Sunteți pe pagina 1din 42

ICS 13.220.20; 23.

120

SR EN 12101-2
Iunie 2006
STANDARD ROMÂN
Sisteme pentru controlul fumului úi gazelor fierbin i
Partea 2: Specifica ii pentru ventilatoare de
evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i

Smoke and heat control systems – Part 2: Specification for


natural smoke and heat exhaust ventilators

Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur – Partie


2: Spécifications pour les dispositifs d évacuation de fumées et
de chaleur

APROBARE Aprobat de Directorul general al ASRO la 3.decembrie.2004


Standardul european EN 12101-2:2003 are statutul unui
standard român

CORSPONDEN Prezentul standard este identic cu standardul european


EN 12101-2:2003

This standard is identical with the European Standard


EN 12101-2:2003

La présente norme est identique à la Norme Européenne


EN 12101-2:2003

ASOCIA IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


Adresa poútal : str. Mendeleev nr. 21-25, 010362, Bucureúti
Direc ia general : Tel.: +40 21 211 32 96; Fax: +40 21 210 08 33
Direc ia Standardizare: Tel. +40 21 310 43 08, +40 21 310 43 09 sau
+40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70
Direc ia Publica ii – Serv. Vânz ri/Abonamente: Tel. +40 21 212 77 25,
+40 21 212 79 20,+40 21 312 94 88; + 40 21 312 94 89;
Fax:+40 21 210 25 14, +40 21 212 76 20
¤ ASRO Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a prezentului standard în orice publica ii
úi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis
dac nu exist acordul scris al ASRO.

Ref. : SR EN 12101-2:2004 Edi ia 1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
Preambul na ional
Acest standard reprezint versiunea român a textului în limba englez a standardului european
EN 12101-2:2003.

Acest standard european este una din cele úase p r i ale standardului european EN 12101 care
acoper sistemele pentru controlul fumului úi gazelor fierbin i.

Pentru standardele europene úi interna ionale la care se face referire în text exist urm toarele
standarde române corespondente:

EN 54-7:2000 IDT SR EN 60068-2-2+A1+A2:1997


Încercari de mediu. Partea 2: Incercari. Incercari B: Caldura
EN 1363-1:1999 IDT SR EN 1363-1:2001
Încercari de rezistenta la foc. Partea 1: Conditii
EN 12259-1:2001 IDT SR EN 12259-1+A1:2002
Protectie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta
împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip
sprinkler
EN 13501-4 --- ----
EN 60584-1:1995 IDT SR EN 12259-1+A1:2002
Protectie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta
împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip
sprinkler

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz standardele europene úi/sau interna ionale la care se
face referin (respectiv standardele române identice cu acestea).

Simbolurile gradelor de echivalen (IDT = identic), conform SR 10000-8.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
STANDARD EUROPEAN
EUROPEAN STANDARD EN 12101-2
NORME EUROPÉENNE Iunie 2003
EUROPÄISCHE NORM
ICS 13.220.20; 23.120
Versiunea român

Sisteme pentru controlul fumului úi gazelor fierbin i


Partea 2: Specifica ii pentru ventilatoare de evacuare natural
a fumului úi gazelor fierbin i

Smoke and heat control Systèmes pour le contrôle des Rauch- und Wärmefreihaltung –
systems – Part 2: Specification fumées et de la chaleur – Partie Teil 2: Festlegungen für
for natural smoke and heat 2: Spécifications pour les natürliche Rauch- und
exhaust ventilators dispositifs d évacuation de Wärmeabzugsgeräte
fumes et de chaleur

Acest standard reprezint versiunea român a standardului european EN 12101-2:2003.


Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaúi statut ca úi versiunile oficiale úi a fost publicat cu
permisiunea CEN.

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 9 aprilie 2003.

Membrii CEN sunt obliga i s respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaz condi iile
în care prezentului standard european i se atribuie statutul na ional f r nici o modificare.

Listele actualizate úi referin ele bibliografice referitoare la aceste standarde na ionale pot fi ob inute pe
baz de cerere c tre Secretariatul Central sau orice membru CEN.

Acest standard european exist în trei versiuni oficiale (englez , francez , german ). O versiune în
oricare alt limb , realizat prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa
na ional úi notificat Secretariatului Central, are acelaúi statut ca úi versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele na ionale de standardizare din Austria, Belgia, Danemarca, Elve ia,
Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceh , Slovacia, Spania, Suedia úi Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitte für Normung

Secretariatul Central: rue de Stassart 36, B-1050, Bruxelles


© 2003 CEN - Toate drepturile de exploatare sub orice form úi în orice mod
sunt rezervate în întreaga lume membrilor na ionali CEN.
Ref.: SR EN 12101-2:2003 RO

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Cuprins
Pagina

Preambul……………………………………………………………………………………….. 6
Introducere………………………………………………………………………………………. 7
1 Obiect úi domeniu de aplicare……………………………………………………. 7
2 Referin e normative…………………………………………………………………. 7
3 Termeni úi defini ii, simboluri úi abrevieri………………………………………… 7
3.1 Termeni úi defini ii…………………………………………………………………. 7
3.2 Simboluri úi abrevieri………………………………………………………………… 10
4 Cerin e de proiectare………………………………………………………………… 12
4.1 Dispozitiv de ini iere…………………………………………………………………… 12
4.1.1 Gneralit i……………………………………………………………………………….. 12
4.1.2 Dispozitiv de ini iere termic…………………………………………………………. 12
4.2 Mecanism deschidere…………………………………………………………………. 12
4.2.1 Generalit i…………………………………………………………………………….. 12
4.2.2 Recipiente de gaz integrate …………………………………………………………. 12
4.3 Deschidere a ventilatorului…………………………………………………………… 12
4.4 M rime a suprafe ei geometrice………………………………………………………. 12
5 Proceduri generale de încercare …………………………………………………… 13
6 Suprafa a aerodinamic liber a ventilatorului……………………………………. 13
7 Cerin e de performan úi clasificare……………………………………………….. 13
7.1 Fiabilitate………………………………………………………………………………. 13
7.1.1 Clasificare fiabilitate………………………………………………………………….. 13
7.1.2 Performan fiabilitate……………………………………………………………….. 13
7.1.3 Ventilator cu dubl destina ie …………………………………………………………. 13
7.2 Deschidere sub sarcin ……………………………………………………………… 13
7.2.1 Sarcini……………………………………………………………………………………. 13
7.2.2 Performan sub sarcin ………………………………………………………………. 14
7.3 Temperatur ambiant sc zut ………………………………………………………. 15
7.3.1 Clasificare…………………………………………………………………………….. 15
7.3.2 Performan la temperatur sc zut ………………………………………………… 15
7.4 Sarcin vânt…………………………………………………………………………… 15
7.4.1 Clasificare sarcin vânt……………………………………………………………… 15
7.4.2 Performan sub sarcin de vânt………………………………………………….. 16
7.4.3 Rezisten la vibra ii induse de vânt…………………………………………………. 16
7.5 Rezisten la c ldur ………………………………………………………………… 16
7.5.1 Clasificare ……………………………………………………………………………. 16
7.5.2 Performan ……………………………………………………………………………. 16
8 Evaluarea conformit ii ……………………………………………………………… 16
8.1 Generalit i …………………………………………………………………………….. 16
8.2 Încercarea de tip……………………………………………………………………… 16
8.3 Controlul produc iei în fabric (CPF)……………………………………………….. 17
9 Marcare……………………………………………………………………………… 17
10 Informa ii pentru instalare úi mentenan …………………………………………… 17
10.1 Informa ii pentru instalare……………………………………………………………. 17
10.2 Informa ii pentru mentenan ……………………………………………………….. 18
Anexa A (normativ ) Procedur general de încercare……………………………………… 19
A.1 Secven de încercare……………………………………………………………….. 19
A.2 Raport de încercare………………………………………………………………….. 19

2
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Anexa B (normativ ) Determinarea suprafe ei aerodinamice libere 20


B.1 Procedur simpl de evaluare 20
B.2 Procedur experimental 20
B.2.1 Generalit i 20
B.2.2 Aparatur de încercare 20
B.2.3 Eúantion pentru încercare 20
B.2.4 Procedur de încercare 21
B.2.5 Evaluarea rezultatelor încerc rii………………………………………………………. 22
Anexa C (normativ ) Metod de încercare pentru fiabilitate……………………………………. 29
C.1 Obiectivul încerc rii………………………………………………………………………. 29
C.2 Aparatur de încercare…………………………………………………………………. 29
C.3 Eúantion pentru încercare……………………………………………………………… 29
C.4 Procedur de încercare………………………………………………………………… 29
Anexa D (normativ ) Metod de încercare pentru deschidere sub sarcin ……………….. 30
D.1 Obiectivul încerc rii……………………………………………………………………. 30
D.2 Aparatur de încercare………………………………………………………………… 30
D.3 Eúantioane……………..……………………………………………………………….. 30
D.4 Procedur de încercare…………………………………………………………………... 30
Anexa E (normativ ) Metod de încercare pentru temperatur ambiant sc zut …………... 31
E.1 Obiectivul încerc rii……………………………………………………………………….. 31
E.2 Aparatur de încercare…………………………………………………………………. 31
E.3 Eúantion pentru încercare…………………………………………………………… 31
E.4 Procedur de încercare……………………………………………………………….. 31
E.4.1 Metod de încercare simplificat …………………………………………………….. 31
E.4.2 Incercare cu ventilator complet……………………………………………………… 31
Anexa F (normativ ) Metod de încercare pentru sarcin de vânt…………………………. 32
F.1 Obiectivul încerc rii…………………………………………………………………….. 32
F.2 Aparatur de încercare………………………………………………………………… 32
F.3 Eúantion pentru încercare……………………………………………………………… 32
F.4 Procedur de încercare………………………………………………………………. 32
F.4.1 Sarcin de vânt…………………………………………………………………………. 32
F.4.2 Vibra ie………………………………………………………………………………….. 32
Anexa G (normativ ) Metod de încercare pentru expunere la temperatur ……………. 33
G.1 Obiectivul încerc rii………………………………………………………………….. 33
G.2 Aparatur de încercare………………………………………………………………. 33
G.2.1 Cuptor de încercare………………………………………………………………… 33
G.2.2 M surare temperatur ……………………………………………………………….. 33
G.2.3 Montare ventilator…………………………………………………………………….. 35
G.3 Eúantion pentru încercare……………………………………………………………. 35
G.4 Procedur de încercare…………………………………………………………….. 35
Anexa ZA (informativ ) Articolele acestui standard european referitoare la cerin ele 37
esen iale sau alte prevederi ale directivelor UE
Bibliografie…………………………………………………………………………………………. 40

3
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Preambul
Acest standard european a fost elaborat de Comitetul tehnic CEN/TC 191 „Sisteme fixe de stingere a
incendiului” al c rui secretariat este asigurat de BSI.

Acest standard va ob ine statutul de standard na ional fie prin publicarea unui text identic, fie prin
ratificare cel târziu pân în sepembrie 2003, iar standardele na ionale conflictuale vor fi retrase pân
cel târziu în septembrie 2005.

Acest standard european a fost elaborat sub mandat dat de CEN de Comisia European úi Asocia ia
European a Liberului Schimb úi sus ine cerin ele esen iale ale Directivei UE 89/106/EEC.

Pentru rela ii privind Directiva(ele) UE, vezi anexa ZA, care este parte integrant din acest standard.

Acest standard european este una din cele úase p r i ale standardului european EN 12101 care
acoper sistemele de control al fumului úi gazelor fierbin i.

Acest standard european are titlul general Sisteme de control al fumului úi gazelor fierbin i úi este
alc tuit din urm toarele úase p r i:

Partea 1: Specifica ie pentru bariere de fum – Cerin e úi metode de încercare

Partea 2: Specifica ie pentru ventilatoare de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i

Partea 3: Specifica ie pentru ventilatoare de evacuare mecanic for at a fumului úi gazelor fierbin i

Partea 4: Sisteme de ventila ie natural de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i – Metode de


instalare úi încercare

Partea 5: Proiectare úi calcul pentru sisteme de ventila ie de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i
(publicat ca CR 12101-5)

Partea 6: Proiectare, metode de calcul úi procedur de instalare pentru sisteme de control a fumului
cu presiune diferen ial

Partea 7: Specifica ii pentru conducte de fum

Partea 8: Specifica ii pentru trape de fum

Partea 9: Specifica ii pentru panouri de control úi panouri de urgen de control

Partea 10: Specifica ii pentru sisteme de alimentare

EN 12101 este inclus într-o serie de standarde europene planificate s acopere de asemenea:

- Sisteme de stingere cu gaze (EN 12094 úi ISO 14520-1)


- Sisteme sprinkler (EN 12259)
- Sisteme cu pulbere (EN 12416)
- Sisteme de protec ie la explozie (EN 26184)
- Sisteme cu spum (EN 13565)
- Sisteme de furtunuri (EN 671)
- Sisteme cu ap pulverizat

Anexele A, B, C, D, E, F úi G sunt normative.


Acest document include o bibliografie.

În conformitate cu Reglement rile interne CEN/CENELEC, sunt obligate s implementeze acest


standard european organismele na ionale de standardizare din urm toarele ri: Austria, Belgia, ,
Danemarca, Elve ia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceh , Slovacia, Spania, Suedia úi Ungaria.

4
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Introducere
In caz de incendiu, sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului úi gazelor fierbin i creeaz úi
men in un strat f r fum deasupra pardoselii prin îndep rtarea fumului. De asemenea, ele servesc
pentru evacuarea gazelor fierbin i degajate de incendiu în fazele de dezvoltare. Utilizarea unor astfel
de sisteme pentru a creea spa ii f r fum sub un strat care migreaz a devenit larg r spândit . S-a
stabilit clar importan a lor în ajutorul evacu rii persoanelor din cl diri úi alte construc ii, reducând
distrugerile incendiului úi pierderile financiare prin prevenirea distrugerii datorate fumului, facilitând
accesul pentru stingerea incendiului prin îmbun t irea vizibilit ii, reducând temperaturile la acoperiú
úi întârziind propagarea lateral a incendiului. Pentru a fi ob inute aceste avantaje este esen ial ca
ventilatoarele de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i s func ioneze pe deplin úi fiabil oricând este
nevoie pe durata lor de via în instala ii. Un sistem de ventilare pentru evacuarea fumului úi gazelor
fierbin i (denumit în acest standard ca SHEVS) este un ansamblu de echipamente de securitate
conceput pentru a juca un rol pozitiv într-o urgen de incendiu.

5
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

1 Obiect úi domeniu de aplicare


Aceast parte din prezentul standard european precizeaz cerin ele specifice úi metodele pentru
încercarea ventilatoarelor pentru evacuarea natural a fumului úi gazelor fierbin i care sunt destinate
pentru a fi instalate ca parte component a unui sistem de ventilare pentru evacuarea natural a
fumului úi gazelor fierbin i.

2 Referin e normative
Acest standard european include, prin referin e datate sau nedatate, prevederi din alte publica ii.
Aceste referin e normative sunt citate în text la locul corespunz tor úi publica iile sunt prezentate
ulterior. Pentru referin ele datate, amendamentele sau revizuirile ulterioare ale oric reia dintre aceste
publica ii se aplic acestui standard european numai când se includ în el prin amendament sau
revizuire. Pentru referin ele nedatate se utilizeaz ultima edi ie a publica iei (care include
amendamentele).

EN 54-7, Fire detection and fire alarm systems – Part 7: Smoke detectors – Point detectors using
scattered light, transmited light or ionization.

EN 1363-1, Fire resistance tests – Part 1: General requirements.

EN 12259-1, Fixed firefightings systems – Components for sprinkler and water spray systems – Part 1:
Sprinklers.

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification
using test data from reaction to fire tests.

EN 60584-1, Thermocouples – Part 1: Reference tables (IEC 60584-1: 1995).

3 Termeni úi defini ii, simboluri úi abrevieri

3.1 Termeni úi defini ii

Pentru scopurile acestui standard european se utilizeaz urm torii termeni úi defini ii:

3.1.1
eficien aerodinamic
alt termen pentru coeficientul de desc rcare (a se vedea 3.1.8)

3.1.2
suprafa aerodinamic liber
produs dintre suprafa a geometric úi coeficientul de desc rcare

3.1.3
ambient
cuvânt folosit pentru a descrie propriet ile mediului înconjur tor

3.1.4
activare automat
ini iere a func ion rii f r interven ie direct uman

3.1.5
raport al formei
raportul lungimii pe l ime

6
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

3.1.6
ventilator automat de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i
ventilator de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i care este proiectat pentru a se deschide automat
dup declanúarea incendiului dac primeúte un semnal

NOT - Ventilatoarele automate de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbinte pot fi echipate de asemenea
cu control manual sau cu dispozitiv de declanúare

3.1.7
coeficient de desc rcare
raport al debitului real, m surat în condi ii specificate, cu debitul teoretic al ventilatorului (cv), aúa cum
este definit în anexa B

NOT – Coeficientul depinde de orice obstruc ii din ventilator cum ar fi comenzi, jaluzele úi robine i úi de efectul
vântului extern lateral.

3.1.8
ventilator cu dubl destina ie
ventilator de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i care este prev zut s permit utilizarea sa úi
pentru ventilarea pentru confort (de exemplu pentru uz cotidian)

3.1.9
ventilator de evacuare
dispozitiv pentru evacuarea gazelor în afara construc iei

3.1.10
pozi ie deschis la incendiu
configura ie a ventilatorului specificat de proiectantul s u pentru a fi atins úi sus inut pe durata
evacu rii fumului úi gazelor fierbin i

3.1.11
recipient de gaz
vas con inând gaz într-o form comprimat , a c rui energie, când este eliberat , va deschide
ventilatorul

3.1.12
suprafa geometric (Av)
suprafa a deschiderii din ventilator, m surat într-un plan definit de suprafa a construc iei, unde intr
în contact cu structura ventilatorului. Nu trebuie s fie f cut nici o reducere pentru comenzi, jaluzele
sau alte obstruc ii

3.1.13
dispozitiv de ini iere
dispozitiv care activeaz mecanismul de deschidere al componentei (de exemplu al unei trape sau al
unui ventilator) la primirea informa iei de la un sistem de detectare la incendiu sau dispozitiv termic

3.1.14
operare manual
ini ierea oper rii unui ventilator pentru evacuarea fumului úi gazelor fierbin i prin ac iune uman (de
exemplu prin ap sarea unui buton sau prin tragerea unei manete). O secven de ac iuni automate
pentru operarea unui ventilator pentru evacuarea fumului úi gazelor fierbin i pornit prin ac iune uman
este privit ca operare manual pentru scopurile acestui standard

3.1.15
ventilator de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i deschis manual
ventilator de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i care poate fi deschis numai prin comand manual
sau dispozitiv de declanúare

3.1.16
debit masic
masa total a gazelor care trec o grani specificat pe unitatea de timp

7
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

3.1.17
ventila ie natural
ventila ie provocat de for e ascendente datorate diferen elor de densitate a gazelor din cauza
diferen elor de temperatur

3.1.18
mecanism de deschidere
dispozitiv mecanic care opereaz ventilatorul în pozi ia deschis la incendiu

3.1.19
timp de deschidere
perioada dintre recep ia de c tre ventilatoare a informa iei de a se deschide úi atingerea pozi iei
deschis la incendiu a ventilatorului

3.1.20
suprafa de proiec ie
suprafa transversal a ventilatorului de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i în pozi ia sa
deschis la incendiu deasupra planului acoperiúului, la unghi drept fa de curgerea lateral a vântului

3.1.21
gam ventilatoare de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i
ventilatoare de diferite dimensiuni având aceeaúi metod de construc ie (acelaúi num r de balamale
pe o lam cu jaluzele sau flapsuri, materiale úi grosimi identice, etc.) úi acelaúi num r úi tip de
dispozitive de deschidere

3.1.22
sistem de control al fumului úi gazelor fierbin i
combina ie de componente instalate într-o construc ie pentru a limita efectele fumului úi gazelor
fierbin i provenind de la un incendiu

3.1.23
sistem de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i
sistem de control a fumului care evacueaz fumul úi gazele fierbin i provenind de la un incendiu într-o
construc ie sau o parte de construc ie

3.1.24
sistem de ventilare de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i (shevs)
combina ie de componente instalate într-o construc ie pentru a evacua fumul úi gazele fierbin i
provenind de la un incendiu pentru a stabili un strat stratificat de gaze calde deasupra aerului mai rece
úi mai curat.

3.1.25
ventilator de evacuare a fumului úi gazelor fierbin i
dispozitiv proiectat special pentru a asigura evacuarea fumului úi gazelor fierbin i dintr-o construc ie în
caz de incendiu

3.1.26
dispozitiv termic
dispozitiv sensibil la temperatur care r spunde pentru a ini ia o secven de ac iuni

3.1.27
suprafa îngust
suprafa a transversal cea mai mic a c ii de curgere prin ventilator

3.1.28
ventilator
dispozitiv care face posibil intrarea gazelor într-o cl dire sau evacuare lor.

8
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

3.1.29
sistem de control sensibil la vânt
sistem de control proiectat pentru a controla dou sau mai multe grupuri de ventilatoare la în l imi
separate astfel încât numai ventilatoarele neafectate la presiuni pozitive ale vântului s se deschid în
caz de incendiu

3.2 Simboluri úi abrevieri

Pentru scopurile acestui standard, m rimile matematice úi fizice sunt reprezentate prin simboluri úi
exprimate în unit ile de m sur dup cum urmeaz .

Aa suprafa aerodinamic liber , exprimat în metri p tra i (m2)

An suprafa duz de ieúire (pentru dispozitive deschise cu jet); suprafa (m2)


de intrare a sec iunii de încercare (pentru dispozitive închise ale sec iunii
de încercare), exprimat în metri p tra i

Apr suprafa de proiec ie a ventilatorului pentru b taia lateral a vântului, (m2)


exprimat în metri p tra i

Asc suprafa orizontal a sec iuni transversale a camerei instalate, (m2)


exprimat în metri p tra i

Av suprafa geometric a ventilatorului, exprimat în metri p tra i (m2)

B l ime a orificiului deschis al camerei instalate, exprimat în metrii (m)

Bn l ime a duzei de ieúire în dispozitive deschise cu jet, l ime a sec iunii (m)
de încercare în dispozitive închise ale sec iunii de încercare, exprimat
în metri

Bv l ime maxim a ventilatorului în pozi ia deschis la incendiu, exprimat (m)


în metrii deasupra suprafe ei superioare a camerei de instalate

Cv coeficient de desc rcare, adimensional

Cv0 coeficient de desc rcare f r influen a lateral a vântului, adimensional

Cvw coeficient de desc rcare cu influen a lateral a vântului, adimensional

Hn în l ime a duzei de ieúire în dispozitive deschise cu jet, în l ime a (m)


sec iunii de încercare în dispozitive închise ale sec iunii de încercare,
exprimat în metri

Hv în l ime maxim a ventilatorului în pozi ia deschis la incendiu, exprimat (m)


în metrii deasupra suprafe ei superioare a camerei de instalate

L lungime a orificiului deschis al camerei instalate, exprimat în metri (m)

ming debit masic de intrare în camera instalat , exprimat în kilograme pe (kg/s)


secund

pamb presiune ambiant , exprimat în pascali (Pa)

pd presiune vânt stagnant, exprimat în pascali (Pa)

pint presiune intern static , exprimat în pascali (Pa)

pint,v0 presiune intern static f r vânt lateral, exprimat în pascali (Pa)

pint,vw presiune intern static f r cu lateral, exprimat în pascali (Pa)

9
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

o
T temperatur , exprimat în grade C ( C)

'T diferen temperatur , exprimat în grade K (K)

Vf vitez vânt lateral, exprimat în metri pe secund (m/s)

Vm,sc medie vitez în camera instalat , exprimat în metri pe secund (m/s)

Vn medie vitez în duz , exprimat în metri pe secund (m/s)

Vsc viteze locale în plan deasupra camerei instalate, a se vedea figura B6, (m/s)
exprimat în metrii pe secund

Ws sarcin z pad , exprimat în pascali (Pa)

Ww sarcin vânt, exprimat în pascali (Pa)

Wwd sarcin de proiectare vânt, exprimat în pascali (Pa)

D unghi de deschidere al ventilatorului, exprimat în grade

E unghi de atac, exprimat în grade

Ecrit unghi de inciden la care cea mai mic valoare a Cvw ob inut cu vânt
lateral, apare, exprimat în grade

T unghi de instalare al ventilatorului pe acoperiú, exprimat în grade

'p diferen de presiune, exprimat în pascali (Pa)

'pv0 diferen de referin de presiune dintre presiunea static din camera (Pa)
instalat úi presiunea ambiant f r vânt lateral, exprimat în pascali

'pvw diferen de referin de presiune dintre presiunea static din camera (Pa)
instalat úi presiunea ambiant cu vânt lateral, exprimat în pascali

'pint diferen de presiune dintre presiunea static din camera instalat úi (Pa)
presiunea ambiant , exprimat în pascali

Uair densitate aer, exprimat în kilograme pe metru cub (kg/m3)

4 Cerin e de proiectare

4.1 Dispozitiv de ini iere

4.1.1 Generalit i

Fiecare ventilator trebuie s fie echipat cu una sau mai multe din urm toarele dispozitive de ini iere:

a) dispozitiv termic de ini iere;

b) dispozitiv de ini iere activat printr-un semnal electric dintr-o surs de la distan , de exemplu un
sistem detector de fum úi gaze fierbin i, intreruperea sursei de alimentare electric sau un
comutator activat manual "fire override";

c) un dispozitiv pneumatic de ini iere, de exemplu un semnal pneumatic sau o pierdere de aer
comprimat;

d) un dispozitiv de ini iere capabil s r spund la alte tipuri de semnal de declanúare.

10
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Caracteristica de r spuns a dispozitivelor termice de ini iere automat trebuie s fie conforme cu
cerin ele din EN 12259-1. Detectoarele de fum trebuie s fie conforme cu cerin ele din EN 54-7.
Suplimentar, poate fi prev zut un dispozitiv de ini iere manual a oper rii.

In anumite cazuri specifice de proiectare unde este potrivit ca un ventilator s fie ini iat numai manual,
ventilatorul poate fi instalat f r dispozitiv automat de ini iere.

4.1.2 Dispozitiv termic de ini iere

Orice dispozitiv termic de ini iere trebuie s fie în ventilator úi trebuie s fie expus gazelor fierbin i care
intr în ventilatorul închis.

4.2 Mecanism de deschidere

4.2.1 Generalit i

Ventilatorul trebuie s fie furnizat cu un mecanism de deschidere cu energie de la ventilator, de


exemplu recipient cu gaz, sistem cu arc, surs electric de alimentare úi/sau cu o surs extern de
energie. Pentru leg turile externe produc torul trebuie s specifice cerin ele de operare pentru
dispozitivul de ini iere úi mecanismul de deschidere, de exemplu tensiunea electric , energia.

NOT – Disponibilitatea sursei de energie ar trebui s fie asigurat .

4.2.2 Recipiente de gaz integrate

Orice recipient cu gaz care este parte integral din ventilator trebuie s fie echipat cu o supap de
presiune pentru a preveni o explozie dac recipientul se supraînc lzeúte.

4.3 Deschidere a ventilatorului

Pentru scopul încerc rii în condi ia de instalare sunt dou tipuri de ventilatoare:

Tip A care sunt capabile s fie deschise în pozi ia lor deschis la incendiu;

Tip B care sunt capabile s fie deschise în pozi ia lor deschis la incendiu úi închise de la distan ;

4.4 M rime a suprafe ei geometrice

M rimea úi forma suprafe ei geometrice trebuie s fie astfel încât ea s fie conform cu limitarea
stabilit de aparatura de încercare disponibil pentru încercarea de expunere la c ldur .

Lungimea lateral nu trebuie s dep úeasc 2,5 m úi raportul de aspect al suprafe ei geometrice nu
trebuie s fie mai mare de 5:1 când se utilizeaz procedura de evaluare simpl pentru a determina
suprafa a aerodinamic liber , a se vedea B.1.

NOT – In prezent, dimensiunile maxime ale aparaturii de încercare pentru încercarea de expunere la c ldur
sunt în domeniul 3 m.

Pentru ventilatoarele mai mari decât cel mai mare ventilator încercat în conformitate cu anexa G o
evaluare a efectului de expunere la c ldur trebuie f cut în laboratorul de încercare, pentru a se
asigura c performan a nu este afectat în mod negativ.

5 Proceduri generale de încercare


Pentru încercarea de tip pentru aprobare, încerc rile trebuie s fie efectuate în secven a specificat în
anexa A.1.

Pentru fiecare încercare, trebuie s fie elaborat un raport de încercare în conformitate cu anexa A.2.

Dac sunt f cute schimb ri de detaliu în gama produsului care a fost încercat atunci anumite încerc ri
men ionate pot fi omise, atunci când se încercarc de tip noul produs din gam .

11
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

6 Suprafa aerodinamic liber a ventilatorului

Suprafa a aerodinamic liber a ventilatorului trebuie s fie determinat în conformitate cu anexa B.

7 Cerin e de performan úi clasificare

7.1 Fiabilitate

7.1.1 Clasificare fiabilitate

Ventilatorul trebuie s fie clasificat într-una din urm toarele clase:

Re A

Re 50

Re 1000

Notarea A, 50, 1000 reprezint num rul de deschideri în pozi ia deschis la incendiu úi închideri f r
sarcin aplicat în conformitate cu anexa C.

7.1.2 Performan fiabilitate

Ventilatorul trebuie s deschid , s ating pozi ia sa deschis la incendiu în maxim 60 s dup ac ionare
f r deteriorare úi s r mân în pozi ie f r o surs extern de energie (pân la resetare).

7.1.3 Ventilator cu dubl destina ie

Dac ventilatorul are dubl destina ie, el trebuie deschis în pozi ia sa normal de confort când este
încercat f r nici o sarcin de 10000 de ori în conformitate cu anexa C înainte de încercarea aceluiaúi
ventilator conform 7,1,1 úi 7.1.2.

7.2 Deschidere sub sarcin

7.2.1 Sarcini

7.2.1.1 Clasificare sarcin z pad

Ventilatorul trebuie s fie clasificat într-una din urm toarele clase:

SL 0

SL 125

SL 250

SL 500

SL 1000

SL A

Nota iile 0, 125, 250, 500, 1000 úi A reprezint sarcina de încercare la z pad în Pa, aplicat atunci
când ventilatorul este încercat în conformitate cu anexa D.

NOTA 1 – Un ventilator clasificat SL0 poate fi instalat în conformitate cu instruc iunile produc torului la un unghi
o
minim de instalare > 45 (combinând înclina ia acoperiúului úi înclina ia ventil rii, a se vedea fgura 1), cu excep ia
când este împiedicat alunecarea z pezii de pe ventilator, de exemplu prin deflectori de vânt.

12
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
NOTA 2 – Cu excep ia SL0 pentru ventilatoare echipate cu deflectori, clasificarea la sarcin la z pad nu trebuie
s fie mai mic decât SL = 2000 d unde d este grosimea z pezii, în metri, care poate r mâne în intersti iile
deflectorilor.

7.2.1.2 Sarcin din cauza simul rii laterale a vântului

Pentru a simula influen a lateral a vântului ventilatorul trebuie s fie supus la cea mai nefavorabil direc ie a
vântului pentru un vânt lateral cu vitez de 10 m/s când este încercat în conformitate cu anexa D.

7.2.2 Performan sub sarcin

Ventilatorul trebuie s deschid , s ating pozi ia sa deschis la incendiu în maximum 60 s dup


ac ionare úi s r mân în pozi ie f r o surs extern de energie (pân la resetare) când se încearc
sub sarcin de z pad corespunz toare clasific rii sale úi cu vânt lateral specificat în conformitate cu
anexa D.

Pentru ventilatoare echipate cu deflectori de vânt, deflectorii trebuie s fie la cel pu in 80 mm de cea
mai apropiat parte a ventilatorului úi ei nu trebuie s fie fixa i astfel încât s permit z pezii sau ghe ii
s se colecteze în detrimental oper rii ventilatorului.

NOTA – Este recomandat ca ventilatoarele tip jaluzea s fie clasificate cel pu in SL500 când se utilizeaz în
condi ii sub zero grade.

Legend
1 Ventilator
2 Acoperiú

Figura 1 – Unghi combinat înclina ie acoperiú úi înclina ie ventilare > 45o

7.3 Temperatur ambiant sc zut

7.3.1 Clasificare

Ventilatorul trebuie s fie clasificat într-una din urm toarele clase:

T(-25)

T(-15)

T(-05)

T(00)

TA

13
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Nota iile 25, 15, 250, 05 úi A reprezint num rul oC sub zero la care ventilatorul este încercat în
conformitate cu anexa E. Ventilatoarele T(00) sunt considerate corespunz toare numai pentru utilizare
în construc ii unde temperature este peste 0 oC.

7.3.2 Performan la temperatur sc zut

Când este încercat în conformitate cu anexa E, mecanismul de deschidere al unui ventilator clasificat
(a se vedea 7.3.1) trebuie s lucreze corespunz tor corel rii sarcinii raportate la curs cum face
acelaúi mecanism de deschidere când este montat úi încercat în condi ii de temperatur ambiant ,
utilizând un timp de maximum 60 s pentru a atinge momentul care corespunde pozi iei deschis la
incendiu a ventilatorului. Pentru ventilatoarele clasificate T(00) o astfel de încercare nu este necesar .

7.4 Sarcin vânt

7.4.1 Clasificare sarcin vânt

Ventilatorul trebuie s fie clasificat într-una din urm toarele clase:

WL 1500

WL 3000

WL A

Nota iile 1500, 3000 úi A reprezint sarcina de încercare aspirare vânt în Pa aplicat când ventilatorul
este încercat în conformitate cu anexa F.

7.4.2 Performan sub sarcin de vânt

Ventilatorul nu trebuie s se deschid sub sarcin de vânt corespunz tor cu clasificarea sa, úi s nu
sufere deformare permanent când este încercat în conformitate cu anexa F úi în urma acestei
încerc ri trebuie s deschid în pozi ia deschis la incendiu în 60 s de la ac ionare.

7.4.3 Rezisten la vibra ii induse de vânt

Dac deflectorii de vânt sunt o parte integrant a ventilatorului, frecven a lor natural de vibra ie
trebuie s fie mai mare de 10 Hz cu un decrement logaritmic de sc dere mai mare de 0,1 când sunt
încerca i în conformitate cu F.4.2.

7.5 Rezisten la c ldur

7.5.1 Clasificare

Ventilatorul trebuie s fie clasificat într-una din urm toarele clase:

B 300

B 600

BA

Nota iile 300, 600 úi A reprezint temperatura (în oC) la care ventilatorul este încercat în conformitate
cu anexa G.

7.5.2 Performan

7.5.2.1 Reac ia la foc a materialelor ventilatorului trebuie s fie determinat úi clasificat în


conformitate cu EN 13501-1, cu excep ia acelora considerate c satisfac clasa A1 f r a fi nevoie s
fie încercate1.

1
A se vedea Decizia Comisiei 96/603/EEC modificat .
14
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

7.5.2.2 Suprafa a de gâtuire nu trebuie s fie redus cu mai mult de 10 % din suprafa a ini ial de
gâtuire când ventilatorul este încercat în conformitate cu anexa G.

8 Evaluarea conformit ii

8.1 Generalit i

Conformitatea ventilatoarelor de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i cu cerin ele acestui
standard trebuie s fie demonstrat prin:

- încercarea de tip;

- controlul produc iei în fabric de c tre fabricant.

8.2 Încercare de tip

Încercarea de tip, care trebuie s fie efectuat la prima aplicare a acestui standard, trebuie s
demonstreze conformitatea cu articolele 4, 6 úi 7, încerc rile fiind effectuate în ordinea din articolul 5.

Încerc rile deja efectuate în conformitate cu prevederile acestui standard european (acelaúi produs,
aceeaúi (leaúi) caracteristic (ci), metod de încercare, procedur de eúantionare, sistem de atestare a
conformit ii etc.) pot fi luate în considerare.

Suplimentar, încercarea ini ial de tip trebuie s fie efectuat la începutul produc iei unui nou tip de
produs sau la începutul unei noi metode de produc ie (unde acestea pot afecta propriet ile declarate).

8.3 Controlul produc iei în fabric (CPF)

Fabricantul trebuie s stabileasc , úi s documenteze úi s actualizeze un sistem CPF pentru a se


asigura c produsele introduse pe pia sunt conforme cu caracteristicile declarate de performan .
Sistemul CPF trebuie s con in proceduri, inspec ii regulate úi încerc ri úi/sau evalu ri úi utilizarea
rezultatelor pentru controlul materiilor prime úi altor materiale de intrare sau componente,
echipamentului, procesului de produc ie úi produsului úi trebuie s fie suficient de detaliat pentru a
asigura c este evident conformitatea produsului.

Un sistem CPF care este conform cu cerin ele din EN ISO 9001, úi care face trimiteri la cerin ele
acestui standard, trebuie s fie considerat c satisface cerin ele de mai sus.

Rezultatele inspec iilor, încerc rilor sau evalu rilor care conduc la luarea de m suri trebuie
înregistrate, ca úi orice m sur luat . Trebuie s fie înregistrate m surile care ar trebui luate când
valorile de control sau criteriile nu sunt îndeplinite.

9 Marcare
Ventilatorul trebuie s fie marcat cu urm toarele:

a) numele úi marca de fabrica ie a furnizorului úi/sau produc torului; úi

b) tipul úi modelul; úi

c) anul de fabrica ie; úi

d) caracteristici tehnice ale sursei externe de energie (de exemplu: putere, curent, tensiune,
presiune); dac sunt utilizate recipiente integrate de gaz acestea trebuie s fie marcate cu cel
pu in urm toarele: masa úi tipul gazului, raportul de umplere, temperatura nominal ; úi

e) temperature dispozitivului termic de ini iere (dac este prev zut); úi

15
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

f) suprafa a aerodinamic liber (a se vedea B.2.5) în metri p tra i; úi

g) clasele pentru sarcina la vânt, sarcina la z pad , temperatura ambiant sc zut , fiabilitatea úi
temperatura c ldurii de expunere; úi

h) num rul úi anul acestui standard european, de exemplu EN 12101-2:2003;

i) Potrivit pentru montare pe perete numai cu sistem de control sensibil la vânt (dac este încercat
la B.2.4.2).

10 Informa ii pentru instalare úi mentenan

10.1 Informa ii pentru instalare

Furnizorul trebuie s pun la dispozi ie informa ii corespunz toare pentru instalare, care trebuie s
includ urm toarele:

- informa ii pentru montare;

- informa ii pentru conectare la servicii externe (de exemplu instala ie electric úi pneumatic ).

10.2 Informa ii pentru mentenan

Furnizorul trebuie s pun la dispozi ie informa ii corespunz toare pentru mentenan a ventilatorului,
care trebuie s includ urm toarele:

- procedur de inspec ie úi mentenan ;

- frecven a recomandat pentru verific ri opera ionale;

- verific ri recomandate pentru efectele coroziunii.

16
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Anexa A
(normativ )

Procedur general de încercare

A.1 Secven de încercare

Pentru încercare de tip pentru aprobare se efectueaz încerc rile în secven a urm toare:

- anexa B, determinare suprafa aerodinamic liber ;

- anexa C, încercare de fiabilitate;

- anexa D, încercare la deschidere sub sarcin ;

- anexa E, încercare la temperatur ambiant sc zut ;

- anexa F, încercare sarcin de vânt;

- anexa G, încercare expunere la c ldur .

Acelaúi ventilator poate fi utilizat pentru încerc rile de fiabilitate, sarcin de vânt úi deschidere sub
sarcin .

A.2 Raport încercare

Un raport de încercare elaborat trebuie s includ urm toarele:

- nume sau marc de fabrica ie úi adrese furnizor úi/sau produc tor; úi

- denumire produs (tip úi model); úi

- dat (e) încercare( ri); úi

- nume úi adres (e) ale organiza iei de încercare; úi

- descrierea eúantionului de încercat; úi

- referin la metod (e) de încercare; úi

- condi ii ale încerc rii(lor); úi

- observa ii pe durata încerc rii(lor); úi

- rezultatele încerc rii; úi

- clasificarea ob inut , dac este relevant .

17
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Anexa B
(normativ )

Determinarea suprafe ei aerodinamice libere

B.1 Procedur simpl de evaluare

Pentru tipurile de ventilatoare indicate în figura B.1 úi care sunt în conformitate cu 4.4, coeficientul de
desc rcare poate fi considerat ca Cv = 0,4 pentru situa ii de instalare cu o în l ime total de cel pu in
300 mm úi pentru unghi specificat de deschidere. Un aport de aer în camera incendiului în loc de o
desc rcare a fumului din camera de incendiu trebuie s fie evitat. Unghiuri de deschidere mici úi/sau
alte situa ii de instalare, de exemplu a se vedea figura B.2, pot conduce la coeficien i negativi de
desc rcare.

B.2 Procedur experimental

B.2.1 Generalit i

Dac nu este utilizat procedura simpl de evaluare de la B.1, se determin Aa experimental fie direct,
fie indirect din rezultatele de la ventilatoare de diferite m rimi sau modele la scar redus .

B.2.2 Aparatur de încercare

Se utilizeaz o aparatur de încercare cu un jet deschis sau un dispozitiv cu sec iune închis de
încercare aúa cum se indic în figura B.3.

Aceasta const dintr-o camer de instalare în care poate fi montat ventilatorul în conformitate cu
Figura B.4 astfel încât s poat fi determinat debitul masic prin ventilator úi un simulator de vânt lateral
prin intermediul c ruia ventilatorul poate fi supus la vânt lateral. Curgerea din camera de instalare care
se apropie de ventilatorul de fum trebuie s fie în stare stabil úi uniform .

Aceasta va fi îndeplinit dac raportul suprafe ei geometrice a ventilatorului pe suprafa a orizontal a


sec iunii transversale a camerei de instalare Av/Asc d 0,15 úi distribu ia vitezei (Vsc) m surat în orificiul
deschis (f r ventilator) în punctele specificate în Figura B.6 se modific cu numai r 10 % din viteza
medie Vm,sc a camerei de instalare.

Pentru a ob ine condi ii uniforme de vânt lateral, când ventilatorul este supus la vânt lateral, încerc rile
trebuie s fie efectuate în dispozitivul de simulare vânt lateral. Urm toarele condi ii trebuie s fie
satisf cute:

dispozitiv jet deschis dispozitiv cu sec iune închis de încercare

- Apr/An d 0,3 - Apr/An d 0,08

- Hn/Hv t 1,3 - Hn/Hv t 3

- Bn/Bv t 1,5 - Bn/Bv t 2

- nici una dintre vitezele m surate în punctele indicate în Figura B.5 în suprafa a de intrare a sec iunii
încerc rii – ambele, pentru jet deschis úi dispozitiv cu sec iune închis de încercare – se modific cu
mai mult de r 10 % din viteza medie a duzei Vn.

B.2.3 Eúantion pentru încercare

Se efectueaz încerc rile pe ventilatoare în m rime natural aúa cum sunt furnizate de produc torul
úi/sau furnizorul lor, sau pe modele precise la scar redus . Pentru încercarea modelelor reduse la
scar curgerea trebuie s fie stabilit similar.

18
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Aceasta este întotdeauna îndeplinit dac numerele Reynolds ale modelului la scr redus úi
ventilatorul la scar întreag sunt identice. Similitudinea numerelor Reynolds cere uzual modele
reduse la scara 1:6 sau mai mari. Sc ri mai mici (reduse la 1/10) pot fi utilizate dac este dat o
justificare pentru similitudinea curgerii.

Când se încearc modele la scar redus , toate caracteristicile ventilatoarelor în contact cu curgerea
de aer (de exemplu elemente de deschidere sau detalii flapsuri) trebuie s fie incluse úi s satisfac
cerin a de similitudine.

NOT – Experien a a ar tat c este dificil a modela ventilatoare de coam sau cu jaluzele.

Se consider c nu este necesar a încerca toate m rimile dintr-o gam de ventilatoare similare, dac
se efectueaz încerc ri pe o selec ie reprezentativ de m rimi. Pentru încercarea ventilatoarelor care
difer ca dimensiuni dar apar in aceleiaúi game, Aa poate fi calculat pentru m rimi intermediare.
Metoda de calcul trebuie s fie men ionat în raportul de încercare.

Pentru ventilatoarele proiectate ca parte continu a luminatorului eúantionul de încercare trebuie s fie
montat pe stand cu p r ile luminatorului. Acele p r i trebuie s aib o l ime minim a jum t ii
dimensiunii externe a ventilatorului paralel cu linia luminatorului.

B.2.4 Procedur de încercare

B.2.4.1 Ventilatoare cu montare pe acoperiú

Se cuantific presiunea static ambiant exterioar cu sau f r vânt utilizând urm toarea procedur .
Se verific dac camera de instalare este etanú la aer. Se fixeaz în deschiderea de ieúire a camerei
de instalare úi pe acelaúi plan cu exteriorul tavanului camerei de instalare o plac sub ire cu g uri egal
distan ate (diametru 5 mm) pentru a ob ine o porozitate geometric (suprafa gaur /suprafa ieúire a
camerei de instalare) egal cu (5±1) %. Se m soar presiunea static în camera de instalare f r vânt
pint,v0 úi cu vânt pint,vw conform condi iilor de vânt lateral specificate mai jos în raport cu presiunea
atmosferic pambient1.

pint,v0= pambient1+'pv0

pint,vw= pambient1+'pvw

Se înregistreaz valorile 'pv0 úi 'pvw, se înl tur placa g urit úi se fixeaz ventilatorul pe camera de
instalare. Se efectueaz încerc rile cu úi f r vânt.

Pentru cazul f r vânt lateral se seteaz ventilatorul la scar întreag pe camera de instalare pentru a
ob ine presiunea static intern

pint= pambient2+'pv0+'pint

cu 'pint pe domeniul 'pint= 3 Pa pân la 12 Pa cu o exactitate de cel pu in ± 5 % úi pambient2= presiunea


atmosferic în timpul m sur rii.

Se m soar presiunea atmosferic ambiant úi temperatura, presiunea static a aerului în camera de


instalare úi debitul volumic de intrare în camera de instalare. Se determin pentru fiecare valoare a lui
'pint debitul masic corespunz tor m ing.

Se citesc nu mai pu in de úase ori 'pint úi m ing pentru încercarea f r vânt lateral.

Când se încearc modele la scar redus la o diferen crescut de presiune 'pint, datorit cerin ei de
similaritate Reynolds, exactitatea cerut pentru m surare trebuie s fie ± 3 % din citire. Exactitatea
cerut a m sur rii debitului masic este ± 2,5 % din citire. Se m soar temperatura úi presiunea aerului
ambiant cu o exactitate de ± 0,5 K úi respectiv ± 0,5 %.

Pentru a efectua încerc rile pe ventilatoare la scar întreag cu viteza vântului lateral de 10 m/s
înspre sec iunea de încercare, se m soar presiunea atmosferic úi temperatura aerului în curgerea
vântului înspre sec iunea de încercare. Se seteaz ventilatorul pe camera de încercare pentru a ob ine
presiunea static intern

19
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

pint= pambient3+'pvw+'pint

cu 'pint pe domeniul 'pint= 0,005 pd pân la 0,15 pd cu pd calculat utilizând ecua ia

1
pd = U airVn2
2
úi pambient3= presiunea atmosferic în timpul m sur rii.

Se m soar m ing, citind nu mai pu in de úase ori 'pint úi m ing pentru încercarea cu vânt lateral.

Se traseaz un grafic al Cvw pe 'pint/ pd úi se determin coeficientul de desc rcare cu vânt lateral Cvw
din linia de regresie a citirilor la 'pint/ pd= 0,082 pentru cel mai pu in favorabil unghi de inciden Ecrit.

Pentru a determina Ecrit, se m soar valoarea – Cvw pentru diferite unghiuri E. Ecrit este ob inut când
m sur rile pentru unghiurile E = Ecrit ± 5o va conduce la valori mai mari ale Cvw decât au fost
determinate pentru Ecrit.

Se utilizeaz aceeaúi procedur când se m soar coeficientul de desc rcare cu vânt lateral pentru
modele la scar redus . Oricum, pentru a asigura similaritatea curgerii în jurul ventilatorului pentru
scar întreag úi model, 'pint trebuie crescut, a se vedea mai sus. Aceasta duce la o creútere în
presiunea vântului stagnant conform cu 'pint/ pd= 0,082 úi astfel la o creútere a vitezei duzei de ieúire
comparativ cu încercarea la scar întreag . Pentru a evita efecte de compresibilitate, nu se încearc la
o vitez lateral a vântului mai mare de 100 m/s.

Semnalele uzual fluctuante ale m sur rilor trebuie s fie mediate pe o durat de timp suficient de
lung pentru ca valorile presiunii aerului úi respectiv ale debitului volumic s fie în domeniul ± 2,5 % úi
± 5 % pentru mai multe experimente similare succesive. Tehnica de calcul a mediei trebuie s fie
specificat în raportul de încercare.

B.2.4.2 Ventilatoare cu montare pe perete

Pentru ventilatoarele cu montare pe perete se urmeaz procedura de încercare de la B.2.4.1 numai în


starea <<f r vânt>>.

B.2.5 Evaluarea rezultatelor încerc rii

Se calculeaz coeficientul de desc rcare utilizând ecua ia:

ming
CV
AV 2 U air 'pint

Din valorile - Cv astfel determinate, se calculeaz coeficien ii medii de desc rcare Cv0 (f r vânt
lateral) úi Cvw (cu vânt lateral). Se calculeaz suprafa a aerodinamic liber utilizând valoarea mai
mic dintre valorile – Cv0 úi – Cvw rotunjite la dou numere:

Aa = Av · Cv

Ventilatoarele cu montare pe perete au numai valoarea Cv0.

20
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Legend
a
Lungime x l ime

Figura B.1 – Tipuri de ventilator pentru procedura simpl de evaluare

21
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Figura B.2 – Exemple de tipuri de ventilator care conduc probabil la desc rcare negativ

22
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Legend
1 Ecran
2 Camer instalat
3 M surare debit volumic
4 Ventilator electric
5 Ieúire fum

Figura B.3 – Schi a dispozitivului de încercare pentru determinarea lui Av

23
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Legend
1 Ventilator 5 M sur de distan x1 min úi x2 min, în mm
2 Tangent 6 Grosime tavan d1 úi d2, în mm
3 Dimensiune geometric ventilator 7 Diagram pentru determinarea distan ei de montare
4 Dimensiune tavan a ventilatorului pe tavanul camerei instalate

Figura B.4 – Caracteristici pentru montarea ventilatorului deasupra camerei de instalare


24
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Legend
1 Plan de m surare
2 Ieúire fum

Figura B.5 – Pozi ii de m surare pentru viteza lateral a vântului

25
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Legend
1 Plan de m surare
2 Puncte m surare pentru determinarea Vsc

Figura B.6 – Pozi ii de m surare pentru debitul din deschiderea de ieúire a camerei de instalare

26
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Anexa C
(normativ )

Metod de încercare pentru fiabilitate

C.1 Obiectivul încerc rii

Obiectivul acestei încerc ri este de a stabili capacitatea ventilatorului instalat de a deschide úi de a


închide pentru un num r de cicluri specificate în 7.1.1 úi 7.1.3.

C.2 Aparatur de încercare

Ventilatorul trebuie s fie montat pe un stand de încercare având o surs de energie pentru a activa
mecanismul de deschidere úi de închidere úi un dispozitiv pentru num rarea automat a num rului de
cicluri.

C.3 Eúantion pentru încercare

O încercare pe ventilatorul cu cea mai mare suprafa geometric úi o încercare pe ventilatorul cu cea
mai mare lungime lateral (ambele îndeplinind obiectivul încerc rii) pot fi considerate reprezentative
pentru toate ventilatoarele dintr-o gam specific (este necesar numai o încercare dac un ventilator
are ambele cea mai mare suprafa úi cea mai mare lungime lateral ).

C.4 Procedur de încercare

Pe durata încerc rii nu se între ine, se repar sau se înlocuieúte nici o parte implicat în deschiderea
sau închiderea ventilatorului. Se monteaz ventilatorul în siguran pe standul de încercare la un
unghi din gama de unghiuri specificat de furnizor úi/sau produc tor care impune cele mai mari
solicit ri pe ventilator pe durata utiliz rii. Nu se aplic nici o sarcina extern pe ventilator.

Utilizând sursa de energie a ventilatorului sau utilizând o surs de energie exterioar pentru a simula
efectul sursei de energie a ventilatorului, se deschide ventilatorul în pozi ia deschis la incendiu într-un
num r de cicluri conform cu clasificarea din 7.1.1. Urmând acestuia, se deschide ventilatorul în pozi ia
deschis la incendiu în trei cicluri utilizând sursa de energie a ventilatorului. Pozi ia deschis la incendiu
trebuie atins în nu mai mult de 60 s.

Dac ventilatorul este proiectat s fie deschis úi închis de la distan pentru scopuri de testare la fa a
locului, ventilatorul trebuie s fie închis în încercare de la distan utilizând mecanismul de închidere al
ventilatorului pe durata fiec rui ciclu.

Dac ventilatorul este un ventilator cu dubl destina ie se efectueaz 10000 cicluri în pozi ia de
ventila ie normal confort înaintea încerc rii de mai sus.

Dac se poate utiliza mai mult de o surs de energie, trebuie s fie aleas cea mai critic surs de
energie pentru încercare.

Se raporteaz orice între inere reparare sau înlocuire a oric rei p r i neimplicat în deschidere sau
închidere. Astfel de între inere, reparare sau înlocuire nu trebuie s constituie o încercare nereuúit .

27
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Anexa D
(normativ )

Metod de încercare pentru deschidere sub sarcin

D.1 Obiectivul încerc rii

Obiectivul acestei încerc ri este de a stabili capacitatea ventilatorului de a deschide úi de a r mâne


deschis împotriva unei sarcini aplicate de vânt sau z pad .

D.2 Aparatur de încercare

Se utilizeaz un stand de încercare pe care ventilatorul poate fi montat úi supus la o încercare de


sarcin de z pad aplicat printr-una dintre urm toarele metode:

- pl ci (una sau mai multe pe lame de jaluzele/ flapsuri când sunt încercate ventilatoare tip jealuzea);

- saci con inând pân la 5 kg fiecare de particule solide sau lichid;

- sau, pentru ventilatoare cu flapsuri pivotante, ambele sarcini de încercare z pad úi vânt pot fi
înlocuite prin torsiune echivalent conducând la aceeaúi rela ie torsiune/unghi deschidere.

Se împr útie sarcinile pe întreaga suprafa extern a elementelor individuale ale p r ilor de
deschidere ale ventilatorului, pentru a produce o sarci uniform distribuit egal cu sarcina
corespunz toare specificat în 7.2.1.

Pentru ventilatoarele în care, în condi ii practice implicând vânt, flapsurile sunt deschise în curgerea
vântului, se efectueaz încercarea cu un vânt lateral cu o distribu ie a vitezei laterale a vântului (10±1)
m/s inând cont de suprafa a de proiec ie a ventilatorului în plus fa de sarcina de încercare la
z pad , în direc ia critic pentru deschidere, de exemplu cea care conduce la cea mai mare rezisten
la vânt împotriva deschiderii.

D.3 Eúantionane

O încercare pe ventilatorul cu cea mai mare suprafa geometric úi o încercare pe ventilatorul cu cea
mai mare lungime lateral (ambele îndeplinind obiectivul încerc rii) pot fi considerate reprezentative
pentru toate ventilatoarele dintr-o gam particular (unde un ventilator are ambele cea mai mare
suprafa úi cea mai mare lungime lateral , numai o încercare este necesar ).

D.4 Procedur de încercare

Se monteaz ventilatorul pe standul de încercare la ughiul minim recomandat de furnizor.Se aplic


sarcina corespunz toare. Se ac ioneaz ventilatorul úi se verific dac se deschide, atinge pozi ia
deschis la incendiu în 60 s úi r mâne în pozi ie f r o surs extern de energie, f r deteriorare,
utilizând sursa primar de energie. Se reseteaz ventilatorul úi se repet încercarea de ac ionare
pentru înc dou ori, aplicând aceeaúi cerin de deschidere.

28
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Anexa E
(normativ )

Metod de încercare pentru temperatur ambiant sc zut

E.1 Obiectivul încerc rii

Obiectivul acestei încerc ri este de a stabili capacitatea mecanismului de deschidere al ventilatorului


de a func iona la temperatur ambiant sc zut .

E.2 Aparatur de încercare

Se utilizeaz aparatura de încercare descris în D.2. Aparatura de încercare trebuie s fie construit
pentru a simula for ele datorate vântului lateral, z pezii úi masei p r ilor ventilatorului afectat, de
exemplu masa flapsului de pe mecanismul de deschidere.

E.3 Eúantion pentru încercare

Pentru scopul încerc rii de temperatur ambiant o încercare pe ventilatorul cu valorile cele mai critice
încercat conform anexei D poate fi considerat reprezentativ pentru toate ventilatoarele dintr-o gam
particular .

E.4 Procedur de încercare

Trebuie s fie efectuat o încercare simplificat sau o încercare cu un ventilator complet.

E.4.1 Metod de încercare simplificat

Se monteaz ventilatorul pe standul de încercare la unghiul de instalare minim recomandat de furnizor


conform cu anexa D. Temperatura trebuie s fie (25±10) oC. Se ac ioneaz ventilatorul úi se m soar
for a necesar pe mecanismul de deschidere úi momentul mecanismului de deschidere. Se m soar
for a pe mecanismul de deschidere cu o exactitate nu mai mare de 3 % din for a maxim . Se m soar
momentul mecanismului de deschidere cu o exactitate nu mai mare de 3 % din momentul maxim.
Temperaturile care ar fi m surate în aceast încercare trebuie s fie m surate cu o exactitate de cel
pu in ± 1,5 oC. Timpul care ar fi m surat în aceast încercare trebuie s fie m surat cu o exactitate de
cel pu in ± 0,5 s.

Se verific rela ia corect dintre sarcin úi moment, pentru func ionarea corect a mecanismului de
deschidere úi se verific dac corela ia evaluat dintre sarcin úi moment nu este mai mare de 80 %
fa de sarcina pe momentul maxim permis specificat de produc tor pentru mecanismul de
deschidere.

Se reduce temperatura p r ilor sensibile la temperatur ale mecanismului de deschidere (de exemplu
arcuri, surs de energie, la niveluri tr gând sau împingând flapsurile ventilatorului, dar neincluzând
flapsurile) úi sursei interne de energie a ventilatorului la valoarea corespunz toare specificat în 7.3.1.

Se repet încercarea de trei ori úi se verific rela ia corect dintre sarcin úi moment a mecanismului
de deschidere úi timpul care este necesar pentru mecanismul de deschidere pentru a atinge pozi ia
momentului, care corespunde pozi iei deschis la incendiu a ventilatorului.

Dac sunt utilizate mai multe surse de energie sursa cea mai critic de energie trebuie s fie aleas
pentru încercare.

E.4.2 Incercare cu ventilator complet

Se monteaz ventilatorul într-o camer climatic la unghiul minim recomandat de furnizor. Se reduce
temperatura în camera climatic la valoarea corespunz toare specificat în 7.3.1. Trebuie s se
asigure c devia ia temperaturii eúantionului pe durata efectu rii încerc rii nu este mai mare decât +2,
-5 oC din valoarea corespunz toare specificat în 7.3.1. Se deschide ventilatorul în pozi ia sa deschis
la incendiu utilizând sursa propus de energie a ventilatorului. Se repet aceast încercare de trei ori.

29
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Anexa F
(normativ )

Metode de încercare pentru sarcin de vânt

F.1 Obiectivul încerc rii

Obiectivul acestei încerc ri este de a stabili integritatea ventilatorului sub sarcini de absorb ie impuse
de vânt úi c ventilatorul r mâne închis úi c el va deschide în pozi ia sa deschis la incendiu dup ce a
fost supus la sarcina de absorb ie.

F.2 Aparatur de încercare

Se utilizeaz un stand pe care poate fi montat ventilatorul úi supus la o sarcin uniform distribuit
aplicat printr-una dintre urm toarele metode:

a) presiune aer;

b) saci cu aer sub presiune;

c) saci con inând nu mai mult 10 kg particule solide sau lichid.

F.3 Eúantion pentru încercare

O încercare pe ventilatorul cu cea mai mare suprafa geometric úi o încercare pe ventilatorul cu cea
mai mare lungime lateral (ambele îndeplinind obiectivul încerc rii) pot fi considerate reprezentative
pentru toate ventilatoarele dintr-o gam specific (unde un ventilator are ambele cea mai mare
suprafa úi cea mai mare lungime lateral , numai o încercare este necesar ).

F.4 Procedur de încercare

F.4.1 Sarcin de vânt

Se monteaz ventilatorul pe standul de încercare în conformitate cu recomand rile furnizorului sau


produc torului. Se aplic o înc rcare utilizând una dintre metodele indicate în F.2, crescând sarcina
de la zero la limita superioar corespunz toare specificat în 7.4, úi se men ine aceast sarcin
pentru (10±1)min. Se înl tur sarcina.

Pentru finalizarea încerc rii, ventilatorul, în pozi ia sa normal de operare, trebuie s fie deschis f r
sarcina aplicat úi s r mân în pozi ie f r o surs extern de energie.

F.4.2 Vibra ie

Comportarea la vibra ii a deflectorilor de vânt privind vibra iile induse de vânt trebuie s fie
caracterizat prin cea mai sc zut frecven natural a structurii úi prin decrementul logaritmic al
sc derii oscila iei libere. Frecven a natural úi decrementul logaritmic al sc derii poate fi determinat de
exemplu cu un accelerometru fixat pe elementul de structur .

Accelera ia ob inut fa de timp trebuie s fie evaluat pentru a se ob ine frecven a natural úi
decrementul logaritmic.

30
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Anexa G
(normativ )

Metod de încercare pentru expunere la temperatur

G.1 Obiectivul încerc rii

Obiectivul acestei încerc ri este de a stabili capacitatea ventilatorului instalat de a deschide sub
expunere la c ldur úi de a r mâne deschis în pozi ia deschis la incendiu cu nu mai mult de 10 %
reducere a suprafe ei înguste.

G.2 Aparatur de încercare

G.2.1 Cuptor de încercare

Se utilizeaz un cuptor la care ventilatorul este conectat direct.

Cuptorul poate fi înc lzit prin orice mijloace convenabile. Aparatura de încercare nu trebuie s permit
zonei de combustie a fl c rilor s ating ventilatorul.

Cuptoare corespunz toare pentru încercare sunt specificate în EN 1363-1.

G.2.2 M surare temperatur

Se m soar temperatura cuptorului utilizând 4 termocupluri amplasate în conformitate cu figura G.1.


Termocuplul din centrul planului de m surare este utilizat numai informativ. Termocuplurile trebuie s
aib jonc iunile de m surare din fir de nichel crom/nichel aluminiu (tip K) aúa cum sunt definite în
EN 60584-1 con inute în izola ie mineral în teac din aluminiu rezistent la c ldur de diametru
(3±0,2) mm, jonc iunea fierbinte fiind izolat electric de teac . Jonc iunea fierbinte a termocuplului
trebuie proiectat la cel pu in 25 mm de orice tub pentru suport dat dac este utilizat. Un exemplu de
termocuplu este indicat în figura G.2.

31
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Dimensiuni în milimetrii

Legend
1 Termocuplu
2 Plan de m surare
3 Numai pentru informare

Figura G.1 – Pozi ii ale termocuplurilor

32
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Dimensiuni în milimetrii

Legend
1 Tub din aliaj de o el
rezistent la c ldur
2 Termocuplu cu teac de
diametru (3±0,2) mm
3 Jonc iune fierbinte

Figura G.2 – Exemplu de ansamblu termocuplu cu tub suport

G.2.3 Montare ventilator

Se utilizeaz un montaj construit din materiale care nu se deformeaz când sunt supuse la încercarea
de temperatur , cu o suprafa deschis egal cu suprafa a geometric a ventilatorului, úi cu
suprafa a de montare înclinat la unghiul minim de instalare recomandat (unghiul minim de înclinare)
pentru ventilator.

G.3 Eúantion pentru încercare

O încercare pe ventilatorul cel mai larg úi o încercare pe ventilatorul cel mai lung (ambele îndeplinind
obiectivul încerc rii) pot fi considerate reprezentative pentru toate ventilatoarele dintr-o gam
particular (unde un ventilator este cel mai mare úi cel mai lung, numai o încercare este necesar ).
Ventilatorul cu materialul cel mai critic úi p r ile cele mai critice trebuie s fie alese pentru încercare.
Pentru ventilatoarele de fum proiectate ca parte a unui montaj continuu de luminator eúationul de
încercare cu p r i din luminator având o l ime minim de 250 mm pe fiecare parte a ventilatorului
paralel cu linia luminatorului.

G.4 Procedur de încercare

Se monteaz ventilatorul în siguran pe cuptor úi se asigur c deschiderile din montare sunt aliniate
cu suprafa a geometric a ventilatorului. Se creúte temperatura cuptorului respectând un gradient între
limitele definite de 0,9 K/s úi 1,1 K/s pentru a atinge o temperatur medie la locul de m surare de
(300 +600) oC în 5 min, (600 +1200) oC în 10 min sau (A +0,2A0) oC în A/60 min (toate de la începutul
încerc rii) cum este corespunz tor (a se vedea 7.5.1). Aeast temperatur trebuie s fie men inut
pentru timpul r mas din încercare. Timpul total al încerc rii trebuie s fie (30±1) min.

Diferen a maxim de temperatur dintre orice dou din cele patru termocupluri principale nu trebuie s
dep úeasc 1/3 din temperatura medie a celor patru termocupluri, dup ce a fost atins temperatura
de clasificare. Pentru primele 5 min ventilatorul trebuie s r mân închis úi s nu arate semne de

33
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
degradare. Ventilatorul trebuie s fie ini iat manual în pozi ia sa deschis la incendiu 5 min dup ce
temperatura cuptorului a început s creasc .

Dac ventilatorul este prev zut cu un dispozitiv termic se deconecteaz dispozitivul termic de la
mecanismul de deschidere care apoi va fi operat manual.

Pentru o durat de 5 min dup ac ionarea ventilatorului (între 10 min úi 15 min dup începutul
o
încerc rii), toleran ele aplicate temperaturii cuptorului sunt m rite la ± 100 C.

Se permite ventilatorului s se r ceasc úi se verific dac suprafa a îngust nu a fost redus cu mai
mult de 10 %.

Rezultatul încerc rii este valid pentru toate unghiurile de instalare egale cu sau mai mari decât unghiul
de instalare încercat.

34
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Anexa ZA
(informativ )

Articole ale acestui standard european care se refer la cerin ele esen iale sau la alte
prevederi ale directivelor UE

ZA.1 Obiect úi articole relevante

Aceast anex are acelaúi obiect ca articolul 1 al acestui standard.

Acest standard european a fost elaborat sub mandatul dat CEN de Comisia European úi Asocia ia
European a Liberului Schimb.

Articolele acestui standard european prezentate în aceast anex satisfac cerin ele mandatului M/109
dat sub Directiva EU pentru produse pentru construc ii (89/106).

Conformitatea cu aceste articole confer prezum ia de conformitate a produselor pentru construc ie


acoperite de acest standard european pentru utilizarea lor prev zut .

ATEN IONARE: Pot fi aplicabile úi alte cerin e úi alte directive EU, care nu afecteaz conformitatea
cu utilizarea prev zut , la un produs pentru construc ii care intr în domeniul acestui standard.

NOTA - Suplimentar oric ror articole specifice referitoare la substan ele periculoase con inute în acest standard,
pot fi úi alte cerin e aplicabile produselor care intr în domeniul de aplicare (de exemplu legisla ia european
transpus úi legi na ionale, reglement ri úi prevederi administrative). Pentru a satisface prevederile directivei EU
pentru produse pentru construc ii, aceste cerin e trebuie de asemenea s fie îndeplinite, când úi unde se aplic
ele. O baz de date informativ cu prevederi europene úi na ionale referitoare la substan ele periculoase este
disponibil la Construction web site pe EUROPA (CREATE, accesat prin
http://www.europa.eu.int/comm/entreprise/construction/internal/hygiene.htm).

Produse pentru construc ii: ventilatoare pentru evacuarea natural a fumului úi gazelor fierbin i

Utilizare( ri) prev zut (e): ventilatoare pentru evacuarea natural a fumului úi gazelor fierbin i
pentru controlul fumului úi gazelor fierbin i în construc ii.

Tabelul ZA.1 – Articole relevante

Caracteristici esen iale Articole din acest standard Niveleuri úi/sau Note:
european prezentând condi ii clase mandatate
condi ii nominale de 4.1
activare/sensibilitate 4.2
întârziere r spuns (timp de 7.1.2 s
r spuns)
fiabilitate opera ional 7.1
7.4
eficien a extrac iei 6
fumului/gazelor fierbin i
suprafa aerodinamic 6 m2
liber
parametrii de performan 7.5
în condi ii de incendiu
rezisten la foc – 7.5
stabilitate mecanic
capacitate de a deschide 7.2
în condi ii de mediu 7.3
reac ie la foc 7.5.2.1

ZA.2 Procedur (i) pentru atestarea conformit ii produselor

Ventilatoarele de evacuare natural a fumului úi gazelor fierbin i pentru utiliz rile prev zute listate
trebuie s se conformeze sistemului de atestare a conformit ii prezentat în tabelul ZA.2.

35
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Tabelul ZA.2 – Sistem pentru atestarea conformit ii

Produs Utilizare prev zut Nivel(uri) sau Sistem pentru


clas (e) atestarea
conformit ii
Ventilatoare de evacuare Securitate la foc - 1
natural a fumului úi gazelor
fierbin i
Sistem 1: A se vedea Directiva pentru produse pentru construc ii Anexa III.2.(i) f r încercarea de audit a
eúantioanelor

Organismul de certificare a produselor va certifica încerc rile ini iale de tip ale tuturor caracteristicilor
date în tabelul ZA.1, în conformitate cu prevederile din 8.2 úi pentru inspec ia ini ial a fabrici úi a
controlului produc iei fabricii úi pentru continua supraveghere, evaluare úi aprobare a controlului
produc iei fabricii, toate caracteristicile trebuie s fie de interes pentru organismul de aprobare, a se
vedea 8.3.

Produc torul trebuie s opereze un sistem de control al produc iei în fabric în conformitate cu
prvederile 8.3.

ZA.3 Marcaj CE

Produc torul sau reprezentantul s u autorizat stabilit în EEA este responsabil pentru aplicarea
marcajului CE. Simbolul marcajului CE de aplicat trebuie s fie în conformitate cu directive 93/68/EC úi
trebuie s fie aplicat pe ventilatorul de fum úi gaze fierbin i. În plus, marcajul CE trebuie s apar pe
ambalaj úi/sau pe documentele comerciale înso itoare. Marcajul CE trebuie s con in punctele a), b),
e), f), g), úi h) din articolul 9 unde punctual g) poate fi codificat úi s includ op iunea A unde este
cazul, úi:

- num rul de identificare al organismului de certificare;

- data la care a fost aplicat marcajul CE;

- num rul certificatului de conformitate;

- reac ia la foc.

Figura ZA.1 prezint un exemplu de informa ii ce trebuie furnizate pe documentele comerciale


înso itoare.

36
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

123
AnyCoLtd., P.O. Box 21, B – 1050
02
123–CPD–001
EN 12101-2:2003
Ventilator de evacuare natural a gazelor
fierbin i orice tip
2
Aa = 3,10 m
WL 1500; SL 500; T(-05); RE 1000; B 300, A1
temperatura dispozitivului termic de ini iere
(dac este prev zut)

Figura ZA.1 – Exemplu de informa ii marcaj CE

Suplimentar oric rei informa ii specifice referitoare la substan e periculoase men ionate mai sus,
produsul ar trebui s fie înso it de asemenea, când úi unde se cere úi în form corespunz toare, de
documente care enumer orice alt acte normative privind substan ele periculoase pentru care se
impune conformitate, împreun cu orice informa ie cerut de acea legisla ie.

NOT - Nu este necesar a fi men ionat legisla ia european f r derog ri na ionale.

ZA.4 Certificat CE úi declara ie de conformitate

Produc torul sau agentul s u stabilit în EEA trebuie s elaboreze úi p streze o declara ie de
conformitate care autorizeaz aplicarea marcajului CE. Aceast declara ie va include:

- numele úi adresa produc torului sau reprezentantului s u autorizat stabilit în EEA úi locul de
produc ie;

- descrierea produsului (tip, identificare, utilizare) úi o copie a inform iilor care înso esc marcajul
CE;

- prevederile la care produsul se conformeaz (de exemplu anexa ZA a acestui EN);

- condi ii specifice aplicabile la utilizarea produsului (dac este necesar);

- numele úi adresa (sau num rul de identificare) a organismului(elor) notificat(e);

- numele úi func ia de inut de persoana împuternicit s semneze declara ia în numele


produc torului sau reprezentantului s u autorizat.

Pentru caracteristicile pentru care se cere certificarea (sistem 1), declara ia va con ine un certificat de
conformitate cu urm toarele informa ii, suplimentar fa de informa iile de mai sus:

- numele úi adresa organismului de certificare;


- num rul certificatului;
- condi iile úi perioada de valabilitate a certificatului, unde este aplicabil;
- numele úi func ia de inut de persoana împuternicit s semneze certificatul.

Trebuie s fie evitat dublarea informa iilor din declara ie úi certificat. Declara ia úi certificatul trebuie
s fie prezentate în limba(ile) statului membru care utilizeaz produsul.

37
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004

Bibliografie

EN ISO 9001, Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2000).

38
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
( Pagin alb )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL
SR EN 12101-2:2004
Standardul european EN 12101-2:2003 a fost acceptat ca standard român de c tre comitetul tehnic
CT 217 – Securitate la incendiu în construc ii.

Membrii comitetului de lectur (CDL) care au verificat versiunea român a standardului european
EN 12101-2:2002:

Preúedinte al comitetului tehnic


Inspectoratul General
dl. Sorin CALOT CT 217 – Securitate la incendiu în
pentru Situa ii de Urgen
construc ii
Centrul Na ional pentru Secretar al comitetului tehnic
dna. Constan a APOSTOL Securitate la Incendiu úi CT 217 – Securitate la incendiu în
Protec ie Civil construc ii
dl. Paul MANEGU ASRO Expert ASRO

Versiunea român a prezentului standard a fost elaborat de c tre dl. Florea Grigore.

Un standard român nu con ine neap rat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.
Utilizatorii standardului sunt r spunz tori de aplicarea corect a acestuia.

Este important ca utilizatorii standardelor române s se asigure c sunt în posesia ultimei edi ii úi a
tuturor modific rilor.

Informa iile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul standardelor române úi în
Buletinul standardiz rii.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-3290 / 2014-11-10 SBD ENGINEERING DESIGN SRL