Sunteți pe pagina 1din 4

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind conferirea de titluri onorifice


unor artiqti ai Teatrului Nalional ,,Mihai Eminescu"

In temeiul art. 88 lit. a) din Constitulia Republicii Moldova 9i al Legii


cu privire la distincliile de stat ale Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c re te azd:

Art. 1 . - Pentru merite deosebite in dezvoltarea gi promovarea artei teatrale


nationale qi a valorilor universale ale culturii, pentru talent remarcabil
dedicat scenei $i rezistenle in fala provocdrilor epocii, pentru asumarea
misiunii de cultivare a limbii romdne, precum;i cu prilejul marcirii a 100 de ani
de la fondarea Teatrului, se confer6:
Titlul onorific ,,Artist al Poporului"
doamnei Angela CIOBANU - actrip
domnului Alexandru COZUB - regizor
domnului Anatolie DURBALA - actor
domnului Alexandru LEANCA - actor
doamnei Silvia LUCA - actrilE

domnului Petru OISTRIC - actor;

Titlul onorific ,,Maestru in Art6"


domnului Alexandru TIR$U - regizor de sunet;
Titlul onorific ,,Artist Emerit"
domnului Vadim - viorist
BUINOVSCHI
domnului Iurie FOC$A - actor
domnului Serghei RACENCO - dirijor, conducdtor al Orchestrei
de Camerd
2

domnului AlexandruPLE$CA - actor


doamnei Doriana MARGINEAN - actritd.

Art.2. - Prezentul decret intri in vigoare la data semndrii.

9PU
PRE II MOLDOVA
3

o
t) \t o
$ I,

ChiEiniu, 6 octombrie 2021.


Nr. 180-lX.
flepeeo4

IIPE3UAEHT PECIIyEJII,IKLI MOJIAOBA

I/KA3
o flprrcBoeHurz rpynne aprr.rcroB Hauuoua.nrsoro rearpa ,,Mihai Eminescu"
floqerHblx ssarui4

Ha ocHosaHl4u nyHt<ra a) crarbrl 88 KoHcruryur4r.r Pecny6rr.rKn Mor.qoaa


u 3axona o rocy.rlapcrBeHHrrx Harpa.(ax Pecny6,ruxu Mo,raoea

flpesugeHr Pecny6nuxu Mo,r.qoea fl o c ra H o BJu e r:

Cr. l. - 3a oco6sre3acnyru B pa3BLl'tuvt r4 [poABHxeHHr.r HarrHoHa;rbHoro


TeaTpErJrEHOrO r.rcKyccTBa H yHHBepcirJrbHbrx KyJrbTypHbrx uessocre ,
ga sHAarouzicc raraHT, npeAaHHocrE cueHe 14 crofirocrr nepe.u gfloxirJrbHbtMrl
Bbr3oBaMr.r, 3a Bbr[oJrHeHr4e Mr.rccr.rH no KyJrbTnBHpoBaHuro pyMErHcKoro,3brKa,
a raKxe no cryqarc 100-aerns co AH, ocHoBanua Tearpa npucBolrrb:

nor{ergoe 3BaHr.re ,,Artist al Poporului"


TIOEAHY As.qxere - aKrprce
KO3YEY Arexcauapy pexr4ccepy

AYPEAI3 AHarorue aKrepy

JITIHKA Arexcauspy aKrepy

JIYKA Cu aauu aKTp14ce

ofrcttnxv nerpy - aKrepy

loqerHoe 3BaHr4e ,,Maestru in ArtA"


TbIPlIy A.uexcax4py - 3ByKopexrccepy
noqerHoe 3BaHHe ,,Artist Emerit"

BYfrHOBCKI4 Ba.4ranay cKpI,tnaqy

@OKIIIA IOpree ar(Tepy


2

PAr{EFil(O Ceprero rrrpr{xepy, pyr(oBorureJrro Karrrep-


HOrO OpKeCTpa

IIJIEIUKA ArerccaHspy aKrepy

MAPn)KI4FUIH .I[opuaHe aKTpllce

Cr.2. - Hacroruufi yKa3 Bcrynaer B cuJry co aHr noanxcaHr4r.

B E F U
a
TTPE3ZAEHT BA

n lt _o o
-J, 1.. ,/

Kuruuuey, 6 orcrr6pa 2021 r.


Ns 180-IX.

S-ar putea să vă placă și