Sunteți pe pagina 1din 92

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Adina Grigore ● Augustina Anghel ● Claudia-Daniela Negriţoiu


Elena Dumitrescu ● Mihaela Nițu ● Elena-Otilia Țîroiu ● Maria-Magdalena Pletea

ARTE VIZUALE
Ş I ABILITĂŢ
ABILITĂŢ I PRACTICE
CLASA A II-A

Editura Ars Libri


Acest manual este proprietatea Ministerului Educației.

Manualul școlar este aprobat de Ministerul Educației


prin ordinul ministrului educației nr. 4201/ 07.07.2021.
Acest manual şcolar este realizat în conformitate cu Programa şcolară aprobată
prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3418/ 19.03.2013.

116 111 – numărul de telefon de asistență pentru copii


MINISTERUL EDUCAȚIEI

Adina Grigore ● Augustina Anghel ● Claudia-Daniela Negriţoiu


Elena Dumitrescu ● Mihaela Nițu ● Elena-Otilia Țîroiu ● Maria-Magdalena Pletea

ARTE VIZUALE
Ş I ABILITĂŢ
ABILITĂŢ I PRACTICE
CLASA A II-A

Editura Ars Libri


Inspectoratul Şcolar al Judeţului/ Municipiului .............................................................................
Şcoala/ Colegiul/ Liceul ..................................................................................................................
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:
Aspectul manualului*
Anul
Anul Numele elevului Clasa format tipărit format digital
şcolar
la primire la predare la primire la predare
1
2
3
4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
· Cadrele didactice vor verifica dacă informaţiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
· Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.
· Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit și este transmisibil timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2021-2022.

Arte vizuale și abilități practice. Manual pentru clasa a II-a


Adina Grigore, Augustina Anghel, Claudia-Daniela Negriţoiu, Elena Dumitrescu,
Mihaela Nițu, Elena-Otilia Țîroiu, Maria-Magdalena Pletea
Referenți ştiinţifici:
Conf. univ. dr. Sofia-Loredana Tudor, Universitatea din Pitești
Prof. grad didactic I Ionela Cârstea, Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești

Copyright © Editura Ars Libri, 2021


Toate drepturile rezervate
ISBN: 978-606-36-1628-0

Editura Ars Libri


ISO 9001: 2015
Str. Victoriei, bl. Z1, sc. D, ap. 1
oraş Costeşti, judeţul Argeş Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Tel: 0248 546 357; 031 82 82 293; Arte vizuale şi abilităţi practice : clasa a II-a/
e-mail: arslibri@yahoo.com Adina Grigore, Augustina Anghel, Claudia-Daniela
www.edituraarslibri.ro Negriţoiu, .... - Buzoeşti: Ars Libri, 2021
ISBN 978-606-36-1628-0
Editor: Adina Grigore I. Grigore, Adina
Coordonator colecţia „Manuale şcolare”: Prof. Adina Grigore II. Anghel, Augustina
Redactor-şef: Prof. Cristina Ipate-Toma III. Negriţoiu, Claudia-Daniela
Tehnoredactare, grafică şi design: Mihai Ștefănescu 37
Coperta: Sorin Opriș
Credite foto: Depositphotos, pixabay.com
Machetare şi prepress: Mihai Ștefănescu
Tipărit la Ars Libri Prof SRL, Costeşti, Argeş

Orice preluare, parţială sau integrală a textului, a graficii sau a formatului digital al acestui manual se face doar cu acordul expres în scris al
Editurii Ars Libri.
Acest manual, în format tipărit şi electronic, este protejat de legile române şi internaţionale privind drepturile de autor, drepturile conexe şi
celelalte drepturi de proprietate intelectuală.
CUPRINS
Instrucțiuni de utilizare a manualului 4. Linia - element de limbaj plastic. Tehnica
digital ........................................................4 țesutului ...................................................52
Simboluri....................................................5 5. Recapitulare ..........................................55
Competențe generale și competențe spe- 6. Evaluare ................................................56
cifice............................................................6 UNITATEA 4- ÎN LUMEA MODELAJULUI ...57
Recapitularea cunoștințelor din clasa I....7
1. Formă, volum (gol/ plin) - elemente de
Evaluare inițială.........................................8
limbaj plastic ............................................58
UNITATEA 1 - ÎN LUMEA DESENULUI .........9
2. Presarea, modelarea liberă, incizia,
1. Punctul - element de limbaj plastic .......10 armătura, gravura - tehnici de lucru .....59
2. Linia - element de limbaj plastic .............13 3. Recapitulare ..........................................65
3. Hașurarea, linia modulată, repetiția, cali- 4. Evaluare .................................................66
grafia, stilizarea, gravura - tehnici de
lucru ........................................................15 UNITATEA 5- ÎN LUMEA COLAJULUI ........67
4. Forme regulate și neregulate - elemen- 1. Formă, volum (gol/ plin) - elemente de
te de limbaj plastic .................................. 21 limbaj plastic ............................................68
5. Recapitulare ..........................................25 2. Îndoirea, Origami, Tangram, împletirea
6. Evaluare .................................................27 - tehnici de lucru ......................................70
3. Recapitulare .........................................75
UNITATEA 2- ÎN LUMEA PICTURII ............29
4. Evaluare ................................................76
1. Pata plată, pata vibrată - elemente de
limbaj plastic ............................................30 UNITATEA 6 - ÎN LUMEA FOTOGRAFIEI ȘI
2. Pensulația, tamponarea, amprentarea, A FILMULUI ...............................................77
ștampilarea, pulverizarea, colajul - tehnici 1. Fotografia ..............................................78
de lucru .....................................................32 2. Filmul ....................................................80
3. Recapitulare ...........................................41 3. Recapitulare ..........................................81
4. Evaluare ..................................................42 4. Evaluare ................................................83
UNITATEA 3 - ÎN LUMEA CONFECȚIILOR ȘI Recapitulare finală.....................................85
A JUCĂRIILOR ............................................43 Evaluare finală............................................86
1. Forma și volumul - elemente de limbaj Dicționar.....................................................88
plastic. Tehnica Origami ...........................44
2. Forma și volumul - elemente de limbaj
plastic. Tehnica Tangram ............................47
3. Punctul și nodul - elemente de limbaj plas-
tic. Tehnicile cusut și croit .......................49

3
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A MANUALULUI DIGITAL
Conținutul manualului digital cuprinde Saltul direct la o anumită pagină se poate
integral conţinutul manualului în variantă face prin introducerea numărului de pagină
tipărită, având în plus (sau în locul ilustraţiilor dorit în caseta din bara de butoane de sus,
de pe hârtie) elemente specifice precum: după care se apasă tasta Enter.
exerciţii interactive, jocuri educaţionale,
animaţii, filme şi simulări. Pentru a parcurge manualul pagină cu

Navigarea este consistentă, permite pagină, se dă clic pe butonul pentru a


parcurgerea manualului și revenirea la merge înainte, iar pentru a vedea paginile din
activitatea de învăţare precedentă. urmă, se dă clic pe butonul .
Manualul digital conține activități
multimedia interactive de învățare (AMII), Butonul de Ajutor contextual
după cum urmează: statice, animate și oferă indicaţii despre modul în care trebuie
interactive. parcurse activităţile multimedia interactive
de învăţare și se află poziționat la fiecare
Manualul în format electronic poate dintre acestea.
fi accesat și utilizat pe orice PC/ tabletă/
smartphone cu procesor minimum de 800
MHz, 512 MB RAM, 1GB spațiu disponibil Butonul Validare este pentru
de stocare. validarea corectitudinii rezolvării unui item.
În cazul în care se dă clic pe acest buton
Sistem de operare – Windows Vista+,
și apare ”Felicitări! Ai răspuns corect!”,
Android 4.03+, Linux (Ubuntu 14.04, Linux
Mint 16, Debian GNU/Linux 7.0, OpenSUSE se confirmă rezolvarea corectă a itemului.
13.1), OS X 10.9+, iOS 7.1.X+ În cazul în care se dă clic pe acest buton
și apare „Ai greșit! Mai încearcă!”, itemul
Browser – Google Chrome 31+
este rezolvat greșit.
(Windows Vista+, Android 4.03+, Linux, OS
X 10.9+, iOS 7.1.X+) Mozilla Firefox 25+ Pentru reluarea unui exercițiu interactiv,
(Windows Vista+, Android 4.03+, Linux, OS se dă clic pe butonul Reia exercițiul  .
X 10.9+) Internet Explorer 10+ (Windows
7+) Safari 7+ (OS X 10.9+, iOS 7.1.X+) o   Pornire pentru secvențele AMII
Rezoluție minimum 1024 x 768 pixeli animat video

Rularea aplicației pe calculator, tabletă, o  Pauză pentru secvențele AMII


smartphone se realizează online prin animat video
accesarea adresei de web indicată, scrisă
în bara de adresă a browser-ului. o  Stop pentru secvențele AMII
animat video
Butonul AJUTOR conține un ghid o  Închidere a ferestrei curente
de utilizare a butoanelor de navigare
prezente în manual, și anume:
o  Vizualizarea imaginii mărite
Butonul Cuprins conține titlurile
unităților și ale subunităților manualului și o  Pornire videoclip animat
pagina la care se află fiecare. Dând clic pe
cuprins, se poate merge la fiecare dintre o  Exerciţiu interactiv
acestea printr-un clic pe tema respectivă.

4
SIMBOLURI
Discută!

Observă!

Răspunde la înt rebări!

Exersează!

Pictează!

Decupează!

Modelează!

Desenează!

Metode act iv-par t icipat ive

Fișă de observare sis t emat ică a act ivi tăț ii


și a c ompor t ament ului elevului

Cuvintele marcate cu steluță (*) se regăsesc la pagina 88, în dicționar.

5
COMPETENȚE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate


de contexte familiare
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizu-
al şi mesajul artistic
1.2. Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple,
exprimate vizual

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici


elementare diverse
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse con-
texte
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culo-
rii şi formei
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de
prelucrat şi tehnici accesibile
2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate
2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrări-
lor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Fişa de observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului (model


orientativ) va fi utilizată de către cadrul didactic pe parcursul întregului an școlar.
Caracteristici/ comportamente DA NU
1. Atitudinea elevului faţă de sarcinile de lucru
A colaborat cu ceilalţi colegi.
A solicitat ajutor la nevoie.
A finalizat activitatea.
2. Asumarea responsabilităţilor în realizarea sarcinilor de lucru
A avut spirit de iniţiativă.
A respectat regulile pentru îndeplinirea sarcinilor.
3. Corectitudinea realizării sarcinilor
A pus în aplicare achiziţiile anterioare.
A remediat problemele/ dificultăţile apărute.
A îndeplinit corect sarcinile.
4. Progresul realizat

6
RECAPITULAREA CUNOȘTINȚELOR DIN CLASA I

ȘTAMPILARE MODELARE CUSUT FORMĂ

REPETIȚIE ÎMPLETITURI LINIE MODULATĂ TĂIERE VOLUM

ORIGAMI PUNCT LINIE PATĂ TANGRAM


1. Alege eticheta potrivită.
2. Pentru fiecare compoziție plastică, stabilește elementele de limbaj plastic și
tehnicile de lucru folosite.
3. Ce materiale s-au folosit? Denumește și alte materiale folosite în orele de arte
vizuale și abilități practice.

7
EVALUARE INIȚIALĂ
1. Denumește cel puțin trei materiale 2. Completează propozițiile, co-
utilizate în lucrarea de mai jos. respunzător cu unul dintre cuvintele
din paranteze, după model.
Model: Caligrafia este arta
scrisului frumos.
(pensulă, linia, Origami, caligrafia,
Tangram)
a. Instrumentul de lucru folosit
pentru pensulație se numește…
b. Pentru a desena valurile mă-
rii se folosește ...
c. ... este tehnica plierii hârtiei.
3. Realizează o compoziție
plastică pe o temă la alegere, în care
să utilizezi cel puțin trei tehnici de lu-
cru.

4. Realizează corespondența dintre fiecare imagine și denumirea tehnicii folosite,


după model.
Tangram
Tangram cusut împletire modelare liberă pictură Origami

Descriptori de performanță
SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1. Identifică un material. 1. Identifică două materiale. 1. Identifică cel puțin trei


materiale.
2. Completează o propoziție. 2. Completează două propoziții. 2. Completează trei propoziții.

3. Utilizează o tehnică de 3. Utilizează două tehnici de 3. Utilizează cel puțin trei


lucru. lucru. tehnici de lucru.
4. Realizează una - două co- 4. Realizează trei corespon- 4. Realizează patru cores-
respondențe. dențe. pondențe.

8
U1. ÎN LUMEA DESENULUI

Desenez!

Elemente de limbaj plastic

PUNCTUL, LINIA, FORME


REGULATE ȘI NEREGULATE

Tehnici de lucru*
haşurare, linie modulată, repetiţie, cali-
grafie, stilizare, gravură

Materiale și instrumente

Amintește-ți! În unitatea de învățare În lumea desenului, vei fi evaluat


de către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a
activității și a comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.

9
1. PUNCTUL
- element de limbaj plastic -
A fost odată ca niciodată un creion. Acesta a atins o coală
de hârtie și a apărut un punct. I s-au alăturat puncte mai mici și
mai mari. Unele au rămas negre, altele au atins culoarea macului.
S-au jucat în poiană, până ce vântul le-a alăturat și au format bu-
buruza cea gingașă.

1. Cu ce instrumente a fost desenată buburuza?


2. Prin ce elemente a fost realizată și cum?
Punctele pot fi:

mici mari aerate (risipite) aglomerate apropiate/ depărtate

Punctul este urma lăsată de un instrument prin atingerea unei


suprafețe de lucru.

Punctul poate fi observat în natură pe blana animalelor, penajul păsărilor, scoarța


copacilor etc. Îl regăsim în diferite forme și mărimi în funcție de luminozitate, de mărime
și de distanță.

10
Punctul în natură
Natura își creează propriile imagini și povești, folosind puncte.

1. Identifică și denumește elementele din imagini, care pot fi asemănate cu punctul.


2. Numește și alte elemente din natură, care sunt asemănătoare punctului.

Punctul folosit de artiști

Yayoi Kusama - Stele Pablo Jurado Ruiz - Copile, nu plânge

Realizează o lucrare cu tema Livada de cireși în care să folosești mai multe tipuri
de puncte.

11
Punctul folosit de mine

1. Care este fructul tău preferat? Desenează acest fruct folosind punctul, precum
și instrumente de lucru la alegere (creion grafit, creioane colorate, cerate, penițe).
2. Realizează un desen cu tema Povestea lui Punctuleț, pornind de la un punct.

Filă de por tofoliu


Observă materialele folosite la orele de arte vizuale și abilități practice.
Creează un dicționar pe o filă de portofoliu, în care să dai explicații simple
ale acestor materiale, făcând referire la însușirile lor.
Folosește această fișă pe parcursul anului școlar.

Indicație: Portofoliul constă într-o mapă aleasă sau creată de tine, în care vei co-
lecta toate lucrările indicate la această rubrică pe parcursul activităților de învățare. Îl poți
completa și cu alte lucrări, care ți-au plăcut mai mult.
Portofoliul va fi evaluat de către cadrul didactic, în funcție de următoarele criterii:
respectarea cerinței, originalitatea și aspectul general.
Aceste rezultate vor fi analizate și apreciate și de către colegi și alte persoane din
jurul tău.

12
2. LINIA
- element de limbaj plastic -

Un șir de furnicuțe a plecat în zori după mâncare.


Arătau ca niște puncte înșiruite și atât de apropiate, încât
păreau a fi o linie. Din linie au crescut o formă, un contur,
o siluetă...

Identifică liniile care s-au folosit pentru realizarea desenului (furnicile, mușuroiul,
gardul, florile).

Linia este urma lăsată prin deplasarea unui instrument de scris pe o


suprafață.

Liniile sunt de mai multe feluri:

subțire groasă orizontală verticală oblică curbă frântă

13
Linia în natură
Linia poate fi observată în natură pe aripile insectelor, blana animalelor, penajul
păsărilor etc.

1. Identifică și denumește elemente din natură care pot fi asemănate cu linia.


2. Ce fel de linii se observă în imaginile de mai sus?

Linia folosită de artiști

Katsushika Hokusai - Cocori Rembrandt van Rijn - Leu culcat

Identifică tipurile de linii folosite


de artiști în operele lor.

Joc - Dansul liniilor


Cu un creion, trasează o linie neîn-
treruptă, pe care să o intersectezi din când
în când, acoperind tot spațiul de lucru.
Caută forme de obiecte, anima-
le sau plante, conturează-le cu negru și
adaugă elemente după preferință.
Observă modelul din dreapta.

14
3. HAȘURAREA, LINIA MODULATĂ,
REPETIȚIA, CALIGRAFIA,
STILIZAREA, GRAVURA
- tehnici de lucru -

HAȘURAREA

 Se realizează conturul
mărului, cu creionul, pe
coala de hârtie.
 Se trasează linii oblice, cu
vârful creionului. Acestea
sunt înclinate în aceeași
parte, la distanțe egale, cât
mai aproape una de alta.
 Se hașurează mai multe
straturi de linii, până se ob-
ține desenul dorit. Imagine reală Desen - hașură

Hașurarea este tehnica de alăturare de linii egale ca grosime, trasate la aceeași


distanță unele de altele sau prin suprapuneri de linii.

Tipuri de hașuri

Cu imaginația ta,
Din linii ai putea crea:
Un om, o casă, un gard și flori
Și tigri, zebre, chiar și peștișori.
Rembrandt van Rijn - Elefantul
Desenează conturul legumei preferate și hașureaz-o cu linii oblice. Desenează și
animalul preferat și hașurează-l cu linii suprapuse.

15
LINIA MODULATĂ

Ce fel de linii s-au folosit pentru a desena valurile? Ce linii se folosesc pentru a
desena o clădire?

Linia modulată este o tehnică de lucru care utilizează linia ce trece cu


ușurință de la subțire la gros și invers.

Joc - Hora literelor


Denumește tipurile de linii care formează literele de mai jos. Alcătuiește cel puțin
trei cuvinte din aceste litere. Formează și tu litere cu ajutorul corpului.

Linia folosită de mine


Chipul meu
Desenează-ți chipul, o dată vesel, o dată trist, folosind linia modulată.
Decupează aceste chipuri și folosește-le într-o activitate de joc de rol.

16
REPETIȚIA

1. Ce elemente se repetă în prima imagine?


2. Observă jocul punctelor și al liniilor care se repetă în a doua imagine. Reali-
zează și tu un joc asemănător, cu creionul.

Repetiția constă într-un șir de elemente identice, așezate la distanțe


egale, având rol decorativ.

1. Folosind elemente care se repetă, decorează o cutie de cadouri sau un alt


obiect.
2. Realizează un semn de carte în care să folosești repetiția punctului și a liniei.

Repetiția folosită în artă

Frunza, floarea, litera,


Pe toate le vom stiliza.
Decor vom realiza,
Doar cu repetiția.

17
CALIGRAFIA
De-a lungul timpului, s-au folosit diferite instrumente de scris.

pană toc stilou pix creion

Caligrafia este arta scrisului frumos.

În imaginea de mai jos au fost scrise caligrafic litere. Ordonează-le și scrie cuvin-
tele descoperite pe o coală liniată, apoi pe una neliniată.
Model: iar

Penița veselă
Iată ce a desenat Penița Veselă! Înveselește-o și tu,
desenând cu ea alte litere.

18
STILIZAREA

Ce fel de linie s-a folosit pentru reprezentarea copacului din imagine? Dar pentru
reprezentarea fluturelui?

Stilizarea este procedeul prin care obiectele, oamenii, plantele sau


animalele pot fi redate prin linii simple, folosite cu scop decorativ*.

Desenează la alegere un element din natură (o floare, o frunză, un pește, un


fluture etc.) prin stilizare și decorează cu acesta un șervețel de masă.
Stilizarea folosită în artă

Keith Haring - Statuia Libertății Pablo Picasso - Ulcior și vas cu fructe

19
GRAVURA

Gravura predesenată presupune utilizarea unui carton special predesenat, pe


care se gravează silueta dorită, utilizând instrumentul special cu care vei răzui* supra-
fețele indicate în șablon. Pe măsură ce realizezi gravura cu mișcări scurte și precise,
vei îndepărta reziduurile cu o lavetă umezită.

Gravura este procedeul de imprimare a unui desen pe o suprafață


dură prin săparea repetată de adâncituri mici pe diferite suporturi (hârtie,
carton, lemn, plastic, metal, sticlă etc.).

Gravura pe hârtie sau pe car-


ton se execută astfel:
 se trasează un contur cu capătul ro-
tunjit al unui instrument de scris sau cu
coada unei pensule, astfel încât liniile
să se evidențieze prin apăsare;
 se hașurează suprafața pe care ai
trasat conturul, folosind un creion cu
mină moale (B), astfel liniile conturate
se vor evidenția.
Alege o pensulă cu coadă subțire și
trasează un contur la alegere (pom,
floare, animal etc.), apăsând pe foaia
de lucru. Hașurează suprafața cu un creion.
Mai multe mâini, un singur obiect
Grupați-vă în 4 echipe: echipa Repetiție, echipa Caligrafie, echipa Stilizare și
echipa Gravură. Fiecare echipă va decora câte o cutie de dimensiuni medii, folo-
sind tehnica specificată.
Cutiile vor fi utilizate pentru depozitarea unor materiale din natură.

20
4. FORME REGULATE ȘI NEREGULATE
- elemente de limbaj plastic -

Au fost odată ca niciodată linii mici și linii mari. Unele


erau drepte, altele ondulate sau curbate, mai lungi, mai scur-
te, groase și subțiri, toate erau frumoase, dar dezordonate.
Când le-am văzut, m-au inspirat. Pe toate le-am luat și
pe-o foaie albă le-am ordonat, sub multe forme le-am aran-
jat. Și astfel, o frumoasă fermă am creat.

Numește elementele pe care le observi în imaginea de mai sus.

Forma este aspectul exterior al unor obiecte, lucruri sau ființe.

Tot ceea ce vedem în jurul nostru are o formă. Formele sunt create atât de natură
(pomi, flori, animale etc.), cât și de om (casă, moară, cutie etc.).

21
Forme regulate și neregulate în natură

1. Spune ce reprezintă fiecare imagine.


2. Cu ce formă geometrică se aseamănă fiecare element din imagini?

Figurile geometrice (triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc etc.) sunt forme


regulate, ceea ce înseamnă că au contururi bine stabilite.
Elementele din natură (pom, lalea, pisică, ardei, măr, piatră, nor etc.)
sunt forme neregulate, având contururi libere.

Denumește formele neregulate care s-au obținut din formele regulate date.

22
Forma în creațiile bunicilor

Covor tradițional românesc

Vase tradiționale românești Costum tradițional românesc Detaliu ie românească

Forma în opere* de artă

Rembrandt van Rijn Vincent van Gogh


Cei trei copaci Poartă de intrare la ferma cu fân

23
Forma în creația mea
Cu linia ne vom juca,
Și forme regulate vom crea.
Natura ne va inspira,
Forme neregulate vom vedea.

Desenează un element din natură, pornind de la o formă regulată (triunghi, pă-


trat, cerc sau dreptunghi).

Turul galeriei
Selectați și expuneți lucrările realizate după cerința anterioară. Analizați-le și com-
parați-le, după ce identificați aspecte legate de felul cum a fost utilizată forma.

Formă neregulată creată de natură Formă neregulată creată de om

Sfinxul din Munții Bucegi Sfinxul din Egipt

24
5. RECAPITULARE
1. Observă, compară și descrie frunzele din imagini.

Desenează o frunză, folosind elementele de limbaj plastic: linia, punctul, forme


regulate și neregulate. Sub fiecare frunză, desenează o formă regulată cu care se asea-
mănă și denumește-o.
2. Cum se numește tehnica de lucru prin care se trece de la o linie groasă la una
subțire?
3. Cum se realizează un model decorativ?
4. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații:
a. Stilizarea este arta scrisului frumos.
b. Hașurarea se realizează cu creionul.
c. Cercul și pătratul sunt forme neregulate.
d. Gravura este un element de limbaj plastic.
e. Repetiția constă într-un șir de elemente identice, așezate la distanțe egale,
având rol decorativ.
f. Linia modulată se utilizează doar pentru realizarea formelor neregulate.
Explozia stelară
Indicație: Se împarte clasa în cinci echipe. Reprezentantul fiecărei echipe ex-
trage un bilet, pe care se află scrisă una dintre întrebările de mai jos și o tehnică
de lucru: hașurare, linie modulată, repetiție, caligrafie, gravură. Elevii vor formula
întrebări despre tehnica de lucru aleasă, pornind de la întrebările de pe bilet.
Răspunsurile vor fi date de membrii unei alte echipe, aleasă de către reprezentant.

De ce?

Cu ce? Pe ce?
Linia

Cum? Cine?

25
Strugurele
Investigație
Indicație
Prin investigație se face o cercetare amănunțită,
desfășurată în mod organizat, cu scopul de a descoperi ceva.
Elevii vor fi împărțiți în 4 echipe.
Anunțarea temei
Tema aleasă este Strugurele.
Investigația se va desfășura pe parcursul a patru săptămâni.
Sarcini de lucru
Observarea și descrierea mai multor feluri de struguri,
vara și toamna, urmărind formele lor;
Vizionarea unor materiale video pe baza temei alese;
Reprezentarea cu creioane colorate a cel puțin trei feluri
de struguri, folosind elementele de limbaj plastic: punctul, linia,
forma regulată și neregulată;
Descoperirea modalităților în care se folosește acest fruct
în alimentație.
Prezentarea rezultatelor investigației
Fiecare grupă va prezenta rezultatele investigației în fața
clasei.
Se vor evidenția elementele de limbaj plastic utilizate de fiecare
echipă, precum și tehnicile de lucru (stilizare, gravură, linie modulată, re-
petiție, hașurare).
Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Caracteristici/ comportamente DA NU
Cum vom evalua proiectul?
Atitudinea elevului faţă de sarcinile de lucru
A colaborat cu ceilalţi colegi.
A finalizat activitatea.
A avut spirit de iniţiativă.
A respectat regulile pentru îndeplinirea sarcinilor.
Corectitudinea realizării sarcinilor
A pus în aplicare achiziţiile anterioare.
A îndeplinit corect sarcinile.
Progresul realizat

26
6. EVALUARE
1. Citește textul și realizează un desen, prin care să redai o scenă din acesta. Fo-
losește toate elementele de limbaj plastic învățate.
Mărinimie
(fragment)
după Emil Gârleanu
Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. A intrat în baltă. Pe picioarele lungi, sub-
ţiri ca nişte lujere, trupul lui se leagănă agale. Din când în când îşi udă pliscul; uneori se
opreşte de se uită, ispititor, pe întinderea apei.
Deodată se opreşte; încordează gâtul şi priveşte. Pe frunza unui nufăr, o broscuţă
se bucură şi ea de frumuseţea şi răcoarea dimineţii.

2. Scrie caligrafic o propoziție despre scena desenată de tine.


3. Selectează varianta corectă de răspuns, după model:
Model: Buburuza, zebra și floarea sunt:
a. forme regulate
b. forme neregulate
c. forme create de om

 Elementele de limbaj plastic sunt:  Linia modulată este:


a. forma, punctul, linia a. element de limbaj plastic
b. linia, punctul, hașurarea b. instrument de lucru
c. punctul, repetiția, forma c. tehnică de lucru
 Următoarele forme sunt regulate:
a. triunghi, pătrat, dreptunghi, dovleac
b. triunghi, pătrat, nor, cerc
c. triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc

27
4. Realizează corespondența între fiecare desen și denumirea tehnicii de lucru
prin care este realizat.
gravură repetiție stilizare hașurare caligrafie

Descriptori de performanță
SUFICIENT BINE FOARTE BINE
1. Folosește un element de 1. Folosește două elemente 1. Folosește toate elemente-
limbaj plastic. de limbaj plastic. le de limbaj plastic.
2. Scrie propoziția caligra- 2. Scrie propoziția caligrafic, 2. Scrie propoziția caligrafic,
fic, cu două erori. cu o eroare. fără erori.
3. Alege o variantă corectă. 3. Alege două variante co- 3. Alege patru variante co-
recte. recte.
4. Realizează una - două 4. Realizează trei corespon- 4. Realizează patru cores-
corespondențe. dențe. pondențe.
Autoevaluează-te, verificând modul în care ai îndeplinit sarcinile de lucru și alege
chipul potrivit, în funcție de cât ești de mulțumit.
Schimbă lucrarea ta cu a unui coleg și alege chipul potrivit pentru modul în care
acesta a îndeplinit sarcinile (interevaluarea).

Autoevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

Interevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

28
U2. ÎN LUMEA PICTURII

Pictez!

Elemente de limbaj plastic

PATA PLATĂ. PATA VIBRATĂ

Tehnici de lucru
pensulaţie, colaj, amprentare,
ştampilare, tamponare, pulverizare

Materiale și instrumente

Amintește-ți! În unitatea de învățare În lumea picturii, vei fi evaluat


de către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a ac-
tivității și a comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.

29
1. PATA PLATĂ, PATA VIBRATĂ
- elemente de limbaj plastic -
- Bună ziua, copii! Noi suntem surorile Pata Plată și
Pată Vibrată. Ne-ați întâlnit de multe ori când v-am colorat
mâinile, hainele, camera și tot ceea ce vedeți în jurul vostru.
Amândouă, alături de punct și de linie, putem deveni formă
în creațiile voastre.

1. Numește fructele din imagine și


culorile lor.
2. Spune cum a fost aplicată culoa-
rea în lucrare.
1. Ce instrument de lucru s-a folosit
pentru lucrarea din imaginea alătu-
rată?
2. Cum realizezi o aplicare uniformă
a culorii?

Pata este urma de culoare lăsată de un instrument pe suprafața suportului


de lucru.

Pata plată se obține prin întinderea uniformă a culorii pe o suprafață,


fără urme lăsate de pensulă.

Pata plată în arta populară și în operele artiștilor

basma* tradițională covor tradițional Brian Clarke - Grilă I

30
Observă desenul din partea dreaptă, apoi
descrie cum a fost distribuită culoarea în lu-
crare.

Pata vibrată se obține prin întinderea neuniformă a unor amestecuri


de culori pe o suprafață, cu urme lăsate de pensulă.

Ce instrument de lucru s-a folosit în realizarea lucrării de mai sus?


Pata vibrată în operele artiștilor

Henri Matisse - Vas cu floarea-soarelui Édouard Manet - Bătrânul muzician

Diagrama Venn
Care sunt asemănările și deosebirile dintre cele două lucrări? Realizează o dia-
gramă asemănătoare cu cea din imagine și completeaz-o, după model.

deosebiri asemănări deosebiri


culori distribuite neuniform formă culori distribuite uniform

31
2. PENSULAȚIA, TAMPONAREA,
AMPRENTAREA, ȘTAMPILAREA,
PULVERIZAREA, COLAJUL
-tehnici de lucru-

Pensulația reprezintă tehnica de lucru prin care se lasă urme cu o penulă


pe suprafața de lucru.

Tamponarea este o tehnică de lucru care constă în lăsarea unei urme pe


o suprafață prin atingerea ușoară cu o cârpă, cu hârtie mototolită sau cu burete,
îmbibate* în culoare.

Realizează o lucrare intitulată Vaza cu zambile, folosind pensulația și tamponarea.

32
Amprentarea este tehnica de lucru prin care se
imprimă un model prin apăsare (cu degetul, cu mâna, cu
talpa, cu pumnul etc.) pe o suprafață de lucru.

Ștampilarea este tehnica de realizare a unui model ca urmare a aplicării


unui semn, a unei inscripții, din diferite materiale, pe o suprafață de lucru.

Realizează un peisaj de toamnă, în care să utilizezi amprentarea și ștampilarea.

33
Pulverizarea constă în împrăștierea de culori pe o suprafață de lucru
cu ajutorul unei periuțe.

Colajul este o tehnică de execuție a unor lucrări de pictură sau de


ornamentație, prin lipirea laolaltă de materiale ori elemente diferite.

Realizează un colaj în care să utilizezi și pulverizarea.

34
Joc - Viziunea mea
Pornind de la amprenta palmei tale, realizează o compoziție, folosind
două tehnici dintre cele prezentate anterior*. Schimbă lucrarea cu cea
a colegului de bancă. Observă lucrarea acestuia, descoperă tehnicile
folosite și descrie ce crezi că sugerează aceasta.
Tehnică mixtă în desen și în pictură

În această compoziție plastică, mărul a fost realizat folosind creioane cerate și


creioane colorate, iar fondul a fost realizat cu acuarelă. S-au utilizat următoarele tehnici
de lucru: hașurarea, pensulația și linia modulată.

Ce instrumente, materiale și tehnici de lucru crezi că s-au folosit pentru realizarea


lucrării de mai sus?

35
Observă pata folosită ca element de limbaj plastic pe diferite materiale de lucru.
Lucrările noastre Operele artiștilor

PÂNZĂ

Vincent Van Gogh - Iriși

STICLĂ

Émile Gallé - Cupă cu Begonia

LEMN

Peter Paul Rubens - Peisaj cu curcubeu

CERAMICĂ

Pablo Picasso - Față cu ochi surâzători

36
Etape de realizare a unei picturi pe sticlă

1. Se alege suportul de 2. Se trasează linii cu un 3. Se pictează între linii,


lucru: un pahar de sticlă marker negru. folosind diferite culori.
transparentă.

4. Se retușează cu pensula și se
finalizează lucrarea. Felicitare pe suport de carton
Alege suportul de lucru preferat (pânză, sticlă, lemn, carton, ceramică) și reali-
zează o lucrare cu titlul Iarna.
Sugestii:
 Pictură pe sticlă (borcan, pahar, globuleț etc.)
 Pictură pe lemn (lingură, tocător, bucată de scândură etc.)
 Pictură pe ceramică (farfurie, cană, placă de faianță sau gresie, vază etc.)
 Pictură pe hârtie (cofraj, cutie, carton colorat etc.)
Filă de por tofoliu
Împreună cu doamna învățătoare, stabiliți o întâlnire cu un artist sau cu
un meșteșugar din zona în care locuiți.
Notează într-o filă de portofoliu detalii despre materialele, tehnicile și
instrumentele folosite de acesta.

37
Artiști români cunoscuți
Proiect
Ce vom face?
Vom căuta și vom afla informații despre viața pictorilor români.
Ce urmărim?
Cunoașterea vieții și operelor unor pictori români
Cum procedăm?
 Prin tragere la sorți, se alcătuiesc trei echipe, care vor purta nume-
le a trei artiști români: echipa Grigorescu, echipa Luchian și echipa Tonitza.

Nicolae Grigorescu Ștefan Luchian Nicolae Tonitza


 Fiecare echipă va realiza câte un panou, pe care vor fi prezentate
câteva informații (nume de tablouri cunoscute, curiozități etc.) și imagini cu
lucrări ale acestora.
 Membrii echipelor își vor stabili următoarele sarcini de lucru:
a) căutarea informațiilor la bibliotecă, în reviste sau pe Internet;
b) imprimarea sau decuparea unor imagini cu lucrările artiștilor;
c) scrierea denumirii echipei pe panou;
d) lipirea imaginilor și a informațiilor.
Cum vom evalua proiectul?
 Expunerea panourilor și prezentarea conținuturilor
Echipele vor prezenta proiectele în fața clasei.
 Fiecare echipă va analiza și va face sugestii referitoare la modul de
realizare a proiectelor celorlalte echipe.
Autoevaluare Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Criterii de apreciere Da Nu Criterii de apreciere Da Nu
Am desfășurat toate activitățile A colaborat cu alți colegi.
din proiect. A comunicat eficient.
Am rezolvat dificultățile apărute A finalizat corect sarcinile.
pe parcurs. A respectat regulile pentru înde-
plinirea sarcinilor.
Materialele/ lucrările proiectului Și-a pus în aplicare achizițiile
sunt bine realizate. anterioare.
Cum vom face cunoscut faptul că am desfășurat proiectul?
Vom afișa panourile despre proiect pe holul școlii.

38
Opere de artă ale artiștilor români

Nicolae Grigorescu - Spălătorese la râu

Nicolae Tonitza - Trei frați Ștefan Luchian - Prichindeii

39
Pata în creația mea Eu sunt pata năzdrăvană,
1. Redă într-o compoziție plastică ceea ce Chiar de-s plată sau vibrată,
este prezentat în versuri. Cu mânuța fermecată
Mă transformi în măr îndată.
2. Realizează pete vibrate ca în modelul de mai jos.

Ciorchinele
Indicație: Se scrie pe tablă un cuvânt care reprezintă tema de gândire. Copiii vor
spune cuvinte sau propoziții care au legătură cu tema respectivă. Pe măsură ce
se scriu pe tablă, termenii se leagă prin linii, grupându-se asemenea unui ciorchine.
Se scrie pe tablă cuvântul toamna, iar ideile copiilor se scriu în jurul acestuia. Se
împarte clasa în șase echipe. Fiecare echipă extrage un bilețel, pe care se află denu-
mirea unei tehnici de lucru, prin care elevii vor realiza lucrări cu teme alese de pe tablă
(pensulație, tamponare, amprentare, ștampilare, pulverizare și colaj).

toamna

culori fructe legume

oranj

40
3. RECAPITULARE

Cubul
Indicație: Pentru acest joc este nevoie de un
cub, ale cărui fețe vor fi numerotate de la 1 la 6.
Elevii se vor împărți în șase grupe. Fiecare
grupă își va alege un reprezentant, care va rostogoli cubul. Cifra de pe fața de sus a
cubului va corespunde uneia dintre cerințele care fac referire la lucrarea de mai sus.
1. DESCRIE
 Ce elemente de limbaj plastic s-au folosit la realizarea compoziției plastice?
2. COMPARĂ
 Ce materiale s-au folosit și care sunt asemănările și deosebirile dintre acestea?
3. ANALIZEAZĂ
 Ce tehnici de lucru s-au folosit?
4. ASOCIAZĂ
 Cu ce obiect sau eveniment poți asemăna imaginea?
5. APLICĂ
 Ce poți face cu acest colaj?
6. ARGUMENTEAZĂ
 Ce îți place cel mai mult la această lucrare?
Reprezentantul fiecărei echipe va prezenta în fața clasei rezolvarea sarcinilor.

41
4. EVALUARE
1. Spune dacă următoarele propoziții sunt adevărate (A) sau false (F), după model.
Model: Amprentarea se realizează cu ajutorul creionului. (F)
a. Pentru realizarea unui colaj se folosește doar o tehnică de lucru.
b. Pata vibrată se obține prin întinderea uniformă a unor culori pe o suprafață .
c. Tamponarea se realizează cu creionul.
2. Recunoaște suportul de lucru pe care a fost realizată fiecare pictură.

3. Prin ce tehnici de lucru au fost realizate petele de mai jos?

4. Realizează o compoziție plastică, cu o temă la alegere, în care să folosești trei


tehnici de lucru.
Descriptori de performanță
SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1. Alege un răspuns corect. 1. Alege două răspunsuri corecte. 1. Alege trei răspunsuri corecte.
2. Recunoaște un suport de 2. Recunoaște două suporturi de 2. Recunoaște trei suporturi de
lucru. lucru. lucru.
3. Recunoaște o tehnică de lucru. 3. Recunoaște două tehnici de lucru. 3. Recunoaște trei tehnici de lucru.
4. Folosește o tehnică de lucru. 4. Folosește două tehnici de lucru. 4. Folosește trei tehnici de lucru.

Autoevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

Interevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

42
U3. ÎN LUMEA CONFECȚIILOR
ȘI A JUCĂRIILOR

Confecționez
și mă joc!

Elemente de limbaj plastic


PUNCT, LINIE, NOD, PATĂ, FORMĂ, VOLUM

Tehnici de lucru
Origami, Tangram, croit, cusut, ţesut cu benzi de hârtie/ fire
Materiale și instrumente

Avertizare
Folosiți cu atenție instrumentele de lucru care vă pot răni
Amintește-ți! În unitatea de învățare În lumea confecțiilor și a jucăriilor,
vei fi evaluat de către cadrul didactic și pe baza fișei de observare siste-
matică a activității și a comportamentului elevului, prezentat la pagina 6.

43
1. FORMA ȘI VOLUMUL
- elemente de limbaj plastic -
Tehnica Origami
Dragi mânuțe dibace, oamenii de odinioară erau tare
pricepuți. Au reușit să-și croiască singuri drumuri, unelte, case,
haine.
Cu atenție și imaginație, și voi puteți croi și coase, puteți
țese cu benzi de hârtie sau cu fire textile, puteți să îmbinați
piesele pătratului Tangram și să pliați hârtia.
Cu siguranță, lucrările obținute vă vor fi foarte utile în
joaca și în jocurile voastre!

La baza modelelor obținute din hârtie se află figuri geometrice: pătratul, triunghiul,
dreptunghiul etc.

ORIGAMI

Cu o foaie de hârtie,
Colorată și pliată,
Multe creaturi prind viață.
Obiecte, forme, un decor,
Astăzi vom lucra cu spor!

1. Ce tehnică de lucru s-a folosit pentru realizarea obiectelor?


2. Ce reprezintă fiecare obiect? Ce forme geometrice observi în modelele de mai
sus?

Origami este tehnica plierii (îndoirii) hârtiei.

44
Tehnica Origami - etape de realizare - solnița

1. Se pliază pătratul de hârtie pe 2. Se îndoaie colțurile spre interior, astfel încât vârfuri-
liniile punctate și se deschide. le să se întâlnească.

3. Se întoarce pătratul for- 4. Se îndoaie colțurile din nou spre interior, după același
mat cu partea pliată în jos. procedeu.

6. Se strânge pătratul și se ridică cele patru colțuri, obți-


nându-se astfel obiectul dorit.
Observă că obiectul obținut ocupă spațiu, asemenea
corpurilor geometrice.
5. Se întoarce noul pătrat cu
partea pliată în jos. Volumul este spațiul pe care îl ocupă un corp.

45
Jucării și întrebuințări
Ce întrebuințări s-au dat obiectului realizat? Găsește și tu altele.

Realizează un model Origami și organizează o expoziție în școală, împreună cu


colegii tăi.

Origami în creația mea

Citește o legendă* despre apariția tehnicii Origami.

46
2. FORMA ȘI VOLUMUL
-elemente de limbaj plastic -
Tehnica Tangram
TANGRAM 1
3
Un pătrat decupez 2 4
Și șapte tanuri formez! 5
Cu dibăcie le așez,
Multe imagini creez! 6 7
Pătratul Tangram este format din șapte figuri geometrice numite tanuri, care se
decupează pentru a forma diverse figuri. Piesele acestea se asamblează* prin alăturare,
fără a fi suprapuse și fără a lăsa spațiu între ele.

1. Se decupează figurile
geometrice.
2. Se asamblează modelul,
fără a se lipi.
3. Se lipesc tanurile, fără a
se suprapune.
1 2 3

Tangram este tehnica de lucru prin care se obțin forme diferite, prin
decuparea, asamblarea și lipirea celor șapte tanuri, după un anumit model.

1 2 3

Realizează corespondențe între viețuitoare și figurile Tangram.

47
Recunoaște animalele din compoziția plastică și spune prin ce tehnică au fost
realizate.

Realizează obiectul indicat de


răspunsul la ghicitoare, folosind
cele șapte tanuri.

Ghicește și construiește!
În ograda lui Matei
Nu e câine, nici pisică,
Iepure, cal, rândunică
Intră, ies, dar nu au chei.
Unde doarme nea Matei?

Activitate pe echipe
Se împarte clasa în cinci grupe.
Elevii trebuie să decupeze din
carton cele șapte tanuri. Fiecare grupă
va realiza cât mai multe modele Tan-
gram.

Citește o legendă despre apariția Tangramului.

48
3. PUNCTUL ȘI NODUL
- elemente de limbaj plastic -
Tehnicile cusut și croit
CUSUT - punctul oblic, cruciulița

Ai văzut vreodată articole decorate cu astfel de cusături? Denumește-le.

Cusutul este tehnica de lucru prin care se realizează ornamente pe


pânză, cu ajutorul aței și al acului.

Expoziție - Din lada bunicii


1. Organizați o expoziție cu diverse articole (fețe de masă, ștergare*, costume
populare) cusute de bunicii voștri.
2. Spuneți ce știți despre ele și interpretați cântece sau dansați un joc popular din
zona în care locuiți.

49
Etape de realizare a punctului oblic și a cruciuliței în cusături
a

b
1. Se desenează două puncte a și b. 2. Se trece ața prin urechile acului până la
jumătatea lungimii ei.

nod
3. Se înnoadă ața la unul dintre 4. Se ține acul între degetul mare și degetul
capete, formând un nod. arătător, sprijinindu-se de cel mijlociu.

a a

b
b
5. Se trece acul din spatele materialului 6. Se trece acul din fața materialului spre
spre față (de jos în sus), prin punctul a spate (de sus în jos), prin punctul b și se ob-
pentru a ascunde nodul. ține punctul oblic.

c c a
a
b d
b d

7. Se continuă coaserea pentru realiza- 8. Se trece acul, din nou, prin material de
rea cruciuliței, punct cunoscut și sub jos în sus prin punctul c și de sus în jos, prin
denumirea de muscă sau punct național. punctul d.

cruciulița

Nodul poate fi utilizat și ca element de limbaj plastic pentru decorarea obiectelor.

50
CROIT

Croitor eu mă numesc,
Ac și ață folosesc!
Jucăriile-mi îmbrac
Să le fie lor pe plac!

Etape de realizare -șorțul elefănțelului

1. Se realizează tiparele* și se 2. Se decupează materia- 3. Se suprapun cele trei


conturează modelul cu ajuto- lul după contur, cu ajutorul piese componente.
rul cretei, pe materialul textil. foarfecei.

4. După ce s-a introdus ața în 5. Se decorează cu diferite


ac și s-a făcut nodul, se cos cusături, nasturi sau mărgele.
piesele suprapuse.

Croitul presupune tăierea în bucăți a unui material după o anumită


formă (tipar), pentru a obține piese care urmează să fie asamblate, în vederea
confecționării unui obiect vestimentar sau decorativ.

Confecționează un obiect/ articol de îmbrăcăminte pentru jucăria preferată.


Realizați o expoziție numită Parada jucăriilor, în care să prezentați jucăria îmbră-
cată în hainele confecționate de voi.

51
4. LINIA
- elemente de limbaj plastic -
Tehnica țesutului

ȚESUTUL CU BENZI DE HÂRTIE/ FIRE

ȚESUTUL CU BENZI DE HÂRTIE ȚESUTUL CU FIRE TEXTILE

1. Se alege un șa-
blon din suport de
hârtie și se taie după
linia punctată. Se
taie benzi de hârtie
colorată/ fire.

2. Se țese astfel: pe șablo-


nul tăiat se introduce banda
de hârtie/ firul pe dedesubt,
de jos în sus și pe deasupra,
de sus în jos. A doua bandă/
fir se introduce începând de
sus în jos.

3. Se introduc pe
rând benzile/ firele,
până se acoperă
suportul de hârtie și
se obține astfel pro-
dusul final.

Țesutul este tehnica de lucru prin care se încrucișează fire textile sau hârtie,
după un anumit mod de lucru, prin suprapuneri repetate.

Țesătorii pricepuți
Realizează un obiect prin tehnica țesutului, folosind benzi de hârtie sau fire textile.
Spune ce utilitate are produsul tău. Găsește și alte posibile utilizări ale acestuia.

52
Țesutul în arta populară

Război de țesut tradițional

Războiul de țesut
este un instrument de lu-
cru utilizat la fabricarea
țesăturilor din fire textile.

Războiul de țesut reprezintă una dintre cele mai vechi invenții ale omului.
La început s-a folosit războiul de țesut de tip vertical, ulterior s-a trecut la cel ori-
zontal și mai târziu la cel mecanizat*.

Război de țesut mecanizat Război de țesut pentru copii

53
Reciclăm și ne jucăm
Joc - Conurile
Jocul se desfășoară între doi jucători. Fiecare jucător va avea câte 10 piese așe-
zate ca în imagine.
Mutările se vor face pe diagonală*, în căsuțele de aceeași culoare, doar înainte.
Se poate sări și peste o piesă, dacă în fața acesteia este căsuță liberă.
Câștigă jucătorul care ajunge să așeze primul piesele în capătul celălalt, în aceeași
poziție ca cea inițială.

54
5. RECAPITULARE
1. Cum se realizează modelele Origami? Confecționează un astfel de model.
2. Câte tanuri are pătratul Tangram?
3. Ce materiale și tehnici de lucru se folosesc pentru a lucra prin tehnicile Origami
și Tangram?
4. Alege un articol vestimentar din garderoba ta și decorează-l cu ajutorul cruciu-
liței în cusături. Fotografiază modelul cusut și păstrează-l în albumul tău, din dispozitivul
cu care ai fotografiat.
5. Completează aritmogriful și vei descoperi de la A la B un obiect preferat de tine.
1. Punctul este un element de ... plastic.
2. Acul și ața ajută la ... .
3. ... presupune tăierea în bucăți a unui material după tipar.
4. Tehnica îndoirii hârtiei se numește ... .
5. Figurile care alcătuiesc pătratul Tangram se numesc ...
6. Material de lucru pentru tehnicile Origami și Tangram
7. Război de ...
A
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
B
Cadranele
Împarte o coală de hârtie în 4 cadrane, ca în modelul dat și scrie în interiorul ca-
dranelor rezolvarea sarcinilor de mai jos.
Compară ceea ce ai scris tu cu ceea ce a scris colegul tău. Adaugă sau modifică,
dacă este necesar. Păstrează lucrarea în portofoliu.
I II
Care sunt instrumentele și materialele Ce suporturi și instrumente de lucru se
de lucru folosite pentru țesut? folosesc pentru cusut?

III IV
Ce se obține prin tehnica Origami? Care sunt etapele de realizare a unei
forme Tangram?

55
6. EVALUARE
1. Completează propozițiile:
a. Tehnica plierii hârtiei se numește … .
b. … este tehnica de lucru prin care se încrucișează fire textile sau de hârtie.
c. Operația de realizare a unor ornamente pe pânză, cu ajutorul aței și al acului se
numește … .
2. Spune dacă următoarele propoziții sunt adevărate (A) sau false (F).
În războiul de țesut se folosesc benzi de hârtie.
Cruciulița este cunoscută sub denumirea de punct național.
Pentru a croi un obiect, nu este nevoie să se suprapună tiparul pe materialul textil.

3. Denumește tehnicile de lucru folosite pentru fiecare lucrare.

3. Denumește tehnicile de lucru prezentate.

4. Ordonează etapele de realizare a șorțului.

a b c d e
Descriptori de performanță

SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1. Completează o propoziție. 1. Completează două propoziții. 1. Completează trei propoziții.


2. Spune un răspuns corect. 2. Spune două răspunsuri corecte. 2. Spune trei răspunsuri corecte.
3. Denumește una - două 3. Denumește trei tehnici de 3. Denumește patru tehnici de
tehnici de lucru. lucru. lucru.
4. Ordonează două etape. 4. Ordonează trei etape. 4. Ordonează toate etapele.

Autoevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

Interevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

56
U4. ÎN LUMEA MODELAJULUI

Modelez!

Elemente de limbaj plastic


FORMĂ, VOLUM (GOL/ PLIN)
Tehnici de lucru
presare, modelare liberă, incizie,
armături, gravură

Materiale și instrumente

Avertizare
Folosiți cu atenție instrumentele de lucru care vă pot răni
Amintește-ți! În unitatea de învățare În lumea modelajului, vei fi evaluat
de către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a
activității și a comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.

57
1. FORMĂ, VOLUM (GOL/ PLIN)
- elemente de limbaj plastic -
Prin modelaj și tehnicile de lucru specifice acestuia se obțin diferite
forme.
Unele forme sunt plane, iar altele au volum (ocupă un loc în spațiu).
Cele care au volum pot fi goale sau pline în interior.

Interior plin

Interior gol

Volumul în modelaj se referă la spațiul pe care îl ocupă obiectul


modelat cu dimensiunile pe care le are: lățime, lungime și înălțime.

Etapele modelării libere


1. Se amestecă materialul de lucru.
2. Se frământă cu mâinile.
3. Pentru obținerea modelului dorit, se adaugă sau se elimină material, se rulează,
se turtește sau se presează.
4. Se decorează după preferință.

58
2. PRESAREA, MODELAREA LIBERĂ,
INCIZIA, ARMĂTURA, GRAVURA
- tehnici de lucru -
Boabele de grâu își încep povestea când semănătorii le însămânțează
toamna. Iarna încolțesc sub plapuma de nea, iar primăvara sunt plăntuțe. În luna
iulie se încheie povestea boabelor de grâu, însă drumul lor continuă: unele ajung
în magazii, iar altele merg la moară. Sunt măcinate și se transformă în făină, iar
făina în aluat, care este modelat în diferite forme: pâine, cornuri, paste, biscuiți.

Coca în modelaj

Coca este o pastă obținută din făină amestecată cu apă.

1. Se amestecă făina cu apa, se frământă 2. Bucata mai mică de cocă se


coca și se împarte în două bucăți inegale. împarte și se realizează modelul.

3. Se finisează florile și se decorează. 4. Se aplică florile pe bucata mai mare de cocă.


1. Ce produse se obțin din făină?
2. Ai participat vreodată la prepararea unor produse obținute din cocă?

59
MODELARE LIBERĂ

Modelarea liberă este o tehnică de lucru prin care se pot reprezenta


obiecte, ființe sau imagini plane sau cu volum, fără tipare sau șabloane.

PRESARE

Presarea este o tehnică de lucru care presupune acțiunea de apăsare/ turtire.

INCIZIE

Incizia este o tehnică de ornamentare a unui obiect (plastilină, aluat,


lut etc.) prin tăierea sau zgârierea în adâncime, cu ajutorul unui instrument.

60
ARMĂTURĂ

Armătura este o tehnică de lucru prin care se așază o întăritură


din bețe, scobitori, paie de plastic etc., care ajută la susținerea materialului
modelat sau la asamblarea pieselor unui model.

GRAVURĂ

Ștampilă pentru
gravura în modelaj

Gravura în modelaj este o tehnică de imprimare cu diverse obiecte


(ștampile, capace, monede, nasturi etc.) în materialul modelat, prin urmele
pe care acestea le lasă.

61
Etape de realizare a unui obiect din plastilină cu armătură

1. Se presează o bucată de plastilină 2. Se înfășoară 3. Se definitivează


și se așază un bețișor de lemn (armă- armătura cu plas- tulpina și se reali-
tura) peste ea. tilină. zează partea din
mijloc a florii.

4. Se lipește par- 5. Se modelează petala prin 6. Se lipesc petalele în


tea din mijloc a presarea materialului (plas- partea de sus a tulpinii.
florii pe tulpină. tilinei).

62
7. Se realizează celelalte părți ale 8. Se modelează frunza, 9. Se așază laleaua
florii prin rularea plastilinei și se li- se lipește pe tulpină și în vaza din plastilină
pesc pe partea din mijloc a florii. se asamblează floarea. gravată.
Armătura poate fi realizată din bețe de chibrit, scobitori, bețișoare de lemn, paie
din plastic, sârmă etc.

Sunt modelator!
1. Realizează un obiect decorativ,
din cocă sau plastilină, pe care să-l
oferi mamei.
2. Lucrează împreună cu un coleg
și realizați modele din plastilină, inspirate
de versurile de mai jos.

Morișca-nainte, morișca-napoi
Cântăm la pian, vin și multe ploi.
Batem din pălmuțe, degete-nvârtim,
Mâinile-ncălzim și ne pregătim
Modelăm de zor, pâinici și decor,
Ciupercuțe, flori, pitici și cocoși,
Puișori pufoși, fluturași frumoși.

63
O altfel de plastilină
Experimentez
În prezența unui adult, pregătește o pastă de modelat, după următoarea rețetă:
 o măsură de făină (o cană)
 o linguriță sare
 o măsură apă (o cană)
 esență de vanilie (2 picături)
 o lingură de ulei
Sare
Făină
Apă
Ulei

1 2 Se amestecă toate ingredientele.

3 4
Ingredientele se țin pe foc mic timp Produsul este gata pentru modelat.
de 3-5 minute.
Cu ajutorul produsului obținut, modelează diferite obiecte, pe care să le decorezi
folosind tehnici de lucru învățate.

Filă de por tofoliu


Cum se fabrică?
Vizionează un film scurt despre modul în care se obțin covrigii.
Notează într-o filă de portofoliu ce ți-a plăcut cel mai mult.
Mânuțe hărnicuțe
Citește sau vizionează povestea Căsuța din oală. Realizați o scenă după această
poveste, folosind plastilină pentru modelarea personajelor și a obiectelor.

64
2. RECAPITULARE
1. Precizează care dintre imaginile de mai jos înfățișează golul/ plinul în modelaj.

2. Enumeră elementele de limbaj plastic folosite pentru tehnica gravurii în modelaj.


3. Alege imaginile în care apar instrumente utilizate în modelaj.

4. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F).


a. Armătura se realizează cu ajutorul șablonului.
b. Coca pentru modelat conține ouă și zahăr.
c. Gravura se realizează prin apăsare cu anumite obiecte în plastilină.
5. Așază în ordinea corectă etapele modelării libere.
a. Se adaugă sau se elimină material, se rulează, se turtește sau se presează.
b. Se decorează după preferință.
c. Se frământă cu mâinile.
d. Se amestecă materialul de lucru.
6. Modelează diferite forme din plastilină pentru a realiza o lucrare cu tema Coșul
cu fructe.

65
3. EVALUARE
1. Realizează corespondența între fiecare lucrare și tehnica utilizată.

presare incizie gravură armătură

2. Completează spațiile libere cu denumirea


tehnicii de lucru corespunzătoare.
a. Apăsare/ turtire în modelaj - ... .
b. Modelare fără tipare sau șabloane -... .
c.Tăierea/ zgârierea plastilinei - ... .
3. Alege acțiunile specifice modelării libere din
seria de cuvinte de mai jos:
frământare, cusut, presare, pliere, amestecare.
4. Modelează un obiect din plastilină folosind
cel puțin trei tehnici de lucru învățate.
Descriptori de performanță
SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1. Realizează o corespon- 1. Realizează două corespon- 1. Realizează trei corespon-


dență. dențe. dențe.
2. Completează corect un 2. Completează corect două 2. Completează corect trei
enunț. enunțuri. enunțuri.
3. Recunoaște o tehnică de 3. Recunoaște două tehnici 3. Recunoaște trei tehnici de
lucru. de lucru. lucru.
4. Folosește o tehnică de lu- 4. Folosește două tehnici de 4. Folosește trei tehnici de
cru. lucru. lucru.

Autoevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

Interevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

66
U5. ÎN LUMEA COLAJULUI

Realizez
colaje!

Elemente de limbaj plastic

FORMĂ, VOLUM (GOL/ PLIN)

Tehnici de lucru

îndoirea, împletirea, Origami,


Tangram

Materiale și instrumente

Avertizare
Folosiți cu atenție instrumentele de lucru care vă pot răni

Amintește-ți! În unitatea de învățare În lumea colajului, vei fi evaluat


de către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a
activității și a comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.

67
1. FORMĂ, VOLUM
(GOL/ PLIN)
- elemente de limbaj plastic -
- Bună ziua, copii! Mă recunoașteți? Eu sunt Punctul Năzdrăvan!
Să știți că astăzi mă simt puțin nedumerit... După ce creioanele grafit,
creioanele colorate, penița, acul și ața mi-au dat viață în diferite lucrări,
astăzi m-am întâlnit cu foarfeca și cu lipiciul. Ei bine, mi-au spus că mă
pot face și mai frumos. Sunteți pregătiți să le folosiți și voi?

1. Ce tehnici s-au folosit pentru realizarea elementelor lucrării de mai sus?


2. Denumește materialele din care s-au obținut aceste elemente.
3. Dă un titlu lucrării și creează o scurtă poveste.

68
Prin îndoirea hârtiei se pot da formă și volum elementelor asamblate în colaj.

Prin îndoirea și prin tăierea firelor textile, se poate da volum elementelor și perso-
najelor din colaje, dar și formă, prin lipirea în contur.
Realizează mărțișoare în care să evidențiezi volumul formelor preferate, folosind
hârtie, materiale textile sau din natură.

Citește Legenda mărțișorului.

69
2. ÎNDOIREA, ORIGAMI,
TANGRAM, ÎMPLETIREA
- tehnici de lucru -

ÎNDOIREA

HÂRTIE

MATERIAL TEXTIL

HÂRTIE GLASATĂ PLASTIC

Îndoirea este o tehnică de lucru prin care se strânge (se pliază) o hârtie, o
stofă, un material de două sau mai multe ori, așezând marginile una peste alta.

70
Etape de realizare - ursul Panda

1. Se decupează un cerc mare, pa- 2. Se îndoaie părțile laterale ale cer-


tru mijlocii și unul mic, respectând cului mare. Cercurile negre se îndoaie
culorile din imagine. pe jumătate și se taie după îndoitură.

3. Cercul mare alb va fi trunchiul, iar ju- 4. Se asamblează și se lipesc toate


mătățile negre se vor asambla ca în ima- piesele.
gine. Se decupează ochii, nasul și gura.
Realizează un colaj cu titlul La grădina zoologică, în care să folosești tehnica
îndoirii hârtiei și diverse materiale din natură.

71
ORIGAMI

Poți introduce în colajele tale modele Origami cu diferite forme.

Se împarte clasa în trei echipe, care vor lucra câte un colaj, respectând temele:
Lumea insectelor, Garderoba mea și Dansul fulgilor de nea.
Lucrările vor fi prezentate în expoziția școlii.

72
TANGRAM

1. Ce materiale s-au folosit pentru realizarea colajului de mai sus?


2. Ce animal observi în colaj? Prin ce tehnică a fost realizat?
Confecționează un costum și o mas-
ECO că de carnaval, folosind materiale
reciclabile.
Joc - Mima
Folosește costumul sau masca și mi-
mează un personaj. Ceilalți colegi au sarci-
na de a recunoaște acest personaj.

Mânuțe hărnicuțe
1. Realizează și tu un colaj în care să
introduci modelul Tangram alăturat.
2. Creează o ramă pentru colajul reali-
zat. Dă-i un titlu și expune-l în galeria clasei.

73
ÎMPLETIREA
Etape de realizare a unui obiect obținut prin tehnica împletirii

1. Se aleg trei fire ega- 2. Se împletesc astfel pe toată lungimea:


le ca lungime și se a. firul 1 peste firul 2, pe sub firul 3
prind într-un nod la ca- b. firul 2 peste firul 3, pe sub firul 1
pete. c. firul 3 peste firul 1, pe sub firul 2.

3. La terminarea 4. Se îndoaie un capăt 5. Se fixează cu lipici


împletirii se face către interior, pentru a capătul liber (capul) și
un alt nod. forma o spirală (căsuța se realizează coarnele
melcului) și se lipește. melcului din sfoară.

6. Se decorează după
preferință.

Împletirea este o tehnică de lucru prin care se încrucișează mai


multe fire într-un anumit mod, pentru a obține un model.

Realizează un produs, folosind tehnica împletirii cu fire textile.


Motivează alegerea subiectului lucrării și găsește-i posibile utilizări.

74
3. RECAPITULARE
1. Observă imaginea și denumește materialele și tehnicile de lucru utilizate.
2. Ce elemente de limbaj plastic au fost folosite în acest colaj?

3. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații.


a. Origami este un element de limbaj plastic.
b. Tehnica împletirii se realizează folosind cele șapte tanuri.
c. Prin asamblarea și lipirea mai multor materiale diferite se realizează un colaj.
4. Realizează un colaj cu tema Anotimpul preferat, folosind materiale adecvate și cel
puțin trei tehnici de lucru la alegere. Cu lucrarea obținută poți să-ți decorezi camera.

Jurnalul dublu
Completează cele două coloane ale unui jurnal dublu, după modelul de mai jos, cu
cât mai multe variante.

Tehnici de lucru Materiale

Tangram hârtia

75
4. EVALUARE
1. Alege imaginile cu materiale pe care le poți folosi într-un colaj.

2. Completează spațiile libere cu termenii potriviți.


Tehnica plierii hârtiei se numește............... .
Materialul folosit pentru obținerea unei jucării Origami este............. .
Prin asamblarea și lipirea mai multor materiale se realizează un .............. .
3. Realizează o cutie prin tehnica Origami, pe care să o decorezi cu o împletitură
din fire textile și materiale din natură. Dăruiește jucăria confecționată de tine cuiva drag!
4. Realizează un colaj în care să folosești cel puțin trei tehnici de lucru învățate.

Descriptori de performanță

SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1. Alege una - două imagini 1. Alege trei- patru imagini 1. Alege toate imaginile co-
corecte. corecte. recte.
2. Completează un răspuns 2. Completează două răspun- 2. Completează trei răspun-
corect. suri corecte. suri corecte.
3. Respectă o cerință. 3. Respectă două cerințe. 3. Respectă toate cerințele.
4. Utilizează o tehnică de 4. Utilizează două tehnici de 4. Utilizează trei tehnici de
lucru. lucru. lucru.

Autoevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

Interevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

76
U.6 ÎN LUMEA FOTOGRAFIEI
ȘI A FILMULUI

Fotografiez
și filmez!

FOTO-FILM
Materiale și instrumente

Avertizare
Fotografiile și filmările, în care apar și alte persoane, nu pot fi prezentate,
folosite sau distribuite fără acordul acestora.
Amintește-ți! În unitatea de învățare În lumea fotografiei și a filmului,
vei fi evaluat de către cadrul didactic și pe baza fișei de observare siste-
matică a activității și a comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.

77
1. FOTOGRAFIA
La școala din dumbravă era mare agitație. După un an școlar
interesant și plin de provocări, toate viețuitoarele au venit să cu-
leagă roadele învățăturii. Cu mic, cu mare, și-au luat aparatele
de fotografiat, telefoanele, tabletele sau camerele de filmat, pen-
tru a surprinde momentele frumoase.
Peste ani și ani, pozele și filmulețele vor rămâne amintiri de
neuitat! Ele pot vorbi singure, atunci când sunt realizate cu
atenție la detalii. Trebuie să surprindeți întreaga poveste, de la
început și până la final. Imaginile vorbesc de la sine!

1. Cu ce instrumente au realizat fotografiile viețuitoarele din dumbravă?


2. Ce evenimente credeți că au fost fotografiate?

Alegeți dintre următoarele instrumente și materiale pe cele care sunt necesare


pentru realizarea fotografiilor.

Realizăm fotografii cu ajutorul aparatelor foto, al telefoanelor, al tabletelor etc.


Cuvântul fotografie provine din limba greacă și înseamnă scriere cu ajutorul luminii
(photo - lumină și grapho - a scrie). Pentru a obține o fotografie clară, fotograful are nevo-
ie de lumină.

78
Care dintre imaginile de mai jos sunt fotografii ?
Ce putem reda cu ajutorul fotografiilor?

Fotografia este o imagine reală a unei ființe, a unui obiect, a unui peisaj etc.,
care poate fi redată cu ajutorul luminii. Aceasta poate fi naturală sau artificială.

Zi/ lumină naturală

Noapte/ lumină artificială

Alege un colț din natură și fotografiază-l în cele trei momente ale zilei: dimineață,
prânz și seară. Prezintă în fața clasei fotografiile realizate și discută cu colegii
despre lumina prezentă în fiecare dintre ele.
Filă de por tofoliu
Realizează fotografii cu animalul preferat. Așază fotografiile într-un album
foto. Confecționează o ramă foto din carton și plastilină și pune în ea foto-
grafia preferată, dintre cele realizate.

79
2. FILMUL
La școala din dumbravă a ajuns un reporter. Acesta, cu apa-
ratul de filmat pe umăr, surprinde* emoțiile și bucuriile de pe fe-
țele tuturor. Stă de vorbă apoi cu cei care au fost felicitați pentru
rezultate foarte bune la învățătură. Un elefănțel îl roagă să îl în-
vețe și pe el să filmeze.

1. Ce a învățat elefănțelul?
2. Tu ce cunoști despre realizarea unui film (videoclip)?

Filmul înseamnă o serie de imagini și sunete înregistrate în același


timp, care pot fi redate pe un ecran de televizor sau la cinematograf, pe un
monitor, pe un telefon etc.

1. Cu ajutorul telefonului, filmează un joc la care participă colegii tăi.


2. Filmează timp de patru minute animalul preferat.

80
Pentru a realiza un film ține cont de următoarele reguli:
● Folosește din telefon comanda videoclip.
● Este recomandat să filmezi la lumina zilei, fără becuri aprinse.
● Fă-ți un plan înainte de a filma: ce vrei să filmezi, cum începi, cât durează filmul.
Discutați despre următoare filme pentru copii: Rapunzel, Povestea jucăriilor, Nemo,
Aladdin și lampa fermecată, Cartea junglei și spuneți ce mesaj transmite fiecare.

Vizionați un film despre viețuitoare, apoi povestiți ce v-a impresionat cel mai mult.

I. Pești II. Insecte


Cadranele
III. Păsări IV. Reptile

Vizionează documentare despre pești, insecte, păsări și reptile. Realizează urmă-


toarele cerințe, pentru a completa cadranele.
● Roagă colegul de bancă să filmeze în timp ce desenezi un pește.
● Filmează o insectă așezată pe iarbă sau pe o frunză.
● Filmează o pasăre în zbor.
● Cere acordul unui coleg să îl filmezi în timp ce modelează o reptilă din plastilină
(crocodil, șarpe etc.)

Realizează un film, de maxim două minute, în care să înregistrezi ceea ce este


redat în versurile următoare:

Sunt gâze şi gângănii


Ce sar şi fac mereu
Mătănii*
Când trec prin dreptul meu.
(Rapsodii de vară -George Topîrceanu)

Cameramanul de serviciu
Joc de rol
Confecționați un ecran de televizor dintr-o cu-
tie de carton. În timp ce meteorologul prezintă sta-
rea vremii, cameramanul filmează. Fiecare copil va
METEO fi, pe rând, atât cameraman, cât și meteorolog.
Vizionați filmulețele și discutați despre mo-
dul în care au fost realizate prezentările și filmările.

81
3. RECAPITULARE
Fotograful amator
Proiect
Ce vom face?
Vom fotografia animale pe parcursul unei zile.
Ce urmărim?
Redarea în imagini a activității unei viețuitoare
Cum procedăm?
 Formați trei echipe și realizați fotografii, în care să surprindeți
activitatea unei viețuitoare (animal, insectă, pasăre) pe parcursul unei zile.
 Echipele își vor prezenta creațiile și vor discuta despre aparatura folosită.

Echipa 1 Echipa 2 Echipa 3

Cum vom evalua proiectul?


 Evaluarea lucrărilor celor trei echipe se va face prin vot secret.
Fiecare elev va scrie pe un bilet denumirea echipei care a îndeplinit corect
sarcina trasată, ținând cont de următoarele criterii: respectarea temei, ca-
litatea fotografiei, cât de sugestivă este fotografia.
Autoevaluare Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Criterii de apreciere Da Nu Criterii de apreciere Da Nu
Am desfășurat toate activitățile A colaborat cu alți colegi.
din proiect. A comunicat eficient.
Am rezolvat dificultățile apărute A finalizat corect sarcinile.
A respectat regulile pentru înde-
pe parcurs.
plinirea sarcinilor.
Materialele/ lucrările proiectului Și-a pus în aplicare achizițiile
sunt bine realizate. anterioare.
Cum vom face cunoscut faptul că am desfășurat proiectul?
 Vom realiza o expoziție cu fotografii pe holul școlii.

82
4. EVALUARE
1. Care dintre imaginile de mai jos sunt fotografii?

1 2 3

4 5 6
2. Enumeră cel puțin trei instrumente cu ajutorul cărora se fac fotografii.
3. Precizează tipul de lumină identificat (naturală sau artificială) în fotografii.

4. Completează următoarele enunțuri:


● ... este o imagine reală a unei ființe, a unui obiect, a unui peisaj, care poate fi
redată cu ajutorul luminii.
● Filmul poate fi redat pe ... sau pe ... .
Descriptori de performanță
SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1. Identifică una - două foto- 1. Identifică trei fotografii. 1. Identifică patru fotografii.
grafii. 2. Denumește două instru- 2. Denumește cel puțin trei
2. Denumește un instrument. mente. instrumente.
3. Identifică tipul de lumină 3. Identifică tipul de lumină 3. Identifică tipul de lumină
pentru o fotografie. pentru două fotografii. pentru trei fotografii.
4. Completează un spațiu. 4. Completează două spații. 4. Completează trei spații.

83
Filă de por tofoliu
Caută fotografii cu membrii familiei tale și realizează arborele genealogic.

Arborele genealogic este un desen (sub formă de copac cu ramuri), care prezintă
gradul de înrudire al membrilor unei familii.

bunica bunicul bunica

cul
buni

tata
mama

eu

84
RECAPITULARE FINALĂ
Turul galeriei
Se împarte clasa în șase grupe, iar reprezentantul fiecăreia va trage la sorți denu-
mirea domeniului de lucru:
1. În lumea desenului 2. În lumea picturii

3. În lumea confecțiilor și a jucăriilor 4. În lumea modelajului

5. În lumea colajului 6. În lumea fotografiei și a filmului

Fiecare echipă selectează lucrări realizate în acest an școlar, potrivite unității de


învățare pe care o reprezintă. Lucrările vor fi organizate într-o expoziție și fiecare repre-
zentant va prezenta modul de realizare, tehnicile, instrumentele și materialele de lucru.
Elevii își vor evalua reciproc lucrările.

85
EVALUARE FINALĂ
1. Recunoaște și denumește elementele de limbaj plastic și tehnicile de lucru folo-
site în fiecare lucrare.

2. Realizează corespondențe între cele două coloane.

tehnica plierii hârtiei


Presarea
tehnica ce presupune tăierea sau zgârierea în adâncime
Armătura
întăritura care ajută la susținerea materialului modelat
Incizia

Gravura urma lăsată de diferite obiecte pe materialul modelat

acțiunea de apăsare, turtire

86
3. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații.
a. Linia este urma lăsată prin deplasarea unui instrument pe o suprafață.
b. Caligrafia este arta scrisului dezordonat.
c. Formele regulate sunt figurile geometrice care au contururi bine stabilite.
d. Pata plată se obține prin întinderea uniformă a culorii, fără a lăsa urme.
e. Repetiția constă într-un șir de elemente identice, așezate la întâmplare.
4. Completează următoarele enunțuri:
Filmul este ... imagini și sunete.
... este o imagine reală a unei... .
Descriptori de performanță
SUFICIENT BINE FOARTE BINE
1. Denumește unul - două 1. Denumește trei elemente 1. Denumește toate elemen-
elemente de limbaj plastic și de limbaj plastic și trei teh- tele de limbaj plastic și toate
una - două tehnici de lucru. nici de lucru. tehnicile de lucru.
2. Realizează una - două co- 2. Realizează trei corespon- 2. Realizează patru corespon-
respondențe. dențe. dențe.
3. Răspunde corect la două - 3. Răspunde corect la patru 3. Răspunde corect la cinci
trei afirmații. afirmații. afirmații.
4. Completează corect un 4. Completează corect două 4. Completează corect trei
spațiu. spații. spații.

Autoevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

Interevaluare Foarte mulțumit Mulțumit Mai puțin mulțumit

File de por tofoliu


Alege file din portofoliul tău și realizează o carte.
Perforează aceste file și leagă-le cu fire textile.
Confecționează copertele din carton pe care vei lipi bucățele de hârtie,
scoici, mărgele, semințe etc.
Dă un titlu cărții tale și scrie numele autorului (numele tău).
Evaluați portofoliul realizat pe parcursul anului școlar, urmărind criteriile de apreciere
din modelul fișei de evaluare.
Evaluarea Evaluarea
Autoevaluare
Criterii de apreciere unui coleg cadrului didactic
Da Nu Da Nu Da Nu
realizarea corectă a temelor de portofoliu
originalitate/ creativitate
aspectul îngrijit al lucrărilor
Mai multe aprecieri cu DA, înseamnă că ai realizat progres în dezvoltarea ta.
Mai multe aprecieri cu NU, înseamnă că trebuie să acorzi mai multă atenție reali-
zării lucrărilor tale în anul școlar următor.

87
DICȚIONAR

anterior - așezat în partea de dinainte


se asamblează - se reunesc, se fixează, se îmbină două sau mai multe piese
basma - bucată de pânză sau de mătase folosită de femei pentru a-și acoperi capul
decorativ - care împodobește ceva
diagonală - segment de dreaptă care unește două vărfuri nealăturate
instantanee - expunere rapidă la fotografiere
îmbibate - umplute, pătrunse de o cantitate de lichid
legendă - povestire care conține elemente fantastice
mătănii - plecăciuni
mecanizat - care se face cu ajutorul unei mașini
nedumerit - mirat, uimit, dezorientat
operă de artă - creație artistică; lucrare
a răzui - a îndepărta un strat subțire de pe suprafața unui obiect cu ajutorul unei unelte
speciale
surprinde - bagă de seamă, observă (pe furiș)
ștergar - prosop sau podoabă în casele țărănești
tehnică (de lucru) - aici procedeu folosit pentru realizarea unor anumite produse
tipar - șablon, model în mărime naturală

N Ț Ă P LĂCU
C A TĂ
V A
!

88
ISBN 978-606-36-1628-0

S-ar putea să vă placă și