Sunteți pe pagina 1din 10

Fragii Grimm

Rainer Sacher
$,,,''

i'
li

Ed":rit -.
''*q
-

$rr lrc ( -r,


, r '\
Cq*
-ffi*$j
I
\r
i, I
|-;r
'|l]lt
\l\r
',r.'*

r{}
rl
A FOST ODATA un on qi ond ista avea rei feciori. Pe c€l nd nic dinEe ei il Por6ld Pffi til
luau in ds qi I umpleau de ocnd ori de cite od aveau pilejul. intr-o bunn zi, cel md mae drt tug -m
si se duclin pidure s: taie lemne !i, nai hahte de a pleca, mici sa ii puse n udsd u cozosb
rumenjt ii hre psbs d o $icli cu dn, cas! aibi cu ce 9i poto! foamea i sere. Sidedm airr8h
pldure, flidul no$ru se ri intihi cu d omdq bndn !i t'e cironi. Dupi ce i d:du bhs, oBdql

-Mil,biiete,d!-mirideobucatidinezonacultiurilasi misiso6ohghilituddevh,dtr!odr
de foame si sere qi hi sint sleit! Vezi insi ci fllciul se rhea ci i degtPi !; se r&d la omsle:
Da' $ii cn n-d pr€tdlii mari!... Pii d&n lioi da din cozonacul 9i dh v;!l meu, ne ed d
r:tue? Vezi ri dedrum qi nu md supieoamenii cereind!. . .
!i lisindu I in plata domnului pe omule!, ili v;zu de drun mai depde. Ajunse la lo@l s Fitu t; e
,pu,;hedi,tdeluca.Drindnp.e'ecizner',doborreuncop!..lodru'le.ideud:pod::ri.eu
ficur. ,i scrp""ecurer din m' ,t ti dne,, cu rJiul in b(al, derrcbui ' o pomeasc.dh nou sPtd *-d
lege rua. Vezi ci pirtua asta i se tdsese de 1a omilelul cel *st.
Cind fu $ plece in pidure cel de al doilea fecior, maici-sa ii Pue n raisd, c. si celddq @ coaa.
gu*os ei oidcli cu vin. Omdelul cel bntrin ri chnt indati ii ieli in cJe Eii cn ti ld o bEed de
cozor& si o inshritu; de vin. Dt nijlociul se dsd la el, ca ei fraiele siu mai mare:
-Ei, asb ibu!i!... Pil dacifi o;da!; !ie, n-osi dmir;dn;dciPe omisea,4advd ridetu
qi nu md supb degeaba oaoenii! $i lbindul in plala domnului Pe onulef, nici ci se ni dnffi & d
giqi vizu de drum depane- Dar pedeapsa nu iniirzie s: vini: duPi ce izbi de dtaa od o sdlle b
mchiul und copac, ie v:timi aEa de ri! la un picior, ci irebui si fie dus acd5. vund ce se htuPk
cu fralii sii, Prostili iqi puse n gind s; incerce ri el. Si hcepu a se rue dc tici siu:
Taicn, ldi-ni qi pe nine o dad g ni duc in piluie la tiirt lemn€ ! $i td.i siu ii *PlGe:
-N{i vizut ct aryitut fntii di de pe urmrab? Lasi te Pi8ub4, bilere, ci n d caP ru Pen@$.Jd
Dar Prosdln, nu 9i n4 ci d vrea si se dud. Stirui adta ci, Pidi la um:, tdci*eu tebui s: itneiiry:
Ei, atuncea du te! Ci de cite-i p;timi, poate c o s:, vini Ei ri€ #tea la.aPl Maid-sa n d:du 9i ld u
cozonac, dar vezi ci fusese plh;dt n@ai cD api qi coPt in sPun! Si i mai PUse n dsd tii dcE @
bere in&rid . . . chd ajun,e prislea h pidure, se intihi !i el cu ondelul cel bidn !i tut- hP: d
didu binqe, morn€asl prhse a se rup de e1:
M;;, flici:!, n[, di-;i !i mie o bucati din cozonacul du ei lasi d si sorb o ingHriod de tr &
sdda ta, ci nu nd pot de foane 9i de sete ! Prosrili lu! ffite la vorbde omulqdui 9Li 6PII& @
bfindele:
- h spuzi llo $icu d bere adi &'dz'3
Moqnegelule dragi, n-am in raisd decit un cozonac copt
.inrpeplrcoucaelearea.n'rdfr'r.ikbeztcoler'IrSSrinc.strcorPJErimPreur']J@ad
pe'*brycindro*ProrilsTerndeledn(r;$i.o&u n acudtreoch;...licmsiouf4&
uuu dind"t. i coa"ac galben-gilbm, de parci a fi fo$ phmidii numd cu ou:, 5i dd bici de
scami ci berea
""
se preschimbase in vinul cel mai de soi!... Mincri ei t b;uri Pini e sesod!i h
sftgit, omulefd tse:
- Fihdci miai dovedir ci d ild bun: 9i din gulinul tiu eqd gata si hpa4i, butroi @ Jd, s $i
c-am si t€ fac fericit! Uite, vezi copaml cel Mtrin de colo? APuci ie de dobodl 9i vd gfi cda b
ridicina lui. Acestea tdnd, omdefd iJ lua dma bun si !i v:zu de drum. Prcstil! dobod op:cd ;i
s*i la ridicha lui o giscn cu penele numai ! numai de aur. O lui sub bra! 5i se indr+d qre Lmd u&
;idm s: niie pste noapE. Hangid avea, inst, trei fete care, de indaii ce vLud 8is@, nu ti Dd afldi
tocul, de curioase ce erau. Ardeau de neribdre rohd sn afle, cit md desrabt, ce Ean are P&a &
minunad 9i de ce soi o fi. Si ar fi d.t tuskde odce, numai s! se aleagi fiecue cu cite-o pdi de aur! F@
cea mde prive. h gisci .u jind qigi zicca in sinea ei: ,'Las' ci s;sesc eu uo Prilej si Pot snrke o PdI'

Si dnd Prosdli iesi pentro o clili, fataiti lui;nina-n dinli Ei apuci gisca de o a;pn. Drvei, dffq
degetelc ii rbaser: pdnse de pene !. . . Pulin dupi aceea reni $ cea mijlocie, cu gindul sn smilsi g a
o pani de aur. Dar abia sc atue de soru sa, cI 9i dmase asilati de ea. Cind o a:zud Yefrd i ts ca
de-a treia, c{e nftea qi ea acelaei gind, cele doui surori nai mari stdpr: ia ea:
- Nu ie apropia, penru num€le dotudui, nu te aproFia l. - .
Dar fata nu pdcepu defel de ce-; tot *risan strodle ei snnu se aproPie de sisci ri gtodahfrad:
..DacielesruDurutduce,de.eouo-aiducclisl ri.erepe/ispteFra Drabiaoatusrpeuadia
",rod.e
o,.iii dmase agilau de cr. AsLIel,.ternrcle rebuli.:-{i Pdrea.i ooaPrea Jiruri de
zburitouea cu peoe de rur. A doui 2,, Prc(rib,ti lua sncr la 'ubsuouJ 5r o pord inuns ladrum. l;d
si sincHses;i de cele re; fetc, -* e,"u aglla', d..r. $; bie(ele rilce Je hr'siului kebuiau s o ini
'e
tounrrofuslduplProslili.fiecolualadreryu.fiec'oluaLa{ing:.otucotroilducerupijorde
Crnd ,iuNd b d;locul une, cinpil. numricc 'e bffiri c-un PoP; crre tocmJ rrecer liel pe mlo
ZirbdDoea o semenq bl€ner4ie, iocepu 5i sdge ca din Pri de )qe:
-Ntrudi;c'otudo.,nu!rerurhesivit;neli.cidupjunnkiu?Orrese.u'inct;fa.eriunrclsE?l
Si dup; ce le musmlui in hge, o rpuci'pe.er mJ rince de
dni. cu thd s o opresd. -Dr.. d:-rndri
ic o lt^e,.n,se y; et asrir $. di"oii. d" "eoie. uebur s derye !i el in rind.u citqnrele le^rd
.;*-"*"ii, d- nu p..r -Jr. riirtici-n cJer lorseid dascJul, crre se duusrczrv ed Ll vtu Pe
cli (ineu Didovele. in urma a trei {ctc ..
I""",,1.rtud.
U.ol;-n,",d" ;-roedbeid4,,rrel:...iistrigrel.Nuomqsiteieicualteleliseuidcimn
avemaziuDbotez:...A;e{ea,icind.\etqe?i Lpopiqididuwlrdsidem'ncci'd'rrtueti
C.irile'ea'dq,roti&ci.asil,dunddealruldePrcarrfitorinlna!peosioari.oumi'tlerrcuri
dh,i';" d.; r*-i, we,' de pe ci-p cu 'apele Pe umeri toPa il sdgi. inc; de depre'
ruqind, i 'l-l .c,pe pe "*"
"" el 5i Pe da.J d; Pao<er ast,. D*' de ce I afrsed rirrili Pe d'scil
iif^"* r; a qipii ei...medie rure:1apn hqi se rne;,u aom 'drti dupi Prodi,.rre orea.cu gbca la
u

M*'ea e; ce mJ me6era li-nF un \frnn Jjutrssiinrr o cdate mde' unde domer !n


"rbsuo,a!...
imD:htceea\aolilci.n@,ibuidentnrL $erafiicahPearuldadtdesincHe!;deuduzidb
fi .!-UfrmioiUaruncin
incrre
"purusefaccsiridi.DinacerdPriin,.bP&aruldiduseoPrurili
sascrhct*ehcmo qucepedomiltb r;ddioulurdedevsd AuThdacesre' PronUseiffilid
*Ss;os d Jriul oimrnic el il domnip pc tqi
i"*", f"*', - e*, p'ostiu, !i pdci efi ro< iqlai
t, !oL cd dup) Sidnd ':ru
t- Pe-o slo&i. odrd izbuoi in'r u hohor
*ra.a i" d; de
"'". 'i*,
ilr;<ua-tupofr:.1.,on!-imritucbiPsrseoPra'ci Sid&iv:zuP'osd'ciimpllniseporuoca
hDhruld. iutei 5i ices filJ de devsd Precum $, ssi' b pradb Numt c: imP:arulur Du pre
ii.;,.edacdredesiniscoccrldsifeldedchilec!s.soPedeel Hnthumi.iiTheciitvrdade
r,-il cbd kaduce pecineva qre ri fie in ilde'j be' rbul cre ar bc)pea
".r.ui,.n"--r, "-rci
i"rr o oidri. lrosdi se
'ot
sind ce dmiiomuiepl.<l .tur din Pidure Ld Purer veniin riutor c-un
J,L dJ fob'. Po.d dd ;rrucolo ri oqd ,junse z!; uo om crr *dea jos' Ms Pe locul unde
dobor;ecopiol.r;Ptue,.ifieree;mmL Prosd;ilhuebiceofrepcffi;desri'rr'is:nirri
cn
-a:;.i.d*s:fiu,l'kldacime.hiouieseo,mrdcidesrFlin-amoceo5fr8r1:larde'Pi
"fi*a"i*.,nu.apo";nge,onumipdelredefel:fdrq'cimnadhdunsSoliruburcrrutr'
dr.e insflruioPicitut:laser@cde mifr;tePemine? E rns cl o PiceturiPeo P''d'ntdbnhu'

Pil,d'c: inumd,srr,atuncia0;cimleinPut;nlast-d,.tuP.rsflm ilzisePrcsrili HJ'tr'dore


a ffie ri o si bei phi !-o sind Poi! .
i'
iia*."ooi olnia,.p-amlui qiomul notru seintipr.bB. butoJeiecelemar; ti. luhdule l' tud'
bau,bi;drsh'e,pid;rincePur,a-ldutstalele nu:iu...Nic;nurecuebine;uatistrsevdul
e t"ate b"todele. P.o.dn se duse la one 9ii cero e nou imptuamld si-i dea faa de nevati Dd
d aistujrsei'odeJl.".
i"a"i .:,4, .""4 **"a !i nu se Putea hot;d, in ruPtul caPuld, sili mtuite odrula dupn un
;dsoridrcai'u.ce;badlumeril;iceaProtdi.Sicasi5.,pedeel ilmJpBelaoincetcre Cic:
."bi'['ipi'@';j,"om.crrcsaHen*uesamun.eumunrdepibc..Pro'tilinudirumuh'
vrenelaoird..i.c;podi-.diatladrum Chdajunsbp;dure.i.nacdalilocudedobotre@Peul.
,ari - .-. -.."ire u* 'trijid, crre ri ro*tdnser nterua Pe{c budi' vilcilndu se b(run':
- Vai de mncu[p mea, am ioJulecat u cuptor inkes de ptue, da' eni poate ajmge dod un oPbraq,
cind sint lihnit d; foamel!. . . Piin bufti-d fluieri dntul 9i febuie si d sring tot nereu cureaua c' si
nu cid de-.-nDicioarele, !. . .
A",,"d ac€de;. Prosrili 'ebucud tremLJr si, ?be:
- Mi, {nte-du, hd de a scoali !; vho cu mine, c-o si-Ji dau si ntrnci Pid te-i
ghftui!'
Ajunseri ei in ctuEa inlptuiteasci !i ce si ret acolo: & ffim crc tose$ $rins! in indeag,
inpiritie, imltarul &duse porunci st se frci un munte uri4 de pi;ne.
Piluretd.el hhesit de fode se aEez: la poalele munielui de piire !j incepu sninfllse fr el, de
pdd se biteau turcii la sn lui. ln[-o sins6; zi n av! ce Jese din muniele de ptue ri dnd se
lbi seara, numJr;m;rsedh elnicim:cilo f:rimiti... Dacidzu 6u, P.osdliiiceru ' pmh
a rda od impirardui s! i dea fata de nevasti, dar acesia ciuii 9i de asi dati s, umbh cu
{ofirlica!is! scatedg el. Si, in crvhte derose, ilindemnis: i adud la oteo corabic, cre si
fie ata de nizdritni, itrii si pluteasci 9i pe api Ei pe uscar.
-C nd Foivrdtrvenind.ucorrLlLcune;pJrruld.'i ilzi' d.roind.:d.:rorhelo-:r
dnuneintek\..tsii.,ruvoirJileiniiop-linjdp'n!o':vireritro drh')deneuLi.

brosillporniiarinp;dure,sprelocllcupridna,lidciiisis;peonuletdcelbfti irultpe
care I rpitase din pusinele lui bucate. gi bntrinul. ascuhindu i pisul, gri asdd :
-Ardncatsidblutdehadrulduriacu'osi!idau!icorabialAcestearoatcgi: ruc",..-itpe
drept, fi;ndd n-am pntui si !i uii bnniiarea !l mila p€ care mi ai adtat o 1a nevor . !i omulepl
cel ):tdn !i druitii dLui corabblLdrrrdi, cre, pasidte, plutea 9i pe api ,i pe usc.t. in
clila cind Pro$ili io aduse perch€! impiratului, rce$a nu mai aw ce si tci ri i didn fata de
tr€vasti. li se ftu o nund ca-r pove$ii iar dupi moarteainptuatilui, Pro$ili urci i! raunul
J"m,'cn )i rui,nleici,e.pinrhrdin' oxriti." :,uridenr\AtJlui.
f
I

EDreRAMRLNUSCHE,NIEDERVIESA EDTTURAIONCREANGA,BUCURISI- I93]


ln romile$e dc DAN IAUR
Ihsfrlii dc RAINER SACHER
Tnlul cdi!'ci originde: Gebrfidct Gnn6 Dk gollene Cns
Ve.bgKrlNitzschc. NiedcNiesa, 1930
Lector CARMEN PATAC
1'!n{ R. D. C.
'n
12lei

S-ar putea să vă placă și