Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educaţiei

al
Republicii Moldova

ISTORIE
Programe pentru examenul de bacalaureat, 2011

Chişinău, 2010
BACALAUREAT-2011

Programa pentru examenul de bacalaureat la istorie, ediţia 2011, a fost elaborată în baza Concepției
educației istorice în RM,revăzută conform Curriculum-ului liceal modernizat la istorie şi vizează realizarea
Standardelor educaționale pentru învățămîntul liceal, în concordanţă cu Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea bacalaureatului.
Evaluarea competențelor formate la elevi pe parcursul studiilor liceale la istorie vizează realizarea
competenţe specifice ale disciplinei:
 Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
 Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului istoric.
 Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
 Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice.
 Manifestarea atitudinii pozitive faţă de impactul evenimentelor istorice asupra dezvoltării societăţii.
 Formarea comportamentelor democratice şi a valorilor general - umane.
 Competenţe de a păstra şi de a aprecia patrimoniul naţional şi local în contextul universal.
Examenul la istorie urmăreşte scopul:
 de apreciere a nivelului de performanţă atins de către fiecare elev la istorie;
 de desfăşurare a examenului în condiţii de maximă eficienţă, asigurîndu-i un caracter naţional;
 de stabilire a corelaţiei dintre examen şi Curriculum şcolar la disciplină.

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul sesiunii de bacalaureat 2011, examenul la istorie se susţine la solicitare.


Examenul la istorie se va desfăşura în formă scrisă, timp de 180 min.
Scopurile programei de examen la istorie sînt de a face posibilă pregătirea eficientă a candidaților, astfel
încît ei să poată:
 să utilizeze algoritmi de studiere a surselor istorice în baza principiului multiperspectivității și
multiculturalității.
 să demonstreze gîndire logică, creativă şi critică și abilitățile practice de lucru;
 să aprecieze locul și importanța evenimentelor istorice prin prisma prezentării evenimentelor de la local
la universal;
 să aplice modele de investigare a cauzalității și schimbării;
Aspectele susnumite sunt în concordanță cu rigorile Curricula modernizată la istorie, Standardele
educaționale și de evaluare.
Pentru realizarea eficientă a componentei Evaluare a procesului educaţional la istorie se va lua în
consideraţie cadru de interdependenţă dintre Standardele educaționale la istorie pentru treapta de liceu –
Competenţele cheie şi transdisciplinare pentru treapta de liceu şi Competenţele specifice ale disciplinei.
Standardele educaţionale, fiind finalităţi ale învăţării, reprezintă o componentă a calităţii, eficienţei
învăţămîntului la nivel de ţară, instituţie şcolară şi elev în parte.
Standardul educaţional este o normă pentru evaluarea competenţelor elevilor la disciplina şcolară
structurată pe cele trei componente:
1. Cunoaşterea şi înţelegerea.
2. Aplicarea (formarea capacităţilor productive şi creative)
3. Integrarea (inclusiv formarea atitudinilor).
Standardele publicate în anul 2008 rămân a fi aplicabile şi actualmente, deoarece, ele scot în evidenţă
cerinţele educaţiei faţă de elevii de diferite vîrste, conform competenţelor specifice ale disciplinei, orientate
spre formarea de calităţi/capacităţi, cunoştinţe funcţionale şi comportamente constructive.
Standardele educaționale

I. Cunoaştere şi înţelegere
Standardul 1.1. Enumerarea a cel puţin 3 evenimente consecutive din
fiecare epocă studiată.
Standardul 1.2. Explicarea sensului termenilor: civilizaţie, geneză*, ideologie, liberalism, totalitarism,
creştinism, islamism, budism, naţionalism, rasism, fascism, socialism, comunism, conservatism, război rece,
război local, focar de război*, război mondial, democraţie, cataclism natural şi social *, mişcare de
eliberare naţională*, societate postindustrială*.
Standardul 1.3. Crearea algoritmilor de cercetare a surselor istorice din diferite epoci în baza principiului
multiperspectivitaţii şi multiculturalităţii.
Standardul 1.4. Explicarea interdependenţei dintre cauzalitate şi schimbare
în tratarea evenimentelor abordate.
Standardul 1.5. Descrierea în bază de algoritm a personalităţilor istorice.
II. Aplicare
Standardul 2.1. Construirea demersurilor analitice, utilizînd tabele sinoptice.
Standardul 2.2. Modelarea pe harta mută a desfăşurării unor evenimente concrete.
Standardul 2.3. Utilizarea algoritmilor de studiere a surselor istorice în baza principiului multiperspectivităţii şi
multiculturalităţii,
Standardul 2.4.* Aplicarea modelelor de investigaţie a cauzalităţii şi schimbării: în organizarea statală şi
regimurile politice, în modul de viaţă, în raportul biserică - stat pe parcursul evoluţiei istorice; în progresul tehnic şi
cultural în dezvoltarea epocilor istorice.
Standardul 2.5. Elaborarea discursurilor istorice în baza informaţiilor dobîndite din diverse surse (manual,
document, mass-media, scheme, hărţi etc.).
Standardul 2.6. Rezolvarea diverselor tipuri de teste cu referire la epocile studiate.
Standardul 2.7. * Elaborarea planului de idei, scheme, diagrame, hărţi, etc. pentru prezentarea unei probleme
istorice.
Standardul 2.8. Elaborarea frizelor cronologice, utilizînd date istorice cu referire la problemele abordate.
Standardul 2.9. * Elaborarea planului de idei pentru prezentarea unei probleme controversate, utilizînd limbajul
adecvat.
III. Integrare
Standardul 3.1. Integrarea informaţiilor din diferite surse într-un discurs, pe una din problemele controversate din
istorie.
Standardul 3.2. Sintetizarea informaţiilor asupra unui eveniment dobândite din diverse surse (manual, crestomaţie,
mass - media, hărţi, diagrame, scheme, etc.).
Standardul. 3.3. Argumentarea cauzelor şi impactului evenimentelor studiate (evoluţia social-economică şi
politică, organizarea statală, declanşarea conflictelor militare, influenţelor culturale, progresul tehnico-ştiinţific) din
aspectul multiperspectivităţii.
Standardul 3.4. Prezentarea şi argumentarea opiniei personale privind problema abordată.
Standardul 3.5. *Propunerea modelelor de rezolvare a unor probleme istorice din aspectul multiperspectivităţii şi
multiculturalităţii.
În cadrul pregătirii pentru examenul de istorie în sesiunea de bacalaureat - 2010, au fost elaborate standarde de
evaluare şi obiective de evaluare, care au derivat din standardele educaționale. Enumerăm mai jos o listă de
standarde şi obiective de evaluare ce vor fi testate în cadrul examenului de bacalaureat.
Fiecare obiectiv de evaluare poate fi verificat printr-un şir de itemi de diferite tipuri (obiectivi, semiobiectivi, cu
caracter deschis) şi cu diferit grad de dificultate.
STANDARDE DE EVALUARE
/SE/
SE I Localizarea şi prezentarea evenimentelor/fenomenelor şi proceselor istorice în timp şi în spaţiu.
SE II Explicarea noţiunilor istorice şi utilizarea lor corectă în problemele abordate.
SE III Identificarea şi argumentarea legăturilor cauzale dintre diferite evenimente/fenomene şi procese
istorice.
SE IV* Analiza şi interpretarea documentelor istorice din diverse epoci.
SE V* Compararea şi deducerea particularităţilor, generalizarea lor în baza surselor istorice.
SE VI Integrarea informaţiilor din diverse surse istorice şi structurarea lor într-un discurs/eseu, exprimând
argumentat opinia proprie.
SE VII Independenţa şi creativitatea în rezolvarea diferitor tipuri de itemi.

OBIECTIVE DE EVALUARE
/OE/
SE I OE l . Să construiască axe cronologice şi să plaseze evenimentele istorice în timp şi spaţiu.
2. Să localizeze pe hartă spaţiul istoric în evoluţie pe diferite durate de timp.
3. Să interpreteze o hartă istorică în baza unui algoritm.
SE II OE 4. Să identifice principalele noţiuni istorice în baza unor caracteristici.
5. Să definească şi să utilizeze corect noţiunile istorice.
SE III OE 6. Să interpreteze/argumenteze relaţiile de tip cauză-efect,prezentându-le într-o
consecutivitate logică
7. Să descrie/argumenteze rolul important al unor personalităţi istorice în baza analizei
informaţiilor şi a investigaţiilor proprii.
SE IV OE 8*. Să analizeze/interpreteze documente istorice în baza rezolvării unor situaţii-problemă.
SE V OE 9*. Să deducă în baza surselor istorice studiate particularul şi generalul în cadrul unor
evenimente/procese istorice.
SE VI OE 10. Să raporteze/integreze informaţiile din sursele studiate şi să redacteze un eseu istoric.
SE VII OE 11. Să-şi exprime opinia/punctul de vedere în raport cu subiectul abordat.
12 Să aprecieze argumentat şi creativ informaţiile istorice la care se referă.

Nota bene : Stimaţi candidaţi, întru acumularea unui punctaj cît mai mare , la rezolvarea
Itemilor, rog să atrageţi atenţie sporită la punctajul atribuit conform baremului .
Sugestii de conținuturi pentru examenul de bacalaureat

Personalităţi

Istoria naţională Istoria universală


Epoca antică
Burebista Traian
Decebal Caius Iulius Caesar
Pericle
Herodot
Alexandru Macedon
Constantin cel Mare
Epoca medievală
Alexandru cel Bun Carol cel Mare
Ştefan cel Mare Ludovic al XIV-lea
Vasile Lupu Leonardo da Vinci
Ioan Vodă cel Viteaz Martin Luther
Mihai Viteazul Michelangelo
Constantin Brîncoveanu
Epoca modernă
Dimitrie Cantemir Petru I cel Mare
Tudor Vladimirescu George Washington
Alexandru Ioan Cuza Otto von Bismarck
Mihai Eminescu Napoleon Bonaparte
Mihail Kogălniceanu Adam Smit
Carol I de Hohenzolerlern - Sigmaringen Alexandru I
G. Bănulescu –Bodoni Abraham Lincoln
Epoca contemporană
A. Mateevici W. Wilson
Ferdinand I Ch. De Gaulle
Carol II I. Stalin
N. Titulescu A. Hitler
Constantin Stere W. Churchills
G. Vieru M. Thatcher
N. Iorga M. Gorbaciov
Relaţii de cauzalitate
Epoca antică

1. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre condiţiile geografice şi principalele ocupaţii în Orientul Antic.
2. Demonstraţi relaţia de interdependenţă dintre condiţiile geografice şi colonizarea greacă în lumea antică.
3. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre războaiele macedonene şi elenism.
4. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre democraţia antică şi cea din lumea contemporană.
5. Demonstraţi relaţia de interdependenţă dintre creştinism şi procesul de romanizare în lumea antică.
6. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre politica lui Burebista şi evoluţia statului geto-dac.

Epoca medievală

1. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre obştea sătească şi evoluţia societăţii medievale.


2. Demonstraţi relaţia de interdependenţă dintre oraşul medieval şi evoluţia spirituală a societăţii
medievale.
3. Demonstraţi relaţia de interdependenţă dintre monarhiile absolutiste şi evoluţia societăţii medievale.
4. Demonstraţi relaţia de interdependenţă dintre puterea politică şi biserică în societatea medievală.
5. Demonstraţi relaţia de interdependenţă dintre fărâmiţarea feudală şi războaiele medievale.

Epoca modernă

1. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre mişcările reformatoare din Principatele Române şi evoluţia
social- politică a spaţiului românesc modern.
2. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre doctrinele social - politice şi democratizarea vieţii politice din
sec. XIX-lea.
3. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre revoluţiile burgheze şi sistemul social-politic din epoca
modernă.
4. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre mişcările naţionale din secolul al XIX-lea şi afirmarea naţiunilor
europene.
5. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre programele politice ale revoluţiilor burgheze şi evoluţia
relaţiilor sociale.
6. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre politica colonială a ţarismului şi situaţia socio-economică a
Basarabiei în secolul XIX-lea.
7. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre destrămarea Imperiului Rus şi mişcarea naţională din Basarabia.
8. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre politica promovată de Alexandru Ioan Cuza şi abdicarea lui.

Epoca contemporană

1. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre activitatea organizaţiilor internaţionale şi tendinţele de


menţinere a păcii în lume.
2. Demonstraţi legătura cauzala dintre unirea provinciilor româneşti la 1918 şi realizările economiei
României în perioada interbelică.
3. Demonstraţi interdependenţa dintre direcţiile politicii externe a URSS şi crearea RASSM.
4. Demonstraţi interdependenţa dintre „cursul nou” a lui Roosevelt şi ieşirea SUA din criza economică.
5. Demonstraţi legătura cauzală dintre activitatea partidelor politice şi instaurarea dictaturii regale în
perioada interbelică în România.
6. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre criza politică din vara anului 1940 şi instaurarea regimului
naţional legionar în România.
7. Demonstraţi cauzalitate dintre încălcarea prevederilor Sistemului de la Versailles şi începutul
războiului II mondial.
8. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre semnarea pactului Ribbentrop-Molotov şi începutul acţiunilor
militare din iunie 1941.
9. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre deportările din 6 iulie 1949 şi procesul de colectivizare a
gospodăriilor ţărăneşti individuale.
10. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre noua mentalitate politică şi sfârşitul „războiului rece”.
11. Demonstraţi relaţia de cauzalitate dintre destrămarea URSS şi crearea sistemului multipolar al
relaţiilor internaţionale.
Subiecte propuse pentru redactarea eseului

Epoca antică

1. Contribuţia civilizaţiilor antice la făurirea tezaurului civilizaţiei universale (în baza unei civilizaţii).
2. Impactul imperiilor antice asupra dezvoltării civilizaţiei antice.
3. Cucerirea Daciei de către romani: sfârşit tragic sau un început eroic.
4. Etnogeneza românilor: fenomen abordat din perspectiva istorică, naţională şi politică

Epoca medievală

1. Monarhiile absolutiste condiţie a progresului social, economic şi politic al societăţii medievale.


2. Oraşul medieval –model de democraţie şi libertate.
3. Descoperirile geografice: aventurism, scop al vieţii sau necesitate istorică.
4. Opera culturală a societăţii medievale expresie a relaţiilor şi instituţiilor sociale.
5. Constituirea statului medieval Ţara Moldovei: între legendă şi adevăr istoric.
6. Ctitoriile medievale – expresie a dăinuirii noastre.
7. Contextul geopolitic a spaţiului medieval românesc-context de afirmare a statalităţii.
8. Sistemul de alianţe a domnitorilor români - condiţie a echilibrului european.

Epoca modernă

1. Revoluţiile de la 1848-1849: idei şi perspective.


2. Impactul revoluţiei industriale asupra evoluţiei sociale a lumii moderne.
3. Rivalitatea marilor puteri la răscrucea secolelor XIX- XX – cadru de declanşare a flagelului mondial.
4. Regimul fanariot: între progres şi regres
5. Generaţia paşoptistă factor determinant în evoluţia societăţii moderne româneşti.
6. Rivalităţile ruso – austro – otomane şi consecinţele lor pentru Principatele Române în epoca modernă.
7. Impactul politicii ţariste în Basarabia în sec. XIX-lea.

Epoca contemporană

1. Sisteme politice democratice și totalitare în epoca contemporană. Analiză comparativă.


2. Caracteristica generală a proceselor economice din ţările lumii în perioada contemporană.
3. Impactul tehnologiilor asupra vieţii cotidiene şi a mediului.
4. Sistemul Versailles –Washington. Progrese și limite.
5. Războaiele secolului XX-lea:cauze, caracteristice şi consecinţe.
6. Integrarea europeană. Realizări şi perspective.
7. Problemele globale ale umanităţii – un test de maturitate al comunității internaționale .
8. Perspectivele dezvoltării culturii naţionale şi universale în condiţiile globalizării.
9. Formarea RSSM – între ficțiune și adevăr.
10. Republica Moldova după 1991: realizări şi probleme.
11. Politica externă a României în perioada interbelică – de la echilibru regional la securitatea europeană:
realizări și limite.
12. Conflictul de pe Nistru – istoric și perspective de rezolvare.
Schema de evaluare
Matrice de specificaţii
Profilul umanist

Nivel taxonomic
Cunoaştere si Total
cognitiv înţelegere Aplicare Integrare
Competenţe
Înţelegerea şi utilizarea adecvată a
specifice
limbajului de specialitate.
3,85% 7,7% 2,31% 13,86%

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi


7,7% 15,4% 7,7% 30,8%
spaţiului istoric.

Cunoaşterea şi interpretarea surselor


2,31% 2,31% 2,31% 6,93%
istorice

Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi


3,85% 3,85% 2,31% 10,01%
schimbare în istorie.

Aprecierea critică şi obiectivă a


situaţiilor, faptelor şi proceselor 7,7% 7,7% 7,7% 23,1%
istorice.

Manifestarea atitudinii pozitive faţă de


impactul evenimentelor istorice asupra 3,85% 3,85% 3,85% 11,55%
dezvoltării societăţii.

Formarea comportamentelor
democratice şi a valorilor general - 1,2% 1,2% 1,35% 3,75%
umane.

Total
30,46% 42,01% 27,53% 100%
Model de test pentru profilul umanist

Citeşte cu atenţie sursele istorice propuse. În baza conţinutului documentelor expuse, a


cunoştinţelor, capacităţilor şi abilităţilor obţinute pe parcursul studiilor, răspundzînd la
întrebările propuse:

A. ”În ajunul războiului, dar mai ales în perioada marșului victorios prin țările Occidentului,
Hitler li se părea oamenilor o figură gigantică, care întrunea în sine talentul strategic a lui Napoleon,
șiretenia lui Machiavelli și fanatismul lui Mahomed. După primele înfrângeri în Rusia, el deveni de
statură mai mică, nu se mai bucura de prestigiul pe care îl avuse, iar spre sfârșitul războiului era
considerat diletant în arta militară. Ordinele lui nechibzuite și incompetența strategică le-au fost
aliaților utile. Toate insuccesele serioase ale forțelor armate germane erau atribuite lui Hitler, iar
victoriile – corpului generalilor germani […] Nu trebuie să uităm că Napoleon, care era un comandant
de oști profesionist, de asemenea a fost orbit de strălucirea victoriilor sale și a comis aceleași greșeli
fatale în aceeași țară.”
Istoricul și teoreticianul militar englez B. Liddel Gart
despre atitudinea generalilor germani față de Hitler

B. ”În fața Dumnezeului strămoșilor noștri, în fața istoriei și a veșniciei românești, mi-am luat azi
răspunderea de a smulge prin onoare dreaptă ceea ce ne-a fost cotropit prin silnica umilire și trădare,
hotărând să pornesc lupta sfîntă de redobândire a drepturilor neamului […] În acest ceas de încercare,
jur să vă duc la biruința sfințirii drepturilor noastre asupra bătrânei Moldove, să fac din pământul
Basarabilor vatra morților și leagănul copiilor voștri din codrii Bucovinei streji nepieritoare ale
gloriei românești […].
Români, să zidim cu trupurile noastre un nou altar neamului și să lăsăm urmașilor noștri
gloria pământului strămoșesc ”.
Ion Antonescu, Proclamația către țară, 22 iunie 1941

1. Numește evenimentele istorice reflectate în aceste două documente.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L/0/1/2
2. Numește cel puțin două cauze ale evenimentului recunoscut în conţinutul documentului A.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4
3. Datează trei evenimente istorice caracteristice perioadei indicate în documente.
a) ___________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
4. Plasează pe segmentul de axă cronologică evenimentele enumerate în itemul 3.
L/0/1/2/3/4/5/6
5. Hașurează pe harta de contur teritoriile care au fost pierdute de România în anul 1940.

L/0/1/2/3/4/5/6/7
6.Pornind de la documentul A, folosind caracteristicile subliniate, alcătuiți trei enunțuri,
care ar reflecta rolul istoric al uneia din personalitățile menționate în sursă (la alegere).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
7. Pornind de la documentul B, folosind noţiunile subliniate, alcătuiţi trei enunţuri, care ar reflecta
argumentele invocate de generalul I. Antonescu privind intrarea României în război.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
II. Relația cauză – efect.
8. Stabiliți relația de cauzalitate dintre destrămarea Imperiului Rus și mișcarea
națională din Basarabia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
III. Eseu
9. Elaborează un eseu, încadrat în 1,5 pagini la unul din subiectele propuse:

 Formarea RSSM – între ficțiune și adevăr.


 Integrarea europeană. Realizări și perspective.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
Barem de corectare
Clasa a XII-a, profil umanist

Comparti- Item Barem Puncte


mentul
I 1 Cîte 1 p. pentru fiecare eveniment indicat corect. 2 p.
(Documentul A- Al doilea război mondial.
Documentul B - Intrarea României în război/ începutul războiului ruso -
german.)
2 Cîte 2 puncte pentru fiecare cauză corect indicată a celui de al doilea război 4 p.
mondial.
3 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect din perioada indicată; 6 p.
Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment nominalizat corect.
4 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe axa cronologică. 6 p.
2 punctе pentru construcţia corectă a axei cronologice.
1 punct pentru respectarea segmentului de axă.
5 Cîte 2 punct pentru fiecare regiune indicată corect. 7 p.
1 punct pentru explicarea legendei hărţii
6 Cîte 2 puncte pentru fiecare enunţ, care conţine noţiunea subliniată şi 6 p.
reflectă rolul istoric a personalităţii alese.
7 Cîte 2 puncte pentru fiecare enunţ, care conţine noţiunea subliniată şi 6 p.
reflectă argumentul autorului.
II 8. 4 puncte pentru prezentarea relaţiei cauză efect. 4 p.
3 puncte pentru utilizarea limbajului adecvat. 3 p.
2 puncte pentru utilizarea a cel puţin două date cronologice. 2 p.
1 punct pentru menţionarea a cel puţin a unei personalităţi istorice implicate 1 p.
2 puncte pentru argumentarea consecinţelor cu efect regional/ european/ 2 P.
internaţional a evenimentelor numite. 2p.
2 puncte pentru expunerea logică.
III 9. 1 punct pentru respectarea volumului; 1 p.
3 puncte pentru expunerea logică şi coerentă a evenimentelor / proceselor 3 p.
istorice;
2 puncte pentru respectarea limbajului istoric adecvat; 2 p.
3 puncte pentru folosirea a minimum trei date cronologice 3 p.
3 puncte pentru expunerea argumentată a opiniei proprii asupra subiectului 3 p.
relatat;
4 puncte pentru reflectarea subiectului abordat prin prisma de la local la 4 p.
universal.
4 puncte pentru creativitate. 4 p.

Total 71puncte
Schema de evaluare
Matrice de specificaţii
Profilul umanist

Nivel taxonomic
Cunoaştere si Total
cognitiv înţelegere Aplicare Integrare
Competenţe
Înţelegerea şi utilizarea adecvată a
specifice
limbajului de specialitate.
3,85% 10,0% 3,85% 17,70%

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi


7,7% 7,7% 2,30% 17,70%
spaţiului istoric.

Cunoaşterea şi interpretarea surselor


3,85% 6,15% 3,85% 13,80%
istorice

Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi


3,85% 3,85% 3,08% 10,78%
schimbare în istorie.

Aprecierea critică şi obiectivă a


situaţiilor, faptelor şi proceselor 3,85% 5,37% 7,7% 16,90%
istorice.

Manifestarea atitudinii pozitive faţă de


impactul evenimentelor istorice asupra 3,85% 3,85% 3,85% 11,55%
dezvoltării societăţii.

Formarea comportamentelor
democratice şi a valorilor general - 3,85% 3,85% 3,85% 11,55%
umane.

Total
30,8% 40,72% 28,48% 100%
Profil Real
Citeşte cu atenţie sursa istorică propusă. În baza conţinutului documentului expus, a
cunoştinţelor, capacităţilor şi abilităţilor obţinute pe parcursul studiilor,rezolvă itemii ce
urmează răspunde la întrebările propuse:

A. „ Democraţia este guvernarea poporului, este şansa si responsabilitatea lui. Democraţia este cea
mai buna ocazie pe care individul a avut-o vreodată de a participa la viaţa sociala, de a hotărî
propriul destin politic, dar si cea mai mare responsabilitate. Pentru ca democraţia sa poată
funcţiona, membrii societăţii trebuie sa deţină o cultura politica specifica. In absenta acesteia,
democraţia nu poate supravieţui, instituţiile democratice nefiind suficiente.”.
John
Hallowell
A. „Trăim o epocă de exaltare excepţională şi de slăbire a sentimentului moral. Războiul mondial,
care a fost o dezlănţuire a forţei, s-a continuat după încheierea tratatelor , pe terenul gîndirii,
prin apologia forţei, şi fie că această apologie a făcut-o comunismul, fie că a făcut-o fascismul.
Amândouă aceste curente au îndreptat un atac hotărât împotriva actualei organizaţii de stat,
punctul central al acestui atac îl ocupă regimul parlamentar. (…) Pe cînd mişcarea comunistă
este o mişcare de masă şi urmăreşte răsturnarea însăşi a societăţii actuale, peste ideea naţională,
Garda de Fier este o mişcare de cadre, care urmăreşte înlocuirea sistemului de guvernământ.”

(Arman Călinescu, discurs parlamentar,1934)

1. Recunoaşte perioada istorică reflectată în documente .


_____________________________________________________________________________
L/0/1
2. Numeşte regimurile politice descrise în documente.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L/0/1/2
3. În baza fragmentului de hartă propus hașurează teritoriile a două state unde au fost instituite
regimul politic despre care se vorbeşte în documentul A şi teritoriile a două state cu regim
politic descris în documentul B.
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
4.În baza documentul A evidenţiază trei caracteristici ale regimului politic descris.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
L/0/1/2/3/4/5/6
5. Datează trei evenimente istorice caracteristice regimurilor descrise în ambele documente.
a) ___________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6
6. Determină rolul istoric a unei personalităţi (la alegere) care şi-a adus contribuţia la
dezvoltarea democraţiei în epoca contemporană.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6

7. În baza documentul B, folosind caracteristicile subliniate, alcătuiți trei enunțuri,


care ar reflecta cauzele instituirii în România a regimului politic descris .
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
II. Relația cauză – efect.
8. Stabileşte cauzalitate dintre criza politică din 1940 şi instaurarea regimului național
legionar din România.
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
III. Eseu
9. Elaborează un eseu, încadrat în 1,5 pagini la unul din subiectele propuse:

 Războaiele secolului XX –lea: cauze, consecinţe şi învăţăminte.


 Integrarea europeană. Realizări și perspective.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
Barem de corectare
Clasa a XII-a, profil real

Comparti- Item Barem Puncte


mentul
I 1 1 punct pentru numirea corectă a epocii. 1 p.

2 Cîte 1 puncte pentru fiecare regim corect indicat. . 2 p.


3 Cîte 2 punct pentru fiecare stat indicat corect. 9 p.
1 punct pentru completarea legendei hărţii
4 Cîte 2 puncte pentru fiecare caracteristică corect indicată din textul 6 p.
documentului.
(- guvernarea poporului;
- participarea la viaţa socială
- cultura politică;
-instituţii democratice a statului.)
5 Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment nominalizat corect. 6 p.
Cîte 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.
6 Cîte 2 puncte pentru fiecare argument adus în demonstrarea rolului istoric 6 p.
a personalităţii alese.
7 Cîte 2 puncte pentru fiecare enunţ, care conţine noţiunea subliniată şi 9 p.
reflectă cauzele instaurării regimului politic in România.
II 8. 4 puncte pentru prezentarea relaţiei cauză efect 4 p.
3 puncte pentru utilizarea limbajului adecvat 3 p.
2 puncte pentru utilizarea datelor cronologice, 2 p.
1 punct pentru menţionarea personalităţilor istorice implicate, 1 p.
2 puncte pentru argumentarea consecinţelor cu efect regional european/ 2 p.
internaţional a evenimentelor numite.
2 puncte pentru expunerea logică 2 p.
III 9. 1 punct pentru respectarea volumului; 1 p.
3 puncte pentru expunerea logică şi coerentă a evenimentelor / proceselor 3 p.
istorice;
2 puncte pentru respectarea limbajului istoric adecvat; 2 p.
3 puncte pentru folosirea a minimum trei date cronologice 3 p.
3 puncte pentru expunerea argumentată a opiniei proprii asupra subiectului 3 p.
relatat;
4 puncte pentru reflectarea subiectului abordat prin prisma de la local la 4 p.
universal.
4 puncte pentru creativitate. 4 p.

Total 73puncte
ISTORIE

Programe pentru examenul de bacalaureat, 2007


Tehnoredactare computerizată: Vasile Baroncea, Victoria Eşanu
Coperta: Andrei Danila
Tipografia Orhei.
Comanda nr. . Tiraj: 2000 ex.
Format: 6084 1/16. Coli de tipar 2,5
“Univers Pedagogic”, Chişinău, str. Socoleni 16/1
tel. 45-98-33, fax 45-97-64