Sunteți pe pagina 1din 34

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM

CATEDRA “COMERŢ, MERCEOLOGIE, TEHNOLOGIE”

RAPORT AL STAGIULUI DE PRACTICĂ : Tehnologică II

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ: SPECIALITATEA


41630”MERCEOLOGIE”

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 331305 TEHNICIAN MERCEOLOG

UNITATEA ECONOMICĂ: S.R.L MOLDRETAIL GROUP ”

Сonducătorul stagiului de practică


din cadrul unităţii economice: Sadovici Oxana

Elevul-stagiar: Boico Valeria, MER-191

Chișinău ,2021

1
Cuprins
Introducere…………………………………………………………………………
…..3

Modulul I:CARACTERISTICA UNITATII


ECONOMICE………………………………………4

U.C.1.1Caracteristicile si rolul unitatii economice in economia de


piațā……………………………...4

U.C.1.2 Identificarea tipologiilor unitatii economice dupa urmatoarele forme :

a)forma de proprietate

b)forma jurifica
c)modul de asociere

d)obiectul de activitate

e)operativa

U.C.1.3 Particularitatile constituirii si functionarii unei unitati economice din domeniul


distributiei cu amanuntul :

a. motivatia si etapele infiintarii unei unitati economice.

b. documente necesare infiintarii unei unitati economice.

c. documente necesare functionarii unei unitati comerciale.

U.C.1.4 Recunoasterea pozitiei proprii in :structura organizatorica : departamente,


compartiment,

birou,serviciu, raion, sectie, atelier.

U.C.1.5Baza material tehnica a unitatilor comerciale, nivelul mecanizarii moderne.

U.C.1.6 Organizarea instruirii personalului in domeniul protectiei si securitatii muncii.

2
Modulul II: FLUXURILE TEHNOLOGICE IN UNITATILE
COMERCIALE

U.C.2.1 Fluxurile de circulatie intr-o unitate economica: informatiilor, marfurilor, personalului,


clientilor.

U.C.2.2 Tipuri de depozite, amplasarea, proiectarea spatiilor de depozitare la unitatile


comerciale.

U.C.2.3 Spatiil la nivel de depozit: spatiul privind receptia marfurilor, a materiilor prime.

U.C.2.4 Spatiul privind depozitarea, pastrarea, conditionarea ambalajelor si a stocului de marfa.

U.C.2.5 Evidenta si modul de restituire a ambalajului la intreprinderi, furnizori, depozite.

U.C.2.6 Spatiul de contact cu clientii: raioane, culoare de circulatie, spatii de prezentare, spatii
de asteptare.

MODULUL III: ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI IN

CADRUL UNITATII ECONOMICE

U.C.3.1 Structura personalului in functie de : sex, varsta, pregatire de specialitate, vechime.

U.C.3.2 Descrierea capacitatilor de munca pentru descrierea profesiei: fizice , psihice,


intelectuale.

U.C.3.3 Recrutarea si selectia resurselor umane.

U.C.3.4 Perspectiva profesionala si promovarea resurselor umane

U.C.3.5 Evaluarea activitatii resurselor umane

U.C.3.6 Atributiile si responsabilitatile personalului comercial conform:

•Fisa postului:tehnician merceolog

•Fisa postului: vanzator- consultant

3
MODULULIV:PROCESELE DE VANZARE A MARFURILOR IN
UNITATILE COMERCIALE

U.C.4.1 Organizarea procesului de vinzare in unitatile comerciale

•Familiarizarea cu actele legislative in vigoare(Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr.


1068

din 20.10.2000 cu privire la " Receptia marfurilor dupa cantitate si calitate"

U.C.4.2 Descrierea sortimentului comercial din unitatea comerciala:

•marfuri alimentare

•marfuri nealimentare

U.C.4.3 Cerintele catre organizarea spatiului de prezentare a marfurilor pe raft, igienizarea


rafturilor

U.C.4.4 Regulile specifice privind inlocuirea si restituirea marfurilor

U.C.4.5 Caracterizarea incaperilor auxiliare pentru portionarea, sortarea, ambalarea marfurilor

U.C.4.6 Analizarea respectarii Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comertul interior, Legii
nr. 105

din 13.03.2003 privind protectia consumatorului in unitatile comerciale

•Concluzie

•Bibliografie

•Anexe

Modulul I.Caracteristica unității economice

4
1.1.Caracteristicile și rolul unității economice în economia de piață

Compania Linella a fost fondată în octombrie 2001 şi primul an a fost


m a r c a t d e deschiderea primului magazin, tip deservire la tejghea, cu suprafața comercială de
70 m 2 în sectorul Ciocana.Și ca rezultat, anul 2004 a fost unul dintre cei mai remarcabili din
istoria companiei Linella, au fost deschise 4 obiecte noi- 3 magazine de tip market şi o cafenea.
Obiectele au fost deschise cite unul la fiecare 3 luni.
Întreprinderea Linella se caracterizează prin designul tradițional și pune accent atît pe calitatea
produselor cît și a deservirii, iar aceasta se înțelege din sloganul companiei ,,Hai să fim mai
buni’’ . Linella pune accentul pe produse autohtone, prin încheierea contractelor de lungă durată
cu producătorii autohtoni, ceea ce presupune livrări zilnice în scopil asigurării prospețimii și
calității produselor.Gama de produse este atît de variată și diversificată și are scopul de a acoperi
necesitățile catidiene ale unui specru larg de consumatori, cu produse alimentare, produse de
menaj, de igienă, băuturi alcoolice și nonalcoolice.

Fig.1.1

1.2.Identificarea tipologiilor unității comerciale

5
Obectivul de activitate al întreprinderii este de a fi prima alegere a clienților în materie de
produse autohtone, mîncarea moldovenească, produse frech și deservire la cel mai înalt nivel,
toate oferite într-un mediu cît mai prietenos și plăcut. Calitatea și prospețimea produselor
reprezintă proiectările magazinului, alături de o ambianță specifică națională, orientată spre
asigurarea comfortului clienților și accesului direct la toate produsele din cadrul gamei
sortimentale variate.Aceasta se referă la faptul că ea este acea societate ce se contribuie de către
una, două sau mai multe persoane care pun în comun anumite bunuri pentru a desfășura o
activitate comercială, în vederea dobîndirii și împărțitii beneficiilor și care răspund pentru
obligațiile societății în limita oportului.Întreprinderea Linella este o proprietate privată, întrucît
se caracterizează prin ceea că patrimoniul se află în proprietate sau a mai multor persoane.
Linella constituie o societate cu răspundere limitată (SRL).
După structura operativă întîlnită cu structura operativă mixtă, întrucît unele secții de bază sunt
organizate bazate pe produs iar altele pe structura tehnologică.

1.3.Particularitățile constituirii și funcționării unei unități economice din domeniul


distribuției cu amănuntul

Înființarea unei firme este pentru majoritatea întreprinderilor, primul pas în mediul de afaceri.
Cea mai raspîndită firmă de organizare a firmelor este SRL-ul, aceasta fiind una dintre cele mai
sigure variante de organizare pentru asociați.

Înființarea unității economice Linella 22 include următoarele etape:


-Continuirea dosarului de inființare. Dosarul de inființare cuprinde o serie de acte necesare
pentru inființarea firmei. Aceasta va ajunge în ședința de judecată, prin urmare trebuie
îndeplinite anumite condiții stricte de conținut și formă a documentelor, pentru a
amînarespingerea sau amînarea dosarului.
-Depunerea actelor la Registrul Comerțului. În această etapă se vor plăti taxele de registru,
eliberîndu-se foaia de calcul și chitanța oferită taxei.
-Ședința de judecată. Se desfășoară tot la Registrul Comerțului în baza căruia se află sediul
social al firmei.
-Ridicarea documentului: termenul de desfășurare a documentului- 3, 5 zile lucrătoare.

Acte necesare   pentru eliberarea “Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi


comerciale”

 Cerere, formular tipizat;


 Certificatul de înregistrare la O.R.C.(C.U.I.);
 Documentul de înregistrare sanitară – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este
cazul;
 Fotografii exterioară, după caz;
 Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original.

Acte necesare   pentru eliberarea „Acordului de funcţionare şi ocupare a domeniului public”


6
 Cerere, formular tipizat;
 Certificatul de înregistrare la O.R.C. (C.U.I.);
 Autorizaţia de Securitate la incendiu, după caz;
 Chitanţa care atestă plata pentru ocuparea domeniului public;
 Contractul încheiat cu o societate de salubrizare, însoţit de ultima factură şi chitanţa prin
care s-a efectuat plata acesteia;

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de


alimentație publică
 Cerere – formular tipizat;
 Dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației – copie certificată
conform cu originalul;
 Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registului Comerțului – copie;
 Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original.
 Releveul unităţii de alimentaţie publică;

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților recreative


șidistractive
 Cerere – formular tipizat;
 Dovada achitării taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației – copie;
 Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registului Comerțului – copie;
 Actul de deținere al spațiului - copie;
 Autorizația de securitate la incendiu, dacă este cazul – copie;

Fig.1.2 Certificat de conformitate


1.4.Recunoașterea poziției proprii

7
Structura organizatorică a întreprinderii este una de tip funcțională, departamentele fiind
organizate după funcțiile întreprinderii și obiectul de activitate. Pentru realizarea obiectivelor
propuse, în cadrul întreprinderii activează aproximativ 400 de angajați, care sunt repartizați în
cadrul următoarelor departamente:
Relațiile ierarhice sunt reflectate de raporturile de subordonare a tuturor departamentelor față
de conducere, de la care primește sarcini în conformitate cu atribuțiile ce le revin prin
regulametul de organizare și funcționare a întreprinderii.
Relații funcționale apar în raporturile dintre departamentele, conform cărora își transmit
recomandări, prevederi, prescripții ce asigură înfăptuirea unei viziuni unitare în abordarea
problemelor de piață.
Relații de cooperare apar între toate departamentele Linella, în acțiunile de fundamentare a
deciziilor , mai ales în contactele directe și permanente ce sunt întreținute pentru obținerea
informațiilor necesare înfăptuirii programelor, dar și pentru acordarea asistenței de specialitate.

Organograma magazinului

Manager

Recepționer

1 asistent 2 asistent

casier vînzători Consultanți casier vînzători Consultanți

Fig.1.3 Organograma magazinului Linella 22

1.5.Baza material tehnică a unităților comerciale, nivelul mecanizării moderne

Activitatea întreprinderii Linella 22 se poate efectua efficient doar în cazul cînd aceasta este
dotată cu mobilă și alte utilaje necesare pentru efectuarea operațiilor comerciale.
Mobila comercială constituie un mijloc destul de efficient pentru crearea imaginii interioare
favorabile, de organizare a locurilor de lucru ale vînzătorului, casierului și ale altor categorii de
personal implicat în procesul servirii clienților.
Cele mai răspîndite sunt rafturile sau vitrinele cu polițe deschise. Rafturile sunt de doua
tipuri: sunt rafturi universal și specializate. Rafturile universale sunt pentru etalarea unui șir
variat de mărfuri, elementul de bază îl constituie polița. Cele specializate sunt pentru etralarea
unor mărfuri speciale.
Vitrinele sunt destinate pentru demonstrarea mostrelor de marfă în sala comercială sau în sala
de expoziție a modelelor a bazelor angro. Vitrinele pot fi cu polițăe din sticlă sau cu suporturi

8
speciale pentru etalarea mărfurilor.
Tijghelele se folosesc pentru demonstrarea, etalarea, ambalarea mărfii, inclusive pentru
achitarea cumpărăturilor pentru mărfurile procurate.
Comform construcției deosebim:
-tejghele-obișnuite
-tejghea-vitrină
-tejghea dotată cu coșuri pentru păstrarea bagajului cumpărăturilor
-tejghea-casă

Vitrine cu polițe Tejghea


Rafturi
din sticlă sau obișnuită, cu
universale și
suporturi vitrină, cu coșuri,
specializate
speciale tejghe-casă

Fig.1.4

9
Cameră Dulap Dulapul-
frigorifică Pastrează frigorific PăStrează Vitrine
vitrină
frigorifice
mărfurile produsele frigorifică Destinat pentru Demonstrarea
răcite sau congelate sau păstrarea și produselor în
pentru expunere stare rece sau
congelate răcite a mărfurilor gongelate

Tejghea-
Tejgheaua
vitrină frigorifică
frigorifică Destinat pentru Păstrarea de scurtă
păstrarea, durată a produselor
demonstrarea și ambalate în stare
vînzarea mărfurilor rece sau congelată

Fig.1.5

1.6.Organizarea instruirii personalului în domeniul protecției și securității muncii


Sănătatea și securitatea muncii reprezintă un ansamblu de activitați având ca scop
asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății,
integritații corporale și vieții lucrătorilor și a altor persoane antrenate în procesul de muncă.
Fișa de instruire individual va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă și va fi
însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini complete de către medical de medicina muncii.
Această instruire se desfășoară în timpul programului de muncă și cuprinde 3 fețe: instruirea
introductivă-generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică.
Angajatorul întreprinderii despune de programe de instruire pentru conducătorii locurilor de
muncă, lucrătorii.
În cadrul întreprinderii Linella la instruirea personalului în mediul securității și sănătății în
muncă se utilizează mijloace, metode și tehnici de instruire cum ar fi expunerea, demonstrația,
vizionării de filme, studiul de caz.
Această activitate are drept scop insușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate
și sănătate în muncă
Rezultatul instruirii lucrătorilor în dpmeniul securității în muncă se consemnează în mod
obligatoriu în fișa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei și dateo
instruirii.
Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:
a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;
c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a
securităţii şi sănătăţii în muncă.
10
11
Modulul II. Fluxurile tehnologice în unitățile comerciale
2.1.Fluxurile de circulație într-o unitate economică

Fluxul mărfurilor
Acest flux reprezintă mișcarea mărfurilor pe întregul circuit al magazinului din
momentrulprimirii lor de la furnizori pînă în momentul vînzării lor și eliberării către
cumpărător, acesta fiind punctul de plecare în acțiunea de proiectare a magazinului.
Cerințele privind organizarea modernă și eficientă a fluxului mărfurilor:
-separarea fluxului mărfurilor de fluxul cumpărătorilor, se recomandă ca intrarea mărfurilor în
magazine să se facă prin curtea interioară sau în cazul în care magazinul este de tip vechi(cu o
singură ușă) în afara orelor de program sau în zilele cu flux redus de cumpărători
-reducerea distanței parcurse de mărfuri între punctele de intrare și desfacere a acestora în
unitate

Fig.2.6 Fluxul mărfurilor în


întreprindereacomercială Linella22

Fluxul personalului
Fluxul personalului este organizat de fluxul cupărătorilor, în cazul magazinelor mari sau
moderne, dar se suprasupune cu fluxul mărfurilor, accesul personalului se realizează printr-
unpunct controlat iar circulația personalului spre grupurile sanitare se face pe un circuit

12
secundar.

Fig.2.7 Fuxul personalului

Fluxul cumpărătorilor
Reprezintă căile de circulație a acestora, de la intrarea în magazin către toate grupurile de mărfuri
etalate în sala de vînzare și pînă la ieșirea din magazin.Circulația lesnicioasă a clienților într-un
magazin este condiționată de mărimea și localitatea spațială a căilor de comunicație în cadrul
sălii de vînzare. În funcție de destinația lor se împart în: căi de circulație principale, culoare
pentru efectuarea cumpărăturilor, spații de staționare(Fig.2.8).
Circulatia lesnicioasă a clientilor printr-un magazin este condiționată de mărimea și localizarea
spațială a căilor de comunicație în cadrul sălii de vînzare. În funcție de destinația lor se împart în:
• căi de circulație principale;
• culoare pentru efectuare cumpărăturilor;
• spații de staționare.

Fig.2.8

13
Fluxurile informaționale
Fluxul informațional este un ansamblu de principii, metode, mijloacea și procedee utilizate înr-
o unitate pentru culegerea, înregistrarea, pelucrarea, stocarea și/sau transmiterea, analiza și
valorificarea informațiilor economice necesare organelor de conducere în vederea lucrării
deciziilor(Fig.2.9).

Fig.2.9

Factorii care determină fluxurile clienților:


-forma de vînzare practicată
-mărimea și forma suprafeței de vînzare
-mărimea și localizarea căilor de circulație
-particularitățile constructive ale magazinului
-dispunerea spațială a mobilierului comercial în sala de vînzare

2.2.Tipuri de depozite, amplasarea, proiectarea spațiilor de depozitare la unitățile


comerciale

Tipuri de depozite comerciale.Casificare:

a)după caracterul activitații principale pe care o îndeplinesc:

-        depozite de colectare;

-        depozite de repartizare;

14
-        depozite de tranzit transbordare;

-        depozite pentru păstrarea sezonieră sau de lungă durată.

b)    după gradul de specializare:

            - depozite strict specializate, în care se pastrează un singur fel de marfă, a cărei


caracteristică este prezentă celui mai simplu sortiment (ex. sare, cartofi);
            - depozite specializate, în care se pastrează o singura grupa de marfuri (cofecții,
încaltaminte, cosmetice etc.);
            - depozite combinate, care asigură păstrarea a doua sau trei grupe de mărfuri
apropiate prin cererea de consum a populației;
            - depozite generale, destinate fie sectorului alimentar, fie sectorului nealimentar;
            - depozite mixte.

 c) dupa particularitatile constructive:


a. forma constructiei 
-constructii deschise (depozit liber)
-constructii semideschise (depozite acoperite) 
-constructii inchise
 b. - sistemul de construire. Procedeele tehnologiei folosite la construire impart depozitele in:
 -constructii monolit;
-constructii din prefabricate;
 c. - materialul de constructie
                                    - depozite in constructii din fier beton;
                                    - depozite in constructii din caramida;
                                    - depozite in constructii din otel usor;
                                    - depozite in constructii din materiale metalice si usoare;
                                    - depozite in constructii din lemn.
d. - inaltime, se disting:

15
     - depozite intinse (platforma cu o inaltime maxima de 3 - 4m);
     - depozite inalte (cu mai multe niveluri sau cu un singur nivel, dar cu o inaltime de peste 4m).
  e. – climatizaredepozitele pot fi:      
 - neclimatizate;
                                   - partial climatizate;  
    - in functie de natura si conditiile necesare
                                    - climatizate  pentru pastrarea marfurilor.
f. - pozitie fata de nivelul solului
                         - deasupra pamantului (pe sol);
                         - sub pamant.

Amplasarea depozetelor
Amplasarea unui depozit urmărește în primul rînd organizarea raționalăa circulației
mărfurilorcare să conducă la circuite cît mai scure ale distribuției lor.
Factorii care influențează amplasarea depozitelor:

 Repartizarea teritorială a producției care determină fluxurile de maărfuri,


intensitatea și direcția acestora, distanțele parcurse și normele de realizare a mișcării
mărfurilor.
 Repartizarea teritorială a consumului. Spre deosebire de producție, care are un
anumit grad de concentrare teritorială, consumul este dispersat în spațiu și variabil
cantitativ și structural.
 Nivelul de dezvoltare și organizare a transporturilor- infrastructura, mijloace de
transport, existența și posibilitatea de acces din mai multe direcții, cu evitarea
drumurilor aglomerate sau ocolite.
 Organizarea activității comerciale, caracterizată prin nivelul de dezvoltare și de
modernizare a bazei materiale, structurile organizatorice ale verigilor comerciale și
sistemul de relații pe care comerțul le întreține cu ceilalți participanți la procesul de
distribuție a mărfurilor.
 Asigurarea utilităților cu cheltuieli cît mai reduse, dacă este posibil în cooperare cu
alți beneficiari; utilizarea judicioasă a terenului în vederea reducerii costului
construcției
In proiectarea unu nou deposit se recomanda:
 Construirea de cladiri pe un singur nivel, asigurandu-se astfel o mare facilitate pentru
operatiile de manipulare si stocare;
 Adoptarea firmei rectangulare sau ideal patrate;
 Alegerea din punct de vedere arhitectual,a constructiei de tip “hangar”:o constructive
metalica lejera, repede amortizabila,cu excelente posibilitati de extindere,iar prezenta
unei infrastructure greoaie ar devein o frana in operatiile de modernizare;
 Reducerea numarului stalpilor de sustinere.

2.3.Spațiile la nivel de depozit: spațiul privind recepția mărfurilor, a materiilor prime.

Recepția are drept obectiv verificarea mai multor aspecte privind calitatea, cantitatea
îndeplinirea a contractului care reglementează relațiile dintre furnizori și beneficiar și între
aceștia și întreprinderea de transport.
16
Recepția în cadrul întreprinderii Linella are loc:
a.Pe sol. Se face prin depozitare produsului nemijlocit pe podea. Dacă ambalajulpermite
suprapuneri prin capacitatea și stabilitatea lui, acestea se fac pînă la o anumită înălțime,
corespunzătoare condițiilor tehnice ale muncii.
b.Pe rafturi. Se realizează foind rafturi simple, stivuire cu rame, palete, dulapuri cu sertare.
c.Pe paleți. Asigură manipularea mai ușoară a mărfurilor cu ajutorul mijloacelor mecanice,
lăncărcarea, la descărcarea sau la depozitarea acestora. Paleții sunt ambalaje omologate
internațional.
Scopul recepției constă în verificarea modului în care furnizorul își îndeplinește obligațiile
asumate prin contact și dacă organele de transport își respectă obligațiile legate de integritatea
mărfurilor pe toată durata transportului. Comisia de recepție are rolul de a umări, în continuare,
evoluția stării calitative a mărfurilor recepționate în timpul depozitării și pînă în momentul
livrării din depozit.
Procesul de recepțieimplică următoarele operații:
-verificarea documentelor
-verificarea identității și mărimii lotului
-verificarea calității
Verificarea documentelor. Cu ocazia recepției se verifică următoarele documente:
-documente de contractare: contractul, anexele la contract, clauzele, graficele, specificațiile
-documentele de însoțire a mărfii: de livrare, de transport
-documente de atestare a calității: buletin de analiză, certificat de calitate
Verificarea cantitativă a loturilor de mărfuri.
Verificarea cantitativăa lotului de mărfuri se face prin numărare, măsurare sau cîntărire, în
funcție de felul mărfurilor, pe baza specificațiilor din contract.
Verificarea cantitativă se realizează prin:
-verificarea 100% (bucată cu bucată)
-verificarea prin eșantionare
Verificarea calitativă a loturilor de marfă
Verificarea calității mărfurilor reprezintă procesul de măsurare, examinare, etalonare, încercare
sau orice altă modalitate de comparare a unității verificate cu specificațiile care îl sunt aplicabile.

Procesul de recepție a unui lot de marfă presupune:


-identificarea produselor din lot
-examinarea ambalajelor
-verificarea integrității sigiliilor
-verificarea mărcii și etichetării
-definirea planului de control
-prelevarea eșantionului
-verificarea principalelor caracteristici de calitate prin metode organoleptice și de laborator
-concluzii privind acceptarea sau respingerea lotului
Definirea planului de control. Se folosesc trei tipuri de control:
-control statistic prin atribute- se controlează una sau mai multe caracteristici
-control statistic prin măsurare
-se controlează o mărime măsurabilă
-control statistic prin numărul de defecte- se examinează produsele și se indentifică numărul de
defecte pe baza căruia se ia decizia pentru întregul lot.
17
2.4.Spațiul privind depozitarea, păstrarea, condiționarea ambalajelor și a stocului de
marfă

Depozitarea mărfurilor se face în foarte multe puncte, pe parcursul citculației mărfurilor:


-în timpul transportului, în momentul schimbării mijlocului de transport
-înainte de prelucrare
-în activitatea comercială, înainte de a fi revîndute consumatorului final
-în cazul în care beneficiarul dorește o cantitate mai mare din marfa respectivă

Depozitarea poate fi văzută și ca o problem decizională a afacerii proprii sau străine. Din
punct de vedere a marketingului și al distribuției este necesar să se respecte condițiile de
livrare pentru intermediarii de desfacere și pentru beneficiarii finali. Problema de bază constă
în găsirea unei căi de mijloc, cu alte cuvinte, nici stocuri prea mari, dar nici prea mici. În luarea
deciziilor legate de stocuri, condicerea firmei trebuie să pună în balanță costurile cu vînzările și
cu profiturile care vor rezulta din aceste stocuri.

2.5.Evidența și modul de restituire a ambalajului la întreprinderi, furnizori, depozite

Ambalajelereprezintă o categorie distinctă în cadrul stocurilor. Potrivit competările ulterioare,


în această categorie sunt incluse ambalajele refolosibile, achiziționate sau fabricate, destinate
produselor vîndute și care pot fi păstrate de terți în mod temporar, cu obligția restituirii în
condițiile prezăzute în contracte.
Circulația ambalajelor returnabile între clienți și furnizor nu este în sfera TVA, cu excepția
cazului în care acestea sunt degradate, deteriorate sau nu mai sunt restituite.
Ambalajele reutilizabile comportă o serie de obligații și reguli în ceea ce privește gestionarea
lor, care se găsesc în Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, pe care le prezentăm în cele
ce urmează:
-să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin
operatorii economici care comercializează aceste produse
-să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma ,,ambalaj reutilizabil,,
-să informeze consumatorii asupra sistemului-depozit și a sistemului de colectare a
ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple

Fig.2.10 Restituirea ambalajelor în întreprinderea Linella 22

18
Așadar, ambalajele care circulă între furnizorii de marfă și clienții prin schimb nu sunt facturate
și nu se supun taxei pe valoarea adăugată, clientul fiind obligat să le restituie. Documentul
justificativ pe baza căruia circulă acestea este avizul de înspțire a mărfii.

2.6.Spațiul de contact cu clienții: raioane, culoare de circulație, spații de prezentare,


spații de așteptare

Culoarele sunt destinate efectuării cumpărăturilor, existente de-a lungul mobilierului și a altor
utilaje de vînzare. Spațiile de staționare se referă la toate spațiile unde clienții sunt în așteptre, iar
în cadrul întreprinderii unde îmi desfășor practica de specialitate, acestea sunt în fața caselor de
marcat.
În amplasarea raioanelor trebuie să se țină cont de comportamentul consumatorilor, următoarele
aspecte fiind de o importanță majoră:

 Cei mai mulți dintre clienți încep să viziteze sala comercială din partea dreaptă a intrării
în magazin și se deplasează în sens invers acelor de ceasornic;

 Culoarele vor fi cât mai lungi, după statistici 25% dintre clienți parcurg toată suprafața de
vânzare în magazinele cu gondole continue și doar 5% din cele cu culoarele transversale;

 La dreapta intrării în magazin se vor plasa produsele de mobilă, textilele,


electrocasnicele, iar la stânga – produsele alimentare și produsele de apel, având în
vedere tendința consumatorului de a se întoarce spre dreapta la intrarea în magazin;

 Articolele de consum curent trebuie să fie dispersate pe diverse culoare, pentru a face
clientul să circule cât mai mult posibil;

 Lângă produsele de apel (oferte speciale) vor fi expuse produse complementare, de


întrebare mai puțin curentă și mai puțin premeditate;

 Produsele care satisfac aceleași necesități vor fi amplasate în apropiere unele față de
altele.

Fig.2.11 Amplasarea raioanelor


într-o întreprindere comercială

19
De regulă, în proiectarea căilor de circulație dintr-un magazine trebuie să se respecte
urmăroarele principia:
a) căile principale de circulație să fie construite în linie dreaptă și să-și păstreze lățimea de
trecere pe tot parcursul sălii de vînzare, înlesnînd clientului drumul cel mai scurt spre diferite
raioane de vînzare
b) pentru dimensionarea lățimii culoarea de circulație și a spațiilor de staționare se va porni de
la fregvența cea mai intensă a vizitatorilor
c) culoarea destinate efectuării cumărăturilor trebuie dispuse perpendicular pe căile principale
de circulație, pentru a asigura clienților accesul nestănjinit la marfa dorită
d) spațiile destinate activităților la standurile de vînzare și în fața caselor de marcă trebuie să nu
se interfereze cu căile principale de circulație și de efectuare a cumpărăturilor
e) lățimea căilor destinate efectuării cumpărăturilor este dependent și de înălțimea mobilierului
commercial, recomanîndu-se, în acest sens, ca lățimea căii de cumpărare să fie egală cu înălțimea
raftului de mărfuri

Dimensionarea raioanelor unui magazin se face prin stabilirea spațiului de vânzare acordat
fiecăruia dintre acestea sau familiei de produse, prin utilizarea cifrei de afaceri previzionată a
magazinului. De exemplu, dacă prognoza vânzărilor cămășilor pentru bărbați este de 10% din
totalul vânzărilor, atunci pentru cămăși va fi alocată o suprafață comercială de 10% din total.

Amplasarea raioanelor are la bază ideea că nu orice spațiu din magazin are aceeași valoare
comercială. Aceasta descrește pe măsură ce distanța față de intrarea principală se mărește.
Articolele expuse în zonele cele mai valoroase vor aduce un venit suplimentar, justificându-și
costul mai ridicat. Principiile de bază ale amplasării raioanelor sunt:

 A se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte frecvent;

 A se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte rar;

 A se ține cont de fluxul de circulație dominant, deoarece se întâmplă destul de rar ca un


cumpărător să se întoarcă din drumul său;

 A se amplasa raioanele în așa fel încât clienții să-și efectueze cu ușurință cumpărăturile.

20
Modului III. Atribuțiile și responsabilitățile personalului în cadrul unității
economice
3.1.Structura personalului în funcție de: sex, vîrstă, pregătire de specialitate, vechime

Analizînd structura pe vîrste a angajaților Lnella, constatăm că, în companie ponderea cea mai
mare o au salariații de vîrstă tînare pînă la 27 ani, urmați de salariații de o vîrstă medie 28-30 ani.
Acest fapt a dus la crearea unei culture organizaționale omogene, fără discrepanție între
diviziunile diferitor generații de vîrstă. Acești indicatori îi putem aprecia pozitiv, deoarece se
încurajează angajarea în muncă a forței de muncă tinere, oferînd perspective de dezvoltare a
companiei pe termen lung. . În Linella, angajații sunt încurajați de a veni cu noi idei, pe care
managementul companiei le analizează, împletindu-le pe cele mai oportune.

Personalul Linella este structurat pe 4 nivele principale:


1.TOP
2.Middle
3.Operațional
4.Low

Fig.3.12 Structura
personalului al întreprinderii Linella

3.2.Descrierea capacităților de muncă pentru descrierea profesiei: fizice, psihice,


intelectuale.

În orice domeniu, este utilă stabilirea modului de îndeplinire a atribuțiilor care-I revin unei
profesii în comparație cu standardele acesteia.

CAPACITATEA FIZICĂ
Sănătatea fizică se referă la starea organismului și la răspunsurile acestuia în fața vătămărilor și a
bolii. Cerințele fizice sunt:
-simțurile normal dezvoltate auz, văz, gust, miros
-simțul esthetic bine dezvoltat
-ținuta vestimentară corectă
-îndemînarea și dexteritate
-folosirea mînilor și degetelor

21
-deplasarea rapidă
-lucru în picioare timp îndelungat

CAPACITATE PSIHICĂ
Atributul stării psihicede a fi compatibilă, la un moment dat, exercitarea drepturilor civile sau a
unor activități specific. Cerințele psihice sunt:
-asumarea responsabilităților
-aptitudinea de a lucre cu oamenii
-spirit de observație foarte dezvoltat
-rezistență la stress
-memorie foarte bună

CERINȚELE INTELECTUALE
Capacitatea intelectuală este uneori inclusă în capacitatea emoțională ca parte a sănătății mentale.
Totuși, deși strîns întrepătrunsă cu emoțiile, gîndirea intelectuală se distruge de aceasta. Emoțiile
pot altera capacitatea de a gîndi a unei personae, iar gîndirea confuză poate accentua și mai mult
problemele. Cerințele intelectuale sunt:
-cunoștințe de specialitate
-cultură generală
-cunoașterea limbilor străine
-atenție distributivă

3.3. Recrutarea și selecția resurselor umane

Selecția resurselor umane reprezintă procesul prin care se alege, conform unor criteria stabilite
în prealabil, candidatul care corespunde cel mai bine după calitățile profesionale postului vacant.
Cele mai utilizate metode în care se folosec la intreprindera Linella sunt interviul de selecție și
testele.
Avînd în vedere domeniul de activitate al companiei, personalul care urmează a fi angajat în
cadrul magazinelor, urmează, în mod obligatoriu să treacă un examen medical, acest aspect fiind
impus de către legislația în vigoare în Republica Moldova.
Procesul de selecție în cadrul întreprinderii Linella cuprinde mai multe etape:
-interviul cu reprezentantul departamentului de resurse umane
-interviul cu conducător nemijlocit
Decizia de angajare aparține exclusive conducătorului nemijlocit al potențialului angajat, care
dă prioritate candidatului care corespunde cel mai bine cerințelor postului. La angajare, salariatul
are o perioadă de adaptare în cadrul întreprinderii.
La selecția și angajarea personalului în magazine, se acordă o deosebită atenție trăsăturilor și
tipului de personalitate, aptitudinilor fizice, vechimea în muncă fiind un aspect foarte puțin
important.
Recrutare personalului reprezintă procesul de căutare, identificarea și atragere a candidaților
potențiali din care urmează să fie aleși cei care corespund cel mai bine cerințelor posturilor
vacante,prezente pe viitoare. Recrutarea resurselor umane în cadrul Linella se face prin mai
multe metode, printre care:
-anunțuri în zeare
-anunțuri în internet
-anunțuri plasate în cadrul magazinelor
22
Ometodă eficientă este plasarea anunțurilor în cadrul magazinelor. Înașa mod se recrutează
candidați care locuiesc în apropriere, ceea ce este foarte convinabil atît angajatorului, cît si
potențialului angajat. Anunțurile în ziare și pe internet sunt folosite și au efectele scontate mai
mult în recrutarea personalului pentru nivelele din operațional și middle.

Fig.3.13 Anunț la angajare

3.4.Perspectiva profesională și promovarea resurselor umane

O modalitate principală de valorificare a rezultatului evaluării personalului îl reprezintă


perspectiva profesională, respectiv promovarea sa.

Un rol foarte important în promovarea profesiei îl are bilanțul profesional a fiecărui salariat,
aceasta reprezentînd un instrument al conducerii carierii profesionale.

Prin promovare se înțelege ansamblul proceselor în prin care se realizează trecerea angajatului
într-o funcție sau categorie superioară, care presupune o calificare a competivității și o
răspundere sporită, precum și satisfacții materiale și morale mai mari.

Criteriile de promovare a personalului sunt la fel ca și selicționarea sa:


1.Promovarea pe baza vîrstei și a vechimei în muncă, un astfel de tendință creionează rolul
experienței, consederîndu-se ca trecerea anilor determină în mod automat o amplificare a
potențialului salariat.
2.Promovarea pe bază rezultatelor, este tendința cu ce mai largă răspîndire. Punctul forte al ei
este că utilizarea criterii de promovare, verificabile, neatacabile, ce reprezintă un element
important pentru evitarea situațiilor conflictuale.
3.Promovarea pe bază potențialului persionalului, aceasta are învedere calitățile, cunoștințile și
deprinderile personalului, abordarea în evoluție lui, în perspectivă.

3.5.Evaluarea activității resurselor umane


În scopul evaluării perfomanțelor personalului, în cadrul întreprinderii Linella se apelează la cele
două metode bine cunoscute: evaluarea formală și evaluarea informală.
Evaluarea informală are loc prin evaluarea continuă a angajatului de către superiorul
nemijlocit. Aceasta se realizează zilnic și se realizează de obicei cînd timpul disponibil este
limitat.
Recompesarea personalului este procesul de elaborare și implimentare a strategiilor, politicilor
și sistemelor de recompesare, care permite organizației să-și îndeplinească obiectivele prin
recrutarea și menționarea angajaților necesari, precum și prin motivarea corespunzătoare a
acestora. La întreprinderea Linella rercompesarea se efectuează conform legislației în vigoare și
23
conform Codului Muncii, adică se acordă salariu de bază, stimulente pentru performanță și alte
recompese indirecte.
Evaluarea performantelor individuale reprezinta aprecierea gradului in care salariatul isi
indeplineste responsabilitatile ce ii revin in raport cu postul ocupat. Procesul de evaluare a
performantelor este definit de Robert Bosquet ca fiind un ansamblu de proceduri standardizate
vizand obtinerea informatiilor, intr-un sistem de ierarhie manageriala, privind comportamentul
profesonal al personalului.O alta definitie a procesului de evaluare e cea data de P. Lemaitre si
anume aceea ca evaluarea eoperatiunea de elaborare periodica a bilantuui muncii depuse de
colaboratori in scopul discutariicu acestia a progreselor inregistrate si a masurilor necesare a fi
luate in viitor.

3.6.Atribuțiile și responsabilitățile personalului comercial comform


-fișa postului: tehnician mergeolog
-fișa postului: vînzător-consultant

24
Modulul IV. PROCESELE DE VÎNZARE A MĂRFURILOR ÎN UNITĂȚI COMERCIALĂ

4.1.Organizarea procesului de vînzare în unitățile comerciale

Organizarea procesului de vînzare în unitatea comercială Linella 22 este o strategie extrem de


important pentru întreprindere, întrucît datorită procesului de vînzare are loc creșterea economică
a întreprinderii și respective are loc dezvoltarea ei. Pentru a avea loc o organizare armonioasă
este necesar ca întreprinderea să se familiarizeze cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la ,,Recepția mărfurilor după cantitate și calitate,, . Conform
acestui act legislativ se interzice recepționarea în rețeaua comerțului cu amănuntul a mărfurilor
supuse certificării fără certificate de conformitate, eliberat în sistemul Național de Certificare. Se
interzice recepționarea mărfurilor nermacate în modul stabilit conform prevederilor standardelor
naționale SM-196 și SM-197 privind informarea necesară a consumatorului.

În scopul asigurării calității mărfii livrate, creării condițiilor pentru recepționarea ei timp și
adecvată conform cantității și calității furnizorul este obligat:
-să respecte regulile de ambalare a măfii de marcare și sigilare a unor parți ale ei
-să indice documentele de expidiere cantitatea exactă a mărfii expediate, greutatea ei, nrumărul
de locuri
-să respecte regurile ce se extend asupra tuturor tipurilor de transport, privind predarea
încărcăturilor pentru transportare, pentru încărcarea și fixarea lor, precum și regurile special de
încărcare stabilite de documentele normative de standartizare

Se interzice livrea în rețeaua de comerț al mărfurilor fără documente de însoțire care să


confirme originea mărfii, cantitatea și calitatea ei precum și fără certificate de conformitate
pentru produsele supuse certificării obligatorii, eliberate în Sistemul Național de Certificare.

În cazul cînd procesul recepționării se depistează lipsa de marfă cumpărătorul este obligat :
-să suspende recepționarea
- să întreprindă măsuri de asigurare a integrității mărfii și de evitare a amesticării ei cu o altă
marfa omogenă
-să legalizeze faptul de depistare a lipsei printr-un act semnat de persoanele care au efectuat
recepționarea mărfii

Fig.4.14 Procesul de vînzare


25
4.2. Descrierea sortimentului comercial a mărfurilor din unitățile comerciale

În cadrul întreprinderii Linella se află atît merfuri alimentare cît și nealimentare. Conform
clasificării merceologice în întreprindere:
*cereal, legumenoase produse realizate prin lucrarea lor
*legume, fructe proaspete și produse de prelucrare
*produse zaharoase
*produse gustative: condiment, stimulente, băuturi nealcoolice și alcoolice
*grăsimi alimentare
*carne și produse realizate din prelucrarea cărnii
*lapte și produse realizate din prelucrarea laptelui
*ouă și produse din ouă
*pește și alte produse acvaticee
*concentrate alimentare

La fel se găsesc băuturi alcoolice, nealcoolice și diverse sucuri. Dar categoria mărfurilor
nealimentareîn întreprindere întîlnim: detergenți, produse pentru curățarea încăperilor, produse
din cosmetic, încățăminte de vară pentru toate grupele de vîrstă, șervețele umede și uscate,
produse de uz casnic.

Clasificarea merceologică Exemple


1. Sîmburoase Cireșe, vișine, caise, persici,
coarne, corcodușe

2. Sămînțoase Mere, pere, gutui

Nuci, migdale, alune,


3. Nucifere

Zmeura, căpșune, agriș, mure, struguri


4. Fructele arbuștilor fructifere

5. Tropicale ananas, curmal, banane

6. Subtropicale Mămîe, portocale, mandarine, laim,

Tabelul 4.2
clasificarea fructelor întîlnite în Linella 22

26
Denumirea
Producător Exemple
produsului

Filini vermicelles Barilla

Tăiței de casă Delcon

Paste făinoase Bunetto

Spaghete Bunetto

витушки кмф

Tabelu 4.3 sortimentul pastelor făinoase întîlmite în Linella

4.3.Cerințele către organizarea spațiului de prezentare a mărfurilor raft, igienizarea


rafturilor

La aranjarea produselor pe rafturi se țin cont de mai multe criterii. Spre exemplu este indicat ca
pe rafturile de sus să se amplaseze produsele mai scumpe, iar pe cele de jos- mărfurile ce au preț
mai mic. Este de dorit ca produsele să se aranjeze din punct de vedere al prețului, de la stăînga
la dreapta, de la cel mai scump la cem mai esftin.
De obicei, majoritatea clienților caută produsele cele mai necesare, cu ar fi pîinea, laptele și
altele. De aceea, acestea trebuie împărțite în spațiul de vînzări în așa fel, încît să determine
consumatorii să parcurgă întreaga suprafașp a magazinului pentru a ajunge la produsul dorit, fără
a crea sentimental că se plimbă inutil prin magazine.

Cele mai reușite rafturi din magazine sunt cele de la nivelul ochilor cumpărătorilor. Anume
aici trebuie de expus mărfurile scumpe și cele care se realizează mai greu. În cazul în care
magazinul mereu este plin de cumpărători pe aceste rafturi trebuie de expus cele mai solicitate
mărfuri, pentru a nu reține clienții. De asemenea, rafturile de la nivelul ochilor pot fi folosite
27
pentru promoții, vînzări cu reducere.
Cît privește produsele pentru copii (bomboane, ciocolate, sucuri cu pai), acestea trebuie expuse
la nivelul ochilor copilului. Același lucru este valabil în cazul publicității unor asemenea
produse.
Pe rafturile de jos urmează a fi expuse produsele de ieftine și volumenoase, de exemplu
crupele. De regulă, procurarea crupelor și macaroanelor intră în planurile cumpărătorilor, de
aceea aceste produse vor fi neapărat cumpărate, indifferent de locul unde se află.
Rafturile de sus nimeresc sub atenția bărbaților. Acest fapt reiese din specificul de percepție al
bărbaților de a privy în depărtare și a nu observa ceea ce se află chiar sub nas. De aceea, pe
polițele de sus trebuie de expus băuturile spirtoase, țigările, produsele care se consumă cu bere.
Lîngă casă se recomad să fie expuse mărfurile care nu se bucură de popularitate-șervețelele,
baterii, dezodorizant pentru cavitatea bucală. Important e că aceste mărfuri să nu fie
voluminoase.
Mărfurile din aceeași categorie trebuie expuse alăturea. Astfel, dacă în magazine sunte expuse
cîteva feluri de suc sau sucuri fabricate de diferiți producători, acestea trebuie să fie lăsate
alături. Același lucru este valabil pentru lapte. Însă în cazul în care suprafața magazinului
permite, unele mărfuri de aceeași categorie pot fi expuse mai departe de stocul de bază. De
exemplu, vara sticlele de apă pot fi repartizate prin tot magazinul (se recomandă ca acestea să fie
însoțite de inscripția că apa este rece). În așa fel, vînzările neapărat vor crește.

Fig.4.15 Spaiul de prezentare al produselor pe raft'

4.4.Regulile specifice privind înlocuirea și restituirea mărfurilor

Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003
privind protecția consumatorilor și care stabilește modul și condițiile de înlocuire a produselor
alimentare și nealimentare.
1. Agentul economic care comercializează produse consumatorilor este obligat:
-să ofere consumatorilor numai produse care corespund cerințelor pescrise sau declarate
-să prezinte informația despre produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile art.20 din
legea sus-numitîă
28
-să îndeplinească prevederile tuturor actelor legislative și normative ce reglementează activitatea
de comerț
-să informeze consumatorii despre întreprinderile care efectuiază deservirea tehnică și reparația
produselor de folosință îndelungată comercializate în perioada de garanție și postgaranție
În cazul în care vînzătorul/producătorul nu îndeplinește această prevedere, precum și în cazul
în care sediul vînzătorului/producătorului nu se află în localitatea de reședință a consumatorului,
transportarea și returnarea mărfurilor le poate efectua consumatorul pe contul
vînzătorului/producătorului.

2. În cazul în care sunt depistate deficiențe ale produselor comercializate consumatorilor,


despre care consumatorul nu a fost informat și acestea nu-i sunt imputabile, consumatorul, în
cadrul termenului de garanție sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii ascunse- pe durata
de funcționare, prin depunerea reclamației către vînzător poate pretinde , la obțiunea sa:
-înlăturarea gratuită a dificienților produsului
-înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător ca un produs similar de calitate adecvată
-înlocuirea cu un produs similar de alt model
-reducerea corespunzătoare a prețului produsului necorespunzător
-restituirea contravalorii produsului necorespunzător
-recuperarea prejudițiului, inclusiv prejudițiul moral
În cazul achiziționării produsului ce au fost în folosință, pretențiile consumatorului, specificație
la acest punct, se satisfac cu acordul ambelor părți.

3. Vînzătorul este în drep să refuze satisfacerea pritenziilor consumatorilor cazul în care va


prezenta dovezi (în baza expertizii), în termen de 14 zile calindaristice de la data depunerii
reclamației că deficiențile produsului au apărut ca urmare a nerespectării de către consumator a
instrucțiunilor de manipulare, instalare, utilizare sau a nerespectării regulilor de transportare și
păstrare prevăzute prin documentația de însoțire a produselor.

4. În cazul în care este necesară expertiza produsului reclamat, vînzătorul o va efectua din
contul său. Consumatorul este în drept să participe la expertiza în personal sau prin reprezentanții
săi.

5. Vînzătorul prezintă consumatorului refuzul de satisface pretențiile acestuia în formă scrisă,


anexînd copia rezultatelor expertizei.

6. Expertiza se efectuiază la solicitarea vînzătorului, de către:


-Camera de Comerț și Industrie și subdiviziunile ei teritoriale
-Centru Național de Expertize Juridice de pe lîngă Ministerul Justiției
-Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor- pentru
articole din metale prețioase și petre prețioase:
*Instituțiile ce dispun de licență activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor;
*Comisia de expertize formată din reprezentanții vînzătorului și organului ce efectuiază
expertiza, cu participarea consumatorului;

În cazul intentării de către consumator a unei acțiuni de judecată referitor la repararea


prejudiciului, expertiza este efectuată de entitățile sus-menționate, la solicitarea consumatorului.

29
4.5.Caracterizarea încăperilor auxiliare pentru porționarea, sortarea, ambalarea
mărfurilor

Linella 22 dispune de încăperi auxiliare cu tot necesaul de inventare, ce asigură/permite


activitățile de porționare, sortare, ambalare a mărfurilor.
Circuitul ethnic al mărfurilor producător-mijloace se transport-client, apar o serie de problem
legate de menținerea calității mărfurilor, la care trebuie de ținot cont de anumite cerințe:
-adaptarea ambalajului la normele de transport
-optimizarea raportului volum/greutate
-posibilitatea de adaptare a ambalajului la unitățile de încărcare, utilizare usual în transportul
principal și secundar de mărfuri

În timpul depozitării ambaljului, este ușor de așezat în stivă, iar pe etichetă se prevede bine
condițile de manipulare, rezistență la temperaturile variate.

În încăperile auxiliare în unitatea economica Linella 22, au loc mai multe activități, acestea
fiind fasonare, portionarea, sortarea, ambalarea mărfurilor.

Fig.4.16 Fasonarea pîinii

Fig.4.17 Ambalarea cepei

30
4.6.Analizarea respectării Legii nr.231 din 23.09.2010 cu peivire la comerțul interior, Legii
nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor în unitățile comerciale

Conform Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comețul interior, unitatea economică
Linella22 respectă toate condițiile impuse de aceasta, în care se include următoarele principia:
a)simularea activității de comercializare a produselor și serviciilor
b)încurajarea liberii inițiative, asigurarea concurenței loiale și a circulației libere a produselor și
serviciilor comerciale
c)satisfacerea la maximum la nevoilor consumatorilor pentru diverse produse și servicii,
asigurarea securității alimentare și de consum
d)stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mjlocii
e)perfecționarea cardului instuțional de reglementare a activităților de comerț
f)crearea mecanismului de interacțiune între administrația publică și cea locală în domeniul
comerțului
g)modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție a mărfurilor și de prestare a serviciilor
comerciale
h)simplificarea procedurilor de lansare a activităților de comerț
i)coordonarea funcțiilor instituțiilor de statabilitate să supravegheze domeniul comerțului

La fel, Linella 22 respectă cu stictețeși Legea nr.105 din 13.03.2003 cu privire la protecția
consumatorilor, prin care abordă cu mare precizie drepturile fundamentale ale consumatorilor,
care sunt:
*protecția dtrepturilor sale de către stat
*protecția împotriva riscului de a achiziționa un produs, un srviciu care ar putea să-I afecteze
viața, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile și interesele legitime
*informații complete, corecte și precise privind produsele, servicile achiziționate
*instruire în domeniul drepturilor sale
*organizarea în asociații obștești pentru protecția consumatorului
*adresarea în autoritățile publice și reprezentarea în ele a intereselor sale

31
CONCLUZIE
Stagiul de practică, a reprezentat, pentru mine, posibilitatea de a-mi testa
toate cunoștințele dobîndite pe tot parcursul acestui an. A fost o experiență
nouă, plăcută din care am avut multe de învățat. Am avut ocazia să cunosc
oameni deschiși și să observ o bună relaționare între angajați în vederea
îndeplinirii eficiente a sarcinilor. Am reuși să mă integrez foarte bine în acel
colectiv și îmi doresc ca pe viitor să pun în practică tot ce învăț în cadrul
acestul colegiu.
În markete sunt prezente toate grupurile de produse alimentare şi de uz
casnic. La fel, Linella oferă o gamă largă de produse proprii preparate în
conformitate cu standardele internaţionale şi opteazăpentru o
continuăîmbunătăţire a calităţii, iar personalul calificat deserveşte
fiecareclient în parte cu amabilitate şi professionalism.O importanţă majoră
în activitatea acestei firme o are procesul de colaborare cu furnizorii, şi
mijloacele de reducere a riscurilor comerciale. Contractul este acelaşi în cazul
tuturor şi este elaborat cu o foarte mare atenţie, astfel ca riscurile
comerciale să fie practice minimizate. Prin acest contract firma îşi asigură
preţuri bune, şi în nici un caz mai mari decît a concurenţilor, livrare continuă
a mărfii, indirent dacă aceasta a fost sau nu achitată de către firmă.

32
BIBLIOGRAFIE
1. Balan Carmen, “ Logistica”, Bucuresti

2. Dumitru Patriche, Ion Stanescu, “Bazele Comertului”, ed. Economica, Bucuresti 1999

3. Pituscan Fiodosie, Alexandru Scutaru “ Organizarea si tehnica comertului”,


ed.UCCM, Chisinau, 2015

4. Hotarirea Gruvernului Nr.931 din 08.12.2011 “cu privire la desfasurarea comertului cu


amanuntul” , Monitorul official din 16.12.2012, Nr.222-226, art Nr : 1017

5. Hotarirea Guvernului Nr. 1068 din 20.10.2000cdespre aprobarea Regulamentului cu


privire la receptionarea marfurilor conform calitatii si cantitatii in Republica Moldova, publicat:
27.10.2000 in Monitorul Ogicial Nr.137

6. Octavia Mirela “Tehnologii Comerciale”,ed. Expert, Bucuresti,2002

7. Ristea A.L, Purcarea,Ioan-Franc V .”Economia distributiei”,ed. Expert, Bucuresti 2005

8. Nita Valentin,Daniela CodreAgheorghiesi,’’Merckandising’’,ed.Tehnopress,Iasi,2008

9. Ristea Ana Lucia, Constantin Tudose ‘’Tehnologii comerciale’’ , ed.Expert Bucuresti,


1996;

10. Ristea Ana Lucia, Constantin Tudose ‘’A fi sau nu a fi comerciant’’ , ed.Didactica si
pedagogica,Bucuresti, 1996

11. Ristea A.L , Purcarea T.H, Tudose H, ‘’Distributiea marfurilor’’, ed. Didactica si
pedagogica, 1996

12. Comunicarea dedspre Hotarirea Guvernului cu private la aprobarea nominclatorului-tip al


unitatii comerciale cu amanuntul , Nr 1058 din 21.11.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova
Nr.159-160 din 29.11.2002

13. Culefere de acte normative privind reglamentare activitatii comerciale pe tetitoriul


R.Moldova.

33
ANEXE

34