Sunteți pe pagina 1din 68

EDITORIAL

Somnul na]iunii na[te mon[trii


Ajung acas`, deschid televizorul [i… ce v`d ?
Buletin de [tiri- TVR 1 - 14 Martie 2011, ora 19.00
Ast`zi, reunit în [edin]` Extraordinar`, Parlamentul României a Minstrul de Finan]e - domnul George Becali a afirmat disponibili-
votat în unanimitate modificarea Constitu]iei [i transformarea tatea statului de a sprijini investitorii autohtoni de pe pia]a imobi-
României în Monarhie Preziden]ial`. liar`. Astfel, în cadrul unei conferin]e de pres` , el a declarat
În virtutea noilor amendamente la Constitu]ie, Pre[edintele “Adic` io, dac` vreau s` vând ni[te teren, m` în]elegi, io îl vând la
României este ales pe via]`, transmiterea func]iei f`cându-se pe stat, pac-pac [i statu’ îl ia [i face ce vrea p` el. Dac` io vreau s` îl
cale ereditar`. Domnul Traian B`sescu a fost numit Pre[edinte pe vând cu 10.000 d` ieuro pa metru, statu’ îmi d` 10.000 p`
Via]`, iar Doamna Elena Hrenenciuc-Basescu a fost numit` metru “.
Pre[edinte Mo[tenitor. Pre[edintele Consiliului Na]ional al Audiovizualului, Doamna
Tot în conformitate cu nou` Constitu]ie, Parlamentul României s- Laura Andre[an a retras licen]ele de func]ionare ale posturilor
a autodizolvat, în viitor Parlamentul fiind desemnat de Pre[edin- Antena 1, 2, 3 [i 4, Realitatea TV [i Pro TV pentru abateri grave la
tele României. normele morale în vigoare. Astfel s-a constatat c` în cadrul
Referitor la aceste modific`ri ale Constitu]iei, Primul Ministru - buletinelor de [tiri ale acestor posturi au fost prezentate imagini
Emil Boc, a declarat: “Domnul Pre[edinte Traian B`sescu, Erou care pot induce telespectatorilor impresia gre[it` cum c` în
între Eroii Neamului, Ctitor al României Moderne, Geniu al politicii România nu ar fi to]i oamenii ferici]i.
mondiale, în nesfâr[ita Sa în]elepciune a constatat c` sistemul Guvernatorul B`ncii Na]ionale a României - Domnul Sorin Ovidiu
politic din România împinge ]ara în colaps. Pentru a evita în viitor Vantu a hot`rât înfiin]area unui Fond de Investi]ii girat de banca
problemele pe care le d` sistemul actual, a decis s` reformeze na]ional`, F.N.I.I (Fondul Na]ional de Investi]ii [i Încredere)
din temelii societatea româneasc`” promite deponen]ilor dobânzi similare câ[tigurilor LOTO, unde cu
Prim-Vice-Pre[edintele României, Doamna Elena Udrea, a numai 10 Ron, câ[tig`torul pleac` acas` cu milioane de euro
declarat : “Domnul Traian B`sescu, Stea a României moderne premiu.
este cea mai bun` solu]ie pentru prop`[irea patriei [i înaintare Minstrul Transporturilor - Domnul Costel Casuneanu
spre celei mai înalte culmi de progres [i civiliza]ie” va inaugura mâine înc` 25 de centimetri din
Prima m`sur` luat` de Pre[edintele Traian B`sescu a fost Autostrada Bucure[ti-Bra[ov. Acest tronson, realizat
numirea membrilor Guvernului. Componen]a acestuia fiind: Emil de firma Pa`Co, în numai 18 de luni [i folosind o
Boc - Prim Ministru, George Becali - Ministru de Finan]e, Dan tehnologie ultramoderna ce a permis realizarea unui
Diaconescu - Ministrul Culturii, Stelian Ogica - Minstrul cost de numai 500 de milioane de Euro/kilometru,
Economiei, Grigore Cartianu - Ministrul Sportului, Adriean face parte dintr-un proiect mai amplu ce implic`
Videanu - Ministrul Resurselor Naturale, Alina Plugaru - Ministrul finalizarea a cel pu]in 200 de metri în perioada
Educa]iei, Costel Casuneanu - Ministrul Transporturilor [i
2011 - 2020.
Infrastructurii
Minstrul Transporturilor - Domnul Costel Casuneanu va inaugura
mâine înc` 25 de centimetri din Autostrada Bucure[ti-Bra[ov. La Ateneul Roman a avut loc inaugurarea Expozi]iei Omagiale
Acest tronson, realizat de firma Pa`Co, în numai 18 de luni [i “B`sescu - un Om pentru o Românie Modern`”. La inaugurarea
folosind o tehnologie ultramoderna ce a permis realizarea unui Expozi]iei, a ]inut au ]inut cuvânt`ri: Pre[edintele Academiei
cost de numai 500 de milioane de Euro/kilometru, face parte Romane - Pre[edintele Mo[tenitor, Doamna Elena Hrebenciuc-
dintr-un proiect mai amplu ce implic` finalizarea a cel pu]in 200 Basescu , Pre[edintele Institutului Cultural Roman - Domnul
de metri în perioada 2011 - 2020. Academician Marian Vanghelie [i Pre[edinta Societ`]ii Romane
Procurorul general al României, Domnul Luis Lazarus, a decis pentru Moralitate, Doamna Florina Mih`il`, cunoscut` [i ca Sexy
men]inerea arest`rii preventive a numi]ilor : Badea Mircea, Br`ileanca. Ace[tia au vorbit despre rolul istoric al familiei
Ciutacu Victor, Popescu Cristian Tudor, Gâdea Mihai, Badin B`sescu de-a lungul vremurilor. Au fost men]iona]i membrii fami-
Andrei, Cristoiu Ion, Rosca-Stanescu Sorin, Nistorescu Cornel [i liei care au marcat istoria patriei. Nu au fost uita]i : Generalul
Stan Valentin. Ace[tia se fac vinova]i de subminarea puterii de Roman Basescus, care împreun` cu loc]iitorul lui Boculus au înfi-
stat. În urma rechizitoriului, Parchetul a stabilit c` în perioada in]at Universitatea Roman` de la Constanta, Voievodul
2009 - 2010 ace[tia [i-au manifestat public neîncrederea în Basescum care s-a luptat cu hoardele mongolo-tatare în timpul
activitatea Pre[edintelui Traian B`sescu . invaziei din 1240-1241, Paharnicul B`sescu, mâna dreapt` a lui
În conformitate cu prevederile legii ace[tia risca o pedeaps` cu [tefan cel Mare [i Vlad ]epe[, Eroul Nae B`sescu - lupt`tor
închisoarea cuprins` între 25 [i 40 de ani. pa[optist care a pus bazele Revolu]iei din România [i Ungaria [i
PETROM a decis cre[terea pre]ului carburan]ilor cu 60% ca nu în ultimul rând Ilie B`sescu - omul f`r` de care victoriile de la
r`spuns la sc`derea pre]ului petrolului pe pia]a mondial` cu Vidin, Rahova [i Plevna nu ar fi fost posibile.
numai 30% fa]` de 31,2 % cât a fost prognozat. Aceasta sc`dere Antrenorul echipei na]ionale de fotbal a României - Ministrul
a pre]ului petrolului pân` la valoarea de 20,01 de dolari/baril Finan]elor George Becali a afirmat c` echipa noastr` se
fa]` de valoarea prognozat` de 19,98 dolari pe baril a dat o preg`te[te intens pentru extrem de dificilul meci cu selec]ionata
grav` lovitura PETROM, care s-a v`zut astfel nevoit` s` majoreze din Vanuatu.
pre]ul benzinei 95 f`r` plumb la 233,4 RON/litru (6,32 Astfel, în cadrul aceleia[i conferin]e de pres` Domnul Becali a
EURO/litru). Oficialii PETROM au declarat c`, dac` pre]ul barilului declarat : “P`i am vorbit io cu antrenorul `la al lor [i le-am zis c`
se va men]ine la acela[i nivel [i în urm`toarele 2 zile, f`r` a le dau 100.000 de EURO.”
sc`dea pân` la valoarea de 19.98 dolari/baril, vor proceda la o Brusc sun` telefonul . M` trezesc. … Se pare c` a fost un vis …
nou` majorare cu 43,67% a pre]ului benzinei. Oare ?

Autotehnica - aprilie 2009 3


CUPRINS

Pag. 3 Editorial

Pag. 4-5 Cuprins

Pag. 6,8 Actualitatea

SERVICE
Pag. 10 Fragment din Enciclopedia AutoTehnica:
Totul despe suspensii.

Tehnologia 10
amortizoarelor
Fragment din Enciclopedia
AutoTehnica: Totul despe suspensii. VW Passat B5 din 1997-2000; Audi A4 din
Copyright Tenneco Automotive 1995-2000.
Interval de înlocuire 15.000km sau după 12
luni.Montarea în ordinea inversă demontării.
22
1. Ave]i nevoie de o şurubelni]ă Phillips.
Deschide]i capota. Observa]i capacul filtrului
de habitacu aflat pe partea pasagerului.
Deşurubati şuruburile.
2. Înlătura]i capacul prin tragere spre fa]a
vehiculului. Filtrul nu este vizibil.
3. Înlătura]i filtrul prin apăsare (pentru a se
slăbi) şi apoi tragere către fa]a vehicului.
4. Înlocui]i cu un filtru de habitaclu nou.
Monta]i capacul prin alinierea canelurilor de pe
ambele păr]i. Înşuruba]i capacul.

Pag. 14 Trost Schau 2009

Pag. 16 Totul despre injectoare

16 Pag. 28 Schimbare bec – Skoda Superb şi VW


Passat (B5) 1,9 l PDTDI

Pag. 30 Filtrul de Habitaclu/Polen

Pag. 34 Fragment din Enciclopedia AutoTehnica:


Reglarea profesională a ro]ilor.

Pag. 38 WorkShop Iaşi - 4 aprilie 2009


Pag. 40 Diagnosticare Audacon

4 Autotehnica - aprilie 2009


CUPRINS

Pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii ca

48
Tehnician AutoGlass ve]i folosi o multitudine
de scule, dispozitive, utilaje [i substan]e chim-
ice cu poten]ial d`un`tor pentru s`n`tatea [i
integritatea persoanei Dumneavoastr`. La
Unghiul de convergen]`
34
acest mediu relativ agresiv se ad`ug` [i pre-
siuni de natur` psihologic` din partea superio-
Fragment din Enciclopedia rilor, clien]ilor, colegilor sau altor membrii ai
AutoTehnica: Reglarea profesionala a societ`]ii din care, vrând-nevrând facem cu
to]ii parte.
rotilor. Autor Fabio Boni
Pag. 60 Statistici
CAROSERII
Pag. 64 Apari]ii editoriale
Pag. 48 PARBRIZUL - Despre PSI şi Prim-ajutor în
Atelierele AutoGlass Pag. 66 Lista autoturismelor “EURO 3” care pot fi
omologate în vederea înmatriculării în România
Pag. 54 Repararea elementelor din plastic

PARTENERI
3M: Pag. 58-59; 4cars: Pag. 7;
Audacon: Pag. 44;
AutoComplex: Pag. 17;
Automarket: Pag.7, 37; Cargo
Înfiin]ată în 2003, Centrocar este o societate comercial` cu capital
integral privat ce oferă servicii în domeniul importului şi comercializării Magazin: Pag. 21; Centrocar:
de piese auto pentru m`rcile FORD, MAZDA, AUDI, ALFA-ROMEO,
VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL.
Cop. 1; EET East European
În prezent, Centrocar reprezintă o echipa tânară, dinamică şi entuzi-
astă, pregatită oricând să vă ofere suportul tehnic şi informa]iile de
Trade: Pag. 21; ECO European
care ave]i nevoie, dar cel mai important, piesele de care ave]i nevoie. Consulting: Pag. 21; Forte: Pag.
Bazându-ne pe experien]a şi profesionalismul angaja]ilor, dar şi pe o
riguroasă cercetare de marketing, stocurile de marfă sunt gândite ast- 29; IHR: Pag. 47; L’Intesa: Pag.
fel incât să se plieze pe cerin]ele pie]ei dându-ne posibilitatea să ono-
ram în cel mai scurt timp orice comandă. 19; Lubexpert: Pag. 9; Mercom:
Principala noastra preocupare este permanenta îmbunătă]ire şi
îmbogă]ire (lărgire) a gamei de servicii oferite clien]ilor noştrii,
Pag. 17; Meteor: Pag. 26-27;
cunoaşterea îndeaproape a nevoilor acestora şi satisfacerea celor NGK: Pag. 13; Novatech: Pag.
mai preten]ioase cereri.
Distribu]a se realizează atât prin re]eaua proprie cât şi prin intermedi- 24-24; Unior-Tepid: Pag. 46-47,
ul curieratului rapid.
Piesele comercializate au certificat de garan]ie de la producători. Cop. 4;

Autotehnica - aprilie 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

Bill Gates a patentat motorul


electromagnetic [i injectoarele BMW preg`te[te
de plasm`
primul s`u diesel tri-turbo
Bill Gates, fondatorul Microsoft, a f`cut
o cerere de patent la Biroul American
pentru Inven]ii împreun` cu înc` nou`
investitori. Cei zece inventatori vor s`
breveteze motorul electromanetic [i
injectorul de plasm`. Potrivit cererii de
patent f`cut` de Bill Gates, inventatorii
par s` fi reu[it s` schimbe modul de
func]ionare al motorului electromagne-
tic.

Diesel-urile BMW sunt recunoscute pen- cilindri în linie. Se pare c` viitoarea uni-
tru puterea livrata [i eficient` consumu- tate va livra 354 de cai putere [i va fi
lui, îns` bavarezii nu se mul]umesc doar folosit` pentru a da na[tere unei versiuni
cu atât [i se pare c` pl`nuiesc versiuni [i diesel de performan]` a SUV-ului X5.
mai performante. Surse din interiorul Noul motor BMW va fi "acompaniat" de
constructorului german anun]` tehnologiile Efficient Dynamics: sistem
devoltarea unui motor diesel tri-turbo în start-stop [i sistem de regenerare a
viitorul apropiat îns`, momentan, aceste for]ei de frânare.
informa]ii r`mân doar la stadiul de pure Din primele informa]ii se pare c` diesel-
specula]ii. ul va fi orientat doar c`tre publicul euro-
Motorul diesel performant ar urma s` ia pean [i î[i va face treptat debutul în toat`
Mai exact, inventatorii pretind au reu[it na[tere din actualul bi-turbo cu [ase gama BMW: pe X6, Seria 5 [i Seria 7.
s` fac` magnetul s` se mi[te intern în
cadrul motorului revolu]ionar pe care
ace[tia îl propun. Premisa de la care au
Volvo renun]` la motoarele mari [i
plecat inventatorii este folosirea
mi[c`rii mecanice a unul piston pentru
va utiliza exclusiv patru cilindri!
a antrena mi[carea magnetului în
bobin`, ceea ce genereaz` curent elec- Volvo va renun]a în urm`torii ani la posibilit`]ile [i avantajele pe care le are
tric. Mai mult, cei zece inventatori pro- motoarele mari din gama modelelor aplicarea tehnologiei turbo la nivelul
pun dou` c`i pentru a realiza aceast` sale, urmând ca în locul acestora s` motoarelor de cilindree redus`, ace[tia
mi[care. apar` exclusiv propulsoare cu patru fiind optimi[ti c` vor putea scoate cifre
Pe lâng` asta, inventatorii au creat [i cilindri. M`sura se încadreaz` în strate- ale puterilor comparabile cu cele ale
un injector de plasm`, care ar trebui s` gia de downsizig a companiei, al c`rei motoarelor actuale din gama.
poat` înlocui bujiile tradi]ionale folosite rol este acela de a reduce emisiile [i Primul motor din noua gama va intra pe
în motoarele Otto. Precizia oferit` de o consumul în condi]iile noilor norme pia]a cel mai devreme în 2011, fiind
bujie cu plasm` ar îmbun`t`]i serios europene, care vor intra în anul 2020 [i vorba de un turbodiesel de 1.6 litri care
eficien]a motoarelor cu combustie care anun]a emisii de maximum 95 de are rolul de a înlocui motoarele diesel de
intern`, dar este înc` neclar modul în grame CO2/km. origine PSA Peugeot-Citroen utilizate
care ar func]iona aceasta [i ce s-ar Într-un material dedicat ap`rut în publi- ast`zi de compania nordic`.
întâmpla dac` bujia nu ar opera cores- ca]ia germana Auto Motor und Sport,
punz`tor. În prezent, inventatorii nu jurnali[tii germani citeaz` surse din inte-
pl`nuiesc s` construiasc` niciunul din riorul Volvo care anun]a eliminarea tutu-
cele dou` dispozitive men]ionate, semn ror motoarelor cu opt, [ase [i cinci cilin-
c` prototipurile exist` deja iar patentul dri din gama suedezilor.
are scopul de a proteja aceast` idee. În pofida schimb`rii anun]ate, modelele
care vor suferi modific`ri nu vor pierde
din putere. Inginerii Volvo studiaz` deja

6 Autotehnica - aprilie 2009


ACTUALITATEA RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

OFICIAL: ESP-ul va fi obliga-


toriu începând cu 2011!
Renault începe produc]ia
Parlamentul European a aprobat pro-
punerea prin care toate modelele vân- motorului 1.4 TCe de 130 CP
dute în Uniunea European` vor fi
nevoite s` dispun` în dotarea stan-
dard de sistemul de control electronic
al stabilit`]ii, cunoscut mai ales sub
acronimele ESP sau ESC.
Decizia european` vine dup` luni
întregi de propuneri de legisla]ie în
care constructorii au avut pân` la
urma ultimul cuvânt. De[i unii î[i do-
reau ca sistemul s` fie obligatoriu înc`
din 2010, al]i produc`tori europeni au
cerut ca termenul-limit` pentru inte-
grarea pachetului în dotarea standard
a tuturor modelelor s` fie prelungit
Renault a început în aceast` lun` pro- debuta în gama Megane, Nissan urmând
duc]ia unui nou motor ecologic în cadrul s` beneficieze ulterior de acesta pe linia
uzinei sale din Valladolid, Spania. Este sa de compacte.
vorba de o unitate pe benzin` din gama Investi]ia total` a celor de la Renault
TCe care dispune de o cilindree de 1.4 pentru dezvoltarea motorului se ridic` la
litri [i dezvolta 130 de cai putere. 42.8 milioane de euro, decizia
Motorul s-a aflat în dezvoltare la Renault francezilor de a construi aceast` unitate
în ultimii doi ani, acesta f`când parte din la uzin` din Valladolid fiind legat` de
strategia de implementare a unor faptul c` aceasta uzin` a reu[it anul tre-
motoare mai mici cu putere m`rit` în cut s` se claseze pe a doua pozi]ie în
gama produc`torului francez. ceea ce prive[te produc]ia de motoare
Propulsorul dispune, astfel, de cifra de Renault la nivel mondial. Pe de alt`
putere a unui motor de 1.8 litri [i de parte, cei 1500 de muncitori ai fabricii
pân` în 2012. La final, s-a ajuns la un cuplul unuia de 2.0 litri în condi]iile în trec prin momente grele dup` ce volu-
care emisiile de CO2 se situeaz` la un mul de munc` a coborât brusc în urma
consens: noile norme vor intra în
nivel inferior celor ale unei unit`]i de 1.6 sc`derii cererii pentru Clio [i Modus,
vigoare în luna noiembrie 2011, cu
litri: 153 de grame CO2/km. modelele care se asambleaz` la situl
amendamentul c` vor exista câteva Noul motor dezvoltat de francezi va spaniol de produc]ie.
perioade de tranzi]ie pentru a permite
constructorilor s` se adapteze la noile
norme.
GM va lansa un vehicul electric cu dou` ro]i
În urma colabor`rii cu Segway, GM a revolu]ionar pentru lumea auto, [i ar
ESP-ul nu este îns` singurul sistem
creat Project PUMA, un vehicul electric putea avea o evolu]ie similar` cu cea a
obligatoriu peste doi ani. Împreun` cu
cu dou` ro]i. Modelul are ro]ile modelului original Segway.
acesta, pachetele ABS [i cel de amplasate în paralel [i poate transporta
reglare a presiunii din pneuri vor face doi pasageri. Autonomia modelului este
[i ele partea din dot`rile de serie ale de 56 kilometri, care pot fi parcur[i cu o
modelelor aflate în vânzare pe teritori- singur` înc`rcare.
ul UE. Nu în ultimul rând, emisiile de Vitez` maxim` a modelului este de 56
km/h, ceea ce îl face mult mai rapid
CO2 au fost [i ele atacate de noua
decât modelul original Segway. Acesta
decizie, care prevede ca media emisi-
este silen]ios [i va fi mult mai ieftin
ilor modelelor unui produc`tor sau ale decât o ma[in` conven]ional`. Oficialii
unui grup auto s` nu dep`[easc` 120 Segway promit o lansare în jurul anului
de grame CO2/km. 2010. Din p`cate pentru GM [i Segway,
acest model nu promite nimic

8 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE
Pag. 10 Fragment din Pag. 14 Trost Schau 2009 Pag. 28 Schimbare bec – Pag. 34 Fragment din Pag. 38 WorkShop Iaşi - 4
Enciclopedia AutoTehnica: Pag. 16 Totul despre injec- Skoda Superb şi VW Passat Enciclopedia AutoTehnica: aprilie 2009
Totul despe suspensii. toare (B5) 1,9 l PDTDI Reglarea profesională a Pag. 40 Diagnosticare
Pag. 30 Filtrul de ro]ilor. Audacon
Habitaclu/Polen

Tehnologia amortizoarelor
Fragment din Enciclopedia AutoTehnica: Totul despe suspensii. Copyright Tenneco Automotive

10 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

Autotehnica - aprilie 2009 11


SERVICE

12 Autotehnica - aprilie 2009


EXPOTECH

14 Autotehnica - aprilie 2009


EXPOTECH

Autotehnica - aprilie 2009 15


SERVICE

16 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

18 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

20 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

24 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

Autotehnica - aprilie 2009 25


SERVICE

Schimbare bec – Skoda Superb şi


VW Passat (B5) 1,9 l PDTDI

(modele fabricate începând din 2000-2001)

1. Schimbarea becurilor pe partea şoferului. Demonta]i carcasa


rezervorului cu lichidul de frână. Introducând mâna în locul indicat
pe imagine putem să împingem îmbinarea de fixare a capacului. 2. Schimbarea becurilor pe partea pasagerului. Scoate]i şuruburile
Desface]i cu grijă, deoarece plasticul se rupe uşor! de fixare a primei păr]i din ]eava de admisiune!
Desface]i agă]ătoarea de fixare a capacului carcasei reflectorului,
şi scoate]i capacul!

3. Scoate]i discurile de plastic care acoperă şuruburile, şi scoate]i 4. Trage]i spre sus prima bucată a ]evii de admisiune, şi scoate]i de
şuruburile! Scoate]i carcasa din plastic! pe carcasa filtrului de aer!

28 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

6. Schimba]i becul conform celor descrise la schimbarea becurilor


pe partea şoferului!

5. Desface]i şuruburile de fixare a carcasei filtrului de aer! Împinge]i


spre dreapta carcasa filtrului de aer cu aprox. 5 cm ca să ave]i mai mult
spa]iu şi ca să ajunge]i mai uşor la spatele carcasei reflectorului!

Piesele demontate trebuie montate în ordine inversă. Verifica]i func]ionarea corespunzătoare a becurilor conform practicii cunoscute. Cu ajutorul
unui instrument de diagnostizare legată în serie verifica]i dacă nu au apărut vicii, şi face]i reglările de bază ale luminilor!
SERVICE

Filtrul de Habitaclu/Polen

Instruc]iuni de instalare

VW Passat B5 din 1997-2000; Audi A4 din 1995-2000.


Interval de înlocuire 15.000km sau după 12 luni.
Montarea în ordinea inversă demontării.
1. Ave]i nevoie de o şurubelni]ă Phillips. Deschide]i capota. Observa]i capacul filtrului de habitacu aflat pe partea pasagerului.
Deşurubati şuruburile.
2. Înlătura]i capacul prin tragere spre fa]a vehiculului. Filtrul nu este vizibil.
3. Înlătura]i filtrul prin apăsare (pentru a se slăbi) şi apoi tragere către fa]a vehicului.
4. Înlocui]i cu un filtru de habitaclu nou. Monta]i capacul prin alinierea canelurilor de pe ambele păr]i. Înşuruba]i capacul.

Audi A6 (C4) din 1995-1997; Audi A6 (C5) din 1998-2000.


Interval de înlocuire 15.000km sau după 12 luni.
Montarea în ordinea inversă demontării.

30 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

Audi A8 din 1994-2003;Audi A8 din 1994-2002.


Interval de înlocuire 15.000km sau după 12 luni.
Montarea în ordinea inversă demontării.

1. Deschide]i capota.
2. Localiza]i carcasa filtrului pe partea interioară a capotei.
Apăsa]i pe sistemul rapid de blocare si roti]i la 90°.
3. Înlătura]i filtrul trăgând de el. Instala]i noul filtru.
4. Monta]i carcasa. Apăsa]i pe sistemul de blocare şi roti]i.

VW Beetle din 1998


Interval de înlocuire 15.000km sau după 12 luni.
Montarea în ordinea inversă demontării. 2. Pe partea pasagerului, deşuruba]i şuruburile din mijlocul bor-
1. Ave]i nevoie de o şurubelni]ă cu cap hex. Apăsa]i pe cele dului. Înlătura]i capacul bordului de pe partea pasagerului.
doua clipsuri ale capacului din mijlocul bordului şi inlătura]i-l. Decupla]i lumina bordului.

1 2

Autotehnica - aprilie 2009 31


SERVICE

3. Desface]i cele sase şuruburi ale capacului filtrului. Ridica]i 4. Scoate]i filtrul din suport şi înlocui]i-l cu unul nou. Introduce]i
filtrul şi suportul acestuia. filtrul şi suportul iar apoi fixa]i-le. Fixa]i lumina şi apoi capacul.

3 4

VW Golf A3 din 1993-1997; VW Passat B6 din 2001; Audi TT


din 2000.
Interval de înlocuire 15.000km sau după 12 luni.
Montarea în ordinea inversă demontării.
1. Ave]i nevoie de o surubelni]ă Phillips. Deschide]i capota.
Înlătura]i grila de pe partea pasagerului. Deşuruba]i cele patru 2. Înlătura]i protec]ia prin tragere către fa]a autovehiculului.
şuruburi ale filtrului de cabină. 3. Scoate]i filtrul şi suportul prin apăsarea pe cele doua clipsuri.

1 2

3 4

Ridica]i filtrul şi suportul şi trage]i. Înlătura]i filtrul uzat şi aliniate cu cele ale suportului. Împinge]i filtrul şi suportul până
înlocui]i-l cu unui nou. auzi]i zgomotul de prindere al clipsurilor.
4. Asigura]i-vă că cele patru caneluri de ghidare ale filtrului sunt

32 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

VW Passat din 1993-1997.


Interval de înlocuire 15.000km sau după 12
luni.Montarea în ordinea inversă demontării.

Renault Symbol din 2000-2007.


Interval de înlocuire 15.000km sau după 12 luni. 2. Desface]i [urubul de plastic (imaginea de mai sus - punct
Montarea în ordinea inversă demontării. galben). Cu o şububelni]ă sub]ire se apasă (uşor) mijlocul
1. Desprinde]i chederul de pe partea pasagerului. şurubului de plastic.

1 2

3 4

3. Scoate]i/ridica]i tot ansamblul de plastic. Ridica]i şi se 4. Deşuruba]i capacul filtrului de polen, ridica]i-l. Scoate]i filtrul
trage]i spre motor (usor - mai mult partea din dreapta). Se ridică de polen şi înlocui]i-l
col]ul din extrema stângă (spre aripă - până iese din suport).

Autotehnica - aprilie 2009 33


SERVICE

Unghiul de convergen]`
Fragment din Enciclopedia AutoTehnica: Reglarea profesionala a rotilor.
Autor Fabio Boni"

34 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

Autotehnica - aprilie 2009 35


SERVICE

36 Autotehnica - aprilie 2009


EXPOTECH PARTENER MEDIA

WorkShop Iaşi - 4 aprilie 2009


Ultima manifestare de acest gen a avut loc în capitala Moldovei, Iaşi. “Gazda” noastră pentru acest eveniment a fost
Facultatea de Mecanică Iaşi, şi dorim pe această cale să multumim D-lui Prodecan Racosi Edward, pentru amabilitatea
oferită.
Spunem noi, că încă un eveniment de succes a fost trecut în palmaresul revistei AutoTehnica, şi ne dorim ca pe viitor
specialiştii auto să prezinte cel pu]in la fel de mult interes pentru acest gen de manifestări, mul]umirea noastră fiind cul-
tivarea acestora şi aducerea celor mai noi echipamente şi tehnologii pentru service-uri mai aproape.
Pe lângă prezentarea produselor, conferin]ele pe teme tehnice au stârnit interesul participan]ilor. Dintre acestea
amintim: Func]ionarea şi diagnosticarea sistemelor de aer condi]ionat (Ing. Dan Cioceanu), Soft de management service
(Ing. Schuszter Daniel) şi Noi tehnologii în montarea parbrizelor (Ing. Paul }urcanu). De asemenea, au mai fost puse la
lucru testerele TECHNOTEST şi noul KTS.
Lăsăm în continuarea imaginile să vorbeasca despre ceea ce s-a întamplat acolo.

38 Autotehnica - aprilie 2009


EXPOTECH

Autotehnica - aprilie 2009 39


SERVICE

Diagnosticare Audacon
Seria noastră de articole preluate din pro-
gramul Audacon a ajuns la al patrulea
număr. Pentru cei ce de abia acum încep să
citească această serie de articole vom
men]iona că maşina în cauză, cea pentru
care luăm aceste informa]ii este un VW Golf
IV (1J1) motor 1.9 TDI fabricat între
10/1997 - 05/2004 putere 66 kW.
Până acum am parcurs, din cadrul capitolu-
lui „Diagnosticarea Generală” tot ceea ce
regăsim în subcapitolul „Manual de
Diagnoză” (Senzori, Sistem de pornire/ali-
mentare cu curent electric şi Actuatorii).
Vom trece în acest număr la următorul sub-
capitol, şi anume „Instruc]iuni de verificare
- Baterie - test de pornire (Standard)
generale”. Poate aceste informa]ii sunt deja asimilate de
- Verificare generator (Standard)
majoritatea dintre dumneavoastră, însă, este bine să le ave]i
- Generator - verificare regulator (Standard)
acolo şi, cine stie, poate o dată şi o dată ve]i avea nevoie de
- Test rota]ie a motorului (Standard)
ele.
- Test de compresie (Standard)
În cadrul acestui subcapitol vom trata:
- Verifica]i semnalul de temperatură (Standard)
- Test de solicitare a bateriilor (Standard)

40 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

Autotehnica - aprilie 2009 41


SERVICE

42 Autotehnica - aprilie 2009


SERVICE

Autotehnica - aprilie 2009 43


CAROSERII
Pag. 48 PARBRIZUL - Despre PSI şi Pag. 54 Repararea elementelor din Pag. 60 Statistici Pag. 66 Lista autoturismelor “EURO
Prim-ajutor în Atelierele AutoGlass plastic Pag. 64 Apati]ii editoriale 3” care pot fi omologate în vederea
înmatriculării în România

PARBRIZUL - Accesoriu sau element-cheie?


Partea a [asea
Despre PSI [i Prim-ajutor în Atelierele AutoGlass
Pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii ca Tehnician
AutoGlass ve]i folosi o multitudine de scule, dispozi-
tive, utilaje [i substan]e chimice cu poten]ial d`un`tor
pentru s`n`tatea [i integritatea persoanei
Dumneavoastr`. La acest mediu relativ agresiv se
ad`ug` [i presiuni de natur` psihologic` din partea
superiorilor, clien]ilor, colegilor sau altor membrii ai
societ`]ii din care, vrând-nevrând facem cu to]ii parte.

Iat` de ce este imperios necesar s` aducem [i s` p`str`m Prevenirea [i Stingerea Incendiilor (N.P.S.I.) [i M`surile
locul nostru de munc` la o stare cât mai aproape de per- specifice de de prim-ajutor (M.P.A.)
fec]iune, pentru a minimiza riscurile la care ne expunem pe
noi în[ine dar [i pe cei afla]i în jurul nostru. M`surile generale de prevenire [i stingere a incendiilor sunt
În capitolul anterior am tratat Normele de Tehnic` aproape banale, [i îmi este greu s` cred c` un conduc`tor
Securit`]ii Muncii, specifice Atelierelor dedicate în special de atelier cu specific auto ar îndr`zni s` primeasc` la lucru
înlocuirii [i repar`rii de geamuri pentru vehicule. Acestea vreun tehnician f`r` a-i prezenta [i verifica asimilarea
nu sunt complete dac` nu lu`m în calcul [i Normele pentru cuno[tiin]elor de baz` în aceast` privin]`. Pornind de la
aceast` premis`, voi sublinia doar
elementele cu caracter pur specific
activit`]ii AutoGlass.

Pentru a preveni ini]ierea [i propa-


garea unui incendiu cu efecte abso-
lut devastatoare, verifica]i ca fiecare
din cerin]ele de mai jos s` fie
îndeplinite cu stricte]e:

- Nu permite]i accesul nim`nui cu


]igara aprins` ori foc deschis în zona
în care lucra]i sau pe o raz` de mini-
mum 5 m. Dumneavoastr` în[iv` s`
nu fuma]i în atelier, pentru a nu oferi
un exemplu negativ în respectarea
prezen]ei reguli;
- Toate recipientele con]inând sub-
stan]e inflamabile sau toxice se vor
Indicator de avertizare substan]e inflamabile p`stra închise, ele se vor deschide
doar pe timpul utiliz`rii lor în etapa

48 Autotehnica - aprilie 2009


CAROSERII

tehnologic` în curs; - Men]ine]i în perfect` stare instala]iile electrice: nu


- Consumabilele folosite la [ter- folosi]i prize, [mechere, prelungitoare sau conductori
gerea fluidelor inflamabile inn`di]i, chiar dac` acestea sunt sub tensiuni mici
(hârtii absorbante, lavete, (24 sau 12V) orice scurtcircuit prezint` risc
bure]i) îmbibate cu sub- maxim de ini]iere a unui incendiu;
stan]ele respective [i cele - Dac` ave]i de executat lucr`ri cu polizoare
care con]in agen]i toxici se unghiulare (flexuri) sau perii metalice direct
vor depozita în containere pe caroserii, ave]i în vedere c` ve]i
metalice închise, etichetate genera scântei care pot aprinde
vizibil [i lizibil, apoi se vor materialele inflama-
distruge în exterior în spa]ii bile din
special amenajate, ori se
vor preda periodic unei
firme specializate în
tratarea de[eurilor
inflamabile [i toxi-
ce. Verifica]i exis-
ten]a [i actu-
alizarea contractu-
lui cu firma spe-
cia-lizat` în evac-
uarea [i neu-
tralizarea
de[eurilor per-
iculoase.
- C`ile de acces
[i evacuare vor
fi men]inute în
permanen]`
libere, vor fi evi-
den]iate în mod
corespunz`tor [i
vor fi iluminate cu sisteme de Cl`tirea ochilor
urgen]` independente de re]eaua
electric` public`.
- Sting`toarele de incendiu (extinctoarele) vor fi amplasate vecin`tate sau pot afecta iremediabil sticl` ori vopseaua
în locuri u[or accesibile, uniform r`spândite în incinta ate- caroseriei;
lierului [i împrejurul acestuia, vor fi umplute cu spum` sau - }INE}I O EVIDENT~ STRICT~, SCRIS~ A MATERIALELOR CU
pulbere (Clasa de protec]ie pentru combustibili [i instala]ii CARACTER INFLAMABIL, TOXIC ORI BIO-PERICULOS CA {I
electrice) [i vor fi revizuite periodic; LISTA CU PERSOANELE CARE AU ACCES LA ACESTEA {I
- Planul de evacuare a persoanelor [i bunurilor materiale în DATELE LOR PERSONALE.
caz de Situa]ii de Urgen]` va fi întocmit corect, lizibil, - Fiecare material periculos va fi aprovizionat numai împre-
explicit [i va fi afi[at în puncte u[or accesibile [i iluminate, un` cu FI{A TEHNIC~ DE SECURITATE (M.S.D.S. = Material
pentru a permite identificarea [i utilizarea corect` a c`ilor Safety Data Sheet), tradus [i explicitat în sisteme de
evacuare [i a personalului cu atribu]iuni în acest sens; m`sur` europene. Aceste fise con]in: denumirea
- Accesul clien]ilor în zona de lucru va fi, pe cât posibil, li- substan]ei, con]inutul chimic [i propor]iile elementelor
mitat pân` în locul unde pot avea vizibilitate asupra vehicu- componente, produc`torul, importatorul [i distribuitorul cu
lului propriu la care se înlocuie[te geamul. Dac` limitarea datele de identificare [i de contact, propriet`]ile fizico-
nu este posibil`, ori clientul insist` s` stea chiar lâng` chimice, condi]ii de p`strare manipulare [i utilizare,
vehiculul s`u, el va fi instruit sumar asupra riscurilor [i re- m`surile de prim-ajutor în caz de contact, ingestie sau alte
gulilor de comportament [i va semna o microfi[` întocmita agresiuni, m`suri de combatere a incendiilor, m`suri
cu aceast` ocazie; împotriva pierderilor accidentale, informa]ii toxicologice [i

Autotehnica - aprilie 2009 49


CAROSERII

De[i nedorite, accidentele de munc` pot ap`rea oricând.


De aceea este mai mult decât necesar s` fim preg`ti]i pen-
tru a gestiona cu succes situa]iile dificile în care ne putem
afla cu ocazia apari]iei unei r`niri în timpul desf`[ur`rii
activit`]ii voastre.
Cele mai întâlnite r`ni în atelierele AutoGlass sunt
t`ieturile, în]ep`turile [i arsurile.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR, TREBUIE S~ SE AFLE


ÎNTOTDEAUNA LA LOC ACCESIBIL, ILUMINAT, ACTUALIZAT~
{I COMPLET~. Conduc`torul direct al locului de munc` este
r`spunz`tor pentru existen]a în num`r corespunz`tor,
amplasarea în loc accesibil, dotarea complet` [i în limitele
termenelor de valabilitate ale articolelor medicale din
inventar [i instruirea fiec`rui tehnician sau lucr`tor din atel-
Garou improvizat
ier asupra modului de utilizare a fiec`rui articol.
Antrenamente [i simul`ri sunt recomandate a se efectua
ecologice, stabilitate [i reactivitate, m`suri privind eva-
periodic, pentru a asigura un comportament profesionist [i
cuarea [i transportul substan]ei, informa]ii privind regle-
corect, menit a asigura salvarea unei vie]i, atunci când
ment`rile specifice.
apare nefericita ocazie.

Iat` câteva dintre cele mai utilizate substan]e cu poten]ial


La apari]ia unei situa]ii de afectare a s`n`t`]ii [i integrit`]ii
periculos, care trebuie s` se afle sub control permanent:
oric`rei persoane aflate în incinta Atelierului AutoGlass ve]i
to]i solven]ii (alcooli, acetone, al]i solven]i organici), uretan
proceda dup` cum urmeaz`:
monomer (crud, cel polimerizat este inert), primeri uretanici
- evalua]i sumar starea pacientului: dac` este con[tient`,
sau nitro, r`[ini tip “epoxy”, adezivi mono sau multicompo-
dac` respir`, dac` are puls, dac` [i cât sânge pierde, dac`
nen]i, sprayuri de orice fel, mai ales siliconice, uleiuri, lubri-
are oasele afectate (în special coloana vertebral`, în caz de
fian]i pe baz` de litiu.
c`dere). Func]ie de rezultatul examin`rii, fie ve]i asigura
evacuarea pacientului într-un loc propice cu m`surile
Despre Primul Ajutor în cazul r`nirilor ocazionate de
specifice, fie ve]i anun]a imediat evenimentul prin Num`rul
lucrul în Ateliere AutoGlass.

Garou profesional

50 Autotehnica - aprilie 2009


CAROSERII

vorbind clar asupra simptomelor [i cauzelor care au dus la


acestea (dac` de exemplu a ame]it [i a c`zut: cu ce sub-
stan]a a lucrat, cum [i de unde a c`zut, unde îl/o doare,
etc). Nu admonesta]i pacientul [i face]i totul pentru a-l
calm` [i a-i oferi încredere. 50% din vindecare poate fi
pus` pe seama voin]ei pacientului, pe care ave]i datoria s`
i-o insufla]i.
- Dac` persoana este incon[tient`, controla]i-i pulsul, fie la
carotida (în zona gâtului, lateral sub b`rbie), fie la închei-
etura mâinii, sub baza policarului (degetului mare). Un puls
sub 50 b`t`i/min sau peste 110 b`t`i/ min, sunt semne
ale unui pericol iminent. Suna]i imediat la 112. Dac` per-
soan` nu are puls, începe]i imediat procedura de resus-
citare mecanic`. (CPR- Cardio Pulmonary Resuscitation vezi
http://video.about.com/firstaid/How-To-Perform-HAnds-
Only-CPR.htm) [i continua]i-o pân` la sosirea echipajului
Ambulan]ei. Dac` obosi]i, face]i schimb cu un alt coleg
care s` preia opera]iunea, dar sub nici o form` nu între-
Pozi]ionarea corect` a garoului profesional rupe]i CPR, înainte de sosirea Ambulan]ei, decât dac`
pacientul î[i recap`t` pulsul [i/sau respira]ia.
- Dac` pacientul nu respir`, ac]iona]i imediat pentru a-l
Unic 112, dac` situa]ia este grav` [i nu sunte]i în m`sur` ventila artificial. Deschide]i-i gura folosind m`nu[i curate
s` interveni]i. sau o fasa steril` [i verifica]i dac` sunt libere c`ile respira-
- Elimina]i cauza agresiunii sau evacua]i, pacientul în afar` torii (dac` nu [i-a înghi]it limba, ori nu are corpi str`ini în
ac]iunii factorului agresiv, dac` starea acestuia îi permite laringe). Cere]i imediat ajutor în situa]ia obtur`rii cailor res-
deplasarea. piratorii. Odat` eliberate acestea, asigura]i cu tubul din
- Dac` persoana este con[tient`, interoga]i-o calm [i trusa de prim-ajutor ventilarea for]at` a pl`mânilor victimei.

Trus` de prim-ajutor

Autotehnica - aprilie 2009 51


CAROSERII

Plan de evacuare

- Folosi]i cu prec`dere m`nu[i curate pentru a preveni con- apari]ia hipotermiei, un fenomen deosebit de periculos.
taminarea cu germeni patogeni, atât a dumneavoastr`, cât Calma]i psihic pacientul [i distruge]i-i aten]ia de la ran`.
[i a pacientului. De amintit aici c` sunt o mul]ime de boli - Dac` aplica]i garoul, plasa]i-l pe membrul al c`rui vas
grave care se pot transmite prin contact sanguin (Hepatit` important a fost afectat, în amonte de ran`. Arterele pierd
C, HIV, Hepatit` B, [i multe altele ) sânge ro[u intens, cu pulsa]ie puternic`, iar venele poarta
sânge închis la culoare, cu pulsa]ii relativ slabe. Pune]i o
R`ni prin în]epare sau t`iere etichet` cu ora exact` a aplic`rii garoului, [tiind c` timpul
- Dac` ave]i de tratat o t`ietur` de mic` însemn`tate. cât circula]ia sângelui este oprit` este limitat. Solicita]i de
Aceasta se recunoa[te dup` adâncimea [i lungimea sa, urgen]` ajutorul Ambulan]ei.
fiind caracterizat` prin pierderea unei cantit`]i mici de
sânge (de ordinul a unei pic`turi la 10 secunde). Cl`ti]i Tratarea arsurilor
bine cu ap` curat` [i aplica]i un bandaj cu fasa steril`, nu Arsurile pot fi termice, prin contactul cu foc deschis sau
foarte strâns, dar suficient de ferm pentru a opri sânge- obiecte ori fluide fierbin]i, sau chimic`, prin contactul cu
rarea. baze sau acizi puternice.
- La o agresiune cu pierdere remarcabil` de sânge: folosi]i
un tampon din câteva fese dreptunghiulare sterile pe care îl Arsurile sunt, în ordinea gravita]ii:
presa]i puternic pe locul care sângereaz`. Dac` primul tam- - De gradul unu: pielea înro[ita, senza]ie de usturime
pon se umeze[te ad`uga]i înc` unul peste acesta, dar nu-l suportabil`. Situa]ia este sub control;
îndep`rta]i pe primul, pentru a nu for]a redeschiderea r`nii. - De gradul DOI: apar b`[ici pline cu lichid. NU LE
Încerca]i s` opri]i sângerarea cu bandaje [i tampoane apli- SPARGE}I! Func]ie de suprafa]a afectat`, situa]ia poate
cate ferm, înainte de a folosi garoul. deveni periculoas`;
- Solicita]i ajutor medical de specialitate (112). Garoul va fi - De gradul TREI: pielea are b`[ici (blistere) sparte de la
folosit numai în cazul afect`rii unui vas mai important de temperatura, [i apar por]iuni înnegrite, (pr`jite). Situa]ia
sânge. Men]ine]i pacientul cu bandajul strâns pân` la este grav`.
sosirea Ambulan]ei. Asigura]i înc`lzirea pacientului, dat RE]INE}I: AP~ RECE CURATA este primul remediu în caz de
fiind faptul c` pierderea sever` de sânge determina arsuri, indiferent de gravitatea acestora.

52 Autotehnica - aprilie 2009


CAROSERII

Arsurile de grad unu [i de grad doi pe suprafe]e relativ mici


se trateaz` prin sp`larea cu ap` rece curat`, eventual cu
ajutorul unui pulverizator a zonei afectate. Dac` arsurile de
grad doi sunt extinse pe o suprafa]` relativ mare, umezi]i
tampoane din fe[e sterile în ap` rece curata [i aplica]i-le
pe zona afectat`. NU SPARGE}I BLISTERELE (B`[icile).
Nu folosi]i unguente, sprayuri grase sau alte preparate anti-
septice. Asta va fi treaba medicului curant.
Men]ine]i zona afectat` mai sus decât restul corpului, pen-
tru a preveni tensionarea tegumentelor.
Arsurile de grad doi extinse [i cele de grad trei, nu se
trateaz` în regim de amator.
Anun]a]i imediat ambulan]a.
Încerca]i s` u[ura]i suferin]a pacientului aplicând pe zonele
afectate fe[e sterile umezite în ap` rece curat`. Încuraja]i
pacientul [i atrage]i-i aten]ia spre subiecte cât mai pl`cute
lui, pentru a-i distrage concentrarea asupra suferin]ei sale.
NU ÎNCERCA}I S~ TRANSPORTA}I VICTIMA LA SPITAL CU
MIJLOACE IMPROVIZATE. L~SA}I AMBULAN}A S~ FAC~ Substan]e periculoase
ACEST LUCRU ÎN CONDI}II PROFESIONALE.
Alte agresiuni asupra ochilor
Arsurile chimice Nu încerca]i s` extrage]i micro cioburi ori alte corpuri
Arsurile chimice se întâmpl` când victima intra în contact str`ine din ochi, pe cale mecanic`.
cu substan]e caustice (baze ori acizi puternici) sau iritante Dac` nu a]i reu[it s` îndep`rta]i intrusul prin cl`tir` abun-
(unele r`[ini folosite la repara]ia parbrizelor, solven]i den]` cu ap` rece, curat`, solicita]i ajutor medical de spe-
cetonici sau nitro, alcool tehnic) cialitate. Ochiul este un organ extrem de delicat [i orice
interven]ie neavizata îl poate distruge iremediabil.
La contactul cu ochii, ace[tia, func]ie de gravitatea eveni- Face]i tot posibilul c` victima sa nu-[i frece ochiul afectat!
mentului, pot lacrima tot mai abundent, se înro[esc sau – Acoperi]i ochiul afectat cu o compres` steril`, eventual
în cel mai grav caz - se albesc. umezita în ap`.
La contactul cu pielea, aceasta, în ordinea gravita]ii, devine În cazul loviturilor în ochi, dac` pacientul reclama pierderea
ro[ie, cap`t` blistere sau se înnegre[te [i b`[icile se sparg. vederii, solicita]i ajutor medical de urgen]`. Acoperi]i ochiul
afectat cu o compres` sterile.
Procedurile-standard în cazul arsurilor chimice sunt: Reîmprosp`ta]i-v` cuno[tin]ele de NTSM, PSI [i Prim-
- îndep`rta]i îmbr`c`mintea contaminat`; Ajutor, periodic, cu con[tiinciozitate [i aten]ie, pentru c`
- cl`ti]i zona afectat` cu ap` rece curata timp de minim 15 via]a [i integritatea Dumneavoastr` [i a celor din jur sunt
minute, pân` la atenuarea sau chiar dispari]ia usturimii; bunuri nepre]uite.
- dac` au fost afecta]i ochii, cl`ti]ii cu ap` din abunden]`. Preg`ti]i-v`! Din Episodul urm`tor, intr`m pe felie în cazuri
Eventual imersa]i fa]a într-un lighean curat cu ap` [i concrete de înlocuiri [i repara]ii.
deschide]i ochii pentru a permite sp`larea agentului agre-
siv. La nevoie, for]a]i cu degetele deschiderea pleoapelor.
Unele ateliere au ci[mele arteziene special con-
Articol realizat \n colaborare cu Daniel Dinu
cepute pentru sp`larea ochilor afecta]i (din
p`cate, numai în S.U.A.) ; Unic asociat si administrator al ASFAR Membru cu statut de
- dup` cl`tire, aplica]i o compres` steril` pe SRL, proprietara marcii inregistrate observator in Comitetul
locul afectat. “Dr.Parbriz” Tehnic al International
Activeaza din 1993 in domeniul gea- AutoGlass Federation cu
- Solicita]i ajutor medical de urgen]` dac` ochii
murilor auto. sediul la De Rijp,
victimei au fost împro[ca]i cu substan]e puternic Certificat ca Master Autoglass Technician Olanda.
caustice ori iritante sau dac` mai mult de 20% si Master Autoglass Repairer de catre Colaborator al revistei Glass Magazine
din suprafa]a corpului pacientului a fost afec- National Glass Association S.U.A. care apare lunar in America de Nord si
Mexic.
tat` de substan]e agresive.

Autotehnica - aprilie 2009 53


CAROSERII

Repararea elementelor din plastic


Tehnologia de reparare a plasticelor
are o istorie relativ scurt`. Astfel,
întreb`rile inevitabile sunt des întâl-
nite, mai exact, de ce, cum, în ce
condi]ii [i unde repar`m elementele
de plastic.
În zilele noastre, autovehiculele au
mai multe componente de plastic
ca niciodat`. Bari de protec]ie,
ornamente, carcase oglinzi retrovi-
zoare, aripi, capote portbagaj, etc.
Acest trend de folosire a plasticului
este departe de a fi spre final, cu
alte cuvinte, din ce în ce mai des
vom întâlni acest material în con-
struc]ia autovehiculelor.

O regul` general` este aceea c` plasticul poate fi reparat Repararea elementelor de plastic deteriorate trebuie efectu-
datorit` propriet`]ilor fizice. Îns`, tendin]a conservatoare at` pentru c` este mai avantajoas` decât înlocuirea cu o
d`inuie în industria service-urilor auto, astfel încât repararea component` nou`, atât din punct de vedere financiar cât [i
elementelor de plastic este efectuat` ca o excep]ie. ecologic. Priorit`]ile s-au schimbat datorit` dezvolt`rii
Barele de protec]ie sunt cel mai adesea elementele ce au de adezivilor folosi]i în procesul de reparare, datorit` cre[terii
suferit [i necesit` reparare (70% din avariile elementelor de pre]ului componentelor dar [i datorit` cre[terii costului de
plastic sunt reprezentate de barele de protec]ie). Cu toate c` reciclare. Un alt aspect financiar important este legat de timp.
exist` mai multe metode de reparare, tendin]a general` este Ave]i posibilitatea s` efectua]i opera]iunea imediat, f`r` s`
de înlocuire. Cauze pentru aceast` ac]iune sunt multe, îns` a[tepta]i s` v` vin` componenta comandat` sau s` ave]i un
cele mai însemnate sunt ignoran]a fa]` de dezvoltarea de depozit cu un stoc de astfel de componente. În cazul avariilor
care au beneficiat adezivii [i fa]` de resursele financiare ale u[oare, vopsirea total` a componen]ei nu este necesar`.
clientului.
Acest articol îndeamn` atelierele de tinichigerie/vopsitorie s` Ce s` repar`m?
ia în calcul repararea elementelor de plastic ca alternativ` Cele mai comune componente de plastic de pe autovehicul
mai ecologic` [i economic` a înlocuirilor. sunt:
De ce s` repar`m? - Barele de protec]ie (85%)

54 Autotehnica - aprilie 2009


CAROSERII

- Eleroanele Cum repar`m?


- Grilele radiatoarelor Urm`toarele metode sunt folosite în repararea elementelor
- Oglinzile retrovizoare din plastic:
Companiile de asigur`ri monitorizeaz` continuu tehnologiile [i - Lipirea
pre]urile proceselor de reparare. Diferen]iaz` valoare de asig- - Sudarea
urare în func]ie de costurile de reparare. Asigurarea este un - Laminarea
alt factor ce influen]eaz` clientul s` cumpere o anumit` - Modelarea la cald
marc` sau un anumit model. Metoda cea mai des folosit`, [i cea mai ra]ional` este mode-

Autotehnica - aprilie 2009 55


CAROSERII

Clasificarea plasticelor
Plasticele sunt produse cu anumite propriet`]i
fizice, în func]ie de scopul folosirii lor, de ex.
Propriet`]i mecanice, mecanice/termice, izo-
latoare termic [i electric, etc. În ultimii 50 de
ani, nenum`rate plastice au fost dezvoltate,
ce sunt în principiu divizate în dou` categorii:

1. TERMOPLASTICE
O dat` cu cre[terea temperaturii, propriet`]ile
lor mecanice se schimb` semnificativ, trecând
în stare semilichid`. Cel mai adesea sunt
procesate prin injectare în matri]e.
2. PLASTICE TERMORIGIDE
O dat` cu cre[terea temperaturii, propriet`]ile
lor mecanice nu se schimb` semnificativ. Cel
mai adesea sunt procesate prin presarea în
matri]e.

Cre[terea propor]iei de plastice folosite în


construc]ia autovehiculelor a avut ca efect
larea la cald [i astfel fiind astfel prima metod` despre care
diminuarea tipurilor de plastice ce intr` în acest proces.
vom vorbi.
Motivul este foarte simplu: reducerea costurilor de produc]ie
Când repar`m?
[i reciclare.
Indiferent de metoda adoptat`, durata unei repara]ii nu va
În unele ]`ri (de ex. Suedia) au ap`rut legi ce for]eaz` pro-
diferi foarte mult. Factorul ce influen]eaz` timpul necesar
duc`torii s` retrag` automobilele lor ajunse la sfâr[itul vie]ii [i
repar`rii este gravitatea/amploarea avariei. Ca s` general-
s` le recicleze. Datorit` acestor ac]iuni se a[teapt` c` procen-
iz`m, putem spune c` reparare unui element de plastic mare
tul de componente reciclate s` creasc` pân` la 95%.
(bara de protec]ie) nu va dura mai mult de dou` ore, timp ce
include prepararea [i prelucrarea final` a suprafe]elor.
Exemplu de identificare a unei bari fata (Skoda OCTAVIA)
Marcarea plasticelor este standardizat`. Trebuie s` fie sub
forma unei a[a numite [tampile cauciucate, ce trebuie s`
con]in` date prescrise. Marcarea trebuie s` se g`seasc` pe
toate componenele [i produsele de plastic.
Semnifica]ia liniilor:
a. Logo produc`torului
b. Num`rul componentei
c. Codul produc`torului
d. Abrevierea produc`torului
e. Codul materialului
f. ]ara de origine
Exemplu de tabel cu data fabric`rii
componentei de plastic.
Sudarea componentelor din plastic
Se poate face fie cu ajutorul aerului
cald fie cu ajutorul ultrasunetelor.
Identificarea componentelor din plastic
Înainte c` produsul din plastic s` fie
sudat, este necesar s` se cunoasc`
materialul din care a fost fabricat.
Lipirea este eficient` numai dac` mate-
rialul de baz` [i adezivul provin din
acela[i material, ceea ce înseamn` c`
produsul con]ine acelea[i substan]e
aditive. Pentru identificarea materialului
folosit diagrama destinat` acestui scop

56 Autotehnica - aprilie 2009


CAROSERII

din cadrul articolului.


Procesul de sudare
Pentru c` produsul final
s` corespund` cerin]elor
termice [i mecanice
urm`torii factori trebuiesc
lua]i în considerare. Atât
componenta ce urmeaz`
a fi reparat` cât [i materi-
alul ce se va lipi pe ea tre-
buiesc degresate [i
cur`]ate temeinic.
Filamentul de sudare tre-
buie conturat/aplicat
între 45° C [i 60° C din
mai multe motive:
- Poate fi introdus în
cr`p`tura componentei
- Poate fi modelat dup`
conturul suprafe]ei avari-
ate
- Poate fi aplicat uniform
Pe toat` durata procesu-
lui de sudare trebuie s`
avem grij` la unghiul de
ardere. Este necesar s`
]inem vârful fl`c`rii astfel
încât curentul cald s` fie paralel cu sudarea [i la un unghi de înc`lzit pân` la temperatura necesar` lipirii (20°C - 600°C).
45°. Dac` nu se respect` aceste condi]ii marginile suprafe]ei Este vital ca temperatura s` fie reglat` în func]ie de plasticul
de lipire vor fi înc`lzite neuniform. cu care se lucreaz`.
Temperatura de sudare trebuie s` fie reglat` de la surs`, [i nu
prin modificarea cantit`]ii de aer. Pistoalele de lipit sunt în În num`rul viitor vom vedea exact pa[ii ce trebuiesc urma]i în
general electrice. Aerul este dirijat printr-un corp în care este efectuarea acestor tipuri de repara]ii.

Autotehnica - aprilie 2009 57


STATISTICI

Top vânz`ri automobile - martie 2009

60 Autotehnica - aprilie 2009


STATISTICI

Autotehnica - aprilie 2009 61


STATISTICI

62 Autotehnica - aprilie 2009


STATISTICI

Autotehnica - aprilie 2009 63


APARITII EDITORIALE

Ford Focus Opel Vectra Volkswagen Passat


Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

95 RON 95 RON 95RON


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor


tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
Renault Megane Skoda Octavia
Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

95RON 95 RON
Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Autodata Autodata Autodata


Repair Times Technical Data Diesel Data

150 EUR 139 EUR 139 EUR


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

64 Autotehnica - aprilie 2009


APARITII EDITORIALE

Autodata Autodata Autodata


Timing Belts Diagnostic Trouble Codes Wheel Alignment Data

85 EUR
105 EUR 139 EUR
Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor


tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
ABONATII BENEFICIAZA DE UN DISCOUNT DE 15% LA PRODUSELE AUTODATA
Autodata Autodata Autodata
Air Conditioning Electrical Component Locations Airbags

150 EUR 150 EUR 150 EUR

Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,


scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Autodata Autodata
Repair Data Base Truck CD
Cea mai completa baza de date reparatii din lume, Baza date
acoperind peste reparatii
11.000 de modele pentru
a peste autocamioane
80 de producatori

695EUR

Autotehnica - aprilie 2009 65


REDACTIA

AutoTehnica
Revista AUTO TEHNICA este editat` de:
X-MEDITOR srl
Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
J40/10863/2005;
CUI: R17700980;
Capital Social: 144.000 RON
Cont: RO05RZBR0000060006688453
(VI) Raiffeisen Bank – Sucursala Obregia

Redac]ia Revistei „Auto Tehnica”


Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucure[ti
Tel 021.683.06.85 ; 031.405.90.33; 031.405.90.34;
Fax: 021.683.17.14
e-mail: office@xmeditor.ro
http://www.xmeditor.ro

Director General: Victor BALA{


(victor@xmeditor.ro)
Indicã denumirea comercialã Cilindreea motorului, Tipul ºi numãrul de trepte pe
a automobilului produs de exprimatã în care îl are schimbãtorul de viteze Coordonatorul publica]iilor Auto Tehnica:
compania respectivã centimetri cubi (cmc) al automobilului (ex.: 5H - CV
mecanicã, cu 5 raporturi, Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI
Model (tip) Cod motor Cmc kW km/h CV
4A - CV automatã, cu 4 raporturi) (nszi@xmeditor.hu)

Combinaþie de cifre ºi litere Puterea maximã Viteza maximã pe care o


prin care un motor este a motorului, atinge automobilul respectiv,
Colectivul de redac]ie:
identificat, propriu fiecãrui exprimatã în kilowaþi exprimatã în km/h Redactor {ef: Claudiu COLIBABA
constructor (1 kW = 1,36 CP)
(claudiu@xmeditor.ro)
Publicitate: Annamaria BOHÂL}EA

ALFA ROMEO (any@xmeditor.ro)


Layout & Design: Gabriel DUMITRU
(gabi@xmeditor.ro)
Dep. Contabilitate: Mili VIZITEU
(mili@xmeditor.ro)
Coordonator v#nz`ri: Emöke Monica NEGRU
(monica@xmeditor.ro)
PR & Marketing: Rodica Turcu
(rodica@xmeditor.ro)
Anda Vlase
(anda@xmeditor.ro)

Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiadó,


Oktatás- és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ, Csaba u. 21

Colaboratori:
Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS,
Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor O}~T, Prof.
Dr. Ing. Petru BRÂZA{, Ing Rudolf BALINT, Prof. Dr. Ing.
Matei V|N~TORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin DOBROT~, Ing.
Constantin GOLUBOVICI, Prof Dr. Ing Adriana MANEA,
Conf. Dr. Ing. RO{CA Radu, Prof Dr. Ing Lauren]iu
MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward RAKOSI, Ing Cornel
MARINESCU, József MOLNÁR, Ing Dorin MURE{AN, Ing
Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan T~TAR, Ing. Adrian
VASILESCU, ing. Vicky BURACHU, Florin OLARU, Liliana
RUSU, Robert TUZSON, Teodor DUMITRU
I.S.S.N. 1841-5962

Responsabilitatea pentru con]inutul materialele publicate revine \n exclu-


sivitate autorilor. Reproducerea oric`rui material ap`rut
\n revist` este interzis` f`r` acordul scris al X-Meditor România.

66 Autotehnica - martie 2009