peste unităţilor Observarea
ordinul unităţilor comportamentului
- Efectuarea de adunări la oră
cu trecere peste
ordinul unităţilor, în
concentrul 0 - 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele

183
7. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Marţ 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
i 1.4; 1.6; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 numărătoarea de poziţionare elevilor Evaluarea
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, cu trecere Resurse procedurale: explicaţia, comportamentului
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordinul conversaţia, exerciţiul , a participării la
5.1; 5.2 1 000, fără trecere unităţilor activităţile
peste ordinul unităţilor propuse
- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinul unităţilor, în
concentrul 0 - 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele
8. MEM MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier MEM: 1.1; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
-curi 1.2; 1.3; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 culegeri de exerciţii si probleme, elevilor
1.4; 1.6;  Adunarea numerelor 000, cu trecere caietul elevului
3.1; 3.2; naturale mai mici decât peste ordinul Resurse procedurale: explicaţia,
4.1; 4.2; 1 000, cu trecere peste zecilor conversaţia, exerciţiul,
5.1; 5.2 ordinul zecilor demonstraţia

- Efectuarea de adunări
cu trecere peste

184
ordinul zecilor, în
concentrul 0 - 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 – 1 000
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 numărătoarea , a participării la
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, cu trecere Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordinul conversaţia euristică, exerciţiul, propuse
5.1; 5.2 1 000, cu trecere peste zecilor problematizarea Aprecierea
ordinul zecilor . răspunsurilor
Influenţa negativă a elevilor
omului asupra mediului
- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinul zecilor, în
concentrul 0 - 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei

185
adunării cu trecere
peste ordinul zecilor, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 – 1 000
- Observarea unor
imagini şi discutarea
componentei de mediu
care este poluată
10. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
neri 1.4; 1. 6; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 numărătoarea , a participării la
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, cu trecere Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordinul conversaţia, exerciţiul, propuse
5.1; 5.2 1 000, cu trecere peste unităţilor şi zecilor problematizarea, jocul didactic Aprecierea
ordinul unităţilor şi răspunsurilor
zecilor elevilor
- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinuunităţilor şi l
zecilor, în concentrul 0
- 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere

186
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 – 1 000
11. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000,  Adunarea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin numerelor naturale numărătoarea de poziţionare , a participării la
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor mai mici decât 1 Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2; naturale mai mici decât 000, cu trecere conversaţia euristică, exerciţiul propuse
5.1; 5.2 1 000, cu trecere peste peste ordinul Observarea
ordinul unităţilor şi unităţilor şi zecilor comportamentului
zecilor la oră

- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinuunităţilor şi l
zecilor, în concentrul 0
- 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere

187
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 – 1 000
12. MEM MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Marţ MEM: 1.1; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
i 1.2; 1.3; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 numărătoarea de poziţionare , a participării la
1.4; 1.6;  Adunarea numerelor 000, cu trecere Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
3.1; 3.2; naturale mai mici decât peste ordinul conversaţia, exerciţiul propuse
4.1; 4.2; 1 000, cu trecere peste unităţilor şi zecilor Aprecierea
5.1; 5.2 ordinul unităţilor şi răspunsurilor
zecilor elevilor
- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinuunităţilor şi l
zecilor, în concentrul 0
- 1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul

188
0 - 1 000
- Completarea unor
tabele
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 – 1 000
13. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
-curi 1.4; 1.6; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 culegeri de exerciţii si probleme, , a participării la
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, cu trecere caietul elevului activităţile
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordin când Resurse procedurale: explicaţia, propuse
5.1; 5.2 1 000, cu trecere peste suma este 1 000 conversaţia, exerciţiul, Aprecierea
ordin când suma este 1 demonstraţia răspunsurilor
000 elevilor
- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinul unităţilor şi al
zecilor, în concentrul 0
- 1 000, când suma este
1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000,
când suma este 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000, când suma
este 1 000
- Completarea unor

189
tabele
14. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Adunarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, numerelor naturale tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin mai mici decât 1 numărătoarea elevilor
3.1; 3.2;  Adunarea numerelor 000, cu trecere Resurse procedurale: explicaţia, Evaluarea
4.1; 4.2; naturale mai mici decât peste ordin când conversaţia euristică, exerciţiul, comportamentului
5.1; 5.2 1 000, cu trecere peste suma este 1 000 problematizarea , a participării la
ordin când suma este 1 activităţile
000 propuse
- Efectuarea de adunări
cu trecere peste
ordinul unităţilor şi al
zecilor, în concentrul 0
- 1 000, când suma este
1 000
- Evidenţierea
proprietăţilor adunării
- Efectuarea probei
adunării cu trecere
peste ordin, în
concentrul 0 - 1 000,
când suma este 1 000
- Scrierea ca sumă de trei
termeni a unor numere
de trei cifre
- Aflarea termenului
necunoscut la adunare
- Rezolvarea de probleme
cu adunări în concentrul
0 - 1 000, când suma
este 1 000
- Completarea unor
tabele
15. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Probleme care se Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, rezolvă prin tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor
neri 1.4; 1. 6; cu trecere peste ordin operaţii de numărătoarea elevilor
3.1; 3.2;  Probleme care se adunare Resurse procedurale: explicaţia, Evaluarea

190
4.1; 4.2; rezolvă prin operaţii de conversaţia, exerciţiul, comportamentului
5.1; 5.2 adunare problematizarea, jocul didactic , a participării la
- Rezolvarea de probleme activităţile
prin operaţii de propuse
adunare
- Elaborarea planului de
rezolvare a problemelor
date
- Verificarea rezultatelor
obţinute
- Scrierea rezolvării
problemei sub forma
unei expresii
- Compunerea unor
probleme după o
expresie dată
16. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Probleme care se Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, rezolvă prin tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin operaţii de numărătoarea de poziţionare , a participării la
3.1; 3.2;  Probleme care se adunare Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2; rezolvă prin operaţii de conversaţia euristică, exerciţiul propuse
5.1; 5.2 adunare Observarea
- Rezolvarea de probleme comportamentului
prin operaţii de la oră
adunare
- Elaborarea planului de
rezolvare a problemelor
date
- Verificarea rezultatelor
obţinute
- Scrierea rezolvării
problemei sub forma
unei expresii
- Compunerea unor
probleme după o
expresie dată
17. MEM MEM: Adunarea numerelor Resurse materiale: manualul Evaluarea

191
Marţ MEM: 1.1; naturale mai mici decât 1 000,  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
i 1.2; 1.3; cu trecere peste ordin numărătoarea de poziţionare , a participării la
1.4; 1.6;  Să exersăm! Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
3.1; 3.2; - Calcularea unor operaţii conversaţia, exerciţiul propuse
4.1; 4.2; de adunare şi Efectuarea
5.1; 5.2 efectuarea probei sarcinilor de lucru
acestora prin operaţia
inversă
- Aflarea numărului care
respectă condiţiile date
- Alegerea răspunsului
potrivit
- Rezolvarea unor
probleme de adunare
- Completarea unor
tabele
- Compunerea unor
probleme după model
- Formularea unor sfaturi
legate de menţinerea
stării de sănătate
18. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
-curi 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000, culegeri de exerciţii si probleme, , a participării la
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin caietul elevului activităţile
3.1; 3.2;  Să exersăm! Resurse procedurale: explicaţia, propuse
4.1; 4.2; - Calcularea unor operaţii conversaţia, exerciţiul, Aprecierea
5.1; 5.2 de adunare şi demonstraţia răspunsurilor
efectuarea probei elevilor
acestora prin operaţia
inversă
- Aflarea numărului care
respectă condiţiile date
- Alegerea răspunsului
potrivit
- Rezolvarea unor
probleme de adunare

192
- Completarea unor
tabele
- Compunerea unor
probleme după model
- Formularea unor sfaturi
legate de menţinerea
stării de sănătate
19. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor Resurse materiale: manualul Completarea
Joi 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000,  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, fişelor de evaluare
1.4; 1.6; cu trecere peste ordin numărătoarea
3.1; 3.2;  Evaluare Resurse procedurale: explicaţia,
4.1; 4.2; conversaţia euristică, exerciţiul,
5.1; 5.2 problematizarea

20. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; naturale mai mici decât 1 000,  Vreau să ştiu mai tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului
neri 1.4; 1. 6; cu trecere peste ordin mult! numărătoarea , a participării la
3.1; 3.2;  Vreau să ştiu mai mult! Resurse procedurale: explicaţia, activităţile
4.1; 4.2; - Activităti de conversaţia, exerciţiul, propuse
5.1; 5.2 remediere/dezvoltare problematizarea, jocul didactic Aprecierea
în funcţie de rezultatele răspunsurilor
obţinute la test elevilor

Unitatea de învăţare V
Perioada: S11-S14 (4 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; numărătoarea de poziţionare participării la

193
4.1; 4.2; 5.1;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 000, cu împrumut la ordinul unităţilor naturale mai explicaţia, conversaţia Observarea
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul mici decât 1 euristică, exerciţiul comportamentului la
unităţilor, în concentrul 0 -1 000 000, cu oră
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii împrumut la
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste ordinul
ordin, în concentrul 0 - 1 000 unităţilor
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
2. MEM MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1
Marţi MEM: 1.1; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea Resurse materiale: manualul Aprecierea
1.2; 1.3; 1.4;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 3.1; 3.2; 000, cu împrumut la ordinul unităţilor naturale mai numărătoarea de poziţionare Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; mici decât 1 Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2 - Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul 000, cu explicaţia, conversaţia, participării la
unităţilor, în concentrul 0 -1 000 împrumut la exerciţiul activităţile propuse
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii ordinul
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste unităţilor
ordin, în concentrul 0 - 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice

3. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul zecilor. Ploaia şi naturale mai Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 grindina mici decât 1 explicaţia, conversaţia Aprecierea
000, cu euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
împrumut la problematizarea
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul ordinul zecilor
zecilor, în concentrul 0 -1 000

194
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste
ordin, în concentrul 0 - 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Lectura unor curiozităţi
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul zecilor. Ploaia şi naturale mai Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 grindina mici decât 1 explicaţia, conversaţia Aprecierea
000, cu euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
împrumut la problematizarea
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul ordinul zecilor
zecilor, în concentrul 0 -1 000
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste
ordin, în concentrul 0 - 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Lectura unor curiozităţi
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1. 6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul unităţilor şi naturale mai Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 zecilor mici decât 1 explicaţia, conversaţia, Aprecierea
000, cu exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul împrumut la jocul didactic
unităţilor şi zecilor, în concentrul 0 -1 000 ordinul
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii unităţilor şi
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste zecilor
ordin, în concentrul 0 - 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la scădere

195
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
Rezolvarea unor ghicitori matematice
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul unităţilor şi naturale mai Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 zecilor mici decât 1 explicaţia, conversaţia Observarea
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul 000, cu euristică, exerciţiul comportamentului la
unităţilor şi zecilor, în concentrul 0 -1 000 împrumut la oră
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii ordinul
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste unităţilor şi
ordin, în concentrul 0 - 1 000 zecilor
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
7. MEM MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Evaluarea
Marţi MEM: 1.1; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1.2; 1.3; 1.4; numerele tipărit/digital, fişe de lucru, participării la
1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 naturale mai numărătoarea de poziţionare activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul sutelor . Seceta – mici decât 1 Resurse procedurale: Aprecierea
5.2 influenţe negative 000, cu explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul împrumut la exerciţiul
sutelor, în concentrul 0 -1 000 ordinul sutelor .
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii Seceta –
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste influenţe
ordin, în concentrul 0 - 1 000 negative
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
- Discutarea unor măsuri ce pot fi luate pentru a
combate seceta

196
8. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin numerele culegeri de exerciţii si participării la
1.6; 3.1; 3.2; naturale mai probleme, caietul elevului activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 mici decât 1 Resurse procedurale: Aprecierea
5.2 000, cu împrumut la ordinul sutelor . Seceta – 000, cu explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
influenţe negative împrumut la exerciţiul, demonstraţia
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul ordinul sutelor .
sutelor, în concentrul 0 -1 000 Seceta –
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii influenţe
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste negative
ordin, în concentrul 0 - 1 000
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
- Discutarea unor măsuri ce pot fi luate pentru a
combate seceta
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1  Scăderea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin numerele tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 naturale mai numărătoarea Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul sutelor . Seceta – mici decât 1 Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2 influenţe negative 000, cu explicaţia, conversaţia participării la
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul împrumut la euristică, exerciţiul, activităţile propuse
sutelor, în concentrul 0 -1 000 ordinul sutelor . problematizarea
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii Seceta –
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste influenţe
ordin, în concentrul 0 - 1 000 negative
- Aflarea termenului necunoscut la scădere
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
- Discutarea unor măsuri ce pot fi luate pentru a
combate seceta
10. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Aprecierea

197
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
neri 1. 6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele numărătoarea Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul zecilor şi al naturale mai Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2 sutelor . Bruma – influenţe negative mici decât 1 explicaţia, conversaţia, participării la
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul 000, cu exerciţiul, problematizarea, activităţile propuse
zecilor şi al sutelor, în concentrul 0 -1 000 împrumut la jocul didactic
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii ordinul zecilor
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste şi al sutelor .
ordin, în concentrul 0 - 1 000 Bruma –
- Aflarea termenului necunoscut la scădere influenţe
- Rezolvarea de probleme cu scădere în negative
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
- Discutarea unor măsuri ce pot fi luate pentru a
combate inluenţele negative ale brumei
11. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 numerele numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul zecilor şi al naturale mai Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 sutelor . Bruma – influenţe negative mici decât 1 explicaţia, conversaţia Observarea
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul 000, cu euristică, exerciţiul comportamentului la
zecilor şi al sutelor, în concentrul 0 -1 000 împrumut la oră
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii ordinul zecilor
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste şi al sutelor .
ordin, în concentrul 0 - 1 000 Bruma –
- Aflarea termenului necunoscut la scădere influenţe
- Rezolvarea de probleme cu scădere în negative
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
- Discutarea unor măsuri ce pot fi luate pentru a
combate inluenţele negative ale brumei
12. MEM MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Evaluarea
Marţi MEM: 1.1; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1.2; 1.3; 1.4; numerele tipărit/digital, fişe de lucru, participării la
1.6; 3.1; 3.2;  Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 naturale mai numărătoarea de poziţionare activităţile propuse

198
4.1; 4.2; 5.1; 000, cu împrumut la ordinul zecilor şi al mici decât 1 Resurse procedurale: Aprecierea
5.2 sutelor . Bruma – influenţe negative 000, cu explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea de scăderi cu împrumut la ordinul împrumut la exerciţiul
zecilor şi al sutelor, în concentrul 0 -1 000 ordinul zecilor
- Evidenţierea proprietăţilor scăderii şi al sutelor .
- Efectuarea probei scăderii cu trecere peste Bruma –
ordin, în concentrul 0 - 1 000 influenţe
- Aflarea termenului necunoscut la scădere negative
- Rezolvarea de probleme cu scădere în
concentrul 0 - 1 000
- Completarea unor tabele cu adunări şi scăderi
- Rezolvarea unor ghicitori matematice
- Discutarea unor măsuri ce pot fi luate pentru a
combate inluenţele negative ale brumei

13. MEM Resurse materiale: manualul Aflarea termenului


Mier- MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1  Aflarea tipărit/digital, fişe de lucru, necunoscut.
curi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin numărului culegeri de exerciţii si Efectuarea probei la
1.6; 3.1; 3.2;  Aflarea numărului necunoscut necunoscut probleme, caietul elevului adunare şi scădere
4.1; 4.2; 5.1; - Folosirea metodei balanţei pentru aflarea Resurse procedurale:
5.2 numărului necunoscut explicaţia, conversaţia,
- Rezolvarea unor probleme ce presupun aflarea exerciţiul, demonstraţia
numărului necunoscut
14. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1  Aflarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin numărului tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 3.1; 3.2;  Aflarea numărului necunoscut necunoscut numărătoarea Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; - Folosirea metodei balanţei pentru aflarea Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2 numărului necunoscut explicaţia, conversaţia participării la
- Rezolvarea unor probleme ce presupun aflarea euristică, exerciţiul, activităţile propuse
numărului necunoscut problematizarea

15. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Scăderea când tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
neri 1. 6; 3.1; 3.2;  Scăderea când descăzutul este 1 000 descăzutul este numărătoarea Evaluarea

199
4.1; 4.2; 5.1; - Efectuarea de scăderi când câtul este 1 000 1 000 Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2 - Completarea unor tabele explicaţia, conversaţia, participării la
- Aflarea unor numere respectând condiţiile exerciţiul, problematizarea, activităţile propuse
date jocul didactic
- Aflarea numărului necunoscut
- Rezolvarea unor probleme
16. MEM MEM: 1.1; MEM: Scăderea numerele naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Probleme care tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1. 6; 3.1; 3.2;  Probleme care se rezolvă prin una sau două se rezolvă prin numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; operaţii una sau două Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 - Rezolvarea de probleme prin operaţii de operaţii explicaţia, conversaţia, Aprecierea
adunare/scădere exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Elaborarea planului de rezolvare a problemelor jocul didactic
date
- Verificarea rezultatelor obţinute
- Scrierea rezolvării problemei sub forma unei
expresii
- Compunerea unor probleme după o expresie
dată
17. MEM MEM: Adunarea numerelor naturale mai mici decât 1
Marţi MEM: 1.1; 000, cu trecere peste ordin  Probleme care Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4; se rezolvă prin tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2;  Probleme care se rezolvă prin una sau două una sau două numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; operaţii operaţii Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 - Rezolvarea de probleme prin operaţii de explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
adunare/scădere exerciţiul de lucru
- Elaborarea planului de rezolvare a problemelor
date
- Verificarea rezultatelor obţinute
- Scrierea rezolvării problemei sub forma unei
expresii
- Compunerea unor probleme după o expresie
dată
18. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor naturale mai mici decât 1  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin culegeri de exerciţii si participării la
1.6; 3.1; 3.2;  Să exersăm! probleme, caietul elevului activităţile propuse

200
4.1; 4.2; 5.1; - Calcularea unor operaţii de scădere şi Resurse procedurale: Aprecierea
5.2 efectuarea probei acestora prin operaţia explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
inversă exerciţiul, demonstraţia
- Aflarea numărului care respectă condiţiile date
- Alegerea răspunsului potrivit
- Rezolvarea unor probleme de adunare/scădere
- Completarea unor tabele
- Compunerea unor probleme după model
- Aflarea numărului necunoscut
19. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Completarea fişelor de
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, evaluare
1.6; 3.1; 3.2;  Evaluare numărătoarea
4.1; 4.2; 5.1; Resurse procedurale:
5.2 explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
problematizarea

20. MEM MEM: 1.1; MEM: Adunarea numerelor naturale mai mici decât 1 Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 000, cu trecere peste ordin  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1. 6; 3.1; 3.2;  Vreau să ştiu mai mult! mai mult! numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Activităti de remediere/dezvoltare în funcţie Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2 de rezultatele obţinute la test explicaţia, conversaţia, Aprecierea
exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
jocul didactic

Unitatea de învăţare VI
Perioada: S1-S5 (5 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea numerelor naturale, folosind numerelor numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; Resurse procedurale: activităţile propuse

201
5.1; 5.2 adunarea repetată de termeni egali. Medii de naturale, explicaţia, conversaţia Observarea
viaţă folosind euristică, exerciţiul comportamentului la
- Aflarea unor sume de termeni egali prin adunarea oră
rezolvarea unor probleme practice repetată de
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au termeni egali .
acelaşi număr de elemente Medii de viaţă
- Compunerea de probleme cu tematică dată
- Efectuarea unor înmulţiri prin procedeul
adunării repetate
- Completarea unor spaţii
lacunare/tabele/etichete cu informaţii privind
mediile de viaţă

2. MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-


Marţi MEM: 1.1; 100  Înmulţirea Resurse materiale: manualul Aprecierea
1.2; 1.3; 1.4;  Înmulţirea numerelor naturale, folosind numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.5; 1.6; 3.1; adunarea repetată de termeni egali. Medii de naturale , numărătoarea de poziţionare Evaluarea
3.2; 4.1; 4.2; viaţă folosind Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 - Aflarea unor sume de termeni egali prin adunarea explicaţia, conversaţia, participării la
rezolvarea unor probleme practice repetată de exerciţiul activităţile propuse
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au termeni egali.
acelaşi număr de elemente Medii de viaţă
- Compunerea de probleme cu tematică dată
- Efectuarea unor înmulţiri prin procedeul
adunării repetate
- Completarea unor spaţii
lacunare/tabele/etichete cu informaţii privind
mediile de viaţă
3. MEM Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-  Etapele vieţii la tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
curi 1.2; 1.3; 1.4; 100 plante/animale culegeri de exerciţii si
1.5; 1.6; 3.1;  Etapele vieţii la plante/animale/oameni /oameni probleme, caietul elevului
3.2; 4.1; 4.2; - Oronarea etapelor de dezvolatare a plantelor Resurse procedurale:
5.1; 5.2 - Realizarea corespondenţei explicaţia, conversaţia,
- Identificarea etapelor de viaţă la om şi exerciţiul, demonstraţia
completarea etichetelor
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea

202
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 2 unul din factori numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au este 2 Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 acelaşi număr de elemente explicaţia, conversaţia Aprecierea
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
prin adunare repetată problematizarea
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 2
- Exersarea tablei înmulţirii cu 2
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor rebusuri matematice
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6;  Înmulţirea când unul din factori este 3 unul din factori numărătoarea participării la
3.1; 3.2; 4.1; - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au este 3 Resurse procedurale: activităţile propuse
4.2; 5.1; 5.2 acelaşi număr de elemente explicaţia, conversaţia, Aprecierea
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
prin adunare repetată jocul didactic
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 3
- Exersarea tablei înmulţirii cu 3
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Ghicitori matematice
-
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 4. Balta unul din factori numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Completarea unui tabel cu plante şi animale de este 4. Balta Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 baltă explicaţia, conversaţia Observarea

203
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au euristică, exerciţiul comportamentului la
acelaşi număr de elemente oră
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
prin adunare repetată
7. MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Evaluarea
Marţi MEM: 1.1; 100  Înmulţirea când Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1.2; 1.3; 1.4; unul din factori tipărit/digital, fişe de lucru, participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 4. Balta este 4. Balta numărătoarea de poziţionare activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Completarea unui tabel cu plante şi animale de Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 baltă explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au exerciţiul
acelaşi număr de elemente
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
prin adunare repetată
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 4
- Exersarea tablei înmulţirii cu 4
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
8. MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; 100  Înmulţirea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Înmulţirea când unul din factori este 5. când unul din culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1; Acvariul factori este 5. probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri Acvariul Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
acelaşi număr de elemente exerciţiul, demonstraţia
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
prin adunare repetată
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 5
- Exersarea tablei înmulţirii cu 5

204
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1.4 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 5. unul din factori numărătoarea Evaluarea
3.2; 4.1; 4.2; Acvariul este 5. Acvariul Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri explicaţia, conversaţia participării la
- Adunarea cardinalilor unor mulţimi care au euristică, exerciţiul, activităţile propuse
acelaşi număr de elemente problematizarea
- Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100
prin adunare repetată
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 5
- Exersarea tablei înmulţirii cu 5
- Compunerea de probleme cu înmulţiri pe o
temă dată
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
- Ghicitori despre plante şi animale
10. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 6 . unul din factori numărătoarea Evaluarea
3.2; 4.1; 4.2; Pădurea este 6. Pădurea Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 explicaţia, conversaţia, participării la
prin adunare repetată exerciţiul, problematizarea, activităţile propuse
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei jocul didactic
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 6
- Exersarea tablei înmulţirii cu 6
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele

205
- Lectura unor curiozităţi despre pădure
11. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Animale şi plante din pădure unul din factori numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Observarea unor imagini cu plante şi animale este 7 Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 din pădure explicaţia, conversaţia Observarea
- Formularea răspunsurilor la întrebări euristică, exerciţiul comportamentului la
- Realizarea unor afişe despre ocrotirea pădurii oră

12. MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-


Marţi MEM: 1.1; 100  Înmulţirea când Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4;  Înmulţirea când unul din factori este 7 unul din factori tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 este 7 numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; prin adunare repetată Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai exerciţiul de lucru
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 7
- Exersarea tablei înmulţirii cu 7
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Rebusuri matematice
- Completarea unor tabele
13. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 100 unul din factori culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 8 este 8 probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 prin adunare repetată explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei exerciţiul, demonstraţia
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 8
- Exersarea tablei înmulţirii cu 8

206
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Rebusuri matematice
- Completarea unor tabele

14. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 9 unul din factori numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 este 9 Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 prin adunare repetată explicaţia, conversaţia
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei euristică, exerciţiul,
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai problematizarea
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 9
- Exersarea tablei înmulţirii cu 9
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Rebusuri matematice
- Completarea unor tabele

15. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Înmulţirea când unul din factori este 10 unul din factori numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 este 10 Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 prin adunare repetată explicaţia, conversaţia, Aprecierea
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai jocul didactic
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul dintre factori
este 10
- Exersarea tablei înmulţirii cu 10
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
16. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 100  Înmulţirea când tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a

207
1.4;1.5; 1.6;  Înmulţirea când unul din factori este 0 sau 1 unul din factori numărătoarea de poziţionare participării la
3.1; 3.2; 4.1; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 este 0 sau 1 Resurse procedurale: activităţile propuse
4.2; 5.1; 5.2 prin adunare repetată explicaţia, conversaţia Observarea
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei euristică, exerciţiul comportamentului la
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai oră
mare
- Rezolvarea de înmulţiri când unul din factori
este 0 sau 1
- Exersarea tablei înmulţirii cu 0 şi 1
- Compunerea de probleme cu înmulţiri pe o
temă dată
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
17. MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-
Marţi MEM: 1.1; 100 Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4;  Ordinea efectuării tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Ordinea efectuării operaţiilor operaţiilor numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei explicaţia, conversaţia, Aprecierea
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai exerciţiul răspunsurilor elevilor
mare
- Rezolvarea de înmulţiri
- Exersarea tablei înmulţirii
- Efectuarea de exerciţii care cuprind operaţii de
ordine diferite
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
18. MEM  Ordinea Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- efectuării tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 100 operaţiilor culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Ordinea efectuării operaţiilor probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai exerciţiul, demonstraţia
mare
- Rezolvarea de înmulţiri

208
- Exersarea tablei înmulţirii
- Efectuarea de exerciţii care cuprind operaţii de
ordine diferite
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
19. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 100  Ordinea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Ordinea efectuării operaţiilor efectuării numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0 - 100 operaţiilor Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Utilizarea în exerciţii a terminologiei explicaţia, conversaţia
matematice: factori, produs, de atâtea ori mai euristică, exerciţiul,
mare problematizarea
- Rezolvarea de înmulţiri
- Exersarea tablei înmulţirii
- Efectuarea de exerciţii care cuprind operaţii de
ordine diferite
- Compunerea de probleme cu înmulţiri
- Jocuri cu operaţii de înmulţire
- Completarea unor tabele
20. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 100  Rezolvarea de tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Rezolvarea de probleme probleme numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Exerciţii cu mai multe operaţii Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Compararea unor produse explicaţia, conversaţia,
- Aflarea produselor exerciţiul, problematizarea,
- Probleme de înmulţire jocul didactic

21. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Rezolvarea de tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Rezolvarea de probleme probleme numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Exerciţii cu mai multe operaţii Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Compararea unor produse explicaţia, conversaţia Observarea
- Aflarea produselor euristică, exerciţiul comportamentului la
- Probleme de înmulţire oră

209
22. MEM MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul
Marţi MEM: 1.1; 0-100  Să exersăm! Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4; tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Să exersăm! numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea înmulţirilor date Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Identificarea rezultatului corect explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
- Completarea casetelor cu numerele care exerciţiul de lucru
lipsesc
- Compararea unor produse
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire
- Enumerarea unor proprietăţi ale magneţilor
23. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100 culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Să exersăm! probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea înmulţirilor date Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Identificarea rezultatului corect explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Completarea casetelor cu numerele care exerciţiul, demonstraţia
lipsesc
- Compararea unor produse
- Rezolvarea unor probleme de înmulţire
- Enumerarea unor proprietăţi ale magneţilor
24. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Completarea fişelor de
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, evaluare
1.5; 1.6; 3.1;  Evaluare numărătoarea
3.2; 4.1; 4.2; Resurse procedurale:
5.1; 5.2 explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
problematizarea

25. MEM MEM: 1.1; MEM: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Vreau să ştiu mai mult! mai mult! numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Activităti de remediere/dezvoltare în funcţie Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 de rezultatele obţinute la test explicaţia, conversaţia, Aprecierea
exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor

210
jocul didactic

Unitatea de învăţare VII


Perioada: S6-S7 (2 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Fracţii Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100.  Împărţirea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1; Întregul şi fracţia numerelor numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Împărţirea întregului în părţi egale naturale de la 0 Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Scrierea/citirea fracţilor la 100. Fracţii explicaţia, conversaţia Observarea
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului euristică, exerciţiul comportamentului la
dintr-o fracţie oră
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul
desenelor
- Asocierea jumătăţii şi întregului cu desenele
corespunzătoare
2. MEM MEM: Fracţii
Marţi MEM: 1.1;  Întregul şi fracţia  Întregul şi Resurse materiale: manualul Aprecierea
1.2; 1.3; 1.4; - Împărţirea întregului în părţi egale fracţia tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.5; 1.6; 3.1; - Scrierea/citirea fracţilor numărătoarea de poziţionare Evaluarea
3.2; 4.1; 4.2; - Recunoaşterea numitorului/numărătorului Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 dintr-o fracţie explicaţia, conversaţia, participării la
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul exerciţiul activităţile propuse
desenelor
- Asocierea jumătăţii şi întregului cu desenele
corespunzătoare
3. MEM Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Fracţii  Jumătatea/doi tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Jumătatea/doimea mea culegeri de exerciţii si
1.5; 1.6; 3.1; - Împărţirea întregului în părţi egale probleme, caietul elevului
3.2; 4.1; 4.2; - Scrierea/citirea fracţilor Resurse procedurale:
5.1; 5.2 - Recunoaşterea numitorului/numărătorului explicaţia, conversaţia,
dintr-o fracţie exerciţiul, demonstraţia

211
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul
desenelor
- Identificarea jumătăţii/doimii folosind
împărţirea la 2
- Asocierea jumătăţii şi întregului cu desenele
corespunzătoare
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Fracţii Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; - Sfertul/ pătrimea. Compararea fracţiilor.  Sfertul/ tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1; Fracţii echivalente pătrimea . numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Împărţirea întregului în părţi egale Compararea Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Scrierea/citirea fracţilor fracţiilor. Fracţii explicaţia, conversaţia Aprecierea
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului echivalente euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
dintr-o fracţie problematizarea
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul
desenelor
- Identificarea sfertului/pătrimii, folosind
împărţirea la 4
- Asocierea sfertului şi întregului cu desenele
corespunzătoare
- Împărţirea întregului în părţi egale
- Scrierea/citirea fracţilor
- Recunoaşterea numitorului/numărătorului
dintr-o fracţie
- Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul
desenelor
- Identificarea jumătăţii/sfertului
- Asocierea sfertului şi întregului cu desenele
corespunzătoare
- Compararea fracţiilor cu ajutorul desenelor
- Reprezentarea fracţiilor echivalente pe desene
5. MEM MEM: 1.1; MEM: Fracţii Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Delta Dunării. Împărţirea numerelor naturale  Delta Dunării. tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1; de la 0 la 100 Împărţirea numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Lectura unor informaţii/curiozităţi despre Delta numerelor Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 Dunării naturale de la 0 explicaţia, conversaţia, Aprecierea
- Completarea unor tabele/spaţii lacunare la 100 exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Căutarea unor curiozităţi despre plante şi jocul didactic

212
animale din Delta Dunării
- Efectuarea unor împărţiri prin scădere repetate
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Fracţii Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Marea Neagră  Marea Neagră. tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1; - Lectura unor informaţii/curiozităţi despre Împărţirea numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; Marea Neagră numerelor Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Completarea unor tabele naturale de la 0 explicaţia, conversaţia Observarea
- Realizarea unor desene/colaj despre Marea la 100 euristică, exerciţiul comportamentului la
Neagră oră
- Efectuarea unor împărţiri prin scădere repetate

7. MEM MEM: Fracţii  Deşertul .


Marţi MEM: 1.1;  Deşertul . Împărţirea numerelor naturale de Împărţirea Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; la 0 la 100 numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.4;1.5; 1.6; naturale de la 0 numărătoarea de poziţionare participării la
3.1; 3.2; 4.1; - Completarea unor sateliţi/tabele cu informaţii la 100 Resurse procedurale: activităţile propuse
4.2; 5.1; 5.2 despre deşert explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată exerciţiul de lucru
- Efectuarea unor împărţiri prin scădere
repetate
8. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Fracţii  Proba înmulţirii tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; şi a împărţirii. culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Proba înmulţirii şi a împărţirii. Grădina Grădina probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; botanică. Să exersăm! botanică. Să Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Efectuarea probei înmulţirii/împărţirii exersăm! explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Notarea planului unei vizite la Grădina exerciţiul, demonstraţia
Botanică
- Reprezentarea prin colorare a unei fracţii date
- Aflarea jumătăţii/sfertului unor numere date
- Rezolvarea unor probleme cu fracţii

9. MEM MEM: 1.1; MEM: Fracţii Resurse materiale: manualul Completarea fişelor de
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Evaluare  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, evaluare
1.5; 1.6; 3.1; numărătoarea
3.2; 4.1; 4.2; Resurse procedurale:

213
5.1; 5.2 explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
problematizarea

10. MEM MEM: 1.1; MEM: Fracţii Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Vreau să ştiu mai mult!  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1; - Activităţi de remediere/dezvoltare în funcţie mai mult! numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; de rezultatele obţinute la test Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 explicaţia, conversaţia, Aprecierea
exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
jocul didactic

Unitatea de învăţare VIII


Perioada: S8-S11 (4 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 100  Împărţirea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Împărţirea numerelor naturale numerelor numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Aflarea unor diferenţe de termeni egali prin naturale Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 rezolvarea unor probleme practice explicaţia, conversaţia Observarea
- Scăderea cardinalilor unor mulţimi care au euristică, exerciţiul comportamentului la
acelaşi număr de elemente oră
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
2. MEM MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul
Marţi MEM: 1.1; 0-100  Înmulţirea Resurse materiale: manualul Aprecierea
1.2; 1.3; 1.4;  Împărţirea numerelor naturale numerelor tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.5; 1.6; 3.1; - Aflarea unor diferenţe de termeni egali prin naturale numărătoarea de poziţionare Evaluarea

214
3.2; 4.1; 4.2; rezolvarea unor probleme practice Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 - Scăderea cardinalilor unor mulţimi care au explicaţia, conversaţia, participării la
acelaşi număr de elemente exerciţiul activităţile propuse
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire

3. MEM Resurse materiale: manualul Aprecierea


Mier- MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul  Împărţirea – tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
curi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100 operaţie culegeri de exerciţii si
1.5; 1.6; 3.1;  Împărţirea – operaţie inversă a înmulţirii inversă a probleme, caietul elevului
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în înmulţirii Resurse procedurale:
5.1; 5.2 concentrul 0 - 100 prin adunări şi scăderi explicaţia, conversaţia,
repetate exerciţiul, demonstraţia
- Efectuarea probei înmulţirii/împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Polul Nord şi tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Polul Nord şi Polul Sud Polul Sud numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Lectura unor informaţii/curiozităţi despre Polul Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 Nord/Polul Sud explicaţia, conversaţia Aprecierea
- Realizarea corespondenţei euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
- Realizarea unor desene cu animale care trăiesc problematizarea
la Polul Nord/Sud

5. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Împărţirea la 2 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Împărţirea la 2 numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri la 2 în concentrul Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 0 - 100 prin scăderi repetate explicaţia, conversaţia, Aprecierea
- Efectuarea probei împărţirii exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza jocul didactic

215
operaţiilor de înmulţire
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire când
împărţitorul este 2
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 100  Împărţirea la 3 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Împărţirea la 3 numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri la 3 în concentrul Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 0 - 100 explicaţia, conversaţia Observarea
- Efectuarea probei împărţirii euristică, exerciţiul comportamentului la
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza oră
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
7. MEM MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Evaluarea
Marţi MEM: 1.1; 0-100  Împărţirea la 4 Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1.2; 1.3; 1.4;  Împărţirea la 4 tipărit/digital, fişe de lucru, participării la
1.5; 1.6; 3.1; - Efectuarea de împărţiri la 4 în concentrul numărătoarea de poziţionare activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - 0 - 100 Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Efectuarea probei împărţirii explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza exerciţiul
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

8. MEM MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; 0-100  Împărţirea la 5 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a

216
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Împărţirea la 5 culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1; - Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul 0 - probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; 100 Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Efectuarea probei împărţirii explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza exerciţiul, demonstraţia
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din lumea
animalelor ce trăiesc la cei doi poli
- Efectuarea de împărţiri la 5 în concentrul
0 - 100
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei:
deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Dinţi sănătoşi tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.5; 1.6; 3.1;  Dinţi sănătoşi numărătoarea Evaluarea
3.2; 4.1; 4.2; - Completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 informaţiile corespunzătoare explicaţia, conversaţia participării la
- Realizarea unei reclame pentru produse de euristică, exerciţiul, activităţile propuse
igienă dentară problematizarea
- Discutarea şi notarea unor reguli de igienă
dentară

10. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Împărţirea la 6 tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Împărţirea la 6 numărătoarea Evaluarea

217
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri la 6 în concentrul 0 - Resurse procedurale: comportamentului, a
5.1; 5.2 100 explicaţia, conversaţia, participării la
- Efectuarea probei împărţirii exerciţiul, problematizarea, activităţile propuse
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza jocul didactic
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
11. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0- Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; 100  Împărţirea la 6 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Împărţirea la 6 numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri la 6 în concentrul 0 - Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 100 explicaţia, conversaţia Observarea
- Efectuarea probei împărţirii euristică, exerciţiul comportamentului la
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza oră
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
12. MEM MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul
Marţi MEM: 1.1; 0-100  Împărţirea când Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; unul din factori tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.41.5; 1.6;  Împărţirea când unul din factori este 7 este 7 numărătoarea de poziţionare participării la
3.1; 3.2; 4.1; - Efectuarea de împărţiri la 7 în concentrul 0 - Resurse procedurale: activităţile propuse
4.2; 5.1; 5.2 100 explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
- Efectuarea probei împărţirii exerciţiul de lucru
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată

218
13. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-  Împărţirea la 8. tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 100 O alimentaţie culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Împărţirea la 8. O alimentaţie sănătoasă sănătoasă probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri la 8 în concentrul 0 - Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 100 explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
- Discutarea şi formularea unor reguli legate de exerciţiul, demonstraţia
o alimentaţie sănătoasă
- Rezolvarea de exerciţii cu paranteze,
respectând semnificaţia acestora
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
14. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Împărţirea la 9 tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Împărţirea la 9 numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri la 9 în concentrul 0 - Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 100 explicaţia, conversaţia
- Rezolvarea de exerciţii cu paranteze, euristică, exerciţiul,
respectând semnificaţia acestora problematizarea
- Efectuarea probei împărţirii
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Compunerea de probleme cu tematică dată
15. MEM MEM: 1.1; MEM Împărţirea la numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Cazuri speciale tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6; 3.1;  Cazuri speciale de împărţire de împărţire numărătoarea participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea de împărţiri în concentrul 0 - 100 Resurse procedurale: activităţile propuse

219
5.1; 5.2 prin scăderi repetate explicaţia, conversaţia, Aprecierea
- Efectuarea probei înmulţirii şi a împărţirii exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Efectuarea exerciţiilor de împărţire pe baza jocul didactic
operaţiilor de înmulţire
- Utilizarea în exerciţii a terminologiei
matematice: deîmpărţit, împărţitor, cât
- Rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire
- Aplicarea proprietăţilor înmulţirii şi ale
împărţirii în vederea rezolvării unor exerciţii
- Compunerea de probleme cu tematică dată
16. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea la numerelor naturale în Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; concentrul 0-100  Ordinea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Ordinea efectuării operaţiilor. Aflarea efectuării numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; numărului necunoscut operaţiilor. Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Efectuarea de înmulţiri/împărţiri în concentrul Aflarea explicaţia, conversaţia Observarea
0 - 100 numărului euristică, exerciţiul comportamentului la
- Efectuarea de exerciţii cu operaţii de diferite necunoscut oră
ordine
- Utilizarea terminologiei matematice în
rezolvarea exerciţiilor şi problemelor
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/ împărţire
- Aflarea numărului necunoscut la înmulţire şi
împărţire folosind metoda balanţei
- Aflarea numărului necunoscut la înmulţire şi
împărţire folosind proba înmulţirii şi proba
împărţirii
- Aflarea unui număr respectând condiţiile date
17. MEM MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul
Marţi MEM: 1.1; 0-100  Probleme care Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4; se rezolvă prin tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.5; 1.6; 3.1;  Probleme care se rezolvă prin cele patru cele patru numărătoarea de poziţionare participării la
3.2; 4.1; 4.2; operaţii operaţii Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2 - Analizarea datelor unor probleme date explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
- Alcătuirea planului de rezolvare a problemelor exerciţiul de lucru
date
- Verificarea rezultatelor obţinute

220
- Folosirea terminologiei matematice
- Compunerea unor probleme
18. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100 culegeri de exerciţii si participării la
1.5; 1.6; 3.1;  Să exersăm! probleme, caietul elevului activităţile propuse
3.2; 4.1; 4.2; - Efectuarea înmulţirilor/împărţirilor date Resurse procedurale: Aprecierea
5.1; 5.2 - Rezolvarea unor exerciţii repsectând ordinea explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
fectuării operaţiilor exerciţiul, demonstraţia
- Completarea casetelor cu numerele care
lipsesc
- Aflarea numărului necunoscut
- Rezolvarea unor probleme cu cele patru
operaţii
19. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Completarea fişelor de
Joi 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, evaluare
1.5; 1.6; 3.1;  Evaluare numărătoarea
3.2; 4.1; 4.2; Resurse procedurale:
5.1; 5.2 explicaţia, conversaţia
euristică, exerciţiul,
problematizarea

20. MEM MEM: 1.1; MEM: Împărţirea numerelor naturale în concentrul Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4; 0-100  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1.5; 1. 6;  Vreau să ştiu mai mult! mai mult! numărătoarea participării la
3.1; 3.2; 4.1; - Activităti de remediere/dezvoltare în funcţie Resurse procedurale: activităţile propuse
4.2; 5.1; 5.2 de rezultatele obţinute la test explicaţia, conversaţia, Aprecierea
exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
jocul didactic
Unitatea de învăţare IX
Perioada: S12-S14 (3 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Evaluarea

221
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Pătratul. Igiena locuinţei  Pătratul. Igiena tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor pătratului locuinţei numărătoarea de poziţionare participării la
2,2; 3.1; 3.2; - Construirea unor pătrate cu ajutorul unor Resurse procedurale: activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; obiecte (beţişoare) explicaţia, conversaţia Observarea
5.2 - Construirea unor pătrate respectând axa de euristică, exerciţiul comportamentului la
simetrie oră
- Identificarea numărului de pătrate dintr-un
desen
- Completarea unor desene pentru a obţine
pătrate
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
- Discutarea unor reguli de păstrare a igienei
locuinţei

2. MEM MEM: Figuri şi corpuri geometrice


Marţi MEM: 1.1;  Dreptunghiul. Resurse materiale: manualul Aprecierea
1.2; 1.3; 1.4;  Dreptunghiul. Igiena locuinţei Igiena locuinţei tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor dreptunghiului numărătoarea de poziţionare Evaluarea
2,2; 3.1; 3.2; - Identificarea interiorului şi exteriorul unui Resurse procedurale: comportamentului, a
4.1; 4.2; 5.1; dreptunghi explicaţia, conversaţia, participării la
5.2 - Construirea unor dreptunghiuri cu ajutorul exerciţiul activităţile propuse
unor obiecte (beţişoare)
- Identificarea numărului de dreptunghiuri dintr-
un desen
- Completarea unor desene pentru a obţine
dreptunghiuri
- Realizarea unor desene
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
- Completarea unor tabele
3. MEM Resurse materiale: manualul Aprecierea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice  Dreptunghiul. tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Dreptunghiul. Igiena locuinţei Igiena locuinţei culegeri de exerciţii si
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor dreptunghiului probleme, caietul elevului
2,2; 3.1; 3.2; - Identificarea interiorului şi exteriorul unui Resurse procedurale:
4.1; 4.2; 5.1; dreptunghi explicaţia, conversaţia,
5.2 - Construirea unor dreptunghiuri cu ajutorul exerciţiul, demonstraţia
unor obiecte (beţişoare)

222
- Identificarea numărului de dreptunghiuri dintr-
un desen
- Completarea unor desene pentru a obţine
dreptunghiuri
- Realizarea unor desene
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
- Discutarea unor activităţi pe care copiii le pot
face pentru pentru a contribui la igiena
locuinţei
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Triunghiul. O alimentaţie sănătoasă  Triunghiul. O tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor triunghiului alimentaţie numărătoarea participării la
2,2; 3.1; 3.2; - Completarea unor tabele cu informaţii despre sănătoasă Resurse procedurale: activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; figurile geometrice plane explicaţia, conversaţia Aprecierea
5.2 - Cmpletarea unor desene pentru a obţine euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
triunghiuri problematizarea
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
- Discutarea piramidei alimentelor

5. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Cercul, semicercul. Exerciţiile fizice şi  Cercul, tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1. 6; 2.1.; sănătatea semicercul. numărătoarea participării la
2,2; 3.1; 3.2; - Identificarea caracteristicilor cercului şi Exerciţiile fizice Resurse procedurale: activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; semicercului şi sănătatea explicaţia, conversaţia, Aprecierea
5.2 - Completarea unor tabele cu informaţii despre exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
figurile geometrice plane jocul didactic
- Identificarea numărului de cercuri dintr-un
desen
- Completarea unor desene pentru a obţine
cercuri
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
- Completarea unor tabele
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice  Bolile copilăriei Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Bolile copilăriei tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 2.1.; - Lectura unor curiozităţi despre bolile copilăriei numărătoarea de poziţionare participării la
2,2; 3.1; 3.2; - Alegerea răspunsurilor corecte Resurse procedurale: activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor tabele explicaţia, conversaţia Observarea

223
5.2 - Formularea unor răspunsuri la întrebări euristică, exerciţiul comportamentului la
- Numărarea şi colorarea unor figuri geometrice oră
indicate

7. MEM MEM: Figuri şi corpuri geometrice Evaluarea


Marţi MEM: 1.1;  Corpuri Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1.2; 1.3; 1.4;  Corpuri geometrice. Cubul, cuboidul geometrice. tipărit/digital, fişe de lucru, participării la
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor Cubul, cuboidul numărătoarea de poziţionare activităţile propuse
2,2; 3.1; 3.2; cubului/cuboidului Resurse procedurale: Aprecierea
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor tabele cu informaţii despre explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
5.2 cub/cuboid exerciţiul
- Identificarea numărului de feţe/ muchii ale
unui cub
- Completarea unor desene pentru a obţine
structuri din cuburi/cuboide
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată

8. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea


Mier- MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice  Corpuri tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Corpuri geometrice. Cubul, cuboidul geometrice. culegeri de exerciţii si participării la
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor Cubul, cuboidul probleme, caietul elevului activităţile propuse
2,2; 3.1; 3.2; cubului/cuboidului Resurse procedurale: Aprecierea
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor tabele cu informaţii despre explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
5.2 cub/cuboid exerciţiul, demonstraţia
- Identificarea numărului de feţe/ muchii ale
unui cub
- Completarea unor desene pentru a obţine
structuri din cuburi/cuboide
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Cilindrul, conul, sfera  Cilindrul, conul, tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 2.1.; - Identificarea caracteristicilor sfera numărătoarea Evaluarea
2,2; 3.1; 3.2; cilindrului/conului/sferei Resurse procedurale: comportamentului, a
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor tabele cu informaţii despre explicaţia, conversaţia participării la
5.2 cilindru/con/sfera euristică, exerciţiul, activităţile propuse
- Identificarea numărului de cilindri/sfere dintr- problematizarea

224
un desen
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată

10. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Cilindrul, conul, sfera  Cilindrul, conul, tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
neri 1. 6; 2.1.; - Identificarea obiectelor atrase de magneţi sfera numărătoarea Evaluarea
2,2; 3.1; 3.2; - Identificarea caracteristicilor Resurse procedurale: comportamentului, a
4.1; 4.2; 5.1; cilindrului/conului/sferei explicaţia, conversaţia, participării la
5.2 - Completarea unor tabele cu informaţii despre exerciţiul, problematizarea, activităţile propuse
cilindru/con/sfera jocul didactic
- Identificarea numărului de cilindri/sfere dintr-
un desen
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
11. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Să exersăm!  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 2.1.; - Completarea unor tabele numărătoarea de poziţionare participării la
2,2; 3.1; 3.2; - Continuarea unor şiruri respectând modelul Resurse procedurale: activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; dat explicaţia, conversaţia Observarea
5.2 - Continuarea unor desene folosind axa de euristică, exerciţiul comportamentului la
simetrie oră
- Recunoaşterea şi numirea figurilor şi corpurilor
geometrice

12. MEM MEM: Figuri şi corpuri geometrice


Marţi MEM: 1.1;  Evaluare Resurse materiale: manualul Completarea fişelor de
1.2; 1.3; 1.4;  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, evaluare
1.6; 2.1.; numărătoarea de poziţionare
2,2; 3.1; 3.2; Resurse procedurale:
4.1; 4.2; 5.1; explicaţia, conversaţia,
5.2 exerciţiul
13. MEM Resurse materiale: manualul Aflarea termenului
Mier- MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, necunoscut.
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Vreau să ştiu mai mult! mai mult! culegeri de exerciţii si Efectuarea probei la
1.6; 2.1.; - Activităţi de remediere/dezvoltare în funcţie probleme, caietul elevului adunare şi scădere

225
2,2; 3.1; 3.2; de rezultatele obţinute la test Resurse procedurale:
4.1; 4.2; 5.1; explicaţia, conversaţia,
5.2 exerciţiul, demonstraţia

14. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Efectuarea de adunări
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Vreau să ştiu mai mult!  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, şi scăderi. Aflarea
1.6; 2.1.; - Activităţi de remediere/dezvoltare în funcţie mai mult! numărătoarea numărului necunoscut.
2,2; 3.1; 3.2; de rezultatele obţinute la test Resurse procedurale: Efectuarea probei
4.1; 4.2; 5.1; explicaţia, conversaţia Evaluarea
5.2 euristică, exerciţiul, comportamentului, a
problematizarea participării la
activităţile propuse

15. MEM MEM: 1.1; MEM: Figuri şi corpuri geometrice Resurse materiale: manualul Efectuarea de adunări
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Vreau să ştiu mai mult!  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, şi scăderi. Aflarea
neri 1. 6; 2.1.; - Activităţi de remediere/dezvoltare în funcţie mai mult! numărătoarea sumelor şi diferenţelor
2,2; 3.1; 3.2; de rezultatele obţinute la test Resurse procedurale: Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; explicaţia, conversaţia, comportamentului, a
5.2 exerciţiul, problematizarea, participării la
jocul didactic activităţile propuse

Unitatea de învăţare X
Perioada: S15-S18 (4 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Evaluare
specifice şi procedurale
1. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Măsurarea lungimii. Metrul şi centimetrul  Măsurarea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Compararea lungimii unor obiecte lungimii. numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Identificarea instrumentelor de măsurare a Metrul şi Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; lungimii centimetrul explicaţia, conversaţia Observarea

226
6.3 - Măsurarea unor dimensiuni, folosind euristică, exerciţiul comportamentului la
instrumentele de măsură potrivite oră
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării
lungimii obiectelor
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun
măsurători
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată

2. MEM MEM: Unităţi de măsură  Măsurarea


Marţi MEM: 1.1;  Măsurarea lungimii. Metrul şi centimetrul lungimii. Resurse materiale: manualul Aprecierea
1.2; 1.3; 1.4; - Compararea lungimii unor obiecte Metrul şi tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 3.1; 3.2; - Identificarea instrumentelor de măsurare a centimetrul numărătoarea de poziţionare Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; lungimii Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2; 6.1; 6.2; - Măsurarea unor dimensiuni, folosind explicaţia, conversaţia, participării la
6.3 instrumentele de măsură potrivite exerciţiul activităţile propuse
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării
lungimii obiectelor
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun
măsurători
- Formularea şi rezolvarea unor probleme pe o
tematică dată

3. MEM Resurse materiale: manualul Aprecierea


Mier- MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură  Metode de tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Metode de prevenire a îmbolnăvirii şi tratarea prevenire a culegeri de exerciţii si
1.6; 3.1; 3.2; bolilor îmbolnăvirii şi probleme, caietul elevului
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor tabele tratarea bolilor Resurse procedurale:
5.2; 6.1; 6.2; - Realizarea unor desene explicaţia, conversaţia,
6.3 - Discutarea unor măsuri de prevenire a bolilor exerciţiul, demonstraţia
- Formularea unor sfaturi utile pentru
prevenirea îmbolnăvirilor
4. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Milimetrul  Măsurarea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Compararea lungimii unor obiecte lungimii. numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Identificarea instrumentelor de măsurare a Milimetrul Resurse procedurale: activităţile propuse

227
5.2; 6.1; 6.2; lungimii explicaţia, conversaţia Aprecierea
6.3 - Măsurarea unor dimensiuni, folosind euristică, exerciţiul, răspunsurilor elevilor
instrumentele de măsură potrivite problematizarea
- Ordonarea unor obiecte pe baza comparării
lungimii obiectelor
- Ordonarea în tabel a rezultatelor măsurătorilor
efectuate
- Rezolvarea de probleme practice ce presupun
măsurători

5. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Măsurarea capacităţii. Litrul şi mililitrul  Măsurarea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1. 6; 3.1; 3.2; - Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale capacităţii. numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; pentru măsurarea capacităţii unor vase Litrul şi Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; - Identificarea instrumentelor de măsură mililitrul explicaţia, conversaţia, Aprecierea
6.3 potrivite pentru efectuarea unor măsurători exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Măsurarea capacităţii unor vase jocul didactic
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în
urma măsurării capacităţii unor vase
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
6. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Măsurarea capacităţii. Litrul şi mililitrul  Măsurarea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Alegerea potrivită a unităţii neconvenţionale capacităţii. numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; pentru măsurarea capacităţii unor vase Litrul şi Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; - Identificarea instrumentelor de măsură mililitrul explicaţia, conversaţia Observarea
6.3 potrivite pentru efectuarea unor măsurători euristică, exerciţiul comportamentului la
- Măsurarea capacităţii unor vase oră
- Ordonarea în tabele a rezultatelor obţinute în
urma măsurării capacităţii unor vase
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
7. MEM MEM: Unităţi de măsură Evaluarea
Marţi MEM: 1.1;  Măsurarea masei corpurilor . Kilogramul  Măsurarea Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1.2; 1.3; 1.4; - Aproximarea masei unor obiecte prin masei tipărit/digital, fişe de lucru, participării la
1.6; 3.1; 3.2; cântărirea în mâini corpurilor . numărătoarea de poziţionare activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; - Măsurarea masei unor obiecte, folosind Kilogramul Resurse procedurale: Aprecierea
5.2; 6.1; 6.2; instrumente de măsură adecvate explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
6.3 - Exprimarea masei unor obiecte în exerciţiul

228
kilograme/grame
- Consemnarea în tabele rezultatele obţinute în
urma efectuării unor măsurători
- Rezolvarea unor probleme Joc de rol: ,,La
magazin”
8. MEM MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Aflarea termenului
Mier- MEM: 1.1;  Măsurarea masei corpurilor . Gramul  Măsurarea tipărit/digital, fişe de lucru, necunoscut.
curi 1.2; 1.3; 1.4; - Aproximarea masei unor obiecte prin masei culegeri de exerciţii si Efectuarea probei la
1.6; 3.1; 3.2; cântărirea în mâini corpurilor . probleme, caietul elevului adunare şi scădere
4.1; 4.2; 5.1; - Măsurarea masei unor obiecte, folosind Gramul Resurse procedurale:
5.2; 6.1; 6.2; instrumente de măsură adecvate explicaţia, conversaţia,
6.3 - Exprimarea masei unor obiecte în exerciţiul, demonstraţia
kilograme/grame
- Consemnarea în tabele rezultatele obţinute în
urma efectuării unor măsurători
- Rezolvarea unor probleme
- Joc de rol: La piaţă
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată
9. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură  Măsurarea Resurse materiale: manualul Aprecierea
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Măsurarea timpului. Ora şi minutul timpului. Ora şi tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
1.6; 3.1; 3.2; - Citirea orei indicate pe ceas minutul numărătoarea Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; - Indicarea pe ceas a orelor date Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2; 6.1; 6.2; - Realizarea corespondenţei explicaţia, conversaţia participării la
6.3 - Citirea unor orare şi completarea răspunsurilor euristică, exerciţiul, activităţile propuse
la întrebările date problematizarea
- Notarea orarului propriu
- Completarea unor tabele
- Rezolvarea unor probleme

10. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Măsurarea timpului. Ora şi minutul  Măsurarea tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor elevilor
neri 1. 6; 3.1; 3.2; - Citirea orei indicate pe ceas timpului. Ora şi numărătoarea Evaluarea
4.1; 4.2; 5.1; - Indicarea pe ceas a orelor date minutul Resurse procedurale: comportamentului, a
5.2; 6.1; 6.2; - Realizarea corespondenţei explicaţia, conversaţia, participării la
6.3 - Citirea unor orare şi completarea răspunsurilor exerciţiul, problematizarea, activităţile propuse
la întrebările date jocul didactic

229
- Notarea orarului propriu
- Completarea unor tabele
- Rezolvarea unor probleme

11. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură  Magneţii. Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Magneţii. Forţele exercitate de magneţi Forţele tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Completare unor tabele/desene exercitate de numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Realizarea unor experimente cu magneţi magneţi Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; - Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată explicaţia, conversaţia Observarea
6.3 euristică, exerciţiul comportamentului la
oră

12. MEM MEM: Unităţi de măsură


Marţi MEM: 1.1;  Ziua, săptămâna, luna, anul. Calendarul  Ziua, Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4; - Completarea unor tabele săptămâna, tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Întocmirea unor programe de activităţi luna, anul. numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Rezolvarea unor probleme Calendarul Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; - Observarea unor file de calendar şi notarea explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
6.3 răspunsurilor la întrebările date exerciţiul de lucru
- Efectuarea unor calcule cu unităţi de măsură
pentru timp

13. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea


Mier- MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură  Banii. Leul tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Banii. Leul (monede şi bancnote) (monede şi culegeri de exerciţii si participării la
1.6; 3.1; 3.2; - Recunoaşterea şi numirea monedelor şi bancnote) probleme, caietul elevului activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; bancnotelor româneşti Resurse procedurale: Aprecierea
5.2; 6.1; 6.2; - Realizarea unor echivalenţe între sume de bani explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
6.3 - Rezolvarea unor probleme exerciţiul, demonstraţia
- Încercuirea răspunsului corect
- Jocuri de rol; ,,La magazin”

14. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Euro (monede şi bancnote)  Euro (monede tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Recunoaşterea şi numirea monedelor şi şi bancnote) numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; bancnotelor româneşti Resurse procedurale: activităţile propuse

230
5.2; 6.1; 6.2; - Realizarea unor echivalenţe între sume de bani explicaţia, conversaţia
6.3 - Rezolvarea unor probleme euristică, exerciţiul,
- Încercuirea răspunsului corect problematizarea
- Jocuri de rol; ,,La magazin”, ,,La casa de schimb
valutar”

15. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Electricitatea  Electricitatea tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1. 6; 3.1; 3.2; - Lectura ,,Poveştii electricităţii” numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Formularea unor sfaturi pentru utilizarea în Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; siguranţă a electricităţii explicaţia, conversaţia, Aprecierea
6.3 - Realizarea unor experimente simple exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
- Formularea unor argumente pe o temă dată jocul didactic

16. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4;  Organizarea şi reprezentarea datelor din  Organizarea şi tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; mediul înconjurător reprezentarea numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Completarea unor tabele/grafice datelor din Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; - Jocuri mediul explicaţia, conversaţia Observarea
6.3 înconjurător euristică, exerciţiul comportamentului la
oră

17. MEM MEM: Unităţi de măsură  Unde şi vibraţii


Marţi MEM: 1.1; Resurse materiale: manualul Evaluarea
1.2; 1.3; 1.4;  Unde şi vibraţii tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
1.6; 3.1; 3.2; - Completarea unor grafice/tabele numărătoarea de poziţionare participării la
4.1; 4.2; 5.1; - Audierea unor înregistrări cu sunete diverse Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; explicaţia, conversaţia, Efectuarea sarcinilor
6.3 exerciţiul de lucru

231
18. MEM Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură  Să exersăm! tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
curi 1.2; 1.3; 1.4;  Să exersăm! culegeri de exerciţii si participării la
1.6; 3.1; 3.2; - Rezolvarea unor probleme probleme, caietul elevului activităţile propuse
4.1; 4.2; 5.1; - Indicarea orei pe ceas Resurse procedurale: Aprecierea
5.2; 6.1; 6.2; - Calcularea preţurilor unor obiecte explicaţia, conversaţia, răspunsurilor elevilor
6.3 - Alegerea răspunsului corect exerciţiul, demonstraţia
- Realizarea unor planşe cu unităţile de măsură
învăţate
- Completarea unor grafice
- Alegerea răspunsului corect
19. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Completarea fişelor de
Joi 1.2; 1.3; 1.4;  Evaluare  Evaluare tipărit/digital, fişe de lucru, evaluare
1.6; 3.1; 3.2; numărătoarea
4.1; 4.2; 5.1; Resurse procedurale:
5.2; 6.1; 6.2; explicaţia, conversaţia
6.3 euristică, exerciţiul,
problematizarea

20. MEM MEM: 1.1; MEM: Unităţi de măsură Resurse materiale: manualul Evaluarea
Vi- 1.2; 1.3; 1.4;  Vreau să ştiu mai mult!  Vreau să ştiu tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
neri 1. 6; 3.1; 3.2; - Activităti de remediere/dezvoltare în funcţie mai mult! numărătoarea participării la
4.1; 4.2; 5.1; de rezultatele obţinute la test Resurse procedurale: activităţile propuse
5.2; 6.1; 6.2; explicaţia, conversaţia, Aprecierea
6.3 exerciţiul, problematizarea, răspunsurilor elevilor
jocul didactic

Recapitulare finală
Perioada: S19-S20 (2 săptămâni)
Competenţe Detalieri de conţinut Resurse materiale Evaluare bnm,
Ziua Disciplina Activităţi de învăţare
specifice şi procedurale
1. MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul
Luni MEM MEM: 1.1; - Citirea şi scrierea numerelor în intervalul 0 - 1 000  Numeraţia 0 – 1 000 tipărit/digital, texte – suport Evaluarea

232
1.2; 1.3; 1.4; - Aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a din manual, fişe de lucru, comportamentului, a
1. 6; 3.1; numerelor date globul pământesc, imagini, participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Compararea numerelor date, folosind semnele de sfere, fişe de experiment, activităţile propus
5.1; 5.2; 6.1; relaţie: <, >, = film documentar
6.2; 6.3 - Citirea/scrierea unor date din/în tabele şi alte Resurse procedurale:
tipuri de organizatori grafici explicaţia, conversaţia
- Înregistrarea în tabele a unor date despre formele euristică, exerciţiul,
de relief problematizarea, jocul
- Ilustrarea prin desen a formelor de relief didactic, experimentul,
demonstraţia

2. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul Evaluarea
Marţi 1.2; 1.3; 1.4; - Efectuarea de adunări şi scăderi în centrul tipărit/digital, texte - suport, comportamentului, a
1. 6; 3.1; 0 - 1 000 caietul elevului participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Compararea rezultatelor unor adunări şi scăderi  Adunarea şi scăderea Resurse procedurale: lectura activităţile propuse
5.1; 5.2; 6.1; - Stabilirea valorii de adevăr a unor egalităţi date până explicativă, explicaţia,
6.2; 6.3 - Completarea unor tabele la 1 000 conversaţia euristică,
- Aflarea termenului necunoscut la adunare şi observaţia
scădere
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi scăderi în
concentrul 0-1 000
- Efectuarea de exerciţii de adunarea şi scădere cu
trei/patru termeni
- Jocuri cu numere pe tema Plantele

3. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul


Mier- 1.2; 1.3; 1.4; - Efectuarea de adunări şi scăderi în centrul  Adunarea şi scăderea tipărit/digital, texte – suport Evaluarea
curi 1. 6; 3.1; 0 - 1 000 până la 1 000 din manual, reviste pentru comportamentului, a
3.2; 4.1; 4.2; - Compararea rezultatelor unor adunări şi scăderi copii participării la
5.1; 5.2; 6.1; - Stabilirea valorii de adevăr a unor egalităţi date Resurse procedurale: lectura activităţile propuse
6.2; 6.3 - Completarea unor tabele explicativă, explicaţia,
- Aflarea termenului necunoscut la adunare şi conversaţia, jocul de rol
scădere
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi scăderi în

233
concentrul 0-1 000
- Efectuarea de exerciţii de adunarea şi scădere cu
trei/patru termeni

4. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul Evaluarea
Joi 1.2; 1.3; 1.4; - Identificarea datelor unei probleme într-un text  Probleme de tipărit/digital, caietul comportamentului, a
1. 6; 3.1; citit adunare şi scădere elevului participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Identificarea întrebărilor care necesită efectuarea Resurse procedurale: activităţile propuse
5.1; 5.2; 6.1; unor calcule în vederea rezolvării problemelor explicaţia, conversaţia
6.2; 6.3 - Alcătuirea planului de rezolvare a unor probleme euristică, exerciţiul,
- Rezolvarea de probleme cu adunări şi scăderi în problematizarea, jocul
concentrul 0 - 1 000 didactic, demonstraţia
- Introducerea datelor unor probleme în tabele
- Introducerea rezultatelor unor probleme în tabele
- Rezolvarea de probleme pe o temă dată

5. MEM MEM:1.1; MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul Evaluarea


Vineri 1.2; 1.3; 1.4; - Formularea de răspunsuri la întrebări legate de  Înmulţirea şi tipărit/digital, texte – suport comportamentului, a
1. 6; 3.1; mediile de viaţă şi animalele care trăiesc acolo împărţirea din manual, cărţi pentru participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Utilizarea în exerciţii a terminologiei matematice: numerelor naturale copii activităţile propuse
5.1; 5.2; 6.1; factori, produs, de atâtea ori mai mare, cât, până la 100 Resurse procedurale: lectura
6.2; 6.3 deîmpărţit, împărţitor, de atâtea ori mai mic explicativă, explicaţia,
- Rezolvarea de înmulţiri/împărţiri în concentrul 0 - conversaţia euristică,
100 procedee de citire activă,
- Exersarea tablei înmulţirii/împărţirii în concentrul selectivă, conştientă,
0 - 100 exerciţiul, jocul didactic
- Efectuarea de exerciţii care presupun efectuarea
de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu înmulţir/împărţirii
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/împărţire
- Completarea unor tabele

6. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul Evaluarea
Luni 1.2; 1.3; 1.4; - Formularea de răspunsuri la întrebări legate de  Înmulţirea şi tipărit/digital comportamentului, a

234
1. 6; 3.1; mediile de viaţă şi animalele care trăiesc acolo împărţirea Resurse procedurale: participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Utilizarea în exerciţii a terminologiei matematice: numerelor explicaţia, conversaţia activităţile propuse, a
5.1; 5.2; 6.1; factori, produs, de atâtea ori mai mare, cât, naturale până la euristică, exerciţiul, produselor activităţii
6.2; 6.3 deîmpărţit, împărţitor, de atâtea ori mai mic 100 problematizarea, jocul
- Rezolvarea de înmulţiri/împărţiri în concentrul 0 - didactic
100
- Exersarea tablei înmulţirii/împărţirii în concentrul
0 - 100
- Efectuarea de exerciţii care presupun efectuarea
de operaţii de diferite ordine
- Compunerea de probleme cu înmulţir/împărţirii
- Jocuri cu operaţii de înmulţire/împărţire
- Completarea unor tabele

7. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală Evaluarea


Marţi 1.2; 1.3; 1.4; - Rezolvarea unor probleme de înmulţire/împărţire  Probleme de Resurse materiale: manualul comportamentului, a
1. 6; 3.1; - Înregistrarea rezultatelor unor probleme în tabele înmulţire/împărţire tipărit/digital, instrumente participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Schimbarea datelor/întrebării unor probleme de măsuare a timpului, activităţile propuse
5.1; 5.2; 6.1; rezolvate calendare
6.2; 6.3 - Alcătuirea unor probleme pe o temă dată Resurse procedurale:
- Folosirea terminologiei matematice în rezolvarea explicaţia, conversaţia
de exerciţii şi probleme euristică, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic, observarea directă
8. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală Resurse materiale: manualul Evaluarea
Mier- 1.2; 1.3; 1.4; - Împărţirea întregului în părţi egale  Fracţii tipărit/digital, filme comportamentului, a
curi 1. 6; 3.1; - Scrierea/citirea fracţilor documentare, caietul participării la
3.2; 4.1; 4.2; - Recunoaşterea numitorului/numărătorului dintr-o elevului activităţile propuse
5.1; 5.2; 6.1; fracţie Resurse procedurale:
6.2; 6.3 - Reprezentarea unor fracţii cu ajutorul desenelor explicaţia, conversaţia,
- Identificarea doimii/pătrimii, folosind împărţirea exerciţiul, problematizarea,
la 2/4 jocul didactic
- Asocierea jumătăţii/sfertului şi întregului cu
desenele corespunzătoare
9. MEM MEM:1.1; MEM: Recapitulare finală
Joi 1.2; 1.3; 1.4; - Recunoaşterea figurilor şi corpurilor geometrice
1. 6; 3.1; învăţate  Figuri şi corpuri Resurse materiale: manualul Evaluarea

235
3.2; 4.1; 4.2; - Realizarea unor desene folosind figurile şi geometrice tipărit/digital, fişe de lucru, comportamentului, a
5.1; 5.2; 6.1; corpurile geometrice învăţate caietul elevului participării la
6.2; 6.3 - Completarea unor desene pentru a obţine figurile Resurse procedurale: activităţile propuse
geometrice învăţate explicaţia, conversaţia
- Completarea unor tabele în mod corespunzător euristică, exerciţiul,
- Jocuri matematice problematizarea, jocul
- Rezolvarea unor probleme pe o tematică dată didactic, demonstraţia

10. MEM MEM: 1.1; MEM: Recapitulare finală  Probleme de Resurse materiale: manualul Aprecierea
Vineri 1.2; 1.3; 1.4; - Jocuri de logică matematică logică şi tipărit/digital, fişe de lucru, răspunsurilor date de
1. 6; 3.1; - Completarea unor rebusuri, desene, planşe perspicacitate. caietul elevului elevi
3.2; 4.1; 4.2; - Lecturarea unor curiozităţi Corpul uman; Resurse procedurale:
5.1; 5.2; 6.1; - Rezolvarea unor probleme de logică Plante si explicaţia, conversaţia
6.2; 6.3 animale; euristică, exerciţiul Evaluarea
Pământul; comportamentului, a
Universul participării la
activităţile propuse

236