Sunteți pe pagina 1din 5

8.

Cap. 8 Echipamente electrice ale instalaŃiilor clădirilor - traducere modul UTSEB


8.1 Echipamente de încălzire cu acumulare
Sunt recomandate pentru încăperi cu o suprafaŃă de aproximativ 10 m2. Datorită mărimii şi greutăŃii acestor
echipamente, modul lor de montare este fix. Alimentarea acestora necesită o conexiune trifazică, cu o putere
nominală între 3 şi 6 kW. Pentru încălzitoarele cu depozitare, încărcarea nu se realizează în timpul vârfurilor de
sarcină, ci pe timpul nopŃii sau dupămasa devreme. Datorită limitării timpului de operare, aceste echipamente sunt
alimentate printr-o reŃea de distribuŃie separată de celelalte echipamente ale clădirii. Accesibilitatea acesteia este
controlată de către operatorul sistemului de servicii publice.
Componente:
- rezistenŃă electrică
- agent termic de stocare
- unitate de ventilare
- întreruptor de pornire/oprire şi de reglare

Figura 8.1 Echipament de încălzire cu acumulare montat pe perete

Energia necesară pentru atingerea gradului de încălzire dorit este înmagazinată de un agent termic, încălzit electric.
Acest agent termic care este bine izolat de mediul extern, încălzeşte încăperea încet prin cedarea treptată a căldurii
acumulate. Intensitatea încălzirii poate fi intensificată prin ataşarea în cadrul echipamentului a unui ventilator care
circulă aerul din încăpere prin radiatorul echipamentului, emanând astfel mai multă căldură în interiorul camerei.
Încălzirea agentului termic poate fi ajustată gradual. Căldura degajată de acest fel de echipament poate fi ajustată
prin pornirea/oprirea ventilatorului şi prin controlul turaŃiei acestuia.
Echipamentele de încălzire cu depozitare sunt controlate de termostatul camerei care la rândul lui poate fi setat de
către utilizator la diferite temperaturi. Controlul în timp poate fi de asemenea realizat cu anumite limite. Acest
dispozitiv reprezintă doar unul dintre echipamentele de încălzire electrice; de aceea funcŃionarea, service-ul şi
mentenanŃa se vor desfăşura în conformitate cu prevederile din ghidul utilizatorului.

8.2 Radiatoarele electrice cu infraroşii


Radiatoarele electrice cu infraroşii se utilizează de regulă pentru încălzirea auxiliară sau temporară a încăperilor de
dimensiuni reduse. Ele se găsesc în diferite variante: mobile sau fixe (montate pe perete sau pe tavan). Alimentarea
acestora este monofazică, cu puteri nominale cuprinse între 500-3500 W.
Elementul principal al acestor radiatoare este rezistenŃa de temperatură joasă, care, plasată în interiorul camerei,
reflectă şi direcŃionează radiaŃia.
Pot fi pornite/oprite automat sau de către utilizator prin intermediul unui întreruptor.
FuncŃionarea, service-ul şi mentenanŃa se vor desfăşura în conformitate cu prevederile din ghidul utilizatorului. În
mod adiŃional, nu se vor plasa obiecte inflamabile în zona de radiaŃie.

8.3 Convectoare încălzite electric


Convectoarele încălzite electric se folosesc ca surse auxiliare temporare, pentru încăperi mici, de obicei apartamente
şi clădiri publice. Ele există în formă mobilă şi fixă.
8. 2

Figura 8.2 Convector electric mobil - vertical

Convectoarele electrice mobile verticale şi cele montate pe pereŃi sunt produse cu conectare monofazică sau trifazică
şi au puteri nominale cuprinse între 400-3000 W.
Elementul principal al convectoarelor electrice este încălzitorul rezistiv, care poate încălzi aerul direct sau prin
intermediul unui radiator cu ulei. CirculaŃia aerului prin radiator poate fi naturală sau forŃată, prin intermediul unui
ventilator.

Figura 8.3 CirculaŃia aerului prin convectorul electric montat pe perete

8.4 Convectoare pentru ventilare/încălzire


Convectoarele pentru ventilare/încălzire îndeplinesc funcŃia de ventilare prin încălzirea la nivelul schimbătorului de
căldură a aerului proaspăt introdus în încăpere. Convectorul mai are o cameră separată de încălzire, pe lângă cea de
încălzire a aerului proaspăt, care compensează pierderile de căldură din încăpere.
Convectoarele pentru ventilare/încălzire sunt în general echipamente monofazice. Puterea nominală este cuprinsă
între 0,8-2,6 kW, funcŃie de necesarul de căldură. Un ventilator cu o putere nominală de 20-80 W este utilizat pentru
ventilare.

Figura 8.4 Segment al unui convector pentru ventilare/încălzire

8.5 Ventilatoare electrice pentru încălzire


Ventilatoarele electrice pentru încălzire, cunoscute totodată şi cu denumirea de termo-ventilatoare, se folosesc în
general pentru încălzirea auxiliară a apartamentelor, birourilor şi a altor spaŃii similare. Modul de instalare poate fi
în picioare pe podea, mobil sau montat pe perete. Necesită o conectare monofazică si o putere nominală de 1-4 kW.
Elementele principale sunt rezistenŃa electrică şi ventilatorul.
Pot fi operate de regulatoare de temperatură (în cazul rezistenŃei) şi de turaŃie (în cazul ventilatorului).
FuncŃionarea, service-ul şi mentenanŃa se vor efectua în conformitate cu prevederile din ghidul utilizatorului.
8. 3

Figura 8.5 Ventilator electric pentru încălzire

8.6 Sisteme electrice de încălzire a suprafeŃelor


Sistemele electrice de încălzire a suprafeŃelor sunt folosite pentru încălzirea totală sau parŃială a încăperilor sau
pentru încălzirea altor suprafeŃe şi componente ale clădirilor (pentru păstrarea temperaturii deasupra temperaturii
punctului de îngheŃ). În mod natural, sistemele electrice de încălzire a suprafeŃelor sunt în toate cazurile fixe.

Figura 8.6 Încălzirea electrică a podelelor şi pereŃilor

Figura 8.7 Încălzirea electrică a suprafeŃelor exterioare

8.7 Încălzirea electrică a streaşinii acoperişurilor

Figura 8.8 Încălzirea electrică a streaşinii acoperişurilor


8. 4

8.8 Boilere electrice


Boilerele electrice sunt folosite în general pentru încălzirea apei menajere necesare în cadrul apartamentelor sau a
altor încăperi similare (aproximativ 200 l). În anumite cazuri acestea pot fi întrebuinŃate pentru încălzirea unor
cantităŃi mai mari de apă (1000 l). Boilerele mici (50-200 l) sunt montate pe perete sau tavan, în timp ce cele de
dimensiuni mari (1000 l) sunt montate pe podea sau deasupra tavanului.

Figura 8.9 Boilerele electrice verticale şi orizontale

Boilerele de dimensiuni mici necesită o putere de 0,75-2,8 kW cu alimentare monofazată, în timp ce tipurile mari de
boilere necesită o putere de 10 kW cu alimentare trifazică.
Un rezervor cu pereŃi dubli este utilizat pentru încălzirea şi stocarea apei. Temperatura apei stocate poate fi setată
între 37-85 °C, aceasta este de obicei apa fierbinte. Principalele sale componente sunt: dispozitivul rezistiv de
încălzire al apei şi termostatul de control şi siguranŃă. ProtecŃia cu anod activ este folosită de obicei împotriva
coroziunii.

Figura 8.10 Componentele unui boiler

8.9 Încălzitoare de apă rapide


Încălzitoarele rapide de apă sunt folosite în cazul instalaŃiilor cu un necesar redus de apă caldă (chiuvete, duşuri).
Acestea pot fi montate înainte sau după (unele tipuri - alăturat) robinetului de apă. Deoarece perioadele de încălzire
a acestor dispozitive nu sunt limitate (ca rezultat, rate reduse nu pot fi aplicate), încălzirea apei pe această cale este
mult mai costisitoare decât în celelalte cazuri.

Figura 8.11 Încălzitoare rapide de apă montate înainte şi după robinet


8. 5

Încălzitoarele rapide cu puteri reduse (5-10 l) sunt produse cu alimentare monofazică şi puteri nominale de 3,5-5,5
kW. Necesarul de putere în cazul încălzitoarelor rapide de puteri mari (2000 l) este de aproximativ 30 kW,
dispozitivul având o alimentare trifazică.

8.10 Dispozitive de aer condiŃionat mobile


Dispozitivul de aer condiŃionat mobil se foloseşte pentru răcirea (în unele tipuri pentru încălzirea) încăperilor mici, cu un
necesar de răcire şi încălzire de 2-4 kW. Are o formă compactă; poate fi mutat prin rotire şi ridicare. Conexiunea
aparatului este monofazică; necesarul de putere este de 0,8-1,6 kW în funcŃie de modul în care operează.
Dispozitivul, este prevăzut cu un tub de evacuare flexibil prin care aerul cald este refulat în interiorul încaperii.
Tubul, cu o lungime de cca 1,5 m şi un diametru de cca. 90-120 mm, se vinde cu un dispozitiv care poate fi fixat in
sticla ferestrei. Apa condensată este colectată într-un rezervor interior. Nu este nevoie ca acest rezervor să fie golit în
cazul noilor aparate de aer condiŃionat; apa condensată este golită odată cu aerul cald sub formă de abur. Cel mai
modern dispozitiv este cel cu două conducte. Materialul şi dimensiunile celei de-a doua conducte sunt identice cu
ale primei, însă aceasta nu recirculă aerul din interiorul încăperii, introducând aer proaspăt printr-un sistem de filtre.

Figura 8.12 Dispozitiv de aer condiŃionat mobil

Poate fi controlat (manual sau programat) prin intermediul unui panou de comandă situat pe panoul frontal.
Echipamentul poate fi folosit de orice utilizator. Cu toate acestea, echipamentul şi praful depus in interior va fi
curăŃat. Rezervorul de apă se va umple în cazul scăderii nivelului. Dacă rezervorul se goleşte, aparatul se opreşte
automat. ÎntreŃinerea aparatului poate fi făcută de către utilizator (schimbarea filtrului).
DefecŃiunile la sistemul electric pot proveni de la motorul ventilatorului sau de la automatizări.

8.11 Echipamente de filtrare a aerului


Aparatele de filtrare a aerului curaŃă aerul din camere prin filtrarea prafului, paraziŃilor, sporilor de ciuperci, fumului
de Ńigară şi prin deodorizarea aerului. Acestea pot fi plasate pe perete şi pe tavan, însă există şi modele mobile.
Aparatele de filtrare a aerului pot curăŃa 550-4500 m3 de aer pe oră. Acest fel de echipamente necesită o conexiune
monofazică şi o putere de 100-270 W.

8.12 Ventilatoare de evacuare a fumului


Scopul acestor ventilatoare este de a evacua fumul din clădire în caz de incendiu. Aceste dispozitive de protecŃie
împotriva focului sunt fabricate sub forma unor ventilatoare de acoperiş. Capacitatea de transport a ventilatoarelor
monofazice este de 1000-6500 m3/h; valoarea de 1000-20.000 m3/h corespunde celor trifazice. Ambele modele sunt
prevăzute şi echipate cu un ventilator propriu de răcire. Modelele cu o capacitate redusă de transport a aerului au
nevoie de o alimentare monofazică şi un necesar de putere de 0,1-1 kW; modelele mai mari funcŃioneză cu
alimentare trifazică şi o putere nominală de 0,05-2,5 kW. În situaŃii de urgenŃă va fi alimentat de la o sursă de
energie auxiliară (sau comutat la aceasta în caz de întrerupere sau scădere a tensiunii).
ProtecŃia motorul nu trebuie folosită în cazul utilizării acestuia în scopuri similare. Ventilatorul (plasat pe acoperiş)
este protejat împotriva ploilor de o cupolă. Este întotdeauna echipat cu dispozitive de control a puterii şi vitezei.

Figura 8.13 Ventilatoare de evacuare a fumului

Este controlat de către un dispozitiv automatizat, ce primeşte informaŃii de la un detector de fum. Butonul de service
trebuie blocat înainte de efectuarea mentenanŃei mecanice sau electrice a dispozitivului.