Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CURS POSTUNIVERSITAR – Nivelul II

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
- Portofoliu examen –

Nume și prenume cursant:Mușat Paul Ștefănel


Facultatea de Teologie Ortodoxă București ./Specializarea Teologie Pastorală

9 Iunie 2021
PROIECT DIDACTIC

Numele și prenumele: Mușat Paul Ștefănel


Domeniul: Religie Ortodoxă

2021

CLASA: a XI a

DISCIPLINA:Religie ortodoxă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Religia în lumea contemporană;

SUBIECTUL: Islamul

TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoştinţe

COMPETENŢE SPECIFICE:
CS 1-Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici

definitorii, arie de răspândire, doctrină , adepţi, importanţă în istoria omenirii

CS 2- Utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a

dialogului între oameni, comunităţi, Biserici

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

cognitive:

ob 1.- să îsi însusească notiuni precum iudaism, budism, crestinism si islamismul

ob.2- să identifice principalele trăsături caracteristice fiecărui tip de religie

- afectiv-emoţionale:

ob.3- să stârnească interesul si curiozitatea elevilor pentru subiect

educative:

ob.4-să constientizeze importanta si unicitatea fiecărui tip de religie putând să

le diferențieze

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Resurse procedurale:

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, descrierea, dezbatere

 Forme de organizare: frontal, individual

b) Resurse materiale (mijloace de învăţământ):

a) Platforma Meet ,Prezentare power-point

b) Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasă a XI-a;

c) Planificarea calendaristică orientativă, clasă a XI- a;

d) Proiectarea unităţii de învățare.

BIBLIOGRAFIE:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994;


2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura „Polirom”, Iași, 1991;

3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definivat și grade

didactice, Editura „Polirom”, Iași, 1998;

4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării

religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000;

5. Paul Lawrence, Atlas de Istorie Biblică, Editura Casă Cărţii, Oradea, 2007.
Conţinutul activităţii Strategia didactică
Etapele Ob.
Metode şi Forme de Mijloace de Evaluare
lecţiei (durata) op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
procedee organizare învăţământ
Moment Profesorul rosteşte cu elevii Rostesc rugăciunea Conversația Frontală Catalogul Observaţie
organizatoric rugăciunea „ Împărate ceresc” sistematică
(2 min) „ Împărate ceresc” Elevii spun absenţii şi se
Verifică prezenţa elevilor şi pregătesc de lecţie.
disponibilitatea colectivului
clasei pentru începerea orei.
- Profesorul prezintă elevilor Elevii notează în caiet Expunerea Frontală Tablă, cretă -
Captarea tema lecţiei şi precizează titlul lecţiei, ascultă şi
atenţiei obiectivele urmărite devin atenţi la
(1 min) competenţele specifice
urmărite.

Reactualizarea Pentru a verifica în ce măsură Elevii răspund la întrebări Conversația Frontală Manualul Evaluare
cunoştinţelor elevii şi-au însușit cunoştinţele expunându-şi punctele de euristică orală
asimilate dobândite în lecţia anterioară li vedere.
anterior se adresă câteva întrebări:
(7 min) De unde îşi are creştinismul
numele?
De ce creştinii consideră
această religie desăvârşită?
Pe ce fundamentează învățătura
religia creştină?
Ce ştim despre Sfânta Scriptură
Ce ştim despre Sfânta
Scriptură?
Care sunt adevăruri revelate
cuprinse se religia creştină?
Ce ne spune Sfânta Scriptură
despre Sfânta Treime?
Ce ne spune Sfânta Scriptură
despre crearea lumii?
Ce ne spune Sfânta Scriptură
despre Iisus Hristos?
Ce ne spune Sfânta Scriptură
Legea cea nouă adusă de Iisus
Hristos?
Se verifică tema.
Dirijarea CS Alături de religia creştină şi Elevii ascultă cu atenţie. Conversația Frontală Manual Evaluare
învățării. CS religia iudaică mai există o Expunerea Biblia orală
CS religie monoteistă şi anume Modelarea
religia islamică despre care vom
vorbi astăzi.
Astăzi vom studia islamul Elevii sunt atenţi şi
Anunțarea pentru a cunoaşte evoluţia şi prezintă interes pentru a
temei întemeierea să, pentru a învăța învăța noua lecţie.
despre viaţa religioasă islamică Notează titlul lecţiei.
şi textele sacre ale sale.
Se scrie titlul

Comunicare de Prezint conţinutul lecţiei şi Elevii ascultă cu atenţie şi Explicația


noi cunoștințe notez ideile principale , acestea îşi notează ideile
sunt: Asemănări principale în caiete.
Citesc din Coran.
Avraam este considerat
părintele creştinilor, evreilor şi
Ob. musulmanilor, un părinte
1 comun celor trei mari religii.

O caracteristică comună este


venerarea proorocului Ilie de
către cele trei religii, cu
menţiunea că profetul Ilie ocupă
un loc important în cadrul
misticii iudaice şi islamice. Ilie
este maestrul spiritual invizibil
care se adresează celor care sunt
chemaţi la o relaţie directă cu
lumea divină. În tradiţia iudaică
Ilie este şi marele făcător de
bine pentru cei suferinzi, dar şi
mesagerul mântuirii, de aceea în
seara zilei de Pessoh se ţine
deschisă uşa casei pentru ca să
poată intra la ritualul Seder şi
chiar se pregăteşte un al
cincelea pahar.

Toate cele trei religii


monoteiste au modele similare
de dezvoltare, care creează
Ob. entităţi cu predispozitie spre
4 tensiune şi conflict, indiferent
de locul ocupat de violenţă în
sistemul de valori al fiecărei
religii. Predispoziţia pentru
raporturi conflictuale provine
din considerentele următoare:
· două dintre ele au fost iniţiate
de ”profeţi” ale căror acţiuni au
dus la formarea unor comunităţi
politico-religioase, în timp ce
creştinismul a fost întemeiat de
Iisus Hristos, fiul lui
Dumnezeu, şi are la bază legea
iubirii;

· aceste religii dispun de un


profund şi de nezdruncinat sens
al “Istoriei Sacre”, care
transcende graniţele naţionale,
definind viziunea şi ethosul
unui “popor al lui Dumnezeu”;

· fiecare dintre aceste religii s-a


format în opoziţie cu alte
comunităţi politico-religioase:
Moise şi-a condus poporul din
Egipt ridicându-l pe Iahve
contra zeilor egipteni şi a
faraonului; Iisus Hristos a fost
răstignit de romani cu sprijinul
liderilor religioşi conservatori ai
Ierusalimului, titlul său de
“Rege al iudeilor” punându-l în
stare de conflict cu autoritatea
Cezarului, laică si religioasă;
Mohammed şi discipolii săi au
folosit toate resursele religioase
şi politice pentru a-i aduce sub
ascultarea lui Allah pe toţi
”păgânii” şi structurile lor
politice.
Islamul a apărut în secolul al
VII ca religie monoteistă în
lumea arabă;
Adepţii religie islamice se
numesc musulmani sau
mahomedani.
Textele sacre ale islamului sunt
Coranul şi Sunna.
Locaşul de cult al islamului este
Moscheea.
Cei cinci stâlpi ai credinţei
islamice sunt: mărturisirea de
credinţă, rugăciunea, postul,
milostenia, pelerinajul.
Se nominalizează elevii pentru
a citi din surele Coranului.

Obţinerea Prin ce se diferenţiază islamul Elevii răspund. Exerciţiul Individuală Manualul, Evaluare
performanţei Ob. de creştinism? Adresează întrebări. Feed-back-ul Biblia scrisă
2 Se face prin câteva întrebări din
lecţia predată. Spre deosebire de
Biblia creştină, Coranul este o
învăţătură morală, un codice
religios şi, în acelaşi timp, şi un
cod juridic, prin care se
reglementează “întreaga viaţă
religioasă, politică, civilă şi
penală, până la ocupaţia
zilnică”. Obligaţiile rituale
esenţiale (cei cinci”stâlpi” ai
credinţei) – mărturia de
credinţă, rugăciunea,
milostenia, postul si pelerinajul
– sunt reglementate strict de
legislaţia islamică.
Există diferenţe categorice între
creştinism şi islamism : Hristos
a condamnat folosirea violenţei
pentru promovarea credinţei
creştine, în timp ce Mohammed
a ordonat folosirea sabiei pentru
înaintarea cauzei islamului. Iată
de ce este greu de spus despre
islam că ar fi o religie a păcii.

Prin contrast, creştinismul este


Ob. nu numai o religie a păcii, ci
3 mai mult este iubitoare de
pace : Iisus Hristos i-a învăţat
pe urmaşii Săi astfel ; “Iubiţi pe
vrăjmaşii voştrii, binecuvântaţi
pe cei ce vă blestemă, faceţi
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-
vă pentru cei ce vă vatămă şi vă
prigonesc. Ca să fiţi fiii Tatălui
vostru Celui din ceruri, că El
face să răsară soarele peste cei
răi şi peste cei buni şi trimite
ploaie peste cei drepţi şi peste
cei nedrepţi”(Mt. 5, 44-45). O
altă deosebire este dată de ziua
de odihnă, care la creştini este
duminica, la evrei, sămbăta
(Sabbatul), în timp ce
Mohammed a orânduit ca
sărbătoare săptămânală pentru
mosleni, vinerea (Coran XIII ;
125).
Când a apărut islamul?
Cine este considerat
întemeietorul acestei religii;
Cum se numesc adepţii religie
islamice?
Care sunt textele sacre ale
islamului?
Cum se numeşte locaşul de cult
al islamului?
Care sunt cei cinci stâlpi ai
credinţei islamice?
Dacă timpul permite vor fi
lectorate câteva istorisiri despre
religia islamică.
Aşadar, deşi, influenţată foarte
mult de religia creştină, religie
islamică este diferită şi
inferioară faţă de creştinism
întemeiat de Însuși Dumnezeu.
Se face aprecierea modului în
care a decurs ora.
Încheierea Pentru data viitoare veţi avea de Elevii notează tema pentru -
lecţiei învățat lecţia de astăzi şi de acasă
identificat elementele pe care Rostesc rugăciunea
islamul le-a preluat din Noul „Cuvine-se cu adevărat.”
Testament.
Rostesc rugăciunea „Cuvine-se
cu adevărat”.

S-ar putea să vă placă și