Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Drept ,,Simion Barnutiu"

Specialiști în domeniul vămuirii

Prof. coord.: Prof. univ. dr. Radu Geamănu

Student: Croitoru Cătălin Dănuț


Anul: III
Grupa: 4

1
De dreptul de a efectua vămuirea în numele brokerului vamal beneficiază specialistul în
domeniul vămuirii (denumit în continuare specialist), care deţine atestat de calificare, eliberat de
Serviciul Vamal.

În cazul în care specialistul efectuează operaţiuni de vămuire în numele brokerului vamal,


se consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal, dacă acesta din urmă nu
demonstrează contrariul.

Brokerul vamal nu poate limita obligaţiile specialistului faţă de organul vamal.

Procedura de eliberare a atestatului de calificare, termenul lui de valabilitate, precum şi


obligaţiile specialistului sunt stabilite de Serviciul Vamal.

Atestatul de calificare al specialistului eliberat cu încălcarea condiţiilor prevăzute sau


eliberat pe bază de date false se anulează de către Serviciul Vamal.

Serviciul Vamal poate retrage atestatul de calificare al specialistului care:

a) nu îndeplineşte în repetate rânduri obligaţiile faţă de organul vamal;

b) încalcă în repetate rânduri cerinţele actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniul
vamal;

c) este vinovat (culpabil) de falsificarea documentelor, de delapidări, de mituire şi de alte


contravenţii în domeniul vamal;

d) cauzează prejudicii persoanei reprezentate, inclusiv prin utilizarea ilicită de informaţii care
constituie secret comercial sau de informaţii confidenţiale;

e) încalcă legislaţia fiscală.

Retragerea atestatului de calificare al specialistului produce efecte din momentul


adoptării hotărârii de retragere.

Dacă brokerul vamal este considerat incapabil sau dacă el se declară incapabil, atestatele
de calificare ale specialiştilor săi sunt considerate automat nevalabile.

Cererea repetată de eliberare a atestatului de calificare al specialistului poate fi examinată


după expirarea a 6 luni de la data hotărîrii de anulare, retragere sau declarare a nevalabilităţii lui,
cu condiţia înlăturării cauzelor care au servit drept temei pentru emiterea hotărârii.

Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat în cazul în care există motive


temeinice de a considera că acesta nu-şi îndeplineşte conştiincios atribuţiile.

Atestatul de calificare al specialistului poate fi suspendat de organul vamal pe un termen


de până la 2 luni.

2
Hotărârea de anulare, retragere, declarare a nevalabilităţii sau de suspendare a atestatului
de calificare al specialistului poate fi atacată în conformitate cu prevederile prezentului cod.

Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal, a atestatului de


calificare al specialistului, precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor sunt stabilite de
legislaţie.

Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal, a atestatului de


calificare al specialistului, precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor nu se restituie în cazul
anulării, retragerii sau suspendării acestor documente.

Informaţia primită de brokerul vamal şi de specialiştii lui de la persoana pe care o reprezintă :

Informaţia pe care brokerul vamal şi specialiştii săi o primesc de la persoana pe care o


reprezintă poate fi folosită numai în scopuri vamale.

Informaţia care constituie secret comercial sau alte secrete protejate de lege, precum şi
informaţia confidenţială nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal şi de specialiştii lui în
scopuri personale, nici transmise altor persoane sau autorităţi publice (în afară de organul
vamal), cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie.

Brokerul vamal

Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine
autorizaţie pentru activitate de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal, şi care, în numele şi
pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni
vamale.

Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte
normative.

Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în contract.

Autorizaţie pentru activitatea de broker vamal

Pentru a primi autorizaţie pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie:

a) să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist cu atestat de calificare în domeniul


vămuirii;

3
b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker
vamal;

c) să corespundă altor cerinţe prevăzute de legislaţie.

Procedura eliberării autorizaţiei şi termenul ei de valabilitate sunt stabilite de Serviciul


Vamal, în conformitate cu legislaţia.

Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal

Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice
operaţiuni de mediere în domeniul vamal.

În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale
impuse de organele vamale.

Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal faţă de organul vamal nu pot


fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.

Registrul de stat al brokerilor vamali

Serviciul Vamal ţine Registrul de stat al brokerilor vamali şi asigură publicarea lui
periodică.

Atribuțiile organelor vamale


Principalele atribuţii constau în faptul că :
-
apară drepturile şi interesele legitime ale persoanei în activitatea vamală
-
asigură securitatea economică a statului
Atribuţiile organelor vamale sunt stabilite de:
Cod vamal (art.11):
Organul vamal are următoarele atribuţii de bază:
a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică;
Aceasta se exprimă prin accea că Serviciul Vamal este autorul actelor normative atît a proiectelor
de legi, cît şi aHotărîrilor de Guvern ce ţine de reglementarea în domeniul activităţii vamale. În
funcţie de reglementările ce ţin de încasara drepturilor de import/export (adică a plăţilor),

4
stabilim care este politica statului într-un anumit domeniu.Exemplu: dacă noi prin Legea cu priv
la tariful vamal am stabilit că începînd cu 1 ian 2008 la zahărul din trestie importatpe teritoriul
RM se stabileşte taxă vamală în mărime de 300$ / tona. Printr-o asemenea politică statul
promovează opolitică de susţinere a ramurii de sfeclă de zahăr din RM.
 b) asigură respectarea legislaţiei vamale; apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei
în cadrul activității vamale;
 

c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;


d) apără interesele economice ale statului;
e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale;
Aplică anume procedeele de reglementare tarifară, şi procedeele de reglementare netarifară. În
RM pornim măcar dela ideea aplicării măsurilor de cotare a restricţiilor cantitative. În baza Legii
reglementării de stat a activităţiicomerciale externe (art.9, al.2): “Restricţiile cantitative la export
şi import se pun în aplicare nu mai devreme de 30 dezile după publicarea hotărîrii respective
a Guvernului dacă hotărîrea nu prevede un alt termen.” Prin urmare toateaceste momente ţin de
aducerea la cunoştinţa persoanei şi în afară de aceasta Serviciul Vamal al RM la
momentulefectuării operaţiunilor de vămuire urmează să aducă la cunoştinţa agenţilor
economici, participanţi ai activităţiicomerciale externe, ce au înregistrate contracte la birourile
vamale pentru anumite categorii de mărfuri că pesteperioada dată aceste mărfuri nu vor mai
putea fi introduse pe teritoriul RM pînă nu va fi obţinut certificatul de cotă-parte de la Serviciul
Vamal sau Min Economiei şi Comerţului.
f) încasează drepturile de import şi drepturile de export;
g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste
frontiera vamalăşi aplică aceste măsuri;
h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării regrelemtărilor vamale și legislației fiscal care se
referă la trecerea mărfurilor peste frontier vamală, curmă trecerea ilegală peste frontier vamală a
substanțelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică și
arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale și plante (derivate și părți ale
lor), pe cale de dispariție, altor mărfuri;
i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;
j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru
accelerarea traficuluide mărfuri peste frontiera vamală;
k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii
vamale speciale;

5
l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului, de asigurare a ordinii publice
şi morale, deapărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, de ocrotire a florei şi faunei, a întregului
mediu înconjurător, de protecţie a pieţei interne;
m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;
n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal; participă
la elaborareaacordurilor internaţionale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu
alte autorităţi publice dinstrăinătate, cu organizaţiile internaţionale în domeniul vamal;
o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii, asigură pregătirea şi reciclarea specialiştilor
în domeniulvamal; 
p) promovează o politică financiară şi economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială
şi socială a organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv
certifică origineamărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfuri

Izvoarele dreptului vamal.

Codul Vamal al Republicii Moldova din 20.07.2000;

– Codul Fiscal al Republicii Moldova din 24.04.1997;

– Legea cu privire la tariful vamal, nr.1380-XIII din 20.11.1997;

– Legea cu privire la zonele economice libere. Nr.440-XV din 27.07.2001 // Monitorul Oficial al


R.Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea


regimurilor vamale, nr.207 din 26.02.2003;

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al


Republicii Moldova,nr.54 din 26.01.2004;

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea activităţii serviciilor în


punctele de trecere şi control la frontieră, nr. 1052 din 08.11.1999;

– Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la interacţiunea serviciilor, reglementarea


perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea controlului în punctele de
trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, nr. 808 din 09.08.2000;

– Normele privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiei vamale în detaliu,


aprobate prin Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal nr.11 din
12.01.1999.

6
Raportul interdisciplinar ale dreptului vamal cu alte ramuri ale sistemului de drept.

La fel, ca şi alte ramuri ale dreptului, dreptul vamal nu reprezintă ceva izolat, dar se interferează cu
alte discipline: constituţional, administrativ, penal, etc.

7
BIBLIOGRAFIE:

http://www.dsclex.ro/coduri/c_vam.htm
http://ro.scribd.com/doc/88502649/Drept-Vamal#scribd
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/obiectul-si-domeniul-de-
studiu-ale-dreptului-vamal-subiectii-dreptului-vamal/
Codul Vamal din 10 aprilie 2006 - aplicabil de la 01.02.2014 actualizat la 27.02.2014